Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 92/1991 účinný od 01.09.2018

Platnosť od: 22.03.1991
Účinnosť od: 01.09.2018
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST48JUD22610DS19EUPP16ČL0

Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 92/1991 účinný od 01.09.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 92/1991 s účinnosťou od 01.09.2018 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

PREDMET A ROZSAH ÚPRAVY

§ 1
(1)

Tento zákon upravuje podmienky prevodu majetku štátu, ku ktorému majú právo hospodárenia štátne podniky, ...

(2)

Tento zákon sa použije obdobne na majetok podnikov zahraničného obchodu a účelových organizácií zahraničného ...

(3)

Podmienky prevodu majetku štátu ustanovené týmto zákonom sa nevzťahujú na majetok, ktorý podľa ústavných ...

§ 2

Majetkom podniku na účely tohto zákona je súhrn vecí a finančných prostriedkov, ku ktorým má podnik ...

§ 3
(1)

Predmetom tohto zákona nie je majetok, ktorý sa má vrátiť právnickým osobám osobitnými predpismi.1)

(2)

S majetkom, na ktorý vznikol nárok fyzickej osobe podľa osobitných predpisov2), možno nakladať podľa ...

(3)

Tomu, kto vydal majetok podľa odseku 2, poskytne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej ...

§ 4

Majetok sa nemôže prevádzať podľa tohto zákona ani vtedy, ak bol navrhnutý alebo zaradený na prevod ...

DRUHÁ ČASŤ

ROZHODNUTIA O PREVODE MAJETKU A PROJEKTY O PREVODE MAJETKU

§ 5 - Rozhodnutie o prevode majetku a projekty o prevode majetku

Prevod majetku podľa tohto zákona sa vykoná na základe rozhodnutia o prevode majetku podniku alebo jeho ...

Projekt o prevode majetku podniku

§ 6
(1)

Projekt o prevode majetku podniku je súhrn ekonomických, technických, majetkových, časových a ďalších ...

a)
označenie podniku a vymedzenie majetku určeného na prevod majetku podľa tohto projektu (ďalej len „prevádzaný ...
b)
súpis prevádzaných nehnuteľností,4a) údaje o tom, akým spôsobom štát tento majetok nadobudol a aký by ...
c)
vymedzenie častí majetku nepoužiteľných na podnikateľské účely (napr. nevymožiteľné pohľadávky, neupotrebiteľné ...
d)
ohodnotenie prevádzaného majetku,
e)
spôsob prevodu prevádzaného majetku včítane vyporiadania nárokov oprávnených osôb,
f)
pri založení obchodnej spoločnosti určenie jej právnej formy,
g)
pri založení akciovej spoločnosti spôsob rozdelenia akcií, ich podiely, prípadne druhy,
h)
pri predaji jeho spôsob, návrh ceny, platobných podmienok, ako aj návrh investícií a ďalších podmienok ...
i)
rozdelenie prevádzaného majetku medzi jednotlivých nadobúdateľov (výstupné prevádzané jednotky),
j)
určenie právneho nástupcu do práv a záväzkov súvisiacich s prevádzaným majetkom vrátane neznámych,
k)
spôsob prevodu práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva prerokovaný s Úradom priemyselného ...
(2)

Projekt o prevode majetku podniku môže popri náležitostiach uvedených v odseku 1 ďalej obsahovať

a)
odporúčania týkajúce sa predmetu podnikania,
b)
informácie týkajúce sa osôb, ktoré prejavili záujem o kúpu podniku alebo o účasť na založení obchodnej ...
c)
údaje o súčasnom a predpokladanom postavení podniku na trhu,
d)
informáciu o počte a kvalifikačnej štruktúre zamestnancov.
(3)

Projekt o prevode majetku podniku sa môže týkať časti podniku alebo celého podniku alebo majetku niekoľkých ...

§ 6a
(1)

Súčasťou projektu o prevode majetku predloženého po 29. februári 1992 musí byť vyhodnotenie záväzkov ...

(2)

Vyhodnotenie podľa odseku 1 zahŕňa

a)
zhodnotenie, v ktorých smeroch podnik dodržiava, prípadne v ktorých nemôže dodržiavať platné právne ...
b)
prehľad platieb za znečisťovanie životného prostredia a za využívanie prírodných zdrojov4b) a prehľad ...
c)
vyčíslenie škôd na životnom prostredí spôsobených doterajšou činnosťou podniku.4c)
§ 7
(1)

Za vypracovanie návrhu projektu o prevode majetku podniku zodpovedá zakladateľ, prípadne zriaďovateľ ...

(2)

Návrh projektu o prevode majetku podniku vypracúva spravidla podnik, ktorého sa prevod majetku týka. ...

(3)

Zakladateľ môže podniku uložiť vypracovanie návrhu projektu o prevode majetku podniku a určiť mu na ...

(4)

Lehoty na predkladanie návrhov projektov o prevode majetku určí ministerstvo. Na požiadanie ministerstva ...

(5)

Podnik informuje o návrhu projektu o prevode majetku podniku príslušný odborový orgán. Odborový orgán ...

(6)

Ak návrh projektu o prevode majetku vypracúva iná osoba než podnik, je podnik povinný bez meškania oznámiť ...

(7)

Štatutárnemu orgánu podniku, ktorý porušením svojich povinností zaviní, že podnik neoznámi údaje podľa ...

(8)

Pri určení výšky pokuty sa prihliadne najmä na mieru zavinenia, závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho ...

(9)

Pokutu podľa odseku 7 možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení ...

(10)

Výnos z pokút uložených podľa odseku 7 je príjmom štátneho rozpočtu.

(11)

Na ukladanie pokút podľa odseku 7 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

§ 8
(1)

Zakladateľ posudzuje všetky predložené návrhy projektov o prevode majetku podniku. Zakladateľ predkladá ...

(2)

Zakladateľ predkladá podľa odseku 1 aj návrhy projektov o prevode majetku podniku, ktoré neodporúča ...

(3)

Zakladateľ je povinný zverejniť informáciu o predložení projektu o prevode majetku podniku spracovaného ...

(4)

Záujemca o prevod majetku môže podať písomný podnet na spôsob prevodu majetku podniku alebo jeho časti ...

§ 9 - Projekt o prevode majetkovej účasti štátu na podnikaní
(1)

Orgán štátnej správy, ktorý vykonáva práva štátu týkajúce sa majetkovej účasti štátu na podnikaní právnických ...

(2)

Projekt o prevode majetkovej účasti štátu na podnikaní obsahuje náležitosti projektu o prevode majetku ...

(3)

Návrh projektu o prevode majetkovej účasti vypracúva spravidla právnická osoba, ktorej sa týka. Pri ...

(4)

Pri prevode majetkovej účasti štátu na podnikaní právnickej osoby verejnou ponukou akcií podľa § 10a ...

§ 10 - Rozhodnutie o prevode majetku
(1)

Rozhodnutie o prevode majetku priamym predajom mimo verejnej obchodnej súťaže (ďalej len „verejná súťaž“) ...

(2)

O prevode majetku podniku alebo jeho časti s charakterom prirodzeného monopolu a o prevode majetkovej ...

a)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,
b)
Západoslovenská energetika, a. s.,
c)
Stredoslovenská energetika, a. s.,
d)
Východoslovenská energetika, a. s.,
e)
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,
f)
Slovenská pošta, štátny podnik,
g)
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,
h)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
i)
Transpetrol, a. s.,
j)
Slovenské elektrárne, a. s.,
k)
Slovenské telekomunikácie, a. s.,
l)
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik.
(3)

Predmetom prevodu majetku nemôže byť

a)
železničná infraštruktúra4da) hlavných tratí a Východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou a Maťovce, ...
b)
lesný fond, stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu a akcie ich obchodných spoločností vo ...
c)
vodné toky,4dc) pozemky, ktoré tvoria korytá vodných tokov, majetok slúžiaci na správu a ochranu vodných ...
d)
Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik,
e)
Závodisko, štátny podnik Bratislava.
(4)

Podľa rozhodnutia vlády si štát môže zachovať majetkovú účasť na podnikaní inej právnickej osoby v právnických ...

(5)

Rozhodnutie o prevode majetku neuvedené v odseku 1 vydáva ministerstvo.

(6)

Ministerstvo je povinné pred vydaním rozhodnutia o prevode majetku zverejniť informáciu o predložení ...

(7)

Rozhodnutie o prevode majetku možno vydať najskôr 30 dní po zverejnení informácie podľa odseku 6.

(8)

Vydanie rozhodnutia o prevode majetku zverejňuje orgán príslušný na jeho vydanie v Obchodnom vestníku, ...

(9)

Na rozhodovanie o prevode majetku sa nevzťahujú všeobecné ustanovenia o správnom konaní. Toto rozhodnutie ...

(10)

Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia o prevode majetku môže uložiť nadobúdateľovi prevádzaného majetku ...

a)
presadením vydania zamestnaneckých akcií akciovou spoločnosťou založenou ministerstvom minimálne v rozsahu ...
b)
vydaním zamestnaneckých akcií akciovou spoločnosťou, ktorá je nadobúdateľom prevádzaného majetku alebo ...
c)
tým, že zamestnancom prevádzaného podniku umožní nadobudnúť minimálne 34 % podiel na prevádzanom majetku, ...

a to tak, aby všetci zamestnanci prevádzaného podniku mali možnosť nadobudnúť účasť na jeho prevode ...

(11)

Rozhodovanie o prevode majetku je neverejné a v rámci neho sa prihliada na všetky projekty o prevode ...

(12)

Rozhodnutie o prevode majetku sa môže týkať aj časti majetku riešeného návrhom projektu o prevode majetku. ...

(14)

Rozhodnutie o prevode majetku alebo schválený (pôvodný) projekt o prevode majetku môže zmeniť alebo ...

(15)

Podľa odseku 15 možno postupovať iba do prechodu prevádzaného majetku na ministerstvo.

(16)

Rozhodnutie o prevode majetku a schválený projekt o prevode majetku možno po prechode prevádzaného majetku ...

§ 10a
(1)

Rozhodnutie o prevode majetku podniku obsahuje

a)
identifikáciu projektu,
b)
označenie schváleného spôsobu prevodu majetku,
c)
účtovnú hodnotu majetku jednotlivých samostatne prevádzaných jednotiek zodpovedajúcich projektu o prevode ...
d)
v prípade existencie majetku nepoužiteľného na podnikateľské účely jeho účtovnú hodnotu po odpočítaní ...
e)
prípadnú skutočnosť, že s prevodom prevádzaného majetku je spojený vznik nového záväzku nadobúdateľa ...
f)
prípadnú skutočnosť, že projekt o prevode majetku alebo jeho časť bude realizovať Slovenský pozemkový ...
g)
prípadnú skutočnosť, že v rámci projektu o prevode majetku sa bezodplatne prevádzajú viacúčelové sklady ...
h)
prípadnú skutočnosť, že ministerstvo uzatvorí na základe rozhodnutia vlády s nadobúdateľom zmluvu o ...
ch)
spôsob vyporiadania nároku oprávnených osôb4e),
i)
prípadné ďalšie podmienky.
(2)

Rozhodnutie o prevode majetku priamym predajom vopred určenému záujemcovi obsahuje okrem náležitostí ...

a)
spôsob výberu nadobúdateľa,
b)
označenie nadobúdateľa prevádzaného majetku s uvedením jeho identifikačného čísla organizácie alebo ...
c)
spôsob určenia kúpnej ceny; ak je kúpna cena určená dohodou, uvedie sa absolútna suma,
d)
platobné podmienky vrátane preukázania zdroja zaplatenia kúpnej ceny alebo prvej splátky, ak platobné ...
(3)

Rozhodnutie o prevode majetku verejnou súťažou obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1

a)
podmienky verejnej súťaže a kritériá na posúdenie ich splnenia, ktoré ministerstvo po vyhlásení víťaza ...
b)
vymedzenie okruhu účastníkov prevodu majetku.
(4)

Rozhodnutie o prevode majetku vložením prevádzaného majetku do obchodnej spoločnosti a rozhodnutie o ...

a)
spôsob prevodu majetku akcií (obchodných podielov) vyjadrený percentuálnymi podielmi jednotlivých spôsobov ...
b)
prípadnú existenciu akcií s osobitnými právami,
c)
prípadnú zmenu v návrhu na obsadenie orgánov obchodnej spoločnosti,
d)
pri predaji akcií (obchodného podielu) za dohodnutú kúpnu cenu cenu jednej akcie (obchodného podielu) ...
e)
určenie podielu na výmenu dlhopisov ministerstva za akcie ministerstva.
(5)

Rozhodnutie o prevode majetku verejnou ponukou akcií obsahuje

a)
spôsob prevodu majetku akcií,
b)
podmienky verejnej ponuky akcií,
c)
ďalšie podmienky určené vládou.
(6)

Odsek 4 sa na rozhodnutie o prevode majetku verejnou ponukou akcií nepoužije.

(7)

V rozhodnutí o prevode majetku verejnou ponukou akcií môže vláda spojiť prevod majetku verejnou ponukou ...

(8)

Vláda môže rozhodnutím o prevode majetku uložiť ministerstvu zabezpečenie predaja podľa odsekov 5 a ...

(9)

Prílohu projektu o prevode majetku vybraného rozhodnutím o prevode majetku na realizáciu tvorí súpis ...

(10)

Pri projekte o prevode majetkovej účasti možno rozhodnutím o prevode majetku uložiť ministerstvu zabezpečenie ...

§ 10b
(1)

Rozhodnutie o prevode majetku alebo schválený projekt o prevode majetku môže zrušiť vláda, ak

a)
prevádzaný majetok v správe ministerstva alebo majetkové účasti na podnikaní iných právnických osôb ...
b)
ministerstvo odstúpilo od zmluvy podľa § 14 ods. 6.
(2)

Rozhodnutie o prevode majetku alebo schválený projekt o prevode majetku môže zmeniť vláda, ak

a)
ministerstvo nemohlo alebo nenaložilo s majetkom alebo majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických ...
b)
nadobúdateľ prevádzaného majetku nemohol alebo nedodržal podmienky ustanovené v pôvodnom rozhodnutí ...
(3)

Návrh na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia o prevode majetku alebo návrh na zrušenie alebo zmenu schváleného ...

(4)

Ak vláda zruší alebo zmení rozhodnutie o prevode majetku alebo zruší alebo zmení schválený projekt o ...

(5)

Ak založenie obchodnej spoločnosti ministerstvom nebolo predmetom rozhodnutia o prevode majetku alebo ...

TRETIA ČASŤ

PRECHOD PREVÁDZANÉHO MAJETKU NA MINISTERSTVO A JEHO POUŽITIE

§ 11
(1)

V súlade s rozhodnutím o prevode majetku podniku zakladateľ zruší podnik bez likvidácie alebo vyjme ...

(2)

Uplynutím dňa, ku ktorému bol podnik zrušený alebo bola vyňatá časť majetku podniku, prechádza prevádzaný ...

(3)

Ak je súčasťou prevádzaného majetku podľa rozhodnutia o prevode majetku aj majetok, ktorý je v správe ...

(4)

Pred prechodom majetku podľa odseku 2 naloží podnik s nepoužiteľným majetkom [§ 6 ods. 1 písm. c)] podľa ...

(5)

Zakladateľ nevyjme časť majetku podniku, ktorú tvoria alebo s ktorou sú spojené práva z priemyselného ...

(6)

Ak na ministerstvo prechádza všetok majetok podniku, musí obchodná spoločnosť vzniknúť alebo zmluva ...

(7)

V súlade s rozhodnutím o prevode majetkovej účasti prevedie orgán štátnej správy ku dňu určenému ministerstvom ...

(8)

Výnosy z prevádzaného majetku sú príjmom štátnych finančných aktív v správe Ministerstva financií Slovenskej ...

§ 12
(1)

Prevádzaný majetok v správe ministerstva podľa § 11 ods. 2 a výnosy z tohto majetku podľa § 11 ods. ...

(2)

Prevádzaný majetok alebo výnosy z tohto majetku možno použiť v súlade s rozhodnutím o prevode majetku ...

a)
založenie akciovej spoločnosti alebo inej obchodnej spoločnosti a na nakladanie s majetkovými účasťami ...
b)
vklad do obchodnej spoločnosti,
c)
predaj podniku alebo jeho časti, alebo na predaj majetkovej účasti na podnikaní inej právnickej osoby, ...
d)
prevod na obec alebo vyšší územný celok,
e)
prevod na účely zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a na účely poskytovania služieb zamestnanosti, ...
f)
prevod na Slovenský pozemkový fond, ak ide o majetok slúžiaci poľnohospodárskej výrobe alebo lesnej ...
g)
prevod majetku, ktorý je súčasťou alebo príslušenstvom alebo je funkčne spätý s majetkom vydaným alebo ...
h)
úhradu nákladov vynaložených nadobúdateľom na vysporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred prevodom ...
(3)

Prevádzaný majetok alebo výnosy z tohto majetku možno použiť v súlade s rozhodnutím vlády na

a)
plnenie záväzkov podnikov určených na prevod majetku, najmä záväzkov z úverov zabezpečených záložným ...
b)
posilnenie zdrojov bánk a sporiteľní určených na poskytovanie úverov,
c)
splnenie poskytnutých záruk za úvery obchodných spoločností, v ktorých má štát trvalú majetkovú účasť ...
d)
podporu štátnych rozvojových programov,
e)
plnenie štátnych záruk za bankové úvery,
f)
financovanie splácania štátneho dlhu v priebehu rozpočtového roka,
g)
doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva,
h)
nakladanie s majetkovými účasťami štátu v správe ministerstva,
i)
finančné kompenzácie nákladov obcí na vybudované plynárenské a elektroenergetické zariadenia, ktoré ...
(4)

Prevádzaný majetok alebo výnosy z tohto majetku možno ďalej použiť na

a)
zvýšenie základného imania obchodných spoločností, ktorých akcionárom alebo spoločníkom je štát,
b)
poskytovanie finančnej náhrady subjektom, voči ktorým mal podnik zodpovednosť za vady, ak táto zodpovednosť ...
c)
úhradu nákladov spojených s podporou prevodu majetku podľa tohto zákona,
d)
nákup majetku a majetkových účastí, na ktoré má štát predkupné právo,
e)
uspokojovanie nárokov oprávnených osôb podľa osobitných predpisov8d) a § 47 a na úhradu nákladov reštitučných ...
f)
úhradu na ťarchu osobitného účtu ministerstva na použitie podľa osobitného predpisu,8e)
g)
úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy vrátane nákladov na uspokojenie pracovnoprávnych ...
(5)

Na postup podľa odseku 2 písm. f) sa ustanovenia § 10b a § 13 až 21 použijú primerane aj pre Slovenský ...

§ 13
(1)

Podľa rozhodnutia o prevode majetku uzatvára ministerstvo v mene Slovenskej republiky zmluvy a uskutočňuje ...

a)
zakladá obchodné spoločnosti alebo sa zúčastňuje na ich zakladaní a vkladá do nich vklady, na ktoré ...
b)
nadobúda do správy akcie na základe účasti štátu na podnikaní akciových spoločností a vykonáva práva ...
c)
vykonáva práva spoločníka na iných než akciových spoločnostiach,
d)
podieľa sa na hospodárskom výsledku obchodnej spoločnosti, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje, a znáša ...
e)
predáva akcie alebo podiely štátu na iných než akciových spoločnostiach,
f)
podieľa sa na likvidačnom zostatku spoločnosti v rozsahu účasti štátu na jej podnikaní, ak dôjde k jej ...
g)
uzatvára zmluvy o predaji podnikov, ich častí a častí ich majetku, pritom môže využiť aj verejnú súťaž, ...
h)
predáva prevádzaný majetok na dobrovoľnej dražbe,
i)
uskutočňuje prevody podľa § 12,
j)
prenajíma na určitú dobu tieto hodnoty do času ich použitia na prevod majetku.
(2)

Pred založením obchodnej spoločnosti podľa rozhodnutia o prevode majetku ministerstvo vykoná aktualizáciu ...

(3)

Ak má štát trvalú majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti, vykonáva ministerstvo práva akcionára v akciových ...

(4)

Ministerstvo pri právnych úkonoch, ktoré vykonáva podľa odseku 1 písm. a), g) až j), spolupracuje so ...

(5)

Ministerstvo uspokojuje nároky oprávnených osôb, ak k odňatiu vlastníckeho práva došlo spôsobom podľa ...

(6)

Ministerstvo nesmie prijímať úvery alebo pôžičky ani vstupovať do úverových alebo pôžičkových vzťahov ...

§ 14
(1)

Predaj prevádzaného majetku okrem prevodu majetku verejnou ponukou akcií uskutočňuje ministerstvo na ...

a)
lehotu na zaplatenie jednotlivých splátok a celej kúpnej ceny,
b)
dôvody na odstúpenie od zmluvy v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany nadobúdateľa prevádzaného ...
c)
právo ministerstva odstúpiť od zmluvy, ak nadobúdateľ prevádzaného majetku neuhradil v lehote a vo výške ...
d)
sankcie za omeškanie s platením splátok kúpnej ceny,
e)
zákaz uzatvárať zmluvy o prenájme prevádzaného majetku do doby zaplatenia celej kúpnej ceny, iba ak ...
(2)

Ak predaj prevádzaného majetku uskutočňuje ministerstvo verejnou ponukou akcií, postupuje podľa osobitných ...

(3)

Pri vklade prevádzaného majetku do obchodnej spoločnosti postupuje ministerstvo v súlade s osobitným ...

(4)

Úroky z omeškania za oneskorené platenie splátok nemožno odpustiť.

(5)

Za omeškanie nadobúdateľa s platením splátok kúpnej ceny ministerstvo uplatní zmluvné sankcie.

(6)

V prípade nesplnenia povinnosti zaplatiť prvú splátku alebo jednorazovú platbu celej kúpnej ceny vo ...

§ 15
(1)

S vlastníckym právom k prevádzanému majetku prechádzajú na jeho nadobúdateľa práva a záväzky súvisiace ...

(2)

Prechod pohľadávok sa spravuje inak právnou úpravou postúpenia pohľadávky podľa osobitných predpisov.7) ...

(3)

Ak prevádzaný majetok financovaný z úveru, ktorý je zabezpečený štátnou zárukou a prechádza na viac ...

(4)

Na prechod záväzkov sa nevyžaduje súhlas veriteľa. Ministerstvo ručí za splnenie záväzkov nadobúdateľom ...

(5)

Na ručenie Slovenského pozemkového fondu pri prevode majetku slúžiaceho poľnohospodárskej výrobe alebo ...

(6)

Nadobúdateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť veriteľom prevzatie záväzku.

(7)

Ak sa veriteľ s ministerstvom dohodne podľa odseku 4 inak, veriteľ sa nemôže domáhať svojich práv vyplývajúcich ...

§ 15a
(1)

Po dobu jedného roka od uzavretia zmluvy o predaji majetku prevádzaného podniku alebo pri vklade majetku ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pri predaji podniku alebo jeho organizačnej zložky na verejnej dražbe. ...

§ 16

Práva z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva sa prevádzajú na základe zmluvy uzavretej medzi ...

§ 17
(1)

Práva a povinnosti podniku z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom pracujúcim v podniku alebo v jeho ...

(2)

Vklad majetku prevádzaného štátneho podniku do obchodnej spoločnosti alebo predaj podniku alebo časti ...

(3)

Ak po odstúpení od zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti ministerstvo prenajme majetok, ktorý v ...

(4)

Ak po odstúpení od zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti nedôjde k prechodu práv a povinností z ...

§ 18

Ak sa prevádza všetok majetok podniku a ak nevyplýva niečo iné zo zmluvy alebo z právneho úkonu, ktorým ...

§ 19
(1)

Ku dňu účinnosti zmluvy alebo vkladu je ministerstvo povinné odovzdať a nadobúdateľ prevziať veci zahrnuté ...

(2)

Odovzdaním majetku prechádza na nadobúdateľa nebezpečenstvo škody na týchto veciach.

(3)

Vlastnícke právo k veciam z prevádzaného majetku prechádza na nadobúdateľa dňom dojednanej účinnosti ...

§ 19a
(1)

Do splatenia celej kúpnej ceny, jej príslušenstva a splnenia všetkých zmluvných záväzkov a povinností ...

(2)

Do splatenia celej kúpnej ceny, jej príslušenstva a splnenia všetkých zmluvných záväzkov a povinností ...

(3)

Ak ministerstvo vydá predchádzajúci písomný súhlas podľa odseku 2, nadobúdateľ prevádzaného majetku ...

(4)

Úkony vykonané nadobúdateľom alebo obchodnou spoločnosťou, ktorej majetková účasť bola predmetom predaja ...

(5)

Pri odstúpení od zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti prechádzajú na ministerstvo veci, práva a ...

(6)

Ak ministerstvo zistí rozdiel medzi súpisom a fyzickou kontrolou vykonanou podľa odseku 5, uvedie to ...

(7)

Rozdiel medzi hodnotou prevádzaného majetku v čase účinnosti zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti ...

(8)

Nadobúdateľ prevádzaného majetku zodpovedá za jeho stav a záväzky, ktoré sa na uvedený majetok viažu, ...

(9)

Ak nadobúdateľ nesplní niektorú z povinností ustanovených pre nadobúdateľa v tomto paragrafe, môže ministerstvo ...

(10)

Na ukladanie pokút podľa odseku 9 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 20
(1)

V zápisnici o prevzatí (§ 19 ods. 1) sa uvedú chýbajúce a vadné veci. Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, ...

(2)

Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, je nadobúdateľ oprávnený za chýbajúce alebo vadné veci zahrnuté do ...

(3)

Nadobúdateľ môže uplatniť nárok na zľavu ohľadne záväzkov, ktoré na neho prešli a neboli zachytené v ...

§ 21

Pri odovzdávaní vecí a spisovaní zápisnice o prevzatí vystupujú za ministerstvo osoby oprávnené ku dňu ...

ŠIESTA ČASŤ

OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41
(1)

Príslušné orgány štátnej správy a obce predložia na schválenie vláde v termíne ňou určenom zoznamy podnikov ...

(2)

Zoznamy podnikov predkladané na schválenie obsahujú najmä názov podniku, sídlo podniku, zakladateľa, ...

(3)

Lehoty na vypracovanie návrhov projektov o prevode majetku určí ministerstvo.

§ 42

Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,8k) ...

§ 43

Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa týkajú ústredných orgánov štátnej správy, sa týkajú obdobne aj Národnej ...

§ 44

Ohodnotenie majetku podniku obsiahnuté v rozhodnutí o prevode majetku nahrádza ocenenie nepeňažného ...

§ 45
(1)

Podniky nemôžu uzavierať zmluvy o prevode vlastníctva majetku slúžiaceho na prevádzkovanie ich podnikateľskej ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre Slovenský pozemkový fond ako správcu osobitnej časti majetku ...

(3)

Podniky môžu uzavierať nájomné zmluvy a iné zmluvy o užívaní majetku uvedeného v § 1 inými osobami len ...

(4)

Podniky ako prenajímatelia nemôžu uzavierať zmluvy o kúpe prenajatej veci podľa osobitných predpisov10) ...

(5)

Výnimky z ustanovení odsekov 1 a 4 môže v odôvodnených prípadoch povoliť vláda na návrh ministerstva. ...

(6)

S majetkovými účasťami štátu na podnikaní právnických osôb možno nakladať iba podľa rozhodnutia o prevode ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1, 4 a 5 sa nevzťahujú na právnické osoby uvedené v § 1 ods. 2 a na rozpočtové a ...

(8)

K majetku podniku a majetkovým účastiam štátu na podnikaní iných právnických osôb prevádzaným podľa ...

§ 45a
(1)

V odôvodnených prípadoch podniky s výnimkou podnikov zahraničného obchodu, účelových organizácií zahraničného ...

(2)

Súhlas Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na prevod vlastníctva majetku štátu sa vyžaduje ...

(3)

Podľa odseku 1 môže podnik postupovať iba vtedy, ak ide pri každom prevode o hmotný investičný majetok ...

(4)

Na prevod nehnuteľnosti na umiestnenie zastupiteľského úradu cudzieho štátu, medzinárodnej vládnej organizácie ...

§ 47
(1)

V prípade, ak k odňatiu vlastníckeho práva k prevádzanému majetku alebo jeho časti došlo spôsobom uvedeným ...

(2)

Svoj nárok je oprávnená osoba povinná uplatniť na ministerstve do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti ...

(3)

Na určenie rozsahu, spôsobu uplatnenia a vyporiadania nároku podľa odsekov 1 a 2 sa inak použijú primerane ...

(4)

Ak nemožno nárok oprávnených osôb vyporiadať postupom uvedeným v odsekoch 1 až 3, pretože nebolo vydané ...

(5)

Ak možno nárok oprávnených osôb vyporiadať vydaním veci, použijú sa na vyporiadanie nároku ustanovenia ...

§ 47a

V prípade, že k majetku odňatému spôsobom uvedeným v § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych ...

§ 47b
(1)

Pri likvidácii podnikov uvedených v § 1 okrem rozpočtových a príspevkových organizácií speňaží likvidátor ...

(2)

Zakladateľ oznamuje ministerstvu vstup podniku do likvidácie a výmaz podniku z obchodného registra po ...

(3)

Ministerstvo si pred vydaním predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 na účely splnenia daňovej povinnosti ...

(4)

Likvidátor je pri likvidácii podniku povinný rešpektovať prednostné zákonné záložné právo správcu daní ...

(5)

Pri speňažovaní majetku podniku v likvidácii spôsobom uvedeným v odseku 1 môže likvidátor so súhlasom ...

§ 47c
(1)

Majetok podniku alebo tie časti tohto majetku, ktoré nebolo možné z akýchkoľvek dôvodov privatizovať ...

(2)

Bytové domy, ktoré sú majetkom štátu v správe ministerstva podľa odseku 1, prevedie ministerstvo do ...

(3)

Ministerstvo rozhodne o spôsobe prevodu.

(4)

Na rozhodovanie podľa odseku 2 sa nevzťahujú všeobecné ustanovenia o správnom konaní. Rozhodnutie nepodlieha ...

(5)

Výnos z prevodu majetku je príjmom osobitného účtu ministerstva. Prostriedky z tohto účtu sa v súvislosti ...

a)
vypracovanie znaleckého posudku,
b)
vypracovanie geometrického plánu,
c)
geometrické práce,
d)
uverejnenie inzercie,
e)
stráženie a ochranu majetku,
f)
bežnú údržbu majetku,
g)
iné výdavky spojené s prevodom majetku.
(6)

Postup podľa § 47b a 47c upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 47d
(1)

Ak rozhodnutie o prevode majetku podniku uvedeného v § 10 ods. 2 určuje vloženie časti majetku alebo ...

(2)

V akciových spoločnostiach uvedených v § 10 ods. 2 prevedie ministerstvo na základe zmluvy do 30 dní ...

(3)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vykonáva práva a povinnosti akcionára v akciových spoločnostiach ...

a)
Slovenská sporiteľňa, akciová spoločnosť, Bratislava,
b)
Všeobecná úverová banka, akciová spoločnosť, Bratislava,
c)
Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť, Bratislava.
§ 47da
(1)

Dňom 1. augusta 2014 prechádzajú do vlastníctva štátu majetkové účasti fondu na podnikaní inej právnickej ...

(2)

Ministerstvo so súhlasom vlády môže majetkové účasti štátu na podnikaní právnických osôb uvedených v ...

(3)

Právnická osoba podľa odseku 2 môže nakladať s majetkovými účasťami právnických osôb uvedených v § 10 ...

§ 47e - Prechodné ustanovenie
(1)

Ustanovenie § 28 ods. 3 písm. b) piateho bodu sa vzťahuje na plnenia poskytované po nadobudnutí účinnosti ...

(2)

Ustanovenie § 28 ods. 3 písm. b) ôsmeho bodu sa vzťahuje na plnenie záväzkov vzniknutých pred nadobudnutím ...

§ 47f
(1)

Ak pri prevode alebo prechode majetku vo vlastníctve štátu na iné osoby, ktorý sa uskutočnil podľa osobitných ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí rovnako na prevod alebo prechod majetku z vlastníctva fondu na iné osoby ...

(3)

Návrh na začatie konania možno podať do troch rokov od prevodu alebo prechodu vlastníctva. Ak sa prevod ...

§ 47g - Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2010

Výkonný výbor ustanovený podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 vykonáva svoju pôsobnosť do dňa vymenovania ...

§ 47h - Prechodné ustanovenie účinné od 31. decembra 2011

Fyzická osoba môže ponúknuť bezodplatne fondu zaknihované cenné papiere podľa § 29 ods. 11 najneskôr ...

§ 47i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2014
(1)

Ministerstvo do 31. augusta 2014 podá žiadosť o zápis zmeny majiteľa akcií do zoznamu akcionárov a evidencie ...

(2)

Rozhodnutie o prevode majetkovej účasti na podnikaní inej právnickej osoby uvedenej v § 10 ods. 2 písm. ...

§ 47j
(1)

Po uplynutí lehoty podľa § 47h môže fyzická osoba ponúknuť bezodplatne fondu zaknihované cenné papiere ...

(2)

Informáciu o lehote podľa odseku 1 je fond povinný zverejniť v celoštátnej tlači.

§ 47k - Prechodné ustanovenia k dlhopisom fondu k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Za záväzky vyplývajúce z dlhopisu fondu vydaného fondom do 31. decembra 2015 ručí právnická osoba podľa ...

(2)

Menovitú hodnotu a výnos dlhopisu fondu podľa odseku 1 je právnická osoba podľa osobitného predpisu2b) ...

(3)

Ak je žiadosť podľa odseku 2 doručená po lehote jedného roka od 1. januára 2016, právnická osoba podľa ...

(4)

Prerušenie plynutia lehoty podľa odseku 3 spôsobuje

a)
začatie konania o dedičstve podľa osobitného predpisu alebo pokračovanie v konaní o dedičstve začatom ...
b)
uplatnenie práva z dlhopisu fondu na súde alebo v inom príslušnom orgáne, alebo pokračovanie v konaní ...
(5)

Po uplynutí lehoty podľa odseku 3 dochádza k zániku nevyplatených dlhopisov.16)

§ 47l - Prechodné ustanovenia k reštitučným nárokom k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Za splatenie zmenky vystavenej fondom do 31. decembra 2015 na uspokojenie finančných nárokov oprávnených ...

(2)

Ak oprávnená osoba uplatnila svoj nárok podľa § 47 na ministerstve a fond tento nárok neuspokojil do ...

§ 48

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri ...

§ 48a - Zrušovacie ustanovenia účinné od 1. januára 2016

Zrušujú sa:

1.

čl. II a III zákona č. 544/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu ...

2.

čl. II a III zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon ...

3.

čl. IV a V zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon ...

4.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydaní a použití investičných kupónov v znení ...

§ 49

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.

Čl. I (zavedený predpisom č. 544/1992 Zb.)

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-1_zavedeny_predpisom_c_544_1992_zb.odsek-1Ustanovenia čl. I bodov 3, 4, 5, 6, 7 a 10 sa nevzťahujú na prvú vlnu kupónovej privatizácie.10b)

Čl. II (zavedený predpisom 17/1993 Z. z.)

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-2_zavedeny_predpisom_17_1993_z_z.odsek-1

(1)

Ak pri prevode alebo prechode majetku vo vlastníctve štátu na iné osoby, ktorý sa uskutočnil podľa osobitných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-2_zavedeny_predpisom_17_1993_z_z.odsek-2

(2)

Návrh na začatie konania možno podať do troch rokov od prevodu alebo prechodu vlastníctva.

Čl. III (zavedený predpisom č. 60/1994 Z. z.)

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.clanok-3_zavedeny_predpisom_c_60_1994_z_z.odsek-1Právne vzťahy vzniknuté pred účinnosťou tohto zákona podľa štvrtej časti zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach ...

Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.

Poznámky

 • 1)  Napr. zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a ...
 • 1b)  Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 154 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
 • 2)  Napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, ...
 • 2a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 173/1993 Z. z. o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom ...
 • 2b)  § 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene ...
 • 3)  Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické ...
 • 4)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach ...
 • 4a)  § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 4b)  § 31 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 4c)  Napr. § 8 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 4da)  Príloha č. 12a k zákonu č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4db)  Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 4dc)  Čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky.§ 39 ods. 1 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení ...
 • 4de)  Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 4e)  § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych ...
 • 4f)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1994 Z. z. o preukazovaní pôvodu finančných prostriedkov ...
 • 4fa)  § 13 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 4fb)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 4g)  Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný ...
 • 4h)  § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.
 • 4i)  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  Obchodný zákonník.
 • 7)  Občiansky zákonník.
 • 7a)  Napríklad § 137 Civilného sporového poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. ...
 • 7c)  § 46 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 7d)  Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
 • 7e)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
 • 8)  Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení zákona č. 600/1992 ...
 • 8a)  § 13 a 19 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.
 • 8d)  Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov. Zákon č. 229/1991 Zb. ...
 • 8e)  § 16 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8k)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 8l)  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 9)  § 163 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 489 až 496 Obchodného zákonníka.
 • 10a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných ...
 • 10b)  § 11 nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 383/1991 Zb. o vydaní a použití ...
 • 11)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ...
 • 11a)  § 1 písm. b) a c) a § 17 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému ...
 • 11b)  Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 13)  § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných ...
 • 14)  § 17 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...
 • 15)  § 18 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 14 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o ...
 • 1)  Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore