Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia (č. 102) 461/1991 účinný od 20.11.1991

Platnosť od: 20.11.1991
Účinnosť od: 20.11.1991
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia (č. 102) 461/1991 účinný od 20.11.1991
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 461/1991 s účinnosťou od 20.11.1991
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 28. júna 1952 bol na 35. zasadaní generálnej ...

Prílohy

  Dohovor č. 102

  Dohovor o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia

  Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala Správna rada Medzinárodného ...

  rozhodnúc prijať niektoré návrhy týkajúce sa minimálnej normy sociálneho zabezpečenia, ktoré ...

  ustanovujúc, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

  prijíma 28. júna 1952 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o sociálnom zabezpečení ...

  Časť I

  Článok 1

  1.

  V tomto Dohovore:

  (a)

  výraz „ustanovený“ znamená určený vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo na ich základe, ...

  (b)

  výraz „pobyt“ znamená obvyklý pobyt na území členského štátu a výraz „obyvateľ“ označuje ...

  (c)

  výraz „manželka“ znamená ženu, ktorú vyživuje jej manžel,

  (d)

  výraz „vdova“ znamená ženu, ktorú vyživoval jej manžel v čase svojej smrti,

  (e)

  výraz „dieťa“ znamená buď školopovinné dieťa alebo dieťa mladšie ako 15 rokov, podľa toho, ...

  (f)

  výraz „čakacia doba“ znamená príspevkovú dobu alebo dobu zamestnania alebo pobytu alebo akúkoľvek ...

  2.

  Na účely článkov 10, 34 a 49 výraz „dávka“ znamená buď dávky poskytnuté priamo vo forme ...

  Článok 2

  Každý členský štát, ktorý je viazaný týmto Dohovorom:

  (a)

  bude vykonávať

  (i)

  časť I,

  (ii)

  aspoň tri z častí II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X, včítane aspoň jednej z častí IV, V, ...

  (iii)

  príslušné ustanovenia častí XI, XII a XIII, a

  (iv)

  časť XIV, a

  (b)

  uvedie vo svojej ratifikácii, ohľadne ktorých z častí II až X prijíma záväzky vyplývajúce ...

  Článok 3

  1.

  Členský štát, ktorého hospodárske a zdravotnícke zariadenia nie sú dostatočne vyvinuté, môže, ...

  2.

  Každý členský štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, uvedie vo svojej ...

  (a)

  dôvody pre ňu ďalej trvajú, alebo že

  (b)

  sa od určeného dátumu vzdáva práva výnimku uplatňovať.

  Článok 4

  1.

  Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže neskôr oznámiť generálnemu riaditeľovi ...

  2.

  Záväzky uvedené v odseku 1 tohto článku sa budú považovať za neoddeliteľnú časť ratifikácie ...

  Článok 5

  Pokiaľ členský štát pri vykonávaní ktorejkoľvek z častí II až X tohto Dohovoru, na ktorú ...

  Článok 6

  Pri vykonávaní častí II, III, IV, V, VIII (pokiaľ ide o liečebnú starostlivosť), IX alebo X ...

  (a)

  je pod dozorom verejných orgánov alebo ho spravujú podľa ustanovených zásad spoločne zamestnávatelia ...

  (b)

  zahŕňa podstatnú časť osôb, ktorých zárobok nepresahuje zárobok kvalifikovaného robotníka ...

  (c)

  vyhovuje, prípadne spolu s inými spôsobmi ochrany, príslušným ustanoveniam Dohovoru.

  ČASŤ II

  Článok 7

  Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám, ...

  Článok 8

  Krytá sociálna udalosť zahŕňa každé ochorenie bez ohľadu na jeho príčinu, tehotenstvo, pôrod ...

  Článok 9

  (a)

  buď určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov, ako aj ...

  (b)

  určené skupiny ekonomicky činného obyvateľstva, ktoré tvoria spolu najmenej 20 % všetkých obyvateľov, ...

  (c)

  určené skupiny obyvateľov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých obyvateľov, alebo

  (d)

  ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej ...

  Článok 10

  1.

  Dávky musia zahŕňať aspoň:

  (a)

  v prípade ochorenia

  (i)

  starostlivosť poskytovanú praktickými lekármi, včítane návštev v byte,

  (ii)

  starostlivosť poskytovanú odbornými lekármi v nemocniciach osobám tam umiestneným alebo dochádzajúcim ...

  (iii)

  poskytovanie základných liečiv na predpis lekára alebo iného kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka, ...

  (iv)

  umiestnenie v nemocnici, ak je potrebné,

  (b)

  v tehotenstve, pri pôrode a ich následkoch

  (i)

  starostlivosť pred pôrodom, pri pôrode a po pôrode, poskytovanú buď lekárom, alebo diplomovanou ...

  (ii)

  umiestnenie v nemocnici, ak je potrebné.

  2.

  Od požívateľa dávky alebo jeho živiteľa možno požadovať, aby prispieval na náklady liečebnej ...

  3.

  Dávky poskytované podľa tohto článku musia byť zamerané na zachovanie, znovunadobudnutie alebo ...

  4.

  Správne orgány alebo zariadenia poskytujúce dávky majú viesť chránené osoby všetkými vhodnými ...

  Článok 11

  Ak nastane krytá sociálna udalosť, musia byť zaručené dávky uvedené v článku 10 aspoň tým ...

  Článok 12

  1.

  Dávky uvedené v článku 10 sa budú poskytovať po celú dobu trvania sociálnej udalosti s tou výnimkou, ...

  2.

  Ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, možno poskytovanie dávok v jednotlivom prípade obmedziť ...

  ČASŤ III

  Článok 13

  Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám ...

  Článok 14

  Krytá sociálna udalosť zahŕňa pracovnú neschopnosť spôsobenú ochorením, ktorá má za následok ...

  Článok 15

  Okruh chránených osôb zahŕňa:

  (a)

  buď určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov, alebo

  (b)

  určené skupiny ekonomicky činného obyvateľstva, ktoré tvoria spolu najmenej 20 % všetkých obyvateľov, ...

  (c)

  všetkých obyvateľov, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú hranicu určenú ...

  (d)

  ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej ...

  Článok 16

  1.

  Ak sú chránené skupiny zamestnancov alebo skupiny zárobkovo činného obyvateľstva, dávkou je ...

  2.

  Ak sú chránení všetci obyvatelia, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú ...

  Článok 17

  Ak nastane krytá sociálna udalosť, má sa dávka uvedená v článku 16 zabezpečiť aspoň tým ...

  Článok 18

  1.

  Dávka uvedená v článku 16 sa poskytuje po celú dobu sociálnej udalosti, poskytovanie dávky sa ...

  2.

  Ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, možno poskytovanie dávky obmedziť,

  (a)

  buď na takú dobu, že celkový počet dní, za ktoré sa poskytuje nemocenské počas jedného roka, ...

  (b)

  alebo na 13 týždňov pre každý jednotlivý prípad ochorenia, pričom sa dávka nemusí vyplácať ...

  ČASŤ IV

  Článok 19

  Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru zabezpečí chráneným osobám ...

  Článok 20

  Krytá sociálna udalosť zahŕňa zastavenie zárobku, ako ustanovujú vnútroštátne právne predpisy, ...

  Článok 21

  (a)

  buď určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov, alebo

  (b)

  všetkých obyvateľov, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú hranicu určenú ...

  (c)

  ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej ...

  Článok 22

  1.

  Ak sú chránené skupiny zamestnancov, dávkou je periodická platba vypočítaná podľa ustanovení ...

  2.

  Ak sú chránení všetci obyvatelia, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú ...

  Článok 23

  Ak nastane krytá sociálna udalosť, má sa dávka uvedená v článku 22 zabezpečiť aspoň tým ...

  Článok 24

  1. Dávka uvedená v článku 22 sa poskytuje po celú dobu sociálnej udalosti, poskytovanie dávky ...

  (a)

  ak sú chránené skupiny zamestnancov, na 13 týždňov počas obdobia 12 mesiacov, alebo

  (b)

  ak sú chránení všetci obyvatelia, ktorých prostriedky počas sociálnej udalosti nepresahujú určenú ...

  2.

  Ak je doba poskytovania dávky podľa vnútroštátnych právnych predpisov odstupňovaná podľa príspevkovej ...

  3.

  Dávka sa nemusí vyplácať počas čakacej lehoty, ktorá v každom prípade zastavenia zárobku je ...

  4.

  Ak ide o sezónnych pracovníkov, doba poskytovania dávky a čakacie lehoty sa môžu prispôsobiť ...

  ČASŤ V

  Článok 25

  Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám ...

  Článok 26

  1.

  Krytou sociálnou udalosťou je prežitie určeného veku.

  2.

  Určený vek nesmie presahovať 65 rokov. Príslušné orgány však môžu určiť vyšší vek s ohľadom ...

  3.

  Vnútroštátne zákonodarstvo môže určiť, že výplata dávok sa môže prerušiť, ak osoba, ktorá ...

  Článok 27

  (a)

  buď určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov, alebo

  (b)

  určené skupiny ekonomicky činného obyvateľstva, ktoré tvoria spolu najmenej 20 % všetkých obyvateľov, ...

  (c)

  všetkých obyvateľov, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú hranicu určenú ...

  (d)

  ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej ...

  Článok 28

  Dávkou je pravidelne sa opakujúca platba vypočítaná takto:

  (a)

  podľa ustanovení článku 65 alebo článku 66, ak sú chránené skupiny zamestnancov alebo skupiny ...

  (b)

  podľa ustanovení článku 67, ak sú chránení všetci obyvatelia, ktorých prostriedky po dobu sociálnej ...

  Článok 29

  1.

  Ak nastane krytá sociálna udalosť, má sa dávka uvedená v článku 28 zabezpečiť aspoň

  (a)

  chránenej osobe, ktorá predtým, než nastala sociálna udalosť, splnila podľa určených pravidiel ...

  (b)

  ak sú zásadne chránené všetky ekonomicky činné osoby, chránenej osobe, ktorá splnila určenú ...

  2.

  Ak poskytnutie dávky uvedenej v odseku 1 závisí od splnenia určitej minimálnej príspevkovej doby ...

  (a)

  chránenej osobe, ktorá skôr, než nastala sociálna udalosť, splnila podľa určených pravidiel ...

  (b)

  ak sú zásadne chránené všetky ekonomicky činné osoby, chránenej osobe, ktorá splnila určenú ...

  3.

  Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa považujú za splnené, ak dávka vypočítaná podľa časti ...

  4.

  Pomerné krátenie percentnej sadzby, uvedené v tabuľke pripojenej k časti XI, sa môže vykonať, ...

  5.

  Ak poskytnutie dávky uvedenej v odsekoch 1, 3 alebo 4 tohto článku závisí od splnenia určitej ...

  Článok 30

  Dávky uvedené v článkoch 28 a 29 sa musia poskytovať po celú dobu sociálnej udalosti.

  ČASŤ VI

  Článok 31

  Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám ...

  Článok 32

  Kryté sociálne udalosti zahŕňajú nasledujúce prípady, pokiaľ sú spôsobené pracovným úrazom ...

  (a)

  ochorenie,

  (b)

  pracovnú neschopnosť spôsobenú ochorením, ktorá má za následok zastavenie zárobku, ako je vymedzená ...

  (c)

  úplnú stratu zárobkovej schopnosti alebo čiastočnú stratu zárobkovej schopnosti presahujúcu ...

  (d)

  stratu existenčných prostriedkov u vdovy alebo detí spôsobenú smrťou živiteľa rodiny; u vdovy ...

  Článok 33

  (a)

  buď určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov, a pokiaľ ...

  (b)

  ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej ...

  Článok 34

  1.

  Ak ide o ochorenia, musia dávky zahŕňať liečebnú starostlivosť uvedenú v odsekoch 2 a 3 tohto ...

  2.

  Liečebná starostlivosť musí zahŕňať

  (a)

  ústavnú alebo ambulantnú starostlivosť poskytovanú praktickými alebo odbornými lekármi, včítane ...

  (b)

  starostlivosť o chrup,

  (c)

  starostlivosť poskytovanú ošetrovateľskými pracovníkmi doma, v nemocniciach alebo v inom liečebnom ...

  (d)

  pobyt v nemocnici, ozdravovni, sanatóriu alebo inom liečebnom zariadení,

  (e)

  poskytovanie liečiv a zubných a iných liečebných alebo chirurgických pomôcok, včítane protéz ...

  (f)

  starostlivosť poskytovanú príslušníkmi iných povolaní, ktoré zákon uznáva za príbuzné lekárskemu ...

  3.

  Ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, má liečebná starostlivosť zahŕňať aspoň tieto dávky ...

  (a)

  starostlivosť poskytovanú praktickými lekármi, včítane návštev v byte,

  (b)

  starostlivosť poskytovanú odbornými lekármi v nemocniciach osobám tam umiestneným alebo dochádzajúcim ...

  (c)

  poskytovanie základných farmaceutických prostriedkov na predpis lekára alebo iného kvalifikovaného ...

  (d)

  umiestnenie v nemocnici, ak je potrebné.

  4.

  Liečebná starostlivosť poskytovaná podľa predchádzajúcich odsekov musí byť zameraná na zachovanie, ...

  Článok 35

  1.

  Správne orgány alebo ústavy poverené správou liečebnej starostlivosti majú, ak je to vhodné, ...

  2.

  Uvedené orgány alebo ústavy môžu byť vnútroštátnymi právnymi predpismi splnomocnené robiť ...

  Článok 36

  1.

  Pri pracovnej neschopnosti, pri úplnej strate zárobkovej schopnosti, ktorá pravdepodobne bude mať ...

  2.

  Pri čiastočnej strate zárobkovej spôsobilosti, ktorá pravdepodobne bude mať trvalý ráz, alebo ...

  3.

  Pravidelne sa opakujúce platby sa môžu premeniť na jednorazové odbytné

  (a)

  pri nepatrnom znížení zárobkovej schopnosti, alebo

  (b)

  ak sa dá príslušným orgánom záruka, že bude účelné použité.

  Článok 37

  Ak nastane krytá sociálna udalosť, musia sa dávky uvedené v článkoch 34 a 36 zabezpečiť aspoň ...

  Článok 38

  Dávky uvedené v článkoch 34 a 36 sa musia poskytovať po celú dobu sociálnej udalosti; pri pracovnej ...

  ČASŤ VII

  Článok 39

  Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám ...

  Článok 40

  Krytou sociálnou udalosťou je zabezpečenie starostlivosti o deti tak, ako je určené.

  Článok 41

  Okruh chránených osôb zahŕňa

  a)

  buď určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov, alebo

  b)

  určené skupiny ekonomicky činného obyvateľstva, ktoré tvoria spolu najmenej 20 % všetkých obyvateľov, ...

  c)

  všetkých obyvateľov, ktorých prostriedky počas sociálnej udalosti nepresahujú určenú hranicu, ...

  d)

  ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej ...

  Článok 42

  Dávky zahŕňajú

  a)

  buď pravidelne sa opakujúcu dávku poskytovanú každej chránenej osobe, ktorá splnila určenú ...

  b)

  poskytovanie stravy, ošatenia, ubytovania, prázdninových pobytov alebo pomoci v domácnosti deťom ...

  c)

  kombináciu dávok uvedených pod (a) a (b).

  Článok 43

  Dávky spomenuté v článku 42 musia sa zabezpečiť aspoň chránenej osobe, ktorá v určenom období ...

  Článok 44

  (a)

  buď 3 % mzdy dospelého nekvalifikovaného robotníka, určeného podľa pravidiel uvedených v článku ...

  (b)

  1,5 % tejto mzdy, násobeného celkovým počtom detí všetkých obyvateľov.

  Článok 45

  Ak sa dávka skladá z pravidelne sa opakujúcich platieb, musí sa poskytovať po celú dobu sociálnej ...

  ČASŤ VIII

  Článok 46

  Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám ...

  Článok 47

  Kryté sociálne udalosti zahŕňajú tehotenstvo, zľahnutie a ich následky, a z toho vyplývajúce ...

  Článok 48

  (a)

  buď všetky ženy patriace k určeným skupinám zamestnancov, ktoré tvoria najmenej 50 % všetkých ...

  (b)

  všetky ženy patriace k určeným skupinám hospodársky činného obyvateľstva, ktoré tvoria najmenej ...

  (c)

  ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, všetky ženy patriace k určeným skupinám zamestnancov, ...

  Článok 49

  1.

  Pokiaľ ide o tehotenstvo, zľahnutie a ich následky, liečebná starostlivosť v materstve má zahŕňať ...

  2.

  Liečebná starostlivosť musí zahŕňať aspoň

  (a)

  starostlivosť pred pôrodom, pri zľahnutí a po pôrode, poskytnutú lekárom alebo diplomovanou pôrodnou ...

  (b)

  nemocničné ošetrovanie, ak je potrebné.

  3.

  Liečebná starostlivosť uvedená v odseku 2 tohto článku má byť zameraná na zachovanie, znovunadobudnutie ...

  4.

  Správne orgány alebo zariadenia, ktoré poskytujú liečebnú starostlivosť v materstve, majú viesť ...

  Článok 50

  S ohľadom na zastavenie zárobku v dôsledku tehotenstva, zľahnutia a ich následkov, dávkou je ...

  Článok 51

  Ak nastane krytá sociálna udalosť, musia sa dávky uvedené v článkoch 49 a 50 zabezpečiť aspoň ...

  Článok 52

  Dávky uvedené v článkoch 49 a 50 musia byť poskytované po celú dobu sociálnej udalosti; pravidelne ...

  ČASŤ IX

  Článok 53

  Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zaručí chráneným osobám poskytovanie ...

  Článok 54

  Krytá sociálna udalosť zahŕňa neschopnosť na výkon zárobkovej činnosti v určenom rozsahu, ...

  Článok 55

  (a)

  buď určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 50 % všetkých zamestnancov, alebo

  (b)

  určené skupiny ekonomicky činného obyvateľstva, ktoré tvoria spolu najmenej 20 % všetkých obyvateľov, ...

  (c)

  všetkých obyvateľov, ktorých prostriedky počas sociálnej udalosti nepresahujú hranicu určenú ...

  (d)

  ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej ...

  Článok 56

  Dávkou je pravidelne sa opakujúca platba vypočítaná takto:

  (a)

  podľa ustanovení článku 65 alebo 66, ak sú chránené skupiny zamestnancov alebo skupiny ekonomicky ...

  (b)

  podľa ustanovení článku 67, ak sú chránení všetci obyvatelia, ktorých prostriedky po dobu sociálnej ...

  Článok 57

  a)

  chránenej osobe, ktorá predtým, než nastala sociálna udalosť, splnila podľa určených pravidiel ...

  b)

  ak sú zásadne chránené všetky ekonomicky činné osoby, chránenej osobe, ktorá splnila čakaciu ...

  2.

  Ak poskytnutie dávky uvedenej v odseku 1 závisí od splnenia určitej minimálnej príspevkovej doby ...

  a)

  chránenej osobe, ktorá, skôr než nastala sociálna udalosť, splnila podľa určených pravidiel ...

  b)

  ak sú zásadne chránené všetky ekonomicky činné osoby, chránenej osobe, ktorá splnila čakaciu ...

  3.

  Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa považujú za splnené, ak dávka vypočítaná podľa časti ...

  4.

  Pomerné krátenie percentnej sadzby uvedenej v tabuľke pripojenej k časti XI, sa môže vykonať, ...

  Článok 58

  Dávky uvedené v článkoch 56 a 57 sa musia poskytovať po celú dobu sociálnej udalosti alebo až ...

  ČASŤ X

  Článok 59

  Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám ...

  Článok 60

  1.

  Krytá sociálna udalosť zahŕňa stratu prostriedkov na živobytie, ktorú vdova alebo dieťa utrpeli ...

  2.

  Vnútroštátne právne predpisy môžu ustanoviť, že výplata dávky sa zastavuje, ak oprávnená ...

  Článok 61

  Okruh chránených osôb zahŕňa

  a)

  buď manželky a deti živiteľov rodiny prislúchajúcich k určeným skupinám zamestnancov, ktoré ...

  b)

  manželky a deti živiteľov rodiny prislúchajúcich k určeným skupinám ekonomicky činného obyvateľstva, ...

  c)

  ak majú svoje bydlisko na území štátu, všetky vdovy a deti, ktoré stratili živiteľov rodiny, ...

  d)

  ak sa urobilo vyhlásenie podľa článku 3, manželku a deti živiteľov rodiny prislúchajúcich k ...

  Článok 62

  Dávkou je pravidelne sa opakujúca platba vypočítaná takto;

  a)

  podľa ustanovení článku 65 alebo článku 66, ak sú chránené skupiny zamestnancov alebo skupiny ...

  b)

  podľa ustanovení článku 67, ak sú chránení všetci obyvatelia, ktorých prostriedky po dobu sociálnej ...

  Článok 63

  a)

  chránenej osobe, ktorej živiteľ rodiny splnil podľa určených pravidiel čakaciu dobu, ktorá môže ...

  b)

  ak sú zásadne chránené ženy a deti všetkých ekonomicky činných osôb, chránenej osobe, ktorej ...

  2.

  Ak poskytnutie dávky uvedenej v odseku 1 závisí od splnenia určitej minimálnej príspevkovej doby ...

  a)

  chránenej osobe, ktorej živiteľ rodiny splnil podľa určených pravidiel čakaciu dobu piatich rokov ...

  b)

  ak sú zásadne chránené ženy a deti všetkých ekonomicky činných osôb, chránenej osobe, ktorej ...

  3.

  Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa považujú za splnené, ak dávka vypočítaná podľa časti ...

  4.

  Pomerné krátenie percentnej sadzby uvedenej v tabuľke pripojenej k časti XI sa môže vykonať, ...

  5.

  Nárok na dôchodok pozostalých bezdetnej vdovy, o ktorej sa predpokladá, že sama nie je schopná ...

  Článok 64

  Dávky uvedené v článkoch 62 a 63 sa musia poskytovať po celú dobu sociálnej udalosti.

  ČASŤ XI

  Článok 65

  1.

  Pri pravidelne sa opakujúcich platbách, na ktoré sa vzťahuje tento článok, dávka zvýšená o ...

  2.

  Prvší zárobok požívateľa dávky alebo jeho živiteľa rodiny sa vypočíta podľa určených pravidiel; ...

  3.

  Ak je prvší zárobok požívateľa dávky alebo jeho živiteľa rodiny nižší alebo rovnaký ako ...

  4.

  Prvší zárobok požívateľa dávky alebo jeho živiteľa rodiny, mzda kvalifikovaného robotníka ...

  5.

  Pre ostatných požívateľov dávky sa dávka určí tak, aby bola v primeranom pomere k dávke typického ...

  6.

  Na účely tohto článku sa považuje za kvalifikovaného robotníka muža

  a)

  buď nastavovač alebo sústružník v strojárskom priemysle s výnimkou výroby elektrických strojov; ...

  b)

  typický kvalifikovaný robotník určený podľa ustanovenia nasledujúceho odseku; alebo

  c)

  osoba, ktorej zárobok je rovnaký alebo presahuje zárobky 75 % všetkých chránených osôb; tieto ...

  d)

  osoba, ktorej zárobok sa rovná 125 % priemerného zárobku všetkých chránených osôb.

  7.

  Typickým kvalifikovaným robotníkom na účely písmena (b) predchádzajúceho odseku je osoba zamestnaná ...

  8.

  Ak je výška dávok rôzna podľa oblastí, môže sa pre každú oblasť vybrať kvalifikovaný robotník ...

  9.

  Mzda kvalifikovaného robotníka muža sa určí na základe mzdy za normálny pracovný čas, určenej ...

  10.

  Výška pravidelne sa opakujúcich platieb v starobe, pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania ...

  Článok 66

  1.

  Pri pravidelne sa opakujúcich platbách, na ktoré sa vzťahuje tento článok, dávka zvýšená o rodinné ...

  2.

  Mzda dospelého nekvalifikovaného robotníka muža, dávka a rodinné prídavky sa vypočítavajú ...

  3.

  Pre ostatných požívateľov dávky sa dávka určí tak, aby bola v primeranom pomere k dávke typického ...

  4.

  Na účely tohto článku sa považuje za dospelého nekvalifikovaného robotníka muža

  a)

  typický nekvalifikovaný robotník v strojárskom priemysle s výnimkou výroby elektrických strojov, ...

  b)

  typický nekvalifikovaný robotník vybraný v súlade s ustanovením nasledujúceho odseku.

  5.

  Typickým nekvalifikovaným robotníkom na účely bodu (b) predchádzajúceho odseku je osoba zamestnaná ...

  6.

  Ak je výška dávok rôzna podľa oblastí, môže sa pre každú oblasť vybrať dospelý nekvalifikovaný ...

  7.

  Mzda dospelého nekvalifikovaného robotníka muža sa určí na základe mzdy za normálny pracovný ...

  8.

  Výška pravidelne sa opakujúcich platieb v starobe, pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania ...

  Článok 67

  Pri pravidelne sa opakujúcich platbách, na ktoré sa vzťahuje tento článok,Časť Sociálna udalosť ...

  a)

  výška dávky sa určí podľa určenej stupnice alebo podľa stupnice určenej príslušným verejným ...

  b)

  výška dávky sa smie znížiť len vtedy, keď ostatné prostriedky rodiny požívateľa dávky presahujú ...

  c)

  úhrn dávky a iných prostriedkov musí po odpočítaní podstatnej sumy uvedenej v bode (b) dostačovať ...

  d)

  ustanovenie písmena (c) sa považuje za splnené, ak úhrn dávok vyplácaných podľa príslušnej ...

  i)

  článku 15 písm. (b) pre časť III,

  ii)

  článku 27 písm. (b) pre časť V,

  iii)

  článku 55 písm. (b) pre časť IX,

  iv)

  článku 61 písm. (b) pre časť X.

  Tabuľka

  (Príloha časti XI)

  Pravidelne sa opakujúce platby typickým požívateľom dávok

  ČASŤ XII

  Článok 68

  1.

  Obyvatelia, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi krajiny, kde majú bydlisko, majú mať rovnaké ...

  2.

  V sústavách sociálneho zabezpečenia, ktoré sa zakladajú na príspevkovej povinnosti a poskytujú ...

  ČASŤ XIII

  Článok 69

  Dávku, na ktorú by chránená osoba mala nárok podľa ktorejkoľvek z častí II až X tohto Dohovoru, ...

  a)

  po dobu, po ktorú sa zúčastnená osoba zdržiava mimo územia členského štátu,

  b)

  po dobu, po ktorú je zúčastnená osoba vydržiavaná z verejných prostriedkov alebo na účet zariadenia ...

  c)

  po dobu, po ktorú zúčastnená osoba poberá inú peňažnú dávku sociálneho zabezpečenia s výnimkou ...

  d)

  ak sa zúčastnená osoba pokúsila získať dávku podvodným spôsobom,

  e)

  ak bola sociálna udalosť vyvolaná trestným činom, ktorého sa dopustila zúčastnená osoba,

  f)

  ak bola sociálna udalosť úmyselne vyvolaná zúčastnenou osobou,

  g)

  ak zúčastnená osoba opomenie v určitých prípadoch použiť lekárske alebo rehabilitačné služby, ...

  h)

  pokiaľ ide o podporu v nezamestnanosti, ak zúčastnená osoba opomenie použiť služby sprostredkovateľne ...

  i)

  pokiaľ ide o podporu v nezamestnanosti, ak zúčastnená osoba stratila svoje zamestnanie priamo v ...

  j)

  pokiaľ ide o dôchodok pozostalých, po dobu, po ktorú vdova žije s mužom ako družka.

  Článok 70

  1.

  Každý žiadateľ musí mať právo odvolať sa pri odopretí dávky alebo v spore o druh alebo výšku ...

  2.

  Ak je pri vykonávaní tohto Dohovoru správa liečebnej starostlivosti zverená štátnemu orgánu, ...

  3.

  Ak sa žiadosti uplatňujú na osobitných súdoch zriadených na prejednávanie otázok sociálneho ...

  Článok 71

  1.

  Náklady na dávky poskytované podľa tohto Dohovoru a správne výdavky spojené s poskytovaním ...

  2.

  Úhrn poistných príspevkov na ťarchu chránených zamestnancov nesmie prevyšovať 50 % celkových ...

  3.

  Členský štát preberá všeobecnú zodpovednosť za náležité zabezpečenie dávok podľa tohto ...

  Článok 72

  1.

  Ak správa nie je zverená inštitúcii, ktorá je pod dozorom verejných orgánov, alebo štátnemu ...

  2.

  Členský štát preberá všeobecnú zodpovednosť za dobrú správu zariadení a služieb, ktoré ...

  ČASŤ XIV

  Článok 73

  Tento Dohovor sa nevzťahuje na

  a)

  sociálne udalosti, ktoré nastali skôr, než nadobudla účinnosť príslušná časť Dohovoru pre ...

  b)

  dávky poskytované v dôsledku sociálnych udalostí, ktoré nastali, keď už príslušná časť ...

  Článok 74

  Tento Dohovor nemožno považovať za zmenu ktoréhokoľvek existujúceho dohovoru.

  Článok 75

  Pokiaľ Konferencia neskôr prijme dohovor, týkajúci sa jedného alebo viacerých predmetov upravených ...

  Článok 76

  Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje uviesť vo výročnej správe ...

  a)

  úplné informácie o právnych predpisoch vykonávajúcich ustanovenia Dohovoru,

  b)

  dôkazy o tom, že vyhovel štatistickým požiadavkám uvedenýmTieto dôkazy sa majú po formálnej ...

  i)

  v článkoch 9 a), b), c) alebo d); 15 a), b) alebo d); 21 a) alebo c); 27 a), b) alebo d); 33 a) alebo ...

  ii)

  v článkoch 44, 65, 66 alebo 67, pokiaľ ide o výšku dávok,

  iii)

  v článku 18 ods. 2 písm. a), pokiaľ ide o dobu poskytovania nemocenského,

  iv)

  v článku 24 ods. 2 písm. a), pokiaľ ide o dobu poskytovania podpory v nezamestnanosti,

  v)

  v článku 71 ods. 2, pokiaľ ide o podiel na finančných prostriedkoch, ktoré pochádzajú z poistných ...

  2.

  Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, bude podávať generálnemu riaditeľovi ...

  Článok 77

  1.

  Tento Dohovor sa nevzťahuje na námorníkov ani na námorných rybárov; ustanovenia na ochranu námorníkov ...

  2.

  Členský štát môže vylúčiť námorníkov a námorných rybárov z počtu zamestnancov, ekonomicky ...

  ČASŤ XV

  Článok 78

  Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu ...

  Článok 79

  1.

  Tento Dohovor zaväzuje iba členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu ...

  2.

  Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, čo generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch ...

  3.

  Pre každý členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď ...

  Článok 80

  1.

  Vyhlásenia, ktoré budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa ...

  a)

  ohľadne ktorých sa zúčastnený členský štát zaväzuje vykonávať bezo zmien ustanovenia Dohovoru ...

  b)

  ohľadne ktorých sa zaväzuje vykonávať ustanovenia Dohovoru alebo niektorých jeho častí so zmenami ...

  c)

  ohľadne ktorých nemožno Dohovor vykonávať, a v týchto prípadoch dôvody, pre ktoré ho nemožno ...

  d)

  ohľadne ktorých si vyhradzuje rozhodnúť až po dôkladnejšom prešetrení situácie v uvedených ...

  2.

  Záväzky uvedené pod písmenami a) a b) prvého odseku tohto článku sa považujú za neoddeliteľnú ...

  3.

  Každý členský štát sa môže novým vyhlásením vzdať všetkých alebo časti výhrad obsiahnutých ...

  4.

  Každý členský štát môže v obdobiach, keď možno tento Dohovor vypovedať podľa ustanovení ...

  Článok 81

  1.

  Vo vyhláseniach oznámených generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa článku ...

  2.

  Zúčastnený členský štát alebo zúčastnené členské štáty alebo zúčastnený medzinárodný ...

  3.

  Zúčastnený členský štát alebo zúčastnené členské štáty alebo zúčastnený medzinárodný ...

  Článok 82

  1.

  Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho alebo niektorú z jeho častí ...

  2.

  Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať ...

  Článok 83

  1.

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej ...

  2.

  Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, ...

  Článok 84

  Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov ...

  Článok 85

  Správna rada Medzinárodného úradu práce, kedykoľvek to bude považovať za potrebné, predloží ...

  Článok 86

  1.

  Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ...

  a)

  ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď ...

  b)

  od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským ...

  2.

  Tento Dohovor však zostane v platnosti vo svojej forme a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ...

  Článok 87

  Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

  Príloha

  Medzinárodná typová odvetvová klasifikácia všetkých ekonomických činností (revidované znenie z r. 1968)

  PREHĽAD ÚSEKOV, ODDIELOV A TRIEDOddiel Trieda Úsek 1: Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo ...

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore