Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2024 účinný od 01.04.2025

Platnosť od: 14.03.2024
Účinnosť od: 01.04.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Stavebníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2024 účinný od 01.04.2025
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 46/2024 s účinnosťou od 01.04.2025

Legislatívny proces k zákonu 46/2024

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 136/1995 Z. z., zákona č. 199/1995 Z. z., zákona č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 93/2019 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 172/2022 Z. z., zákona č. 69/2023 Z. z. a zákona č. 195/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 1 až 31 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 1fb sa vypúšťajú.

2.
Nad § 32 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Umiestňovanie stavieb a využívanie územia“.

Súčasne sa vypúšťa nadpis pod § 32.

3.
V § 32 odsek 1 znie:

„(1)
Ak odsek 2 alebo odsek 3 neustanovujú inak, určiť podmienky na umiestnenie stavby a zmenu využitia územia možno územným rozhodnutím o umiestnení stavby alebo rozhodnutím o využití územia.“.

4.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
V prípade konaní podľa § 39a ods. 4 sa podmienky na umiestnenie stavby určia stavebným povolením podľa § 66 a to na základe záväzného stanoviska orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu.1fd)“.


Poznámka pod čiarou k odkazu 1fd znie:

„1fd) § 24 ods. 3 až 5 a 9 až 12, § 40a až § 40c zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 33 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo o chránenom území či o ochrannom pásme,“.
6.
V § 34 ods. 2 sa slová „V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme“ nahrádzajú slovami „V územnom konaní o umiestnení stavby a o využívaní územia“.
7.
V § 35 ods. 1 sa slová „účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy“ nahrádzajú slovom „navrhovateľa“.
8.
V § 35 ods. 2 poslednej vete sa vypúšťa slovo „právoplatného“.
9.
V § 35 ods. 3 sa slová „alebo iného opatrenia v území (§ 32), najmä vplyvov na životné prostredie“ nahrádzajú slovami „alebo určenia využívania územia“.
10.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Stavebný úrad pokračuje v konaní s právnym nástupcom navrhovateľa, ak právny nástupca v priebehu konania predloží doklad preukazujúci jeho právne nástupníctvo a preukáže splnenie požiadaviek právneho vzťahu k pozemku, na ktorom má byť umiestnená stavba alebo o ktorého využívanie v konaní ide, a k stavbe, ktorej umiestnenie je predmetom konania v rozsahu, aký sa vzťahoval na pôvodného navrhovateľa.“.

11.
V § 36 ods. 1 sa slová „žiadosť o územné rozhodnutie úplná“ nahrádzajú slovami „návrh na začatie územného konania úplný“.
12.
V § 36 ods. 4 sa vypúšťajú slová „o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme,“.
13.
V § 37 odsek 1 znie:

„(1)
Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia je záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa, pričom súlad navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa sa potvrdzuje záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania vydaným podľa osobitného predpisu.1fd)“.

14.
V § 37 ods. 2 sa za slová „či vyhovuje“ vkladajú slová „všeobecným požiadavkám na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia,“.
15.
V § 39a ods. 2 úvodná veta znie: „Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, v podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požiadavky“.
16.
V § 39a odsek 4 znie:

„(4)
Stavebný úrad spojí na žiadosť stavebníka územné konanie so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny alebo zo záväzného stanoviska orgánu územného plánovania.1fd)“.

17.
§ 39a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
V prípade stavieb jadrového zariadenia a stavieb súvisiacich s jadrovým zariadením1gb) sa namiesto požiadaviek podľa odseku 2 písm. b) v podmienkach na umiestnenie stavby určí stavebný pozemok a v jeho rámci sa vymedzí možná zastavaná plocha ohraničujúca plochu, v ktorej možno umiestniť stavbu s uvedením odstupových vzdialeností od hraníc pozemku a od susedných stavieb, najvyššia prípustná výška stavby, napojenie na verejné technické a dopravné vybavenie územia. V rámci stanovených podmienok sa jednotlivé stavby umiestnia pri povoľovaní týchto stavieb v stavebnom konaní.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1gb znie:

„1gb) § 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

18.
§ 39c a 39d sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1i sa vypúšťa.

19.
V § 40 odsek 1 znie:

„(1)
Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, a rozhodnutie o umiestnení stavby jadrového zariadenia a stavieb súvisiacich s jadrovým zariadením1gb) platí päť rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu; nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy a práce podľa § 71 ods. 1, alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.“.

20.
V § 40 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

21.
V § 40 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
22.
V § 41 ods. 1 sa slová „ak to umožňuje územnoplánovacia dokumentácia alebo“ nahrádzajú slovami „ak je to v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou na základe záväzného stanoviska orgánu územného plánovania vydaného podľa osobitného predpisu1fd) a ak to umožňujú“.
23.
V § 41 odsek 2 znie:

„(2)
Zmenu územného rozhodnutia prerokuje stavebný úrad s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v rozsahu, v akom sa zmena týka ich práv alebo právom chránených záujmov. Na námietky a pripomienky, ktoré sa netýkajú predmetu konania alebo o nich bolo rozhodnuté právoplatným rozhodnutím v časti, ktorého sa zmena netýka, sa neprihliada.“.

24.
V § 42 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a o ochrannom pásme“.
25.
V § 42 ods. 3 sa za slová „jadrového zariadenia“ vkladajú slová „a stavieb súvisiacich s jadrovým zariadením1gb)“.
26.
V § 42 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

27.
V § 43 ods. 1 sa za slovo „konštrukcia“ vkladajú slová „s vymedzenou účelovou funkciou,“.
28.
V § 43 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Súborom stavieb je viac stavieb tvoriacich funkčný celok. Hlavnou stavbou súboru stavieb je stavba, ktorej funkcia určuje hlavný účel súboru stavieb. Súčasťou samostatne stojacej stavby sú súvisiace podzemné priestory, nadzemné konštrukcie, prípojky a technické, technologické a prevádzkové vybavenie, bez ktorých by stavba nebola kompletná a spôsobilá prevádzky.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

29.
V § 43 ods. 4 sa slová „podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“.
30.
V § 43a ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
pohybová plocha vrátane jej pásov, odpútacia a dosadacia plocha a plocha konečného priblíženia a vzletu určené na vzlety, pristátia, rolovanie a státie lietadiel,“.

31.
V § 43a ods. 3 písmeno h) znie:

„h)
elektronické komunikačné siete a ich vedenia vrátane pasívnej infraštruktúry a pridružených prostriedkov,1ib) transformačné stanice,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ib znie:

„1ib) § 2 ods. 1, 12, 13, 15, 16, 17 a 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 287/2023 Z. z.“.

32.
V § 43i ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj pozemky pod všetkými stavebnými objektmi povoľovaného súboru stavieb.“.
33.
V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
pri nabíjacích staniciach pre elektromobily s výkonom do 25 kW vrátane odberného elektrického zariadenia pre nabíjaciu stanicu jej vnútornej inštalácie.“.

34.
V § 56 písmeno b) znie:

„b)
pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí,4aaa) s výnimkou stavieb uvedených v § 55 ods. 2 písm. e), f) a g),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4aaa znie:

„4aaa) § 2 ods. 15 až 17 zákona č. 452/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

35.
V § 56 písmeno g) znie:

„g)
pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia alebo vedení elektronickej komunikačnej siete,4aaa) ak sa nemení ich trasa,“.

36.
V § 57 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak ohlásenie stavebníka neobsahuje požadované náležitosti, stavebný úrad vyzve stavebníka na ich doplnenie. Ak ani po uplynutí lehoty určenej stavebným úradom na doplnenie ohlásenie nie je úplné, stavebný úrad podanie odloží a bezodkladne o odložení informuje stavebníka. Ak stavený úrad na podklade predložených dokladov zistí, že navrhovanou stavbou by mohli byť dotknuté práva tretích osôb alebo je potrebné určiť podmienky pre uskutočnenie stavby, určí, že ohlásenú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.“.
37.
§ 58 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Stavebný úrad pokračuje v konaní s právnym nástupcom stavebníka, ak právny nástupca v priebehu konania predloží doklad preukazujúci jeho právne nástupníctvo a preukáže splnenie požiadaviek právneho vzťahu k pozemku alebo k stavbe, ktoré sú predmetom konania, v rozsahu, ktorý sa vzťahoval na pôvodného stavebníka.“.

38.
V § 58a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ak je potrebné z dôvodu zabezpečenia komplexnosti výstavby rozšíriť žiadosť podľa odseku 2 na ďalšie stavby alebo zmeny existujúcich stavieb, alebo ich stavebné úpravy, ku ktorým nemá stavebník vlastnícke alebo iné právo (ďalej len „vyvolaná investícia”), stavebník k žiadosti priloží zmluvu s vlastníkom stavby vyvolanej investície o úprave vlastníckych práv ku stavbe, o spôsobe financovania stavebných prác a o prevádzke stavby po kolaudácii. Vlastník stavby vyvolanej investície alebo pozemku, na ktorom sa stavba vyvolanej investície nachádza, má v konaní postavenie účastníka konania.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

39.
V § 60 ods. 1 sa za slová „územného rozhodnutia“ vkladajú slová „alebo záväzného stanoviska orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu,1fd)“.
40.
V § 60 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo záväzného stanoviska orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu1fd)“.
41.
V § 61 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak vedie konanie pre povolenie súboru stavieb podľa § 65 ods. 2.“.
42.
V § 61 ods. 5 sa za slová „jadrového zariadenia“ vkladajú slová „a stavbách súvisiacich s jadrovým zariadením1gb)“.
43.
V § 62 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené záväznou časťou územného plánu alebo podmienky územného rozhodnutia,“.

44.
V § 64 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v záväznom stanovisku orgánu územného plánovania1fd)“.
45.
Doterajší text § 65 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Ak je predmetom stavebného konania súbor stavieb, na povolenie ktorých je vecne príslušných viac stavebných úradov, konanie vedie a stavebné povolenie vydá stavebný úrad, ktorý je príslušný na povolenie hlavnej stavby súboru stavieb. Ostatné stavebné úrady majú v stavebnom konaní postavenie dotknutého orgánu podľa § 140a. Ak sú pochybnosti o príslušnosti stavebných úradov na konanie, rozhodne Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

(3)
Ak sa na pozemku, na ktorom má byť realizovaná stavba, nachádza iná stavba, ktorú je potrebné pre uskutočnenie stavby odstrániť, stavebný úrad spojí na žiadosť stavebníka podľa § 88 ods. 3 stavebné konanie novo navrhovanej stavby s konaním o odstránení stavby. Podmienky odstránenia stavby určí v stavebnom povolení.“.

46.
V § 67 odsek 1 znie:

„(1)
Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať, ak je predmetom stavebného konania súbor stavieb, na povolenie ktorých je vecne príslušných viac stavebných úradov, aj týmto stavebným úradom a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si stavebný úrad ponechá. Pri líniových stavbách alebo ak je predmetom stavebného konania súbor stavieb, môže zaslať obci a príslušným stavebným úradom len príslušnú časť dokumentácie.“.

47.
V § 80 odsek 2 znie:

„(2)
V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská týkajúce sa skutočností, ktoré sa skúmajú v kolaudačnom konaní, môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na námietky, ktoré sa netýkajú skutočností, ktoré sa skúmajú v kolaudačnom konaní, a na námietky neuplatnené najneskôr pri ústnom pojednávaní sa neprihliadne.“.

48.
V § 81 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „najmä“ a za slovo „rozhodnutí“ sa vkladajú slová „alebo v záväznom stanovisku orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu1fd)“.
49.
V § 84 ods. 2 druhej vete sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „stavebný úrad“.
50.
V § 88a ods. 1 sa prvá veta nahrádza týmito vetami: „Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie o odstránení stavby pričom je povinný posúdiť možnosť dodatočného povolenia stavby. Stavebný úrad vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní, predložil žiadosť o dodatočné povolenie stavby a doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.“.
51.
V § 88a ods. 2 sa za slová „vlastník stavby“ vkladajú slová „žiadosť o dodatočné povolenie stavby a“.
52.
V § 88a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ak vlastník stavby predloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby a doklady podľa odseku 1, stavebný úrad pokračuje v konaní o dodatočnom povolení stavby.“.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.

53.
V § 88a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Ak ide o nedokončenú stavbu, počas konania o dodatočnom povolení stavby nesmú na stavbe prebiehať žiadne stavebné práce, ak stavebný úrad neurčil inak. Stavebný úrad umožní len uskutočnenie nevyhnutných stavebných prác, ktorých nedokončenie by ohrozilo mechanickú odolnosť a stabilitu stavby alebo jej protipožiarnu bezpečnosť, znemožnilo budúce dokončenie stavby alebo ohrozilo životné prostredie alebo zdravie ľudí, alebo zvierat v okolí stavby.“.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

54.
V § 88a ods. 8 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a doklady podľa odseku 1“.
55.
V § 88a ods. 10 sa číslo „7“ nahrádza číslom „9“.
56.
V § 88b ods. 1 sa slová „§ 88a ods. 1 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 88a ods. 1 až 8“.
57.
§ 108 až 116 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10j a 10jb až 10m sa vypúšťajú.

58.
V § 117 ods. 2 sa slová „krajskému stavebnému úradu“ nahrádzajú slovami „regionálnemu úradu úradu (ďalej len „regionálny úrad“)“.
59.
§ 117a sa vypúšťa.
60.
§ 117b znie:

㤠117b
(1)
Ak ide o uskutočnenie stavby diaľnice, rýchlostnej cesty a stavby, ktorá je súčasťou projektu nájomného bývania schváleného Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania,10j) vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania regionálny úrad.

(2)
Ak ide o uskutočnenie stavby, ktorá je významnou investíciou podľa osobitného predpisu,10ja) vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania a stavebného konania regionálny úrad. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak je významnou investíciou podľa osobitného predpisu10ja) banská stavba, banské dielo alebo stavba súvisiaca s banskou činnosťou.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10j a 10ja znejú:

„10j) § 2 písm. e) zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10ja) § 3 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách.“.

61.
V § 118 sa slová „krajský stavebný úrad“ nahrádzajú slovami „regionálny úrad“.
62.
V § 119 odsek 3 znie:

„(3)
Úrad na základe návrhu obce určí, ktorá iná obec bude stavebným úradom, ak pôjde o konania podľa tohto zákona, v ktorých táto obec bude navrhovateľom, stavebníkom, vlastníkom stavby, budúcim vlastníkom stavby podľa zmluvy o budúcej zmluve alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav alebo prác. Určenie iného príslušného stavebného úradu sa vydáva najdlhšie na obdobie 24 kalendárnych mesiacov a platí na vedenie celého konania podľa tohto zákona a vydanie rozhodnutia vo veci, ak konanie začalo v tomto období. Ustanovenia § 77 týmto nie sú dotknuté.“.

63.
V § 120 ods. 1 sa slová „stavbách leteckých pozemných zariadení“ nahrádzajú slovami „stavbách pre letecké pozemné zariadenia“.
64.
V § 120 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Špeciálne stavebné úrady sú príslušné na vydanie stavebného povolenia súboru stavieb, ak vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu na povolenie hlavnej stavby súboru stavieb podľa § 65 ods. 2.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

65.
V § 120 ods. 3 druhá veta znie: „Ak sa územné rozhodnutie nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu na základe záväzného stanoviska orgánu územného plánovania, ktorý overuje dodržanie zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny alebo súlad so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa a dodržanie všeobecných požiadaviek na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia. Podmienky na umiestnenie stavby sa určia v stavebnom povolení.“.
66.
§ 121 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Stavebné úrady podľa odsekov 1 a 2 postupujú v konaniach primerane podľa § 120 ods. 2 a 3.“.

67.
Nadpis nad § 128 a § 128 a 129 sa vypúšťajú.
68.
§ 130 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
69.
V § 131 sa vypúšťa odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

70.
V § 133 sa slová „Orgány územného plánovania a stavebné“ nahrádzajú slovom „Stavebné“ a vypúšťajú sa slová „územnoplánovaciu dokumentáciu a“.
71.
V § 136 ods. 1 sa slová „pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie,“ nahrádzajú slovom „v“ a slová „stavby letísk a leteckých zariadení“ sa nahrádzajú slovami „letiskové stavby a stavby pre letecké pozemné zariadenia“.
72.
V § 138 ods. 1 sa vypúšťajú slová „prípravy územnoplánovacej dokumentácie,“.
73.
V § 139 ods. 3 písmeno g) znie:

„g)
letiská a heliporty,“.

74.
§ 139a vrátane nadpisu sa vypúšťa.
75.
V § 139b ods. 1 písm. a) sa za slovom „podlažie“ čiarka nahrádza slovom „a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo majú dve nadzemné podlažia s plochou strechou a môžu mať aj jedno podzemné podlažie,“.
76.
V § 139b ods. 3 sa za slová „jadrových zariadení“ vkladajú slová „a stavby súvisiace s jadrovým zariadením1gb)“.
77.
V § 139b ods. 5 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom v prípade líniových stavieb sa za stavebné úpravy považuje aj výmena, zmena alebo doplnenie prvkov tvoriacich líniovú stavbu.“.
78.
V § 139b sa odsek 8 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
nabíjacie stanice pre elektromobily s výkonom do 25 kW vrátane odberného elektrického zariadenia pre nabíjaciu stanicu jej vnútornej inštalácie; to neplatí pre nabíjacie stanice umiestnené v stavbe, ak celkový výkon nabíjacích staníc je viac ako 25 kW, alebo ak umiestnením ďalšej nabíjacej stanice v stavbe by celkový výkon umiestnených nabíjacích staníc presiahol 25kW.“.

79.
V § 139b ods. 9 sa za slová „jadrových zariadení“ vkladajú slová „a stavby súvisiace s jadrovým zariadením1gb)“.
80.
V § 139b ods. 15 sa vypúšťa slovo „energetických“ a za slovo „zariadení“ sa vkladajú slová „a stavby súvisiace s jadrovým zariadením1gb)“.
81.
V § 140a ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a orgán územného plánovania príslušný na vydanie záväzného stanoviska podľa osobitného predpisu1fd)“.
82.
V § 140a odsek 4 znie:

„(4)
Obec ako dotknutý orgán uplatňuje v konaniach záväzný obsah územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu podľa osobitného predpisu1fd) a ďalšie záujmy, ak jej to vyplýva z osobitných predpisov.“.

83.
V § 140b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ak ide o stavebné konanie, ktoré je podľa § 39a ods. 4 spojené s územným konaním, dotknutými orgánmi sú všetky orgány, ktoré sú oprávnené uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom v územnom konaní a v stavebnom konaní, a orgán územného plánovania, ktorý overuje súlad so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

84.
Za § 140c sa vkladá § 140d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠140d
Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie
(1)
Stavebný úrad na žiadosť vlastníka stavby preskúma spôsobilosť stavby na užívanie, ak ide o stavbu zhotovenú a užívanú bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním od 1. januára 1990 do 31. marca 2024 a vlastník stavby preukáže, že
a)
stavba svojím stavebnotechnickým stavom a vybavením zodpovedá základným požiadavkám na stavby a účelu, na ktorý ju vlastník nepretržite bez nedostatkov užíva, a stavebný úrad v konaní zistí, že stavba neohrozuje život,

b)
je vlastníkom pozemku alebo má iné právo k pozemku a došlo k usporiadaniu pozemku podľa osobitných predpisov,

c)
stavba nebola postavená v rozpore so záväznými regulatívmi funkčného využívania územia podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie alebo záujmami chránenými podľa osobitných zákonov15i) účinných v čase zhotovenia alebo v čase preskúmania podľa toho, ktorá skutočnosť je pre vlastníka priaznivejšia,

d)
stavba sa nenachádza pod elektrickým vedením alebo v jeho ochrannom pásme, alebo v inundačnom území, alebo v ochrannom pásme, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, alebo že prevádzkovateľ dopravnej infraštruktúry alebo technickej infraštruktúry, v ktorej ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme sa stavba nachádza, s jej umiestnením v ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme súhlasí,

e)
ku stavbe je vypracovaná dokumentácia skutkového stavu existujúcej stavby na účely kolaudácie, ak si vypracovanie takejto dokumentácie stavebný úrad vyžiada.

(2)
Ak sa stavba nachádza v priestorovo separovanej lokalite, ktorá vytvára koncentrovanú a generačne reprodukovanú chudobu, podmienky podľa odseku 1 sa neuplatnia a stavebný úrad na žiadosť vlastníka stavby zhotovenej a užívanej bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním od 1. januára 1990 do 31. marca 2024 preskúma spôsobilosť stavby na užívanie, ak vlastník preukáže, že
a)
je vlastníkom pozemku alebo má iné právo k pozemku a došlo k usporiadaniu pozemku podľa osobitných predpisov,

b)
stavbu používa na bývanie pre vlastnú potrebu a potrebu členov svojej rodiny,

c)
na základe obhliadky vykonanej stavebným úradom, stavba neohrozuje život a stavba sa nenachádza pod elektrickým vedením alebo v jeho ochrannom pásme, alebo v ochrannom pásme, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, alebo že prevádzkovateľ dopravnej infraštruktúry alebo technickej infraštruktúry, v ktorej ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme sa stavba nachádza, s jej umiestnením v ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme súhlasí.

(3)
Vlastník stavby môže podať žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie podľa odsekov 1 a 2 do 31. marca 2029. Žiadosť o preskúmanie nie je možné podať, ak sa začalo konanie o odstránení stavby podľa § 88a.

(4)
Prílohou žiadosti o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie je dokumentácia potvrdzujúca skutočnosti podľa odseku 1 alebo odseku 2 vrátane záväzných stanovísk dotknutých orgánov. Stavebný úrad môže určiť, že pre posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie postačuje dokumentácia stavby v rozsahu § 104 ods. 2.

(5)
Ak vlastník stavby preukáže splnenie podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2, stavebný úrad vydá rozhodnutie, ktorým potvrdí spôsobilosť stavby na užívanie. Na konanie o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie sa primerane vzťahujú ustanovenia o kolaudácii stavieb. Rozhodnutie o spôsobilosti stavby na užívanie má účinky kolaudačného rozhodnutia.

(6)
Ak stavebný úrad v konaní o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie zistí na stavbe závady brániace jej užívaniu, preruší konanie, nariadi vykonanie nevyhnutných úprav alebo zabezpečovacích prác v primeranej lehote.

(7)
Ak vlastník stavby nepreukáže splnenie podmienok na vydanie rozhodnutia, ktorým potvrdí spôsobilosť stavby na užívanie, alebo stavebník v určenej lehote nevykoná nevyhnutné úpravy alebo zabezpečovacie práce, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby podľa § 88.

(8)
Konanie o spôsobilosti stavby na užívanie vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu kolaudačné rozhodnutie, a ak ide o stavbu, pre ktorú sa nevyžaduje kolaudácia, orgán, ktorý by bol príslušný na povolenie stavby.

(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na reklamné stavby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15i znie:

„15i) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.“.

85.
Za § 142k sa vkladá § 142l, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠142l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Konania začaté na stavebnom úrade podľa doterajších predpisov, ktoré neboli právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do 31. marca 2024, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2024.

(2)
Konania začaté na stavebnom úrade, ktorým bol okresný úrad v sídle kraja, ktoré neboli právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do 31. marca 2024, dokončí regionálny úrad.

(3)
Stavby postavené pred 1. októbrom 1976 sa dňom 1. apríla 2024 považujú za stavby postavené v súlade s platnými predpismi. Stavby postavené od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989 sa dňom 1. apríla 2024 považujú za stavby postavené v súlade s týmto zákonom, ak sa nepretržite využívajú na svoj účel a vlastník stavby je k tomuto dňu vlastníkom pozemku alebo má iné právo k pozemku, na ktorom je takáto stavba postavená.

(4)
Stavebné povolenia na reklamné stavby podľa § 142i ods. 1 sa od 1. apríla 2024 považujú za stavebné povolenia na reklamné stavby s dobou trvania do 30. apríla 2027, ak ich vlastník je vlastníkom pozemku alebo má iné právo k pozemku, na ktorom je reklamná stavba postavená.“.

86.
V § 143 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená a) a b).

87.
Slová „krajský stavebný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „regionálny úrad“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 103/2010 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 2/2023 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 46 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ktorá bola postavená od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989, sa predkladá oznámenie obce, kedy bola stavba postavená, na aký účel bola nepretržite užívaná, aké súpisné číslo jej bolo určené a kto bol jej stavebníkom, spolu s verejnou listinou alebo inou listinou preukazujúcou, že stavebník mal ku dňu 1. apríla 2024 vlastnícke právo k pozemku alebo iné právo k pozemku pod stavbou;16a) ako vlastník stavby sa zapíše osoba uvedená v oznámení obce ako stavebník.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.“.

Čl. III

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 416/2021 Z. z., zákona č. 129/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 257/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 496/2022 Z. z., zákona č. 519/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 60/2023 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z., zákona č. 123/2023 Z. z., zákona č. 128/2023 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z., zákona č. 278/2023 Z. z., zákona č. 281/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z., zákona č. 315/2023 Z. z., zákona č. 508/2023 Z. z. a zákona č. 530/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 52zzz sa vkladá § 52zzza, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠52zzza
Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2024
Každá stavba, ktorá je súčasťou súboru stavieb tvoriacich funkčný celok,159) u ktorej stavebné konanie začalo najneskôr do 31. marca 2025, sa zaradí do odpisovej skupiny podľa § 26 ods. 1 samostatne.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 159 znie:

„159) § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 46/2024 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 271/2008 Z. z., zákona č. 382/2008 Z. z., zákona č. 265/2009 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 172/2022 Z. z. a zákona č. 317/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1
Orgány štátnej správy pre stavebný poriadok a bývanie
(1)
Štátnu správu na úsekoch stavebného poriadku a bývania vykonávajú:
a)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b)
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),

c)
okresný úrad v sídle kraja,

d)
regionálne úrady Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „regionálny úrad“),

e)
obec v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,1)

f)
Slovenská stavebná inšpekcia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.2)

(2)
Štátnu správu na úseku stavebného poriadku vykonávajú aj iné orgány v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.3)“.

2.
§ 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2
Pôsobnosť úradu
Úrad na úseku stavebného poriadku
a)
vypracúva koncepcie a smery rozvoja na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, štátneho stavebného dohľadu, stavebnej inšpekcie a postupu vyvlastnenia,

b)
zabezpečuje spoluprácu s inými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej únie,

c)
spolupracuje s Európskou komisiou na úseku uznávania odborných kvalifikácií pre výkon povolaní architekt a stavebný inžinier,

d)
vytvára koncepciu bezpečnosti a vhodnosti výstavby a jednotnej technickej politiky určením všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,

e)
vykonáva štátnu stavebnú správu, riadi a kontroluje jej výkon, vykonáva štátnu stavebnú správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná regionálny úrad ako stavebný úrad,

f)
metodicky usmerňuje činnosť regionálneho úradu, stavebného úradu a Slovenskej stavebnej inšpekcie,

g)
zabezpečuje hlavný štátny stavebný dohľad,

h)
preskúmava rozhodnutia regionálneho úradu vydané v správnom konaní,

i)
koordinuje uplatňovanie stavebného zákona špeciálnymi, vojenskými a inými stavebnými úradmi,

j)
koordinuje postupy správnych orgánov preskúmavajúcich záujmy chránené osobitnými predpismi v konaniach podľa stavebného zákona,

k)
po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi rozhoduje o rozporoch v konaniach podľa stavebného zákona v prípade, že sa vzniknutý rozpor neodstráni dohodou medzi príslušnými dotknutými správnymi orgánmi,

l)
určuje obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti stavebného úradu,

m)
určuje v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov obsah odbornej skúšky, vymenúva členov skúšobnej komisie, navrhuje preskúšanie a koordinuje činnosti týchto komôr,

n)
pri prevode majetku štátu podľa osobitného predpisu 5) sa vyjadruje, či sú splnené podmienky na vyvlastnenie podľa osobitného predpisu.6)“.

3.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a
Pôsobnosť regionálneho úradu
Regionálny úrad na úseku stavebného poriadku
a)
vykonáva štátnu stavebnú správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad,

b)
riadi a kontroluje výkon prenesenej štátnej správy vykonávanej obcami ako stavebnými úradmi,

c)
plní úlohy štátneho stavebného dohľadu,

d)
zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu, ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť stavebného úradu,

e)
zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu pri vyhradenej právomoci pri jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých stavbách, alebo opatreniach s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí,

f)
určuje, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie v prípade stavieb alebo opatrení presahujúcich hranice územného obvodu jedného stavebného úradu,

g)
podieľa sa na tvorbe koncepcií v oblasti povoľovania a realizácie stavieb,

h)
vykonáva pôsobnosť stavebného úradu v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.“.

4.
§ 4a vrátane nadpisu sa vypúšťa.

Čl. V

Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 533/2021 Z. z., zákona č. 351/2022 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z. a zákona č. 287/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 21 ods. 9 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:

„58a) § 38 ods. 2 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

3.
V § 131a sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

4.
Za § 131b sa vkladá § 131c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠131c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Konanie o splnení podmienok podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom do 31. marca 2024 a konanie o primeranej náhrade podľa § 21 ods. 5 v znení účinnom do 31. marca 2024, ktoré začali a neboli právoplatne ukončené do 31. marca 2024, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2)
Ustanovenie § 21 v znení účinnom od 1. apríla 2024 sa do 31. marca 2025 použije s týmito odchýlkami:
a)
splnenie podmienok na uplatnenie práva podľa § 21 ods. 1 prvej vety posudzuje na žiadosť podniku stavebný úrad v územnom konaní o umiestnení stavby a § 21 ods. 1 tretia veta sa nepoužije,

b)
dotknutý podnik je dotknutým orgánom v územnom konaní a v stavebnom konaní podľa osobitného predpisu147a) a vydáva záväzné vyjadrenie k existencii trás podzemných vedení alebo nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby a o možnosti rušenia rádiového prenosu a § 21 ods. 10 sa nepoužije,

c)
podnik poskytuje vyjadrenie a ďalšie potrebné údaje podľa § 21 ods. 12 na účely územného konania a stavebného konania,

d)
vydávanie rozhodnutí o umiestnení stavby vedenia orgánmi verejnej správy nesmie byť v konflikte záujmov, ak tieto orgány vykonávajú aj činnosti súvisiace s vlastníctvom alebo prevádzkovaním verejných sietí alebo verejne dostupných služieb alebo sú vlastníkom dotknutých nehnuteľností a ak takýto konflikt záujmov hrozí, na určenie príslušného stavebného úradu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu;147b) § 21 ods. 13 sa nepoužije,

e)
právo podniku vyplývajúce zo súhlasu alebo zmluvy sa považuje za iné právo k pozemku alebo stavbe podľa osobitného predpisu147c) a § 21 ods. 14 druhá veta sa nepoužije.

(3)
Od 1. apríla 2025 sa podľa odseku 2 postupuje vo vzťahu ku stavbe, ktorá sa podľa predpisu o výstavbe dokončí podľa predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku účinných do 31. marca 2025.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 147a až 147c znejú:

„147a) § 140a ods. 1 písm. c) č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

147b) § 119 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

147c) § 139 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Zákon č. 172/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:

V čl. VII sa slová „a čl. III bodov 4, 10 až 14“ nahrádzajú slovami „čl. III bodov 11, 12 a 14“ a na konci sa pripájajú slová „a čl. III bodov 4, 10 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2025“.

Čl. VII

Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 69/2023 Z. z., zákona č. 195/2023 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 písm. q) sa slová „siete a zariadenia“ nahrádzajú slovami „siete, vedenia, zariadenia a pridružené prostriedky“.
2.
V § 5 písm. v) sa slová „zelenú infraštruktúru“ nahrádzajú slovami „rozvoj dopravnej infraštruktúry, technickej infraštruktúry a zelenej infraštruktúry“.
3.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Na čele regionálneho úradu je riaditeľ regionálneho úradu, ktorého vymenúva a odvoláva minister dopravy Slovenskej republiky. Vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti regionálneho úradu, koná riaditeľ regionálneho úradu.“.

4.
V § 11 písm. e) sa slová „územnému plánu obce“ nahrádzajú slovami „územného plánu obce“.
5.
V § 16 odsek 5 znie:

„(5)
Ďalšími územnoplánovacími podkladmi, ktoré sa povinne využívajú, ak boli spracované, sú dokumentácia ochrany prírody a krajiny, mapa povodňového ohrozenia, projekt pozemkových úprav a zásady ochrany pamiatkového územia, ak ide o pamiatkové územie. Územnoplánovacími podkladmi, ktoré sa povinne využívajú, ak boli spracované, sú aj odvetvové koncepcie a iné relevantné podklady, ak ich záväznosť vyplýva z osobitných predpisov.“.

6.
V § 22 ods. 5 prvej vete sa za slovami „podľa osobitných predpisov“ vypúšťa čiarka a slová „je podmienkou na poskytnutie prostriedkov z rozpočtu verejnej správy na investičné zámery na území obce“.
7.
V § 22 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podkladom pre vydanie záväzného stanoviska z hľadiska súladu navrhovanej stavby zo záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie je v takom prípade záväzná časť územného plánu obce alebo územného plánu mikroregiónu s dohodnutými odchýlkami.“.
8.
V § 24 ods. 9 prvej vete sa slová „odsekov 2 až 6“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“ a štvrtá veta znie: „Zároveň upovedomí stavebníka, stavebný úrad, ktorý podal podnet, a dotknutý orgán územného plánovania, ktorý vydal rozporné záväzné stanovisko.“.
9.
V § 25 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ustanovenia prvej a druhej vety neplatia pre vzájomnú identifikáciu údajov digitálneho obrazu Slovenskej republiky a súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na určenie hranice pozemkov a vykonávanie zmien hraníc pozemkov v katastri nehnuteľností.“.
10.
V § 27 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
11.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Náklady spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov sú náklady orgánu územného plánovania, ktorý ich obstaráva. Orgán územného plánovania môže požadovať čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie od orgánov štátnej správy, orgánov samosprávnych krajov, obcí, fyzických osôb alebo právnických osôb, z ktorých podnetu sa obstaráva, alebo ktorých potreba vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie alebo územnoplánovacích podkladov.“.

12.
V § 28 ods. 2 sa za slovami „vlastného podnetu“ vypúšťa čiarka a slová „vrátane podnetu zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva prijatého formou uznesenia“.
13.
V § 28 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „území,“ vkladajú slová „v rozsahu, v akom nimi disponuje a“.
14.
V § 29 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a spracovateľom“.
15.
V § 29 ods. 5 sa vypúšťa slovo „aj“.
16.
V § 29 ods. 7 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.
17.
V § 30 odseky 2 až 4 znejú:

„(2)
Rozhodnutie o stavebnej uzávere možno vydať najskôr po zverejnení oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie alebo jej zmien a doplnkov a najneskôr pred začatím prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie alebo jej zmien a doplnkov.

(3)
Rozhodnutie o stavebnej uzávere musí obsahovať odôvodnenie, prečo je stavebná uzávera na zabezpečenie budúceho využívania územia podľa pripravovanej územnoplánovacej dokumentácie alebo jej zmien a doplnkov nevyhnutná, a dobu, na ktorú sa stavebná uzávera vyhlasuje.

(4)
V konaní o stavebnej uzávere sa účastníkom konania, ktorými sú vlastník nehnuteľnosti a správca nehnuteľnosti na riešenom území, doručuje verejnou vyhláškou. Orgán územného plánovania zverejní rozhodnutie o stavebnej uzávere po jeho doručení účastníkom aj na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom. Proti rozhodnutiu o stavebnej uzávere možno podať odvolanie úradu do 15 dní odo dňa doručenia.“.

18.
V § 30 sa za odsek 4 vkladájú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5)
Stavebnú uzáveru možno vyhlásiť až na dobu 24 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o stavebnej uzávere, najdlhšie však do dňa schválenia územnoplánovacej dokumentácie alebo jej zmien a doplnkov. Orgán územného plánovania môže dobu vyhlásenia stavebnej uzávery predĺžiť najviac o 12 mesiacov, a to zmenou rozhodnutia o stavebnej uzávere; na túto zmenu sa primerane použijú ustanovenia o rozhodnutí o stavebnej uzávere.

(6)
Stavebná uzávera sa netýka stavby, ku ktorej bolo pred vydaním rozhodnutia o stavebnej uzávere vydané súhlasné záväzné stanovisko podľa § 24.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

19.
V § 31 ods. 5 tretej vete sa vypúšťa slovo „aj“.
20.
V § 31 ods. 14 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Nadradený dotknutý orgán môže potvrdiť alebo zmeniť stanovisko dotknutého orgánu.“.
21.
V § 31 ods. 19 tretej vete sa vypúšťa slovo „aj“.
22.
V § 32 ods. 2 sa vypúšťa štvrtá veta.
23.
V § 32 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Orgán územného plánovania pri vyhodnotení evidovaných podnetov posudzuje ich aktuálnosť a mieru použitia pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.“.
24.
V § 33 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
25.
V § 36 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

26.
V § 36 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Orgán územného plánovania, ktorý vykonáva doručenie, je povinný každú takto doručovanú písomnosť zároveň zverejniť na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom.“.
27.
V § 37 sa na konci pripája táto veta: ,,V konaní o stavebnej uzávere sa nepoužijú § 26 ods. 2, § 28, § 33 ods. 2, § 43 a § 62 až 68 správneho poriadku.“.
28.
V § 39 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza spojkou „a“ a pripájajú sa tieto slová: „územnoplánovacích podkladov,“.
29.
V § 39 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

30.
V § 40 odsek 4 znie:

„(4)
Územnoplánovacia dokumentácia schválená podľa doterajších predpisov18) je do doby jej nahradenia územnoplánovacou dokumentáciou podľa tohto zákona podkladom na vydávanie záväzného stanoviska pre rozhodovanie o stavebnom zámere podľa zákona o výstavbe a na povoľovanie činností podľa osobitných predpisov a je aj podkladom pre obstarávanie zmien a doplnkov takejto územnoplánovacej dokumentácie postupom podľa doterajších predpisov;18) najneskôr však môže byť týmto postupom oznámené začatie obstarávania zmien a doplnkov do 31. marca 2028. Pre vydávanie záväzného stanoviska podľa predchádzajúcej vety sa územný plán regiónu podľa doterajších predpisov považuje za Koncepciu územného rozvoja regiónu podľa tohto zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

31.
V § 40 ods. 10 sa číslo „2024“ nahrádza číslom „2025“.
32.
V § 40 odsek 12 znie:

„(12) Územnoplánovaciu dokumentáciu a všetky podklady k nej, ako aj doklady o prípadných zmenách a doplnkoch územnoplánovacej dokumentácie vypracované do 31. marca 2024 je povinný evidovať a ich ukladanie zabezpečovať orgán územného plánovania, ktorý územnoplánovaciu dokumentáciu obstarával.“.

33.
§ 40 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:

„(13)
Obec vydáva k územnoplánovacej dokumentácii schválenej do 31. marca 2024 na žiadosť územnoplánovaciu informáciu, v ktorej uvedie podmienky využitia dotknutého územia a umiestňovania stavby na dotknutom území, zásady funkčného a priestorového využitia územia, priestorové a funkčné regulatívy, ako sú určené v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie. Územnoplánovacia informácia sa nevydáva v súvislosti s umiestnením alebo povolením navrhovanej stavby a nie je záväzným stanoviskom podľa § 24 ods. 3 až 5, ods. 9 až 12, § 40a ods. 1, 4 a 6, § 40b a § 40c, ani záväzným stanoviskom podľa § 24.

(14)
Úrad do 1. apríla 2025 v oblasti výstavby neprevádzkuje informačný systém podľa tohto zákona v rozsahu, ktorý má slúžiť na účely konaní a postupov podľa osobitného predpisu.19) Informačný systém podľa tohto zákona je možné použiť na účely konaní a postupov podľa osobitného predpisu.18) Údaje a informácie tvoriace obsah informačného systému o územnom plánovaní a informačného systému o výstavbe podľa osobitného predpisu18) možno použiť na účely podľa tohto zákona, ako aj na tvorbu funkcionalít a obsahu informačného systému podľa tohto zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov.“.

34.
Za § 40 sa vkladajú § 40a až 40c, ktoré vrátane nadpisu nad § 40a znejú:

„Osobitné prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2024
§ 40a
(1)
Úrad na úseku územného plánovania do 31. marca 2025 nahrádza záväzné stanovisko orgánu územného plánovania pre rozhodovanie o povolení stavby podľa osobitného predpisu18) a na povoľovanie ostatných činností podľa osobitných predpisov1) podľa § 24 ods. 9.

(2)
Do 31. marca 2025 je dotknutým orgánom štátnej správy aj orgán, ktorý sa pri prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov vyjadruje z pohľadu stavieb slúžiacich na obranu štátu a stavieb slúžiacich pre bezpečnosť štátu.

(3)
Územnoplánovacia dokumentácia je do 31. marca 2025 záväzným podkladom pre územné konanie, stavebné konanie a na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitných predpisov a na projektovú činnosť.

(4)
Záväzná časť územného plánu obce alebo územného plánu mikroregiónu je do 31. marca 2025 záväzná pre vydanie záväzného stanoviska podľa odsekov 1 a 6, § 24 ods. 3 až 5, ods. 9 až 12, § 40b a § 40c.

(5)
Do 31. marca 2025 obec, ktorá nemá územný plán obce, vydáva na žiadosť navrhovateľa alebo stavebníka do času schválenia územného plánu vyjadrenie pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitného predpisu, ktoré má odporúčací charakter.

(6)
Územnoplánovacia dokumentácia schválená podľa doterajších predpisov18) je do doby jej nahradenia územnoplánovacou dokumentáciou podľa tohto zákona podkladom na vydávanie záväzného stanoviska pre rozhodovanie v územnom konaní a stavebnom konaní, na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitného predpisu do 31. marca 2025 a je aj podkladom pre obstaranie zmien a doplnkov takejto územnoplánovacej dokumentácie postupom podľa doterajších predpisov;18) najneskôr však môže byť týmto postupom oznámené začatie obstarávania zmien a doplnkov do 31. marca 2028. Pre vydávanie záväzného stanoviska podľa predchádzajúcej vety sa územný plán regiónu podľa doterajších predpisov považuje za Koncepciu územného rozvoja regiónu podľa tohto zákona.

§ 40b
(1)
Záväzné stanovisko vydané na základe žiadosti podanej do 31. marca 2025 je podkladom na vydanie rozhodnutí podľa osobitného predpisu20) a na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitného predpisu1) z hľadiska súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie; § 22 ods. 5 posledná veta tým nie je dotknutá.

(2)
Orgán územného plánovania ako dotknutý orgán územnej samosprávy vydáva do 31. marca 2025 záväzné stanovisko na základe žiadosti stavebníka. Orgán územného plánovania posudzuje žiadosť o záväzné stanovisko z hľadiska súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie; § 22 ods. 5 posledná veta tým nie je dotknutá. Ak zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie nevyplývajú požiadavky na priestorové usporiadanie územia, záväzné stanovisko možno vydať aj na základe súladu navrhovanej stavby so všeobecnými požiadavkami na priestorové usporiadanie územia.

(3)
Územnoplánovacia dokumentácia najnižšieho dostupného stupňa nie je do 31. marca 2025 podkladom pre vydanie záväzného stanoviska v časti, v ktorej nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa.

(4)
Ak líniová stavba dopravnej infraštruktúry, stavba technickej infraštruktúry a významná investícia prechádza územím viacerých obcí, príslušným orgánom územného plánovania na vydanie záväzného stanoviska do 31. marca 2025 je samosprávny kraj, ktorý posudzuje návrh na základe záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa. Ak líniová stavba dopravnej infraštruktúry, stavba technickej infraštruktúry a významná investícia prechádza územím viacerých samosprávnych krajov, samosprávne kraje sa dohodnú, ktorý z nich do 31. marca 2025 vydá záväzné stanovisko. Ak sa samosprávne kraje nedohodnú, úrad určí, ktorý samosprávny kraj je príslušný na vydanie záväzného stanoviska.

(5)
Orgán územného plánovania príslušný na vydanie záväzného stanoviska vydá na žiadosť stavebníka podanú do 31. marca 2025 záväzné stanovisko v lehote do 90 dní, ak ide o stavbu dopravnej infraštruktúry, stavbu technickej infraštruktúry, stavbu jadrových zariadení, stavbu súvisiacu s jadrovým zariadením a stavbu významnej investície, inak v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti stavebníka, ak osobitný zákon21) nestanovuje inak. Ak sa orgán územného plánovania v lehote určenej v tomto odseku alebo v osobitnom predpise21) nevyjadrí, má sa za to, že vydal záväzné stanovisko, že navrhovaná stavba je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie. Na záväzné stanovisko orgánu územného plánovania vydané po lehote sa neprihliada.

(6)
Záväzné stanovisko vydané na základe žiadosti podanej do 31. marca 2025 pre stavbu dopravnej infraštruktúry, stavbu technickej infraštruktúry, stavbu jadrových zariadení, stavbu súvisiacu s jadrovým zariadením a stavbu významnej investície platí päť rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi. Toto záväzné stanovisko nestráca platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o začatie konania podľa osobitného predpisu.

(7)
Záväzné stanovisko vydané na základe žiadosti podanej do 31. marca 2025 je preskúmateľné úradom na základe podnetu stavebníka do dvoch mesiacov odo dňa jeho vydania a v procese konania podľa osobitného predpisu na základe podnetu stavebného úradu.

§ 40c
(1)
Žiadosť o záväzné stanovisko podaná do 31. marca 2025 podľa odsekov 2 až 5, § 24 ods. 3 až 5, ods. 9 až 12, § 40a ods. 1 a 6, § 40b obsahuje meno a priezvisko alebo názov a adresu alebo sídlo stavebníka, popis navrhovanej stavby so stručnou charakteristikou územia, druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov podľa katastra nehnuteľností. Ak ide o návrh na vydanie záväzného stanoviska pre umiestnenie líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, alebo pre využitie územia, ak sa týka rozsiahleho územia, údaje o druhu pozemku a parcelné čísla sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia.

(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú údaje svedčiace o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie a dokumentácia navrhovanej stavby minimálne v rozsahu
a)
urbanistické začlenenie stavby do územia,

b)
jednoduchý situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením navrhovanej stavby a jej polohy s vyznačením väzieb na okolie (ďalej len „zastavovací plán“); ak ide o návrh na vydanie záväzného stanoviska pre umiestnenie líniovej stavby alebo zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, alebo pre využitie územia, ak sa týka rozsiahleho územia, zastavovací plán tvorí situačný výkres súčasného stavu územia na podklade mapového podkladu v mierke 1:10 000 až 1: 50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom návrhu, a s vyznačením širších vzťahov k okoliu,

c)
architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie,

d)
vzhľad a pôdorysné usporiadanie stavby,

e)
údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby,

f)
údaje o požiadavkách stavby na dopravné napojenie vrátane parkovania a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia.

(3)
Ak predložená žiadosť podľa odseku 1 neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, orgán územného plánovania v lehote do 15 dní od podania žiadosti vyzve stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil a upozorní ho, že inak záväzné stanovisko nevydá a žiadosť odloží. Ak stavebník nedoplní žiadosť o záväzné stanovisko požadovaným spôsobom v určenej lehote, orgán územného plánovania žiadosť odloží, o čom stavebníka bezodkladne upovedomí.

(4)
Záväzné stanovisko podľa odsekov 1 až 3, odseku 5, § 24 ods. 3 až 5, ods. 9 až 12, § 40a ods. 1 a 6, § 40b vydané na základe žiadosti podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
meno a priezvisko alebo názov a adresu alebo sídlo stavebníka,

b)
stručný popis navrhovanej stavby,

c)
druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov navrhovanej stavby podľa katastra nehnuteľností,

d)
vyjadrenie, či navrhovaná stavba je v súlade s obsahom záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, s požiadavkami na dopravné a technické vybavenie územia spolu s odôvodnením,

e)
popis záväzných podmienok na umiestnenie navrhovanej stavby z hľadiska splnenia urbanistických a architektonických požiadaviek, požiadaviek na priestorové a funkčné využitie územia a požiadaviek na verejné dopravné a technické vybavenie územia, na ktorom má byť stavba umiestnená.

(5)
K záväznému stanovisku podľa odseku 4 pripojí orgán územného plánovania overený zastavovací plán.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 21 znejú:

„20) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.

21) Napríklad § 31f zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

35.
V § 41 prvom bode sa slová „69/2023 Z. z. a zákona č. 195/2023 Z. z.“ nahrádzajú slovami „69/2023 Z. z., zákona č. 195/2023 Z. z. a zákona č. 46/2024 Z. z.“.
36.
V § 43 sa slová „okrem § 1 až 7 a 9 až 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024.“ nahrádzajú slovami „okrem § 1 až 7, § 9 ods. 1 písm. a) až o) a ods. 2, § 10 až 23, § 24 ods. 3 až 5 a ods. 9 až 12, § 25 až 34, § 36 až 39, § 40 ods. 1, 3 a 5 až 14, § 40a až 40c, § 41 bodov 3 až 7 a 9 a § 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024, a § 9 ods. 1 písm. p), § 24 ods. 1 a 2, ods. 6 až 8, § 35, § 40 ods. 2 a 4 a § 41 bodov 1, 2, 8, 10 a 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2025.“.

Čl. VIII

Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení zákona č. 205/2023 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 63 ods. 1 a 2 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“.
2.
V § 63 ods. 3 sa slovo „2033“ nahrádza slovom „2034“.
3.
V § 65 ods. 2 až 6 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“.
4.
V § 65 ods. 7 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“ a slovo „2026“ sa nahrádza slovom „2027“.
5.
V § 65 ods. 8 sa slovo „2026“ nahrádza slovom „2027“.
6.
V § 65 ods. 11 sa slovo „2030“ nahrádza slovom „2031“ a slovo „2024“ sa nahrádza slovom „2025“.
7.
V § 65 ods. 13 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“.
8.
V § 65 ods. 14 sa slovo „2028“ nahrádza slovom „2029“.
9.
V § 65 ods. 16 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“.
10.
§ 65 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18)
Na umiestnenie stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiacej s jadrovým zariadením, pre ktorú bolo začaté konanie na Úrade jadrového dozoru do 31. marca 2025 podľa osobitného predpisu,1) sa vzťahuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31. marca 2025. Návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety možno podať do 31. marca 2027.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 17a zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

11.
V § 65a ods. 3 a 5 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“.
12.
V § 66 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“.

Čl. IX

Zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy sa mení a dopĺňa takto:

1.
V čl. I bode 19 nadpise pod § 24l sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“, v § 24l ods. 1, 3 a 5 sa slová „1. apríl 2024“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. apríl 2025“ v príslušnom tvare a v § 24l ods. 1, 2 a 5 sa slová „31. marec 2024“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „31. marec 2025“ v príslušnom tvare.
2.
Článok IV sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:

„6.
Za § 30h sa vkladá § 30i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Ustanovenie § 4 ods. 6 písm. b) sa do 31. marca 2025 nepoužije.

(2)
Do 31. marca 2025 je obec dotknutým orgánom vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby s dohodou uzatvorenou v spojení s investičnou činnosťou v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce a vydáva vo veci tohto súladu záväzné stanovisko v konaní o vydanie stavebného povolenia.“.

3.
Článok V sa dopĺňa bodom 14, ktorý znie:

„14.
Za § 31e sa vkladá § 31f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Ustanovenia § 6a ods. 2 písm. p), § 7a ods. 2 písm. j), § 7d a § 14a ods. 2 písm. d) sa do 31. marca 2025 nepoužijú.

(2)
Do 31. marca 2025 je dotknutým orgánom vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, postupuje podľa odsekov 3 až 9 a vo veci tohto súladu záväzné stanovisko pre konanie podľa osobitného predpisu12) vydáva
a)
Bratislava, ak ide o iné stavby než jednoduché stavby,

b)
mestská časť, ak ide o jednoduché stavby a o stavby v lokalitách, kde tak určí štatút.

(3)
Žiadosť o záväzné stanovisko vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie sa doručuje Bratislave a mestskej časti, na území ktorej sa má nachádzať stavba; ak stavbu tvorí viac stavebných objektov, doručuje sa mestskej časti, na území ktorej sa má nachádzať hlavná stavba.

(4)
Lehota na vydanie záväzného stanoviska vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie je
a)
45 dní, ak ide o jednoduchú stavbu,

b)
75 dní, ak ide o inú stavbu než podľa písmena a) alebo písmena c), a

c)
90 dní, ak ide o stavbu dopravnej infraštruktúry, stavbu technickej infraštruktúry, stavbu jadrových zariadení, stavbu súvisiacu s jadrovým zariadením a stavbu významnej investície.

(5)
Ak ide o záväzné stanovisko vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, ktoré vydáva mestská časť, Bratislava môže do 15 dní doručiť mestskej časti svoje vyjadrenie. Vyjadrenie obsahuje vždy aj výrokovú časť, ktorá sa navrhuje zapracovať do záväzného stanoviska. Ak mestská časť nesúhlasí s výrokovou časťou vyjadrenia Bratislavy, je pred vydaním záväzného stanoviska povinná vyjadrenie s Bratislavou prerokovať.

(6)
Ak ide o záväzné stanovisko vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, ktoré vydáva Bratislava, mestská časť môže do 30 dní doručiť Bratislave svoje vyjadrenie. Vyjadrenie obsahuje vždy aj výrokovú časť, ktorá sa navrhuje zapracovať do záväzného stanoviska. Ak Bratislava nesúhlasí s výrokovou časťou vyjadrenia mestskej časti, je pred vydaním záväzného stanoviska povinná vyjadrenie s mestskou časťou prerokovať.

(7)
Lehota podľa odsekov 4 až 6 začína plynúť dňom doručenia žiadosti o záväzné stanovisko vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie Bratislave a mestskej časti.

(8)
Mestské zastupiteľstvo môže so súhlasom príslušnej mestskej časti v štatúte určiť lokality, v ktorých záväzné stanovisko vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, aj ak ide o iné než jednoduché stavby, vydáva mestská časť.

(9)
Vypracovanie záväzného stanoviska Bratislavy vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie zabezpečuje hlavný architekt.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

4.
V čl. VIII bod 12 znie:

„12.
V § 34 ods. 13 a 14 sa slová „právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby“ nahrádzajú slovami „vytýčenia priestorovej polohy stavby“ a vypúšťajú sa slová „rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť23g) alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23g sa vypúšťa.“.

5.
V čl. VIII sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:

„13.
V § 34 ods. 13 a 14 sa slová „verejnoprospešnej stavby“ nahrádzajú slovami „stavby vo verejnom záujme“.

Doterajšie body 13 až 15 sa označujú ako body 14 až 16.

6.
V čl. IX bode 3 nadpise pod § 80an sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v celom texte § 80an sa slová „31. marca 2024“ nahrádzajú slovami „31. marca 2025“ a slová „31. marca 2026“ sa nahrádzajú slovami „31. marca 2027“.
7.
V čl. X body 38 a 39 znejú:

„38.
V § 16 odseky 14 až 16 znejú:
„(14) Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe návrhu Slovenskej komory architektov aktualizuje zoznam dokladov o vzdelaní ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 41c a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi oznamuje zmeny Európskej komisii a členským štátom.

(15)
Komora môže v odôvodnených prípadoch uznať aj vzdelanie v inom študijnom odbore.

(16)
Komora môže vo výnimočných prípadoch podložených najmä úspešnou odbornou činnosťou uchádzačov povoliť výnimku z predpísaného vzdelania.“.

39.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17) Slovenská komora stavebných inžinierov na účely autorizácie podľa § 5, 5a a 5b a na účely hosťovania podľa § 15a uzná doklad o vzdelaní, ktorým je pre autorizáciu podľa
a)
§ 5 ods. 1 písm. a) doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa získanom štúdiom v študijnom programe, ktorý spĺňa podmienky podľa odsekov 1 až 9,

b)
§ 5 ods. 1 písm. b) a podľa § 5a ods. 1 doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa získanom štúdiom v príslušnom študijnom programe,

c)
§ 5b ods. 1 doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa získanom štúdiom v príslušnom študijnom programe, vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa v príslušnom študijnom programe, alebo úplnom strednom odbornom vzdelaní v príslušnom študijnom odbore.“.

8.
V čl. X bode 40 § 16a ods. 3 a 4 sa slová „§ 16 ods. 15 až 17“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 17“.
9.
V čl. X bode 44 § 16b ods. 3 písm. b) sa slová „§ 16 ods. 18“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 15“ a v písm. c) sa slová „§ 16 ods. 19“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 16“.
10.
V čl. X bod 78 znie:

„78.
V § 24 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. zoznam architektov spoločne poskytujúcich služby podľa § 9 ods. 1 a zoznam obchodných spoločností podľa § 14c ods. 1, ktorých spoločníkom alebo akcionárom je architekt, a podľa § 14c ods. 2, v ktorých architekt vykonáva činnosť odborného garanta,“.

11.
V čl. X sa za bod 78 vkladá nový bod 79, ktorý znie:

„79.
V § 24 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. zoznam územných plánovačov spoločne poskytujúcich služby podľa § 9 ods. 1 a zoznam obchodných spoločností podľa § 14c ods. 1, ktorých spoločníkom alebo akcionárom je územný plánovač, a podľa § 14c ods. 2, v ktorých územný plánovač vykonáva činnosť odborného garanta,“.“.

Doterajšie body 79 až 109 sa označujú ako body 80 až 110.“.

12.
V čl. X bode 109 v nadpise pod § 43dc sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v celom texte § 43dc sa slová „31. marca 2024“ nahrádzajú slovami „31. marca 2025“ a slová „31. marca 2026“ sa nahrádzajú slovami „31. marca 2027“.
13.
V čl. XII bode 1 poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa slová „§ 2 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“ nahrádzajú slovami „§ 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.
14.
V čl. XII sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:

„2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) § 2 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.“.

Doterajšie body 2 až 10 sa označujú ako body 3 až 11.“.

15.
Článok XII sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:

„12.
Za § 32i sa vkladá § 32j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024
Na účely § 2 ods. 1 písm. d), e), p) a r) sa do 31. marca 2025 kolaudačným osvedčením rozumie kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu.“.

16.
V čl. XIV sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:

„5.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2) Okresný úrad je dotknutým orgánom16b)
a)
pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón,

b)
v územnom konaní,

c)
v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenie civilnej ochrany.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

„16b) § 15 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.
§ 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.

Doterajšie body 5 až 9 sa označujú ako body 6 až 10.

17.
V čl. XVII sa vypúšťa bod 5.
18.
V čl. XVIII sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:

„1.
V § 1a sa za slová „Umiestnenie stavby diaľnice sa“ vkladajú slová „v územnom pláne mikroregiónu a“.

Doterajšie body 1 až 5 sa označujú ako body 2 až 6.

19.
V čl. XXI bod 1 znie:

„1.
V § 2 písmená h) a i) znejú:
„h) letiskom územne vymedzená plocha alebo určená plocha na konštrukcii trvalo alebo dočasne určená na vzlety a pristátia príslušnej kategórie lietadiel alebo bezpilotných leteckých systémov a s tým súvisiace činnosti, na ktorej sú umiestnené letiskové stavby, letecké pozemné zariadenia a ďalšie objekty slúžiace leteckej prevádzke a ktorá spĺňa požiadavky podľa leteckých predpisov alebo osobitných predpisov;1ab) na účely tohto zákona sa za letisko považuje aj heliport,

i)
leteckým pozemným zariadením komponenty, systémy a pozemné technické zariadenia a ich programové prostriedky, ktoré majú vplyv na bezpečnosť letovej prevádzky a sú určené na poskytovanie leteckých navigačných služieb, riadenie vzdušného priestoru alebo na riadenie toku letovej prevádzky, a svetlá a svetelné návestidlá, ktoré majú vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky,“.

20.
V čl. XXI bod 6 znie:

„6.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Zriaďovanie alebo zrušenie civilných letísk
(1)
Zriadiť alebo zrušiť civilné letisko možno len so súhlasom, ktorý na základe žiadosti vydáva ministerstvo po vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov a obcí a na základe záväzného stanoviska Dopravného úradu. Bez súhlasu vydaného podľa prvej vety nie je možné začať konanie vo výstavbe.

(2)
Ministerstvo môže udeliť súhlas podľa odseku 1 so zrušením civilného letiska na žiadosť vlastníka civilného letiska, prevádzkovateľa civilného letiska alebo vlastníka pozemku, na ktorom sa civilné letisko nachádza.“.

21.
V čl. XXI sa za bod 6 vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:

„7.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Špeciálny stavebný úrad a dotknutý orgán
(1)
Dopravný úrad je špeciálnym stavebným úradom6) pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia.

(2)
Dopravný úrad ako špeciálny stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie pre
a)
stavbu letiska, ak je vydané povolenie na prevádzkovanie letiska,

b)
stavbu pre letecké pozemné zariadenie, ak je vydané povolenie na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia.

(3)
Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy a záujmy civilného letectva uplatňuje formou záväzného stanoviska
a)
v územnom konaní o umiestnení stavby, ak ide o
1.
letiskové stavby,

2.
stavby pre letecké pozemné zariadenia,

3.
stavby v plošnom priemete ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení a ochranných pásem osobitných letísk, ktorých realizáciou by mohli byť porušené zákazy alebo obmedzenia určené rozhodnutím o určení alebo zmene ochranných pásem,

4.
stavby mimo ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak ide o stavby podľa § 30 ods. 1,

b)
v územnom konaní o využití územia pri
1.
letiskách s trávnatým povrchom,

2.
osobitných letiskách s trávnatým povrchom,

3.
rozhodovaní o využívaní územia v plošnom priemete ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, pri ktorom by mohli byť porušené zákazy alebo obmedzenia určené rozhodnutím o určení ochranných pásem,

c)
v stavebnom konaní, v kolaudačnom konaní, v konaní o zmene stavby, v konaní o odstránenie stavby alebo pri povoľovaní stavieb, ak ide o
1.
letiskové stavby,

2.
stavby pre letecké pozemné zariadenia,

3.
stavby alebo činnosti v plošnom priemete ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktorých realizáciou by mohli byť porušené zákazy alebo obmedzenia určené rozhodnutím o určení ochranných pásem,

4.
stavby alebo činnosti mimo ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak ide o stavby alebo činnosti podľa § 30 ods. 1,

d)
v konaní o vydanie povolenia na predčasné užívanie
1.
letiskovej stavby,

2.
stavby pre letecké pozemné zariadenia.


(4)
Záväzné stanovisko Dopravného úradu podľa odseku 3 stráca platnosť, ak sa v lehote dvoch rokov odo dňa jeho vydania nezačne konanie, na účely ktorého bolo takéto záväzné stanovisko vydané.

(5)
Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy a záujmy civilného letectva uplatňuje formou
a)
stanoviska pri prerokúvaní
1.
návrhu územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov,

2.
územnoplánovacích podkladov vrátane ich zmien a doplnkov,

b)
súhlasu
1.
pred vykonaním ohlásenia stavby alebo činnosti podľa osobitného predpisu6a) v plošnom priemete ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktorých realizáciou by mohli byť porušené zákazy alebo obmedzenia určené rozhodnutím o určení ochranných pásem,

2.
pred vykonaním ohlásenia stavby alebo činnosti podľa osobitného predpisu6a) mimo ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak ide o stavby alebo činnosti podľa § 30 ods. 1,

c)
stanoviska pri vydaní súhlasu so skúšobnou prevádzkou letiskovej stavby alebo so skúšobnou prevádzkou stavby pre letecké pozemné zariadenia podľa osobitného predpisu,6b)

d)
stanoviska, záväzného stanoviska alebo súhlasu v konaní podľa osobitného predpisu.6c)

(6)
Ak ide o stavbu alebo vykonávanie činností podľa § 30 ods. 1, je súhlas Dopravného úradu vydaný podľa § 30 ods. 1 a 2
a)
súčasťou záväzného stanoviska podľa odseku 3 písm. c) štvrtého bodu alebo

b)
súčasťou súhlasu podľa odseku 5 písm. b) druhého bodu.“.Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:
6a) § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

6b) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

6c) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 452/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov.8.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
§ 28
Dotknutý orgán
(1)
Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy a záujmy civilného letectva uplatňuje formou
a)
stanoviska pri prerokúvaní
1.
návrhu územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov,

2.
územnoplánovacích podkladov vrátane ich zmien a doplnkov,

b)
stanoviska, záväzného stanoviska alebo súhlasu v konaní podľa osobitného predpisu,5)

c)
súhlasu
1.
pred vykonaním ohlásenia drobnej stavby alebo drobných stavebných prác podľa písmena e) prvého bodu,

2.
pre letiskové stavby s trávnatým povrchom, ak nejde o trvalú úpravu pozemku podľa všeobecného predpisu o výstavbe,6)

d)
záväzného stanoviska dotknutého orgánu vo výstavbe, ak ide o
1.
letiskové stavby,

2.
stavby pre letecké pozemné zariadenia,

e)
záväzného stanoviska pri prerokovaní návrhu stavebného zámeru, v konaní o stavebnom zámere alebo pri nariaďovaní stavebných prác alebo ak si to Dopravný úrad v záväznom stanovisku vyhradil aj pri kolaudácii stavby, pri zmene stavby, pri odstránení stavby, ak ide o stavby alebo činnosti vo výstavbe
1.
v plošnom priemete ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktorých realizáciou by mohli byť porušené zákazy alebo obmedzenia určené rozhodnutím o určení alebo zmene ochranných pásem,

2.
mimo ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak ide o stavby alebo činnosti podľa § 30 ods. 3,

f)
stanoviska
1.
pri povolení skúšobnej prevádzky letiskovej stavby alebo stavby pre letecké pozemné zariadenia,

2.
pri povolení predčasného užívania letiskovej stavby alebo stavby pre letecké pozemné zariadenia.


(2)
Stanovisko, záväzné stanovisko alebo súhlas Dopravného úradu podľa odseku 1 písm. b) a e) stráca platnosť, ak sa v lehote dvoch rokov odo dňa jeho vydania nezačne konanie alebo činnosť vo výstavbe, na účely ktorých bolo stanovisko, záväzné stanovisko alebo súhlas vydané.

(3)
Pri príprave stanoviska, záväzného stanoviska alebo súhlasu je Dopravný úrad oprávnený si vyžiadať stanovisko osoby, ktorá môže byť stavbou, stavebnými prácami alebo činnosťou dotknutá, a v žiadosti určiť lehotu na doručenie stanoviska.Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„“. 5) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

6) § 2 písm. d) zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c sa vypúšťajú.“.

Doterajšie body 7 až 44 sa označujú ako body 9 až 46.

22.
V čl. XXI bod 20 znie:

„20.
V § 32 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo leteckého pozemného zariadenia“ a slová „alebo leteckého zariadenia“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak žiadateľ o prevádzkovanie letiska nespĺňa podmienku odbornej spôsobilosti, je povinný určiť zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti. Zodpovedný zástupca je fyzická osoba určená prevádzkovateľom letiska, prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ letiska zabezpečuje odborné vykonávanie činností počas prevádzkovania letiska. Ak ide o verejné letisko, zodpovedný zástupca musí byť zamestnancom prevádzkovateľa letiska.“.

23.
V čl. XXI bode 29 § 33a odsek 3 znie:

„(3)
Letecké pozemné zariadenie možno použiť v civilnom letectve len so súhlasom, ktorý vydáva Dopravný úrad na základe žiadosti. Súhlas podľa prvej vety sa nevyžaduje, ak ide o vybavenie letiska súvisiace s bezpečnosťou podľa osobitného predpisu,8af) a komponenty ATM/ANS a systémy ATM/ANS podľa osobitného predpisu.8ag) Dopravný úrad vydá súhlas na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve po overení súladu technickej špecifikácie leteckého pozemného zariadenia s požiadavkami podľa leteckého predpisu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8af a 8ag znejú:
„“. 8af) Čl. 35 nariadenia (EÚ) 2018/1139 v platnom znení.

8ag) Čl. 45 nariadenia (EÚ) 2018/1139 v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1768 zo 14. júla 2023, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá osvedčovania a vyhlásenia týkajúcich sa systémov manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb a komponentov manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb (Ú. v. EÚ, L 228, 15. 9. 2023).“.

24.
V čl. XXI bode 29 § 33a odsek 9 znie:

„(9)
Na prevádzkovateľa leteckého pozemného zariadenia a držiteľa osvedčenia podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 32 ods. 4 a 7; zodpovedný zástupca musí byť ich zamestnancom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ah sa vypúšťa.“.

25.
V čl. XXI bod 43 znie:

„43.
V § 55 odsek 2 znie:
„(2) Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní vo veciach
a)
zákazu a obmedzenia letov podľa § 6,

b)
určovania podmienok vykonávania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota podľa § 7 ods. 2,

c)
vyšetrovania leteckých nehôd podľa § 18,

d)
vydávania a uznávania preukazov spôsobilosti leteckého personálu podľa § 19,

e)
overovania spôsobilosti lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky podľa § 22 až 24,

f)
stanovísk, súhlasov a záväzných stanovísk podľa § 28,

g)
súhlasov podľa § 29 ods. 4,

h)
schvaľovania kurzov odbornej prípravy podľa § 34a ods. 8,

i)
povoľovania nepravidelných dopravných letov podľa § 39,

j)
povoľovania iných ako dopravných letov zahraničných prevádzkovateľov lietadiel za odplatu podľa § 40,

k)
podľa § 41 ods. 1 písm. e) a ods. 11,

l)
udeľovania výnimiek podľa § 47 písm. t),

m)
udeľovania výnimiek alebo povolení podľa § 48 ods. 1 písm. y),

n)
prijímania leteckých predpisov podľa § 56.“.

26.
V čl. XXI bod 46 znie:

„46.
Za § 57h sa vkladajú § 57i až § 57k, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným
od 1. apríla 2024
§ 57i
(1)
Lehota desiatich rokov podľa § 29b ods. 2 písm. b), ktorá začala plynúť pred 1. aprílom 2024, zostáva zachovaná podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024.

(2)
Dopravný úrad je povinný splnenie podmienky podľa § 32 ods. 3 skúmať, ak ide o letisko, pri ktorom žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie letiska bola podaná po 1. apríli 2024, alebo ak ide o osobitné letisko, pri ktorom žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 bola podaná po 1. apríli 2024.

(3)
Ak ide o letisko s povolením na prevádzkovanie letiska, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. aprílom 2024, alebo o osobitné letisko s rozhodnutím o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. aprílom 2024, Dopravný úrad splnenie podmienky podľa § 32 ods. 3 skúma len na základe podnetu vlastníka pohybovej plochy alebo jej pásov, alebo dosadacej a odpútacej plochy a plochy konečného priblíženia a vzletu, letiskových stavieb alebo nezastavaných pozemkov, ktoré sa užívajú na účel prevádzkovania letiska alebo osobitného letiska, alebo prevádzkovateľa letiska alebo držiteľa rozhodnutia o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska; to neplatí, ak ide o verejné letisko prevádzkované letiskovou spoločnosťou podľa osobitného predpisu.8aaaa) Prevádzkovateľ letiska a držiteľ rozhodnutia o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska podľa prvej vety sú povinní Dopravnému úradu preukázať splnenie podmienky podľa § 32 ods. 3 do jedného roka odo dňa doručenia výzvy Dopravného úradu na jej preukázanie, inak platnosť povolenia na prevádzkovanie letiska alebo rozhodnutia o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska zaniká. Lehotu podľa druhej vety môže Dopravný úrad pred jej uplynutím na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa letiska alebo držiteľa rozhodnutia o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska predĺžiť, a to aj opakovane, ak nastanú okolnosti hodné osobitného zreteľa, najmä ak ide o veľký počet vlastníkov.

(4)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2024 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2024.

(5)
Rozhodnutia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vydané.

§ 57j
Do 31. marca 2025 nemožno bez súhlasu ministerstva so zriadením civilného letiska alebo bez súhlasu ministerstva so zrušením civilného letiska vydať územné rozhodnutie; ustanovenie § 27 ods. 1 druhej vety sa nepoužije.

§ 57k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Pôsobnosť Dopravného úradu ako špeciálneho stavebného úradu pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia prechádza od 1. apríla 2025 na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

(2)
Konania Dopravného úradu pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia, ktoré do 31. marca 2025 začal Dopravný úrad a ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. aprílom 2025, dokončí Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. aprílom 2025, zostávajú zachované.

(3)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov Dopravného úradu, ktorí plnili úlohy súvisiace s výkonom pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov, prechádzajú od 1. apríla 2025 z Dopravného úradu na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností uspokojí Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

(4)
Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mal k 31. marcu 2025 v správe Dopravný úrad pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia, prechádzajú od 1. apríla 2025 do správy Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

(5)
Podrobnosti o prechode práv a povinností podľa odseku 3 a o prechode správy majetku štátu, pohľadávok a záväzkov podľa odseku 4 sa upravia dohodou medzi Dopravným úradom a Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.

27.
V čl. XXXII bode 6 nadpise pod § 52zzv sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v § 52zzv sa slová „31. marec 2024“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „31. marec 2025“ v príslušnom tvare.
28.
V čl. XXXIII bod 11 znie:

„11.
Za § 29d sa vkladá § 29e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré žiadajú o trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, môžu do 31. marca 2025 namiesto dokladu podľa § 17 ods. 5 písm. g) k žiadosti priložiť záväzné stanovisko orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu.10a)

(2)
Hranicou zastavaného územia obce pre obec, ktorá má územný plán schválený podľa doterajších predpisov, alebo pre obec, ktorá nemá územný plán, je až do schválenia nového územného plánu podľa všeobecného predpisu o územnom plánovaní hranica územia určeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do katastra k 1. januáru 1990.“.

29.
V čl. XXXIV bode 20 nadpise pod § 37bf sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“.
30.
V čl. XXXV bode 10 nadpise pod § 104p sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v § 104p ods. 1 sa slová „31. decembra 2024“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2025“ a slová „31. marca 2024“ sa nahrádzajú slovami „31. marca 2025“.
31.
V čl. XXXVII sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:

„9.
V § 10 ods. 2 prvá veta znie: „Na priestorové usporiadanie územia s umiestnením stavieb v ochrannom pásme lesa a na určenie funkčného využívania územia15a) v ochrannom pásme lesa, ako aj na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) § 22 ods. 4 a § 31 ods. 7 a 21 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

Doterajšie body 9 až 21 sa označujú ako body 10 až 22.

32.
V čl. XXXVII bod 22 znie:

„22.
V § 60 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) dáva záväzné stanovisko v konaniach a postupoch podľa § 10 ods. 2,“.

33.
V čl. XLII sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:

„2.
V § 18 sa na konci pripája táto veta: „Úrad je dotknutým orgánom v procese územného plánovania,13a) ak ide o stavbu, v ktorej sa bude zaobchádzať s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 15 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.

Doterajší bod 2 sa označuje ako bod 3.

34.
V čl. XLIII sa vypúšťa bod 3.
35.
V čl. XLIV bode 22 nadpise pod § 9e sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v § 9e ods. 1 a 2 sa slová „31. marca 2024“ nahrádzajú slovami „31. marca 2025“.
36.
V čl. XLVIII bod 21 znie:

„21.
V § 102 ods. 1 písmeno ad) znie:
„ad) je dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov z hľadiska umiestnenia dráh v území, ich napojení a križovaní a ich technických a prevádzkových parametrov,“.

37.
V čl. XLVIII bode 25 nadpise pod § 112i, § 112i ods. 1 až 3 a 5 sa slová „1. apríla 2024“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ v príslušnom tvare a v § 112i ods. 2 a 5 sa slová „31. marec 2024“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „31. marec 2025“ v príslušnom tvare.
38.
V čl. LI bode 12 nadpise pod § 96m, § 96m ods. 1 a 3 sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v § 96m ods. 3 sa slová „31. marcu 2024“ nahrádzajú slovami „31. marcu 2025“.
39.
V čl. LIII sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:

„1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1) Vyvlastnenie možno uskutočniť len
a)
v nevyhnutnej miere,

b)
vo verejnom záujme na účel ustanovený zákonom alebo pre verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, pričom verejný záujem na vyvlastnení sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní,

c)
za primeranú náhradu, a

d)
ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom.“.

Doterajšie body 1 až 15 sa označujú ako body 2 až 16.

40.
V čl. LIII bod 3 znie:

„3.
V § 7 ods. 1 sa slová „príslušný okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „príslušný regionálny úrad Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „regionálny úrad“)“.

41.
V čl. LIII body 5 až 7 znejú:

„5.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „regionálny úrad“.

6.
V § 7 ods. 2 písm. b) a f) sa slová „okresných úradov v sídlach krajov“ nahrádzajú slovami „regionálnych úradov“.

7.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa slová „okresný úrad v sídle kraja, ktorý“ nahrádzajú slovami „regionálny úrad, ktorý“.

42.
V čl. LIII bod 16 znie:

„16.
Za § 19a sa vkladajú § 19b a 19c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠19b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Konania o vyvlastnení začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2024 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. marca 2024. Konania podľa prvej vety dokončí na prvom stupni regionálny úrad a na druhom stupni úrad.

(2)
Do 31. marca 2025 sa na účely § 2 ods. 2 záväzným stanoviskom obce alebo mestskej časti rozumie záväzné stanovisko orgánu územného plánovania vydané na žiadosť podľa všeobecného predpisu o územnom plánovaní.

§ 19c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Konania o vyvlastnení začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2025 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. marca 2025.

(2)
Ak ide o konanie o vyvlastnení, ktoré sa začalo po 31. marci 2025 a ktoré sa vedie na účely získania práva k pozemku alebo k stavbe a toto právo sa bude preukazovať na účely konania, ktoré sa podľa všeobecného predpisu o výstavbe dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2025, na takéto konanie o vyvlastnení sa použije predpis účinný do 31. marca 2025. Konanie podľa prvej vety vedie na prvom stupni regionálny úrad a na druhom stupni úrad.“.

43.
V čl. LIV bode 21 nadpise pod § 16 sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v § 16 ods. 1 a 2 sa slová „31. marca 2024“ nahrádzajú slovami „31. marca 2025“.
44.
V čl. LIV bode 22 sa za slová „v celom texte zákona“ vkladajú slová „okrem § 13 a 16“.
45.
V čl. LX sa slová „čl. I až IV, čl. V bodov 1 až 4, 7 a 10, čl. VI bodu 5, čl. VII až XXII, čl. XXIII bodov 1, 2 a 9 až 15, čl. XXIV až XLVII, čl. XLVIII bodov 1 až 14 a 16 až 26, čl. XLIX, čl. L bodov 1 až 16 a 18 až 20, čl. LI až LVI, čl. LVII bodov 1 a 9 až 20, čl. LVIII bodov 1 a 8 až 37 a čl. LIX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024, a čl. V bodu 13 a čl. VI bodu 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2025“ nahrádzajú slovami:

„čl. I bodov 1 až 3 a 7, čl. II bodov 1 a 6, čl. III bodov 2, 3 a 5, čl. IV bodov 2 až 5 a 6, čl. V bodov 1 až 4, 7, 10, 13 a 14, čl. VI bodov 5 a 7, čl. VII bodov 1 a 2, čl. VIII bodov 1, 6, 10, 11 a 13, čl. IX bodu 6, čl. X bodov 11, 13, 15 až 17, 19, 20, 22, 24, 27 až 35, 37, 38, 41, 45, 48, 50 až 55, 57, 60 až 64, 67, 68, 70, 71, 74, 78, 85 až 91, 95 až 100, 103, 105 až 108 a 110, čl. XII bodov 1, 3 až 5, 9, 11 a 12, čl. XIII bodu 8, čl. XIV bodov 2, 4 a 5, čl. XV bodu 6, čl. XVI bodov 2 a 3, čl. XVII bodov 1, 2 a 4, čl. XVIII bodu 1, čl. XIX bodov 1 a 3, čl. XXI bodov 1 až 7, 9 až 12, § 30 ods. 1 a 2 v bode 13, 14 až 34, 36 až 45 a § 57i a 57j v bode 46, čl. XXIII bodov 1, 2 a 13, čl. XXVI bodu 4, čl. XXVII, čl. XXIX bodov 2 a 3, čl. XXXI, čl. XXXII bodu 1, čl. XXXIII bodov 1, 3 až 8, 10 a 11, čl. XXXVI bodu 5, čl. XXXVII bodov 1, 2, 4, 9, 14 až 16, 18, 19 a 21, čl. XXXVIII bodov 5 a 7, čl. XLII bodu 2, čl. XLIII bodov 6 a 7, čl. XLIV bodov 3, 16 a 17, čl. XLVIII bodov 3 a 21, čl. L bodov 1 až 16 a 18 až 20, čl. LI bodu 3, čl. LII, čl. LIII bodov 1, 3 až 7, 10 až 12 a § 19b v bode 16, čl. LVII bodu 17 a čl. LVIII bodov 1 a 8 až 37, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024, a

čl. I bodov 4 až 6 a 8 až 20, čl. II bodov 2 až 5 a 7, čl. III bodov 1 a 4, čl. IV bodu 1, čl. VII bodu 3, čl. VIII bodov 2 až 5, 7 až 9, 12 a 14 až 16, čl. IX bodov 1 až 5 a 7 až 10, čl. X bodov 1 až 10, 12, 14, 18, 21, 23, 25, 26, 36, 39, 40, 42 až 44, 46, 47, 49, 56, 58, 59, 65, 66, 69, 72, 73, 75 až 77, 79 až 84, 92 až 94, 101, 102, 104 a 109, čl. XI, čl. XII body 2, 6 až 8 a 10, čl. XIII bodov 1 až 7 a 9 až 18, čl. XIV bodov 1, 3 a 6 až 10, čl. XV bodov 1 až 5, čl. XVI bodu 1, čl. XVII bodov 3 a 6 až 8, čl. XVIII bodov 2 až 6, čl. XIX bodov 2 a 4, čl. XX, čl. XXI bodov 8, § 30 ods. 3 v bode 13, bodu 35 a § 57k v bode 46, čl. XXII, čl. XXIII bodov 9 až 12, 14 a 15, čl. XXIV, čl. XXV, čl. XXVI bodov 1 až 3 a 5, čl. XXVIII, čl. XXIX bodov 1 a 4 až 9, čl. XXX, čl. XXXII bodov 2 až 6, čl. XXXIII bodov 2, 8 a 9, čl. XXXIV, čl. XXXV, čl. XXXVI bodov 1 až 4 a 6 až 8, čl. XXXVII bodov 3, 5 až 8, 10 až 13, 17, 20 a 22, čl. XXXVIII bodov 1 až 4, 6 a 8 až 10, čl. XXXIX až XLI, čl. XLII bodov 1 a 3, čl. XLIII bodov 1, 2, 4, 5, 8 až 10, čl. XLIV bodov 1, 2, 4 až 15 a 18 až 26, čl. XLV až XLVII, čl. XLVIII bodov 1, 2, 4 až 14, 16 až 20 a 22 až 26, čl. XLIX, čl. LI bodov 1, 2 a 4 až 13, čl. LIII bodov 2, 8, 9, 13 až 15 a § 19c v bode 16, čl. LIV až LVI, čl. LVII bodov 1, 9 až 16 a 18 až 20 a čl. LIX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2025“.

Čl. X

Zákon č. 272/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy sa mení a dopĺňa takto:

1.
V čl. III sa za bod 32 vkladá nový bod 33, ktorý znie:

„33.
V § 67 písmeno f) znie:
„f) je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. a) ku Koncepcii územného rozvoja regiónu, územnému plánu mikroregiónu a územnému plánu obce, podľa § 9 ods. 1 písm. b) v územiach s tretím, štvrtým a piatym stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. d) až g), j) a k) a podľa § 9 ods. 1 písm. l) k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a ako dotknutý orgán podľa osobitného predpisu100ab) vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. t), ak na jeho vydanie nie je podľa tohto zákona príslušné ministerstvo,“.

Doterajšie body 33 až 38 sa označujú ako body 34 až 39.

2.
Čl. III sa dopĺňa bodom 40, ktorý znie:

„40.
Za § 104i sa vkladá § 104j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024
Orgán ochrany prírody je do 31. marca 2025 dotknutým orgánom v konaní o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie.144)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 144 znie:

„144) § 140d zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

3.
V čl. IV bode 7 sa slová „35 až 37“ nahrádzajú slovami „35 a 36“ a vypúšťajú sa slová „37) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V čl. IV sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:

„8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
„37) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.

Doterajšie body 8 až 27 sa označujú ako body 9 až 28.“.

5.
V čl. V bode 33 § 29 odsek 17 znie:

„(17)
Proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena
a)
bude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len navrhovateľ,

b)
nebude posudzovať podľa tohto zákona, môže podať odvolanie len účastník konania.“.

6.
V čl. V sa za bod 47 vkladá nový bod 48, ktorý znie:

„48.
§ 64 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h) zisťovacieho konania podľa § 29, na ktoré sa vzťahujú len ustanovenia o odvolacom konaní,

i)
vydávania vyjadrenia podľa § 18 ods. 6.“.“.

Doterajšie body 48 až 54 sa označujú ako body 49 až 55.“.

7.
V čl. V bod 53 znie:

„53.
Za § 65h sa vkladajú § 65i a 65j, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠65i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024
Konania podľa tohto zákona, ktoré boli začaté do 31. marca 2024, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2024.

§ 65j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Konania podľa tohto zákona, ktoré boli začaté do 31. marca 2025, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2025.

(2)
Na navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorou je stavba, ktorá sa podľa všeobecného predpisu o výstavbe dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2025, sa nepoužijú ustanovenia o integrovanom konaní.“.

8.
V čl. X sa za bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie:

„19.
V § 31 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“.

Doterajšie body 19 až 21 sa označujú ako body 20 až 22.

9.
V čl. X bod 20 znie:

„20.
V § 31 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) spolupracuje v oblasti územného plánovania a výstavby s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky,“.

10.
V čl. X bode 22 nadpise pod § 40j sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“ a v celom texte § 40j sa slová „31. marca 2024“ nahrádzajú slovami „31. marca 2025“.
11.
V čl. XI bod 11 znie:

„11.
V § 107 písm. p) sa slová „k územným plánom regiónov“ nahrádzajú slovami „ku Koncepcii územného rozvoja regiónu a k územným plánom mikroregiónov“.

12.
V čl. XV sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:

„13.
V § 61 ods. 3 sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“.

Doterajšie body 13 a 14 sa označujú ako body 14 a 15.

13.
V čl. XVI sa slová „čl. II až XV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „čl. II bodov 5, 8 a 10, čl. III bodov 5, 10, 29, 33, 38 až 40, čl. IV bodov 8, 15, 16 a 19, čl. V bodov 3, 4, 11 až 21, 23 až 35, 42, 47 a 48, 50 až 52 a § 65i v bode 53, čl. VI bodov 4, 5, 14 a 15, čl. VIII, čl. IX bodov 2 a 5, čl. X bodov 19 a 21, čl. XI bodov 9 až 11, čl. XII bodu 3, čl. XIII a čl. XV bodov 2 a 8 až 10 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024, a čl. II bodov 1 až 4, 6, 7, 9 a 11 až 13, čl. III bodov 1 až 4, 6 až 9, 11 až 28, 31, 32 a 34 až 37, čl. IV bodov 1 až 7, 9 až 14, 17, 18 a 20 až 28, čl. V bodov 1, 2, 5 až 10, 22, 36 až 41, 43 až 46, 49, § 65j v bode 53, bodov 54 a 55, čl. VI bodov 1 až 3 a 6 až 13, čl. VII, čl. IX bodov 1, 3, 4 a 6 až 10, čl. X bodov 1 až 18, 20 a 22, čl. XI bodov 1 až 8 a 12, čl. XII bodov 1 a 2, čl. XIV a čl. XV bodov 1, 3 až 7, 11, 12, 14 a 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2025.“.

Čl. XI

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. marca 2024 okrem čl. I až III, čl. IV bodov 1 až 3, čl. V bodov 1, 2 a 4 a čl. VII bodov 1 až 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024, a čl. IV bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2025.

Zuzana Čaputová v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore