Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov 144/1998 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 27.05.1998
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Všeobecné súdnictvo, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD228 DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov 144/1998 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 144/1998 s účinnosťou od 01.01.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

skladiskový záložný list a tovarový záložný list, postup ich vydávania a nakladania s nimi, ...

b)

podmienky prevádzkovania verejných skladov a skladovania v nich.

§ 2
Základné ustanovenie
(1)

Skladiskový záložný list a tovarový záložný list sú cenné papiere,1) ktorých prostredníctvom ...

(2)

Skladiskový záložný list a tovarový záložný list sa vydávajú v listinnej podobe.

(3)

Skladiskový záložný list ako aj jeho oddelené časti a tovarový záložný list sú cenné papiere ...

§ 3
Tovar

Skladiskový záložný list a tovarový záložný list možno vydať len na

ktoré sa skladujú oddelene podľa druhov, účelu použitia a akosti určených osobitnými predpismi4) ...

a)

zrno obilnín vrátane kukurice,

b)

olejnaté semená,

c)

semená strukovín,

d)

cukor,

e)

zemiaky jedlé neskoré (STN 642211),

DRUHÁ ČASŤ

SKLADISKOVÝ ZÁLOŽNÝ LIST A VEREJNÉ SKLADY

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 4
Skladiskový záložný list
(1)

Skladiskový záložný list je potvrdením o prevzatí tovaru na skladovanie vo verejnom sklade na ...

(2)

Skladiskový záložný list sa skladá z dvoch spojených, ale oddeliteľných častí, a to z majetkového ...

§ 5
Práva spojené so skladiskovým záložným listom a jeho oddelenými časťami
(1)

So skladiskovým záložným listom je spojené právo nakladať s tovarom, na ktorý skladiskový záložný ...

(2)

S oddelene prevedeným záložným listom je spojené právo na zaplatenie peňažnej sumy na ňom uvedenej ...

(3)

S majetkovým listom je spojené právo nakladať s tovarom, na ktorý znie, v rozsahu obmedzenom záložným ...

(4)

Kým je tovar uložený vo verejnom sklade, nemožno zriadiť k nemu záložné právo podľa osobitného ...

DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA VEREJNÉHO SKLADU

§ 6
Prevádzkovanie verejného skladu
(1)

Prevádzkovaním verejného skladu sa rozumie preberanie tovaru na skladovanie, s tým spojené vydávanie ...

(2)

Prevádzkovať verejný sklad možno len na základe osvedčenia o oprávnení na prevádzkovanie verejného ...

§ 7
Osvedčenie
(1)

Osvedčenie možno vydať na základe žiadosti osobe s trvalým pobytom alebo sídlom v Slovenskej ...

a)
živnostenské oprávnenie na veľkoobchod6) s tovarom, na ktorý možno vydávať skladiskové záložné ...
b)
vlastné imanie zistené v účtovníctve7) vo výške aspoň 995 000 eur,
c)
vo vlastníctve vhodný sklad (odsek 2) alebo zmluvu o nájme vhodného skladu a list vlastníctva prenajímateľa. ...
(2)

Vhodným skladom podľa odseku 1 písm. c) sa rozumie sklad, ktorý spĺňa stavebno-technické, hygienické ...

(3)

V žiadosti o vydanie osvedčenia uvedie

a)
fyzická osoba
1.
meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie,
3.
druh tovaru, ktorý sa má skladovať,
4.
označenie skladu a jeho adresu,
5.
skladovaciu kapacitu skladu,
b)
právnická osoba
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
2.
meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym ...
3.
druh tovaru, ktorý sa má skladovať,
4.
označenie skladu a jeho adresu,
5.
skladovaciu kapacitu skladu.
(4)

Žiadateľ k žiadosti doloží údaje podľa osobitného predpisu8a) potrebné na účel overenia vlastníckeho ...

(5)

Ministerstvo vydá osvedčenie v prípade splnenia podmienok podľa odsekov 3 a 4 v lehote 60 dní od ...

(6)

Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie osvedčenia nepriloží chýbajúce doklady ani v určenej lehote ...

(7)

Osvedčenie obsahuje obchodné meno, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby ...

§ 8
Obchodné podmienky
(1)

Obchodné podmienky schvaľuje ministerstvo na základe žiadosti, ku ktorej sa pripája znenie obchodných ...

(2)

Skladovateľ môže prijímať tovar na uskladnenie vo verejnom sklade, len keď má schválené obchodné ...

(3)

Obchodné podmienky musia obsahovať

a)
označenie druhu tovaru prijímaného na skladovanie vo verejnom sklade s uvedením minimálnych znakov ...
b)
technické podmienky a spôsob prevzatia tovaru, spôsob zisťovania akosti a množstva vrátane určenia ...
c)
určenie sprievodných a iných dokladov vzťahujúcich sa na tovar,
d)
údaje o poistení skladovaného tovaru,
e)
podmienky vydávania skladiskového záložného listu,
f)
podmienky vyzdvihnutia tovaru z verejného skladu,
g)
podmienky predaja a prevzatia tovaru podľa tohto zákona,
h)
určenie služieb, ktoré nie sú zahrnuté v opatrovaní tovaru podľa zmluvy,
i)
určenie výšky skladného a odplaty za jednotlivé úkony skladovateľa (naskladnenie, opatrovanie, ...
j)
rozsah zodpovednosti skladovateľa za škodu na skladovanom tovare, ktorý nesmie byť menší ako v ...
(4)

Ministerstvo si môže vyžiadať na posúdenie výšky skladného a odplaty za jednotlivé úkony skladovateľa ...

(5)

Zmenu obchodných podmienok schvaľuje ministerstvo. Ak ministerstvo nerozhodne o žiadosti skladovateľa ...

(6)

Skladovateľ je povinný mať schválené znenie obchodných podmienok vyvesené alebo inak prístupné ...

(7)

Na znení obchodných podmienok sa musí uviesť údaj o ich schválení a dátum vydania osvedčenia ...

§ 9
Vedúci verejného skladu
(1)

Skladovateľ môže prijímať tovar na skladovanie vo verejnom sklade, len ak ustanovil vedúceho verejného ...

(2)

Vedúci verejného skladu zodpovedá za odborné prevádzkovanie verejného skladu a musí spĺňať ...

(3)

Vedúci verejného skladu musí byť pri jeho prevádzkovaní v pracovnoprávnom vzťahu ku skladovateľovi. ...

§ 10
Niektoré povinnosti skladovateľa
(1)

Skladovateľ je povinný na verejnom sklade vyvesiť označenie „verejný sklad“ s uvedením druhu ...

(2)

Skladovateľ je povinný poistiť nehnuteľnosti, ktoré použije pri prevádzkovaní verejného skladu, ...

(3)

Sklad zriadený skladovateľom po vydaní osvedčenia možno prevádzkovať ako verejný sklad len vtedy, ...

(4)

Skladovateľ je povinný do 15 dní od povolenia alebo ohlásenia zmeny stavby prevádzkovanej ako verejný ...

(5)

Skladovateľ je povinný mesačne predkladať ministerstvu hlásenie, ktoré obsahuje aktuálny zoznam ...

a)
množstvo v tonách podľa druhovej skladby skladovaného tovaru,
b)
podľa akostných noriem uvedených na skladiskovom záložnom liste tovaru, na ktorý sa vzťahujú, ...
c)
aktuálny výpis z účtovných kníh o množstve, druhu a akosti tovaru podľa § 16 ods. 4.
§ 11
Kontrola
(1)

Ministerstvo vykoná kontrolu skladu pred vydaním osvedčenia a následne najmenej raz ročne kontrolu ...

(2)

Skladovateľ je povinný umožniť osobám povereným výkonom kontroly vstup do verejného skladu, ...

(3)

Ak sa pri kontrole zistí porušenie podmienok prevádzkovania verejného skladu, spíše sa o kontrole ...

(4)

Ak skladovateľ nedostatky neodstráni, môže ministerstvo podľa povahy nedostatkov rozhodnutím nariadiť ...

(5)

Pri pozastavení alebo odňatí osvedčenia alebo do oznámenia o ustanovení inej osoby za vedúceho ...

(6)

Ministerstvo vedie ústrednú evidenciu o bilancii tovarov, na ktoré sú emitované skladiskové záložné ...

§ 12
Register verejných skladov a ustanovenie o konaní
(1)

Ministerstvo vedie register verejných skladov, ktorý tvorí zoznam vydaných osvedčení usporiadaný ...

(2)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, na konanie o vydaní osvedčenia na prevádzkovanie verejného ...

TRETIA HLAVA
USKLADŇOVANIE TOVARU VO VEREJNOM SKLADE

§ 13
Obmedzenia skladovateľa
(1)

Pri uzatváraní zmluvy o skladovaní tovaru vo verejnom sklade sa musí dohodnúť aj záväzok skladovateľa ...

(2)

Ak to zmluva nevylučuje, skladovateľ je oprávnený zmiešať tovar prevzatý na skladovanie s iným ...

(3)

Skladovateľ nesmie výrobcovi tovaru odmietnuť prevzatie tovaru na skladovanie do hromadnej úschovy ...

§ 14
Záložné právo skladovateľa
(1)

Ak ukladateľ nezaplatí skladné a náklady na poistenie vopred, môže skladovateľ pri vystavení ...

(2)

Na zabezpečenie pohľadávky uvedenej v odseku 1 do výšky vyznačenej v skladiskovom záložnom liste ...

ŠTVRTÁ HLAVA
VYDÁVANIE SKLADISKOVÉHO ZÁLOŽNÉHO LISTU

§ 15
Náležitosti skladiskového záložného listu
(1)

Obidve časti skladiskového záložného listu musia pri vydaní obsahovať do súvislého textu zoradené ...

a)
označenie, že ide o skladiskový záložný list a údaj, že ide o majetkový list alebo záložný ...
b)
obchodné meno a sídlo skladovateľa s registračným číslom osvedčenia, označenie a adresu (umiestnenie) ...
c)
obchodné meno a adresu ukladateľa,
d)
údaje o druhu, množstve a akosti tovaru prevzatého na skladovanie s mierou prirodzených hmotnostných ...
e)
údaj o lehote, na ktorú sa tovar na skladovanie prevzal, s vyznačením posledného dňa lehoty,
f)
označenie poistiteľa a údaj o výške poistného plnenia,
g)
dátum a miesto vystavenia a podpis osoby konajúcej za skladovateľa.
(2)

Na majetkovom liste sa musí uviesť, že je k nemu vydaný záložný list a naopak.

(3)

Skladiskový záložný list môže obsahovať určenie skladného vrátane výšky skladného a odplaty ...

(4)

Listina, ktorá neobsahuje údaje uvedené v odsekoch 1 a 2, nie je skladiskový záložný list.

§ 16
Postup pri vydávaní
(1)

Skladovateľ a ukladateľ musia pri preberaní tovaru na skladovanie určiť hodnotu tovaru v čase ...

(2)

Skladovateľ vedie zoznam vydaných skladiskových záložných listov číslovaný podľa časového ...

(3)

Ak sa tovar naskladňuje na viackrát, možno na každé čiastkové množstvo vydať skladiskový záložný ...

(4)

Účtovné knihy skladovateľa musia obsahovať aj súhrnné údaje o počte vydaných skladiskových ...

(5)

Skladovanie toho istého tovaru možno dojednať najviac na 12 mesiacov.

(6)

Skladovateľ a majiteľ oboch častí skladiskového záložného listu môžu pred uplynutím platnosti ...

PIATA HLAVA
PREVODY

§ 17
(1)

Pri prevode oddeleného záložného listu musí prvý rubopis obsahovať

a)
obchodné meno a adresu nadobúdateľa,
b)
peňažnú sumu v eurách, ktorej zaplatenie je majiteľ záložného listu oprávnený požadovať, ...
c)
dátum (deň, mesiac a rok) splatnosti záložnej pohľadávky,
d)
miesto splatnosti a označenie banky, v ktorej sa má platiť,
e)
meno a podpis prevodcu.
(2)

Záložná pohľadávka zahŕňa aj úroky z poskytnutej peňažnej sumy ku dňu jej splatnosti.

(3)

Ak je na záložnom liste ako deň splatnosti uvedený neskorší deň ako posledný deň lehoty, na ...

(4)

Údaje prvého rubopisu treba vyznačiť aj na majetkovom liste.

(5)

Prvý prevod oddeleného záložného listu sa, s uvedením údajov prvého rubopisu, vyznačí aj v ...

(6)

Prvý prevodca môže previesť oddelený záložný list prostredníctvom burzy.21)

§ 18
(1)

Skladovateľ môže na nadobudnutý záložný list poskytnúť peňažné prostriedky najviac do výšky ...

(2)

Prevodom oddeleného majetkového listu prechádza na nadobúdateľa záväzok zaplatiť záložnú ...

ŠIESTA HLAVA
VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ

§ 19
Vydanie tovaru z verejného skladu
(1)

Skladovateľ vydá tovar prevzatý na skladovanie vo verejnom sklade, a to aj pred uplynutím lehoty ...

a)
vráti majetkový list a záložný list, alebo
b)
vráti majetkový list opatrený potvrdením banky, v ktorej sa má záložný list platiť [§ 17 ods. ...
(2)

V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) je skladovateľ povinný dať neodkladne správu poslednému ...

(3)

Majiteľ majetkového listu je povinný na požiadanie skladovateľa potvrdiť na majetkovom liste prevzatie ...

§ 20
Postup pri nezaplatení záložnej pohľadávky
(1)

Ak sa záložná pohľadávka v platobný deň a ani počas ďalších troch pracovných dní nezaplatí ...

(2)

Majiteľ oddeleného záložného listu je povinný o požiadaní skladovateľa alebo o zamýšľanom ...

(3)

Skladovateľ alebo majiteľ záložného listu, ktorý tovar prevzal, môže tovar predať najskôr ...

(4)

Prvý prevodca môže záložný list až do predaja tovaru vyplatiť, pričom mu vznikne právo uvedené ...

(5)

Ak sa majiteľ záložného listu z predaja alebo z prevzatia tovaru neuspokojil, má proti prevodcom ...

(6)

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak a ak to neodporuje povahe oddelene prevedeného záložného ...

§ 21
Právo skladovateľa
(1)

Ak sa tovar prevzatý na skladovanie z verejného skladu nevyzdvihne, po uplynutí lehoty určenej na ...

(2)

Z dosiahnutého výťažku sa najskôr uhradia náklady spojené s predajom vrátane skladného za čas ...

(3)

Ak sa skladovateľovi pri predaji nepredloží záložný list alebo majetkový list, peňažné sumy ...

(4)

Ak sa pohľadávka majiteľa záložného listu uspokojila len sčasti, zaplatená suma sa na ňom vyznačí ...

TRETIA ČASŤ

TOVAROVÝ ZÁLOŽNÝ LIST

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 22
(1)

Tovarový záložný list je potvrdenie o tom, že vystaviteľ (odsek 3) dal tovar do zálohu na zabezpečenie ...

(2)

S tovarovým záložným listom je spojené právo na zaplatenie peňažnej sumy na ňom vyznačenej ...

(3)

Tovarový záložný list môže vydať len ten, kto má tovar v tuzemsku na predaj alebo na spracovanie ...

DRUHÁ HLAVA
VYDÁVANIE TOVAROVÉHO ZÁLOŽNÉHO LISTU

§ 23
Náležitosti tovarového záložného listu
(1)

Tovarový záložný list obsahuje do súvislého textu zoradené

a)
označenie, že ide o tovarový záložný list, vyjadrené v jazyku, v ktorom je listina spísaná,
b)
záväzok zaplatiť určitú peňažnú sumu v eurách (záložná pohľadávka),
c)
dátum (deň, mesiac a rok) splatnosti (zročnosti) záložnej pohľadávky určený pre celú sumu ...
d)
obchodné meno toho, komu alebo na rad (na príkaz) koho sa má platiť,
e)
údaj o mieste splatnosti a označenie banky, v ktorej sa má platiť,
f)
údaje o druhu, množstve a akosti tovaru podľa technických noriem, ktorý sa dáva do zálohu, ako ...
g)
údaj o mieste, kde sa tovar dáva do zálohu,
h)
deň, mesiac, rok a údaj o mieste vystavenia,
i)
obchodné meno a adresa vystaviteľa a jeho podpis.
(2)

Na tovarovom záložnom liste musí byť potvrdenie o jeho registrácii (§ 25).

(3)

Ak je tovar daný do zálohu poistený, musí tovarový záložný list obsahovať aj údaj o poistiteľovi ...

(4)

Listina, ktorá neobsahuje údaje uvedené v odsekoch 1 a 2, nie je tovarový záložný list.

§ 24
Základné podmienky vydania tovarového záložného listu
(1)

Hodnotu založeného tovaru môže vystaviteľ uviesť najviac vo výške najvyššie prípustnej podľa ...

(2)

Na tovarový záložný list možno uviesť záložnú pohľadávku najviac do výšky 80 % hodnoty ...

(3)

Tovarový záložný list možno vystaviť na určený čas splatnosti, najviac na dvanásť mesiacov ...

(4)

Prvý oprávnený z tovarového záložného listu môže žiadať pred jeho prevzatím preukázanie ...

§ 25
Registrácia tovarového záložného listu
(1)

Vydanie tovarového záložného listu musí zaregistrovať ministerstvo. Žiadosť o registráciu a ...

(2)

Ministerstvo zapisuje tovarové záložné listy do osobitného zoznamu obsahujúceho ich odpisy číslované ...

(3)

Ministerstvo rozhodnutím odmietne registrovať pred uplynutím splatnosti registrovaného tovarového ...

(4)

Ak nie sú dôvody na postup podľa odseku 3, ministerstvo vykoná registráciu do piatich dní od podania ...

(5)

Tomu, kto osvedčí právny záujem, umožní ministerstvo nahliadnuť do zoznamu uvedenému v odseku ...

TRETIA HLAVA
POVINNOSTI VYSTAVITEĽA

§ 26
(1)

Vystaviteľ je povinný tovar daný do zálohu riadne a odborne uložiť a starostlivo ho opatrovať. ...

(2)

Vystaviteľ je povinný v sklade, v ktorom sa nachádzajú založené veci, vyvesiť čitateľný nápis ...

(3)

Kým celá záložná pohľadávka nezanikla, nesmie vystaviteľ založený tovar scudziť ani zriadiť ...

(4)

Vystaviteľ tovarového záložného listu je povinný viesť osobitnú evidenciu, z ktorej sa možno ...

ŠTVRTÁ HLAVA
RUČENIE NA TOVAROVOM ZÁLOŽNOM LISTE

§ 27

Zaplatenie sumy uvedenej na tovarovom záložnom liste alebo jej časť možno zabezpečiť ručením ...

PIATA HLAVA
PLATENIE

§ 28
Platenie pred splatnosťou
(1)

Vystaviteľ je oprávnený platiť aj pred splatnosťou záložnej pohľadávky.

(2)

Vystaviteľ je povinný zaplatiť pred splatnosťou záložnej pohľadávky aj bez vyzvania

a)
pred scudzením alebo spracovaním založených vecí, alebo ich premiestnením inak ako podľa tohto ...
b)
ak stratí držbu založených vecí,
c)
ak odoprie majiteľovi tovarového záložného listu možnosť presvedčiť sa o uložení a stave ...
d)
ak v dôsledku úbytku založených vecí alebo zhoršenia ich akosti suma uvedená v tovarovom záložnom ...
§ 29
Predčasná splatnosť

Ak majiteľ tovarového záložného listu zistí skutočnosti uvedené v § 28 ods. 2, môže požadovať ...

§ 30
Postup pri neplatení
(1)

Ak nebol tovarový záložný list riadne a včas zaplatený, môže jeho majiteľ

a)
požiadať súdneho exekútora o predaj založeného tovaru podľa predpisov o výkone rozhodnutia24) ...
b)
predať ho sám, alebo dať predať založený tovar na dražbe25) alebo na burze, alebo ho predať ...
(2)

Skladovateľ obstaráva predaj založených vecí na základe zmluvy s majiteľom tovarového záložného ...

(3)

Vystaviteľ je povinný vydať založený tovar na vyzvanie súdneho exekútora alebo majiteľa tovarového ...

(4)

Ak vystaviteľ odoprie založený tovar vydať, postará sa súdny exekútor, v prípade uvedenom v ...

(5)

Majiteľ tovarového záložného listu k žiadosti (návrhu) podľa odseku 1 písm. a) a podľa odseku ...

(6)

Ak sa majiteľ tovarového záložného listu neuspokojil podľa odsekov 1 až 4, môže sa domáhať ...

(7)

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak a ak to nepodporuje povahe tovarového záložného listu, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 31
Spoločné ustanovenia
(1)

Skladovateľ je povinný majiteľovi majetkového listu ako aj majiteľovi záložného listu umožniť ...

(2)

Ak nastala poistná udalosť, prechádza právo na poistné plnenie na majiteľa záložného listu ...

§ 32
Použitie niektorých osobitných predpisov
(1)

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na cenné papiere podľa tohto zákona osobitné ...

(2)

Na záložné právo majiteľa oddeleného záložného listu, majiteľa tovarového záložného listu ...

(3)

Na spoločný prevod oboch častí skladiskového záložného listu alebo majetkového listu sa vzťahujú ...

(4)

Ak sa skladiskový záložný list alebo jeho oddelená časť alebo tovarový záložný list stratil ...

§ 33
Postup v konaní o výkone rozhodnutia a v konkurznom konaní
(1)

Tovar, na ktorý sa vydal skladiskový záložný list, ani práva majiteľa skladiskového záložného ...

(2)

V prípade vyhlásenia konkurzu,32) ktorý sa týka majetku majiteľa skladiskového záložného listu ...

(3)

V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 sa tovar, na ktorý znie skladiskový záložný list alebo ...

§ 34
Oprávnenie Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska je oprávnená nakupovať alebo prijímať do zábezpeky od bánk oddelene ...

§ 35
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť o vydanie osvedčenia od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje ...

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x)
prevádzkovanie verejného skladu.“.

Čl. IV

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

§ 175 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Predseda senátu postupuje podľa odsekov 1 až 3 aj vtedy, ak navrhovateľ predloží v prvopise ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1998.

Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 3 zákona č. 600/1992 Zb.
 • 3)  Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb.
 • 4)  Napríklad zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení neskorších ...
 • 5)  § 527 až 535 Obchodného zákonníka.
 • 6)  § 10 a § 33 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...
 • 7)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 8a)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. ...
 • 9)  Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.
 • 9a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 11)  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
 • 11a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb.
 • 13)  § 11 ods. 3 a 5 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 16)  Zákon č. 50/1976 Zb.
 • 17)  § 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
 • 18)  § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 20)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 21)  Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 4 až 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších ...
 • 23)  Čl. I. § 13 ods. 2 zákona č. 191/1950 Zb.
 • 24)  § 116 až 128 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný ...
 • 25)  Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb.§ 41 zákona č. ...
 • 26)  § 186 až 187 Exekučného poriadku.
 • 27)  § 41 Exekučného poriadku.
 • 28)  § 151a až 151m Občianskeho zákonníka.§ 299 a 535 Obchodného zákonníka.
 • 29)  Napríklad § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších ...
 • 30)  § 310 Civilného mimosporového poriadku.
 • 31)  Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. ...
 • 32)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 18 ods. 1, § 23 a 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore