Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/1996 účinný od 01.07.2015

Platnosť od: 24.07.1996
Účinnosť od: 01.07.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo, Odpadové hospodárstvo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Školstvo a vzdelávanie, Životné prostredie, Živnostenské podnikanie, Právo sociálneho zabezpečenia, Evidencia obyvateľstva, Archivníctvo, Miestna štátna správa, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Kataster nehnuteľností, Verejné obstarávanie, Požiarna ochrana
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31JUD18DS16EUPP4ČL1

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/1996 účinný od 01.07.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 222/1996 s účinnosťou od 01.07.2015 na základe 180/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 tretia veta znie: „Pracovisko matričného úradu mimo jeho sídla zriaďuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.
2.
V § 9 posledná veta znie: „Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do 28. februára nasledujúceho roku odovzdá matričnému úradu v sídle okresného úradu.“.
3.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:

㤠37a
Pracoviská matričného úradu zriadené mimo sídla matričného úradu podľa doterajších predpisov zostávajú nezmenené.“.

Čl. VI

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 48 sa slovo „zašle“ nahrádza slovami „zasiela v mesačných intervaloch“.
2.
§ 66b a § 66c vrátane nadpisov znejú:

㤠66b
Pôsobnosť okresného úradu
Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni a vedie v informačnom systéme41a) evidenciu podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.

§ 66c
Pôsobnosť krajského úradu
Krajský úrad
a)
spolupracuje so živnostenskými spoločenstvami, komorami a inými neštátnymi inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti živnostenského podnikania v jeho územnom obvode,

b)
vedie v informačnom systéme41a) evidenciu podnikateľov, ktorým boli vydané doklady o živnostenskom oprávnení okresnými úradmi patriacimi do jeho územnej pôsobnosti.“.

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva sa mení takto:

1.
V § 8 ods. 1 sa slová „subjektov uvedených v § 7 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovom „kraja“.
2.
§ 13 a § 14 vrátane nadpisov znejú:

㤠13
Pôsobnosť krajského úradu
(1)
Krajský úrad
a)
vypracúva analýzu možného ohrozenia osôb a majetku na území kraja pre prípad mimoriadnej udalosti,

b)
koordinuje plnenie úloh a opatrení obmedzujúcich nepriaznivé vplyvy na ľudí a majetok v prípadoch uvedených pod písmenom a),

c)
uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany a rozhoduje o zrušení zariadení na účely civilnej ochrany,

d)
vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,

e)
riadi a kontroluje plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti okresných úradov,

f)
organizuje preventívnovýchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,

g)
riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, ak nepatria do pôsobnosti okresného úradu,

h)
plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti okresného úradu,

i)
zabezpečuje úlohy ustanovené pre civilnú ochranu za brannej pohotovosti štátu,

j)
vypracúva v súčinnosti s okresnými úradmi plán ochrany obyvateľstva,

k)
zabezpečuje vyrozumenie osôb a varovanie obyvateľstva.

(2)
Krajský úrad vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu na území kraja, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod okresného úradu, a neodkladne vyžaduje prostredníctvom ministerstva vnútra vyhlásenie mimoriadnej situácie, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje jeho územný obvod.

§ 14
Pôsobnosť okresného úradu
(1)
Okresný úrad
a)
vypracúva analýzy územia okresu z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, ktoré by ohrozovali životy, zdravie a majetok,

b)
vypracúva plán ochrany obyvateľov v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom im ukladá úlohy,

c)
riadi a organizuje prípravu na civilnú ochranu,

d)
vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,

e)
riadi z odbornej stránky a kontroluje plnenie povinností právnických osôb a fyzických osôb v civilnej ochrane,

f)
v spolupráci s inštitúciami s humanitným poslaním14) organizuje a vykonáva preventívnovýchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,

g)
rozhoduje o povinnosti utvárať jednotky, zariadenia a osobitné pracoviská civilnej ochrany pre potreby územia,

h)
riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy alebo právnických osôb a obcí,

i)
plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti právnických osôb, fyzických osôb alebo obcí,

j)
riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom civilnej ochrany a zabezpečuje vybavenie obyvateľstva okresu prostriedkami individuálnej ochrany,

k)
zabezpečuje úlohy ustanovené pre civilnú ochranu za brannej pohotovosti štátu.

(2)
Okresný úrad vyhlasuje a odvoláva ohrozenie, stav núdze a neodkladne vyžaduje prostredníctvom krajského úradu vyhlásenie mimoriadnej situácie, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje jeho územný obvod, a zabezpečuje vyrozumenie osôb a varovanie obyvateľstva. O vyhlásení ohrozenia, stavu núdze a mimoriadnej situácie informuje okresnú vojenskú správu a vojenské útvary.

(3)
Okresný úrad poskytuje obciam pri plnení úloh v civilnej ochrane pomoc a upozorňuje ich na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti.“.

Čl. XIV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 13 ods. 4 v druhej vete sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „krajskému úradu“.
2.
V § 13 ods. 6 znie:

„(6)
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav (odseky 3 a 4) sa oznamuje verejnou vyhláškou.6)“.

3.
V § 13 sa vypúšťa odsek 7.
4.
§ 33 sa vypúšťa.

Čl. XXVIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 11 druhá veta znie: „Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú okresné úrady a krajské úrady.“.
2.
V § 12 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

3.
§ 16 znie:

㤠16
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na úseku katastra na okresných úradoch a krajských úradoch.“.

4.
§ 17 sa vypúšťa.
5.
V § 22 ods. 1 znie:

„(1)
V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o určení priebehu hranice pozemkov, obce alebo hranice katastrálneho územia, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte, o obnove katastrálneho operátu, o štandardizácii geografických názvov, o zmenách názvov katastrálnych území a o zmenách hraníc katastrálnych území.“.

6.
§ 58, 60 až 62 sa vypúšťajú.
7.
Za § 67 sa vkladajú § 67a, 67b, 67c a 67d, ktoré znejú:

㤠67a
Revízia údajov katastra
(1)
Právnická osoba zriadená úradom podľa potreby reviduje zhodu údajov katastra s právnym stavom a so skutočným stavom. Revízia údajov katastra sa vykonáva v súčinnosti štátnych orgánov a obcí a za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb.

(2)
Revíziu údajov katastra začne právnická osoba zriadená úradom oznámením obci, na ktorej území bude revízia údajov katastra prebiehať.

(3)
Ak bolo vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe doručené predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou, jeho neprítomnosť nie je na prekážku revízie údajov katastra. V takom prípade môžu podať informácie o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách zástupca obce, vlastníci susedných nehnuteľností a iné oprávnené osoby.

(4)
Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo ak nie je známe, či taká osoba existuje, podá informácie o nehnuteľnosti, práve k nehnuteľnosti, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách zástupca obce.

(5)
Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na revízii údajov katastra nie je nevyhnutná, môže táto osoba podať potrebné informácie písomne.

(6)
O výsledku revízie údajov katastra sa spíše zápis; ak sú zistené rozdiely, právnická osoba zriadená úradom vyzve podľa § 19 vlastníkov alebo iné oprávnené osoby na ich odstránenie.

(7)
Výsledok revízie údajov katastra nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.

(8)
Na revíziu údajov katastra sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)

§ 67b
Dôvody a spôsoby obnovy katastrálneho operátu
(1)
Obnovu katastrálneho operátu začne právnická osoba zriadená úradom alebo iná osoba na návrh okresného úradu so súhlasom úradu. Cieľom obnovy katastrálneho operátu je vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu.

(2)
Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním sa začne, ak sa katastrálny operát stane na ďalšie používanie nespôsobilým, pretože geometrické určenie nehnuteľností a ich polohové určenie pre veľký počet zmien v dôsledku nárokov na presnosť alebo na mierku mapy už nevyhovujú požiadavkám evidovania nehnuteľností, alebo ak sa stratí, zničí alebo poškodí katastrálny operát alebo jeho časti.

(3)
Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním spočíva v zisťovaní priebehu hraníc územno-správnych jednotiek, hraníc katastrálnych území, hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, hraníc druhov pozemkov a pôdorysov stavieb (ďalej len „zisťovanie priebehu hraníc“).

(4)
Katastrálny operát alebo jeho časť možno obnoviť skrátenou formou, ak katastrálna mapa vyhovuje svojou presnosťou a ak je potrebné doplniť ju o jej číselné vyjadrenie. Pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti skrátenou formou sa nezisťuje priebeh hraníc a nevykonávajú sa geodetické činnosti v teréne. Katastrálny operát alebo jeho časť možno obnoviť skrátenou formou len so súhlasom úradu.

(5)
Ak sa katastrálny operát alebo jeho časť stanú nespôsobilými na ďalšie používanie v dôsledku opotrebovania a právny stav ani skutočný stav sa nezmenili a nie sú ani iné dôvody na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním alebo na obnovu katastrálneho operátu alebo jeho časti skrátenou formou, katastrálny operát alebo jeho časť sa obnovia vyhotovením duplikátu platného stavu.

(6)
Obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, prípadne skrátenou formou, začne okresný úrad oznámením obci, na ktorej území sa obnova katastrálneho operátu bude vykonávať.

(7)
Obnova katastrálneho operátu nadväzuje na platný katastrálny operát. Výsledok obnovy katastrálneho operátu nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.

§ 67c
Zisťovanie priebehu hraníc
(1)
Priebeh hraníc zisťuje komisia zložená zo zástupcov odboru katastra príslušného okresného úradu, právnickej osoby zriadenej úradom alebo inej osoby, obce, na ktorej území sa priebeh hraníc zisťuje, orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, orgánov ochrany lesného pôdneho fondu a ďalších orgánov a právnických osôb určených právnickou osobou zriadenou úradom alebo inou osobou. Ak obnova katastrálneho operátu prebieha v oblasti, kde sú pozemky súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu, je členom komisie aj zástupca osôb hospodáriacich na dotknutých pozemkoch. Ak sa zisťovanie priebehu hraníc dotýka pozemkov štátnych dráh, letísk, diaľnic, štátnych ciest a prístavov, je členom komisie spravidla aj zástupca právnickej osoby, ktorá tieto nehnuteľnosti spravuje. Predsedom komisie je zástupca odboru katastra príslušného okresného úradu.

(2)
Priebeh hraníc sa zisťuje za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb alebo ich zástupcov. Ak bolo vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe doručené predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou, jeho neprítomnosť nie je na prekážku obnovy katastrálneho operátu. V takom prípade môže informácie o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách podať zástupca obce, ako aj vlastníci susedných nehnuteľností a iné oprávnené osoby.

(3)
Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo nie je známe, či taká osoba existuje, podá informácie o nehnuteľnosti, práve k nehnuteľnosti, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách zástupca obce.

(4)
Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na zisťovaní priebehu hraníc nie je nevyhnutná, môže vlastník alebo iná oprávnená osoba podať potrebné informácie písomne.

(5)
Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné.

(6)
Pri zisťovaní priebehu hraníc sa zisťujú aj ďalšie údaje katastra potrebné na evidovanie nehnuteľností.

(7)
O výsledku zisťovania priebehu hraníc spíše komisia zápisnicu, ktorú okrem jej členov podpíšu aj prítomní vlastníci a iné oprávnené osoby alebo ich zástupcovia.

§ 67d
Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií
(1)
Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií novým mapovaním nadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc a vykonáva sa spravidla na celom katastrálnom území.

(2)
Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií skrátenou formou nenadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc ani na vykonávanie geodetických činností v teréne; nadväzuje na výsledky transformácie grafickej mapy do jej číselného vyjadrenia.

(3)
Súčasťou nového súboru geodetických informácií je mapa veľkej mierky, ktorá sa po skončení obnovy katastrálneho operátu stane katastrálnou mapou.

(4)
Vyhotovenie duplikátu platného stavu súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií alebo ich častí nenadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc ani na vykonávanie geodetických činností v teréne.“.

Čl. XXX

Detské domovy sú špeciálne výchovné zariadenia v pôsobnosti krajského úradu a dojčenské ústavy sú zdravotnícke zariadenia, ktorých zriaďovateľmi sú krajské úrady do 1. januára 1997.

Čl. XXXI

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; články I § 13 ods. 6, XVIII § 27 ods. 1 písm. b) a § 30 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov, XIX, XX § 5 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, XXII a XXIV nadobúdajú účinnosť 1. januára 1997.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

  Pôsobnosť krajského úradu na jednotlivých úsekoch štátnej správy

  Por. čís. Úsek štátnej správy Právny predpis Paragraf Pôsobnosť
  3.   zák. č. 40/1961 Zb. v znení neskorších predpisov § 19 ods. 1 ukladá povinnosti štátnym orgánom, hospodárskym, spoločenským a iným organizáciám i občanom v súvislosti s prípravami alebo preskúšavaním opatrení pre čas brannej pohotovosti štátu
  4. všeobecná vnútorná správa Občiansky zákonník § 20i ods. 2 vedie register záujmových združení právnických osôb
  5.   zák. SNR č. 63/1973 Zb. v znení neskorších predpisov § 5 ods. 1 písm. b), §6, § 16, § 17 povoľuje, zrušuje a zastavuje konanie a vykonáva kontrolu a dozor nad dodržiavaním zákona pri verejnej zbierke, ktorá sa má konať na území kraja alebo jeho časti, ak nie je príslušný okresný úrad
  6.   zák. NR SR č. 40/1993 Z. z. § 9 ods. 7 rozhoduje o prepustení zo štátneho zväzku
  7.     §11 vydáva osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
  8.     § 8 ods. 1 preberá žiadosti o udelenie štátneho obcianstva Slovenskej republiky
  9.     § 19 vedie evidenciu o udelení a strate štátneho občianstva Slovenskej republiky
  10.   zák. NR SR č. 154/1994 Z. z. § 3 ods. 2 vykonáva dozor nad vedením matrík
  11.     § 18 ods. 3 overuje úradný výpis z matriky určený na použitie v cudzom štáte, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak
  12.     §26 vydáva súhlas na vykonanie záznamu rozhodnutia úradov a súdov cudzích krajín do matriky
  13. živnostenské podnikanie a ochrana spotrebiteľa zák. č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 66c písm. a) spolupracuje so živnostenskými spoločenstvami, komorami a inými neštátnymi inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti živnostenského podnikania v jeho územnom obvode
  14.     § 66c písm. b) vedie v informačnom systéme evidenciu podnikatelov, ktorým boli vydané doklady o živnostenskom oprávnení okresnými úradmi patriacimi do jeho územnej pôsobnosti
  15. živnostenské podnikanie a ochrana spotrebiteľa zák. NR SR č. 274/1993 Z. z. §5 vyhlasuje na území príslušného okresu predaj obmedzeného množstva výrobkov v prípade, ak je vážne ohrozené zásobovanie obyvateľstva životne dôležitými výrobkami
  153. zdravotníctvo zák. NR SR č. 272/1994 Z. z. § 21 písm. a) odborne usmerňuje činnosť štátnych okresných hygienikov
  154.     § 21 písm. b) riadi a vykonáva štátny zdravotný dozor
  155.     § 21 písm. c) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú rámec územného obvodu okresného úradu
  156.     § 21 písm. d) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje štátny okresný hygienik
  157.     § 21 písm. e) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s jedmi, na prácu s látkami používanými pri dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii, na zaobchádzanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na nákup, predaj a spracovanie húb a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na tieto činnosti
  158.     § 21 písm. f) spolupracuje s príslušnými odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami a s profesiovými združeniami na úseku ochrany zdravia
  191. školstvo, mládež a telesná kultúra zák. SNR č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 5 ods. 8 zabezpečuje zhromaždovanie, predspracovanie a prenos informácií, ako aj ich uchovávanie a spracúvanie v rámci jednotného informačného systému na určenom území; na tento účel zriaďuje so súhlasom ministerstva školské výpočtové strediská
  192.   zák. NR SR č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov § 5 ods. 4 vykonáva štátnu správu na úseku špeciálnych materských škôl
  193.   §7 vykonáva štátnu správu na úseku starostlivosti o domovy mládeže
  194.     § 9 až 19 vykonáva štátnu správu na úseku špeciálnych výchovných zariadení
  195.     §21 vykonáva štátnu správu na úseku pedagogicko-psychologickej poradne
  196.     § 26 až 29 vykonáva štátnu správu na úseku záujmovo-vzdelávacích zariadení okrem jazykových škôl pri základných školách
  197.     §31 až 35 vykonáva štátnu správu na úseku zariadení školského stravovania
  198.     § 36 až 38 vykonáva štátnu správu na úseku zariadení praktického vyučovania
  199.     §41 vykonáva štátnu správu na úseku školských výpočtových stredísk
  202.   zák. SNR č. 109/1961 Zb. v znení neskorších predpisov § 8 ods. 2 zriaduje a zrušuje múzeá a galérie, ktorých význam presahuje rámec obce
  224. kontrola zák. NR SR č. 10/1996 Z. z. § 1 ods. 1 písm. b) kontroluje plnenie úloh štátnej správy

Poznámky

 • 1)

  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

 • 2)

  § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.

 • 3)

  Čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky.Čl. V zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe.

 • 4)

  § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

 • 5)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.

 • 6)

  § 27 ods. 1 3. bod zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 • 7)

  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

 • 7a)

  § 46c ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  Napríklad § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore