Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.04.2025

Platnosť od: 10.06.2023
Účinnosť od: 01.04.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Územná samospráva, Nehnuteľnosti, Živnostenské podnikanie, Pracovno-právne vzťahy, Štátne územie, Pozemné komunikácie, Civilná doprava, Architektúra, Podpora výstavby, Stavby, Stavebné konanie, Stavebníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUDDS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 205/2023 s účinnosťou od 01.04.2025 na základe 46/2024

Legislatívny proces k zákonu 46/2024
Legislatívny proces k zákonu 205/2023Nový paragraf
㤠18
Povolenie stavby jadrových zariadení

(1)
Na konanie o stavebnom zámere a na konanie o overení projektu stavby jadrového zariadenia sa vzťahuje osobitný predpis11d) a tento zákon.
(2)
Stavbu jadrového zariadenia môže uskutočňovať len držiteľ rozhodnutia o povolení stavby vydaného v súlade s osobitným predpisom11d) a po overení projektu stavby jadrového zariadenia.
(3)
K návrhu stavebného zámeru jadrového zariadenia sa prikladá dokumentácia podľa osobitného predpisu,11) potvrdenie o súlade podľa osobitného predpisu23a) a dokumentácia podľa prílohy č. 1 bod A. Úrad rozhodne o povolení stavby jadrového zariadenia na základe vyjadrenia Európskej komisie v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.21)
(4)
Na stavby jadrových zariadení s osobitným zásahom do zemskej kôry, ako sú podzemné úložiská, sa vzťahujú osobitné predpisy,24) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
㤠18a
Overenie projektu stavby jadrových zariadení

(1)
Návrh projektu stavby jadrového zariadenia vypracuje projektant na základe rozhodnutia o povolení stavby jadrového zariadenia a schváleného stavebného zámeru jadrového zariadenia. Podkladom na vypracovanie projektu stavby jadrového zariadenia je aj rozhodnutie z konania podľa osobitného predpisu.21a)
(2)
K návrhu projektu jadrového zariadenia sa prikladá dokumentácia podľa osobitného predpisu,11) dokumentácia podľa prílohy č. 1 bod B, stanovisko k projektu jadrového zariadenia vypracované nezávislou odborne spôsobilou osobou, inou ako je projektant stavby. Úrad overí projekt stavby jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu aj na základe vyjadrenia Európskej komisie v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.21)
(3)
Podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovenia dokumentácie podľa prílohy č. 1 bod B ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore