Zákon o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 510/2002 účinný od 01.12.2009

Platnosť od: 31.08.2002
Účinnosť od: 01.12.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Konkurz a reštrukturalizácia, Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14JUD592DS16EU5PP1ČL0

Zákon o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 510/2002 účinný od 01.12.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 510/2002 s účinnosťou od 01.12.2009 na základe 492/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z. a zákona č. 500/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 38 sa vypúšťa.
2.
V § 60 ods. 1 sa za slovo „banku" vkladajú slová „alebo pobočku zahraničnej banky (ďalej len „banka")".
3.
V § 339 odsek 2 znie:

„(2)
Peňažný záväzok platený prostredníctvom banky alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený pripísaním sumy peňažného záväzku na účet veriteľa v jeho banke alebo vyplatením sumy peňažného záväzku veriteľovi v hotovosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak alebo ak sa veriteľ a dlžník nedohodnú inak.“.

4.
V § 709 ods. 1 druhá veta znie:

„Banka je povinná prijímať platby na bežný účet, vykonávať platby z bežného účtu a vykonávať zúčtovanie uskutočnených platieb v súlade so zmluvou o bežnom účte a v lehotách a za ďalších zákonom ustanovených podmienok pre prevody peňažných prostriedkov.“.

5.
V § 711 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „opravu chybného zúčtovania platieb je banka povinná vykonať v lehotách a za ďalších zákonom ustanovených podmienok pre prevody peňažných prostriedkov.".
6.
V § 712 ods. 1 prvá veta znie:

„Banka je povinná oznámiť majiteľovi účtu údaje o prijatých a vykonaných platbách v lehotách a za ďalších zákonom ustanovených podmienok pre prevody peňažných prostriedkov.“.

7.
Za § 719 sa vkladá § 719a, ktorý znie:

㤠719a
Na zmluvu o vkladovom účte a na prijímanie platieb na vkladový účet, vykonávanie platieb z vkladového účtu, na zúčtovávanie vykonaných platieb a na opravu chybného zúčtovania platieb sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o zmluve o bežnom účte, ak v § 716 až 719 nie je ustanovené inak.“.

Čl. III

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 ods. 3 písm. d) sa za slovom „upisovaním" nahrádza spojka „a" čiarkou a za slovo „umiestňovaním" sa vkladá čiarka a slová „vyplácaním výnosov a splácaním".
2.
V § 54 ods. 3 sa na konci pripájajú slová: „a na činnosť rozpočtovej organizácie zriadenej ministerstvom poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu.49a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.
V § 55 ods. 9 sa v prvej vete vypúšťajú slová „ekonomického, právneho, prírodovedného alebo technického zamerania" a na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „alebo ukončené stredoškolské odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.".
4.
V § 59 ods. 5 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Povinnosť podať súdu návrh na takýto zápis do obchodného registra neplatí v prípade, ak povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo jeho zmena je len predpokladom na udelenie alebo zmenu povolenia podľa osobitného zákona.15)".
5.
V § 61 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov vydaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami a obstarávanie vydávania a vrátenia podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami".
6.
V § 61 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
členovia štatutárneho orgánu žiadateľa a jeho vedúci zamestnanci51) musia spĺňať podmienky podľa odseku 4 písm. a) až c); aspoň jeden člen štatutárneho orgánu alebo jeden vedúci zamestnanec51) musí spĺňať aj podmienku podľa odseku 4 písm. d).“.

7.
§ 61 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej úrad udelil povolenie podľa odseku 2, je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu zmeny v skutočnostiach podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) a c) a odseku 5 písm. a).“.

8.
V § 70 ods. 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi".
9.
V § 73 ods. 11 sa slová „s hodnotou nad 100 000 Sk" nahrádzajú slovami „najmenej v hodnote 15 000 EUR".
10.
V § 87 ods. 2 sa slová „§ 167" nahrádzajú slovami „§ 169".
11.
V § 99 ods. 3 písm. h) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová: „zabezpečením zúčtovania a vyrovnania takýchto obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi (ďalej len „systém vyrovnania") pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania,".
12.
V § 99 ods. 14 sa slová „s hodnotou nad 100 000 Sk" nahrádzajú slovami „najmenej v hodnote 15 000 EUR".
13.
§ 99 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15)
Účastníkmi systému vyrovnania podľa odseku 3 písm. h) je centrálny depozitár, členovia a ďalšie právnické osoby určené prevádzkovým poriadkom.

(16)
Úrad poskytuje krajským súdom a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky zoznam centrálnych depozitárov a ďalších účastníkov systémov vyrovnania.
Úrad informuje komisiu o centrálnych depozitároch a ďalších účastníkoch systémov vyrovnania v rozsahu ustanovenom právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie upravujúcimi platobné systémy a systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi.“.

14.
V § 102 ods. 4 sa slová „písm. a) až f)" nahrádzajú slovami „písm. b) až f)".
15.
V § 103 ods. 2 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane určenia okamihu začiatku vyrovnania ako okamihu, od ktorého príkaz na registráciu prevodu prijatý systémom vyrovnania nesmie byť účastníkom systému vyrovnania ani žiadnou treťou osobou odvolaný ani zrušený a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie takéhoto príkazu".
16.
Za § 107 sa vkladá § 107a, ktorý znie:

㤠107a
Neodvolateľnosť príkazu na registráciu prevodu
(1)
Od okamihu prijatia príkazu na registráciu prevodu nesmie účastník systému vyrovnania ani žiadna tretia osoba platne odvolať ani zrušiť príkaz na registráciu prevodu prijatý systémom vyrovnania a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie takéhoto príkazu.

(2)
Vyhlásením konkurzu na majetok účastníka systému vyrovnania nie je dotknuté právo použiť peňažné prostriedky a cenné papiere z účtu účastníka systému vyrovnania vedeného v tomto systéme vyrovnania na splnenie záväzkov účastníka systému vyrovnania vyplývajúcich z jeho účasti v systéme vyrovnania v deň vyhlásenia konkurzu.

(3)
Vyhlásením konkurzu na majetok účastníka systému vyrovnania nie je dotknutá povinnosť systému vyrovnania spracovať a zúčtovať príkazy tohto účastníka na registráciu prevodu, ani platnosť a vymáhateľnosť týchto príkazov na registráciu prevodu voči tretím osobám, ak ide o príkazy na registráciu prevodu, ktoré boli v súlade s prevádzkovým poriadkom prijaté systémom vyrovnania
a)
pred okamihom vyhlásenia konkurzu,

b)
v okamihu vyhlásenia konkurzu a po tomto okamihu, ak príkazy na registráciu prevodu boli podané v deň vyhlásenia konkurzu, a to len vtedy, ak centrálnemu depozitárovi nebolo vyhlásenie konkurzu známe a účastníci systému vyrovnania, o ktorých príkazy ide, preukážu, že im vyhlásenie konkurzu nebolo známe, a to ani z oznámení podľa odsekov 7 a 8.

(4)
Spätné prepočítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov systému vyrovnania v tomto systéme vyrovnania sa zakazuje.

(5)
Vyhlásením konkurzu na majetok účastníka systému vyrovnania nie sú dotknuté práva na zábezpeku, ktorú tento účastník systému vyrovnania poskytol inému účastníkovi systému vyrovnania alebo inej osobe v súvislosti so svojou účasťou v tomto systéme vyrovnania; nedotknuté zostávajú aj práva na uplatnenie a výkon nárokov z poskytnutej zábezpeky.

(6)
Zábezpeky, ktoré účastník systému vyrovnania poskytol inému účastníkovi systému vyrovnania alebo inej osobe v súvislosti so svojou účasťou v systéme vyrovnania; nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov a sú z neho vylúčené. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 159 ods. 2.

(7)
Ak je centrálnemu depozitárovi doručené oznámenie súdu o vyhlásení konkurzu na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný podľa tohto zákona, centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť všetkým ostatným účastníkom tohto systému vyrovnania.

(8)
Povinnosť podľa odseku 7 má centrálny depozitár aj v prípade doručenia oznámenia o vyhlásení konkurzu na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný podľa tohto zákona, od orgánov členského štátu, ktoré na to boli určené v súlade s právom daného štátu.

(9)
Ak je centrálnemu depozitárovi doručené oznámenie o vyhlásení konkurzu na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný podľa právneho poriadku iného členského štátu, a ak tento účastník systému vyrovnania má sídlo alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky, centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť orgánom jednotlivých členských štátov, ktoré na to boli určené v súlade s právom daného štátu.“.

17.
V § 128 ods. 1 písm. a) piatom bode sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak ide o emitenta, ktorý vykonáva verejnú ponuku akcií, aj ich podiel na základnom imaní emitenta".
18.
V § 133 ods. 1 sa za slovom „predstavenstva" vypúšťajú slová „burzy cenných papierov" a na konci sa vkladajú slová „a zamestnancom burzy cenných papierov".
19.
V § 144 ods. 4 písm. a) sa za slovo „emitentovi" vkladá čiarka a slová „vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov a vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt".
20.
V § 163 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Činnosť strediska podľa doterajších predpisov podlieha dohľadu úradu.".
21.
V § 166 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a v súlade s doterajšími predpismi" a nová veta, ktorá znie: „Činnosť obchodníka s cennými papiermi podľa doterajších predpisov podlieha dohľadu úradu.".
22.
V § 167 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a v súlade s doterajšími predpismi" a nová veta, ktorá znie: „Činnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa doterajších predpisov podlieha dohľadu úradu.".

Čl. V

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

„§ 11a (1) Právnym poriadkom, ktorým sa spravuje zmluva o platobnom systéme, uvedenom v zozname Národnej banky Slovenska podľa osobitného zákona,1) sa spravujú aj všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli prevádzkovateľovi alebo účastníkovi takéhoto platobného systému v súvislosti s jeho účasťou v platobnom systéme, vrátane práv iných osôb na zábezpeky, ktoré im poskytol účastník platobného systému v súvislosti so svojou účasťou v platobnom systéme; to platí aj v prípade, ak na majetok prevádzkovateľa alebo účastníka platobného systému bol vyhlásený konkurz alebo ak prevádzkovateľovi alebo účastníkovi platobného systému boli zastavené alebo obmedzené platby v dôsledku iného opatrenia. Voľba iného právneho poriadku je vylúčená. (2) Právne vzťahy zo zábezpeky poskytnutej vo forme cenných papierov alebo finančných nástrojov vrátane zábezpeky poskytnutej vo forme práv spojených s cennými papiermi, ktorá je a) poskytnutá na zabezpečenie práv 1. účastníka platobného systému uvedeného v zozname Národnej banky Slovenska podľa osobitného zákona,1) a to v súvislosti s účasťou tohto účastníka v platobnom systéme, alebo 2. Národnej banky Slovenska, a odo dňa, ktorým nadobudne platnosť zmluva o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii, aj zo zábezpeky, ktorá je poskytnutá na zabezpečenie práv Európskej centrálnej banky, práv centrálnej banky niektorého z členských štátov Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo práv centrálnej banky niektorého z ďalších štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorá je b) zaevidovaná v prospech osoby uvedenej v písmene a) alebo v prospech tretej osoby konajúcej na účet osoby uvedenej v písmene a), pričom táto zábezpeka je riadne zaevidovaná 1. v príslušnom registri2) alebo v inej obdobnej evidencii2) v Slovenskej republike alebo 2. odo dňa, ktorým nadobudne platnosť zmluva o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii, v príslušnom registri alebo v inej obdobnej evidencii v niektorom z členských štátov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, prípadne v niektorom z ďalších štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, sa spravujú právnym poriadkom toho štátu, v ktorom je táto zábezpeka zaevidovaná. Voľba iného právneho poriadku je vylúčená.". Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:“.

„1) § 65 ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Napríklad § 10 ods. 1 písm. b) a ods. 3, § 45 až 53, § 99 ods. 3 a § 163 ods. 6 a 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., § 31 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z.“.

Čl. VI

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z. sa mení takto:

V § 7 odsek 14 znie:

„(14) Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona pri fyzických osobách navrhnutých za členov štatutárneho orgánu banky, za vedúceho pobočky zahraničnej banky alebo za jeho zástupcu, za vedúcich zamestnancov22) priamo podriadených štatutárnemu orgánu banky alebo vedúcemu pobočky, alebo zástupcovi vedúceho pobočky zahraničnej banky (ďalej len „vedúci zamestnanec") a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti bankovníctva alebo päťročné riadiace skúsenosti v inej finančnej oblasti. Požiadavku na ukončené vysokoškolské vzdelanie možno nahradiť ukončeným stredoškolským odborným vzdelaním a najmenej desaťročnou praxou v oblasti bankovníctva, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii vedúceho zamestnanca v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Pri osobách navrhnutých za členov dozornej rady banky sa odbornou spôsobilosťou rozumie primeraná znalosť a skúsenosti v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti.“.

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou ustanovení čl. III bodov 1 až 10, 12, 14 a 17 až 22 a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2002, a s výnimkou ustanovení čl. I § 12 ods. 2, § 13 ods. 3, § 15 ods. 2, § 16 ods. 1 prvej vety a ods. 3 druhej vety, § 19, § 20 druhej vety, § 25 ods. 2 a 3, § 36 ods. 6 a § 65 ods. 1 písm. b) a ods. 3 a 6, ustanovení čl. III bodu 13, § 99 ods. 16 druhej vety a bodu 16, § 107a ods. 8 a ustanovení čl. IV bodu 4 § 14 ods. 7, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.

Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 510/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/5/ES z 27. januára 1997 o kreditných prevodoch do zahraničia (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 043, 14. 02. 1997).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných zúčtovacích systémoch a v systémoch zúčtovania cenných papierov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 166, 11. 06. 1998).

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES z 18. septembra 2000 o zakladaní, podnikaní a o kontrole podnikania inštitúcií zaoberajúcich sa elektronickými peniazmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 275, 27. 10. 2000).

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 125, 5. 05. 2001).

Poznámky

 • 1)

  § 4 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 8 a § 27 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 720 až 724 Obchodného zákonníka.

 • 3)

  Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.

 • 4)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 6)

  § 2 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z.

 • 7)

  Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 2 písm. l) a písm. n) druhý bod a § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  § 31 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z.

 • 10)

  § 709 až 711 Obchodného zákonníka.

 • 11)

  Napríklad § 76 ods. 2, § 175r, § 305 písm. a) a § 307 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 96 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, § 83a ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 78 ods. 3 a 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.

 • 11a)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 345, 8. 12. 2006).

 • 12)

  Napríklad § 711 ods. 2 a § 719a Obchodného zákonníka, § 778 až 787 Občianskeho zákonníka.

 • 12a)

  § 5 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z.

 • 12b)

  § 783 ods. 1 a § 786 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka.§ 2 ods. 1, § 3 a § 12 ods. 1 prvá veta zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

 • 13)

  § 451 Občianskeho zákonníka.

 • 14)

  Napríklad § 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2002 Z. z.

 • 15)

  § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

 • 16)

  § 397 Obchodného zákonníka.

 • 17)

  Občiansky súdny poriadok.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

 • 18)

  Napríklad § 31 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z.

 • 19)

  § 374 Obchodného zákonníka.

 • 20)

  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 55 ods. 5 a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z.

 • 21)

  Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 22)

  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z.

 • 23)

  Napríklad § 19 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb., § 8 ods. 4 a § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 449/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, bilančných položiek, transakcií a ostatných tokov v národných účtoch Slovenskej republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky, opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 358/1999 Z. z.), opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. januára 2000 č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb zo zahraničia, do zahraničia a voči cudzozemcom (oznámenie č. 9/2000 Z. z.).

 • 24)

  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z., § 38 a § 39 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 55 ods. 5 a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z.

 • 25)

  § 2 ods. 2 písm. g), § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 483/2001 Z. z.

 • 26)

  § 3 ods. 4 a § 5 písm. m) zákona č. 483/2001 Z. z.

 • 27)

  § 89 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z.

 • 27a)

  § 94 až 114 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.

 • 27b)

  § 154 až 220a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 • 27c)

  § 24 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z.

 • 27d)

  Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 • 27e)

  § 7 ods. 19 zákona č. 483/2001 Z. z.

 • 27f)

  § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 27g)

  § 6 ods. 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.§ 8 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z.§ 5 písm. n) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 3 písm. b) zákona č. 8/2008 Z. z.

 • 27ga)

  § 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 520/2005 Z. z.

 • 27h)

  § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.§ 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z.§ 6 ods. 10 a 11 zákona č. 594/2003 Z. z.§ 3 písm. a) zákona č. 8/2008 Z. z.

 • 27i)

  § 20 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 27j)

  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27k)

  § 31 a § 32 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.

 • 27l)

  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.

 • 27m)

  § 11 až 20 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.

 • 27n)

  Zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27na)

  § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27o)

  § 9 ods. 3 a § 42 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.

 • 27oa)

  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 27ob)

  Napríklad § 34a a 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27p)

  Usmernenie Európskej centrálnej banky z 26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2007/2) (2007/600/ES) (Ú. v. EÚ L 237, 8. 9. 2007, s. 1 – 70).

 • 28)

  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 291/2002 Z. z. a zákon č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 29)

  § 25 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.

 • 30)

  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 31)

  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 32)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok, zákon č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 215/2002 Z. z.

 • 32a)

  § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka.

 • 33)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 34)

  § 34a ods. 2 a 3 a § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z.

 • 35)

  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

 • 36)

  § 4 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.

 • 37)

  § 2 zákona č. 211/2000 Z. z.

 • 38)

  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 39)

  Napríklad § 50 až 64 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2002 Z. z.

 • 39a)

  § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 40)

  § 7 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/1998 Z. z.

 • 41)

  § 31 ods. 3 Obchodného zákonníka.

 • 42)

  § 499 až 510 Občianskeho zákonníka.Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 • 43)

  § 436 Obchodného zákonníka.

 • 44)

  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.

 • 45)

  Zákon č. 244/2002 Z. z.

 • 46)

  § 5 písm. i) zákona č. 483/2001 v znení zákona č. 603/2003 Z. z.

 • 46a)

  Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 47)

  § 17 ods. 1 až 9 a § 18 a 19 zákona č. 431/2002 Z. z.

 • 47a)

  § 29 zákona č. 244/2002 Z. z.

 • 47b)

  § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 244/2002 Z. z.

 • 48)

  § 91 až 93 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2002 Z. z.

 • 48a)

  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 • 48b)

  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 48c)

  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

 • 48d)

  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.

 • 48e)

  § 4 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.

 • 48f)

  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.

 • 48g)

  § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.

 • 48h)

  Napríklad § 12 ods. 1 a 2 a § 22b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.

 • 48i)

  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.

 • 49)

  § 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z.

 • 50)

  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 51)

  Obchodný zákonník.Občiansky zákonníkv spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 • 52)

  Napríklad § 10 ods. 1 písm. b) a ods. 3, § 45 až 53, § 99 ods. 3 a § 163 ods. 6 a 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., § 31 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore