Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555/2005 účinný od 25.04.2020


Platnosť od: 13.12.2005
Účinnosť od: 25.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Národné hospodárstvo, Živnostenské podnikanie, Nehnuteľnosti, Architektúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12 JUD1 DS10 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555/2005 účinný od 25.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 555/2005 s účinnosťou od 25.04.2020 na základe 90/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť ...

§ 2
Postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
(1)

Postupmi a opatreniami na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sú:

a)
jednotná metodika výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „výpočet“),
b)
určenie a uplatňovanie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť
1.
nových budov,
2.
existujúcich budov pri ich významnej obnove,
3.
stavebných konštrukcií a prvkov tvoriacich ich časť, ktoré oddeľujú vnútorné prostredie budov od vonkajšieho ...
4.
technických zariadení budovy alebo jej samostatne užívanej časti na vykurovanie, na chladenie a vetranie, ...
c)
povinná energetická certifikácia budov a systém kontroly energetických certifikátov,
d)
vypracúvanie národných plánov zameraných na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie ...
e)
vypracovanie dlhodobej stratégie obnovy fondu budov (ďalej len „stratégia obnovy“),
f)
uplatňovanie výrobkov, softvéru a inžinierskych služieb, ktorými sa môže podporovať energeticky efektívna, ...
(2)

Postupy a opatrenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú na

a)
budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického ...
b)
kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
c)
budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
d)
priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
e)
bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie ...
f)
samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.
(3)

Budovou na účely tohto zákona je zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu ...

(4)

Budovami podľa odseku 2 písm. a) sú najmä budovy

a)
vyhlásené za národné kultúrne pamiatky,1)
b)
v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej zóne ako súčasť historického sídelného usporiadania,
c)
uvedené do užívania pred 1. januárom 1947.
(5)

Novou budovou na účely tohto zákona je budova, ktorej energetická hospodárnosť sa ovplyvňuje v projekte ...

(6)

Existujúcou budovou na účely tohto zákona je užívaná budova, ktorej energetická hospodárnosť sa dá vypočítať ...

(7)

Významnou obnovou budovy sú stavebné úpravy2) existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej ...

(8)

Hĺbkovou obnovou budovy je významná obnova budovy a významná obnova technického zariadenia budovy, ktorou ...

(9)

Významnou obnovou technického zariadenia budovy je obnova technického systému budovy, ktorej investičné ...

(10)

Budovou s takmer nulovou potrebou energie sa rozumie budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. ...

§ 3
Energetická hospodárnosť budov
(1)

Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich ...

(2)

Energetická hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie ...

(3)

Výpočet zohľadňuje

a)
charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy, najmä tepelnotechnické vlastnosti obvodového a strešného ...
b)
polohu a orientáciu budovy a vplyv vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prostredie, najmä vplyv ...
c)
vnútorné prostredie vrátane projektovaných požiadaviek na vnútorné prostredie,
d)
energetické vybavenie, najmä druh, typ a výkon vykurovacieho systému a systém zásobovania teplou vodou ...
e)
prirodzené vetranie, najmä vplyv tepelných strát na vnútorné prostredie,
f)
zabudované osvetľovacie zariadenie, najmä jeho druh, typ, vek a fyzický stav, svetelný výkon a energetický ...
g)
miestne pomery, najmä vplyv susedných budov,
h)
pasívny solárny systém a solárna ochrana, najmä tepelný zisk pre vnútorné prostredie,
i)
klimatizačný systém, najmä jeho druh, typ, výkon, vek a fyzický stav,
j)
fyzický stav budovy,
k)
ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie v budove, najmä vplyv tepelných ziskov.
(4)

Výpočet musí zohľadňovať vplyv denného osvetlenia a vplyv vysokoúčinných alternatívnych systémov, a ...

a)
aktívneho solárneho systému a ostatných vykurovacích systémov a elektrických systémov založených na ...
b)
elektriny a tepla vyrábaných v zdroji s kombinovanou výrobou,
c)
diaľkového alebo blokového vykurovania a chladenia.
(5)

Na účely výpočtu sa budovy členia na tieto kategórie:

a)
rodinné domy,
b)
bytové domy,
c)
administratívne budovy,
d)
budovy škôl a školských zariadení,
e)
budovy nemocníc,
f)
budovy hotelov a reštaurácií,
g)
športové haly a iné budovy určené na šport,
h)
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
i)
ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.
(6)

Ak ide o rodinné domy a bytové domy, výpočet nezohľadňuje vplyv faktorov uvedených v odseku 3 písm. ...

(7)

Podľa energetickej hospodárnosti sa jednotlivé kategórie budov zatrieďujú do energetických tried A až ...

§ 4
Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov
(1)

Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Technické parametre minimálnych ...

(2)

Ak ide o novú budovu, musí sa v príprave jej výstavby posúdiť technická, environmentálna a ekonomická ...

(3)

Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, v príprave významnej obnovy existujúcej budovy ...

(4)

Projektant je povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy podľa odseku ...

(5)

Ak sa významná obnova budovy týka zmeny jej obalovej konštrukcie, ktorá významne ovplyvní energetickú ...

(6)

Nákladovo optimálnou úrovňou minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy (ďalej len „nákladovo ...

(7)

Odhadovaný ekonomický životný cyklus sa určuje

a)
pre celú budovu, ak sú požiadavky na energetickú hospodárnosť určené pre budovu ako celok, alebo
b)
pre jej samostatnú časť, ak sú požiadavky na energetickú hospodárnosť určené len pre samostatnú časť. ...
(8)

Na postup podľa odseku 6 sa použije rámec porovnávacej metodiky podľa osobitného predpisu3a) a parametre, ...

§ 4a
Energetické hodnotenie
(1)

Na výpočet energetického hodnotenia sa používa

a)
projektové energetické hodnotenie,
b)
normalizované energetické hodnotenie,
c)
prevádzkové energetické hodnotenie.
(2)

Projektovým energetickým hodnotením je určovanie potreby energie v budove vypočítaním podľa projektovej ...

(3)

Normalizovaným energetickým hodnotením je určovanie potreby energie v budove vypočítaním s použitím ...

(4)

Prevádzkovým energetickým hodnotením je určovanie potreby energie s použitím nameranej skutočnej spotreby ...

(5)

Výsledkom energetického hodnotenia je integrovaná energetická hospodárnosť budovy, ktorá je podkladom ...

§ 4b
Národný plán
(1)

Národný plán obsahuje opatrenia a postupy potrebné na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou ...

a)
po 31. decembri 2018 všetky nové budovy, v ktorých sídlia a ktoré vlastnia orgány verejnej moci, a
b)
od 31. decembra 2020 všetky nové budovy.
(2)

Opatreniami a postupmi národného plánu podľa odseku 1 sú najmä:

a)
podrobné uplatňovanie vymedzenia budov s takmer nulovou potrebou energie, ktoré vychádza z celoštátnych ...
b)
priebežné ciele na rok 2015 na zlepšenie energetickej hospodárnosti nových budov s cieľom pripraviť ...
c)
informácie o politikách a o finančných a iných opatreniach prijatých na podporu budov s takmer nulovou ...
d)
ďalšie nástroje a opatrenia na urýchlenie zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a na ich prechod ...
(3)

Národný plán obsahuje aj zásady, podľa ktorých bude možné v špecifických a opodstatnených prípadoch ...

(4)

Poskytované stimuly na novú výstavbu a na významnú obnovu budov musia zohľadňovať nákladovo optimálnu ...

§ 4c
Stratégia obnovy
(1)

Stratégia obnovy obsahuje opatrenia a postupy na podporu obnovy fondu budov s cieľom dosiahnuť do roku ...

(2)

Stratégia obnovy obsahuje

a)
prehľad fondu budov založený na štatistických vzorkách a na očakávanom podiele obnovovaných existujúcich ...
b)
identifikáciu nákladovo efektívnych prístupov k obnove v závislosti od typu budovy, pričom sa podľa ...
c)
politiky a činnosti zamerané na podporu nákladovo efektívnej hĺbkovej obnovy budov vrátane postupnej ...
d)
politiky a činnosti zamerané na budovy s najhoršou energetickou hospodárnosťou, na riešenie problému ...
e)
politiky a činnosti zamerané na verejné budovy,
f)
prehľad iniciatív zameraných na podporu inteligentných technológií a dobre prepojených budov a komunít, ...
g)
dôkazmi podložený odhad očakávaných úspor energie a ďalších prínosov spojených napríklad so zdravím, ...
h)
konkrétne efektívne opatrenia s merateľnými ukazovateľmi postupného plnenia stratégie obnovy do roku ...
1.
dosiahnuť v Európskej únii zníženie emisií skleníkových plynov o 80 % až 95 % v porovnaní s hodnotami ...
2.
dosiahnuť vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov a
3.
uľahčiť nákladovo efektívnu transformáciu existujúcich budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie, ...
i)
vhodné mechanizmy na podporu mobilizácie investícií do obnovy existujúcich budov, aby sa dosiahli ciele ...
1.
zlučovanie investičných projektov skupín investorov a investičných zámerov malých podnikov a stredných ...
2.
znižovanie vnímaných rizík činností v oblasti energetickej hospodárnosti budov pre investorov a pre ...
3.
využívanie verejných financií ako prostriedku na získanie ďalších investícií súkromného sektora do energetickej ...
4.
usmerňovanie investícií do energeticky hospodárneho fondu verejných budov s využitím zmluvy podľa osobitného ...
5.
dostupné a transparentné poradenské služby pre spotrebiteľov, napríklad s využívaním jednotných kontaktných ...
(3)

Verejnou budovou podľa odseku 2 písm. e) sa rozumie budova vo vlastníctve štátu, vyššieho územného celku, ...

Energetická certifikácia
§ 5
(1)

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie ...

(2)

Energetická certifikácia je povinná

a)
pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,
b)
pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ...
c)
pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.
(3)

Ak odborne spôsobilá osoba podľa § 6 preukáže zhodu energetického hodnotenia a porovnateľnosť rodinných ...

§ 6
(1)

Podnikanie v oblasti energetickej certifikácie je živnosťou podľa osobitného predpisu;4) osobitnou podmienkou ...

(2)

Odborná spôsobilosť sa podľa miest spotreby energie v budove člení na odbornú spôsobilosť na

a)
tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov,
b)
vykurovanie a prípravu teplej vody,
c)
vetranie a klimatizáciu,
d)
elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov.
(3)

Odborne spôsobilý je ten, kto preukáže, že má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

a)
stavebného zamerania alebo v oblasti architektúry, ak ide o odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 písm. ...
b)
stavebného, energetického alebo strojárskeho zamerania, ak ide o odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 ...
c)
elektrotechnického zamerania, ak ide o odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 písm. d)

a odbornú prax po ukončení vzdelávania v rozsahu najmenej troch rokov v oblasti projektovania stavebných ...

(4)

Energetickú certifikáciu budov, ktoré slúžia na zabezpečenie obrany štátu, do ktorých môžu vstupovať ...

§ 7
Energetický certifikát
(1)

Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát. Energetický certifikát obsahuje ...

a)
označenie prevádzkovateľa živnosti podľa § 6 ods. 1 (ďalej len „oprávnená osoba“) v rozsahu obchodné ...
b)
opis budovy a jej adresu v rozsahu obec, súpisné číslo, ulica a orientačné číslo,
c)
údaj o zaradení budovy do kategórie,
d)
číselné ukazovatele vyjadrujúce minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené pre jednotlivé ...
e)
výsledky výpočtu,
f)
opis technických a energetických charakteristík budovy a technického systému budovy a jej zatriedenie ...
g)
údaj o platnosti energetického certifikátu,
h)
označenie menom, priezviskom a titulom osoby, ktorá uskutočnila energetickú certifikáciu, a označenie ...
i)
vlastnoručné podpisy a odtlačok pečiatky osôb uvedených v písmene h),
j)
údaj o ročnej spotrebe energie alebo o priemernej spotrebe energie za tri predchádzajúce roky,
k)
údaj o podiele energie z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti v percentách. ...
(2)

Prílohou energetického certifikátu je

a)
opis nedostatkov v technických a energetických charakteristikách budovy, v technickom systéme budovy ...
b)
odporúčanie na nákladovo efektívne zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy alebo jej samostatnej ...
c)
správa obsahujúca vstupné údaje, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií a technických systémov, ...
d)
výňatok z energetického certifikátu, v ktorom sa uvedú údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a f) až k) ...
(3)

Odporúčanie podľa odseku 2 písm. b) musí byť pre konkrétnu budovu technicky uskutočniteľné a navrhované ...

(4)

Odporúčanie podľa odseku 2 písm. b) sa člení na opatrenia, ktoré sa uskutočňujú

a)
v súvislosti s významnou obnovou a
b)
nezávisle od významnej obnovy budovy len zmenou obalovej konštrukcie alebo technického systému.
(5)

Súčasťou odporúčania podľa odseku 2 písm. b) sú aj údaje o mieste, kde môže vlastník alebo nájomca budovy ...

(6)

Odborne spôsobilá osoba elektronicky doručí návrh vypracovaného energetického certifikátu do centrálnej ...

(7)

Platnosť energetického certifikátu je najviac desať rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický ...

§ 8
Povinnosti vlastníka budovy
(1)

Vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný mať energetický certifikát

a)
ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ...
b)
do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav ...
c)
ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.
(2)

Vlastník existujúcej budovy je povinný

a)
zabezpečiť reguláciu zásobovania teplom v budove,
b)
zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do jej tepelnej ochrany ...
c)
uchovávať energetický certifikát počas jeho platnosti a
1.
pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi,
2.
pri prenájme budovy odovzdať kópiu energetického certifikátu nájomcovi.
(3)

Vlastník budovy je povinný do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického ...

a)
o budovu podľa § 5 ods. 2 písm. b) a
b)
o budovu s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje.
(4)

Ak vlastník stavby predáva rozostavanú budovu, na ktorú ešte nie je vyhotovený energetický certifikát, ...

(5)

Vlastník budovy musí ako súčasť zverejnenej ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej ...

(6)

Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, vlastník budovy je povinný pri jej významnej ...

(7)

Ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné, vlastník budovy je povinný novú budovu vybaviť samoregulačnými ...

(8)

Ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné, vlastník budovy je povinný pri výmene zariadenia na ...

(9)

Vlastník budovy je povinný každú novú budovu a významne obnovovanú existujúcu budovu vybaviť nabíjacími ...

§ 8a
Elektromobilita
(1)

Nové nebytové budovy a významne obnovované existujúce nebytové budovy s viac ako desiatimi parkovacími ...

a)
vnútri budovy a pri významnej obnove budovy sa obnova vzťahuje aj na parkovisko alebo na elektrickú ...
b)
v bezprostrednom susedstve budovy a významná obnova budovy sa týka aj obnovy parkoviska alebo elektrickej ...
(2)

Nové bytové budovy a významne obnovované existujúce bytové budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami ...

a)
vnútri budovy a pri významnej obnove budovy sa obnova vzťahuje aj na parkovisko alebo na elektrickú ...
b)
v bezprostrednom susedstve budovy a významná obnova budovy sa týka aj obnovy parkoviska alebo elektrickej ...
(3)

Požiadavky podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú

a)
na budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby je podaná ...
b)
na významne obnovované existujúce budovy, ak náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presahujú ...
(4)

Každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami musí mať od 1. januára 2025 najmenej jednu ...

§ 9
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

a)
vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy koncepcií a programov zameraných na systémové ...
b)
určuje po dohode s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky slovenské ...
c)
zostavuje zoznam existujúcich a navrhovaných opatrení a nástrojov na podporu splnenia opatrení z národného ...
d)
oznamuje Európskej komisii výsledky verejnej konzultácie uskutočnenej inkluzívnym spôsobom a podrobnosti ...
e)
poskytuje dotácie v oblasti energetickej hospodárnosti budov podľa § 9a a 9b (ďalej len „dotácia“),
f)
poskytuje príspevok podľa § 9c až 9g (ďalej len „príspevok“) na
1.
zateplenie rodinného domu na účely zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinného domu (ďalej len „príspevok ...
2.
rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie podľa § 2 ods. 10 (ďalej len „príspevok na rodinný dom“), ...
g)
pravidelne, najmenej raz za päť rokov, prehodnocuje minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť ...
h)
informuje Európsku komisiu o programoch a opatreniach na urýchlenie zvyšovania energetickej hospodárnosti ...
i)
informuje Európsku komisiu o zásadách podľa § 4b ods. 3,
j)
informuje Európsku komisiu alebo jej navrhuje zmeny ohľadne primeranosti opatrení z národného plánu, ...
k)
informuje Európsku komisiu o opatreniach potrebných na zabezpečenie vykonávania pravidiel o sankciách. ...
(2)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví

a)
podrobnosti o metodike výpočtu,
b)
podrobnosti o náležitostiach obsahu energetického certifikátu vrátane rozpätí energetických tried pre ...
c)
vzor energetického certifikátu pre jednotlivé kategórie budov,
d)
vzor energetického štítku,
e)
harmonogram postupnosti zmien minimálnych požiadaviek na energetické úrovne výstavby budov a dosiahnutia ...
f)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu.
(3)

Ministerstvo alebo ním určená právnická osoba

a)
vedie centrálnu evidenciu energetických certifikátov, vyhodnocuje ich obsah a výsledky vyhodnotenia ...
b)
sprístupňuje energetické certifikáty evidované podľa písmena a) na požiadanie orgánu dozoru podľa § ...
c)
zisťuje nákladovo optimálne úrovne a oznamuje Európskej komisii všetky vstupné údaje a odhady použité ...
d)
zverejňuje
1.
informácie pre vlastníkov existujúcich budov o rôznych metódach a nákladovo efektívnych spôsoboch zlepšovania ...
2.
zoznam certifikovaných budov s ich zatriedením do energetickej triedy podľa jednotlivých kategórií budov, ...
3.
zoznam existujúcich a navrhovaných opatrení a nástrojov na podporu splnenia opatrení z národného plánu ...
e)
uskutočňuje kontrolu energetických certifikátov jedným alebo niekoľkými druhmi kontroly z týchto možností: ...
1.
kontrolou platnosti vstupných údajov o budove a použitých údajov na vydanie energetického certifikátu, ...
2.
kontrolou vstupných údajov a overením výsledkov uvedených v energetickom certifikáte vrátane poskytnutého ...
3.
úplnou kontrolou vstupných údajov o budove, ktoré boli použité na vypracovanie energetického certifikátu, ...
f)
uskutočňuje kontroly energetických certifikátov podľa písmena e) náhodným výberom štatisticky významného ...
(4)

Podrobnosti o výške príspevku a náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej len „žiadosť o príspevok“) ...

(5)

Ministerstvo na účely optimalizácie využívania energie technickými systémami budov určuje systémové ...

(6)

Požiadavky na systémy podľa odseku 5 sa určujú pre nové, vymenené a modernizované technické systémy ...

(7)

Ministerstvo vykonáva opatrenia na zjednodušenie zavádzania nabíjacích staníc v nových budovách a v ...

Dotácia
§ 9a
(1)

Dotáciu možno poskytnúť na

a)
výskum a vývoj v oblasti energetickej hospodárnosti a
b)
urýchlenie zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a na ich prechod na budovy s takmer nulovou potrebou ...
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť do 100 % ekonomicky oprávnených nákladov.

(3)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§ 9b
(1)

Žiadateľom o dotáciu môže byť právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ.

(2)

Žiadateľ musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.5b) Ak je dotácia štátnou pomocou,5c) musia ...

(3)

Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorú ...

(4)

Oznámenie obsahuje najmä

a)
základný cieľ poskytnutia dotácie a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu, ...
b)
výšku finančných prostriedkov zo zdrojov žiadateľa určených na spolufinancovanie,
c)
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
d)
okruh oprávnených žiadateľov,
e)
disponibilný objem prostriedkov viazaných na oznámenie,
f)
najvyššiu a najnižšiu výšku dotácie poskytnutú na jednu žiadosť.
(5)

Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť.

(6)

O poskytnutí dotácie rozhoduje minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...

(7)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a musí žiadosti vyhodnocovať len podľa kritérií uvedených ...

(8)

Ministerstvo poskytuje dotáciu podľa zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej s vybratým žiadateľom. ...

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
bankové spojenie a číslo bankového účtu príjemcu dotácie,
c)
účel, druh a výšku dotácie a lehotu jej čerpania,
d)
výšku finančných prostriedkov zo zdrojov prijímateľa dotácie určených na spolufinancovanie,
e)
podmienky použitia dotácie,
f)
spôsob a lehotu plnenia záväzkov zmluvných strán,
g)
očakávané prínosy poskytnutej dotácie,
h)
sankcie za porušenie zmluvy,
i)
termín zúčtovania dotácie,
j)
ďalšie dohodnuté údaje.
(9)

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle všetky

a)
schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia poskytnutia ...
b)
neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní odo dňa neschválenia ...
§ 9c
Príspevok na zateplenie rodinného domu
(1)

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného ...

(2)

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov, ...

(3)

Príspevok na zateplenie rodinného domu vypočítaný podľa odseku 2 možno zvýšiť o náklady za vypracovanie ...

(4)

Oprávnenými nákladmi sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov možno ...

a)
náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému,
b)
náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich ...
c)
náklady za výmenu zdroja tepla,
d)
náklady na realizáciu tepelnoizolačného systému novozhotovovaných stavebných konštrukcií rodinného domu ...
(5)

Do oprávnených nákladov podľa odseku 4 písm. c) sa započítavajú náklady za výmenu zdroja tepla, ak tieto ...

(6)

Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

§ 9ca
Príspevok na rodinný dom

Príspevok na rodinný dom možno poskytnúť vo výške 8 000 eur.

§ 9d
Žiadateľ o príspevok
(1)

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá

a)
je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom ...
b)
má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a
c)
je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku; táto podmienka sa považuje ...
(2)

Ak je rodinný dom v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb, žiadosť o príspevok môže podať ...

(3)

Ak je rodinný dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek ...

(4)

Ak dôjde k prechodu vlastníckeho práva k rodinnému domu na oprávnených dedičov, poskytnú títo oprávnení ...

§ 9e
Podmienky poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu
(1)

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť, ak

a)
sú pri obnovených stavebných konštrukciách, vymenených stavebných konštrukciách alebo novozhotovovaných ...
b)
pri neobnovených stavebných konštrukciách a nevymenených stavebných konštrukciách sú splnené aspoň maximálne ...
c)
na zateplenie rodinného domu uskutočnené tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien ...
d)
kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že rodinný dom bol daný do užívania aspoň 10 rokov ...
e)
celková podlahová plocha je najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom ...
f)
rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky,
g)
rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie,
h)
žiadateľ čestne vyhlási, že práce zahrnuté do oprávnených nákladov boli začaté po 31. decembri 2014,
i)
na rodinný dom nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona alebo podpora na zateplenie rodinného domu ...
j)
žiadosť o príspevok obsahuje predpísané náležitosti.
(2)

Stavebnými konštrukciami sa rozumejú konštrukcie obvodového plášťa, strešného plášťa, vonkajších otvorových ...

(3)

Podmienka podľa odseku 1 písm. a) sa považuje za splnenú, ak pri obnovených stavebných konštrukciách ...

(4)

Splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a), b) a e) ministerstvo overuje z verejne dostupných registrov ...

§ 9ea
Podmienky poskytnutia príspevku na rodinný dom
(1)

Príspevok na rodinný dom možno poskytnúť, ak

a)
rodinný dom spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie, ...
b)
stavebné konštrukcie rodinného domu podľa § 9e ods. 2 spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť ...
c)
právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané najskôr v druhom kalendárnom roku predchádzajúcom ...
d)
celková podlahová plocha rodinného domu je najviac 200 m2,
e)
rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky,
f)
rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie,
g)
na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona, podpora ...
h)
žiadosť o príspevok obsahuje predpísané náležitosti.
(2)

Splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a), b) a d) ministerstvo overuje z verejne dostupných registrov ...

§ 9f
Konanie o poskytnutí príspevku
(1)

Žiadateľ predkladá ministerstvu žiadosť o príspevok na základe výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok ...

(2)

Žiadateľ predkladá žiadosť o príspevok v elektronickej podobe a v listinnej podobe.

(3)

Žiadateľ vyplní a odošle formulár elektronickej podoby žiadosti o príspevok uverejnenej na webovom sídle ...

(4)

Ministerstvo umožní zaevidovať elektronickú podobu žiadosti o príspevok dňom, ktorý je uvedený vo výzve ...

(5)

Listinnú podobu žiadosti o príspevok vytlačenú z elektronickej podoby vrátane príloh žiadateľ predloží ...

(6)

O príspevok na zateplenie rodinného domu môže žiadateľ požiadať aj pred realizáciou zateplenia rodinného ...

(7)

Účastníkom konania je vlastník rodinného domu, ktorý podal žiadosť o príspevok a ostatní spoluvlastníci. ...

(8)

Konanie o poskytnutí príspevku sa začína pridelením identifikačného čísla žiadosti o príspevok v elektronickom ...

(9)

Ak žiadateľ podá žiadosť o príspevok, ktorou žiada o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu ...

(10)

Ministerstvo konanie o poskytnutí príspevku zastaví, ak

a)
listinná podoba žiadosti o príspevok nebola predložená ministerstvu alebo odoslaná v lehote podľa odseku ...
b)
listinná podoba žiadosti o príspevok nie je doručená ministerstvu v lehote do 30 pracovných dní od zaevidovania ...
c)
doručená žiadosť o príspevok neobsahuje všetky prílohy v nej vyznačené a účastník konania ich na výzvu ...
d)
žiadateľ v lehote určenej v rozhodnutí o prerušení konania podľa odseku 9 nedoplní všetky prílohy ustanovené ...
e)
na zateplenie rodinného domu sa požaduje poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v rámci ...
(11)

Ministerstvo rozhodne o poskytnutí príspevku v lehote 90 dní od doručenia listinnej podoby žiadosti ...

§ 9g
(1)

Na účely spracovania žiadosti o príspevok a poskytnutia príspevku je ministerstvo oprávnené spracúvať ...

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b)
adresa trvalého bydliska,
c)
dátum narodenia,
d)
e-mailová adresa a telefonický kontakt,
e)
štátna príslušnosť,
f)
číslo účtu v tvare IBAN.
(2)

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle

a)
limit finančných prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte na poskytnutie príspevku na príslušný rozpočtový ...
b)
výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania, ktorá obsahuje ...
1.
počet žiadostí o príspevok, ktoré budú prijaté v rámci danej výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok, ...
2.
termín na začatie a ukončenie podávania žiadostí o príspevok,
3.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o príspevok,
4.
najneskorší termín vyhodnotenia žiadostí o príspevok,
5.
technické parametre pre zdroj tepla, ktorého náklady je možné započítať do oprávnených nákladov podľa ...
c)
identifikačné údaje rodinného domu, na ktorý bol poskytnutý príspevok.
(3)

Finančné prostriedky podľa § 9f ods. 9 vedie ministerstvo na samostatnom mimorozpočtovom účte.

§ 10
Štátny dozor
(1)

Štátny dozor vykonáva Štátna energetická inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“). Inšpekcia je oprávnená

a)
vyzvať oprávnenú osobu odstrániť zistený nedostatok v energetickej certifikácii a určiť na tento účel ...
b)
vyzvať vlastníka budovy splniť povinnosť umiestniť v budove energetický štítok,
c)
ukladať poriadkové pokuty, pokuty za správne delikty a prejednávať priestupky,
d)
predkladať návrhy na preskúšanie oprávnenej osoby.6)
(2)

Inšpektor poverený výkonom štátneho dozoru podľa tohto zákona je

a)
oprávnený
1.
nahliadať do výpočtu a do podkladov, ktoré oprávnená osoba použila na energetickú certifikáciu,
2.
požadovať od oprávnenej osoby vysvetlenie týkajúce sa energetickej certifikácie,
3.
požadovať od vlastníka budovy vysvetlenie týkajúce sa povinnosti umiestniť energetický štítok v budove, ...
4.
vstupovať do budov, v ktorých sa musia umiestňovať energetické štítky,
5.
zúčastniť sa na kolaudácii novej budovy alebo významne obnovenej budovy,
b)
povinný
1.
preukázať sa preukazom inšpektora pred začatím výkonu štátneho dozoru,
2.
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru.
§ 11
Správne delikty a poriadkové opatrenia
(1)

Inšpekcia uloží pokutu od 200 eur do 5 000 eur oprávnenej osobe, ktorá vykonala energetickú certifikáciu ...

(2)

Inšpekcia uloží, a to aj opakovane, poriadkovú pokutu až do 500 eur oprávnenej osobe za sťažovanie výkonu ...

(3)

Inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 3 000 eur právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá ...

a)
ako vlastník
1.
nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 3,
2.
neobstará v lehote podľa § 8 ods. 1 energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto zákona povinná, ...
3.
neuschová energetický certifikát na čas jeho platnosti,
4.
neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,
5.
neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi,
6.
neodovzdá projektové energetické hodnotenie novému nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím ...
b)
vykonáva energetickú certifikáciu, hoci nie je oprávnenou osobou, alebo nemá odbornú spôsobilosť na ...
c)
ako sprostredkovateľ predaja alebo prenájmu budovy alebo jej samostatnej časti, na ktorú bol vypracovaný ...
(4)

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť konania a na trvanie protiprávneho stavu.

(5)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o konaní podľa ...

(6)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 12
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí vlastník budovy tým, že

a)
neobstará energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto zákona povinný,
b)
neuschová energetický certifikát po celý čas jeho platnosti,
c)
neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,
d)
neodovzdá kópiu energetického certifikátu nájomcovi pri prenájme budovy,
e)
neodovzdá projektové energetické hodnotenie nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím výstavby ...
f)
neuvedie ako súčasť zverejnenej ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti aj ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 2 000 eur.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.7)

Záverečné ustanovenia
§ 13
(1)

Povinnosti, ktoré má podľa tohto zákona vlastník budovy, vzťahujú sa aj na správcu budovy vo vlastníctve ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní8) sa nevzťahuje na energetickú certifikáciu a na určovanie slovenských ...

(3)

Na konanie o poskytnutí príspevku podľa § 9f sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)

§ 14
Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje
a)

na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. ...

b)

na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008.

§ 14a
(1)

Do 9. júla 2015 sa povinnosť podľa § 5 ods. 2 písm. b) vzťahuje na budovy s viac ako 500 m2 celkovej ...

(2)

Do 31. decembra 2015 sa povinnosť podľa § 5 ods. 2 nevzťahuje na prenájom bytov a samostatných častí. ...

(3)

Energetické certifikáty vydané do 31. decembra 2012 platia do uplynutia platnosti, ktorá je v nich uvedená. ...

§ 14aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2017
(1)

Na konanie o poskytnutí príspevku podľa § 9f sa použijú ustanovenia zákona účinné v čase vyhlásenia ...

(2)

Na žiadosti o príspevok podané na základe výzvy na predkladanie žiadostí zverejnenej na webovom sídle ...

§ 14ab
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2019

Na konanie o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu sa použijú ustanovenia zákona účinné ...

§ 14ac
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. marca 2020

Na konanie o poskytnutí príspevku na rodinný dom sa použijú ustanovenia zákona účinné v čase vyhlásenia ...

§ 14ad
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Ak v konaní o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu začatom na základe výzvy na predkladanie ...

§ 14b

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 311/2009 Z. ...

§ 15

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej ...

V prílohe č. 2 sa skupina 213 - Stavebníctvo na konci dopĺňa o novú živnosť por. č. 18a, ktorá v stĺpci ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ...

1.

V § 1 sa na koniec pripájajú tieto slová: „a na energetickú certifikáciu“.

2.

V § 23a ods. 1 sa za slovo „ministerstva“ vkladá čiarka a slovo „Štátnej energetickej inšpekcie“.

3.

V § 23a ods. 4 sa pred bodkočiarku vkladajú tieto slová: „alebo na energetickú certifikáciu“.

4.

V § 31 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho, ...

5.

V § 31 ods. 2 písm. k) sa na koniec pripájajú tieto slová: „a na energetickú certifikáciu“.

6.

V § 31 ods. 4 sa za slovo „dozor“ vkladajú tieto slová: „a na energetickú certifikáciu“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 555/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o pamiatkovom fonde.
 • 2)  § 139b ods. 4 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 3a)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 3b)  § 18 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 4)  Príloha č. 2 položka č. 18a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v ...
 • 5)  § 21 a 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
 • 5a)  § 82 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 5b)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5c)  Napríklad čl. 107 a 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), nariadenie Komisie ...
 • 5ca)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 5d)  STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť ...
 • 5e)  Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.
 • 6)  § 23a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
 • 7)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore