Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane zdravia a lekárskej starostlivosti pre námorníkov (č. 164) 445/1991 účinný od 12.11.1991

Platnosť od: 12.11.1991
Účinnosť od: 12.11.1991
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane zdravia a lekárskej starostlivosti pre námorníkov (č. 164) 445/1991 účinný od 12.11.1991
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 445/1991 s účinnosťou od 12.11.1991
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 8. októbra 1987 bol na 74. zasadaní generálnej ...

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Dohovor č. 164

Dohovor o ochrane zdravia a lekárskej starostlivosti pre námorníkov

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného ...

majúc na zreteli ustanovenia Dohovoru o lekárskych prehliadkach námorníkov, 1946, Dohovoru o ubytovaní ...

majúc na zreteli medzinárodný dohovor z r. 1978 o normách pre výcvik, udeľovanie vysvedčenia ...

pripomínajúc, že pre úspech opatrení v oblasti ochrany zdravia a lekárskej starostlivosti o námorníkov ...

pripomínajúc, že vzhľadom na to nasledujúce normy boli vypracované v spolupráci s Medzinárodnou ...

rozhodnúc prijať niektoré návrhy týkajúce sa ochrany zdravia a lekárskej starostlivosti o námorníkov, ...

ustanovujúc, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 8. októbra 1987 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o ochrane zdravia a ...

Článok 1

1.

Tento Dohovor sa vzťahuje na všetky námorné lode, či už vo verejnom alebo v súkromnom vlastníctve, ...

2.

V rozsahu, v akom príslušný orgán po prerokovaní s reprezentatívnymi organizáciami rejdárov ...

3.

V prípade pochybnosti, či sa nejaká loď používa na obchodnú námornú plavbu alebo obchodný ...

4.

Na účely tohto Dohovoru výraz „námorník“ znamená každú osobu, ktorá je akýmkoľvek spôsobom ...

Článok 2

Tento Dohovor sa vykoná vnútroštátnym zákonodarstvom, kolektívnymi zmluvami, pracovnými poriadkami, ...

Článok 3

Každý členský štát ustanoví vnútroštátnym zákonodarstvom zodpovednosť rejdárov za udržiavanie ...

Článok 4

Každý členský štát zabezpečí, že sa prijmu opatrenia na ochranu zdravia a pre lekársku starostlivosť ...

a)

zabezpečiť uplatnenie všetkých všeobecných ustanovení o ochrane zdravia v zamestnaní a o lekárskej ...

b)

byť zamerané na to, aby sa námorníkom zabezpečila ochrana zdravia a lekárska starostlivosť, pokiaľ ...

c)

zaručiť námorníkom právo navštíviť lekára v prístavoch, kde loď zastavuje, tam, kde je to ...

d)

zabezpečiť, aby v zhode s vnútroštátnym zákonodarstvom a praxou námorníkom zapísaným medzi ...

e)

zahŕňať tiež preventívne opatrenia a venovať osobitnú pozornosť vypracovaniu programov na podporu ...

Článok 5

1.

Každá loď, na ktorú sa vzťahuje tento Dohovor, musí mať na palube lekárničku.

2.

Obsah námornej lekárničky a zdravotnícke vybavenie, ktoré musí byť na lodi, ustanoví príslušný ...

3.

Pri ustanovení alebo zmene vnútroštátnych ustanovení o obsahu lodnej lekárničky a zdravotníckom ...

4.

Lodná lekárnička a jej obsah, ako aj zdravotnícke vybavenie, ktoré má byť na lodi, sa majú náležite ...

5.

Príslušný orgán sa má starať o to, aby obsah lodnej lekárničky bol spísaný a označený nálepkami ...

6.

Príslušný orgán má zabezpečiť, pokiaľ náklad označený ako nebezpečný, nie je zahrnutý ...

7.

V prípadoch potreby, a keď liek predpísaný kvalifikovaným lekárskym personálom pre niektorého ...

Článok 6

1.

Každá loď, na ktorú sa vzťahuje tento Dohovor, má byť vybavená lodnou lekárskou príručkou ...

2.

Lekárska príručka má objasniť, ako sa má používať obsah lodnej lekárničky, a má byť zostavená ...

3.

Pri prijímaní alebo zmene lodnej lekárskej príručky príslušný orgán má prihliadať na medzinárodné ...

Článok 7

1.

Príslušný orgán má zabezpečiť vopred určeným spôsobom, že lekárske porady lodiam na mori ...

2.

Lekárske poradenstvo včítane prenosu lekárskych oznámení prostredníctvom rádia alebo družice ...

3.

Aby sa zabezpečilo čo najlepšie využitie zariadení dostupných pre lekárske poradenstvo prostredníctvom ...

a)

všetky lode, na ktoré sa vzťahuje tento Dohovor a ktoré sú vybavené rádiovým zariadením, majú ...

b)

všetky lode, na ktoré sa vzťahuje tento Dohovor a ktoré sú vybavené oznamovacím systémom prostredníctvom ...

c)

zoznamy musia zodpovedať súčasnému stavu a byť uložené u osoby zodpovednej za spojenie.

4.

Personál lode, ktorý žiada lekársku poradu prostredníctvom rádia alebo družice, musí byť vyškolený ...

5.

Príslušný orgán má zabezpečiť, aby lekári poskytujúci lekárske porady podľa tohto článku ...

Článok 8

1.

Každá loď so sto alebo viacerými námorníkmi na palube, na ktorú sa vzťahuje tento Dohovor a ...

2.

Vnútroštátne zákonodarstvo má určiť, a to najmä so zreteľom na skutočnosti, ako sú napríklad ...

Článok 9

1.

Každá loď, na ktorú sa vzťahuje tento Dohovor a ktorá nemá na palube žiadneho lekára, musí ...

2.

Osoby, ktoré sú poverené lekárskou starostlivosťou na lodi a ktoré nie sú lekármi, museli úspešne ...

a)

pre lode s nosnosťou menej ako 1600 brutto ton, ktoré sú normálne schopné dosiahnuť odbornú lekársku ...

b)

pre všetky ostatné lode vyšší zdravotnícky výcvik obsahujúci praktický výcvik v oddelení ...

3.

Kurzy spomenuté v tomto článku sa majú opierať o posledné vydanie Medzinárodnej lekárskej príručky ...

4.

Osoby spomenuté v odseku 2 tohto článku a všetci ostatní námorníci určení príslušným orgánom ...

5.

Všetci námorníci majú dostať počas svojho odborného výcviku inštruktáž o opatreniach, ktoré ...

6.

Okrem jednej alebo viacerých osôb poverených zdravotnou starostlivosťou na lodi, jeden alebo viac ...

Článok 10

Každá loď, na ktorú sa vzťahuje tento Dohovor, má, pokiaľ možno poskytnúť všetku možnú ...

Článok 11

1.

Na každej lodi s nosnosťou 500 alebo viac brutto ton s 15 alebo viacerými námorníkmi a podnikajúcej ...

2.

Tento článok sa, pokiaľ je to vhodné a uskutočniteľné, použije na lode s nosnosťou 200 až ...

3.

Tento článok sa nevzťahuje na lode poháňané predovšetkým plachtami.

4.

Priestor pre chorých sa musí umiestniť tak, aby bol doňho ľahký prístup, aby chorí boli pohodlne ...

5.

Priestor pre chorých má byť poňatý tak, aby umožňoval porady a poskytnutie prvej pomoci.

6.

Vstup, lôžka, osvetlenie, vetranie, vykurovanie a zásobovanie vodou musia byť uspôsobené tak, ...

7.

Príslušný orgán určí počet lôžok v priestore pre chorých.

8.

Toalety pre výlučnú potrebu chorých budú umiestnené v priestore pre chorých alebo v jeho bezprostrednej ...

9.

Priestor pre chorých sa smie používať len na ošetrovanie chorých.

Článok 12

1.

Príslušný orgán určí pre potrebu lekárov na lodi, kapitánov alebo osôb poverených lekárskou ...

2.

Vzorový formulár musí byť zostavený tak, aby uľahčoval výmenu lekárskych a súvisiacich informácií ...

3.

Informácie v lekárskej správe sa majú považovať za dôverné a smú sa použiť, len aby sa uľahčilo ...

Článok 13

1.

Členské štáty, pre ktoré je tento Dohovor v platnosti, majú navzájom spolupracovať pri presadzovaní ...

2.

Táto spolupráca by sa mala zamerať:

a)

na rozvoj a koordináciu pátracích a záchranných opatrení a organizovanie rýchlej lekárskej pomoci ...

b)

na čo najlepšie využitie rybárskych lodí, na ktorých je lekár, a stacionárnych plavidiel na ...

c)

na zostavenie a ďalšie vedenie medzinárodného zoznamu lekárov a dostupných zariadení pre lekárske ...

d)

na vylodenie námorníkov v prístavoch v nevyhnutných prípadoch;

e)

na repatriáciu námorníkov hospitalizovaných v cudzine, len čo ju možno uskutočniť, podľa stanoviska ...

f)

na zabezpečenie osobnej pomoci námorníkom počas repatriácie podľa stanoviska ošetrujúcich lekárov ...

g)

na zriadenie skúšobných zdravotníckych stredísk pre námorníkov poverených

i)

vykonávaním zisťovania o zdravotnom stave, o lekárskom ošetrovaní a o preventívnej zdravotníckej ...

ii)

školením lekárskeho personálu a personálu zdravotníckych služieb v námornom lekárstve;

h)

na zhromažďovanie a vyhodnocovanie štatistických údajov o pracovných úrazoch, chorobách z povolania ...

i)

na organizovanie medzinárodných výmen technických informácií, výcvikového materiálu a vyučovacieho ...

j)

na zabezpečenie zdravotníckych služieb a lekárskych, liečebných a preventívnych služieb všetkým ...

k)

na zabezpečenie prepravy mŕtvol alebo popola zomretých námorníkov do vlasti podľa priania ich ...

3.

Medzinárodná spolupráca v oblasti ochrany zdravia a lekárskej starostlivosti o námorníkov sa má ...

Článok 14

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

Článok 15

1.

Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu ...

2.

Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, čo generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch ...

3.

Pre každý členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď ...

Článok 16

1.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich ...

2.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať ...

Článok 17

1.

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej ...

2.

Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, ...

Článok 18

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov ...

Článok 19

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, Správna rada Medzinárodného úradu práce predloží ...

Článok 20

1.

Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ...

a)

ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď ...

b)

odvtedy, čo nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským ...

2.

Tento Dohovor však zostane v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali ...

Článok 21

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky

  • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore