Zákon, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky 451/1991 účinný od 15.12.1992

Platnosť od: 05.11.1991
Účinnosť od: 15.12.1992
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD1DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky 451/1991 účinný od 15.12.1992
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 451/1991 s účinnosťou od 15.12.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch ...

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1
(1)

Tento zákon ustanovuje niektoré ďalšie predpoklady na výkon funkcií obsadzovaných voľbou, vymenovaním ...

a)

v orgánoch štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej ...

b)

v Česko-slovenskej armáde,

c)

vo Federálnej bezpečnostnej informačnej službe, Federálnom policajnom zbore, Zbore hradnej polície, ...

d)

v Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Kancelárii Federálneho zhromaždenia, ...

e)

v Česko-slovenskom rozhlase, Českom rozhlase, Slovenskom rozhlase, Česko-slovenskej televízii, Českej ...

f)

v štátnych podnikoch, štátnych organizáciách, akciových spoločnostiach, kde väčšinovým akcionárom ...

pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak.

(2)

Funkciami podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa rozumejú v Česko-slovenskej armáde a na Federálnom ministerstve ...

(3)

Funkciami podľa § 1 ods. 1 písm. f) sa rozumejú funkcie vedúceho organizácie a vedúcich pracovníkov ...

(4)

Tento zákon ustanovuje tiež niektoré ďalšie predpoklady na výkon funkcie sudcu, prísediaceho, ...

(5)

Tento zákon ustanovuje tiež podmienky spoľahlivosti pre možnosť prevádzkovania niektorých koncesovaných ...

§ 2
(1)

Predpokladom na výkon funkcie uvedenej v § 1 je, že občan v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 ...

a)

príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke v Štátnej bezpečnosti,

b)

evidovaný v materiáloch Štátnej bezpečnosti ako rezident, agent, držiteľ požičaného bytu, ...

d)

tajomníkom orgánu Komunistickej strany Česko-Slovenska alebo Komunistickej strany Slovenska od stupňa ...

e)

pracovníkom aparátu orgánov uvedených pod písmenom d) na úseku politického riadenia Zboru národnej ...

f)

príslušníkom Ľudových milícií,

g)

členom akčného výboru Národného frontu po 25. 2. 1948, previerkových komisií po 25. 2. 1948 ...

h)

študentom na Vysokej škole Felixa Edmundoviča Dzeržinského pri Rade ministrov Zväzu sovietskych ...

§ 3
(1)

Predpokladom na výkon funkcií podľa § 1 vo Federálnom ministerstve vnútra, Federálnej bezpečnostnej ...

a)

príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke Štátnej bezpečnosti na úseku s ...

b)

zaradený na funkcii náčelníka odboru a vyššej v zložke Štátnej bezpečnosti,

c)

študentom na Vysokej škole Felixa Edmundoviča Dzeržinského pri Rade ministrov Zväzu sovietskych ...

d)

v Zbore národnej bezpečnosti vo funkcii tajomníka hlavného výboru Komunistickej strany Česko-Slovenska ...

e)

osobou uvedenou v § 2 ods. 1 písm. b) až g).

§ 4
(1)

Skutočnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) a b) dokladá občan osvedčením vydaným Federálnym ...

(3)

Skutočnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. d) až h) dokladá občan čestným vyhlásením.

§ 5

Občan, ktorý má vykonávať funkciu v orgáne alebo organizácii uvedených v § 1, predkladá osvedčenie, ...

§ 6
(1)

Namiesto občana, ktorý má vykonávať funkciu uvedenú v § 1, alebo občana, ktorý takú funkciu ...

a)

ak ide o občana, ktorý je do funkcie volený, ten orgán, ktorému táto voľba prislúcha,

b)

ak ide o občana, ktorý je do funkcie vymenovaný, ten orgán, ktorému vymenovanie občana do tejto ...

c)

ak ide o občana, ktorý je do funkcie ustanovený, ten orgán, ktorému toto ustanovovanie prislúcha. ...

Vedúci orgánu alebo organizácie zároveň tohto občana upozorní, že je mu povinný predložiť ...

(2)

Žiadosť o vydanie osvedčenia namiesto občana, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona vykonáva ...

(3)

Federálne ministerstvo vnútra zašle osvedčenie občanovi, ktorého sa týka, najneskôr do 60 dní ...

(4)

Ak občan, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona vykonáva funkciu uvedenú v § 1, nepredloží ...

§ 7

Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia, Predsedníctvo ...

§ 8
(1)

Každý občan starší ako 18 rokov má právo si požiadať Federálne ministerstvo vnútra o vydanie ...

(2)

Žiadosť o vydanie osvedčenia musí byť opatrená kolkovou známkou v hodnote 200 Kčs a úradne ...

§ 9
(1)

Osvedčenie vydáva Federálne ministerstvo vnútra a doručuje ho občanovi do vlastných rúk, to ...

(2)

Ak sú podklady na vydanie osvedčenia v držaní iného štátneho orgánu, je tento orgán povinný ...

§ 10

Osvedčenie, nález a údaje v nich uvedené nie sú na účely tohto zákona a na účely súdneho ...

§ 14
(1)

Ak občan na výkon funkcie nespĺňa predpoklady uvedené v § 2, skončí sa pracovný pomer výpoveďou ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre skončenie služobného pomeru prepustením,2) pokiaľ občan ...

(3)

Ak občan odmietol urobiť čestné vyhlásenie o skutočnostiach uvedených v § 2 ods. 1 písm. d) ...

§ 15

Ak prokurátor alebo vyšetrovateľ prokuratúry nespĺňa na výkon funkcie predpoklady uvedené v ...

§ 16

Za podmienok uvedených v § 14 ods. 1 podá príslušný orgán návrh na odvolanie sudcu alebo prísediaceho ...

§ 17

Na skončenie pracovného pomeru podľa § 14 a 15 sa nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o možnosti ...

§ 18
(2)

Neplatnosť skončenia pracovného alebo služobného pomeru môže občan uplatniť na súde najneskôr ...

§ 19

Zverejňovanie skutočností uvedených v osvedčení alebo v náleze alebo zverejňovanie samotného ...

§ 21
(1)

Vydavatelia periodickej tlače a prevádzkovatelia rozhlasového a televízneho vysielania, agentúrneho ...

(2)

Predsedovia alebo im na roveň postavení predstavitelia politických strán, politických hnutí a združení4) ...

§ 22
(1)

Ak zákony národných rád splnomocnia ministrov vnútra a ministrov spravodlivosti Českej republiky ...

(2)

Spôsob ukončenia služobného pomeru príslušníkov Zboru nápravnej výchovy Českej republiky a ...

§ 23

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť 31. decembrom 1996.

Havel v. r.

v z. Battěk v. r.

podpredseda FZ ČSFR

Čalfa v. r.

Poznámky

  • 1)  § 27 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a príloha ...
  • 2)  § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom ...
  • 3)  § 59 ods. 2 až 4 Zákonníka práce.
  • 4)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore