Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.04.2025

Platnosť od: 10.06.2023
Účinnosť od: 01.04.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Územná samospráva, Nehnuteľnosti, Živnostenské podnikanie, Pracovno-právne vzťahy, Štátne územie, Pozemné komunikácie, Civilná doprava, Architektúra, Podpora výstavby, Stavby, Stavebné konanie, Stavebníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUDDS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 205/2023 s účinnosťou od 01.04.2025 na základe 46/2024

Legislatívny proces k zákonu 46/2024
Legislatívny proces k zákonu 205/2023

MENÍ:
200/2022 Z. z. Zákon o územnom plánovaní 200/2022 účinný od 01.04.2025
201/2022 Z. z. Zákon o výstavbe 201/2022 účinný od 01.04.2025
452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 452/2021 účinný od 28.06.2025
112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.04.2025
87/2018 Z. z. Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87/2018 účinný od 01.01.2027
125/2015 Z. z. Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2015 účinný od 01.04.2024
282/2015 Z. z. Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov 282/2015 účinný od 01.04.2025
447/2015 Z. z. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2015 účinný od 01.04.2025
251/2012 Z. z. Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 31.12.2028
226/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 226/2011 účinný od 01.04.2024
131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve 131/2010 účinný od 01.04.2025
274/2009 Z. z. Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2009 účinný od 01.04.2025
513/2009 Z. z. Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 01.04.2025
66/2009 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 66/2009 účinný od 01.04.2025
448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.04.2025
218/2007 Z. z. Zákon o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 218/2007 účinný od 01.04.2025
355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 01.04.2025
39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.04.2025
669/2007 Z. z. Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 669/2007 účinný od 01.04.2025
124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 124/2006 účinný od 01.04.2025
326/2005 Z. z. Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.04.2025
538/2005 Z. z. Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.04.2025
555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555/2005 účinný od 01.04.2025
220/2004 Z. z. Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 220/2004 účinný od 01.04.2025
541/2004 Z. z. Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 01.04.2025
582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.04.2025
657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike 657/2004 účinný od 01.04.2025
503/2003 Z. z. Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 503/2003 účinný od 01.04.2024
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2025
319/2002 Z. z. Zákon o obrane Slovenskej republiky 319/2002 účinný od 01.04.2025
49/2002 Z. z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu 49/2002 účinný od 01.04.2025
302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 302/2001 účinný od 01.04.2024
314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi 314/2001 účinný od 01.04.2025
136/2000 Z. z. Zákon o hnojivách 136/2000 účinný od 01.04.2025
338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.04.2025
298/1999 Z. z. Zákon o správe štátnych hraníc 298/1999 účinný od 01.04.2025
143/1998 Z. z. Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 01.04.2025
144/1998 Z. z. Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov 144/1998 účinný od 01.04.2025
254/1998 Z. z. Zákon o verejných prácach 254/1998 účinný od 01.04.2025
281/1997 Z. z. Zákon o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 281/1997 účinný od 01.04.2025
64/1997 Z. z. Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim 64/1997 účinný od 01.04.2025
129/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 129/1996 účinný od 01.04.2025
162/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.04.2025
180/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 180/1995 účinný od 01.04.2025
215/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii 215/1995 účinný od 01.04.2025
42/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva 42/1994 účinný od 01.04.2025
182/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 účinný od 01.04.2025
278/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.04.2025
138/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 138/1992 účinný od 01.04.2025
310/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení 310/1992 účinný od 01.04.2025
229/1991 Zb. Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 229/1991 účinný od 01.04.2025
330/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.04.2025
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.04.2025
369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.04.2025
377/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.04.2024
401/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.04.2024
44/1988 Zb. Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 44/1988 účinný od 01.04.2025
51/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.04.2025
135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.04.2025
MENENÝ:
46/2024 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2024 účinný od 01.04.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore