Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 105/2024 účinný od 01.06.2024

Platnosť od: 20.05.2024
Účinnosť od: 01.06.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 105/2024 účinný od 01.06.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 105/2024 s účinnosťou od 01.06.2024

Legislatívny proces k zákonu 105/2024

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 275/2017 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 363/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 456/2021 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 407/2022 Z. z. a zákona č. 309/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa odsek 4 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n)
aspektmi udržateľnosti environmentálne faktory, sociálne faktory, faktory týkajúce sa ľudských práv a faktory oblasti správy a riadenia vrátane faktorov udržateľnosti podľa osobitného predpisu,4b)

o)
vykazovaním informácií o udržateľnosti vykazovanie informácií, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti, v súlade s § 20c alebo § 20g.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b) Čl. 2 bod 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (Ú. v. EÚ L 317, 9. 12. 2019) v platnom znení.“.

2.
V § 2 ods. 6 písm. a) a ods. 7 písm. a) sa suma „350 000 eur“ nahrádza sumou „450 000 eur“.
3.
V § 2 ods. 6 písm. b) a ods. 7 písm. b) sa suma „700 000 eur“ nahrádza sumou „900 000 eur“.
4.
V § 2 ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. a) sa suma „4 000 000 eur“ nahrádza sumou „5 000 000 eur“.
5.
V § 2 ods. 7 písm. b), ods. 8 písm. b) a § 21c ods. 1 úvodnej vete, ods. 2 písm. a) a ods. 4 sa suma „8 000 000 eur“ nahrádza sumou „10 000 000 eur“.
6.
V § 2 ods. 13 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 20c alebo § 20g neustanovuje inak.“.
7.
V § 2 odsek 15 znie:

„(15)
Na účely tohto zákona sa do čistého obratu účtovnej jednotky, ktorou je
a)
banka a pobočka zahraničnej banky, zahŕňajú výnosy z úrokov, výnosy z cenných papierov a z podielových účastí, výnosy z odplát a provízií, čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií, iné prevádzkové výnosy,

b)
poisťovňa okrem zdravotnej poisťovne, zaisťovňa, kaptívna poisťovňa,4g) kaptívna zaisťovňa,4h) Slovenská kancelária poisťovateľov, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne, zahŕňajú výnosy z poistných služieb,

c)
účtovná jednotka neuvedená v písmenách a) a b), zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav; do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4g a 4h znejú:

„4g) § 4 ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4h) § 4 ods. 8 zákona č. 39/2015 Z. z.“.

8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 12 a 22ca znejú:

„8) § 18 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z.

12) Zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22ca) § 14 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.
V § 19 ods. 2 sa za slovo „Audítora“ vkladajú slová „na overenie účtovnej závierky a výročnej správy podľa § 20 ods. 3“.
10.
V § 20 ods. 1 druhej vete sa za slovo „audítora“ vkladajú slová „vrátane dodatku správy audítora26b) (ďalej len „správa audítora“)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:

„26b) § 27 ods. 6 zákona č. 423/2015 Z. z.“.

11.
V § 20 odsek 2 znie:

„(2)
Ak tak ustanovuje tento zákon, výročná správa obsahuje okrem informácií podľa odseku 1 aj správu podľa § 20a a 20b a vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa § 20c. Výročná správa, ktorá obsahuje vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa § 20c, obsahuje aj správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti27b) k tejto výročnej správe. Iný obsah výročnej správy ako je uvedený v odsekoch 1 a 13 môžu ustanoviť osobitné predpisy.28)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:

„27b) § 34c zákona č. 423/2015 Z. z. v znení zákona č. 105/2024 Z. z.“.

12.
V § 20 ods. 3 písm. a) sa slová „osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov“.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

„27) Napríklad § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 13 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 175/2022 Z. z.“.

14.
V § 20 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem informácií, na ktoré sa vzťahujú požiadavky podľa § 20c“.
15.
V § 20 odsek 9 znie:

„(9)
Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c a neuplatňuje postup podľa § 20c ods. 16, je povinná vo výročnej správe uviesť aj informácie o kľúčových nehmotných zdrojoch, ktorými sa na účely tohto zákona rozumejú zdroje bez fyzickej podstaty, od ktorých významne závisí obchodný model účtovnej jednotky a ktoré sú pre účtovnú jednotku zdrojom tvorby hodnoty. Informácie podľa prvej vety obsahujú aj vysvetlenie, akým spôsobom obchodný model účtovnej jednotky závisí od týchto zdrojov a ako tieto zdroje prispievajú k tvorbe hodnoty účtovnou jednotkou.“.

16.
V § 20 sa vypúšťajú odseky 10 až 13.

Doterajšie odseky 14 až 17 sa označujú ako odseky 10 až 13.

17.
V § 20 ods. 10 sa slová „najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu“ nahrádzajú slovami „vo vzťahu k pohlaviu a ďalším aspektom, najmä veku, zdravotnému postihnutiu“.
18.
V § 20 ods. 10 písm. a) a § 22 ods. 10 písm. b) prvom bode sa suma „20 000 000 eur“ nahrádza sumou „25 000 000 eur“.
19.
V § 20 ods. 10 písm. b) a § 22 ods. 10 písm. b) druhom bode sa suma „40 000 000 eur“ nahrádza sumou „50 000 000 eur“.
20.
V § 20 ods. 11 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
21.
V § 20 odsek 12 znie:

„(12)
Povinnosť uvedenia informácií podľa odseku 10 účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c, sa považuje za splnenú, ak účtovná jednotka uvedie tieto informácie ako súčasť svojho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c a túto skutočnosť uvedie vo vyhlásení o správe a riadení.“.

22.
V § 20a ods. 1 prvej vete sa za slovo „zverejňujú“ vkladajú slová „ako súčasť výročnej správy“.
23.
Za § 20b sa vkladajú § 20c až 20i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠20c
Individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti
(1)
Povinnosť zahrnúť do samostatnej osobitne označenej časti výročnej správy individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti, ktorého súčasťou sú informácie potrebné na pochopenie vplyvu účtovnej jednotky na aspekty udržateľnosti vrátane toho ako aspekty udržateľnosti ovplyvňujú rozvoj, výkonnosť a postavenie účtovnej jednotky, má banka okrem Národnej banky Slovenska, zaisťovňa a poisťovňa okrem zdravotnej poisťovne, ak
a)
v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
1.
celková suma majetku presiahla 25 000 000 eur,

2.
čistý obrat presiahol 50 000 000 eur,

3.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 250 alebo

b)
emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu a v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve podmienky z
1.
podmienok na zatriedenie do veľkostnej skupiny, ktoré sú uvedené v § 2 ods. 7,

2.
týchto podmienok:
2a.
celková suma majetku presiahla sumu 5 000 000 eur, ale nepresiahla sumu 25 000 000 eur,

2b.
čistý obrat presiahol sumu 10 000 000 eur, ale nepresiahol sumu 50 000 000 eur,

2c.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50 a nepresiahol 250 alebo

3.
týchto podmienok:
3a.
celková suma majetku presiahla 25 000 000 eur,

3b.
čistý obrat presiahol 50 000 000 eur,

3c.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 250.(2)
Povinnosť podľa odseku 1 má aj účtovná jednotka, okrem účtovnej jednotky uvedenej v odseku 1, ktorou je obchodná spoločnosť, ak
a)
v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve podmienky z podmienok uvedených v odseku 1 písm. a),

b)
emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu a v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve podmienky z
1.
podmienok podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu alebo druhého bodu alebo

2.
podmienok podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu.


(3)
Na posudzovanie podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 sa § 2 ods. 9 vzťahuje rovnako a § 2 ods. 10 sa vzťahuje primerane.

(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na finančné produkty podľa osobitného predpisu.28ea)

(5)
Výročná správa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2, musí byť vyhotovená v elektronickom formáte podľa osobitného predpisu,28eb) pričom účtovná jednotka je povinná svoje individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti vrátane informácií zverejňovaných podľa osobitného predpisu28ec) označiť v súlade s osobitným predpisom.29ib)

(6)
Účtovná jednotka podľa odsekov 1 a 2 je povinná vo výročnej správe uviesť aj informácie o postupe, ktorý uplatnila na identifikáciu informácií, ktoré zahrnula do osobitnej časti výročnej správy v súlade s odsekom 1.

(7)
Informácie uvedené v odseku 1 zahŕňajú
a)
stručný opis obchodného modelu a obchodnej stratégie účtovnej jednotky vrátane
1.
odolnosti obchodného modelu a obchodnej stratégie účtovnej jednotky voči rizikám, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti,

2.
príležitostí pre účtovnú jednotku, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti,

3.
plánov účtovnej jednotky vrátane vykonávacích opatrení a súvisiacich finančných plánov a investičných plánov na zabezpečenie toho, aby jej obchodný model a obchodná stratégia boli zlučiteľné s
3a.
prechodom na udržateľné hospodárstvo,

3b.
obmedzením globálneho otepľovania na 1,5 °C v súlade s osobitným predpisom,28ed)

3c.
cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 podľa osobitného predpisu,28ee)

3d.
vystavením účtovnej jednotky činnostiam súvisiacich s uhlím, ropou a plynom, ak účtovná jednotka je vplyvom z takýchto činností vystavená,

4.
spôsobu, akým obchodný model a obchodná stratégia účtovnej jednotky zohľadňujú záujmy zainteresovaných strán účtovnej jednotky a vplyv účtovnej jednotky na aspekty udržateľnosti,

5.
spôsobu realizácie stratégie účtovnej jednotky s ohľadom na aspekty udržateľnosti,

b)
opis cieľov týkajúcich sa aspektov udržateľnosti, ktoré si účtovná jednotka určila, vrátane termínov na ich dosiahnutie a prípadne aj opis absolútnych cieľov zníženia emisií skleníkových plynov aspoň na roky 2030 a 2050, opis pokroku, ktorý účtovná jednotka dosiahla pri dosahovaní týchto cieľov, a vyhlásenie, či sú ciele účtovnej jednotky týkajúce sa environmentálnych faktorov založené na presvedčivých vedeckých dôkazoch,

c)
opis úlohy správnych orgánov, riadiacich orgánov a dozorných orgánov účtovnej jednotky s ohľadom na aspekty udržateľnosti, ako aj ich odborných znalostí a zručností v súvislosti s plnením tejto úlohy alebo prístupu týchto orgánov k týmto odborným znalostiam a zručnostiam,

d)
opis politík účtovnej jednotky vo vzťahu k aspektom udržateľnosti,

e)
informácie o existencii systémov stimulov spojených s aspektmi udržateľnosti, ktoré účtovná jednotka ponúka členom správnych orgánov, riadiacich orgánov a dozorných orgánov,

f)
opis
1.
postupu náležitej starostlivosti uplatňovaného účtovnou jednotkou vo vzťahu k aspektom udržateľnosti, a ak je to relevantné v súlade s požiadavkami Európskej únie na uplatňovanie postupu náležitej starostlivosti,

2.
hlavných skutočných alebo potenciálnych nepriaznivých vplyvov spojených s vlastnými činnosťami účtovnej jednotky a s jej hodnotovým reťazcom vrátane jeho výrobkov a služieb, obchodných vzťahov a dodávateľského reťazca, opatrení prijatých na identifikáciu a monitorovanie týchto vplyvov a iných nepriaznivých vplyvov, ktoré je účtovná jednotka povinná identifikovať podľa iných požiadaviek Európskej únie na uplatňovanie postupu náležitej starostlivosti,

3.
opatrení, ktoré účtovná jednotka prijala na predchádzanie skutočným alebo potenciálnym nepriaznivým vplyvom, na ich zmierňovanie, nápravu alebo odstraňovanie, ako aj výsledok týchto opatrení,

g)
opis hlavných rizík pre účtovnú jednotku, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti vrátane opisu hlavných závislostí účtovnej jednotky od aspektov udržateľnosti a spôsobu, akým účtovná jednotka tieto riziká riadi,

h)
ukazovatele relevantné pre uvádzanie informácií uvedených v písmenách a) až g).

(8)
Účtovná jednotka je pri uvádzaní informácií uvedených v odseku 7 povinná náležite rozlišovať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé časové hľadisko.

(9)
Informácie uvedené v odsekoch 1 a 7 zahŕňajú, ak je to relevantné, aj
a)
informácie o vlastných činnostiach účtovnej jednotky a o jej hodnotovom reťazci vrátane jeho výrobkov a služieb, obchodných vzťahov a dodávateľského reťazca,

b)
odkaz na iné informácie uvedené vo výročnej správe podľa § 20 a odkaz na informácie o sumách vykázaných v individuálnej účtovnej závierke a vysvetlenie týchto informácií.

(10)
Účtovná jednotka nemusí výnimočne uvádzať informácie týkajúce sa jej budúceho vývoja alebo záležitostí, o ktorých ešte nebolo rozhodnuté, ak podľa odôvodneného stanoviska členov správneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu účtovnej jednotky, ktorý je oprávnený na jeho vydanie, by zverejnenie týchto informácií mohlo vážne poškodiť podnikateľskú činnosť účtovnej jednotky, pričom neuvedenie týchto informácií nemá vplyv na správne a vyvážené pochopenie vývoja, výkonnosti, postavenia a vplyvu činnosti účtovnej jednotky.

(11)
Informácie uvedené v odsekoch 1 a 6 až 9 je účtovná jednotka povinná vykazovať v súlade so štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitných predpisov.28ef)

(12)
Účtovná jednotka uvedená v odseku 1, ktorou je malá a menej zložitá inštitúcia,28eg) kaptívna poisťovňa, kaptívna zaisťovňa, účtovná jednotka uvedená v odseku 1 písm. b) prvom bode a druhom bode a odseku 2 písm. b) prvom bode môže informácie uvedené v odsekoch 1 a 7 uvádzať zjednodušene v rozsahu podľa odseku 13 (ďalej len „zjednodušené vykazovanie informácií o udržateľnosti“).

(13)
Zjednodušené vykazovanie informácií o udržateľnosti zahŕňa tieto informácie:
a)
stručný opis obchodného modelu a obchodnej stratégie účtovnej jednotky,

b)
opis politík účtovnej jednotky vo vzťahu k aspektom udržateľnosti,

c)
hlavné skutočné vplyvy alebo potenciálne nepriaznivé vplyvy účtovnej jednotky na aspekty udržateľnosti a všetky opatrenia prijaté s cieľom identifikovať a monitorovať takéto skutočné alebo potenciálne nepriaznivé vplyvy, predchádzať im, zmierňovať ich alebo ich naprávať,

d)
hlavné riziká pre účtovnú jednotku, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti a spôsob, ako účtovná jednotka tieto riziká riadi,

e)
kľúčové ukazovatele potrebné pre zverejňovanie informácií uvedených v písmenách a) až d).

(14)
Účtovná jednotka, ktorá uplatňuje možnosť zjednodušeného vykazovania informácií o udržateľnosti, je povinná informácie podľa odsekov 6, 8, 9 a 13 vykazovať v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie ustanovujúcim štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti pre malé a stredne veľké podniky.

(15)
Uvedením informácií v súlade s odsekom 11 alebo odsekom 14 je splnená povinnosť účtovnej jednotky uvádzať informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť podľa § 20 ods. 1 písm. a).

(16)
Na účtovnú jednotku uvedenú v odseku 1 alebo odseku 2, ktorá je dcérskou účtovnou jednotkou, sa nevzťahujú povinnosti podľa odsekov 1, 2, 11 a 14 (ďalej len „oslobodenie od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti“), ak jej materská účtovná jednotka má sídlo
a)
na území Slovenskej republiky a táto dcérska účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky sú zahrnuté do konsolidovanej výročnej správy tejto materskej účtovnej jednotky, ktorá je vyhotovená v súlade s § 20g a § 22 ods. 16,

b)
na území niektorého členského štátu okrem Slovenskej republiky a táto dcérska účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky sú zahrnuté do konsolidovanej výročnej správy tejto materskej účtovnej jednotky, ktorá je vyhotovená v súlade s požiadavkami na konsolidovanú výročnú správu a konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa právne záväzného aktu Európskej únie alebo

c)
mimo územia členského štátu a táto dcérska účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky sú zahrnuté do konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky, ktoré je vyhotovené v súlade so štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitných predpisov28ef) alebo spôsobom rovnocenným s týmito štandardmi podľa právne záväzného aktu Európskej únie o rovnocennosti štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti, ak § 20i neustanovuje inak.

(17)
Oslobodenie od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 16 možno uplatniť, ak sú okrem podmienok podľa odseku 16 splnené aj tieto podmienky:
a)
výročná správa dcérskej účtovnej jednotky, ktorá uplatňuje oslobodenie od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 16, obsahuje
1.
názov a sídlo materskej účtovnej jednotky, ktorá vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu uvedenú v odseku 16 písm. a) alebo písm. b) alebo konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti uvedené v odseku 16 písm. c),

2.
odkaz na webové sídlo, kde sú prístupné
2a.
konsolidovaná výročná správa materskej účtovnej jednotky uvedenej v odseku 16 písm. a) a správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti,27b)

2b.
konsolidovaná výročná správa materskej účtovnej jednotky uvedenej v odseku 16 písm. b) a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ktoré sú vyhotovené v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie, alebo

2c.
konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky uvedenej v odseku 16 písm. c) a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia podľa písmena b),

3.
informáciu o oslobodení dcérskej účtovnej jednotky od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 16,

b)
konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovej jednotky so sídlom mimo územia členského štátu a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti vyjadrený jednou alebo viacerými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré sú oprávnené vyjadriť názor týkajúci sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa práva, ktorým sa riadi táto materská účtovná jednotka, sú dcérskou účtovnou jednotkou, ktorá uplatňuje oslobodenie od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 16, uložené do registra a zbierky listín obchodného registra,

c)
informácie podľa osobitného predpisu28ec) týkajúce sa činností vykonávaných dcérskou účtovnou jednotkou uplatňujúcou oslobodenie od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 16 a jej dcérskymi účtovnými jednotkami sú zahrnuté do výročnej správy tejto dcérskej účtovnej jednotky alebo do konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti vyhotoveného materskou účtovnou jednotkou so sídlom mimo územia členského štátu, ak § 20i neustanovuje inak.

(18)
Na účely uplatnenia oslobodenia od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 16 sa za dcérsku účtovnú jednotku považuje aj poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou skupiny podľa osobitného predpisu28eh) a podlieha dohľadu podľa osobitného predpisu.28ei)

(19)
Oslobodenie od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 16 sa uplatňuje aj na subjekt verejného záujmu, na ktorý sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2, okrem účtovnej jednotky uvedenej v odseku 1 písm. b) treťom bode a odseku 2 písm. b) druhom bode.

(20)
Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2, je povinná informovať zástupcov zamestnancov na príslušnej úrovni o tejto povinnosti a prerokovať s nimi príslušné informácie a spôsoby získavania informácií o udržateľnosti vrátane ich kontroly a ak je to potrebné, oznámiť stanovisko zástupcov zamestnancov správnemu orgánu, riadiacemu orgánu alebo dozornému orgánu účtovnej jednotky.

(21)
Podmienka uloženia dokumentov podľa odseku 17 písm. b) do zbierky listín obchodného registra sa považuje za splnenú uložením týchto dokumentov v registri.

§ 20d
Správa o udržateľnosti
(1)
Dcérska účtovná jednotka, ktorá je účtovnou jednotkou uvedenou v § 20c ods. 1 alebo ods. 2 a má zahraničný konečný materský subjekt uvedený v § 21 ods. 2 písm. b), ktorého čistý obrat na základe jeho konsolidovanej účtovnej závierky dosiahnutý na území Slovenskej republiky a území ostatných členských štátov (ďalej len „územie Európskej únie“) presiahol v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období sumu 150 000 000 eur, je povinná uložiť správu o udržateľnosti týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu do registra a do zbierky listín obchodného registra.

(2)
Organizačná zložka zahraničného subjektu uvedená v § 21 ods. 2 písm. e) je povinná uložiť správu o udržateľnosti týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu uvedeného v § 21 ods. 2 písm. d) do registra a do zbierky listín obchodného registra, ak v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období jej čistý obrat presiahol sumu 50 000 000 eur a sú splnené tieto podmienky:
a)
zahraničný subjekt, ktorý zriadil organizačnú zložku zahraničného subjektu, je
1.
prepojeným zahraničným subjektom, pričom čistý obrat jeho zahraničného konečného materského subjektu na území Európskej únie presiahol na základe jeho konsolidovanej účtovnej závierky v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období sumu 150 000 000 eur, alebo

2.
zahraničným samostatným subjektom, pričom jeho čistý obrat na území Európskej únie presiahol na základe jeho účtovnej závierky v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období sumu 150 000 000 eur,

b)
zahraničný konečný materský subjekt uvedený v písmene a) prvom bode nemá
1.
dcérsku účtovnú jednotku uvedenú v odseku 1 a

2.
dcérsky subjekt, ktorým je dcérska právnická osoba so sídlom v členskom štáte okrem Slovenskej republiky a s právnou formou obdobnou právnej forme obchodnej spoločnosti spĺňajúca podmienky pre vznik povinnosti uložiť správu o udržateľnosti podľa právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správu o udržateľnosti.


(3)
Na účely posúdenia vzniku povinnosti podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa čistým obratom
a)
zahraničného konečného materského subjektu rozumejú konsolidované výnosy zahraničného konečného materského subjektu uvedené v § 21 ods. 2 písm. g),

b)
zahraničného samostatného subjektu rozumejú výnosy zahraničného samostatného subjektu uvedené v § 21 ods. 2 písm. h).

(4)
Správa o udržateľnosti zahŕňa informácie uvedené v § 20c ods. 7 písm. a) treťom až piatom bode, písm. b) až f) a ak je to relevantné, aj informácie uvedené v § 20c ods. 7 písm. h) týkajúce sa zahraničnej skupiny zahraničného konečného materského subjektu.

(5)
Správa o udržateľnosti sa vyhotovuje
a)
v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie ustanovujúcim štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti pre účtovné jednotky uvedené v odsekoch 1 a 2,

b)
v súlade so štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitných predpisov28ef) alebo

c)
spôsobom rovnocenným so štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti uvedenými v písmene b) podľa právne záväzného aktu Európskej únie o rovnocennosti štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti.

(6)
Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť uloženia správy o udržateľnosti podľa odseku 1 alebo odseku 2, ukladá do registra a zbierky listín obchodného registra aj dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vyjadrený jednou alebo viacerými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré sú oprávnené vyjadriť názor týkajúci sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa práva štátu, v ktorom má zahraničný konečný materský subjekt alebo zahraničný samostatný subjekt sídlo. Ak dokument s názorom podľa prvej vety nie je účtovnej jednotke poskytnutý, je súčasťou správy o udržateľnosti vyhlásenie o tejto skutočnosti.

(7)
Ak účtovná jednotka uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 nemá k dispozícii správu o udržateľnosti týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu, požiada svoj zahraničný konečný materský subjekt alebo zahraničný samostatný subjekt, aby jej poskytol všetky informácie potrebné na to, aby mohla splniť povinnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2. Ak účtovná jednotka uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 nezíska od svojho zahraničného konečného materského subjektu alebo od zahraničného samostatného subjektu všetky požadované informácie na uloženie tejto správy, vyhotoví a uloží v súlade s týmto zákonom správu o udržateľnosti, v ktorej uvedie všetky informácie, ktoré má k dispozícii, a súčasne vyhlási, že jej zahraničný konečný materský subjekt alebo zahraničný samostatný subjekt neposkytol potrebné informácie.

(8)
Povinnosť uloženia do zbierky listín obchodného registra podľa odsekov 1, 2, 6 a 7 sa považuje za splnenú uložením správy o udržateľnosti a dokumentu s názorom týkajúcim sa uistenia uvedeného v odseku 6 v registri.

§ 20e
(1)
Správa o udržateľnosti a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia uvedený v § 20d ods. 6 sa zverejňujú uložením do registra. Dokumenty podľa prvej vety sa ukladajú do registra podľa § 23 až 23c.

(2)
Účtovná jednotka, ktorá je organizačnou zložkou zahraničného subjektu uvedenou v § 21 ods. 2 písm. e) a na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa § 20d ods. 2, 6 alebo ods. 7, súčasne bezplatne zverejní správu o udržateľnosti a ak je to relevantné, aj dokument s názorom týkajúcim sa uistenia uvedený v § 20d ods. 6 na svojom webovom sídle v tom istom elektronickom formáte, rozsahu, jazyku a v tej istej lehote ako bola uložená do registra. Takýmto spôsobom musia byť správa o udržateľnosti a ak je to relevantné, aj dokument s názorom týkajúcim sa uistenia uvedený v § 20d ods. 6, zverejnené minimálne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré bola správa o udržateľnosti vyhotovená.

§ 20f
(1)
Na účel plnenia povinností podľa § 20d a 20e sú členovia príslušných orgánov účtovnej jednotky uvedenej v § 20d ods. 1 spoločne a nerozdielne zodpovední za zabezpečenie súladu
s týmto zákonom podľa ich najlepších vedomostí a schopností.

(2)
Na účel plnenia povinností podľa § 20d a 20e je účtovná jednotka uvedená v § 20d ods. 2 zodpovedná za zabezpečenie súladu s týmto zákonom podľa jej najlepších vedomostí a schopností.

§ 20g
Konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti
(1)
Materská účtovná jednotka, ktorá je bankou okrem Národnej banky Slovenska, zaisťovňou a poisťovňou okrem zdravotnej poisťovne a ktorá v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve podmienky z podmienok uvedených v § 22 ods. 10 písm. a) alebo písm. b), je povinná do samostatnej osobitne označenej časti konsolidovanej výročnej správy zahrnúť konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti, ktorého súčasťou sú informácie potrebné na pochopenie vplyvu konsolidovaného celku na aspekty udržateľnosti vrátane toho, ako aspekty udržateľnosti ovplyvňujú rozvoj, výkonnosť a postavenie konsolidovaného celku. Na posudzovanie podmienok uvedených v § 22 ods. 10 písm. a) a b) sa ustanovenie § 2 ods. 10 vzťahuje primerane.

(2)
Povinnosť podľa odseku 1 má aj materská účtovná jednotka okrem materskej účtovnej jednotky podľa odseku 1, ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve podmienky z podmienok uvedených v § 22 ods. 10 písm. a) alebo písm. b). Na posudzovanie podmienok uvedených v § 22 ods. 10 písm. a) a b) sa § 2 ods. 10 vzťahuje primerane.

(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na finančné produkty podľa osobitného predpisu.28ea)

(4)
Na informácie podľa odseku 1 sa ustanovenia § 20c ods. 6 až 10 vzťahujú primerane, pričom materská účtovná jednotka uvedená v odseku 1 alebo odseku 2, je povinná tieto informácie vykazovať v súlade so štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitného predpisu.28ef)

(5)
Ak materská účtovná jednotka podľa odseku 1 alebo odseku 2 identifikuje významné rozdiely medzi rizikami pre konsolidovaný celok alebo vplyvmi konsolidovaného celku a rizikami pre jednu alebo viaceré zo svojich dcérskych účtovných jednotiek alebo vplyvmi jednej alebo viacerých zo svojich dcérskych účtovných jednotiek, uvedie v konsolidovanej výročnej správe, ak je to potrebné, primerané vysvetlenie rizík pre dotknutú dcérsku účtovnú jednotku alebo dotknuté dcérske účtovné jednotky a vysvetlenie vplyvov dotknutej dcérskej účtovnej jednotky alebo dotknutých dcérskych účtovných jednotiek.

(6)
Materská účtovná jednotka podľa odseku 1 alebo odseku 2 v rámci svojho konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti tiež uvádza, ktoré dcérske účtovné jednotky, bez ohľadu na ich sídlo, zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky boli oslobodené od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti a konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti.

(7)
Konsolidovaná výročná správa materskej účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2, musí byť vyhotovená v elektronickom formáte podľa osobitného predpisu,28eb) pričom materská účtovná jednotka je povinná svoje konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti vrátane informácií zverejňovaných podľa osobitného predpisu28ec) označiť v súlade s osobitným predpisom.29ib)

(8)
Uvedením informácií v súlade s odsekmi 1 a 4 až 6 je splnená povinnosť materskej účtovnej jednotky uvádzať informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť podľa § 20 ods. 1 písm. a) a povinnosť individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c.

(9)
Na materskú účtovnú jednotku uvedenú v odseku 1 alebo odseku 2, ktorá je zároveň dcérskou účtovnou jednotkou, sa nevzťahujú povinnosti podľa odsekov 1, 2 a 4 až 7 (ďalej len „oslobodenie od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti“), ak jej materská účtovná jednotka má sídlo
a)
na území Slovenskej republiky a táto dcérska účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky sú zahrnuté do konsolidovanej výročnej správy tejto materskej účtovnej jednotky, ktorá je vyhotovená v súlade s odsekmi 1 a 4 až 7 a § 22 ods.16,

b)
na území niektorého členského štátu okrem Slovenskej republiky a táto dcérska účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky sú zahrnuté do konsolidovanej výročnej správy tejto materskej účtovnej jednotky, ktorá je vyhotovená v súlade s požiadavkami na konsolidovanú výročnú správu a konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa právne záväzného aktu Európskej únie alebo

c)
mimo územia členského štátu a táto dcérska účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky sú zahrnuté do konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky, ktoré je vyhotovené v súlade so štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitného predpisu28ef) alebo spôsobom rovnocenným s týmito štandardmi podľa právne záväzného aktu Európskej únie o rovnocennosti štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti, ak § 20i neustanovuje inak.

(10)
Oslobodenie od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 9 možno uplatniť, ak sú okrem podmienok podľa odseku 9 splnené aj tieto podmienky:
a)
výročná správa materskej účtovnej jednotky uplatňujúcej oslobodenie od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 9 obsahuje
1.
názov a sídlo materskej účtovnej jednotky, ktorá vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu uvedenú v odseku 9 písm. a) alebo písm. b) alebo konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti uvedené v odseku 9 písm. c),

2.
odkaz na webové sídlo, kde sú prístupné
2a.
konsolidovaná výročná správa materskej účtovnej jednotky uvedenej v odseku 9 písm. a) a správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti,27b)

2b.
konsolidovaná výročná správa materskej účtovnej jednotky uvedenej v odseku 9 písm. b) a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ktoré sú vyhotovené v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie alebo

2c.
konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky uvedenej v odseku 9 písm. c) a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia podľa písmena b),

3.
informáciu, že materská účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 9,

b)
konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovej jednotky so sídlom mimo územia členského štátu a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti vyjadrený jednou alebo viacerými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré sú oprávnené vyjadriť názor týkajúci sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa práva, ktorým sa riadi táto materská účtovná jednotka, sú materskou účtovnou jednotkou, ktorá uplatňuje oslobodenie od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 9, uložené do registra a zbierky listín obchodného registra,

c)
informácie podľa osobitného predpisu28ec) týkajúce sa činností vykonávaných materskou účtovnou jednotkou uplatňujúcou oslobodenie od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 9 a jej dcérskymi účtovnými jednotkami sú zahrnuté do výročnej správy tejto materskej účtovnej jednotky alebo do konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti vyhotoveného materskou účtovnou jednotkou so sídlom mimo územia členského štátu, ak § 20i neustanovuje inak.

(11)
Oslobodenie od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 9 môže uplatniť aj subjekt verejného záujmu, na ktorý sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 okrem materskej účtovnej jednotky, ktorá spĺňa podmienky uvedené v § 20c ods. 1 písm. b) treťom bode a ods. 2 písm. b) druhom bode. Na účely uplatnenia oslobodenia od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 9 sa § 20c ods. 18 vzťahuje rovnako.

(12)
Na materskú účtovnú jednotku uvedenú v odseku 1 alebo odseku 2 sa § 20c ods. 20 vzťahuje rovnako.

(13)
Podmienka uloženia dokumentov podľa odseku 10 písm. b) do zbierky listín obchodného registra sa považuje za splnenú uložením týchto dokumentov v registri.

§ 20h
Uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti
(1)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c, je povinná zabezpečiť, aby jej vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe podliehalo uisteniu v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti audítorom, ktorým môže byť aj iný audítor ako ten, ktorý vykonáva audit v tejto účtovnej jednotke.

(2)
Audítor, ktorý vykonáva uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 1, musí na základe zákazky na limitované uistenie vyjadriť názor na
a)
súlad vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správe s § 20c ods. 11 alebo ods. 14,

b)
postup uplatnený účtovnou jednotkou podľa § 20c ods. 6,

c)
súlad informácií, ktoré účtovná jednotka uvádza ako súčasť vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, s osobitným predpisom,28ec)

d)
súlad označovania vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správe vrátane informácií, ktoré účtovná jednotka uvádza ako ich súčasť podľa osobitného predpisu,28ec) s osobitným predpisom.29ib)

(3)
Na konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky uvedenej v § 20g ods. 1 a 2 sa odsek 1 vzťahuje rovnako a postup podľa odseku 2 sa na audítora vzťahuje primerane.

(4)
Vykazovanie informácií o udržateľnosti účtovnej jednotky uvedenej v odsekoch 1 a 3 musí byť audítorom uistené do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa obsahujúca vykazovanie informácií o udržateľnosti vyhotovuje.

(5)
Audítora na uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti týkajúce sa výročnej správy účtovnej jednotky uvedenej v odsekoch 1 a 3 schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie. Odvolanie audítora, ktorý vykonáva uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, musí byť riadne odôvodnené, pričom rozdielnosť názorov na vykazovanie informácií o udržateľnosti alebo na použitie postupov uistenia týchto informácií nemôže byť dôvodom na odvolanie tohto audítora. Účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odstúpenia alebo odvolania audítora schváleného na uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, písomne informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odstúpení alebo odvolaní tohto audítora v priebehu vykonávania uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a vysvetliť dôvody, ktoré k odstúpeniu alebo odvolaniu viedli.

(6)
Za audítora na uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 5 možno schváliť len audítora, ktorý má oprávnenie na vykonávanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitného predpisu.28ej)

§ 20i
(1)
Účtovná jednotka uvedená v § 20c ods. 1 alebo ods. 2 a § 20g ods. 1 alebo ods. 2, ktorá má materskú účtovnú jednotku so sídlom mimo územia členského štátu a je zároveň dcérskou účtovnou jednotkou, ktorá z dcérskych účtovných jednotiek tejto materskej účtovnej jednotky dosiahla aspoň v jednom z predchádzajúcich piatich účtovných období na území Európskej únie najväčší obrat, môže vyhotovovať konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti v súlade s § 20g. Konsolidované vykazovanie informácií podľa prvej vety zahŕňa všetky dcérske účtovné jednotky materskej účtovnej jednotky so sídlom mimo územia členského štátu, ktoré majú sídlo v niektorom z členských štátov a povinnosť vykazovania informácií o udržateľnosti podľa tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie.

(2)
Konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa odseku 1 môže zahŕňať informácie podľa osobitného predpisu,28ec) ktoré sa vzťahujú na činnosti vykonávané všetkými dcérskymi účtovnými jednotkami materskej účtovnej jednotky so sídlom v niektorom z členských štátov, ktoré majú povinnosť vykazovania informácií o udržateľnosti podľa tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie.

(3)
Na účely § 20c ods. 16 písm. c) a § 20g ods. 9 písm. c) sa vykazovanie v súlade s odsekom 1 považuje za konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskou účtovnou jednotkou so sídlom mimo územia členského štátu, ak do jej konsolidovaného celku je zahrnutá účtovná jednotka uplatňujúca oslobodenie od individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c ods. 16 alebo oslobodenie od konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20g ods. 9.

(4)
Vykazovanie v súlade s odsekom 2 sa považuje za splnenie podmienok uvedených
v § 20c ods. 17 písm. c) a § 20g ods. 10 písm. c).

(5)
Na konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa odseku 1 sa ustanovenia § 20c ods. 17 písm. b) a ods. 21 alebo § 20g ods. 10 písm. b) a ods. 13 vzťahujú rovnako.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 28ea až 28ej znejú:

„28ea) Čl. 2 bod 12 písm. b) a f) nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení.

28eb) Čl. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (Ú. v. EÚ L 143, 29. 5. 2019) v platnom znení.

28ec) Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22. 6. 2020).

28ed) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Parížskej dohody (oznámenie č. 99/2017 Z. z.).

28ee) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a menia nariadenia (ES) č. 401/2009 a (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) (Ú. v. EÚ L 243, 9. 7. 2021).

28ef) Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2772 z 31. júla 2023, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti (Ú. v. EÚ L, 2023/2772, 22. 12. 2023).

28eg) Čl. 4 ods. 1 bod 145 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.

28eh) § 81 ods. 1 písm. c) zákona č. 39/2015 Z. z.

28ei) § 82 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 39/2015 Z. z.

28ej) § 8a a 8b zákona č. 423/2015 Z. z. v znení zákona č. 105/2024 Z. z.“.

24.
V § 22 odsek 2 znie:

„(2)
Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka. Materská účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu. Ak tak ustanovuje tento zákon, súčasťou konsolidovanej výročnej správy je aj konsolidovaná správa o platbe podľa odsekov 19 a 20 a konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa § 20g. Konsolidovaná účtovná závierka a konsolidovaná výročná správa musia byť overené audítorom a postup podľa § 20 ods. 3 sa na audítora vzťahuje primerane.“.

25.
V § 22 ods. 9 písm. a) a b) sa slová „právnych predpisov“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
26.
V § 22 ods. 9 písm. b) sa za slová „správy materskej účtovnej jednotky“ vkladajú slová „vyhotovenej podľa právne záväzných aktov Európskej únie“.
27.
V § 22 ods. 10 písm. a) prvom bode sa suma „24 000 000 eur“ nahrádza sumou „30 000 000 eur“.
28.
V § 22 ods. 10 písm. a) druhom bode sa suma „48 000 000 eur“ nahrádza sumou „60 000 000 eur“.
29.
§ 22a sa dopĺňa odsekmi 6 až 11, ktoré znejú:

„(6)
Účtovné jednotky uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sú povinné umožniť na základe odôvodnenej žiadosti v písomnej forme prístup do softvéru na vedenie účtovníctva
a)
správcovi kapitoly, obci alebo vyššiemu územnému celku pre účely zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky podľa odseku 1,

b)
ministerstvu pre účely zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy podľa odseku 2,

c)
audítorovi pre účely overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy alebo konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy podľa odseku 4.

(7)
Povinnosť podľa odseku 6 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, Národný bezpečnostný úrad a Vojenské spravodajstvo,29ca) o ktorom sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorou je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

(8)
Účtovná jednotka, ktorou je obec alebo vyšší územný celok, je povinná umožniť audítorovi na základe odôvodnenej žiadosti v písomnej forme prístup do softvéru na vedenie účtovníctva pre účely overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy podľa odseku 4.

(9)
Žiadosť podľa odsekov 6 a 8 obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby a identifikačné číslo osoby,

b)
účel, na ktorý žiadateľ požaduje umožniť prístup do softvéru na vedenie účtovníctva,

c)
rozsah prístupu do softvéru na vedenie účtovníctva a

d)
dobu trvania prístupu do softvéru na vedenie účtovníctva.

(10)
Ak žiadosť podľa odsekov 6 a 8 neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 9, účtovná jednotka bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Žiadosť v elektronickej podobe musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom29n) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,29na) inak ju možno zamietnuť. Na konanie podľa odsekov 6 a 8 sa nevzťahuje správny poriadok.

(11)
Žiadosť podľa odsekov 6 a 8 možno zamietnuť, ak neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 9 alebo umožnenie prístupu do softvéru na vedenie účtovníctva by bolo v rozpore s osobitnými predpismi29cb) alebo by umožnilo prístup k informácii týkajúcej sa obrany alebo bezpečnosti Slovenskej republiky, ktorá je spôsobilá jednotlivo alebo v spojení s inou informáciou ohroziť, obmedziť alebo znemožniť obranyschopnosť Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 29ca a 29cb znejú:

„29ca) Zákon č. 500/2022 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.

29cb) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

30.
V § 23 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Správca registra a prevádzkovateľ registra sa považujú za spoločných prevádzkovateľov podľa osobitného predpisu.29daa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29daa znie:

„29daa) Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).“.

31.
V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenami m) až o), ktoré znejú:

„m)
konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky so sídlom mimo územia členského štátu a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti uvedené v § 20c ods. 17 písm. b) a § 20g ods. 10 písm. b),

n)
správy o udržateľnosti a dokumenty s názorom týkajúcim sa uistenia uvedené v § 20d ods. 6,

o)
správy o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.“.

32.
V § 23 ods. 4 písm. d) sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „a identifikačné údaje podľa odseku 7“.
33.
V § 23 odsek 5 znie:

„(5)
Dokumenty podľa odseku 2 sa uchovávajú v súlade s § 35. Dokumenty podľa odseku 2, ktoré vyhotovuje účtovná jednotka, musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Dokumenty podľa odseku 2 musia byť uložené v štátnom jazyku a na základe rozhodnutia účtovnej jednotky môžu byť uložené aj v cudzom jazyku. Dokumenty podľa odseku 2 písm. m), ktorých preklad do štátneho jazyka nie je úradne overený, obsahujú vyhlásenie o tejto skutočnosti.“.

34.
V § 23 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Verejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2 a voľne dostupný zoznam identifikačných údajov podľa odseku 7.“.
35.
V § 23 odsek 7 znie:

„(7)
Prevádzkovateľ registra vedie, aktualizuje a zverejňuje zoznam právnických osôb, zahraničných fyzických osôb a slovenských fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, prostredníctvom webového sídla v elektronickej podobe. Do registra sa zapisujú o nich najmä tieto identifikačné údaje:
a)
obchodné meno alebo názov alebo meno a priezvisko,

b)
identifikačné číslo organizácie,

c)
daňové identifikačné číslo,

d)
štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti pridelený podľa spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskej únii,29dc)

e)
adresa sídla alebo miesta podnikania,

f)
právna forma,

g)
počet zamestnancov,

h)
druh vlastníctva,

i)
dátum vzniku, ktorým je dátum vzniku právnickej osoby, dátum vzniku oprávnenia na podnikanie alebo dátum vzniku oprávnenia na výkon činnosti fyzickej osoby,

j)
dátum zániku, ktorým je dátum zániku právnickej osoby, dátum zániku oprávnenia na podnikanie alebo dátum zániku oprávnenia na výkon činnosti fyzickej osoby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29dc znie:

„29dc) § 3 ods. 1 písm. q), ods. 2 písm. l), ods. 3 písm. m) a ods. 5 písm. d) zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 302/2023 Z. z.“.

36.
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8)
Identifikačné údaje zahraničnej fyzickej osoby a slovenskej fyzickej osoby, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, pričom neuložila žiadne dokumenty podľa odseku 2 a zanikla, sú prístupné v neverejnej časti registra. Identifikačné údaje zahraničnej fyzickej osoby a slovenskej fyzickej osoby, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, pričom uložila dokumenty podľa odseku 2 a zanikla, sú po desiatich rokoch od dátumu jej zániku prístupné v neverejnej časti registra. Identifikačné údaje zahraničnej fyzickej osoby a slovenskej fyzickej osoby, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť a uložila dokumenty podľa odseku 2 po dátume zániku, a to za účtovné obdobie, ktoré začalo po dátume zániku uvedenom v registri, sú prístupné vo verejnej časti registra po dobu desiatich rokov od konca účtovného obdobia, za ktoré uložila dokumenty podľa odseku 2. Prevádzkovateľ registra uskutoční presun identifikačných údajov do neverejnej časti registra do 12 mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o dátume zániku fyzickej osoby, okrem zverejnenia identifikačných údajov podľa tretej vety.

(9)
Prevádzkovateľ registra je oprávnený poskytovať údaje z neverejnej časti registra na analytické účely a na štatistické účely analytickým útvarom orgánov verejnej správy.“.

37.
V § 23a odsek 3 znie:

„(3)
Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky podľa § 17a ods. 7 v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak § 22a ods. 3 alebo osobitný predpis neustanovuje inak.29i) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať riadnu konsolidovanú účtovnú závierku alebo mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 alebo § 22a, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku, mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku a výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky podľa § 22 ods. 18 spolu so správou audítora v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje riadna konsolidovaná účtovná závierka alebo mimoriadna konsolidovaná účtovná závierka. Dokumenty podľa § 23 ods. 2 ukladá do registra za zanikajúcu účtovnú jednotku nástupnícka účtovná jednotka; do dňa účinkov premeny alebo účinkov cezhraničnej premeny ich môže uložiť zanikajúca účtovná jednotka.“.

38.
V § 23a ods. 8 sa za slovo „závierku“ vkladá čiarka a slová „a správu audítora“ sa nahrádzajú slovami „správu audítora a ak sa vyhotovuje, ani správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
39.
V § 23a ods. 9 sa slová „§ 21f neustanovuje“ nahrádzajú slovami „§ 20f alebo § 21f neustanovuje“.
40.
V § 23a sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 až 14, ktoré znejú:

„(12)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zabezpečiť, aby jej vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe podliehalo uisteniu v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti audítorom podľa § 20h, ukladá v registri aj správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje.

(13)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uloženia správy o udržateľnosti podľa § 20d do registra, je povinná uložiť túto správu spolu s názorom týkajúcim sa uistenia uvedeným v § 20d ods. 6 v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto správa o udržateľnosti vyhotovuje.

(14)
Účtovná jednotka, ktorá postupuje podľa § 20c ods. 16 alebo § 20g ods. 9, ukladá dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. m) v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré uplatňuje oslobodenie od individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti alebo konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti.“.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 15.

41.
V § 23a ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Ak dokument doručený účtovnou jednotkou obsahuje osobné údaje, správca registra je oprávnený ich spracúvať v súlade s § 23b ods. 5.“.
42.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29ib znie:

„29ib) Delegované nariadenie (EÚ) 2019/815 v platnom znení.“.

43.
V § 23d ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zabezpečiť, aby jej vykazovanie informácií o udržateľnosti podliehalo uisteniu v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti audítorom podľa § 20h, zverejňuje správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti uložením do registra.“ a v tretej vete sa slová „sa ukladá“ nahrádzajú slovami „a správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti sa ukladajú“.
44.
V § 23d sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky so sídlom mimo územia členského štátu a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti uvedené v § 20c ods. 17 písm. b) a § 20g ods. 10 písm. b) sa zverejňujú uložením do registra. Dokumenty podľa prvej vety sa ukladajú do registra podľa § 23 až 23c.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

45.
V § 23d ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
46.
§ 23d sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Ak účtovná jednotka má povinnosť podľa osobitných predpisov,29p) aby prvky jej vykazovania informácií o udržateľnosti boli overené akreditovanou nezávislou treťou stranou,29q) zverejní na svojom webovom sídle správu tejto akreditovanej nezávislej tretej strany.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 29p a 29q znejú:

„29p) Napríklad čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (Ú. v. EÚ L 130, 19. 5. 2017) v platnom znení.

29q) Napríklad čl. 2 bod 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení, čl. 6 nariadenia (EÚ) 2017/821 v platnom znení, § 19 zákona č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody.“.

47.
V § 25 ods. 1 sa písmeno h) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
bezodplatne nadobudnutá virtuálna mena.“.

48.
V § 35 ods. 3 písm. b) sa za slovo „príjmov“ vkladajú slová „a správa o udržateľnosti“ a slovo „týka“ sa nahrádza slovom „týkajú“.
49.
V § 35 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky so sídlom mimo územia členského štátu a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti uvedené v § 20c ods. 17 písm. b) a § 20g ods. 10 písm. b) počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.“.

50.
V § 35 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zabezpečiť, aby jej vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe podliehalo uisteniu v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti audítorom podľa § 20h, je povinná uchovávať správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa uistenie audítorom týka.“.
51.
V § 35 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak si účtovná jednotka nesplní povinnosť podľa prvej vety, povinnosť uchovania účtovnej dokumentácie má posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu oprávnený konať za účtovnú jednotku pred jej zánikom alebo skončením podnikania.“.
52.
V § 38 ods. 1 písm. c) sa za slová „až 9“ vkladá čiarka a čísla „12, 13“.
53.
V § 38 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
nezabezpečila
1.
overenie účtovnej závierky audítorom a tým porušila ustanovenia § 19, 22 alebo § 22a,

2.
overenie výročnej správy podľa § 20 ods. 3 alebo § 22 ods. 16 audítorom a tým porušila ustanovenia § 20 alebo § 22,

3.
overenie súladu výročnej správy podľa § 22b ods. 1 s účtovnou závierkou a tým porušila § 22b alebo

4.
uistenie vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c alebo § 20g vo výročnej správe audítorom a tým porušila ustanovenia § 20h,“.

54.
V § 38 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 20h ods. 5 alebo ods. 6“.
55.
V § 38 ods. 1 písm. m) sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „§ 18 ods. 7 alebo“.
56.
V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
porušila ustanovenia § 20 až 20i.“.

57.
V § 38 ods. 2 písm. f) sa za slová „písm. m)“ vkladajú slová „a p)“.
58.
V § 38 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10)
Dokumenty podľa § 23 ods. 2 nemožno uložiť do registra za účtovné obdobie, za ktoré sa vykonáva kontrola dodržiavania ustanovení tohto zákona, odo dňa doručenia oznámenia o jej začatí alebo oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona do dňa ukončenia tejto kontroly.“.

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

59.
V § 38 ods. 11 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „šiestich“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ktorého sa splnenie povinností týka“.
60.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28b, 30, 31, 32, 36 a 37 sa vypúšťajú.
61.
Za § 39zb sa vkladá § 39zc, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠39zc
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2024
(1)
Ustanovenia § 2 ods. 6 písm. a) a b), ods. 7 písm. a) a b), ods. 8 písm. a) a b), § 20 ods. 10 písm. a) a b), § 21c ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 4, § 22 ods. 10 písm. a) prvého bodu a druhého bodu a § 22 ods. 10 písm. b) prvého bodu a druhého bodu v znení účinnom od
1. júna 2024 sa prvýkrát použijú na posudzovanie veľkostných podmienok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023.

(2)
Ustanovenie § 20c sa prvýkrát použije na individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce
1. januára 2024, účtovnej jednotky uvedenej v § 20c ods. 1 a 2 písm. b), ktorá nie je subjektom verejného záujmu uvedeným v odseku 7, ak jej priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 500 zamestnancov a
a)
za prvé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
1.
celková suma majetku presiahla 25 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

2.
čistý obrat presiahol 50 000 000 eur,

b)
za druhé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2022 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
1.
celková suma majetku presiahla 20 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

2.
čistý obrat presiahol 40 000 000 eur.


(3)
Ustanovenie § 20g sa prvýkrát použije na konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce
1. januára 2024, materskej účtovnej jednotky uvedenej v § 20g ods. 1, ak jej priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 500 zamestnancov a
a)
na základe individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek
1.
za prvé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
1a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 30 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

1b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 60 000 000 eur,

2.
za druhé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2022 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
2a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 24 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

2b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 48 000 000 eur alebo


b)
za konsolidovaný celok po konsolidácii kapitálu, konsolidácii vzájomných vzťahov medzi účtovnými jednotkami, konsolidácii výsledku hospodárenia a konsolidácii nákladov a výnosov
1.
za prvé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
1a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 25 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

1b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 50 000 000 eur,

2.
za druhé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2022 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
2a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 20 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

2b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 40 000 000 eur.(4)
Ustanovenie § 20g sa prvýkrát použije na konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce
1. januára 2024, materskej účtovnej jednotky uvedenej v § 20g ods. 2, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu, ak jej priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 500 zamestnancov a
a)
na základe individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek
1.
za prvé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
1a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 30 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

1b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 60 000 000 eur,

2.
za druhé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2022 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
2a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 24 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

2b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 48 000 000 eur alebo


b)
za konsolidovaný celok po konsolidácii kapitálu, konsolidácii vzájomných vzťahov medzi účtovnými jednotkami, konsolidácii výsledku hospodárenia a konsolidácii nákladov a výnosov
1.
za prvé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
1a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 25 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

1b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 50 000 000 eur,

2.
za druhé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2022 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
2a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 20 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

2b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 40 000 000 eur.(5)
Ustanovenie § 20c sa prvýkrát použije na individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce
1. januára 2025, účtovnej jednotky uvedenej v
a)
§ 20c ods. 1 písm. a) a b) treťom bode, ktorá nepostupuje podľa odseku 2 a nie je subjektom verejného záujmu uvedeným v odseku 7 písm. a),

b)
§ 20c ods. 2 písm. a),

c)
§ 20c ods. 2 písm. b) druhom bode, ktorá nepostupuje podľa odseku 2.

(6)
Ustanovenie § 20g sa prvýkrát použije na konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce
1. januára 2025, materskej účtovnej jednotky uvedenej v § 20g ods. 1 a 2, ktorá nepostupuje podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve podmienky z podmienok uvedených v § 22 ods. 10 písm. a) alebo písm. b).

(7)
Ustanovenie § 20c sa prvýkrát použije na individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce
1. januára 2026, účtovnej jednotky uvedenej v
a)
§ 20c ods. 1, ktorá je malou a menej zložitou inštitúciou, kaptívnou poisťovňou a kaptívnou zaisťovňou,

b)
§ 20c ods. 1 písm. b) prvom bode a druhom bode,

c)
§ 20c ods. 2 písm. b) prvom bode.

(8)
Účtovná jednotka uvedená v § 20c ods. 1 písm. b) prvom bode a druhom bode a ods. 2 písm. b) prvom bode nemusí vo výročnej správe, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce pred 1. januárom 2028, uviesť informácie podľa § 20c ods. 1, ak v príslušnej výročnej správe uvedie odôvodnenie neuvedenia týchto informácií.

(9)
Ustanovenia § 20d až 20f sa prvýkrát použijú pri ukladaní správy o udržateľnosti za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2028.

(10)
Účtovná jednotka postupuje podľa § 20i poslednýkrát za účtovné obdobie, ktoré končí najneskôr 6. januára 2030.

(11)
Ak účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c alebo § 20g, nemá v priebehu účtovného obdobia, za ktoré uvádza informácie podľa § 20c ods. 1 a 6 až 9, k dispozícii všetky potrebné informácie týkajúce sa jej hodnotového reťazca, uvedie vo výročnej správe informáciu o úsilí, ktoré vynaložila na získanie potrebných informácií o svojom hodnotovom reťazci a dôvody, prečo nebolo možné získať tieto informácie vrátane plánov na získanie potrebných informácií v budúcnosti. Postup podľa prvej vety môže účtovná jednotka uplatniť na výročné správy, ktoré sa vyhotovujú za prvé tri bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia, počnúc účtovným obdobím, ktoré začína
a)
1. januára 2024, pre účtovné jednotky uvedené v odsekoch 2, 3 a 4,

b)
1. januára 2025, pre účtovné jednotky uvedené v odsekoch 5 a 6,

c)
1. januára 2026, pre účtovné jednotky uvedené v odseku 7.

(12)
Na výročnú správu, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2024, sa uplatnia ustanovenia § 20 ods. 3, 9 až 13 a 16 a § 22 ods. 2 v znení účinnom do 31. mája 2024.

(13)
Prevádzkovateľ registra zosúladí register s § 23 ods. 8 v znení účinnom od 1. júna 2024 najneskôr do 31. mája 2025.

(14)
Ustanovenie § 38 ods. 1 písm. d) tretieho bodu a písm. p) v znení účinnom od 1. júna 2024 sa použije na správne delikty spáchané po 31. máji 2024.

(15)
Ustanovenia § 38 ods. 10 a 11 v znení účinnom od 1. júna 2024 sa prvýkrát použijú v konaní začatom po 31. máji 2024.“.

62.
Príloha sa dopĺňa dvanástym bodom a trinástym bodom, ktoré znejú:

„12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov
(Ú. v. EÚ L 322, 16. 12. 2022).

13.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2023/2775 zo 17. októbra 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o úpravy veľkostných kritérií pre mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky alebo skupiny (Ú. v. EÚ L, 2023/2775, 21. 12. 2023).“.

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 519/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 407/2022 Z. z., zákona č. 8/2023 Z. z. a zákona č. 309/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 40 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Ak osobitný zákon zapísanej osobe ukladá povinnosť zabezpečiť, aby jej vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe podliehalo uisteniu v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti audítorom, ukladá sa do zbierky listín spolu s výročnou správou aj správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti s menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu audítora v zozname audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti, ktorý vykonal uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

2.
V § 40 ods. 5 sa slová „až 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.
3.
Príloha sa dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:

„13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov
(Ú. v. EÚ L 322, 16. 12. 2022).“.

Čl. III

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 208/2022 Z. z. a zákona č. 309/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ae), ktoré znie:

„ae)
vykazovaním informácií o udržateľnosti sa rozumie vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa osobitného predpisu.11d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11d znie:

„11d) § 2 ods. 4 písm. o) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 105/2024 Z. z.“.

2.
V § 34 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak je to potrebné aj s informáciou, že je vypracovaná v súlade so štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitných predpisov53ba) a osobitným predpisom53bb)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 53ba a 53bb znejú:

„53ba) Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2772 z 31. júla 2023, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti (Ú. v. EÚ L, 2023/2772, 22. 12. 2023).

53bb) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2178 zo 6. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 upresnením obsahu a prezentácie informácií, ktoré majú zverejňovať podniky, na ktoré sa vzťahuje článok 19a alebo 29a smernice 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, a upresnením metodiky na splnenie uvedenej povinnosti zverejňovania (Ú. v. EÚ L 443, 10. 12. 2021) v platnom znení.“.

3.
V § 34 odseky 5 a 6 znejú:

„(5)
Účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom, ktorý vyjadrí názor a poskytne vyjadrenie k výročnej správe vypracovanej podľa osobitného predpisu.53a)

(6)
Názor týkajúci sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti sa poskytuje podľa osobitného predpisu.53daa) Správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa odseku 5 v úplnom znení a správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitného predpisu53dab) v úplnom znení sa zverejnia spolu s ročnou finančnou správou.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 53daa a 53dab znejú:

„53daa) § 20h zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 105/2024 Z. z.

53dab) § 34c zákona č. 423/2015 Z. z. v znení zákona č. 105/2024 Z. z.“.

4.
Príloha sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Ú. v. EÚ L 322, 16. 12. 2022).“.

Čl. IV

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 311/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 403/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 494/2022 Z. z., zákona č. 8/2023 Z. z., zákona č. 268/2023 Z. z. a zákona č. 309/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 1 písm. g) sa slová „a audítorská správa“ nahrádzajú slovami „správa, audítorská správa a správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“ a za slová „overujúceho audítora“ sa vkladajú slová „alebo audítora vykonávajúceho uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
2.
Príloha sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov
(Ú. v. EÚ L 322, 16. 12. 2022).“.

Čl. V

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z. a zákona č. 309/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. c) sa za slovo „auditu“ vkladajú slová „a uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
3.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
práva a povinnosti dohliadaných subjektov.“.

4.
V § 2 ods. 2 sa za slová „(ďalej len „licencia“)“ vkladajú slová „alebo aj oprávnenie na vykonávanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti (ďalej len „licencia pre oblasť udržateľnosti“)“.
5.
V § 2 ods. 3 sa za slovo „licenciu“ vkladajú slová „alebo aj licenciu pre oblasť udržateľnosti“.
6.
V § 2 odseky 5 až 9 znejú:

„(5)
Európsky audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname štatutárnych audítorov v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) a ktorá v tomto inom členskom štáte je oprávnená na výkon štatutárneho auditu alebo aj uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

(6)
Audítorská spoločnosť z iného členského štátu je právnická osoba alebo iná osoba bez ohľadu na jej právnu formu, ktorá je v inom členskom štáte zapísaná v zozname audítorských spoločností a oprávnená na výkon štatutárneho auditu alebo aj uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

(7)
Audítor z tretieho štátu je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorov v inom štáte ako členskom štáte (ďalej len „tretí štát“) a oprávnená na výkon auditu účtovnej závierky alebo aj uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v tomto treťom štáte.

(8)
Audítorská spoločnosť z tretieho štátu je právnická osoba alebo iná osoba bez ohľadu na jej právnu formu, ktorá je zapísaná v zozname audítorských spoločností v treťom štáte a oprávnená na výkon auditu účtovnej závierky alebo aj uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v tomto treťom štáte.

(9)
Štatutárny audítor konsolidovaného celku4) je štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva overenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy5) a ak má licenciu pre oblasť udržateľnosti, aj uistenie v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 22 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.
V § 2 ods. 15 písmeno f) znie:

„f)
subjekt osobitného významu, ktorý nie je subjektom verejného záujmu uvedeným
v odseku 16, ktorým je
1.
obchodná spoločnosť za účtovné obdobie, ktorému predchádzajú najmenej dve bezprostredne po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých spĺňala najmenej dve z týchto podmienok:
1a.
celková suma jej majetku presiahla 170 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa osobitného predpisu,6)

1b.
čistý obrat podľa osobitného predpisu7) presiahol 170 000 000 eur,

1c.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2 000,

2.
účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou neuvedenou v prvom bode
s priamou alebo nepriamou majetkovou účasťou štátu viac ako 50 % a povinnosťou mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa osobitných predpisov,7a) alebo ktorá je štátnym podnikom, za účtovné obdobie, ktorému predchádzajú najmenej dve bezprostredne po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých celková suma jej majetku presiahla 100 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa osobitného predpisu,6)

3.
vyšší územný celok,

4.
účtovná jednotka, ktorá je obcou, mestom alebo mestskou časťou podľa osobitných predpisov,7b) za účtovné obdobie, ktorému predchádzajú najmenej dve bezprostredne po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých spĺňala aspoň jednu z týchto podmienok:
4a.
celková suma jej majetku presiahla 70 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená z konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy,7c)

4b.
počet obyvateľov presiahol 30 000.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) Napríklad § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie odkazy 9 a 10 sa označujú ako odkazy 7b a 7c a doterajšie poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 sa označujú ako poznámky pod čiarou k odkazom 7b a 7c.

8.
V § 2 ods. 16 sa vypúšťajú písmená m) a n).
9.
V § 2 sa za odsek 16 vkladajú nové odseky 17 a 18, ktoré znejú:

„(17)
Kľúčový partner v oblasti udržateľnosti je
a)
štatutárny audítor, ktorého audítorská spoločnosť určila pre konkrétnu zákazku na uisťovaciu službu v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti ako primárne zodpovedného za vykonávanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v mene audítorskej spoločnosti,

b)
pri uistení v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti štatutárny audítor, ktorého audítorská spoločnosť určila ako primárne zodpovedného za vykonávanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti na úrovni konsolidovaného celku, a štatutárny audítor určený audítorskou spoločnosťou na vykonanie konkrétneho uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ktorý je primárne zodpovedný za vykonanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti na úrovni významných dcérskych spoločností, alebo

c)
štatutárny audítor, ktorý podpisuje správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

(18)
Uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti je uisťovacou službou týkajúcou sa vykazovania informácií o udržateľnosti,9) ktorej výsledkom je vyjadrenie názoru podľa osobitného predpisu10) podľa požiadaviek určených slovenskými štandardmi pre uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 34a ods. 1.“.

Doterajšie odseky 17 a 18 sa označujú ako odseky 19 a 20.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:

„9) § 2 ods. 4 písm. o) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 105/2024 Z. z.

10) § 20h ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 105/2024 Z. z.“.

10.
V § 2 odsek 19 znie:

„(19)
Uisťovacími službami, okrem uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, a súvisiacimi audítorskými službami je poskytovanie služieb podľa medzinárodných usmernení na riadenie kvality, štatutárny audit, preverenie, iné uisťovacie a súvisiace audítorské služby vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC) (ďalej len „medzinárodné audítorské štandardy“). Služby podľa prvej vety je oprávnený poskytovať len štatutárny audítor a audítorská spoločnosť.“.

11.
V § 2 sa za odsek 19 vkladajú nové odseky 20 a 21, ktoré znejú:

„(20)
Ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitné predpisy,10a) štatutárny audítor a audítorská spoločnosť poskytujú aj ďalšie služby, pričom pri ich poskytovaní štatutárny audítor a audítorská spoločnosť postupujú podľa vnútorných predpisov vydaných komorou, ktoré sú v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi.

(21)
Na štatutárneho audítora a audítorskú spoločnosť, ktorí poskytujú služby podľa odseku 19 alebo odseku 20, sa tento zákon vzťahuje rovnako.“.

Doterajší odsek 20 sa označuje ako odsek 22.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) Napríklad § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12.
V § 3 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
absolvoval najmenej trojročnú praktickú odbornú prípravu,“.

13.
V § 3 odsek 2 znie:

„(2)
Asistent štatutárneho audítora je povinný praktickú odbornú prípravu podľa odseku 1 písm. d) absolvovať na základe písomnej zmluvy so štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, ktorí sú zapísaní v zozname štatutárnych audítorov alebo zozname audítorských spoločností (ďalej len „príslušný zoznam“) v rozsahu najmenej 2 100 hodín, z toho
a)
aspoň dve tretiny zamerané na oblasť štatutárneho auditu, uisťovacích služieb, okrem uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, a súvisiacich audítorských služieb u štatutárneho audítora, ktorý je zapísaný v zozname školiteľov, u európskeho audítora alebo v audítorskej spoločnosti z iného členského štátu,

b)
prípadnú zvyšnú časť zameranú na oblasti uvedené v § 15 ods. 2 písm. b), c), d) alebo písm. g) u štatutárneho audítora alebo v audítorskej spoločnosti pod vedením štatutárneho audítora.“.

14.
V § 3 ods. 3 sa slovo „praxe“ nahrádza slovami „praktickej odbornej prípravy“.
15.
V § 3 ods. 4 sa za slovo „prípravu“ vkladajú slová „zameranú na oblasť uvedenú v odseku 2 písm. a)“.
16.
V § 3 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Podrobnosti o preukazovaní splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. d) a e) určí úrad vnútorným predpisom.“.
17.
V § 3 ods. 7 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „o počte absolvovaných hodín praktickej odbornej prípravy v oblasti uvedenej v odseku 2 písm. a) a potvrdením štatutárneho audítora o počte absolvovaných hodín praktickej odbornej prípravy v oblastiach uvedených v odseku 2 písm. b)“.
18.
V § 3 ods. 9 písm. b) a § 5 ods. 3 písm. b) sa nad slovom „predpisov“ odkaz „10a)“ nahrádza odkazom „10b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

„10b) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

19.
V § 3 ods. 9 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
20.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 12a znejú:

„12) Zákon č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12a) § 12 ods. 4 písm. a) zákona č. 192/2023 Z. z.“.

21.
V § 3 ods. 14 sa za slová „štatutárneho audítora“ vkladá čiarka a slová „a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozviem v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu,“ sa nahrádzajú slovami „zachovávať povinnosť mlčanlivosti“.
22.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a
Podmienky na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti
(1)
Podmienkou na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti je získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti (ďalej len „certifikát pre oblasť udržateľnosti“), ktorý, ak § 8b neustanovuje inak, úrad vydá uchádzačovi, ktorým je štatutárny audítor, o ktorom v zozname štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti nie je vykonaný doplňujúci zápis, ak
a)
je plne spôsobilý na právne úkony,

b)
nemá pozastavenú licenciu,

c)
má najmenej osem mesiacov odbornej praxe v oblasti uistenia týkajúceho sa vykazovania informácií o udržateľnosti alebo v oblasti iných služieb súvisiacich
s udržateľnosťou,

d)
sa zúčastňoval sústavného vzdelávania v oblasti udržateľnosti,

e)
zložil skúšku na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti (ďalej len „skúška v oblasti udržateľnosti“) podľa § 15a.

(2)
Uchádzač počas odbornej praxe podľa odseku 1 písm. c) je povinný absolvovať na základe písomnej zmluvy so štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, ktorí sú zapísaní v príslušnom zozname v časti pre oblasť udržateľnosti, praktickú odbornú prípravu zameranú na oblasť uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti alebo iných služieb súvisiacich s udržateľnosťou v rozsahu najmenej 210 hodín, z toho aspoň dve tretiny u štatutárneho audítora alebo v audítorskej spoločnosti zapísaných v príslušnom zozname v časti pre oblasť udržateľnosti, u európskeho audítora alebo v audítorskej spoločnosti z iného členského štátu, ktorí v tomto členskom štáte sú oprávnení na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

(3)
Doba, počas ktorej sa hodnotí rozsah praktickej odbornej prípravy podľa odseku 2, môže trvať najviac dva roky.

(4)
Praktická odborná príprava podľa odseku 2 sa absolvuje pod vedením štatutárneho audítora alebo európskeho audítora, ktorý
a)
vykonáva uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti,

b)
spĺňa podmienky uvedené v § 3 ods. 4 písm. c) až e).

(5)
Ak odborná prax podľa odseku 1 písm. c) bola absolvovaná súbežne s odbornou praktickou prípravou podľa § 3 ods. 2, doba, počas ktorej sa hodnotí rozsah praktickej odbornej prípravy podľa odseku 2, môže trvať najviac dva roky vrátane prerušenia vykonávania praktickej odbornej prípravy podľa § 13 ods. 6.

(6)
Ak § 8b neustanovuje inak, certifikát pre oblasť udržateľnosti vydá úrad aj európskemu audítorovi spĺňajúcemu podmienky podľa odseku 1 písm. a), ak
a)
má certifikát podľa § 3 ods. 1 alebo ods. 5,

b)
nemá pozastavenú licenciu,

c)
sa preukáže oprávnením na výkon štatutárneho auditu a uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti platným v inom členskom štáte,

d)
sa preukáže potvrdením orgánu, ktorý vydal oprávnenie podľa písmena c), alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia požiadavky sústavného vzdelávania v oblasti udržateľnosti, ktorým preukazuje svoju účasť na sústavnom vzdelávaní v oblasti udržateľnosti v bezprostredne predchádzajúcom období,

e)
zložil skúšku spôsobilosti na výkon uistenia v oblasti udržateľnosti (ďalej len „skúška spôsobilosti v oblasti udržateľnosti“) podľa § 16a.

(7)
Na základe vzájomnosti môže úrad vydať certifikát pre oblasť udržateľnosti audítorovi z tretieho štátu, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a), a umožniť mu výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa tohto zákona, ak
a)
má certifikát podľa § 3 ods. 6,

b)
nemá pozastavenú licenciu,

c)
sa preukáže oprávnením na výkon auditu účtovnej závierky a uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti platným v treťom štáte a predloží dôkaz, že skúška v oblasti udržateľnosti, ktorú vykonal v treťom štáte spĺňa požiadavky podľa § 15a ods. 2,

d)
sa preukáže potvrdením orgánu, ktorý vydal oprávnenie podľa písmena c), alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia požiadavky sústavného vzdelávania v oblasti udržateľnosti, ktorými preukazuje svoju účasť na sústavnom vzdelávaní v oblasti udržateľnosti v bezprostredne predchádzajúcom období,

e)
zložil skúšku spôsobilosti v oblasti udržateľnosti podľa § 16a.

(8)
Podmienky podľa odseku 1 písm. a) až d), odseku 6 písm. a) až d) a odseku 7 písm. a) až d) musia byť splnené pred prihlásením sa na skúšku v oblasti udržateľnosti alebo na skúšku spôsobilosti v oblasti udržateľnosti.

(9)
Uchádzač o vykonanie skúšky v oblasti udržateľnosti preukazuje splnenie podmienky podľa
a)
odseku 1 písm. a) občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným relevantným dokladom,

b)
odseku 1 písm. c) potvrdením štatutárneho audítora alebo európskeho audítora uvedených v odseku 4,

c)
odseku 1 písm. d) potvrdením komory.

(10)
Podrobnosti o preukazovaní splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. c) a d) určí úrad vnútorným predpisom.

(11)
Cudzojazyčné doklady sa predkladajú úradu v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka.13)

(12)
Certifikát pre oblasť udržateľnosti je verejná listina.“.

23.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a
Podmienky doplňujúceho zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov v časti
pre oblasť udržateľnosti
(1)
Ak § 8b neustanovuje inak, úrad vykoná doplňujúci zápis do zoznamu štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti do jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ktorej náležitosti sú určené vnútorným predpisom úradu, o tom,
a)
kto má certifikát pre oblasť udržateľnosti podľa § 3a ods. 1, 6 alebo ods. 7,

b)
o kom nebol v minulosti zrušený doplňujúci zápis v časti pre oblasť udržateľnosti zoznamu štatutárnych audítorov alebo mu uplynula lehota ustanovená v § 12a ods. 6,

c)
kto zaplatil úradu zápisné za doplňujúci zápis do zoznamu štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti.

(2)
Úrad nevykoná doplňujúci zápis do zoznamu štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti u toho, o kom bol zrušený doplňujúci zápis do zoznamu štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti z dôvodu podľa § 12a ods. 2 písm. d) alebo písm. f).“.

24.
V § 5 ods. 3 písm. e) sa za slovo „auditu“ vkladá čiarka a slová „uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
25.
V § 5 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktorý má uloženú sankciu podľa § 64 ods. 1 písm. f)“.
26.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a
Podmienky doplňujúceho zápisu do zoznamu audítorských spoločností v časti
pre oblasť udržateľnosti
(1)
Úrad vykoná doplňujúci zápis do zoznamu audítorských spoločností v časti pre oblasť udržateľnosti do jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ktorej náležitosti sú určené vnútorným predpisom úradu, o právnickej osobe,
a)
ktorej licencia nie je pozastavená,

b)
v mene ktorej výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti budú zabezpečovať štatutárni audítori s certifikátom pre oblasť udržateľnosti a licenciou pre oblasť udržateľnosti,

c)
ktorá zaplatila úradu zápisné za doplňujúci zápis do zoznamu audítorských spoločností v časti pre oblasť udržateľnosti.

(2)
Úrad nevykoná doplňujúci zápis do zoznamu audítorských spoločností v časti pre oblasť udržateľnosti o audítorskej spoločnosti, a to ani po uplynutí lehoty ustanovenej v § 12a ods. 7, o ktorej doplňujúci zápis do zoznamu štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti bol zrušený z dôvodu podľa § 12a ods. 2 písm. d) alebo písm. f).

(3)
Úrad nevykoná doplňujúci zápis do zoznamu audítorských spoločností v časti pre oblasť udržateľnosti o audítorskej spoločnosti, v ktorej člen riadiaceho orgánu je štatutárny audítor, ktorý bol členom riadiaceho orgánu audítorskej spoločnosti, o ktorej doplňujúci zápis do zoznamu audítorských spoločností v časti pre oblasť udržateľnosti bol zrušený z dôvodu podľa § 12a ods. 2 písm. d) alebo písm. f).

(4)
Úrad nevykoná doplňujúci zápis do zoznamu audítorských spoločností v časti pre oblasť udržateľnosti o audítorskej spoločnosti, v ktorej člen riadiaceho orgánu je fyzická osoba, o ktorej doplňujúci zápis v zozname štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti bol zrušený podľa § 12a ods. 2 písm. d) alebo písm. f).“.

27.
V § 6 sa slová „§ 4 ods. 1, § 5 ods. 1 a § 12 ods. 7 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1, § 4a ods. 1, § 5 ods. 1, § 5a ods. 1, § 12 ods. 7 a 8 a § 12a ods. 6 a 7“.
28.
V § 7 ods. 1 úvodná veta znie:

„Úrad na účely auditu účtovnej závierky právnickej osoby so sídlom mimo územia členského štátu (ďalej len „spoločnosť z tretieho štátu“) zaregistruje do príslušného zoznamu aj audítora z tretieho štátu a audítorskú spoločnosť z tretieho štátu, ak“.

29.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa slová „účtovnej jednotky“ nahrádzajú slovami „spoločnosti z tretieho štátu“ a vypúšťajú sa slová „registrovanej mimo územia členských krajín“.
30.
V § 7 ods. 1 písm. b) a § 26 ods. 6 sa vypúšťa slovo „štatutárny“.
31.
V § 7 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
audit v spoločnosti z tretieho štátu podľa písmena a) bol vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov a v súlade s § 21 a § 23 ods. 8 alebo v súlade s rovnocennými štandardmi a požiadavkami,“.

32.
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Úrad na účely uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti spoločnosti z tretieho štátu podľa odseku 1 písm. a) zaregistruje do príslušného zoznamu aj audítora z tretieho štátu a audítorskú spoločnosť z tretieho štátu, ak
a)
predložia správu o uistení týkajúcu sa vykazovania informácií o udržateľnosti spoločnosti z tretieho štátu podľa odseku 1 písm. a); správa o uistení týkajúca sa vykazovania informácií o udržateľnosti, vydaná audítorom z tretieho štátu alebo audítorskou spoločnosťou z tretieho štátu, ktorí nie sú registrovaní v príslušnom zozname, nemá v Slovenskej republike právne účinky,

b)
audítor z tretieho štátu vykonávajúci uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v mene audítorskej spoločnosti z tretieho štátu spĺňa podmienky, ktoré sú rovnocenné s podmienkami podľa § 3a ods. 1 a 2,

c)
väčšina členov štatutárneho orgánu audítorskej spoločnosti z tretieho štátu spĺňa podmienky, ktoré sú rovnocenné s podmienkami podľa § 3a ods. 1 a 2,

d)
uistenie týkajúce sa vykazovania informácií o udržateľnosti uvedené v písmene a) bolo vykonané v súlade s § 20, § 21, § 23 ods. 8, § 24, § 32 a § 34a ods. 1 alebo v súlade s rovnocennými štandardmi a požiadavkami,

e)
je splnená podmienka podľa odseku 1 písm. e).“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

33.
V § 7 ods. 4 a 5 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
34.
V § 7 ods. 6 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo odseku 2“ a slová „tejto krajine“ sa nahrádzajú slovami „tomto štáte“.
35.
V § 7 ods. 7 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo odseku 2“.
36.
Za § 8 sa vkladajú § 8a a 8b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠8a
Licencia pre oblasť udržateľnosti
(1)
Úrad vydá štatutárnemu audítorovi licenciu pre oblasť udržateľnosti ku dňu, v ktorom o ňom vykonal doplňujúci zápis do zoznamu štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti podľa § 4a.

(2)
Úrad vydá audítorskej spoločnosti licenciu pre oblasť udržateľnosti ku dňu, v ktorom o nej vykonal doplňujúci zápis do zoznamu audítorských spoločností podľa § 5a.

(3)
Licencie pre oblasť udržateľnosti podľa odsekov 1 a 2 sú verejné listiny.

§ 8b
Osobitné podmienky na získanie certifikátu pre oblasť udržateľnosti, licencie
pre oblasť udržateľnosti a ich vydania
(1)
Úrad vydá certifikát pre oblasť udržateľnosti štatutárnemu audítorovi a doplní zápis o ňom do zoznamu štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti do jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ktorej náležitosti sú určené vnútorným predpisom úradu, ak
a)
dátum zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov podľa § 10 ods. 2 písm. g) tohto štatutárneho audítora bol pred 1. januárom 2024 a
1.
predložil úradu potvrdenie vydané komorou o absolvovaní modulu pre oblasť udržateľnosti podľa odseku 2 v rozsahu najmenej 40 hodín,

2.
zaplatil úradu zápisné za doplňujúci zápis do zoznamu štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti alebo

b)
dátum zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov podľa § 10 ods. 2 písm. g) tohto štatutárneho audítora bol po 31. decembri 2023, ale najneskôr do 1. januára 2026 a
1.
predložil úradu potvrdenie vydané komorou o
1a.
absolvovaní modulu pre oblasť udržateľnosti podľa odseku 2 v rozsahu najmenej 40 hodín,

1b.
jeho evidovaní v zozname asistentov štatutárneho audítora k 31. decembru 2023,

2.
zaplatil úradu zápisné za doplňujúci zápis do zoznamu štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti.


(2)
Modul pre oblasť udržateľnosti zameraný na oblasti uvedené v § 15a ods. 2 pozostávajúci zo vzdelávacích aktivít organizovaných komorou v rámci sústavného vzdelávania môže absolvovať štatutárny audítor, ktorý nemá pozastavenú licenciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) až f) a asistent štatutárneho audítora na základe žiadosti; podrobnosti o podávaní žiadosti, štruktúre, rozsahu a podmienkach hodnotenia absolvovania modulu pre oblasť udržateľnosti vrátane výšky poplatku za jeho absolvovanie a vydávania potvrdenia o jeho absolvovaní určí komora vnútorným predpisom, ktorý schvaľuje úrad po jeho predložení prezídiom. Kontrolu hodnotenia absolvovania modulu pre oblasť udržateľnosti je oprávnený vykonávať úrad.

(3)
Úrad vydá certifikát pre oblasť udržateľnosti aj európskemu audítorovi a doplní zápis o ňom do zoznamu štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti do jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ktorej náležitosti sú určené vnútorným predpisom úradu, ak
a)
získal certifikát podľa § 3 ods. 5, pričom dátum jeho zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov bol po 31. decembri 2023,

b)
predložil potvrdenie orgánu iného členského štátu, ktorý mu vydal oprávnenie na výkon štatutárneho auditu v inom členskom štáte, že jeho dátum zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov vedenom v tomto inom členskom štáte bol pred 1. januárom 2024,

c)
predložil
1.
platné oprávnenie na výkon štatutárneho auditu a uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vydané v inom členskom štáte,

2.
potvrdenie orgánu iného členského štátu, ktorý vydal oprávnenie na výkon štatutárneho auditu v tomto inom členskom štáte, alebo orgánu, ktorý kontroluje dodržiavanie splnenia požiadavky sústavného vzdelávania, ktorým preukazuje svoju účasť na sústavnom vzdelávaní v oblasti udržateľnosti, alebo

3.
predložil úradu potvrdenie vydané komorou o absolvovaní modulu pre oblasť udržateľnosti podľa odseku 2 v rozsahu najmenej 40 hodín,

d)
zaplatil úradu zápisné za doplňujúci zápis do zoznamu štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti.

(4)
Úrad vydá štatutárnemu audítorovi licenciu pre oblasť udržateľnosti ku dňu, v ktorom o ňom vykonal doplňujúci zápis do zoznamu štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti podľa odseku 1 alebo odseku 3.

(5)
Certifikát pre oblasť udržateľnosti a licencia pre oblasť udržateľnosti vydané podľa odsekov 1, 3 a 4 sú verejné listiny.“.

37.
Nadpis § 9 znie: „Pozastavenie licencie a licencie pre oblasť udržateľnosti“.
38.
V § 9 ods. 1 písm. d) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „za porušenie povinností týkajúcich sa výkonu štatutárneho auditu“.
39.
V § 9 ods. 1 písm. f) sa za slová „ods. 10“ vkladajú slová „v súvislosti s rozhodnutím o uložení sankcie za porušenie povinností týkajúcich sa výkonu štatutárneho auditu“.
40.
V § 9 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Úrad pozastaví licenciu pre oblasť udržateľnosti štatutárnemu audítorovi a audítorskej spoločnosti
a)
na základe ich vlastnej žiadosti, v ktorej uvedie časové obdobie pozastavenia licencie pre oblasť udržateľnosti,

b)
ak im bola pozastavená licencia podľa odseku 1,

c)
ak vykonávali uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v rozpore s vydanou licenciou pre oblasť udržateľnosti alebo v rozpore s týmto zákonom,

d)
do dňa zaplatenia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. c) za porušenie povinností týkajúcich sa výkonu uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ak pokuta nebola zaplatená v lehote splatnosti,

e)
ak im bola uložená sankcia podľa § 64 ods. 1 písm. h), a to ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení,

f)
do dňa zaplatenia trov konania podľa § 64 ods. 10 v súvislosti s rozhodnutím o uložení sankcie za neplnenie povinností týkajúcich sa výkonu uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ak trovy konania neboli zaplatené v lehote splatnosti.

(3)
Na pozastavenie licencie pre oblasť udržateľnosti sa odseky 4 až 9 vzťahujú primerane.“.

Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 12.

41.
V § 9 ods. 6 sa slová „odseku 8 alebo odseku 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 10, 11 alebo odseku 12“.
42.
V § 9 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak majú pozastavenú licenciu pre oblasť udržateľnosti, ani uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
43.
V § 9 ods. 7 písm. g) sa za slovo „podliehajú“ vkladajú slová „previerke zabezpečenia kvality, dohľadu a“.
44.
V § 9 ods. 9 sa slovo „ktorej“ nahrádza slovom „ktorom“.
45.
V § 9 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11)
Ak je licencia pre oblasť udržateľnosti pozastavená na obdobie dlhšie ako tri roky, je štatutárny audítor povinný podrobiť sa preskúšaniu v oblasti udržateľnosti, ktoré vykonáva úrad na základe písomnej žiadosti štatutárneho audítora. Preskúšanie v oblasti udržateľnosti sa vykonáva v písomnej forme a pozostáva z odborných častí podľa § 15a ods. 2. Ak štatutárny audítor pri preskúšaní v oblasti udržateľnosti neuspel, môže preskúšanie v oblasti udržateľnosti opakovať na základe písomnej žiadosti. Štatutárny audítor, ktorý má povinnosť podrobiť sa preskúšaniu podľa odseku 10, sa môže podrobiť preskúšaniu v oblasti udržateľnosti, len ak úspešne absolvoval preskúšanie podľa odseku 10.“.

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.

46.
V § 9 ods. 12 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 10“ a na konci sa pripája táto veta: „Na preskúšanie v oblasti udržateľnosti podľa odseku 11 sa prvá veta uplatňuje rovnako.“.
47.
V § 9 ods. 13 sa za slovo „preskúšanie“ vkladá čiarka a slová „a jeho“ sa nahrádzajú slovami „preskúšanie v oblasti udržateľnosti a ich“.
48.
V § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 sa za slovo „úradom“ vkladajú slová „v elektronickej podobe“ a slová „v sídle úradu alebo“ sa vypúšťajú.
49.
V § 10 ods. 2 písm. d) sa za slovo „podnikania“ vkladajú slová „a identifikačné číslo organizácie“.
50.
V § 10 ods. 2 písm. f) a § 12 ods. 2 písm. p) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
51.
V § 10 ods. 2 písm. h) sa za slovo „audítorovi“ vkladajú slová „vrátane certifikátov pre oblasť udržateľnosti a licencií pre oblasť udržateľnosti“.
52.
V § 10 ods. 2 písm. k) a § 11 ods. 2 písm. n) sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „až i)“.
53.
V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
časť pre oblasť udržateľnosti, v ktorej sa uvádza, či štatutárny audítor má aj certifikát pre oblasť udržateľnosti a licenciu pre oblasť udržateľnosti; ak štatutárny audítor má aj certifikát pre oblasť udržateľnosti a licenciu pre oblasť udržateľnosti, uvádzajú sa aj informácie, ktorými sú:
1.
dátum zloženia skúšky v oblasti udržateľnosti, dátum vydania certifikátu pre oblasť udržateľnosti a jeho číslo,

2.
dátum doplňujúceho zápisu o štatutárnom audítorovi a číslo jeho licencie pre oblasť udržateľnosti,

3.
dátum preskúšania v oblasti udržateľnosti podľa § 9 ods. 11 a jeho výsledok,

4.
dátum a dôvody pozastavenia licencie pre oblasť udržateľnosti, dátum a dôvody zániku licencie pre oblasť udržateľnosti a dátum vrátenia licencie pre oblasť udržateľnosti.“.

54.
V § 10 ods. 4, § 11 ods. 4 a § 28 ods. 1 sa za slovo „audit“ vkladajú slová „a uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
55.
V § 11 ods. 2 písm. g) sa za slovo „licencií“ vkladajú slová „a licencií pre oblasť udržateľnosti“.
56.
V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
časť pre oblasť udržateľnosti, v ktorej sa uvádza, či audítorská spoločnosť má aj licenciu pre oblasť udržateľnosti; ak audítorská spoločnosť má aj licenciu pre oblasť udržateľnosti, uvádza sa aj
1.
dátum doplňujúceho zápisu o audítorskej spoločnosti a číslo jej licencie pre oblasť udržateľnosti,

2.
informácie o štatutárnych audítoroch podľa písmena j), ktorí majú aj certifikát pre oblasť udržateľnosti a licenciu pre oblasť udržateľnosti, vrátane čísla ich certifikátu pre oblasť udržateľnosti a licencie pre oblasť udržateľnosti,

3.
dátum a dôvody pozastavenia licencie pre oblasť udržateľnosti, dátum a dôvody zániku licencie pre oblasť udržateľnosti a dátum vrátenia licencie pre oblasť udržateľnosti.“.

57.
V § 12 ods. 2 písm. h) sa za slovo „prestal“ vkladajú slová „v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu“.
58.
V § 12 ods. 5 sa za slovo „informuje“ vkladá slovo „komoru,“.
59.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12a
Zánik licencie pre oblasť udržateľnosti a zrušenie doplňujúceho zápisu v časti
pre oblasť udržateľnosti príslušného zoznamu
(1)
Licencia pre oblasť udržateľnosti zaniká dňom, ku ktorému bol doplňujúci zápis o štatutárnom audítorovi alebo doplňujúci zápis o audítorskej spoločnosti zrušený v časti pre oblasť udržateľnosti príslušného zoznamu.

(2)
Úrad zruší doplňujúci zápis o štatutárnom audítorovi v časti pre oblasť udržateľnosti zoznamu štatutárnych audítorov, ak
a)
štatutárnemu audítorovi zanikla licencia podľa § 12,

b)
štatutárnemu audítorovi bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený trest zákazu činnosti18) spočívajúci v zákaze výkonu uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, do 60 dní odo dňa, keď sa úrad o tom dozvedel,

c)
štatutárny audítor v súvislosti s výkonom uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti prestal spĺňať podmienky podľa § 21 ods. 2 a 3 alebo § 34g, ak do troch mesiacov neuvedie tieto podmienky do súladu s § 21 ods. 2 a 3 alebo § 34g,

d)
štatutárny audítor preukázateľne zneužil informácie získané v súvislosti s výkonom uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti,

e)
štatutárnemu audítorovi bola uložená sankcia podľa § 64 ods. 1 písm. i), ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto sankcie,

f)
je vážne spochybnená dobrá povesť štatutárneho audítora, neodstráni tieto pochybnosti ani do troch mesiacov alebo sa nezdrží konania, ktoré malo za následok porušenie povinností v súvislosti s výkonom uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti,

g)
štatutárny audítor neodstránil v určenej lehote nedostatky, pre ktoré mu bola pozastavená licencia pre oblasť udržateľnosti podľa § 64 ods. 1 písm. h),

h)
štatutárny audítor vykonával uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v období pozastavenia licencie pre oblasť udržateľnosti,

i)
štatutárnemu audítorovi bola zrušená licencia pre oblasť udržateľnosti v inom členskom štáte alebo treťom štáte pre disciplinárne previnenie,

j)
štatutárny audítor podal úradu písomnú žiadosť o zrušenie doplňujúceho zápisu v časti pre oblasť udržateľnosti zoznamu štatutárnych audítorov s úradne osvedčeným podpisom, najneskôr uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zrušenie doplňujúceho zápisu v časti pre oblasť udržateľnosti zoznamu štatutárnych audítorov doručená úradu, ak nie je v žiadosti uvedený neskorší dátum,

k)
štatutárnemu audítorovi bola pozastavená licencia pre oblasť udržateľnosti a neabsolvoval úspešne preskúšanie v oblasti udržateľnosti podľa § 9 ods. 11.

(3)
Úrad zruší doplňujúci zápis o audítorskej spoločnosti v časti pre oblasť udržateľnosti zoznamu audítorských spoločností, ak
a)
jej zanikla licencia podľa § 12,

b)
nastali dôvody podľa odseku 2 písm. c) až j),

c)
prestala spĺňať podmienky podľa § 5a ods. 1 písm. b) a do troch mesiacov neuvedie tieto podmienky do súladu s § 5a ods. 1 písm. b),

d)
jej bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený zákaz činnosti18a) spočívajúci v zákaze výkonu uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, do 60 dní odo dňa, keď sa úrad o tom dozvedel.

(4)
Na zrušenie doplňujúceho zápisu v časti pre oblasť udržateľnosti príslušného zoznamu sa § 12 ods. 4 a 5 vzťahujú rovnako.

(5)
Po zrušení doplňujúceho zápisu v časti pre oblasť udržateľnosti príslušného zoznamu je štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť povinná bezodkladne odovzdať licenciu pre oblasť udržateľnosti úradu, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa vyrozumenia. Štatutárny audítor je povinný odovzdať úradu aj certifikát pre oblasť udržateľnosti.

(6)
Doplňujúci zápis o štatutárnom audítorovi, okrem štatutárneho audítora podľa odseku 2 písm. d) a f), v časti pre oblasť udržateľnosti zoznamu štatutárnych audítorov môže byť znova vykonaný na základe písomnej žiadosti štatutárneho audítora a po splnení podmienok podľa § 3a ods. 1 najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa zrušenia doplňujúceho zápisu o štatutárnom audítorovi v časti pre oblasť udržateľnosti zoznamu štatutárnych audítorov.

(7)
Doplňujúci zápis o audítorskej spoločnosti, okrem audítorskej spoločnosti, o ktorej sa zrušil doplňujúci zápis z dôvodov podľa odseku 2 písm. d) a f), do časti pre oblasť udržateľnosti zoznamu audítorských spoločností môže byť znova vykonaný na základe písomnej žiadosti audítorskej spoločnosti a po splnení podmienok podľa § 5a ods. 1, najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa zrušenia doplňujúceho zápisu o audítorskej spoločnosti v časti pre oblasť udržateľnosti zoznamu audítorských spoločností.

(8)
V žiadosti podľa odseku 2 písm. j) uvedie štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť dátum, ku ktorému žiada o zrušenie doplňujúceho zápisu v časti pre oblasť udržateľnosti príslušného zoznamu. K rovnakému dátumu je štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť povinná zaslať originál licencie pre oblasť udržateľnosti a certifikátu pre oblasť udržateľnosti úradu. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť je povinná ku dňu zrušenia doplňujúceho zápisu v časti pre oblasť udržateľnosti príslušného zoznamu splniť všetky povinnosti voči úradu a komore.“.

60.
V § 13 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a správy o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 34c“.
61.
V § 14 ods. 1 písm. e) a h) a § 30 ods. 2 sa za slovo „auditu“ vkladajú slová „alebo uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
62.
V § 14 ods. 2 sa slová „štatutárnych audítorov“ nahrádzajú slovami „asistentov štatutárneho audítora“.
63.
V § 14 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 3 ods. 2 a aj štatutárnemu audítorovi alebo európskemu audítorovi uvedenému v § 3a ods. 4, u ktorého vykonáva praktickú odbornú prípravu podľa § 3a ods. 2“.
64.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15a
Skúška v oblasti udržateľnosti
(1)
Skúškou v oblasti udržateľnosti sa preukazuje spôsobilosť na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, overuje sa odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača a ich aplikácia v praxi. Skúška v oblasti udržateľnosti sa vykonáva na základe písomnej žiadosti uchádzača. Skúška v oblasti udržateľnosti sa vykonáva v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou úradu.

(2)
Skúška v oblasti udržateľnosti je zameraná na
a)
právne predpisy týkajúce sa vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti,

b)
analýzu v oblasti udržateľnosti,

c)
postupy náležitej starostlivosti týkajúce sa aspektov udržateľnosti,

d)
postupy, metódy a techniky vykonávania uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane slovenských štandardov pre uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 34a ods. 1, právne predpisy týkajúce sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

(3)
Skúška v oblasti udržateľnosti má písomnú formu.

(4)
O priebehu skúšky v oblasti udržateľnosti skúšobná komisia vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie
a)
mená a priezviská predsedu a členov skúšobnej komisie úradu,

b)
meno a priezvisko skúšanej fyzickej osoby,

c)
miesto a čas konania skúšky v oblasti udržateľnosti,

d)
skúšobné otázky,

e)
rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku skúšky v oblasti udržateľnosti; pri nezložení skúšky v oblasti udržateľnosti uvedie dôvody jej nezloženia.

(5)
Uchádzač, ktorý pri skúške v oblasti udržateľnosti neuspel, môže na základe písomnej žiadosti skúšku v oblasti udržateľnosti opakovať v termíne určenom úradom.

(6)
Za skúšku v oblasti udržateľnosti a jej opakovanie platí uchádzač úradu poplatok vo výške ustanovenej v skúšobnom poriadku.“.

65.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a
Skúška spôsobilosti v oblasti udržateľnosti
(1)
Skúška spôsobilosti v oblasti udržateľnosti na účely tohto zákona je zameraná na overenie odborných vedomostí európskych audítorov a audítorov z tretích štátov uvedených v § 3a ods. 6 a 7 potrebných na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ak preukážu, že sú oprávnení vykonávať uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v inom členskom štáte alebo v treťom štáte. Skúška spôsobilosti v oblasti udržateľnosti sa vykonáva na základe písomnej žiadosti uchádzača. Skúška spôsobilosti v oblasti udržateľnosti má písomnú formu a vykonáva sa pred skúšobnou komisiou úradu v štátnom jazyku.

(2)
Skúška spôsobilosti v oblasti udržateľnosti je zameraná na
a)
právne predpisy týkajúce sa vykazovania informácií o udržateľnosti v rozsahu potrebnom na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v Slovenskej republike,

b)
postupy, metódy a techniky vykonávania uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane slovenských štandardov pre uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 34a ods. 1,

c)
právne predpisy týkajúce sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v Slovenskej republike.

(3)
O priebehu skúšky spôsobilosti v oblasti udržateľnosti skúšobná komisia úradu vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie
a)
mená a priezviská predsedu a členov skúšobnej komisie úradu,

b)
meno a priezvisko skúšanej fyzickej osoby,

c)
miesto a čas konania skúšky spôsobilosti v oblasti udržateľnosti,

d)
skúšobné otázky,

e)
rozhodnutie skúšobnej komisie úradu o výsledku skúšky spôsobilosti v oblasti udržateľnosti; pri nezložení skúšky spôsobilosti v oblasti udržateľnosti uvedie dôvody jej nezloženia.

(4)
Uchádzač, ktorý pri skúške spôsobilosti v oblasti udržateľnosti neuspel, môže na základe písomnej žiadosti skúšku spôsobilosti v oblasti udržateľnosti opakovať v termíne určenom úradom.

(5)
Za skúšku spôsobilosti v oblasti udržateľnosti a jej opakovanie platia európsky audítor a audítor z tretieho štátu uvedení v § 3a ods. 6 a 7 úradu poplatok vo výške ustanovenej v skúšobnom poriadku.“.

66.
V § 17 odsek 1 znie:

„(1)
Skúšobný poriadok ustanoví
a)
podrobnosti o rozsahu a obsahu audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania, podávaní žiadostí, priebehu a spôsobe hodnotenia audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania, vydávaní certifikátu, výšku poplatkov, počet členov skúšobnej komisie, ako aj postup pri neúčasti na audítorskej skúške, skúške spôsobilosti a preskúšaní,

b)
podrobnosti o rozsahu a obsahu skúšky v oblasti udržateľnosti, skúšky spôsobilosti v oblasti udržateľnosti a preskúšania v oblasti udržateľnosti, podávaní žiadostí, priebehu a spôsobe hodnotenia skúšky v oblasti udržateľnosti, skúšky spôsobilosti v oblasti udržateľnosti a preskúšania v oblasti udržateľnosti, vydávaní certifikátu pre oblasť udržateľnosti, výšku poplatkov, počet členov skúšobnej komisie, ako aj postup pri neúčasti na skúške v oblasti udržateľnosti, skúške spôsobilosti v oblasti udržateľnosti a preskúšaní v oblasti udržateľnosti.“.

67.
Nadpis tretej časti znie: „VÝKON ŠTATUTÁRNEHO AUDITU A UISTENIA V OBLASTI VYKAZOVANIA INFORMÁCIÍ O UDRŽATEĽNOSTI“.
68.
V § 21 ods. 3 sa za slovo „účtovníctva“ vkladá čiarka a slová „a zostavenie účtovnej závierky“ sa nahrádzajú slovami „zostavenie účtovnej závierky a príprava vykazovania informácií o udržateľnosti“.
69.
V § 21 ods. 5 písm. a) a b) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
70.
V § 22 ods. 3 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorým sa správa audítora považuje za vyhotovenú.“.
71.
V § 23 ods. 1 sa za slovo „audit“ vkladajú slová „a uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
72.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) Napríklad Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (Ú. v. EÚ L 143, 29. 5. 2019) v platnom znení, § 9 ods. 5 písm. a) a ods. 7 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, § 40 ods. 1 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 76 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 426/2013 Z. z.“.

73.
V § 23 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť vykonávajú uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti za odplatu na základe písomnej zmluvy o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.“.
74.
V § 23 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
75.
V § 23 ods. 6 sa slovo „predpisu,30)“ nahrádza slovami „predpisu30) alebo uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitného predpisu,30a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) § 20h zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 105/2024 Z. z.“.

76.
V § 23 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť môžu uzavrieť zmluvu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti aj s iným objednávateľom, ako je účtovná jednotka, ktorej vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe podlieha uisteniu v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ak s tým táto účtovná jednotka súhlasí.“.
77.
V § 23 odsek 8 znie:

„(8)
Odplata za štatutárny audit a odplata za uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti nesmie byť žiadnym spôsobom podmienená, ovplyvnená alebo určená
a)
poskytovaním iných služieb účtovnej jednotke, v ktorej je vykonávaný štatutárny audit alebo uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti alebo

b)
ďalšími skutočnosťami, ktoré ohrozujú nezávislosť, nestrannosť alebo kvalitu výkonu štatutárneho auditu alebo uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.“.

78.
V § 25 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Štatutárny audítor, ktorý je zamestnávateľom štatutárnych audítorov, a audítorská spoločnosť pri výkone uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, určia najmenej jedného kľúčového partnera v oblasti udržateľnosti, pričom hlavným kritériom pri jeho výbere je zabezpečenie kvality uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, nezávislosti a odbornosti. Kľúčový partner v oblasti udržateľnosti je aktívne zapojený do vykonávania uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a primárne zodpovedá za jeho vykonanie. Štatutárny audítor, ktorý je zamestnávateľom štatutárnych audítorov, alebo audítorská spoločnosť mu poskytne dostatočné zdroje a personál, ktorý má potrebnú odbornosť a schopnosť na to, aby mohol riadne vykonávať svoje povinnosti.

(4)
Štatutárny audítor pri vykonávaní uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti venuje výkonu tohto uistenia dostatok času a vyčlení dostatočné zdroje, aby mohol riadne vykonávať svoje povinnosti.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

79.
V § 26 ods. 7 prvej vete sa slová „štatutárny audit“ nahrádzajú slovom „audit“.
80.
V § 27 ods. 3 druhej vete sa slová „štatutárny audítor“ nahrádzajú slovami „audítorský partner“.
81.
V § 28 odsek 3 znie:

„(3)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť zodpovedajú za škodu33) spôsobenú pri výkone
a)
štatutárneho auditu v subjektoch verejného záujmu do výšky 20-násobku odplaty za výkon štatutárneho auditu a v ostatných účtovných jednotkách do výšky 10-násobku odplaty za výkon štatutárneho auditu,

b)
uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v subjektoch verejného záujmu do výšky 20-násobku odplaty za výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a v ostatných účtovných jednotkách do výšky 10-násobku odplaty za výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.“.

82.
V § 28 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní bezodkladne, najneskôr do desiatich pracovných dní po doplňujúcom zápise v časti pre oblasť udržateľnosti príslušného zoznamu zabezpečiť, aby sa zmluva o poistení zodpovednosti za škodu vzťahovala aj na škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.“.
83.
V § 28 ods. 4 tretia veta znie: „Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní písomne informovať úrad o uzavretí zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, zmene zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu alebo o zániku zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uzavretia zmluvy, zmeny zmluvy alebo zániku zmluvy.“.
84.
V § 28 ods. 5 prvej vete, § 30 ods. 3 druhej vete a § 33 ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „audit“ vkladajú slová „alebo uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
85.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Štatutárny audítor nie je povinný zabezpečiť, aby sa zmluva o poistení zodpovednosti za škodu vzťahovala aj na škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ak toto uistenie vykonáva v mene audítorskej spoločnosti a poistenie audítorskej spoločnosti túto zodpovednosť pokrýva alebo ak má pozastavenú licenciu pre oblasť udržateľnosti. Audítorská spoločnosť nie je povinná zabezpečiť, aby sa zmluva o poistení zodpovednosti za škodu vzťahovala aj na škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ak má pozastavenú licenciu pre oblasť udržateľnosti.“.

86.
V § 30 ods. 1 sa za slová „ods. 3“ vkladá čiarka a slová „zmeny v plnení podmienok podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 písm. a), § 5a ods. 1 písm. b)“.
87.
V § 30 ods. 3 sa za slovo „obdobie“ vkladajú slová „a zoznam účtovných jednotiek, v ktorých bolo vykonané uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti za predchádzajúce účtovné obdobie“.
88.
V § 30 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to vrátane oprávnenia na vykonávanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.“.
89.
V § 30 odseky 6 a 7 znejú:

„(6)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní vytvárať asistentovi štatutárneho audítora také podmienky, ktoré mu umožnia prípravu na výkon štatutárneho auditu. Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť zapísaní v príslušnom zozname v časti pre oblasť udržateľnosti sú povinní vytvárať asistentovi štatutárneho audítora také podmienky, ktoré mu umožnia prípravu na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti. Asistentovi štatutárneho audítora musí byť umožnená najmä účasť na sústavnom vzdelávaní, príprave na audítorskú skúšku, ako aj účasť na nej a ak je to relevantné, aj na príprave na skúšku v oblasti udržateľnosti a účasť na nej.

(7)
Školiteľ je povinný vydať asistentovi štatutárneho audítora hodnotenie o rozsahu jeho účasti na výkone štatutárneho auditu, uisťovacích služieb, okrem uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, a súvisiacich audítorských služieb a konkrétnej činnosti, ktorú vykonával v rozsahu a štruktúre určených vnútorným predpisom komory. Štatutárny audítor, u ktorého asistent štatutárneho audítora vykonáva časť praktickej odbornej prípravy podľa § 3 ods. 2 písm. b), je povinný asistentovi štatutárneho audítora vypracovať potvrdenie o počte hodín, ktoré asistent štatutárneho audítora absolvoval v jednotlivých oblastiach podľa § 3 ods. 2 písm. b) v rozsahu a štruktúre určených vnútorným predpisom komory.“.

90.
§ 30 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť zapísaní v príslušnom zozname v časti pre oblasť udržateľnosti sú povinní vytvárať štatutárnemu audítorovi počas absolvovania praktickej odbornej prípravy podľa § 3a ods. 2 také podmienky, ktoré mu umožnia prípravu na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti. Štatutárnemu audítorovi počas absolvovania praktickej odbornej prípravy podľa § 3a ods. 2 musí byť umožnená najmä účasť na sústavnom vzdelávaní v oblasti udržateľnosti, príprave na skúšku v oblasti udržateľnosti a účasť na nej.

(9)
Štatutárny audítor uvedený v § 3a ods. 4 je povinný vydať asistentovi štatutárneho audítora a štatutárnemu audítorovi, ktorý vykonáva praktickú odbornú prípravu podľa § 3a ods. 2, hodnotenie o rozsahu jeho účasti na výkone uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti alebo iných služieb súvisiacich s udržateľnosťou a konkrétnej činnosti, ktorú vykonával v rozsahu a štruktúre určených vnútorným predpisom komory.“.

91.
V § 31 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „potrebné na výkon štatutárneho auditu a ak je to relevantné, aj uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“ a v druhej vete sa za slovo „vrátane“ vkladá slovo „štruktúry,“.
92.
V § 31 odsek 2 znie:

„(2)
Štatutárny audítor a asistent štatutárneho audítora sú povinní absolvovať najmenej 120 hodín sústavného vzdelávania počas trojročného cyklu, z toho najmenej 20 hodín ročne. Štatutárny audítor, ktorý má licenciu pre oblasť udržateľnosti je povinný absolvovať aj najmenej 40 hodín sústavného vzdelávania v oblasti udržateľnosti počas trojročného cyklu, z toho najmenej osem hodín ročne. Štatutárny audítor a asistent štatutárneho audítora, ktorí vykonávajú praktickú odbornú prípravu podľa § 3a ods. 2, sú povinní počas tejto praktickej odbornej prípravy absolvovať aj najmenej 40 hodín sústavného vzdelávania v oblasti udržateľnosti. Štatutárny audítor, ktorý má pozastavenú licenciu alebo licenciu pre oblasť udržateľnosti a asistent štatutárneho audítora, ktorý má prerušenú praktickú odbornú prípravu, sú povinní absolvovať sústavné vzdelávanie v rovnakom rozsahu. Na základe žiadosti štatutárneho audítora môže úrad, zo závažných zdravotných dôvodov alebo iných závažných dôvodov dočasne obmedzujúcich činnosť štatutárneho audítora, rozhodnúť o znížení počtu hodín vzdelávania alebo prerušení vzdelávania na nevyhnutnú dobu. Na základe žiadosti asistenta štatutárneho audítora môže komora, zo závažných zdravotných dôvodov alebo iných závažných dôvodov dočasne obmedzujúcich činnosť asistenta štatutárneho audítora, rozhodnúť o znížení počtu hodín vzdelávania alebo prerušení vzdelávania na nevyhnutnú dobu.“.

93.
V § 31 ods. 3 písm. a) sa slová „v subjektoch verejného záujmu“ nahrádzajú slovami „alebo uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v subjektoch verejného záujmu alebo v subjektoch osobitného významu“.
94.
V § 31 ods. 3 písm. b) sa za slovo „audit“ vkladajú slová „alebo uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo subjektmi osobitného významu“.
95.
V § 31 ods. 4 sa za slová „cyklus sústavné vzdelávanie“ vkladajú slová „podľa odseku 2 prvej vety alebo sústavné vzdelávanie v oblasti udržateľnosti podľa odseku 2 druhej vety v rozsahu a štruktúre určených komorou“.
96.
V § 32 ods. 1 prvá veta a druhá veta znejú: „Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť sú povinní, ak odseky 3 až 11, § 24 ods. 4 alebo osobitný predpis1) neustanovujú inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu alebo uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti; táto povinnosť trvá aj po skončení výkonu štatutárneho auditu alebo uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, počas pozastavenia licencie alebo licencie pre oblasť udržateľnosti, ako aj po vyčiarknutí z príslušného zoznamu alebo zrušení doplňujúceho zápisu v časti pre oblasť udržateľnosti príslušného zoznamu. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom štatutárneho auditu a uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti sa vzťahuje aj na asistentov štatutárneho audítora, na všetkých spoločníkov audítorskej spoločnosti, členov ich štatutárneho orgánu, členov ich dozorného orgánu a na ich zamestnancov, pričom povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti sa vzťahuje aj na štatutárnych audítorov počas absolvovania praktickej odbornej prípravy podľa § 3a ods. 2.“.
97.
V § 32 ods. 3 prvá veta znie: „Pozbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 môže úrad, auditovaný subjekt alebo účtovná jednotka, ktorej vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe je predmetom uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti (ďalej len „subjekt podliehajúci uisteniu“) alebo ich právny nástupca.“.
98.
V § 32 odsek 6 znie:

„(6)
Ak bol štatutárny audítor nahradený iným štatutárnym audítorom alebo audítorská spoločnosť inou audítorskou spoločnosťou, sú pôvodný štatutárny audítor alebo pôvodná audítorská spoločnosť povinní nastupujúcemu štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti poskytnúť prístup ku všetkým relevantným informáciám a poskytnúť informácie podľa tohto zákona
a)
a osobitného predpisu1) o auditovanom subjekte a poslednom štatutárnom audite tohto subjektu,

b)
o subjekte podliehajúcom uisteniu a poslednom uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti tohto subjektu.“.

99.
V § 32 ods. 8 druhej vete sa slovo „príslušnej“ nahrádza slovom „príslušnom“.
100.
V § 32 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:

„(9)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku, ktorého materská účtovná jednotka sa nachádza na území Slovenskej republiky, v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, poskytne relevantnú dokumentáciu o vykonanej audítorskej práci štatutárnemu audítorovi konsolidovaného celku vykonávajúcemu uistenie v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky, v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, ak je táto dokumentácia potrebná na vykonanie uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v účtovnej jednotke, ktorá emitovala cenné papiere v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, alebo ktorá je súčasťou konsolidovaného celku vydávajúceho konsolidované účtovné závierky v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, môže príslušnému orgánu v inom členskom štáte alebo v príslušnom treťom štáte odovzdať pracovnú dokumentáciu o výkone uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti alebo iné dokumenty súvisiace s uvedeným subjektom podliehajúcim uisteniu za podmienok podľa § 37. Odovzdanie informácií nezávislému poskytovateľovi uisťovacích služieb z iného členského štátu, alebo štatutárnemu audítorovi konsolidovaného celku vykonávajúcemu uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v inom členskom štáte alebo v treťom štáte musí byť v súlade s osobitným predpisom.22)

(10)
Na účely odseku 9 a § 34d sa nezávislým poskytovateľom uisťovacích služieb z iného členského štátu rozumie orgán posudzovania zhody so sídlom v niektorom z členských štátov okrem Slovenskej republiky, ktorý je v niektorom z týchto členských štátov akreditovaný v súlade s osobitným predpisom40a) a oprávnený v tomto členskom štáte vyjadriť názor na základe zákazky na limitované uistenie, ak ide o súlad vykazovania informácií o udržateľnosti právnickej osoby, ktorá má sídlo v tomto členskom štáte.

(11)
Ak štatutárny audit a uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v účtovnej jednotke za to isté účtovné obdobie nevykonáva ten istý štatutárny audítor alebo tá istá audítorská spoločnosť, za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 sa nepovažuje poskytnutie prístupu ku všetkým relevantným informáciám a poskytnutie informácií podľa tohto zákona, ktoré sú potrebné pri výkone tohto štatutárneho auditu alebo uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú požiadavky akreditácie a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008) v platnom znení.“.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 12.

101.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:

„43) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

102.
V § 33 ods. 3 sa za slovo „audítora“ vkladajú slová „alebo audítorskú spoločnosť“ a v písmene b) sa za slovo „audítori“ vkladajú slová „alebo najmenej dve audítorské spoločnosti“.
103.
V § 33 ods. 4 posledná veta znie: „Štatutárny audit môže v tomto subjekte verejného záujmu alebo v tomto subjekte osobitného významu opätovne vykonať až po uplynutí minimálne troch rokov od posledného štatutárneho auditu, pričom do uplynutia tohto obdobia nesmie vykonávať previerku kontroly kvality zákazky podľa osobitného predpisu26) týkajúcu sa tohto subjektu verejného záujmu.“.
104.
V § 34 ods. 1 a 5 sa slová „obchodnou spoločnosťou podľa § 2 ods. 15 písm. f)“ nahrádzajú slovami „subjektom osobitného významu podľa § 2 ods. 15 písm. f) prvého bodu“.
105.
V § 34 ods. 1 až 3 sa slová „riadiaceho orgánu“ nahrádzajú slovami „správnej rady“.
106.
V § 34 ods. 3 sa za slovami „dcérskou účtovnou jednotkou“ vypúšťa čiarka a slová „jej spoločníkmi“.
107.
V § 34 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
sleduje proces zostavovania účtovnej závierky a ak účtovná jednotka má povinnosť podľa osobitného predpisu,48a) aj proces vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane digitálneho označovania týchto informácií podľa osobitného predpisu48b) a postupu, ktorý účtovná jednotka uplatnila na identifikáciu informácií podľa osobitného predpisu,48c) dodržiavanie osobitných predpisov,19) a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu alebo týchto procesov,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 48a až 48c znejú:

„48a) § 20c alebo § 20g zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 105/2024 Z. z.

48b) Čl. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/815 v platnom znení.

48c) § 20c ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 105/2024 Z. z.“.

108.
V § 34 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vyhotovovania vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane ich digitálneho označovania podľa osobitného predpisu48d) účtovnej jednotky, ktorá má povinnosť podľa osobitného predpisu,48a) pri dodržaní svojej nezávislosti“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48d znie:

„48d) Delegované nariadenie (EÚ) 2019/815 v platnom znení.“.

109.
V § 34 ods. 4 písmeno c) znie:

„c)
sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a aj priebeh a výsledky uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti týkajúce sa individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti a konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti, ak účtovná jednotka má povinnosť podľa osobitného predpisu,48a) a zohľadňuje zistenia a závery úradu,“.

110.
V § 34 ods. 4 písm. d) sa slová „a 25“ nahrádzajú čiarkou a slovami „25, 34f, 34g a osobitného predpisu48e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48e znie:

„48e) Čl. 6 nariadenia (EÚ) 537/2014 v platnom znení.“.

111.
V § 34 ods. 4 písm. e) sa slová „obchodnú spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f)“ nahrádzajú slovami „subjekt osobitného významu podľa § 2 ods. 15 písm. f) prvého bodu“.
112.
V § 34 ods. 4 písmeno g) znie:

„g)
informuje správnu radu alebo dozorný orgán účtovnej jednotky o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese a ak účtovná jednotka má povinnosť podľa osobitného predpisu,48a) aj o výsledku uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane vysvetlenia ako uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti prispelo k integrite tohto vykazovania a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese.“.

113.
V § 34 ods. 5 písm. a) sa za slovo „jednotka“ vkladajú slová „so sídlom v niektorom z členských štátov“.
114.
V § 34 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

115.
V § 34 ods. 5 písm. c) sa za slovo „rada“ vkladajú slová „alebo správna rada“.
116.
Za § 34 sa vkladajú § 34a až 34g, ktoré vrátane nadpisov a nadpisov nad § 34a a nad § 34f znejú:

„Uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti
§ 34a
(1)
Uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v účtovných jednotkách so sídlom na území Slovenskej republiky sa vykonáva v súlade so štandardmi pre uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti ustanovenými právne záväzným aktom Európskej komisie alebo do doby, kým Európska komisia neprijme tieto štandardy, v súlade so slovenskými štandardmi pre uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ktoré po schválení prezídiom vydá komora ako vnútorný predpis.

(2)
Ustanovenia § 20, § 21 ods. 1 až 11 a § 24 sa na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, nezávislosť a vnútornú organizáciu štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vykonávajúcich uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vzťahujú rovnako.

§ 34b
(1)
O priebehu výkonu uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vedú štatutárny audítor a audítorská spoločnosť uisťovací spis podľa slovenských štandardov pre uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti. Súčasťou uisťovacieho spisu je aj
a)
zmluva o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti,

b)
plán a program uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti,

c)
správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti,

d)
individuálna účtovná závierka alebo konsolidovaná účtovná závierka,

e)
výročná správa obsahujúca individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti alebo konsolidovaná výročná správa obsahujúca konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa osobitného predpisu,49a)

f)
ďalšie písomnosti dokumentujúce priebeh výkonu uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

(2)
Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vedie dokumentáciu o subjekte podliehajúcom uisteniu, v ktorej sa uvedú o každom subjekte podliehajúcom uisteniu tieto informácie:
a)
názov, adresa a miesto podnikania,

b)
meno a priezvisko kľúčového partnera v oblasti udržateľnosti,

c)
poplatky za uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a poplatky za ostatné služby v jednotlivých účtovných obdobiach.

(3)
Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vykonávajúca uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vytvorí pre každé uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti uisťovací spis, v ktorom uvedie najmenej údaje podľa odseku 1 a § 21 ods. 10. Uisťovací spis sa uzatvára najneskôr do 60 dní odo dňa podpísania správy o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti štatutárnym audítorom, ktorým sa správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti považuje za vyhotovenú. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť uchováva záznamy o písomne podaných sťažnostiach týkajúcich sa vykonaných uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a výsledkoch preverenia týchto sťažností počas desiatich rokov odo dňa ich obdržania.

(4)
Uisťovací spis, správy a informácie, ktoré sú jeho súčasťou, sú vlastníctvom štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak sa v zmluve o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti so subjektom podliehajúcim uisteniu nedohodlo inak. Vlastníctvo uisťovacieho spisu alebo informácie, ktorá je súčasťou uisťovacieho spisu, nemožno preniesť na inú osobu bez súhlasu subjektu podliehajúceho uisteniu alebo jeho právneho nástupcu okrem odseku 7.

(5)
Na nazeranie do uisťovacieho spisu sa ustanovenie § 22 ods. 4 vzťahuje rovnako.

(6)
Uisťovací spis sa uchováva desať rokov odo dňa vyhotovenia správy o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

(7)
Uisťovací spis môže byť poskytnutý do iného členského štátu alebo tretieho štátu na základe písomnej žiadosti orgánov dohľadu v inom členskom štáte alebo v treťom štáte len prostredníctvom úradu okrem § 34d ods. 7. Tento uisťovací spis sa poskytne bezodkladne a pri dodržaní povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa § 32.

(8)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť nie sú oprávnení nariaďovať zmeny a opravy údajov, ktoré subjekt podliehajúci uisteniu uvádza v rámci vykazovania informácií o udržateľnosti v samostatnej osobitne označenej časti výročnej správy.

(9)
Ak štatutárny audit a uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vykonáva v tej istej účtovnej jednotke ten istý štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, uisťovací spis sa môže zahrnúť do audítorskej dokumentácie.

(10)
Štatutárny audítor má právo požadovať, aby mu subjekt podliehajúci uisteniu, poskytol doklady a iné dokumenty, informácie a vysvetlenia potrebné na riadny výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v ním požadovanej forme. Povinnosť poskytovať štatutárnemu audítorovi potrebné informácie, doklady a dokumentáciu o subjekte podliehajúcom uisteniu majú s jeho súhlasom aj obchodní partneri a právni zástupcovia tohto subjektu, a to na základe žiadosti štatutárneho audítora. Štatutárny audítor je oprávnený so súhlasom subjektu podliehajúceho uisteniu požiadať banku alebo pobočku zahraničnej banky o správu50) obsahujúcu informácie vedené o subjekte podliehajúcom uisteniu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

§ 34c
Správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti
(1)
Výsledkom uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti je štatutárnym audítorom vypracovaná správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

(2)
Správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti musí obsahovať
a)
úvod, v ktorom štatutárny audítor vymedzí vykazovanie informácií o udržateľnosti, ktoré je predmetom uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, s uvedením
1.
názvu účtovnej jednotky,

2.
dňa, ku ktorému sa vykazovanie informácií o udržateľnosti vyhotovuje, a účtovného obdobia, ktorého sa týka,

3.
postupov a štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti, ktoré sa na vykazovanie informácií o udržateľnosti v samostatnej osobitne označenej časti výročnej správy použili,

b)
vymedzenie rozsahu vykonaného uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ktoré obsahuje použité slovenské štandardy pre uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, podľa ktorých sa uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vykonalo,

c)
názor štatutárneho audítora podľa osobitného predpisu;10) ak na základe dostupných informácií nie je možné, aby štatutárny audítor vyjadril svoj názor, správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti obsahuje odmietnutie vyjadrenia názoru.

(3)
Správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti je štatutárny audítor, ktorý vykonal uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, povinný vypracovať písomne a uviesť v nej svoje meno, priezvisko, číslo licencie, číslo licencie pre oblasť udržateľnosti, dátum vyhotovenia správy o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a podpis. V mene audítorskej spoločnosti podpisuje správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti kľúčový partner v oblasti udržateľnosti, ktorý uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vykonal, pričom uvedie svoje meno, priezvisko, číslo licencie, číslo licencie pre oblasť udržateľnosti, obchodné meno, sídlo, číslo licencie audítorskej spoločnosti, číslo licencie pre oblasť udržateľnosti audítorskej spoločnosti, dátum podpísania správy o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a podpis.

(4)
Ak uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vykonávali súčasne viacerí štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti, dohodnú sa na výsledkoch uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a vyhotovujú spoločnú správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a názor. Ak sa názor štatutárnych audítorov líši, každý štatutárny audítor uvedie svoj názor v samostatnom odseku spoločnej správy o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a odôvodní ho. Spoločná správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti musí obsahovať údaje podľa odseku 3 o všetkých štatutárnych audítoroch, ktorí vykonávali uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a podpis každého z nich alebo musí obsahovať údaje o každej audítorskej spoločnosti a štatutárnom audítorovi podľa odseku 3 a podpis kľúčového partnera v oblasti udržateľnosti, ktorý vykonal uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v mene audítorskej spoločnosti.

(5)
Údaje o štatutárnom audítorovi podľa odseku 3 výnimočne nemusia byť sprístupnené verejnosti, ak by ich zverejnenie mohlo viesť k ohrozeniu bezpečnosti akejkoľvek osoby. Túto skutočnosť musí štatutárny audítor odôvodniť a oznámiť úradu do jedného mesiaca od vyhotovenia správy o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

(6)
Správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti je verejná listina.

(7)
Na správu o uistení v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti sa odseky 2 až 6 vzťahujú rovnako.

(8)
Ak je správa o uistení vyhotovená v cudzom jazyku, štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zabezpečí jej vyhotovenie aj v slovenskom jazyku okrem správy týkajúcej sa uistenia v oblasti vykazovania informácií podľa § 7.

§ 34d
Uistenie v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti
(1)
Štatutárny audítor konsolidovaného celku, ktorý vykonáva uistenie v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti, nesie zodpovednosť za správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

(2)
Štatutárny audítor konsolidovaného celku vykonávajúci uistenie v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti je povinný vyhodnotiť prácu týkajúcu sa uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti a zdokumentovať charakter, čas a rozsah činnosti, ktorú vykonal štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, európsky audítor alebo audítorská spoločnosť z iného členského štátu, audítor z tretieho štátu alebo audítorská spoločnosť z tretieho štátu a nezávislý poskytovateľ uisťovacích služieb z iného členského štátu na účely uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti.

(3)
Štatutárny audítor konsolidovaného celku pri výkone uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti je povinný vykonať previerku činnosti vykonanej štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, európskym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou z iného členského štátu, audítorom z tretieho štátu alebo audítorskou spoločnosťou z tretieho štátu a nezávislým poskytovateľom uisťovacích služieb z iného členského štátu. O tejto previerke je štatutárny audítor konsolidovaného celku vykonávajúci uistenie v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti povinný viesť dokumentáciu. Dokumentácia musí byť vedená tak, aby komora a úrad mohli preveriť prácu štatutárneho audítora konsolidovaného celku vykonávajúceho uistenie v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti. Ak nemožno vykonať previerku činnosti podľa prvej vety, štatutárny audítor konsolidovaného celku vykonávajúci uistenie v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti prijme opatrenia, ktoré zahŕňajú vykonanie ďalších prác týkajúcich sa uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti dcérskej účtovnej jednotky ním samotným alebo prostredníctvom iného štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti. Štatutárny audítor konsolidovaného celku vykonávajúci uistenie v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti informuje o prijatých opatreniach úrad.

(4)
Na účely vykonania previerky podľa odseku 3 je štatutárny audítor konsolidovaného celku vykonávajúci uistenie v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti povinný požiadať o súhlas štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť, európskeho audítora alebo audítorskú spoločnosť z iného členského štátu, audítora z tretieho štátu alebo audítorskú spoločnosť z tretieho štátu a nezávislého poskytovateľa uisťovacích služieb z iného členského štátu s odovzdaním príslušnej dokumentácie počas vykonávania uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti ako podmienky na to, aby sa mohol spoľahnúť na činnosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, európskeho audítora alebo audítorskej spoločnosti z iného členského štátu, audítora z tretieho štátu alebo audítorskej spoločnosti z tretieho štátu a nezávislého poskytovateľa uisťovacích služieb z iného členského štátu.

(5)
Ak sa u štatutárneho audítora konsolidovaného celku vykonávajúceho uistenie v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti vykonáva previerka zabezpečenia kvality uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti alebo prešetrenie týkajúce sa tohto uistenia, na požiadanie sprístupní úradu alebo komore dokumentáciu vypracovanú príslušným štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, európskym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou z iného členského štátu, audítorom z tretieho štátu alebo audítorskou spoločnosťou z tretieho štátu alebo nezávislým poskytovateľom uisťovacích služieb z iného členského štátu na účel uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane všetkých pracovných dokumentov relevantných pre uistenie v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti.

(6)
Úrad môže podľa § 37 požiadať príslušné orgány o dodatočnú dokumentáciu o práci týkajúcej sa uistenia vykonanej európskym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou z iného členského štátu na účely uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti. Ak v rámci konsolidovaného celku vykonáva v materskej účtovnej jednotke alebo dcérskej účtovnej jednotke uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti audítor z tretieho štátu alebo audítorská spoločnosť z tretieho štátu, úrad môže požiadať o dodatočnú dokumentáciu o práci týkajúcej sa uistenia vykonanej audítorom z tretieho štátu alebo audítorskou spoločnosťou z tretieho štátu príslušné orgány z tretích štátov prostredníctvom dohôd o spolupráci podľa § 37.

(7)
Ak v niektorých účtovných jednotkách v rámci konsolidovaného celku vykonáva uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti nezávislý poskytovateľ uisťovacích služieb z iného členského štátu alebo audítor z tretieho štátu alebo audítorská spoločnosť z tretieho štátu, ktorá nemá uzavretú dohodu o vzájomnej spolupráci so Slovenskou republikou podľa § 37, je štatutárny audítor konsolidovaného celku vykonávajúci uistenie v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti na požiadanie povinný zabezpečiť predloženie dodatočnej dokumentácie o práci týkajúcej sa tohto uistenia od nezávislého poskytovateľa uisťovacích služieb z iného členského štátu alebo audítora z tretieho štátu alebo audítorskej spoločnosti z tretieho štátu. Na tento účel je štatutárny audítor konsolidovaného celku vykonávajúci uistenie v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti povinný ponechať si kópiu dokumentácie alebo sa s nezávislým poskytovateľom uisťovacích služieb z iného členského štátu, audítorom z tretieho štátu alebo s audítorskou spoločnosťou z tretieho štátu dohodne, že na požiadanie bude mať k takejto dokumentácii povolený a neobmedzený prístup alebo prijme iné vhodné opatrenia. Ak právne prekážky alebo iné prekážky zabránia doručeniu dokumentácie nezávislým poskytovateľom uisťovacích služieb z iného členského štátu, audítorom z tretieho štátu alebo audítorskou spoločnosťou z tretieho štátu štatutárnemu audítorovi konsolidovaného celku vykonávajúcemu uistenie v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti, musí tento štatutárny audítor konsolidovaného celku uchovať všetky dôkazy o tom, že vykonal všetky potrebné kroky na získanie prístupu k dokumentácii.

§ 34e
Akcionár alebo akcionári, ktorí majú viac ako 5 % hlasovacích práv alebo akcie, ktorých menovitá hodnota prevyšuje 5 % základného imania účtovnej jednotky podľa osobitného predpisu,49b) môžu jednotlivo alebo spoločne požadovať, aby do programu valného zhromaždenia tejto účtovnej jednotky bol zaradený bod s návrhom uznesenia valného zhromaždenia požadujúci, aby nezávislá akreditovaná tretia strana,49c) ktorá nie je súčasťou tej istej audítorskej spoločnosti alebo siete ako štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vykonávajúca štatutárny audit v tejto účtovnej jednotke, vypracovala správu o určitých prvkoch vykazovania informácií o udržateľnosti,49d) a aby sa táto správa sprístupnila valnému zhromaždeniu. Právo predložiť návrh uznesenia, ktoré sa má prijať na valnom zhromaždení, podľa prvej vety má aj spoločník alebo spoločníci, ktorí majú viac ako 5 % hlasovacích práv alebo podiely na základnom imaní prevyšujúce 5 % základného imania účtovnej jednotky podľa osobitného predpisu.49b)


Uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti
v subjekte verejného záujmu
§ 34f
Na štatutárneho audítora a audítorskú spoločnosť, ktorí vykonávajú uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v subjekte verejného záujmu, sa vzťahujú povinnosti podľa osobitného predpisu.49e)

§ 34g
Zakázané neaudítorské služby
(1)
Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v subjekte verejného záujmu, alebo ktorýkoľvek člen siete, do ktorej štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť patrí, nesmú priamo ani nepriamo poskytnúť tomuto subjektu verejného záujmu, jeho materskej účtovnej jednotke ani ním kontrolovaným účtovným jednotkám so sídlom v niektorom z členských štátov zakázané neaudítorské služby podľa osobitného predpisu,49f) a to v
a)
období medzi začiatkom obdobia, na ktoré sa vzťahuje uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, a vydaním správy o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a

b)
účtovnom období, ktoré bezprostredne predchádza obdobiu uvedenému v písmene a) vo vzťahu k službám podľa osobitného predpisu.49g)

(2)
Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v subjekte verejného záujmu, a ktorýkoľvek člen siete, do ktorej tento štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť patrí, môžu tomuto subjektu verejného záujmu, jeho materskej účtovnej jednotke alebo ním kontrolovaným účtovným jednotkám poskytovať neaudítorské služby, okrem zakázaných neaudítorských služieb uvedených v odseku 1 a služieb podľa osobitného predpisu,49h) ak po posúdení ohrozenia nezávislosti a uplatnení ochranných opatrení na zmiernenie tohto ohrozenia v súlade s § 21 ods. 10 sú tieto neaudítorské služby schválené výborom pre audit.

(3)
Ak člen siete, do ktorej patrí štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vykonávajúca uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti subjektu verejného záujmu, poskytuje zakázané neaudítorské služby podľa odseku 1 právnickej osobe s právnou formou obdobnou právnej forme obchodnej spoločnosti so sídlom mimo územia členského štátu, nad ktorou má kontrolu tento subjekt verejného záujmu, dotknutý štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť posúdi, či by jeho alebo jej nezávislosť nebola spochybnená tým, že člen siete poskytuje tieto služby.

(4)
Ak je v dôsledku poskytovania zakázaných neaudítorských služieb podľa odseku 3 nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti ovplyvnená, má tento štatutárny audítor alebo táto audítorská spoločnosť povinnosť uplatniť ochranné opatrenia s cieľom zmierniť ohrozenie spôsobené poskytnutím týchto služieb. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť môže pokračovať vo vykonávaní uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti subjektu verejného záujmu, len ak môže v súlade s § 21 ods. 10 odôvodniť, že poskytovanie služieb podľa odseku 3 nemá vplyv na jeho alebo jej odborný úsudok a správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 49a až 49h znejú:

„49a) § 20c a § 20g zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 105/2024 Z. z.

49b) § 20c ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a), § 20g ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 105/2024 Z. z.

49c) Napríklad čl. 2 bod 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení, čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (Ú. v. EÚ L 130, 19. 5. 2017) v platnom znení, § 19 zákona č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody.

49d) Napríklad nariadenie (ES) č. 1221/2009 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2017/821 v platnom znení.

49e) Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 537/2014 v platnom znení.

49f) Čl. 5 ods. 1 druhý pododsek písm. b), c) a písm. e) až k) nariadenia (EÚ) č. 537/2014 v platnom znení.

49g) Čl. 5 ods. 1 druhý pododsek písm. e) nariadenia (EÚ) č. 537/2014 v platnom znení.

49h) Čl. 5 ods. 1 druhý pododsek a ods. 2 nariadenia (EÚ) 537/2014 v platnom znení.“.

117.
V § 35 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 4 písm. a) sa za slovo „audit“ vkladajú slová „alebo uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
118.
V § 35 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo subjektmi osobitného významu“.
119.
V § 35 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účely vykonávania previerky zabezpečenia kvality týkajúcej sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti aj prax v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti alebo iných služieb súvisiacich s udržateľnosťou“.
120.
V § 35 ods. 5 úvodnej vete sa za slovo „dokumentácie“ vkladajú slová „a ak je to relevantné, uisťovacieho spisu,“.
121.
V § 35 ods. 5 písm. a) sa za slovo „štandardov“ vkladá čiarka a slová „slovenských štandardov pre uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
122.
V § 35 sa odsek 5 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f)
množstvo a kvalitu vynaložených zdrojov, najmä množstvo a kvalitu personálneho zabezpečenia uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, počet hodín na uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti,

g)
primeranosť výšky poplatkov za uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.“.

123.
V § 36 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a uistením v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
124.
V § 36 ods. 4 prvej vete sa za slovo „audit,“ vkladajú slová „uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti,“ a v poslednej vete sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „vykonávajúca dohľad“.
125.
V § 36 ods. 5 sa za slovo „auditu“ vkladá čiarka a slová „uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
126.
V § 36 ods. 13 písm. a) sa vypúšťajú slová „služobného preukazu a“.
127.
V § 36 ods. 17 písm. i) sa za slovo „osoby“ vkladá čiarka a slová „vykonávajúcej dohľad“ sa nahrádzajú slovami „ktorá je poverená vedením dohľadu“.
128.
V § 37 ods. 1 sa slovo „vykonáva“ nahrádza slovami „vykonával štatutárny audit“.
129.
V § 37 ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „previerkach“ vkladá slovo „zabezpečenia“.
130.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Odseky 1 až 8 sa na uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vzťahujú primerane.“.

131.
V § 40 písm. b) sa za slovo „etiky“ vkladá čiarka a slová „uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti“.
132.
V § 40 písm. c) sa za slovo „auditu“ vkladá čiarka a slová „uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
133.
V § 40 písm. q) sa slovo „určuje“ nahrádza slovami „ustanovuje tento zákon alebo“.
134.
V § 44 ods. 1 sa za slovo “licencia“ vkladajú slová „alebo licencia pre oblasť udržateľnosti“.
135.
V § 49 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „štandardami“ nahrádza slovami „štandardmi, slovenskými štandardmi pre uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
136.
V § 49 ods. 1 písm. a) prvom bode a písm. b) druhom bode sa slová „ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6 až 9“.
137.
V § 49 ods. 1 písm. b) prvom bode sa za slová „§ 32“ vkladá čiarka a slová „§ 34a, § 34b ods. 1 až 7, § 34c, § 34d ods. 2 až 5 a 7, § 34f, § 34g“.
138.
V § 49 ods. 1 písm. b) druhom bode sa za slovami „§ 31 ods.1 a 2“ vypúšťa čiarka a slová „§ 35 ods. 7 a § 42 ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „a § 35 ods. 7“.
139.
V § 49 ods. 1 písm. b) druhom bode a písm. c) druhom bode sa slovo „sankcie“ nahrádza slovami „disciplinárneho opatrenia“.
140.
V § 51 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
141.
V § 51 ods. 3 štvrtej vete sa slovo „neverejnej“ nahrádza slovom „verejnej“.
142.
V § 53 ods. 1 písmená a) až d) znejú:

„a)
zabezpečuje audítorské skúšky a skúšky v oblasti udržateľnosti,

b)
zabezpečuje skúšky spôsobilosti a skúšky spôsobilosti v oblasti udržateľnosti,

c)
zabezpečuje preskúšanie a preskúšanie v oblasti udržateľnosti,

d)
vydáva certifikáty a certifikáty pre oblasť udržateľnosti,“.

143.
V § 53 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

„g)
vydáva licencie pre oblasť udržateľnosti, pozastavuje licencie pre oblasť udržateľnosti a odoberá licencie pre oblasť udržateľnosti,

h)
vykonáva doplňujúci zápis o štatutárnych audítoroch a audítorských spoločnostiach v časti pre oblasť udržateľnosti príslušného zoznamu,“.

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená i) až k).

144.
V § 53 ods. 1 písm. j) sa za slovo „dokumentáciu“ vkladá čiarka a slová „uisťovací spis“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo § 34b ods. 7“.
145.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 56 znie:

„56) § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.“.

146.
V § 53 ods. 2 písm. a) a § 62 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a slovenských štandardov pre uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
147.
V § 53 ods. 3 písm. d) sa za slovom „účtovníctva“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
148.
V § 53 ods. 3 písm. f) sa za slovo „licencie“ vkladajú slová „a licencie pre oblasť udržateľnosti“.
149.
V § 55 odsek 2 znie:

„(2)
Za člena rady, okrem generálneho riaditeľa, a člena výborov úradu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, spĺňa podmienku dobrej povesti podľa § 3 ods. 9 až 11, má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má prax v oblasti účtovníctva, štatutárneho auditu, finančného trhu, vykazovania informácií o udržateľnosti, uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti alebo tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov v týchto oblastiach. Kandidát na vymenovanie za člena orgánu úradu je povinný pred nástupom do funkcie preukázať splnenie podmienok podľa prvej vety. Členovia orgánov úradu sú povinní oznámiť zmeny v plnení podmienok dobrej povesti podľa § 3 ods. 9 až 11.“.

150.
V § 55 odsek 6 znie:

„(6)
Členovia riadiacich orgánov úradu sú nepraktizujúcimi osobami a ako celok majú znalosti v oblastiach uvedených v odseku 2, pričom na svoje rokovanie môžu prizvať aj iné fyzické osoby, ktoré sú bez hlasovacieho práva.“.

151.
V § 55 ods. 7 prvej vete sa za slovom „právomoci“ vypúšťa čiarka a slová „napríklad komisiu pre medzinárodné účtovné štandardy a komisiu pre medzinárodné audítorské štandardy a etiku“.
152.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Člen orgánu úradu zostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do vymenovania nového člena orgánu úradu, najdlhšie však do jedného roka po uplynutí jeho funkčného obdobia.“.

153.
V § 56 ods. 2 písm. i) a j) sa slová „súladu výročnej správy úradu s účtovnou závierkou“ nahrádzajú slovami „výročnej správy“.
154.
V § 56 ods. 2 písm. p) sa slová „členských krajinách“ nahrádzajú slovami „iných členských štátoch“.
155.
V § 59 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
156.
V § 59 ods. 8 písm. b) sa za slovo „výkazníctva“ vkladá čiarka a slová „a štatutárneho auditu“ sa nahrádzajú slovami „štatutárneho auditu a uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
157.
V § 62 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
158.
V § 62 písm. f) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
159.
V § 64 ods. 1 písm. a), písm. b) prvom bode a písm. c) prvom bode sa slová „§ 9 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 6 a 7“ a za slová „až 6“ sa vkladajú slová „a 8“.
160.
V § 64 ods. 1 písm. b) druhom bode a písm. c) druhom bode sa za slová „§ 27“ vkladá čiarka a slovo „a“ sa nahrádza slovami „§ 34c alebo“.
161.
V § 64 ods. 1 písm. c) úvodnej vete sa za číslo „33“ vkladá čiarka a slová „§ 34a, § 34b ods. 1 až 8, § 34d ods. 2 až 5 a 7, § 34f, § 34g“.
162.
V § 64 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
pokutu do 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu, za nesplnenie povinností ustanovených v § 12 ods. 6, § 12a ods. 5, § 21, § 34g, § 36 ods. 14 a osobitnom predpise,1) do 30 000 eur, ak ide o právnickú osobu, za nesplnenie povinností ustanovených v § 12 ods. 6, § 12a ods. 5, § 34 ods. 1 až 4, § 36 ods. 14 a osobitnom predpise,1)“.

163.
V § 64 ods. 1 písm. e) prvom bode sa slová „ovplyvňovala výsledok štatutárneho auditu“ nahrádzajú slovami „uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti alebo ovplyvňovala výsledok štatutárneho auditu alebo uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti“.
164.
V § 64 ods. 1 písm. e) druhý bod znie:

„2.
pre štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť uzavrieť zmluvu o audite so subjektom verejného záujmu alebo subjektom osobitného významu, ak pri výkone štatutárneho auditu v subjekte verejného záujmu alebo v subjekte osobitného významu opakovane porušil § 21, § 27, Etický kódex audítora podľa § 28 ods. 2 alebo osobitný predpis,61)“.

165.
V § 64 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa tretím bodom a štvrtým bodom, ktoré znejú:

„3.
pre štatutárneho audítora, audítorskú spoločnosť alebo kľúčového audítorského partnera vykonávať štatutárne audity alebo podpisovať správy audítora, ak opakovane závažne porušil § 27 alebo osobitný predpis,61)

4.
pre štatutárneho audítora, audítorskú spoločnosť alebo kľúčového partnera v oblasti udržateľnosti vykonávať uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti alebo podpisovať správy o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ak opakovane porušil § 34c,“.

166.
V § 64 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h)
pozastavenie licencie pre oblasť udržateľnosti štatutárnemu audítorovi a audítorskej spoločnosti, ak uloženie sankcií podľa písmen a) až c) a e) týkajúce sa výkonu uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá naďalej,

i)
zrušenie doplňujúceho zápisu o štatutárnom audítorovi a audítorskej spoločnosti z časti pre oblasť udržateľnosti príslušného zoznamu, ak uloženie sankcie podľa písmena h) týkajúce sa výkonu uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá naďalej.“.

167.
V § 64 ods. 4 sa za slovo „uloženú“ vkladajú slová „za porušenie povinností týkajúcich sa výkonu štatutárneho auditu“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť nezaplatia pokutu uloženú za porušenie povinností týkajúcich sa výkonu uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 1 písm. c) v lehote splatnosti, úrad im pozastaví licenciu pre oblasť udržateľnosti až do zaplatenia pokuty.“.
168.
V § 64 ods. 8 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“ a slovo „piatich“ sa nahrádza slovom „šiestich“.
169.
V § 64 ods. 10 sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „v súvislosti s rozhodnutím o uložení sankcie týkajúcej sa výkonu štatutárneho auditu“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť v súvislosti s rozhodnutím o uložení sankcie týkajúcej sa výkonu uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti nezaplatia trovy konania v lehote splatnosti, úrad im pozastaví licenciu pre oblasť udržateľnosti až do zaplatenia trov konania.“.
170.
§ 64 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13)
Na účely odseku 1 písm. f) až i) sa má za to, že nedošlo k náprave a protiprávny stav trvá aj, ak úrad zistí, že štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť v období piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým im bola uložená sankcia podľa písmena a) až c), e), f) alebo písm. h), porušili rovnakú povinnosť podľa tohto zákona, za akú im bola takáto sankcia uložená.“.

171.
V § 65 sa za slovami „štatutárneho audítora“ vypúšťa čiarka a slová „európskeho audítora“, za slovo „povesť“ sa vkladajú slová „podľa § 3 ods. 9 písm. a) až d)“ a slová „neboli zistené nedostatky pri výkone štatutárneho auditu“ sa nahrádzajú slovami „im nebola uložená nová sankcia“.
172.
V § 65 písm. b) sa slová „a f)“ nahrádzajú čiarkou a slovami „f) a h)“.
173.
V § 68 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ročný registračný poplatok pre oblasť udržateľnosti“.
174.
V § 68 ods. 3 úvodná veta znie: „Ročný príspevok podľa odseku 1 písm. b) platia subjekty verejného záujmu, subjekty osobitného významu podľa § 2 ods. 15 písm. f) prvého bodu a audítorské spoločnosti takto:“.
175.
V § 68 ods. 3 písm. d) sa slová „obchodná spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f)“ nahrádzajú slovami „subjekt osobitného významu podľa § 2 ods. 15 písm. f) prvého bodu“.
176.
V § 68 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť, ktorí predpokladajú v príslušnom kalendárnom roku vykonávať uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v subjekte verejného záujmu alebo v subjekte osobitného významu, sú povinní sa vopred zaregistrovať na úrade do 30. septembra predchádzajúceho kalendárneho roka a zaplatiť ročný registračný poplatok pre oblasť udržateľnosti. Na kalendárny rok sa ročný registračný poplatok pre oblasť udržateľnosti platí takto:
a)
500 eur, ak sa predpokladá vykonanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v jednom až troch subjektoch verejného záujmu alebo subjektoch osobitného významu,

b)
2 500 eur, ak sa predpokladá vykonanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v štyroch alebo piatich subjektoch verejného záujmu alebo subjektoch osobitného významu,

c)
5 000 eur, ak sa predpokladá vykonanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v šiestich až desiatich subjektoch verejného záujmu alebo subjektoch osobitného významu,

d)
10 000 eur, ak sa predpokladá vykonanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v 11 až 15 subjektoch verejného záujmu alebo subjektoch osobitného významu,

e)
17 500 eur, ak sa predpokladá vykonanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vo viac ako 15 subjektoch verejného záujmu alebo subjektoch osobitného významu.“.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

177.
V § 68 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 8“ a za slovo „poplatku“ sa vkladajú slová „a ročného registračného poplatku pre oblasť udržateľnosti“.
178.
V § 71 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a d) a ods. 2 písm. b) a d)“.
179.
§ 71 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ministerstvo informuje Európsku komisiu o prijatí slovenských štandardov pre uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 34a ods. 1 najmenej tri mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti.“.

180.
Za § 73a sa vkladá § 73b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠73b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2024
(1)
Účtovná jednotka podľa § 2 ods. 15 písm. f) prvého bodu sa stáva subjektom osobitného významu od účtovného obdobia, ktoré začína po 31. máji 2024, ak splnila podmienky ustanovené v § 2 ods. 15 písm. f) prvom bode za najmenej dve bezprostredne po sebe idúce predchádzajúce účtovné obdobia.

(2)
Účtovná jednotka podľa § 2 ods. 15 písm. f) druhého bodu sa stáva subjektom osobitného významu od účtovného obdobia, ktoré začína po 31. máji 2024, ak splnila veľkostné podmienky ustanovené v § 2 ods. 15 písm. f) druhom bode za najmenej dve bezprostredne po sebe idúce predchádzajúce účtovné obdobia.

(3)
Účtovná jednotka podľa § 2 ods. 15 písm. f) štvrtého bodu sa stáva subjektom osobitného významu od účtovného obdobia, ktoré začína po 31. máji 2024, ak splnila aspoň jednu z podmienok ustanovených v § 2 ods. 15 písm. f) štvrtom bode za najmenej dve bezprostredne po sebe idúce predchádzajúce účtovné obdobia.

(4)
Činnosť výboru pre audit účtovných jednotiek podľa § 2 ods. 16 písm. m) a n) v znení účinnom do 31. mája 2024 týkajúca sa účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023, sa dokončí podľa § 34 v znení účinnom do 31. mája 2024.

(5)
Ustanovenia § 3 ods. 1 písm. d), ods. 2, 4 a 7 písm. c) a § 30 ods. 7 v znení účinnom od 1. júna 2024 sa prvýkrát uplatnia v súvislosti s písomnou žiadosťou o vykonanie audítorskej skúšky, ktorá sa koná po 31. decembri 2024. Rozsah praktickej odbornej prípravy podľa § 3 ods. 2 v znení účinnom do 31. mája 2024 sa započítava do rozsahu praktickej odbornej prípravy podľa § 3 ods. 2 v znení účinnom od 1. júna 2024.

(6)
Absolvovaná vzdelávacia aktivita v oblastiach uvedených v § 15a ods. 2 organizovaná komorou pred 1. júnom 2024 sa považuje za absolvovanú vzdelávaciu aktivitu v rámci modulu pre oblasť udržateľnosti podľa § 8b ods. 1 až 3.

(7)
Účtovná jednotka uvedená v § 34 ods. 1, ktorá má výbor pre audit zriadený ako výbor riadiaceho orgánu, zabezpečí súlad s § 34 ods. 1 až 3 v znení účinnom od 1. júna 2024 najneskôr do 1. júna 2025.

(8)
Ustanovenie § 35 ods. 3 písm. d) v znení účinnom od 1. júna 2024 sa prvýkrát vzťahuje na kontrolórov vymenovaných po 31. decembri 2025.

(9)
Ustanovenie § 64 ods. 1 písm. e) druhého bodu v znení účinnom od 1. júna 2024 sa použije na porušenie zistené po 31. máji 2024.

(10)
Ustanovenie § 64 ods. 8 v znení účinnom od 1. júna 2024 sa prvýkrát použije v konaní začatom po 31. máji 2024.

(11)
Ustanovenie § 64 ods. 13 sa vzťahuje aj na štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorým bola uložená sankcia podľa § 64 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo písm. h) na základe právoplatného rozhodnutia pred 1. júnom 2024, ak po 31. máji 2024 znova porušili rovnakú povinnosť podľa tohto zákona, za akú im bola takáto sankcia uložená.

(12)
Ustanovenie § 65 sa vzťahuje aj na disciplinárne opatrenie alebo sankciu uložené podľa zákona účinného pred 17. júnom 2016, ktoré sú zverejnené v príslušnom zozname, ak ku dňu podania žiadosti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti po 31. máji 2024 preukážu, že počas piatich rokov, ktoré bezprostredne predchádzajú dňu podania tejto žiadosti, mali dobrú povesť a nedopustili sa nového porušenia disciplíny alebo neboli zistené nedostatky pri výkone štatutárneho auditu.

(13)
Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť prvýkrát vykonávajú uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti týkajúce sa vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2024.“.

181.
Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Ú. v. EÚ L 322, 16. 12. 2022).“.

182.
Slová „tretia krajina“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „tretí štát“ v príslušnom tvare.
183.
Slová „previerka zabezpečenia kvality štatutárneho auditu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „previerka zabezpečenia kvality“ v príslušnom tvare.
184.
Slová „obchodná spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f)“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „subjekt osobitného významu“ v príslušnom tvare.
185.
Slová „výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „výbor pre zabezpečenie kvality“ v príslušnom tvare.
186.
Slová „komisia pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „komisia pre zabezpečenie kvality“ v príslušnom tvare.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2024.

Zuzana Čaputová v. r.v z. Peter Žiga v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore