Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1991

1 1/1991 Zákon o zamestnanosti
2 2/1991 Zákon o kolektívnom vyjednávaní
3 3/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce
4 4/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1997 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách
5 5/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb.
6 7/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení vyhlášok č. 151/1980 Zb., č. 14/1982 Zb. a č. 86/1984 Zb.
7 8/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
8 10/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky cestných motorových vozidiel poháňaných stlačeným plynom
9 11/1991 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o súkromných školách
10 12/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty
11 13/1991 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce
12 14/1991 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov
13 15/1991 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991
14 17/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o organizácii služieb pre sprostredkovanie práce (č. 88) a Dohovoru o nočnej práci žien zamestnaných v priemysle (revisovaný 1948) (č. 89)
15 18/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o iných úkonoch vo všeobecnom záujme
16 19/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu
17 23/1991 Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
18 24/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o poisťovníctve
19 26/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa ustanovujú pravidlá používania štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
20 27/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
21 28/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obchodovaní so subjektmi z Juhoafrickej republiky
22 31/1991 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
23 32/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o Predpis L 10 o civilnej leteckej telekomunikačnej službe
24 34/1991 Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
25 35/1991 Oznámenie Ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní rozkazu, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky Poriadok pre výkon väzby
26 36/1991 Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o Bankovom informačnom systéme
27 39/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colnej štatistike, forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie
28 42/1991 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
29 43/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva colný zákon
30 44/1991 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
31 45/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Talianskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
32 46/1991 Zákon o zvyšovaní dôchodkov
33 47/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
34 48/1991 Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o očkování proti přenosným nemocem
35 49/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania
36 50/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie
37 51/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou
38 52/1991 Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny predsedom a členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom
39 53/1991 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos o osobitných paušálnych cestovných náhradách pre kominárov a vykupovačov druhotných surovín v organizáciách miestneho hospodárstva
40 55/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel
41 56/1991 Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia
42 57/1991 Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky
43 58/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov
44 59/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 78/1989 Zb. o právach a povinnostiach pošty a jej používateľov (poštový poriadok)
45 60/1991 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydávaní mincí po 1 halieri, 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch, 50 halieroch, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky
46 61/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o prijatí zmien Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)
47 63/1991 Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
48 65/1991 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úľavách z domovej dane
49 66/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom
50 68/1991 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov
51 69/1991 Vyhláška Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o metrológii
52 71/1991 Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky
53 72/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov
54 73/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb.
55 74/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré prevádzkujú podnikateľskú činnosť
56 75/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní ročných odmien riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií
57 77/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o odmeňovaní príslušníkov Zboru ozbrojenej ochrany železnic a príslušníkov Zboru ozbrojenej ochrany letísk
58 78/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o podmienkach poskytovania finančnej pomoci na družstevnú bytovú výstavbu
59 79/1991 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
60 82/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb.
61 84/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o daňových orgánoch
62 86/1991 Oznámenie Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a Il. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením
63 87/1991 Zákon o mimosúdnych rehabilitáciách
64 88/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
65 89/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii
66 90/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Albánskej ľudovej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave a Protokolu k nej
67 91/1991 Ústavný zákon o Ústavnom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
68 92/1991 Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
69 93/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
70 94/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach
71 95/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry
72 96/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach
73 99/1991 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení minimálnej mzdy
74 100/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb., vyhlášky č. 39/1988 Zb. a vyhlášky č. 315/1990 Zb.
75 101/1991 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb.
76 102/1991 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach
77 103/1991 Ústavný zákon o česko-slovenskej federácii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien o doplnení)
78 104/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa
79 107/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami
80 108/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dovoznej prirážke
81 109/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 380/1990 Zb. o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt
82 110/1991 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného a vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani
83 113/1991 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám
84 121/1991 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 150. výročiu začatia plavby prvého českého parníka Bohemia
85 122/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov vydávaných v Československej socialistickej republike a v Poľskej ľudovej republike
86 123/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Islandskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
87 124/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 101/1973 Zb. o projektových súťažiach
88 125/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 119/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 178/1988 Zb.
89 126/1991 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií
90 127/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien
91 128/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky
92 129/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných právnikoch
93 130/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice
94 131/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
95 132/1991 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prípady, keď môže podnik so zahraničnou majetkovou účasťou vzniknúť bez povolenia
96 133/1991 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu v znení ústavného zákona č. 160/1990 Zb.
97 134/1991 Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení
98 135/1991 Zákon o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
99 136/1991 Zákon o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov
100 137/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb.
101 138/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí
102 139/1991 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991
103 140/1991 Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 163/1988 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach
104 142/1991 Zákon o česko-slovenských technických normách
105 145/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií
106 146/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
107 147/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní ročných odmien a osobného ohodnotenia riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií
108 148/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 18. júna 1990 č. 225-18991-5157
109 149/1991 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 8/1990 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti
110 150/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o finančnom hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti federácie
111 151/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní príplatku k čiastočnému vyrovnaniu rastu životných nákladov pracovníkov organizácií s podnikateľskou činnosťou
112 152/1991 Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
113 153/1991 Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov
114 154/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke
115 158/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o obchodných vzťahoch medzi vládou Česko-slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojených štátov amerických
116 159/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
117 160/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru
118 161/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dodatkového protokolu k Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru
119 162/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládami krajín Beneluxu
120 166/1991 Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku
121 167/1991 Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
122 168/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o viazanosti Českej a Slovenskej Federatívnej republiky Dodatkovými protokolmi I a II k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov a konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter, prijatých v Ženeve 8. júna 1977
123 169/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej republiky k Opčnému protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach dojednanému v New Yorku 16. decembra 1966
124 170/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tureckej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatického, osobitného alebo služobného pasu
125 174/1991 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon o mimosúdnych rehabilitáciách
126 176/1991 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť
127 177/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní príplatku k čiastočnému vyrovnaniu rastu životných nákladov pracovníkom organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi, ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť
128 179/1991 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom
129 180/1991 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci
130 181/1991 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o záväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu – štvrtého vydania
131 191/1991 Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro státní arbitry Státní arbitráže České republiky
132 193/1991 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
133 194/1991 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Antonína Dvořáka
134 195/1991 Zákon o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru
135 196/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej
136 197/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
137 198/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
138 199/1991 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k znovuotvoreniu Stavovského divadla v Prahe pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Amadea Mozarta
139 200/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a Protokolu k nej
140 201/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva Predpis L 17 – Ochrana civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania
141 202/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmieňaní redaktorov-novinárov
142 203/1991 Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava o zaradení zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
143 204/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o Policajnom zbore Slovenskej republiky
144 206/1991 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o hospodárení s teplom, riadení sústav centralizovaného zásobovania teplom a o ochranných pásmach
145 208/1991 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
146 209/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci a výmene v oblasti mládeže
147 212/1991 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o špeciálnych školách
148 214/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o vzájomnom zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk
149 215/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Kórejskej republiky
150 216/1991 Zákon o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia
151 217/1991 Zákon o zrušení zákona č. 73/1973 Zb. o brannej výchove v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 17/1976 Zb.
152 218/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov
153 219/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
154 222/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o spôsobe náhrady osobám, ktorým boli skrátené nároky z individuálneho dôchodkového pripoistenia podľa vyhlášky č. 117/1955 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa vyhlasujú niektoré opatrenia ministra financií o individuálnom dôchodkovom pripoistení
155 223/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva o zrušení vyhlášky Štátnej plánovacej komisie č. 104/1985 Zb. o palivových a energetických základniach
156 226/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Helénskej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti
157 227/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov
158 228/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
159 229/1991 Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
160 234/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke
161 235/1991 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1970 Zb. o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu
162 236/1991 Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.
163 237/1991 Zákon o patentových zástupcoch
164 238/1991 Zákon o odpadoch
165 239/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti
166 240/1991 Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
167 243/1991 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
168 244/1991 Zákon o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a o používaní spravodajských prostriedkov
169 245/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku
170 246/1991 Zákon o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1991
171 247/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií
172 248/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách
173 249/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní príplatku na čiastočné vyrovnanie rastu životných nákladov pracovníkom organizácií, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť
174 250/1991 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave a v Nitre
175 251/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o zmenách Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)
176 253/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky
177 254/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii
178 255/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase
179 256/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat
180 257/1991 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb.
181 261/1991 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky uzatvárania hospodárskych zmlúv o dočasnom užívaní majetku stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo ich právnym nástupcom
182 262/1991 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovanie
183 264/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu o financovaní hospodárskej mobilizácie
184 268/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb.
185 269/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb.
186 270/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve
187 271/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
188 272/1991 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1987 Zb. o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku
189 273/1991 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
190 274/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií
191 275/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 351/1990 Zb. o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru
192 277/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie
193 278/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu na vykonanie § 30 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany
194 279/1991 Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 6/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
195 286/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
196 287/1991 Colný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
197 289/1991 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách
198 290/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o platovom a hodnostnom poriadku príslušníkov colnej správy
199 293/1991 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o školskej inšpekcii
200 294/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o určení ďalšieho orgánu príslušného na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku
201 295/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Írska o zrušení víz
202 296/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970
203 297/1991 Zákon o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
204 298/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb.
205 299/1991 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok
206 300/1991 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec
207 302/1991 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o zásadách pre určenie odmien za poskytovanie peňažných služieb
208 303/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu o zmene a doplnení úpravy, ktorou sa vydáva platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
209 305/1991 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti
210 306/1991 Zákon o zmenách v sociálnom zabezpečení
211 308/1991 Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
212 309/1991 Zákon o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší)
213 310/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii
214 316/1991 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov
215 317/1991 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o podmienkach pre priznávanie štipendií študentom postgraduálneho štúdia
216 318/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej republiky
217 319/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
218 320/1991 Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských
219 325/1991 Oznámenie Federálneho výboru pre životné prostredie o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času
220 326/1991 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov
221 327/1991 Ústavný zákon o referende
222 330/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
223 346/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb.
224 350/1991 Vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy o odmeňovaní patentových zástupcov
225 352/1991 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť
226 355/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
227 356/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o kontrole dodržiavania liečebného režimu
228 357/1991 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí
229 358/1991 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení cudzincov študujúcich v Slovenskej republike
230 359/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb.
231 360/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signálov po kábloch
232 361/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie na výkon práce príslušníka colnej správy a organizácii a výkone zdravotníckych služieb v colnej správe
233 364/1991 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušujú vyhlášky upravujúce poistné podmienky zmluvného poistenia
234 365/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Albánskej ľudovej socialistickej republiky
235 366/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní česko-slovenských pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o dielo
236 369/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov mexických o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
237 370/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
238 371/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku
239 375/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb. a vyhlášky č. 346/1991 Zb.
240 377/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe odmeňovania pracovníkov v organizáciách kultúry
241 378/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti
242 381/1991 Zákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky
243 382/1991 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o použití vojakov v činnej službe Česko-slovenskej armády pri strážení objektov osobitného významu a na ochranu štátnych hraníc
244 383/1991 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydávaní a použití investičných kupónov
245 386/1991 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o platobnom styku a zúčtovaní
246 387/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva predpis L 8400 „Skratky a kódy“
247 392/1991 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup podľa § 34 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách
248 396/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb. a č. 234/1991 Zb.
249 397/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon
250 398/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb., č. 225/1990 Zb., č. 423/1990 Zb. a č. 534/1990 Zb.
251 402/1991 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov s motívmi kúpeľov Karlových Varoch, Mariánskych Lázní a Piešťan
252 403/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o hygiene v obchode a kanceláriách (č. 120)
253 404/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o poskytovaní príplatku na úhradu cestovných výdavkov pracovníkom prijatým z Českej republiky do federálnych orgánov na území Slovenskej republiky
254 405/1991 Zákon o kontrole v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike
255 406/1991 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o predĺžení dovolenky na zotavenie v organizáciách, ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť
256 407/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií
257 408/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o predchádzaní a kontrole nebezpečenstiev z povolania spôsobených karcinogénnymi látkami a činiteľmi (č. 139)
258 411/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane mzdy (č. 95)
259 412/1991 Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov
260 414/1991 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o medzibankovom platobnom styku a zúčtovaní
261 416/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128)
262 417/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii
263 418/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej kontrole
264 419/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva
265 420/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
266 421/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb.
267 422/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky
268 423/1991 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
269 424/1991 Zákon o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach
270 425/1991 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr
271 429/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb.
272 430/1991 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o spôsobe určenia náhrady zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody
273 431/1991 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, a o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb
274 432/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o sociálnej starostlivosti o námorníkov na mori a v prístavoch (č. 163)
275 433/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o bezpečnosti o ochrane zdravia v stavebníctve (č. 167).
276 434/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o čiastočnom zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Malajzie
277 437/1991 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb.
278 444/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane pracovníkov proti nebezpečenstvám z povolania spôsobeným znečistením vzduchu, hlukom a vibráciami na pracoviskách (č. 148)
279 445/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane zdravia a lekárskej starostlivosti pre námorníkov (č. 164)
280 446/1991 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
281 447/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Maďarskej republiky o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením
282 448/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Venezuelskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
283 449/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bolívijskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
284 450/1991 Oznámenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o hodnostiach príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
285 451/1991 Zákon, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky
286 453/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o vzájomnej podpore a ochrane investícií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou
287 454/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o podpore a ochrane investícií
288 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
289 457/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb., vyhlášky č. 346/1991 Zb. a vyhlášky č. 375/1991 Zb.
290 458/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Protokolu o zmenách Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961
291 459/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
292 460/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Federálneho ministerstva národnej obrany o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
293 461/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia (č. 102)
294 462/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami
295 463/1991 Zákon o životnom minime
296 465/1991 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov
297 466/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmeny Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice
298 467/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
299 468/1991 Zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania
300 469/1991 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre
301 470/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 359/1991 Zb.
302 473/1991 Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 568/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby
303 474/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o predpise o odbornom vyšetrovaní príčin leteckých nehôd
304 475/1991 Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky (úplné znění, jak vyplýva z pozdějších změn a doplnění)
305 478/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Fínskej republiky o podpore a ochrane investícií
306 479/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švédskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokol k nej
307 480/1991 Zákon o dobe neslobody
308 486/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obmedzení obchodovania s Irackou republikou
309 488/1991 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona
310 489/1991 Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych notárov a notárskych čakateľov
311 490/1991 Zákon o spôsobe vykonávania referenda
312 491/1991 Zákon o organizácii Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a o konaní pred ním
313 493/1991 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní
314 494/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
315 495/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry
316 496/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb.
317 497/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade
318 498/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
319 499/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
320 500/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
321 501/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky
322 502/1991 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o pracovnej pohotovosti zdravotníckych pracovníkov
323 503/1991 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
324 504/1991 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o priznávaní príplatku pracovníkom všeobecne ohrozeným profesionálnou infekciou
325 505/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie a o colnej štatistike
326 506/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Predpis L 4 Letecké mapy
327 507/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos č. 202/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmieňaní redaktorov – novinárov
328 508/1991 Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
329 509/1991 Zákon, ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník
330 510/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva
331 511/1991 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 341/1991 Zb.
332 512/1991 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia
333 513/1991 Obchodný zákonník
334 515/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 134/1989 Zb., ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat
335 516/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1992
336 517/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o vernostných stabilizačných odmenách pracovníkov vo vybraných okresoch a miestach Severočeského, Západočeského a Juhočeského kraja
337 519/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a notársky poriadok
338 520/1991 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov
339 522/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch
340 523/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 154/1991 Zb., vyhlášky č. 234/1991 Zb. a vyhlášky č. 396/1991 Zb.
341 524/1991 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
342 525/1991 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník
343 529/1991 Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov
344 530/1991 Zákon o dovoznej dani
345 531/1991 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 341/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 511/1991 Zb.
346 532/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 359/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 470/1991 Zb.
347 533/1991 Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch
348 534/1991 Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách
349 535/1991 Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
350 536/1991 Vyhláška Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch
351 538/1991 Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry
352 539/1991 Zákon, ktorým sa dopĺňa Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
353 540/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení zákona č. 403/1990 Zb. a zákona č. 529/1990 Zb.
354 547/1991 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb.
355 555/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 91/1985 Zb. o systéme informačných údajov o vlastnostiach látok a materiálov
356 556/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o platových pomeroch prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
357 557/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon
358 558/1991 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú Trestný poriadok a zákon o ochrane štátneho tajomstva
359 559/1991 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z § 33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
360 560/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
361 561/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov
362 562/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie
363 563/1991 Zákon o účtovníctve
364 564/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii
365 565/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb., č. 396/1991 Zb. a č. 523/1991 Zb.
366 566/1991 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
367 567/1991 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
368 568/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vykonáva zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície
369 571/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve
370 572/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v živnostenskom podnikaní
371 573/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti
372 574/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
373 575/1991 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o náležitostiach hlásenia o dovoznej dani
374 577/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o niektorých opatreniach súvisiacich s ukončením systému komplexnej bytovej výstavby
375 578/1991 Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov
376 581/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore