Zákon, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky 451/1991 účinný od 15.12.1992

Platnosť od: 05.11.1991
Účinnosť od: 15.12.1992
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Štátne orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD1DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky 451/1991 účinný od 15.12.1992
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 451/1991 s účinnosťou od 15.12.1992 na základe 1/1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1
(1)

Tento zákon ustanovuje niektoré ďalšie predpoklady na výkon funkcií obsadzovaných voľbou, vymenovaním alebo ustanovovaním

a)

v orgánoch štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky,

b)

v Česko-slovenskej armáde,

c)

vo Federálnej bezpečnostnej informačnej službe, Federálnom policajnom zbore, Zbore hradnej polície,

d)

v Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Kancelárii Federálneho zhromaždenia, Kancelárii Českej národnej rady, Kancelárii Slovenskej národnej rady, Úrade vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Úrade vlády Českej republiky, Úrade vlády Slovenskej republiky, Kancelárii Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Kancelárii Ústavného súdu Českej republiky, Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kancelárii Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Kancelárii Najvyššieho súdu Českej republiky, Kancelárii Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, v Prezídiu Česko-slovenskej akadémie vied a v Predsedníctve Slovenskej akadémie vied,

e)

v Česko-slovenskom rozhlase, Českom rozhlase, Slovenskom rozhlase, Česko-slovenskej televízii, Českej televízii, Slovenskej televízii, Česko-slovenskej tlačovej kancelárii, Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Českej republiky a Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky,

f)

v štátnych podnikoch, štátnych organizáciách, akciových spoločnostiach, kde väčšinovým akcionárom je štát, v podnikoch zahraničného obchodu, v štátnej organizácii Česko-slovenské štátne dráhy, štátnych fondoch, v štátnych peňažných ústavoch a Štátnej banke česko-slovenskej,

pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak.

(2)

Funkciami podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa rozumejú v Česko-slovenskej armáde a na Federálnom ministerstve obrany funkcie s plánovanou hodnosťou plukovník a generál a funkcie vojenských pridelencov.

(3)

Funkciami podľa § 1 ods. 1 písm. f) sa rozumejú funkcie vedúceho organizácie a vedúcich pracovníkov v jeho priamej riadiacej pôsobnosti. Na vysokých školách sa týmito funkciami rozumejú takisto funkcie volených akademických funkcionárov a funkcie schvaľované akademickým senátom.

(4)

Tento zákon ustanovuje tiež niektoré ďalšie predpoklady na výkon funkcie sudcu, prísediaceho, prokurátora, vyšetrovateľa prokuratúry, štátneho notára, štátneho arbitra a pre osoby vykonávajúce činnosť justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry, notárskeho čakateľa a arbitrážneho čakateľa.

(5)

Tento zákon ustanovuje tiež podmienky spoľahlivosti pre možnosť prevádzkovania niektorých koncesovaných živností.1)

§ 2
(1)

Predpokladom na výkon funkcie uvedenej v § 1 je, že občan v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 nebol

a)

príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke v Štátnej bezpečnosti,

b)

evidovaný v materiáloch Štátnej bezpečnosti ako rezident, agent, držiteľ požičaného bytu, držiteľ konšpiračného bytu, informátor alebo ideový spolupracovník Štátnej bezpečnosti,

d)

tajomníkom orgánu Komunistickej strany Česko-Slovenska alebo Komunistickej strany Slovenska od stupňa okresného alebo jemu na roveň postaveného výboru vyššie, členom predsedníctva týchto výborov, členom Ústredného výboru Komunistickej strany Česko-Slovenska alebo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, členom Byra pre riadenie straníckej práce v českých krajinách alebo členom Výboru pre riadenie straníckej práce v českých krajinách, s výnimkou tých, ktorí tieto funkcie zastávali iba v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

e)

pracovníkom aparátu orgánov uvedených pod písmenom d) na úseku politického riadenia Zboru národnej bezpečnosti,

f)

príslušníkom Ľudových milícií,

g)

členom akčného výboru Národného frontu po 25. 2. 1948, previerkových komisií po 25. 2. 1948 alebo previerkových a normalizačných komisií po 21. 8. 1968,

h)

študentom na Vysokej škole Felixa Edmundoviča Dzeržinského pri Rade ministrov Zväzu sovietskych socialistických republík pre príslušníkov Štátnej bezpečnosti, Vysokej škole Ministerstva vnútra Zväzu sovietskych socialistických republík pre príslušníkov Verejnej bezpečnosti, Vyššej politickej škole Ministerstva vnútra Zväzu sovietskych socialistických republík alebo vedeckým ašpirantom alebo účastníkom kurzov dlhších ako 3 mesiace na týchto školách.

§ 3
(1)

Predpokladom na výkon funkcií podľa § 1 vo Federálnom ministerstve vnútra, Federálnej bezpečnostnej informačnej službe, vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície je, že občan v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 nebol

a)

príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke Štátnej bezpečnosti na úseku s kontrarozviedkovým zameraním,

b)

zaradený na funkcii náčelníka odboru a vyššej v zložke Štátnej bezpečnosti,

c)

študentom na Vysokej škole Felixa Edmundoviča Dzeržinského pri Rade ministrov Zväzu sovietskych socialistických republík pre príslušníkov Štátnej bezpečnosti, Vysokej škole Ministerstva vnútra Zväzu sovietskych socialistických republík pre príslušníkov Verejnej bezpečnosti, Vyššej politickej škole Ministerstva vnútra Zväzu sovietskych socialistických republík alebo vedeckým ašpirantom alebo účastníkom kurzov dlhších ako 3 mesiace na týchto školách,

d)

v Zbore národnej bezpečnosti vo funkcii tajomníka hlavného výboru Komunistickej strany Česko-Slovenska alebo hlavného výboru Komunistickej strany Slovenska, členom hlavného výboru Komunistickej strany Česko-Slovenska alebo hlavného výboru Komunistickej strany Slovenska, členom celoútvarového výboru Komunistickej strany Česko-Slovenska alebo celoútvarového výboru Komunistickej strany Slovenska alebo príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v Správe pre politickovýchovnú, vzdelávaciu, kultúrnu a propagačnú činnosť Federálneho ministerstva vnútra,

e)

osobou uvedenou v § 2 ods. 1 písm. b) až g).

§ 4
(1)

Skutočnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) a b) dokladá občan osvedčením vydaným Federálnym ministerstvom vnútra.

(3)

Skutočnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. d) až h) dokladá občan čestným vyhlásením.

§ 5

Občan, ktorý má vykonávať funkciu v orgáne alebo organizácii uvedených v § 1, predkladá osvedčenie, čestné vyhlásenie, prípadne nález vedúcemu tohto orgánu alebo organizácie. O vydanie osvedčenia žiada Federálne ministerstvo vnútra občan, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

§ 6
(1)

Namiesto občana, ktorý má vykonávať funkciu uvedenú v § 1, alebo občana, ktorý takú funkciu ku dňu účinnosti tohto zákona vykonáva, žiada Federálne ministerstvo vnútra o vydávanie osvedčenia,

a)

ak ide o občana, ktorý je do funkcie volený, ten orgán, ktorému táto voľba prislúcha,

b)

ak ide o občana, ktorý je do funkcie vymenovaný, ten orgán, ktorému vymenovanie občana do tejto funkcie prislúcha,

c)

ak ide o občana, ktorý je do funkcie ustanovený, ten orgán, ktorému toto ustanovovanie prislúcha.

Vedúci orgánu alebo organizácie zároveň tohto občana upozorní, že je mu povinný predložiť osvedčenie do 30 dní po jeho doručení.

(2)

Žiadosť o vydanie osvedčenia namiesto občana, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona vykonáva funkciu uvedenú v § 1, musí byť zaslaná Federálnemu ministerstvu vnútra najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.

(3)

Federálne ministerstvo vnútra zašle osvedčenie občanovi, ktorého sa týka, najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti a súčasne o zaslaní tohto osvedčenia upovedomí toho, kto o vydanie osvedčenia požiadal.

(4)

Ak občan, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona vykonáva funkciu uvedenú v § 1, nepredloží osvedčenie vedúcemu orgánu alebo organizácie do 30 dní po jeho dôjdení, požiada vedúci orgánu alebo organizácie do siedmich dní Federálne ministerstvo vnútra o zaslanie odpisu osvedčenia.

§ 7

Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia, Predsedníctvo Českej národnej rady, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky, generálny prokurátor Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, generálny prokurátor Českej republiky a generálny prokurátor Slovenskej republiky požiadajú Federálne ministerstvo vnútra o vydanie osvedčenia o osobách v súvislosti s výkonom funkcií zakladaných vymenovaním, pri ktorých im toto právo prislúcha podľa osobitných predpisov. Federálne ministerstvo vnútra je povinné tejto žiadosti bez meškania vyhovieť.

§ 8
(1)

Každý občan starší ako 18 rokov má právo si požiadať Federálne ministerstvo vnútra o vydanie osvedčenia podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a c), prípadne aj nálezu podľa § 13.

(2)

Žiadosť o vydanie osvedčenia musí byť opatrená kolkovou známkou v hodnote 200 Kčs a úradne overeným podpisom žiadateľa.

§ 9
(1)

Osvedčenie vydáva Federálne ministerstvo vnútra a doručuje ho občanovi do vlastných rúk, to neplatí, ak vydáva osvedčenie podľa § 7.

(2)

Ak sú podklady na vydanie osvedčenia v držaní iného štátneho orgánu, je tento orgán povinný na žiadosť Federálneho ministerstva vnútra poskytnúť do siedmich dní tomuto ministerstvu všetky podklady a ďalšie informácie potrebné na vydanie osvedčenia.

§ 10

Osvedčenie, nález a údaje v nich uvedené nie sú na účely tohto zákona a na účely súdneho konania utajovanými skutočnosťami.

§ 14
(1)

Ak občan na výkon funkcie nespĺňa predpoklady uvedené v § 2, skončí sa pracovný pomer výpoveďou danou organizáciou najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa organizácia o tom dozvedela, pokiaľ nedôjde ku skončeniu pracovného pomeru dohodou alebo iným spôsobom v skoršom termíne, alebo ak nedôjde k zaradeniu občana na inú funkciu, než ktorá je uvedená v § 1.

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre skončenie služobného pomeru prepustením,2) pokiaľ občan nespĺňa na výkon funkcie predpoklady uvedené v § 3.

(3)

Ak občan odmietol urobiť čestné vyhlásenie o skutočnostiach uvedených v § 2 ods. 1 písm. d) až h) alebo ak je čestné vyhlásenie nepravdivé, postupuje sa podľa odseku 1 alebo 2.

§ 15

Ak prokurátor alebo vyšetrovateľ prokuratúry nespĺňa na výkon funkcie predpoklady uvedené v § 2, je táto skutočnosť dôvodom pre skončenie jeho pracovného pomeru.

§ 16

Za podmienok uvedených v § 14 ods. 1 podá príslušný orgán návrh na odvolanie sudcu alebo prísediaceho z jeho funkcie.

§ 17

Na skončenie pracovného pomeru podľa § 14 a 15 sa nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o možnosti organizácie dať výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu.3)

§ 18
(2)

Neplatnosť skončenia pracovného alebo služobného pomeru môže občan uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď mal pracovný alebo služobný pomer skončiť. Na konanie je príslušný krajský súd podľa miesta trvalého pobytu občana, a to ako súd prvého stupňa.

§ 19

Zverejňovanie skutočností uvedených v osvedčení alebo v náleze alebo zverejňovanie samotného osvedčenia alebo nálezu, ako aj zverejňovanie akýchkoľvek podkladov na ich vypracovanie, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu občana zakázané.

§ 21
(1)

Vydavatelia periodickej tlače a prevádzkovatelia rozhlasového a televízneho vysielania, agentúrneho spravodajstva a audiovizuálnych programov na základe udeleného oprávnenia (licencie) môžu sami za seba alebo po predchádzajúcom písomnom súhlase za pracovníka, ktorého zamestnávajú a ktorý sa podieľa na tvorbe myšlienkového obsahu uvedených oznamovacích prostriedkov, požiadať Federálne ministerstvo vnútra o vydanie osvedčenia alebo komisiu o vydanie nálezu; ustanovenia § 6 ods. 3, § 9 ods. 1, § 10, 12, 13, § 18 až 20 tohto zákona platia pre tieto prípady obdobne.

(2)

Predsedovia alebo im na roveň postavení predstavitelia politických strán, politických hnutí a združení4) môžu za seba alebo za člena vedenia politickej strany, politického hnutia alebo združenia požiadať po jeho predchádzajúcom písomnom súhlase Federálne ministerstvo vnútra o vydanie osvedčenia alebo komisiu ustanovenú podľa § 11 o vydanie nálezu. Ustanovenia uvedené v odseku 1 platia pre tieto vzťahy obdobne.

§ 22
(1)

Ak zákony národných rád splnomocnia ministrov vnútra a ministrov spravodlivosti Českej republiky a Slovenskej republiky na zisťovanie skutočností uvedených v § 2 ods. 1, sú Federálne ministerstvo vnútra a komisie povinné vyhovieť ich žiadostiam o vydanie osvedčenia alebo nálezu.

(2)

Spôsob ukončenia služobného pomeru príslušníkov Zboru nápravnej výchovy Českej republiky a Zboru nápravnej výchovy Slovenskej republiky a policajtov zaradených v Polícii Českej republiky a Policajnom zbore Slovenskej republiky ustanovia zákony národných rád.

§ 23

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť 31. decembrom 1996.

Havel v. r.v z. Battěk v. r.podpredseda FZ ČSFRČalfa v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 27 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a príloha č. 3 tohto zákona.

 • 2)

  § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície.

 • 3)

  § 59 ods. 2 až 4 Zákonníka práce.

 • 4)

  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.

Načítavam znenie...
MENU
Hore