Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/1996 účinný od 01.07.2015

Platnosť od: 24.07.1996
Účinnosť od: 01.07.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Archivníctvo, Životné prostredie, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Verejné obstarávanie, Lesy a lesné hospodárstvo, Školstvo a vzdelávanie, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Miestna štátna správa, Živnostenské podnikanie, Požiarna ochrana, Odpadové hospodárstvo, Kataster nehnuteľností, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31JUD18DS16EUPP2ČL1

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/1996 účinný od 01.07.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 222/1996 s účinnosťou od 01.07.2015 na základe 180/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 4 tretia veta znie: „Pracovisko matričného úradu mimo jeho sídla zriaďuje Ministerstvo vnútra Slovenskej ...

2.

V § 9 posledná veta znie: „Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju ...

3.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:

„§ 37a Pracoviská matričného úradu zriadené mimo sídla matričného úradu podľa doterajších predpisov ...

Čl. VI

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 48 sa slovo „zašle“ nahrádza slovami „zasiela v mesačných intervaloch“.

2.

§ 66b a § 66c vrátane nadpisov znejú:

„§ 66b Pôsobnosť okresného úradu Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni ...

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva sa mení takto: ...

1.

V § 8 ods. 1 sa slová „subjektov uvedených v § 7 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovom „kraja“.

2.

§ 13 a § 14 vrátane nadpisov znejú:

„§ 13 Pôsobnosť krajského úradu (1) Krajský úrad a) vypracúva analýzu možného ohrozenia osôb a majetku ...

Čl. XIV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, ...

1.

V § 13 ods. 4 v druhej vete sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „krajskému úradu“.

2.

V § 13 ods. 6 znie:

„(6) Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav (odseky 3 a 4) sa oznamuje verejnou vyhláškou.6)“. ...

3.

V § 13 sa vypúšťa odsek 7.

4.

§ 33 sa vypúšťa.

Čl. XXVIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...

1.

V § 11 druhá veta znie: „Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú okresné úrady a krajské ...

2.

V § 12 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

3.

§ 16 znie:

„§ 16 Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o organizácii práce a o ...

4.

§ 17 sa vypúšťa.

5.

V § 22 ods. 1 znie:

„(1) V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o určení priebehu hranice ...

6.

§ 58, 60 až 62 sa vypúšťajú.

7.

Za § 67 sa vkladajú § 67a, 67b, 67c a 67d, ktoré znejú:

„§ 67a Revízia údajov katastra (1) Právnická osoba zriadená úradom podľa potreby reviduje zhodu údajov ...

Čl. XXX

Detské domovy sú špeciálne výchovné zariadenia v pôsobnosti krajského úradu a dojčenské ústavy sú zdravotnícke ...

Čl. XXXI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; články I § 13 ods. 6, XVIII § 27 ods. 1 písm. b) a § ...

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

  Pôsobnosť krajského úradu na jednotlivých úsekoch štátnej správy

  Por. čís. Úsek štátnej správy Právny predpis Paragraf Pôsobnosť 3.   zák. č. 40/1961 Zb. v znení ...

Poznámky

 • 1)  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
 • 2)  § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.
 • 3)  Čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky.Čl. V zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. o niektorých ...
 • 4)  § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
 • 6)  § 27 ods. 1 3. bod zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • 7)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
 • 7a)  § 46c ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších ...
 • 8)  Napríklad § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore