Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71187
Dôvodové správy: 2417
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o česko-slovenských technických normách 142/1991 účinný od 14.07.1995 do 31.12.1999


Platnosť od: 26.04.1991
Účinnosť od: 14.07.1995
Účinnosť do: 31.12.1999
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 142/1991 s účinnosťou od 14.07.1995 na základe 143/1995

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o slovenských technických normách

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1
Slovenské technické normy
(1)

Slovenské technické normy (ďalej len „slovenské normy“) určujú všeobecne technické veci ...

(2)

Obsah slovenskej normy nesmie byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(3)

Slovenské normy sa spracúvajú, prerokúvajú a schvaľujú podľa tohto zákona; ich schválenie ...

§ 2
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
(1)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) ...

(2)

Úrad vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh ...

(3)

Predsedu Úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

§ 3
Záväzné ustanovenia slovenských noriem
(1)

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikateľskú činnosť (ďalej len „organizácie“) ...

(2)

Ako záväzné ustanovenia slovenskej normy sa označí len to, pri čom to požaduje v rámci svojej ...

§ 4
(1)

Podnet na spracovanie návrhu slovenskej normy môže podať Úradu ktokoľvek; k podnetu je povinný ...

(2)

Návrh slovenskej normy spracúva organizácia alebo občan, s ktorými to Úrad dohodol, prípadne ...

(3)

Návrh slovenskej normy prerokuje spracovateľ s účastníkmi; účastníkom je vždy ten, kto podal ...

(4)

Návrh slovenskej normy zasiela spracovateľ v priebehu riešenia vždy Úradu, a ak spracovateľ má ...

(5)

Účastníci a neopomenuteľní účastníci oznámia spracovateľovi stanoviská k návrhu slovenskej ...

§ 5
Schvaľovanie slovenských noriem
(1)

Úrad posúdi, či návrh slovenskej normy bol prerokovaný ustanoveným spôsobom a či zodpovedá ...

(2)

Schválenie slovenskej normy oznámi Úrad vo Vestníku a uvedie, ktoré jej články sú záväzné. ...

§ 6
Zavádzanie medzinárodných noriem do sústavy slovenských noriem
(1)

Medzinárodnou normou sa na účely tohto zákona rozumie technická norma vydaná celosvetovou alebo ...

(2)

Úrad môže po prerokovaní s neopomenuteľnými účastníkmi, ktorých pôsobnosti sa obsah medzinárodnej ...

§ 7
Výnimky a odchýlky od záväzných ustanovení slovenských noriem
(1)

Výnimku zo záväzného ustanovenia slovenskej normy môže na žiadosť povoliť len neopomenuteľný ...

(2)

Organizácie sa môžu odchýliť bez povolenia výnimky od záväzného ustanovenia slovenskej normy ...

§ 8
Zmena alebo zrušenie slovenskej normy
(1)

Návrh na zmenu alebo zrušenie slovenskej normy sa spracúva a schvaľuje podobným spôsobom ako návrh ...

(2)

Ak Úrad zistí, že sa záväzné ustanovenie slovenskej normy dostalo do rozporu so všeobecne záväzným ...

§ 9
Platnosť a záväznosť technických noriem schválených pred účinnosťou tohto zákona
(1)

Ustanovenia štátnych noriem schválených pred účinnosťou tohto zákona sa považujú do 31. decembra ...

(2)

Ustanovenia odborových noriem schválených pred účinnosťou tohto zákona sú záväzné v doterajšom ...

(3)

Odborové normy schválené pred účinnosťou tohto zákona strácajú platnosť najneskôr 31. decembrom ...

§ 10
Výnimky a odchýlky od záväznosti technických noriem schválených pred účinnosťou tohto zákona <span class="shorten">...</span>
(1)

Výnimku zo záväznosti štátnej a odborovej normy (ďalej len „štátna norma“) schválenej pred ...

(2)

Žiadateľ v žiadosti o povolenie výnimky uvedie:

a)

návrh na znenie výnimky,

b)

obdobie alebo rozsah činnosti, na ktorú má byť výnimka povolená,

c)

ako náhradné riešenie zabezpečí účel štátnej normy primerane na podmienky daného prípadu ...

d)

stanoviská orgánov, ktoré boli neopomenuteľnými účastníkmi pri spracovaní návrhu štátnej ...

(3)

Žiadosť o povolenie výnimky musí byť prerokovaná so všetkými orgánmi štátnej správy a organizáciami, ...

(4)

Výnimku možno povoliť len vtedy,

a)

ak zabezpečuje žiadateľom navrhované riešenie účel štátnej normy primerane podmienkam daného ...

b)

ak predloží žiadateľ kladné stanovisko orgánu, ktorý bol neopomenuteľným účastníkom pri ...

(5)

Povolenie výnimky sa môže viazať na splnenie podmienky. Výnimka sa môže obmedziť časom aj objemom ...

(6)

Orgán oprávnený na povoľovanie výnimiek rozhodne o výnimke do 30 dní od podania žiadosti. Ak ...

(7)

Povolená výnimka sa oznámi vo Vestníku.

(8)

Bez povolenia výnimky sa môžu organizácie odchýliť od ustanovení štátnych noriem, ktoré sú ...

a)

pri výrobkoch určených len na účely vývoja, výskumu alebo skúšania, pri zariadeniach priamo ...

b)

pri vyvážaných výrobkoch, pokiaľ to nevylučuje záväzok z medzinárodnej zmluvy,

c)

ak ide o výrobky určené ako náhradné dielce, pokiaľ však ich vlastnosti zodpovedajú štátnej ...

d)

ak ide o výrobky, ktorých akosť je lepšia ako akosť ustanovená v záväzných ustanoveniach štátnej ...

§ 11
Používanie skratky STN

Označenie „slovenská technická norma“ možno používať v písmenovej skratke „STN“, a to ...

§ 12
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

§ 10 ods. 3 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 4/1962 Zb. o vyhlasovaní ...

2.

zákon č. 96/1964 Zb. o technickej normalizácii,

3.

vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 97/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o technickej ...

§ 13
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. májom 1991.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore