Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 529/2008 účinný od 01.01.2009 do 30.06.2011

Platnosť od: 12.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: 30.06.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 529/2008 účinný od 01.01.2009 do 30.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 529/2008 s účinnosťou od 01.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa § 14 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 640/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 604/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 5 sa za slová „zákona1a)“ vkladajú slová „a dražobníka podľa osobitného predpisu1b)“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1b sa slovo „1991“ nahrádza slovom „1992“.
3.
V § 4 sa vypúšťa odsek 6.
4.
V § 6 ods. 6 sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „3,31 eura“.
5.
V prílohe č. 1 sa v celom texte slovo „Sk“ nahrádza slovom „euro“.
6.
Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 42/2004 Z. z.
Sumy úhrad za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku

Údaj na zverejnenie Suma úhrady Špecifický symbol
     
Údaje z registrových súdov bezodplatne1)  
     
Údaje z konkurzných súdov bezodplatne  
     
Údaje z registra registrových úradov bezodplatne  
     
Transformačné projekty a rozhodnutia o transformácii bezodplatne  
     
Rozhodnutia o privatizácii bezodplatne  
     
Údaje týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného zákona2) bezodplatne, ak je poskytovateľom štátnej pomoci orgán verejnej moci  
  19,91 eura v ostatných prípadoch 01
     
Údaje podnikateľov 19,91 eura, ak ide o oznámenie o zmene právnej formy obchodnej spoločnosti a výzvu veriteľom podľa prílohy č. 1 bodu 1 02
  19,91 eura, ak ide o oznámenie a výzvu likvidátora (likvidátorov) podľa prílohy č. 1 bodu 2 03
  19,91 eura, ak ide o vyhlásenie listinných akcií za neplatné pri zvýšení základného imania akciovej spoločnosti z majetku spoločnosti podľa prílohy č. 1 bodu 3 04
  19,91 eura, ak ide o vyhlásenie listinných akcií za neplatné pri znížení základného imania akciovej spoločnosti podľa prílohy č. 1 bodu 4 05
  19,91 eura, ak ide o vyhlásenie akcií za neplatné pri znížení základného imania akciovej spoločnosti podľa prílohy č. 1 bodu 5 06
  19,91 eura, ak ide o oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným podľa prílohy č. 1 bodu 6 07
  19,91 eura, ak ide o oznámenie o znížení základného imania akciovej spoločnosti a upovedomenie veriteľov o ich práve požadovať zabezpečenie podľa prílohy č. 1 bodu 7 08
  19,91 eura, ak ide o zverejnenie zmeny emisných podmienok dlhopisov podľa prílohy č. 1 bodu 9 09
  19,91 eura, ak ide o uverejnenie rozhodnutia o zmene podoby cenného papiera podľa prílohy č. 1 bodu 10 10
  19,91 eura, ak ide o uverejnenie zmeny podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier podľa prílohy č. 1 bodu 11 11
  19,91 eura, ak ide o výzvu na predloženie listinného cenného papiera na doručiteľa, ak je majiteľ uvedeného cenného papiera v omeškaní s jeho predložením podľa prílohy č. 1 bodu 12 12
  19,91 eura, ak ide o výzvu na vyzdvihnutie listinných cenných papierov po zmene podoby cenných papierov zo zaknihovanej podoby na listinnú podobu podľa prílohy č. 1 bodu 13 13
  3,31 eura, ak ide o zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb podľa prílohy č. 1 bodu 16 14
  19,91 eura, ak ide o uverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia podľa prílohy č. 1 bodu 17 15
  19,91 eura, ak ide o výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií podľa prílohy č. 1 bodu 18 16
  99,58 eura, ak ide o účtovné závierky (iné ako účtovné závierky neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby), správy o hospodárení alebo výročné správy  17
  33,19 eura, ak ide o emisné podmienky dlhopisov vyhotovené podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 bode 8 18
  9,95 eura, ak ide o účtovné závierky verejnoprávnych inštitúcií zverejňované podľa osobitných predpisov3) 19
  16,59 eura, ak ide o výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky zverejňovanú podľa osobitného predpisu4) 20
  66,38 eura, ak ide o zverejnenie úplného znenia rozhodnutí, ktoré sa zverejňujú podľa osobitných predpisov5)
bezodplatne, ak údaje na zverejnenie zasiela priamo orgán verejnej moci
21
     
     
Účtovné závierky neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby zverejňované podľa osobitných predpisov6) 9,95 eura 22
     
Údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa osobitného zákona7) 19,91 eura za zverejnenie údaja o zriadení stáleho rozhodcovského súdu a jeho pobočiek podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 bode 14 23
     
  + 165,96 eura za zverejnenie príloh k uvedeným údajom (zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu, štatút a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu) 24
  16,59 eura za zverejnenie zmeny v údaji obsiahnutom v prílohách
 
25
  9,95 eura za zverejnenie zmeny v údajoch o riadení stáleho rozhodcovského súdu 26
     
Údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa osobitného zákona8)  19,91 eura za zverejnenie údaja o zriadení mediačného centra a jeho pobočiek podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 bode 15 27
  + 165,96 eura za zverejnenie príloh k uvedeným údajom (zoznam mediátorov mediačného centra, štatút mediačného centra) 28
  16,59 eura za zverejnenie zmeny v údaji obsiahnutom v prílohách 29
  9,95 eura za zverejnenie zmeny v údajoch o zriadení mediačného centra 30
     
Údaje zverejňované správcom a súdnym exekútorom podľa osobitných predpisov1a) a údaje zverejňované dražobníkom podľa osobitného predpisu1b) bezodplatne  
     
Údaje o verejných súťažiach bezodplatne, ak je vyhlasovateľom verejnej súťaže orgán verejnej moci  
  33,19 eura v ostatných prípadoch  31
     
Prospekty cenných papierov a investícií 99,58 eura za zverejnenie úplného znenia prospektu 32
  19,91 eura za zverejnenie oznámenia o tom, kde je prospekt uložený 33
     
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa osobitného zákona10) 3,31 eura 34
     
Iné údaje orgánov verejnej moci  bezodplatne  
     
Iné údaje okrem údajov orgánov verejnej moci  33,19 eura  35


1)
Podľa poznámok k položke 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov je úhrada za zverejnenie údajov zapísaných do obchodného registra (oznámení o uložení listín do zbierky listín) súčasťou súdneho poplatku za podanie návrhu na zápis do obchodného registra (uloženie listiny do zbierky listín).

2)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

3)
Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.
Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii.

4)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

5)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6)
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

7)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

8)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

10)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore