Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69240
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555/2005 účinný od 01.05.2019


Platnosť od: 13.12.2005
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Národné hospodárstvo, Živnostenské podnikanie, Nehnuteľnosti, Architektúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD1 DS10 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 555/2005 s účinnosťou od 01.05.2019 na základe 96/2019

Legislatívny proces k zákonu 96/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť ...

§ 2
Postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
(1)

Postupmi a opatreniami na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sú:

a)
jednotná metodika výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „výpočet“), ...
b)
určenie a uplatňovanie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť
1.
nových budov,
2.
existujúcich budov pri ich významnej obnove,
3.
stavebných konštrukcií a prvkov tvoriacich ich časť, ktoré oddeľujú vnútorné prostredie budov ...
4.
technických systémov vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia a osvetlenia budov a ...
c)
povinná energetická certifikácia budov a systém kontroly energetických certifikátov,
d)
vypracúvanie národných plánov zameraných na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou ...
(2)

Postupy a opatrenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú na

a)
budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť ...
b)
kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
c)
budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
d)
priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
e)
bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené ...
f)
samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.
(3)

Budovou na účely tohto zákona je zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na ...

(4)

Budovami podľa odseku 2 písm. a) sú najmä budovy

a)
vyhlásené za národné kultúrne pamiatky,1)
b)
v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej zóne ako súčasť historického sídelného usporiadania, ...
c)
uvedené do užívania pred 1. januárom 1947.
(5)

Novou budovou na účely tohto zákona je budova, ktorej energetická hospodárnosť sa ovplyvňuje ...

(6)

Existujúcou budovou na účely tohto zákona je užívaná budova, ktorej energetická hospodárnosť ...

(7)

Významnou obnovou budovy sú stavebné úpravy2) existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah ...

(8)

Budovou s takmer nulovou potrebou energie sa rozumie budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. ...

§ 3
Energetická hospodárnosť budov
(1)

Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb ...

(2)

Energetická hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby ...

(3)

Výpočet zohľadňuje

a)
charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy, najmä tepelnotechnické vlastnosti obvodového a strešného ...
b)
polohu a orientáciu budovy a vplyv vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prostredie, najmä ...
c)
vnútorné prostredie vrátane projektovaných požiadaviek na vnútorné prostredie,
d)
energetické vybavenie, najmä druh, typ a výkon vykurovacieho systému a systém zásobovania teplou ...
e)
prirodzené vetranie, najmä vplyv tepelných strát na vnútorné prostredie,
f)
zabudované osvetľovacie zariadenie, najmä jeho druh, typ, vek a fyzický stav, svetelný výkon a ...
g)
miestne pomery, najmä vplyv susedných budov,
h)
pasívny solárny systém a solárna ochrana, najmä tepelný zisk pre vnútorné prostredie,
i)
klimatizačný systém, najmä jeho druh, typ, výkon, vek a fyzický stav,
j)
fyzický stav budovy,
k)
ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie v budove, najmä vplyv tepelných ziskov.
(4)

Výpočet musí zohľadniť vplyv

a)
aktívneho solárneho systému a ostatných vykurovacích systémov a elektrických systémov založených ...
b)
elektriny vyrábanej v zdroji s kombinovanou výrobou elektriny a tepla,
c)
diaľkového alebo blokového vykurovania a chladenia,
d)
denného osvetlenia.
(5)

Na účely výpočtu sa budovy členia na tieto kategórie:

a)
rodinné domy,
b)
bytové domy,
c)
administratívne budovy,
d)
budovy škôl a školských zariadení,
e)
budovy nemocníc,
f)
budovy hotelov a reštaurácií,
g)
športové haly a iné budovy určené na šport,
h)
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
i)
ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.
(6)

Ak ide o rodinné domy a bytové domy, výpočet nezohľadňuje vplyv faktorov uvedených v odseku 3 ...

(7)

Podľa energetickej hospodárnosti sa jednotlivé kategórie budov zatrieďujú do energetických tried ...

§ 4
Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov
(1)

Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené technickými ...

(2)

Ak ide o novú budovu, musí sa v príprave jej výstavby posúdiť technická, environmentálna a ekonomická ...

(3)

Projektant je povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy podľa ...

(4)

Ak sa významná obnova budovy týka zmeny jej obalovej konštrukcie, ktorá významne ovplyvní energetickú ...

(5)

Nákladovo optimálnou úrovňou minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy (ďalej ...

(6)

Odhadovaný ekonomický životný cyklus sa určuje

a)
pre celú budovu, ak sú požiadavky na energetickú hospodárnosť určené pre budovu ako celok, alebo ...
b)
pre jej samostatnú časť, ak sú požiadavky na energetickú hospodárnosť určené len pre samostatnú ...
(7)

Na postup podľa odseku 5 sa použije rámec porovnávacej metodiky podľa osobitného predpisu3a) a ...

§ 4a
Energetické hodnotenie
(1)

Na výpočet energetického hodnotenia sa používa

a)
projektové energetické hodnotenie,
b)
normalizované energetické hodnotenie,
c)
prevádzkové energetické hodnotenie.
(2)

Projektovým energetickým hodnotením je určovanie potreby energie v budove vypočítaním podľa ...

(3)

Normalizovaným energetickým hodnotením je určovanie potreby energie v budove vypočítaním s použitím ...

(4)

Prevádzkovým energetickým hodnotením je určovanie potreby energie s použitím nameranej skutočnej ...

(5)

Výsledkom energetického hodnotenia je integrovaná energetická hospodárnosť budovy, ktorá je podkladom ...

§ 4b
Národný plán
(1)

Národný plán obsahuje opatrenia a postupy potrebné na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou ...

a)
po 31. decembri 2018 všetky nové budovy, v ktorých sídlia a ktoré vlastnia orgány verejnej moci, ...
b)
od 31. decembra 2020 všetky nové budovy.
(2)

Opatreniami a postupmi národného plánu podľa odseku 1 sú najmä:

a)
podrobné uplatňovanie vymedzenia budov s takmer nulovou potrebou energie, ktoré vychádza z celoštátnych ...
b)
priebežné ciele na rok 2015 na zlepšenie energetickej hospodárnosti nových budov s cieľom pripraviť ...
c)
informácie o politikách a o finančných a iných opatreniach prijatých na podporu budov s takmer ...
d)
ďalšie nástroje a opatrenia na urýchlenie zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a na ich ...
(3)

Národný plán obsahuje aj zásady, podľa ktorých bude možné v špecifických a opodstatnených ...

(4)

Poskytované stimuly na novú výstavbu a na významnú obnovu budov musia zohľadňovať nákladovo ...

Energetická certifikácia
§ 5
(1)

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie ...

(2)

Energetická certifikácia je povinná

a)
pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,
b)
pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ...
c)
pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.
(3)

Ak má budova spoločný systém vykurovania, možno na základe vykonanej energetickej certifikácie ...

(4)

Ak odborne spôsobilá osoba podľa § 6 preukáže zhodu energetického hodnotenia a porovnateľnosť ...

§ 6
(1)

Podnikanie v oblasti energetickej certifikácie je živnosťou podľa osobitného predpisu;4) osobitnou ...

(2)

Odborná spôsobilosť sa podľa miest spotreby energie v budove člení na odbornú spôsobilosť na ...

a)
tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov,
b)
vykurovanie a prípravu teplej vody,
c)
vetranie a klimatizáciu,
d)
elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov.
(3)

Odborne spôsobilý je ten, kto preukáže, že má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

a)
stavebného zamerania alebo v oblasti architektúry, ak ide o odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 ...
b)
stavebného, energetického alebo strojárskeho zamerania, ak ide o odbornú spôsobilosť podľa odseku ...
c)
elektrotechnického zamerania, ak ide o odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 písm. d)

a odbornú prax po ukončení vzdelávania v rozsahu najmenej troch rokov v oblasti projektovania stavebných ...

(4)

Energetickú certifikáciu budov, ktoré slúžia na zabezpečenie obrany štátu, do ktorých môžu ...

§ 7
Energetický certifikát
(1)

Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát. Energetický certifikát ...

a)
označenie prevádzkovateľa živnosti podľa § 6 ods. 1 (ďalej len „oprávnená osoba“) v rozsahu ...
b)
opis budovy a jej adresu v rozsahu obec, súpisné číslo, ulica a orientačné číslo,
c)
údaj o zaradení budovy do kategórie,
d)
číselné ukazovatele vyjadrujúce minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené ...
e)
výsledky výpočtu,
f)
opis technických a energetických charakteristík budovy a technického systému budovy a jej zatriedenie ...
g)
údaj o platnosti energetického certifikátu,
h)
označenie menom, priezviskom a titulom osoby, ktorá uskutočnila energetickú certifikáciu, a označenie ...
i)
vlastnoručné podpisy a odtlačok pečiatky osôb uvedených v písmene h),
j)
údaj o ročnej spotrebe energie alebo o priemernej spotrebe energie za tri predchádzajúce roky,
k)
údaj o podiele energie z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti ...
(2)

Prílohou energetického certifikátu je

a)
opis nedostatkov v technických a energetických charakteristikách budovy, v jej technickom systéme ...
b)
odporúčanie na nákladovo efektívne zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy alebo jej samostatnej ...
c)
správa obsahujúca vstupné údaje, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií a technických ...
d)
výňatok z energetického certifikátu, v ktorom sa uvedú údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) ...
(3)

Odporúčanie podľa odseku 2 písm. b) musí byť pre konkrétnu budovu technicky uskutočniteľné ...

(4)

Odporúčanie podľa odseku 2 písm. b) sa člení na opatrenia, ktoré sa uskutočňujú

a)
v súvislosti s významnou obnovou a
b)
nezávisle od významnej obnovy budovy len zmenou obalovej konštrukcie alebo technického systému.
(5)

Súčasťou odporúčania podľa odseku 2 písm. b) sú aj údaje o mieste, kde môže vlastník alebo ...

(6)

Odborne spôsobilá osoba elektronicky doručí návrh vypracovaného energetického certifikátu do ...

(7)

Platnosť energetického certifikátu je najviac desať rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí ...

§ 8
Povinnosti vlastníka budovy
(1)

Vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný mať energetický certifikát ...

a)
ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej ...
b)
do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných ...
c)
ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.
(2)

Vlastník existujúcej budovy je povinný

a)
zabezpečiť reguláciu zásobovania teplom v budove,
b)
zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do jej tepelnej ...
c)
uchovávať energetický certifikát počas jeho platnosti a
1.
pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi,
2.
pri prenájme budovy odovzdať kópiu energetického certifikátu nájomcovi.
(3)

Vlastník budovy je povinný do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu ...

a)
o budovu podľa § 5 ods. 2 písm. b) a
b)
o budovu s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje.
(4)

Ak vlastník stavby predáva rozostavanú budovu, na ktorú ešte nie je vyhotovený energetický certifikát, ...

(5)

Vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom ...

(6)

Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, vlastník budovy je povinný pri jej významnej ...

§ 9
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

a)
vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy koncepcií a programov zameraných na systémové ...
b)
určuje po dohode s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky slovenské ...
c)
zostavuje zoznam existujúcich a navrhovaných opatrení a nástrojov na podporu splnenia opatrení ...
d)
poskytuje dotácie v oblasti energetickej hospodárnosti budov podľa § 9a a 9b (ďalej len „dotácia“), ...
e)
poskytuje príspevok podľa § 9c až 9g (ďalej len „príspevok“) na
1.
zateplenie rodinného domu na účely zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinného domu (ďalej ...
2.
rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie podľa § 2 ods. 8 (ďalej len „príspevok na rodinný ...
f)
pravidelne, najmenej raz za päť rokov, prehodnocuje minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť ...
g)
informuje Európsku komisiu o programoch a opatreniach na urýchlenie zvyšovania energetickej hospodárnosti ...
h)
informuje Európsku komisiu o zásadách podľa § 4b ods. 3,
i)
informuje Európsku komisiu alebo jej navrhuje zmeny ohľadne primeranosti opatrení z národného plánu, ...
j)
informuje Európsku komisiu o opatreniach potrebných na zabezpečenie vykonávania pravidiel o sankciách. ...
(2)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví

a)
podrobnosti o metodike výpočtu,
b)
podrobnosti o náležitostiach obsahu energetického certifikátu vrátane rozpätí energetických ...
c)
vzor energetického certifikátu pre jednotlivé kategórie budov,
d)
vzor energetického štítku,
e)
harmonogram postupnosti zmien minimálnych požiadaviek na energetické úrovne výstavby budov a dosiahnutia ...
f)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu.
(3)

Ministerstvo alebo ním určená právnická osoba

a)
vedie centrálnu evidenciu energetických certifikátov, vyhodnocuje ich obsah a výsledky vyhodnotenia ...
b)
sprístupňuje energetické certifikáty evidované podľa písmena a) na požiadanie orgánu dozoru ...
c)
zisťuje nákladovo optimálne úrovne a oznamuje Európskej komisii všetky vstupné údaje a odhady ...
d)
zverejňuje
1.
informácie pre vlastníkov existujúcich budov o rôznych metódach a nákladovo efektívnych spôsoboch ...
2.
zoznam certifikovaných budov s ich zatriedením do energetickej triedy podľa jednotlivých kategórií ...
3.
zoznam existujúcich a navrhovaných opatrení a nástrojov na podporu splnenia opatrení z národného ...
e)
uskutočňuje kontrolu energetických certifikátov jedným alebo niekoľkými druhmi kontroly z týchto ...
1.
kontrolou platnosti vstupných údajov o budove a použitých údajov na vydanie energetického certifikátu, ...
2.
kontrolou vstupných údajov a overením výsledkov uvedených v energetickom certifikáte vrátane ...
3.
úplnou kontrolou vstupných údajov o budove, ktoré boli použité na vypracovanie energetického ...
f)
uskutočňuje kontroly energetických certifikátov podľa písmena e) náhodným výberom štatisticky ...
(4)

Podrobnosti o výške príspevku a náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej len „žiadosť ...

Dotácia
§ 9a
(1)

Dotáciu možno poskytnúť na

a)
výskum a vývoj v oblasti energetickej hospodárnosti a
b)
urýchlenie zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a na ich prechod na budovy s takmer nulovou ...
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť do 100 % ekonomicky oprávnených nákladov.

(3)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§ 9b
(1)

Žiadateľom o dotáciu môže byť právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ.

(2)

Žiadateľ musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.5b) Ak je dotácia štátnou pomocou,5c) ...

(3)

Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ...

(4)

Oznámenie obsahuje najmä

a)
základný cieľ poskytnutia dotácie a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, ...
b)
výšku finančných prostriedkov zo zdrojov žiadateľa určených na spolufinancovanie,
c)
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
d)
okruh oprávnených žiadateľov,
e)
disponibilný objem prostriedkov viazaných na oznámenie,
f)
najvyššiu a najnižšiu výšku dotácie poskytnutú na jednu žiadosť.
(5)

Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť.

(6)

O poskytnutí dotácie rozhoduje minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...

(7)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a musí žiadosti vyhodnocovať len podľa kritérií ...

(8)

Ministerstvo poskytuje dotáciu podľa zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej s vybratým žiadateľom. ...

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
bankové spojenie a číslo bankového účtu príjemcu dotácie,
c)
účel, druh a výšku dotácie a lehotu jej čerpania,
d)
výšku finančných prostriedkov zo zdrojov prijímateľa dotácie určených na spolufinancovanie,
e)
podmienky použitia dotácie,
f)
spôsob a lehotu plnenia záväzkov zmluvných strán,
g)
očakávané prínosy poskytnutej dotácie,
h)
sankcie za porušenie zmluvy,
i)
termín zúčtovania dotácie,
j)
ďalšie dohodnuté údaje.
(9)

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle všetky

a)
schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia ...
b)
neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní odo dňa ...
§ 9c
Príspevok na zateplenie rodinného domu
(1)

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť na zlepšenie energetickej hospodárnosti ...

(2)

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť do výšky 40 % oprávnených a uhradených ...

(3)

Príspevok na zateplenie rodinného domu vypočítaný podľa odseku 2 možno zvýšiť o náklady za ...

(4)

Oprávnenými nákladmi sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov ...

a)
náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému,
b)
náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich ...
c)
náklady za výmenu zdroja tepla,
d)
náklady na realizáciu tepelnoizolačného systému novozhotovovaných stavebných konštrukcií rodinného ...
(5)

Do oprávnených nákladov podľa odseku 4 písm. c) sa započítavajú náklady za výmenu zdroja tepla, ...

(6)

Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

§ 9ca
Príspevok na rodinný dom

Príspevok na rodinný dom možno poskytnúť vo výške 8 000 eur.

§ 9d
Žiadateľ o príspevok
(1)

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá

a)
je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom ...
b)
má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a
c)
je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku; táto podmienka sa považuje ...
(2)

Ak je rodinný dom v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb, žiadosť o príspevok ...

(3)

Ak je rodinný dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, žiadosť o príspevok môže podať ...

(4)

Ak dôjde k prechodu vlastníckeho práva k rodinnému domu na oprávnených dedičov, poskytnú títo ...

§ 9e
Podmienky poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu
(1)

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť, ak

a)
sú pri obnovených stavebných konštrukciách, vymenených stavebných konštrukciách alebo novozhotovovaných ...
b)
pri neobnovených stavebných konštrukciách a nevymenených stavebných konštrukciách sú splnené ...
c)
na zateplenie rodinného domu uskutočnené tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu ...
d)
kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že rodinný dom bol daný do užívania aspoň ...
e)
celková podlahová plocha je najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom ...
f)
rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky,
g)
rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie,
h)
žiadateľ čestne vyhlási, že práce zahrnuté do oprávnených nákladov boli začaté po 31. decembri ...
i)
na rodinný dom nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona alebo podpora na zateplenie rodinného ...
j)
žiadosť o príspevok obsahuje predpísané náležitosti.
(2)

Stavebnými konštrukciami sa rozumejú konštrukcie obvodového plášťa, strešného plášťa, vonkajších ...

(3)

Podmienka podľa odseku 1 písm. a) sa považuje za splnenú, ak pri obnovených stavebných konštrukciách ...

(4)

Splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a), b) a e) ministerstvo overuje z verejne dostupných registrov ...

§ 9ea
Podmienky poskytnutia príspevku na rodinný dom
(1)

Príspevok na rodinný dom možno poskytnúť, ak

a)
rodinný dom spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou ...
b)
stavebné konštrukcie rodinného domu podľa § 9e ods. 2 spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú ...
c)
právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané po 31. decembri 2014,
d)
celková podlahová plocha rodinného domu je najviac 200 m2,
e)
rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky,
f)
rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie,
g)
na rodinný dom nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona alebo podpora na obstaranie rodinného ...
h)
žiadosť o príspevok obsahuje predpísané náležitosti.
(2)

Splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a), b) a d) ministerstvo overuje z verejne dostupných registrov ...

§ 9f
Konanie o poskytnutí príspevku
(1)

Žiadateľ predkladá ministerstvu žiadosť o príspevok na základe výzvy na predkladanie žiadostí ...

(2)

Žiadateľ predkladá žiadosť o príspevok v elektronickej podobe a v listinnej podobe.

(3)

Žiadateľ vyplní a odošle formulár elektronickej podoby žiadosti o príspevok uverejnenej na webovom ...

(4)

Ministerstvo umožní zaevidovať elektronickú podobu žiadosti o príspevok dňom, ktorý je stanovený ...

(5)

Listinnú podobu žiadosti o príspevok vytlačenú z elektronickej podoby vrátane príloh žiadateľ ...

(6)

O príspevok na zateplenie rodinného domu môže žiadateľ požiadať aj pred realizáciou zateplenia ...

(7)

Účastníkom konania je vlastník rodinného domu, ktorý podal žiadosť o príspevok a ostatní spoluvlastníci. ...

(8)

Konanie o poskytnutí príspevku sa začína pridelením identifikačného čísla žiadosti o príspevok ...

(9)

Ak žiadateľ podá žiadosť o príspevok, ktorou žiada o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného ...

(10)

Ministerstvo konanie o poskytnutí príspevku zastaví, ak

a)
listinná podoba žiadosti o príspevok nebola predložená ministerstvu alebo odoslaná v lehote podľa ...
b)
listinná podoba žiadosti o príspevok nie je doručená ministerstvu v lehote do 30 pracovných dní ...
c)
doručená žiadosť o príspevok neobsahuje všetky prílohy v nej vyznačené a účastník konania ...
d)
žiadateľ v lehote určenej v rozhodnutí o prerušení konania podľa odseku 9 nedoplní všetky prílohy ...
e)
na zateplenie rodinného domu sa požaduje poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v rámci ...
(11)

Ministerstvo rozhodne o poskytnutí príspevku v lehote 90 dní od doručenia listinnej podoby žiadosti ...

§ 9g
(1)

Na účely spracovania žiadosti o príspevok a poskytnutia príspevku je ministerstvo oprávnené spracúvať ...

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b)
adresa trvalého bydliska,
c)
dátum narodenia,
d)
e-mailová adresa a telefonický kontakt,
e)
štátna príslušnosť,
f)
číslo účtu v tvare IBAN.
(2)

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle

a)
limit finančných prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte na poskytnutie príspevku na príslušný ...
b)
výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania, ktorá ...
1.
počet žiadostí o príspevok, ktoré budú prijaté v rámci danej výzvy na predkladanie žiadostí ...
2.
termín na začatie a ukončenie podávania žiadostí o príspevok,
3.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o príspevok,
4.
najneskorší termín vyhodnotenia žiadostí o príspevok,
5.
technické parametre pre zdroj tepla, ktorého náklady je možné započítať do oprávnených nákladov ...
c)
identifikačné údaje rodinného domu, na ktorý bol poskytnutý príspevok.
(3)

Finančné prostriedky podľa § 9f ods. 9 vedie ministerstvo na samostatnom mimorozpočtovom účte. ...

§ 10
Štátny dozor
(1)

Štátny dozor vykonáva Štátna energetická inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“). Inšpekcia ...

a)
vyzvať oprávnenú osobu odstrániť zistený nedostatok v energetickej certifikácii a určiť na ...
b)
vyzvať vlastníka budovy splniť povinnosť umiestniť v budove energetický štítok,
c)
ukladať poriadkové pokuty, pokuty za správne delikty a prejednávať priestupky,
d)
predkladať návrhy na preskúšanie oprávnenej osoby.6)
(2)

Inšpektor poverený výkonom štátneho dozoru podľa tohto zákona je

a)
oprávnený
1.
nahliadať do výpočtu a do podkladov, ktoré oprávnená osoba použila na energetickú certifikáciu, ...
2.
požadovať od oprávnenej osoby vysvetlenie týkajúce sa energetickej certifikácie,
3.
požadovať od vlastníka budovy vysvetlenie týkajúce sa povinnosti umiestniť energetický štítok ...
4.
vstupovať do budov, v ktorých sa musia umiestňovať energetické štítky,
5.
zúčastniť sa na kolaudácii novej budovy alebo významne obnovenej budovy,
b)
povinný
1.
preukázať sa preukazom inšpektora pred začatím výkonu štátneho dozoru,
2.
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru. ...
§ 11
Správne delikty a poriadkové opatrenia
(1)

Inšpekcia uloží pokutu od 200 eur do 5 000 eur oprávnenej osobe, ktorá vykonala energetickú certifikáciu ...

(2)

Inšpekcia uloží, a to aj opakovane, poriadkovú pokutu až do 500 eur oprávnenej osobe za sťažovanie ...

(3)

Inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 3 000 eur právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ...

a)
ako vlastník
1.
nesplní povinnosť do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického ...
2.
neobstará v lehote podľa § 8 ods. 1 energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto zákona ...
3.
neuschová energetický certifikát na čas jeho platnosti,
4.
neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,
5.
neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi,
6.
neodovzdá projektové energetické hodnotenie novému nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred ...
b)
vykonáva energetickú certifikáciu, hoci nie je oprávnenou osobou, alebo nemá odbornú spôsobilosť ...
(4)

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť konania a na trvanie protiprávneho stavu. ...

(5)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o ...

(6)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 12
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí vlastník budovy tým, že

a)
neobstará energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto zákona povinný,
b)
neuschová energetický certifikát po celý čas jeho platnosti,
c)
neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,
d)
neodovzdá osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi pri prenájme budovy,
e)
neodovzdá projektové energetické hodnotenie nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím ...
f)
neuvedie ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti v reklame ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 2 000 eur.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.7)

Záverečné ustanovenia
§ 13
(1)

Povinnosti, ktoré má podľa tohto zákona vlastník budovy, vzťahujú sa aj na správcu budovy vo ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní8) sa nevzťahuje na energetickú certifikáciu a na určovanie ...

(3)

Na konanie o poskytnutí príspevku podľa § 9f sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8) ...

§ 14
Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje
a)

na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo ...

b)

na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008.

§ 14a
(1)

Do 9. júla 2015 sa povinnosť podľa § 5 ods. 2 písm. b) vzťahuje na budovy s viac ako 500 m2 celkovej ...

(2)

Do 31. decembra 2015 sa povinnosť podľa § 5 ods. 2 nevzťahuje na prenájom bytov a samostatných ...

(3)

Energetické certifikáty vydané do 31. decembra 2012 platia do uplynutia platnosti, ktorá je v nich ...

§ 14aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2017
(1)

Na konanie o poskytnutí príspevku podľa § 9f sa použijú ustanovenia zákona účinné v čase ...

(2)

Na žiadosti o príspevok podané na základe výzvy na predkladanie žiadostí zverejnenej na webovom ...

§ 14ab
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2019

Na konanie o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu sa použijú ustanovenia zákona účinné ...

§ 14b

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 311/2009 ...

§ 15

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej ...

V prílohe č. 2 sa skupina 213 - Stavebníctvo na konci dopĺňa o novú živnosť por. č. 18a, ktorá ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ...

1.

V § 1 sa na koniec pripájajú tieto slová: „a na energetickú certifikáciu“.

2.

V § 23a ods. 1 sa za slovo „ministerstva“ vkladá čiarka a slovo „Štátnej energetickej inšpekcie“. ...

3.

V § 23a ods. 4 sa pred bodkočiarku vkladajú tieto slová: „alebo na energetickú certifikáciu“. ...

4.

V § 31 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho, ...

5.

V § 31 ods. 2 písm. k) sa na koniec pripájajú tieto slová: „a na energetickú certifikáciu“. ...

6.

V § 31 ods. 4 sa za slovo „dozor“ vkladajú tieto slová: „a na energetickú certifikáciu“. ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 555/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o pamiatkovom fonde.
 • 2)  § 139b ods. 4 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...
 • 3)  § 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o ...
 • 3a)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica ...
 • 4)  Príloha č. 2 položka č. 18a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 5)  § 21 a 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
 • 5a)  § 82 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 5b)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 5c)  Napríklad čl. 107 a 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), nariadenie ...
 • 5ca)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. ...
 • 5d)  STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. ...
 • 5e)  Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. ...
 • 6)  § 23a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z. ...
 • 7)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore