Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 440/2012 účinný od 01.03.2013


Platnosť od: 28.12.2012
Účinnosť od: 01.03.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Cenné papiere, Daň z pridanej hodnoty, Spotrebné dane, Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD8 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 440/2012 účinný od 01.03.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 440/2012 s účinnosťou od 01.03.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Z úkonov pri správe daní sa nesmú zverejňovať ...

2.

V § 11 ods. 6 písm. b) sa slová „Kompetenčnému centru finančných operácií“ nahrádzajú ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra ...

4.

V § 11 ods. 6 písmeno u) znie:

„u) súdnemu exekútorovi v súvislosti s uplatnením práva správcu dane na úhradu daňového nedoplatku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

5.

V § 11 ods. 6 písm. w) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a“ a pripájajú sa tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej ...

6.

V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenami am) a an), ktoré znejú:

„am) Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účely plnenia úloh ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19e a 19f znejú:

„19e) Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny ...

7.

V § 16 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

8.

V § 16 ods. 3 úvodná veta znie: „Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, dodatočné daňové priznanie ...

9.

V § 16 ods. 4 písmená a) a d) znejú:

„a) daň uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia alebo nadmerný odpočet vyšší, ...

10.

V § 16 odsek 5 znie:

„(5) Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie podľa odseku 4 v posledný rok lehoty ...

11.

V § 16 odsek 7 znie:

„(7) Dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa určuje daň ...

12.

V § 16 odsek 9 znie:

„(9) Dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva ...

13.

V § 23 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Daňový subjekt alebo jeho zástupca je oprávnený nazerať do spisu daňového subjektu týkajúceho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Napríklad zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ...

14.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak vypovedá svedok, daňový subjekt alebo jeho zástupca má právo byť prítomný pri jeho ...

15.

V § 26 ods. 7 sa slová „Osoby, ktoré majú písomnosti“ nahrádzajú slovami „Každý, kto ...

16.

V § 26 ods. 8 sa slová „prenajaté poštové priehradky“ nahrádzajú slovami „pridelené poštové ...

17.

V § 30 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Týmto nie je dotknuté doručenie písomnosti uložením ...

18.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinku alebo ak si adresát ...

19.

V § 32 ods. 3 sa slová „daňovému subjektu podľa“ nahrádzajú slovami „osobe podľa“.

20.

V § 32 ods. 4 sa slová „daňového subjektu“ nahrádzajú slovami „osoby uvedenej v odseku 3“. ...

21.

V § 32 ods. 5 sa slová „daňový subjekt“ nahrádzajú slovami „osoba uvedená v odseku 3“. ...

22.

V § 32 ods. 6 sa slová „daňový subjekt“ nahrádzajú slovami „osoba uvedená v odseku 3“ ...

23.

V § 34 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenie ...

24.

V § 34 ods. 1 a 2 sa odkaz na poznámku pod čiarou 30 nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou 21a. ...

25.

V § 34 ods. 2 sa za slová „ods. 11“ vkladajú slová „alebo zástupca podľa § 9 ods. 2“.

26.

V § 41 ods. 2 a 5 a § 42 ods. 1 sa za slová „správca dane“ vkladá čiarka a slová „ktorý ...

27.

V § 46 ods. 6 prvej vete sa za slovo „potvrdí“ vkladá slovo „ktorýkoľvek“ a v druhej vete ...

28.

V § 46 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o daňovú kontrolu zahraničných závislých ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:

„36b)
§ 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.“.

29.

V § 48 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Určovanie dane podľa pomôcok vykoná správca ...

30.

V § 48 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na prevzatie a vrátenie zapožičaných dokladov ...

31.

V § 51 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a aby v určenej lehote predložil tieto záznamy ...

32.

V § 51 ods. 2 prvej vete sa za slovo „viesť“ vkladajú slová „a predkladať“ a v druhej vete ...

33.

§ 52 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) § 81 ods. 4 písm. b) druhý bod zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 246/2012 Z. ...

34.

V § 53 ods. 1 prvá veta znie: „Správca dane na žiadosť oznámi, odkedy je určitý daňový subjekt ...

35.

V § 54 ods. 1 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „piatich“, vypúšťajú sa slová „nemá ...

36.

V § 54 ods. 2 sa za slovo „nedoplatku“ vkladajú slová „a nedoplatku na cle“ a vypúšťajú ...

37.

V § 55 ods. 12 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak splatnosť daňovej pohľadávky ...

38.

V § 55 ods. 12 písm. e) sa slová „ak nedoplatok vznikne počas plynutia lehoty na ich vrátenie, ...

39.

V § 61 ods. 1 písm. b) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „41)“ nahrádza odkazom „21a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 sa vypúšťa.

40.

V § 61 odsek 3 znie:

„(3) Konanie je prerušené dňom uvedeným v rozhodnutí o prerušení konania. Tento deň nemôže ...

41.

V § 68 ods. 1 druhá veta znie: „Vyrubovacie konanie po doručení protokolu s výzvou podľa § ...

42.

V § 68 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vyrubovacie konanie po doručení ...

43.

V § 68 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „písomne“.

44.

V § 69 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

45.

V § 70 odsek 3 znie:

„(3) O povolení úľavy na dani alebo o odpustení daňového nedoplatku správca dane vydá rozhodnutie, ...

46.

V § 73 odsek 4 znie:

„(4) Prvostupňový orgán odvolanie zamietne, ak a) je neprípustné, b) smeruje proti rozhodnutiu, ...

47.

V § 74 odsek 8 znie:

„(8) Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak a) je neprípustné, b) smeruje proti rozhodnutiu, proti ...

48.

V § 77 ods. 7 sa slová „podľa § 68“ nahrádzajú slovami „vo vyrubovacom konaní“.

49.

V § 78 písmená c) a d) znejú:

„c) úľave na dani alebo odpustení daňového nedoplatku podľa § 70, d) úľave zo sankcie alebo ...

50.

V § 79 ods. 2 prvej vete sa za slovom „subjektu“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „preúčtuje ...

51.

V § 79 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

52.

V § 79 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a 7“.

53.

§ 79 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Daňový subjekt nemôže nárok na vrátenie dane, daňového preplatku a nárok na sumu podľa ...

54.

V § 154 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zbavením sa zodpovednosti za porušenie povinnosti ...

55.

V § 155 ods. 1 písm. f) prvom bode sa slová „podľa § 68“ nahrádzajú slovami „vydanom vo ...

56.

V § 155 ods. 6 sa slová „podľa § 68“ nahrádzajú slovami „vydaného vo vyrubovacom konaní“ ...

57.

V § 156 ods. 2 sa za slová „podľa § 55“ vkladajú slová „alebo do dňa začatia reštrukturalizačného ...

58.

V § 156 ods. 6 písm. c) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „3)“ nahrádza odkazom „92c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 92c znie:

„92c)
Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

59.

V § 156 ods. 6 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

60.

V § 157 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v takomto ...

61.

Za § 165a sa vkladá § 165b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 165b Prechodné ustanovenia účinné od 30. decembra 2012 (1) Daňové konanie začaté podľa ...

62.

V § 166 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“ a vypúšťajú sa slová „Európskych ...

63.

V prílohe druhý bod znie:

„2. Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní ...

Čl. II

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 110 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.

Čl. III

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 ...

V § 39i ods. 3 sa slová „31.decembru 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembru 2013“.

Čl. IV

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ...

1.

V § 4 ods. 2 písm. i) a ods. 8 písm. i) sa za slová „kombinovanej nomenklatúry“ vkladajú slová ...

2.

V § 4 ods. 8 písm. c) sa za slová „až 2710 19 68“ vkladajú slová „a 2710 20 11 až 2710 ...

3.

V § 4 sa odsek 8 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00.“. ...

4.

V § 4 ods. 9 sa za slová „§ 23“ vkladajú slová „a 31“ a slová „2710 19 71, 2710 19 91 ...

5.

V § 6 ods. 1 písm. g) sa slová „2710 19 91 až 2710 19 99“ nahrádzajú slovami „2710 19 71 ...

6.

V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Na účely tohto zákona sa nepovažuje za použitie na účely oslobodené od dane podľa odseku ...

7.

V § 10a ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najviac ...

8.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) prijatia minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.“. ...

9.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Daňová povinnosť z minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 ...

10.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) ktorá prijala minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.“. ...

11.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 4 je osoba, ktorá uviedla ...

12.

V § 15 ods. 1 písm. c) sa slová „prijatý minerálny olej“ nahrádzajú slovami „minerálny ...

13.

V § 15 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Za preukázateľne zdanený minerálny olej sa nepovažuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:

„7aa) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania ...

14.

V § 18 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak je základ dane minerálneho oleja vyjadrený ...

15.

V § 21 ods. 7 písmeno d) znie:

„d) dňom uplynutia lehoty 1. určenej colným úradom na úhradu dane po splatnosti dane, ak splatná ...

16.

§ 25a vrátane nadpisu znie:

„§ 25a Obchodník s vybraným minerálnym olejom (1) Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci ...

17.

V § 31 ods. 1 sa za slová „v inom členskom štáte“ vkladajú slová „alebo minerálny olej, ...

18.

V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Daňová povinnosť na daňovom území vzniká aj ...

19.

V § 31 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

20.

V § 31 ods. 8 sa za slová „na daňovom území“ vkladá čiarka a slová „z ktorého vznikla ...

21.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30) Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti ...

22.

V § 40 ods. 9 písm. a) sa slová „písm. a) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) druhého bodu ...

23.

V § 42 ods. 1 písm. m) sa za slová „zábezpeku na daň“ vkladajú slová „alebo si uplatní ...

24.

§ 44 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 11 ods. 12 a 13, § 19 ods. 10, § 19a ...

25.

Za § 46i sa vkladá § 46j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2013 (1) Osoba, ktorá chce od 1. ...

Čl. V

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 51 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného ...

2.

V § 72 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na dodanie poisťovacích služieb podľa ...

3.

V § 74 ods. 1 písm. b) sa slová „ak mu je pridelené“ nahrádzajú slovami „pod ktorým mu ...

4.

V § 74 ods. 3 písm. b) sa za slová „1 600 eur“ vkladajú slová „a doklad vyhotovený tankovacím ...

5.

V § 76 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta.

6.

V § 78 ods. 7 druhej vete sa slová „bol tovar alebo služba dodaná“ nahrádzajú slovami „vznikla ...

Čl. VI

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...

1.

V § 4 ods. 2 písm. a) deviatom bode sa za slovo „pokladnici“ vkladajú slová „alebo v rámci ...

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť servisnej organizácii zistenie poškodenia ...

3.

V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) kópiu certifikátu elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne, ak fiskálna ...

4.

V § 8 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „iný ...

5.

V § 8 ods. 1 písm. g) a j) až l) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadu, ak platiteľ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b)
§ 66 ods. 10 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.“.

6.

V § 9 ods. 4 sa za slová „§ 10 ods. 4“ vkladá čiarka a slová „pokladničné doklady vyhotovené ...

7.

V § 10 ods. 1 prvej vete sa za slovo „zavinenia,“ vkladajú slová „okrem výpadku elektrického ...

8.

V § 12 ods. 1 tretia veta znie: „Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ ...

9.

V § 16a písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prijme tržbu na základe dokladu ...

10.

V § 16a písmeno m) znie:

„m)
nesplní povinnosť podľa § 9,“.

11.

V § 16a písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo poškodenie alebo chýbanie plomby ...

12.

V § 16a písmeno q) znie:

„q) nevyhotoví dennú uzávierku alebo intervalovú uzávierku alebo prehľadovú uzávierku podľa ...

13.

§ 16a sa dopĺňa písmenom af), ktoré znie:

„af) v rozpore s týmto zákonom zmení údaje v elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom ...

14.

V § 16b ods. 1 a 3 úvodnej vete sa za slovo „úrad“ vkladajú slová „alebo colný úrad“.

15.

V § 16b ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pokutu ...

16.

V § 16b sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
§ 16a písm. af) 2 000 eur.“.

17.

V § 16b sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
§ 16a písm. af) 2 000 eur.“.

18.

V § 16b ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pokutu ...

19.

V § 16b sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
§ 16a písm. af) 4 000 eur.“.

20.

V § 16b sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
§ 16a písm. af) 4 000 eur.“.

21.

V § 16b sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.

22.

V § 16b odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Daňový úrad a colný úrad sa o zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až u) a af) vzájomne ...

23.

V § 16b ods. 7 a 9 sa slová „1 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.

24.

V § 16c sa slová „Daňový úrad v prípadoch, v ktorých ukladá pokuty podľa § 16a písm. e) ...

25.

V § 17 ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto ...

26.

V § 17 ods. 1 druhej vete sa slová „daňový úrad a colný úrad postupujú“ nahrádzajú slovami ...

27.

V § 17 ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „20)“ nahrádza odkazom „19)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

28.

V prílohe č. 1 sa za službu označenú kódom 45.20 vkladá služba označená kódom 49.39, ktorá ...

„49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, ...

29.

V prílohe č. 3 v časti ZÁZNAMY PODNIKATEĽA sa slová „Dátum a čas nahlásenia poruchy elektronickej ...

30.

V prílohe č. 3 v časti ZÁZNAMY PODNIKATEĽA sa slová „Potvrdenie o nahlásení poruchy elektronickej ...

Čl. VII

Zákon č. 547/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v ...

V čl. XLI sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2014“.

Čl. VIII

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 ...

V § 105b sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nedoplatok na cle“.

Čl. IX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 34 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 11 a 12.

2.

V § 34 ods. 11 sa číslo „11“ nahrádza číslom „10“.

3.

V § 34 ods. 12 sa číslo „12“ nahrádza číslom „11“.

Čl. X

Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení ...

1.

V § 5 ods. 1 sa za slová „sa použije“ vkladajú slová „pri výpočte odvodu na účel zúčtovania ...

2.

V § 5 ods. 2 sa slová „do doručenia oznámenia podľa § 8 ods. 3“ nahrádzajú slovami „pri ...

3.

V § 5 ods. 3, 4 a 5 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

4.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, je regulovaná osoba do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

Čl. XI

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2012 okrem čl. I bodov 1. až 60., 62. a 63., čl. ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore