Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o kolektívnom vyjednávaní 2/1991 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 31.01.1991
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19 JUD302 DS13 EU PP178 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 2/1991 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o kolektívnom vyjednávaní

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)

Zákon upravuje kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými orgánmi odborových organizácií a zamestnávateľmi, ...

(2)

Kolektívne vyjednávanie je nástroj podpory účinného sociálneho dialógu a dosahovania sociálneho ...

(3)

Rozsah prípadnej súčinnosti štátu pri kolektívnom vyjednávaní ustanovuje tento zákon.

Kolektívne zmluvy
§ 2
(1)

Kolektívne zmluvy1) upravujú individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami ...

(2)

Kolektívne zmluvy môžu uzatvárať príslušné odborové orgány a zamestnávatelia, prípadne ...

(3)

Kolektívna zmluva je

a)
podniková uzavretá medzi príslušným odborovým orgánom alebo príslušnými odborovými orgánmi ...
b)
kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá pre väčší počet zamestnávateľov medzi príslušným ...
c)
kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo ...
d)
kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú ...
§ 3
V mene zmluvnej strany (§ 2 ods. 2) rokovať a uzavierať kolektívnu zmluvu môže
a)

zástupca príslušného odborového orgánu, ktorého oprávnenie vyplýva zo stanov odborovej organizácie, ...

b)

štatutárny orgán3) alebo iný oprávnený zástupca zamestnávateľskej organizácie,

c)

fyzická osoba, ktorá pri podnikaní4) zamestnáva zamestnancov,

d)

zástupca príslušnej organizácie zamestnávateľov, ktorého oprávnenie na uzavieranie kolektívnej ...

e)

zástupca poverený vládou, ak ide o kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. ...

f)

zástupca poverený vládou a reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov, ak ide o kolektívnu ...

§ 3a
(1)

Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, pri uzatváraní kolektívnej ...

(2)

Ak u zamestnávateľov pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, môžu príslušné vyššie ...

(3)

Ak sa zúčastnené strany nedohodnú podľa odseku 1 alebo 2, ide o spor o určenie odborovej organizácie ...

(4)

Spor o určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy rieši rozhodca ...

(5)

Rozhodca vydá doklad, ktorý oprávňuje príslušnú odborovú organizáciu alebo príslušné odborové ...

Platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv
§ 4
(1)

Kolektívne zmluvy sú platné, ak sú

a)
uzavreté písomne a podpísané na tej istej listine oprávneným zástupcom alebo oprávnenými zástupcami ...
b)
doložené zoznamom zamestnávateľov podľa § 5 ods. 2 písm. a), ak ide o kolektívnu zmluvu vyššieho ...
(2)

Neplatná je kolektívna zmluva v tej časti, ktorá

a)
je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu než kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
(3)

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre odvetvie; kolektívna zmluva vyššieho stupňa ...

§ 5
(1)

Kolektívna zmluva je záväzná pre zmluvné strany.

(2)

Kolektívna zmluva je záväzná tiež pre

a)
zamestnávateľa združeného v organizácii zamestnávateľov,
1.
za ktorého bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená a u ktorého pôsobí odborová organizácia ...
2.
ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvorila, ak kód štatistickej klasifikácie ekonomických ...
b)
zamestnancov, za ktorých uzavrel kolektívnu zmluvu príslušný odborový orgán alebo príslušný ...
c)
odborový orgán, za ktorý uzavrel kolektívnu zmluvu príslušný vyšší odborový orgán.
(3)

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre zamestnávateľa, ktorý nie je združený ...

(4)

Príslušný odborový orgán uzaviera kolektívnu zmluvu aj za zamestnancov, ktorí nie sú odborovo ...

(5)

Príslušný odborový orgán je povinný oboznámiť zamestnancov s obsahom kolektívnej zmluvy najneskôr ...

(6)

Zmluvné strany (§ 2 ods. 2) sú povinné uchovávať kolektívnu zmluvu a rozhodnutie rozhodcu, ktoré ...

§ 6
(1)

Kolektívna zmluva sa uzaviera na dobu, ktorá je v nej výslovne určená. Ak k určeniu tejto doby ...

(2)

Účinnosť kolektívnej zmluvy sa začína prvým dňom obdobia, na ktoré sa zmluva uzavrela, a končí ...

(3)

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. c) nadobúda účinnosť súčasne s ...

(4)

Ak sa neuzatvorila kolektívna zmluva vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. c) a ak uplynulo ...

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa
§ 7
(1)

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená ...

a)
organizáciou zamestnávateľov, v ktorej združení zamestnávatelia, ktorých kód podľa štatistickej ...
b)
vyšším odborovým orgánom odborovej organizácie,
1.
v ktorej združené odborové organizácie pôsobia u viac ako 30 % zamestnávateľov uvedených v zozname ...
2.
ak bolo doručené spoločné oznámenie zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa ...
(2)

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna v odvetví alebo v časti odvetvia, v ktorých ...

(3)

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre ostatných zamestnávateľov ...

a)
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo v Zbierke ...
b)
od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ...
(4)

Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na dodatok k reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho ...

§ 7a

Ustanovenie § 7 ods. 3 sa nevzťahuje na zamestnávateľa a zamestnancov zamestnávateľa,

a)

pre ktorého je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa ku dňu zverejnenia oznámenia ...

b)

ktorý je v úpadku4ad) ku dňu zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. ...

c)

ktorý je v likvidácii4ae) ku dňu zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. ...

d)

u ktorého bol zavedený ozdravný režim alebo bola zavedená nútená správa4af) ku dňu zverejnenia ...

e)

ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov podľa priemerného evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného ...

f)

ktorý zamestnáva viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím4ag) z priemerného evidenčného ...

g)

ktorého postihla mimoriadna udalosť,4ah) ktorej následky ku dňu zverejnenia oznámenia podľa § ...

h)

ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť menej ako 24 mesiacov ku dňu zverejnenia oznámenia podľa ...

§ 8
Postup pri uzavieraní kolektívnych zmlúv
(1)

Kolektívne vyjednávanie sa začne predložením písomného návrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy ...

(2)

Zmluvná strana je povinná na návrh písomne odpovedať najneskôr do 30 dní, ak sa zmluvné strany ...

(3)

Zmluvné strany sú povinné spolu rokovať a poskytovať si ďalšiu požadovanú súčinnosť, ak ...

(4)

Zmluvné strany sú povinné začať rokovanie o uzavretí novej kolektívnej zmluvy najmenej 60 dní ...

(5)

Zmluvné strany môžu v kolektívnej zmluve dohodnúť možnosť zmeny kolektívnej zmluvy a jej rozsah; ...

§ 9
Ukladanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a rozhodnutí rozhodcov, ktoré sa ich týkajú
(1)

Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa vrátane zoznamu zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b) ...

(2)

Uloženie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá je uzavretá podľa § 4 ods. 1, sa oznamuje ...

(3)

Ministerstvo je povinné na žiadosť a za ustanovený poplatok4a) poskytnúť žiadateľovi rovnopis ...

§ 9a
Postup pri overovaní splnenia podmienok reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a ...
(1)

Zmluvná strana alebo zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môžu ministerstvu písomne ...

a)
názov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
b)
označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená a v ktorých je reprezentatívna, ...
c)
doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa § 7 ods. 1 písm. b) prvého bodu, ktorým je identifikačné ...
(2)

Ak oznámenie podľa odseku 1 neobsahuje ustanovené náležitosti, ministerstvo vyzve zmluvnú stranu ...

a)
do uplynutia doby, na ktorú sa reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa dojednala, zostáva ...
b)
v odvetví alebo v časti odvetvia podľa odseku 1 písm. b) je reprezentatívna iná kolektívna zmluva ...
c)
o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa oznámenej podľa odseku 1 rozhodol súd podľa § 9b ods. ...
(3)

Ak oznámenie podľa odseku 1 obsahuje ustanovené náležitosti, ministerstvo

a)
bezodkladne zašle informáciu o tomto oznámení na zverejnenie v Obchodnom vestníku spolu s údajmi ...
b)
overí, či oznámená kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna kolektívna zmluva ...
(4)

Na účely overenia splnenia podmienky podľa § 7 ods. 1 písm. a) ministerstvo požiada podľa osobitného ...

(5)

Reprezentatívne združenia zamestnávateľov a reprezentatívne združenia odborových zväzov4aj) ...

(6)

Ak ministerstvo na základe údajov uvedených v oznámení podľa odseku 1 a údajov získaných podľa ...

a)
je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia ...
b)
nie je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia ...
(7)

Ministerstvo bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

a)
o zrušení oznámenia podľa odseku 6 písm. a) súdom, ak súd rozhodne podľa § 9b ods. 5 písm. ...
b)
o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ak súd rozhodne podľa § 9b ...
(8)

Odseky 1 až 7 sa primerane vzťahujú aj na dodatok k reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho ...

§ 9b
(1)

Oznámenie ministerstva podľa § 9a ods. 6 je preskúmateľné súdom.

(2)

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Žalovaným je ministerstvo. Žalobcom je

a)
zamestnávateľ v odvetví alebo v časti odvetvia podľa § 9a ods. 1 písm. b) okrem zamestnávateľa ...
b)
zmluvná strana kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo zamestnanec zamestnávateľa v odvetví ...
(3)

Zamestnávateľa podľa odseku 2 písm. a) môže v konaní zastupovať organizácia zamestnávateľov ...

(4)

Žalobca musí žalobu podať v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. ...

(5)

Súd rozhodne o žalobe do 30 dní odo dňa jej doručenia. Súd oznámenie ministerstva podľa § 9a ...

a)
kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená podľa § 9a ods. 6 písm. a) nie je reprezentatívna ...
b)
kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená podľa § 9a ods. 6 písm. b) je reprezentatívna kolektívna ...
(6)

Na konanie o preskúmaní oznámenia ministerstva podľa § 9a ods. 6 sa použije prvá časť, druhá ...

§ 10
Kolektívne spory

Kolektívne spory podľa tohto zákona sú spory o uzavretie kolektívnej zmluvy a spory o plnenie záväzkov ...

§ 10a
Výber sprostredkovateľov a rozhodcov a overovanie ich odbornej spôsobilosti
(1)

Ministerstvo vyberá sprostredkovateľov a rozhodcov na základe žiadosti občana Slovenskej republiky ...

(2)

Sprostredkovateľom alebo rozhodcom môže byť občan, ktorý

a)
má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
b)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
je bezúhonný,
d)
má skončené vysokoškolské vzdelanie,
e)
je odborne spôsobilý.
(3)

Bezúhonný občan na účely tohto zákona je občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(4)

Odborne spôsobilý občan na účely tohto zákona je občan, ktorý má odborné vedomosti najmä ...

(5)

Termín výberu sprostredkovateľov a rozhodcov a overenia ich odbornej spôsobilosti oznamuje ministerstvo ...

(6)

Ministerstvo overuje odbornú spôsobilosť sprostredkovateľov a rozhodcov vždy po uplynutí troch ...

(7)

Overovanie odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov a rozhodcov uskutočňuje výberová komisia, ...

(8)

Ministerstvo zapíše sprostredkovateľa do zoznamu sprostredkovateľov a rozhodcu do zoznamu rozhodcov ...

(9)

Zoznam sprostredkovateľov a zoznam rozhodcov obsahujú meno a priezvisko sprostredkovateľa alebo rozhodcu, ...

(10)

Zoznam sprostredkovateľov a zoznam rozhodcov zverejní ministerstvo v dennej tlači a zašle ho na ...

(11)

Ministerstvo vyčiarkne sprostredkovateľa alebo rozhodcu zo zoznamu sprostredkovateľov alebo zo zoznamu ...

a)
prestal spĺňať podmienky ustanovené v odseku 2,
b)
o to sám požiada,
c)
zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho alebo
d)
bez vážneho dôvodu odmietne vykonať sprostredkovateľskú činnosť alebo rozhodcovskú činnosť. ...
(12)

Ministerstvo písomne oznámi sprostredkovateľovi alebo rozhodcovi jeho vyčiarknutie zo zoznamu sprostredkovateľov ...

(13)

Sprostredkovateľ alebo rozhodca určený ministerstvom v konkrétnom spore môže do siedmich dní ...

(14)

Činnosť sprostredkovateľa alebo rozhodcu je nezastupiteľná.

Konanie pred sprostredkovateľom
§ 11
(1)

Na riešenie kolektívneho sporu podľa § 10 sa môžu zmluvné strany dohodnúť na osobe sprostredkovateľa. ...

(2)

Ak sa zmluvné strany na osobe sprostredkovateľa nedohodnú, určí ho na žiadosť ktorejkoľvek zo ...

(3)

Žiadosť o riešenie sporu podľa odseku 2 obsahuje presné vymedzenie predmetu sporu doložené písomnými ...

(4)

Zmluvné strany a sprostredkovateľ sú povinní navzájom si poskytovať súčinnosť.

§ 12
(1)

O návrhu riešenia sporu pred sprostredkovateľom vyhotoví sprostredkovateľ do 15 dní odo dňa prijatia ...

(2)

Písomný záznam podľa odseku 1 obsahuje

a)
označenie zmluvných strán,
b)
skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany nedohodli,
c)
návrh riešenia sporu a jeho odôvodnenie,
d)
dátum vyhotovenia záznamu,
e)
meno a priezvisko sprostredkovateľa a jeho podpis.
(3)

Konanie pred sprostredkovateľom sa považuje za neúspešné, ak sa spor nevyrieši do 30 dní odo ...

(4)

Náklady konania pred sprostredkovateľom uhrádza každá zo zmluvných strán jednou polovicou. Súčasťou ...

Konanie pred rozhodcom
§ 13
(1)

Ak bolo konanie pred sprostredkovateľom neúspešné, zmluvné strany môžu po dohode požiadať rozhodcu ...

(2)

Ak sa zmluvné strany nedohodnú podľa odseku 1 a ak ide o spor o uzavretie kolektívnej zmluvy, ...

(3)

Žiadosť o riešenie sporu podľa odseku 2 obsahuje

a)
presné vymedzenie predmetu sporu doložené písomnými materiálmi, ktoré sa odovzdajú rozhodcovi ...
b)
stanovisko druhej zmluvnej strany.
(4)

Rozhodcom nesmie byť osoba, ktorá bola v tom istom spore sprostredkovateľom.

(5)

Rozhodca písomne oznámi zmluvným stranám rozhodnutie do 15 dní od začatia konania. Rozhodnutie ...

a)
označenie zmluvných strán,
b)
skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany nedohodli,
c)
výrok rozhodcu a jeho odôvodnenie,
d)
dátum vydania rozhodnutia,
e)
meno a priezvisko rozhodcu a jeho podpis.
(6)

Doručením rozhodnutia rozhodcu zmluvným stranám v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy je táto ...

(7)

Náklady konania pred rozhodcami včítane ich odmeny a cestovných náhrad podľa osobitného predpisu4d) ...

§ 14
(1)

Súd zruší na návrh zmluvnej strany rozhodnutie rozhodcu o plnení záväzkov z kolektívnej zmluvy, ...

(2)

Návrh na zrušenie rozhodnutia podľa odseku 1 môže zmluvná strana podať do 15 dní od jeho doručenia. ...

(3)

Ak súd zrušil rozhodnutie rozhodcu, rozhodne o spore ten istý rozhodca; ak s tým nesúhlasí aspoň ...

(4)

Ak v lehote uvedenej v odseku 2 nebol podaný návrh na zrušenie rozhodnutia rozhodcu o plnení záväzkov ...

§ 15

Ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanoví vyhláškou

a)
výšku odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi,
b)
výšku a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom.
Štrajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy
§ 16
(1)

Ak nedôjde k uzavretiu kolektívnej zmluvy ani po konaní pred sprostredkovateľom a zmluvné strany ...

(2)

Štrajkom sa rozumie čiastočné alebo úplné prerušenie práce zamestnancami.

(3)

Solidárnym štrajkom sa rozumie štrajk na podporu požiadaviek zamestnancov štrajkujúcich v spore ...

(4)

Za účastníka štrajku sa po celú dobu jeho trvania považuje zamestnanec, ktorý s ním súhlasil; ...

§ 17
(1)

Štrajk v spore o uzavretie podnikovej kolektívnej zmluvy vyhlasuje a o jeho začatí rozhoduje príslušný ...

(2)

Štrajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vyhlasuje príslušný vyšší odborový ...

(3)

Príslušný odborový orgán vyhotoví o výsledkoch hlasovania zápisnicu.

(4)

Príslušný odborový orgán zhromažďuje a uchováva dokumentáciu o výsledkoch hlasovania o štrajku ...

(5)

Podrobnosti o príprave a priebehu hlasovania o štrajku môže upraviť príslušný odborový orgán ...

(6)

Zamestnanci uvedení v § 20 ods. 1 písm. h), i) a k) a zamestnanci vykonávajúci pre zamestnávateľa ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane použijú aj pri vyhlásení a začatí solidárneho štrajku. ...

(8)

Príslušný odborový orgán písomne oznámi zamestnávateľovi najmenej tri pracovné dni pred začatím ...

a)
deň začatia štrajku,
b)
dôvody a ciele štrajku,
c)
menný zoznam zástupcov príslušného odborového orgánu, ktorí sú oprávnení zastupovať účastníkov ...

Príslušný odborový orgán oznamuje písomne zamestnávateľovi zmeny v zozname podľa písmena c). ...

(9)

Príslušný odborový orgán poskytne písomne zamestnávateľovi najmenej dva pracovné dni pred začatím ...

§ 18
(1)

Zamestnancovi sa nesmie brániť zúčastniť sa na štrajku ani sa nesmie donucovať k účasti na ...

(2)

Zástupcovia príslušného odborového orgánu, ktorí sú oprávnení zastupovať účastníkov štrajku, ...

§ 19
(1)

Príslušný odborový orgán, ktorý rozhodol o začatí štrajku, je povinný poskytnúť zamestnávateľovi ...

(2)

Zamestnanci, ktorí vykonávajú práce pri zabezpečovaní činností uvedených v odseku 1, sa spravujú ...

§ 20
(1)

Nezákonný podľa tohto zákona je štrajk

a)
ktorému nepredchádzalo konanie pred sprostredkovateľom (§ 11 a 12); to neplatí v prípade solidárneho ...
b)
ktorý bol vyhlásený alebo pokračuje po začatí konania pred rozhodcom (§ 13 a 14) alebo po uzavretí ...
c)
ktorý nebol vyhlásený alebo sa nezačal za podmienok ustanovených v § 17,
d)
vyhlásený alebo začatý z iných dôvodov, než sú uvedené v § 16,
e)
solidárny, pokiaľ zamestnávateľ účastníkov tohto štrajku najmä s ohľadom na hospodársku nadväznosť ...
f)
v prípade brannej pohotovosti štátu a v čase mimoriadnych opatrení,6)
g)
zamestnancov zdravotníckych zariadení alebo zariadení sociálnych služieb, pokiaľ by ich účasťou ...
h)
zamestnancov pri obsluhe zariadení jadrových elektrární, zariadení so štiepnym materiálom a zariadení ...
i)
sudcov, prokurátorov, príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov, príslušníkov a zamestnancov ...
j)
zamestnancov zabezpečujúcich telekomunikačnú prevádzku a zamestnancov obsluhujúcich a prevádzkujúcich ...
k)
zamestnancov, ktorí pracujú v oblastiach postihnutých živelnými udalosťami, v ktorých boli príslušnými ...
(2)

Nezákonným podľa tohto zákona je aj štrajk štátnych zamestnancov vymenovaných za predstavených ...

§ 21

Zamestnávateľ, prípadne organizácie zamestnávateľov alebo prokurátor môžu podať návrh na ...

§ 22
Pracovnoprávne nároky
(1)

V dobe účasti na štrajku neprislúcha účastníkovi štrajku mzda ani náhrada mzdy.

(2)

Účasť na štrajku v dobe pred právoplatnosťou rozhodnutia súdu o nezákonnosti štrajku sa posudzuje ...

(3)

Účasť na štrajku po právoplatnosti rozhodnutia súdu o nezákonnosti štrajku sa považuje za neospravedlnenú ...

(4)

Zamestnancom, ktorí nie sú účastníkmi štrajku, umožní zamestnávateľ výkon práce. Ak títo ...

§ 23
Zodpovednosť za škodu
(1)

Za škodu vzniknutú udalosťou, ku ktorej došlo v priebehu štrajku zodpovedá účastník štrajku ...

(2)

Za škodu spôsobenú výlučne prerušením práce štrajkom účastník štrajku zamestnávateľovi ...

(3)

Odborová organizácia, ktorej orgán rozhodol o začatí štrajku, zodpovedá podľa osobitných predpisov11) ...

(4)

Ak súd rozhodol, že štrajk je nezákonný, odborová organizácia, ktorej orgán štrajk vyhlásil, ...

§ 25

V priebehu štrajku zamestnávateľ nesmie prijímať ako náhradu za účastníkov štrajku na ich ...

§ 26

Štrajk je ukončený, ak o tom rozhodol odborový orgán, ktorý štrajk vyhlásil alebo rozhodol o ...

Výluka
§ 27
(1)

Ak nedôjde k uzavretiu kolektívnej zmluvy ani po konaní pred sprostredkovateľom a zmluvné strany ...

(2)

Výlukou sa rozumie čiastočné alebo úplné zastavenie práce zamestnávateľom.

(3)

Začatie výluky, jej rozsah, dôvody, ciele a menný zoznam zamestnancov, voči ktorým je výluka ...

§ 28
Nezákonná podľa tohto zákona je výluka
a)

ktorej nepredchádzalo konanie pred sprostredkovateľom (§ 11 a 12), s výnimkou výluky pri solidárnom ...

b)

ktorá bola vyhlásená alebo pokračuje po začatí konania pred rozhodcom (§ 13 a 14) alebo po uzavretí ...

c)

ktorú zamestnávateľ nevyhlásil z dôvodov a za podmienok ustanovených v § 27,

d)

v prípade brannej pohotovosti štátu a v čase mimoriadnych opatrení,

e)

vzťahujúca sa na zamestnancov zdravotníckych zariadení alebo zariadení sociálnych služieb, pokiaľ ...

f)

vzťahujúca sa na zamestnancov pri obsluhe zariadení jadrových elektrární, zariadení so štiepnym ...

g)

vzťahujúca sa na sudcov, prokurátorov, príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov, príslušníkov ...

h)

vzťahujúca sa na zamestnancov zabezpečujúcich telekomunikačnú prevádzku a zamestnancov obsluhujúcich ...

i)

vzťahujúca sa na zamestnancov, ktorí pracujú v oblastiach postihnutých živelnými udalosťami, ...

§ 29

Príslušný odborový orgán alebo prokurátor môžu podať návrh na určenie nezákonnosti výluky ...

§ 30
(1)

Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu, pretože bola voči nemu uplatnená výluka, ide o prekážku ...

(2)

Za škodu vzniknutú udalosťou, ku ktorej došlo v priebehu výluky zodpovedá zamestnanec, voči ktorému ...

§ 31

Výluka je skončená, ak o tom rozhodol zamestnávateľ, ktorý výluku vyhlásil; ukončenie výluky ...

§ 32
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)

Príslušným odborovým orgánom (príslušným vyšším odborovým orgánom) sa na účely tohto ...

(2)

Zamestnancom na účely tohto zákona je aj štátny zamestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu ...

(3)

Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, spravujú sa pracovnoprávne vzťahy podľa tohto zákona Zákonníkom ...

(4)

Na kolektívne zmluvy uzavreté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona; ...

(5)

Sprostredkovateľ zapísaný do zoznamu sprostredkovateľov alebo rozhodca zapísaný do zoznamu rozhodcov ...

§ 32a

Zrušuje sa § 4 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 179/1991 Zb., ktorou sa ...

§ 32b

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. ...

§ 33
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.

Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.

Poznámky

 • 1)  § 231 Zákonníka práce.
 • 2a)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 2b)  § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo ...
 • 3)  § 9 Zákonníka práce.
 • 4)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 4a)  Položka 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. ...
 • 4aa)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza ...
 • 4ad)  § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4ae)  § 70 až 75 Obchodného zákonníka.
 • 4af)  § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení ...
 • 4ag)  § 40 ods. 8 Zákonníka práce.
 • 4ah)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 4ai)  § 30 a 31 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 4aj)  § 3 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene ...
 • 4b)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 4c)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 4d)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 5a)  Čl. 3 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva organizovať ...
 • 5b)  Čl. 8 ods. 1 písm. d), čl. 8 ods. 2 a 3 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych ...
 • 6)  Čl. 2 až 5 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
 • 8)  § 54 a § 142 Zákonníka práce.
 • 9)  § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 10)  § 177 až 219 Zákonníka práce.
 • 11)  § 373 a nasledujúce Obchodného zákonníka.§ 420 a nasledujúce Občianskeho zákonníka.
 • 16)  § 142 Zákonníka práce.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore