Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností 308/1991 účinný od 01.07.2016


Platnosť od: 09.08.1991
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Základné práva, Cirkev

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD393 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 308/1991 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 125/2016 a 91/2016

Legislatívny proces k zákonu 125/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
(1)

Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, ...

(2)

Každý má právo slobodne šíriť svoju náboženskú vieru alebo svoje presvedčenie byť bez vyznania. ...

(3)

Nikoho nemožno nútiť vyznávať akúkoľvek náboženskú vieru alebo nútiť ho byť bez vyznania. ...

(4)

Veriacim je na účely tohto zákona každý, kto vyznáva náboženskú vieru.

§ 2
(1)

Vyznávanie náboženskej viery nesmie byť dôvodom k obmedzeniu ústavou zaručených práv a slobôd ...

(2)

Veriaci má právo sláviť sviatky a obrady podľa požiadaviek vlastnej náboženskej viery v súlade ...

§ 3

O náboženskej výchove detí do dovŕšenia 15 rokov ich veku rozhodujú ich zákonní zástupcovia.3) ...

DRUHÁ ČASŤ

CIRKVI A NÁBOŽENSKÉ SPOLOČNOSTI

§ 4
(1)

Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákona rozumie dobrovoľné združenie osôb ...

(2)

Všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie.

(3)

Cirkvi a náboženské spoločnosti podľa tohto zákona sú právnické osoby. Môžu sa vzájomne ...

(4)

Štát uznáva len tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú registrované.

(5)

Štát môže s cirkvami a náboženskými spoločnosťami uzatvárať zmluvy o vzájomnej spolupráci. ...

§ 5
(1)

Veriaci majú právo sa združovať a tieto cirkvi a náboženské spoločnosti zakladať, ako aj vstupovať ...

a)
zúčastňovať sa na náboženských úkonoch;
b)
zúčastňovať sa na bohoslužbách alebo iných obradoch;
c)
v náboženskom duchu byť vychovávaní, prípadne po splnení podmienok ustanovených vnútornými ...
d)
nadväzovať a udržiavať náboženské styky aj medzinárodne;
e)
vlastniť náboženskú literatúru v ľubovoľnom jazyku a za podmienok ustanovených všeobecne záväznými ...
f)
voliť si duchovný alebo rehoľný stav a rozhodovať sa pre život v komunitách, rádoch a podobných ...
(2)

Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti, najmä ustanovujú svoje orgány, ...

§ 6
(1)

Cirkvi a náboženské spoločnosti môžu na plnenie svojho poslania najmä:

a)
slobodne určovať svoje náboženské učenie a obrady;
b)
vydávať vnútorné predpisy, pokiaľ nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi; ...
c)
poskytovať duchovné a hmotné služby;
d)
vyučovať náboženstvo;
e)
vyučovať a vychovávať svojich duchovných aj laických pracovníkov vo vlastných školách a iných ...
f)
organizovať bez oznámenia svoje zhromaždenia;5)
g)
vlastniť hnuteľný a nehnuteľný majetok a mať iné majetkové a nehmotné práva;
h)
zriaďovať a prevádzkovať účelové zariadenia;
i)
prevádzkovať tlač, nakladateľstvá, vydavateľstvá a tlačiarne;
j)
zakladať a prevádzkovať vlastné kultúrne inštitúcie a zariadenia;
k)
zriaďovať a prevádzkovať vlastné zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a zúčastňovať ...
l)
vysielať svojich zástupcov do zahraničia a prijímať zástupcov cirkví a náboženských spoločností ...
(2)

Výkon činností uvedených v odseku 1 nesmie byť v rozpore s ústavou, nesmie ohrozovať bezpečnosť ...

§ 7
(1)

Osoby vykonávajúce duchovenskú činnosť ju vykonávajú z poverenia cirkví a náboženských spoločností ...

(2)

Cirkvi a náboženské spoločnosti posudzujú spôsobilosť osôb na výkon duchovenskej činnosti ...

(3)

Cirkvi a náboženské spoločnosti podľa svojich vnútorných predpisov ustanovujú osoby vykonávajúce ...

§ 8

Štát uznáva povinnosť mlčanlivosti osôb poverených vykonávať duchovenskú činnosť.

§ 9
(1)

Poverené osoby vykonávajúce duchovenskú činnosť majú právo vstupu do verejných zariadení sociálnej ...

(2)

Cirkvi a náboženské spoločnosti dohodnú s týmito zariadeniami a útvarmi pravidlá vstupu do ich ...

(3)

V týchto zariadeniach a útvaroch má každý právo, najmä v prípadoch ohrozenia života a zdravia, ...

TRETIA ČASŤ

REGISTRÁCIA CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

§ 10
(1)

Cirkvi a náboženské spoločnosti registruje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len ...

(2)

Návrh na registráciu podáva najmenej trojčlenný prípravný orgán cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ...

§ 11

Návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti prípravný orgán cirkvi alebo náboženskej ...

§ 12
Návrh na registráciu obsahuje:
a)

názov a sídlo cirkvi alebo náboženskej spoločnosti;

b)

mená, priezviská, adresy, podpisy a rodné čísla členov prípravného orgánu;

c)

základnú charakteristiku zakladanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, jej učenie, poslanie ...

d)

čestné vyhlásenia najmenej 20 000 plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej ...

e)

vyhlásenie, že cirkev alebo náboženská spoločnosť bude plne rešpektovať zákony a všeobecne ...

§ 13
(1)

K návrhu na registráciu sa prikladá základný dokument zakladanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ...

a)
názov a sídlo ústredia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti;
b)
orgány a útvary, spôsob ich ustanovenia a oprávnenia;
c)
spôsob ustanovovania osôb vykonávajúcich duchovenskú činnosť a ich odvolávanie;
d)
základné články viery;
e)
zásady hospodárenia, včítane spôsobu určenia likvidátora pre prípad majetkového vyporiadania ...
f)
spôsob schvaľovania základného dokumentu a jeho zmien;
g)
útvary, ktoré majú právnu subjektivitu a v akom rozsahu a kto je oprávnený v ich mene konať,
h)
práva a povinnosti členov hlásiacich sa k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(2)

Názov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá ...

§ 14
(1)

Ak návrh na registráciu neobsahuje všetky skutočnosti uvedené v § 12 a 13 zákona, registrujúci ...

(2)

Výzva sa doručuje do rúk splnomocnenca prípravného orgánu.

(3)

Ak navrhovateľ nedoplní údaje v určenej lehote, registrujúci orgán konanie zastaví.

§ 15

Registrujúci orgán preskúma, či založenie a činnosť cirkvi alebo náboženskej spoločnosti nie ...

§ 16
(1)

Ak sú splnené podmienky uvedené v § 15 zákona, registrujúci orgán rozhodne o tom, že sa cirkev ...

(2)

Ak nie sú tieto podmienky splnené, registrujúci orgán registráciu odmietne.

(3)

Rozhodnutie o registrácii alebo odmietnutie registrácie sa doručuje splnomocnencovi prípravného ...

§ 18
(1)

Registrácia je tiež potrebná na zmeny údajov uvedených v § 12 a 13 zákona. Návrh na registráciu ...

(2)

Ustanovenia § 14 až 16 zákona platia pre registráciu zmien obdobne.

§ 19
(1)

Registrujúci orgán vedie evidenciu všetkých právnických osôb podľa tohto zákona, včítane ...

(2)

Registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a zrušenie registrácie cirkvi alebo náboženskej ...

§ 20

Ak cirkev alebo náboženská spoločnosť koná v rozpore s týmto zákonom alebo podmienkami registrácie, ...

§ 21

Pre konanie podľa tohto zákona platia všeobecné predpisy o správnom konaní,8) pokiaľ tento zákon ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 22
(1)

Cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona vyvíjali svoju činnosť ...

(2)

Tieto cirkvi a náboženské spoločnosti v lehote šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona ...

§ 24

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 217/1949 Zb., ktorým sa zriaďuje Štátny úrad pre cirkevné veci;

2.

vládne nariadenie č. 228/1949 Zb. o pôsobnosti a organizácii Štátneho úradu pre cirkevné veci ...

3.

zákon Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností. ...

§ 25

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1991.

Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 308/1991 Zb.

  Zoznam cirkví a náboženských spoločností, ktoré na základe zákona alebo na základe súhlasu štátu pôsobia na území Slovenskej republiky (§ 22):

  1.

  Apoštolská cirkev na Slovensku

  2.

  Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike

  3.

  Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

  4.

  Cirkev bratská v Slovenskej republike

  5.

  Cirkev československá husitská na Slovensku

  6.

  Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

  7.

  Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

  8.

  Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike

  9.

  Kresťanské zbory na Slovensku

  10.

  Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike

  11.

  Pravoslávna cirkev na Slovensku

  12.

  Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

  13.

  Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike

  14.

  Starokatolícka cirkev na Slovensku

  15.

  Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.

Poznámky

 • 1)  Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd.
 • 2)  Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 93/1951 Zb. o štátnych ...
 • 3)  Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších ...
 • 5)  § 4 ods. 1 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.
 • 6)  Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6a)  § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností. ...
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore