Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 510/2002 účinný od 01.12.2009


Platnosť od: 31.08.2002
Účinnosť od: 01.12.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD2912 DS17 EU5 PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 510/2002 účinný od 01.12.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 510/2002 s účinnosťou od 01.12.2009 na základe 492/2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona ...

1.

§ 38 sa vypúšťa.

2.

V § 60 ods. 1 sa za slovo „banku" vkladajú slová „alebo pobočku zahraničnej banky (ďalej len „banka")". ...

3.

V § 339 odsek 2 znie:

„(2) Peňažný záväzok platený prostredníctvom banky alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený ...

4.

V § 709 ods. 1 druhá veta znie:

„Banka je povinná prijímať platby na bežný účet, vykonávať platby z bežného účtu a vykonávať zúčtovanie ...

5.

V § 711 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „opravu ...

6.

V § 712 ods. 1 prvá veta znie:

„Banka je povinná oznámiť majiteľovi účtu údaje o prijatých a vykonaných platbách v lehotách a za ďalších ...

7.

Za § 719 sa vkladá § 719a, ktorý znie:

„§ 719a Na zmluvu o vkladovom účte a na prijímanie platieb na vkladový účet, vykonávanie platieb z vkladového ...

Čl. III

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 6 ods. 3 písm. d) sa za slovom „upisovaním" nahrádza spojka „a" čiarkou a za slovo „umiestňovaním" ...

2.

V § 54 ods. 3 sa na konci pripájajú slová: „a na činnosť rozpočtovej organizácie zriadenej ministerstvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 ...

3.

V § 55 ods. 9 sa v prvej vete vypúšťajú slová „ekonomického, právneho, prírodovedného alebo technického ...

4.

V § 59 ods. 5 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Povinnosť podať súdu návrh na takýto zápis do obchodného ...

5.

V § 61 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a podielových listov otvorených podielových fondov ...

6.

V § 61 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) členovia štatutárneho orgánu žiadateľa a jeho vedúci zamestnanci51) musia spĺňať podmienky podľa ...

7.

§ 61 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej úrad udelil povolenie podľa odseku 2, je povinná bez ...

8.

V § 70 ods. 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi". ...

9.

V § 73 ods. 11 sa slová „s hodnotou nad 100 000 Sk" nahrádzajú slovami „najmenej v hodnote 15 000 EUR". ...

10.

V § 87 ods. 2 sa slová „§ 167" nahrádzajú slovami „§ 169".

11.

V § 99 ods. 3 písm. h) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová: „zabezpečením zúčtovania ...

12.

V § 99 ods. 14 sa slová „s hodnotou nad 100 000 Sk" nahrádzajú slovami „najmenej v hodnote 15 000 EUR". ...

13.

§ 99 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15) Účastníkmi systému vyrovnania podľa odseku 3 písm. h) je centrálny depozitár, členovia a ďalšie ...

14.

V § 102 ods. 4 sa slová „písm. a) až f)" nahrádzajú slovami „písm. b) až f)".

15.

V § 103 ods. 2 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane určenia okamihu začiatku vyrovnania ...

16.

Za § 107 sa vkladá § 107a, ktorý znie:

„§ 107a Neodvolateľnosť príkazu na registráciu prevodu (1) Od okamihu prijatia príkazu na registráciu ...

17.

V § 128 ods. 1 písm. a) piatom bode sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak ide o emitenta, ktorý vykonáva ...

18.

V § 133 ods. 1 sa za slovom „predstavenstva" vypúšťajú slová „burzy cenných papierov" a na konci sa ...

19.

V § 144 ods. 4 písm. a) sa za slovo „emitentovi" vkladá čiarka a slová „vyhlasovateľovi verejnej ponuky ...

20.

V § 163 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Činnosť strediska podľa doterajších predpisov podlieha ...

21.

V § 166 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a v súlade s doterajšími predpismi" a nová veta, ktorá znie: ...

22.

V § 167 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a v súlade s doterajšími predpismi" a nová veta, ktorá znie: ...

Čl. V

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona ...

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

„§ 11a (1) Právnym poriadkom, ktorým sa spravuje zmluva o platobnom systéme, uvedenom v zozname Národnej ...

„1) § 65 ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2) ...

Čl. VI

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

V § 7 odsek 14 znie:

„(14) Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona pri fyzických osobách navrhnutých za členov štatutárneho ...

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou ustanovení čl. III bodov 1 až 10, 12, 14 a ...

Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 510/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/5/ES z 27. januára 1997 o kreditných prevodoch do zahraničia ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných zúčtovacích ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES z 18. septembra 2000 o zakladaní, podnikaní a o kontrole ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových ...

Poznámky

 • 1)  § 4 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 8 a § 27 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších ...
 • 2)  § 720 až 724 Obchodného zákonníka.
 • 3)  Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 5)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6)  § 2 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 7)  Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 8)  § 2 písm. l) a písm. n) druhý bod a § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 ...
 • 9)  § 31 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. ...
 • 10)  § 709 až 711 Obchodného zákonníka.
 • 11)  Napríklad § 76 ods. 2, § 175r, § 305 písm. a) a § 307 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších ...
 • 11a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ...
 • 12)  Napríklad § 711 ods. 2 a § 719a Obchodného zákonníka, § 778 až 787 Občianskeho zákonníka.
 • 12a)  § 5 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 12b)  § 783 ods. 1 a § 786 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka.§ 2 ods. 1, § 3 a § 12 ods. 1 prvá veta ...
 • 13)  § 451 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Napríklad § 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2002 Z. z.
 • 15)  § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
 • 16)  § 397 Obchodného zákonníka.
 • 17)  Občiansky súdny poriadok.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 18)  Napríklad § 31 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 ...
 • 19)  § 374 Obchodného zákonníka.
 • 20)  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene ...
 • 21)  Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 22)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23)  Napríklad § 19 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 24)  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z., § 38 a § 39 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady ...
 • 25)  § 2 ods. 2 písm. g), § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 26)  § 3 ods. 4 a § 5 písm. m) zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 27)  § 89 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 27a)  § 94 až 114 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
 • 27b)  § 154 až 220a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 27c)  § 24 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 27d)  Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 27e)  § 7 ods. 19 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 27f)  § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 27g)  § 6 ods. 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.§ 8 písm. c) zákona č. 566/2001 ...
 • 27ga)  § 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 27h)  § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.§ 8 písm. b) zákona č. 566/2001 ...
 • 27i)  § 20 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 27j)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27k)  § 31 a § 32 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
 • 27l)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
 • 27m)  § 11 až 20 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
 • 27n)  Zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27na)  § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27o)  § 9 ods. 3 a § 42 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 27oa)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 27ob)  Napríklad § 34a a 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ...
 • 27p)  Usmernenie Európskej centrálnej banky z 26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme ...
 • 28)  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 291/2002 Z. z. a zákon č. 80/1997 Z. z. v znení ...
 • 29)  § 25 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 30)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 31)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení ...
 • 32)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, Občiansky ...
 • 32a)  § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 33)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 483/2001 ...
 • 34)  § 34a ods. 2 a 3 a § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. ...
 • 35)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 36)  § 4 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
 • 37)  § 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
 • 38)  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny ...
 • 39)  Napríklad § 50 až 64 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2002 Z. z.
 • 39a)  § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  § 7 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia ...
 • 41)  § 31 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 42)  § 499 až 510 Občianskeho zákonníka.Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. ...
 • 43)  § 436 Obchodného zákonníka.
 • 44)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
 • 45)  Zákon č. 244/2002 Z. z.
 • 46)  § 5 písm. i) zákona č. 483/2001 v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
 • 46a)  Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení ...
 • 47)  § 17 ods. 1 až 9 a § 18 a 19 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 47a)  § 29 zákona č. 244/2002 Z. z.
 • 47b)  § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 244/2002 Z. z.
 • 48)  § 91 až 93 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2002 Z. z.
 • 48a)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 48b)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a ...
 • 48c)  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení zákona ...
 • 48d)  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 48e)  § 4 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. ...
 • 48f)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
 • 48g)  § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 48h)  Napríklad § 12 ods. 1 a 2 a § 22b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.
 • 48i)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 49)  § 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 50)  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...
 • 51)  Obchodný zákonník.Občiansky zákonníkv spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 52)  Napríklad § 10 ods. 1 písm. b) a ods. 3, § 45 až 53, § 99 ods. 3 a § 163 ods. 6 a 8 zákona č. 566/2001 ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore