Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obrane Slovenskej republiky 319/2002 účinný od 01.02.2020


Platnosť od: 25.06.2002
Účinnosť od: 01.02.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu, Živnostenské podnikanie, Vlastnícke práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD8 DS8 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o obrane Slovenskej republiky 319/2002 účinný od 01.02.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 319/2002 s účinnosťou od 01.02.2020 na základe 306/2019

Legislatívny proces k zákonu 306/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o obrane Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje vzťahy na úseku obrany Slovenskej republiky (ďalej len „obrana štátu"), ustanovuje ...

§ 2
Obrana štátu
(1)

Obrana štátu je súhrn opatrení, ktorými Slovenská republika zachováva mier, bráni a zabezpečuje svoju ...

(2)

Obrana štátu sa zabezpečuje aj v kybernetickom priestore1a) prostredníctvom opatrení zameraných na riešenie ...

(3)

Obranu štátu tvoria aj opatrenia Slovenskej republiky na boj proti terorizmu, ktoré v tejto oblasti ...

(4)

Ak hrozí nebezpečenstvo napadnutia Slovenskej republiky, na obranu štátnej hranice možno na základe ...

(5)

Systém obrany štátu je usporiadaný súbor prvkov a opatrení a ich vzájomných väzieb, ktorých prostredníctvom ...

(6)

Riadenie obrany štátu zahŕňa vyhodnocovanie hrozieb a ich rizík na úseku obrany štátu, rozhodovanie ...

(7)

V čase vojny alebo vojnového stavu7) sa na zabezpečenie riadenia obrany štátu vytvára hlavné miesto ...

§ 3
Príprava na obranu štátu
(1)

Príprava na obranu štátu zahŕňa

a)
vytváranie a udržiavanie obranných kapacít štátu,
b)
prípravu ozbrojených síl, prípravu ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a ďalších záchranných ...
c)
udržiavanie a rozvoj obrannej infraštruktúry vrátane výberu a zaradenia objektov obrannej infraštruktúry ...
d)
prípravu opatrení a činností hospodárskej mobilizácie,
e)
prípravu hlavného miesta riadenia obrany štátu,
f)
prípravu ústavných orgánov,
g)
prípravu ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ďalších orgánov štátnej správy ...
h)
prípravu obyvateľstva,
i)
preverovanie pripravenosti na plnenie úloh obrany štátu v čase vojny alebo vojnového stavu.
(2)

Obranné kapacity štátu zahŕňajú kapacity ozbrojených síl, kapacity ozbrojených zborov, Hasičského a ...

(3)

Príprava ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a ďalších záchranných zložiek a jednotiek ...

(4)

Príprava ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ďalších orgánov štátnej správy ...

(5)

Príprava obyvateľstva na obranu štátu zahŕňa jeho informovanie na úseku obrany štátu a rozvoj branného ...

(6)

Informovanie obyvateľstva o zabezpečení obrany štátu zabezpečujú ústavné orgány, ministerstvá, ostatné ...

(7)

Rozvoj branného povedomia a pripravenosti občanov Slovenskej republiky na obranu štátu sa zabezpečuje ...

a)
dobrovoľnej vojenskej prípravy občanov Slovenskej republiky,
b)
prípravy občanov Slovenskej republiky, ktorí sú zaradení do aktívnych záloh ozbrojených síl.
(8)

Povinný obsah výchovy a vzdelávania na základných školách a stredných školách sa zameriava aj na brannú ...

(9)

Na príprave alebo na činnosti uvedenej v odseku 8, okrem poslednej vety, sa na základe písomnej zmluvy ...

(10)

Ministerstvo obrany predkladá Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky požiadavky ...

(11)

Pripravenosť ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru, ďalších záchranných ...

a)
čiastkovým cvičením, ktoré je zamerané na preverenie samostatného plnenia týchto úloh, plnenia týchto ...
b)
komplexným cvičením, ktoré je zamerané na preverenie spoločného plnenia týchto úloh vrátane preverenia ...
(12)

Pripravenosť ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru, ďalších záchranných ...

DRUHÁ ČASŤ

RIADENIE A PLNENIE ÚLOH NA ÚSEKU OBRANY ŠTÁTU

§ 4
Národná rada Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky na úseku obrany štátu

a)

rozhoduje o základných otázkach bezpečnosti a obrany štátu,

b)

schvaľuje základné koncepcie bezpečnosti a obrany štátu a zásadné strategické dokumenty a rozvojové ...

c)

vykonáva kontrolu plnenia úloh bezpečnosti a obrany štátu.

§ 5
Prezident

Prezident na úseku obrany štátu môže

a)

navrhovať štátnym orgánom a iným právnickým osobám, ktoré plnia úlohy súvisiace so zachovávaním bezpečnosti ...

b)

vyžadovať od štátnych orgánov a iných právnických osôb, ktoré plnia úlohy súvisiace so zachovávaním ...

§ 6
Vláda

Vláda na úseku obrany štátu

a)

riadi činnosť ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ďalších orgánov štátnej správy ...

b)

riadi proces plánovania obrany štátu podľa § 25 a schvaľuje smernicu o plánovaní obrany štátu,

c)

schvaľuje koncepciu bezpečnostného systému štátu a koncepciu systému obrany štátu, ďalšie koncepčné ...

d)

predkladá Národnej rade Slovenskej republiky návrhy základných koncepcií bezpečnosti a obrany štátu ...

e)

rozhoduje o zásadných opatreniach prípravy na obranu štátu a o návrhu na preverenie pripravenosti na ...

f)

rozhoduje o zaradení objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo ...

g)

rozhoduje o návrhu identifikovaných hrozieb a ich rizík na úseku obrany štátu a o návrhu vyhodnotenia ...

h)

rozhoduje o územiach, ktoré sú potrebné na zabezpečenie úloh obrany štátu,

i)

plní úlohy podľa osobitných predpisov.

§ 7
Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany na úseku obrany štátu

a)

navrhuje vláde zásadné opatrenia na prípravu na obranu štátu,

b)

koordinuje a kontroluje v rozsahu svojej pôsobnosti výkon štátnej správy pri príprave a zabezpečení ...

c)

riadi prípravu a predkladá vláde

1.

návrh základnej koncepcie obrany štátu, Obrannej stratégie Slovenskej republiky, Vojenskej stratégie ...

2.

návrh koncepcie systému obrany štátu a ďalších koncepčných dokumentov,

3.

návrh rozvojových programov a plánov a návrh hodnotiacich dokumentov,

4.

návrh Národného systému reakcie na krízové situácie; návrh predkladá spolu s Ministerstvom vnútra Slovenskej ...

d)

riadi, koordinuje a kontroluje prípravu a priebeh mobilizácie ozbrojených síl a pripravuje pre vládu ...

1.

o vykonaní mimoriadnej služby profesionálnym vojakom a vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie ...

2.

o povolaní vojakov v zálohe a odvedených registrovaných občanov na výkon mimoriadnej služby,

3.

o povolaní občanov na výkon alternatívnej služby, alebo

4.

o čiastočnej alebo všeobecnej mobilizácii ozbrojených síl,8)

e)

pripravuje pre vládu návrh nariadenia o vykonaní odvodu registrovaných občanov,

f)

koordinuje

1.

rozvoj systému obrany štátu,

2.

prípravu a vykonanie medzinárodných cvičení pod vedením Organizácie Severoatlantickej zmluvy alebo Európskej ...

g)

riadi, koordinuje a kontroluje výkon štátnej správy, ktorý uskutočňujú okresné úrady, a plní úlohy štátnej ...

h)

podieľa sa na príprave

1.

návrhu základnej koncepcie bezpečnosti štátu, Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky a ďalších ...

2.

návrhu koncepcie bezpečnostného systému a ďalších koncepčných dokumentov v oblasti bezpečnosti štátu, ...

3.

návrhu rozvojových programov a plánov v oblasti bezpečnosti štátu,

i)

vypracúva návrh identifikovaných hrozieb a ich rizík na úseku obrany štátu a návrh vyhodnotenia politicko-vojenskej ...

j)

predkladá vláde návrh plánu prípravy orgánov štátnej správy a podieľa sa na príprave ústavných orgánov, ...

k)

navrhuje vláde preverenie pripravenosti vo forme komplexného cvičenia a mobilizačného cvičenia,

l)

navrhuje vláde zaradenie objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti ...

m)

zastupuje štát v konaní o náhradách za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva, za poskytnutie ...

n)

zabezpečuje ochranu a obranu objektov obrannej infraštruktúry, ktorých ochrana a obrana mu bola určená ...

o)

požaduje od ďalších ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov štátnej ...

p)

spracúva a predkladá vláde návrh smernice o plánovaní obrany štátu,

q)

navrhuje vláde územia potrebné na zabezpečenie úloh obrany štátu,

r)

vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku obrany štátu vo veciach, v ktorých v správnom konaní ...

s)

vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku obrany štátu vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú ...

t)

u)

plní opatrenia Národného systému reakcie na krízové situácie,

v)

zaujme na zabezpečenie svojej činnosti v čase vojny alebo vojnového stavu záložné miesto.

§ 8
Ďalšie ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie orgány štátnej správy s celoštátnou ...

Ďalšie ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie orgány štátnej správy s celoštátnou ...

a)

pripravujú a uskutočňujú opatrenia na zabezpečenie obrany štátu a kontrolujú prípravu a plnenie týchto ...

b)

podieľajú sa na rozvoji systému obrany štátu,

c)

pripravujú podklady potrebné na plánovanie obrany štátu a na vyžiadanie ich predkladajú ministerstvu ...

d)

podieľajú sa na príprave

1.

návrhu základnej koncepcie obrany štátu, Obrannej stratégie Slovenskej republiky a ďalších zásadných ...

2.

návrhu koncepcie systému obrany štátu a ďalších koncepčných dokumentov,

3.

návrhu rozvojových programov a plánov a návrhu hodnotiacich dokumentov,

e)

zúčastňujú sa na príprave na obranu štátu podľa plánu prípravy orgánov štátnej správy a plnia úlohy ...

f)

podieľajú sa na

1.

identifikovaní hrozieb a ich rizík a na vyhodnocovaní politicko-vojenskej situácie,

2.

príprave Národného systému reakcie na krízové situácie a plnia jeho opatrenia,

3.

medzinárodných cvičeniach,

4.

príprave ústavných orgánov na obranu štátu,

g)

zabezpečujú podporu obrany štátu podľa § 26,

h)

zabezpečujú ochranu objektov obrannej infraštruktúry uvedených v § 6 písm. f), ktorých ochranu im vláda ...

i)

zabezpečujú výrobné kapacity, skladovacie kapacity a zásoby potrebné na obranu štátu.10)

§ 10
Okresný úrad
(1)

Okresný úrad na úseku obrany štátu

a)
koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,
b)
prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu obciam, právnickým osobám, fyzickým osobám ...
c)
spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja pri vedení evidencie právnických osôb, fyzických osôb oprávnených ...
d)
spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja pri vedení jeho evidencie, určovaní a kontrole vhodnosti ...
e)
zúčastňuje sa na príprave na obranu štátu a plní úlohy spojené s preverením pripravenosti na plnenie ...
f)
ukladá na návrh okresného úradu v sídle kraja alebo na návrh obce vo svojom územnom obvode v čase vojny ...
g)
rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej žiadosti alebo ...
h)
ukladá na návrh okresného úradu v sídle kraja v čase vojny alebo vojnového stavu7) právnickým osobám, ...
i)
ukladá na návrh okresného úradu v sídle kraja v čase vojny alebo vojnového stavu7) právnickým osobám, ...
j)
ukladá v čase vojny alebo vojnového stavu7) fyzickej osobe, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo ...
1.
zotrvať v tomto vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní úlohy hospodárskej mobilizácie a fyzické osoby sú ...
2.
vykonávať aj iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, alebo u iného zamestnávateľa,
k)
oznamuje obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby, ktorým môže ...
l)
podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu podľa § 26.
(2)

Okresný úrad doručuje rozhodnutie o uložení povinnosti podľa odseku 1 písm. f), h) a i) prostredníctvom ...

(3)

Proti rozhodnutiu okresného úradu o uložení povinnosti podľa odseku 1 písm. f), h) a i) nie je prípustné ...

(4)

Okresný úrad sa podieľa na príprave orgánov obcí na obranu štátu.

(5)

Okresný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2

a)
vedie evidenciu registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl pre potreby ozbrojených ...
b)
realizuje oslobodenie občanov od výkonu mimoriadnej služby,
c)
vedie dokumentáciu občanov povinných vykonať alternatívnu službu namiesto mimoriadnej služby, poskytuje ...
d)
povoláva registrovaných občanov na odvod v čase vojny a vojnového stavu,
e)
vykonáva odvod a prieskum zdravotnej spôsobilosti občanov, ktorým vznikla branná povinnosť,
f)
vyraďuje občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, z evidencie po zániku brannej povinnosti,
g)
vedie evidenciu občanov, ktorí vykonali štátnu službu profesionálnych vojakov v ozbrojených silách, ...
h)
vykonáva v spolupráci s okresným úradom v územnom obvode kraja a obcou výber nehnuteľností a vecných ...
i)
predkladá podklady na rozhodnutie okresného úradu v územnom obvode kraja o uložení povinnosti poskytnúť ...
j)
na základe podkladov od obcí vedie evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie ...
k)
poskytuje služobnému úradu11c) na účely plnenia úloh personálneho doplňovania ozbrojených síl údaje ...
l)
navrhuje okresnému úradu v územnom obvode kraja fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového ...
m)
podieľa sa na plnení opatrení pri príprave obrany štátu najmä v oblasti brannej výchovy obyvateľstva ...
n)
spolupracuje
1.
s miestnymi orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, právnickými osobami, fyzickými ...
2.
s okresnými úradmi v územnom obvode kraja pri výkone kontroly plnenia úloh podľa tohto zákona a pri ...
3.
s útvarmi a zariadeniami ozbrojených síl pri plnení úloh podľa tohto zákona,
o)
prejednáva v prvom stupni priestupky a správne delikty, ukladá pokuty za priestupky a správne delikty ...
p)
predkladá ministerstvu obrany podklady na priznanie vojenskej hodnosti občanovi, ktorý bol v služobnom ...
q)
prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu okresným úradom v územnom obvode kraja a kontroluje ...
r)
koordinuje v spolupráci s vyšším územným celkom prípravu a zabezpečenie plnenia úloh potrebných na obranu ...
s)
vedie evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná ...
t)
povoláva vojakov v zálohe na plnenie úloh ozbrojených síl,
u)
zabezpečuje prípravu miestnych orgánov štátnej správy, prípravu orgánov obcí a orgánov vyšších územných ...
§ 11
Obec
(1)

Obec na úseku obrany štátu

a)
vedie evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým ...
b)
navrhuje okresnému úradu v sídle kraja nehnuteľnosti a vecné prostriedky vhodné a technicky spôsobilé ...
c)
doručuje povolávacie rozkazy na odvod, povolávacie rozkazy na výkon mimoriadnej služby, povolávacie ...
d)
navrhuje okresnému úradu fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu7) uložená ...
e)
podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu podľa § 26,
f)
zúčastňuje sa na príprave na obranu štátu a plní úlohy spojené s preverením pripravenosti na plnenie ...
g)
plní ďalšie úlohy podľa pokynov okresného úradu.
(2)

Obec je pri plnení úloh obrany štátu podľa tohto zákona financovaná formou štátnych dotácií.12)

§ 12
Vyšší územný celok
(1)

Vyšší územný celok na úseku obrany štátu

a)
v súčinnosti s okresným úradom v sídle kraja a obcami sa podieľa na príprave a kontrole zabezpečenia ...
b)
podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí v obvode vyššieho územného celku na ...
c)
podieľa sa na príprave obyvateľstva na obranu štátu v obvode svojej pôsobnosti podľa § 3 ods. 8,
d)
zúčastňuje sa na príprave na obranu štátu, podieľa sa na príprave orgánov obcí na obranu štátu a plní ...
e)
zabezpečuje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie.
(2)

Vyšší územný celok je pri plnení úloh obrany štátu podľa tohto zákona financovaný formou štátnych dotácií.12) ...

§ 12a

Právnické osoby, ktoré vlastnia alebo spravujú objekty osobitnej dôležitosti a ďalšie dôležité objekty, ...

§ 16a
Evidencia osôb
(1)

Evidencia fyzických osôb podľa § 10 ods. 1 písm. f) a ods. 5 písm. s) obsahuje tieto údaje:

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
miesto pobytu,
d)
dosiahnuté vzdelanie a
e)
špecializáciu v študijnom odbore, ak ide o sestru alebo zdravotníckeho laboranta.
(2)

Evidencia fyzických osôb podľa § 11 ods. 1 písm. d) obsahuje tieto údaje:

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
miesto pobytu a
d)
dosiahnuté vzdelanie.
(3)

Evidencia právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb podľa § 10 ods. ...

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej ...
b)
meno a priezvisko, miesto pobytu a rodné číslo fyzickej osoby.
(4)

Na plnenie úloh súvisiacich s riadením mobilizácie ozbrojených síl okresný úrad v sídle kraja poskytuje ...

(5)

Na plnenie úloh súvisiacich s plnením pracovnej povinnosti fyzickými osobami okresný úrad v sídle kraja ...

(6)

Príjemca údajov uvedený v § 10 ods. 5 písm. k) uchováva poskytnuté údaje po dobu piatich rokov od ich ...

(7)

Na spracúvanie údajov podľa odsekov 1 až 5 sa nevyžaduje súhlas dotknutých osôb.15c)

§ 16b
Informačný mobilizačný systém
(1)

Ministerstvo obrany na účely spracúvania údajov potrebných na zabezpečenie mobilizácie ozbrojených síl ...

a)
register registrovaných občanov,
b)
register vojakov v zálohe,
c)
register občanov povinných vykonať alternatívnu službu namiesto mimoriadnej služby,
d)
register fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť, ...
e)
register právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým sa môže ...
f)
register právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým sa môže ...
(2)

Registre podľa odseku 1 písm. a) až c) obsahujú súbor osobných údajov občana a jeho blízkych osôb uvedených ...

(3)

Register podľa odseku 1 písm. d) obsahuje súbor osobných údajov fyzickej osoby uvedených v § 16a ods. ...

(4)

Registre podľa odseku 1 písm. e) a f) obsahujú súbor údajov uvedených v § 16a ods. 3, ktoré sa spracúvajú ...

(5)

Registre podľa odseku 1 sa vedú v elektronickej podobe a v listinnej podobe, pričom registre v listinnej ...

(6)

Na účely zabezpečenia plnenia úloh podľa osobitného predpisu má Vojenské spravodajstvo a Slovenská informačná ...

TRETIA ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB, FYZICKÝCH OSÔB OPRÁVNENÝCH NA PODNIKANIE A FYZICKÝCH OSÔB

§ 17
Práva právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb
(1)

Právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby sú povinné plniť úlohy na úseku ...

(2)

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú na úseku obrany štátu oprávnené

a)
upravovať pracovnoprávne vzťahy alebo obdobné pracovné vzťahy svojich zamestnancov a štátnozamestnanecké ...
b)
písomne žiadať okresný úrad o oslobodenie svojich zamestnancov od uloženej pracovnej povinnosti,
c)
uplatňovať náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva, poskytovanie ubytovania ...
§ 18
Povinnosti právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb
(1)

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú na úseku obrany štátu povinné

a)
plniť úlohy spojené s prípravou a so zabezpečovaním podpory obrany štátu,
b)
spracúvať plány ochrany objektov obrannej infraštruktúry, ktorých ochranu im určila vláda podľa § 6 ...
c)
umožniť orgánom uvedeným v § 10 vykonanie kontroly svojej pripravenosti na plnenie úloh potrebných na ...
d)
poskytnúť v čase vojny alebo vojnového stavu7) ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených ...
e)
zabezpečovať uskladňovanie, doplňovanie a ochraňovanie majetku štátu určeného na plnenie úloh potrebných ...
(2)

Osoby oprávnené na podnikanie sú na úseku obrany štátu v kybernetickom priestore povinné poskytnúť Vojenským ...

(3)

Fyzické osoby sú na úseku obrany štátu povinné

a)
plniť pracovnú povinnosť v čase vojny alebo vojnového stavu7) uloženú okresným úradom,
b)
poskytnúť v čase vojny alebo vojnového stavu7) ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených ...

ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 19
Pracovná povinnosť
(1)

Pracovná povinnosť je povinnosť fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ...

(2)

Pracovnú povinnosť v čase vojny alebo vojnového stavu7) možno podľa tohto zákona uložiť fyzickej osobe, ...

(3)

Fyzická osoba, ktorej bola uložená pracovná povinnosť a ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom ...

(4)

Pracovnú povinnosť v čase vojny alebo vojnového stavu7) nemožno uložiť

a)
fyzickej osobe so zmenenou pracovnou schopnosťou a osobe so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažkým ...
b)
fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov a staršej ako 65 rokov,
c)
tehotnej žene a žene do konca tretieho mesiaca po pôrode, ak sa dieťa narodilo mŕtve, zomrelo alebo ...
d)
žene alebo osamelému mužovi, ktorý sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 15 rokov,
e)
žene alebo osamelému mužovi, ktorý sa trvalo stará o dieťa staršie ako 15 rokov, ktoré má dlhodobo nepriaznivý ...
f)
žene alebo mužovi, ktorý sa osobne celodenne a riadne stará o fyzickú osobu, ktorá je prevažne alebo ...
g)
fyzickej osobe vykonávajúcej profesionálnu službu, mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu a občanovi, ...
h)
fyzickej osobe oslobodenej od výkonu mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu.17)
(5)

Osoba uvedená v odseku 4 písm. a) a c) a fyzická osoba mladšia ako 18 rokov nemôžu dobrovoľne prevziať ...

(6)

Ústredné orgány štátnej správy, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady ...

(7)

Od pracovnej povinnosti sa oslobodzuje aj fyzická osoba počas výkonu verejnej funkcie, a to do 65 rokov ...

(8)

Zamestnávateľ uvedený v odseku 6 je povinný každoročne do 31. januára predložiť okresnému úradu zoznam ...

a)
meno, priezvisko, akademický titul,
b)
rodné číslo,
c)
adresu trvalého pobytu.
§ 20
Povinnosť poskytnúť ubytovanie
(1)

Povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného ...

(2)

Stavby alebo budovy vhodné na ubytovanie osôb podľa odseku 1 sú stavby a budovy

a)
hygienicky a technicky spôsobilé na ubytovanie osôb,
b)
dočasne neobývané,
c)
kapacitne vyhovujúce na ubytovanie osôb.
§ 21
Povinnosť poskytnúť vecné prostriedky
(1)

Vecným prostriedkom je hnuteľná vec, ktorá môže byť použitá na obranu štátu.

(2)

Povinnosť poskytnúť vecné prostriedky v čase vojny alebo vojnového stavu7) na plnenie úloh obrany štátu ...

(3)

Povinnosť poskytnúť vecné prostriedky v čase vojny alebo vojnového stavu7) nemožno uložiť

a)
ozbrojeným silám,
b)
ozbrojeným zborom,
c)
Hasičskému a záchrannému zboru a záchranným službám,
d)
ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom štátnej správy s celoštátnou ...
e)
obciam a vyšším územným celkom,
f)
zamestnávateľovi v rozsahu plnenia úloh hospodárskej mobilizácie,
g)
civilnej ochrane,
h)
Národnej banke Slovenska,
i)
fyzickým osobám so zmenenou pracovnou schopnosťou a osobám so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažkým ...
j)
fyzickým osobám, ak by ich poskytnutím bola ohrozená ich výživa alebo ak by bolo ohrozené plnenie ich ...
k)
právnickej osobe, ktorá zabezpečuje ochranu objektu osobitnej dôležitosti alebo ďalšieho dôležitého ...
§ 22
Vrátenie poskytnutých vecných prostriedkov

Poskytnuté vecné prostriedky sa bezprostredne po zániku dôvodov, pre ktoré boli poskytnuté, vrátia oprávnenej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VYVLASTŇOVANIE

§ 23
Vyvlastňovanie vo verejnom záujme na účely obrany v čase vojny alebo vojnového stavu
(1)

Na účely obrany štátu podľa tohto zákona možno v čase vojny alebo vojnového stavu vo verejnom záujme ...

(2)

Vyvlastniť nehnuteľnosti podľa odseku 1 možno len vtedy, ak účel vyvlastnenia podľa tohto zákona nemožno ...

(3)

Návrh na vyvlastnenie podľa odseku 1 môže podať ministerstvo obrany.

(4)

Návrh na vyvlastnenie podáva ministerstvo obrany na okresnom úrade, v ktorého obvode sa nachádza vyvlastňovaná ...

(5)

Začatie vyvlastňovacieho konania sa zapisuje na žiadosť ministerstva obrany do katastra nehnuteľností.18) ...

(6)

Vyvlastnenie na účely obrany štátu možno uskutočniť iba v nevyhnutnej miere a za primeranú náhradu.

(7)

Návrh na vyvlastnenie obsahuje

a)
označenie vyvlastňovaného pozemku alebo stavby, alebo ich častí podľa údajov katastra nehnuteľností,
b)
označenie účastníkov konania; ak ministerstvu obrany nie je známe a v úradných evidenciách nezistí meno ...
c)
navrhovaný rozsah a odôvodnenie požiadavky s uvedením účelu, na ktorý sa vyvlastnenie navrhuje,
d)
návrh náhrady a dôkaz o tom, že pokus o získanie vlastníckeho práva k pozemku alebo k stavbe dohodou ...
e)
geometrický plán znázorňujúci rozsah navrhnutého vyvlastnenia, ak ide o časti pozemkov; ak v čase podania ...
f)
výpis z katastra nehnuteľností.
(8)

Príslušný okresný úrad bezodkladne upovedomí o došlom návrhu na vyvlastnenie vlastníka nehnuteľnosti, ...

(9)

Ak sa vyzvaná osoba v osemdňovej lehote nevyjadrí alebo vyhlási, že nie je ochotná uzavrieť dohodu, ...

(10)

Ak sa prejednajú námietky alebo sa vykoná miestne vyšetrovanie bez toho, že došlo k dohode, vydá príslušný ...

(11)

Rozhodnutie o vyvlastnení obsahuje

a)
označenie vyvlastňovaných nehnuteľností podľa údajov katastra nehnuteľností,
b)
označenie ministerstva obrany,
c)
meno vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, proti ktorej smeruje vyvlastnenie, ak sa zistilo,
d)
dôvody vyvlastnenia,
e)
lehotu, do ktorej je ministerstvo obrany povinné začať s užívaním vyvlastnenej nehnuteľnosti alebo práva, ...
f)
určenie výšky náhrady za vyvlastnenie,
g)
predkupné právo vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, ktoré na účely tohto ustanovenia je predmetom ...
h)
výrok, odôvodnenie a poučenie, dátum vydania, číslo spisu, orgán, ktorý rozhodnutie vydal, a odtlačok ...
(12)

Rozhodnutie o vyvlastnení sa zapisuje do katastra nehnuteľností záznamom predkupného práva podľa odseku ...

§ 24
Osobitné ustanovenie

Vyznačenie vyvlastnených nehnuteľností slúžiacich v čase vojny alebo vojnového stavu7) na účely obrany ...

§ 24a
Vyvlastňovanie vo verejnom záujme na účely obrany v stave bezpečnosti
(1)

Pozemky vrátane práv k nim potrebné na uskutočnenie stavieb pre obranu štátu,20aa) ktoré budú slúžiť ...

(2)

Na vyvlastnenie sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu upravujúce vyvlastňovanie.20ab)

§ 24b
Stavba pre obranu štátu dotknutá výstavbou
(1)

Ak v dôsledku výstavby by sa mala zrušiť stavba pre obranu štátu,20aa) ktorú by investor výstavby mohol ...

(2)

Vlastník alebo správca pôvodnej stavby uzavrie s investorom dohodu, ktorej obsahom bude

a)
splnomocnenie na zastupovanie vo veciach stavby pred príslušnými orgánmi,
b)
určenie podmienok realizácie stavby.
(3)

Dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia náhradnej stavby prechádza vlastníctvo pôvodnej stavby ...

(4)

Ak malo ministerstvo obrany alebo právnické osoby v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ...

PIATA ČASŤ

PLÁNOVANIE OBRANY ŠTÁTU A PODPORA OBRANY ŠTÁTU

§ 25
Plánovanie obrany štátu
(1)

Plánovanie obrany štátu zahŕňa obranné plánovanie, plánovanie použitia ozbrojených síl na účely obrany ...

(2)

Obranné plánovanie zahŕňa spracúvanie dlhodobých, strednodobých a krátkodobých plánov vytvárania, udržiavania ...

(3)

Dlhodobé plány určujú ciele a postupy na 10 až 15 rokov na dosiahnutie požadovaných kapacít a spôsobilostí ...

(4)

Strednodobé plány určujú vyvážený postup a efektívne rozloženie zdrojov na tri až šesť rokov na zabezpečenie ...

(5)

Krátkodobé plány určujú záväzný postup a rozdelenie finančných zdrojov na jeden až dva roky na reálne ...

(6)

Plánovanie použitia ozbrojených síl na účely obrany štátu zahŕňa spracúvanie

a)
situačných plánov,
b)
plánov použitia ozbrojených síl v čase vojny a plánov použitia ozbrojených síl v čase vojnového stavu, ...
c)
stálych plánov použitia ozbrojených síl.
(7)

Situačné plány sa spracúvajú na základe vyhodnotenia možného ohrozenia štátu v súlade so zásadnými strategickými ...

(8)

Na základe vyhodnotenia politicko-vojenskej situácie a podľa povahy hrozby a jej rizík na úseku obrany ...

(9)

Stály plán použitia ozbrojených síl sa spracúva pre konkrétne a trvalé hrozby na úseku obrany štátu ...

(10)

Plánovanie mobilizácie ozbrojených síl zahŕňa spracúvanie

a)
plánu všeobecnej mobilizácie,
b)
plánu čiastočnej mobilizácie,
c)
plánu mobilizačného cvičenia.
(11)

Za prípravu obranného plánovania a plnenie úloh vyplývajúcich zo schválených plánov podľa odseku 2 zodpovedajú ...

(12)

Plány podľa odsekov 6 a 10 spracúva ministerstvo obrany v súčinnosti s Generálnym štábom ozbrojených ...

(13)

Ministerstvo obrany informuje vládu o úlohách ozbrojených síl a o zložení ozbrojených síl, ktoré sa ...

(14)

S dokumentáciou spracovanou v procese plánovania obrany štátu sa zosúlaďuje dokumentácia spracovaná ...

§ 26
Podpora obrany štátu
(1)

Podporu obrany štátu tvorí obranná infraštruktúra, jej udržiavanie a rozvoj, dodávky tovarov a štátnych ...

(2)

Obrannú infraštruktúru tvoria pozemky a objekty, ktorými sú stavby, budovy a zariadenia, elektronické ...

(3)

Obrannú infraštruktúru tvoria aj pozemky vo vlastníctve štátu v správe právnických osôb, ktoré sú v ...

(4)

Ozbrojeným silám sa na zabezpečenie obrany štátu v čase vojny alebo vojnového stavu poskytujú dodávky ...

(5)

Služby a činnosti poskytované ozbrojeným silám na zabezpečenie obrany štátu zahŕňajú najmä zdravotnícke, ...

(6)

Dodávky tovarov, služby a činnosti podľa odsekov 4 a 5 sa poskytujú ozbrojeným silám na zabezpečenie ...

(7)

Príprava a rozvoj podpory obrany štátu sa zabezpečujú podľa potrieb obrany štátu na základe plánu, ktorý ...

(8)

Slovenská republika poskytuje zahraničným ozbrojeným silám prijatým na jej území určenú obrannú infraštruktúru, ...

(9)

Bezpečnosť a stabilita dodávok tovarov a poskytovania služieb a činností ozbrojeným silám a ďalším výkonným ...

§ 27
Objekty osobitnej dôležitosti a ďalšie dôležité objekty
(1)

Objekty osobitnej dôležitosti sú strategické objekty obrannej infraštruktúry, ktorých poškodenie alebo ...

(2)

Ďalšie dôležité objekty sú objekty obrannej infraštruktúry, ktorých poškodenie alebo zničenie obmedzí ...

(3)

Návrhy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov štátnej správy s ...

(4)

Za ochranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov určených vládou podľa tohto ...

(5)

Za obranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov zodpovedá ministerstvo obrany ...

(6)

Výdavky na ochranu a obranu objektov obrannej infraštruktúry podľa odsekov 4 a 5 sa uhrádzajú zo štátneho ...

(7)

Kritériá na zaradenie objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a ...

ŠIESTA ČASŤ

USTANOVENIA O NÁHRADÁCH

§ 28
Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva, za poskytnutie vecného prostriedku ...
(1)

Za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva, za poskytnutie vecného prostriedku, splnenie ...

(2)

Právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie a fyzická osoba, ktorej bola uložená povinnosť ...

(3)

Ak dôjde k nútenému obmedzeniu výkonu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, poskytne sa jej vlastníkovi ...

(4)

Za splnenú pracovnú povinnosť, ak nemožno určiť náhradu dohodou, ustanoví sa náhrada vo výške, ktorá ...

(5)

Pri ustanovení náhrady za poskytnutie vecného prostriedku sa vychádza z výšky ceny poskytnutého vecného ...

§ 29
Náhrada škody
(1)

Štát zodpovedá za škodu spôsobenú právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým ...

(2)

Náhradu škody podľa odseku 1 poskytuje štát v peniazoch prostredníctvom príslušného okresného úradu, ...

(3)

Nárok na náhradu škody s uvedením dôvodov uplatňuje poškodený na príslušnom okresnom úrade do šiestich ...

(4)

V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže príslušný okresný úrad na základe písomnej žiadosti poškodeného ...

§ 30
Spoločné ustanovenie o náhradách

Na náhradu podľa § 28 a na náhradu škody podľa § 29 sa vzťahujú osobitné predpisy,22) ak tento zákon ...

§ 31
Vojnová škoda
(1)

Vojnová škoda je ujma na zdraví fyzickej osoby alebo škoda na veci, ktorá bola spôsobená zahraničnými ...

(2)

Za vojnovú škodu zodpovedá štát.

(3)

O vojnovej škode rozhoduje súd podľa osobitného predpisu.23)

SIEDMA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

Správne delikty

§ 32
Príslušný okresný úrad môže uložiť pokutu do výšky 9 958 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej ...
a)

nesplní úlohy spojené s prípravou a so zabezpečovaním podpory obrany štátu podľa rozhodnutia príslušného ...

b)

nezabezpečí ochranu objektov obrannej infraštruktúry podľa § 12a alebo nespracuje plán ich ochrany podľa ...

c)

neumožní orgánom uvedeným v § 10 vykonať kontrolu svojej pripravenosti na plnenie úloh v čase vojny ...

d)

neposkytne v čase vojny alebo vojnového stavu7) ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených ...

e)

nezabezpečí uskladňovanie, doplňovanie a ochraňovanie majetku štátu určeného na plnenie úloh potrebných ...

§ 33
(1)

Pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uloží príslušný okresný úrad do ...

(2)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť porušenia alebo nesplnenia povinnosti podľa § 32, ...

(3)

Príslušný okresný úrad môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby vykonal opatrenia ...

(4)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(5)

Výnosy z pokút uložených za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(6)

Na prejednávanie správnych deliktov podľa tohto zákona v prvom stupni je príslušný okresný úrad podľa ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 34

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,24) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 34a
(1)

Zrušujú sa územné vojenské správy, ktorých územným obvodom je okres, okrem:

a)
Územnej vojenskej správy Banská Bystrica,
b)
Územnej vojenskej správy Bratislava IV, ktorej názov od 1. októbra 2003 je Územná vojenská správa Bratislava, ...
c)
Územnej vojenskej správy Košice II, ktorej názov od 1. októbra 2003 je Územná vojenská správa Košice, ...
d)
Územnej vojenskej správy Nitra,
e)
Územnej vojenskej správy Prešov,
f)
Územnej vojenskej správy Trenčín,
g)
Územnej vojenskej správy Trnava,
h)
Územnej vojenskej správy Žilina.
(2)

K 31. decembru 2003 sa zrušuje

a)
Vyššia vojenská správa so sídlom v Bratislave,
b)
Vyššia vojenská správa so sídlom v Košiciach.
(3)

Územné vojenské správy uvedené v odseku 1 písm. a) až h) sú územnými vojenskými správami podľa § 15.

§ 34b

Zrušuje sa Vyššia vojenská správa.

§ 34c

Územné vojenské správy sa zrušujú podľa osobitného predpisu.24a)

Prechodné ustanovenia

§ 35
(1)

Konania okresných vojenských správ a úradov vojenských správ, ktoré sa začali pred 1. marcom 2002 a ...

(2)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a obdobných pracovných vzťahov zamestnancov ...

(3)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „úrad vojenskej správy" alebo „okresná ...

§ 35a
(1)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov,25) ktorí k 30. ...

(2)

Územná vojenská správa (§ 34a ods. 1 a 3) je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu,26) ktorá je ...

(3)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov,25) ktorí k 31. ...

(4)

Vyššia vojenská správa so sídlom v Banskej Bystrici je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu,26) ...

(5)

Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov zrušených územných vojenských správ prechádzajú ...

(6)

Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov zrušenej Vyššej vojenskej správy so sídlom ...

§ 35b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru ...

(2)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom ...

(3)

Nehnuteľný majetok štátu, ktorý mala v správe Vyššia vojenská správa k 31. decembru 2007, prechádza ...

(4)

Hnuteľný majetok štátu vrátane nehmotného majetku štátu, ktorý mala v správe Vyššia vojenská správa ...

(5)

Pohľadávky a záväzky Vyššej vojenskej správy prechádzajú od 1. januára 2008 na ministerstvo.

(6)

Práva a povinnosti Vyššej vojenskej správy z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknuté do ...

(7)

Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb, ...

(8)

O prechode správy majetku štátu, prechode práv a povinností z majetkovoprávnych a iných vzťahov, o prechode ...

§ 35c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2010

Na účely obrany štátu možno vyvlastniť aj pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe ministerstva, ...

§ 36
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení zákona č. 101/1964 Zb., ...

2.

vládne nariadenie č. 41/1961 Zb. o ubytovaní ozbrojených síl,

3.

vládne nariadenie č. 42/1961 Zb. o vyvlastnení pre účely obrany v znení vládneho nariadenia č. 44/1963 ...

§ 37
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 1a)  § 3 písm. b) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 1b)  § 27 ods. 10 zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 1c)  § 2 písm. a) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.
 • 1d)  § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona ...
 • 6)  § 4 ods. 8 a 9 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
 • 7)  Čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 7a)  Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
 • 7b)  § 3 písm. l) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 ...
 • 7c)  § 14e zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 8)  Čl. 102 ods. 1 písm. m) a čl. 119 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 ...
 • 8a)  Zákon č. 569 /2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.
 • 9)  Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 9a)  § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších ...
 • 11)  Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
 • 11a)  § 21 ods. 2 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11b)  § 5 a 6 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších ...
 • 11c)  § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl ...
 • 11d)  § 21 ods. 3 písm. a) až d), f) a k) zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.
 • 11e)  Napríklad zákon č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 569/2005 Z. z. v znení neskorších ...
 • 11f)  § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 473/2009 Z. z.
 • 12)  Čl. 11 ods. 6 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 15c)  § 13 ods. 1 písm. c) a písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ...
 • 15ca)  § 5 ods. 2 zákona č. 569/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 21 ods. 5 zákona č. 570/2005 Z. z. ...
 • 15cb)  § 6 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 15d)  § 4a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení zákona č. 69/2018 Z. ...
 • 16)  § 6 zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 17)  § 17 zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 18)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 19)  § 33 písm. d) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení ...
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...
 • 20a)  Zákon č. 321/2002 Z. z.
 • 20aa)  § 139b ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 20ab)  § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 20ac)  § 24 a 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 20ad)  § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 20ae)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 20af)  § 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 ...
 • 20ag)  § 45a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 20ah)  § 11 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona ...
 • 20ai)  § 11 písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20aj)  Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 21)  § 4 ods. 1 písm. a), d), e) a f) zákona č. 179/2011 Z. z.
 • 21a)  Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22)  Napríklad Zákonník práce, Občiansky zákonník.
 • 23)  Občiansky zákonník.
 • 24)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 24a)  Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25)  § 40, 122 a 124 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 26)  § 31 ods. 5 Zákonníka práce.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore