Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2009 účinný od 21.07.2020

Platnosť od: 10.07.2009
Účinnosť od: 21.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD4373DS4EUPP5ČL4

Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2009 účinný od 21.07.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 274/2009 s účinnosťou od 21.07.2020 na základe 198/2020

Legislatívny proces k zákonu 198/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prirodzených ...
b)
uznávanie, zmeny a využitie poľovných revírov,
c)
poľovnícke hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu,
d)
ochranu poľovníctva a zveri, starostlivosť o zver, zlepšovanie životných podmienok zveri a pôsobnosť ...
e)
vznik, registráciu a zánik poľovníckej organizácie,
f)
organizáciu, postavenie a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „komora“),
g)
podmienky na lov a zužitkovanie zveri,
h)
náhradu škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri,
i)
pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva a štátny dozor v poľovníctve,
j)
zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na tie jedince raticovej zveri, ktoré sú chované vo farmových chovoch a ktoré ...

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

časom núdze obdobie určené okresným úradom v sídle kraja,

b)

chovateľským celkom časť poľovnej oblasti alebo poľovnej lokality vytvorená jej rozdelením na menšie ...

c)

chovom zveri odborná starostlivosť o zver, ochrana zveri a odborný zásah do populácií jednotlivých druhov ...

d)

knihou návštev poľovného revíru kniha, ktorú vedie užívateľ poľovného revíru na evidenciu návštev poľovného ...

e)

lovom zveri získavanie zveri odstrelom, odchytom, poľovnými dravcami alebo pomocou fretky,

f)

nepoľovnou plochou zastavané územie obce, zastavaný pozemok, cintorín, nádvorie a dvor, ihrisko, ohradená ...

g)

normovaným kmeňovým stavom zveri počet jedincov chovaného druhu zveri v príslušnej kvalitatívnej triede ...

h)

poľovne upotrebiteľným psom pes uznaného poľovného plemena s preukazom o pôvode, ktorý úspešne absolvoval ...

i)

poľovníckou trofejou rohy, parohy alebo parôžky raticovej zveri vrátane hlavy oddelenej medzi lebkou ...

j)

poľovníckym hospodárením súbor činností vykonávaných užívateľom poľovného revíru v oblasti poľovníckeho ...

k)

poľovníckym zariadením objekt slúžiaci na prikrmovanie zveri, napájanie zveri, pozorovanie zveri, lov ...

l)

poľovníctvom súhrn činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie ...

m)

poľovnou lokalitou ucelené územie v rámci poľovnej oblasti s výskytom danielej zveri alebo muflónej ...

n)

poľovnou oblasťou rozsiahle ucelené územie s vhodnými prírodnými podmienkami pre príslušný druh hlavnej ...

o)

poľovným pozemkom každá plocha, ktorá nie je uvedená v písmene f),

p)

poľovným revírom poľovný pozemok alebo súbor súvislých poľovných pozemkov jedného alebo viacerých vlastníkov ...

q)

právom a výkonom poľovníctva súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú ...

r)

samostatným poľovným revírom poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve jednej fyzickej ...

s)

spoločným poľovným revírom poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve viacerých vlastníkov, ...

t)

súvislými poľovnými pozemkami poľovné pozemky, z ktorých sa dá dostať z jedného na druhý bez prekročenia ...

u)

vlastníkmi spoločného poľovného revíru všetci majitelia poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný spoločný ...

v)

vlastníkom poľovného revíru majiteľ, z ktorého poľovných pozemkov je uznaný samostatný poľovný revír, ...

w)

užívaním poľovného revíru výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri,

x)

užívateľom poľovného revíru fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva právo poľovníctva v ...

y)

užívateľom poľovných pozemkov osoba, ktorá poľnohospodársky, lesnícky, vodohospodársky alebo rybársky ...

z)

zverou populácia voľne žijúcich druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 1.

Poľovný revír
§ 3 - Podmienky uznávania poľovného revíru
(1)

Pri uznávaní poľovného revíru okresný úrad prednostne prihliada na životné potreby zveri tak, aby zver ...

a)
primerané zdroje prirodzenej potravy a vody,
b)
zaručené podmienky prirodzeného rozmnožovania a vývoja,
c)
vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj.
(2)

Hranice poľovného revíru musia byť v teréne zreteľné tak, aby

a)
ak je to možné, sa kryli s prírodnými hranicami alebo v prírode zreteľnými hranicami,
b)
súčasťou poľovného revíru neboli pre zver nebezpečné alebo neprekonateľné prekážky, ktoré zabraňujú ...
c)
poľovné pozemky, z ktorých je poľovný revír uznaný, boli celé zahrnuté do niektorého poľovného revíru, ...
(3)

Okresný úrad uzná za poľovný revír súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov, ktoré ...

a)
1 000 ha v poľovných oblastiach s chovom malej zveri a srnčej zveri,
b)
2 000 ha v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri.
(4)

Pri uznávaní poľovného revíru vykoná okresný úrad obhliadku navrhovaných hraníc poľovného revíru a v ...

(5)

Na zaokrúhlenie hraníc poľovného revíru môže okresný úrad pričleniť alebo odčleniť poľovné pozemky, ...

(6)

Za splnenie podmienok na riadne poľovnícke hospodárenie sa na účely tohto zákona považuje splnenie podmienok ...

(7)

Poľovné pozemky, ktoré nedosahujú výmeru podľa odseku 3 a ktoré sa nepoužijú na vytvorenie poľovného ...

§ 4 - Uznávanie poľovného revíru
(1)

Žiadosť o uznanie poľovného revíru môže podať vlastník alebo vlastníci poľovného pozemku, z ktorého ...

(2)

Na podanie návrhu na uznanie spoločného poľovného revíru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých ...

(3)

Ak poľovné pozemky navrhnuté na uznanie za poľovný revír ležia v obvode pôsobnosti viacerých okresných ...

(4)

Žiadosť o uznanie poľovného revíru obsahuje:

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum ...
b)
doklad o vlastníctve k poľovným pozemkom, z ktorých má byť poľovný revír uznaný,
c)
grafickú identifikáciu poľovných pozemkov a mapový zákres navrhovaných hraníc poľovného revíru na katastrálnej ...
d)
opis hraníc navrhovaného poľovného revíru,
d)
notársku zápisnicu, ktorou bolo osvedčené zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov a ktorá obsahuje ...
(5)

V rozhodnutí o uznaní poľovného revíru okresný úrad uvedie názov poľovného revíru, celkovú výmeru poľovného ...

(6)

Ak vznikne počas konania o uznaní poľovného revíru alebo v uznanom poľovnom revíri potreba zabezpečiť ...

(7)

Vlastník pozemku, ktorý bol zaradený do poľovného revíru, môže požiadať o vyhlásenie pozemku za nepoľovnú ...

a)
jednoznačne identifikovaný, napríklad geometrickým plánom,
b)
v teréne zreteľne označený.
(8)

Ak pozemok prestal spĺňať podmienky nepoľovnej plochy alebo ak zanikli podmienky, pre ktoré bol vyhlásený ...

§ 5 - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
(1)

Vlastníci poľovných pozemkov rozhodujú o podaní žiadosti o uznanie poľovného revíru na zhromaždení vlastníkov ...

(2)

Na zhromaždení práva vlastníka vykonáva orgán alebo organizácia podľa osobitných predpisov.6)

(3)

Zhromaždenie zvoláva zástupca najmenej jednej tretiny vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len „zvolávateľ“) ...

(4)

Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina vlastníkov poľovných ...

(5)

Prítomní vlastníci poľovných pozemkov sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo ...

(6)

Na zhromaždení má hlas vlastníka poľovného pozemku váhu podielu na výmere vlastnených poľovných pozemkov ...

(7)

Zhromaždenie si zvolí ním určený počet splnomocnencov, ktorým určí rozsah zastupovania vlastníkov poľovných ...

§ 6 - Zvernica
(1)

Samostatnou zvernicou na účely tohto zákona je druh oploteného poľovného revíru s vhodnými podmienkami ...

(2)

Okresný úrad uzná za samostatnú zvernicu súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov ...

(3)

Okresný úrad schváli v poľovnom revíri na žiadosť užívateľa poľovného revíru uznanú zvernicu, ak sú ...

(4)

Pred vybudovaním oplotenia zvernice a uznaním zvernice podľa odseku 2 alebo schválením zvernice podľa ...

(5)

Projekt podľa odseku 4 vypracúva fyzická osoba, ktorá preukáže na túto činnosť odbornú spôsobilosť, ...

(6)

K žiadosti o uznanie samostatnej zvernice žiadateľ okrem dokladov potrebných k žiadosti o uznanie poľovného ...

a)
projekt podľa odseku 4,
b)
záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,8)
c)
súhlasné stanovisko všetkých vlastníkov poľovných pozemkov, z ktorých sa má zvernica uznať alebo schváliť, ...
d)
stanovisko obvodného úradu životného prostredia, ak ide o pozemky v treťom až piatom stupni ochrany.
(7)

K žiadosti o schválenie uznanej zvernice žiadateľ predloží doklady podľa odseku 6 písm. a) až c) a podľa ...

§ 7 - Bažantnica
(1)

Samostatnou bažantnicou na účely tohto zákona je poľovný revír uznaný podľa odseku 2; uznanou bažantnicou ...

(2)

Okresný úrad uzná za samostatnú bažantnicu poľovné pozemky vlastníka, ak všetky tieto pozemky sú súvislé ...

(3)

Okresný úrad schváli na žiadosť užívateľa poľovného revíru za uznanú bažantnicu časť poľovného revíru, ...

(4)

Pred uznaním samostatnej bažantnice alebo schválením uznanej bažantnice okresný úrad posúdi projekt ...

(5)

K žiadosti o uznanie samostatnej bažantnice žiadateľ okrem dokladov potrebných k žiadosti o uznanie ...

(6)

K žiadosti o schválenie uznanej bažantnice podľa odseku 3 žiadateľ priloží

a)
projekt podľa odseku 4,
b)
záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,8)
c)
súhlasné stanovisko vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré sa majú začleniť do navrhovanej uznanej bažantnice, ...
d)
doklady podľa § 4 ods. 4 písm. b) až d).
(7)

Projekt podľa odseku 4 vypracúva fyzická osoba, ktorá preukáže na túto činnosť odbornú spôsobilosť, ...

(8)

Pred vydaním rozhodnutia o uznaní samostatnej bažantnice alebo schválení uznanej bažantnice okresný ...

(9)

Užívateľ poľovného revíru je povinný do 15 dní od schválenia uznanej bažantnice alebo samostatnej bažantnice ...

§ 8 - Zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy
(1)

Okresný úrad do 30 dní po rozhodnutí o uznaní poľovného revíru tento zaradí do kvalitatívnej triedy ...

(2)

Okresný úrad vykoná zmenu zaradenia do kvalitatívnej triedy, ak

a)
dôjde k zmene výmery poľovného revíru o viac ako 10 % výmery poľovného revíru,
b)
dôjde k zmene kritérií zaradenia revíru do kvalitatívnej triedy,
c)
povolí chov nových druhov zveri,
d)
schváli časť revíru za uznanú bažantnicu.
§ 9 - Zmena hranice poľovného revíru

Zmenu hranice poľovného revíru, ktorého užívanie je postúpené zmluvou, možno vykonávať

a)

po zániku zmluvy v dotknutých poľovných revíroch,

b)

v čase platnosti zmlúv v dotknutých poľovných revíroch, ak so zmenou súhlasia užívatelia týchto poľovných ...

c)

v čase platnosti zmlúv v jednom poľovnom revíri, ak so zmenou súhlasí užívateľ tohto poľovného revíru ...

§ 10 - Konanie o zmene hranice poľovného revíru
(1)

Žiadosť o zmenu hranice uznaného poľovného revíru podľa § 9 môže podať vlastník poľovného revíru alebo ...

(2)

Na konanie o zmene hranice poľovného revíru je miestne príslušný okresný úrad, ktorý pôvodný poľovný ...

(3)

Ak poľovné pozemky navrhnuté na zmenu ležia v obvode pôsobnosti viacerých okresných úradov, okresné ...

(4)

Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru obsahuje údaje podľa § 4 ods. 4 okrem písmena b), kde sa vyžadujú ...

(5)

V rozhodnutí o zmene hranice poľovného revíru okresný úrad uvedie názov poľovného revíru, celkovú novú ...

(6)

Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zmene hraníc poľovného revíru stráca platnosť predchádzajúce ...

(7)

Ak je v dotknutom poľovnom revíri užívanie revíru postúpené zmluvou, upraví sa užívanie poľovného revíru ...

Využitie poľovného revíru
§ 11 - Užívanie poľovného revíru
(1)

O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri (ďalej len „užívanie poľovného revíru“) rozhoduje vlastník ...

(2)

Vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru môžu užívať poľovný ...

(3)

Poľovný revír nemožno rozdeliť na časti na účel ich samostatného užívania.

§ 12 - Zmluva vlastníkov spoločného poľovného revíru o jeho užívaní
(1)

Ak sa vlastníci spoločného poľovného revíru rozhodnú užívať celý spoločný poľovný revír sami alebo prostredníctvom ...

(2)

Zmluva podľa odseku 1 musí obsahovať najmä:

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum ...
b)
údaje o poľovníckej organizácii (§ 11 ods. 2),
c)
údaje o poľovnom revíri,
d)
dobu užívania spoločného poľovného revíru,
e)
podmienky užívania spoločného poľovného revíru,
f)
podmienky zmien a doplnkov,
g)
podmienky zániku,
h)
dátum uzatvorenia a podpisy oprávnených zástupcov,
i)
notársku zápisnicu podľa § 5 ods. 5.
(3)

Zmluvu podľa odseku 1 vlastníci predložia do 15 dní od jej uzatvorenia na evidenciu na okresný úrad, ...

(4)

Vlastník samostatného poľovného revíru oznamuje užívanie poľovného revíru na evidenciu na okresný úrad. ...

§ 13 - Zmluva o užívaní poľovného revíru
(1)

Užívanie poľovného revíru možno postúpiť písomnou zmluvou

a)
fyzickej osobe, ak vlastní viac ako 50 % výmery poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru,
b)
poľovníckej organizácii podľa § 32,
c)
fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá ...
d)
právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá má vo svojej náplni vedeckú činnosť ...
(2)

Ak je uzatvorená zmluva, užívateľ poľovného revíru alebo poverená poľovnícka organizácia podľa odseku ...

(3)

Ten, komu bolo užívanie poľovného revíru postúpené zmluvou, nesmie ďalej postúpiť inému užívanie poľovného ...

(4)

Ak v poľovnom revíri, v ktorom je uzatvorená zmluva, došlo k zmene vlastníckeho práva k poľovným pozemkom, ...

(5)

Okresný úrad rozhodnutím poverí poľovnícku organizáciu vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti ...

a)
právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru nepredložia zmluvu alebo zmluvu vlastníkov a nenavrhnú ...
b)
ukončenia platnosti zmluvy alebo zmluvy vlastníkov nepredložia novú zmluvu alebo novú zmluvu vlastníkov ...
(6)

Poverená poľovnícka organizácia musí s poverením vyjadriť písomný súhlas. Ak poľovnícka organizácia ...

(7)

Rozhodnutie o poverení sa vydáva najviac na jeden rok pre jednu poľovnícku organizáciu a zaniká dňom ...

§ 13a - Užívanie poľovného revíru s viac ako dvojtretinovou väčšinou poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu

Ak právnická osoba,9) ktorá má v správe dvojtretinovú výmeru poľovných pozemkov, postupuje užívanie ...

§ 13b - Osobitné užívanie poľovného revíru
(1)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže ...

(2)

Užívateľom vyhradeného revíru môže byť právnická osoba9) alebo právnická osoba podľa § 13 ods. 1 písm. ...

(3)

Vlastníkovi poľovného pozemku začleneného do vyhradeného revíru patrí náhrada podľa sadzobníka uvedeného ...

§ 14 - Obsah a podmienky zmluvy
(1)

Zmluvu uzatvára budúci užívateľ poľovného revíru s vlastníkom poľovného revíru alebo vlastníkmi spoločného ...

(2)

Zmluva sa uzatvára na desať rokov v oblastiach s chovom malej a srnčej zveri a na 15 rokov v oblastiach ...

(3)

Zmluva musí obsahovať najmä:

a)
identifikačné údaje užívateľa poľovného revíru a identifikačné údaje splnomocnencov podľa § 5 ods. 7 ...
b)
údaje o poľovnom revíri podľa rozhodnutia o uznaní,
c)
výšku a spôsob vyplatenia dohodnutej náhrady za postúpenie užívania poľovného revíru za každý hektár ...
d)
dohodnuté podmienky užívania poľovného revíru,
e)
podmienky zmien a doplnkov,
f)
dátum uzatvorenia zmluvy a podpisy zástupcov zmluvných strán,
g)
odklad účinnosti zmluvy podmienený zaevidovaním zmluvy okresným úradom.
§ 15 - Náhrada za užívanie poľovného revíru
(1)

Dohodnutá náhrada za užívanie poľovného revíru patrí jednotlivým vlastníkom spoločného poľovného revíru ...

(2)

Ak nedôjde k inej dohode medzi vlastníkom poľovného revíru alebo vlastníkom spoločného poľovného revíru ...

§ 16 - Evidencia zmluvy
(1)

Evidenciu zmluvy vykoná príslušný okresný úrad. Zmluvu zaeviduje, ak ju uzatvorila fyzická osoba alebo ...

(2)

Okresný úrad nezaeviduje zmluvu, ak na užívanie poľovného revíru je už zaevidovaná iná zmluva, ak zmluva ...

(3)

Užívateľ poľovného revíru je povinný nahlásiť písomne zmenu alebo doplnok zmluvy okresnému úradu do ...

§ 17 - Zánik zmluvy
(1)

Zmluva zaniká

a)
uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
b)
zánikom poľovného revíru,
c)
zánikom osoby (§ 13),
d)
dohodou zmluvných strán,
e)
rozhodnutím súdu,11)
f)
výpoveďou z dôvodu nedodržania podmienok zmluvy
1.
vlastníkom poľovného pozemku postupom podľa § 5,
2.
užívateľom poľovného revíru,
g)
ukončením členstva užívateľa poľovného revíru v komore,
h)
rozhodnutím orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva pri neplnení povinností podľa § 26 po predchádzajúcej ...
(2)

Zánik zmluvy je doterajší užívateľ poľovného revíru povinný nahlásiť príslušnému okresnému úradu do ...

(3)

Okresný úrad zmluvu ku dňu jej zániku vyradí z evidencie.

Poľovnícke hospodárenie
§ 18 - Veľkoplošné poľovnícke hospodárenie
(1)

Veľkoplošným poľovníckym hospodárením je na účely tohto zákona hospodárenie v poľovných oblastiach a ...

(2)

Na veľkoplošné poľovnícke hospodárenie sú poľovné revíry začlenené do poľovných oblastí, poľovných lokalít ...

(3)

Na zjednotenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách ...

(4)

Poradný zbor zjednocuje veľkoplošné poľovnícke hospodárenie v poľovnej oblasti podľa schválenej koncepcie ...

a)
okresného úradu v sídle kraja, ktorý je zároveň predsedom,
b)
každého okresného úradu príslušnej poľovnej oblasti,
c)
pracoviska na výskum zveri alebo organizácie, ktorá vychováva poľovníkov z povolania,
d)
organizácie ochrany prírody s pôsobnosťou v poľovnej oblasti,
e)
príslušnej veterinárnej a potravinovej správy,
f)
príslušnej obvodnej poľovníckej komory (ďalej len „obvodná komora“),
g)
ďalších organizácií, ktorých účasť v poradnom zbore je z hľadiska plnenia úloh potrebná.
(5)

Poradný zbor

a)
vypracúva návrh štatútu poľovnej oblasti,
b)
radí pri zisťovaní početných stavov zveri v poľovnej oblasti,
c)
navrhuje kritériá chovnosti jednotlivých druhov raticovej zveri v poľovnej oblasti,
d)
odborne posudzuje návrhy koncepcií chovu jednotlivých druhov zveri v poľovnej oblasti,
e)
určuje hlavné kritériá na schvaľovanie ročných plánov poľovníckeho hospodárenia a navrhuje ministerstvu ...
f)
vypracúva opatrenia na dosiahnutie chovateľských cieľov v poľovnej oblasti,
g)
radí pri starostlivosti o zver a spoločnej ochrane zveri v poľovnej oblasti,
h)
radí pri realizácii zverozdravotných opatrení prijatých v rámci poľovnej oblasti,
i)
metodicky usmerňuje chovateľské rady,
j)
plní ďalšie úlohy podľa pokynov okresného úradu v sídle kraja.
(6)

Na zjednotenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovných revíroch v chovateľských celkoch ...

(7)

Chovateľská rada sa skladá

a)
zo zamestnanca príslušného okresného úradu, ktorý je zároveň jej predsedom,
b)
zo zástupcu miestne príslušnej obvodnej komory,
c)
z poľovníckeho hospodára z každého poľovného revíru začleneného do chovateľského celku,
d)
zo zástupcov ďalších organizácií, ktorých účasť je potrebná.
(8)

Chovateľská rada

a)
realizuje chovateľský zámer poradného zboru v chovateľskom celku,
b)
radí pri zisťovaní početných stavov zveri v chovateľskom celku,
c)
odborne posudzuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia a spracúva k nim stanovisko,
d)
navrhuje postup úpravy stavov zveri v revíroch, kde jej chov a lov nie sú plánované,
e)
predkladá stanovisko k výhľadovému plánu pred jeho schválením v chovateľskom celku,
f)
radí pri starostlivosti o zver a ochrane zveri v chovateľskom celku,
g)
radí pri realizácii zverozdravotných opatrení prijatých v rámci chovateľského celku,
h)
plní ďalšie úlohy podľa pokynov okresného úradu.
§ 19 - Poľovnícky hospodár
(1)

Užívateľ poľovného revíru je povinný navrhnúť okresnému úradu v záujme zabezpečenia odborného poľovníckeho ...

a)
do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru súčasne s predložením zmluvy vlastníkov ...
b)
súčasne s predložením zmluvy podľa § 13,
c)
do 30 dní od zániku funkcie poľovníckeho hospodára podľa odseku 8.
(2)

Poľovníckym hospodárom može byť osoba, ktorá

a)
je spôsobilá na právne úkony,
b)
má platný poľovný lístok a je najmenej päť rokov po sebe nasledujúcich držiteľom poľovného lístka,
c)
má platný zbrojný preukaz skupiny D,12)
d)
zložila skúšku poľovníckeho hospodára alebo vyššiu odbornú poľovnícku skúšku alebo je absolventom strednej ...
e)
nedopustila sa v posledných piatich rokoch priestupku na úseku poľovníctva podľa § 76,
f)
nie je poľovníckym hospodárom v inom poľovnom revíri.
(3)

Okresný úrad neschváli návrh na poľovníckeho hospodára pre poľovný revír, ktorého užívanie bolo postúpené ...

(4)

Ak okresný úrad neschváli návrh na poľovníckeho hospodára z dôvodu nesplnenia podmienok podľa odseku ...

(5)

Ak je potrebné zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver podľa § 4 ods. 6 alebo § 13 ods. ...

(6)

Okresný úrad odvolá poľovníckeho hospodára z funkcie na návrh užívateľa poľovného revíru, ak si neplní ...

(7)

Okresný úrad odvolá poľovníckeho hospodára z funkcie, ak

a)
si neplní povinnosti podľa odseku 9 alebo prekračuje svoje oprávnenia podľa odseku 10,
b)
prestal spĺňať podmienky podľa odseku 2,
c)
sa dopustí priestupku podľa § 76,
d)
o odvolanie požiada užívateľ poľovného revíru.
(8)

Výkon funkcie poľovníckemu hospodárovi zaniká

a)
doručením odvolania podľa odseku 6 alebo odseku 7,
b)
dňom doručenia písomného oznámenia okresnému úradu o vzdaní sa funkcie,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
d)
zánikom zmluvy o užívaní poľovného revíru.
(9)

Poľovnícky hospodár je povinný

a)
navrhovať opatrenia užívateľovi poľovného revíru potrebné na zabezpečenie riadneho poľovníckeho hospodárenia, ...
b)
pripravovať návrhy plánov poľovníckeho hospodárenia a dbať na ich dodržiavanie,
c)
viesť poľovnícku evidenciu a poľovnícku štatistiku a na požiadanie ju predložiť orgánom štátnej správy ...
d)
koordinovať spoluprácu s vlastníkmi pozemkov v oblasti riešenia škôd spôsobených zverou,
e)
viesť evidenciu povolení na lov zveri a pridelených a použitých značiek na označovanie ulovenej raticovej ...
f)
usmerňovať a koordinovať činnosť poľovníckej stráže,
g)
dbať, aby pri užívaní poľovného revíru boli dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj rozhodnutia ...
h)
zúčastňovať sa na rokovaní chovateľskej rady, inštruktáži a školení,
i)
kontrolovať ulovenú zver a vydávať lístok o pôvode ulovenej zveri.
(10)

Poľovnícky hospodár je oprávnený

a)
prideľovať značky na označovanie ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy,
b)
podpisovať so štatutárnym zástupcom užívateľa poľovného revíru písomnosti týkajúce sa poľovníckeho hospodárenia ...
c)
dohliadať v poľovnom revíri na praktickú prípravu uchádzačov o poľovný lístok alebo poveriť takýmto ...
d)
podávať podnet užívateľovi poľovného revíru na menovanie a odvolanie členov poľovníckej stráže,
e)
vyžadovať v poľovnom revíri od osôb vykonávajúcich lov zveri včasné dohľadanie postrieľanej zveri pri ...
f)
vyžadovať predloženie ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy na vizuálnu prehliadku,
g)
poveriť po dohode s užívateľom poľovného revíru iné osoby kontrolou ulovenej zveri a vydávaním lístkov ...
h)
plniť alebo kontrolovať plnenie ďalších úloh, ktorými ho poverí užívateľ poľovného revíru.
(11)

Osoba, ktorá bola odvolaná z funkcie poľovníckeho hospodára podľa odseku 6 alebo 7, alebo jej funkcia ...

Chov zveri
§ 20 - Ochrana genofondu zveri
(1)

Ministerstvo dbá, aby v prírode zostali zachované všetky pôvodné druhy zveri. Na tento účel prijíma ...

(2)

V záujme ochrany genofondu13) zveri sa zakazuje

a)
zámerne rozširovať druhy a poddruhy voľne žijúcich živočíchov,13a) ktoré nie sú uvedené v prílohe č. ...
b)
krížiť medzidruhovo a medzipoddruhovo zver a krížiť zver s inými živočíchmi,
c)
chovať alebo držať raticovú zver mimo poľovného revíru alebo farmových chovov, ak tento zákon neustanovuje ...
(3)

Dovážať a vyvážať živú zver, vajcia, embryá a spermie zveri môže fyzická osoba alebo právnická osoba ...

(4)

Na dovoz a vypúšťanie živočíchov, ktoré zatiaľ nežijú na území Slovenskej republiky a sú považované ...

§ 21 - Opatrenia na zachovanie genofondu zveri
(1)

V záujme zachovania genofondu zveri sa do poľovného revíru zakazuje vypúšťať

a)
jedince druhov raticovej zveri alebo ich mláďatá, ktoré boli držané alebo sú držané vo farmových chovoch; ...
b)
zver alebo zvieratá získané krížením medzi druhmi a poddruhmi zveri a medzi zveri príbuznými druhmi ...
c)
nový druh zveri podliehajúci poľovníckemu plánovaniu, ktorý sa v poľovnom revíri nevyskytuje, bez predchádzajúceho ...
d)
nepôvodný druh16) voľne žijúceho živočícha bez povolenia ministerstva a príslušného orgánu ochrany prírody. ...
(2)

Rozširovať danieliu zver a mufloniu zver do nových lokalít vo voľnej prírode možno len s povolením ministerstva ...

§ 22 - Držanie a chov zveri v zajatí
(1)

Za držanie a chov zveri v zajatí sa považuje držanie alebo chov zveri na pozemkoch, ktoré sú ohradené ...

(2)

Držať a chovať zver v zajatí sa zakazuje, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Za držanie a chov zveri v zajatí sa nepovažuje držanie a chov zveri vo zvernici (§ 6), umelý chov pernatej ...

(4)

Vypúšťať zver do poľovného revíru môže len užívateľ poľovného revíru. Ak ide o zver, ktorá je po rehabilitácii ...

§ 23 - Chovateľská prehliadka
(1)

Hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu a lovu zveri a správnosti lovu trofejovej ...

(2)

Členov hodnotiteľskej komisie pre chovateľské prehliadky vymenúva a odvoláva obvodná komora; členov ...

(3)

Na chovateľskú prehliadku musí vlastník poľovníckej trofeje predložiť poľovnícku trofej raticovej zveri ...

(4)

Každý, kto uloví zver, ktorej poľovnícka trofej sa predkladá na chovateľskú prehliadku, je povinný na ...

(5)

Užívateľ poľovného revíru je povinný všetky poľovnícke trofeje zo zveri ulovenej a uhynutej v predchádzajúcej ...

(6)

Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá poľovnícka trofej, ktorá je v čase konania chovateľskej prehliadky ...

(7)

Poľovnícka trofej z uhynutej zveri sa musí predložiť vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára ...

(8)

Poľovnícka trofej z chorej alebo poranenej zveri sa musí predložiť vždy spolu s písomným vyhlásením ...

(9)

Hodnotiteľská komisia o výsledkoch chovateľskej prehliadky podľa odseku 1 spíše záznam, ktorý predkladá ...

(10)

Ministerstvo v spolupráci s komorou organizuje raz za päť rokov celoštátnu výstavu trofejí, na ktorej ...

Ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri
§ 24 - Ochrana poľovníctva
(1)

Ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej ...

(2)

Každý je povinný konať tak, aby podľa svojich možností nespôsobil ohrozenie alebo poškodenie zveri, ...

(3)

Zakazuje sa v poľovnom revíri

a)
plašiť zver akýmkoľvek spôsobom okrem opatrení na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou alebo škôd ...
b)
spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ...
c)
poškodzovať alebo ničiť poľovnícke zariadenia,
d)
voľný pohyb psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa nevzťahuje na služobných ...
e)
voľný pohyb raticovej zveri z farmových chovov; okrem zverníc (§ 6),
f)
loviť zver odstrelom alebo odchytom, alebo poľovnými dravcami bez povolenia na lov zveri a platného ...
g)
privlastniť si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zbierať parožie a vajcia pernatej zveri bez povolenia ...
h)
privlastňovať a premiestňovať ulovenú zver alebo inak usmrtenú zver alebo jej časti, alebo nájdené mláďatá ...
i)
vyvážať močovku do remízok, trstín, krovísk, lesa a vetrolamov,
j)
vypaľovať kroviská, remízky, trávu, burinu a suché tŕstie, ako aj rúbať a vyrezávať remízky a kroviská; ...
k)
jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle alebo motorovom člne, snežnom ...
l)
pohyb mačiek okrem pohybu vo vzdialenosti do 200 m od najbližšej pozemnej stavby.
(4)

Na žiadosť užívateľa poľovného revíru a odporúčanie okresného úradu vydá obec v čase hniezdenia, kladenia ...

a)
obmedzenie alebo zákaz vstupu do poľovného revíru alebo jeho časti,
b)
oznámenie o zóne pokoja v poľovnom revíri, kde obmedzí alebo zakáže lov niektorých druhov zveri alebo ...
c)
zákaz vstupu do zvernice alebo bažantnice, alebo ich časti nepovolaným osobám.
(5)

Obmedzenia a zákazy vydané obcou je užívateľ poľovného revíru povinný vyznačiť v poľovnom revíri na ...

(6)

Ak dôjde k usmrteniu psa v poľovnom revíri, jeho vlastník môže požadovať náhradu len vtedy, ak k jeho ...

(7)

Ak dôjde k usmrteniu zveri alebo spôsobeniu škody na zveri psom, jeho držiteľ je povinný túto skutočnosť ...

(8)

Obmedzenia a zákazy podľa odseku 4 písm. a) sa nevzťahujú na vlastníka pozemkov, užívateľa pozemkov ...

(9)

Obmedzenia a zákazy podľa odseku 3 písm. f) a h) sa nevzťahujú na odchyt nájdenej zveri podľa § 63 ods. ...

§ 25 - Povinnosti užívateľa poľovného pozemku

Užívateľ poľovného pozemku je povinný

a)

dbať pri obhospodarovaní poľovných pozemkov, ich ohradzovaní pri pastve, aby zver, ako aj ostatné živočíchy ...

b)

oznámiť užívateľovi poľovného revíru aspoň tri dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych ...

c)

používať plašiče zveri pri kosení trvalých trávnych porastov, obilnín a krmovín a pri ich zbere vykonávať ...

d)

vykonávať opatrenia na zabránenie prístupu zveri k silážnym jamám a hrobliam,

e)

odstraňovať z poľovného pozemku umelé prekážky, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo usmrtenie zveri, ...

f)

uhradiť užívateľovi poľovného revíru škody spôsobené na zveri obhospodarovaním poľovného pozemku spôsobom, ...

g)

dohodnúť s užívateľom poľovného revíru spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri. ...

§ 26 - Povinnosti užívateľa poľovného revíru
(1)

Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť celoročnú starostlivosť a ochranu zveri a poľovného ...

a)
hospodáriť v poľovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v poľovnom revíri normovaný kmeňový stav ...
b)
vykonávať po oznámení užívateľa poľovného pozemku podľa § 25 potrebné opatrenia na záchranu zveri,
c)
zriaďovať so súhlasom vlastníka poľovného pozemku poľovnícke zariadenia z takého materiálu, ktorý nenaruší ...
d)
prikrmovať zver v čase núdze zdravotne nezávadným krmivom22) takým spôsobom, aby sa krmivo neznehodnotilo ...
e)
vykonať opatrenia na záchranu zveri alebo ochranu zveri pri záplavách, lesných požiaroch alebo počas ...
f)
odstraňovať z poľovného revíru nefunkčné poľovnícke zariadenia; po skončení prikrmovania alebo vnadenia ...
g)
vykonávať veterinárne opatrenia vydané podľa osobitného predpisu23) a predložiť požadované vzorky pri ...
h)
každoročne zisťovať v poľovnom revíri stavy zveri,
i)
vypracovať plány poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri, v určených termínoch ich predkladať na ...
j)
viesť záznamy o revíri a poľovníckom hospodárení v ňom,
k)
podávať informácie okresnému úradu o stave zveri, love zveri a stave poľovného revíru,
l)
dohodnúť písomnou zmluvou s užívateľom poľovného pozemku spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobovaných ...
m)
oznámiť okresnému úradu doručenie rozhodnutia podľa § 56 ods. 5 a 6,
n)
zlepšovať po dohode s vlastníkom alebo užívateľom poľovného pozemku úživnosť poľovného revíru zakladaním ...
o)
používať pri ochrane zveri a love zveri poľovne upotrebiteľných psov,
p)
viesť aktuálny prehľad poľovníckych zariadení na mape poľovného revíru.
(2)

Ak okresný úrad zistí, že zver trpí hladom, vyzve užívateľa poľovného revíru na vykonanie nápravy. Ak ...

(3)

Užívateľ poľovného revíru je povinný pri organizovaní poľovníckej činnosti, ktorá môže dočasne obmedziť ...

(4)

Ak sú plnením schváleného plánu chovu a lovu ohrozené normované kmeňové stavy zveri alebo štruktúra ...

Poľovnícka stráž
§ 27 - Odborná spôsobilosť
(1)

Užívateľ poľovného revíru je povinný na zabezpečenie ochrany poľovníctva na každých aj začatých 500 ...

(2)

Návrh podľa odseku 1 podáva užívateľ poľovného revíru

a)
spolu so žiadosťou o evidenciu zmluvy podľa § 16,
b)
spolu s predložením zmluvy vlastníkov podľa § 12,
c)
spolu s predložením návrhu na vymenovanie poľovníckeho hospodára alebo
d)
do 15 dní odo dňa, keď bol užívateľ poľovného revíru informovaný o vyškrtnutí člena poľovníckej stráže ...
(3)

Ak užívateľ poľovného revíru nepodá návrh na člena poľovníckej stráže alebo ak sa skončí platnosť zmluvy ...

(4)

Členom poľovníckej stráže môže byť len fyzická osoba, ktorá

a)
dosiahla vek najmenej 21 rokov,
b)
má platný poľovný lístok a zbrojný preukaz skupiny „D“,
c)
je na výkon funkcie zdravotne spôsobilá, čo doloží potvrdením lekára,
d)
v posledných piatich rokoch sa nedopustila priestupku alebo disciplinárneho previnenia na úseku poľovníctva, ...
e)
je odborne spôsobilá podľa odseku 5,
f)
zložila sľub podľa § 28 ods. 1.
(5)

Odborná spôsobilosť uchádzača za člena poľovníckej stráže sa preukazuje vykonaním skúšky na okresnom ...

(6)

Okresný úrad pred skúškou overí splnenie podmienok podľa odseku 4 písm. a) až d).

§ 28 - Zoznam členov poľovníckej stráže
(1)

Ten, kto je navrhovaný za člena poľovníckej stráže, skladá do rúk prednostu okresného úradu sľub v tomto ...

(2)

Členom poľovníckej stráže sa stáva fyzická osoba dňom zápisu do zoznamu členov poľovníckej stráže, ktorý ...

(3)

Člena poľovníckej stráže zapíše okresný úrad do zoznamu po zložení skúšky podľa § 27 a zložení sľubu ...

(4)

Po zapísaní člena poľovníckej stráže do zoznamu vydá okresný úrad členovi poľovníckej stráže preukaz ...

(5)

Ak dôjde k strate, zneužitiu alebo odcudzeniu preukazu poľovníckej stráže alebo odznaku poľovníckej ...

(6)

Okresný úrad vyškrtne člena poľovníckej stráže zo zoznamu, ak

a)
zanikla zmluva,
b)
zanikol poľovný revír,
c)
zanikol užívateľ poľovného revíru,
d)
o to člen písomne požiada,
e)
stratil spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 27 ods. 4 písm. b) až e),
f)
prestal byť členom alebo zamestnancom užívateľa poľovného revíru, ak tento zákon neustanovuje inak,
g)
dlhodobo nevykonáva činnosť, neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo prekročí práva poľovníckej ...
h)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
i)
o to požiada užívateľ poľovného revíru.
(7)

Ak je člen poľovníckej stráže vyškrtnutý zo zoznamu, je povinný do desiatich pracovných dní odovzdať ...

(8)

Činnosť člena poľovníckej stráže sa skončí dňom doručenia oznámenia o vyškrtnutí zo zoznamu. Okresný ...

§ 29 - Práva a povinnosti člena poľovníckej stráže
(1)

Člen poľovníckej stráže je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený

a)
vyžadovať od osôb, ktoré sú v poľovnom revíri so strelnou zbraňou alebo iným predmetom spôsobilým zmocniť ...
b)
zastaviť v poľovnom revíri dopravný prostriedok na vykonanie kontroly osôb a priestorov dopravného prostriedku, ...
c)
obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri neoprávnenom love zveri alebo bezprostredne po ňom alebo ...
d)
odobrať osobám uvedeným v písmenách a) až c) strelnú zbraň alebo iné predmety, ulovenú alebo prepravovanú ...
e)
požadovať súčinnosť Policajného zboru,
f)
usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej ...
g)
usmrtiť mačku voľne sa pohybujúcu po poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej ...
(2)

Oprávnenie podľa odseku 1 písm. f) a g) môže užívateľ poľovného revíru povolením na lov zveri preniesť ...

(3)

Člen poľovníckej stráže môže pri plnení úloh použiť tieto donucovacie prostriedky:

a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
slzotvorné prostriedky alebo iné paralyzujúce prostriedky,
c)
obušok,
d)
putá,
e)
varovný výstrel.
(4)

Donucovacie prostriedky podľa odseku 3 písm. b) až d) pre člena poľovníckej stráže zabezpečuje užívateľ ...

(5)

Pred použitím donucovacích prostriedkov je člen poľovníckej stráže povinný vyzvať osobu, proti ktorej ...

(6)

O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje člen poľovníckej stráže podľa konkrétnej ...

(7)

Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť donucovacie prostriedky podľa odseku 3 písm. a) až c) a ...

a)
zabrániť úmyselnému porušovaniu tohto zákona,
b)
zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok ...
c)
obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.
(8)

Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť putá na spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo ...

(9)

Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť varovný výstrel, ak osoba, proti ktorej zakročuje, neuposlúchla ...

(10)

Pri zákroku proti zjavne tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím a ...

(11)

Člen poľovníckej stráže je povinný

a)
vyzvať osoby, aby upustili od protiprávneho konania,
b)
pri výkone služby nosiť na viditeľnom mieste služobný odznak a na vyžiadanie sa preukázať preukazom ...
c)
kontrolovať dodržiavanie zákazov, postupov a príkazov ustanovených týmto zákonom,
d)
vykonať neodkladné opatrenia na odvrátenie vzniku hroziacich škôd v poľovnom revíri na zveri a na poľovníckych ...
e)
odovzdať bezodkladne Policajnému zboru odňatú poľovnícku výstroj a výzbroj,
f)
oznamovať bezodkladne zistené porušovanie predpisov podľa povahy veci orgánom činným v trestnom konaní, ...
g)
oznamovať výsledky vykonanej kontroly poľovníckemu hospodárovi,
h)
pri výkone svojej funkcie spolupracovať s orgánmi ochrany prírody, organizáciami ochrany prírody, strážou ...
(12)

Osoba kontrolovaná členom poľovníckej stráže je povinná uposlúchnuť výzvu poľovníckej stráže a strpieť ...

Poľovnícke plánovanie, štatistika a informačný systém
§ 30 - Poľovnícke plánovanie
(1)

Poľovnícke plánovanie obsahuje

a)
koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike,
b)
koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách,
c)
výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri na obdobie desiatich rokov,
d)
ročné plány poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri.
(2)

Poľovnícke plány musia zabezpečiť trvale udržateľné obhospodarovanie a využívanie zveri, ochranu a zachovanie ...

(3)

Koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike zabezpečuje ministerstvo v spolupráci s komorou ...

(4)

Koncepciu chovu zveri v poľovných oblastiach zabezpečuje a schvaľuje príslušný okresný úrad v sídle ...

(5)

Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia zabezpečuje užívateľ poľovného revíru prostredníctvom odborne ...

(6)

Odborne spôsobilou fyzickou osobou podľa odseku 5 je osoba, ktorá je aspoň päť po sebe nasledujúcich ...

(7)

Odborne spôsobilou právnickou osobou je vysoká škola alebo stredná škola, na ktorej je poľovníctvo povinným ...

(8)

Ročný plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri

a)
vypracúva a predkladá na schválenie okresnému úradu užívateľ poľovného revíru,
b)
musí zohľadňovať chovateľské ciele určené vo výhľadovom pláne poľovníckeho hospodárenia,
c)
schvaľuje na základe stanoviska chovateľskej rady okresný úrad.
(9)

Schválený plán poľovníckeho hospodárenia je pre užívateľa poľovného revíru záväzný, ak tento zákon neustanovuje ...

(10)

Okresný úrad môže zmeniť počas plánovaného obdobia plán poľovníckeho hospodárenia najmä v dôsledku vzniku ...

(11)

Okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad sú oprávnené kontrolovať správnosť zostavovania plánu, reálnosť ...

§ 31 - Poľovnícka štatistika a informačný systém v poľovníctve
(1)

Štatistické zisťovanie v oblasti poľovníctva a spracovanie údajov poľovníckej štatistiky zabezpečuje ...

(2)

Informačný systém v poľovníctve25) tvoria aj poľovnícke plány, evidencia ulovenej a uhynutej zveri a ...

(3)

Správcom informačného systému podľa odseku 2 je ministerstvo.

§ 32 - Poľovnícka organizácia
(1)

Na účely tohto zákona sa poľovníckou organizáciou rozumie právnická osoba zriadená podľa tohto zákona, ...

a)
je organizáciou, ktorá nie je založená na účel dosiahnutia zisku, ktorá združuje občanov Slovenskej ...
b)
má sídlo na území Slovenskej republiky,
c)
je zapísaná v centrálnom registri, ktorý vedie ministerstvo,
d)
riadi svoju činnosť stanovami, ktoré musia byť v súlade s týmto zákonom a ostatnými, všeobecne záväznými ...
(2)

Poľovnícka organizácia môže mať svoje organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu v rozsahu určenom ...

§ 33 - Vznik poľovníckej organizácie
(1)

Poľovnícka organizácia vzniká registráciou dňom, ku ktorému je zapísaná do centrálneho registra poľovníckych ...

(2)

Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (ďalej len „návrh na registráciu“) môžu podať najmenej ...

a)
názov poľovníckej organizácie,
b)
sídlo,
c)
pôsobnosť,
d)
cieľ a rozsah jej činnosti,
e)
práva a povinnosti členov,
f)
orgány poľovníckej organizácie, ich kompetencie, spôsob ich vytvorenia, určenie orgánov a funkcionárov ...
g)
spôsob registrácie členov a organizačných zložiek,
h)
ustanovenia o organizačných zložkách, ak sú vytvorené a ak konajú vo svojom mene,
i)
zásady hospodárenia.
(3)

V mene poľovníckej organizácie až do vytvorenia orgánov uvedených v odseku 2 písm. f) koná prípravný ...

(4)

Názov poľovníckej organizácie musí byť odlišný od názvu inej poľovníckej organizácie, ktorá je už registrovaná. ...

Registrácia poľovníckej organizácie
§ 34
(1)

Ministerstvo vedie centrálny register poľovníckych organizácií (ďalej len „centrálny register“), ktorý ...

a)
názov poľovníckej organizácie,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
sídlo,
d)
pôsobnosť,
e)
údaje o štatutárnom zástupcovi, ktorými sú meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné ...
f)
údaje o organizačných zložkách poľovníckych organizácií, ktoré majú právnu subjektivitu:
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
štatutárny zástupca, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,
4.
dátum vzniku,
5.
identifikátor, ktorým je číslo pozostávajúce z identifikačného čísla poľovníckej organizácie/poradové ...
g)
dátum vzniku poľovníckej organizácie.
(2)

Návrh na registráciu podáva prípravný výbor alebo splnomocnenec okresnému úradu príslušnému podľa sídla ...

(3)

Ak poľovnícka organizácia, ktorá má byť zaregistrovaná, nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 alebo návrh ...

(4)

Konanie o návrhu na registráciu sa začne dňom, keď je okresnému úradu doručený návrh na registráciu, ...

§ 35
(1)

Okresný úrad registráciu nevykoná, ak pod rovnakým názvom je už zaregistrovaná poľovnícka organizácia ...

a)
nejde o poľovnícku organizáciu podľa § 32 ods. 1,
b)
stanovy nespĺňajú podmienky podľa § 33 ods. 2.
(2)

O odmietnutí registrácie rozhodne okresný úrad do 15 dní od začatia konania o registrácii a rozhodnutie ...

(3)

Ak nebolo do 40 dní od začatia konania doručené rozhodnutie okresného úradu o odmietnutí registrácie, ...

§ 36
(1)

Ak okresný úrad nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 15 dní od začatia konania registráciu ...

(2)

Vznik poľovníckej organizácie, jej názov a sídlo oznámi okresný úrad do siedmich dní po registrácii ...

(3)

Poľovnícka organizácia je povinná okresnému úradu bezodkladne nahlásiť pridelené identifikačné číslo ...

§ 37 - Zmena stanov
(1)

Zmenu stanov oznámi poľovnícka organizácia písomne okresnému úradu do 15 dní od jej schválenia príslušným ...

(2)

Ak zmena stanov nie je v súlade s § 32 a 33 alebo ak sú uvedené údaje neúplné alebo nepresné, alebo ...

(3)

Ak nie je dôvod na postup podľa odseku 2, zašle okresný úrad poľovníckej organizácii do 10 dní od doručenia ...

Zánik poľovníckej organizácie
§ 38
(1)

Poľovnícka organizácia zaniká

a)
dobrovoľným rozpustením,
b)
zlúčením s inou poľovníckou organizáciou,
c)
právoplatným rozhodnutím okresného úradu o rozpustení.
(2)

Ak stanovy poľovníckej organizácie neurčujú spôsob dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s inou poľovníckou ...

(3)

Ak okresný úrad zistí, že poľovnícka organizácia nevyvíja činnosť podľa svojich stanov alebo koná v ...

(4)

Okresný úrad postupuje proti organizačnej zložke poľovníckej organizácie, ktorá je oprávnená konať vo ...

§ 39
(1)

Ak pri zániku poľovníckej organizácie neprejdú práva a povinnosti na právneho nástupcu, vykoná sa jej ...

(2)

Likvidácia podľa odseku 1 sa uplatní tiež pri zániku poľovníckej organizácie podľa § 38 ods. 1 písm. ...

§ 40

Zánik poľovníckej organizácie oznámi okresný úrad ministerstvu a Štatistickému úradu Slovenskej republiky ...

§ 41 - Slovenská poľovnícka komora
(1)

Zriaďuje sa Slovenská poľovnícka komora.

(2)

Komora je právnická osoba.

(3)

Sídlo komory určí ustanovujúci snem.

(4)

Komora sa člení na obvodné komory, ktoré pôsobia spravidla v územnom obvode okresného úradu a ktoré ...

(5)

Postavenie a úlohy obvodnej komory upravia stanovy komory.

§ 42 - Úlohy komory a jej financovanie
(1)

Komora plní úlohy na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zo stanov komory; dbá pritom ...

a)
vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok [§ 50 ods. 1 písm. a)],
b)
menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva (§ 50 ods. 1),
c)
organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky (§ 50 ods. 1),
d)
vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,
e)
organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje ...
f)
organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,
g)
organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, organizuje odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií, ...
h)
spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ...
i)
spolupracuje s ministerstvom pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií rozvoja ...
j)
napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,
k)
v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych, kynologických, ...
l)
zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov, ...
m)
rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnej komisie.
(2)

Komora môže nadobúdať majetok. Svoju činnosť zabezpečuje predovšetkým z vlastných príjmov; na plnenie ...

(3)

Komora predkladá ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky prehľad o príjmoch a výdavkoch ...

§ 43 - Členstvo v komore
(1)

Členom komory je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa podieľa na chove zveri, starostlivosti ...

(2)

Podrobnosti o vzniku a zániku členstva v komore určujú stanovy komory.

(3)

Prezídium komory môže udeliť čestné členstvo v komore za podmienok určených v stanovách komory.

§ 44 - Orgány komory a členenie komory

Orgánmi komory sú:

a)

snem,

b)

prezídium,

c)

prezident,

d)

dozorná rada,

e)

disciplinárna komisia.

§ 45 - Snem
(1)

Snem je najvyšším orgánom komory; tvoria ho delegáti zvolení členmi komory podľa volebného poriadku ...

(2)

Snem

a)
určuje predmet činnosti komory, schvaľuje stanovy komory, volebný poriadok komory, rokovací poriadok ...
b)
volí a odvoláva prezidenta, viceprezidentov a ďalších členov prezídia,
c)
volí a odvoláva predsedu dozornej rady a ďalších jej členov,
d)
volí a odvoláva predsedu kynologickej rady,
e)
určuje organizáciu kancelárie komory,
f)
schvaľuje výšku zápisného a členského príspevku,
g)
schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom komory,
h)
schvaľuje rozpočet komory, ročnú účtovnú závierku a správy prezídia a dozornej rady o činnosti a hospodárení ...
i)
rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré si vyhradí.
(3)

Snem zvoláva prezídium najmenej raz za rok alebo mimoriadne, ak o to požiada viac ako jedna tretina ...

§ 46 - Prezídium
(1)

Prezídium je najvyšším výkonným orgánom komory; rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú týmto zákonom, ...

(2)

Členmi prezídia sú prezident komory, dvaja viceprezidenti komory, predseda kynologickej rady a ďalší ...

(3)

Prezídium zvoláva prezident komory spravidla raz za mesiac.

§ 47 - Prezident
(1)

Prezident je štatutárny orgán komory. Spôsob konania navonok určia stanovy komory.

(2)

Prezident zodpovedá za svoju činnosť snemu.

(3)

Prezidenta komory zastupuje počas jeho neprítomnosti viceprezident v rozsahu určenom stanovami komory. ...

§ 48 - Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je kontrolný orgán komory. Dozorná rada kontroluje činnosť komory v rozsahu určenom v stanovách ...

(2)

Počet členov dozornej rady a pôsobnosť určujú stanovy komory. Funkčné obdobie členov dozornej rady je ...

(3)

Člen dozornej rady nesmie byť členom prezídia, zamestnancom komory ani členom disciplinárneho orgánu. ...

§ 49 - Disciplinárna komisia
(1)

Disciplinárna komisia komory rieši disciplinárne previnenia (§ 77 ods. 1) držiteľov poľovných lístkov ...

(2)

Počet a kvalifikáciu členov disciplinárnej komisie, jej pôsobnosť, postup pri riešení disciplinárnych ...

Poľovnícke skúšky, poľovný lístok a povolenie na lov zveri
§ 50 - Poľovnícke skúšky
(1)

Poľovníckymi skúškami sú:

a)
skúška uchádzača o poľovný lístok,
b)
skúška poľovníckeho hospodára,
c)
vyššia skúška z poľovníctva.
(2)

Prípravu na

a)
skúšku uchádzača o poľovný lístok zabezpečuje komora a skúšku vykoná skúšobná komisia menovaná komorou; ...
b)
skúšku poľovníckeho hospodára zabezpečuje príslušný okresný úrad v spolupráci s komorou a skúšku vykoná ...
c)
vyššiu skúšku z poľovníctva zabezpečuje príslušný okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s komorou ...
(3)

Príprava na skúšku a skúška sa vykonajú podľa skúšobného poriadku pre jednotlivé druhy skúšok vydaného ...

(4)

Náklady spojené s prípravou na skúšku a s vykonaním skúšky uhrádza záujemca o skúšku organizátorovi ...

(5)

Kontrolu priebehu prípravy na skúšku a kontrolu skúšky vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva.

(6)

Členov skúšobných komisií vymenúva do funkcie lektora alebo skúšobného komisára pre jednotlivé druhy ...

(7)

Orgán, ktorý vymenúva člena skúšobnej komisie do funkcie, mu zároveň s oznámením o vymenovaní vydá preukaz ...

(8)

Orgán, ktorý vymenúva člena skúšobnej komisie, ho aj odvolá, ak člen skúšobnej komisie

a)
opakovane porušil skúšobný poriadok,
b)
prestal spĺňať podmienky na vymenovanie do funkcie,
c)
neabsolvoval pri zmene všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s poľovníctvom alebo zmene ...
(9)

Ak je člen skúšobnej komisie odvolaný z funkcie, je povinný orgánu, ktorý ho z funkcie odvolal, odovzdať ...

(10)

Ak kontrolné orgány podľa odseku 5 zistia závažné nedostatky v organizačnom, technickom alebo personálnom ...

(11)

Ak kontrolný orgán zistí v činnosti skúšobného komisára porušovanie skúšobného poriadku, upozorní na ...

(12)

Ak organizátor skúšky poruší v príprave na skúšku alebo počas skúšky skúšobný poriadok a na výzvu kontrolného ...

(13)

O zistených nedostatkoch a ich odstránení podľa odsekov 10 až 12 spíše kontrolný orgán s kontrolovanými ...

(14)

Vysvedčenie z poľovníckych skúšok je verejnou listinou osvedčujúcou získanie odbornosti na vydanie poľovného ...

§ 51 - Poľovný lístok
(1)

Poľovný lístok je verejná listina osvedčujúca oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky ...

(2)

Druhy poľovných lístkov:

a)
poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky,
b)
poľovný lístok pre cudzincov.
(3)

Poľovné lístky sa vydávajú

a)
na týždeň, mesiac, jeden, päť alebo desať rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca; osobám nad ...
b)
na obdobie riadneho štúdia pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je ...
(4)

Obvodná komora vydá poľovný lístok podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) alebo písm. b) osobe, ...

a)
je staršia ako 16 rokov,
b)
má miesto trvalého pobytu v obvode pôsobnosti obvodnej komory; to neplatí pre občana Slovenskej republiky, ...
c)
zložila skúšku z poľovníctva [§ 50 ods. 1 písm. a)] alebo skúšku z poľovníctva na vysokej škole alebo ...
d)
je členom komory,
e)
je poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,
f)
zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka.
(5)

Obvodná komora vydá, najviac na dobu povoleného pobytu, poľovný lístok podľa odseku 2 písm. b) a odseku ...

a)
je staršia ako 18 rokov,
b)
predloží doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený v cudzine alebo jeho úradne osvedčenú kópiu,28)
c)
je poistená proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného ...
d)
zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka.
(6)

Poslucháčom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom, možno vydať ...

(7)

Vydanie poľovného lístka obvodná komora odoprie, a ak už bol vydaný, tak sa odníme, osobe,

a)
ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 4 alebo odseku 5,
b)
ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin pytliactva, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené, alebo
c)
ktorej bol odňatý poľovný lístok a doba odňatia trvá.
(8)

Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na predpísanom tlačive. ...

(9)

Obvodná komora odníme poľovný lístok, ak zistí, že

a)
jeho držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa odseku 4 alebo odseku 5,
b)
držiteľovi poľovného lístka bol súdom uložený trest zákazu výkonu činnosti práva poľovníctva,
c)
o zákaze činnosti právoplatne rozhodol v priestupkovom konaní podľa tohto zákona príslušný okresný úrad ...
(10)

Ak je poľovný lístok odňatý na dobu určitú, je osoba, ktorej bol poľovný lístok odňatý, povinná pred ...

(11)

Držiteľ poľovného lístka je povinný bezodkladne oznámiť obvodnej komore, že prestal spĺňať podmienky ...

(12)

Odňatý poľovný lístok je povinný jeho držiteľ bezodkladne odovzdať obvodnej komore.

(13)

Diplomatické preukazy alebo konzulárne preukazy Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky ...

§ 52 - Poistenie

Osoba, ktorej má byť v Slovenskej republike vydaný poľovný lístok, vrátane cudzinca musí byť poistená ...

§ 53 - Povolenie na lov zveri
(1)

Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri, musí mať pri sebe poľovný ...

(2)

Povolenie na lov zveri je verejnou listinou oprávňujúcou jeho držiteľa spolu s ďalšími dokladmi na lov ...

(3)

V povolení na lov zveri musia byť uvedené osobné údaje držiteľa poľovného lístka (ďalej len „poľovník“), ...

(4)

Poľovnícky hospodár vedie evidenciu vydaných povolení na lov zveri a zodpovedá za to, že vydané povolenie ...

(5)

Povolenie na lov zveri uchováva užívateľ poľovného revíru najmenej tri roky.

(6)

Pri plánovaných spoločných poľovačkách vydáva užívateľ poľovného revíru pre všetkých účastníkov poľovačky ...

(7)

Po skončení platnosti povolenia na lov zveri je jeho držiteľ povinný odovzdať ho do 30 dní príslušnému ...

Lov zveri
§ 54 - Evidencia návštevy poľovného revíru
(1)

Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na poľovné účely, okrem účastníka spoločnej ...

(2)

Člen poľovníckej stráže, ktorý v poľovnom revíri vykonáva ochranu a kontrolu, sa do knihy návštev nezapisuje, ...

(3)

Knihu návštev zakladá a za jej vedenie zodpovedá užívateľ poľovného revíru. Za správnosť údajov v nej ...

§ 55 - Lov zveri
(1)

Zver možno loviť iba v čase jej lovu. V čase ochrany zveri možno zver loviť iba na základe povolenia ...

(2)

Zver sa loví individuálnym spôsobom lovu alebo na spoločnej poľovačke na základe povolenia na lov.

(3)

Individuálny spôsob lovu vykonáva poľovník sám alebo za účasti poľovníckeho sprievodcu.

(4)

Individuálnym spôsobom možno loviť zver okrem malej zveri a kuropty horskej, ak tento zákon neustanovuje ...

(5)

Raticovú zver je poľovník povinný loviť selektívne, a to tak, že prednostne loví zver chorú, zostarnutú, ...

(6)

Ten, kto loví zver, môže na ňu vystreliť len vtedy, ak ju bezpečne rozpoznal. Za správnosť selektívneho ...

(7)

Kto pri love pernatej zveri náhodne uloví alebo usmrtí chráneného živočícha, ktorého lov nemal povolený, ...

(8)

Ulovenie chorej, poranenej alebo nájdenie uhynutej zveri je poľovník povinný oznámiť bezodkladne poľovníckemu ...

(9)

Husi a kačice možno loviť aj na ťahu najskôr hodinu pred východom slnka a najneskôr hodinu po západe ...

(10)

Poľovník je povinný na individuálnej poľovačke bezprostredne po ulovení zveri vyznačiť v povolení na ...

(11)

Po ulovení trofejovej zveri je poľovník povinný trofej riadne ošetriť a pripraviť na chovateľskú prehliadku. ...

(12)

V poľovných oblastiach s chovom malej zveri, kde nie je diviak zaradený do kvalitatívnej triedy, možno ...

Mimoriadne povolenie lovu
§ 56
(1)

Ak v záujme poľnohospodárskej výroby alebo lesnej výroby s dôrazom na predchádzanie vzniku škôd alebo ...

(2)

Okresný úrad môže rozhodnúť z dôvodov podľa odseku 1 o znížení počtu niektorého druhu zveri. Ak užívateľ ...

(3)

Ak sa vyskytne potreba poľovať na niektorý druh zveri, ktorá má určený čas lovu, aj v čase ochrany na ...

(4)

Okresný úrad môže v čase ochrany zveri povoliť mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri ...

(5)

Ak ministerstvo životného prostredia na základe žiadosti podľa osobitného predpisu21) rozhoduje o usmrtení ...

(6)

Ak ministerstvo životného prostredia rozhodne o usmrtení alebo odchyte celoročne chráneného živočícha,21) ...

(7)

Ak vznikne potreba obmedziť stavy niektorého druhu zveri na nepoľovných plochách okrem farmových chovov, ...

(8)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 nemá odkladný účinok.

§ 57
(1)

Ak ide o pernatú zver s dobou lovu, vlka dravého a šakala zlatého, povoľuje v čase ochrany ich lov ministerstvo ...

a)
v záujme verejného zdravia a bezpečnosti,
b)
v záujme bezpečnosti vzdušného priestoru,
c)
aby sa zabránilo závažným škodám na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb a vodnom hospodárstve, ...
d)
na ochranu rastlinstva a živočíšstva,
e)
s cieľom výskumu a vzdelávania, obnovy populácie, navrátenia druhov do ich biotopov a na držbu a chov ...
f)
aby sa za prísne kontrolovaných podmienok a na základe výberu povolil odchyt, držba, chov alebo iné ...
(2)

V rozhodnutí podľa odseku 1 ministerstvo určí

a)
druh povolenej zveri,
b)
prostriedky, zariadenia alebo metódy povolené na odchyt alebo usmrcovanie,
c)
podmienky možného rizika a okolnosti času a miesta, za ktorých je možné realizovať výnimku,
d)
kontroly, ktoré budú vykonané.
(3)

Ministerstvo o povolení podľa odseku 1 informuje Komisiu Európskej únie.

§ 58 - Lov zveri na spoločnej poľovačke
(1)

Spoločnou poľovačkou je poľovačka schválená príslušným okresným úradom za účasti najmenej troch strelcov ...

(2)

Spoločnú poľovačku riadi vedúci spoločnej poľovačky. Spoločná poľovačka sa začína nástupom účastníkov ...

(3)

Počet spoločných poľovačiek v poľovnom revíri musí byť úmerný výmere poľovného revíru, schválenému plánu ...

(4)

Spoločnú poľovačku možno uskutočniť len v termíne podľa schváleného plánu spoločných poľovačiek. Užívateľ ...

(5)

Na spoločnej poľovačke možno loviť malú zver a diviačiu zver, podľa pokynov vedúceho spoločnej poľovačky ...

(6)

Malú zver a kuroptu horskú možno loviť len na spoločnej poľovačke okrem lovu pomocou poľovných dravcov ...

(7)

Zajace a jarabice možno loviť na tej istej ploche len raz do roka, bažanty najviac tri razy do roka. ...

(8)

Pri spoločnej poľovačke na malú zver, kačice a husi musia byť na vyhľadávanie, dohľadávanie a prinášanie ...

(9)

Spoločnú poľovačku nemožno organizovať v lokalitách a čase, v ktorom sa na nich zároveň vykonávajú poľnohospodárske ...

(10)

Na spoločnej poľovačke je zakázané strieľať

a)
na pernatú zver na zemi a na vode okrem poranenej zveri,
b)
pri kruhovke smerom do kruhu od okamihu, keď zaznel signál, ktorý takúto streľbu zakazuje, a strieľať ...
c)
v smere a spôsobom ohrozujúcim zdravie, bezpečnosť a majetok osôb a poľovných psov,
d)
na inú zver, ako určil vedúci spoločnej poľovačky.
§ 59 - Povinnosti vedúceho spoločnej poľovačky a jej účastníkov
(1)

Užívateľ poľovného revíru pred každou spoločnou poľovačkou určí vedúceho spoločnej poľovačky. Ak je ...

(2)

Vedúci spoločnej poľovačky riadi spoločnú poľovačku a zodpovedá za jej organizáciu a bezpečný priebeh. ...

a)
skontrolovať osobám, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej poľovačke so zbraňou, doklady oprávňujúce na držbu ...
b)
oboznámiť účastníkov poľovačky s organizáciou poľovačky a druhmi zveri, ktoré sa môžu na poľovačke loviť, ...
c)
upozorniť účastníkov poľovačky na povinnosť bezpečného zaobchádzania so zbraňou na poľovné účely,
d)
oboznámiť účastníkov poľovačky o používaných signáloch počas poľovačky a o mieste skončenia poľovačky ...
e)
vykonať kontrolu preukazov poľovných psov prítomných na poľovačke a na jej základe upraviť počet strelcov ...
(3)

Vedúci spoločnej poľovačky je počas spoločnej poľovačky povinný

a)
organizovať spoločnú poľovačku tak, aby prebiehala bezpečne,
b)
zastaviť spoločnú poľovačku, ak by jej ďalším priebehom mohlo dôjsť k ohrozeniu normovaných kmeňových ...
c)
zabezpečiť po každom pohone zoradenie a ošetrenie ulovenej zveri a po ukončení spoločnej poľovačky zabezpečiť ...
d)
zabezpečiť po ukončení spoločnej poľovačky na raticovú zver označenie ulovenej zveri značkou,
e)
vylúčiť osobu, ktorá sa neriadi pokynmi vedúceho spoločnej poľovačky alebo svojím konaním ohrozuje svoju ...
f)
dbať na šetrné zaobchádzanie s ulovenou zverou a vzdanie úcty ulovenej zveri dodržaním poľovníckych ...
g)
plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(4)

Vedúci spoločnej poľovačky je povinný počas spoločnej poľovačky alebo po skončení spoločnej poľovačky ...

(5)

Ak došlo počas spoločnej poľovačky k zraneniu alebo usmrteniu účastníka poľovačky alebo inej osoby, ...

(6)

Ak došlo počas spoločnej poľovačky k usmrteniu poľovníckeho psa alebo k poškodeniu veci, je vedúci spoločnej ...

(7)

Ak došlo počas spoločnej poľovačky k porušeniu tohto zákona, je vedúci spoločnej poľovačky povinný tieto ...

(8)

Účastník spoločnej poľovačky je povinný

a)
riadiť sa pokynmi vedúceho spoločnej poľovačky,
b)
dodržiavať bezpečnostné pokyny,
c)
riadiť sa určenými signálmi spoločnej poľovačky,
d)
pri zaujatí určeného stanovišťa upozorniť na seba svojich susedov a neopúšťať, pokiaľ nedostane iný ...
e)
z bezpečnostných dôvodov v pohone používať reflexnú vestu a na stanovišti reflexnú stuhu alebo reflexnú ...
(9)

Na spoločnej poľovačke sa nesmú zúčastniť ani ako honci osoby mladšie ako 15 rokov, osoby pod vplyvom ...

§ 60 - Sokoliarstvo
(1)

Sokoliarstvom na účely tohto zákona je držanie a chov poľovných dravcov na ich výcvik, rozmnožovanie, ...

(2)

Poľovným dravcom sa rozumie sokoliarsky upotrebiteľný jedinec druhu radu sokolotvaré (Falconiformes) ...

(3)

Na lov zveri možno použiť len tie jedince poľovných dravcov, ktoré sú označené a evidované podľa osobitného ...

(4)

Držiteľ poľovného dravca musí absolvovať predpísané skúšky, musí byť držiteľom platného poľovného lístka ...

(5)

Lov zveri poľovným dravcom možno vykonávať len na základe povolenia na lov zveri vydaného užívateľom ...

§ 60a - Poľovnícka kynológia
(1)

Poľovníckou kynológiou na účely tohto zákona je chov, držanie a výcvik poľovne upotrebiteľných psov, ...

(2)

Odborným orgánom poľovníckej kynológie je kynologická rada. Kynologická rada sa podieľa na tvorbe skúšobných ...

(3)

Na zabezpečenie ochrany zveri, riadneho poľovníckeho hospodárenia, lovu zveri, dohľadania ulovenej a ...

(4)

Na lov a dohľadávanie zveri sa môžu použiť iba poľovne upotrebiteľné psy poľovných plemien, ktoré majú ...

§ 61 - Lov zveri na vnadisku
(1)

Vnadiskom na účely tohto zákona je miesto, na ktoré sa vykladá návnada s cieľom prilákať zver. Na vnadisku ...

(2)

Vnadisko, na ktoré sa vykladá živočíšna návnada, musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.32) ...

§ 62 - Zaobchádzanie so strelnou zbraňou
(1)

Pri love zveri je poľovník povinný zaobchádzať so strelnou zbraňou (ďalej len „zbraň“) a strelivom podľa ...

(2)

Prenášať a používať zbraň na poľovné účely je zakázané osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, psychotropných ...

(3)

Zakázané je strieľať alebo mieriť v smere, v ktorom by následkom výstrelu mohlo prísť k ohrozeniu života, ...

(4)

Pri nočnej poľovačke je poľovník povinný uviesť v knihe návštev presné miesto a čas, kde a dokedy bude ...

(5)

Zbraň na poľovné účely možno nabiť až po začatí individuálnej poľovačky a na spoločnej poľovačke po ...

(6)

Zbraň na poľovné účely je poľovník povinný nabíjať a vybíjať zásadne tak, že hlaveň smeruje k zemi. ...

(7)

Pri zbraniach na poľovné účely, ktoré majú napináčik, je povolené napináčik natiahnuť až bezprostredne ...

(8)

Poľovník je povinný vybiť zbraň

a)
po ukončení individuálnej poľovačky alebo po každom pohone na spoločnej poľovačke,
b)
pri prekonávaní prírodných prekážok a pri vystupovaní alebo zostupovaní z posedov,
c)
pri vstupe do obydlia, vstupe do intravilánu obce, ukladaní a preprave v dopravnom prostriedku,
d)
pri prechode cez cudzí poľovný revír, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)

Prechod s vybitou poľovnou zbraňou cez cudzí poľovný revír, mimo verejnej komunikácie, bez povolenia ...

§ 63 - Dohľadávanie a nájdenie zveri
(1)

Poľovník je povinný sledovať a dohľadávať zver postrelenú alebo iným spôsobom zranenú. Ak zver prebehla ...

(2)

Pri dohľadávaní zveri, ak nemôže zver sám alebo s pomocou iných osôb dohľadať, je povinný použiť na ...

(3)

Usmrtená zver, ktorá bola nájdená na nepoľovných plochách, alebo zranená zver, ktorá prebehla alebo ...

(4)

Ak dôjde k usmrteniu raticovej zveri alebo veľkej šelmy dopravným prostriedkom na nepoľovnej ploche ...

(5)

Ak došlo k nálezu usmrtenej zveri alebo zranenej zveri v poľovnom revíri, je povinný užívateľ poľovného ...

(6)

Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť pri šírení nebezpečnej nákazy likvidáciu uhynutej zveri ...

§ 64 - Označovanie, preukázanie pôvodu a preprava ulovenej a nájdenej zveri
(1)

Každý kus ulovenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy sa na účely kontroly a preukázania pôvodu označuje ...

(2)

Po ulovení raticovej zveri alebo veľkej šelmy je strelec alebo sprievodca povinný

a)
založiť pred ďalšou manipuláciou s ulovenou zverou na zver predpísaným spôsobom pridelenú značku a vyznačiť ...
b)
zaznamenať do povolenia na lov zveri dátum a čas ulovenia zveri, druh ulovenej zveri a číslo založenej ...
c)
predložiť do 24 hodín od ulovenia raticovej zveri a veľkej šelmy tieto na vizuálnu obhliadku poľovníckemu ...
(3)

Osoba, ktorá nemôže zver označiť značkou, nesmie s nájdenou zverou hýbať, prevážať ju ani si ju celú ...

(4)

Ulovenú raticovú zver a veľkú šelmu možno v poľovnom revíri a pri preprave k poľovníckemu hospodárovi ...

(5)

Na ďalšiu prepravu raticovej zveri a veľkej šelmy vystavuje poľovnícky hospodár alebo ním poverená osoba ...

(6)

Osoby, ktorým boli značky vydané, sú povinné vrátiť nepoužité značky poľovníckemu hospodárovi najneskôr ...

(7)

Výdaj a evidenciu vydaných a použitých značiek vykonáva poľovnícky hospodár. Za použitie značky zodpovedá ...

(8)

Značku si na vlastné náklady obstaráva užívateľ poľovného revíru prostredníctvom komory.

(9)

Značka sa ponecháva na zveri až do jej rozrábky. Ak je ulovená zver odovzdaná odberateľovi do zberne ...

(10)

Kontrolu pôvodu ulovenej zveri vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva, príslušné orgány štátnej ...

(11)

Prehľad o prevzatých a použitých značkách predkladá objednávateľ značiek na požiadanie okresnému úradu. ...

§ 65 - Zakázané spôsoby lovu a iné zákazy
(1)

Poľovať na zver možno len spôsobom zodpovedajúcim zásadám lovu a ochrany zveri podľa tohto zákona.

(2)

Zakázaným spôsobom lovu zveri je

a)
trávenie jedom, usmrcovanie plynom, vydymovanie, chytanie do slučiek, nášľapných pascí,35) čeľusťových ...
b)
chytanie do pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých podmienok ...
c)
používanie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým ...
d)
lov z motorových vozidiel, poľnohospodárskych mechanizmov a iných mechanizmov, lietadiel, helikoptér ...
e)
používanie oslepenej alebo inak poranenej živej zveri ako živej návnady,
f)
lov pomocou prehrávania jej hlasových prejavov z magnetofónových pások alebo iných nosičov zvuku,
g)
strieľanie zveri z luku alebo kuše okrem jej lovu lukom vo zverniciach s najnižšou napínacou hmotnosťou ...
h)
loviť zver predovkami, plynovými zbraňami, zbraňami s tlmičmi hluku výstrelu, krátkou zbraňou a loviť ...
i)
loviť alebo naháňať zver na účely jej lovu pomocou výbušnín a zabíjanie zveri elektrickým prúdom alebo ...
j)
omračovanie zveri chemickými preparátmi okrem ich použitia vyškolenými osobami pri chytaní a preprave ...
k)
lov za použitia zdrojov umelého osvetlenia, zariadení na osvetľovanie terčov, zrkadiel a iných oslňujúcich ...
l)
lov do sietí okrem sietí na odchyt zajaca, bažanta a jarabice na ďalší chov a malých sietí pri chytaní ...
m)
lov inou zbraňou ako zbraňou na poľovné účely, lov zakázanou zbraňou alebo zbraňou vybavenou zakázaným ...
n)
strieľanie na zver samonabíjacou zbraňou alebo samočinnou zbraňou, ktorej zásobník obsahuje viac ako ...
(3)

Nesprávnym spôsobom lovu je

a)
strieľať zver na vnadisku a napájadle, ktorým je umelé zariadenie na napájanie zveri vodou; to neplatí ...
b)
používať psa na durenie raticovej zveri okrem durenia tejto zveri poľovnými psami pri dohľadávaní postrieľanej ...
c)
strieľať na raticovú zver brokmi, strieľať na raticovú zver okrem diviačej zveri jednotnou strelou z ...
d)
loviť zver v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka až do dvoch hodín pred východom slnka okrem ...
e)
loviť raticovú zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice revíru, loviť bažanty vo ...
f)
loviť jazveca brlohárením a rozkopávať jazvečie brlohy,
g)
vystreľovať vtáčie hniezda,
h)
strieľať na zver narkotizačnými zbraňami okrem ich použitia na účely jej odchytu, vyšetrenia alebo veterinárneho ...
i)
loviť zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce alebo lesné ...
j)
loviť trofejovú raticovú zver vhodnú na ďalší chov [§ 73 písm. g)],
k)
loviť zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorej plán chovu a lovu nebol schválený alebo ktorej ...
l)
loviť sluku lesnú v čase dve hodiny po západe slnka do dvoch hodín pred východom slnka,
m)
zbierať vajcia pernatej zveri okrem prípadov podľa § 2 písm. q),
n)
zbierať zhody parožia bez povolenia užívateľa poľovného revíru,
o)
chovať ondatru pižmovú v zajatí a živú ju prepravovať.
(4)

Zakazuje sa narúšať užívanie poľovného revíru správaním ohrozujúcim bezpečnosť osôb, majetku a životného ...

(5)

Zakazuje sa umiestňovať v poľovnom revíri zariadenia na odchyt dravcov bez platnej výnimky podľa osobitného ...

(6)

Zakazuje sa budovať nadzemné pozorovacie zariadenia na pozorovanie a lov zveri vo vzdialenosti menšej ...

(7)

Zakazuje sa používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach.39)

(8)

Zakazuje sa propagovať, ponúkať a predávať prostriedky a zariadenia na lov zveri, ktoré sú zakázané ...

(9)

Ministerstvo môže

určiť iný spôsob lovu, ktorý nie je v rozpore s odsekmi 2 a 3.

Zužitkovanie ulovenej zveri
§ 66 - Vlastníctvo ulovenej a nájdenej zveri
(1)

Poľovníkovi, ktorý ulovil raticovú zver, patrí poľovnícke právo, ktorým sa na účely tohto zákona považuje ...

(2)

Poľovnícku trofej možno odňať v rozhodnutí vydanom v disciplinárnom alebo priestupkovom konaní.

(3)

Ulovená alebo inak usmrtená zver alebo uhynutá zver alebo jej časti nachádzajúce sa v poľovnom revíri ...

(4)

Ponechanie si ulovenej zveri alebo diviny z nej alebo poľovníckej trofeje alebo zhodov parožia bez súhlasu ...

§ 67 - Preprava diviny a živej zveri
(1)

Počas prepravy musia byť všetky ulovené jedince raticovej zveri označené značkou a pôvod ulovenej zveri ...

(2)

Odchytenú živú zver určenú na zazverovanie v poľovných revíroch Slovenskej republiky môže užívateľ poľovného ...

§ 68 - Vývoz trofeje
(1)

Ak trofejovú zver ulovil cudzinec, pred jej vývozom do zahraničia musí užívateľ poľovného revíru zabezpečiť ...

(2)

Ak cudzinec uloví zver, ktorej hodnota poľovníckej trofeje prekročí národný rekord, je povinný umožniť ...

Škody spôsobené poľovníctvom, zverou a na zveri
§ 69 - Zodpovednosť užívateľa poľovného revíru
(1)

Užívateľ poľovného revíru zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného revíru. Za nesprávne ...

(2)

Užívateľ poľovného revíru je povinný uhradiť škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného revíru na ...

(3)

Za škody spôsobené raticovou zverou, ktorá unikla zo zvernice, zodpovedá užívateľ zvernice, ak nepreukáže, ...

(4)

Škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného revíru počas doby lovu vlka dravého uhrádza užívateľ poľovného ...

(5)

Vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov je povinný urobiť primerané opatrenia na zabránenie vzniku ...

(6)

Ak vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov nevykoná opatrenia potrebné na zabránenie vzniku škôd spôsobených ...

(7)

Užívateľ poľovného revíru nie je povinný uhradiť škody spôsobené zverou

a)
na nepoľovných plochách alebo na viniči neošetrenom proti škodám spôsobeným zverou, na neoplotených ...
b)
na poľnohospodárskych kultúrach nezobratých v agrotechnických termínoch a škody spôsobené na plodinách ...
c)
spôsobené na lesných porastoch nechránených oplôtkami, mechanickou ochranou alebo chemickou ochranou ...
d)
nepresahujúce 3 % očakávanej úrody alebo prírastku na príslušnej parcele,
e)
spôsobené zverou, ktorej lov nemal povolený alebo schválený.
§ 70 - Uplatnenie nároku na náhradu škody
(1)

Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym užívaním poľovného revíru si uplatní poškodený u užívateľa ...

a)
poľnohospodárskych pozemkoch, poľných plodinách a poľnohospodárskych porastoch do 15 dní odo dňa, keď ...
b)
lesných porastoch, ak škody vznikli od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna nasledujúceho ...
(2)

Súčasne s uplatnením nároku na náhradu škody nesprávnym užívaním poľovného revíru uvedie poškodený výšku ...

Štátna správa na úseku poľovníctva
§ 71 - Orgány štátnej správy na úseku poľovníctva
(1)

Štátnu správu na úseku poľovníctva vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva.

(2)

Orgánmi štátnej správy na úseku poľovníctva sú:

a)
ministerstvo,
b)
okresný úrad v sídle kraja,
c)
okresný úrad.
(3)

Štátnu správu na úseku poľovníctva v lesoch patriacich do vojenských obvodov vykonáva Ministerstvo obrany ...

§ 72 - Ministerstvo

Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý

a)

riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky,

b)

riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva,

c)

zastupuje Slovenskú republiku pri rokovaniach o poľovníctve na medzinárodnej úrovni,

d)

rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodol okresný úrad v sídle kraja,

e)

dbá, aby v prírode zostali zachované všetky druhy zveri, a na tento účel prijíma v spolupráci s ministerstvom ...

f)

povoľuje zámerné rozširovanie druhov a poddruhov zveri, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, na územie ...

g)

povoľuje dovážať a vyvážať živú zver, vajcia, embryá a spermie podľa § 20,

h)

povoľuje dovoz a vypúšťanie živočíchov, ktoré zatiaľ nežijú na území Slovenskej republiky a sú považované ...

i)

povoľuje vypustenie nepôvodného druhu živočícha po dohode s ministerstvom životného prostredia podľa ...

j)

dáva súhlas na vypustenie danielej a muflonej zveri do nových lokalít vo voľnej prírode podľa § 21,

k)

zabezpečuje vypracovanie koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike podľa § 30,

l)

vymenúva skúšobnú komisiu podľa § 50 ods. 2 písm. c),

m)

povoľuje lov zveri v čase jej ochrany podľa § 56 a určuje ročnú kvótu lovu vlka dravého,

n)

povoľuje výnimky na lov zveri podľa § 57,

o)

vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 64,

p)

povoľuje výnimky zo zakázaných spôsobov lovu podľa § 65 ods. 9,

q)

určuje iné spôsoby lovu podľa § 65 ods. 9,

r)

vykonáva štátny dozor v poľovníctve a vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti ...

s)

vykonáva kontrolu a dozor,

t)

spolupracuje s ministerstvom životného prostredia pri vypracúvaní pravidelných správ o povolených výnimkách ...

u)

spolupracuje so štátnou veterinárnou a potravinovou správou pri zabezpečovaní zdravotného stavu zveri, ...

v)

rozhoduje o vyhradenom revíri podľa § 13b.

§ 73 - Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)

zriaďuje poradný zbor a schvaľuje jeho štatút podľa § 18,

b)

určuje termín a spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach,

c)

zabezpečuje a schvaľuje koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach podľa § 30,

d)

kontroluje plnenie schválených plánov poľovníckeho hospodárenia podľa § 30, správnosť zostavovania plánov, ...

e)

vymenúva skúšobnú komisiu podľa § 50 ods. 2 písm. b),

f)

organizuje skúšku podľa § 50 ods. 1 písm. c),

g)

schvaľuje kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri vhodnej na ďalší chov podľa § 18,

h)

vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 64,

i)

vykonáva štátny dozor v poľovníctve § 75,

j)

vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia podľa § 75,

k)

predkladá ministerstvu návrh na kvótu lovu vlka dravého,

l)

určuje čas núdze.

§ 74 - Okresný úrad
(1)

Okresný úrad rozhoduje v prvom stupni o

a)
uznaní alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a uznanej bažantnice ...
b)
vyhlásení pozemkov za nepoľovné plochy na návrh Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo Ministerstva ...
c)
poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 4 alebo § 13,
d)
o zániku zmluvy podľa § 17 ods. 1 písm. h),
e)
povolení výnimky zo zákazu podľa § 24 ods. 9,
f)
zabezpečení plnení plánov, ak užívateľ poľovného revíru bez vážnych dôvodov plány neplní a hrozí z tohto ...
g)
povolení lovu zveri na nepoľovných plochách okrem lovu zveri vo farmových chovoch a poveruje vykonaním ...
h)
zákazoch alebo obmedzeniach na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia pri zistení nedostatkov ...
i)
prejednáva priestupky podľa § 76 a ukladá pokuty za správne delikty podľa § 78.
(2)

Okresný úrad ďalej

a)
zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite ...
b)
eviduje zmluvu a vedie register zmlúv podľa § 16,
c)
eviduje zmluvu vlastníkov podľa § 12 a dohodu zmluvných strán o zániku zmluvy podľa § 17,
d)
zriaďuje chovateľskú radu a schvaľuje štatút chovateľskej rady podľa § 18,
e)
vymenúva a odvoláva poľovníckeho hospodára podľa § 19,
f)
vydáva súhlas na vypúšťanie zveri, ktorá je po rehabilitácii a je zároveň chráneným druhom živočícha, ...
g)
vykonáva skúšku odbornej spôsobilosti uchádzača za člena poľovníckej stráže podľa § 27, vymenúva členov ...
h)
schvaľuje výhľadové plány poľovníckeho hospodárenia podľa § 30,
i)
schvaľuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia podľa § 30,
j)
kontroluje a mení schválené plány poľovníckeho hospodárenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov ...
k)
spolupracuje s obvodnou komorou pri príprave uchádzačov o skúšku poľovníckeho hospodára, organizuje ...
l)
navrhuje komore odobratie poľovného lístka podľa § 51,
m)
povoľuje užívateľovi poľovného revíru úpravu stavu zveri podľa § 56 ods. 1,
n)
povoľuje v čase ochrany zveri mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely výcviku ...
o)
schvaľuje plán spoločných poľovačiek na malú zver a diviačiu zver a zmenu schváleného termínu konania ...
p)
povoľuje výnimku na individuálny lov zajaca poľného a králika divého podľa § 58 ods. 6,
q)
vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 64,
r)
vykonáva štátny dozor v poľovníctve podľa § 75.
(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. c) a d) nemá odkladný účinok.

§ 75 - Štátny dozor v poľovníctve
(1)

Štátny dozor v poľovníctve je oprávnenie orgánov štátnej správy poľovníctva sledovať, zisťovať a kontrolovať, ...

(2)

Štátny dozor v lesoch patriacich do vojenských obvodov vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. ...

(3)

Zamestnanci orgánov štátnej správy poľovníctva sú pri vykonávaní štátneho dozoru oprávnení

a)
vstupovať na poľovné pozemky a nepoľovné plochy, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, ...
b)
zisťovať a overovať skutočnosti a údaje o dodržiavaní tohto zákona, o poľovníckom hospodárení a vyžadovať ...
(4)

Orgány štátnej správy poľovníctva na základe výsledkov vykonaného štátneho dozoru

a)
zakážu alebo obmedzia vykonávanie určitej činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom alebo s rozhodnutiami ...
b)
uložia opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(5)

Užívateľ poľovného revíru alebo užívateľ poľovného pozemku je povinný

a)
zamestnancovi orgánu štátnej správy poľovníctva pri štátnom dozore preukázať svoju totožnosť,
b)
umožniť vykonanie štátneho dozoru a poskytnúť potrebnú súčinnosť,
c)
zdržať sa činnosti zakázanej alebo obmedzenej podľa odseku 4 písm. a).
(6)

Orgán štátnej správy poľovníctva je povinný oboznámiť užívateľa poľovného revíru a osoby, ktoré sa dozoru ...

(7)

Zamestnanci orgánu štátnej správy poľovníctva sú povinní pri činnostiach uvedených v odseku 3 písm. ...

(8)

Orgán štátnej správy poľovníctva môže uložiť užívateľovi poľovného revíru alebo užívateľovi poľovného ...

(9)

Zamestnanec orgánu štátnej správy poľovníctva oprávnený na výkon štátneho dozoru je z výkonu štátneho ...

(10)

Na štátny dozor sa vzťahujú základné pravidlá kontroly podľa osobitného predpisu.46)

Priestupky, disciplinárne previnenia a iné správne delikty
§ 76 - Priestupky
(1)

Priestupku na úseku poľovníctva sa dopustí ten, kto

a)
porušuje zákaz alebo povinnosť na ochranu a zachovanie genofondu zveri podľa § 20 a 21,
b)
porušuje povinnosti pri držbe a chove zveri v zajatí podľa § 22,
c)
nepredloží poľovnícku trofej na prehliadku poľovníckych trofejí podľa § 23,
d)
porušuje povinnosť alebo zákaz na úseku ochrany poľovníctva podľa § 24; okrem § 24 ods. 3 písm. g) a ...
e)
ako užívateľ poľovného pozemku neplní povinnosti podľa § 25,
f)
neodovzdá preukaz alebo odznak poľovníckej stráže podľa § 28 ods. 7,
g)
ako člen poľovníckej stráže poruší alebo neplní povinnosť alebo prekročí oprávnenia podľa § 29,
h)
neodovzdá rozhodnutím odňatý poľovný lístok (§ 51 ods. 12),
i)
vykonáva lov zveri bez dokladov uvedených v § 53 ods. 1,
j)
ako vedúci spoločnej poľovačky neplní alebo poruší povinnosti podľa § 59,
k)
neplní opatrenia orgánov štátnej správy poľovníctva.
(2)

Priestupku sa dopustí poľovnícky hospodár, ak neplní povinnosti podľa § 19 ods. 9 alebo iné povinnosti ...

(3)

Orgánom príslušným na prejednanie priestupkov je okresný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti bol priestupok ...

(4)

Za priestupky podľa odsekov 1 a 2 môže okresný úrad v priestupkovom konaní uložiť

a)
pokarhanie,
b)
peňažnú pokutu od 30 eur do 3 000 eur,
c)
zákaz činnosti až na jeden rok,
d)
odňatie veci.
(5)

Ak sa dopustí fyzická osoba priestupku do dvoch rokov po tom, čo jej bola za rovnaký priestupok uložená ...

(6)

Účastníkovi priestupkového konania, ktorý sa bez závažných dôvodov nedostaví na prejednanie priestupku ...

(7)

Pokuta uložená za priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým ...

(8)

Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.

(9)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o priestupkoch.47)

§ 77 - Disciplinárne previnenia
(1)

Disciplinárnym previnením je konanie držiteľa poľovného lístka, ktoré nevykazuje znaky trestného činu,34) ...

(2)

Disciplinárne previnenie rieši komora podľa disciplinárneho poriadku.

§ 78 - Iné správne delikty
(1)

Orgán štátnej správy na úseku poľovníctva uloží pokutu od 150 eur do 500 eur právnickej osobe alebo ...

a)
ako užívateľ poľovného revíru nedoručí poľovnícke trofeje alebo dokumentáciu na chovateľskú prehliadku ...
b)
ako užívateľ poľovného revíru neplní povinnosti v poľovníckom plánovaní (§ 30 ods. 5, 8 a 9),
c)
ako užívateľ poľovného revíru nezaloží a nevedie knihu návštev (§ 54 ods. 3),
d)
ako užívateľ poľovného revíru poruší povinnosti pri love zveri na spoločnej poľovačke (§ 58),
e)
ako užívateľ poľovného revíru neurčí vedúceho spoločnej poľovačky (§ 59 ods. 1),
f)
neplní povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. p).
(2)

Pokutu od 500 eur do 5 000 eur uloží orgán štátnej správy na úseku poľovníctva právnickej osobe alebo ...

a)
ako užívateľ poľovného revíru nenavrhne poľovníckeho hospodára (§ 19 ods. 1),
b)
porušuje povinnosti pri držbe a chove zveri v zajatí a vypúšťaní zveri do revíru (§ 22),
c)
ako užívateľ poľovného revíru nepoužíva potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov alebo poruší alebo ...
d)
ako užívateľ poľovného revíru nezabezpečí značky na označovanie a prepravu ulovenej a nájdenej zveri ...
e)
ako užívateľ poľovného revíru nezabezpečí obodovanie trofeje ulovenej zveri cudzincom pred jej vývozom ...
(3)

Pokutu od 5 000 eur do 15 000 eur uloží orgán štátnej správy na úseku poľovníctva právnickej osobe alebo ...

a)
ako užívateľ poľovného revíru úmyselne nehospodári v poľovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v ...
b)
porušuje zákazy alebo neplní povinnosti na ochranu a zachovanie genofondu zveri (§ 20 a 21),
c)
porušuje povinnosti alebo zákazy na úseku ochrany poľovníctva (§ 24),
d)
ako užívateľ poľovného pozemku neplní povinnosti užívateľa poľovného pozemku (§ 25),
e)
ako užívateľ poľovného revíru neplní povinnosti užívateľa poľovného revíru (§ 26),
f)
neoznámi Policajnému zboru nález usmrtenej zveri alebo zranenej zveri v rozpore s týmto zákonom; pri ...
g)
drží zver v zajatí v rozpore s § 22 alebo nezosúladí držanie zveri v zajatí podľa § 80 ods. 16 do určeného ...
(4)

Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo užívateľ poľovného revíru, ktorý je fyzickou osobou ...

(5)

V rozhodnutí o uložení pokuty môže okresný úrad určiť aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov; ...

(6)

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému ...

(7)

Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho ...

(8)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď príslušný okresný úrad zistil porušenie alebo nesplnenie ...

(9)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(10)

Výnosy z pokút uložených za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 79 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,48) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)
posúdenie projektu podľa § 6 a 7,
b)
zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy podľa § 8,
c)
evidenciu zmluvy vlastníkov podľa § 12 alebo zmluvy podľa § 13,
d)
vymenovanie a odvolanie poľovníckeho hospodára podľa § 19 a členov poľovníckej stráže podľa § 28,
e)
schválenie alebo zmenu poľovníckych plánov podľa § 30,
f)
vydanie povolenia podľa § 56 ods. 1 a 3,
g)
rozhodovanie ministerstva podľa § 72 okrem písmena d),
h)
rozhodovanie okresného úradu v sídle kraja podľa § 73 okrem písmena c),
i)
rozhodovanie okresného úradu podľa § 74 ods. 1 písm. h) a i) a § 74 ods. 2 okrem ukladania pokút za ...
(3)

Ak je v konaní podľa tohto zákona viac ako 20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, ...

(4)

Na konanie v prvom stupni je miestne príslušný orgán štátnej správy poľovníctva, v ktorého územnom obvode ...

Prechodné ustanovenia
§ 80
(1)

Zmluvy uzatvorené pred 1. septembrom 2009 zostávajú v platnosti na dobu, na ktorú boli uzatvorené.

(2)

Poľovné lístky a vykonané skúšky z poľovníctva, sokoliarske skúšky, skúšky poľovníckych psov a vymenovanie ...

(3)

Správne konanie začaté pred 1. septembrom 2009 sa dokončí podľa doterajšieho právneho predpisu.

(4)

Ak užívateľ poľovného revíru nespĺňa podmienky podľa § 13 ods. 1, môže poľovný revír obhospodarovať ...

(5)

Poľovné revíry uznané do 31. augusta 2009 sa považujú za poľovné revíry uznané podľa tohto zákona.

(6)

Obvodný lesný úrad vydáva nové poľovné lístky, predlžuje ich platnosť a odníma poľovné lístky do 31. ...

(7)

Obvodné lesné úrady prehodnotia zaradenie poľovných revírov do kvalitatívnych tried do 31. decembra ...

(8)

Zvernice a bažantnice uznané do 31. augusta 2009 sa považujú za zvernice a bažantnice uznané podľa § ...

(9)

Občianske združenie registrované na výkon práva poľovníctva podľa osobitného predpisu50) je poľovníckou ...

(10)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odovzdá ministerstvu do 30. septembra 2009 dokumentáciu poľovníckych ...

(11)

Ministerstvo rozdistribuuje dokumentáciu podľa odseku 10 príslušným obvodným lesným úradom do 31. októbra ...

(12)

Poľovnícka organizácia podľa odseku 9 je povinná do 31. januára 2010 uviesť svoje stanovy do súladu ...

(13)

Členovia poľovníckej stráže podľa doterajších predpisov sú členmi poľovníckej stráže podľa tohto zákona, ...

(14)

Členovia skúšobných komisií podľa doterajších predpisov sú členmi skúšobných komisií podľa tohto zákona, ...

(15)

Do vzniku orgánov a organizačných zložiek komory vykonáva jej činnosť Slovenský poľovnícky zväz.

(16)

Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré držia zver v zajatí, sú povinné zosúladiť jej držanie s týmto ...

§ 80a - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2013
(1)

Právne úkony, ktoré vykonali organizačné zložky poľovníckej organizácie, ktorým bolo pred 1. júlom 2013 ...

(2)

Poľovnícke organizácie, ktoré sa členia na organizačné zložky, sú povinné do 31. októbra 2013 predložiť ...

(3)

Ak bol osobe odňatý poľovný lístok na dobu určitú alebo zakázaný lov jedného alebo všetkých druhov zveri ...

§ 80b - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Disciplinárne konanie začaté pred 1. januárom 2014 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

§ 81 - Vytvorenie komory
(1)

Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu

a)
vypracuje návrh volebného a rokovacieho poriadku ustanovujúceho snemu, návrh stanov komory, organizačného ...
b)
určí čas a miesto konania ustanovujúceho snemu,
c)
zabezpečí doručenie návrhov uvedených v písmene a) delegátom na ustanovujúci snem spolu s oznámením ...
(2)

Obvodné lesné úrady vytvoria z registra všetkých držiteľov poľovných lístkov zoznam, ktorý bude zoznamom ...

(3)

Okresné organizácie alebo regionálne organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu uskutočnia do 31. októbra ...

(4)

Držiteľov poľovných lístkov s trvalým pobytom v obvode svojej pôsobnosti, ktorí nie sú členmi poľovníckej ...

(5)

Stretnutie zástupcov podľa odsekov 3 a 4 na obvodnom sneme zvolí delegátov na ustanovujúci snem komory; ...

(6)

Ustanovujúci snem komory zvolá prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu do 31. januára 2010.

(7)

Ustanovujúci snem komory schváli volebný a rokovací poriadok ustanovujúceho snemu, stanovy komory, zvolí ...

§ 82 - Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o

a)
obsahu projektu samostatnej a uznanej zvernice (§ 6 ods. 4) a samostatnej a uznanej bažantnice (§ 7 ...
b)
zaradení poľovného revíru do kvalitatívnych tried a určovaní normovaných kmeňových stavov zveri, vekovej ...
c)
obsahu evidencie zmlúv vlastníkov (§ 12) a zmlúv (§ 13),
d)
ukazovateľoch na určenie kritérií chovnosti jednotlivých druhov raticovej zveri a vekovej kulminácie, ...
e)
poľovných oblastiach a poľovných lokalitách, chovateľských celkoch, obsahu štatútu poradných zborov ...
f)
o počte a druhu poľovníckych zariadení pre chov jednotlivých druhov zveri [§ 26 ods. 1 písm. c)], druhu ...
g)
príprave a skúške odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže (§ 27),
h)
poľovníckom plánovaní, odborne spôsobilých osobách a ich kvalifikačných predpokladoch (§ 6, 7 a 30),
i)
obsahu evidencie a dokumentácie vedenej užívateľom poľovného revíru, poľovníckej štatistike a obsahu ...
j)
organizovaní, obsahu, vykonávaní a hodnotení poľovníckych skúšok, o kvalifikácii prednášateľov, členov ...
k)
obsahu poľovného lístka, žiadosti o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka (§ 51), povolenia ...
l)
čase, spôsobe a podmienkach lovu zveri (§ 54 až 58),
m)
osobitných spôsoboch lovu (§ 60 a 61),
n)
druhoch skúšok poľovných psov, druhoch, potrebnom počte a kvalifikácii poľovne upotrebiteľných psov ...
o)
značke, jej zakladaní, lístku o pôvode raticovej zveri, obstarávaní a distribúcii značiek, výdaji a ...
(2)

Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom určí spoločenskú hodnotu poľovnej zveri.

§ 83 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. ...

§ 84

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. ...

Čl. II

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb. a zákona ...

1.

V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
na výkon práva poľovníctva.“.

2.

V § 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo na výkon práva poľovníctva“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V III. časti Pôdohospodárstvo sa vypúšťa položka 37.

2.

V VI. časti Doprava sa položka 64 dopĺňa oslobodením, ktoré znie:

„Oslobodenie: Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest I. ...

Čl. IV

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov ...

V § 7 ods. 3 sa slová „na vykonávanie práva poľovníctva5)“ nahrádzajú slovami „dohodnúť, že nájomca ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5)
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. V

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z. sa dopĺňa takto: ...

V § 10 ods. 8 sa za slová „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Slovenskej ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009, okrem § 51 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. ...

Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 274/2009 Z. z.

  Populácia voľne žijúcich druhov živočíchov

  1.

  zver pernatá: bažant jarabý (Syrmaticus reevesii), bažant poľovný (Phasianus colchicus), čajka smejivá ...

  2.

  zver srstnatá: bobor vodný (Castor fiber), daniel škvrnitý (Dama dama), diviak lesný (Sus scrofa), hranostaj ...

  3.

  zver raticová: všetky druhy zveri z radu párnokopytníkov uvedených v druhom bode,

  4.

  zver malá: zver bažantia, zajačia a jarabičia,

  5.

  zver podliehajúca poľovníckemu plánovaniu: zver raticová, zver malá a jariabok lesný,

  6.

  veľké šelmy: medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis lupus) a šakal ...

  7.

  krkavcovité vtáky: havran čierny (Corvus frugilegus), kavka tmavá (Corvus (Coloeus) monedula), krkavec ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 274/2009 Z. z.

  Sadzobník na výpočet náhrad za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri za 1 ha ročne v eurách

  Srnčia chovná oblasť Bonita Les Pole Srnec Príplatky za ďalšie druhy zveri Srnec Príplatky za ďalšie ...

  Príloha č. 2a k zákonu č. 274/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2a k zákonu č. 274/2009 Z. z.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 274/2009 Z. z.

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. ...

  2.

  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147 ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 • 2)  § 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky ...
 • 4)  § 2 písm. h) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  § 40 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 15/2005 Z. z.
 • 6)  Napríklad § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní ...
 • 7)  § 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). ...
 • 8)  § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
 • 9)  § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 2 písm. q) zákona ...
 • 9a)  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
 • 11)  § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.
 • 12)  § 15 ods. 2 písm. d) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení ...
 • 13)  § 2 ods. 2 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 13a)  § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 14)  § 7 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 454/2007 Z. z.
 • 15)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín ...
 • 16)  § 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 17)  § 45 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 18)  Napríklad § 53 zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 19)  § 2 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
 • 19a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 20)  § 2 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 21)  Zákon č. 543/2002 Z. z.
 • 22)  § 26 zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 23)  § 17 zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 23a)  § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 24)  § 38 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 25)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 26)  § 70 Obchodného zákonníka.
 • 27)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 28)  § 57 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 28 zákona č. 190/2003 Z. z.
 • 30)  § 41 ods. 5 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 31)  § 65 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné ...
 • 32a)  Napríklad § 45 a 68 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Napríklad nariadenie (ES) č. 1774/2002, zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 34)  § 310 Trestného zákona.
 • 35)  Čl. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3254/91 zo 4. novembra 1991, ktorým sa zakazuje používanie nášľapných ...
 • 36)  § 4 zákona č. 190/2003 Z. z.
 • 37)  § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 30 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 40)  
 • 43)  § 441 Občianskeho zákonníka.
 • 44)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady ...
 • 45)  Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  § 9 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 47)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 48)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 49)  § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 50)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 51)  § 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore