Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 498/1991 účinný od 01.01.1992

Platnosť od: 11.12.1991
Účinnosť od: 01.01.1992
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD3DSEUPPČL0

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 498/1991 účinný od 01.01.1992
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 498/1991 s účinnosťou od 01.01.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský ...

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 1 sa vypúšťa odsek 1; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

2.

§ 3 ods. 3 znie:

„(3) Pri pochybnostiach, či niektorý nerast je vyhradeným alebo nevyhradeným nerastom, rozhodne ...

3.

V § 4 sa za slová „ako aj“ vkladajú slová „základka v hlbinnej bani“ a na konci sa pripájajú ...

„1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...

4.

V § 5 ods. 1 sa vypúšťa slovo „všetky“ a slová „a tie ložiská nevyhradených nerastov, ...

5.

V § 5 ods. 2 sa slová „národným majetkom“ nahrádzajú slovami „vo vlastníctve Slovenskej ...

6.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Výhradné ložisko (1) Ak sa zistí vyhradený nerast v rozsahu a kvalite, ktoré umožňujú ...

7.

V § 7 sa vypúšťajú odseky 1 až 3.

8.

V § 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová „dokiaľ sa o ňom nerozhodne, že je vhodné pre potreby a ...

9.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Organizácia Vyhľadávanie, prieskum alebo dobývanie výhradných ložísk alebo inú banskú ...

10.

Označenie a nadpis druhej časti sa vypúšťa.

11.

§ 8 a 9 sa vypúšťajú.

12.

Nadpis § 10 znie:

„Povinnosti organizácie pri využívaní výhradného ložiska“.

13.

V § 10 ods. 1 úvodnej vete sa slová „Správca výhradného ložiska je povinný“ nahrádzajú ...

14.

V § 10 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „po prevzatí výhradného ložiska na dobývanie“. ...

15.

§ 10 ods. 2 znie:

„(2) Ak sa výhradné ložisko po ukončení vyhľadávania a prieskumu nebude dobývať, Slovenský ...

16.

V § 10 sa vypúšťa odsek 3.

17.

Nadpis tretej časti znie:

„Ložiskový prieskum a hospodárenie so zásobami výhradných ložísk“.

18.

V § 11 sa vypúšťajú odseky 1 a 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 1.

19.

V § 11 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Organizácia má právo nakladať s nerastami získanými pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ...

20.

V § 11 ods. 4 sa označenie poznámky pod čiarou č. 5 nahrádza číslom 2a. Text doterajšej poznámky ...

21.

§ 12 ods. 3 znie:

„(3) Podrobnosti o oznamovaní, odmeňovaní a o úhrade nákladov ustanoví všeobecne záväzným ...

22.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Zásoby výhradného ložiska a podmienky ich využiteľnosti (1) Zásoby výhradného ložiska ...

23.

V § 14 ods. 1 druhej vete sa slová „správca, prípadne trvalý užívateľ výhradného ložiska“ ...

24.

V § 14 ods. 2 písm. b) sa slovo „kondícií“ nahrádza slovami „podmienok využiteľnosti“. ...

25.

V § 14 ods. 3 druhá veta znie: „V období dobývania výhradného ložiska zabezpečuje výpočet ...

26.

V § 14 doterajšie odseky 4, 5 a 7 sa vypúšťajú.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4 a znie:

„(4) Klasifikáciu a výpočet zásob výhradných ložísk podrobnejšie ustanoví Slovenský geologický ...

27.

Za § 14 sa vkladá nový § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Odpis zásob výhradných ložísk (1) Odpisom zásob výhradných ložísk sa rozumie ich ...

28.

V § 15 ods. 1 sa slová „ústredným geologickým orgánom republiky a ústredným orgánom štátnej ...

29.

V § 15 ods. 2 sa slová „s ústredným geologickým orgánom republiky a s ústredným orgánom štátnej ...

30.

V § 16 sa vypúšťajú odseky 4 až 6.

31.

§ 17 ods. 1 a 2 znejú:

„(1) Chránené ložiskové územie určí obvodný banský úrad rozhodnutím vydaným v súčinnosti ...

32.

V § 17 ods. 3 prvej vete sa slová „iba správca, prípadne trvalý užívateľ výhradného ložiska“ ...

33.

V § 17 ods. 3 druhá veta znie: „Začatie konania oznámi obvodný banský úrad Slovenskému geologickému ...

34.

V § 19 ods. 2 druhá veta znie: „Žiadosť o povolenie stavby a zariadenia musí žiadateľ doložiť ...

35.

Piata časť sa vypúšťa.

36.

V § 23 ods. 2 písm. g) poznámka pod čiarou č. 11 znie:

11) Napríklad: zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb., vyhláška Ministerstva ...

37.

V § 23 sa vypúšťa odsek 6. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

38.

§ 24 vrátane nadpisu znie:

„§ 24 Oprávnenie na dobývanie výhradného ložiska (1) Oprávnenie organizácie na dobývanie ...

39.

V § 25 sa vypúšťa odsek 1.

40.

V § 25 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

41.

V § 26 ods. 2 sa slová „Ústredný orgán štátnej banskej správy republiky“ nahrádzajú slovami ...

42.

§ 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27 Určenie, zmeny a zrušenie dobývacieho priestoru (1) Dobývací priestor a jeho zmeny určí ...

43.

§ 28 ods. 1 až 4 znejú:

„(1) Konanie o určenie, zmenách a zrušenie dobývacieho priestoru (ďalej len „konanie o určenie ...

44.

V § 28 sa doterajšie odseky 3 až 8 označujú ako odseky 5 až 10; v týchto odsekoch sa slová „príslušný ...

45.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

„§ 29 Evidencia (1) Evidenciu osvedčení o výhradnom ložisku vedie Slovenský geologický úrad. (2) Evidenciu ...

46.

§ 30 ods. 5 znie:

„(5) Ak je niektorý z postupov podľa odsekov 3 a 4 z hľadiska bezpečnosti prevádzky nevyhnutne ...

47.

V § 31 sa vypúšťa odsek 1.

48.

V § 31 ods. 2 prvej vete sa slová „ústrednému geologickému orgánu republiky a orgánu štátnej ...

49.

V § 31 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „a v odôvodnených prípadoch aj mimo dobývacieho ...

50.

V § 31 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „prevodom správy a“ a slová „a to aj na účely ...

Odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

51.

V § 32 ods. 1 sa slovo „určená“ nahrádza slovami „ktorá má oprávnenie“.

52.

V § 32 ods. 3 sa slová „ústredný orgán štátnej banskej správy republiky“ nahrádzajú slovami ...

53.

Za § 32 sa vkladá nový § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32a Úhrady (1) Organizácia je povinná zaplatiť ročnú úhradu za dobývací priestor vo výške ...

54.

V § 33 ods. 1 sa slová „sú správca výhradného ložiska, prípadne trvalý užívateľ a orgány ...

55.

V § 33 ods. 2 sa slovo „organizáciami“ nahrádza slovami „fyzickými a právnickými osobami“, ...

56.

V § 33 ods. 3 s slová „národný výbor“ a „národného výboru“ nahrádzajú slovami „okresný ...

57.

V § 33 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak nedôjde k dohode medzi organizáciou a fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sú ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

58.

V § 33 ods. 5 sa slová „orgánu štátnej banskej správy republiky“ nahrádzajú slovami „obvodnému ...

59.

V § 33 ods. 6 sa slová „nariadi príslušný stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej banskej ...

60.

§ 33 sa dopĺňa novým odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú obdobne aj na zaradenie príslušných prác do plánu ...

61.

V § 34 ods. 1 písm. b) sa slovo „uskladňovanie“ nahrádza slovom „ukladanie“ a vypúšťa ...

62.

§ 35 ods. 4 znie:

„(4) Zabezpečovanie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov, ktoré ohrozujú ...

63.

V § 36 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

64.

§ 37 ods. 5 znie:

„(5) Ak nemožno stavbu uviesť do predošlého stavu preto, že leží na území stavebnej uzávery, ...

65.

V § 37 ods. 6 sa vypúšťajú slová „v mimoriadnych prípadoch“ a začiatok textu sa upravuje ...

66.

V § 39 ods. 2 sa slová „Príslušný ústredný orgán a ním poverené organizácie“ nahradzujú ...

67.

§ 39 ods. 3 znie:

„(3) Podrobnosti o banskomeračskej dokumentácii ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ...

68.

§ 41 vrátane nadpisu znie:

„§ 41 Vzťah k správnemu poriadku Všeobecné predpisy o správnom konaní22) sa nevzťahujú na ...

69.

§ 42 sa vypúšťa.

70.

V § 11 ods. 5, § 12 ods. 1 a 2, § 14 ods. 3 a § 35 ods. 2, 3 a 5 sa slová „ústredný geologický ...

71.

V § 17 ods. 8, § 30 ods. 7 a § 32 ods. 5 sa slová „ústredný orgán štátnej banskej správy ...

72.

V § 17 ods. 3, 4 a 6, § 19 ods. 1 a 2, § 23 ods. 3 až 5 a § 40 ods. 4 sa slová „orgán štátnej ...

Čl. II - Prechodné ustanovenia

Ložiská nevyhradených nerastov, o ktorých podľa doterajších predpisov rozhodli príslušné ústredné ...

Rozhodnutia príslušných ústredných orgánov štátnej správy o určení dobývacích priestorov ...

Výpočty zásob výhradných ložísk schválené podľa doterajších predpisov sa považujú za výpočty ...

Povinnosť platiť úhradu za dobývací priestor určený podľa doterajších predpisov, začína ...

Úhrada za vydobyté nerasty sa prvýkrát vykoná za nerasty vydobyté v roku 1993.

Čl. III - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády ČSSR č. 80/1988 Zb. o určovaní kondícií, klasifikácií zásob výhradných ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.

F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky

  • 2)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
  • 2a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom ...
  • 2b)  Napríklad Obchodný zákonník.
  • 2c)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb., zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 ...
  • 5a)  § 3 a 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ...
  • 12a)  § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
  • 14a)  Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.Nariadenie vlády ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore