Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970 296/1991 účinný od 01.07.2015

Platnosť od: 31.07.1991
Účinnosť od: 01.07.2015
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970 296/1991 účinný od 01.07.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 296/1991 s účinnosťou od 01.07.2015 na základe 133/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 17. júna 1970 bola vo Washingtone prijatá Zmluva ...

Prílohy

  ZMLUVA O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI

  prijatá vo Washingtone 17. júna 1970, zmenená v roku 1979 a 1984

  Zmluvné štáty

  prajúc si prispieť k pokroku vedy a techniky,

  prajúc si zdokonaliť právnu ochranu vynálezov,

  prajúc si zjednodušiť a zhospodárniť získanie ochrany pre vynálezy tam, kde sa ochrana požaduje vo viacerých ...

  prajúc si uľahčiť a urýchliť prístup verejnosti k technickým informáciám obsiahnutým v listinách opisujúcich ...

  prajúc si podporiť a urýchliť hospodársky pokrok rozvojových krajín prijatím opatrení na zvýšenie účinnosti ...

  v presvedčení, že spolupráca medzi národmi podstatne uľahčí dosiahnutie týchto cieľov, uzavreli túto ...

  ÚVODNÉ USTANOVENIA
  Článok 1

  (1)

  Štáty, ktoré sú členmi Zmluvy (ďalej len „zmluvné štáty“), vytvárajú Úniu pre spoluprácu pri podávaní ...

  (2)

  Žiadne ustanovenie Zmluvy nemožno vykladať tak, že by to bolo na úkor práv podľa ustanovení Parížskeho ...

  Článok 2

  Na účely tejto Zmluvy a Vykonávacieho predpisu, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak:

  (i)

  pojmom „prihláška“ sa rozumie prihláška na ochranu vynálezu; všetkými odkazmi na „prihlášku“ sa rozumejú ...

  (ii)

  odkazmi na pojem „patent“ sa rozumejú odkazy na patent na vynález, na autorské osvedčenie na vynález, ...

  (iii)

  pojmom „národný patent“ sa rozumie patent udelený národným úradom;

  (iv)

  pojmom „regionálny patent“ sa rozumie patent udelený národným alebo medzivládnym orgánom oprávneným ...

  (v)

  pojmom „regionálna prihláška“ sa rozumie prihláška na regionálny patent;

  (vi)

  odkazmi na „národnú prihlášku“ sa rozumejú odkazy na prihlášky o udelení národných patentov a regionálnych ...

  (vii)

  pojmom „medzinárodná prihláška“ sa rozumie prihláška podaná podľa Zmluvy;

  (viii)

  všetky odkazy na „prihlášku“ sa rozumejú odkazy na medzinárodné prihlášky alebo národné prihlášky; ...

  (ix)

  všetky odkazy na „patent“ sa rozumejú odkazy na národné patenty a regionálne patenty;

  (x)

  všetky odkazy na „národné zákonodarstvo“ sa rozumejú odkazy na národné zákonodarstvo zmluvného štátu ...

  (xi)

  pojmom „dátum priority“ na účely počítania lehôt sa rozumie:

  (a)

  pri medzinárodnej prihláške, v ktorej bola uplatnená priorita podľa článku 8, dátum podania prihlášky, ...

  (b)

  pri medzinárodnej prihláške s niekoľkými uplatnenými prioritami podľa článku 8 dátum podania najstaršej ...

  (c)

  pri medzinárodnej prihláške bez uplatnenej priority podľa článku 8 dátum medzinárodného podania takej ...

  (xii)

  pojmom „národný úrad“ sa rozumie vládny orgán zmluvného štátu poverený udeľovaním patentov; odkazmi ...

  (xiii)

  pojmom „určený úrad“ sa rozumie národný úrad štátu určeného prihlasovateľom podľa ustanovení hlavy I ...

  (xiv)

  pojmom „zvolený úrad“ sa rozumie národný úrad štátu zvoleného prihlasovateľom podľa ustanovení hlavy ...

  (xv)

  pojmom „prijímací úrad“ sa rozumie národný úrad alebo medzivládna organizácia, kde sa podala medzinárodná ...

  (xvi)

  pojmom „Únia“ sa rozumie Medzinárodná únia pre patentovú spoluprácu;

  (xvii)

  pojmom „Zhromaždenie“ sa rozumie Zhromaždenie Únie;

  (xviii)

  pojmom „Organizácia“ sa rozumie Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo;

  (xix)

  pojmom „Medzinárodný úrad“ sa rozumie Medzinárodný úrad Organizácie a po dobu ich existencie Medzinárodné ...

  (xx)

  pojmom „generálny riaditeľ“ sa rozumie generálny riaditeľ Organizácie a po dobu existencie BIRPI – riaditeľ ...

  HLAVA I

  Článok 3

  (1)

  Prihlášky na ochranu vynálezov v ktoromkoľvek zmluvnom štáte sa môžu podávať ako medzinárodné prihlášky ...

  (2)

  Medzinárodná prihláška obsahuje v súlade s touto Zmluvou a Vykonávacím predpisom žiadosť, opis, jeden ...

  (3)

  Účelom anotácie je len technická informácia a nemožno ju použiť na iný účel, najmä nie na výklad rozsahu ...

  (4)

  Medzinárodná prihláška musí

  (i)

  byť v predpísanom jazyku;

  (ii)

  zodpovedať predpísaným požiadavkám na vonkajšiu úpravu;

  (iii)

  zodpovedať predpísanej požiadavke jednotnosti vynálezu;

  (iv)

  byť podrobená úhrade predpísaných poplatkov.

  Článok 4

  (1)

  Žiadosť musí obsahovať:

  (i)

  návrh, aby medzinárodná prihláška bola prerokovaná podľa Zmluvy;

  (ii)

  určenie zmluvného štátu alebo štátov, kde sa požaduje ochrana vynálezu na základe medzinárodnej prihlášky ...

  (iii)

  meno a ďalšie predpísané údaje o prihlasovateľovi a zástupcovi (ak je prihlasovateľ zastúpený); ...

  (iv)

  názov vynálezu;

  (v)

  meno a ďalšie predpísané údaje o vynálezcovi, pokiaľ národné zákonodarstvo aspoň jedného z určených ...

  (2)

  Určenie každého zmluvného štátu podlieha zaplateniu predpísaného poplatku v predpísanej lehote. ...

  (3)

  Pokiaľ prihlasovateľ nežiada o iné druhy ochrany podľa článku 43, platí, že určením sa požaduje ochrana ...

  (4)

  Ak v žiadosti nie je uvedené meno a ďalšie predpísané údaje o vynálezcovi, nebude to mať žiadne následky ...

  Článok 5

  V opise sa musí vynález vysvetliť dostatočne jasne a úplne tak, aby podľa vynálezu mohol postupovať ...

  Článok 6

  Nárok alebo nároky musia definovať predmet, o ktorého ochranu sa žiada. Nároky musia byť jasné a stručné. ...

  Článok 7

  (1)

  S výhradou ustanovenia ods. (2) (ii) sa výkresy požadujú vtedy, ak sú potrebné pre pochopenie vynálezu. ...

  (2)

  V prípade, keď to nie je potrebné pre pochopenie vynálezu, ale povaha vynálezu pripúšťa vysvetlenie ...

  (i)

  prihlasovateľ môže pripojiť také výkresy k medzinárodnej prihláške pri podaní;

  (ii)

  každý určený úrad môže požadovať, aby mu prihlasovateľ také výkresy predložil v určenej lehote. ...

  Článok 8

  (1)

  Medzinárodná prihláška môže obsahovať vyhlásenie podľa ustanovení Vykonávacieho predpisu, ktorým sa ...

  (2)

  (a)

  S výhradou ustanovenia pododseku (b) podmienky a účinky priority uplatnené vyhlásením podľa odseku (1) ...

  (b)

  Medzinárodná prihláška, pre ktorú sa uplatňuje priorita jednej alebo niekoľkých prvších prihlášok podaných ...

  Článok 9

  (1)

  Každý občan zmluvného štátu alebo ten, kto má v zmluvnom štáte pobyt, môže podať medzinárodnú prihlášku. ...

  (2)

  Zhromaždenie môže rozhodnúť o tom, že sa občanom ktorejkoľvek členskej krajiny Parížskeho dohovoru na ...

  (3)

  Pojmy pobytu a občianstva, ako aj aplikáciu týchto pojmov v prípadoch, kde ide o niekoľkých prihlasovateľov ...

  Článok 10

  Medzinárodná prihláška sa podáva na ustanovenom prijímacom úrade, ktorý ju preskúma a prerokuje tak, ...

  Článok 11

  (1)

  Prijímací úrad uzná za dátum medzinárodného podania dátum, keď medzinárodná prihláška došla, a to za ...

  (i)

  prihlasovateľ nie je zrejme pozbavený práva, a to z dôvodu pobytu alebo občianstva, podať medzinárodnú ...

  (ii)

  medzinárodná prihláška je v predpísanom jazyku;

  (iii)

  medzinárodná prihláška obsahuje aspoň tieto náležitosti:

  (a)

  údaj, že ide o medzinárodnú prihlášku

  (b)

  určenie aspoň jedného zmluvného štátu

  (c)

  meno prihlasovateľa určeným spôsobom

  (d)

  časť, ktorá je zjavne opisom

  (e)

  časť, ktorá je zjavne nárokom alebo nárokmi.

  (2)

  (a)

  Ak prijímací úrad zistí, že medzinárodná prihláška v čase, keď došla, nespĺňala požiadavky uvedené v ...

  (b)

  Ak prihlasovateľ tejto výzve podľa Vykonávacieho predpisu vyhovie, prijímací úrad uzná za dátum medzinárodného ...

  (3)

  S výhradou článku 64 (4) má každá medzinárodná prihláška, ktorá spĺňa požiadavky bodov (i) až (iii) ...

  (4)

  Každá medzinárodná prihláška, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v bodoch (i) až (iii) odseku (1), má rovnaké ...

  Článok 12

  (1)

  Jedno vyhotovenie medzinárodnej prihlášky si ponechá prijímací úrad („prijímacie vyhotovenie“), jedno ...

  (2)

  Archívne vyhotovenie sa považuje za autentické vyhotovenie medzinárodnej prihlášky.

  (3)

  Medzinárodná prihláška sa považuje za vzatú späť, ak Medzinárodný úrad nedostane archívne vyhotovenie ...

  Článok 13

  (1)

  Každý určený úrad môže požiadať Medzinárodný úrad, aby mu odovzdal vyhotovenie medzinárodnej prihlášky ...

  (2)

  (a)

  Prihlasovateľ môže odovzdať vyhotovenie svojej medzinárodnej prihlášky ktorémukoľvek určenému úradu ...

  (b)

  Prihlasovateľ môže kedykoľvek požiadať Medzinárodný úrad, aby odovzdal vyhotovenie jeho medzinárodnej ...

  (c)

  Každý národný úrad môže oznámiť Medzinárodnému úradu, že si nepraje dostávať vyhotovenie podľa pododseku ...

  Článok 14

  (1)

  (a)

  Prijímací úrad preskúma, či medzinárodná prihláška:

  (i)

  je podpísaná v súlade s Vykonávacím predpisom;

  (ii)

  obsahuje predpísané údaje o prihlasovateľovi;

  (iii)

  obsahuje názov vynálezu;

  (iv)

  obsahuje anotáciu;

  (v)

  zodpovedá v rozsahu ustanovenom Vykonávacím predpisom požiadavkám na vonkajšiu úpravu.

  (b)

  Ak prijímací úrad zistí v tomto smere nejaký nedostatok, vyzve prihlasovateľa, aby opravil medzinárodnú ...

  (2)

  Ak medzinárodná prihláška odkazuje na výkresy, ktoré v skutočnosti nie sú k prihláške pripojené, prijímací ...

  (3)

  (a)

  Ak prijímací úrad zistí, že poplatky podľa článku 3 (4) (iv) neboli zaplatené v predpísaných lehotách ...

  (b)

  Ak prijímací úrad zistí, že poplatok podľa článku 4 (2) bol v predpísanej lehote zaplatený za jeden ...

  (4)

  Ak po uznaní dátumu medzinárodného podania prijímací úrad v predpísanej lehote zistí, že niektorá z ...

  Článok 15

  (1)

  Každá medzinárodná prihláška sa podrobí medzinárodnej rešerši.

  (2)

  Cieľom medzinárodnej rešerše je zistenie relevantného známeho stavu techniky.

  (3)

  Medzinárodná rešerš sa vykoná na základe nárokov s prihliadnutím na opis a prípadné výkresy.

  (4)

  Orgán pre medzinárodnú rešerš uvedený v článku 16 zistí podľa svojich možností v maximálnej možnej miere ...

  (5)

  (a)

  Ak to pripúšťa národné zákonodarstvo zmluvného štátu, na ktorého národnom úrade alebo úrade pre neho ...

  (b)

  Národný úrad zmluvného štátu alebo úrad činný pre tento štát môže, pokiaľ to dovoľuje národné zákonodarstvo ...

  (c)

  Rešerš medzinárodného typu vykoná orgán pre medzinárodnú rešerš uvedený v článku 16, ktorý by bol príslušný ...

  Článok 16

  (1)

  Medzinárodnú rešerš vykonáva orgán pre medzinárodnú rešerš; môže to byť buď národný úrad, alebo medzivládna ...

  (2)

  Ak pred vytvorením jediného orgánu pre medzinárodnú rešerš, existuje niekoľko orgánov pre medzinárodnú ...

  (3)

  (a)

  Orgány pre medzinárodnú rešerš určí Zhromaždenie. Každý národný úrad a každá medzivládna organizácia, ...

  (b)

  Podmienkou určenia je súhlas príslušného národného úradu alebo medzivládnej organizácie a uzavretie ...

  (c)

  Vykonávací predpis ustanovuje minimálne požiadavky, najmä pokiaľ ide o pracovné sily a dokumentáciu, ...

  (d)

  Určenie platí pre určené obdobie a možno ho predĺžiť o ďalšie obdobie.

  (e)

  Skôr než Zhromaždenie rozhodne o určení niektorého národného úradu alebo medzivládnej organizácie, alebo ...

  Článok 17

  (1)

  Konanie pred orgánom pre medzinárodnú rešerš sa spravuje ustanoveniami Zmluvy, Vykonávacieho predpisu ...

  (2)

  (a)

  Ak sa orgán pre medzinárodnú rešerš domnieva:

  (i)

  že sa medzinárodná prihláška týka predmetu, na ktorý sa rešeršová povinnosť orgánu pre medzinárodnú ...

  (ii)

  že opis, nároky alebo výkresy nezodpovedajú predpísaným požiadavkám do tej miery, že nemožno vykonať ...

  (b)

  Ak sa zistí, že niektorý z prípadov uvedených v odseku (a) nastal len v súvislosti s niektorými nárokmi, ...

  (3)

  (a)

  Ak podľa názoru orgánu pre medzinárodnú rešerš nezodpovedá medzinárodná prihláška požiadavke jednotnosti ...

  (b)

  Národné zákonodarstvo ktoréhokoľvek určeného štátu môže ustanoviť, že v prípadoch, keď národný úrad ...

  Článok 18

  (1)

  Medzinárodná rešeršová správa sa musí spracovať v predpísanej lehote a predpísanou formou.

  (2)

  Medzinárodnú rešeršovú správu odovzdá orgán pre medzinárodnú rešerš prihlasovateľovi a Medzinárodnému ...

  (3)

  Medzinárodnú rešeršovú správu alebo rozhodnutie podľa článku 17 (2) (a) treba preložiť podľa ustanovení ...

  Článok 19

  (1)

  Po tom, čo prihlasovateľ dostal medzinárodnú rešeršovú správu, má právo na jednu úpravu nárokov medzinárodnej ...

  (2)

  Úpravy nesmú presahovať rozsah vynálezu uvedený v medzinárodnej prihláške pri podaní.

  (3)

  Ak národné právo niektorého z určených štátov dovoľuje úpravy nad uvedený rozsah, nedodržanie odseku ...

  Článok 20

  (1)

  (a)

  Medzinárodná prihláška spolu s medzinárodnou rešeršovou správou včítane označenia nárokov podľa článku ...

  (b)

  Postupuje sa tiež preklad (ak je predpísaný) uvedenej správy alebo uznesenia.

  (2)

  Ak nároky boli upravené podľa ustanovení článku 19 (1), postúpi sa buď plný text nárokov pôvodne podaných ...

  (3)

  Na žiadosť určeného úradu alebo prihlasovateľa zašle im orgán pre medzinárodnú rešerš, v súlade s ustanovením ...

  Článok 21

  (1)

  Medzinárodný úrad zverejňuje medzinárodné prihlášky.

  (2)

  (a)

  S výhradou ustanovení uvedených v pododseku (b) a článku 64 (3) sa medzinárodné zverejnenie medzinárodnej ...

  (b)

  Prihlasovateľ môže požiadať Medzinárodný úrad, aby zverejnil jeho medzinárodnú prihlášku kedykoľvek ...

  (3)

  Medzinárodná rešeršová správa alebo rozhodnutia uvedené v článku 17 (2) (a) sa musia zverejniť tak, ...

  (4)

  Jazyk a forma medzinárodného zverejnenia a ostatné podrobnosti sa spravujú ustanoveniami Vykonávacieho ...

  (5)

  Medzinárodné zverejnenie sa neuskutoční, ak sa medzinárodná prihláška vzala späť alebo ak sa predpokladá, ...

  (6)

  Ak medzinárodná prihláška obsahuje výrazy alebo výkresy, ktoré podľa názoru Medzinárodného úradu odporujú ...

  Článok 22

  (1)

  Prihlasovateľ dodá jedno vyhotovenie medzinárodnej prihlášky každému určenému úradu (ak už nedošlo k ...

  (2)

  Ak orgán pre medzinárodnú rešerš vydá rozhodnutie podľa ustanovenia článku 17(2)(a), že sa nespracuje ...

  (3)

  Zákonodarstvo každého zmluvného štátu môže na vykonanie úkonov uvedených v odsekoch (1) a (2) určiť ...

  Článok 23

  (1)

  Žiadny určený úrad nebude vybavovať medzinárodnú prihlášku ani vykonávať jej prieskum pred uplynutím ...

  (2)

  Bez zreteľa na ustanovenie odseku (1) môže každý určený úrad vybavovať medzinárodnú prihlášku a vykonávať ...

  Článok 24

  (1)

  S výhradou ustanovenia článku 25 v prípade uvedenom v pododseku (ii) stráca medzinárodná prihláška účinok ...

  (i)

  ak prihlasovateľ vezme späť svoju medzinárodnú prihlášku alebo určenie tohto štátu;

  (ii)

  ak sa medzinárodná prihláška považuje za vzatú späť podľa ustanovení článkov 12 (3), 14 (1) (b), 14 ...

  (iii)

  ak prihlasovateľ nevykoná v príslušnej lehote úkony uvedené v článku 22.

  (2)

  Bez zreteľa na ustanovenie odseku (1) môže každý určený úrad zachovať účinok ustanovený v článku 11 ...

  Článok 25

  (1)

  (a)

  Ak prijímací úrad odmietol uznať dátum medzinárodného podania alebo vydal uznesenie, že medzinárodná ...

  (b)

  Ak prijímací úrad vydal uznesenie, že určenie niektorého štátu sa považuje za vzaté späť, zašle Medzinárodný ...

  (c)

  Žiadosť uvedenú v pododseku (a) alebo (b) treba podať v predpísanej lehote.

  (2)

  (a)

  S výhradou ustanovenia pododseku (b) a za predpokladu, že prípadný národný poplatok bol zaplatený a ...

  (b)

  Ak archívne vyhotovenie došlo Medzinárodnému úradu po uplynutí lehoty predpísanej v článku 12 (3) v ...

  Článok 26

  Žiadny určený úrad nezamietne medzinárodnú prihlášku z toho dôvodu, že sa nesplnili požiadavky Zmluvy ...

  Článok 27

  (1)

  Žiadne národné zákonodarstvo nesmie požadovať, aby medzinárodná prihláška vyhovovala, po stránke formálnej ...

  (2)

  Ustanovenia odseku (1) sa nedotýkajú ani použitia ustanovenia článku 7 (2) ani nebránia žiadnemu národnému ...

  (i)

  mena fyzickej osoby, ktorá je oprávnená prihlasovateľa ako právnickú osobu zastupovať, pokiaľ prihlasovateľ ...

  (ii)

  dokladov, ktoré nie sú súčasťou medzinárodnej prihlášky, ale ktoré sú dôkazom o tvrdeniach alebo vyhláseniach ...

  (3)

  Ak prihlasovateľ nie je pre niektorý určený štát podľa národného práva tohto štátu oprávnený podať národnú ...

  (4)

  Ak národné zákonodarstvo, pokiaľ ide o formu a obsah národnej prihlášky, ustanoví také požiadavky, ktoré ...

  (5)

  Nič v tejto Zmluve a vo Vykonávacom predpise nebráni tomu, aby si každý zmluvný štát určil také hmotnoprávne ...

  (6)

  Národné právo môže požadovať, aby prihlasovateľ predložil taký dôkaz o splnení hmotnoprávnych podmienok ...

  (7)

  Každý prijímací úrad a každý určený úrad, ktorý začal vybavovať medzinárodnú prihlášku, môže aplikovať ...

  (8)

  Nič v Zmluve a vo Vykonávacom predpise nebráni tomu, aby každý zmluvný štát použil také opatrenia, ktoré ...

  Článok 28

  (1)

  Prihlasovateľovi bude daná možnosť, aby upravil nároky, opis a výkresy na každom určenom úrade v predpísanej ...

  (2)

  Úpravy nesmú presahovať rozsah vynálezu, ako bol uvedený v medzinárodnej prihláške pri podaní, ibaže ...

  (3)

  Úpravy sa urobia v súlade s národným zákonodarstvom určeného štátu, pokiaľ nie je inak ustanovené Zmluvou ...

  (4)

  Pokiaľ určený úrad vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky, musia sa úpravy urobiť v jazyku prekladu. ...

  Článok 29

  (1)

  Pokiaľ ide o ochranu akýchkoľvek práv prihlasovateľa v určenom štáte, účinky medzinárodného zverejnenia ...

  (2)

  Ak jazyk, v ktorom sa urobilo medzinárodné zverejnenie, je iný než jazyk, v ktorom je predpísané zverejnenie ...

  (i)

  preklad do druhého jazyka bol zverejnený podľa ustanovení národného zákonodarstva alebo

  (ii)

  preklad do druhého jazyka sa sprístupnil verejnosti vyložením na verejné nahliadnutie podľa ustanovení ...

  (iii)

  preklad do druhého jazyka odovzdal prihlasovateľ skutočnému alebo prípadnému neoprávnenému užívateľovi ...

  (iv)

  sa vykonali oba úkony uvedené v pododseku (i) a (iii) alebo oba úkony uvedené v pododseku (ii) a (iii). ...

  (3)

  Národné zákonodarstvo každého určeného štátu môže ustanoviť, že v prípadoch, keď došlo na žiadosť prihlasovateľa ...

  (4)

  Národné zákonodarstvo každého určeného štátu môže ustanoviť, že účinky uvedené v odseku (1) nastanú ...

  Článok 30

  (1)

  (a)

  S výhradou ustanovenia pododseku (b) nedovolí Medzinárodný úrad a orgány pre medzinárodnú rešerš prístup ...

  (b)

  Ustanovenie pododseku (a) sa nevzťahuje na odovzdanie príslušnému orgánu pre medzinárodnú rešerš, na ...

  (2)

  (a)

  Žiadny národný úrad nepovolí tretím osobám prístup k medzinárodnej prihláške, ibaže o to požiada alebo ...

  (i)

  dátum medzinárodného zverejnenia medzinárodnej prihlášky;

  (ii)

  dátum, keď došla postúpená medzinárodná prihláška podľa článku 20;

  (iii)

  dátum, keď došlo vyhotovenie medzinárodnej prihlášky podľa článku 22.

  (b)

  Ustanovenie pododseku (a) nebráni žiadnemu národnému úradu, aby informoval tretie strany o tom, že bol ...

  (c)

  Ustanovenie pododseku (a) nebráni určenému úradu, aby umožnil prístup k medzinárodnej prihláške na účely ...

  (3)

  Ustanovenie odseku (2) (a) sa vzťahuje na každý prijímací úrad s výnimkou odovzdania podľa článku 12 ...

  (4)

  Na účely tohto článku pod pojem „prístup“ sa zahŕňa každý spôsob získania poznatkov treťou stranou včítane ...

  HLAVA II

  Článok 31

  (1)

  Na návrh prihlasovateľa je jeho medzinárodná prihláška podrobená medzinárodnému predbežnému prieskumu, ...

  (2)

  (a)

  Prihlasovateľ, ktorý je podľa definície obsiahnutej vo Vykonávacom predpise občanom zmluvného štátu ...

  (b)

  Zhromaždenie môže rozhodnúť, že osobám, ktoré sú oprávnené podávať medzinárodné prihlášky, sa povoľuje ...

  (3)

  Návrh na medzinárodný predbežný prieskum sa podáva oddelene od medzinárodnej prihlášky. Návrh musí obsahovať ...

  (4)

  (a)

  V návrhu sa uvedie zmluvný štát alebo zmluvné štáty, v ktorých hodlá prihlasovateľ využiť výsledky medzinárodného ...

  (b)

  Prihlasovatelia uvedení v odseku (2) (a) môžu zvoliť každý zmluvný štát viazaný hlavou II. Prihlasovatelia ...

  (5)

  Návrh podlieha predpísaným poplatkom, ktoré sa platia v predpísanej lehote.

  (6)

  (a)

  Návrh sa podáva na príslušnom orgáne pre medzinárodný predbežný prieskum uvedenom v článku 32.

  (b)

  Každá neskoršia voľba sa predkladá Medzinárodnému úradu.

  (7)

  Každý zvolený úrad dostane správu o tom, že bol zvolený.

  Článok 32

  (1)

  Medzinárodný predbežný prieskum vykonáva orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

  (2)

  Pri návrhoch na medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 31 (2) (a) prijímací úrad a pri návrhoch ...

  (3)

  Ustanovenia článku 16 (3) sa primerane použijú aj pre orgány pre medzinárodný predbežný prieskum. ...

  Článok 33

  (1)

  Cieľom medzinárodného predbežného prieskumu je podať predbežný a nezáväzný názor na otázku, či prihlásený ...

  (2)

  Na účely medzinárodného predbežného prieskumu sa prihlásený vynález považuje za nový, ak nie je obsiahnutý ...

  (3)

  Na účely medzinárodného predbežného prieskumu sa prihlásený vynález považuje za vynález zahŕňajúci vynálezcovskú ...

  (4)

  Na účely medzinárodného predbežného prieskumu sa prihlásený vynález považuje za priemyselne využiteľný, ...

  (5)

  Uvedené zásady slúžia iba na účely medzinárodného predbežného prieskumu. Každý zmluvný štát môže použiť ...

  (6)

  Pri medzinárodnom predbežnom prieskume sa vezmú do úvahy všetky podklady uvedené v medzinárodnej rešeršovej ...

  Článok 34

  (1)

  Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum sa spravuje ustanoveniami Zmluvy, Vykonávacieho ...

  (2)

  (a)

  Prihlasovateľ má právo na písomný aj ústny styk s orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

  (b)

  Prihlasovateľ má právo upraviť nároky, opis a výkresy, a to predpísaným spôsobom a v predpísanej lehote ...

  (c)

  Prihlasovateľ dostane od orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum aspoň jeden písomný posudok, s výnimkou, ...

  (i)

  vynález vyhovuje predpokladom uvedeným v článku 33 (1);

  (ii)

  medzinárodná prihláška spĺňa požiadavky Zmluvy a Vykonávacieho predpisu v rozsahu preskúmavanom týmto ...

  (iii)

  nie sú žiadne pripomienky podľa článku 35 (2), posledná veta.

  (d)

  Prihlasovateľ môže na písomný posudok podať odpoveď.

  (3)

  (a)

  Ak podľa názoru orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum medzinárodná prihláška nevyhovuje požiadavke ...

  (b)

  Národné zákonodarstvo každého zvoleného štátu môže ustanoviť, že v tých prípadoch, keď sa prihlasovateľ ...

  (c)

  Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve uvedenej v pododseku (a) v predpísanej lehote, orgán pre medzinárodný ...

  (4)

  (a)

  Ak sa orgán pre medzinárodný prieskum domnieva:

  (i)

  že sa medzinárodná prihláška týka predmetu, na ktorý sa prieskumná povinnosť orgánu pre medzinárodný ...

  (ii)

  že opis, nároky alebo výkresy sú tak nejasné alebo nároky sú tak neprimerane vysvetlené opisom, že nemožno ...

  (b)

  Ak sa zistí, že niektorý z prípadov uvedených v pododseku (a) nastal len v niektorých nárokoch alebo ...

  Článok 35

  (1)

  Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume sa spracuje v určenej lehote a v predpísanej forme. ...

  (2)

  Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume neobsahuje žiadnu zmienku o tom, či prihlásený vynález je ...

  (3)

  (a)

  Ak sa v čase spracovania správy o medzinárodnom predbežnom prieskume orgán pre medzinárodný predbežný ...

  (b)

  Ak sa zistí, že nastali okolnosti podľa článku 34 (4) (b), bude mať správa o medzinárodnom predbežnom ...

  Článok 36

  (1)

  Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume spolu s predpísanými prílohami sa odovzdá prihlasovateľovi ...

  (2)

  (a)

  Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume a jej prílohy sa preložia do predpísaných jazykov.

  (b)

  Preklad uvedenej správy vyhotoví Medzinárodný úrad alebo bude za jeho vyhotovenie zodpovedný, preklad ...

  (3)

  (a)

  Správu o medzinárodnom predbežnom prieskume spolu s predpísaným prekladom a jej prílohy (v pôvodnom ...

  (b)

  Predpísaný preklad príloh odovzdá v predpísanej lehote zvoleným úradom prihlasovateľ.

  (4)

  Ustanovenie článku 20 (3) sa primerane použije aj pri kópiách všetkých materiálov uvedených v správe ...

  Článok 37

  (1)

  Prihlasovateľ môže vziať späť každú urobenú voľbu aj všetky voľby.

  (2)

  Ak vezme späť voľbu všetkých zvolených štátov, predpokladá sa, že sa vzal späť aj návrh na medzinárodný ...

  (3)

  (a)

  Každé späťvzatie treba oznámiť Medzinárodnému úradu.

  (b)

  Medzinárodný úrad informuje v tom zmysle príslušné zvolené úrady a príslušný orgán pre medzinárodný ...

  (4)

  (a)

  S výhradou ustanovenia pododseku (b) sa späťvzatie návrhu na medzinárodný predbežný prieskum alebo voľby ...

  (b)

  Späťvzatie návrhu na medzinárodný predbežný prieskum alebo voľby sa nepovažuje za späťvzatie medzinárodnej ...

  Článok 38

  (1)

  Ani Medzinárodný úrad ani orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nepovolí podľa a s výhradou článku ...

  (2)

  S výhradou ustanovení odseku (1) a článku 36 (1) a (3) a článku 37 (3) (b) Medzinárodný úrad ani orgán ...

  Článok 39

  (1)

  (a)

  Ak došlo k voľbe zmluvného štátu pred uplynutím devätnásteho mesiaca od dátumu priority, nevzťahujú ...

  (b)

  Národné zákonodarstvo môže na vykonanie úkonov uvedených v pododseku (a) určiť lehoty dlhšie, než je ...

  (2)

  Strata účinku ustanoveného v článku 11 (3) nastane vo zvolenom štáte s rovnakými dôsledkami ako späťvzatie ...

  (3)

  Každý zvolený úrad môže zachovať účinok ustanovený v článku 11 (3) aj vtedy, keď prihlasovateľ nesplní ...

  Článok 40

  (1)

  Ak došlo k voľbe niektorého zmluvného štátu pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority, nevzťahujú ...

  (2)

  Bez ohľadu na ustanovenie (1) môže každý zvolený úrad pristúpiť na výslovnú žiadosť prihlasovateľa k ...

  Článok 41

  (1)

  Prihlasovateľ má možnosť upraviť nároky, opis a výkresy na každom zvolenom úrade v predpísanej lehote. ...

  (2)

  Úpravy nesmú presahovať rozsah vynálezu uvedený v medzinárodnej prihláške pri podaní, ibaže národné ...

  (3)

  Úpravy musia byť v súlade s národným zákonodarstvom zvoleného štátu vo všetkom, čo nie je upravené Zmluvou ...

  (4)

  Ak zvolený úrad požaduje preklad medzinárodnej prihlášky, musia byť úpravy v jazyku prekladu.

  Článok 42

  Žiadny zvolený úrad, ktorý dostane správu o medzinárodnom predbežnom prieskume, nesmie požadovať, aby ...

  HLAVA III

  Článok 43

  Prihlasovateľ môže v súlade s Vykonávacím predpisom, pokiaľ ide o každý určený alebo zvolený štát, v ...

  Článok 44

  Vo všetkých určených alebo zvolených štátoch, ktorých zákonodarstvo pripúšťa jedinú prihlášku smerujúcu ...

  Článok 45

  (1)

  Každá zmluva, podľa ktorej sa predpokladá udeľovanie regionálnych patentov („zmluva o regionálnom patente“) ...

  (2)

  Národné zákonodarstvo takého určeného alebo zvoleného štátu môže ustanoviť, že každé určenie alebo zvolenie ...

  Článok 46

  Ak v dôsledku nesprávneho prekladu medzinárodnej prihlášky presahuje rozsah niektorého patentu udeleného ...

  Článok 47

  (1)

  Podrobnosti o počítaní lehôt uvedených v Zmluve sa spravujú Vykonávacím predpisom.

  (2)

  (a)

  Všetky lehoty uvedené v hlave I a II tejto Zmluvy môžu byť zmenené rozhodnutím zmluvných štátov, a to ...

  (b)

  Také rozhodnutia sa prijmú v Zhromaždení alebo na základe písomného hlasovania a musia byť jednomyseľné. ...

  (c)

  Podrobnosti o tomto konaní ustanovuje Vykonávací predpis.

  Článok 48

  (1)

  Ak sa niektorá lehota ustanovená v Zmluve alebo vo Vykonávacom predpise nedodržala v dôsledku prerušenia ...

  (2)

  (a)

  Každý zmluvný štát, pokiaľ sa jeho týka, ospravedlní nedodržanie lehoty z tých dôvodov, ktoré pripúšťa ...

  (b)

  Každý zmluvný štát, pokiaľ sa jeho týka, môže ospravedlniť nedodržanie lehoty, ku ktorému došlo z iných ...

  Článok 49

  Každý právny zástupca, patentový zástupca alebo iná osoba oprávnená vystupovať pred národným úradom, ...

  HLAVA IV

  Článok 50

  (1)

  Medzinárodný úrad môže poskytovať služby (nazývané v tomto článku „informačné služby“) dodávaním technických ...

  (2)

  Medzinárodný úrad môže poskytovať tieto informačné služby buď priamo, alebo prostredníctvom jedného ...

  (3)

  Informačné služby sa uskutočňujú tak, aby umožňovali najmä tým zmluvným štátom, ktoré patria k rozvojovým ...

  (4)

  Informačné služby sa poskytujú vládam zmluvných štátov, ich občanom a osobám, ktoré v nich majú pobyt. ...

  (5)

  (a)

  Všetky služby vládam zmluvných štátov sa poskytujú za úhradu hotových výdavkov; pre vlády zmluvných ...

  (b)

  Hotové výdavky uvedené v pododseku (a) sú výdavky presahujúce obvyklé náklady za služby národného úradu ...

  (6)

  V podrobnostiach sa ustanovenia tohto článku spravujú rozhodnutím Zhromaždenia a v medziach ním určených ...

  (7)

  Ak to považuje za potrebné, odporučí Zhromaždenie ďalšie spôsoby získavania prostriedkov okrem tých, ...

  Článok 51

  (1)

  Zhromaždenie vytvorí výbor pre technickú pomoc (nazývaný v tomto článku „výbor“).

  (2)

  (a)

  Členovia výboru sa volia zo zmluvných štátov s patričným ohľadom na zastúpenie rozvojových krajín. ...

  (b)

  Generálny riaditeľ pozýva z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť výboru zástupcov medzivládnych organizácií ...

  (3)

  (a)

  Úlohou výboru je organizovať a dohliadať na technickú pomoc zmluvným štátom, ktoré patria k rozvojovým ...

  (b)

  Technická pomoc zahŕňa najmä výchovu špecialistov, vysielanie expertov a dodávku pomôcok tak za účelom ...

  (4)

  Pre financovanie projektov podľa tohto článku sa bude Medzinárodný úrad usilovať o uzavretie zmlúv jednak ...

  (5)

  V podrobnostiach sa ustanovenia tohto článku spravujú rozhodnutím Zhromaždenia a v medziach ním určených ...

  Článok 52

  Ustanovenia tejto hlavy sa nedotýkajú finančných ustanovení obsiahnutých v ostatných hlavách tejto Zmluvy. ...

  HLAVA V

  Článok 53

  (1)

  (a)

  Zhromaždenie sa skladá, s výhradou článku 57 (8), zo zmluvných štátov.

  (b)

  Vláda každého zmluvného štátu je zastúpená jedným delegátom, ktorému môžu pomáhať zástupcovia, poradcovia ...

  (2)

  (a)

  Zhromaždenie:

  (i)

  prerokúva všetky záležitosti, ktoré sa týkajú udržiavania a rozvoja Únie a vykonávania Zmluvy;

  (ii)

  plní tie úlohy, ktoré sú mu menovite uložené inými ustanoveniami Zmluvy;

  (iii)

  dáva pokyny Medzinárodnému úradu, pokiaľ ide o prípravu revíznych konferencií;

  (iv)

  reviduje a schvaľuje správy a činnosť generálneho riaditeľa, pokiaľ sa týkajú Únie, a dáva mu všetky ...

  (v)

  reviduje a schvaľuje správy a činnosť výkonného výboru zriadeného podľa odseku (9) a dáva mu inštrukcie; ...

  (vi)

  určuje plán, prijíma dvojročný rozpočet Únie a schvaľuje konečné vyúčtovanie;

  (vii)

  prijíma finančné opatrenia Únie;

  (viii)

  vytvára také výbory a pracovné skupiny, ktoré považuje za vhodné na dosiahnutie cieľov Únie;

  (ix)

  ustanovuje, ktoré iné než zmluvné štáty, a s prihliadnutím na ustanovenie odseku (8), ktoré medzivládne ...

  (x)

  vykonáva všetku potrebnú činnosť na dosiahnutie cieľov Únie a také ďalšie úlohy, ktoré sú vhodné podľa ...

  (b)

  Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré zaujímajú takisto iné Únie riadené Organizáciou, zhromaždenie robí svoje ...

  (3)

  Delegát môže zastupovať iba jeden štát a hlasovať len v jeho mene.

  (4)

  Každý zmluvný štát má jeden zmluvný hlas.

  (5)

  (a)

  Polovica zmluvných štátov tvorí kvórum.

  (b)

  V prípade nedostatku kvóra, môže Zhromaždenie robiť rozhodnutia, ale tieto rozhodnutia s výnimkou tých, ...

  (6)

  (a)

  S výhradou ustanovení článkov 47 (2) (b), 58 (2) (b), 58 (3) a 61 (2) (b) sa pre rozhodnutie Zhromaždenia ...

  (b)

  Abstencie sa nepovažujú za hlasy.

  (7)

  Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré sa výlučne týkajú štátov viazaných ustanoveniami hlavy II, každá zmienka ...

  (8)

  Každá medzivládna organizácia určená za orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný ...

  (9)

  Len čo počet zmluvných štátov prekročí štyridsať, Zhromaždenie zriadi výkonný výbor. Každá zmienka o ...

  (10)

  Až do zriadenia výkonného výboru Zhromaždenie schvaľuje v medziach plánu a dvojročného rozpočtu ročné ...

  (11)

  (a)

  Zhromaždenie sa schádza každý druhý kalendárny rok na riadnom zasadaní zvolanom generálnym riaditeľom, ...

  (b)

  Zhromaždenie sa schádza na mimoriadnom zasadaní zvolenom generálnym riaditeľom na žiadosť výkonného ...

  (12)

  Zhromaždenia prijíma svoj vlastný rokovací poriadok.

  Článok 54

  (1)

  Len čo zhromaždenie zriadi výkonný výbor, riadi sa tento výbor ďalej uvedenými ustanoveniami.

  (2)

  (a)

  Výkonný výbor s výhradou ustanovení článku 57 (8) tvoria štáty zvolené Zhromaždením zo štátov, ktoré ...

  (b)

  Vláda každého štátu, ktorý je členom výkonného výboru, je zastúpená jedným delegátom, ktorému môžu pomáhať ...

  (3)

  Počet štátov, ktoré sú členmi výkonného výboru, zodpovedá štvrtine počtu štátov, ktoré sú členmi Zhromaždenia. ...

  (4)

  Pri voľbe členov výkonného výboru prihliada Zhromaždenie na spravodlivé zemepisné rozdelenie.

  (5)

  (a)

  Každý člen výkonného výboru zostáva vo funkcii od skončenia zasadania Zhromaždenia, na ktorom bol zvolený, ...

  (b)

  Členovia výkonného výboru môžu byť zvolení znova, ale najviac v počte dvoch tretín takých členov ...

  (c)

  Zhromaždenie prijme podrobné pravidlá voľby a prípadného znovuzvolenia člena výkonného výboru.

  (6)

  (a)

  Výkonný výbor:

  (i)

  pripravuje návrh rokovacieho programu Zhromaždenia;

  (ii)

  predkladá Zhromaždeniu návrh plánu a dvojročného rozpočtu Únie, pripravených generálnym riaditeľom; ...

  (iii)

  (zrušené)

  (iv)

  predkladá Zhromaždeniu pravidelné správy generálneho riaditeľa a ročné revízne účtovné správy s príslušným ...

  (v)

  podniká všetky potrebné opatrenia na vykonávanie plánu Únie generálnym riaditeľom v súlade s rozhodnutiami ...

  (vi)

  vykonáva všetky ostatné úlohy, ktoré sú mu v rámci tejto Zmluvy zverené.

  (b)

  Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré zaujímajú takisto iné únie riadené Organizáciou, výkonný výbor robí ...

  (7)

  (a)

  Výkonný výbor sa schádza raz za rok na riadnom zasadaní, ktoré zvolá generálny riaditeľ, pokiaľ možno ...

  (b)

  Výkonný výbor sa schádza na mimoriadnom zasadaní, ktoré zvolá generálny riaditeľ buď zo svojej vlastnej ...

  (8)

  (a)

  Každý štát, ktorý je členom výkonného výboru, má jeden hlas.

  (b)

  Polovica štátov, ktoré sú členmi výkonného výboru tvoria kvórum.

  (c)

  Rozhodnutia sa prijímajú prostou väčšinou odovzdaných hlasov.

  (d)

  Abstencie sa nepovažujú za hlasy.

  (e)

  Delegát môže zastupovať iba jeden štát a hlasovať len v jeho mene.

  (9)

  Zmluvné štáty, ktoré nie sú členmi výkonného výboru, majú právo účasti na jeho zasadaní ako pozorovatelia, ...

  (10)

  Výkonný výbor prijíma svoj vlastný rokovací poriadok.

  Článok 55

  (1)

  Administratívne úlohy, ktoré sa týkajú Únie, vykonáva Medzinárodný úrad.

  (2)

  Medzinárodný úrad zabezpečuje sekretariát pre rôzne orgány Únie.

  (3)

  Generálny riaditeľ je vedúci funkcionár Únie a zastupuje Úniu navonok.

  (4)

  Medzinárodný úrad vydáva Vestník a iné publikácie uvedené vo Vykonávacom predpise alebo vyžiadané Zhromaždením. ...

  (5)

  Vo Vykonávacom predpise sa ustanovuje, aké služby sú povinné poskytovať národné úrady Medzinárodnému ...

  (6)

  Generálny riaditeľ a člen aparátu ním určený sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na všetkých zasadaniach ...

  (7)

  (a)

  Medzinárodný úrad vykonáva prípravy pre revízne konferencie podľa inštrukcií Zhromaždenia a v spolupráci ...

  (b)

  Medzinárodný úrad môže vo veci príprav revíznej konferencie konzultovať medzivládne a medzinárodne nevládne ...

  (c)

  Generálny riaditeľ a osoby ním určené sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na rokovaniach revíznych ...

  (d)

  Medzinárodný úrad vykonáva aj ďalšie úlohy, ktoré mu budú pridelené.

  Článok 56

  (1)

  Zhromaždenie zriadi výbor pre technickú spoluprácu (v tomto článku ďalej len „výbor“).

  (2)

  (a)

  Zhromaždenie určí zloženie výboru a vymenuje jeho členov, pričom prihliada na spravodlivé zastúpenie ...

  (b)

  Orgány pre medzinárodnú rešerš a orgány pre medzinárodný predbežný prieskum sú členmi výboru z úradnej ...

  (c)

  Ak to počet zmluvných štátov umožňuje, je celkový počet členov výboru väčší než dvojnásobok počtu členov ...

  (d)

  Generálny riaditeľ vyzve z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť výboru zástupcov zainteresovaných organizácií, ...

  (3)

  Cieľom výboru je prispievať radami a odporúčaniami:

  (i)

  k trvalému zlepšovaniu služieb určených v Zmluve;

  (ii)

  pokiaľ je niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš a niekoľko orgánov pre medzinárodný predbežný prieskum, ...

  (iii)

  na výzvu Zhromaždenia alebo výkonného výboru k riešeniu technických problémov špecifických pre vytvorenie ...

  (4)

  Každý zmluvný štát a každá zainteresovaná medzinárodná organizácia sa môže obrátiť písomne na výbor ...

  (5)

  Výbor sa môže so svojou radou alebo odporúčaním obrátiť na generálneho riaditeľa alebo jeho prostredníctvom ...

  (6)

  (a)

  Generálny riaditeľ odovzdá výkonnému výboru vo všetkých prípadoch texty všetkých rád a odporúčaní výboru. ...

  (b)

  Výkonný výbor sa môže vyjadriť ku každej rade, odporúčaniu alebo k inej činnosti výboru a môže vyzvať ...

  (7)

  Do zriadenia výkonného výboru sa odkaz na výkonný výbor v odseku (6) považuje za odkaz na Zhromaždenie. ...

  (8)

  Postup výboru sa v podrobnostiach riadi rozhodnutiami Zhromaždenia.

  Článok 57

  (1)

  (a)

  Únia má rozpočet.

  (b)

  Rozpočet Únie zahŕňa vlastné príjmy a vydania Únie a jej príspevok na rozpočet spoločných výdavkov únií ...

  (c)

  Výdavky, ktoré sa nedotýkajú výlučne Únie, ale tiež jednej alebo viacerých únií riadených Organizáciou, ...

  (2)

  Rozpočet Únie sa zostavuje so zreteľom na požiadavky koordinácie s rozpočtami ostatných únií riadených ...

  (3)

  S výhradou ustanovenia odseku (5) je rozpočet Únie financovaný z týchto zdrojov:

  (i)

  z poplatkov a dávok za služby poskytované Medzinárodným úradom vo vzťahu k Únii;

  (ii)

  z predaja publikácií Medzinárodného úradu vo vzťahu k Únii a z honorárov za ne;

  (iii)

  z darov, odkazov a subvencií;

  (iv)

  z nájomného, úrokov a iných rôznych príjmov.

  (4)

  Výška poplatkov a dávok, ktoré patria Medzinárodnému úradu, a ceny za jeho publikácie sa určia tak, ...

  (5)

  (a)

  V prípade, že niektorý finančný rok sa skončí so schodkom, zaplatia zmluvné štáty, s výhradou ustanovení ...

  (b)

  O výške príspevku každého zmluvného štátu rozhodne Zhromaždenie, pričom vezme do úvahy počet medzinárodných ...

  (c)

  Ak je zabezpečené buď úplné, alebo čiastočné provizórne krytie schodku inými prostriedkami, môže Zhromaždenie ...

  (d)

  Ak to umožňuje finančná situácia Únie, môže Zhromaždenie rozhodnúť, že príspevky zaplatené podľa ustanovenia ...

  (e)

  Zmluvný štát, ktorý nezaplatil do dvoch rokov od dátumu splatnosti určeného zhromaždením svoj príspevok ...

  (6)

  Ak k prijatiu rozpočtu nedôjde pred začiatkom nového finančného obdobia, zostane v tej istej výške ako ...

  (7)

  (a)

  Únia má prevádzkový fond zriadený jednorazovou platbou každého zmluvného štátu. Ak tento fond nebude ...

  (b)

  Výška začiatočnej platby každého zmluvného štátu na uvedený fond alebo jeho podiel na zvýšenie fondu ...

  (c)

  Platobné podmienky určí Zhromaždenie na návrh generálneho riaditeľa a po vypočutí odporúčania koordinačného ...

  (d)

  Každá vrátená suma bude úmerná sumám zaplateným každým zmluvným štátom, pričom sa vezme do úvahy dátum ...

  (8)

  (a)

  V dohode o ústrednom sídle uzavretej so štátom, na ktorého území má Organizácia svoje ústredie, sa ustanovuje, ...

  (b)

  Štát uvedený v pododseku (a) a Organizácia majú právo písomne vypovedať záväzok poskytovať preddavky. ...

  (9)

  Revíziu účtov vykonáva jeden alebo viac zmluvných štátov alebo externých revízorov, ako je ustanovené ...

  Článok 58

  (1)

  Vykonávací predpis pripojený k Zmluve obsahuje pravidlá:

  (i)

  týkajúce sa záležitostí, v ktorých Zmluva výslovne odkazuje na Vykonávací predpis alebo výslovne ustanovuje, ...

  (ii)

  týkajúce sa administratívnych náležitostí, záležitostí alebo konania;

  (iii)

  týkajúce sa podrobností pri aplikácii ustanovení Zmluvy.

  (2)

  (a)

  Zhromaždenie môže vykonať zmenu Vykonávacieho predpisu.

  (b)

  S výhradou ustanovenia odseku (3) sa na vykonanie zmien požaduje trojštvrtinová väčšina odovzdaných ...

  (3)

  (a)

  Vo Vykonávacom predpise sú uvedené pravidlá, ktoré sa môžu zmeniť:

  (i)

  iba jednomyseľným súhlasom alebo

  (ii)

  iba vtedy, keď žiaden zo zmluvných štátov, ktorých národný úrad pôsobí ako orgán pre medzinárodnú rešerš ...

  (b)

  Ak sa má také pravidlo naďalej z uvedeného špeciálneho režimu vylúčiť, musia byť splnené podmienky uvedené ...

  (c)

  Ak sa má nejaké pravidlo naďalej do jedného alebo druhého špeciálneho režimu podľa pododseku (a) zahrnúť, ...

  (4)

  Vykonávací predpis ustanovuje, že generálny riaditeľ vydá pod dohľadom Zhromaždenia Administratívne ...

  (5)

  V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami Vykonávacieho predpisu má znenie Zmluvy ...

  HLAVA VI

  Článok 59

  S výhradou článku 64 (5) môže každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi, ktorý sa týka ...

  HLAVA VII

  Článok 60

  (1)

  Zmluvu možno periodicky revidovať na osobitnej konferencii zmluvných štátov.

  (2)

  O zvolení revíznej konferencie rozhodne Zhromaždenie.

  (3)

  Medzivládna organizácia určená ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný ...

  (4)

  Články 53 (5), (9) a (11), 54, 55 (4) až (8), 56 a 57 môže zmeniť buď revízna konferencia, alebo sa ...

  Článok 61

  (1)

  (a)

  Návrhy na zmenu článkov 53 (5), (9) a (11), 54, 55 (4) až (8), 56 a 57 môžu vychádzať z iniciatívy každého ...

  (b)

  Také návrhy oznámi generálny riaditeľ zmluvným štátom aspoň šesť mesiacov pred ich prerokovaním na Zhromaždení. ...

  (2)

  (a)

  Zmeny článkov uvedených v odseku (1) musí schváliť Zhromaždenie.

  (b)

  Na schválenie sa vyžaduje trojštvrtinová väčšina odovzdaných hlasov.

  (3)

  (a)

  Zmena článkov uvedených v odseku (1) nadobúda účinnosť jeden mesiac po tom, čo generálny riaditeľ dostane ...

  (b)

  Každá takto prijatá zmena v uvedených článkoch je záväzná pre všetky štáty, ktoré sú členmi Zhromaždenia ...

  (b)

  Každá zmena prijatá podľa pododseku (a) zaväzuje všetky štáty, ktoré sa stanú členmi Zhromaždenia po ...

  HLAVA VIII

  Článok 62

  (1)

  Každý štát, ktorý je členom Medzinárodnej Únie na ochranu priemyselného vlastníctva, sa môže stať členom ...

  (i)

  jej podpisom a dodatočným uložením ratifikačnej listiny alebo

  (ii)

  uložením listiny o prístupy k Zmluve.

  (2)

  Listiny o ratifikácii alebo o prístupe sa uložia u generálneho riaditeľa.

  (3)

  Ustanovenia článku 24 Stockholmského znenia Parížskeho Dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva ...

  (4)

  Odsek (3) nemožno v žiadnom prípade vykladať tak, že obsahuje uznanie alebo tichý súhlas zmluvného štátu ...

  Článok 63

  (1)

  (a)

  S výhradou ustanovenia odseku (3) nadobúda táto Zmluva účinnosť tri mesiace po tom, čo osem štátov uložilo ...

  (i)

  počet prihlášok podaných v tomto štáte presiahol podľa posledných ročných štatistík zverejnených Medzinárodným ...

  (ii)

  občania tohto štátu alebo osoby, ktoré tam majú pobyt, podľa posledných ročných štatistík zverejnených ...

  (iii)

  národný úrad tohto štátu dostal podľa posledných ročných štatistík uverejnených Medzinárodným úradom ...

  (b)

  Na účely tohto odseku výraz „prihlášky“ nezahŕňa prihlášky úžitkových vzorov.

  (2)

  S výhradou odseku (3) je pre každý štát, ktorý sa nestal členom Zmluvy v okamihu, keď nadobudla účinnosť ...

  (3)

  Ustanovenia hlavy II a zodpovedajúce pravidlá Vykonávacieho predpisu pripojeného k Zmluve sa však použijú ...

  Článok 64

  (1)

  (a)

  Každý štát môže vyhlásiť, že nie je viazaný ustanoveniami hlavy II.

  (b)

  Štáty, ktoré urobia vyhlásenie podľa ustanovenia pododseku (a), nie sú viazané ustanoveniami hlavy II ...

  (2)

  (a)

  Každý štát, ktorý neurobil vyhlásenie podľa odseku (1) (a), môže vyhlásiť, že:

  (i)

  nie je viazaný ustanoveniami článku 39 (1), pokiaľ ide o predloženie vyhotovenia medzinárodnej prihlášky ...

  (ii)

  záväzok týkajúci sa odkladu národného konania, ako je ustanovený v článku 40, nebude na prekážku zverejnenia ...

  (b)

  Štáty, ktoré urobia také vyhlásenie, budú ním viazané.

  (3)

  (a)

  Každý štát môže vyhlásiť, že pokiaľ ide oň, nevyžaduje medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky. ...

  (b)

  V prípadoch, keď pri uplynutí 18 mesiacov od dátumu priority obsahuje medzinárodná prihláška určenia ...

  (c)

  Aj v prípadoch, kde platí ustanovenie pododseku (b), zverejní Medzinárodný úrad medzinárodnú prihlášku: ...

  (i)

  na žiadosť prihlasovateľa, ako je ustanovené vo Vykonávacom predpise;

  (ii)

  v prípade, že národnú prihlášku alebo patent založený na medzinárodnej prihláške zverejnil ten národný ...

  (4)

  (a)

  Každý štát, ktorého národné zákonodarstvo priznáva jeho patentom účinok na známy stav techniky od doby ...

  (b)

  Každý štát, ktorý urobí vyhlásenie podľa pododseku (a), nebude v tomto rozsahu viazaný článkom 11 (3). ...

  (c)

  Každý štát, ktorý urobí vyhlásenie uvedené v pododseku (a), uvedie zároveň písomne dátum a podmienky, ...

  (5)

  Každý štát môže vyhlásiť, že nie je viazaný článkom 59. Pokiaľ sa týka sporov medzi zmluvným štátom, ...

  (6)

  (a)

  Každé vyhlásenie podľa tohto článku musí sa urobiť písomne. Môže sa urobiť pri podpise Zmluvy, pri uložení ...

  (b)

  Každé vyhlásenie podľa tohto článku možno kedykoľvek vziať späť oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi. ...

  (7)

  Iné výhrady k Zmluve okrem tých, ktoré sú uvedené v odsekoch (1) až (5), sú neprípustné.

  Článok 65

  (1)

  Ak dohoda s orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo pre medzinárodný predbežný prieskum ustanovuje prechodné ...

  (2)

  Zhromaždenie určí lehoty, od ktorých s výhradou ustanovenia odseku (1) môže podávať medzinárodné prihlášky ...

  Článok 66

  (1)

  Každý zmluvný štát môže vypovedať Zmluvu oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi.

  (2)

  Výpoveď nadobúda účinnosť šesť mesiacov po tom, čo oznámenie došlo generálnemu riaditeľovi. Nebudú tým ...

  Článok 67

  (1)

  (a)

  Zmluva sa podpisuje v jednom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku, pričom oba texty sú rovnako ...

  (b)

  Úradné texty vyhotoví generálny riaditeľ po konzultácii s príslušnými vládami v nemeckom, japonskom, ...

  (2)

  Zmluva je prístupná na podpis vo Washingtone do 31. decembra 1970.

  Článok 68

  (1)

  Originál Zmluvy sa uloží u generálneho riaditeľa po tom, čo už nebude prístupná na podpis.

  (2)

  Generálny riaditeľ odovzdá dve ním overené vyhotovenia Zmluvy a k nej pripojeného Vykonávacieho predpisu ...

  (3)

  Generálny riaditeľ vykoná registráciu Zmluvy na sekretariáte Spojených národov.

  (4)

  Generálny riaditeľ odovzdá dve ním overené vyhotovenia každej zmeny Zmluvy a Vykonávacieho predpisu ...

  Článok 69

  Generálny riaditeľ oznámi vládam všetkých členských štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového ...

  (i)

  podpisy podľa článku 62;

  (ii)

  uloženie ratifikačných listín alebo listín o prístupe podľa článku 62;

  (iii)

  dátum, keď Zmluva nadobudla účinnosť, a dátum, od ktorého sa použije hlava II podľa článku 63 (3); ...

  (iv)

  vyhlásenia urobené podľa článku 64 (1) až (5);

  (v)

  späťvzatie vyhlásení urobené podľa článku 64 (6) (b);

  (vi)

  výpovede, ktoré došli podľa článku 66;

  (vii)

  vyhlásenia urobené podľa článku 31 (4).

  VYKONÁVACÍ PREDPIS k Zmluve o patentovej spolupráci zmenený naposledy v roku 1984

  ČASŤ A

  PRAVIDLO I

  1.1

  Zmysel skrátených výrazov

  (a)

  Vo Vykonávacom predpise slovo „Zmluva“ znamená Zmluvu o patentovej spolupráci.

  (b)

  Vo Vykonávacom predpise slová „hlava“ a „článok“ sa vzťahujú na príslušnú hlavu a článok Zmluvy. ...

  Pravidlo 2

  2.1

  „Prihlasovateľ“

  Ak sa použije slovo „prihlasovateľ“, znamená to tiež zástupcu a iného splnomocnenca prihlasovateľa, ...

  2.2

  „Zástupca“

  Kedykoľvek sa použije slovo „zástupca“, znamená to zástupcu ustanoveného podľa ustanovenia pravidla ...

  2.2

  bis „Spoločný splnomocnenec“

  Kedykoľvek sa použije výraz „spoločný splnomocnenec“, znamená to prihlasovateľa, ktorý je ustanovený ...

  2.3

  „Podpis“

  Ak národné zákonodarstvo, používané prijímacím úradom alebo príslušným orgánom pre medzinárodnú rešerš ...

  2.4

  „Prioritné obdobie“

  (a)

  Kedykoľvek sa použije výraz „prioritné obdobie“ vo vzťahu k uplatneniu priority, znamená to obdobie ...

  (b)

  Pravidlo 80.5 sa použije mutatis mutandis k prioritnému obdobiu.

  ČASŤ B

  PRAVIDLO 50 OPRÁVNENIE PODĽA ČLÁNKU 22 (3) 50.1 Výkon oprávnenia (a) Každý zmluvný štát, ktorý ...

  PRAVIDLO 3

  3.1.

  Formulár žiadosti

  Žiadosť sa podáva na tlačenom formulári alebo ako počítačový výtlačok.

  3.2

  Možnosť získať formuláre

  Tlačené formuláre poskytne prihlasovateľovi bezplatne prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad, ak si ...

  3.3

  Kontrolný zoznam

  (a)

  Žiadosť obsahuje zoznam, ktorý uvádza:

  (i)

  celkový počet listov, ktoré obsahuje medzinárodná prihláška, a počet listov každej časti medzinárodnej ...

  (ii)

  kde je to potrebné, či k medzinárodnej prihláške tak, ako bola podaná, je priložené plnomocenstvo (t. ...

  (iii)

  číslo obrázku výkresov, ktorý by sa podľa návrhu prihlasovateľa mal zverejniť spolu s anotáciou; vo ...

  (b)

  Zoznam vyplní prihlasovateľ, a ak tak neurobí, uvedie potrebné údaje okrem čísla obrázku podľa odseku ...

  3.4

  Podrobnosti

  S výhradou ustanovení pravidla 3.3 upravia podrobnosti tlačeného formulára žiadosti a žiadosti podávanej ...

  Pravidlo 4

  4.1

  Povinný a fakultatívny obsah; podpis

  (a)

  Žiadosť musí obsahovať

  (i)

  petit;

  (ii)

  názov vynálezu;

  (iii)

  údaje týkajúce sa prihlasovateľa a zástupcu, ak je zástupca ustanovený;

  (iv)

  údaje týkajúce sa vynálezcu, ak národné zákonodarstvo aspoň jedného z určených štátov požaduje, aby ...

  (b)

  Žiadosť prípadne obsahuje:

  (i)

  uplatnenie priority;

  (ii)

  údaje týkajúce sa skoršej rešerše podľa pravidla 4.12(i) a 12bis.1(c) a (f),

  (iii)

  odkaz na základnú prihlášku alebo základný patent

  (iv)

  údaj o prihlasovateľovej voľbe príslušného orgánu pre medzinárodnú rešerš.

  (c)

  Žiadosť môže obsahovať:

  (i)

  údaje týkajúce sa vynálezcu, ak národné zákonodarstvo žiadneho z určených štátov nepožaduje, aby sa ...

  (ii)

  žiadosť na prijímací úrad, aby pripravil a odoslal Medzinárodnému úradu prioritný doklad, ak prihláška, ...

  (iii)

  vyhlásenia podľa pravidla 4.17,

  (iv)

  vyhlásenie podľa pravidla 4.18,

  (v)

  žiadosť o obnovenie práva na prioritu,

  (vi)

  vyhlásenie podľa pravidla 4.12(ii).

  (d)

  Žiadosť musí byť podpísaná.

  4.2

  Petit

  Petit musí mať ďalej uvedený obsah, pričom sa odporúča toto jeho znenie: „Podpísaný žiada, aby táto ...

  4.3

  Názov vynálezu

  Názov vynálezu musí byť krátky (odporúča sa názov s dvoma až siedmimi slovami, pokiaľ je v angličtine ...

  4.4

  Mená a adresy

  (a)

  Mená fyzických osôb sa uvádzajú priezviskom a menom (menami), priezvisko sa uvádza pred menom (menami). ...

  (b)

  Názvy právnických osôb sa uvádzajú ich úplným úradným označením.

  (c)

  Adresy sa uvádzajú tak, aby sa tým splnili obvyklé požiadavky na rýchle poštové doručenie na udanú adresu, ...

  (d)

  Pre každého prihlasovateľa, vynálezcu alebo zástupcu sa smie uviesť iba jedna adresa, ak však nebol ...

  4.5

  Prihlasovateľ

  (a)

  Žiadosť musí uvádzať

  (i)

  meno

  (ii)

  adresu a

  (iii)

  štátnu príslušnosť a sídlo prihlasovateľa alebo každého prihlasovateľa, ak ich je viac.

  (b)

  Štátna príslušnosť prihlasovateľa sa musí uviesť názvom štátu, ktorého je príslušníkom.

  (c)

  Sídlo prihlasovateľa sa musí uviesť názvom štátu, na ktorého území má pobyt.

  (d)

  V žiadosti smú byť uvedení, pre rôzne určené štáty, rôzni prihlasovatelia. V takom prípade sa v žiadosti ...

  (e)

  Ak je prihlasovateľ registrovaný na národnom úrade, ktorý pôsobí ako prijímací úrad, v žiadosti sa môže ...

  4.6

  Vynálezca

  (a)

  V prípade uplatnenia pravidla 4.1(a)(iv) alebo (c)(i) musí žiadosť obsahovať meno a adresu vynálezcu ...

  (b)

  Ak je prihlasovateľ vynálezcom, musí žiadosť obsahovať namiesto údaja uvedeného v odseku (a) oznámenie ...

  (c)

  V žiadosti možno pre rôzne určené štáty uviesť rôzne osoby ako vynálezcov vtedy, ak sú v tomto smere ...

  4.7

  Zástupca

  (a)

  Ak je menovaný zástupca, v žiadosti sa musí uviesť táto skutočnosť a meno a adresa zástupcu.

  (b)

  Ak je zástupca registrovaný národným úradom, ktorý pôsobí ako prijímací úrad, v žiadosti sa môže uviesť ...

  4.8

  Ak je menovaný spoločný zástupca, v žiadosti sa musí táto skutočnosť uviesť.

  4.9

  Určenie štátov. Druhy ochrany. Národné a regionálne patenty

  (a)

  Podanie žiadosti založí:

  (i)

  určenie všetkých zmluvných štátov, ktoré sú viazané zmluvou ku dňu medzinárodného podania;

  (ii)

  údaj, že medzinárodná prihláška, ak ide o každý určený štát, ktorý uplatňuje články 43 a 44, je na udelenie ...

  (iii)

  údaj, že medzinárodná prihláška, ak ide o každý určený štát, v ktorom sa uplatňuje článok 45(1), je ...

  (b)

  Aj napriek odseku (a)(i), ak 5. októbra 2005 národné zákonodarstvo zmluvného štátu uvádza, že podanie ...

  4.10

  Uplatnenie priority

  (a)

  Akékoľvek vyhlásenie uvedené v článku 8(1) („uplatnenie priority“) môže uplatňovať prioritu jednej alebo ...

  (i)

  dátum, kedy bola skoršia prihláška podaná, dátum podania je v rámci lehoty 12 mesiacov, ktoré predchádzajú ...

  (ii)

  číslo skoršej prihlášky;

  (iii)

  ak skoršia prihláška je národnou prihláškou, členská krajina Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného ...

  (iv)

  ak skoršia prihláška je regionálnou prihláškou, orgán poverený udeľovaním regionálnych patentov podľa ...

  (v)

  ak je skoršia prihláška medzinárodnou prihláškou, prijímací úrad, v ktorom bola podaná.

  (b)

  Navyše k obsahu požadovanému podľa odsekov (a)(iv) alebo (v):

  (i)

  ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou alebo medzinárodnou prihláškou, uplatnenie priority môže ...

  (ii)

  ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou a aspoň jedna zo zmluvných strán regionálnej patentovej ...

  (c)

  Na účely odsekov (a ) a (b) sa článok 2(vi) nepoužije.

  (d)

  Ak 29. septembra 1999 nie sú zmenené odseky (a) a (b), ktoré nadobudnú platnosť od 1. januára 2000, ...

  4.11

  Odkaz na pokračovanie alebo čiastkové pokračovanie, alebo základnú prihlášku, alebo udelenie

  (a)

  musí to uviesť v žiadosti a identifikovať relevantnú základnú prihlášku alebo základný patent alebo ...

  (i)

  prihlasovateľ zamýšľa označiť podľa pravidla 49bis.1(a) alebo (b), že si praje, aby medzinárodná prihláška ...

  (ii)

  prihlasovateľ zamýšľa označiť podľa pravidla 49bis.1(d), že si želá, aby medzinárodná prihláška bola ...

  (b)

  Zahrnutie označenia do žiadosti podľa odseku (a) nemá vplyv na použitie pravidla 4.9.

  4.12

  Ak si prihlasovateľ želá, aby orgán pre medzinárodnú rešerš pri vykonávaní medzinárodnej rešerše vzal ...

  (i)

  musí to v žiadosti uviesť a špecifikovať príslušný orgán alebo úrad a prihlášku, na ktorú sa skoršia ...

  (ii)

  žiadosť môže obsahovať vyhlásenie, ak sa vyžaduje na tento účel, že ide o tú istú prihlášku alebo v ...

  4.14

  bis Voľba orgánu pre medzinárodnú rešerš

  Ak je na medzinárodnú rešerš medzinárodnej prihlášky príslušných viacero orgánov, prihlasovateľ označí ...

  4.15

  Žiadosť musia podpísať prihlasovateľ alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ, všetci prihlasovatelia. ...

  (b)

  (zrušené)

  4.16

  Prepis a preklad určitých slov

  (a)

  Ak meno alebo adresa nie sú napísané latinskou abecedou, musia sa takisto uviesť v latinskej abecede, ...

  (b)

  Ak meno krajiny nie je napísané latinskou abecedou, musí sa takisto uviesť v anglickom jazyku.

  4.17

  Žiadosť môže obsahovať pre potreby národného zákonodarstva aplikovaného v jednom alebo vo viacerých ...

  (i)

  vyhlásenie o totožnosti prihlasovateľa, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(i);

  (ii)

  vyhlásenie o prihlasovateľovom práve ako pri dátume medzinárodného podania na prihlásenie a udelenie ...

  (iii)

  vyhlásenie o prihlasovateľovom práve ako pri dátume medzinárodného podania na nárokovanie priority skoršej ...

  (iv)

  vyhlásenie o pôvodcovstve, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(iv), ktoré musí byť podpísané tak, ako ...

  (v)

  vyhlásenie o zverejneniach, ktoré nie sú na škodu udelenia patentu, alebo o výnimkách pri nedostatku ...

  4.18

  Vyhlásenie o včlenení odkazom

  Ak si medzinárodná prihláška ku dňu, keď prijímací úrad prijal skôr jeden alebo viac prvkov uvedených ...

  4.19

  Dodatkové údaje

  (a)

  Žiadosť nesmie obsahovať žiadne iné údaje než tie, ktoré sa uvádzajú v pravidlách 4.1 až 4.18, s tým, ...

  (b)

  Ak žiadosť obsahuje iné údaje než tie, ktoré sú uvedené v pravidlách 4.1 až 4.18 alebo povolené podľa ...

  PRAVIDLO 5

  5.1

  Spôsob opisu

  (a)

  Opis sa musí začínať názvom vynálezu uvedeného v žiadosti a musí:

  (i)

  spresnenie technického odboru, ktorého sa vynález týka;

  (ii)

  uvedenie známeho stavu techniky, ktorý prihlasovateľ pozná a ktorý môže byť užitočný pre porozumenie, ...

  (iii)

  vlastný opis prihláseného vynálezu takými výrazmi, aby bolo možné technickému problému (aj keď nebol ...

  (iv)

  krátky opis prípadných výkresov;

  (v)

  uvedenie aspoň najlepšieho spôsobu, ktorým by bolo možné podľa názoru prihlasovateľa uskutočniť prihlásený ...

  (vi)

  výslovné uvedenie spôsobu, akým sa môže predmet vynálezu vhodne využívať v priemysle, pokiaľ to celkom ...

  (b)

  Spôsob a poradie opisu uvedené v odseku (a) treba dodržať s výnimkou prípadov, keď pre povahu vynálezu ...

  (c)

  S výhradou ustanovenia odseku (b) uvedie sa každá časť spomenutá v odseku (a) vhodným nadpisom v súlade ...

  5.2

  Opis sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín

  (a)

  Ak medzinárodná prihláška obsahuje opis jednej sekvencie alebo viacerých sekvencií nukleotidov a/alebo ...

  (b)

  Ak časť opisu s výpisom sekvencie opisu obsahuje voľný text, ako sa stanovuje v štandarde uvedenom v ...

  PRAVIDLO 6

  6.1

  Počet a číslovanie nárokov

  (a)

  Počet nárokov musí byť primeraný povahe prihláseného vynálezu.

  (b)

  Ak je nárokov niekoľko, musia byť číslované za sebou arabskými číslicami.

  (c)

  Spôsob číslovania v tých prípadoch, keď dochádza k úprave nárokov, sa spravuje Administratívnymi smernicami. ...

  6.2

  Odkazy na iné časti medzinárodnej prihlášky

  (a)

  Nároky sa nesmú, s výnimkou prípadov, kde je to nevyhnutne potrebné, opierať, pokiaľ ide o technické ...

  (b)

  V tých prípadoch, keď medzinárodná prihláška obsahuje výkresy, dáva sa prednosť tomu, aby technické ...

  6.3

  Spôsob zostavovania nárokov

  (a)

  Definícia predmetu, o ktorého ochranu sa žiada, pozostáva z technických znakov vynálezu.

  (b)

  Ak je to vhodné, musia nároky obsahovať:

  (i)

  úvodnú časť označujúcu tie technické znaky vynálezu, ktoré sú potrebné pre definíciu prihláseného predmetu, ...

  (ii)

  význakovú časť, ktorej predchádzajú napr. slová „vyznačujúce sa“, „vyznačené tým“, „pričom zlepšenie ...

  (c)

  Tam, kde národné zákonodarstvo určeného štátu nevyžaduje, aby boli nároky zostavené spôsobom uvedeným ...

  6.4

  Závislé nároky

  (a)

  Každý nárok, ktorý obsahuje všetky znaky jedného alebo viacerých ostatných nárokov (nárok v závislej ...

  (b)

  Každý závislý nárok musí byť formulovaný tak, aby obsahoval všetky obmedzenia obsiahnuté v nároku, na ...

  (c)

  Všetky závislé nároky, ktoré sa odvolávajú na jediný predchádzajúci nárok, a všetky závislé nároky, ...

  6.5

  Úžitkové vzory

  Každý určený štát, v ktorom sa žiada o udelenie úžitkového vzoru na základe medzinárodnej prihlášky, ...

  PRAVIDLO 7

  7.1

  Technologické schémy a diagramy

  Technologické schémy a diagramy sa považujú za výkresy.

  7.2

  Lehota

  Lehota uvedená v článku 7 (2) (ii) musí zodpovedať okolnostiam daného prípadu a nesmie byť kratšia ako ...

  PRAVIDLO 8

  8.1

  Obsah a forma anotácie

  (a)

  Anotácia musí obsahovať:

  (i)

  súhrn podstaty vynálezu, ako vyplýva z opisu nákov a prípadných výkresov; v súhrne musí byť uvedený ...

  (ii)

  tam, kde to pripadá do úvahy, chemický vzorec, ktorý zo všetkých vzorcov uvedených v medzinárodnej prihláške ...

  (b)

  Anotácia musí byť taká stručná, ako to dovoľuje podstata vynálezu (pokiaľ možno 50 až 150 slov, ak je ...

  (c)

  Anotácia nesmie obsahovať údaje o tvrdených výhodách alebo hodnote prihláseného vynálezu ani o jeho ...

  (d)

  Každý podstatný technický znak uvedený v anotácii a zobrazený na výkrese medzinárodnej prihlášky musí ...

  8.2

  Obrázok

  (a)

  Ak prihlasovateľ opomenie urobiť návrh podľa pravidla 3.3 (a) (iii) alebo ak orgán pre medzinárodnú ...

  (b)

  Pokiaľ orgán poverený medzinárodnou rešeršou uzná, že na pochopenie anotácie sa nehodí žiadny obrázok ...

  8.3

  Hlavné zásady formulácie

  Anotácia sa formuluje tak, aby mohla účinne slúžiť ako orientačná pomôcka na účely rešerše v príslušnom ...

  PRAVIDLO 9

  9.1

  Medzinárodná prihláška nesmie obsahovať:

  (i)

  výrazy alebo výkresy, ktoré odporujú dobrým mravom;

  (ii)

  výrazy alebo výkresy, ktoré sa priečia verejnému poriadku;

  (iii)

  hanlivé údaje o výrobkoch alebo postupoch akejkoľvek inej osoby než prihlasovateľa alebo o výhodách ...

  (iv)

  akékoľvek vyhlásenia alebo iné veci, ktoré sú vzhľadom na okolnosti zrejme bezvýznamné alebo nepotrebné. ...

  9.2

  Pripomienka rozporu s predpismi

  Prijímací úrad a orgán pre medzinárodnú rešerš môžu urobiť pripomienku, že medzinárodná prihláška nie ...

  9.3

  Odkaz na článok 21 (6)

  „Hanlivé údaje“ uvedené v článku 21 (6) majú význam vymedzený pravidlom 9.1 (iii).

  PRAVIDLO 10

  10.1

  Terminológia a značky

  (a)

  Jednotky váh a mier musia byť vyjadrené v metrickej sústave, prípadne aj v metrickej sústave, ak sú ...

  (b)

  Teploty musia byť vyjadrené v stupňoch Celzia, prípadne aj v stupňoch Celzia, ak sú najprv vyjadrené ...

  (c)

  zrušené

  (d)

  Pre údaje o teple, energii, svetle, zvuku a magnetizme, ako aj pre matematické vzorce a elektrické jednotky ...

  (e)

  Všeobecne sa používajú iba také technické výrazy, značky a symboly, ktoré sú v odbore všeobecne zavedené. ...

  (f)

  Ak je medzinárodná prihláška alebo jej preklad v čínštine, v angličtine alebo v japončine, začiatok ...

  10.2

  Dôslednosť

  V celej medzinárodnej prihláške sa dôsledne používa zvolená terminológia a značky.

  Pravidlo 11

  11.1

  Počet vyhotovení

  (a)

  S výhradou ustanovenia odseku (b) sa podávajú medzinárodné prihlášky a každý z dokladov uvedených v ...

  (b)

  Každý prijímací úrad môže požadovať, aby medzinárodná prihláška a každý doklad uvedený v kontrolnom ...

  11.2

  Vhodnosť na reprodukciu

  (a)

  Všetky časti medzinárodnej prihlášky (t. j. žiadosť, opis, nároky, výkresy a anotácia) musia byť predložené ...

  (b)

  Všetky listy musia byť bez záhybov a trhlín; nesmú byť preložené.

  (c)

  Používa sa iba jedna strana každého listu.

  (d)

  S výhradou pravidla 11.10 (d) a pravidla 11.13 (j) sa každý list použije v zvislej polohe (t. j. kratšie ...

  11.3

  Použiteľný materiál

  Všetky časti medzinárodnej prihlášky musia byť na papieri, ktorý je ohybný, silný, biely, hladký, nelesklý ...

  11.4

  Oddelené listy a pod.

  (a)

  Každá časť medzinárodnej prihlášky (žiadosť, opis, nároky, anotácia) sa začína na novom liste.

  (b)

  Všetky listy medzinárodnej prihlášky sa spoja tak, aby sa pri štúdiu mohli ľahko obracať, aby sa dali ...

  11.5

  Rozmery listov

  Rozmery listov musia zodpovedať formátu A4 (29,7 cm x 21 cm). Každý prijímací úrad však môže prijať ...

  11.6

  Okraje

  (a)

  Minimálne okraje listov obsahujúcich opis, nároky a anotáciu sú tieto:

  (b)

  Odporúčané maximálne okraje uvedené v odseku (a) sú tieto:

  (c)

  Na listoch s výkresmi nesmie byť použiteľná plocha väčšia ako 26,2 cm x 17,00 cm. Listy nesmú mať okolo ...

  (d)

  Okraje uvedené v odsekoch (a) až (c) sa týkajú listov formátu A4. Aj keď prijímací úrad prijíma iné ...

  (e)

  S výhradou odseku (f) a ustanovenia pravidla 11.8 (b) okraje predloženej medzinárodnej prihlášky musia ...

  (f)

  Horný okraj môže obsahovať v ľavom rohu značku prihlasovateľa, s podmienkou, že značka nebude nižšie ...

  11.7

  Číslovanie listov

  (a)

  Všetky listy, ktoré obsahuje medzinárodná prihláška, musia byť číslované za sebou arabskými číslicami, ...

  (b)

  Čísla musia byť umiestnené v strede horného alebo spodného okraja listu, ale nesmú byť umiestnené v ...

  11.8

  Číslovanie riadkov

  (a)

  Naliehavo sa odporúča číslovať každý piaty riadok každého listu opisu a každého listu nárokov.

  (b)

  Čísla by mali byť uvedené v pravej polovici ľavého okraja.

  11.9

  Spôsob písania textu

  (a)

  Žiadosť, opis, nároky a anotácia sa píšu strojom alebo sa tlačia.

  (b)

  V prípade potreby možno napísať rukou alebo nakresliť len grafické symboly a znaky, chemické alebo matematické ...

  (c)

  Strojopis má medziriadkovú medzeru 1 1/2.

  (d)

  Všetky textové časti musia byť napísané takým písmom, pri ktorom sú veľké písmená vysoké najmenej 0,28 ...

  (e)

  Ustanovenia odsekov (c) a (d), pokiaľ ide o medzery a o rozmery znakov, sa nevzťahujú na texty v čínštine ...

  11.10

  Výkresy, vzorce a tabuľky v textovej časti

  (a)

  V žiadosti, opise, nárokoch a anotácii nesmú byť výkresy.

  (b)

  V opise, nárokoch a anotácii smú byť chemické a matematické vzorce.

  (c)

  V opise a v anotácii smú byť tabuľky; nárok smie obsahovať tabuľky iba vtedy, ak je to vzhľadom na predmet ...

  11.11

  Texty na výkresoch

  (a)

  Výkresy nesmú obsahovať texty, iba jednotlivé slovo alebo jednotlivé slová, ak je to úplne nevyhnutné, ...

  (b)

  Všetky použité slová musia byť umiestnené tak, aby sa mohli pri preklade prelepiť bez porušenia niektorej ...

  11.12

  Prepisy a pod.

  Na listoch sa nesmie nadmerne mazať, listy nesmú obsahovať prepisy, preklepy alebo vsuvky medzi riadkami. ...

  11.13

  Osobitné požiadavky na výkresy

  (a)

  Výkresy musia byť vyhotovené trvanlivými, čiernymi, dostatočne sýtymi a tmavými, rovnako hrubými a dobre ...

  (b)

  Rezy musia byť opatrené obvyklým šrafovaním, ktoré nesmie brániť ľahkej čitateľnosti vzťahových značiek ...

  (c)

  Mierka výkresov a zreteľnosti ich grafického vyhotovenia musia byť také, aby sa aj pri fotografickej ...

  (d)

  Ak sa vo výnimočných prípadoch na výkresoch uvedie mierka, musí sa znázorniť graficky.

  (e)

  Všetky číslice, písmená a vynášacie čiary obsiahnuté vo výkrese musia byť jednoduché a jasné. V spojení ...

  (f)

  Všetky čiary výkresov sa musia riadne nakresliť rysovacími pomôckami.

  (g)

  Každý prvok určitého obrázku musí byť úmerný ostatným prvkom obrázku, ibaže použitie rôznych mierok ...

  (h)

  Výška číslic a písmen nesmie byť nižšia ako 0,32 cm. Pre legendu výkresov sa použije latinská abeceda, ...

  (i)

  Jeden list výkresu smie obsahovať niekoľko obrázkov. Ak obrázky na dvoch alebo viacerých listoch tvoria ...

  (j)

  Jednotlivé obrázky sa na liste alebo na listoch zostavia tak, aby sa neplytvalo miestom, najlepšie v ...

  (k)

  Nezávisle od očíslovania listov musia sa jednotlivé obrázky číslovať za sebou arabskými číslami. ...

  (l)

  Vzťahové značky, neuvedené v opise nesmú byť na výkresoch a naopak.

  (m)

  Vzťahové značky toho istého prvku musia byť zhodné v celej medzinárodnej prihláške.

  (n)

  Ak výkresy obsahujú veľký počet vzťahových značiek, dôrazne sa odporúča pripojiť osobitný list so zoznamom ...

  11.14

  Neskôr predložené doklady

  Pravidlá 10 a 11.1 až 11.13 sa takisto vzťahujú na každý dokument – napríklad, opravené stránky, upravené ...

  Pravidlo 12

  12.1

  Prípustné jazyky pri podaní medzinárodnej prihlášky

  (a)

  Medzinárodná prihláška sa musí podať v niektorom z jazykov, ktorý prijímací úrad pripúšťa na tento účel. ...

  (b)

  Každý prijímací úrad pripúšťa pri podaní medzinárodnej prihlášky najmenej jeden jazyk, ktorý je aj: ...

  (i)

  jazykom prijateľným pre medzinárodný rešeršný orgán, alebo ak je to možné, najmenej jediným orgánom ...

  (ii)

  jazykom, v ktorom sa má prihláška zverejniť;

  (c)

  Napriek odseku (a) sa žiadosť podáva v akomkoľvek jazyku zverejnenia, ktorý pripúšťa prijímací úrad ...

  (d)

  Bez ohľadu na odsek (a) sa musí každý text obsiahnutý v časti opisu s výpisom sekvencií podľa pravidla ...

  12.1bis Jazyk prvkov a častí predložených podľa pravidla 20.3, 20.5 alebo 20.6

  Prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), ktorý predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.3(b) ...

  12.1ter Jazyk údajov predložených podľa pravidla 13bis.4

  Každý údaj týkajúci sa uloženého biologického materiálu, predložený podľa pravidla 13bis.4 musí byť ...

  12.2

  Jazyk zmien v medzinárodnej prihláške

  (a)

  Každá úprava medzinárodnej prihlášky musí byť v jazyku, v ktorom bola podaná prihláška, s výnimkou pravidiel ...

  b) Každá oprava podľa pravidla 91.1 zjavného omylu v medzinárodnej prihláške musí byť v jazyku, v ktorom ...

  (i)

  ak sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a), 12.4(a) alebo 55.2(a), opravy ...

  (ii)

  ak sa vyžaduje preklad žiadosti podľa pravidla 26.3ter(c), opravy podľa pravidla 91.1(b)(i) stačí predložiť ...

  (c)

  Každá oprava chyby v medzinárodnej prihláške podľa pravidla 26 musí byť v jazyku, v ktorom sa podala ...

  12.3

  Preklad na účely medzinárodnej rešerše

  (a)

  Ak jazyk, v ktorom bola medzinárodná prihláška podaná, nie je prípustný pre orgán pre medzinárodnú rešerš, ...

  (i)

  jazykom prípustným pre tento orgán, a

  (ii)

  jazykom, v ktorom má byť prihláška zverejnená, a

  (iii)

  jazykom prípustným pre prijímací úrad podľa pravidla 12.1(a), ak nie je medzinárodná prihláška podaná ...

  (b)

  Odsek (a) sa nepoužije pre žiadosť ani pre žiadnu časť opisu s výpisom sekvencií.

  (c)

  Ak prijímací úrad zašle prihlasovateľovi oznámenie podľa pravidla 20.2(c), prihlasovateľ nepredložil ...

  (i)

  predložil preklad v lehote podľa odseku (a);

  (ii)

  v prípade, že požadovaný preklad nebol predložený v lehote podľa odseku (a), predložil preklad a prípadne ...

  (d)

  Ak prijímací úrad zaslal prihlasovateľovi výzvu podľa odseku (c) a prihlasovateľ nepredložil v lehote ...

  (e)

  Za predloženie prekladu po uplynutí lehoty podľa odseku (a) môže prijímací úrad požadovať vo svoj prospech ...

  12.4

  Preklad na účely medzinárodného zverejnenia

  (a)

  Ak jazyk, v ktorom je podaná medzinárodná prihláška, nie je jazykom zverejnenia a preklad sa nevyžiadal ...

  (b)

  Odsek (a) sa neaplikuje na žiadosť ani na časť výpisu sekvencií opisu.

  (c)

  Ak prihlasovateľ nepredložil v rámci lehoty uvedenej v odseku (a) požadovaný preklad podľa tohto odseku, ...

  (d)

  Ak prihlasovateľ nepredložil v rámci lehoty podľa odseku (c) požadovaný preklad a nezaplatil požadovaný ...

  (e)

  Za predloženie prekladu po uplynutí lehoty podľa odseku (a) môže prijímací úrad požadovať vo svoj prospech ...

  Pravidlo 12bis

  12bis.1 Kópia výsledkov skoršej rešerše a skoršej prihlášky; preklad

  (a)

  Ak prihlasovateľ požiadal podľa pravidla 4.12 orgán pre medzinárodnú rešerš, aby vzal do úvahy výsledky ...

  (b)

  Orgán pre medzinárodnú rešerš môže s výnimkou odsekov (c) až (f) vyzvať prihlasovateľa, aby mu v lehote ...

  (i)

  kópiu príslušnej skoršej prihlášky,

  (ii)

  ak je skoršia prihláška v jazyku, ktorý orgán pre medzinárodnú rešerš neakceptuje, preklad skoršej prihlášky ...

  (iii)

  ak výsledky skoršej rešerše sú v jazyku, ktorý orgán pre medzinárodnú rešerš neakceptuje, preklad týchto ...

  (iv)

  kópiu každého dokumentu citovaného vo výsledkoch skoršej rešerše.

  (c)

  Ak skoršiu rešerš vykonal ten istý úrad, ktorý koná ako prijímací úrad, prihlasovateľ môže miesto predloženia ...

  (d)

  Ak skoršiu rešerš vykonal orgán pre medzinárodnú rešerš alebo ten istý úrad, ktorý koná ako orgán pre ...

  (e)

  Ak žiadosť obsahuje vyhlásenie podľa pravidla 4.12(ii), že medzinárodná prihláška je tá istá alebo v ...

  (f)

  Ak je kópia alebo preklad podľa odsekov (a) a (b) k dispozícii orgánu pre medzinárodnú rešerš vo forme ...

  PRAVIDLO 13

  13.1

  Požiadavka

  Medzinárodná prihláška smie obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov vzájomne spojených tak, ...

  13.2.

  Okolnosti, za ktorých sa požiadavka jednotnosti vynálezu považuje za splnenú

  Ak sa v jednej a tej istej medzinárodnej prihláške nárokuje skupina vynálezov, je požiadavka jednotnosti ...

  13.3.

  Určenie jednotnosti vynálezu neovplyvnené spôsobom zostavenia nárokov

  Určenie, či je skupina vynálezov vzájomne spojená tak, že tvorí jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku, ...

  13.4

  Závislé nároky

  S výhradou pravidla 13.1 možno do jedinej medzinárodnej prihlášky zahrnúť rozumný počet závislých nárokov ...

  13.5

  Úžitkové vzory

  Každý určený štát, v ktorom sa žiada o udelenie úžitkového vzoru na základe medzinárodnej prihlášky, ...

  Pravidlo 13bis

  13bis.1 Definícia

  Na účely tohto pravidla sa pod výrazom „odkaz na uložený biologický materiál“ rozumejú údaje medzinárodnej ...

  13bis.2 Odkazy (všeobecne)

  Každý odkaz na uložený biologický materiál sa vykoná podľa tohto pravidla, a ak sa takto vykoná, predpokladá ...

  13bis ) Odkazy: obsah; opomenutie odkazu alebo údaja

  (a)

  Odkaz na uložený biologický materiál musí obsahovať:

  (i)

  meno a adresu ukladacieho orgánu, na ktorom došlo k uloženiu;

  (ii)

  dátum uloženia biologického materiálu v tejto inštitúcii;

  (iii)

  prístupové číslo pridelené týmto orgánom uloženému mikroorganizmu;

  (iv)

  ďalšie skutočnosti oznámené Medzinárodnému úradu podľa ustanovenia pravidla 13 bis 7 (a) (i), pokiaľ ...

  (b)

  Nezahrnutie odkazu na uložený biologický materiál alebo nezahrnutie niektorého údaja, ktorý sa týka ...

  13bis.4 Odkazy: lehota na predloženie údajov

  (a)

  S výnimkou odsekov (b) a (c), ak nie je niektorý z údajov uvedený v pravidle 13bis.3(a) obsiahnutý v ...

  (i)

  v lehote 16 mesiacov od dátumu priority, takýto údaj bude každý určený úrad považovať za predložený ...

  (ii)

  po uplynutí lehoty 16 mesiacov od dátumu priority, každý určený úrad bude údaj považovať za predložený ...

  (b)

  Ak to národná legislatíva určeného úradu vyžaduje pri národných prihláškach, úrad môže žiadať predloženie ...

  (c)

  Ak prihlasovateľ žiada skoršie zverejnenie podľa článku 21(2)(b), ktorýkoľvek určený úrad môže každý ...

  (d)

  Medzinárodný úrad oznámi prihlasovateľovi dátum prijatia každého údaja predloženého podľa odseku (a), ...

  (i)

  ak bol údaj prijatý pred dokončením technických príprav na zverejnenie, zverejní sa predložený údaj ...

  (ii)

  ak bol údaj prijatý po skončení technických príprav na medzinárodné zverejnenie, oznámi dátum a závažné ...

  13bis.5 Odkazy a údaje na účely jedného štátu alebo viacerých určených štátov; rôzne uloženia pre rôzne ...

  (a)

  Odkaz na uložený biologický materiál sa považuje za odkaz na účely všetkých určených štátov, ak výslovne ...

  (b)

  Odkazy na niekoľko rôznych uložení biologického materiálu sa môžu vykonať pre rôzne určené štáty. ...

  (c)

  Každý určený úrad môže neuznať uloženie vykonané v inej depozitnej inštitúcii ako v tej, ktorá bola ...

  13bis.6 Poskytnutie vzoriek

  (b)

  Podľa článkov 23 a 40 sa vzorky uloženého biologického materiálu, na ktorý bol urobený odkaz v medzinárodnej ...

  13bis.7 Národné požiadavky; oznámenie a zverejnenie

  (a)

  Každý národný úrad môže oznámiť Medzinárodnému úradu požiadavky národnej legislatívy v tom smere, že ...

  (i)

  sa požaduje, aby každý údaj uvedený v oznámení okrem tých, ktoré sú uvedené v pravidle 13bis.3(a) (i), ...

  (ii)

  sa požaduje, aby bol zahrnutý jeden údaj alebo viac údajov uvedených v pravidle 13bis.3(a) v národnej ...

  (b)

  Každý národný úrad oznámi Medzinárodnému úradu depozitárne inštitúcie, v ktorých národná legislatíva ...

  (c)

  Požiadavky, ktoré sa mu oznámili podľa ustanovenia odseku (a), a informácie, ktoré sa mu oznámili podľa ...

  Pravidlo 13 ter

  13ter.1 Konanie pred orgánom pre medzinárodnú rešerš

  (a)

  Ak medzinárodná prihláška obsahuje informácie o výpise jednej alebo viacerých sekvencií nukleotidov ...

  (b)

  Ak sa aspoň časť prihlášky podá na papieri a orgán pre medzinárodnú rešerš zistí, že opis nie je v súlade ...

  (c)

  Zaslanie výpisu sekvencie v odpovedi na výzvu podľa odseku (a) alebo (b) môže orgán pre medzinárodnú ...

  (d)

  Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote vo výzve podľa odseku (a) alebo (b) nepredloží požadovaný výpis ...

  (e)

  Výpis sekvencie, ktorý nie je obsiahnutý v medzinárodnej prihláške tak, ako bola podaná, aj keď sa zašle ...

  (f)

  Ak orgán pre medzinárodnú rešerš zistí, že opis nie je v súlade s pravidlom 5.2(b), vyzve prihlasovateľa, ...

  13ter.2 Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum

  Pravidlo 13ter.1 sa použije primerane na konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum. ...

  13ter.3 Výpis sekvencie pre určený úrad

  Žiadny určený úrad nebude žiadať od prihlasovateľa, aby zaslal iný výpis sekvencie ako výpis sekvencie ...

  PRAVIDLO 14

  14.1

  Odovzdávací poplatok

  (a)

  Každý prijímací úrad môže požadovať, aby prihlasovateľ zaplatil v jeho prospech poplatok za prijatie ...

  (b)

  Výšku prípadného odovzdávacieho poplatku, ak nejaký je, určí prijímací úrad.

  (c)

  Odovzdávací poplatok sa musí zaplatiť do jedného mesiaca od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky. ...

  PRAVIDLO 15

  15.1

  Medzinárodný poplatok za podanie

  Každá medzinárodná prihláška podlieha poplatku v prospech Medzinárodného úradu („poplatok za medzinárodné ...

  15.2

  Výška poplatku

  (a)

  Výšku poplatku za medzinárodné podanie stanovuje sadzobník poplatkov.

  (b)

  Poplatok za medzinárodné podanie sa platí v mene alebo v jednej z mien predpísaných prijímacím úradom ...

  (c)

  Ak je predpísaná mena vo švajčiarskych frankoch, prijímací úrad Medzinárodnému úradu ihneď prevedie ...

  (d)

  Ak je predpísaná mena v inej mene než švajčiarsky frank a táto mena

  (i)

  je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, generálny riaditeľ stanoví ekvivalentnú výšku poplatku ...

  (ii)

  nie je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, prijímací úrad zodpovedá za konverziu poplatku za ...

  15.3

  Lehota splatnosti; splatná výška poplatku

  Poplatok za medzinárodné podanie sa musí zaplatiť prijímaciemu úradu do jedného mesiaca od dátumu prijatia ...

  15.4

  Prijímací úrad vráti prihlasovateľovi poplatok za medzinárodné podanie:

  (i)

  ak je zistenie podľa článku 11(1) negatívne,

  (ii)

  ak sa pred odovzdaním archívneho vyhotovenia Medzinárodnému úradu medzinárodná prihláška odvolá alebo ...

  (iii)

  ak sa vzhľadom na predpisy o národnej bezpečnosti s medzinárodnou prihláškou nenakladá.

  15.5

  (zrušené)

  15.6

  Prijímací úrad vráti prihlasovateľovi poplatok za medzinárodné podanie

  (i)

  ak je zistenie podľa článku 11(1) negatívne;

  (ii)

  ak sa pred odovzdaním archívneho vyhotovenia Medzinárodnému úradu medzinárodná prihláška odvolá alebo ...

  (iii)

  ak sa vzhľadom na predpisy o národnej bezpečnosti s medzinárodnou prihláškou nenakladá.

  Pravidlo 16

  16.1

  Právo žiadať poplatok

  (a)

  Každý orgán pre medzinárodnú rešerš môže požadovať, aby prihlasovateľ v jeho prospech zaplatil poplatok ...

  (b)

  Rešeršný poplatok vyberá prijímací úrad. Uvedený poplatok sa platí v mene predpísanej prijímacím úradom ...

  (c)

  Ak predpísaná mena je menou, v ktorej orgán pre medzinárodnú rešerš stanovil uvedený poplatok („fixná ...

  (d)

  Ak predpísaná mena nie je fixnou menou a mena

  (i)

  je voľne konvertibilná na fixnú menu, generálny riaditeľ podľa smerníc Zhromaždenia stanoví ekvivalentnú ...

  (ii)

  nie je voľne konvertibilná na fixnú menu, prijímací úrad zodpovedá za konverziu rešeršného poplatku ...

  (e)

  Ak ide o platbu rešeršného poplatku v predpísanej mene inej než fixnej mene podľa odseku (d)(i) tohto ...

  (f)

  Ak ide o lehotu splatnosti rešeršného poplatku a výšku poplatku, ustanovenie pravidla 15.3 týkajúceho ...

  16.2

  Prijímací úrad vráti rešeršný poplatok prihlasovateľovi:

  (i)

  ak je zistenie podľa článku 11 (1) negatívne;

  (ii)

  ak sa prihláška odvolá alebo ak sa považuje za späťvzatú pred odovzdaním rešeršného vyhotovenia orgánu ...

  (iii)

  ak sa s prihliadnutím na predpisy týkajúce sa národnej bezpečnosti s medzinárodnou prihláškou nenakladá. ...

  16.3

  Čiastočné vrátenie poplatku

  Ak orgán pre medzinárodnú rešerš vzal podľa pravidla 41.1 do úvahy výsledky skoršej rešerše pri vykonávaní ...

  Pravidlo 16bis

  16bis.1 Výzva prijímacieho úradu

  (a)

  Ak v okamihu splatnosti podľa pravidiel 14.1(c), 15.3 a 16.1(f) prijímací úrad zistí, že neboli zaplatené ...

  (b)

  (zrušené)

  (c)

  Ak prijímací úrad zaslal prihlasovateľovi výzvu podľa odseku (a) a prihlasovateľ nezaplatil v stanovenej ...

  (i)

  vydá príslušné uznesenie podľa článku 14(3) a

  (ii)

  postupuje, ako je uvedené v pravidle 29.

  (d)

  Každá platba, ktorú prijímací úrad dostane pred odoslaním výzvy podľa odseku (a), sa považuje za prijatú ...

  (e)

  Každá platba, ktorú prijímací úrad dostane skôr, než vydá príslušné uznesenie podľa článku 14(3), sa ...

  16bis.2 Poplatok za oneskorenú platbu

  (a)

  Platbu poplatkov ako reakciu na výzvu podľa pravidla 16bis.1(a) môže prijímací úrad podrobiť poplatku ...

  (i)

  50 % sumy nezaplatených poplatkov určenej vo výzve, alebo

  (ii)

  ak je suma vypočítaná podľa bodu (i) menšia ako poplatok za podanie, suma rovnajúca sa poplatku za podanie. ...

  (b)

  Výška poplatku za oneskorenú platbu však nesmie prekročiť 50 % sumy medzinárodného poplatku za podanie, ...

  (c)

  (zrušené)

  Pravidlo 17

  17.1

  Povinnosť predložiť kópiu skoršej národnej alebo medzinárodnej prihlášky

  (a)

  Ak sa uplatňuje priorita skoršej národnej alebo medzinárodnej prihlášky podľa článku 8, musí prihlasovateľ ...

  (b)

  Ak prioritný doklad vydáva prijímací úrad, prihlasovateľ môže namiesto jeho predloženia požiadať prijímací ...

  (b-bis) Ak je prioritný doklad, v súlade s Administratívnymi smernicami, dostupný Medzinárodnému úradu ...

  (c)

  Ak nie sú splnené požiadavky ani jedného z troch predchádzajúcich odsekov, ktorýkoľvek z určených štátov ...

  (d)

  Žiadny určený úrad nesmie prehliadať uplatnenie priority podľa odseku (c), ak skoršia prihláška v zmysle ...

  17.2

  Predkladanie kópie

  (a)

  Ak prihlasovateľ vyhovie ustanoveniu pravidla 17.1(a), (b) alebo (b-bis), Medzinárodný úrad na osobitnú ...

  (b)

  Medzinárodný úrad nezverejní kópie prioritného dokladu pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej ...

  (c)

  Ak sa medzinárodná prihláška zverejnila podľa článku 21, Medzinárodný úrad poskytne kópiu prioritného ...

  (i)

  nebola medzinárodná prihláška vzatá späť

  (ii)

  uplatnenie priority bolo späťvzaté alebo podľa pravidla 26bis.2(b) sa predpokladá, že priorita nebola ...

  PRAVIDLO 18

  18.1.

  Trvalý pobyt (sídlo) a občianstvo

  (a)

  S výnimkou ustanovení odsekov (b) a (c) je otázka, či prihlasovateľ má trvalý pobyt v príslušnom zmluvnom ...

  (b)

  V každom prípade

  (i)

  vlastníctvo skutočného a fungujúceho priemyselného alebo obchodného podniku v zmluvnom štáte sa považuje ...

  (ii)

  právnická osoba konštituovaná podľa národného zákonodarstva zmluvného štátu sa považuje za občana tohto ...

  (c)

  Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade, Medzinárodný úrad ...

  18.3.

  Dvaja alebo viacerí prihlasovatelia

  Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, možno podať medzinárodnú prihlášku, ak aspoň jeden z nich ...

  18.4.

  Informácie o požiadavkách národného zákonodarstva, pokiaľ ide o prihlasovateľa

  (c)

  Medzinárodný úrad periodicky uverejňuje informácie o rôznych národných zákonodarstvách, pokiaľ ide o ...

  Pravidlo 19

  19.1

  Kde sa podávajú prihlášky

  (a)

  S výnimkou ustanovenia odseku (b) sa medzinárodná prihláška podáva podľa voľby prihlasovateľa

  (i)

  na národnom úrade zmluvného štátu, v ktorom má prihlasovateľ trvalý pobyt, resp. na úrade činnom pre ...

  (ii)

  na národnom úrade zmluvného štátu, ktorého je prihlasovateľ občanom, resp. na vykonávacom úrade pre ...

  (iii)

  na Medzinárodnom úrade bez ohľadu na zmluvný štát, v ktorom má prihlasovateľ pobyt alebo ktorého je ...

  (b)

  Každý Zmluvný štát sa môže dohodnúť s druhým zmluvným štátom alebo ktoroukoľvek medzivládnou organizáciou, ...

  (c)

  V súvislosti s každým rozhodnutím podľa článku 9 (2) vymenuje Zhromaždenie národný úrad alebo medzivládnu ...

  19.2.

  Ak sú dvaja a viacerí prihlasovatelia,

  (i)

  požiadavky pravidla 19.1. sa považujú za splnené, ak národný úrad, na ktorom sa medzinárodná prihláška ...

  (ii)

  medzinárodnú prihlášku možno podať na Medzinárodnom úrade podľa pravidla 19.1. (a) (iii), ak má aspoň ...

  19.3

  Uverejnenie skutočností o postúpení úloh prijímacieho úradu

  (a)

  Zmluvný štát, ktorý postúpi úlohy prijímacieho úradu národnému úradu iného zmluvného štátu alebo medzivládnej ...

  (b)

  Medzinárodný úrad uverejní také oznámenie bez zbytočného odkladu vo Vestníku.

  19.4

  Odovzdanie Medzinárodnému úradu ako prijímaciemu úradu

  (a)

  Ak sa medzinárodná prihláška podá na národnom úrade, ktorý koná ako prijímací úrad podľa Zmluvy, ale ...

  (i)

  tento prijímací úrad nie je oprávnený podľa pravidla 19.1 alebo 19.2 prijať túto medzinárodnú prihlášku ...

  (ii)

  medzinárodná prihláška nie je v jazyku prípustnom podľa pravidla 12.1(a) pre tento národný úrad, ale ...

  (iii)

  tento národný úrad a Medzinárodný úrad súhlasia z iných dôvodov, než sú uvedené v bodoch (i) a (ii) ...

  (b)

  V prípade, keď podľa odseku (a) medzinárodnú prihlášku prijal národný úrad v zastúpení Medzinárodného ...

  (c)

  Na účely pravidiel 14.1(c), 15.3 a 16.1(f), keď bola medzinárodná prihláška odovzdaná Medzinárodnému ...

  Pravidlo 20

  20.1

  Zistenie podľa článku 11(1)

  (a)

  Len čo dôjdu písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky, prikročí prijímací úrad bez zbytočného ...

  (b)

  Na účely článku 11(1)(iii)(c) stačí uviesť meno prihlasovateľa tak, aby bolo možné určiť jeho totožnosť ...

  (c)

  Na účely článku 11(1)(ii) stačí, aby časť, ktorú možno považovať za opis (okrem jeho časti obsahujúcej ...

  (d)

  Ak do 1. októbra 1997 odsek (c) nie je v súlade s platným národným zákonodarstvom prijímacieho úradu, ...

  20.2

  Kladné zistenie podľa článku 11(1)

  (a)

  Ak prijímací úrad zistí v čase prijatia písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky, že sú splnené ...

  (b)

  Prijímací úrad opečiatkuje žiadosť medzinárodnej prihlášky, ktorej udelil dátum medzinárodného podania, ...

  (c)

  Prijímací úrad bez odkladu oznámi prihlasovateľovi číslo medzinárodnej prihlášky a dátum medzinárodného ...

  20.3

  Chyby podľa článku 11(1)

  (a)

  a prípadne vypracoval stanovisko v lehote podľa pravidla 20.7. Ak táto lehota uplynie po 12 mesiacoch ...

  (i)

  predložil požadovanú opravu podľa článku 11(2), alebo

  (ii)

  ak sa uvedené požiadavky týkajú prvku, ktorý je uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), aby potvrdil ...

  (b)

  Ak na základe výzvy podľa odseku (a) alebo inak

  (i)

  prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu požadovanú opravu podľa článku 11(2) po dátume prijatia písomnosti ...

  (ii)

  je prvok podľa článku 11(1)(iii)(d) alebo (e) považovaný za súčasť medzinárodnej prihlášky podľa pravidla ...

  (c)

  Ak prijímací úrad neskôr odhalí alebo na základe prihlasovateľovej odpovede zistí, že urobil chybu v ...

  20.4

  Ak prijímací úrad nedostane opravu v lehote podľa pravidla 20.7 alebo potvrdenie podľa pravidla 20.3(a) ...

  (i)

  ihneď oznámi prihlasovateľovi, že prihláška sa nepovažuje a nebude sa považovať za medzinárodnú prihlášku, ...

  (ii)

  oznámi Medzinárodnému úradu, že číslo označené na dokumentoch sa nepoužije ako číslo medzinárodnej prihlášky, ...

  (iii)

  ponechá si písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky a celú korešpondenciu podľa pravidla 93.1 ...

  (iv)

  zašle kópiu uvedených dokumentov Medzinárodnému úradu, ak na základe žiadosti prihlasovateľa podľa článku ...

  20.5

  Chýbajúce časti

  (a)

  Ak pri zisťovaní, či písomnosti nasvedčujú, že medzinárodná prihláška spĺňa požiadavky článku 11(1), ...

  (i)

  doplní písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky tak, že zašle chýbajúce časti, alebo

  (ii)

  potvrdí v súlade s pravidlom 20.6(a), že táto časť je včlenená odkazom podľa pravidla 4.18,

  prípadne vypracuje stanovisko v rámci príslušnej lehoty podľa pravidla 20.7. Ak táto lehota uplynie ...

  (b)

  Ak po výzve podľa odseku (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu v deň alebo pred dňom, ...

  (c)

  Ak po výzve podľa odseku (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu po dni, keď boli všetky ...

  (d)

  Ak po výzve podľa odseku (a) alebo inak časť uvedená v odseku (a) sa podľa pravidla 20.6(b) považuje ...

  (e)

  Ak sa opravil dátum medzinárodného podania podľa odseku (c), prihlasovateľ môže v oznámení zaslanom ...

  20.6

  Potvrdenie registrácie prvkov a častí odkazom

  (a)

  Prihlasovateľ môže predložiť prijímaciemu úradu v príslušnej lehote podľa pravidla 20.7 písomné oznámenie, ...

  (i)

  listom alebo listami stelesňujúcimi celý prvok, ako je obsiahnutý v skoršej prihláške, alebo príslušnú ...

  (ii)

  ak prihlasovateľ ešte nevyhovel pravidlu 17.1(a), (b) alebo (b-bis) s ohľadom na prioritný doklad, kópiou ...

  (iii)

  ak skoršia prihláška nie je v jazyku, v ktorom sa medzinárodná prihláška podala, prekladom skoršej prihlášky ...

  (iv)

  v prípade častí opisu, nárokov alebo výkresov, údajom, kde je táto časť obsiahnutá v skoršej prihláške, ...

  (b)

  Ak prijímací úrad zistí, že požiadavkám pravidla 4.18 a odseku (a) sa vyhovelo a že prvok alebo časť ...

  (c)

  Ak prijímací úrad zistí, že požiadavkám podľa pravidla 4.18 alebo odseku (a) sa nevyhovelo alebo že ...

  20.7

  Lehota

  (a)

  Príslušná lehota podľa pravidla 20.3(a) a (b), 20.4, 20.5(a), (b) a (c) a 20.6(a) bude

  (i)

  dva mesiace od dátumu výzvy, ak sa výzva podľa pravidla 20.3(a) alebo 20.5(a), podľa toho, čo sa vyžaduje, ...

  (ii)

  dva mesiace od dátumu, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) skôr prijal prijímací ...

  (b)

  Ak prijímací úrad pred uplynutím príslušnej lehoty podľa odseku (a) neprijal opravu podľa článku 11(2) ...

  20.8

  Nezlučiteľnosť s národným zákonodarstvom

  (a)

  Ak 5. októbra 2005 pravidlá 20.3(a)(ii) a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d) a 20.6 nebudú v súlade s národným ...

  (a-bis) Ak chýbajúci prvok alebo časť nemôžu byť včlenené odkazom do medzinárodnej prihlášky podľa pravidiel ...

  (b)

  Ak 5. októbra 2005 pravidlá 20.3(a)(ii) a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d) a 20.6 nebudú v súlade s národným ...

  (c)

  Ak sa prvok alebo časť považujú za včlenené odkazom do medzinárodnej prihlášky na základe zistenia prijímacieho ...

  Pravidlo 21

  21.1

  Zodpovednosť prijímacieho úradu

  (a)

  Ak sa medzinárodná prihláška podáva podľa predpisov len v jednom vyhotovení, je prijímací úrad zodpovedný ...

  (b)

  Ak sa podáva medzinárodná prihláška podľa predpisov vo dvoch vyhotoveniach, je prijímací úrad zodpovedný ...

  (c)

  Ak sa medzinárodná prihláška podá v menšom počte vyhotovení, než predpisuje pravidlo 11.1 (b), je prijímací ...

  21.2

  Overená kópia pre prihlasovateľa

  Prijímací úrad za poplatok zašle prihlasovateľovi na základe žiadosti overenú kópiu medzinárodnej prihlášky, ...

  Pravidlo 22

  22.1

  Postup

  (a)

  Ak je zistenie podľa článku 11 (1) kladné a predpisy o národnej bezpečnosti nevylučujú prerokovanie ...

  (b)

  Ak Medzinárodný úrad prijal kópiu oznámenia podľa pravidla 20.2(c), ale ku dňu uplynutia 13 mesiacov ...

  (c)

  Ak Medzinárodný úrad prijal kópiu oznámenia podľa pravidla 20.2(c), ale ku dňu uplynutia 14 mesiacov ...

  (d)

  Po uplynutí 14 mesiacov od dátumu priority môže prihlasovateľ požiadať prijímací úrad, aby overil kópiu ...

  (e)

  Overenie podľa odseku (d) je bezplatné a možno ho odmietnuť len z týchto dôvodov:

  (i)

  kópia, o ktorej overenie bol prijímací úrad požiadaný, sa nezhoduje s medzinárodnou prihláškou tak, ...

  (ii)

  predpisy o národnej bezpečnosti bránia prerokovaniu medzinárodnej prihlášky ako takej;

  (iii)

  prijímací úrad už odovzdal archívne vyhotovenie Medzinárodnému úradu a tento úrad ho informoval, že ...

  (f)

  Pokiaľ Medzinárodný úrad nedostal archívne vyhotovenie alebo dokiaľ ho nedostane, považuje sa kópia ...

  (g)

  Ak ku dňu uplynutia príslušnej lehoty podľa článku 22 prihlasovateľ vykoná úkony podľa uvedeného článku, ...

  (h)

  Ak je medzinárodná prihláška zverejnená v jazyku prekladu predloženého podľa pravidla 12.3 alebo 12.4, ...

  22.2

  zrušené

  22.3

  Lehota podľa článku 12 (3)

  Lehota podľa článku 12 (3) je tri mesiace od dátumu oznámenia, ktoré Medzinárodný úrad zaslal prihlasovateľovi ...

  Pravidlo 23

  23.1

  Konanie

  (a)

  Ak sa nevyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a), prijímací úrad odovzdá rešeršnú ...

  (b)

  Ak sa predložil preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3, kópiu prekladu a žiadosti, ktoré ...

  (c)

  Každý výpis sekvencie v elektronickej forme, ktorý sa zaslal na účely pravidla 13ter, ale podal sa v ...

  Pravidlo 24

  24.1

  zrušené

  24.2

  Oznámenie o prijatí archívneho vyhotovenia

  (a)

  túto skutočnosť a dátum prijatia archívneho vyhotovenia. V oznámení musí byť medzinárodná prihláška ...

  (i)

  prihlasovateľovi,

  (ii)

  prijímaciemu úradu, a

  (iii)

  orgánu pre medzinárodnú rešerš (pokiaľ tento neoznámil Medzinárodnému úradu, že si nepraje byť takto ...

  (c)

  Ak sa archívne vyhotovenie prijalo po uplynutí lehoty uvedenej v pravidle 22.3, musí Medzinárodný úrad ...

  PRAVIDLO 25

  25.1

  Oznámenie o príjme rešeršového vyhotovenia

  Orgán pre medzinárodnú rešerš oznámi bez zbytočného odkladu Medzinárodnému úradu, prihlasovateľovi, ...

  Pravidlo 26

  26.1

  Výzva na opravu podľa článku 14(1)(b)

  Prijímací úrad vydá výzvu na opravu podľa článku 14(1)(b) čo najskôr, ak možno do jedného mesiaca od ...

  26.2

  Lehota na vykonanie opráv

  Lehota uvedená v pravidle 26.1 je dva mesiace od dátumu výzvy na opravu. Prijímací úrad ju kedykoľvek ...

  26.2bis

  Preskúmanie požiadaviek podľa článku 14(1)(a)(i) a (ii)

  (a)

  Na účely článku 14(1)(a)(i), ak je viac prihlasovateľov, stačí, aby žiadosť podpísal jeden z nich. ...

  (b)

  Na účely článku 14(1)(a)(ii) stačí, ak je viac prihlasovateľov, uviesť údaje o jednom z nich, ktoré ...

  26.3

  Preskúmanie požiadaviek na vonkajšiu úpravu podľa článku 14(1)(a)(v)

  (a)

  Ak sa medzinárodná prihláška podala v jazyku zverejnenia, prijímací úrad preskúma:

  (i)

  medzinárodnú prihlášku s prihliadnutím na požiadavky na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 iba v rozsahu ...

  (ii)

  každý preklad predložený podľa pravidla 12.3 s prihliadnutím na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 iba ...

  (b)

  Ak je medzinárodná prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je jazykom zverejnenia, prijímací úrad preskúma: ...

  (i)

  medzinárodnú prihlášku s prihliadnutím na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 iba v rozsahu nevyhnutnom ...

  (ii)

  každý preklad predložený podľa pravidla 12.3 alebo 12.4 a výkresy v súlade s požiadavkami na vonkajšiu ...

  26.3bis Výzva podľa článku 14(1)(b) na opravu nedostatkov podľa pravidla 11

  Prijímací úrad nemusí vydať výzvu podľa článku 14(1)(b) na opravu nedostatkov podľa pravidla 11, ak ...

  26.3ter Výzva na opravu nedostatkov podľa článku 3(4)(i)

  (a)

  Ak sa anotácia alebo text na výkresoch predložil v inom jazyku, než je jazyk opisu a nárokov, prijímací ...

  (i)

  sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a) alebo

  (ii)

  anotácia alebo text na výkresoch je v jazyku, v ktorom sa medzinárodná prihláška zverejní;

  vyzve prihlasovateľa, aby predložil preklad anotácie alebo textu na výkresoch do jazyka, v ktorom sa ...

  (b)

  Ak k 1. októbru 1997 nie je odsek (a) zlučiteľný s národnou legislatívou prijímacieho úradu, odsek (a) ...

  (c)

  Ak žiadosť nie je v súlade s pravidlom 12.1(c), prijímací úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil preklad, ...

  (d)

  Ak k 1. októbru 1997 nie je odsek (c) zlučiteľný s národnou legislatívou prijímacieho úradu, odsek (c) ...

  26.4

  Postup

  Opravu žiadosti možno navrhnúť prijímaciemu úradu listom adresovaným prijímaciemu úradu, ak je oprava ...

  26.5

  Rozhodnutie prijímacieho úradu

  Prijímací úrad rozhodne, či prihlasovateľ predložil opravu v stanovenej lehote podľa pravidla 26.2, ...

  (b)

  zrušené

  26.6

  (zrušené)

  Pravidlo 26bis

  26bis.1 Oprava alebo dodatočné uplatnenie priority

  (a)

  Prihlasovateľ môže opraviť alebo dodatočne uplatniť prioritu v žiadosti oznámením predloženým prijímaciemu ...

  (b)

  Každé oznámenie podľa odseku (a) prijaté prijímacím úradom alebo Medzinárodným úradom po tom, čo prihlasovateľ ...

  (c)

  Ak oprava alebo dodatočné uplatnenie priority spôsobí zmenu dátumu priority, každá lehota, ktorá sa ...

  26bis.2 Nedostatky pri uplatňovaní priority

  (a)

  Tam, kde prijímací úrad zanedbá alebo Medzinárodný úrad zistí vo vzťahu k uplatneniu priority, že ...

  (i)

  dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky je neskorší ako dátum uplynutia obdobia priority ...

  (ii)

  uplatnenie priority nie je v súlade s požiadavkami pravidla 4.10 alebo

  (iii)

  údaj v uplatňovaní priority nekorešponduje s údajom, ktorý vyzerá ako prioritný doklad,

  prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad v takom prípade vyzve prihlasovateľa, aby opravil uplatnenie ...

  (b)

  Ak prihlasovateľ nepredložil oznámenie na opravu uplatnenia priority pred uplynutím lehoty podľa pravidla ...

  (c)

  Uplatnenie priority sa nebude považovať za neplatné iba pre

  (i)

  chýbajúci údaj čísla skoršej prihlášky podľa pravidla 4.10(a)(ii),

  (ii)

  neúplný údaj v uplatnenej priorite so zodpovedajúcim údajom v prioritnom doklade alebo

  (iii)

  dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorý je neskorší ako dátum uplynutia obdobia ...

  (d)

  Ak prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad vydal rozhodnutie podľa odseku (b) alebo ak sa uplatnenie ...

  (e)

  Ak si prihlasovateľ želá opraviť alebo doplniť uplatnenie priority, ale lehota podľa pravidla 26bis.1 ...

  26bis.3 Obnovenie práva na prioritu prijímacím úradom

  (a)

  Ak má medzinárodná prihláška dátum medzinárodného podania, ktorý je neskorší ako dátum uplynutia prioritného ...

  (i)

  sa stalo aj napriek náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami alebo

  (ii)

  bolo neúmyselné.

  Každý prijímací úrad musí uplatňovať aspoň jedno z týchto kritérií a môže uplatňovať aj obidve. ...

  (b)

  Žiadosť podľa odseku (a) bude

  (i)

  podaná v prijímacom úrade v príslušnej lehote podľa odseku (e),

  (ii)

  obsahovať vysvetlenie dôvodov, pre ktoré medzinárodná prihláška nebola podaná v lehote prioritného obdobia, ...

  (iii)

  pokiaľ možno doložená vyhlásením alebo iným dôkazom vyžadovaným podľa odseku (f).

  (c)

  Ak sa uplatnenie priority vzhľadom ku skoršej prihláške neuplatňuje v medzinárodnej prihláške, prihlasovateľ ...

  (d)

  Predloženie žiadosti podľa odseku (a) môže prijímací úrad podriadiť vo svoj prospech poplatku za žiadosť ...

  (e)

  Lehota uvedená v odsekoch (b)(i), (c) a (d) bude dva mesiace od dátumu uplynutia obdobia priority za ...

  (f)

  Prijímací úrad môže požadovať, že vyhlásenie alebo iný dôkaz podporujúci dôvody uvedené v odseku (b)(iii) ...

  (g)

  Prijímací úrad neodmietne celkom alebo čiastočne žiadosť podľa odseku (a) bez toho, aby dal prihlasovateľovi ...

  (h)

  Prijímací úrad okamžite

  (i)

  oznámi Medzinárodnému úradu prijatie žiadosti podľa odseku (a),

  (ii)

  rozhodne na základe žiadosti,

  (iii)

  oznámi svoje rozhodnutie prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu a kritérium na obnovenie práva na prioritu, ...

  (i)

  Každý prijímací úrad musí informovať Medzinárodný úrad, aké kritérium na obnovenie uplatňuje, a o každej ...

  (j)

  Ak 5. októbra 2005 nie sú odseky (a) až (i) zlučiteľné s národným zákonodarstvom, ktoré uplatňuje tento ...

  Pravidlo 26ter

  26ter.1 Oprava alebo doplnenie vyhlásení

  Prihlasovateľ môže opraviť alebo doplniť do žiadosti akékoľvek vyhlásenie, na ktoré sa odkazuje v pravidle ...

  26ter.2 Spracovanie vyhlásení

  (a)

  Ak prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad zistí, že akékoľvek vyhlásenie, na ktoré sa odkazuje v pravidle ...

  (b)

  Ak Medzinárodný úrad prijme akúkoľvek opravu alebo doplnenie vyhlásenia podľa pravidla 26ter.1 po uplynutí ...

  Pravidlo 27

  27.1

  Poplatky

  (a)

  Na účely článku 14(3)(a) sa pod pojmom „predpísané poplatky podľa článku 3(4)(iv)“ rozumie poplatok ...

  (b)

  Na účely článku 14.3(a) a (b) sa pod pojmom „predpísané poplatky podľa článku 4(2)“ rozumie poplatok ...

  PRAVIDLO 28

  28.1

  Zistenie určitých nedostatkov

  (a)

  Ak podľa mienky Medzinárodného úradu obsahuje medzinárodná prihláška niektorý z nedostatkov podľa článku ...

  (b)

  Prijímací úrad postupuje podľa článku 14 (1) (b) a pravidla 26, ibaže s touto mienkou nesúhlasí. ...

  Pravidlo 29

  29.1

  Ak prijímací úrad vydá uznesenie, podľa článku 14(1)(b) a pravidla 26.5 (opomenutie opravy určitých ...

  (i)

  odovzdá archívne vyhotovenia (pokiaľ sa už neodovzdalo) a každú opravu navrhnutú prihlasovateľom Medzinárodnému ...

  (ii)

  prijímací úrad toto uznesenie ihneď oznámi tak prihlasovateľovi, ako aj Medzinárodnému úradu, a Medzinárodný ...

  (iii)

  neodovzdá rešeršové vyhotovenie podľa pravidla 23, a ak toto vyhotovenie už odovzdal, oznámi orgánu ...

  (iv)

  nebude sa od medzinárodného úradu vyžadovať, aby zaslal prihlasovateľovi oznámenie o prijatí archívnej ...

  (v)

  medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa neuskutoční, ak medzinárodný úrad prijal oznámenie ...

  29.2

  zrušené

  29.3

  Upozornenie prijímaciemu úradu na určité skutočnosti

  Ak sa Medzinárodný úrad alebo orgán pre medzinárodnú rešerš domnieva, že by prijímací úrad mal rozhodnúť ...

  29.4

  Oznámenie o úmysle vydať uznesenie podľa článku 14(4)

  (a)

  Skôr než prijímací úrad vydá uznesenie podľa článku 14(4), oznámi prihlasovateľovi svoj úmysel vydať ...

  (b)

  Ak prijímací úrad zamýšľa vydať uznesenie podľa článku 14(4), pokiaľ ide o prvky uvedené v článku 11(1)(iii)(d) ...

  (c)

  Odsek (b) sa nepoužije, ak prijímací úrad informoval Medzinárodný úrad v súlade s pravidlom 20.8(a) ...

  PRAVIDLO 30

  30.1

  Lehota

  Lehota uvedená v článku 14 (4) je štyri mesiace od dátumu medzinárodného podania.

  PRAVIDLO 31

  31.1

  Žiadosť o vyhotovenie

  (a)

  Žiadosti podľa ustanovenia článku 13 (1) sa týkajú buď všetkých medzinárodných prihlášok, alebo určitého ...

  (b)

  Žiadosti podľa článku 13 (2) (b) podliehajú poplatku, ktorý kryje náklady na obstarávanie a odoslanie ...

  31.2

  Príprava vyhotovenia

  Za prípravu vyhotovení žiadaných podľa článku 13 zodpovedá Medzinárodný úrad.

  Pravidlo 32

  32.1

  Rozšírenie medzinárodnej prihlášky na nástupnícky štát

  (a)

  Účinky medzinárodnej prihlášky, ktorej dátum medzinárodného podania patrí do obdobia uvedeného v odseku ...

  (b)

  Obdobie uvedené v odseku (a) sa začína dňom nasledujúcim po poslednom dni existencie predošlého štátu ...

  (c)

  Informácie o každej medzinárodnej prihláške, ktorej dátum podania patrí do príslušného obdobia podľa ...

  32.2

  Účinky rozšírenia na nástupnícky štát

  (a)

  Ak sa účinky medzinárodnej prihlášky rozšíria na nástupnícky štát v súlade s pravidlom 32.1

  (i)

  nástupnícky štát sa považuje za štát určený v medzinárodnej prihláške a

  (ii)

  príslušná lehota podľa článku 22 alebo 39(1), ak ide o tento štát, sa predĺži až do uplynutia najmenej ...

  (b)

  Nástupnícky štát môže stanoviť lehotu, ktorá uplynie neskôr, ako je lehota stanovená v odseku (a)(ii). ...

  PRAVIDLO 33

  33.1

  Relevantný známy stav techniky pre medzinárodnú rešerš

  (a)

  Na účely článku 15 (2) je relevantným známym stavom techniky všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti ...

  (b)

  Ak písomný materiál odkazuje na ústne oznámenie, využitie, predvedenie alebo na iný spôsob, ktorým bol ...

  (c)

  Každá zverejnená prihláška alebo patent, ktorých dátum zverejnenia je rovnaký alebo neskorší ako dátum ...

  33.2

  Odbory, ktoré má medzinárodná rešerš obsiahnuť

  (a)

  Medzinárodná rešerš obsiahne všetky technické odbory a vykonáva sa na základe všetkých rešeršových spisov, ...

  (b)

  Rešerš sa vykonáva nielen v odbore, do ktorého možno vynález zatriediť, ale aj v analogických odboroch ...

  (c)

  Otázka, ktoré odbory možno v danom prípade považovať za analogické, sa posúdi z hľadiska predpokladanej ...

  (d)

  Medzinárodná rešerš zahrnie všetko, čo sa všeobecne uznáva za ekvivalent predmetu prihláseného vynálezu, ...

  33.3

  Zameranie medzinárodnej rešerše

  (a)

  Medzinárodná rešerš sa vykonáva na základe nárokov s prihliadnutím na opis a prípadné výkresy a s osobitným ...

  (b)

  Pokiaľ je to možné a vhodné, medzinárodná rešerš obsiahne celý predmet, na ktorý sú zamerané nároky ...

  Pravidlo 34

  34.1

  Vymedzenie

  (a)

  Vymedzenie pojmov podľa článku 2 (i) a (ii) neplatí na účely tohto pravidla.

  (b)

  Dokumentácia uvedená v článku 14 (4) („minimálna dokumentácia“) pozostáva:

  (i)

  z „národných patentových dokladov“ menovite uvedených v odseku (c);

  (ii)

  zo zverejnených medzinárodných (PTC) prihlášok, zverejnených regionálnych prihlášok k patentom a autorským ...

  (iii)

  z inej zverejnenej nepatentovej literatúry, na ktorej sa orgány pre medzinárodnú rešerš dohodnú a ktorej ...

  (c)

  S výhradou odsekov (d) a (e) sa za „národné patentové doklady“ považujú:

  (i)

  patenty vydané v roku 1920 a po tomto roku Francúzskom, bývalým Reichspatentamtom v Nemecku, Japonskom, ...

  (ii)

  patenty vydané Nemeckou spolkovou republikou, Čínskou ľudovou republikou, Kórejskou republikou a Ruskou ...

  (iii)

  prípadné patentové prihlášky zverejnené v roku 1920 a po tomto roku v krajinách uvedených v bodoch (i) ...

  (iv)

  autorské osvedčenia na vynálezy vydané bývalým Sovietskym zväzom;

  (v)

  osvedčenia o úžitkových vzoroch vydané Francúzskom a zverejnené prihlášky na tieto osvedčenia;

  (vi)

  patenty vydané všetkými ostatnými krajinami a patentové prihlášky zverejnené v týchto krajinách po roku ...

  (d)

  Ak sa prihláška znovu zverejňuje raz (napríklad „Offenlegungsschrift“ ako „Auslegeschrift“) alebo viackrát, ...

  (e)

  Orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorého úradným jazykom alebo jedným z jeho úradných jazykov nie je čínština, ...

  (f)

  Na účely tohto pravidla sa prihlášky, ktoré boli iba vyložené na verejné nahliadnutie, nepovažujú za ...

  PRAVIDLO 35

  35.1

  Prípad, keď je príslušný iba jediný orgán pre medzinárodnú rešerš

  Každý prijímaci úrad oznámi v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody podľa článku 16 (3) (b) Medzinárodnému ...

  35.2

  Prípad, keď je príslušných niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš

  (a)

  Každý prijímací úrad môže v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody podľa článku 16 (3) (b) ustanoviť ...

  (i)

  že všetky tieto orgány vyhlásia za príslušné pre všetky medzinárodné prihlášky na ňom podané a voľbu ...

  (ii)

  že vyhlási za príslušný jeden alebo viac orgánov pre určité druhy medzinárodných prihlášok na ňom podaných ...

  (b)

  Každý prijímací úrad, ktorý použije možnosť ustanovenú v odseku (a), to oznámi bez odkladu Medzinárodnému ...

  35.3.

  V prípade, keď je Medzinárodný úrad prijímacím úradom podľa pravidla 19.1. (a) (iii)

  (a)

  Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade podľa pravidla 19.1. ...

  (b)

  Ak sú dva alebo viaceré orgány pre medzinárodnú rešerš príslušné podľa odseku (a), voľba sa ponechá ...

  (c)

  Pravidlá 35.1. a 35.2. sa nepoužijú v prípade, keď Medzinárodný úrad je prijímacím úradom podľa pravidla ...

  Pravidlo 36

  36.1

  Minimálne požiadavky podľa ustanovenia článku 16(3)(c) sú:

  (i)

  národný úrad alebo medzivládna organizácia musí mať aspoň 100 zamestnancov s plným pracovným úväzkom, ...

  (ii)

  tento úrad alebo organizácia musí vlastniť alebo mať prístup aspoň k minimálnej dokumentácii podľa ustanovení ...

  (iii)

  úrad alebo organizácia musí mať personál schopný vykonávať rešerše v požadovaných technických odboroch ...

  (iv)

  úrad alebo organizácia musia mať primeraný systém manažovania kvality a vnútorný plán kontrol v súlade ...

  (v)

  úrad alebo organizácia musia byť vymenované ako orgány pre medzinárodný predbežný prieskum.

  PRAVIDLO 37

  37.1

  Chýbajúci názov

  Ak medzinárodná prihláška neobsahuje názov a prijímací úrad oznámil orgánu pre medzinárodnú rešerš, ...

  37.2

  Vyhotovenie názvu

  Ak medzinárodná prihláška neobsahuje názov a orgán pre medzinárodnú rešerš nedostal od prijímacieho ...

  Pravidlo 38

  38.1

  Chýbajúca anotácia

  Ak medzinárodná prihláška neobsahuje anotáciu a prijímací úrad oznámil orgánu pre medzinárodnú rešerš, ...

  38.2

  Vyhotovenie anotácie

  Ak medzinárodná prihláška neobsahuje anotáciu a orgán pre medzinárodnú rešerš nedostal od prijímacieho ...

  38.3

  Prihlasovateľ môže až do uplynutia jedného mesiaca od dátumu odoslania správy o medzinárodnej rešerši ...

  (i)

  navrhované zmeny anotácie alebo

  (ii)

  ak anotáciu vyhotovil orgán, navrhované zmeny alebo pripomienky k anotácii alebo aj zmeny a pripomienky, ...

  PRAVIDLO 39

  39.1

  Orgán pre medzinárodnú rešerš nie je povinný vykonať rešerš na medzinárodnú prihlášku potiaľ, pokiaľ ...

  (i)

  vedecké a matematické teórie;

  (ii)

  odrody rastlín alebo zvierat alebo v podstate biologické postupy pre pestovanie rastlín a zvierat a ...

  (iii)

  plány, pravidlá alebo metódy obchodnej činnosti, výkon rýdzo duševných úkonov alebo prevádzkovanie hier; ...

  (iv)

  chirurgické a terapeutické metódy pre liečenie ľudí a zvierat, ako aj diagnostické metódy;

  (v)

  prosté uvedenie informácií;

  (vi)

  programy pre počítače potiaľ, pokiaľ orgán pre medzinárodnú rešerš nie je vybavený na vykonávanie rešerší ...

  Pravidlo 40

  40.1

  Výzva na zaplatenie dodatočných poplatkov podľa článku 17(3)(a) bude

  (i)

  špecifikovať dôvody, prečo medzinárodná prihláška nezodpovedá požiadavke jednotnosti vynálezu,

  (ii)

  vyzývať prihlasovateľa, aby zaplatil dodatočné poplatky v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy, a ...

  (iii)

  vyzývať prihlasovateľa, aby zaplatil, ak je treba, poplatok za sťažnosť podľa pravidla 40.2(e) v lehote ...

  40.2

  Dodatočné poplatky

  (a)

  Sumu dodatočných poplatkov za rešerš podľa článku 17(3)(a) určí kompetentný orgán pre medzinárodnú rešerš. ...

  (b)

  Dodatočné poplatky za rešerš podľa článku 17(3)(a) sa platia priamo orgánu pre medzinárodnú rešerš. ...

  (c)

  Prihlasovateľ môže zaplatiť dodatočné poplatky so sťažnosťou, ku ktorej sa pripojí odôvodnené vyhlásenie, ...

  (d)

  Členom kontrolného orgánu uvedeného v odseku (c) môže byť aj osoba, ktorá vydala rozhodnutie o predmete ...

  (e)

  Preskúmanie sťažnosti uvedenej v odseku (c) môže vykonať orgán pre medzinárodnú rešerš za poplatok za ...

  Pravidlo 41

  41.1

  Ak prihlasovateľ požiadal podľa pravidla 4.12 orgán pre medzinárodnú rešerš, aby vzal do úvahy výsledky ...

  (i)

  skoršia rešerš bola vykonaná tým istým orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo tým istým úradom, ktorý ...

  (ii)

  skoršia rešerš, ktorá bola vykonaná iným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo iným úradom než takým, ...

  PRAVIDLO 42

  42.1

  Lehota pre medzinárodnú rešerš

  Lehota pre spracovanie medzinárodnej rešeršovej správy alebo uznesenia podľa článku 17 (2) (a) je trojmesačná, ...

  Pravidlo 43

  43.1.

  Označenie

  V medzinárodnej rešeršovej správe musí byť označený orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorý ju vykonal, ...

  43.2.

  Dátumy

  Medzinárodná rešeršová správa musí byť opatrená dátumom a musí uvádzať dátum, kedy bola medzinárodná ...

  43.3

  Zatriedenie

  (a)

  Medzinárodná rešeršová správa obsahuje zatriedenie predmetu vynálezu aspoň podľa medzinárodného patentového ...

  (b)

  Zatriedenie vykoná orgán pre medzinárodnú rešerš.

  43.4

  Každá správa o medzinárodnej rešerši a uznesenie podľa článku 17(2)(a) sa musia zverejniť v jazyku, ...

  (i)

  ak sa predložil preklad medzinárodnej prihlášky do iného jazyka podľa pravidla 23.1(b) a medzinárodný ...

  (ii)

  ak je medzinárodná prihláška zverejnená v jazyku prekladu predloženého podľa pravidla 12.4, ktorý nie ...

  43.5

  Citácia

  (a)

  Medzinárodná rešeršová správa obsahuje citáciu materiálov považovaných za relevantné.

  (b)

  Spôsob označovania citovaných materiálov upravia Administratívne smernice.

  (c)

  Citácia len čiastočne relevantná sa osobitne označí.

  (d)

  Ak nie sú citácie relevantné pre všetky nároky, uvedú sa vo vzťahu k tomu nároku alebo k tým nárokom, ...

  (e)

  Ak sú relevantné alebo čiastočne relevantné len niektoré miesta citovaného materiálu, uvedú sa napríklad ...

  43.6

  Odbory, v ktorých sa rešerš urobila

  (a)

  V medzinárodnej rešeršovej správe sa podľa tried uvedú odbory, v ktorých sa rešerš urobila. Ak sa použije ...

  (b)

  Ak sa medzinárodná rešerš vzťahovala na patenty, autorské osvedčenia na vynálezy, osvedčenia o úžitkových ...

  (c)

  Ak sa medzinárodná rešerš založila alebo rozšírila na elektronickú bázu dát, môže medzinárodná rešeršová ...

  43.6bis Posúdenie opráv zjavných chýb

  (a)

  Opravu zjavnej chyby, ktorá je schválená podľa pravidla 91.1 s výhradou odseku (b), vezme orgán pre ...

  (b)

  Opravu zjavnej chyby nevezme orgán pre medzinárodnú rešerš do úvahy na účely medzinárodnej rešerše, ...

  43.7.

  Poznámky týkajúce sa jednotnosti vynálezu

  Ak prihlasovateľ zaplatil dodatočné poplatky za medzinárodnú rešerš, uvedie sa to v medzinárodnej rešeršovej ...

  43.8.

  Splnomocnený úradník

  V medzinárodnej rešeršovej správe sa uvedie meno úradníka orgánu pre medzinárodnú rešerš, ktorý je zodpovedný ...

  43.9

  Dodatkové údaje

  Správa o medzinárodnej rešerši nesmie obsahovať nič iné, len to, čo je obsiahnuté v pravidlách 33.1(b) ...

  43.10

  Forma

  Požiadavky na vonkajšiu formu medzinárodnej rešeršovej správy upravia Administratívne smernice. ...

  Pravidlo 43bis

  43bis.1 Písomný posudok

  (a)

  K písomnému posudku sa pripoja ďalšie pripomienky, ktoré sú ustanovené v pravidlách.

  (i)

  uplatnený vynález je nový, obsahuje tvorivé riešenie (neobvyklé) a či je priemyselne využiteľný, ...

  (ii)

  medzinárodná prihláška je v súlade s požiadavkami Zmluvy a tých pravidiel, ktoré kontroluje orgán pre ...

  (b)

  Na účely vyhotovenia písomného posudku sa články 33(2) až (6) a 35(2) a (3) a pravidlá 43.4, 43.6bis, ...

  (c)

  Písomný posudok musí obsahovať oznámenie informujúce prihlasovateľa, že ak je podaný návrh na medzinárodný ...

  Pravidlo 44

  44.1

  Vyhotovenie správy alebo vyhlásenia a písomného posudku

  Orgán pre medzinárodnú rešerš v ten istý deň zašle jednu kópiu správy o medzinárodnej rešerši alebo ...

  44.2.

  Názov alebo anotácia

  Medzinárodná rešeršová správa musí buď uvádzať, že orgán pre medzinárodnú rešerš schvaľuje názov a anotáciu ...

  44.3

  Kópie citovaných materiálov

  (a)

  Žiadosť podľa článku 20 (3) možno predložiť kedykoľvek po dobu siedmich rokov od dátumu medzinárodného ...

  (b)

  Orgán pre medzinárodnú rešerš môže od účastníka (prihlasovateľa alebo určeného úradu), ktorý žiadosť ...

  (d)

  Každý orgán pre medzinárodnú rešerš môže svoje povinnosti podľa ustanovení odsekov (a) a (b) vykonávať ...

  Pravidlo 44bis

  44bis.1 Vydanie správy. Odovzdanie prihlasovateľovi

  (a)

  Ak správa o medzinárodnom predbežnom prieskume nebola alebo nebude vypracovaná, Medzinárodný úrad vydá ...

  (b)

  Správa nesie názov „Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume na patentovateľnosť (hlava I Zmluvy ...

  (c)

  Medzinárodný úrad ihneď odovzdá jednu kópiu správy vypracovanej podľa odseku (a) prihlasovateľovi. ...

  44bis.2 Postúpenie určeným úradom

  (a)

  Ak bola správa vydaná podľa pravidla 44bis.1, Medzinárodný úrad ju postúpi každému určenému úradu v ...

  (b)

  Ak prihlasovateľ výslovne požiada určený úrad podľa článku 23(2), Medzinárodný úrad bezodkladne predloží ...

  44bis.3 Preklad pre určené úrady

  (a)

  Každý určený štát môže, ak bola vydaná správa podľa pravidla 44bis.1 v inom jazyku, než je oficiálny ...

  (b)

  Ak sa vyžaduje preklad podľa odseku (a), pripraví ho Medzinárodný úrad alebo bude zaň zodpovedný. ...

  (c)

  Medzinárodný úrad zašle kópiu prekladu každému zainteresovanému určenému úradu a prihlasovateľovi súčasne ...

  (d)

  V prípade pravidla 44bis.2(b) Medzinárodný úrad preloží písomný posudok vypracovaný podľa pravidla 43bis.1 ...

  44bis.4 Pripomienky k prekladu

  Prihlasovateľ môže písomne vyjadriť pripomienky k správnosti prekladu podľa pravidla 44bis.3(b) alebo ...

  PRAVIDLO 45

  45.1

  Jazyky

  Ak nie sú medzinárodné rešeršové správy a rozhodnutia podľa článku 17 (2) (a) v angličtine, musia sa ...

  Pravidlo 45bis

  45bis.1 Žiadosť o doplnkovú rešerš

  (a)

  Prihlasovateľ môže kedykoľvek pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority požiadať orgán pre medzinárodnú ...

  (b)

  Žiadosť podľa odseku (a) („žiadosť o doplnkovú rešerš“) sa musí podať Medzinárodnému úradu a musí uvádzať: ...

  (i)

  meno a adresu prihlasovateľa a zástupcu (ak nejaký je), názov vynálezu, dátum medzinárodného podania ...

  (ii)

  orgán pre medzinárodnú rešerš, od ktorého sa žiada vykonanie doplnkovej medzinárodnej rešerše („orgán ...

  (iii)

  či každý preklad predložený prijímaciemu úradu podľa pravidla 12.3 alebo 12.4 má tvoriť podklad doplnkovej ...

  (c)

  K žiadosti o doplnkovú rešerš sa prípadne musí doložiť:

  (i)

  preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka, ktorý je prípustný pre tento orgán, ak ani jazyk, v ktorom ...

  (ii)

  pokiaľ je to možné, kópia výpisu sekvencií v elektronickej forme v súlade so štandardom uvedeným v administratívnych ...

  (d)

  Ak orgán pre medzinárodnú rešerš zistil, že medzinárodná prihláška nespĺňa požiadavku jednotnosti vynálezu, ...

  (e)

  Žiadosť o doplnkovú rešerš sa bude považovať za nepredloženú a Medzinárodný úrad to potvrdí:

  (i)

  ak ju prijme po uplynutí lehoty uvedenej v odseku (a) alebo

  (ii)

  ak orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš neuviedol v platnej dohode podľa článku 16(3)(b), že je ...

  45bis.2 Manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš

  (a)

  Žiadosť o doplnkovú rešerš bude spoplatnená v prospech Medzinárodného úradu („manipulačný poplatok za ...

  (b)

  Manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš sa musí zaplatiť v takej v mene, v akej je poplatok stanovený ...

  (c)

  Manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš sa platí Medzinárodnému úradu v lehote jedného mesiaca od dátumu ...

  (d)

  Medzinárodný úrad vráti prihlasovateľovi manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš, ak pred odovzdaním ...

  45bis.3 Poplatok za doplnkovú rešerš

  (a)

  Každý orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorý vykonáva doplnkovú rešerš, môže žiadať, aby prihlasovateľ ...

  (b)

  Poplatok za doplnkovú rešerš vyberá Medzinárodný úrad. Pravidlá 16.1(b) až (e) sa budú uplatňovať mutatis ...

  (c)

  Pokiaľ ide o lehotu platby poplatku za doplnkovú rešerš a splatnú sumu, použijú sa ustanovenia pravidla ...

  (d)

  Medzinárodný úrad vráti prihlasovateľovi poplatok za doplnkovú rešerš, ak pred odovzdaním dokumentov ...

  (e)

  Orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš musí v rozsahu a podľa podmienok uvedených v dohode podľa článku ...

  45bis.4 Kontrola žiadosti o doplnkovú rešerš. Oprava chýb. Neskorá platba poplatkov. Odovzdanie orgánu ...

  (a)

  Medzinárodný úrad ihneď po prijatí žiadosti o doplnkovú rešerš skontroluje, či je v súlade s požiadavkami ...

  (b)

  Ak v lehote stanovenej podľa pravidiel 45bis.2(c) a 45bis.3(c) Medzinárodný úrad zistí, že manipulačný ...

  (c)

  Poplatok za neskorú platbu na základe výzvy podľa odseku (b) sa platí v prospech Medzinárodného úradu ...

  (d)

  Ak prihlasovateľ nevykoná požadovanú opravu alebo nezaplatí plnú výšku poplatku vrátane poplatku za ...

  (e)

  Ak sa zistí, že požiadavky pravidla 45bis.1(b) a (c)(i), 45bis.2(c) a 45bis.3(c) sú splnené, Medzinárodný ...

  (i)

  žiadosti o doplnkovú rešerš,

  (ii)

  medzinárodnej prihlášky,

  (iii)

  každého výpisu sekvencií predloženého podľa pravidla 45bis.1(c)(ii) a

  (iv)

  každého prekladu predloženého podľa pravidla 12.3, 12.4 alebo 45bis.1(c)(i), ktorý sa použije ako základ ...

  (v)

  správy o medzinárodnej rešerši a písomného posudku vypracovaného podľa pravidla 43bis.1,

  (vi)

  každej výzvy Medzinárodného úradu na zaplatenie dodatočných poplatkov podľa článku 17(3)(a) a

  (vii)

  každej sťažnosti prihlasovateľa podľa pravidla 40.2(c) a rozhodnutia sťažnostného orgánu zriadeného ...

  (f)

  Na základe žiadosti orgánu špecifikovaného pre doplnkovú rešerš, ak písomný posudok uvedený v odseku ...

  45bis.5 Začiatok, základ a oblasť doplnkovej medzinárodnej rešerše

  (a)

  Orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš musí začať doplnkovú medzinárodnú rešerš ihneď po prijatí dokumentov ...

  (b)

  Doplnková medzinárodná rešerš sa vykoná na základe medzinárodnej prihlášky tak, ako bola podaná alebo ...

  (c)

  Na účely doplnkovej medzinárodnej rešerše sa článok 17(2) a pravidlá 13ter.1, 33 a 39 použijú mutatis ...

  (d)

  Ak orgán špecifikovaný pre doplnkovú medzinárodnú rešerš má k dispozícii správu o medzinárodnej rešerši ...

  (e)

  Ak orgán pre medzinárodnú rešerš urobil vyhlásenie v súlade s článkom 17(2)(a) a orgán špecifikovaný ...

  (f)

  Doplnková medzinárodná rešerš sa musí týkať aspoň dokumentácie uvádzanej na tento účel v príslušnej ...

  (g)

  Ak orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš zistí, že vykonanie rešerše je vylúčené obmedzením alebo ...

  (h)

  Orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš v súlade s obmedzením alebo podmienkami uvedenými v pravidle ...

  45bis.6 Jednotnosť vynálezu

  (a)

  Ak orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš zistí, že medzinárodná prihláška nespĺňa požiadavku jednotnosti ...

  (i)

  vypracovať správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši na tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré súvisia ...

  (ii)

  oznámiť prihlasovateľovi svoje stanovisko, že medzinárodná prihláška nespĺňa požiadavku jednotnosti, ...

  (iii)

  informovať prihlasovateľa o možnosti požiadať o preskúmanie tohto stanoviska v rámci lehoty uvedenej ...

  (b)

  Na posúdenie, či medzinárodná prihláška spĺňa požiadavky jednotnosti vynálezu, orgán musí pred začatím ...

  (c)

  V lehote jedného mesiaca od dátumu oznámenia podľa odseku (a)(ii) môže prihlasovateľ požiadať orgán, ...

  (d)

  Ak prihlasovateľ v lehote podľa odseku (c) požiada o preskúmanie stanoviska orgánu a zaplatí požadovaný ...

  (i)

  zistí, že stanovisko bolo celkom oprávnené, musí o tom informovať prihlasovateľa,

  (ii)

  zistí, že stanovisko bolo čiastočne neoprávnené, ale stále sa domnieva, že medzinárodná prihláška nespĺňa ...

  (iii)

  zistí, že stanovisko bolo celkom neoprávnené, musí o tom informovať prihlasovateľa, vypracovať správu ...

  (e)

  Na základe žiadosti prihlasovateľa obidva texty, žiadosť o preskúmanie a rozhodnutie na jej základe ...

  (f)

  Odseky (a) až (e) sa použijú mutatis mutandis, ak sa orgán špecifikovaný pre doplnkovú medzinárodnú ...

  45bis.7 Správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši

  (a)

  Orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš musí v lehote 28 mesiacov od dátumu priority vypracovať správu ...

  (b)

  Každá správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši, každé vyhlásenie uvedené v článku 17(2)(a) v súlade ...

  (c)

  Na účely vypracovania správy o doplnkovej medzinárodnej rešerši pravidlá 43.1, 43.2, 43.5, 43.6, 43.6bis,43.8 ...

  (d)

  Správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši nemusí obsahovať citácie žiadnych dokumentov citovaných v ...

  (e)

  Správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši môže obsahovať vysvetlenia:

  (i)

  pokiaľ sa týkajú citácií dokumentov, ktoré sa považujú za relevantné,

  (ii)

  pokiaľ sa týkajú oblasti doplnkovej medzinárodnej rešerše.

  45bis.8 Odovzdanie a účinok správy o doplnkovej medzinárodnej rešerši

  (a)

  Orgán špecifikovaný pre doplnkovú medzinárodnú rešerš musí v ten istý deň odovzdať kópiu správy o doplnkovej ...

  (b)

  Vo vzťahu k odseku (c) článok 20(1) a pravidlá 45.1, 47.1(d) a 70.7(a) sa uplatnia tak, akoby správa ...

  (c)

  Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nebude musieť vziať do úvahy správu o doplnkovej medzinárodnej ...

  45bis.9 Medzinárodné rešeršné orgány kompetentné vykonávať doplnkovú medzinárodnú rešerš

  (a)

  Orgán pre medzinárodnú rešerš bude kompetentný na vykonávanie doplnkových medzinárodných rešerší, ak ...

  (b)

  Orgán pre medzinárodnú rešerš vykonávajúci medzinárodnú rešerš podľa článku 16(1) na medzinárodnú prihlášku ...

  (c)

  Obmedzenia uvedené v odseku (a) môžu napríklad obsahovať obmedzenia, ak ide o predmet, na ktorý sa bude ...

  Pravidlo 46

  46.1

  Lehota

  Lehota podľa článku 19 je dva mesiace od dátumu, keď orgán pre medzinárodnú rešerš odovzdal medzinárodnú ...

  46.2.

  Miesto podania

  Zmeny vykonané podľa ustanovení článku 19 sa musia podať priamo na Medzinárodnom úrade.

  46.3

  Jazyk úprav

  Ak sa medzinárodná prihláška podala v inom jazyku, než v ktorom sa zverejnila, musí byť každá úprava ...

  46.4

  Oznámenie

  (a)

  Oznámenie podľa článku 1.9 (1) sa predloží v jazyku, v ktorom bola medzinárodná prihláška zverejnená, ...

  (b)

  Oznámenie nesmie obsahovať hanlivé poznámky o medzinárodnej rešeršovej správe alebo o relevancii citácií ...

  46.5

  Forma úprav

  (a)

  Ak prihlasovateľ vykoná úpravy podľa článku 19, musí predložiť náhradný list alebo listy obsahujúce ...

  (b)

  Spolu s náhradným listom alebo listami musí byť predložený sprievodný list, ktorý

  (i)

  musí označiť nároky, ktoré sa v dôsledku úprav líšia od pôvodne podaných nárokov, a musí upozorniť na ...

  (ii)

  musí označiť pôvodne podané nároky, ktoré sú pre zmeny zrušené,

  (iii)

  musí označiť základ pre zmeny v pôvodne podanej prihláške.

  Pravidlo 47

  47.1

  Postup

  (a)

  Postúpenie uvedené v článku 20 vykoná Medzinárodný úrad každému určenému úradu v súlade s pravidlom ...

  (a-bis) Medzinárodný úrad musí oznámiť každému určenému úradu v súlade s pravidlom 93bis.1 prijatie ...

  (b)

  Medzinárodný úrad dá na vedomie určeným úradom bez zbytočného odkladu všetky úpravy, ktoré mu došli ...

  (c)

  Medzinárodný úrad bez zbytočného odkladu, po uplynutí 28 mesiacov od dátumu priority, zašle prihlasovateľovi ...

  (i)

  určené úrady, ktoré žiadali, aby sa postúpenie podľa článku 20 vykonalo podľa pravidla 93bis.1, a dátum ...

  (ii)

  určené úrady, ktoré nežiadali, aby sa postúpenie podľa článku 20 vykonalo podľa pravidla 93bis.1. ...

  (d)

  Každý určený úrad dostane na žiadosť medzinárodné rešeršové správy a rozhodnutia podľa článku 17 (2) ...

  (e)

  Ak žiadny určený úrad nepožiadal pred uplynutím 28 mesiacov od dátumu priority Medzinárodný úrad, aby ...

  47.2

  Kópie

  Kópie na postúpenie vyhotoví Medzinárodný úrad. Ďalšie detaily týkajúce sa kópií na postúpenie sa uvedú ...

  47.3

  Jazyky

  (a)

  Medzinárodná prihláška postúpená podľa článku 20 je v jazyku, v ktorom je zverejnená.

  (b)

  Ak je jazyk zverejnenia medzinárodnej prihlášky iný než jazyk, v ktorom bola podaná, Medzinárodný úrad ...

  47.4

  Výslovná žiadosť podľa článku 23(2) pred medzinárodným zverejnením

  V prípade podania výslovnej žiadosti prihlasovateľa na určenom úrade podľa článku 23(2) pred medzinárodným ...

  Pravidlo 48

  48.1

  Forma a prostriedky

  Medzinárodné prihlášky sa zverejnia takou formou a prostriedkami, ktoré určia administratívne smernice. ...

  48.2

  Obsah

  (a)

  Zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje

  (i)

  normalizovanú prvú stránku,

  (ii)

  opis,

  (iii)

  nároky,

  (iv)

  výkresy (ak nejaké sú),

  (v)

  s výhradou k odseku (g) medzinárodnú rešeršnú správu alebo rozhodnutie podľa článku 17(2)(a),

  (vi)

  každé oznámenie podané podľa článku 19(1), ak Medzinárodný úrad nezistí, že oznámenie nie je v súlade ...

  (vii)

  ak Medzinárodný úrad prijal žiadosť o zverejnenie podľa pravidla 91.3(d) pred ukončením technických ...

  (viii)

  údaje týkajúce sa uloženého biologického materiálu predloženého podľa pravidla 13bis oddelene od opisu ...

  (ix)

  každú informáciu týkajúcu sa uplatnenia priority podľa pravidla 26bis.2(d),

  (x)

  každé vyhlásenie uvedené v pravidle 4.17 a každú jeho opravu podľa pravidla 26ter.1, ktorú prijal Medzinárodný ...

  (xi)

  každú informáciu týkajúcu sa žiadosti podľa pravidla 26bis.3 na obnovenie práva na prioritu a rozhodnutie ...

  (b)

  Bez ohľadu na odsek (c) titulná stránka obsahuje

  (i)

  údaje prevzaté z formulára žiadosti a iné údaje, ktoré predpisujú administratívne smernice,

  (ii)

  obrázok alebo obrázky, ak medzinárodná prihláška obsahuje výkresy, ak sa neuplatňuje pravidlo 8.2(b), ...

  (iii)

  anotáciu, ak je anotácia v angličtine a v ďalšom jazyku, anglický text sa uvedie na prvom mieste, ...

  (iv)

  údaj, tam kde sa vyžaduje, že žiadosť obsahuje vyhlásenie uvedené v pravidle 4.17, ktoré prijal Medzinárodný ...

  (v)

  ak prijímací úrad udelil dátum medzinárodného podania podľa pravidla 20.3(b)(ii) alebo 20.5(d) na základe ...

  (vi)

  údaj, tam kde sa vyžaduje, že zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje informáciu podľa pravidla 26bis.2(d), ...

  (vii)

  údaj, tam kde sa vyžaduje, že zverejnená medzinárodná prihláška obsahuje informáciu týkajúcu sa žiadosti ...

  (viii)

  údaj, tam kde sa vyžaduje, že prihlasovateľ predložil podľa pravidla 26bis.3(f) kópiu vyhlásenia alebo ...

  (c)

  Ak sa vydalo rozhodnutie podľa článku 17 (2) (a), titulná strana na to výrazne poukáže a nemusí na nej ...

  (d)

  Obrázok alebo obrázky podľa odseku (b) (ii) sa vyberú podľa pravidla 8.2. Reprodukcia obrázku alebo ...

  (e)

  Ak na titulnej strane nie je dosť miesta pre celú anotáciu podľa odseku (b) (iii), bude anotácia aj ...

  (f)

  Ak boli nároky upravené podľa článku 19, obsahuje zverejnenie medzinárodnej prihlášky celý text podaných ...

  (g)

  Ak v čase dokončenia technických príprav na medzinárodné zverejnenie nie je k dispozícii medzinárodná ...

  (h)

  Ak v čase dokončenia technických príprav na medzinárodné zverejnenie neuplynula lehota na úpravu nárokov ...

  (i)

  Ak autorizáciu opravy zjavnej chyby v medzinárodnej prihláške podľa pravidla 91.1 zo strany prijímacieho ...

  (j)

  Ak v deň ukončenia technických príprav na zverejnenie stále chýba žiadosť podľa pravidla 26bis.3 o obnovenie ...

  (k)

  Ak žiadosť o zverejnenie podľa pravidla 91.3(d) Medzinárodný úrad prijal po ukončení technických príprav ...

  48.3

  Jazyky zverejnenia

  (a)

  Ak je medzinárodná prihláška podaná v arabčine, čínštine, angličtine, francúzštine, nemčine, japončine, ...

  (a-bis) Ak sa medzinárodná prihláška nepodáva v jazyku zverejnenia a predložil sa preklad do jazyka ...

  (b)

  Ak nie je medzinárodná prihláška podaná v jazyku zverejnenia a podľa pravidla 12.3 alebo 12.4 bol predložený ...

  (c)

  Ak je medzinárodná prihláška zverejnená v inom jazyku ako v angličtine, zverejnení sa správa o medzinárodnej ...

  48.4

  Prvšie zverejnenie na žiadosť prihlasovateľa

  (a)

  Ak prihlasovateľ žiada o zverejnenie podľa článkov 21 (2) (b) a 64 (3) (c) (i) a medzinárodná rešeršová ...

  (b)

  Zverejnenie podľa článkov 21 (2) (b) a 64 (3) (c) (i) vykoná Medzinárodný úrad bez odkladu po tom, čo ...

  48.5

  Oznámenie o národnom zverejnení

  Tam, kde sa zverejnenie medzinárodnej prihlášky Medzinárodným úradom spravuje článkom 64 (3) (c) (ii), ...

  48.6

  Ohlásenie určitých skutočností

  (a)

  Ak Medzinárodný úrad dostane ohlásenie podľa pravidla 29.1(ii) neskôr, než možno zabrániť medzinárodnému ...

  (b)

  zrušené

  (c)

  Ak sú medzinárodná prihláška, určenie niektorého určeného štátu alebo uplatnené priority odvolané podľa ...

  Pravidlo 49

  49.1

  Oznámenie

  (a)

  Každý zmluvný štát, ktorý podľa článku 22 požaduje dodanie prekladu alebo zaplatenie národného poplatku, ...

  (i)

  jazyky, z ktorých preklady žiada, a jazyk, do ktorého žiada preložiť;

  (ii)

  výšku národného poplatku.

  (a bis) Každý zmluvný štát, ktorý podľa článku 22 nepožaduje, aby prihlasovateľ dodal vyhotovenie medzinárodnej ...

  (a ter) Každý zmluvný štát, ktorý podľa článku 24.2 zachováva ako určený štát účinok podľa článku 11.3, ...

  (b)

  Medzinárodný úrad uverejní bez odkladu vo Vestníku každé oznámenie, ktoré mu došlo podľa článkov (a), ...

  (c)

  Ak sa neskôr zmenia požiadavky uvedené v odseku (a), oznámi zmluvný štát zmeny Medzinárodnému úradu ...

  49.2

  Jazyky

  Jazyk, do ktorého možno požadovať preklad, musí byť úradným jazykom určeného úradu. Ak je takých jazykov ...

  49.3

  Oznámenie podľa článku 19; údaje podľa pravidla 13 bis 4

  Na účely článku 22 a tohto pravidla sa budú akékoľvek oznámenia podľa článku 19 (1) a údaje podľa pravidla ...

  49.4

  Použitie národného formulára

  Prihlasovateľ nie je povinný použiť národný formulár pre úkony podľa článku 22.

  49.5

  Obsah prekladu a požiadavky na jeho vonkajšiu formu

  (a)

  Na účely článku 22 sa preklad medzinárodnej prihlášky týka opisu [s výnimkou odseku (a-bis)], nárokov, ...

  (i)

  týka aj žiadosti,

  (ii)

  ak boli nároky upravené podľa článku 19, aj nárokov podaných, aj nárokov upravených [upravené nároky ...

  (iii)

  priložia sa k nemu kópie výkresov.

  (a-bis) Žiadny určený úrad nemôže požadovať, aby mu prihlasovateľ predložil preklad textu uvedeného ...

  (b)

  Každý určený úrad, ktorý požaduje preklad žiadosti, vydá prihlasovateľovi zdarma formuláre žiadosti ...

  (c)

  Ak prihlasovateľ nepredložil preklad oznámenia podľa článku 19 (1), určený úrad nemusí vziať toto oznámenie ...

  (c-bis) Ak prihlasovateľ predloží určenému úradu, ktorý požaduje podľa odseku (a) (ii) preklad tak nárokov ...

  (d)

  Ak výkresy obsahujú text, predloží sa jeho preklad buď na kópii originálneho výkresu, na ktorej je pôvodný ...

  (e)

  Určený úrad, ktorý požaduje podľa odseku (a) predloženie kópie výkresov, musí vyzvať prihlasovateľa, ...

  (f)

  Výraz „Fig.“ nevyžaduje preklad od žiadneho jazyka.

  (g)

  Ak kópie výkresov alebo novovyhotovené výkresy predložené podľa ustanovenia odsekov (d) alebo (e) nespĺňajú ...

  (h)

  Ak prihlasovateľ nepredložil preklad anotácie alebo preklad niektorého údaja podľa ustanovenia pravidla ...

  (i)

  Medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku informácie o požiadavkách a praxi určených úradov podľa druhej ...

  (j)

  Žiaden určený úrad nemôže požadovať, aby preklad medzinárodnej prihlášky spĺňal iné požiadavky na vonkajšiu ...

  (k)

  Ak názov určil orgán pre medzinárodnú rešerš podľa ustanovenia pravidla 37.2, musí preklad obsahovať ...

  (l)

  Ak k dátumu 12. júla 1991 nie je odsek (c-bis) alebo odsek k) zlučiteľný s národným zákonodarstvom prijímacieho ...

  49.6

  Uvedenie do predošlého stavu, ak boli zmeškané úkony podľa článku 22.

  (a)

  Ak medzinárodná prihláška stratila účinok stanovený v článku 11(3), pretože prihlasovateľ zmeškal príslušnú ...

  (b)

  za predpokladu, že prihlasovateľ môže zaslať žiadosť v ktorejkoľvek neskoršej lehote, ak to dovoľuje ...

  (i)

  dva mesiace od dátumu odstránenia príčiny zmeškania príslušnej lehoty podľa článku 22; alebo

  (ii)

  12 mesiacov od dátumu uplynutia príslušnej lehoty podľa článku 22;

  (c)

  V žiadosti podľa odseku (a) sa uvedú dôvody zmeškania stanovenej lehoty podľa článku 22.

  (d)

  Národný zákon platný pre určený úrad môže vyžadovať:

  (i)

  zaplatenie poplatku za žiadosť podľa odseku (a);

  (ii)

  vyhlásenie alebo predloženie iného dôkazu na podporu dôvodu uvedeného v odseku (a).

  (e)

  Určený úrad neodmietne žiadosť podľa odseku (c) bez toho, aby prihlasovateľovi nedal možnosť vyjadriť ...

  (f)

  Ak k 1. októbru 2002 odseky (a) až (e) nie sú v súlade s platným národným zákonom, nebudú sa vzhľadom ...

  Pravidlo 49bis

  49bis.1 Výber určitých druhov ochrany

  (a)

  Ak si prihlasovateľ želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v určenom štáte s ohľadom na uplatnenie ...

  (b)

  Ak si prihlasovateľ želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v určenom štáte s ohľadom na uplatnenie ...

  (c)

  V prípadoch uvedených v odsekoch (a) a (b), ak si prihlasovateľ želá, aby medzinárodná prihláška bola ...

  (d)

  Ak si prihlasovateľ želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v určenom štáte ako prihláška na ...

  (e)

  Ak prihlasovateľ priamo nevykoná označenie podľa odseku (a), keď vykonáva úkony uvedené v článku 22, ...

  49bis.2 Lehota na predloženie údajov

  (a)

  Žiadny určený úrad nesmie žiadať od prihlasovateľa, aby predložil akýkoľvek údaj uvedený v pravidle ...

  (b)

  Prihlasovateľ môže, ak to dovoľuje národné zákonodarstvo príslušného určeného úradu, predložiť takýto ...

  Pravidlo 49ter

  Obnovenie práva na prioritu určeným úradom

  49ter.1 Účinok obnovenia práva na prioritu prijímacím úradom

  (a)

  Ak prijímací úrad obnovil právo na prioritu podľa pravidla 26bis.3 založené na zistení, že opomenutie ...

  (b)

  Ak prijímací úrad obnovil právo na prioritu podľa pravidla 26bis.3 založenom na zistení, že opomenutie ...

  (c)

  Rozhodnutie prijímacieho úradu, aby sa obnovilo právo na prioritu podľa odseku 26bis.3, nebude účinné ...

  (d)

  Určený úrad nebude prehodnocovať rozhodnutie prijímacieho úradu, ak nebudú odôvodnené pochybnosti, že ...

  (e)

  Žiadny určený štát nie je viazaný rozhodnutím prijímacieho úradu o zamietnutí žiadosti podľa pravidla ...

  (f)

  Ak prijímací úrad zamietol žiadosť o obnovenie práva na prioritu, každý určený štát môže považovať túto ...

  (g)

  Ak 5. októbra 2005 odseky (a) a (d) nie sú v súlade s národným zákonodarstvom určeného úradu, tieto ...

  49ter.2 Obnovenie práva na prioritu určeným úradom

  (a)

  Ak medzinárodná prihláška uplatňuje prioritu zo skoršej prihlášky a dátum medzinárodného podania je ...

  (i)

  stalo aj napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, alebo

  (ii)

  bolo neúmyselné.

  Každý určený úrad musí uplatňovať aspoň jedno z uvedených kritérií a môže uplatňovať aj obidve. ...

  (b)

  Žiadosť podľa odseku (a) sa musí podať:

  (i)

  v určenom úrade v lehote jedného mesiaca od príslušnej lehoty podľa článku 22, alebo ak prihlasovateľ ...

  (ii)

  musí zdôvodniť zanedbanie podania medzinárodnej prihlášky v období priority a prípadne doložiť vyhlásenie ...

  (iii)

  musí byť podrobená poplatku za žiadosť na obnovenie podľa odseku (d).

  (c)

  Určený úrad môže žiadať, aby vyhlásenie alebo iný dôkaz podporujúci zdôvodnené stanovisko uvedené v ...

  (e)

  Určený úrad nezamietne celkom alebo čiastočne žiadosť podľa odseku (a) bez toho, aby nedal prihlasovateľovi ...

  (f)

  Ak národné zákonodarstvo platné pre určený úrad dovoľuje obnovenie práva na prioritu za podmienok, ktoré ...

  (g)

  Každý určený úrad musí informovať Medzinárodný úrad, aké kritériá na obnovu práva priority uplatňuje, ...

  (h)

  Ak 5. októbra 2005 odseky (a) až (g) nie sú v súlade s národným zákonodarstvom určeného úradu, tieto ...

  Pravidlo 51

  51.1

  Lehota na podanie žiadosti o zaslanie kópií

  Lehota uvedená v článku 25(1)(c) je dva mesiace a počíta sa od dátumu oznámenia zaslaného prihlasovateľovi ...

  51.2

  Kópia oznámenia

  Ak prihlasovateľ po prijatí negatívneho rozhodnutia podľa článku 11(1) požiada Medzinárodný úrad podľa ...

  51.3

  Lehota na zaplatenie národného poplatku a predloženie prekladu

  K uplynutiu lehoty podľa článku 25 (2) (a) dôjde zároveň s lehotou podľa pravidla 51.1.

  Pravidlo 51bis

  51bis.1 Niektoré prípustné národné požiadavky

  (a)

  S výhradou pravidla 51bis.2 môže národné zákonodarstvo aplikované určeným úradom v súlade s článkom ...

  (i)

  akýkoľvek doklad, ktorý sa týka totožnosti pôvodcu,

  (ii)

  akýkoľvek doklad, ktorý sa týka prihlasovateľovho práva na prihlásenie alebo udelenie patentu,

  (iii)

  akýkoľvek doklad, ktorý obsahuje dôkaz o prihlasovateľovom práve nárokovať si prioritu skoršej prihlášky, ...

  (iv)

  ak medzinárodná prihláška určuje štát, ktorého národné zákonodarstvo vyžaduje [k dátumu rozhodnutia ...

  (v)

  všetkých dôkazových prostriedkov týkajúcich sa nezávadnosti preduverejnenia alebo výnimiek z nedostatku ...

  (vi)

  overenia medzinárodnej prihlášky podpisom každého prihlasovateľa pre určený štát, ktorý nepodpísal žiadosť, ...

  (vii)

  každého chýbajúceho údaja vyžadovaného podľa pravidla 4.5(a)(ii) a (iii) pokiaľ ide o prihlasovateľa ...

  (b)

  V súlade s článkom 27 (7) môže národné zákonodárstvo aplikované určeným úradom požadovať, aby:

  (i)

  prihlasovateľ bol zastúpený zástupcom oprávneným pred týmto úradom alebo mal v určenom štáte adresu ...

  (ii)

  prihlasovateľ riadne vymenoval svojho prípadného zástupcu.

  (c)

  V súlade s článkom 27 (1) môže národné zákonodarstvo aplikované určeným úradom požadovať, aby sa medzinárodná ...

  (d)

  Národné zákonodarstvo aplikované určeným úradom môže v súlade s článkom 27(2)(ii) vyžadovať, aby preklad ...

  (i)

  overený prihlasovateľom alebo osobou, ktorá preložila túto medzinárodnú prihlášku s vyhlásením v tom ...

  (ii)

  potvrdený štátnym orgánom alebo súdnym tlmočníkom, ale len v tom prípade, ak určený úrad odôvodnene ...

  (e)

  Národné zákonodarstvo uplatňované určeným úradom môže v súlade s článkom 27 vyžadovať, aby prihlasovateľ ...

  (i)

  platnosť uplatňovanej priority je dôležitá pre rozhodnutie, či je príslušný vynález patentovateľný, ...

  (ii)

  dátum medzinárodného podania je udelený prijímacím úradom podľa pravidla 20.3(b)(ii) alebo 20.5(d) na ...

  (f)

  Ak 17. marca 2000 podmienka v odseku (e) nebude zlučiteľná s národným zákonodarstvom aplikovaným určeným ...

  51bis.2 Určité okolnosti, pri ktorých sa nemusia vyžadovať dokumenty alebo dôkazy

  (a)

  Určený úrad nebude vyžadovať žiadne dokumenty alebo dôkazy, ak neexistujú odôvodnené pochybnosti o vierohodnosti ...

  (i)

  týkajúce sa totožnosti pôvodcu [pravidlo 51bis.1 (a) (i)] (iné než dokument obsahujúci prísahu alebo ...

  (ii)

  týkajúce sa prihlasovateľovho práva tak ako pri dátume medzinárodného podania na prihlásenie a udelenie ...

  (iii)

  týkajúce sa prihlasovateľovho práva tak ako pri dátume medzinárodného podania na nárokovanie si priority ...

  (iv)

  obsahujúci prísahu alebo vyhlásenie o pôvodcovstve) [pravidlo 51 bis.1 (a) (iv)], ak je vyhlásenie o ...

  (b)

  (i) až (iii) (zrušené)

  (c)

  (zrušené)

  51bis.3 Možnosť vyhovieť národným požiadavkám

  (a)

  Tam, kde požiadavky, na ktoré sa odkazuje v pravidle 51bis.1(a)(i) až (iv) a (c) až (e), alebo akákoľvek ...

  (b)

  Tam, kde akákoľvek požiadavka národného zákonodarstva aplikovaného určeným úradom, ktorú tento úrad ...

  (c)

  Ak 17. marca 2000 odsek (a) a lehota, na ktoré tento odsek odkazuje, nebudú zlučiteľné s národným zákonodarstvom ...

  Pravidlo 52

  52.1

  Lehota

  (a)

  V určenom štáte, kde sa konanie alebo prieskum začína bez osobitnej žiadosti, využije prihlasovateľ ...

  (b)

  V každom určenom štáte, kde národné zákonodarstvo ustanovuje, že sa prieskum začína len na osobitnú ...

  ČASŤ C

  Pravidlo 53

  53.1.

  Forma

  (a)

  Návrh sa podáva na tlačenom formulári alebo ako počítačový výtlačok. Podrobnosti tlačeného formulára ...

  (b)

  Vyhotovenie tlačeného formulára návrhu poskytne bezplatne prijímací úrad alebo orgán pre medzinárodný ...

  53.2.

  Obsah

  (a)

  Návrh musí obsahovať:

  (i)

  petit;

  (ii)

  údaje týkajúce sa prihlasovateľa a zástupcu, ak je ustanovený;

  (iii)

  údaje o príslušnej medzinárodnej prihláške;

  (iv)

  prípadne vyhlásenie týkajúce sa úprav

  (b)

  Návrh musí byť podpísaný.

  53.3

  Petit

  Petit musí mať ďalej uvedený obsah, pričom sa odporúča toto jeho znenie: „Návrh podľa článku 31 Zmluvy ...

  53.4

  Prihlasovateľ

  Ak ide o údaje týkajúce sa prihlasovateľa, uplatňujú sa pravidlá 4.4 a 4.16 a pravidlo 4.5 platí primerane. ...

  53.5

  Zástupca alebo spoločný zástupca

  Ak je menovaný zástupca alebo spoločný zástupca, v žiadosti sa musí táto skutočnosť uviesť. Pravidlá ...

  53.6.

  Údaje o medzinárodnej prihláške

  Medzinárodná prihláška sa uvedie menom a adresou prihlasovateľa, názvom vynálezu, dátumom medzinárodného ...

  53.7

  Zvolenie štátov

  Podanie návrhu zakladá zvolenie všetkých zmluvných štátov, ktoré sú určené a sú viazané hlavou II Zmluvy. ...

  53.8

  Návrh musí podpísať prihlasovateľ alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ, všetci prihlasovatelia, ...

  (a)

  S výhradou odseku b) musí návrh podpísať prihlasovateľ alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ, všetci ...

  (b)

  (zrušené)

  (i)

  (zrušené)

  (ii)

  (zrušené)

  53.9

  Vyhlásenie týkajúce sa úprav

  (a)

  Ak sa urobili úpravy podľa ustanovení článku 19, musí byť vo vyhlásení týkajúcom sa úprav uvedené, či ...

  (i)

  vzali do úvahy, pričom v tomto prípade sa prednostne predloží spolu s návrhom aj kópia úprav a kópia ...

  (ii)

  považovali za zrušené úpravou podľa ustanovení článku 34.

  (b)

  Ak si orgán pre medzinárodný predbežný prieskum želá začať medzinárodný predbežný prieskum súčasne s ...

  (c)

  Ak sú podľa ustanovení článku 34 predložené úpravy spolu s návrhom, musí sa to uviesť vo vyhlásení. ...

  PRAVIDLO 54

  54.1.

  Trvalý pobyt (sídlo) a občianstvo

  (a)

  S výnimkou ustanovenia odseku (b) pobyt alebo občianstvo prihlasovateľa sa na účely článku 31 (2) Zmluvy ...

  (b)

  Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum požiada v prípadoch uvedených v Administratívnej smernici ...

  54.2

  Právo podať návrh

  Právo podať návrh podľa článku 31(2) vznikne, ak prihlasovateľ, ktorý podáva návrh, alebo ak sú dvaja ...

  54.3.

  Medzinárodné prihlášky podané na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade

  Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade podľa pravidla 19.1. ...

  54.4.

  Prihlasovateľ, ktorý nie je oprávnený podať návrh

  Ak prihlasovateľ nemá právo podať návrh, alebo v prípade dvoch alebo viacerých prihlasovateľov, ktorých ...

  Pravidlo 54bis

  54bis.1 Lehota na podanie návrhu

  (a)

  Návrh sa môže podať kedykoľvek pred uplynutím nasledujúceho obdobia, podľa toho, ktoré uplynie neskôr: ...

  (i)

  tri mesiace od doručenia správy o medzinárodnej rešerši prihlasovateľovi alebo uznesenia podľa článku ...

  (ii)

  22 mesiacov od dátumu priority.

  (b)

  Návrh vypracovaný po uplynutí lehoty podľa odseku (a) sa považuje za nepredložený a orgán pre medzinárodný ...

  Pravidlo 55

  55.1.

  Jazyk návrhu

  Návrh sa podáva v jazyku medzinárodnej prihlášky alebo, ak sa prihláška podala v inom jazyku, než v ...

  55.2.

  Preklad medzinárodnej prihlášky

  (a)

  Ak ani jazyk, v ktorom je medzinárodná prihláška podaná, ani jazyk, v ktorom sa medzinárodná prihláška ...

  (i)

  jazykom prípustným pre tento orgán, ako aj

  (ii)

  jazykom zverejnenia.

  (a-bis) Preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka uvedeného v odseku (a) musí obsahovať každý prvok ...

  (a-ter) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum musí preveriť každý preklad podľa odseku (a), či je ...

  (b)

  Ak sa preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka podľa odseku (a) odovzdal orgánu pre medzinárodný predbežný ...

  (c)

  Ak požiadavky uvedené v odsekoch (a), (a-bis) a (a-ter) nie sú splnené a odsek (b) sa neuplatňuje, orgán ...

  (d)

  Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote podľa odseku (c), uvedenej požiadavke sa vyhovelo. Ak prihlasovateľ ...

  55.3

  Jazyk a preklad úprav a listov

  (a)

  S výnimkou odseku (b), ak medzinárodná prihláška bola podaná v inom jazyku, ako bola zverejnená, každá ...

  (b)

  Ak sa požaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 55.2,

  (i)

  každá úprava a každý list uvedený v odseku (a) a

  (ii)

  každá úprava podľa článku 19, ktorá sa musí vziať do úvahy podľa pravidla 66.1(c) alebo (d), a každý ...

  (c)

  Ak sa úprava alebo list nepredloží v požadovanom jazyku podľa odseku (a) alebo (b), orgán pre medzinárodný ...

  (d)

  Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve na predloženie úpravy v požadovanom jazyku v lehote uvedenej v odseku ...

  Pravidlo 57

  57.1

  Poplatková povinnosť

  Návrh na medzinárodný predbežný prieskum podlieha poplatku v prospech Medzinárodného úradu („rokovací ...

  57.2

  Výška poplatku

  (a)

  Výška rokovacieho poplatku je určená sadzobníkom poplatkov

  (b)

  Manipulačný poplatok je splatný v mene alebo v jednej z mien, ktoré predpísal orgán pre medzinárodný ...

  (c)

  Ak je predpísaná mena vo švajčiarskych frankoch, orgán ihneď zašle uvedený poplatok medzinárodnému úradu ...

  (d)

  Ak je predpísaná mena v inej mene než švajčiarsky frank a táto mena

  (i)

  je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, generálny riaditeľ stanoví pre každý orgán, ktorý predpisuje ...

  (ii)

  nie je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, orgán zodpovedá za konverziu manipulačného poplatku ...

  (e)

  Ak sa výmenný kurz medzi švajčiarskou menou a predpísanou menou oproti poslednému použitému výmennému ...

  57.3

  Dátum a spôsob platenia

  (a)

  S výhradou odsekov (b) a (c) manipulačný poplatok je splatný v lehote jedného mesiaca od dátumu predloženia ...

  (b)

  S výhradou odseku (c), ak bol návrh predložený orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa pravidla ...

  (c)

  Ak v súlade s pravidlom 69.1(b) chce orgán pre medzinárodný predbežný prieskum začať medzinárodný prieskum ...

  (d)

  Výška manipulačného poplatku je výška poplatku platná v deň platby.

  57.4

  Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vráti manipulačný poplatok prihlasovateľovi, ak

  (i)

  je návrh späťvzatý predtým, ako ho orgán zaslal medzinárodnému úradu alebo

  (ii)

  ak sa návrh považuje za nepodaný podľa pravidla 54.4 alebo 54bis.1(b).

  57.6.

  Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vráti manipulačný poplatok prihlasovateľovi

  (i)

  ak sa návrh vezme späť predtým, než ho zaslal tento orgán Medzinárodnému úradu, alebo

  (ii)

  ak sa návrh podľa pravidla 54.4 alebo 54bis.1(b) považuje za nepodaný.

  PRAVIDLO 58

  58.1

  Právo požadovať poplatok

  (a)

  Každý orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže požadovať, aby prihlasovateľ zaplatil v jeho prospech ...

  (b)

  Výšku prípadného poplatku za medzinárodný predbežný prieskum stanoví orgán pre medzinárodný predbežný ...

  (c)

  Poplatok za predbežný prieskum sa platí priamo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum. Ak je tento ...

  58.3

  Vrátenie poplatku

  Orgány pre medzinárodný predbežný prieskum informujú Medzinárodný úrad o rozsahu a podmienkach prípadného ...

  Pravidlo 58bis

  58bis.1 Výzva orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum

  (a)

  Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, že

  (i)

  zaplatená suma je nedostatočná na pokrytie manipulačného poplatku a poplatku za predbežný prieskum alebo ...

  (ii)

  poplatky podľa pravidla 57.3 a 58.1(b) nie sú zaplatené,

  (b)

  Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum poslal výzvu podľa odseku (a) a prihlasovateľ v lehote ...

  (c)

  Každá platba, ktorú orgán pre medzinárodný predbežný prieskum dostane skôr, ako odošle výzvu podľa odseku ...

  (d)

  Každá platba, ktorú orgán pre medzinárodný predbežný prieskum dostal skôr, než tento orgán postupoval ...

  58bis.2 Poplatok za oneskorenú platbu

  (a)

  Zaplatenie poplatkov na základe výzvy podľa pravidla 58bis.1(a) môže orgán pre medzinárodný prieskum ...

  (i)

  50 % nezaplatených poplatkov uvedených vo výzve, alebo

  (ii)

  ak je suma vypočítaná podľa bodu (i) menšia než manipulačný poplatok, suma sa rovná manipulačnému poplatku. ...

  (b)

  Výška poplatku za oneskorenú platbu však nepresiahne sumu, ktorá sa rovná dvojnásobku manipulačného ...

  Pravidlo 59

  59.1.

  Návrhy podľa článku 31 (2) (a) Zmluvy

  (a)

  Pri návrhoch podľa článku 31 (2) (a) Zmluvy musí každý prijímací úrad zmluvného štátu viazaný ustanoveniami ...

  (b)

  Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade podľa pravidla 19.1. ...

  59.2

  Návrhy podľa článku 31 (2) (b)

  Pre návrhy podľa článku 31 (2) (b) dá Zhromaždenie pri určovaní orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum ...

  59.3

  Odovzdanie návrhu príslušnému orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum

  (a)

  Ak sa návrh predloží prijímaciemu úradu, orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný ...

  (b)

  Ak sa návrh predloží Medzinárodnému úradu, Medzinárodný úrad označí návrh dátumom, keď návrh dostal. ...

  (c)

  Ak je zaslaný návrh Medzinárodnému úradu podľa odseku (a) alebo postúpený Medzinárodnému úradu podľa ...

  (i)

  odovzdá návrh tomuto orgánu a upovedomí o tom prihlasovateľa, ak je iba jediným orgánom príslušným vykonať ...

  (ii)

  vyzve prihlasovateľa, ak sú príslušné dva alebo viac orgánov pre medzinárodný predbežný prieskum, aby ...

  (d)

  Ak sa oznámenie predloží podľa požiadavky odseku (c)(ii), Medzinárodný úrad bez zbytočného odkladu odovzdá ...

  (e)

  Ak sa návrh odovzdá príslušnému orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa odseku (c), bude sa ...

  (f)

  Ak sa úrad alebo orgán, ktorému bol návrh predložený podľa odseku (a), rozhodne odovzdať tento návrh ...

  Pravidlo 60

  60.1

  Nedostatky návrhu

  (a)

  S výhradou odsekov (a-bis) a (a-ter), ak návrh nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v pravidlách ...

  (a-bis) Na účely pravidla 53.4, ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, stačí, ak údaje uvedené v ...

  (a-ter) Na účely pravidla 53.8, ak sú dvaja alebo viac prihlasovateľov, stačí, ak návrh podpíše jeden ...

  (b)

  Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), predpokladá sa, že návrh došiel s pôvodným ...

  (c)

  Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), predpokladá sa, že návrh považuje za nepredložený ...

  (e)

  Ak nedostatok zistil Medzinárodný úrad, upozorní na tento nedostatok orgán pre medzinárodný predbežný ...

  (f)

  Ak návrh neobsahuje vyhlásenie týkajúce sa úprav, bude orgán pre medzinárodný predbežný prieskum postupovať ...

  (g)

  Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, že úpravy podľa článku 34 sa predkladajú s návrhom [pravidlo ...

  Pravidlo 61

  61.1

  Oznámenie Medzinárodnému úradu a prihlasovateľovi

  (a)

  Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyznačí na návrhu dátum prijatia alebo, ak je to možné, dátum ...

  (b)

  Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum ihneď informuje prihlasovateľa o dátume prijatia návrhu. Ak ...

  61.2

  Správa zvoleným úradom

  (a)

  Správou podľa článku 31 (7) podá Medzinárodný úrad.

  (b)

  V správe musí byť uvedené číslo a dátum podania medzinárodnej prihlášky, meno prihlasovateľa, dátum ...

  (c)

  Správa sa musí zaslať zvolenému úradu spolu s postúpením podľa článku 20. Voľby vykonané po tomto postúpení ...

  (d)

  Ak prihlasovateľ výslovne požiada zvolený úrad podľa článku 40(2) pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej ...

  61.3.

  Informácie pre prihlasovateľa

  Medzinárodný úrad písomne informuje prihlasovateľa o správe podľa pravidla 61.2 a o zvolených úradoch ...

  61.4

  Zverejnenie vo vestníku

  Medzinárodný úrad musí ihneď po podaní návrhu, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej ...

  Pravidlo 62

  62.1

  Po prijatí návrhu alebo jeho kópie od orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum Medzinárodný úrad ihneď ...

  (i)

  kópiu písomného posudku vypracovaného podľa pravidla 43bis.1, ak tak už neurobil národný úrad alebo ...

  (ii)

  kópiu úprav podľa článku 19, stanovisko uvedené v tomto článku a list požadovaný podľa pravidla 46.5(b), ...

  62.2

  Úpravy vykonané po podaní návrhu

  Ak v čase podania úprav podľa článku 19 bol už návrh predložený, musí prihlasovateľ, najlepšie súčasne ...

  Pravidlo 62bis

  62bis.1 Preklad a pripomienky

  (a)

  Na základe žiadosti orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, ak nie je písomný posudok vypracovaný ...

  (b)

  Medzinárodný úrad zašle kópiu prekladu orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum v lehote dvoch mesiacov ...

  (c)

  Prihlasovateľ môže vypracovať písomné pripomienky k správnosti prekladu a zaslať ich orgánu pre medzinárodný ...

  Pravidlo 63

  63.1

  Minimálne požiadavky uvedené v článku 32(3) sú:

  (i)

  národný úrad alebo medzivládna organizácia musí mať aspoň 100 zamestnancov s plným pracovným úväzkom, ...

  (ii)

  úrad alebo organizácia musí mať u seba aspoň minimálnu dokumentáciu podľa pravidla 34, a to riadne usporiadanú ...

  (iii)

  úrad alebo organizácia musí mať personál schopný vykonávať prieskum v požadovaných technických odboroch ...

  (iv)

  úrad alebo organizácia musia mať primeraný systém manažovania kvality a vnútorný plán kontrol v súlade ...

  (v)

  úrad alebo organizácia musia byť vymenované ako orgány pre medzinárodný predbežný prieskum.

  Pravidlo 64

  64.1

  Známy stav techniky

  (a)

  Na účely článku 33 (2) a (3) je známym stavom techniky všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti kdekoľvek ...

  (b)

  Na účely odseku (a) rozhodujúci dátum znamená

  (i)

  s výhradou bodov (ii) a (iii) dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorá je predmetom ...

  (ii)

  ak medzinárodná prihláška, ktorá je predmetom medzinárodného predbežného prieskumu, uplatňuje prioritu ...

  (iii)

  ak medzinárodná prihláška, ktorá je predmetom medzinárodného predbežného prieskumu, uplatňuje prioritu ...

  64.2.

  Nepísomné zverejnenie

  V prípadoch, keď k sprístupneniu verejnosti došlo ústnym oznámením, použitím, predvedením alebo inými ...

  64.3.

  Niektoré zverejnené doklady

  V prípadoch, keď prihláška alebo patent, ktorá by predstavovala známy stav techniky na účely článku ...

  PRAVIDLO 65

  65.1

  Posúdenie známeho stavu techniky

  Na účely článku 33 (3) vezme medzinárodný predbežný prieskum do úvahy vzťah každého jednotlivého nároku ...

  65.2

  Rozhodný dátum

  Na účely článku 33 (3) je dátum rozhodný pre posúdenie tvorivého riešenia (riešenia, ktoré nie je naporúdzi) ...

  Pravidlo 66

  66.1

  Podklad medzinárodného predbežného prieskumu

  (a)

  S výhradou odsekov (b) až (d) musí byť medzinárodný predbežný prieskum založený na medzinárodnej prihláške ...

  (b)

  Prihlasovateľ môže predložiť úpravy podľa ustanovení článku 34 v čase podania návrhu alebo s výhradou ...

  (c)

  Úpravy podľa článku 19 vykonané predtým, než sa podal návrh, musia sa vziať do úvahy na účely medzinárodného ...

  (d)

  Úpravy podľa článku 19 vykonané predtým, než sa podal návrh, a úpravy podľa článku 34 predložené orgánu ...

  (d-bis) Opravu zrejmých chýb, ktoré sú dovolené podľa pravidla 91.1, orgán pre medzinárodný predbežný ...

  (e)

  Návrhy týkajúce sa vynálezov, vo vzťahu ku ktorým sa nevyhotovila žiadna medzinárodná rešeršová správa, ...

  66.1bis Písomný posudok orgánu pre medzinárodnú rešerš

  (a)

  S výhradou odseku (b) písomný posudok vypracovaný orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1 ...

  (b)

  Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže oznámiť Medzinárodnému úradu, že odsek (a) neuplatňuje ...

  (c)

  Ak písomný posudok vypracovaný orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1 sa na základe ...

  (d)

  Písomný posudok vypracovaný orgánom pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1, ktorý nie je na ...

  66.1ter Top-up rešerše

  Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vypracuje rešerš („top-up rešerš“) na zistenie dokumentov ...

  66.2

  Písomný posudok orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum

  (a)

  Ak sa orgán pre medzinárodný predbežný prieskum

  (i)

  domnieva, že existuje situácia podľa článku 34 (4)

  (ii)

  domnieva, že správa o medzinárodnom predbežnom prieskume by mala byť záporná, pokiaľ ide o niektoré ...

  (iii)

  zistí nedostatky vo forme alebo obsahu medzinárodnej prihlášky podľa tejto Zmluvy alebo Vykonávacieho ...

  (iv)

  domnieva, že niektorá úprava presahuje rozsah podstaty medzinárodnej prihlášky tak, ako bola podaná ...

  (v)

  chce pripojiť ku správe o medzinárodnom predbežnom prieskume pripomienky k zrozumiteľnosti nárokov, ...

  (vi)

  domnieva, že nárok sa týka vynálezu, vo vzťahu ku ktorému sa nevyhotovovala žiadna medzinárodná rešeršová ...

  (vii)

  domnieva, že výpis sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín nemá k dispozícii v takej forme, aby sa ...

  (b)

  Oznámenie obsahuje v plnom rozsahu odôvodnenie stanoviska orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum. ...

  (c)

  Oznámenie obsahuje výzvu prihlasovateľovi, aby predložil písomnú odpoveď a prípadné úpravy.

  (d)

  Oznámenie musí určiť lehotu na odpoveď. Lehota musí byť primeraná okolnostiam. Obvykle je dvojmesačná ...

  (e)

  Lehota na odpoveď na oznámenie sa môže na žiadosť prihlasovateľa podanú pred uplynutím lehoty predĺžiť. ...

  66.3

  Riadna odpoveď orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum

  (a)

  Prihlasovateľ môže odpovedať na výzvu orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa pravidla 66.2 ...

  (b)

  Odpoveď sa predkladá priamo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

  66.4

  Dodatočná možnosť predložiť úpravy a dôvody

  (a)

  Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže vydať jeden alebo viac dodatočných písomných posudkov, ...

  (b)

  Na žiadosť prihlasovateľa mu môže orgán pre medzinárodný predbežný prieskum poskytnúť jednu alebo viac ...

  66.4bis Posúdenie úprav, dôvodov a opráv zjavných chýb

  Úpravy, dôvody a opravy zjavných chýb nemusí orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vziať do úvahy ...

  66.5

  Úpravy

  Každá zmena nárokov, opisu alebo výkresov včítane zrušenia nárokov, vypustenia časti opisu alebo vypustenia ...

  66.6

  Neformálny styk s prihlasovateľom

  Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum sa môže kedykoľvek spojiť s prihlasovateľom neformálne, a ...

  66.7

  Kópia a preklad skoršej prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje

  (a)

  Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum potrebuje kópiu skoršej prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje ...

  (b)

  Ak prihláška, ktorej priorita sa nárokuje v medzinárodnej prihláške, je v inom jazyku než v jazyku alebo ...

  66.8

  Forma úprav

  (a)

  S výhradou odseku (b), ak sa upravuje opis alebo obrázky, vyžaduje sa, aby prihlasovateľ predložil náhradný ...

  (b)

  Ak úprava spočíva vo vypustení niektorých častí alebo v menších zmenách alebo v dodatkoch, náhradným ...

  (c)

  Ak sa menia nároky, pravidlo 46.5 sa použije mutatis mutandis. Súbor nárokov predložený podľa pravidla ...

  PRAVIDLO 67

  67.1

  Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nie je povinný vykonať medzinárodný predbežný prieskum medzinárodnej ...

  (i)

  vedecké a matematické teórie;

  (ii)

  odrody rastlín alebo zvierat, alebo v podstate biologické postupy pre pestovanie rastlín a zvierat a ...

  (iii)

  plány, pravidlá alebo metódy obchodnej činnosti, výkon rýdzo duševných úkonov alebo prevádzkovanie hier; ...

  (iv)

  chirurgické a terapeutické metódy pre liečenie ľudí a zvierat, ako aj diagnostickej metódy;

  (v)

  prosté uvedenie informácií;

  (vi)

  programy pre počítače potiaľ, pokiaľ orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nie je vybavený na vykonávanie ...

  Pravidlo 68

  68.1.

  Bez výzvy na obmedzenie alebo zaplatenie

  Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, že požiadavka jednotnosti vynálezu nie je splnená, ...

  68.2

  Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, že požiadavka jednotnosti vynálezu nie je splnená ...

  (i)

  uviesť aspoň jednu možnosť obmedzenia, ktorá by podľa názoru orgánu pre medzinárodný prieskum zodpovedala ...

  (ii)

  uviesť dôvody, pre ktoré medzinárodná prihláška nezodpovedá požiadavke jednotnosti vynálezu,

  (iii)

  vyzvať prihlasovateľa, aby vyhovel výzve v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy,

  (iv)

  uviesť sumu požadovaných dodatočných poplatkov, ktoré musí prihlasovateľ zaplatiť v prípade, že tak ...

  (v)

  vyzvať prihlasovateľa, aby zaplatil, podľa okolností, poplatok za sťažnosť uvedený v pravidle 68.3(e) ...

  68.3

  Dodatočné poplatky

  (a)

  Sumu dodatočných poplatkov za medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 34(3)(a) určí kompetentný ...

  (b)

  Dodatočné poplatky za medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 34(3)(a) sa platia priamo orgánu ...

  (c)

  Prihlasovateľ môže zaplatiť dodatočné poplatky zároveň so sťažnosťou, ku ktorej sa pripojí odôvodnené ...

  (d)

  Členom kontrolného orgánu uvedeného v odseku (c) môže byť aj osoba, ktorá vydala rozhodnutie o predmete ...

  (e)

  Preskúmanie žiadosti uvedenej v odseku (c) môže orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podrobiť poplatku ...

  68.4

  Postup v prípade nedostatočného obmedzenia nárokov

  Ak prihlasovateľ síce obmedzí nároky, ale nedostatočne pre splnenie požiadavky jednotnosti vynálezu, ...

  68.5

  Hlavný vynález

  V prípade pochybnosti, ktorý vynález je hlavným vynálezom na účely článku 34 (3) (c), sa považuje vynález ...

  Pravidlo 69

  69.1

  Začatie medzinárodného predbežného prieskumu

  (a)

  S výnimkou odsekov (b) až (e) orgán pre medzinárodný predbežný prieskum začne medzinárodný predbežný ...

  (i)

  návrh;

  (ii)

  vrátane prípadného poplatku za neskorú platbu podľa pravidla 58bis.2 a

  (iii)

  buď správu o medzinárodnej rešerši, alebo vyhlásenie orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa článku 17(2)(a), ...

  za predpokladu, že orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nezačne medzinárodný predbežný prieskum ...

  (b)

  Ak národný úrad alebo medzivládna organizácia, ktorá koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš a tiež koná ...

  (b-bis) Ak v súlade s odsekom (b) národný úrad alebo medzivládna organizácia, ktorá koná ako orgán pre ...

  (c)

  Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, že sa majú vziať do úvahy úpravy podľa článku 19 [pravidlo ...

  (d)

  Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, aby sa medzinárodný predbežný prieskum odložil [pravidlo ...

  (i)

  prijatím kópie úprav vykonaných podľa článku 19,

  (ii)

  prijatím oznámenia od prihlasovateľa, že nehodlá robiť úpravy podľa článku 19 alebo

  (iii)

  uplynutím príslušnej lehoty ustanovenej podľa pravidla 46.1.

  (e)

  Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, že úpravy podľa článku 34 sa predkladajú s návrhom [pravidlo ...

  69.2

  Lehota na vypracovanie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume bude podľa toho, ktorá uplynie neskôr: ...

  (i)

  28 mesiacov od dátumu priority alebo

  (ii)

  šesť mesiacov od začatia medzinárodného predbežného prieskumu stanoveného v pravidle 69.1, alebo ...

  (iii)

  šesť mesiacov od dátumu, keď orgán pre medzinárodný predbežný prieskum prijal preklad predložený podľa ...

  Pravidlo 70

  70.1

  Vymedzenie

  Na účely tohto pravidla sa pojmom „správa“ rozumie správa o medzinárodnom predbežnom prieskume. ...

  70.2

  Podklad správy

  (a)

  Ak došlo k úprave nárokov, potom vychádza správa z upravených nárokov.

  (b)

  Ak správa bola podľa pravidla 66.7 (a) alebo (b) spracovaná tak, akoby nedošlo k uplatneniu priority, ...

  (c)

  Ak sa orgán pre medzinárodný predbežný prieskum domnieva, že niektorá úprava presahuje rozsah vynálezu ...

  (c-bis) Ak boli upravené nároky, opis alebo obrázky, ale k náhradnému listu alebo listom nebol doložený ...

  (d)

  Ak sa nároky vzťahujú na vynálezy, na ktoré sa nespracovala medzinárodná rešeršová správa, a neboli ...

  (e)

  Ak sa vzala do úvahy oprava zjavnej chyby podľa pravidla 66.1, uvedie sa to v správe. Ak sa nevzala ...

  (f)

  V správe sa uvádza dátum, keď sa vykonala top-up rešerš podľa pravidla 66.1ter, alebo inak sa uvedie, ...

  70.3.

  Označenie

  V správe musí byť označený orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý ju spracoval, s uvedením ...

  70.4

  V správe sa uvedie:

  (i)

  dátum, keď bol podaný návrh a

  (ii)

  dátum správy; to je dátum, keď bola správa dokončená.

  70.5

  Zatriedenie

  (a)

  V správe sa znovu uvedie zatriedenie podľa pravidla 43.3, ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum ...

  (b)

  Inak uvedie orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zatriedenie, ktoré považuje za správne, a to aspoň ...

  70.6

  Údaj podľa článku 35 (2)

  (a)

  Údaj podľa článku 35 (2) tvoria slová „ÁNO“ alebo „NIE“ alebo zodpovedajúce slová v jazyku správy, alebo ...

  (b)

  Ak nie je splnené niektoré z troch kritérií uvedených v článku 35 (2) t. j. novosť, tvorivé riešenie ...

  70.7

  Citácia podľa článku 35 (2)

  (a)

  Správa obsahuje citáciu dokladov, ktoré sú závažné pre podporu záverov uskutočnených podľa článku 35(2), ...

  (b)

  Ustanovenie pravidla 43.5 (b) a (e) platí aj pre správu.

  70.8

  Administratívne smernice obsahujú pokyny pre prípady, v ktorých je alebo nie je potrebné uvádzať vysvetlenie ...

  (i)

  vysvetlenie sa uvedie vždy, keď je stanovisko k niektorému nároku záporné;

  (ii)

  vysvetlenie sa uvedie vždy, keď je stanovisko kladné, ibaže bol niektorý materiál citovaný z dôvodov ...

  (iii)

  vysvetlenie sa spravidla uvedie v prípade spomenutom v poslednej vete pravidla 70.6 (b).

  70.9

  Nepísomné zverejnenie

  Nepísomné zverejnenie obsiahnuté v správe podľa pravidla 64.2 sa uvedie označením druhu, dátumu, keď ...

  70.10

  Niektoré zverejnené doklady

  Každá zverejnená prihláška a každý patent uvedený v správe podľa pravidla 64.3 sa uvedú ako také a pripojí ...

  70.11

  Zmienka o úpravách

  Ak sa na orgáne pre medzinárodný predbežný prieskum vykonali úpravy, uvedie sa to v správe. Ak v dôsledku ...

  70.12.

  Ak sa orgán pre medzinárodný predbežný prieskum domnieva, že v čase vypracovania správy:

  (i)

  medzinárodná prihláška obsahuje niektorý nedostatok podľa pravidla 66.2 (a) (iii), uvedie to v správe ...

  (ii)

  (bez zmeny okrem toho, že bodka sa nahrádza bodkočiarkou);

  (iii)

  existuje niektorá zo situácií podľa článku 34 (4), uvedie tento názor a odôvodnenie k nemu v správe; ...

  (iv)

  nie je k dispozícii výpis sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín v takej forme, aby sa mohol vykonať ...

  70.13.

  Poznámky týkajúce sa jednotnosti vynálezu

  Ak prihlasovateľ zaplatil dodatočné poplatky za medzinárodný predbežný prieskum, alebo ak boli medzinárodná ...

  70.14.

  Splnomocnený úradník

  V správe sa uvedie meno úradníka orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý je zodpovedný za ...

  70.15

  Forma; názov

  (a)

  Požiadavky na vonkajšiu formu správy upravia Administratívne smernice.

  (b)

  Správa bude mať názov „Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume na patentovateľnosť (hlava II Zmluvy ...

  70.16

  Prílohy k správe

  (a)

  ak žiadny takýto list nebol nahradený alebo považovaný za zrušený neskorším náhradným listom alebo zmenou, ...

  (i)

  každý náhradný list podľa pravidla 66.8 obsahujúci úpravy podľa článku 34 a každý list podľa pravidla ...

  (ii)

  každý náhradný list podľa pravidla 46.5 obsahujúci úpravy podľa článku 19 a každý list podľa pravidla ...

  (iii)

  každý náhradný list podľa pravidla 26.4 použitého na základe pravidla 91.2, ktorý obsahuje opravu zjavných ...

  (iv)

  ak správa obsahuje údaj uvedený v pravidle 70.2(e), každý náhradný list a každý list týkajúci sa opravy ...

  (b)

  Bez ohľadu na odsek (a) každý nahradený alebo zrušený náhradný list uvedený v tomto odseku a každý list ...

  (i)

  orgán pre medzinárodný predbežný prieskum je toho názoru, že príslušné nahradenie alebo zrušenie úprav ...

  (ii)

  príslušné nahradenie alebo zrušenie úpravy nesprevádzal list označujúci podklad na zmenu v prihláške, ...

  V takom prípade nahradený alebo zrušený náhradný list sa označí podľa administratívnych smerníc. ...

  70.17.

  Jazyky vyhotovenia správy a príloh

  Správa a všetky prílohy sú vyhotovené v jazyku, v ktorom je zverejnená medzinárodná prihláška, ktorej ...

  (b)

  (zostáva zrušené)

  PRAVIDLO 71

  71.1

  Prijímatelia

  Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum odovzdá v rovnaký deň jedno vyhotovenie správy o medzinárodnom ...

  71.2.

  Kópia citovaných materiálov

  (a)

  Žiadosť podľa článku 36 (4) možno predložiť kedykoľvek po dobu siedmich rokov od dátumu medzinárodného ...

  (b)

  Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže od účastníka (prihlasovateľa alebo zvoleného úradu), ...

  (d)

  Každý orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže vykonávať svoje povinnosti podľa odsekov (a) a ...

  Pravidlo 72

  72.1

  Jazyky

  (a)

  Každý zvolený štát môže požadovať, aby správa o medzinárodnom predbežnom prieskume spracovaná v inom ...

  (b)

  Takú požiadavku treba oznámiť Medzinárodnému úradu, ktorý ju bez odkladu uverejní vo Vestníku.

  72.2.

  Kópie prekladu pre prihlasovateľa

  Medzinárodný úrad odovzdá kópiu prekladu podľa pravidla 72.1 (a) správy o medzinárodnom predbežnom prieskume ...

  72.2bis Preklad písomného posudku orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 43bis.1

  V prípade uvedenom v pravidle 73.2(b)(ii) písomný posudok vypracovaný orgánom pre medzinárodnú rešerš ...

  72.3

  Pripomienky k prekladu

  Prihlasovateľ sa môže písomne vyjadriť o správnosti prekladu správy o medzinárodnom predbežnom prieskume ...

  Pravidlo 73

  73.1

  Príprava kópií

  Medzinárodný úrad vyhotoví kópie dokladov odovzdávaných podľa článku 36 (3) (a).

  73.2

  Odovzdanie zvoleným úradom

  (a)

  Medzinárodný úrad odovzdá predloženú správu podľa článku 36(3)(a) každému zvolenému úradu v súlade s ...

  (b)

  Ak prihlasovateľ vyslovene požiada zvolený úrad podľa pravidla 40(2), Medzinárodný úrad musí na základe ...

  (i)

  bezodkladne zaslať správu podľa článku 36(3)(a) tomuto úradu, ak správa o medzinárodnom predbežnom prieskume ...

  (ii)

  (bezodkladne zaslať tomuto úradu kópiu písomného posudku vypracovaného podľa pravidla 43bis.1 orgánom ...

  (c)

  Ak prihlasovateľ vzal návrh späť alebo akékoľvek zvolenie alebo celé zvolenie, aj napriek tomu sa musí ...

  Pravidlo 74

  74.1.

  Obsah prekladu a lehota na jeho predloženie

  (a)

  Ak zvolený úrad požaduje predloženie prekladu medzinárodnej prihlášky podľa článku 39 (1) Zmluvy, prihlasovateľ ...

  (b)

  Ak predloženie prekladu medzinárodnej prihlášky podľa článku 39 (1) Zmluvy zvolený úrad nepožaduje, ...

  Pravidlo 76

  Použitie niektorých pravidiel v konaní pred zvolenými úradmi

  76.1

  zrušené

  76.2

  zrušené

  76.3

  zrušené

  76.4

  Lehota na preklad prioritného dokladu

  Prihlasovateľ nie je povinný predložiť žiadnemu zvolenému úradu preklad prioritného dokladu pred uplynutím ...

  76.5

  Pravidlá 13ter.3, 20.8(c), 22.1(g), 47.1, 49, 49bis, 49ter a 51bis sa použijú za predpokladu, že ...

  (i)

  určený úrad, prípadne určený štát sa považuje za zvolený úrad, prípadne za zvolený štát;

  (ii)

  každý odkaz v uvedených pravidlách na článok 22, článok 23(2) alebo článok 24(2) sa bude považovať za ...

  (iii)

  (bez zmeny, okrem toho, že bodka sa nahrádza bodkočiarkou);

  (iv)

  ak bola vypracovaná správa o medzinárodnom predbežnom prieskume na účely článku 39(1), preklad úprav ...

  (v)

  použitie pravidiel 47.1(a) až 47.4 sa zúži vo vzťahu k pravidlu 61.2(d).

  PRAVIDLO 77

  77.1

  Výkon oprávnenia

  (a)

  Každý zmluvný štát, ktorý určí dlhšiu lehotu, než je lehota určená v článku 39 (1) (a), oznámi takto ...

  (b)

  Oznámenie, ktoré došlo Medzinárodnému úradu podľa odseku (a), uverejní Medzinárodný úrad bez odkladu ...

  (c)

  Oznámenie o skrátení skôr určenej lehoty platí pre návrhy podané po uplynutí troch mesiacov od dátumu, ...

  (d)

  Oznámenie o predĺžení skôr určenej lehoty platí od dátumu, keď ho Medzinárodný úrad uverejní vo Vestníku, ...

  Pravidlo 78

  78.1

  Lehota

  (a)

  Ak si prihlasovateľ želá uplatniť právo podľa článku 41 na úpravu nárokov, opisu a výkresov pred príslušným ...

  (b)

  V zvolenom štáte, v ktorom národné zákonodarstvo ustanovuje, že prieskum sa začína iba na osobitnú žiadosť, ...

  78.3

  Úžitkové vzory

  Ustanovenia pravidiel 6.5 a 13.5 sa primerane použijú pri zvolených úradoch. Ak došlo k voľbe pred uplynutím ...

  ČASŤ D

  PRAVIDLO 79

  79.1

  Datovanie

  Prihlasovatelia, národné úrady, prijímacie úrady, orgány pre medzinárodnú rešerš a pre medzinárodný ...

  Pravidlo 80

  80.1

  Ročné časové obdobia

  Ak je obdobie určené na jeden rok alebo na určitý počet rokov, počítanie času sa začína dňom nasledujúcim ...

  80.2

  Mesačné časové obdobia

  Ak je obdobie určené na jeden mesiac alebo na určitý počet mesiacov, počítanie času sa začína dňom nasledujúcim ...

  80.3

  Denné časové obdobia

  Ak je obdobie určené určitým počtom dní, počítanie času sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď nastala ...

  80.4

  Miestne dátumy

  (a)

  Dátum rozhodný pre začiatok počítania času je dátum, ktorý platí v určitom mieste v čase, keď nastala ...

  (b)

  Dátum, ktorým obdobie uplynie, je dátum, ktorý platí v mieste, kde sa musí podať požadovaný doklad alebo ...

  80.5

  Ak okamih uplynutia nejakého obdobia, v ktorom má nejaký doklad alebo poplatok dôjsť národnému úradu ...

  (i)

  keď úrad alebo organizácia nie je prístupná verejnosti na vybavovanie úradných záležitostí,

  (ii)

  keď sa v mieste sídla takéhoto úradu alebo organizácie nedoručuje obyčajná pošta,

  (iii)

  ktorý, v prípade situovania takého úradu alebo organizácie vo viacerých lokalitách, je štátnym sviatkom ...

  (iv)

  ktorý, keď je takýto úrad vládnym orgánom zmluvného štátu poverený udeľovaním patentov, je štátnym sviatkom ...

  80.6

  Dátum dokladov

  Ak sa obdobie začína dňom, ktorým je datovaný nejaký doklad alebo list vypravovaný z národného úradu ...

  (b)

  zrušené.

  80.7

  Koniec pracovného dňa

  (a)

  Obdobie, ktoré uplýva určitým dňom, uplynie v okamihu, keď sa na národnom úrade alebo medzivládnej organizácii, ...

  (b)

  Každý úrad alebo organizácia môže ustanovenie v odseku (a) predĺžiť až do polnoci rozhodného dňa. ...

  PRAVIDLO 81

  81.1

  Návrh

  (a)

  Každý zmluvný štát alebo generálny riaditeľ môže navrhnúť zmeny lehôt podľa článku 47 (2).

  (b)

  Návrhy zmluvných štátov sa predkladajú generálnemu riaditeľovi.

  81.2

  Rozhodnutie urobené Zhromaždením

  (a)

  Ak má o návrhu rozhodnúť Zhromaždenie, zašle generálny riaditeľ jeho text všetkým zmluvným štátom aspoň ...

  (b)

  Pri prerokúvaní návrhu na Zhromaždení môže byť návrh pozmenený alebo navrhnuté následné zmeny.

  (c)

  Návrh je prijatý, ak žiadny zo zmluvných štátov prítomných v čase hlasovania proti nemu nehlasuje. ...

  81.3

  Písomné hlasovanie

  (a)

  Ak má dôjsť k písomnému hlasovaniu, zašle generálny riaditeľ všetkým zmluvným štátom popri návrhu aj ...

  (b)

  Vo výzve bude určená lehota, v ktorej musí Medzinárodnému úradu dôjsť odpoveď s odovzdaným písomným ...

  (c)

  Odpovede musia byť kladné alebo záporné. Návrhy zmien a prosté poznámky sa nepovažujú za hlasy. ...

  (d)

  Návrh sa považuje za prijatý, ak žiadny zo zmluvných štátov nehlasuje proti zmene a ak aspoň polovica ...

  PRAVIDLO 82

  82.1.

  Oneskorenie alebo strata poštovej zásielky

  (a)

  Každý účastník, ktorý má na tom právny záujem, môže predložiť dôkaz o tom, že doklad alebo list podal ...

  (b)

  Ak sa národnému úradu alebo medzinárodnej organizácii, ktorým sa zásielka adresovala uspokojivo preukázalo ...

  (c)

  V prípadoch uvedených v odseku (b) sa dôkaz o včasnom podaní na poštovú prepravu a tam, kde došlo k ...

  (d)

  Každý národný úrad alebo medzinárodná organizácia, ktoré oznámili Medzinárodnému úradu, že budú na prepravu ...

  (e)

  Každý národný úrad alebo medzinárodná organizácia môžu postupovať podľa odseku (d):

  (i)

  aj keď prípadne použité dodávacie služby nepatria medzi takto špecifikované alebo nevyhovujú určeným ...

  (ii)

  aj keď tento úrad alebo organizácia nezaslali Medzinárodnému úradu oznámenie podľa odseku (d).

  82.2.

  (zrušené)

  PRAVIDLO 82 bis

  Pod pojmom „lehota“ v článku 48 (2) sa rozumie:

  (i)

  každá lehota určená v Zmluve alebo v tomto Vykonávacom predpise;

  (ii)

  každá lehota určená prijímacím úradom, orgánom pre medzinárodnú rešerš, orgánom pre medzinárodný predbežný ...

  (iii)

  každá lehota určená určeným alebo zvoleným úradom a lehota, ktorú môže taký úrad aplikovať podľa svojho ...

  82 bis 2 Navrátenie do predchádzajúceho stavu a ďalšie ustanovenia, ktorých sa týka článok 48 (2) ...

  Ustanovenia národného zákonodarstva podľa článku 48 (2), ktoré určenému alebo zvolenému štátu umožňujú ...

  Pravidlo 82ter

  82ter.1 Chyby v dátume medzinárodného podania a v dátume uplatnenej priority

  (a)

  Ak prihlasovateľ určenému alebo zvolenému úradu uspokojivo dokáže, že dátum medzinárodného podania je ...

  (b)

  Ak prijímací úrad udelil dátum medzinárodného podania podľa pravidla 20.3(b)(ii) alebo 20.5(d) na základe ...

  (i)

  prihlasovateľ nesplnil pravidlá 17.1(a), (b) alebo (b-bis) vo vzťahu k prioritnému dokladu,

  (ii)

  neboli splnené požiadavky podľa pravidiel 4.18, 20.6(a)(i) alebo 51bis.1(e)(ii) alebo

  (iii)

  prvky alebo časti prihlášky nie sú úplne obsiahnuté v príslušnom prioritnom doklade,

  určený alebo zvolený úrad môže s výhradou odseku (c) nakladať s medzinárodnou prihláškou, ako keby dátum ...

  (c)

  Určený alebo zvolený úrad nebude konať o medzinárodnej prihláške podľa odseku (b), ak sa dátum medzinárodného ...

  (d)

  Ak určený alebo zvolený úrad v súlade s odsekom (c) oznámil prihlasovateľovi, že zamýšľa konať o medzinárodnej ...

  Pravidlo 82quarter

  82quarter. 1 Ospravedlnenie zmeškania lehôt

  (a)

  Každá zainteresovaná strana môže predložiť dôkaz, že predpísaná lehota vo Vykonávacom predpise na vykonanie ...

  (b)

  Každý takýto dôkaz sa musí, podľa potreby, odoslať úradu, orgánu alebo Medzinárodnému úradu najneskôr ...

  (c)

  Na ospravedlnenie zmeškania nemusí prihliadať žiadny určený alebo zvolený úrad, pred ktorým prihlasovateľ, ...

  PRAVIDLO 83

  83.1

  Dôkaz práva

  Medzinárodný úrad, príslušný orgán pre medzinárodnú rešerš a príslušný orgán pre medzinárodný predbežný ...

  83.1.bis Prípad, keď Medzinárodný úrad je prijímacím úradom

  (a)

  Každá osoba, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom zmluvného štátu alebo pred úradom činným ...

  (b)

  Každá osoba, ktorá má právo vystupovať pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho ...

  83.2

  Informácie

  (a)

  Národný úrad alebo medzinárodná orgánizácia poskytne na žiadosť Medzinárodnému úradu, príslušnému orgánu ...

  (b)

  Táto informácia je pre Medzinárodný úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš a orgán pre medzinárodný predbežný ...

  ČASŤ E

  PRAVIDLO 84

  84.1

  Výdavky, ktoré znášajú vlády

  Výdavky delegácie, ktorá sa zúčastňuje na práci orgánu zriadeného touto Zmluvou alebo podľa nej, znáša ...

  PRAVIDLO 85

  85.1

  Písomné hlasovanie

  V prípade podľa článku 53 (5) (b) oznámi Medzinárodný úrad rozhodnutia prijaté Zhromaždením (pokiaľ ...

  Pravidlo 86

  86.1

  Vestník uvedený v článku 55(4) obsahuje

  (i)

  pre každú zverejnenú medzinárodnú prihlášku údaje stanovené v administratívnych smerniciach prevzaté ...

  (ii)

  sadzobník všetkých poplatkov, ktoré sa platia prijímacím úradom, Medzinárodnému úradu, orgánom pre medzinárodnú ...

  (iii)

  oznámenia, ktoré sa vyžadujú podľa Zmluvy a Vykonávacieho predpisu,

  (iv)

  informácie od určených alebo zvolených úradov, pokiaľ Medzinárodnému úradu dôjdu, a v rozsahu, v akom ...

  (v)

  všetky iné užitočné informácie predpísané Administratívnymi smernicami, pokiaľ k nim nie je prístup ...

  86.2

  Jazyky. Forma a prostriedky zverejnenia. Časovanie.

  (a)

  Vestník sa zverejní súčasne v anglickom a francúzskom jazyku. Preklady do angličtiny a francúzštiny ...

  (b)

  Zhromaždenie môže rozhodnuť, že sa Vestník bude vydávať v iných jazykov než v tých, ktoré sú uvedené ...

  (c)

  Formu a prostriedky, ktorými sa bude zverejňovať Vestník, stanovia administratívne smernice.

  (d)

  Medzinárodný úrad zabezpečí, že pre každú medzinárodnú prihlášku zverejní vo Vestníku informácie podľa ...

  86.3.

  Vydávacie obdobie

  Vydávacie obdobie Vestníka určí generálny riaditeľ.

  86.4.

  Predaj

  Predplatné a iné predajné ceny Vestníka určí generálny riaditeľ.

  86.5.

  Názov

  Názov Vestníka určí generálny riaditeľ.

  86.6

  Ďalšie podrobnosti

  Ďalšie podrobnosti týkajúce sa Vestníka môžu určiť Administratívne smernice.

  Pravidlo 87

  87.1

  Výtlačok publikácie na požiadanie

  Medzinárodný úrad vytlačí zdarma každú zverejnenú medzinárodnú prihlášku, Vestník a každú inú publikáciu ...

  PRAVIDLO 88

  88.1

  Zmena ďalej uvedených ustanovení tohto Vykonávacieho predpisu vyžaduje, aby žiadny štát, ktorý má právo ...

  (i)

  pravidlo 14.1 (odovzdávací poplatok);

  (iii)

  pravidlo 22.3 [lehota podľa článku 12 (3)];

  (iv)

  pravidlo 33 (relevantný známy stav techniky pre medzinárodnú rešerš);

  (v)

  pravidlo 64 (známy stav techniky pre medzinárodný predbežný prieskum);

  (vi)

  pravidlo 81 (zmena lehôt ustanovených Zmluvou);

  (vii)

  tento odsek (pravidlo 88.1).

  88.2

  zrušené

  88.3

  Zmena ďalej uvedených ustanovení tohto Vykonávacieho predpisu vyžaduje, aby žiadny štát uvedený v článku ...

  (i)

  pravidlo 34 (minimálna dokumentácia);

  (ii)

  pravidlo 39 [predmet podľa článku 17 (2) (a) (i)];

  (iii)

  pravidlo 67 [predmet podľa článku 34 (4) (a) (i)];

  (iv)

  tento odsek (pravidlo 88.3).

  88.4

  Konanie

  Každý návrh na zmenu ustanovení uvedených v pravidlách 88.1 alebo 88.3 sa musí oznámiť v prípade, že ...

  PRAVIDLO 89

  89.1

  Rozsah

  (a)

  Administratívne smernice obsahujú ustanovenia, ktoré sa týkajú:

  (i)

  vecí, v ktorých Vykonávací predpis výslovne odkazuje na smernice;

  (ii)

  všetkých podrobností pre aplikáciu tohto Vykonávacieho predpisu.

  (b)

  Administratívne smernice nesmú byť v rozpore so Zmluvou, s Vykonávacím predpisom alebo akoukoľvek dohodou ...

  89.2

  Právomoc

  (a)

  Administratívne smernice vypracuje a vyhlási generálny riaditeľ po porade s prijímacími úradmi a orgánmi ...

  (b)

  Zmeniť ich môže generálny riaditeľ po porade s úradmi alebo orgánmi, ktoré majú priamy záujem na navrhovaných ...

  (c)

  Zhromaždenie môže vyzvať generálneho riaditeľa ku zmenám Administratívnych smerníc a generálny riaditeľ ...

  89.3

  Uverejnenie a nadobudnutie účinnosti

  (a)

  Administratívne smernice a každá ich zmena sa uverejní vo Vestníku.

  (b)

  Pri každom uverejnení sa uvedie dátum, keď uverejnené ustanovenia nadobúdajú účinnosť. Dátumy sa môžu ...

  Pravidlo 89bis

  89bis.1 Medzinárodné prihlášky

  (a)

  Medzinárodné prihlášky možno s výnimkou odsekov (b) až (e) podať a spracovať v elektronickej forme alebo ...

  (b)

  Tento vykonávací predpis sa použije mutatis mutandis na medzinárodné prihlášky podané v elektronickej ...

  (c)

  Administratívna smernica bude obsahovať ustanovenie a požiadavky týkajúce sa podávania a spracúvania ...

  (d)

  Žiadny národný úrad alebo medzivládna organizácia nesmú prijímať ani spracovávať medzinárodné prihlášky ...

  (e)

  Žiadny prijímací úrad, ktorý predložil Medzinárodnému úradu oznámenie podľa odseku (d), nesmie odmietnuť ...

  89bis.2 Ostatné doklady

  Pravidlo 89bis.1 sa použije mutatis mutandis pre ostatné doklady a korešpondenciu, ktorá sa týka medzinárodnej ...

  89bis.3 Odovzdávanie medzi úradmi

  Ak je v Zmluve, vo vykonávacom predpise alebo Administratívnej smernici uvedené, že podanie, oznámenie ...

  Pravidlo 89ter

  89ter.1 Kópia dokladov podaných v papierovej forme v elektronickej forme

  Každý národný úrad alebo medzivládny orgán môže umožniť, aby prihlasovateľ, ak medzinárodnú prihlášku ...

  ČASŤ F

  Pravidlo 90

  90.1

  Ustanovenie zástupcu

  (a)

  Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom, na ktorom sa podala medzinárodná prihláška, alebo ...

  (b)

  Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom alebo pred medzinárodnou organizáciou, ktorá pôsobí ...

  (c)

  Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom alebo pred medzinárodnou organizáciou, ktorá pôsobí ...

  (d)

  Zástupca ustanovený podľa odseku (a) môže, ak nie je v ustanovujúcom dokumente uvedené niečo iné, určiť ...

  (i)

  pred prijímacím úradom, pred Medzinárodným úradom, pred orgánom pre medzinárodnú rešerš, každým orgánom ...

  (ii)

  osobitne pred orgánom pre medzinárodnú rešerš, každým orgánom špecifikovaným pre doplnkovú rešerš alebo ...

  90.2

  Spoločný splnomocnenec

  (a)

  Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia a prihlasovatelia neustanovili zástupcu, ktorý by ich všetkých ...

  (b)

  Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia a všetci prihlasovatelia neustanovili spoločného zástupcu ...

  90.3.

  Účinky úkonov zástupcov a spoločných zástupcov alebo úkonov voči zástupcom a spoločným zástupcom ...

  (a)

  Každý úkon zástupcu alebo voči zástupcovi má účinok úkonu prihlasovateľa alebo prihlasovateľov alebo ...

  (b)

  Ak sú dvaja alebo viacerí zástupcovia, ktorí zastupujú rovnakého prihlasovateľa alebo rovnakých prihlasovateľov, ...

  (c)

  S výhradou pravidla 90bis.5 druhej vety má každý úkon spoločného zástupcu alebo jeho zástupcu, alebo ...

  90.4

  Spôsob ustanovenia zástupcu alebo spoločného splnomocnenca

  (a)

  Ustanovenia zástupcu vykoná prihlasovateľ podpísaním žiadosti, návrhu alebo plnomocenstva. Ak sú dvaja ...

  (b)

  Okrem pravidla 90.5 plnomocenstvo sa predloží buď prijímaciemu úradu, alebo Medzinárodnému úradu s podmienkou, ...

  (c)

  Ak plnomocenstvo nie je podpísané, alebo keď sa požadované plnomocenstvo stratilo, alebo keď údaj týkajúci ...

  (d)

  Okrem odseku (e) každý prijímací úrad, každý orgán pre medzinárodnú rešerš, každý orgán kompetentný ...

  (e)

  Ak zástupca alebo splnomocnenec predložil oznámenie o späťvzatí, ktoré sa týka pravidiel 90bis.1 až ...

  90.5

  Všeobecné plnomocenstvo

  (a)

  Ustanovenie zástupcu, pokiaľ ide o jednotlivú medzinárodnú prihlášku, možno urobiť v žiadosti, návrhu ...

  (i)

  všeobecné plnomocenstvo bolo uložené podľa odseku (b), a

  (ii)

  jeho kópia je pripojená k žiadosti, návrhu alebo k oddelenému oznámeniu; táto kópia nemusí byť podpísaná. ...

  (b)

  Všeobecné plnomocenstvo sa uloží na prijímacom úrade s podmienkou, že ak sa ustanovuje zástupca podľa ...

  (c)

  Ktorýkoľvek prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán kompetentný vykonávať doplnkovú rešerš ...

  (d)

  Napriek odseku (c), ak zástupca predloží akékoľvek oznámenie o späťvzatí podľa pravidla 90bis.1 až 90bis.4 ...

  90.6.

  Odvolanie a zrieknutie sa

  (a)

  Ustanovenie zástupcu alebo spoločného splnomocnenca môžu odvolať osoby, ktoré ho urobili, alebo ich ...

  (b)

  Ustanovenie zástupcu podľa pravidla 90.1 (a) bude mať, pokiaľ nie je uvedené niečo iné, za následok ...

  (c)

  Ustanovenia spoločného splnomocnenca bude mať, pokiaľ nie je uvedené niečo iné, za následok odvolanie ...

  (d)

  Zástupca alebo spoločný splnomocnenec sa môže zriecť svojho ustanovenia oznámením, ktoré podpíše. ...

  (e)

  Pravidlo 90.4 (b) a (c) platí primerane aj pre listinu obsahujúcu odvolanie alebo zrieknutie sa podľa ...

  Pravidlo 90bis

  90 bis.1. Späťvzatie medzinárodnej prihlášky

  (a)

  Prihlasovateľ môže vziať medzinárodnú prihlášku späť kedykoľvek pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu ...

  (b)

  Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia prihlasovateľa adresovaného podľa jeho voľby Medzinárodnému ...

  (c)

  Medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa nevykoná, ak oznámenie o späťvzatí, zaslané prihlasovateľom ...

  90 bis.2 Späťvzatie určenia

  (a)

  Prihlasovateľ môže vziať určenie ktoréhokoľvek určeného štátu späť kedykoľvek pred uplynutím 30 mesiacov ...

  (b)

  Ak bol určený štát na účely získania tak národného patentu, ako aj regionálneho patentu, bude späťvzatie ...

  (c)

  Späťvzatie určenia všetkých určených štátov sa bude považovať za späťvzatie medzinárodnej prihlášky ...

  (d)

  Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia prihlasovateľa adresovaného podľa jeho voľby Medzinárodnému ...

  (e)

  Medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa nevykoná, keď oznámenie o späťvzatí zaslané prihlasovateľom ...

  90 bis.3. Späťvzatie uplatnenej priority

  (a)

  Prihlasovateľ môže vziať späť prioritu, ktorú uplatnil v medzinárodnej prihláške podľa článku 8(1), ...

  (b)

  Ak sa v medzinárodnej prihláške uplatnila viac ako jedna priorita, môže prihlasovateľ použiť svoje právo ...

  (c)

  Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia prihlasovateľa adresovaného podľa jeho voľby Medzinárodnému ...

  (d)

  Ak späťvzatie uplatnenej priority spôsobí zmenu dátumu priority, potom každá lehota, počítaná od pôvodného ...

  (e)

  V prípade lehoty podľa článku 21 (2) (a) môže však Medzinárodný úrad pokračovať v medzinárodnom zverejnení ...

  90bis.3bis Späťvzatie žiadosti o doplnkovú rešerš

  (a)

  Prihlasovateľ môže vziať žiadosť o doplnkovú rešerš späť kedykoľvek pred dňom odovzdania správy o doplnkovej ...

  (b)

  Späťvzatie bude účinné hneď po prijatí oznámenia adresovaného prihlasovateľom špecifikovanému orgánu ...

  90 bis.4. Späťvzatia návrhu alebo voľby

  (a)

  Prihlasovateľ môže vziať návrh alebo niektorú alebo všetky voľby späť kedykoľvek pred uplynutím 30 mesiacov ...

  (b)

  Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia adresovaného prihlasovateľom Medzinárodnému úradu. ...

  (c)

  Ak oznámenie o späťvzatí prihlasovateľ predloží orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, vyznačí ...

  90bis.5 Podpis

  (b)

  (zrušené)

  (i)

  (zrušené)

  (ii)

  (zrušené)

  (iii)

  (zrušené)

  90bis.6 Účinok späťvzatia

  (a)

  Späťvzatie podľa pravidla 90 bis medzinárodnej prihlášky, určenia, uplatnenia priority, návrhu, alebo ...

  (b)

  Ak bola medzinárodná prihláška vzatá späť podľa pravidla 90 bis.1, medzinárodné konanie o medzinárodnej ...

  (b-bis) Ak bola žiadosť o doplnkovú rešerš vzatá späť podľa pravidla 90bis.3bis, orgán, ktorého sa to ...

  (c)

  Ak bol návrh alebo všetky voľby vzaté späť podľa pravidla 90 bis.4, konanie o medzinárodnej prihláške ...

  90 bis.7. Oprávnenie podľa článku 37 (4) (b)

  (a)

  Každý zmluvný štát, ktorého národné zákonodarstvo umožňuje, čo je opísané v druhej časti článku 37 (4) ...

  (b)

  Oznámenie podľa odseku (a) musí Medzinárodný úrad ihneď zverejniť vo Vestníku a bude platiť pre medzinárodné ...

  Pravidlo 91

  91.1

  Oprava zjavných chýb

  (a)

  Zjavná chyba v medzinárodnej prihláške alebo inom dokumente, ktorý predložil prihlasovateľ, sa môže ...

  (b)

  Opravu chyby s výhradou autorizácie musí vykonať „kompetentný orgán", t. j.

  (i)

  v prípade chyby v časti žiadosti medzinárodnej prihlášky alebo v jej oprave – prijímací úrad,

  (ii)

  v prípade chyby v opise, nárokoch alebo vo výkresoch alebo v ich oprave alebo ak orgán pre medzinárodný ...

  (iii)

  v prípade chyby v opise, nárokoch alebo vo výkresoch alebo v ich oprave alebo v zmenách podľa článku ...

  (iv)

  v prípade chyby v dokumente, ktorý nie je uvedený v bodoch (i) až (iii) predložených prijímaciemu úradu, ...

  (c)

  Kompetentný orgán musí autorizovať opravu chyby podľa tohto pravidla iba vtedy, ak je kompetentnému ...

  (d)

  V prípade chyby v opise, nárokoch alebo vo výkresoch alebo v oprave alebo ich zmene kompetentný orgán ...

  (e)

  V prípade chyby v časti žiadosti medzinárodnej prihlášky alebo jej opravy alebo v dokumente uvedenom ...

  (f)

  Príslušný čas na účely odsekov (c) a (e) bude

  (i)

  v prípade chyby v časti medzinárodnej prihlášky k dátumu podania – dátum medzinárodného podania, ...

  (ii)

  v prípade chyby v dokumente inom než medzinárodná prihláška k dátumu podania vrátane chyby v oprave ...

  (g)

  Chyba nebude opraviteľná podľa tohto pravidla, ak

  (i)

  sa chyba týka vypustenia jedného prvku alebo viacerých prvkov medzinárodnej prihlášky uvedených v článku ...

  (ii)

  tam, kde ho udeľuje orgán pre medzinárodný predbežný prieskum v prípade, že sa udelilo pred spracovaním ...

  (iii)

  tam, kde ho udeľuje Medzinárodný úrad v prípade, že sa udelilo pred uplynutím 17 mesiacov od dátumu ...

  (h)

  Ak prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, čo ...

  91.2

  Žiadosti o opravu

  Žiadosť o opravu podľa pravidla 91.1 sa predloží kompetentnému orgánu do 26 mesiacov od dátumu priority. ...

  91.3

  Autorizácia a účinok opravy

  (a)

  Kompetentný orgán musí ihneď rozhodnúť, či autorizuje alebo zamietne autorizáciu opravy podľa pravidla ...

  (b)

  Ak sa oprava zjavnej chyby autorizovala podľa pravidla 91.1, príslušný dokument sa musí opraviť v súlade ...

  (c)

  Ak sa autorizovala oprava zjavnej chyby, tak bude účinná

  (i)

  v prípade medzinárodnej prihlášky tak, ako bola podaná, k dátumu medzinárodného podania,

  (ii)

  v prípade chyby v inom dokumente ako medzinárodnej prihláške, tak ako bola podaná, vrátane chyby v oprave ...

  (d)

  Ak kompetentný orgán odmietne autorizáciu opravy podľa pravidla 91.1, Medzinárodný úrad musí na základe ...

  (e)

  Opravu zrejmej chyby nemusí vziať do úvahy žiadny určený úrad, v ktorom sa konanie alebo prieskum medzinárodnej ...

  (f)

  Určený úrad nemusí vziať do úvahy opravu, ktorá bola oprávnená podľa pravidla 91.1, len ak zistí, že ...

  Pravidlo 92

  92.1.

  Požiadavky týkajúce sa sprievodného listu a podpisu

  (a)

  Každú písomnosť predkladanú prihlasovateľom v priebehu medzinárodného konania podľa Zmluvy a Vykonávacieho ...

  (b)

  Ak nie sú splnené požiadavky podľa odseku (a), prihlasovateľ sa upovedomí a vyzve, aby zanedbanie napravil ...

  (c)

  Ak sa od požiadaviek podľa odseku (a) odstúpi a na písomnosť prihliadne v medzinárodnom konaní, neprihliada ...

  92.2

  Jazyky

  (a)

  S výnimkou pravidiel 55.1 a 55.3 a odseku (b) tohto pravidla sa musí každý list alebo doklad predkladať ...

  (b)

  Každý list prihlasovateľa určený orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný ...

  (c)

  zrušené

  (d)

  Každý list prihlasovateľa určený Medzinárodnému úradu bude vo francúzštine alebo v angličtine.

  (e)

  Každý list alebo oznámenie Medzinárodného úradu určené prihlasovateľovi alebo národnému úradu bude vo ...

  92.3.

  Poštovné zásielky od národných úradov a medzivládnych organizácií

  Každý doklad alebo list pochádzajúci od alebo odovzdávaný národným úradom alebo medzivládnou organizáciou ...

  92.4

  Použitie telegrafu, ďalekopisu, faxu atď.

  (a)

  Doklad tvoriaci medzinárodnú prihlášku a každý neskorší doklad alebo korešpondencia, ktorá sa jej týka, ...

  (b)

  Podpis uvádzaný na doklade odovzdávanom faxom, sa bude na účely Zmluvy a tohto Vykonávacieho predpisu ...

  (c)

  Ak sa prihlasovateľ pokúsi odovzdať doklad niektorým iným prostriedkom než tým, ktorý je uvedený v odseku ...

  (d)

  Každý národný úrad alebo medzivládna organizácia môžu požadovať, aby originál dokladu, predkladaného ...

  (e)

  Ak prihlasovateľ opomenie predložiť originál dokladu, ako sa požaduje v odseku (d), môže dotyčný národný ...

  (i)

  vzdať sa požiadavky podľa odseku (d) alebo

  (ii)

  vyzvať prihlasovateľa, aby predložil v primeranej lehote určenej vo výzve, originál predkladaného dokumentu, ...

  (f)

  Ak sa nepožaduje podľa odseku (d) predloženie originálu dokladu, ale národný úrad alebo medzivládna ...

  (g)

  Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve podľa odseku (e) (ii) alebo (f):

  (i)

  keď je uvedeným dokumentom medzinárodná prihláška, bude sa táto považovať za späťvzatú a prijímací úrad ...

  (ii)

  keď je uvedeným dokumentom doklad nasledujúci za medzinárodnou prihláškou, bude sa predpokladať, že ...

  (h)

  Žiadny národný úrad alebo medzivládna organizácia nemusí prijať doklad predložený prostriedkami podľa ...

  Pravidlo 92bis

  92bis.1 Záznam zmien Medzinárodným úradom

  (a)

  Na žiadosť prihlasovateľa alebo prijímacieho úradu zaznamená Medzinárodný úrad zmeny týchto údajov v ...

  (i)

  osoba, meno, pobyt, občianstvo alebo adresa prihlasovateľa;

  (ii)

  osoba, meno alebo adresa zástupcu, spoločného splnomocnenca alebo vynálezcu.

  (b)

  Medzinárodný úrad nezaznamená požadovanú zmenu, ak žiadosť o záznam prijal po uplynutí 30 mesiacov od ...

  PRAVIDLO 93

  93.1

  Prijímací úrad

  Prijímací úrad uchováva záznamy a spisy týkajúce sa medzinárodnej prihlášky alebo zamýšľanej medzinárodnej ...

  93.2

  Medzinárodný úrad

  (a)

  Medzinárodný úrad uchováva spis včítane archívneho vyhotovenia medzinárodnej prihlášky po dobu najmenej ...

  (b)

  Základné záznamy Medzinárodného úradu sa uchovávajú bez časovného obmedzenia.

  93.3

  Orgány pre medzinárodnú rešerš a orgány pre medzinárodný predbežný prieskum

  Orgán pre medzinárodnú rešerš a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum uchováva spis medzinárodnej ...

  93.4

  Reprodukcia

  Na účely tohto pravidla sa záznamy, kópie a spisy môžu uchovávať ako fotografické, elektronické a iné ...

  Pravidlo 93bis

  93bis.1 Postúpenie na požiadanie; postúpenie prostredníctvom digitálnej knižnice

  (a)

  Ak Zmluva, tieto pravidlá alebo Administratívne smernice umožňuje Medzinárodnému úradu komunikovanie, ...

  (b)

  Podanie podľa odseku (a), ak s tým súhlasil Medzinárodný úrad a určený alebo príslušný zvolený úrad, ...

  Pravidlo 94

  94.1

  Prístup ku spisu uchovávaného Medzinárodným úradom

  (a)

  Na žiadosť prihlasovateľa alebo inej ním oprávnenej osoby dodá Medzinárodný úrad po zaplatení nákladov ...

  (b)

  Medzinárodný úrad dodá na žiadosť ktorejkoľvek osoby, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej ...

  (c)

  Medzinárodný úrad zašle, ak ho požiada zvolený úrad, kópie správ o medzinárodnom predbežnom prieskume ...

  94.2

  Prístup k spisu uchovávaného orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum

  Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum dodá na žiadosť prihlasovateľa alebo inej ním oprávnenej osoby, ...

  94.3

  Prístup k spisu uchovávaného zvoleným úradom

  Ak národná legislatíva zvoleného úradu pripúšťa prístup tretích osôb k spisu národnej prihlášky, môže ...

  PRAVIDLO 95

  95.1

  Dodávky kópií prekladov

  (a)

  Na žiadosť Medzinárodného úradu mu každý určený alebo zvolený úrad zašle kópiu prekladu medzinárodnej ...

  (b)

  Medzinárodný úrad môže na žiadosť a oproti zaplateniu výdavkov dodať komukoľvek kópie prekladov, ktoré ...

  Pravidlo 96

  96.1

  Sadzobník poplatkov pripojený k Vykonávaciemu predpisu

  Výška poplatkov podľa pravidiel 15, 45bis.2 a 57 sa uvádza vo švajčiarskej mene. Je určená sadzobníkom ...

  SADZOBNÍK POPLATKOV

  Poplatky Suma 1. Poplatok za medzinárodné podanie: (pravidlo 15.2) 1.330,– švajčiarskych frankov ...

  Zľavy

  4.

  (a) v elektronickej forme, žiadosť nie je kódovaná v znakovom formáte: 100,– švajčiarskych frankov, ...

  5.

  za predpokladu, že ak je niekoľko prihlasovateľov, musí každý z nich spĺňať kritériá stanovené v písmene ...

  (a)

  prihlasovateľom, ktorý je fyzickou osobou a ktorý je občanom a má sídlo v štáte, uvedenom ako štát, ...

  (b)

  prihlasovateľom, či je, alebo nie je fyzickou osobou, ktorý je občanom a má bydlisko v štáte, ktorý ...

  ROZHODNUTIA TÝKAJÚCE SA NADOBUDNUTIA PLATNOSTI A PRECHODNÉ OPATRENIA

  (1)

  Zmeny lehôt stanovených v článku 22(1) s výnimkou odsekov (2) a (3) nadobudnú platnosť 1. apríla 2002. ...

  (2)

  Ak 3. októbra 2001 ktorákoľvek z týchto zmien nie je zlučiteľná s národným zákonom, ktorý sa uplatňuje ...

  (3)

  Každé oznámenie zaslané Medzinárodnému úradu podľa odseku (2) môže byť kedykoľvek vzaté späť. Takéto ...

  (4)

  Každému zmluvnému štátu, ktorého národný zákon nie je zlučiteľný so zmenami, sa odporúča, aby bezodkladne ...

  (5)

  Zmeny pravidla 90bis nadobudnú platnosť 1. apríla 2002.

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
 • 2)  Pravidlo 94 sa v plnom znení bude aplikovať iba na medzinárodné prihlášky podané 1. júla 1998 a po tomto ...
 • 3)  Sadzobník poplatkov na tejto strane nadobudne platnosť 1. januára 1998. S platnosťou od 1. júla 1998 ...
 • 4)  Nová suma základného poplatku a poplatku za určenie platí iba pre medzinárodné prihlášky podané od 1. ...
 • 5)  Výška poplatkov uvedená na tejto strane nadobudne platnosť 1. júla 1998.
 • 6)  Nový základný poplatok a poplatok za určenie platia iba za medzinárodné prihlášky podané 1. januára ...
 • 7)  Pozri aj pravidlo 15.5(a) pre potvrdzovací poplatok, ktorý je tiež splatný.
Načítavam znenie...
MENU
Hore