Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/1996 účinný od 01.07.2015


Platnosť od: 24.07.1996
Účinnosť od: 01.07.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Archivníctvo, Životné prostredie, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Verejné obstarávanie, Lesy a lesné hospodárstvo, Školstvo a vzdelávanie, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Miestna štátna správa, Živnostenské podnikanie, Požiarna ochrana, Odpadové hospodárstvo, Kataster nehnuteľností, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31 JUD34 DS16 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/1996 účinný od 01.07.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 222/1996 s účinnosťou od 01.07.2015 na základe 180/2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 4 tretia veta znie: „Pracovisko matričného úradu mimo jeho sídla zriaďuje Ministerstvo vnútra Slovenskej ...

2.

V § 9 posledná veta znie: „Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju ...

3.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:

„§ 37a Pracoviská matričného úradu zriadené mimo sídla matričného úradu podľa doterajších predpisov ...

Čl. VI

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 48 sa slovo „zašle“ nahrádza slovami „zasiela v mesačných intervaloch“.

2.

§ 66b a § 66c vrátane nadpisov znejú:

„§ 66b Pôsobnosť okresného úradu Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni ...

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva sa mení takto: ...

1.

V § 8 ods. 1 sa slová „subjektov uvedených v § 7 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovom „kraja“.

2.

§ 13 a § 14 vrátane nadpisov znejú:

„§ 13 Pôsobnosť krajského úradu (1) Krajský úrad a) vypracúva analýzu možného ohrozenia osôb a majetku ...

Čl. XIV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, ...

1.

V § 13 ods. 4 v druhej vete sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „krajskému úradu“.

2.

V § 13 ods. 6 znie:

„(6) Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav (odseky 3 a 4) sa oznamuje verejnou vyhláškou.6)“. ...

3.

V § 13 sa vypúšťa odsek 7.

4.

§ 33 sa vypúšťa.

Čl. XXVIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...

1.

V § 11 druhá veta znie: „Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú okresné úrady a krajské ...

2.

V § 12 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

3.

§ 16 znie:

„§ 16 Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o organizácii práce a o ...

4.

§ 17 sa vypúšťa.

5.

V § 22 ods. 1 znie:

„(1) V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o určení priebehu hranice ...

6.

§ 58, 60 až 62 sa vypúšťajú.

7.

Za § 67 sa vkladajú § 67a, 67b, 67c a 67d, ktoré znejú:

„§ 67a Revízia údajov katastra (1) Právnická osoba zriadená úradom podľa potreby reviduje zhodu údajov ...

Čl. XXX

Detské domovy sú špeciálne výchovné zariadenia v pôsobnosti krajského úradu a dojčenské ústavy sú zdravotnícke ...

Čl. XXXI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; články I § 13 ods. 6, XVIII § 27 ods. 1 písm. b) a § ...

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

  Pôsobnosť krajského úradu na jednotlivých úsekoch štátnej správy

  Por. čís. Úsek štátnej správy Právny predpis Paragraf Pôsobnosť 3.   zák. č. 40/1961 Zb. v znení ...

Poznámky

 • 1)  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
 • 2)  § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.
 • 3)  Čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky.Čl. V zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. o niektorých ...
 • 4)  § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách. ...
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
 • 6)  § 27 ods. 1 3. bod zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • 7)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. ...
 • 7a)  § 46c ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších ...
 • 8)  Napríklad § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore