Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o hnojivách 136/2000 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 21.04.2000
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD3 DS8 EU PP8 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o hnojivách 136/2000 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 136/2000 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 305/2018

Legislatívny proces k zákonu 305/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o hnojivách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

podmienky na uvádzanie hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok na úpravu vlastností ...

b)

certifikáciu hnojív,

c)

podmienky skladovania a používania hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov, ...

d)

podmienky na agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pôd a zisťovanie pôdnych vlastností lesných pozemkov, ...

e)

podmienky hospodárenia v zraniteľných oblastiach,

f)

pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok, ...

g)

pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
hnojivom
1.
látka organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, ktorá obsahuje živiny na výživu rastlín a lesných ...
2.
pôdna pomocná látka na úpravu vlastností pôdy, ktorá bez účinného množstva rastlinných živín pôdu biologicky, ...
3.
pestovateľský substrát slúžiaci na zakoreňovanie a pestovanie rastlín; substrátom je najmä rašelina, ...
4.
rastlinná pomocná látka na báze humátov, ktorá bez účinného množstva živín zvyšuje účinnosť a využitie ...
b)
hospodárskym hnojivom maštaľný hnoj, hydinový trus, hnojovica, močovka a hnojovka,
c)
maštaľným hnojom zmes tuhých výkalov a kvapalných výkalov hospodárskych zvierat s podstielkou a prípadne ...
d)
hnojovkou kvapalný výtok z maštaľného hnoja počas jeho skladovania,
e)
močovkou sčasti rozložený moč hospodárskych zvierat ustajnených v odkanalizovaných maštaliach zriedený ...
f)
hnojovicou zmes kvapalných výkalov a tuhých výkalov hospodárskych zvierat zriedených vodou,
g)
vedľajším produktom rastlinného pôvodu slama, zelené hnojenie a iné zvyšky rastlinného pôvodu, ktoré ...
h)
zeleným hnojením organická hmota rastlín, najmä z čeľade bôbovitých, pestovaných na zaoranie do pôdy ...
i)
kompostom produkt, ktorý vzniká riadeným biologickým rozkladom organických látok živočíšneho pôvodu ...
j)
sekundárnym zdrojom živín látka organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, neobsahujúca nadlimitné ...
k)
rizikovým prvkom alebo rizikovou látkou prvok alebo látka, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti ...
l)
certifikáciou hnojív činnosť certifikačného orgánu, ktorý po posúdení zhody1) vydá certifikát hnojiva, ...
m)
tuhým hospodárskym hnojivom najmä maštaľný hnoj, hydinový trus a ich zmesi,
n)
kvapalným hospodárskym hnojivom najmä hnojovica, hnojovka, močovka, ich zmesi alebo ich zmesi s vodou, ...
o)
vybudovaným hnojiskom na skladovanie tuhých hospodárskych hnojív spevnené nepremiestniteľné hnojiská ...
p)
vybudovanými skladovacími kapacitami na skladovanie kvapalných hospodárskych hnojív nepremiestniteľné, ...
q)
voľným uložením tuhých hospodárskych hnojív alebo kompostov ich dočasné uloženie na poľnohospodárskej ...
r)
hospodárskym rokom plodiny obdobie, ktoré sa začína prvou agrotechnickou operáciou k hlavnej plodine ...
s)
producent právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá produkuje sekundárny zdroj živín alebo kompost ...
t)
dusíkatou hnojivou látkou látka v tuhom stave alebo kvapalnom stave, obsahujúca zlúčeniny dusíka, ktorá ...
1.
kvapalné minerálne hnojivo a pevné minerálne hnojivo jednozložkové a viaczložkové s obsahom dusíka,
2.
hospodárske hnojivo – tuhé hospodárske hnojivo produkované pri chove hospodárskych zvierat s podstielkou, ...
3.
exkrementy zvierat – pevné a kvapalné, vyprodukované počas pasenia a košarovania zvierat,
4.
kvapalné hnojivé látky a tuhé hnojivé látky s organicky viazaným dusíkom, ktorými sú najmä čistiarenské ...
u)
využiteľnou poľnohospodárskou pôdou v zraniteľných oblastiach pôda zaradená v registri produkčných blokov ...
v)
zamokrenou pôdou pôda, ktorá zodpovedá hydrolimitu plnej vodnej kapacity, pri ktorom je už schopnosť ...
w)
zamrznutou pôdou pôda zamrznutá počas celého dňa, okrem premrznutej pôdy zamrznutej na povrchu, ktorá ...
x)
pôdou pokrytou snehom pôda, ktorej viac než polovicu výmery, v čase aplikácie dusíkatých hnojivých látok, ...
y)
zakázaným obdobím obdobie, v ktorom je aplikácia dusíkatých hnojivých látok na pôdu v zraniteľných oblastiach ...
§ 3
Uvádzanie hnojiva do obehu
(1)

Uvádzať do obehu možno iba také hnojivo, ktoré bolo na základe výsledkov overenia jeho účinnosti, kvality, ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hnojivo, ktoré spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,1b) vyhovuje ...

(3)

Uvedením hnojiva, sekundárneho zdroja živín a kompostu do obehu sa rozumie uvedenie hnojiva do obehu ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na kompost, ktorý nie je aplikovaný na poľnohospodársku pôdu alebo ...

§ 3a
Používanie sekundárneho zdroja živín a kompostu
(1)

Producent sekundárneho zdroja živín a producent kompostu je povinný pred ich prvou aplikáciou do poľnohospodárskej ...

(2)

Kontrolný ústav na základe žiadosti producenta podľa odseku 1 vydá do 30 dní od doručenia žiadosti povolenie ...

(3)

Žiadosť producenta podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak je miesto podnikania odlišné ...
b)
údaj o vyprodukovanom množstve a deklarovanej dávke sekundárneho zdroja živín alebo kompostu,
c)
údaj o obsahu sušiny a organického podielu v sekundárnom zdroji živín alebo v komposte,
d)
hodnotu pH, celkový obsah dusíka, fosforu, draslíka a horčíka v sekundárnom zdroji živín alebo v komposte, ...
e)
hodnoty obsahu rizikových prvkov ako sú kadmium, olovo, chróm, arzén, nikel a ortuť a mikrobiologických ...
(4)

Producent sekundárneho zdroja živín alebo producent kompostu je povinný

a)
viesť evidenciu o množstve a zložení sekundárnych zdrojov živín a kompostov odovzdaných na aplikáciu, ...
b)
viesť register odberateľov sekundárnych zdrojov živín a kompostov, vedenie registra sa nevzťahuje na ...
(5)

Producent sekundárneho zdroja živín s ročnou produkciou sekundárneho zdroja živín vyššou ako 100 t a ...

§ 4
Register certifikovaných hnojív a register vzájomne uznaných hnojív
(1)

Register certifikovaných hnojív je zoznam certifikovaných hnojív, v ktorom sú uvedené údaje o certifikovanom ...

(2)

Register vzájomne uznaných hnojív je zoznam vzájomne uznaných hnojív, v ktorom sú uvedené údaje podľa ...

(3)

Do registra certifikovaných hnojív a do registra vzájomne uznaných hnojív môžu nahliadnuť a robiť si ...

(4)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) uverejňuje ...

§ 5
Certifikácia hnojív
(1)

Certifikáciu hnojiva vykonáva kontrolný ústav na základe žiadosti výrobcu alebo splnomocneného zástupcu ...

(2)

Žiadosť o certifikáciu hnojiva podáva žiadateľ na tlačive vydanom kontrolným ústavom. Žiadosť musí obsahovať ...

a)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, ...
b)
údaje o výrobcovi v rozsahu písmena a), ak je žiadateľom dovozca,
c)
obchodný názov, typ hnojiva, číslo colnej nomenklatúry,
d)
údaje o obsahu jednotlivých deklarovaných zložiek, ako aj stopových prvkov v hnojive vrátane obsahu ...
e)
údaje o všeobecnej bezpečnosti hnojiva,2a)
f)
spôsob balenia, označenie, hmotnosť alebo objem balenia,
g)
rozsah použitia a návod na použitie hnojiva a podmienky jeho skladovania,
h)
opis výrobného postupu vrátane uvedenia použitých surovín na výrobu hnojiva,
i)
vyjadrenie príslušných orgánov,3)
j)
výsledky laboratórnych skúšok obsahu jednotlivých deklarovaných zložiek;3a) výsledky z preskúšania biologickej ...
k)
potvrdenie výrobcu, že má zabezpečený kontrolný mechanizmus, ktorý zaručuje trvalé dodržanie kvality ...
(3)

Kontrolný ústav zašle žiadateľovi podmienky certifikácie hnojiva do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti ...

(4)

Žiadateľ je povinný poskytnúť kontrolnému ústavu bezodplatne potrebné vzorky hnojiva alebo umožniť ich ...

(5)

Kontrolný ústav vydá certifikát hnojiva, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, do dvoch mesiacov ...

(6)

Certifikáciu hnojiva kontrolný ústav nevykoná, ak žiadateľ nesplní podmienky podľa odsekov 1 a 2 alebo, ...

(7)

Kontrolný ústav uzná výsledky laboratórnych skúšok, ak sú v súlade s osobitným predpisom,3a) a biologické ...

(8)

Náklady za úkony spojené s certifikačným konaním hnojiva hradí žiadateľ.

§ 5a
Registrácia hnojiva uvedeného na trh v inom členskom štáte Európskej únie
(1)

Registráciu hnojiva vykonáva kontrolný ústav. Kontrolný ústav zaregistruje hnojivo na základe oznámenia ...

a)
obchodný názov hnojiva,
b)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom fyzická ...
c)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a identifikačné číslo organizácie výrobcu hnojiva a dovozcu ...
(2)

Prílohou k oznámeniu podľa odseku 1 je rozhodnutie príslušného orgánu iného členského štátu Európskej ...

§ 6
Certifikát hnojiva
(1)

Certifikát hnojiva obsahuje

a)
obchodný názov hnojiva alebo typ hnojiva a číslo colnej nomenklatúry,
b)
číslo certifikátu,
c)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ, ...
d)
údaje o výrobcovi v rozsahu písmena c), ak je žiadateľom dovozca,
e)
obmedzenia pri uvádzaní hnojiva do obehu a pri jeho používaní,
f)
údaje o obsahu jednotlivých zložiek, ako aj stopových prvkov v hnojive vrátane obsahu rizikových prvkov, ...
g)
dobu platnosti certifikátu,
h)
spôsob balenia a varovné označenia3b) hnojiva nevyhnutné z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí, ...
(2)

Certifikát hnojiva platí päť rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti, ak v certifikáte nie je ...

(3)

Držiteľ certifikátu hnojiva môže písomne požiadať kontrolný ústav o predĺženie času jeho platnosti na ...

§ 7
Zrušenie certifikátu hnojiva
(1)

Kontrolný ústav zruší certifikát hnojiva

a)
na základe písomnej žiadosti držiteľa certifikátu hnojiva alebo
b)
ak sa štátnou odbornou kontrolou (§ 14) zistí, že hnojivo nespĺňa požiadavky uvedené v certifikáte hnojiva, ...
c)
ak je hnojivo prípravkom na ochranu rastlín.
(2)

Ak bol certifikát hnojiva zrušený podľa odseku 1 písm. a), vyrobené hnojivo možno uvádzať do obehu počas ...

(3)

Ak bol certifikát hnojiva zrušený podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), hnojivo sa nesmie uvádzať ...

(4)

V rozhodnutí o zrušení certifikátu hnojiva podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) kontrolný ústav určí, ...

§ 8
Označovanie a balenie hnojiva
(1)

Ten, kto uvádza hnojivo do obehu, je povinný v jeho označení uviesť

a)
údaje o výrobcovi vrátane zahraničného výrobcu a o dovozcovi, a to uvedením mena, priezviska, miesta ...
b)
obchodný názov hnojiva, ak hnojivo zodpovedá typu hnojiva (§ 17) a kódu typu hnojiva,
c)
číslo certifikátu hnojiva, ak nejde o hnojivo označené slovami „Hnojivo ES“,
d)
údaje o obsahu jednotlivých deklarovaných zložiek, ako aj stopových prvkov v hnojive vrátane obsahu ...
e)
rozsah a spôsob použitia hnojiva,
f)
hmotnosť alebo objem obalovej jednotky alebo dodávky,
g)
dátum minimálnej trvanlivosti a dátum výroby,
h)
spôsob balenia a varovné označenie hnojiva3b) nevyhnutné z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí ...
(2)

Údaje na označení a v sprievodných dokladoch hnojiva musia byť zreteľné, nezmazateľné a pre spotrebiteľa ...

(3)

Ak sa hnojivo dodáva vo voľne uloženom stave alebo vo veľkoobchodnom balení, ktorého hmotnosť presahuje ...

(4)

Hnojivo okrem voľne uloženého sa musí uvádzať do obehu len v takom obale, ktorý umožňuje jeho manipuláciu, ...

(5)

Hnojivá, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu1b) a zodpovedajú typu hnojiva (§ 17), sa ...

§ 8a
Ohlasovacia povinnosť pre hnojivo s označením „Hnojivo ES“

Ten, kto uvádza hnojivo s označením „Hnojivo ES“ do obehu, je povinný formou elektronického podania ...

§ 9
Skladovanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov
(1)

Podnikateľ, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku pôdu alebo lesný pozemok a vykonáva poľnohospodársku ...

a)
uskladňovať hnojivá oddelene a označiť ich trvalým a čitateľným spôsobom,
b)
zabezpečiť, aby nedošlo k miešaniu hnojív s inými látkami,
c)
viesť priebežne evidenciu o príjme, výdaji a množstve hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov, ...
d)
neznečistiť pri manipulácii a skladovaní hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín alebo ...
e)
mať vybudované skladovacie kapacity na skladovanie hnojív,
f)
zaslať kontrolnému ústavu každoročne do 15. februára údaje o objeme skladovacích kapacít hospodárskych ...
g)
dodržiavať podmienky skladovania hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov určené výrobcom hnojív ...
(2)

Podnikateľ v pôdohospodárstve je povinný zabezpečiť, aby voľne uložené tuhé hospodárske hnojivá na poľnohospodárskej ...

(3)

Z maštalí a výbehov hospodárskych zvierat a zo skladov hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ...

§ 10
Používanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov
(1)

Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ, ktorý využíva pôdu na prevádzkovanie športového ...

(2)

Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska nesmie do hospodárskych hnojív vnášať ...

(3)

Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska nesmie použiť hnojivá, hospodárske hnojivá, ...

a)
ich použitie zakazuje alebo obmedzuje osobitný predpis,7)
b)
pôda je zamokrená, pokrytá vrstvou snehu alebo zamrznutá; to sa nevzťahuje na hnojenie vedľajšími produktmi ...
c)
spôsob použitia kvapalných hospodárskych hnojív ohrozuje životné prostredie okolia hnojeného pozemku ...
d)
nie je zabezpečená ich rovnomerná aplikácia na pozemku,
e)
poškodzujú agrochemické parametre poľnohospodárskych pozemkov.
(4)

Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska je povinný viesť trvalú evidenciu o príjme ...

(5)

Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska je povinný viesť evidenciu podľa odseku ...

(6)

Podnikateľ v pôdohospodárstve spracúva z podkladov evidencie podľa odseku 4 a dosiahnutých úrod podľa ...

(7)

Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska je povinný každoročne do 15. februára ...

§ 10a
Registrovanie čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1)

Producent čistiarenského kalu alebo producent dnových sedimentov je povinný viesť

a)
evidenciu o množstve, kvalite, zložení a vlastnostiach vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových ...
b)
register odberateľov čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov odovzdaných na ich ďalšie zhodnotenie ...
(2)

Register podľa odseku 1 písm. b) obsahuje údaje o množstve vyprodukovaného čistiarenského kalu, spôsobe, ...

(3)

Odberateľ eviduje množstvo a kvalitu čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov prijatých na ich ďalšie ...

(4)

Údaje podľa odseku 3 zasiela odberateľ každoročne do 20. januára za predchádzajúci kalendárny rok producentovi ...

(5)

Údaje podľa odseku 2 zasiela producent čistiarenského kalu alebo producent dnových sedimentov každoročne ...

(6)

Producent čistiarenského kalu, producent dnových sedimentov a odberateľ sú povinní na požiadanie kontrolného ...

§ 10b
Skladovanie hospodárskych hnojív v zraniteľných oblastiach
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá obhospodaruje poľnohospodársku pôdu podľa § 2 písm. ...

(2)

Obhospodarovateľ je povinný zabezpečiť, aby skladovacie nádrže kvapalných hospodárskych hnojív boli ...

(3)

Obhospodarovateľ môže tuhé hospodárske hnojivá a kompost voľne skladovať na poľnohospodárskej pôde v ...

a)
poľnohospodárska pôda je zaradená v nízkom stupni alebo strednom stupni obmedzenia,
b)
vzdialenosť voľnej skládky od povrchového vodného zdroja je najmenej 100 m pri svahovitosti parcely ...
(4)

Obhospodarovateľ je pri skladovaní tuhých hospodárskych hnojív a kompostu na voľnej skládke povinný

a)
zabezpečiť, aby nedošlo k znečisteniu povrchových vôd alebo podzemných vôd,
b)
uskutočniť vývoz maštaľného hnoja z pevnej podložky na voľnú skládku najskôr po troch mesiacoch od poslednej ...
c)
spracovať voľnú skládku do ôsmich mesiacov od prvej navážky najneskôr však do začiatku obdobia, v ktorom ...
d)
viesť evidenciu o mieste skladovania a prvej navážke hnoja a kompostu na voľnú skládku.
(5)

Voľne skladovať tuhé hospodárske hnojivá bez spevnenej podložky je zakázané v zraniteľných oblastiach ...

a)
s vysokým stupňom obmedzenia,
b)
trvalo zamokrenej,
c)
s hladinou podzemnej vody vyššou ako 0,6 m, a to aj dočasne,
d)
na svahu so sklonom väčším ako 3°,
e)
v inundačnom území vodného toku,
f)
na území v okolí odkrytých podzemných vôd, ak to určil orgán štátnej vodnej správy,
g)
na zrnitostne ľahkých pôdach.
§ 10c
Používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach
(1)

Obhospodarovateľ je povinný dodržiavať zakázané obdobia uvedené v prílohe č. 2, ak odseky 2 až 11 neustanovujú ...

(2)

Obhospodarovateľ môže požiadať kontrolný ústav o udelenie výnimky zo zákazu podľa odseku 1. Kontrolný ...

(3)

Obhospodarovateľ môže použiť dusíkaté hnojivé látky

a)
na pôde bez vegetačného krytu bezprostredným zapracovaním, ak ide o tuhé hnojivá, a podpovrchovou aplikáciou, ...
b)
ak dodrží dávky dusíka pre jednotlivé plodiny podľa ich potreby živín, ktorá je uvedená v prílohe č. ...
(4)

Obhospodarovateľ je povinný dodržiavať celkové dávky dusíka v minerálnych hnojivách pri zohľadnení množstva ...

(5)

Obhospodarovateľ je povinný vypracovať každoročne najneskôr do 31. augusta plán použitia dusíkatých ...

(6)

Obhospodarovateľ môže

a)
použiť najviac 40 kg/ha dusíka vo forme kvapalných a tuhých minerálnych hnojív a 80 kg/ha dusíka vo ...
b)
použiť v jarnom období najvyššiu jednorazovú dávku dusíka z kvapalných a tuhých minerálnych hnojív 60 ...
c)
aplikovať vyzretý kompostovaný hnoj, najmä rozdrvený hnoj od oviec na povrch trávneho porastu plošným ...
(7)

Obhospodarovateľ je povinný

a)
používať vhodné zariadenia na aplikáciu hnojív do poľnohospodárskej pôdy najmä s ohľadom na tlak stroja ...
b)
použitým zariadením na aplikáciu hnojív zabezpečiť rovnomernú aplikáciu hnojiva,
c)
zabezpečiť bezodkladne pri obnove trvalých trávnych porastov a po zaoraní ďatelinovín vysiatie následnej ...
d)
používať závlahovú vodu tak, aby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd, najmä stekaním,
e)
dodržiavať dávky dusíka aplikovaného vo forme hospodárskych hnojív tak, aby neprevýšili dávku dusíka ...
f)
zabezpečiť, aby sa pri aplikácii dusíkatých hnojivých látok podľa odseku 6 neprekročili limitné dávky ...
(8)

Pri hospodárení na svahoch je zakázané

a)
využívať poľnohospodársku pôdu so sklonom vyšším ako 12o ako ornú pôdu,
b)
aplikovať dusíkaté hnojivé látky na ornej pôde so sklonom vyšším ako 10o a na trvalom trávnom poraste ...
(9)

Obhospodarovateľ na svahoch môže aplikovať

a)
na ornej pôde so sklonom vyšším ako 5o dusíkaté hnojivé látky bezodkladným zapravením do pôdy, najneskôr ...
b)
na trvalom trávnom poraste so sklonom vyšším ako 7o kvapalné dusíkaté hnojivé látky len podpovrchovo. ...
(10)

Obhospodarovateľ je povinný na ornej pôde a trvalom trávnom poraste podľa odseku 9 dodržať najvyššiu ...

(11)

Obhospodarovateľ na poľnohospodárskej pôde susediacej s vodnými zdrojmi

a)
nesmie používať dusíkaté hnojivé látky na poľnohospodárskej pôde so sklonom nižším ako 7o v zóne, ktorá ...
1.
10 m na plochách v nízkom stupni obmedzenia a strednom stupni obmedzenia,
2.
20 m na plochách vo vysokom stupni obmedzenia,
b)
je povinný na ornej pôde so sklonom vyšším ako 7o aplikovať dusíkaté hnojivé látky vo vzdialenosti väčšej ...
1.
rozdeliť ornú pôdu zvažujúcu sa k vodnému toku priečne osiatymi pásmi a vytvoriť na nej protierózne ...
2.
založiť medzi vodným zdrojom a hnojenou plochou ornej pôdy vegetačný pás široký najmenej 20 m s vysiatou ...
3.
aplikovať dusíkaté hnojivé látky vo vzdialenosti od vodného zdroja väčšej ako 50 m alebo
4.
pokryť mimo vegetačného obdobia pozemok vegetačným pokryvom,
c)
nesmie aplikovať dusíkaté hnojivé látky v zóne 10 m od hranice ochranného pásma prvého stupňa vodného ...
§ 11
Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy
(1)

Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy je pravidelné zisťovanie vybraných parametrov jej chemických ...

(2)

Kontrolný ústav

a)
vykonáva a zabezpečuje celoplošné agrochemické skúšanie poľnohospodársky využívanej pôdy,
b)
určuje záväznú metodiku postupu odberu pôdnych vzoriek, záväzné metódy agrochemického skúšania pôdy ...
c)
overuje metódy agrochemického skúšania pôdy a vypracováva záväzné posudky o zúrodňovacích projektoch, ...
d)
vykonáva poľné stacionárne hnojárske pokusy v rozsahu, ktorý umožňuje získať dostatok podkladov na opakovateľné ...
e)
vyhodnocuje a počas piatich rokov archivuje výsledky agrochemického skúšania pôdy,
f)
vedie a aktualizuje databázu o spotrebe hnojív, živinovom režime pôdy a ostatných agrochemických vlastnostiach ...
(3)

Podnikatelia v pôdohospodárstve sú povinní po vyzvaní a podľa pokynov kontrolného ústavu vykonať alebo ...

(4)

Výsledky agrochemického skúšania poľnohospodárskej pôdy kontrolný ústav vyhodnotí a odovzdá podnikateľom ...

(5)

Po skončení každého obdobia agrochemického skúšania poľnohospodárskej pôdy kontrolný ústav vypracuje ...

§ 12
Zisťovanie pôdnych vlastností lesných pozemkov
(1)

Zisťovanie pôdnych vlastností lesných pozemkov8) vykonané na účel prípravy návrhov na ozdravné opatrenia ...

(2)

Územný rozsah zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov vrátane hustoty odberových plôch určí ministerstvo ...

a)
kde boli na lesných porastoch zistené príznaky porúch rastu, vývoja alebo zdravotného stavu lesov,
b)
zaťažených znečisteným ovzduším,
c)
s porastami určenými na produkciu semena,
d)
s energetickými porastmi a plantážami vianočných stromčekov.
(3)

Vlastník, správca alebo užívateľ lesných pozemkov je povinný strpieť úkony súvisiace so zisťovaním pôdnych ...

(4)

Chemické rozbory vzoriek a vyhodnocovanie výsledkov týchto chemických rozborov vykonáva Národné lesnícke ...

§ 13
Na vykonávanie odberu vzoriek na skúšanie poľnohospodársky využívanej pôdy alebo na vykonávanie odberu ...
a)

s fyzickou osobou, ktorá preukáže, že úspešne skončila štúdium na škole poľnohospodárskeho, chemického ...

b)

s právnickou osobou, ktorá preukáže, že má na túto činnosť zodpovedajúce technické vybavenie a bude ...

§ 13a
Orgány štátnej správy
(1)

Orgánmi štátnej správy v oblasti hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov ...

a)
ministerstvo,
b)
kontrolný ústav.
(2)

Ministerstvo

a)
riadi výkon štátnej správy v oblasti hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov ...
b)
je odvolacím orgánom vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje kontrolný ústav.
(3)

Kontrolný ústav

a)
certifikuje hnojivá, pestovateľské substráty a pôdne pomocné látky,
b)
vykonáva fyzikálno-chemické skúšky na certifikáciu a štátnu odbornú kontrolu hnojív,
c)
zabezpečuje výkon agrochemického skúšania pôd,
d)
vydáva povolenia na používanie sekundárnych zdrojov živín a kompostov,
e)
vedie register certifikovaných hnojív a register vzájomne uznaných hnojív,
f)
kontroluje skladovanie a používanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov, ...
g)
kontroluje plnenie povinností podľa § 10b a 10c; kontrolu vykonáva počas kalendárneho roka podľa ustanovených ...
h)
ukladá pokuty za priestupky a iné správne delikty,
i)
poskytuje ministerstvu informácie o hnojivách, hospodárskych hnojivách, sekundárnych zdrojoch živín ...
j)
preskúšava biologickú účinnosť hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,
k)
vedie a aktualizuje databázu podnikateľov v pôdohospodárstve, ktorá obsahuje identifikačné číslo, názov, ...
l)
eviduje údaje o dodatočnom skladovaní hospodárskych hnojív na inom mieste alebo iné zhodnotenie hospodárskych ...
m)
vykonáva štatistické zisťovania spotreby hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a ...
n)
vykonáva na účely kontroly úradné odbery vzoriek pôdy, hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov ...
o)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
§ 14
Štátna odborná kontrola
(1)

Štátnu odbornú kontrolu9) nad dodržiavaním povinností ustanovených podľa tohto zákona vykonáva kontrolný ...

a)
podnikateľov v pôdohospodárstve,
b)
výrobcov, dovozcov, predajcov a dodávateľov,
c)
fyzických osôb a právnických osôb poverených odberom pôdnych vzoriek,
d)
obhospodarovateľov v zraniteľných oblastiach,
e)
producentov sekundárneho zdroja živín a producentov kompostu,
f)
prevádzkovateľov športovísk.
(2)

Zamestnanci kontrolného ústavu v súvislosti s vykonávaním kontroly podľa odseku 1 sú oprávnení

a)
vstupovať na pozemky a do priestorov, kde sa hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín alebo ...
b)
vyžadovať potrebné doklady, informácie a umožnenie bezodplatného odberu vzoriek hnojív, sekundárnych ...
c)
kontrolovať dodržiavanie podmienok hospodárenia, skladovania, evidencie a používania hnojív, hospodárskych ...
(3)

Kontrolný ústav vydá na základe výsledku vykonanej kontroly a podľa závažnosti zistených nedostatkov

a)
posudok o zníženej akosti hnojiva,
b)
rozhodnutie, ktorým zakáže výrobu hnojiva, uvádzanie hnojiva do obehu, jeho používanie, aplikáciu sekundárneho ...
c)
rozhodnutie o regulačnom opatrení pri aplikácii a skladovaní hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych ...
(4)

V rozhodnutí podľa odseku 3 písm. c) kontrolný ústav súčasne uvedie lehotu na odstránenie nedostatkov. ...

(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu v zmysle odseku 3 písm. a), b) a c) nemá odkladný účinok.

(6)

Kontrolu u podnikateľov v pôdohospodárstve môžu podľa 10 ods. 1 až 3 a podľa § 10b a 10c vykonávať aj ...

(7)

Orgány verejnej správy sú povinné na zabezpečenie výkonu kontroly a odberu pôdnych vzoriek na agrochemické ...

(8)

Kontrolný ústav registruje údaje a výsledky z kontroly vykonanej podľa odsekov 1 a 3 s identifikačnými ...

(9)

Policajný zbor je povinný poskytnúť zamestnancom kontrolného ústavu pri výkone kontrolnej činnosti na ...

(10)

Ak tento zákon neustanovuje inak, postupuje sa podľa všeobecných predpisov o kontrole.9)

§ 15
Iné správne delikty a ukladanie pokút
(1)

Kontrolný ústav uloží pokutu od 200 eur do 1 500 eur

a)
podnikateľovi v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľovi športoviska za porušenie povinností podľa § ...
b)
producentovi sekundárneho zdroja živín alebo producentovi kompostu za porušenie povinnosti podľa § 3a ...
(2)

Kontrolný ústav uloží pokutu od 400 eur do 3 000 eur

a)
podnikateľovi v pôdohospodárstve, ak nevykoná alebo nezabezpečí odber pôdnych vzoriek na agrochemické ...
b)
tomu, kto uvádza hnojivo do obehu, ak poruší povinnosť podľa § 8 a 9,
c)
výrobcovi, producentovi, dovozcovi, predajcovi alebo dodávateľovi, ak poruší povinnosti podľa § 9,
d)
podnikateľovi v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľovi športoviska za porušenie povinností podľa § ...
e)
tomu, kto uvádza hnojivo s označením „Hnojivo ES“ do obehu, ak poruší povinnosť podľa § 8a,
f)
producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov za porušenie povinností podľa ...
g)
producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov a odberateľovi za porušenie povinnosti ...
h)
producentovi sekundárneho zdroja živín alebo producentovi kompostu za porušenie povinnosti podľa § 3a ...
(3)

Kontrolný ústav uloží pokutu od 500 eur do 5 000 eur obhospodarovateľovi za porušenie povinnosti podľa ...

(4)

Kontrolný ústav uloží pokutu od 5 000 eur do 15 000 eur výrobcovi alebo dovozcovi, ktorý uviedol do ...

(5)

Kontrolný ústav pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho ...

(6)

Kontrolný ústav môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal ...

(7)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak kontrolný ústav v rozhodnutí ...

(8)

Pokuty podľa odsekov 1 až 5 sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 16
Vzťah k správnemu poriadku

Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,11) ak tento zákon ...

§ 17
Splnomocňovacie ustanovenia

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)

podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív podľa ...

b)

typy hnojív, zloženie, balenie, označovanie, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich ...

c)

podrobnosti postupu odberu pôdnych vzoriek, spôsob a rozsah vykonávania agrochemického skúšania pôd ...

d)

podrobnosti o vedení registračného a informačného systému a databázy, získaní informácií o stave počasia, ...

§ 18
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)

Náklady na odber vzoriek na agrochemické skúšanie poľnohospodársky využívanej pôdy a náklady na odber ...

(2)

Hnojivá uvádzané do obehu podľa doterajších predpisov sa môžu uvádzať do obehu najdlhšie do dvoch rokov ...

(3)

Podnikatelia v pôdohospodárstve, výrobcovia, dovozcovia, predajcovia alebo dodávatelia hnojív, ktorí ...

(4)

Na hospodárenie v zraniteľných oblastiach sa okrem § 10b a 10c primerane vzťahujú ustanovenia tohto ...

§ 18a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.

§ 18b
Prechodné ustanovenie k zmenám účinným od 1. januára 2016

Konania o uložení pokuty za priestupok alebo iný správny delikt začaté a právoplatne neskončené do 31. ...

§ 18c
Prechodné ustanovenie k zmene účinnej od 1. januára 2019

Povinnosti prevádzkovateľa športoviska podľa § 10 ods. 7 prvej vety sa plnia prvýkrát do 15. februára ...

§ 19
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb., zákona Národnej rady ...

2.

vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 55/1982 Zb. ...

§ 20
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 až 8 k zákonu č. 136/2000 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 až 8 k zákonu č. 136/2000 Z. z.

Poznámky

 • 1)  § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 1a)  Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení ...
 • 1b)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 21. novembra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ ...
 • 1ba)  Čl. 2 písm. w) nariadenia (ES) č. 2003/2003 v platnom znení.
 • 1c)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 2)  § 2 Obchodného zákonníka.§ 25 a 26 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). ...
 • 2a)  § 27 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
 • 3)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...
 • 3a)  § 22 a 25 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3b)  § 25 a 26 zákona č. 163/2001 Z. z.
 • 4)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 7)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 7a)  § 3 až 5 a 9 zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a ...
 • 7b)  § 39 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 182/2014 Z. z.
 • 7c)  § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 7d)  § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení ...
 • 8)  § 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 9a)  Napríklad § 81 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 10)  Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. ...
 • 10b)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy ...
 • 11)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore