Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane mzdy (č. 95) 411/1991 účinný od 01.11.1991

Platnosť od: 01.11.1991
Účinnosť od: 01.11.1991
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné orgány a organizácie, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Medzinárodné pracovné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 411/1991 s účinnosťou od 01.11.1991
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 1. júla 1949 bol na 32. zasadaní generálnej ...

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Dohovor č. 95

Dohovor o ochrane mzdy

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného ...

rozhodnúc prijať niektoré návrhy týkajúce sa ochrany mzdy, ktoré sú siedmym bodom rokovacieho ...

ustanovujúc, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 1. júla 1949 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o ochrane mzdy, 1949:

Článok 1

Na účely tohto Dohovoru výraz „mzda“ znamená odmenu alebo zárobok, či sa nazývajú alebo ...

Článok 2

1.

Tento Dohovor sa vzťahuje na všetky osoby, ktorým sa vypláca alebo má vyplatiť mzda.

2.

Príslušný orgán môže po prerokovaní s priamo zúčastnenými organizáciami zamestnávateľov ...

3.

Každý členský štát uvedie vo svojej prvej výročnej správe o vykonávaní tohto Dohovoru, predkladanej ...

4.

Každý členský štát, ktorý uviedol vo svojej prvej výročnej správe skupiny osôb, ktoré hodlá ...

Článok 3

1.

Mzdy splatné v peniazoch sa budú vyplácať len v zákonnej mene a výplaty vlastnými zmenkami, šekmi ...

2.

Príslušný orgán môže dovoliť alebo ustanoviť výplatu mzdy bankovým alebo poštovým šekom ...

Článok 4

1.

Vnútroštátne právne predpisy, kolektívne zmluvy alebo rozhodcovské výroky môžu dovoliť výplatu ...

2.

V prípadoch, keď je dovolené vyplácať časť mzdy vo forme naturálnych požitkov, je potrebné ...

a)

naturálne požitky boli primerané osobnej potrebe a prospechu pracovníka a jeho rodiny a

b)

hodnota prisudzovaná takým požitkom bola správna a primeraná.

Článok 5

Mzda sa bude vyplácať priamo príslušnému pracovníkovi, ibaže vnútroštátne predpisy, kolektívna ...

Článok 6

Zamestnávateľom je zakázané obmedzovať akýmkoľvek spôsobom pracovníkov vo voľnom nakladaní ...

Článok 7

1.

Kde v súvislosti s prevádzkou podniku sú v závode zriadené obchody na predaj tovaru pracovníkom ...

2.

Kde nie je možné chodiť do iných obchodov alebo používať iné služby, musí príslušný orgán ...

Článok 8

1.

Zrážky zo mzdy sú povolené len za podmienok a do výšky ustanovenej vnútroštátnymi právnymi ...

2.

Pracovníci majú byť informovaní spôsobom, aký príslušný orgán uzná za najvhodnejší, o podmienkach, ...

Článok 9

Je zakázaná každá zrážka zo mzdy, ktorou pracovník priamo alebo nepriamo zabezpečuje platbu ...

Článok 10

1.

Mzda sa môže zhabať alebo postúpiť len za okolností a do výšky ustanovenej vnútroštátnymi ...

2.

Mzda sa bude chrániť proti zhabaniu alebo postúpeniu do výšky, ktorá sa považuje za potrebnú ...

Článok 11

1.

V prípade úpadku alebo súdnej likvidácie podniku sa budú pracovníci v ňom zamestnaní považovať ...

2.

Mzda, ktorá je prednostnou pohľadávkou, sa vyplatí celá, skôr než bežní veritelia môžu vymáhať ...

3.

Vnútroštátne právne predpisy určia prednostné poradie mzdy, ktorá je prednostnou pohľadávkou, ...

Článok 12

1.

Mzda sa bude vyplácať pravidelne. Vnútroštátne právne predpisy, prípadne kolektívna zmluva alebo ...

2.

Pri skončení pracovnej zmluvy sa vykoná konečné vyrovnanie všetkej dlžnej mzdy podľa vnútroštátnych ...

Článok 13 - 1. Ak sa mzda vypláca v hotovosti, vykoná sa jej výplata len v pracovné dni a na pracovisku alebo v jeho blízkosti, ak neustanovujú inak vnútroštátne právne predpisy, kolektívna zmluva alebo rozhodcovský výrok alebo ak sa nepovažujú za vhodnejšie iné úpravy, známe dotknutým pracovníkom,

2.

Zakazuje sa vyplácať mzdu vo výčapoch nápojov alebo podobných podnikoch, a ak je potrebné predísť ...

Článok 14

Ak je to potrebné, urobia sa účinné opatrenia, aby pracovníci mohli byť vhodným a ľahko zrozumiteľným ...

a)

o mzdových podmienkach, za akých budú pracovať, a to skôr ako nastúpia zamestnanie alebo nastanú ...

b)

o zložkách ich mzdy za príslušné výplatné obdobie, a to pri každej výplate mzdy, pokiaľ sa ...

Článok 15

Právne predpisy vykonávajúce ustanovenia tohto Dohovoru:

a)

budú k dispozícii všetkým osobám, ktorých sa týkajú;

b)

určia osoby zodpovedné za ich vykonávanie;

c)

ustanovia vhodné sankcie za akékoľvek ich porušenie;

d)

zabezpečia vo všetkých prípadoch, kde je to potrebné, aby sa viedli vyhovujúce výkazy vo vhodnej ...

Článok 16

Výročné správy, ktoré sa majú predkladať podľa článku 22 ústavy Medzinárodnej organizácie ...

Článok 17

1.

Ak územie členského štátu zahŕňa rozsiahle oblasti, kde príslušný orgán považuje ustanovenia ...

2.

Každý členský štát oznámi vo svojej prvej výročnej správe o vykonávaní tohto Dohovoru, ktorú ...

3.

Každý členský štát, ktorý použil ustanovenia tohto článku, zváži znovu v lehotách nie dlhších ...

4.

Každý členský štát, ktorý použil ustanovenia tohto článku, uvedie v ďalších výročných ...

Článok 18

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

Článok 19

1.

Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu ...

2.

Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, čo generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch ...

3.

Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, ...

Článok 20 - 1. Vo vyhláseniach zaslaných generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa odseku 2 článku 35 ústavy Medzinárodnej organizácie práce budú uvedené

a)

územia, na ktorých sa príslušný členský štát zaväzuje vykonávať ustanovenia tohto Dohovoru ...

b)

územia, na ktorých sa príslušný členský štát zaväzuje vykonávať ustanovenia tohto Dohovoru ...

c)

územia, na ktorých nemožno tento Dohovor vykonávať, včítane dôvodov, pre ktoré ho nemožno ...

d)

územia, ohľadne ktorých si príslušný členský štát vyhradzuje rozhodnúť až po podrobnejšom ...

2.

Záväzky uvedené pod písmenami a) a b) odseku 1 tohto článku sa budú považovať za neoddeliteľnú ...

3.

Každý členský štát môže neskorším vyhlásením celkom alebo čiastočne zrušiť akúkoľvek ...

4.

Každý členský štát môže v dobe, keď možno vypovedať tento Dohovor podľa ustanovení článku ...

Článok 21

1.

Vo vyhláseniach zaslaných generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa odseku 4 ...

2.

Členský štát, členské štáty alebo príslušný medzinárodný orgán sa môžu kedykoľvek neskorším ...

3.

Členský štát, členské štáty alebo príslušný medzinárodný orgán môžu v dobe, keď možno ...

Článok 22

1.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich ...

2.

Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať ...

Článok 23

1.

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej ...

2.

Keď bude členským štátom Organizácia oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, ...

Článok 24

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov ...

Článok 25

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, Správna rada Medzinárodného úradu práce predloží ...

Článok 26

1.

Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ...

a)

ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď ...

b)

od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským ...

2.

Tento Dohovor však zostane v platnosti vo svojej forme a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ...

Článok 27

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky

  • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore