Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach 96/1991 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 22.03.1991
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Kultúra, Umenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD7DS3EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 96/1991 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 504/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o verejných kultúrnych podujatiach

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
(1)

Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len „podujatie“) sa podľa tohto zákona rozumejú verejnosti prístupné ...

a)
divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
b)
koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
c)
výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
d)
festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
e)
tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy.
(2)

Pre účely tohto zákona sa za podujatia považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové ...

(3)

Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

§ 2

Usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.

§ 3
(1)

Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie ...

(2)

V oznámení treba uviesť označenie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie podujatia, miesto ...

(3)

Oznámenie určené obci treba podať na obecnom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom ...

(4)

Usporiadatelia, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich poslania, predmetu činnosti alebo z ...

§ 4
(1)

Ak sa má konať podujatie mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, ...

(2)

Obec môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo ...

(3)

Na rozhodovanie podľa odseku 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.2) Opravný prostriedok ...

§ 5
(1)

Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku ...

(2)

Usporiadateľ je oprávnený odoprieť osobe vstup na podujatie alebo účasť na podujatí, ak je vstupenka, ...

§ 6
(1)

Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa § 3.

(2)

Osoba, ktorú obec výkonom dozoru písomne poverila (ďalej len „dozorný orgán“), upozorní usporiadateľa ...

(3)

Dozorný orgán oznámi rozhodnutie2) o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym ...

§ 7

Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže obec za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa tohto ...

§ 8
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na podujatia, ktoré sa konajú v priestoroch ozbrojených síl a ...

(2)

Ustanovenie § 3 sa nevzťahuje na produkcie bez vstupného na verejných priestranstvách, ktoré na tento ...

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
§ 8a
(1)

Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 10. marca 2020 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti ...

a)
nie je v omeškaní s plnením záväzkov zo zmlúv, ktorými zabezpečoval usporiadateľ uskutočnenie podujatia, ...
b)
nie je povinný uspokojiť nárok na zmluvnú pokutu alebo inú sankciu dohodnutú ako zabezpečenie záväzku, ...
c)
je z dôvodu nemožnosti plnenia oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorou usporiadateľ zabezpečoval uskutočnenie ...
(2)

Pri odstúpení od zmluvy podľa odseku 1 usporiadateľom nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na ...

(3)

Zmluvami podľa odseku 1 sa rozumejú zmluvy uzatvorené usporiadateľom na zabezpečenie účasti autorov, ...

§ 8b
(1)

Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 10. marca 2020 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti ...

a)
predĺžiť platnosť vstupenky, pokiaľ sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 31. decembra 2021,
b)
ponúknuť poukážku v hodnote ceny vstupenky s možnosťou výberu iného podujatia usporiadateľa alebo inej ...
c)
vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia, ak účastník podujatia odmietol predĺženie ...
(2)

Ak účastník podujatia súhlasí s predĺžením platnosti vstupenky, nie však s určeným náhradným termínom ...

§ 8c
(1)

Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 1. januára 2021 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti ...

a)
nie je v omeškaní s plnením záväzkov zo zmlúv, ktorými zabezpečoval usporiadateľ uskutočnenie podujatia, ...
b)
nie je povinný uspokojiť nárok na zmluvnú pokutu alebo inú sankciu dohodnutú ako zabezpečenie záväzku, ...
c)
je z dôvodu nemožnosti plnenia oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorou usporiadateľ zabezpečoval uskutočnenie ...
(2)

Pri odstúpení od zmluvy podľa odseku 1 písm. c) usporiadateľom nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej ...

(3)

Zmluvami podľa odseku 1 sa rozumejú zmluvy uzatvorené usporiadateľom na zabezpečenie účasti autorov, ...

§ 8d
(1)

Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 1. januára 2021 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti ...

a)
predĺžiť platnosť vstupenky, pokiaľ sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 30. júna 2022,
b)
ponúknuť poukážku v hodnote ceny vstupenky s možnosťou výberu iného podujatia usporiadateľa alebo výberu ...
c)
vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia, ak účastník podujatia odmietol predĺženie ...
(2)

Ak účastník podujatia súhlasí s predĺžením platnosti vstupenky, nie však s určeným náhradným termínom ...

§ 8da
(1)

Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 1. januára 2022 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti ...

a)
nie je v omeškaní s plnením záväzkov zo zmlúv, ktorými zabezpečoval usporiadateľ uskutočnenie podujatia, ...
b)
nie je povinný uspokojiť nárok na zmluvnú pokutu alebo inú sankciu dohodnutú ako zabezpečenie záväzku, ...
c)
je z dôvodu nemožnosti plnenia oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorou usporiadateľ zabezpečoval uskutočnenie ...
(2)

Pri odstúpení od zmluvy podľa odseku 1 písm. c) usporiadateľom nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej ...

(3)

Zmluvami podľa odseku 1 sa rozumejú zmluvy uzatvorené usporiadateľom na zabezpečenie účasti autorov, ...

§ 8db
(1)

Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 1. januára 2022 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti ...

a)
predĺžiť platnosť vstupenky, pokiaľ sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 31. decembra 2023,
b)
ponúknuť poukážku v hodnote ceny vstupenky s možnosťou výberu iného podujatia usporiadateľa alebo výberu ...
c)
vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia, ak účastník podujatia odmietol predĺženie ...
(2)

Ak účastník podujatia súhlasí s predĺžením platnosti vstupenky, nie však s určeným náhradným termínom ...

§ 8e - Spoločné ustanovenie v súvislosti s ochorením COVID-19

Zákazom podujatia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa rozumie aj obmedzenie podujatia v súvislosti ...

§ 9

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti,

2.

zákon č. 82/1957 Zb. o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave,

3.

§ 1 až 4, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 9 až 11, § 13,§ 14 ods. 3, § 16 a § 17 zákona č. 52/1959 ...

5.

položky 18 až 24 prílohy B zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

6.

§ 1 až 9 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 99/1958 Ú. v. o povoľovaní verejných koncertných ...

7.

§ 12 až 16 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel ...

8.

§ 15 a § 19 až 34 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ...

§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.

F. Mikloško v. r.V. Mečiar v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov. Zákon SNR č. 130/1990 Zb. o niektorých opatreniach ...
  • 2)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
  • 3)  Napr. zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody, zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých ...
  • 4)  Napríklad § 2 ods. 1 zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore