Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.04.2025

Platnosť od: 10.06.2023
Účinnosť od: 01.04.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Územná samospráva, Nehnuteľnosti, Živnostenské podnikanie, Pracovno-právne vzťahy, Štátne územie, Pozemné komunikácie, Civilná doprava, Architektúra, Podpora výstavby, Stavby, Stavebné konanie, Stavebníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUDDS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 205/2023 s účinnosťou od 01.04.2025 na základe 46/2024

Legislatívny proces k zákonu 46/2024
Legislatívny proces k zákonu 205/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 149/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 147/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z. a zákona č. 181/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1d sa citácia „§ 20 až 23 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 20 až 23 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.
2.
V § 3 ods. 4 písm. e) sa slová „územných plánov regiónov“ nahrádzajú slovami „Koncepcií územného rozvoja regiónov a územných plánov mikroregiónov“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

„1e) § 20 a 21 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

4.
§ 3a sa vrátane nadpisu vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

5.
V § 3b odsek 3 znie:

„(3)
Ak konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom sa rozhoduje v konaní o stavebnom zámere, cestný správny orgán má v tomto konaní postavenie dotknutého orgánu a vydáva záväzné stanovisko;2aa) ustanovenia odseku 1 o povoľovaní sa nepoužijú“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) § 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ab sa vypúšťa.

6.
V § 3d ods. 8 sa slová „reklamné stavby“ nahrádzajú slovami „konštrukcie použité na verejné šírenie navigačných, kultúrnych, reklamných, športových a iných informácií bez ohľadu na spôsob osadenia alebo upevnenia a na druh použitého materiálu (ďalej len „informačná konštrukcia“)“.
7.
§ 3h sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Ministerstvo poskytuje Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky údaje z centrálnej evidencie do informačného systému územného plánovania a výstavby vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel podľa osobitných predpisov.2cbg)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2cbg znie:

„2cbg) Zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

8.
V § 8 ods. 6, § 10 ods. 3 až 5, § 22a písm. ch) a i), § 22c ods. 1 písm. g) a i), § 24f ods. 2 a § 24i ods. 2 sa slová „reklamná stavba“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „informačná konštrukcia“ v príslušnom tvare.

Odkaz na poznámku pod čiarou 3 a poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťajú.

9.
V § 11 ods. 1 sa slová „územného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie:

„3f) § 40 ods. 2 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

10.
§ 12 vrátane nadpisu znie:

㤠12
Ochrana výstavby diaľnic, ciest a miestnych ciest
Ochranu plánovanej výstavby diaľnice, cesty a miestnej cesty zabezpečuje príslušný stavebný úrad rozhodnutím o povolení stavby. Na takto určených územiach sa nesmie stavať ani vykonávať stavebné práce vyžadujúce rozhodnutie o povolení stavby, ani terénne úpravy, ktoré podstatne menia vzhľad prostredia alebo odtokové pomery; orgán životného prostredia5) povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu.“.

11.
V § 16 ods. 1 sa slová „stavebné povolenie, ktoré vydáva špeciálny stavebný úrad (§ 3a)“ nahrádzajú slovami „overenie projektu stavby“.
12.
V § 16 ods. 2 a 3 sa vypúšťajú slová „špeciálnemu stavebnému úradu“.
13.
V § 16 odseky 4 až 6 znejú:

„(4)
Na konanie podľa odseku 1 a na ohlasovanie podľa odseku 2 sa vzťahuje všeobecný predpis o výstavbe,6a) ak tento zákon neustanovuje inak.

(5)
Súčasťou konania podľa odseku 1 sú aj súčasti pozemnej komunikácie podľa odseku 1 a vyvolané úpravy podľa § 18 ods. 13.

(6)
Súčasťou konania podľa odseku 1 sú aj všetky konania, ktoré sú podľa osobitných predpisov potrebné na povolenie stavby podľa odseku 5. Správne orgány príslušné na tieto konania majú v konaní podľa odseku 1 postavenie dotknutého orgánu a svoju pôsobnosť uplatňujú záväznými stanoviskami.6b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

„6a) Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.

6b) § 31 ods. 7 písm. b) a d) zákona č. 201/2022 Z. z.“.

14.
V § 18 ods. 13 sa slová „po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „po vydaní kolaudačného osvedčenia stavby“.
15.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15)
Ak činnosti podľa odsekov 2, 5 až 7, 11 a 12 súvisia s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom sa rozhoduje v konaní o stavebnom zámere, orgán podľa odsekov 2, 5 až 7, 11 a 12 má v tomto konaní postavenie dotknutého orgánu a vydáva záväzné stanovisko;2aa) ustanovenia odsekov 2, 5 až 7, 11 a 12 o vydávaní stanoviska, súhlasu alebo povolenia sa nepoužijú.“.

16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
17.
V § 22 ods. 2 sa slová „Pre povolenie“ nahrádzajú slovami „Na vydanie rozhodnutia o povolení“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 49 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

19.
Za § 24k sa vkladá § 24l, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa predpisu účinného do 31. marca 2025 prechádza od 1. apríla 2025 na stavebný úrad v rozsahu podľa všeobecného predpisu o výstavbe.

(2)
Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré malo v správe ministerstvo na účely výkonu pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice, a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na účely výkonu pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu okresným úradom v sídle kraja a okresným úradom pre cesty I., II. a III. triedy k 31. marcu 2025, prechádzajú do správy Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

(3)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov, ktorí plnili úlohy súvisiace s výkonom pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice a špeciálneho stavebného úradu pre cesty I., II. a III. triedy, prechádzajú z ministerstva a z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k 1. aprílu 2025 na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

(4)
Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odseku 3 uspokojí Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

(5)
Konania špeciálneho stavebného úradu, ktoré do 31. marca 2025 začali a ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. aprílom 2025, dokončí stavebný úrad podľa všeobecného predpisu o výstavbe. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní podľa prvej vety nastali pred 1. aprílom 2025, zostávajú zachované.“.

20.
Slová „stavebné povolenie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 104/2010 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 285/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 15 ods. 2 sa slová „Územné plány regiónov“ nahrádzajú slovami „Koncepcie územného rozvoja regiónov,7a) územné plány mikroregiónov7b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

„7a) § 20 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.

7b) § 21 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

2.
§ 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19
Záväzné stanovisko
Záväzné stanovisko podľa tohto zákona je stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný úkon banského úradu ako dotknutého orgánu10) vydávané v elektronickej podobe alebo listinnej podobe na účely konania o stavebnom zámere a ďalších činností podľa osobitného predpisu,10a) ak ide o stavbu a zariadenie v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním.“.

Poznámky po čiarou k odkazom 10 a 10a znejú:

„10) § 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

10a) § 37 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

Odkaz na poznámku pod čiarou 10b a poznámka pod čiarou k odkazu 10b sa vypúšťajú.

3.
V § 28 ods. 10 sa slová „územnom konaní“ nahrádzajú slovami „konaní o stavebnom zámere“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 33 ods. 7 prvá veta znie: „Ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať na stavbách a zariadeniach nesúvisiacich s dobývaním výhradného ložiska, nariadi stavebný úrad po dohode s obvodným banským úradom vlastníkovi (užívateľovi) dotknutých stavieb a zariadení nariadením uskutočniť neodkladnú údržbu stavby, nevyhnutné úpravy na stavbe alebo zabezpečovacie práce na stavbe.17)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 51 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

6.
V § 37 ods. 5 sa slová „území stavebnej uzávery“ nahrádzajú slovami „území, na ktoré bol rozhodnutím vyhlásený zákaz výstavby alebo obmedzenie výstavby,“.
7.
Slová „stavebné povolenie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 350/2012 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 241/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 19 ods. 3 sa vypúšťajú slová „územné rozhodnutie a“.

Odkazy na poznámku pod čiarou 13 a poznámka pod čiarou 13 sa vypúšťajú.

2.
§ 38a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Hlavný banský úrad poskytuje údaje z informačných systémov štátnej banskej správy Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky do informačného systému územného plánovania a výstavby vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel podľa osobitných predpisov.14)“.

Poznámka po čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 19 ods. 8 sa slová „územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu“ nahrádzajú slovami „vymedzeného územia na dobývanie nevyhradeného nerastu“.
5.
V § 41a ods. 2 sa odkaz na poznámku pod čiarou 18o nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou 13a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18o sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 5/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 338/2020 Z. z., zákona č. 345/2020 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 42/2022 Z. z., zákona č. 137/2023 Z. z. a zákona č. 195/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2c ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Stavebný úrad sprístupní prostredníctvom informačného systému územného plánovania a výstavby obci kolaudačné osvedčenie týkajúce sa stavby v jej katastrálnom území bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti.“.
2.
V § 4 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,“.
3.
V § 4 ods. 3 písmeno j) znie:

„j)
obstaráva zadanie a návrh územnoplánovacej dokumentácie obcí a zón, schvaľuje územný plán obce a územný plán zóny vrátane ich zmien a doplnkov, a to spolu s nariadením, ktorým sa vyhlasuje ich záväzná časť, obstaráva a schvaľuje koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce a programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,“.

4.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Obec môže pri výkone samosprávy podľa odseku 2 písm. k) postupovať aj tak, že sa v súvislosti s investičnou činnosťou v obci s investorom písomne dohodne, že súčasťou takejto investičnej činnosti bude aj iná činnosť vykonaná celkom alebo v časti na účet investora a v prospech obce a výsledok takejto inej činnosti bude bezodplatne prevedený na obec. V rozsahu, v akom obec postupuje podľa prvej vety, ide o činnosť obce pri výkone samosprávy obce. Ak je inou činnosťou podľa prvej vety zhotovenie stavby,
a)
stavba musí byť umiestnená v katastrálnom území alebo v jej jednotlivej časti, v ktorej sa vykonáva investičná činnosť, a musí byť určená na niektorý z účelov, na ktorý možno použiť výnos z miestneho poplatku za rozvoj, a

b)
obec je dotknutým orgánom podľa všeobecného predpisu o výstavbe v rozsahu vydávania záväzného stanoviska k súladu dohody podľa prvej vety v časti zhotovenia stavby s návrhom stavebného zámeru.“.

5.
V § 11 ods. 4 písmeno c) znie:

„c)
schvaľovať územný plán obce a územný plán zóny vrátane ich zmien a doplnkov, a to spolu s nariadením, ktorým sa vyhlasuje ich záväzná časť a schvaľovať koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce,“.

6.
Za § 30h sa vkladá § 30i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠30i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Ustanovenie § 4 ods. 6 písm. b) sa do 31. marca 2025 nepoužije.

(2)
Do 31. marca 2025 je obec dotknutým orgánom vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby s dohodou uzatvorenou v spojení s investičnou činnosťou v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce a vydáva vo veci tohto súladu záväzné stanovisko v konaní o vydanie stavebného povolenia.“.

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 113/2010 Z. z., zákona č. 371/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 287/2020 Z. z., zákona č. 147/2021 Z. z. a zákona č. 195/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6a ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
zabezpečovať urbanistický rozvoj Bratislavy a v rámci územnoplánovacej činnosti na území Bratislavy zabezpečovať obstarávanie územnoplánovacích podkladov, návrhu územnoplánovacej dokumentácie Bratislavy a schvaľovanie metropolitného územného plánu a územnoplánovacej dokumentácie, o ktorej to určí štatút, vrátane ich zmien a doplnkov, a to spolu so všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa vyhlasuje jeho záväzná časť,“.

2.
V § 6a sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
vydávať záväzné stanovisko o súlade stavebného zámeru so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, ak ide o iné stavby než jednoduché stavby,“.

3.
V § 7a ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
zabezpečovať urbanistický rozvoj mestskej časti a v rámci územnoplánovacej činnosti na území mestskej časti zabezpečovať v nadväznosti na celomestskú územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávanie územnoplánovacích podkladov, návrhu územnoplánovacej dokumentácie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, o ktorej to určí štatút, vrátane jej zmien a doplnkov, a to spolu so všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa vyhlasuje jej záväzná časť,“.

4.
V § 7a sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
vydávať záväzné stanovisko o súlade stavebného zámeru so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, ak ide o jednoduché stavby a o stavby v lokalitách, kde tak určí štatút.“.

5.
V § 7b ods. 1 a ods. 2 písm. c) sa za slová „samosprávy Bratislavy“ dopĺňa čiarka a vkladajú slová „úloh mestských častí, o ktorých to ustanovuje tento zákon,“.
6.
§ 7c vrátane nadpisu znie:

㤠7c
Spolupráca Bratislavy a mestských častí
(1)
Bratislava a mestské časti si vzájomne poskytujú údaje potrebné pre riadny a efektívny výkon ich úloh. Údaje sa poskytujú bezodplatne, elektronickými prostriedkami, v strojovo spracovateľnej podobe a automatizovaným spôsobom, ak je to možné. Spolu s údajmi sa poskytujú aj metaúdaje k poskytovaným údajom.

(2)
Mestské časti sú povinné Bratislave poskytovať aj údaje
a)
z evidencií vedených v informačných systémoch spravovaných mestskou časťou,

b)
z kolaudačných rozhodnutí, ktoré boli vydané stavebným úradom v danom období,

c)
z inventarizácie majetku Bratislavy v správe mestskej časti, ak takáto inventarizácia bola vykonaná,

d)
o kapacite materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestských častí spolu s údajmi o demografickej štruktúre detí v materských školách.

(3)
Bratislava a mestská časť upravia písomnou zmluvou konkrétne podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov, štruktúru a rozsah údajov a metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatné podrobnosti o spôsobe plnenia povinnosti poskytovať údaje; neuzavretie alebo zánik zmluvy nie je dôvodom na odklad alebo nesplnenie povinnosti podľa odsekov 1 a 2.

(4)
Bratislava a mestské časti môžu použiť a spracúvať údaje, ktoré si poskytli, len na účely plnenia svojich úloh.

(5)
Bratislava a mestské časti zverejňujú údaje zo svojej činnosti v štandardoch pre otvorené údaje a ich poskytovanie.2aa)

(6)
Bratislava a mestské časti ako správcovia miestnych komunikácií môžu spolupracovať na základe zmluvy2a) aj na účel zabezpečenia odstraňovania vozidiel podľa osobitného zákona,2b) a to nariadenia odstránenia vozidla, technického výkonu jeho odstránenia a vymáhania nákladov za jeho odstránenie. Zabezpečením odstraňovania vozidiel môžu zmluvné strany poveriť aj inú niektorou z nich alebo nimi spoločne založenú alebo zriadenú právnickú osobu2c) za predpokladu, že v takto poverenej právnickej osobe má jedna zo zmluvných strán výlučnú majetkovú účasť alebo v ktorej majú viaceré zmluvné strany spoločne výlučnú majetkovú účasť.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) § 24 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 39 a 40 vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov.“.

7.
Za § 7c sa vkladá § 7d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7d
Záväzné stanovisko k stavebnému zámeru
(1)
Návrh stavebného zámeru sa doručuje Bratislave a mestskej časti, na území ktorej sa má nachádzať stavba; ak stavbu tvorí viac stavebných objektov, doručuje sa mestskej časti, na území ktorej sa má nachádzať hlavný stavebný objekt.

(2)
Lehota na doručenie záväzného stanoviska k súladu návrhu stavebného zámeru so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie je
a)
45 dní, ak ide o jednoduchú stavbu,

b)
75 dní, ak ide o inú stavbu než podľa písmena a) alebo c), a

c)
90 dní, ak ide o vyhradenú stavbu.

(3)
Ak ide o záväzné stanovisko k návrhu stavebného zámeru jednoduchej stavby, Bratislava môže do 15 dní doručiť mestskej časti svoje vyjadrenie. Vyjadrenie obsahuje vždy aj výrokovú časť, ktorá sa navrhuje zapracovať do záväzného stanoviska. Ak mestská časť nesúhlasí s výrokovou časťou vyjadrenia Bratislavy, je pred vydaním záväzného stanoviska povinná vyjadrenie s Bratislavou prerokovať.

(4)
Ak ide o záväzné stanovisko k návrhu stavebného zámeru inej než jednoduchej stavby, mestská časť môže do 30 dní doručiť Bratislave svoje vyjadrenie. Vyjadrenie obsahuje vždy aj výrokovú časť, ktorá sa navrhuje zapracovať do záväzného stanoviska. Ak Bratislava nesúhlasí s výrokovou časťou vyjadrenia mestskej časti, je pred vydaním záväzného stanoviska povinná vyjadrenie s mestskou časťou prerokovať.

(5)
Lehota podľa odsekov 2 až 4 začína plynúť dňom doručenia návrhu stavebného zámeru Bratislave a mestskej časti podľa odseku 1.

(6)
Mestské zastupiteľstvo môže so súhlasom príslušnej mestskej časti v štatúte určiť lokality, kde záväzné stanovisko o súlade stavebného zámeru so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, aj ak ide o iné než jednoduché stavby, vydáva mestská časť a postupuje sa podľa odseku 3 a § 7a ods. 2 písm. j).“.

8.
V § 8 ods. 3 sa slová „zúčastnilo 50 % oprávnených voličov“ nahrádzajú slovami „zúčastnil taký počet oprávnených voličov, aký sa zúčastnil volieb do mestského zastupiteľstva bezprostredne predchádzajúcich vyhláseniu referenda“.
9.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „o zavedení alebo zrušení miestneho poplatku v mestskej časti“ a slová „zúčastnilo 50 % oprávnených voličov“ sa nahrádzajú slovami „zúčastnil taký počet oprávnených voličov, aký sa zúčastnil volieb do príslušného miestneho zastupiteľstva bezprostredne predchádzajúcich vyhláseniu referenda“.
10.
V § 11 ods. 5 písm. b) sa slová „územný plán Bratislavy“ nahrádzajú slovami „metropolitný územný plán vrátane jeho zmien a doplnkov, a to spolu so všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa vyhlasuje jeho záväzná časť,“.
11.
§ 14a vrátane nadpisu znie:

㤠14a
Hlavný architekt Bratislavy
(1)
Hlavného architekta Bratislavy (ďalej len „hlavný architekt“) na návrh primátora volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Funkčné obdobie hlavného architekta je päť rokov. Hlavný architekt je zamestnancom Bratislavy.

(2)
Hlavný architekt
a)
zabezpečuje obstaranie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie Bratislavy,

b)
zabezpečuje spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a ich aktualizácie,

c)
koordinuje územnoplánovaciu činnosť na území Bratislavy,

d)
zabezpečuje vypracovanie záväzného stanoviska Bratislavy z hľadiska súladu so záväznou časťou územného plánu a záväzného stanoviska k návrhu stavebného zámeru,

e)
plní ďalšie úlohy podľa štatútu.

(3)
Hlavný architekt sa môže zúčastňovať zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s poradným hlasom.

(4)
Na plnení úloh podľa odseku 2 sa podľa pokynov hlavného architekta podieľa magistrát Bratislavy a organizácie na tento účel Bratislavou zriadené.“.

12.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠25a
Prístup k údajom
(1)
Na účely riadneho výkonu samosprávy Bratislava zabezpečuje vykonávanie
a)
činností vyplývajúcich z úloh zverených Bratislave vo verejnom záujme,

b)
vedecko-výskumných činností o meste a jeho obyvateľoch,

c)
analytických činností,

d)
plánovacích činností najmä v oblasti územného plánovania a rozvoja Bratislavy.

(2)
Činnosti podľa odseku 1 vykonáva Bratislava v rámci úradnej činnosti a na účely jej riadneho výkonu a z tohto dôvodu je na ich zabezpečenie oprávnená získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a ďalších informačných systémoch, v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu.8)

(3)
Ak správca alebo prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy poskytuje údaje z tohto systému v rámci elektronickej komunikácie prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov,9) Bratislava má na účely zabezpečenia činností podľa odseku 1 právo na prístup k týmto údajom a metaúdajom aj bez žiadosti, automatizovaným spôsobom s nepretržitým prístupom prostredníctvom tohto modulu.

(4)
Správca alebo prevádzkovateľ registrov, zákonom ustanovených evidencií alebo na základe zákona vedených evidencií a súborov údajov zo zákonom vykonávanej činnosti,10) z ktorých nemožno získať údaje podľa odseku 2 alebo 3 (ďalej len „iný zdroj údajov“), je povinný Bratislave na účely zabezpečenia činností podľa odseku 1 poskytovať údaje z iných zdrojov údajov, a to na žiadosť, bezodplatne, v elektronickej podobe, požadovanej štruktúre, dohodnutým spôsobom a aj opakovane. Správca alebo prevádzkovateľ iného zdroja údajov poskytuje spolu s údajmi z iného zdroja údajov aj metaúdaje k poskytovaným údajom, ak ich vytvára a eviduje. Na štatistické údaje a štatistické informácie, prístup k nim a ich poskytovanie sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o štátnej štatistike.

(5)
Žiadosť podľa odseku 4 obsahuje najmä identifikáciu iného zdroja údajov, zoznam, štruktúru a rozsah požadovaných údajov a metaúdajov k nim, ako aj účel a dobu ich poskytovania.

(6)
Podrobnosti o poskytovaní údajov podľa odseku 4 možno upraviť písomnou zmluvou, najmä ak ide o konkrétne podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov, štruktúru a rozsah údajov a metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatné podrobnosti o spôsobe plnenia povinnosti poskytovať údaje; neuzavretie alebo zánik zmluvy nie je dôvodom na odklad alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 4.

(7)
Údaje podľa odsekov 2 až 4 sa poskytujú tak, aby neumožňovali priamo ani nepriamo identifikovať osobu, ktorej sa týkajú.

(8)
Bratislava je oprávnená poskytnúť údaje podľa odsekov 2 až 4 osobám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ak sú zriadené na účely plnenia úloh podľa odseku 1. Údaje poskytnuté podľa odsekov 2 až 4 možno použiť len na účely činností podľa odseku 1 a na účely výkonu samosprávy Bratislavy.

(9)
Ustanoveniami odsekov 2 až 4 nie sú dotknuté povinnosti alebo oprávnenia Bratislavy získavať údaje na účely výkonu verejnej moci, alebo na iné účely, ak tak ustanoví zákon.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 10 znejú:

„8) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.

9) § 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

10) Napríklad § 20 ods. 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 111 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 13 zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe.“.

13.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Bratislava a mestská časť môžu v dohode uzatvorenej v súvislosti s investičnou činnosťou v meste alebo mestskej časti11) dohodnúť vykonanie činnosti odlišne od podmienok záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie týkajúcich sa podmienok priestorového usporiadania územia a podmienok pre umiestňovanie stavieb na pozemkoch, okrem funkčného využitia územia alebo podmienok pre dopravnú infraštruktúru a technickú infraštruktúru, okrem ich ochranných pásiem a území a bezpečnostných pásiem. Odchýlky podľa prvej vety nesmú prekročiť regulatív upravujúci prípustné vonkajšie rozmery o viac než 20 %. V prípade podľa prvej vety musia byť pre platnosť dohody uzatvorenej v súvislosti s investičnou činnosťou v meste alebo mestskej časti splnené nasledovné podmienky:
a)
návrh dohody musí byť zverejnený a pripomienky k nemu vyhodnotené rovnako ako návrh všeobecne záväzného nariadenia,

b)
dohodu musí schváliť mestské zastupiteľstvo alebo miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a

c)
predchádzajúci písomný súhlas primátora k dohode uzatváranej mestskou časťou a starostu mestskej časti, na území ktorej sa má činnosť vykonať, k dohode uzatváranej Bratislavou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 4 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

14.
Za § 31e sa vkladá § 31f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Ustanovenia § 6a ods. 2 písm. p), § 7a ods. 2 písm. j), § 7d a § 14a ods. 2 písm. d) sa do 31. marca 2025 nepoužijú.

(2)
Do 31. marca 2025 je dotknutým orgánom vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, postupuje podľa odsekov 3 až 9 a vo veci tohto súladu záväzné stanovisko pre konanie podľa osobitného predpisu12) vydáva
a)
Bratislava, ak ide o iné stavby než jednoduché stavby,

b)
mestská časť, ak ide o jednoduché stavby a o stavby v lokalitách, kde tak určí štatút.

(3)
Žiadosť o záväzné stanovisko vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie sa doručuje Bratislave a mestskej časti, na území ktorej sa má nachádzať stavba; ak stavbu tvorí viac stavebných objektov, doručuje sa mestskej časti, na území ktorej sa má nachádzať hlavná stavba.

(4)
Lehota na vydanie záväzného stanoviska vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie je
a)
45 dní, ak ide o jednoduchú stavbu,

b)
75 dní, ak ide o inú stavbu než podľa písmena a) alebo písmena c), a

c)
90 dní, ak ide o stavbu dopravnej infraštruktúry, stavbu technickej infraštruktúry, stavbu jadrových zariadení, stavbu súvisiacu s jadrovým zariadením a stavbu významnej investície.

(5)
Ak ide o záväzné stanovisko vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, ktoré vydáva mestská časť, Bratislava môže do 15 dní doručiť mestskej časti svoje vyjadrenie. Vyjadrenie obsahuje vždy aj výrokovú časť, ktorá sa navrhuje zapracovať do záväzného stanoviska. Ak mestská časť nesúhlasí s výrokovou časťou vyjadrenia Bratislavy, je pred vydaním záväzného stanoviska povinná vyjadrenie s Bratislavou prerokovať.

(6)
Ak ide o záväzné stanovisko vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, ktoré vydáva Bratislava, mestská časť môže do 30 dní doručiť Bratislave svoje vyjadrenie. Vyjadrenie obsahuje vždy aj výrokovú časť, ktorá sa navrhuje zapracovať do záväzného stanoviska. Ak Bratislava nesúhlasí s výrokovou časťou vyjadrenia mestskej časti, je pred vydaním záväzného stanoviska povinná vyjadrenie s mestskou časťou prerokovať.

(7)
Lehota podľa odsekov 4 až 6 začína plynúť dňom doručenia žiadosti o záväzné stanovisko vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie Bratislave a mestskej časti.

(8)
Mestské zastupiteľstvo môže so súhlasom príslušnej mestskej časti v štatúte určiť lokality, v ktorých záväzné stanovisko vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, aj ak ide o iné než jednoduché stavby, vydáva mestská časť.

(9)
Vypracovanie záväzného stanoviska Bratislavy vo veci posúdenia súladu dokumentácie navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie zabezpečuje hlavný architekt.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z., zákona č. 222/2006 Z. z., zákona č. 273/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 354/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 386/2014 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 287/2020 Z. z., zákona č. 115/2023 Z. z. a zákona č. 195/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa slovo „30 %“ nahrádza slovom „20 %“.
2.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Výsledok referenda mesta nahrádza rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ak sa ho zúčastnil aspoň taký počet oprávnených voličov, aký sa zúčastnil volieb do mestského zastupiteľstva bezprostredne predchádzajúcich vyhláseniu referenda mesta a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda mesta.

(4)
Nemožno vyhlásiť referendum mesta o rozpočte mesta.“.

3.
V § 8a ods. 1 písm. a) sa slovo „30 %“ nahrádza slovom „20 %“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v mestskej časti alebo aspoň 2 500 zo všetkých oprávnených voličov v mestskej časti“.
4.
§ 8a sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(3)
Výsledok referenda mestskej časti nahrádza rozhodnutie miestneho zastupiteľstva, ak sa ho zúčastnil aspoň taký počet oprávnených voličov, aký sa zúčastnil volieb do príslušného miestneho zastupiteľstva bezprostredne predchádzajúcich vyhláseniu referenda mestskej časti a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda mestskej časti.

(4)
Nemožno vyhlásiť referendum mestskej časti o rozpočte mestskej časti.“.

5.
V § 10 ods. 3 písmeno e) znie:

„e)
schvaľovať metropolitný územný plán2ac) a územný plán zóny2ad) vrátane ich zmien a doplnkov, a to spolu s nariadením mesta, ktorým sa vyhlasuje ich záväzná časť, a schvaľovať koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2ac a 2ad znejú:

„2ac) § 22 ods. 1 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.

2ad) § 23 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

6.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20a
Spolupráca mesta a mestských častí
(1)
Mesto a mestské časti si vzájomne poskytujú údaje potrebné pre riadny a efektívny výkon ich úloh. Údaje sa poskytujú bezodplatne, elektronickými prostriedkami, v strojovo spracovateľnej podobe a automatizovaným spôsobom, ak je to možné. Spolu s údajmi sa poskytujú aj metaúdaje k poskytovaným údajom.

(2)
Mestské časti sú povinné mestu poskytovať aj údaje
a)
z evidencií vedených v informačných systémoch spravovaných mestskou časťou,

b)
z kolaudačných rozhodnutí, ktoré boli vydané stavebným úradom v danom období,

c)
z inventarizácie majetku mesta v správe mestskej časti, ak takáto inventarizácia bola vykonaná,

d)
o kapacite materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestských častí spolu s údajmi o demografickej štruktúre detí v materských školách.

(3)
Mesto a mestská časť upravia písomnou zmluvou konkrétne podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov, štruktúru a rozsah údajov a metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatné podrobnosti o spôsobe plnenia povinnosti poskytovať údaje; neuzavretie alebo zánik zmluvy nie je dôvodom na odklad alebo nesplnenie povinnosti podľa odsekov 1 a 2.

(4)
Mesto a mestské časti môžu použiť a spracúvať údaje, ktoré si poskytli, len na účely plnenia svojich úloh.

(5)
Mesto a mestské časti zverejňujú údaje zo svojej činnosti v štandardoch pre otvorené údaje a ich poskytovanie.6d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:

„6d) § 24 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 39 a 40 vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov.“.

7.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Mesto môže v dohode uzatvorenej v súvislosti s investičnou činnosťou v meste6e) dohodnúť vykonanie činnosti odlišne od podmienok záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie týkajúcich sa podmienok priestorového usporiadania územia a podmienok pre umiestňovanie stavieb na pozemkoch, okrem funkčného využitia územia alebo podmienok pre dopravnú infraštruktúru a technickú infraštruktúru, okrem ich ochranných pásiem a území a bezpečnostných pásiem. Odchýlky podľa prvej vety nesmú prekročiť regulatív upravujúci prípustné vonkajšie rozmery o viac než 20 %. V prípade podľa prvej vety musia byť pre platnosť dohody uzatvorenej v súvislosti s investičnou činnosťou v meste splnené nasledovné podmienky:
a)
návrh dohody musí byť zverejnený a pripomienky k nemu vyhodnotené rovnako ako návrh všeobecne záväzného nariadenia a

b)
dohodu musí schváliť mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6e znie:

„6e) § 4 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

8.
Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠21b
Prístup k údajom
(1)
Na účely riadneho výkonu samosprávy mesto zabezpečuje vykonávanie
a)
činností vyplývajúcich z úloh zverených mestu vo verejnom záujme,

b)
analytických činností,

c)
plánovacích činností najmä v oblasti územného plánovania a rozvoja mesta.

(2)
Činnosti podľa odseku 1 vykonáva mesto v rámci úradnej činnosti a na účely jej riadneho výkonu a z tohto dôvodu je na ich zabezpečenie oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a ďalších informačných systémoch, v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu.6f)

(3)
Ak správca alebo prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy poskytuje údaje z tohto systému v rámci elektronickej komunikácie prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov,6g) mesto má na účely zabezpečenia činností podľa odseku 1 právo na prístup k týmto údajom a metaúdajom aj bez žiadosti, automatizovaným spôsobom s nepretržitým prístupom prostredníctvom tohto modulu.

(4)
Správca alebo prevádzkovateľ registrov, zákonom ustanovených evidencií alebo na základe zákona vedených evidencií a súborov údajov zo zákonom vykonávanej činnosti,6h) z ktorých nemožno získať údaje podľa odseku 2 alebo 3 (ďalej len „iný zdroj údajov“), je povinný mestu na účely zabezpečenia činností podľa odseku 1 poskytovať údaje z iných zdrojov údajov, a to na žiadosť, bezodplatne, v elektronickej podobe, požadovanej štruktúre, dohodnutým spôsobom a aj opakovane. Správca alebo prevádzkovateľ iného zdroja údajov poskytuje spolu s údajmi z iného zdroja údajov aj metaúdaje k poskytovaným údajom, ak ich vytvára a eviduje. Na štatistické údaje a štatistické informácie, prístup k nim a ich poskytovanie sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o štátnej štatistike.

(5)
Žiadosť podľa odseku 4 obsahuje najmä identifikáciu iného zdroja údajov, zoznam, štruktúru a rozsah požadovaných údajov a metaúdajov k nim, ako aj účel a dobu ich poskytovania.

(6)
Podrobnosti o poskytovaní údajov podľa odseku 4 možno upraviť písomnou zmluvou, najmä ak ide o konkrétne podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov, štruktúru a rozsah údajov a metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatné podrobnosti o spôsobe plnenia povinnosti poskytovať údaje; neuzavretie alebo zánik zmluvy nie je dôvodom na odklad alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 4.

(7)
Údaje podľa odsekov 2 až 4 sa poskytujú tak, aby neumožňovali priamo ani nepriamo identifikovať osobu, ktorej sa týkajú.

(8)
Mesto je oprávnené poskytnúť údaje podľa odsekov 2 až 4 osobám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ak sú zriadené na účely plnenia úloh podľa odseku 1. Údaje poskytnuté podľa odsekov 2 až 4 možno použiť len na účely činností podľa odseku 1 a na účely výkonu samosprávy mesta.

(9)
Ustanoveniami odsekov 2 až 4 nie sú dotknuté povinnosti alebo oprávnenia mesta získavať údaje na účely výkonu verejnej moci, alebo na iné účely, ak tak ustanoví zákon.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6f až 6h znejú:

„6f) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.

6g) § 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

6h) Napríklad § 20 ods. 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 111 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 13 zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe.“.

Čl. VII

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 140/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 6/2022 Z. z., zákona č. 257/2022 Z. z. a zákona č. 106/2023 Z. z. sa mení takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

„10b) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 11 ods. 4 písm. a) sa slová „verejnoprospešnej stavby“ nahrádzajú slovami „stavby vo verejnom záujme“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10e znie:

„10e) § 5 písm. w) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.

3.
V § 22b ods. 1 sa slovo „stavba23r)“ nahrádza slovami „inžinierska stavba23r)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23r znie:

„23r) § 2 ods. 9 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

Čl. VIII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 151/2021 Z. z., zákona č. 503/2021 Z. z., zákona č. 6/2022 Z. z., zákona č. 257/2022 Z. z. a zákona č. 487/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 8d odsek 2 znie:

„(2)
Budúci účel využitia pozemkov v navrhovanom obvode projektu pozemkových úprav musí byť v súlade s platným územným plánom obce.6af) Ak sa navrhovaný obvod projektu pozemkových úprav nachádza na území obce, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán obce do dátumu podľa osobitného predpisu,6afa) budúci účel využitia pozemkov v navrhovanom obvode projektu pozemkových úprav musí byť odsúhlasený uznesením obecného zastupiteľstva a žiadateľ je povinný predložiť súhlas dotknutého orgánu podľa osobitného predpisu.6ac)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6af znie:

„6af) § 22 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.

2.
V § 8h ods. 1 sa slová „pozemnej stavby“ nahrádzajú slovom „budovy“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aj znie:

„6aj) § 2 ods. 6 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

4.
V § 8h ods. 7 sa slová „pozemnej stavby“ nahrádzajú slovom „budovy“ a slová „pozemnou stavbou“ slovom „budovou“.
5.
V § 8h ods. 8 sa slová „pozemnej stavby“ a „pozemné stavby“ nahrádzajú slovom „budovy“ a slová „pozemnými stavbami“ sa nahrádzajú slovom „budovami“.
6.
V § 9 ods. 10 sa vypúšťa písmeno c).

Poznámka pod čiarou k odkazu 6f sa vypúšťa.

7.
V § 10 ods. 7 sa vypúšťajú slová „rozhodnutie o umiestnení stavby6h)“ a slová „rozhodnutie o využívaní územia6i) vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6h a 6i sa vypúšťajú.

8.
V § 14 ods. 7 sa vypúšťajú slová „rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o umiestnení stavby vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie,“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 19 až 23 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23e znie:

„23e) § 18 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

11.
V § 34 ods. 9 sa slová „verejnoprospešné stavby23f)“ nahrádzajú slovami „stavby vo verejnom záujme23f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23f znie:

„23f) § 5 písm. w) zákona č. 200/2022 Z. z.“.

12.
V § 34 ods. 13 a 14 sa slová „právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby“ nahrádzajú slovami „vytýčenia priestorovej polohy stavby“ a vypúšťajú sa slová „rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť23g) alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23g sa vypúšťa.

13.
V § 34 ods. 13 a 14 sa slová „verejnoprospešnej stavby“ nahrádzajú slovami „stavby vo verejnom záujme“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „Zákon č. 50/1976 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 24a sa citácia „Zákon č. 50/1976 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
16.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6g, 11, 11a, 12 a 13a sa vypúšťajú.

Čl. IX

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 279/2020 Z. z., zákona č. 75/2021 Z. z., zákona č. 261/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 8/2023 Z. z. a zákona č. 146/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 1 písm. d) ôsmy bod znie:

„8.
autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov, autorizovaných územných plánovačov, autorizovaných stavebných inžinierov, autorizovaných kontrolných inžinierov, autorizovaných stavbyvedúcich a autorizovaného stavebného dozoru,9b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

„9b) § 4 až 5b zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 17 odsek 4 písm. a) sa slová „stavebné povolenie“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“.
3.
Za § 80am sa vkladá § 80an, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠80an
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Živnostenské oprávnenia na vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb vydané do 31. marca 2025 platia do 31. marca 2027 a na ich základe možno do 31. marca 2027 vykonávať vypracovanie projektovej dokumentácie jednoduchej stavby a drobnej stavby a zmien týchto stavieb.

(2)
Živnostenské oprávnenia na výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien vydané do 31. marca 2025 platia do 31. marca 2027 a na ich základe možno do 31. marca 2027 vykonávať vedenie uskutočňovania stavebných prác drobnej stavby a jej zmien.

(3)
Živnostenské oprávnenia na uskutočňovanie stavieb a ich zmien v rozsahu voľnej živnosti, ktoré vznikli do 31. marca 2025 platia do 31. marca 2027 a na ich základe možno do 31. marca 2027 vykonávať zhotovovanie stavieb a zhotovovanie inžinierskych stavieb a zmien týchto stavieb.“.

4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) § 38 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

5.
V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo živnosť s poradovým číslom 10 znie:

Por. čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
10. Vypracovanie projektovej dokumentácie jednoduchej stavby a drobnej stavby a zmien týchto stavieb – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa architektonického, stavebného, elektrotechnického alebo strojného zamerania, alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa architektonického, stavebného, elektrotechnického alebo strojného zamerania alebo úplné stredné odborné vzdelanie stavebného, elektrotechnického alebo strojného zamerania a najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore.
§ 16 ods. 5 zákona č. 201/2022 Z. z.
“.

6.
V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo živnosť s poradovým číslom 11, v stĺpci Poznámka znie:

„§ 13 ods. 2 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.

7.
V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo živnosť s poradovým číslom 13 znie:

Por. čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
13. Vedenie uskutočňovania stavebných prác drobnej stavby a zmien týchto stavieb – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa architektonického, stavebného, elektrotechnického alebo strojného zamerania, alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa architektonického, stavebného, elektrotechnického alebo strojného zamerania alebo úplné stredné odborné vzdelanie stavebného, elektrotechnického alebo strojného zamerania a najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore.
§ 16 ods. 5 zákona č. 201/2022 Z. z.
“.

8.
V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo sa za živnosť s poradovým číslom 13 vkladajú živnosti s poradovým číslom 13a a 13b, ktoré znejú:

Por. čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
13a. Zhotovovanie stavieb – osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti a
1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa architektonického zamerania alebo stavebného zamerania,
2. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa architektonického zamerania alebo stavebného zamerania a najmenej tri roky praxe vo výstavbe, alebo
3. úplné stredné odborné vzdelanie stavebného zamerania a najmenej päť rokov praxe vo výstavbe.
§ 31 ods. 2 písm. k) a l) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov

§ 22 ods. 2 zákona č. 201/2022 Z. z.
13b. Zhotovovanie inžinierskych stavieb – osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti a
1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného stavebného, elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania a najmenej tri rokov praxe vo 2. výstavbe inžinierskych stavieb, alebo
úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného stavebného zamerania, elektrotechnického zamerania alebo strojníckeho zamerania a najmenej päť rokov praxe vo výstavbe inžinierskych stavieb.
§ 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov

§ 22 ods. 2 zákona č. 201/2022 Z. z.

“.

9.
V prílohe č. 2 skupine 213 – Stavebníctvo živnosť s poradovým číslom 14, v stĺpci Poznámka znie:

„§ 31 ods. 2 písm. k) a l) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

*
nevzťahuje sa na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru k vyhradeným stavbám“.

10.
V prílohe č. 4a sa vypúšťa riadok s poradovým číslom 23.

Doterajšie poradové čísla 24 až 73 sa označujú ako poradové čísla 23 až 72.

Čl. X

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 533/2003 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 459/2007 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 339/2013 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 359/2019 Z. z. a zákona č. 357/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 1 písm. a), b), c) a odseku 5 sa slová „krajinný architekt a stavebný inžinier“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „krajinný architekt, územný plánovač, stavebný inžinier, kontrolný inžinier, hlavný stavbyvedúci a stavebný dozor pre vyhradené stavby“ v príslušnom tvare a v odseku 4 sa slová „krajinný architekt alebo stavebný inžinier“ nahrádzajú slovami „krajinný architekt, územný plánovač, stavebný inžinier, kontrolný inžinier, hlavný stavbyvedúci alebo stavebný dozor pre vyhradené stavby“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „na účely vydávania živnostenských oprávnení“.
3.
V § 1 ods. 3 sa slová „podľa § 4, 4a alebo 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 4, 4a, 4b alebo 5, 5a a 5b“.
4.
V § 1 ods. 5 sa slová „v § 4, 4a a 5“ nahrádzajú slovami „v § 4, 4a, 4b a 5, 5a a 5b“.
5.
V § 2 sa slová „podľa § 3 ods. 1, 2 alebo 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 1 až 8“.
6.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠2a
Odborná spôsobilosť
Odborná spôsobilosť je rozhodnutie o zapísaní žiadateľa do evidencie podľa § 31 ods. 2 písm. j) (ďalej len „evidencia“) na základe
a)
získania odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona alebo

b)
uznania odbornej kvalifikácie získanej v domovskom členskom štáte.“.

7.
§ 3 až 4a vrátane nadpisov znejú:

㤠3
Základné ustanovenia
(1)
Autorizovaným architektom (ďalej len „architekt“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných architektov.

(2)
Autorizovaným krajinným architektom (ďalej len „krajinný architekt“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných krajinných architektov.

(3)
Autorizovaným územným plánovačom (ďalej len „územný plánovač“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných územných plánovačov.

(4)
Autorizovaným stavebným inžinierom (ďalej len „inžinier“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov.

(5)
Autorizovaným kontrolným inžinierom (ďalej len „kontrolný inžinier“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných kontrolných inžinierov.

(6)
Autorizovaným technikom (ďalej len „technik“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných technikov.

(7)
Autorizovaným stavbyvedúcim – hlavným stavbyvedúcim pre vyhradené stavby je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných stavbyvedúcich.

(8)
Autorizovaným stavebným dozorom – stavebným dozorom pre vyhradené stavby je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných dozorov.

(9)
Hosťujúcim architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich architektov.

(10)
Hosťujúcim krajinným architektom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich krajinných architektov.

(11)
Hosťujúcim územným plánovačom je ten, kto je zapísaný v zozname hosťujúcich územných plánovačov.

(12)
Hosťujúcim inžinierom je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich stavebných inžinierov.

(13)
Hosťujúcim autorizovaným stavbyvedúcim – hlavným stavbyvedúcim pre vyhradené stavby je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich autorizovaných stavbyvedúcich.

(14)
Hosťujúcim autorizovaným stavebným dozorom – stavebným dozorom pre vyhradené stavby je ten, kto je zapísaný v registri hosťujúcich autorizovaných stavebných dozorov.

(15)
Vykonávať regulované povolanie podľa odsekov 1 až 14 možno
a)
sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len „slobodné povolanie“),

b)
v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ (ďalej len „zamestnanec“).

(16)
Odborne spôsobilou osobou na výkon činnosti stavbyvedúceho3a) alebo stavebného dozoru3b) je ten, kto je zapísaný v evidencii odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru vedenej podľa § 31 ods. 2 písm. k).

(17)
Odborne spôsobilou osobou na výkon činnosti energetickej certifikácie budov3c) je ten, kto je zapísaný v evidencii odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti energetickej certifikácie budov vedenej podľa § 31 ods. 2 písm. k).

(18)
Hosťujúcou odborne spôsobilou osobou na výkon činnosti stavbyvedúceho, stavebného dozoru alebo energetickej certifikácie budov je ten, kto je zapísaný v evidencii hosťujúcich odborne spôsobilých osôb pre príslušnú činnosť vedenej podľa § 31 ods. 2 písm. k).

(19)
Vykonávať činnosti alebo odbornú spôsobilosť podľa odsekov 16 až 18 možno
a)
na základe vydaného živnostenského oprávnenia3d) alebo

b)
v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec.

(20)
Poskytovať služby podľa § 4, 4a, 4b alebo 5, 5a a 5b možno odo dňa zapísania do zoznamu alebo do registra podľa odsekov 9, 10 a 12 až 14 (ďalej len „register“) do dňa vyčiarknutia z nich. Poskytovať služby podľa odsekov 16 až 18 možno odo dňa zapísania do evidencie do dňa vyčiarknutia z nej.

(21)
Poskytovanie služieb podľa § 4, 4a, 4b alebo 5, 5a a 5b nie je živnosťou.2)

(22)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na poskytovanie služieb podľa § 4, 4a, 4b alebo 5, 5a a 5b a podľa odsekov 16 až 18 sa vzťahuje všeobecný predpis o službách na vnútornom trhu.3)

§ 4
Architekti
Architekt je oprávnený na
a)
poskytovanie služieb architekta v oblasti prípravy, zhotovovania, zmien a užívania stavieb, najmä na vypracúvanie projektových podkladov vo forme návrhov, zámerov, štúdií, vykonávanie odborného poradenstva pre stavebníkov a vlastníkov nehnuteľností, ich zastupovanie v konaniach vo výstavbe a pri uskutočňovaní stavieb, vrátane vykonávania záznamov v elektronickej podobe v informačnom systéme pre územné plánovanie a výstavbu zriadenom podľa osobitného predpisu,4) vykonávanie architektonických a inžinierskych činností a súvisiaceho technického poradenstva v rozsahu svojho oprávnenia,

b)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti projektantom ako vyhradenej činnosti vo výstavbe podľa osobitného predpisu,4a) najmä na vypracúvanie projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, stanoviska o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby, projektovej dokumentácie obnovy národných kultúrnych pamiatok, stavieb v pamiatkovej rezervácii a stavieb, nachádzajúcich sa na území, zapísanom do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva v rozsahu svojho oprávnenia,

c)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa osobitného predpisu,4b) vypracúvanie analýzy a syntézy údajov o území a výkresu problémových javov, navrhovanie urbanistickej koncepcie územia a koordinovanie činnosti spolupracujúcich osôb s oprávnením na spracovanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

d)
vykonávanie projektového manažmentu a činnosti generálneho projektanta, najmä na riadenie projektu a koordináciu projektantov častí projektovej dokumentácie a iných špecialistov, potrebných na jej vypracovanie a kompletizáciu,

e)
poskytovanie služby projektového dohľadu nad zhotovovaním stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie podľa osobitného predpisu,4c) dohľadu architekta a dohľadu podľa osobitného predpisu,4d) ak je autorom diela (autorský dohľad) nad súladom projektových podkladov stavby a zhotovovania stavby, alebo zmeny stavby s architektonickým návrhom a na vykonávanie stavebného dozoru,

f)
grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela, a jeho vyjadrenie v projektových podkladoch, dodávaných v rámci poskytovaných služieb, vrátane ich elektronického vyjadrenia a zaznamenania a na vykonávanie osobnostných a majetkových práv k dielu,

g)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní v rozsahu svojho oprávnenia,

h)
poskytovanie služieb podľa § 4a a 4b.


§ 4a
Krajinní architekti
Krajinný architekt je oprávnený na
a)
poskytovanie služieb krajinného architekta v oblasti prípravy, uskutočňovania a užívania krajinno-architektonických úprav, najmä na vypracúvanie projektových podkladov vo forme návrhov, zámerov, štúdií, vykonávanie odborného poradenstva pre stavebníkov a vlastníkov nehnuteľností, ich zastupovanie v konaniach vo výstavbe a pri uskutočňovaní krajinno-architektonických úprav, vrátane uskutočňovania záznamov v elektronickej podobe v informačnom systéme pre územné plánovanie a výstavbu zriadenom podľa osobitného predpisu4) a navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavieb na urbánne prostredie a navrhovanie tvorby obrazu sídla a krajiny,

b)
vykonávanie projektovej činnosti projektantom ako vyhradenej činnosti vo výstavbe podľa osobitného predpisu,4a) najmä na vypracúvanie projektovej dokumentácie krajinno-architektonických úprav a ich zmien v stupňoch projektovej dokumentácie a realizačnej dokumentácie, projektovej dokumentácie obnovy národných kultúrnych pamiatok s prevažujúcou krajinnou zložkou, krajinno-architektonických úprav v pamiatkovej rezervácii a krajinno-architektonických úprav nachádzajúcich sa na území, zapísanom do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva,

c)
spracovanie územnoplánovacích podkladov podľa osobitného predpisu,4b) vrátane spracúvania krajinných plánov a projektov pozemkových úprav, spracovania podkladov a konceptov krajinnej architektúry pre vypracovanie urbanistickej koncepcie územia a koordinovanie činnosti spolupracujúcich osôb s oprávnením na spracovanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

d)
vykonávanie projektového manažmentu a činnosti generálneho projektanta, najmä na riadenie projektu a koordináciu projektantov častí projektovej dokumentácie krajinno-architektonických úprav a iných špecialistov potrebných na jej vypracovanie a kompletizáciu,

e)
poskytovanie služby projektového dohľadu nad zhotovovaním krajinno-architektonických úprav podľa schválenej projektovej dokumentácie podľa osobitného predpisu,4c) dohľadu architekta a dohľadu podľa osobitného predpisu,4d) ak je autorom diela (autorský dohľad) nad súladom projektových podkladov krajinno-architektonických úprav alebo ich zmeny s architektonickým návrhom a na vykonávanie stavebného dozoru,

f)
grafické spracovanie a modelovanie diela krajinnej architektúry a jeho vyjadrenie v projektových podkladoch, dodávaných v rámci poskytovaných služieb, vrátane ich elektronického vyjadrenia a zaznamenania a na vykonávanie osobnostných a majetkových práv k dielu,

g)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní v rozsahu svojho oprávnenia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3d a 4 až 4d znejú:

„3a) § 26 ods. 1, 2 a 3, § 27 a § 28 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.

3b) § 25 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

3c) § 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3d) Príloha č. 2 položka 14 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z.

4) § 25 zákona č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.

4a) § 16 zákona č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.

4b) Zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4c) Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.

4d) § 24 ods. 8 zákona č. 201/2022 Z. z.
§ 33 ods. 8 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 71/2022 Z. z.“.

8.
Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4b
Územní plánovači
Územný plánovač je oprávnený na
a)
poskytovanie služieb v oblasti spracovania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa osobitného predpisu,4b) vypracúvanie analýzy a syntézy údajov o území a výkresu problémových javov, navrhovanie urbanistickej koncepcie územia a koordinovanie činnosti spolupracujúcich osôb s oprávnením na spracovanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

b)
poskytovanie súvisiacich služieb najmä na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti územného plánovania a územného rozvoja,

c)
grafické spracovanie a modelovanie urbanistického diela a jeho vyjadrenie v podkladoch, dodávaných v rámci poskytovaných služieb, vrátane ich elektronického vyjadrenia a zaznamenania,

d)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní v oblasti územného plánovania.“.

9.
§ 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5
Inžinieri
(1)
Inžinier môže byť autorizovaný na vykonávanie
a)
komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva,

b)
služieb v niektorej z týchto kategórií:
1.
inžinier pre konštrukcie budov,

2.
inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,

3.
inžinier pre statiku stavieb,

4.
inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,

5.
inžinier pre elektrotechnické a elektroenergetické vybavenie stavieb.


(2)
Inžinier podľa odseku 1 písm. a) je oprávnený na
a)
poskytovanie služieb inžiniera v oblasti prípravy, zhotovovania, zmien a užívania stavieb, najmä na vypracúvanie projektových podkladov vo forme návrhov, zámerov, štúdií, vykonávanie odborného poradenstva pre stavebníkov a vlastníkov nehnuteľností, ich zastupovanie v konaniach vo výstavbe a pri zhotovovaní stavieb, vrátane vykonávania záznamov v elektronickej podobe v informačnom systéme pre územné plánovanie a výstavbu zriadenom podľa osobitného predpisu4) vykonávanie architektonických a inžinierskych činností a súvisiaceho technického poradenstva,

b)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti projektantom ako vyhradenej činnosti vo výstavbe podľa osobitného predpisu,4a) najmä na vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb4e) a ich zmien, dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, stanoviska o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby, projektovej dokumentácie obnovy národných kultúrnych pamiatok, stavieb v pamiatkovej rezervácii a stavieb, nachádzajúcich sa na území, zapísanom do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva v rozsahu svojho oprávnenia,

c)
spracovanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa osobitného predpisu,4b)

d)
vykonávanie projektového manažmentu a činnosti generálneho projektanta, najmä na riadenie projektu a koordináciu projektantov častí projektovej dokumentácie a iných špecialistov potrebných na jej vypracovanie a kompletizáciu,

e)
poskytovanie služby projektového dohľadu nad zhotovovaním stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie podľa osobitného predpisu4c) dohľadu inžiniera podľa osobitného predpisu,4d) ak je autorom diela (autorský dohľad) nad súladom projektových podkladov stavby a zhotovovania stavby alebo zmeny stavby s architektonickým návrhom a na vykonávanie stavebného dozoru,

f)
vyhotovovanie podkladov a projektovej dokumentácie na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela a jeho vybavenia, jeho vyjadrenie v projektových podkladoch dodávaných v rámci poskytovaných služieb, vrátane ich elektronického vyjadrenia a zaznamenania, a na vykonávanie osobnostných a majetkových práv k dielu,

g)
vyhotovovanie stavebných prieskumov, diagnostických stavebných meraní, odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní.

(3)
Inžinier pre konštrukcie budov a inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb je oprávnený na vykonávanie projektovej činnosti projektantom ako vyhradenej činnosti vo výstavbe podľa osobitného predpisu4a) najmä na vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, dokumentácie skutočného zhotovenia stavby a ďalších služieb v rozsahu svojho oprávnenia.

(4)
Inžinier pre statiku stavieb je oprávnený na vykonávanie projektovej činnosti ako vyhradenej činnosti vo výstavbe podľa osobitného predpisu4a) v oblasti poskytovania služieb vyhradených statikovi stavby, najmä na
a)
vypracovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb,

b)
overovanie a vydávanie stanovísk, posudkov a dobrozdaní ku návrhom a realizácii nosných konštrukcií stavieb a ich zmien z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb vrátane ich odolnosti na mimoriadne zaťaženia a odolnosti nosných konštrukcií pri požiari,

c)
vykonávanie prieskumov statického zabezpečenia nosných konštrukcií stavby počas jej zhotovovania, pomocných stavebných konštrukcií pri zhotovovaní stavby, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky nosných konštrukcií,

d)
odborné a technické poradenstvo v oblasti návrhu a posudzovania nosných konštrukcií stavieb.

(5)
Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb a inžinier pre elektrotechnické a elektroenergetické vybavenie stavieb je oprávnený na vykonávanie projektovej činnosti projektantom ako vyhradenej činnosti vo výstavbe podľa osobitného predpisu4a) najmä na vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, dokumentácie skutočného zhotovenia stavby a ďalších služieb v rozsahu svojho oprávnenia.

(6)
Inžinieri podľa odsekov 3 až 5 sú ďalej oprávnení v rozsahu svojho oprávnenia
a)
vykonávať na stavenisku projektový dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s overeným projektom stavby,

b)
na vypracovanie stanoviska o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby,

c)
na vykonávanie záznamov v elektronickej podobe v informačnom systéme pre územné plánovanie a výstavbu zriadenom podľa osobitného predpisu,4)

d)
na vykonávanie stavebno-technických prieskumov a diagnostických meraní konštrukcií a vybavenia stavieb,

e)
na vyhotovenie podkladov na posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie,

f)
spolupracovať na vypracovaní príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa osobitného predpisu4b) a stavebnom zámere,

g)
na vyhotovenie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní,

h)
na poskytovanie služieb technického poradenstva v rozsahu svojho oprávnenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4e znie:

„4e) § 24 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

10.
Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠5a
Kontrolní inžinieri pre vyhradené stavby
(1)
Kontrolný inžinier môže byť autorizovaný na vykonávanie kontrolných statických posúdení vyhradených stavieb.

(2)
Inžinier pre kontrolné statické posúdenie vyhradených stavieb je oprávnený na
a)
vypracovanie kontrolného statického posúdenia nosných konštrukcií vyhradených stavieb,4f) na ktorých nevykonával žiadne projektové činnosti pri zhotovovaní projektovej dokumentácie stavby,

b)
vypracovanie záverečného protokolu kontrolného statického posúdenia nosných konštrukcií vyhradenej stavby.


§ 5b
Autorizovaný stavbyvedúci a autorizovaný stavebný dozor
(1)
Inžinier alebo technik môže byť autorizovaný na vykonávanie činností:
a)
stavebný dozor pre vyhradené stavby,4h)

b)
hlavný stavbyvedúci pre vyhradené stavby.4i)

(2)
Inžinier alebo technik pre výkon činnosti stavebného dozoru pre vyhradené stavby podľa odseku 1 písm. a) je okrem vykonávania činností prislúchajúcich stavebnému dozoru oprávnený vykonávať činnosti stavebného dozoru pri zhotovovaní vyhradených stavieb.4g)

(3)
Inžinier alebo technik pre výkon činnosti hlavného stavbyvedúceho pre vyhradené stavby podľa odseku 1 písm. b) je okrem vykonávania činností prislúchajúcich stavbyvedúcemu oprávnený vykonávať činnosti hlavného stavbyvedúceho pri zhotovovaní vyhradených stavieb.

(4)
Autorizovaným stavbyvedúcim a autorizovaným stavebným dozorom môže byť ten, kto spĺňa podmienky § 15 a § 16a ods. 4.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4f až 4i znejú:

„4f) § 24 zákona č. 201/2022 Z. z.

4g) Príloha č. 4 k zákonu č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.

4h) § 25 ods. 3 zákona č. 201/2022 Z. z.

4i) § 26 ods. 5 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

11.
V § 6 odsek 2 znie:

„(2)
Architekti a inžinieri sú povinní pri vykonávaní povolania dbať na to, aby vytvorené diela nepoškodzovali ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi.“.

12.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „stavebným povolením“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím o povolení stavby“.
13.
V § 9 odsek 1 znie:

„(1)
Architekt alebo inžinier môže poskytovať služby sám alebo spoločne s inými architektmi alebo inžiniermi. Architekti alebo inžinieri môžu na vykonávanie povolania založiť obchodnú spoločnosť za podmienok podľa § 14c. Architekt a inžinier oznámi začatie spoločného poskytovania služieb a založenie obchodnej spoločnosti komore bezodkladne.“.

14.
V § 13 ods. 1 sa slová „Dokumenty, projekty“ nahrádzajú slovami „Projektová dokumentácia stavby, štúdie“.
15.
V § 13 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo kvalifikovaný elektronický podpis a autorizačná pečiatka v elektronickej podobe“.
16.
V § 13 ods. 2 sa slovo „konštrukčné“ nahrádza slovami „inžinierske, odborné“.
17.
V § 14 ods. 3 sa slová „pečiatku musí“ nahrádzajú slovami „pečiatka stráca dňom vyčiarknutia platnosť a architekt alebo inžinier je povinný pečiatku“ a slovo „troch“ sa nahrádza slovom „piatich“.
18.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4)
Architekt a inžinier sú povinní viesť zoznam dokumentov overených pečiatkou zoradených chronologicky.

(5)
Na autorizovaných stavbyvedúcich a autorizovaných stavebných dozorov sa primerane vzťahujú odseky 1 až 4. V pečiatke na označenie používajú „autorizovaný stavbyvedúci“ alebo „autorizovaný stavebný dozor“.

19.
V § 14a ods. 1 a § 14b ods. 1 písm. b) sa slová „§ 6 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 6“ a za slová „§ 8 ods. 2 a 4“ sa vkladajú slová „§ 9 ods. 3,“.
20.
V § 14b ods. 2 sa za slová „odtlačok pečiatky“ vkladajú slová „vydanej komorou alebo vydanej v domovskom členskom štáte len spolu s registračným osvedčením vydaným komorou“.
21.
§ 14b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Na hosťujúcich autorizovaných stavbyvedúcich a hosťujúcich autorizovaných stavebných dozorov sa primerane vzťahujú odseky 1 až 4.“.

22.
§ 14c vrátane nadpisu znie:

㤠14c
Obchodné spoločnosti
(1)
Autorizované osoby alebo registrované osoby podľa tohto zákona môžu na účel výkonu povolania založiť obchodnú spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb v regulovaných povolaniach podľa tohto zákona, a vykonávať povolanie prostredníctvom tejto právnickej osoby, ak sú v nej väčšinovými spoločníkmi alebo akcionármi. Autorizované osoby a registrované osoby, ktoré sú spoločníkmi alebo akcionármi obchodných spoločností podľa prvej vety, vykonávajú povolanie v mene spoločnosti a na jej účet a na tieto obchodné spoločnosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 6 až 10 a § 12.

(2)
Iná obchodná spoločnosť než podľa odseku 1 môže mať zapísané v predmete svojej činnosti poskytovanie služieb v regulovaných povolaniach podľa tohto zákona, ak zamestnáva ako odborného garanta osobu autorizovanú alebo osobu registrovanú na ich výkon podľa tohto zákona a ak tieto služby poskytuje prostredníctvom takejto osoby alebo pod jej osobným odborným dohľadom. Ak obchodná spoločnosť podľa prvej vety prestane spĺňať podmienku zamestnávania autorizovanej osoby alebo registrovanej osoby ako odborného garanta a tento stav trvá viac než tri mesiace, nesmie mať v predmete svojej činnosti zapísané poskytovanie služieb v regulovaných povolaniach podľa tohto zákona.

(3)
Podkladom pre zápis predmetu činnosti obchodnej spoločnosti podľa odseku 1 do obchodného registra je autorizačné osvedčenie podľa § 19 alebo registračné osvedčenie podľa § 19a vydané spoločníkovi alebo akcionárovi. Podkladom na zápis predmetu činnosti obchodnej spoločnosti podľa odseku 2 do obchodného registra a na overenie splnenia podmienky podľa odseku 2 je autorizačné osvedčenie podľa § 19 alebo registračné osvedčenie podľa § 19a vydané odbornému garantovi.

(4)
Autorizovaná osoba a registrovaná osoba, ktoré sú odborným garantom v obchodnej spoločnosti podľa odseku 2, sú povinné oznámiť komore začatie a skončenia právneho vzťahu s obchodnou spoločnosťou, predmetom ktorého je výkon činnosti odborného garanta, a to bezodkladne po tom, ako táto skutočnosť nastane.

(5)
Ak komora zistí, že právnická osoba má zapísané v predmete svojej činnosti poskytovanie služieb v regulovaných povolaniach podľa tohto zákona a komora neeviduje autorizovanú osobu alebo registrovanú osobu, ktorá v tejto obchodnej spoločnosti vykonáva činnosť odborného garanta, na strane komory vzniká právny záujem na zosúladenie údajov zapísaných v obchodnom registri so skutočným právnym stavom a na správnosti zapísaných údajov a je oprávnená podať návrh na začatie konania o zrušenie zápisu údajov alebo konania o zosúladenie údajov podľa Civilného mimosporového poriadku.

(6)
Ak výkonom činnosti odborného garanta vznikne škoda, za ktorú zodpovedá odborný garant, spoločne a nerozdielne s ním zodpovedá za túto škodu aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a nadriadený tohto odborného garanta, ak
a)
škoda vznikla v dôsledku splnenia ich pokynu, preukázateľne vydaného odbornému garantovi a súčasne

b)
bol odborným garantom preukázateľne upozornený na rozpor pokynu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, rozhodnutiami orgánu verejnej moci, technickými normami alebo inak uloženými povinnosťami viažucimi sa na danú činnosť.

(7)
Zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov, predpisov trestného práva, zodpovednosť za priestupky a iné správne delikty a ani zodpovednosť podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov nie je ustanovením odseku 6 dotknutá.“.

23.
Za § 14d sa vkladá § 14e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14e
Práva a povinnosti územných plánovačov, autorizovaných stavbyvedúcich
a autorizovaných stavebných dozorov
(1)
Na práva a povinnosti územných plánovačov sa vzťahujú ustanovenia § 6 až 14c rovnako.

(2)
Na práva a povinnosti autorizovaných stavbyvedúcich a autorizovaných stavebných dozorov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 6 až 14a.“.

24.
V § 15 ods. 1 písm. a) treťom bode a v § 15a ods. 1 písm. a) treťom bode sa za slová „§ 16“ vkladajú slová „alebo § 16a“.
25.
V § 15a ods. 1 úvodnej vete sa slová „(§ 3 ods. 4 až 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 3 ods. 9 až 14)“.
26.
V § 15a ods. 1 štvrtom bode sa slová „podľa § 4, 4a alebo 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 4, 4a, 4b alebo 5, 5a a 5b“.
27.
V § 15a ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6.
ovláda štátny jazyk v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania.“.

28.
V § 15a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Komora môže v nevyhnutnom rozsahu preskúmať odbornú kvalifikáciu uchádzača pred prvým poskytnutím služby v Slovenskej republike, len ak existuje podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou uchádzača a odbornou prípravou v Slovenskej republike a na účel zabránenia závažnému poškodeniu zdravia alebo závažnému narušeniu bezpečnosti príjemcu služieb z dôvodu nedostatočnej odbornej kvalifikácie uchádzača; to neplatí, ak ide o regulované povolania, na ktoré sa vzťahuje systém automatického uznávania odbornej kvalifikácie.“.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

29.
V § 15a ods. 7 sa za slovo „architekt“ vkladajú slová „a hosťujúci inžinier“ a za slovo „architektovi“ sa vkladajú slová „a hosťujúcemu inžinierovi“.
30.
V § 15b odsek 2 znie:

„(2)
Bezúhonnosť sa na účely podľa § 15 ods. 1, § 15a ods. 1 a § 31 ods. 6 preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Ak sa v členskom štáte nevydávajú výpisy z registra trestov, možno bezúhonnosť preukazovať iným rovnocenným dokumentom vydávaným členským štátom alebo čestným vyhlásením uchádzača podľa práva členského štátu.“.

31.
V § 15b ods. 4 sa slová „§ 15a ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 15a ods. 5“.
32.
Za § 15c sa vkladá § 15d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15d
Pozastavenie činnosti autorizovanej osoby
Komora pozastaví výkon činnosti autorizovanej osobe, ktorá o pozastavenie činnosti písomne požiada.“.

33.
V § 16 odsek 1 znie:

„(1)
Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a automaticky uzná doklad o vzdelaní ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 41c.“.

34.
V § 16 ods. 5 až 7 sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 41c“.
35.
V § 16 ods. 10 písm. c) ôsmom bode sa slová „so stavebným projektom“ nahrádzajú slovami „s projektovaním stavieb“.
36.
V § 16 ods. 10 písm. c) desiatom bode sa slová „stavebnými predpismi“ nahrádzajú slovami „predpismi o územnom plánovaní a o výstavbe“.
37.
V § 16 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13)
Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a môže uznať aj iný doklad o vzdelaní, než je uvedený vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 41c, ak uchádzač kvalitou svojej práce dostatočne preukázal tvorivé schopnosti a potrebnú technickú spôsobilosť.“.

Doterajšie odseky 13 až 15 sa označujú ako odseky 14 až 16.

38.
V § 16 odseky 14 až 16 znejú:

„(14)
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe návrhu Slovenskej komory architektov aktualizuje zoznam dokladov o vzdelaní ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 41c a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi oznamuje zmeny Európskej komisii a členským štátom.

(15)
Komora môže v odôvodnených prípadoch uznať aj vzdelanie v inom študijnom odbore.

(16)
Komora môže vo výnimočných prípadoch podložených najmä úspešnou odbornou činnosťou uchádzačov povoliť výnimku z predpísaného vzdelania.“.

39.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17)
Slovenská komora stavebných inžinierov na účely autorizácie podľa § 5, 5a a 5b a na účely hosťovania podľa § 15a uzná doklad o vzdelaní, ktorým je pre autorizáciu podľa
a)
§ 5 ods. 1 písm. a) doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa získanom štúdiom v študijnom programe, ktorý spĺňa podmienky podľa odsekov 1 až 9,

b)
§ 5 ods. 1 písm. b) a podľa § 5a ods. 1 doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa získanom štúdiom v príslušnom študijnom programe,

c)
§ 5b ods. 1 doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa získanom štúdiom v príslušnom študijnom programe, vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa v príslušnom študijnom programe, alebo úplnom strednom odbornom vzdelaní v príslušnom študijnom odbore.“.

40.
V § 16a odseky 3 a 4 znejú:

„(3)
Na účely získania a uznania odbornej kvalifikácie stavebných inžinierov sa vyžaduje doklad o vzdelaní podľa § 16 ods. 17 získaný v členskom štáte.

(4)
Na účely získania a uznania odbornej kvalifikácie autorizovaných stavbyvedúcich a autorizovaných stavebných dozorov podľa § 5b sa vyžaduje doklad o vzdelaní podľa § 16 ods. 17 získaný v členskom štáte.“.

41.
V § 16a sa vypúšťa odsek 5.
42.
V § 16b ods. 1 sa za slová „krajinného architekta“ vkladá čiarka a slová „územného plánovača“.
43.
V § 16b ods. 2 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „krajinného architekta“ sa vkladajú slová „alebo územného plánovača“.
44.
§ 16b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Na účely prístupu k činnostiam podľa § 5b sa vyžaduje odborná prax vykonaná po skončení vzdelávania pod dohľadom autorizovaného stavbyvedúceho alebo autorizovaného stavebného dozoru alebo v rámci ich spoločnosti alebo zamestnávateľa na vyhradenej stavbe v trvaní najmenej
a)
troch rokov pre osobu s vysokoškolským vzdelaním získaným štúdiom v príslušnom magisterskom študijnom odbore,

b)
piatich rokov pre osobu s vysokoškolským vzdelaním získaným štúdiom v príslušnom bakalárskom študijnom odbore alebo so vzdelaním uznaným podľa § 16 ods. 15, alebo

c)
siedmich rokov pre osobu s úplným stredným alebo vyšším odborným vzdelaním v príslušnom študijnom odbore alebo s udelenou výnimkou podľa § 16 ods. 16.“.

45.
V § 16c ods. 2 sa slová „v prílohe č. 2 alebo v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 41c“.
46.
V § 16c ods. 9 sa slová „v § 4, 4a a 5“ nahrádzajú slovami „v § 4, 4a, 4b, 5, 5a a 5b“.
47.
§ 16c sa dopĺňa odsekmi 11 až 14, ktoré znejú:

„(11)
Slovenská komora stavebných inžinierov na účely zapísania činností podľa § 3 ods. 7 a 8 do zoznamu autorizovaných stavbyvedúcich a autorizovaných stavebných dozorov uznáva odbornú kvalifikáciu inžiniera získanú v domovskom členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa príslušného zamerania a odbornej praxe v trvaní najmenej troch rokov.

(12)
Slovenská komora stavebných inžinierov na účely zapísania činností podľa § 3 ods. 13 a 14 do evidencie odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru uznáva odbornú kvalifikáciu inžiniera a technika získanú v domovskom členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého a prvého stupňa, úplného stredoškolského vzdelania príslušného zamerania a odbornej praxe v trvaní najmenej troch, piatich alebo siedmich rokov v závislosti od dosiahnutého vzdelania.

(13)
Slovenská komora stavebných inžinierov na účely zapísania činnosti podľa § 3 ods. 17 do evidencie odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti energetickej certifikácie budov uznáva odbornú kvalifikáciu žiadateľa, ktorý spĺňa vzdelanie a prax podľa osobitných predpisov.3c)

(14)
Ak činnosti podľa § 3 ods. 7, 8, 13, 14 alebo 16 až 18 nie sú v domovskom členskom štáte regulované, alebo ak žiadateľ nespĺňa všetky kvalifikačné predpoklady, ktoré podmieňujú prístup k týmto činnostiam v Slovenskej republike, napr. vzdelanie, odborná prax, autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, Slovenská komora stavebných inžinierov uplatní kompenzačné opatrenie podľa § 23b.“.

48.
V § 17 ods. 1 písm. h) sa za slová „so zaplatením“ vkladá slovo „základného“.
49.
Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17b
Vyčiarknutie z evidencie odborne spôsobilých osôb a evidencie
hosťujúcich odborne spôsobilých osôb
Na vyčiarknutie odborne spôsobilých osôb a hosťujúcich odborne spôsobilých osôb z evidencie vedenej podľa § 31 ods. 2 písm. k) sa primerane použijú ustanovenia § 17 a § 17a.“.

50.
V § 18 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „s titulmi v znení, v akom mu boli udelené“.
51.
V § 18 ods. 1 písm. i) sa za slová „číslo telefónu“ vkladá čiarka a slová „adresu na elektronické doručovanie“.
52.
V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:

„j)
registračné číslo,

k)
rozsah oprávnenia, kategória alebo špecializácia udelené komorou,

l)
doba pozastavenia oprávnenia poskytovať služby.“.

53.
V § 18 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a obsahuje údaje podľa odseku 1 písm. a), d), e) a i) až l)“.
54.
V § 18a ods. 1 písm. c) sa slová „adresa pobytu“ nahrádzajú slovami „adresa stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie“.
55.
V § 18a sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
rozsah oprávnenia, kategória alebo špecializácia udelené komorou.“.

56.
Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18b
Obsah evidencie odborne spôsobilých osôb a hosťujúcich odborne spôsobilých osôb
Na obsah evidencie odborne spôsobilých osôb a hosťujúcich odborne spôsobilých osôb vedenej podľa § 31 ods. 2 písm. k) sa primerane použijú ustanovenia § 18 a § 18a.“.

57.
V § 19 ods. 1 sa slová „§ 18 ods. 1 písm. a), b), a e).“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 1 písm. a), b), e) a k).“.
58.
V § 19a ods. 1 sa slová „podľa § 4, 4a alebo 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 4, 4a, 4b alebo 5, 5a a 5b“.
59.
Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19b
Osvedčenie a pečiatka pre odborne spôsobilé osoby
(1)
O zapísaní do evidencie odborne spôsobilých osôb komora vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti, v ktorom sa uvedú údaje podľa § 18b.

(2)
Osvedčenie stráca platnosť dňom vyčiarknutia z evidencie. Osvedčenie, ktoré stratilo platnosť, odovzdá osoba, ktorej bolo vydané, komore do piatich dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o vyčiarknutí z evidencie.

(3)
Pečiatka odbornej spôsobilosti je okrúhla s priemerom 36 mm a v strede je umiestnené logo Slovenskej komory stavebných inžinierov. Vo vonkajšom kruhopise po obvode hore je uvedené meno a priezvisko s titulmi a dole evidenčné číslo. Pečiatka obsahuje označenie „stavbyvedúci“ alebo „stavebný dozor“ alebo „energetická certifikácia“.

(4)

Pečiatky eviduje komora. Pečiatku, ktorá stratila platnosť, odovzdá osoba, ktorej bola vydaná, komore do piatich dní odo dňa písomného oznámenia o vyčiarknutí z evidencie.“.

60.
V § 20 ods. 1 sa za slová „do zoznamu“ dopĺňa čiarka a vkladajú slová „označenie kategórie“.
61.
V § 20 ods. 2 sa za slová „v registri,“ dopĺňa čiarka a vkladajú slová „označenie kategórie“.
62.
V § 21 ods. 2 tretej vete sa za slová „zaznamenaných v knižke“ vkladajú slová „alebo záznamníku“.
63.
V § 21 ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „úrad“.
64.
V § 21 ods. 7 sa slová „minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovom „úrad“.
65.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠21a
Skúška odbornej spôsobilosti
(1)
Termíny a organizáciu skúšok odbornej spôsobilosti určí komora.

(2)
Skúška odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a ústnej časti; písomná časť sa vykonáva formou testu a ústna časť formou verejnej rozpravy. Obsahom testu je preverenie vedomostí uchádzača najmä z právnych predpisov a technických noriem vzťahujúcich sa na vykonávanie požadovanej činnosti. Obsahom verejnej rozpravy sú otázky súvisiace s výkonom činnosti z oblasti požadovanej kategórie odbornej spôsobilosti, overenie praktických skúseností získaných počas odbornej praxe a preverenie vedomostí a schopností uchádzača vykonávať činnosť v praxi.

(3)
Obsah písomnej časti skúšky na výkon činností stavbyvedúci, stavebný dozor určuje úrad a na výkon činnosti energetickej certifikácie budov Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Verejná rozprava sa koná po úspešnom ukončení písomnej časti.

(4)
Na skúšku sa pripustí každý uchádzač o zápis do evidencie odborne spôsobilých osôb, ktorý o to požiada a spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon činností stavbyvedúci, stavebný dozor podľa § 31 ods. 5 a na výkon činnosti energetickej certifikácie budov podľa osobitných predpisov.3c)

(5)
Na skúšku odbornej spôsobilosti sa primerane použijú ustanovenia § 21 ods. 5 až 8.“.

66.
V § 22 ods. 1 sa za slová „Autorizačná skúška“ dopĺňajú slová „a skúška odbornej spôsobilosti“ a za slovo „architektúry“ sa vkladajú slová „a stavebníctva“.
67.
V § 22 ods. 1 sa slová „minister výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „predseda úradu“.
68.
V § 23a ods. 1 a 3 sa slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „Úrad“ v príslušnom tvare.
69.
V § 23a ods. 5 sa na konci pripájajú slová „a § 21a“.
70.
V § 23b ods. 2 prvej vete sa za slová „sa vykonáva“ vkladajú slová „rozdielovou skúškou“.
71.
V § 23b ods. 2 druhej vete sa za slová „§ 16 ods. 10“ vkladajú slová „alebo rozdiely zistené porovnaním odborných vedomostí, schopností a zručností žiadateľa vo vzťahu k príslušnému regulovanému povolaniu alebo činnosti“.
72.
V § 23b ods. 2 tretej vete sa slová „skúšku spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „skúšku odbornej spôsobilosti pre vykonávanie regulovaného povolania alebo činnosti“ a za slová „§ 21 ods. 2 a 3“ sa bodka vypúšťa a vkladajú sa slová „alebo písomná časť skúšky odbornej spôsobilosti podľa § 21a ods. 2 a 3.“.
73.
V § 23b ods. 3 prvej vete sa za slová „pod dohľadom“ vkladajú slová „autorizovanej alebo odborne spôsobilej osoby“ a za slová „v trvaní“ sa vkladá slovo „najviac“.
74.
V § 23b ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
75.
V § 24 ods. 2 písm. a), d) a o) sa slová „architektov a krajinných architektov“ nahrádzajú slovami „architektov, krajinných architektov a územných plánovačov“.
76.
V § 24 ods. 2 písm. b) bode 1 sa slová „zoznam autorizovaných architektov a zoznam autorizovaných krajinných architektov“ nahrádzajú slovami „zoznam autorizovaných architektov, zoznam autorizovaných krajinných architektov a zoznam autorizovaných územných plánovačov“ a slová „architektov a krajinných architektov“ sa nahrádzajú slovami „architektov, krajinných architektov a územných plánovačov“.
77.
V § 24 ods. 2 písm. b) bode 2 sa slová „register hosťujúcich architektov a register hosťujúcich krajinných architektov“ nahrádzajú slovami „register hosťujúcich architektov, register hosťujúcich krajinných architektov a register hosťujúcich územných plánovačov“ a slová „hosťujúcich architektov a hosťujúcich krajinných architektov“ sa nahrádzajú slovami „hosťujúcich architektov, hosťujúcich krajinných architektov a hosťujúcich územných plánovačov“.
78.
V § 24 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
zoznam architektov spoločne poskytujúcich služby podľa § 9 ods. 1 a zoznam obchodných spoločností podľa § 14c ods. 1, ktorých spoločníkom alebo akcionárom je architekt, a podľa § 14c ods. 2, v ktorých architekt vykonáva činnosť odborného garanta,“.

79.
V § 24 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
zoznam územných plánovačov spoločne poskytujúcich služby podľa § 9 ods. 1 a zoznam obchodných spoločností podľa § 14c ods. 1, ktorých spoločníkom alebo akcionárom je územný plánovač, a podľa § 14c ods. 2, v ktorých územný plánovač vykonáva činnosť odborného garanta,“.

80.
V § 24 ods. 2 písm. c) sa slová „architekti a krajinní architekti“ nahrádzajú slovami „architekti, krajinní architekti a územní plánovači“.
81.
V § 24 ods. 2 písm. e) sa slová „architektmi a krajinnými architektmi“ nahrádzajú slovami „architektmi, krajinnými architektmi a územnými plánovačmi“.
82.
V § 24 ods. 2 písm. i) sa slová „architektov a krajinných architektov“ nahrádzajú slovami „architektov, krajinných architektov a územných plánovačov“ a slová „hosťujúcich architektov a hosťujúcich krajinných architektov“ sa nahrádzajú slovami „hosťujúcich architektov, hosťujúcich krajinných architektov a hosťujúcich územných plánovačov“.
83.
V § 24 ods. 2 písm. n) bode 3 sa slová „architekt a krajinný architekt“ nahrádzajú slovami „architekt, krajinný architekt a územný plánovač“.
84.
V § 24 ods. 3 prvej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „(§ 3 ods. 2)“ sa pripájajú slová „a všetci územní plánovači zapísaní v zozname územných plánovačov (§ 3 ods. 3)“.
85.
V § 27 ods. 1 písm. a) sa slová „podpredsedov komory a členov predstavenstva“ nahrádzajú slovami „podpredsedov komory, členov predstavenstva a disciplinárnu komisiu“.
86.
V § 31 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
zoznam inžinierov spoločne poskytujúcich služby podľa § 9 ods. 1 a zoznam obchodných spoločností podľa § 14c ods. 1, ktorých spoločníkom alebo akcionárom je inžinier, a podľa § 14c ods. 2, v ktorých inžinier vykonáva činnosť odborného garanta,“.

Doterajšie písmená c) až o) sa označujú ako písmená d) až p).

87.
V § 31 ods. 2 písm. e) sa slová „odborné vzdelávanie“ nahrádzajú slovami „odborné celoživotné vzdelávanie, organizovať odborné podujatia, propagačné a vzdelávacie aktivity pre členov komory v oblasti architektúry a stavebníctva a spolupracovať s odbornými inštitúciami pri projektoch,“.
88.
V § 31 ods. 2 písm. h) sa za slová „študijných programov“ vkladajú slová „a projektov“ a za slová „študijných odborov“ sa vkladajú slová „a odborných inštitúcií“.
89.
V § 31 ods. 2 písm. j) sa za slovom „podkladoch“ vkladajú slová „inžinierskych, architektonických a urbanistických“ a slová „pre inžinierov“ sa vypúšťajú.
90.
V § 31 ods. 2 písm. k) sa za slovo „vydávať“ vkladajú slová „a odnímať“.
91.
V § 31 ods. 2 písm. n) sa pred slová „poskytovať regulačným úradom“ vkladajú slová „spolupracovať so zahraničnými komorami a s inými registračnými orgánmi vo veciach autorizácie a registrácie a“.
92.
V § 31 ods. 4 sa za slová „§ 21“ vkladá čiarka a slová „§ 21a“.
93.
V § 31 odsek 5 znie:

„(5)
Právo vykonať skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor má uchádzač, ktorý je občanom členského štátu a má
a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného alebo príbuzného študijného odboru podľa požadovanej kategórie, odbornú prax v trvaní najmenej tri roky vykonávanú pod dohľadom stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru, alebo

b)
úplné odborné stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného alebo príbuzného študijného odboru podľa požadovanej kategórie, odbornú prax v trvaní najmenej päť rokov vykonávanú pod dohľadom stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru.“.

94.
§ 31 dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Právo vykonať skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetickej certifikácie budov má uchádzač, ktorý je občanom členského štátu a má plnú spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný a zároveň spĺňa požiadavky na vzdelanie a odbornú prax podľa osobitných predpisov.3c)“.

95.
§ 32 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
dozornú radu.“.

96.
Doterajší text § 32 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Podrobnosti o činnosti
a)
regionálneho združenia komory určí štatút regionálneho združenia,

b)
orgánov podľa odseku 1 písm. c), d), e) a f) určí štatút komory.“.

97.
V § 33 ods. 2 sa slovo „dva“ nahrádza slovom „štyri“.
98.
V § 33 ods. 5 prvej vete sa slová „na adresu stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie [§ 18 ods. 1 písm. d)]“ nahrádzajú slovami „na adresu pobytu [§ 18 ods. 1 písm. c)] alebo elektronicky na adresu elektronického doručovania [§ 18 ods. 1 písm. i)]“.
99.
V § 34 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
volí a odvoláva na štvorročné obdobie predsedu a podpredsedov komory, členov predstavenstva, autorizačnej komisie, disciplinárnej komisie a dozornej rady,“.

100.
V § 39 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ktorú volí valné zhromaždenie na dvojročné obdobie“.
101.
V § 39a ods. 4 sa za slová „stavebných inžinierov“ vkladajú slová „alebo hosťujúcich autorizovaných stavbyvedúcich a hosťujúcich autorizovaných stavebných dozorov“.
102.
Za § 39a sa vkladá § 39b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠39b
Disciplinárna zodpovednosť odborne spôsobilých osôb
(1)
Za disciplinárne previnenie možno uložiť odborne spôsobilej osobe podľa § 1 ods. 1 písm. d) niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
písomné napomenutie,

b)
pokutu až do 3 000 eur,

c)
vyčiarknutie z evidencie odborne spôsobilých osôb a odňatie osvedčenia a pečiatky odbornej spôsobilosti.

(2)
Ustanovenia § 39 ods. 2 až 8 sa použijú aj na disciplinárnu zodpovednosť odborne spôsobilých osôb.“.

103.
V § 41 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:

„d)
úhrady za správne úkony,

e)
náhrady trov konaní,

f)
príjmy z vlastnej vzdelávacej a vydavateľskej činnosti,“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená h) až i).

104.
V § 41b ods. 1 písm. a) sa za slová „v zozname“ vkladá čiarka a slová „v evidencii“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v evidencii odborne spôsobilých osôb,“.
105.
V § 41b ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

106.
§ 41b sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Doručovanie písomností, ktoré nemajú charakter dôležitých písomností podľa odseku 2, je možné zasielať do elektronickej schránky adresáta. V prípade pochybností môže o charaktere dôležitej písomnosti rozhodnúť valné zhromaždenie komory.“.

107.
Za § 41b sa vkladá § 41c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠41c
Splnomocňovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví podrobnosti o dokladoch o vzdelaní, ktoré Slovenská komora architektov automaticky uzná na účely autorizácie architekta, krajinného architekta alebo územného plánovača podľa § 15, a na účely hosťovania hosťujúceho architekta, hosťujúceho krajinného architekta alebo hosťujúceho územného plánovača podľa § 15a.“.

108.
§ 43b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Preukazy a pečiatky o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebný dozor vydané podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov strácajú platnosť 30. júna 2024.“.

109.
Za § 43db sa vkladá § 43dc, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠43dc
Prechodné ustanovenia účinné k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Živnostenské oprávnenia na vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb vzniknuté do 31. marca 2025 zostávajú v platnosti do 31. marca 2027 v rozsahu oprávnenia vzniknutého do 31. marca 2025.

(2)
Živnostenské oprávnenia na výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien vzniknuté do 31. marca 2025 zostávajú v platnosti do 31. marca 2027 v rozsahu oprávnenia vzniknutého do 31. marca 2025.

(3)
Živnostenské oprávnenia na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa znaky uskutočňovania stavieb a ich zmien v rozsahu voľnej živnosti, vzniknuté do 31. marca 2025 zostávajú v platnosti do 31. marca 2027 v rozsahu oprávnenia vzniknutého do 31. marca 2025.

(4)
Živnostenské oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho a výkon činnosti stavebného dozoru vzniknuté do 31. marca 2025 zostávajú v platnosti do 31. marca 2027 v rozsahu oprávnenia vzniknutého do 31. marca 2025.

(5)
Odborne spôsobilé osoby vykonávajúce činnosť stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru podľa ustanovení zákona v znení účinnom do 31. marca 2025, ktoré sa rozhodnú vykonávať činnosť podľa § 5b, sú povinné splniť povinnosti podľa § 5b najneskôr do 31. marca 2027.“.

110.
Príloha č. 2 sa vypúšťa.

Čl. XI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z., zákona č. 443/2000 Z. z., zákona č. 677/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 624/2005 Z. z., zákona č. 658/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 277/2018 Z. z. a zákona č. 185/2023 Z. z. sa mení takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b) § 2 ods. 2 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

2.
V § 11 ods. 1 písm. k) sa vypúšťajú slová „územnej dokumentácie alebo“.

Čl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z., zákona č. 158/1998 Z. z., zákona č. 173/1999 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 400/2002 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 367/2004 Z. z., zákona č. 469/2005 Z. z., zákona č. 268/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 595/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 205/2014 Z. z., zákona č. 246/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 283/2018 Z. z., zákona č. 63/2019 Z. z., zákona č. 230/2019 Z. z. a zákona č. 476/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 1 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Predmet a rozsah úpravy
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje
a)
vlastníctvo bytov a nebytových priestorov,

b)
správu bytov a nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva domu a pozemku,

c)
práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov,

d)
spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva domu a pozemku.

(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
byty osobitného určenia1) okrem bytov stavebne určených na bývanie ťažko telesne postihnutej osoby, najmä bezbariérový byt,1a)

b)
byty v domoch osobitného určenia,2)

c)
rodinné domy,3) ktoré majú len jeden byt.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 2 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

3.
§ 2 znie:

㤠2
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
domom bytový dom alebo nebytový dom,

b)
bytovým domom budova, v ktorej
1.
je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie,

2.
sú byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a

3.
sú spoločné časti a spoločné zariadenia súčasne v podielovom spoluvlastníctve týchto vlastníkov bytov a nebytových priestorov,

c)
nebytovým domom budova, v ktorej
1.
je menej ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie,

2.
sú byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a

3.
sú spoločné časti a spoločné zariadenia súčasne v podielovom spoluvlastníctve týchto vlastníkov bytov a nebytových priestorov,

d)
bytom miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú kolaudačným osvedčením stavebného úradu určené na bývanie ako samostatná bytová jednotka,

e)
nebytovým priestorom miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú kolaudačným osvedčením stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu5) ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu,

f)
podlahovou plochou plocha všetkých miestností bytu alebo nebytového priestoru bez plochy balkónu, lodžie a terasy, okrem terasy, ktorá nie je spoločnou časťou domu; do podlahovej plochy bytu sa započítava aj plocha miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu,5)

g)
spoločnou časťou domu časť domu nevyhnutná na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strecha, chodba, obvodové múry, priečelie, vchody, schodištia, terasa, podkrovie, povala, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ako aj miestnosť domu, ktorá je určená na spoločné užívanie a umiestnenie technologických zariadení, najmä práčovne, kotolne, sušiarne alebo kočikárne,

h)
spoločným zariadením domu technologické zariadenie, ktoré je určené na spoločné užívanie a slúži výlučne tomuto domu, a to aj keď je umiestnené mimo domu, najmä výťah, zariadenie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody, vzduchotechnika, spoločné elektrické a telekomunikačné rozvody, bleskozvod, komín, vodovodná prípojka, teplonosná prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická prípojka, plynová prípojka a telekomunikačná prípojka,

i)
príslušenstvom domu stavby umiestnené na priľahlom pozemku, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, pričom nie sú stavebnou súčasťou domu, najmä prístrešky, kôlne, altány,

j)
priľahlým pozemkom oplotený pozemok susediaci s domom, ktorý slúži výlučne tomuto domu,

k)
prevádzkou činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva domu a priľahlého pozemku v stave spôsobilom na ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu,5a)

l)
údržbou činnosti, ktoré sú potrebné na zachovanie pôvodného štandardu a kvality spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu, ako aj odstránenie nedostatkov zistených servisnou kontrolou,

m)
opravou odstránenie čiastočného fyzického opotrebovania alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu z dôvodu ich uvedenia do predchádzajúceho stavu alebo prevádzkyschopného stavu,

n)
rekonštrukciou zásahy do spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu, ktoré znamenajú zmenu v ich kvalite alebo technických parametroch,

o)
modernizáciou obnova, zlepšenie alebo rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu,

p)
garážou v dome nebytový priestor v dome, ktorý je kolaudačným osvedčením stavebného úradu určený na odstavenie a parkovanie vozidiel,

q)
garážovým stojiskom plošne vymedzená časť garáže v dome,

r)
skladovým priestorom časť nebytového priestoru v dome určeného kolaudačným osvedčením stavebného úradu na skladovanie, ktorá je fyzicky oddelená od ostatných častí tohto nebytového priestoru, ak nejde o príslušenstvo bytu,5)

s)
domovým poriadkom súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva domu a priľahlého pozemku schválený vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

(2)
Garážové stojisko nie je samostatným nebytovým priestorom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť správy domu sa nevzťahuje na

a)

rodinné domy,

b)

domy, v ktorých sú všetky byty a všetky nebytové priestory vo vlastníctve toho istého vlastníka; povinnosť správy vznikne, ak aspoň jeden byt alebo jeden nebytový priestor nadobudne iný vlastník.“.

5.
V § 8a ods. 10 písm. c) sa slová „podľa § 2 ods. 8“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 1 písm. k)“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) Napríklad § 31 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:

„15b) § 2 ods. 13 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 2 ods. 12 a § 30 ods. 2 písm. h) zákona č. 201/2022 Z. z.“.

9.
V § 18 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(§ 2 ods. 3)“.
10.
V § 22 ods. 4 sa slová „stavebného povolenia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“.
11.
V § 24 odsek 1 znie:

„(1)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na nebytové domy okrem § 29 a § 29a ods. 1; na správcu nebytových domov sa nevzťahuje osobitný predpis.12ca)“.

12.
Za § 32i sa vkladá § 32j, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024
Na účely § 2 ods. 1 písm. d), e), p) a r) sa do 31. marca 2025 kolaudačným osvedčením rozumie kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu.“.

Čl. XIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 241/2019 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
stavbou stavba, ktorá má steny a strechu a je
1.
pripojená na elektrické, telekomunikačné siete, na rozvody plynu, tepla, vody alebo na kanalizáciu a

2.
určená a vhodná na ochranu ľudí, zvierat a vecí,

b)
priľahlým pozemkom pozemok priľahlý k stavbe, neoddeliteľne určený na spoločné užívanie s touto stavbou alebo pozemok nevyhnutne slúžiaci na prístup ku stavbe,

c)
reklamnou stavbou konštrukcia použitá na verejné šírenie reklamných informácií bez ohľadu na spôsob osadenia alebo upevnenia a na druh použitého materiálu.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

2.
V § 8 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
pozemku zastavaného stavbou v správe budúceho správcu vrátane priľahlého pozemku,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13abf sa vypúšťa.

3.
V § 8 ods. 3 písm. c) sa slová „podľa osobitného predpisu,13ac)“ nahrádzajú slovom „vyvlastnením“.
4.
V § 8 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
pozemok zastavaný stavbou, ktorá má pôdorys najmenej 15 m2 a je vo vlastníctve kupujúceho vrátane priľahlého pozemku,“.

5.
V § 8 ods. 4 písm. b) sa slová „podľa osobitného predpisu,13ac)“ nahrádzajú slovom „vyvlastnením“.
6.
V § 8a ods. 5 písm. a) sa vypúšťa odkaz na poznámku pod čiarou 13ac.
7.
§ 8b sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Pozemok štátu možno rozdeliť alebo oddeliť jeho časť, ak rozdelením alebo oddelením jeho časti nie je ohrozená ďalšia využiteľnosť a jednotková hodnota13b) pozemku, ktorý zostáva vo vlastníctve štátu.“.

8.
V § 8c odsek 2 znie:

„(2)
Funkciu zriaďovateľa na účely tohto zákona vykonáva
a)
ústredný orgán štátnej správy alebo Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, na ktorých rozpočet je zapojený správca, vrátane správcu, ktorým je štátny orgán bez právnej subjektivity,

b)
ministerstvo financií v ostatných prípadoch.“.

9.
V § 8e písmeno b) znie:

„b)
pozemku o celkovej výmere do 200 m2 nezastavaného stavbou,“.

10.
V § 8e písm. d) sa slová „verejnoprospešných stavieb13ac)“ nahrádzajú slovami „stavby vo verejnom záujme13ac)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ac znie:

„13ac) § 5 písm. w) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.

11.
V § 11 ods. 3 sa slová „verejnoprospešná stavba“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „stavba vo verejnom záujme“ v príslušnom tvare a slová „kolaudačné rozhodnutie“ sa vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“ v príslušnom tvare.
12.
V § 11 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
pozemok zastavaný stavbou, ktorá má pôdorys najmenej 15 m2 a je vo vlastníctve kupujúceho; to neplatí, ak sa spolu s týmto pozemkom vo vlastníctve štátu prevádza aj priľahlý pozemok,“.

13.
V § 13 ods. 2 sa slová „priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou“ nahrádzajú slovami „dočasne prebytočný priľahlý pozemok“.
14.
V § 13 ods. 4 písm. b) sa odkaz na poznámku pod čiarou 20b a poznámka pod čiarou k odkazu 20b vypúšťajú.
15.
V § 13 odsek 5 znie:

„(5)
Správca nie je povinný dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu ponúknuť v registri a je povinný dohodnúť trhové nájomné, ak
a)
nájomcom je vlastník stavby, ktorá má pôdorys najmenej 15 m2, pričom predmetom nájmu je pozemok zastavaný touto stavbou vrátane priľahlého pozemku,

b)
ide o krátkodobý nájom alebo

c)
ide o nájom pre potreby zariadenia staveniska.22)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) § 2 ods. 18 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

16.
V § 13 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
cudzí štát a nehnuteľný majetok štátu bude slúžiť pre potreby diplomatického zastúpenia cudzieho štátu alebo na zriadenie a prevádzku stavby pre potreby diplomatického zastúpenia cudzieho štátu, ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky potvrdí, že je zaručená vzájomnosť.“.

17.
V § 13a odseky 1 až 3 znejú:

„(1)
Na nehnuteľnom majetku štátu možno zriadiť len
a)
zariadenie staveniska,22) sezónnu terasu alebo sezónny predajný stánok,

b)
reklamnú stavbu,

c)
stavbu pre potreby diplomatického zastúpenia cudzieho štátu, ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky potvrdí, že je zaručená vzájomnosť,

d)
inžiniersku stavbu, a to
1.
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, telekomunikačnú prípojku, tepelnú prípojku alebo plynovodnú prípojku,

2.
inžiniersku stavbu, ktorú možno zriadiť na základe vecného bremena podľa osobitných predpisov,22b)

3.
potrubné rozvody ropy, plynu, vody a zvody kanalizácie,

4.
elektrické a elektronické komunikačné siete, transformačné stanice a káblové rozvody,

5.
rozvody tepla a teplej úžitkovej vody, vrátane zariadenia na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody alebo ich kombinácie.


(2)
Zariadenie staveniska, sezónnu terasu, sezónny predajný stánok, reklamnú stavbu alebo stavbu uvedenú v odseku 1 písm. c) možno zriadiť a prevádzkovať len na základe nájomnej zmluvy uzavretej podľa § 13. Inžiniersku stavbu uvedenú v odseku 1 písm. d) možno zriadiť a prevádzkovať len na základe zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej podľa tohto zákona alebo na základe vecného bremena podľa osobitného predpisu.22b)

(3)
Obsahom zmluvy o zriadení vecného bremena môže byť len oprávnenie na
a)
zriadenie, prevádzku, opravu a údržbu inžinierskej stavby uvedenej v odseku 1 písm. d) vrátane vstupu na majetok štátu dotknutý týmto vecným bremenom,

b)
prechod cez nehnuteľný majetok štátu z dôvodu zabezpečenia nevyhnutného prístupu vlastníka k jeho stavbe alebo pozemku alebo na prejazd z dôvodu zabezpečenia nevyhnutného prístupu vlastníka k jeho stavbe alebo pozemku, ak je na pozemku štátu vybudovaná pozemná komunikácia; toto vecné bremeno neoprávňuje oprávneného z vecného bremena na zriadenie pozemnej komunikácie a ani inej líniovej stavby.“.

18.
V § 13a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Na platnosť zmluvy o zriadení vecného bremena sa vyžaduje súhlas ministerstva financií. Vecné bremeno podľa tohto zákona je správca oprávnený na nehnuteľnom majetku štátu zriadiť len v nevyhnutnom rozsahu. Za zriadenie vecného bremena patrí štátu zastúpenému správcom za výmeru, v ktorej je správca obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti štátu, odplata najmenej vo výške podľa osobitného predpisu;13b) zriadenie vecného bremena medzi správcami podľa tohto zákona je vždy bezodplatné. Ak bude počas trvania vecného bremena správca obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľného majetku štátu v dôsledku nevyhnutných pozemných prác oprávneného z vecného bremena, patrí štátu zastúpenému správcom odplata. Ak sa zhorší stav nehnuteľnosti štátu z dôvodu existencie vecného bremena, je oprávnený z vecného bremena povinný vrátiť nehnuteľný majetok štátu do pôvodného stavu; ak navrátenie do pôvodného stavu nie je úplne možné alebo ak dôjde k škode na porastoch, má štát zastúpený správcom nárok na náhradu škody. Ak v dôsledku vykonávaných zmien hrozí na nehnuteľnom majetku štátu značná škoda, je správca oprávnený odstúpiť od zmluvy o zriadení vecného bremena. Zmluvu o zriadení vecného bremena, ak vecné bremeno sa zriaďuje na stavbe vo vlastníctve štátu v prospech vlastníka inžinierskej stavby uvedenej v odseku 1 písm. d) piatom bode možno dohodnúť na dobu do dňa ukončenia prevádzky inžinierskej stavby vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena, najviac však na desať rokov.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Čl. XIV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 176/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z. a zákona č. 146/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 2 sa slová „kolaudačného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „kolaudačného osvedčenia stavby“.
2.
V § 4 ods. 3 sa slová „územného plánu jeho“ nahrádzajú slovami „územnoplánovacej dokumentácie jej“.
3.
V § 6 ods. 1 písm. g) sa slová „územnom a stavebnom konaní“ nahrádzajú slovami „konaní o stavebnom zámere“.
4.
V § 13 ods. 3 sa slová „podkladov a územného plánu regiónu“ nahrádzajú slovami „podkladov, koncepcie územného rozvoja regiónu a územného plánu mikroregiónu“.
5.
V § 14 odsek 2 znie:

„(2)
Okresný úrad je dotknutým orgánom16b)
a)
pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón,

b)
v územnom konaní,

c)
v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenie civilnej ochrany.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

„16b) § 15 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.
§ 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.

6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

„16b) § 15 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.
§ 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

7.
V § 14 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a)
pri prerokúvaní územných plánov mikroregiónu, územných plánov obcí a územných plánov zón,

b)
v konaní o stavebnom zámere, ak ide o zariadenie civilnej ochrany,“.

8.
V § 14 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
9.
V § 14 ods. 3 sa slová „a c)“ vypúšťajú a nad slovom „stanoviskom“ sa vypúšťa odkaz na poznámku pod čiarou 16ba.
10.
V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Záväzné stanovisko podľa tohto zákona je stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný úkon okresného úradu ako dotknutého orgánu16ba) vydávané v elektronickej podobe alebo listinnej podobe na účely konania o stavebnom zámere a ďalších činností podľa osobitného predpisu,16bc) ak ide o stavbu a zariadenie civilnej ochrany.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16ba a 16bc znejú:

„16ba) § 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z.

16bc) § 37 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

Čl. XV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 103/2010 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z. a zákona č. 2/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Správca informačného systému územného plánovania a výstavby zasiela okresnému úradu informáciu o vydaní kolaudačného osvedčenia stavby a osvedčenia o skutočnom zhotovení stavby a sprístupňuje príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra údaje z tohto informačného systému na účely plnenia úloh podľa tohto zákona, najmä vo vzťahu ku katastrálnemu konaniu a k úlohám spojeným s vedením katastra a aktualizáciou katastrálneho operátu.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

2.
V § 46 ods. 2 sa slová „kolaudačnom rozhodnutí“ nahrádzajú slovami „kolaudačnom osvedčení stavby“.
3.
V § 46 ods. 3 sa slová „stavebné povolenie“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ a slová „stavebnom povolení“ sa nahrádzajú slovami „rozhodnutí o povolení stavby“.
4.
V § 46 ods. 4 sa slová „kolaudačné rozhodnutie“ nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“.
5.
Poznámka pod čiarou o odkazu 16 znie:

„16) § 46 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

6.
V § 71 sa za slová „hospodársku činnosť,“ vkladajú slová „činnosti územného plánovania a výstavby,“.

Čl. XVI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 218/2005 Z. z., zákona č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 6/2022 Z. z., zákona č. 257/2022 Z. z. a zákona č. 194/2023 Z. z. sa mení takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) § 2 ods. 21 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31b sa vypúšťa.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

„39) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XVII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 346/2007 Z. z., zákona č. 600/2008 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 212/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 a § 4 ods. 1 písm. c) sa za slovami „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického digitálneho obrazu Slovenskej republiky s tematickým obsahom pre územné plánovanie a výstavbu.“.

3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 2 ods. 3, 4 a 11 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

4.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ak osoba, ktorá vykonáva geodetické a kartografické činnosti na účely územného plánovania a na účely výstavby, používa údaje, ktoré sú obsiahnuté v digitálnom obraze Slovenskej republiky, používa ich v podobe a hodnotách, ktorá je zhodná s podobou a hodnotou údaja v digitálnom obraze Slovenskej republiky, a to v rozsahu, v ktorom sa považuje za úplný a zodpovedajúci skutočnosti.1aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 25 ods. 4 až 6 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

6.
V § 20a odsek 2 znie:

„(2)
Správca informačného systému územného plánovania a výstavby,14b) v rozsahu, v akom sú tieto údaje evidované v registri stavieb, sprístupňuje informačnému systému geodézie, kartografie a katastra údaje o
a)
zastavanej ploche stavby,

b)
podlahovej ploche stavby, bytu alebo nebytového priestoru,

c)
počte nadzemných a podzemných podlaží vrátane prízemia,

d)
prevažujúcej konštrukcii stavby,

e)
celkovom počte obytných a neobytných miestností,

f)
tom, či je v bytovom dome alebo ostatnej budove výťah,

g)
stave nehnuteľnosti
1.
novostavba,

2.
kompletná rekonštrukcia,

3.
čiastočná rekonštrukcia alebo

4.
pôvodný stav,

h)
dátume kolaudácie stavby; ak nie je známy dátum kolaudácie stavby staršej ako 30 rokov, uvedie sa rok kolaudácie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) § 25 zákon č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

7.
V § 20a odsek 3 znie:

„(3) Stavebný úrad zapíše do informačného systému geodézie, kartografie a katastra údaje podľa odseku 2 alebo ich zmenu, pokiaľ tieto údaje nebudú evidované v registri stavieb.14c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:

„14c) Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

8.
V § 25 ods. 1 písm. m) sa vypúšťajú slová „podľa § 20a ods. 2 alebo ods. 3 alebo“.

Čl. XVIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 1a sa za slová „Umiestnenie stavby diaľnice sa“ vkladajú slová „v územnom pláne mikroregiónu a“.
2.
§ 1a sa vypúšťa.
3.
§ 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2
Územný plán
(1)
Umiestenie stavby diaľnice sa v územnom pláne mikroregiónu a územnom pláne obce vyznačí na základe jej technického riešenia v mierke 1:10 000 podľa stavu aktuálneho v čase spracúvania územného plánu. Technické riešenie obstará na vlastné náklady stavebník diaľnice a bezodplatne ho odovzdá obci.

(2)
Ak obec nemá územný plán obce alebo ak v schválenom územnom pláne obce nie je diaľnica umiestnená na základe technického riešenia podľa odseku 1, podkladom na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere je okrem podkladov podľa osobitného predpisu3) aj projekt výstavby diaľnic schválený vládou Slovenskej republiky.“.

4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 37 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 24 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
5.
V § 3 sa slová „územného rozhodnutia o umiestnení stavby diaľnice potrebný na jej výstavbu“ nahrádzajú slovami „záväzného stanoviska potrebný na výstavbu diaľnice“.
6.
V § 7 ods. 2 sa slová „územného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „záväzného stanoviska“.

Čl. XIX

Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení zákona č. 224/2001 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 130/2008 Z. z., zákona č. 57/2011 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 2 ods. 2 sa nad slovom „zariadenia“ vypúšťa odkaz 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

2.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová „stavebného povolenia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby8)“ a nad slovom „ohlásenia“ sa odkaz „8)“ nahrádza odkazom „8a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 8a znejú:

„8) § 38 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

8a) § 47 až 49 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
4.
V § 17 ods. 2 sa nad slovom „využití“ vypúšťa odkaz 27.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.

Čl. XX

Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 149/2008 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z. a zákona č. 119/2015 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 5 ods. 7 písmeno d) znie:

„d)
návrh stavebného zámeru predkladaný na vydanie rozhodnutia o povolení stavby1c) alebo projekt stavby, ak sa stavebný zámer nespracúva.1ca)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1c a 1ca znejú:

„1c) § 3 ods. 3, § 37 a § 38 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení zákona č. 205/2023 Z. z.

1ca) § 18 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 121 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 201/2022 Z. z.“.

Čl. XXI

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 299/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 354/2021 Z. z. a zákona č. 187/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písmená h) a i) znejú:

„h)
letiskom územne vymedzená plocha alebo určená plocha na konštrukcii trvalo alebo dočasne určená na vzlety a pristátia príslušnej kategórie lietadiel alebo bezpilotných leteckých systémov a s tým súvisiace činnosti, na ktorej sú umiestnené letiskové stavby, letecké pozemné zariadenia a ďalšie objekty slúžiace leteckej prevádzke a ktorá spĺňa požiadavky podľa leteckých predpisov alebo osobitných predpisov;1ab) na účely tohto zákona sa za letisko považuje aj heliport,

i)
leteckým pozemným zariadením komponenty, systémy a pozemné technické zariadenia a ich programové prostriedky, ktoré majú vplyv na bezpečnosť letovej prevádzky a sú určené na poskytovanie leteckých navigačných služieb, riadenie vzdušného priestoru alebo na riadenie toku letovej prevádzky, a svetlá a svetelné návestidlá, ktoré majú vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky,“.

2.
V § 2 písm. o) sa slovo „lietadiel“ nahrádza slovami „príslušnej kategórie lietadiel alebo bezpilotných leteckých systémov“ a za slovo „umiestnené“ sa vkladajú slová „letiskové stavby,“.
3.
§ 2 sa dopĺňa písmenami p) až u), ktoré znejú:

„p)
letiskovou stavbou
1.
pohybová plocha, vrátane jej pásov, odpútacia a dosadacia plocha a plocha konečného priblíženia a vzletu, určená na vzlet, pristátie, rolovanie a státie príslušnej kategórie lietadiel,

2.
stavba slúžiaca k zaisteniu leteckej prevádzky na letisku alebo osobitnom letisku, ktorá nie je stavbou pre letecké pozemné zariadenie,

3.
stavba priamo súvisiaca s prevádzkou letiska alebo osobitného letiska, najmä odbavovacia budova, hangár, sklad pohonných látok, administratívne priestory prevádzkovateľa letiska alebo držiteľa rozhodnutia podľa § 33 ods. 2, objekt na zaistenie protipožiarnej ochrany a biologickej ochrany letiska alebo osobitného letiska a bezpečnostné oplotenie,

q)
stavbou pre letecké pozemné zariadenie stavba, ktorej účelom je prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia,

r)
súčasťou letiskovej stavby alebo stavby pre letecké pozemné zariadenie súvisiace podzemné priestory, nadzemné konštrukcie, prípojky a technické, technologické a prevádzkové vybavenie, bez ktorých by letisková stavba alebo stavba pre letecké pozemné zariadenie nebola kompletná alebo spôsobilá prevádzky,

s)
vlastníkom letiska alebo osobitného letiska osoba, ktorá preukáže, že je vlastníkom aspoň pohybovej plochy a jej pásov alebo vlastníkom aspoň odpútacej a dosadacej plochy a plochy konečného priblíženia a vzletu,

t)
priestorom mimo ochranných pásem priestor za hranicou určeného ochranného pásma a priestor v plošnom priemete ochranného pásma nachádzajúci sa pod priestorom určeného ochranného pásma s výškovým obmedzením,

u)
leteckým predpisom sú štandardy, odporúčania a postupy medzinárodných organizácií v civilnom letectve,1ja) ktoré Slovenská republika prijala spôsobom podľa § 56.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ja znie:

„1ja) Napríklad Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.), Medzinárodný dohovor EUROCONTROL týkajúci sa spolupráce v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, zmenený a doplnený Dodatkovým protokolom prijatým v Bruseli 6. júla 1970, Protokolom prijatým v Bruseli 21. novembra 1978 a Protokolom prijatým v Bruseli 12. februára 1981 (Medzinárodný dohovor EUROCONTROL týkajúci sa spolupráce v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, zmenený a doplnený v Bruseli v roku 1981) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 84/2000 Z. z.).“.

4.
V nadpise § 24 sa vypúšťajú slová „a leteckých pozemných zariadení“.
5.
V § 24 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
6.
§ 27 vrátane nadpisu znie:

㤠27
Zriaďovanie alebo zrušenie civilných letísk
(1)
Zriadiť alebo zrušiť civilné letisko možno len so súhlasom, ktorý na základe žiadosti vydáva ministerstvo po vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov a obcí a na základe záväzného stanoviska Dopravného úradu. Bez súhlasu vydaného podľa prvej vety nie je možné začať konanie vo výstavbe.

(2)
Ministerstvo môže udeliť súhlas podľa odseku 1 so zrušením civilného letiska na žiadosť vlastníka civilného letiska, prevádzkovateľa civilného letiska alebo vlastníka pozemku, na ktorom sa civilné letisko nachádza.“.

7.
§ 28 vrátane nadpisu znie:

㤠28
Špeciálny stavebný úrad a dotknutý orgán
(1)
Dopravný úrad je špeciálnym stavebným úradom6) pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia.

(2)
Dopravný úrad ako špeciálny stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie pre
a)
stavbu letiska, ak je vydané povolenie na prevádzkovanie letiska,

b)
stavbu pre letecké pozemné zariadenie, ak je vydané povolenie na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia.

(3)
Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy a záujmy civilného letectva uplatňuje formou záväzného stanoviska
a)
v územnom konaní o umiestnení stavby, ak ide o
1.
letiskové stavby,

2.
stavby pre letecké pozemné zariadenia,

3.
stavby v plošnom priemete ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení a ochranných pásem osobitných letísk, ktorých realizáciou by mohli byť porušené zákazy alebo obmedzenia určené rozhodnutím o určení alebo zmene ochranných pásem,

4.
stavby mimo ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak ide o stavby podľa § 30 ods. 1,

b)
v územnom konaní o využití územia pri
1.
letiskách s trávnatým povrchom,

2.
osobitných letiskách s trávnatým povrchom,

3.
rozhodovaní o využívaní územia v plošnom priemete ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, pri ktorom by mohli byť porušené zákazy alebo obmedzenia určené rozhodnutím o určení ochranných pásem,

c)
v stavebnom konaní, v kolaudačnom konaní, v konaní o zmene stavby, v konaní o odstránenie stavby alebo pri povoľovaní stavieb, ak ide o
1.
letiskové stavby,

2.
stavby pre letecké pozemné zariadenia,

3.
stavby alebo činnosti v plošnom priemete ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktorých realizáciou by mohli byť porušené zákazy alebo obmedzenia určené rozhodnutím o určení ochranných pásem,

4.
stavby alebo činnosti mimo ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak ide o stavby alebo činnosti podľa § 30 ods. 1,

d)
v konaní o vydanie povolenia na predčasné užívanie
1.
letiskovej stavby,

2.
stavby pre letecké pozemné zariadenia.


(4)
Záväzné stanovisko Dopravného úradu podľa odseku 3 stráca platnosť, ak sa v lehote dvoch rokov odo dňa jeho vydania nezačne konanie, na účely ktorého bolo takéto záväzné stanovisko vydané.

(5)
Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy a záujmy civilného letectva uplatňuje formou
a)
stanoviska pri prerokúvaní
1.
návrhu územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov,

2.
územnoplánovacích podkladov vrátane ich zmien a doplnkov,

b)
súhlasu
1.
pred vykonaním ohlásenia stavby alebo činnosti podľa osobitného predpisu6a) v plošnom priemete ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktorých realizáciou by mohli byť porušené zákazy alebo obmedzenia určené rozhodnutím o určení ochranných pásem,

2.
pred vykonaním ohlásenia stavby alebo činnosti podľa osobitného predpisu6a) mimo ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak ide o stavby alebo činnosti podľa § 30 ods. 1,

c)
stanoviska pri vydaní súhlasu so skúšobnou prevádzkou letiskovej stavby alebo so skúšobnou prevádzkou stavby pre letecké pozemné zariadenia podľa osobitného predpisu,6b)

d)
stanoviska, záväzného stanoviska alebo súhlasu v konaní podľa osobitného predpisu.6c)

(6)
Ak ide o stavbu alebo vykonávanie činností podľa § 30 ods. 1, je súhlas Dopravného úradu vydaný podľa § 30 ods. 1 a 2
a)
súčasťou záväzného stanoviska podľa odseku 3 písm. c) štvrtého bodu alebo

b)
súčasťou súhlasu podľa odseku 5 písm. b) druhého bodu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:

„6a) § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

6b) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

6c) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 452/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8.
§ 28 vrátane nadpisu znie:

㤠28
Dotknutý orgán
(1)
Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy a záujmy civilného letectva uplatňuje formou
a)
stanoviska pri prerokúvaní
1.
návrhu územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov,

2.
územnoplánovacích podkladov vrátane ich zmien a doplnkov,

b)
stanoviska, záväzného stanoviska alebo súhlasu v konaní podľa osobitného predpisu,5)

c)
súhlasu
1.
pred vykonaním ohlásenia drobnej stavby alebo drobných stavebných prác podľa písmena e) prvého bodu,

2.
pre letiskové stavby s trávnatým povrchom, ak nejde o trvalú úpravu pozemku podľa všeobecného predpisu o výstavbe,6)

d)
záväzného stanoviska dotknutého orgánu vo výstavbe, ak ide o
1.
letiskové stavby,

2.
stavby pre letecké pozemné zariadenia,

e)
záväzného stanoviska pri prerokovaní návrhu stavebného zámeru, v konaní o stavebnom zámere alebo pri nariaďovaní stavebných prác alebo ak si to Dopravný úrad v záväznom stanovisku vyhradil aj pri kolaudácii stavby, pri zmene stavby, pri odstránení stavby, ak ide o stavby alebo činnosti vo výstavbe
1.
v plošnom priemete ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktorých realizáciou by mohli byť porušené zákazy alebo obmedzenia určené rozhodnutím o určení alebo zmene ochranných pásem,

2.
mimo ochranných pásem letísk, ochranných pásem leteckých pozemných zariadení alebo ochranných pásem osobitných letísk, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak ide o stavby alebo činnosti podľa § 30 ods. 3,

f)
stanoviska
1.
pri povolení skúšobnej prevádzky letiskovej stavby alebo stavby pre letecké pozemné zariadenia,

2.
pri povolení predčasného užívania letiskovej stavby alebo stavby pre letecké pozemné zariadenia.


(2)
Stanovisko, záväzné stanovisko alebo súhlas Dopravného úradu podľa odseku 1 písm. b) a e) stráca platnosť, ak sa v lehote dvoch rokov odo dňa jeho vydania nezačne konanie alebo činnosť vo výstavbe, na účely ktorých bolo stanovisko, záväzné stanovisko alebo súhlas vydané.

(3)
Pri príprave stanoviska, záväzného stanoviska alebo súhlasu je Dopravný úrad oprávnený si vyžiadať stanovisko osoby, ktorá môže byť stavbou, stavebnými prácami alebo činnosťou dotknutá, a v žiadosti určiť lehotu na doručenie stanoviska.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

„5) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

6) § 2 písm. d) zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c sa vypúšťajú.“.

9.
V § 29 odseky 2 až 4 znejú:

„(2)
Určenie ochranných pásem je podmienkou na vydanie a zachovanie platnosti povolenia na prevádzkovanie verejného letiska a povolenia na prevádzkovanie určeného leteckého pozemného zariadenia. Náklady na určenie ochranných pásem znáša vlastník letiska alebo určeného leteckého pozemného zariadenia alebo prevádzkovateľ letiska alebo určeného leteckého pozemného zariadenia.

(3)
Ochranné pásma letiska alebo určeného leteckého pozemného zariadenia určuje, mení a zrušuje podľa § 29a a 29b Dopravný úrad.

(4)
Na umiestnenie zariadenia nestavebnej povahy alebo na výkon iných činností v ochranných pásmach je potrebný súhlas, ktorý vydáva Dopravný úrad na základe žiadosti, ak v § 29a ods. 10 nie je ustanovené inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

10.
V § 29 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa.

11.
V § 29 odsek 5 znie:

„(5)
Druhy ochranných pásem, ich tvary a rozmery, podrobnosti o zákaze a obmedzeniach v ochranných pásmach, určené letecké pozemné zariadenia podľa odseku 2, náležitosti návrhu na vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení ochranných pásem a dokumentácie podľa § 29a ods. 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

12.
Za § 29 sa vkladajú § 29a a 29b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠29a
Konanie o určenie alebo zmenu ochranných pásem
(1)
Konanie o určenie ochranných pásem sa začína na návrh navrhovateľa, ktorým je
a)
osoba, ktorá je vlastníkom pozemkov alebo má iné práva k pozemkom, ktoré ju oprávňujú zriadiť na nich letisko podľa predpisov platných ku dňu začatia konania o určenie ochranného pásma,

b)
vlastník letiska,

c)
osoba, ktorá preukáže splnenie podmienky podľa § 32 ods. 3,

d)
prevádzkovateľ letiska,

e)
osoba, ktorá je vlastníkom pozemkov alebo má iné práva k pozemkom, ktoré ju oprávňujú zriadiť na nich stavbu pre určené letecké pozemné zariadenie podľa predpisov platných ku dňu začatia konania o určenie ochranných pásem,

f)
vlastník určeného leteckého pozemného zariadenia alebo

g)
prevádzkovateľ určeného leteckého pozemného zariadenia.

(2)
Konanie o zmene ochranných pásem letiska s platným povolením na prevádzkovanie alebo o zmene ochranných pásem určeného leteckého pozemného zariadenia s platným povolením na prevádzkovanie sa začína na návrh navrhovateľa, ktorým je
a)
vlastník letiska,

b)
prevádzkovateľ letiska,

c)
vlastník určeného leteckého pozemného zariadenia,

d)
prevádzkovateľ určeného leteckého pozemného zariadenia.

(3)
Konanie o zmene ochranných pásem letiska, ktoré nemá platné povolenie na prevádzkovanie, alebo o zmene ochranných pásem určeného leteckého pozemného zariadenia, ktoré nemá platné povolenie na prevádzkovanie, začína na návrh osoby podľa odseku 1 písm. a) až c), e) a f).

(4)
Návrh na určenie alebo zmenu ochranných pásem sa predkladá s dokumentáciou spracovanou odborne spôsobilou osobou podľa osobitného predpisu.6a) Náklady na vypracovanie dokumentácie ochranných pásem znáša navrhovateľ. V návrhu na určenie alebo zmenu ochranných pásem navrhovateľ uvedie zoznam osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.

(5)
Účastníkom konania je vždy aj obec, do ktorej katastrálneho územia ochranné pásma zasahujú ich plošným priemetom. Účastníkmi konania nie sú nájomcovia pozemkov, bytov a nebytových priestorov.

(6)
Ak navrhovateľ vzal svoj návrh na začatie konania späť, Dopravný úrad konanie zastaví; súhlas ostatných účastníkov konania sa nevyžaduje. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nemožno podať rozklad.

(7)
Dopravný úrad upovedomí o začatí konania účastníkov konania a správny orgán chrániaci verejný záujem, ktorý môže byť navrhovaným ochranným pásmom dotknutý,6b) a určí lehotu, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť návrhy, pripomienky alebo námietky a upozorní ich, že na neskôr podané návrhy, pripomienky alebo námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní.

(8)
Orgány podľa odseku 7 uplatnia svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje návrhy, pripomienky alebo námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov podľa odseku 7 potrebuje na posúdenie návrhu ochranných pásem dlhší čas, Dopravný úrad na jeho žiadosť predĺži lehotu pred jej uplynutím. Ak orgán podľa odseku 7 v určenej lehote neuplatní svoje stanovisko k návrhu ochranných pásem, má sa za to, že s návrhom ochranných pásem z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

(9)
Dopravný úrad môže na návrh osoby podľa odseku 2 alebo odseku 3 zmeniť rozhodnutie o určení ochranných pásem, ktoré je právoplatné; zmenu vykoná tak, že právoplatné rozhodnutie o určení ochranných pásem nahradí novým rozhodnutím o určení ochranných pásem. Ak návrh podľa odseku 2 podáva prevádzkovateľ letiska alebo určeného leteckého pozemného zariadenia, ochranné pásma možno zmeniť len so súhlasom vlastníka letiska alebo určeného leteckého pozemného zariadenia.

(10)
Rozhodnutím o určení ochranných pásem sa určujú najmä ich druhy a rozmery, spôsoby ochrany, zákaz, obmedzenie alebo podmienky zhotovovania, umiestňovania alebo užívania stavby, konštrukcie alebo zariadenia nestavebnej povahy, výsadby, skládky alebo pestovania porastov a vykonávania iných činností, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky alebo ovplyvniť správnu činnosť leteckého pozemného zariadenia, ukladá sa povinnosť oznamovať najmä polohopisné a výškopisné zameranie uskutočnenej stavby alebo zmeny stavby alebo konštrukcie, a ak ide o odstraňovanú stavbu alebo konštrukciu aj skutočnosť, že stavba alebo konštrukcia bola odstránená. Pre bezpečnú leteckú prevádzku na letiskách a spoľahlivú činnosť leteckých pozemných zariadení môže Dopravný úrad rozhodnúť o výrube dreviny v rozsahu určených ochranných pásem.

(11)
Dopravný úrad v rozhodnutí podľa odseku 10 určí dobu platnosti takéhoto rozhodnutia. Dobu platnosti takéhoto rozhodnutia môže Dopravný úrad predĺžiť na žiadosť, ak bola žiadosť podaná pred uplynutím doby platnosti takéhoto rozhodnutia. Ak sa určujú ochranné pásma letiska, pre ktoré nie je vydané povolenie na prevádzkovanie alebo ochranné pásma určeného leteckého pozemného zariadenia, pre ktoré nie je vydané povolenie na prevádzkovanie, takéto rozhodnutie o určení ochranného pásma platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti; nestráca však platnosť, ak bola v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie letiska alebo povolenia na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia.

(12)
Ochranné pásmo sa vyznačí v územnoplánovacej dokumentácii a v katastri nehnuteľností.

(13)
Dopravný úrad podá návrh na zápis určených alebo zmenených ochranných pásem do katastra nehnuteľností po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení alebo o zmene ochranných pásem. Prílohou k návrhu na zápis do katastra nehnuteľnosti je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie o určení alebo o zmene ochranných pásem a zjednodušený operát geometrického plánu.

§ 29b
Konanie o zrušenie ochranných pásem
(1)
Dopravný úrad v konaní začatom z vlastného podnetu zruší
a)
ochranné pásma letiska na základe právoplatného rozhodnutia o udelení súhlasu so zrušením civilného letiska podľa § 27 ods. 1 alebo

b)
ochranné pásma určeného leteckého pozemného zariadenia na základe právoplatného rozhodnutia o udelení súhlasu s ukončením prevádzkovania leteckého pozemného zariadenia.

(2)
Dopravný úrad môže v konaní začatom z vlastného podnetu rozhodnúť o zrušení ochranných pásem, ak
a)
zanikne účel, na ktorý bolo vydané rozhodnutie o určení ochranných pásem, alebo

b)
letisko alebo určené letecké pozemné zariadenie
1.
nemá viac ako desať rokov platné povolenie na prevádzkovanie letiska alebo povolenie na prevádzkovanie určeného leteckého pozemného zariadenia,

2.
nespĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a

3.
nebola podaná žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie letiska alebo o vydanie povolenia na prevádzkovanie určeného leteckého pozemného zariadenia.


(3)
Dopravný úrad môže na návrh vlastníka letiska, prevádzkovateľa letiska, vlastníka určeného leteckého pozemného zariadenia alebo prevádzkovateľa určeného leteckého pozemného zariadenia rozhodnúť o zrušení ochranných pásem; ak návrh podáva prevádzkovateľ letiska alebo prevádzkovateľ určeného leteckého pozemného zariadenia, ochranné pásma možno zrušiť len so súhlasom vlastníka letiska alebo vlastníka určeného leteckého pozemného zariadenia. Účastníkmi konania sú aj obce podľa § 29a ods. 5.

(4)
Na konanie o zrušenie ochranných pásem sa použijú ustanovenia § 29a ods. 6 až 8. Rozhodnutím o zrušení ochranných pásem sa zrušuje právoplatné rozhodnutie o určení ochranných pásem.

(5)
Dopravný úrad podá návrh na výmaz ochranných pásem z katastra nehnuteľností po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení ochranných pásem. Prílohou k návrhu na výmaz ochranného pásma z katastra nehnuteľnosti je právoplatné rozhodnutie o zrušení ochranných pásem.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

„6a) § 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

6b) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

13.
§ 30 vrátane nadpisu znie:

㤠30
Stavby a zariadenia mimo ochranných pásem
(1)
Ak ide o zhotovenie, umiestnenie alebo užívanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo využívanie územia mimo ochranných pásem, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je potrebný súhlas Dopravného úradu, ak
a)
sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom,

b)
môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, veterné turbíny, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice,

c)
môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje, veterné turbíny a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy,

d)
sú umiestnené alebo vykonávané do vzdialenosti 13 km od vzťažného bodu verejného letiska určeného na prevádzku prúdových lietadiel, a mohli by zvýšiť aktivitu voľne žijúcich živočíchov, ktorá by mohla byť nebezpečná pre prevádzku takýchto lietadiel.

(2)
Ak ide o zariadenia nestavebnej povahy, vykonávanie činností alebo využívanie územia podľa odseku 1, súhlas vydáva Dopravný úrad na základe žiadosti. V konaní o vydanie súhlasu si Dopravný úrad vyžiada stanovisko osoby, ktorá môže byť zariadením nestavebnej povahy, činnosťou alebo využitím územia podľa odseku 1 dotknutá, a v žiadosti určí lehotu na doručenie stanoviska; táto lehota nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní. Ak osoba podľa prvej vety stanovisko v lehote určenej Dopravným úradom nedoručí, má sa za to, že so zariadením nestavebnej povahy, činnosťou alebo využitím územia podľa odseku 1 súhlasí. V súhlase podľa prvej vety Dopravný úrad môže určiť podmienky a uložiť oznamovaciu povinnosť vzťahujúce sa na zariadenie nestavebnej povahy, činnosť alebo využitie územia podľa odseku 1.

(3)
Ak ide o stavbu alebo činnosť vo výstavbe podľa odseku 1, súhlas Dopravného úradu je súčasťou záväzného stanoviska podľa § 28 ods. 1 písm. e) druhého bodu. Pri príprave záväzného stanoviska je Dopravný úrad oprávnený si vyžiadať stanovisko osoby, ktorá môže byť stavbou alebo činnosťou podľa prvej vety dotknutá, a v žiadosti určiť lehotu na doručenie stanoviska.“.

14.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠30a
Letecké prekážkové značenie
(1)
V záujme zaistenia bezpečnosti leteckej prevádzky sú stavebníci a vlastníci stavieb alebo zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach letísk alebo v ochranných pásmach osobitných letísk a stavebníci a vlastníci stavieb alebo zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásem podľa § 30 ods. 1 a 3 povinní na vlastné náklady umiestniť a udržiavať na takýchto stavbách alebo zariadeniach nestavebnej povahy funkčné letecké prekážkové značenie a bez zbytočného odkladu oznámiť Dopravnému úradu zmenu jeho prevádzkyschopnosti. Ak sa umiestňuje dodatočné letecké prekážkové značenie z dôvodu určenia nových ochranných pásem alebo zmeny ochranných pásem už prevádzkovaného letiska alebo osobitného letiska, náklady na umiestnenie a udržiavanie dodatočného leteckého prekážkového značenia znáša prevádzkovateľ letiska alebo držiteľ rozhodnutia podľa § 33 ods. 2.

(2)
Druh, rozsah a prevádzkové podmienky leteckého prekážkového značenia podľa odseku 1 určuje, mení a zrušuje Dopravný úrad.“.

15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 128 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

16.
V nadpise § 32 sa vypúšťajú slová „a leteckých pozemných zariadení“.
17.
V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a letecké pozemné zariadenia“.
18.
V § 32 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo leteckého pozemného zariadenia“ a slová „ich časti nevyhovujú“ sa nahrádzajú slovami „jeho časti nevyhovuje“.
19.
V § 32 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Prevádzkovať letisko môže len ten, kto preukáže, že je vlastníkom najmenej pohybovej plochy a jej pásov alebo najmenej dosadacej a odpútacej plochy a plochy konečného priblíženia a vzletu, letiskových stavieb a nezastavaných pozemkov, ktoré pri prevádzkovaní letiska užíva, alebo že má k pohybovej ploche a jej pásom, alebo k dosadacej a odpútacej ploche a ploche konečného priblíženia a vzletu, letiskovým stavbám a nezastavaným pozemkom iný právny vzťah, ktorý ho oprávňuje ich užívať, alebo súhlas vlastníkov ich užívať na účel prevádzkovania letiska. Splnenie podmienky podľa prvej vety sa nevyžaduje, ak vlastník pohybovej plochy alebo jej pásov, alebo dosadacej a odpútacej plochy a plochy konečného priblíženia a vzletu, letiskových stavieb alebo nezastavaných pozemkov alebo ich častí nie je známy alebo nie je známy jeho pobyt alebo sídlo, a to do času, kým sa nepreukáže opak. Dopravný úrad môže od preukázania splnenia podmienky podľa prvej vety upustiť, ak vec nie je sporná a žiadateľ preukáže bezvýslednosť pokusu o nadobudnutie vlastníckeho práva alebo iného práva alebo súhlasu vlastníka užívať pohybovú plochu alebo jej pásy, alebo dosadaciu a odpútaciu plochu a plochu konečného priblíženia a vzletu, letiskové stavby alebo nezastavané pozemky alebo ich častí na účel prevádzkovania letiska. Ustanovenia podľa osobitného predpisu8aaaa) týmto nie sú dotknuté.“.

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aaaa znie:

„8aaaa) Zákon č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20.
V § 32 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo leteckého pozemného zariadenia“ a slová „alebo leteckého zariadenia“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak žiadateľ o prevádzkovanie letiska nespĺňa podmienku odbornej spôsobilosti, je povinný určiť zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti. Zodpovedný zástupca je fyzická osoba určená prevádzkovateľom letiska, prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ letiska zabezpečuje odborné vykonávanie činností počas prevádzkovania letiska. Ak ide o verejné letisko, zodpovedný zástupca musí byť zamestnancom prevádzkovateľa letiska.“.
21.
V § 32 ods. 5 sa slová „plniť ju“ nahrádzajú slovami „toto poistenie musí trvať po celú dobu prevádzky letiska“.
22.
V § 32 ods. 6 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „pre porušenie bezpečnostného programu letiska ich môže vylúčiť z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného alebo prepravného a vypovedať im dohodu upravujúcu ich činnosť v územnom obvode letiska“.
23.
V § 32 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo leteckého pozemného zariadenia“.
24.
V § 32 ods. 12 sa vypúšťajú slová „a leteckých pozemných zariadení“.
25.
V § 33 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Prevádzkovať osobitné letisko môže len osoba, ktorá spĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3.“.
26.
V § 33 ods. 3 prvom bode sa slová „plniť ju“ nahrádzajú slovami „toto poistenie musí trvať po celú dobu prevádzky osobitného letiska“.
27.
V § 33 odsek 4 znie:

„(4)
Bezpečnosť leteckej prevádzky na osobitnom letisku zabezpečujú ochranné pásma. Ochranné pásma osobitného letiska určuje, mení a zrušuje Dopravný úrad podľa § 29a a 29b, ak odseky 5 až 10 neustanovujú inak. Určenie ochranných pásem osobitného letiska nie je podmienkou na vydanie rozhodnutia podľa odseku 2.“.

28.
V § 33 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 10, ktoré znejú:

„(5)
Návrh na určenie ochranných pásem osobitného letiska môže podať
a)
osoba, ktorá je vlastníkom pozemkov alebo má iné práva k pozemkom, ktoré ju oprávňujú zriadiť na nich osobitné letisko podľa predpisov platných ku dňu začatia konania o určenie ochranného pásma,

b)
vlastník osobitného letiska,

c)
osoba, ktorá preukáže splnenie podmienky podľa § 32 ods. 3, alebo

d)
držiteľ rozhodnutia podľa odseku 2.

(6)
Návrh na zmenu ochranných pásem osobitného letiska s platným rozhodnutím podľa odseku 2 môže podať vlastník osobitného letiska alebo držiteľ rozhodnutia podľa odseku 2. Ak návrh podáva držiteľ rozhodnutia podľa odseku 2, ochranné pásma osobitného letiska možno zmeniť len so súhlasom vlastníka osobitného letiska.

(7)
Návrh na zmenu ochranných pásem osobitného letiska, ktoré nemá platné rozhodnutie podľa odseku 2, môže podať osoba podľa odseku 5 písm. a) až c).

(8)
Rozhodnutie o určení ochranného pásma osobitného letiska, pre ktoré nie je vydané rozhodnutie podľa odseku 2, platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti; nestráca však platnosť, ak bola v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa odseku 2.

(9)
Dopravný úrad môže zrušiť ochranné pásma osobitného letiska
a)
v konaní začatom z vlastného podnetu, ak zanikne účel, na ktorý bolo vydané rozhodnutie o určení ochranných pásem osobitného letiska,

b)
v konaní začatom z vlastného podnetu, ak osobitné letisko nemá viac ako desať rokov platné rozhodnutie podľa odseku 2 a nespĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku,

c)
na návrh vlastníka osobitného letiska alebo držiteľa rozhodnutia podľa odseku 2.

(10)
Ak návrh na zrušenie ochranných pásem osobitného letiska podáva držiteľ rozhodnutia podľa odseku 2, ochranné pásma osobitného letiska možno zrušiť len so súhlasom vlastníka osobitného letiska.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 11.

29.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠33a
Letecké pozemné zariadenia
(1)
Letecké pozemné zariadenie, ktoré nie je komponentom ATM/ANS alebo systémom ATM/ANS, môže vyvíjať, vyrábať, vykonávať jeho modifikácie, skúšať alebo inštalovať len držiteľ osvedčenia na vývoj, výrobu, vykonávanie modifikácií, skúšanie alebo inštaláciu, ktoré vydáva Dopravný úrad na základe žiadosti; v osvedčení sa určí rozsah a podmienky vykonávania činností.

(2)
Letecké pozemné zariadenie podľa odseku 1 môže opravovať alebo vykonávať jeho údržbu spôsobom ustanoveným osobitným predpisom podľa odseku 10
a)
držiteľ osvedčenia podľa odseku 1, ak nie je prevádzkovateľom leteckého pozemného zariadenia, alebo

b)
držiteľ povolenia na jeho prevádzkovanie podľa odseku 4 v rozsahu určenom držiteľom osvedčenia podľa odseku 1.

(3)
Letecké pozemné zariadenie možno použiť v civilnom letectve len so súhlasom, ktorý vydáva Dopravný úrad na základe žiadosti. Súhlas podľa prvej vety sa nevyžaduje, ak ide o vybavenie letiska súvisiace s bezpečnosťou podľa osobitného predpisu,8af) a komponenty ATM/ANS a systémy ATM/ANS podľa osobitného predpisu.8ag) Dopravný úrad vydá súhlas na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve po overení súladu technickej špecifikácie leteckého pozemného zariadenia s požiadavkami podľa leteckého predpisu.

(4)
Letecké pozemné zariadenie možno prevádzkovať len na základe povolenia, ktoré vydáva Dopravný úrad na základe žiadosti. Dopravný úrad rozhoduje o vydaní povolenia na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia na základe overenia prevádzkyschopnosti leteckého pozemného zariadenia, a ak ide o určené letecké pozemné zariadenia podľa odseku 5, aj na základe dokumentácie predloženej žiadateľom o vydanie povolenia na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia preukazujúcej vykonanie letového merania vrátane jeho výsledkov. Dopravný úrad v povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia určí podmienky prevádzkovania leteckého pozemného zariadenia na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky a vykonávania činností podľa odseku 2. Dopravný úrad v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia posudzuje
a)
vyhodnotenie skúšobnej prevádzky leteckého pozemného zariadenia,

b)
dokumentáciu o letovom meraní určených leteckých pozemných zariadení podľa odseku 5,

c)
posúdenie bezpečnosti, ktoré je povinný vykonať budúci prevádzkovateľ.

(5)
Dopravný úrad určí rozhodnutím letecké pozemné zariadenia, v prípade ktorých sa vyžaduje vykonanie letového merania. Letové merania leteckých pozemných zariadení určených podľa prvej vety a letové overovanie letových postupov vykonáva Dopravný úrad. Dopravný úrad môže na základe žiadosti poveriť vykonaním činnosti podľa druhej vety fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu; v poverení sa určí rozsah a podmienky vykonávania takejto činnosti.

(6)
Ak stav leteckého pozemného zariadenia alebo jeho časti nevyhovuje podmienkam bezpečnej prevádzky, Dopravný úrad môže rozhodnúť o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky leteckého pozemného zariadenia.

(7)
Prevádzkovateľ leteckého pozemného zariadenia je povinný požiadať Dopravný úrad o zmenu povolenia, ak ide o podstatnú zmenu leteckého pozemného zariadenia. Do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým Dopravný úrad rozhodne o podstatnej zmene leteckého pozemného zariadenia, je prevádzkovateľ leteckého pozemného zariadenia oprávnený letecké pozemné zariadenie prevádzkovať za podmienok určených pôvodným povolením. Podstatnou zmenou leteckého pozemného zariadenia sa rozumie taká zmena prevádzkovotechnických parametrov, ktorá znamená zmenu spôsobu alebo účelu využitia leteckého pozemného zariadenia. Dopravný úrad v konaní o podstatnej zmene posudzuje posúdenie bezpečnosti funkčnej zmeny, ktoré je prevádzkovateľ povinný vykonať.

(8)
Prevádzkovateľ leteckého pozemného zariadenia je povinný pred ukončením jeho prevádzkovania požiadať Dopravný úrad o udelenie súhlasu s ukončením prevádzkovania leteckého pozemného zariadenia; Dopravný úrad v súhlase určí podmienky a lehotu na ukončenie prevádzkovania leteckého pozemného zariadenia. Udelením súhlasu podľa prvej vety zaniká platnosť vydaného povolenia na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia. Dopravný úrad v konaní o ukončenie prevádzkovania leteckého pozemného zariadenia posudzuje posúdenie bezpečnosti funkčnej zmeny, ktoré je prevádzkovateľ povinný vykonať.

(9)
Na prevádzkovateľa leteckého pozemného zariadenia a držiteľa osvedčenia podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 32 ods. 4 a 7; zodpovedný zástupca musí byť ich zamestnancom.

(10)
Náležitosti žiadosti o vydanie a zmenu osvedčenia na vykonávanie činností podľa odseku 1, žiadosti o vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve, žiadosti o vydanie a zmenu povolenia na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia a žiadosti o vydanie súhlasu s ukončením prevádzkovania leteckého pozemného zariadenia a spôsob vykonávania činností podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8af až 8ah znejú:

„8af) Čl. 35 nariadenia (EÚ) 2018/1139 v platnom znení.

8ag) Čl. 45 nariadenia (EÚ) 2018/1139 v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1768 zo 14. júla 2023, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá osvedčovania a vyhlásenia týkajúcich sa systémov manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb a komponentov manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb (Ú. v. EÚ, L 228, 15. 9. 2023).“.

30.
V § 41 ods. 7 slová „prijatými štandardmi a odporúčaniami medzinárodných organizácií“, § 49 ods. 2 slová „štandardami alebo odporúčaniami medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala“, § 51 ods. 2 písm. i) slová „medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala,“, § 53 ods. 1 písm. k) a § 54 ods. 1 slová „na základe medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala,“ sa nahrádzajú slovami „letecké predpisy“ v príslušnom tvare.
31.
V § 45 ods. 2 písm. b) sa slová „(§ 32 ods. 8)“ nahrádzajú slovami „(§ 32 ods. 9)“.
32.
V § 47 písmeno i) znie:

„i)
dáva súhlas na zriadenie alebo zrušenie civilného letiska (§ 27 ods. 1),“.

33.
V § 47 písm. j) sa slová „(§ 32 ods. 7)“ nahrádzajú slovami „(§ 32 ods. 8)“.
34.
V § 47 písm. r) sa vypúšťa odkaz 11ba.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11ba sa vypúšťa.

35.
V § 48 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvo“ nahrádzajú slovami „dotknutého orgánu“.
36.
V § 48 ods. 1 písm. e) druhom bode sa slová „(§ 32 ods. 1 a 10)“ nahrádzajú slovami „(§ 32 ods. 1 a § 33a ods. 4)“.
37.
V § 48 ods. 1 písm. h) štvrtý bod a piaty bod znejú:

„4.
na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve (§ 33a ods. 3) a s ukončením prevádzkovania leteckého pozemného zariadenia (§ 33a ods. 8),

5.
ak ide o zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo využívanie územia mimo ochranných pásem, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky (§ 30 ods. 1),“.

38.
V § 48 ods. 1 písmená p) a r) znejú:

„p)
vydáva osvedčenie na vývoj, výrobu, vykonávanie modifikácií, skúšanie alebo inštaláciu leteckých pozemných zariadení (§ 33a ods. 1), určuje letecké pozemné zariadenia, v prípade ktorých sa vyžaduje vykonanie letového merania (§ 33a ods. 5), a vykonáva letové merania určených leteckých pozemných zariadení a letové overovanie letových postupov (§ 33a ods. 5),

r)
určuje, mení a zrušuje ochranné pásma letísk a určených leteckých pozemných zariadení (§ 29 ods. 3) a osobitných letísk (§ 33 ods. 4),“.

39.
V § 48 ods. 1 písm. s) sa slová „(§ 32 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „(§ 32 ods. 2 a § 33a ods. 6)“.
40.
V § 51 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
zriadi civilné letisko alebo ho zruší bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami určenými v rozhodnutí o udelení súhlasu podľa § 27 ods. 1,“.

41.
V § 51 ods. 3 písmeno e) znie:

„e)
umiestni zariadenie nestavebnej povahy alebo vykoná činnosť v rozpore s podmienkami určenými v súhlase alebo bez súhlasu podľa § 29 ods. 4.“.

42.
V § 51 sa odsek 3 dopĺňa písmenami j) až n), ktoré znejú:

„j)
umiestni zariadenia nestavebnej povahy alebo vykoná činnosť alebo využije územie mimo ochranného pásma, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami určenými v súhlase podľa § 30 ods. 1,

k)
vykoná činnosť podľa § 33a ods. 1 bez osvedčenia alebo v rozpore s rozsahom alebo podmienkami určenými v osvedčení,

l)
vykoná činnosť podľa § 33a ods. 2 bez osvedčenia podľa § 33a ods. 1 alebo povolenia podľa § 33a ods. 4 alebo v rozpore s určeným rozsahom alebo podmienkami alebo v rozpore s osobitným predpisom podľa § 33a ods. 10,

m)
použite letecké pozemné zariadenie v civilnom letectve bez súhlasu,

n)
ukončí prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami alebo lehotou určenými v súhlase.“.

43.
V § 55 odsek 2 znie:

„(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní vo veciach
a)
zákazu a obmedzenia letov podľa § 6,

b)
určovania podmienok vykonávania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota podľa § 7 ods. 2,

c)
vyšetrovania leteckých nehôd podľa § 18,

d)
vydávania a uznávania preukazov spôsobilosti leteckého personálu podľa § 19,

e)
overovania spôsobilosti lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky podľa § 22 až 24,

f)
stanovísk, súhlasov a záväzných stanovísk podľa § 28,

g)
súhlasov podľa § 29 ods. 4,

h)
schvaľovania kurzov odbornej prípravy podľa § 34a ods. 8,

i)
povoľovania nepravidelných dopravných letov podľa § 39,

j)
povoľovania iných ako dopravných letov zahraničných prevádzkovateľov lietadiel za odplatu podľa § 40,

k)
podľa § 41 ods. 1 písm. e) a ods. 11,

l)
udeľovania výnimiek podľa § 47 písm. t),

m)
udeľovania výnimiek alebo povolení podľa § 48 ods. 1 písm. y),

n)
prijímania leteckých predpisov podľa § 56.“.

44.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
V konaní podľa § 27 ods. 1, § 29a a 29b a § 33 ods. 5 až 10 s veľkým počtom účastníkov konania možno použiť na oznámenie o začatí konania alebo na oznámenie rozhodnutia verejnú vyhlášku. Veľkým počtom účastníkov konania sa rozumie počet prevyšujúci 20 účastníkov konania.“.

45.
§ 56 vrátane nadpisu znie:

㤠56
Letecké predpisy
(1)
Letecké predpisy sú záväzné pre osoby činné v civilnom letectve.

(2)
Ministerstvo prijíma letecké predpisy rozhodnutím; v rozhodnutí sa uvedie dátum jeho účinnosti. Rozhodnutie o prijatí leteckého predpisu ministerstvo uverejňuje v rezortnej zbierke a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením oznámenia ministerstva o jeho vydaní. Letecké predpisy nepodliehajú preskúmaniu súdom.

(3)
Návrhy leteckých predpisov a letecké predpisy sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva dopravy v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.

46.
Za § 57h sa vkladajú § 57i až § 57k, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným
od 1. apríla 2024
§ 57i
(1)
Lehota desiatich rokov podľa § 29b ods. 2 písm. b), ktorá začala plynúť pred 1. aprílom 2024, zostáva zachovaná podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024.

(2)
Dopravný úrad je povinný splnenie podmienky podľa § 32 ods. 3 skúmať, ak ide o letisko, pri ktorom žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie letiska bola podaná po 1. apríli 2024, alebo ak ide o osobitné letisko, pri ktorom žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 bola podaná po 1. apríli 2024.

(3)
Ak ide o letisko s povolením na prevádzkovanie letiska, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. aprílom 2024, alebo o osobitné letisko s rozhodnutím o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. aprílom 2024, Dopravný úrad splnenie podmienky podľa § 32 ods. 3 skúma len na základe podnetu vlastníka pohybovej plochy alebo jej pásov, alebo dosadacej a odpútacej plochy a plochy konečného priblíženia a vzletu, letiskových stavieb alebo nezastavaných pozemkov, ktoré sa užívajú na účel prevádzkovania letiska alebo osobitného letiska, alebo prevádzkovateľa letiska alebo držiteľa rozhodnutia o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska; to neplatí, ak ide o verejné letisko prevádzkované letiskovou spoločnosťou podľa osobitného predpisu.8aaaa) Prevádzkovateľ letiska a držiteľ rozhodnutia o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska podľa prvej vety sú povinní Dopravnému úradu preukázať splnenie podmienky podľa § 32 ods. 3 do jedného roka odo dňa doručenia výzvy Dopravného úradu na jej preukázanie, inak platnosť povolenia na prevádzkovanie letiska alebo rozhodnutia o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska zaniká. Lehotu podľa druhej vety môže Dopravný úrad pred jej uplynutím na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa letiska alebo držiteľa rozhodnutia o určení podmienok prevádzkovania osobitného letiska predĺžiť, a to aj opakovane, ak nastanú okolnosti hodné osobitného zreteľa, najmä ak ide o veľký počet vlastníkov.

(4)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2024 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2024.

(5)
Rozhodnutia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vydané.

§ 57j
Do 31. marca 2025 nemožno bez súhlasu ministerstva so zriadením civilného letiska alebo bez súhlasu ministerstva so zrušením civilného letiska vydať územné rozhodnutie; ustanovenie § 27 ods. 1 druhej vety sa nepoužije.

§ 57k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Pôsobnosť Dopravného úradu ako špeciálneho stavebného úradu pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia prechádza od 1. apríla 2025 na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

(2)
Konania Dopravného úradu pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia, ktoré do 31. marca 2025 začal Dopravný úrad a ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. aprílom 2025, dokončí Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. aprílom 2025, zostávajú zachované.

(3)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov Dopravného úradu, ktorí plnili úlohy súvisiace s výkonom pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov, prechádzajú od 1. apríla 2025 z Dopravného úradu na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností uspokojí Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

(4)
Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mal k 31. marcu 2025 v správe Dopravný úrad pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre stavby v územných obvodoch letísk, stavby letísk a stavby pre letecké pozemné zariadenia, prechádzajú od 1. apríla 2025 do správy Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

(5)
Podrobnosti o prechode práv a povinností podľa odseku 3 a o prechode správy majetku štátu, pohľadávok a záväzkov podľa odseku 4 sa upravia dohodou medzi Dopravným úradom a Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.

Čl. XXII

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 601/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 120/2021 Z. z. sa mení takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) Zákon č. 201/2022 Z. z.“.

Čl. XXIII

Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z. a zákona č. 218/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písm. c) sa slová „stavebným zámerom verejnej práce (ďalej len „stavebný zámer”)“ nahrádzajú slovami „zámerom verejnej práce“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) § 18 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.

3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1d sa slová „§ 37 zákona“ nahrádzajú slovom „zákon“.
4.
V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V prípade stavebného zámeru s vydaným osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu1e) stavebný zámer obsahuje príslušnú dokumentáciu stavebného zámeru a záverečné stanovisko,1d) ak už bolo vydané.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

„1e) Zákon č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách.“.

5.
V § 10 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu,1e) ak bolo vydané.“.
6.
V § 10 ods. 7 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou stavebného zámeru s vydaným osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu,1e) pre ktorý nebolo vydané záverečné stanovisko,1d)“.
7.
V § 11 odsek 4 znie:

„(4)
Ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa vyžaduje aj záverečné stanovisko podľa osobitného predpisu,1d) ministerstvo nemôže vyhotoviť protokol bez tohto stanoviska s výnimkou stavebného zámeru, na ktorý bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu.1e)“.

8.
V § 11 ods. 5 sa odkaz na poznámku pod čiarou „1)“ nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou „1d)“.
9.
V § 14 ods. 1 písm. g) a § 16 písm. f) sa slovo „realizovania“ nahrádza slovom „zhotovenia“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 3 ods. 8 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

10.
V § 17 ods. 2 písm. a) sa slová „územnom rozhodnutí“ nahrádzajú slovami „záväznom stanovisku“.
11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 10 znejú:

„8) § 25 zákona č. 201/2022 Z. z.

9) § 53 zákona č. 201/2022 Z. z.

10) § 3 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

13.
Slová „stavebný zámer“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zámer verejnej práce“ v príslušnom tvare.
14.
Slová „stavebné povolenie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.
15.
Slová „kolaudačné rozhodnutie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“ v príslušnom tvare.

Čl. XXIV

Zákon č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 4 ods. 2 písm. h) sa slová „stanoviská k stavbám,“ nahrádzajú slovami „záväzné stanoviská v konaní o stavebnom zámere a k“.
2.
§ 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7
Povoľovanie činností podľa osobitných predpisov
Ak sa na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti realizuje stavba, ministerstvo ako dotknutý orgán štátnej správy vydáva záväzné stanovisko v konaní o stavebnom zámere.12a) Ak je potrebné na činnosti na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti, iné než podľa prvej vety, povolenie alebo iné opatrenie13) orgánu štátnej správy alebo orgánu územnej samosprávy, je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná k žiadosti priložiť aj stanovisko ministerstva; v stanovisku ministerstvo určí podmienky na vykonanie činnosti a stanoviskom ministerstva sú tieto orgány viazané.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,“.

Čl. XXV

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008 Z. z., zákona č. 203/2009 Z. z., zákona č. 111/2010 Z. z., zákona č. 394/2015 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 194/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z. a zákona č. 242/2022 Z. z. sa mení takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

„7c) § 2 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

Čl. XXVI

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 473/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 187/2022 Z. z. a zákona č. 336/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 8 prvá veta a druhá veta znejú: „Ku stavbe, ktorá zasahuje do vodnej cesty alebo ktorá ju križuje, vydáva záväzné stanovisko v konaní o stavebnom zámere1b) ministerstvo. Stavbu podľa prvej vety možno uskutočniť len tak, aby nezhoršovala podmienky na prevádzku plavidiel.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) § 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

2.
V § 6 ods. 6 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „vydaného v konaní o stavebnom zámere“ a druhá veta znie: „Ak sa dočasná stavba zriaďuje v inundačnom území, záväzné stanovisko v konaní o stavebnom zámere vydáva aj správca vodného toku.“.
3.
V § 38 písm. m) sa slová „v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad,21aa)“ nahrádzajú slovami „v konaní o stavebnom zámere“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa sa vypúšťa.

4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b) § 31 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.

5.
V § 38a ods. 2 sa slová „kolaudačného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „kolaudačného osvedčenia stavby“.

Čl. XXVII

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 345/2020 Z. z. a zákona č. 195/2023 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
obstaráva zadanie a návrh Koncepcie územného rozvoja regiónu a územného plánu mikroregiónu a schvaľuje Koncepciu územného rozvoja regiónu a územný plán mikroregiónu vrátane ich zmien a doplnkov, a to spolu so všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa vyhlasuje ich záväzná časť,“.

2.
V § 8 ods. 1 sa slová „všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“)“ nahrádzajú slovom „nariadenie“.
3.
V § 11 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
schvaľovať program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja samosprávneho kraja, regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách, regionálne rozvojové plány a programy, ako aj schvaľovať Koncepciu územného rozvoja regiónu a územný plán mikroregiónu vrátane ich zmien a doplnkov, a to spolu s nariadením, ktorým sa vyhlasuje ich záväzná časť,“.

Čl. XXVIII

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 562/2005 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 písm. l) sa nad slová „užívania stavby“ umiestňuje odkaz 4 a nad slovom „časti“ sa odkaz 4 vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 2 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

2.
V § 9 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby a umiestnenia technologického zariadenia v projektovej dokumentácii,5e) riešenie protipožiarnej bezpečnosti drobnej stavby,5f) ak tak ustanovuje osobitný predpis,5g) zdokumentovanie uskutočnených opatrení protipožiarnej bezpečnosti v stavbe v dokumentácii skutočného zhotovenia stavby,5h) zdokumentovanie uskutočnených opatrení protipožiarnej bezpečnosti umiestneného technologického zariadenia v dokumentácii skutočného zhotovenia stavby; v rozsahu, v akom nemôžu byť tieto podrobnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými podľa všeobecného predpisu o výstavbe, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, podrobnosti o obsahu a rozsahu textovej časti a grafickej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti pre stavbu a pre umiestnenie technologického zariadenia v stavebnom zámere, v projekte stavby, vo vykonávacom projekte, obsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti drobnej stavby, podrobnosti o rozsahu a spôsobe zachytenia uskutočnených opatrení protipožiarnej bezpečnosti v stavbe a pri umiestnení technologického zariadenia v dokumentácii ich skutočného zhotovenia,“.

Poznámky k odkazom pod čiarou 5e až 5h znejú:

„5e) § 3 ods. 2 zákona č. 201/2022 Z. z.

5f) § 2 ods. 3 zákona č. 201/2022 Z. z.

5g) § 48 ods. 8 zákona č. 201/2022 Z. z.

5h) § 3 ods. 8 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

3.
V § 9 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a“.
4.
V § 9 odsek 4 znie:

„(4)
Fyzická osoba prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany zabezpečuje plnenie povinností uvedených v odseku 3 písm. a).“.

5.
V § 11 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak činnosti vykonáva v informačnom systéme územného plánovania a výstavby,6aa) osvedčuje pravosť kvalifikovaným elektronickým podpisom s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou alebo s použitím na to určenej autorizačnej funkcionality tohto systému“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:

„6aa) § 25 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

6.
V § 11b ods. 1 sa slová „§ 9 ods. 2, 3 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 2 až 4 a 6“.
7.
V § 11b odsek 5 znie:

„(5)
Hosťujúci špecialista požiarnej ochrany, prostredníctvom ktorého právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba zabezpečujú plnenie povinností podľa § 9 ods. 3 a 4, je povinný postupovať podľa § 11 ods. 12.“.

8.
V § 11b sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Hosťujúci špecialista požiarnej ochrany pravosť písomností vyhotovených podľa § 9 ods. 3 písm. b) až e) opatrí vlastnoručným podpisom a odtlačkom okrúhlej pečiatky špecialistu požiarnej ochrany s priemerom 35 mm. V texte pečiatky sa uvedie titul, meno a priezvisko, evidenčné číslo osvedčenia, platnosť osvedčenia a slová „hosťujúci špecialista požiarnej ochrany.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

9.
V § 25 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
posudzovaním dokumentácie, činností alebo stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v rozsahu konaní a činností podľa osobitných predpisov v oblasti územného plánovania a výstavby, a to vo veciach
1.
územného plánovania prerokovaním územnoplánovacej dokumentácie a vydaním stanoviska k územnoplánovacej dokumentácii,

2.
konania vo výstavbe vydávaním záväzného stanoviska dotknutého orgánu k návrhu stavebného zámeru, k doložke súladu projektu stavby s podmienkami určenými v záväznom stanovisku, ak si to v záväznom stanovisku vyhradil, k povoleniu skúšobnej prevádzky, k povoleniu predčasného užívania stavby a ku kolaudácii stavby,“.

10.
V § 25 ods. 1 písm. c) sa slová „schválenej projektovej dokumentácie“ nahrádzajú slovami „overeného projektu stavby“.
11.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
vydaním záväzného stanoviska k návrhom na posúdenie strategických dokumentov, k návrhom na posúdenie navrhovaných činností, k zmenám navrhovaných činností a k žiadostiam na účely konaní podľa osobitných predpisov.7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

12.
V § 25 ods. 4 sa vypúšťa odkaz na poznámku pod čiarou 4, bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.7b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

„7b) § 48 ods. 8 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

13.
V § 26 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b)
posudzovaním dokumentácie, činností alebo stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v rozsahu konaní a činností podľa osobitných predpisov v oblasti územného plánovania a výstavby, a to vo veciach
1.
stavieb pri stavbách, ktoré sa majú zhotoviť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov, pri stavbách, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti, a pri stavbách, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu; ak ide o stavbu, ktorá sa má zhotoviť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov, ministerstvo môže určiť krajské riaditeľstvo, ktoré bude príslušné na konanie,

2.
územného plánovania, ak ide o územnoplánovaciu dokumentáciu vzťahujúcu sa na územia najmenej dvoch krajských riaditeľstiev,

3.
prerokovania a riešenia rozporu v konaní o stavebnom zámere,7c) ako vecne príslušný nadriadený orgán štátnej správy,

c)
vydaním záväzného stanoviska k návrhom na posúdenie strategických dokumentov, k návrhom na posúdenie navrhovaných činností, k zmenám navrhovaných činností, a k žiadostiam na účely konaní podľa osobitných predpisov,7a) ak ide o stavbu alebo činnosť,
1.
ktorá presahuje z územného obvodu jedného krajského riaditeľstva do územného obvodu najmenej jedného ďalšieho krajského riaditeľstva,

2.
ktorá nemá upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti, alebo

3.
ktorú si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho významu alebo spoločenského významu,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

„7c) § 37 ods. 4 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

14.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

15.
V § 26 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
vykonávaním kontrol stavieb podľa písmena b) v priebehu ich zhotovovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie,“.

16.
V § 27 písmená a) až c) znejú:

„a)
posudzovaním dokumentácie, činností alebo stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v rozsahu konaní a činností podľa osobitných predpisov v oblasti územného plánovania a výstavby, a to vo veciach
1.
stavieb pri stavbách, ktoré sa majú zhotoviť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresných riaditeľstiev, alebo pri stavbách, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu; ak ide o stavbu, ktorá sa má zhotoviť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresných riaditeľstiev, krajské riaditeľstvo môže určiť okresné riaditeľstvo, ktoré bude príslušné na konanie,

2.
územného plánovania, ak ide o územnoplánovaciu dokumentáciu vzťahujúcu sa na územia najmenej dvoch okresných riaditeľstiev,

3.
prerokovania a riešenia rozporu v konaní o stavebnom zámere,7c) ako vecne príslušný nadriadený orgán štátnej správy,

b)
vydaním záväzného stanoviska k návrhom na posúdenie strategických dokumentov, k návrhom na posúdenie navrhovaných činností, k zmenám navrhovaných činností, a k žiadostiam na účely konaní podľa osobitných predpisov,7a) ak ide o stavbu alebo činnosť,
1.
ktorá presahuje z územného obvodu jedného okresného riaditeľstva do územného obvodu najmenej jedného ďalšieho okresného riaditeľstva; ak ide o stavbu, ktorá sa má zhotoviť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresných riaditeľstiev, krajské riaditeľstvo môže určiť okresné riaditeľstvo, ktoré bude príslušné na konanie, alebo

2.
ktorú si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho významu alebo spoločenského významu,

c)
vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich zhotovovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa overeného projektu stavby, ktorá presahuje z územného obvodu jedného okresného riaditeľstva do územného obvodu najmenej jedného ďalšieho okresného riaditeľstva, alebo ktorú si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,“.

17.
V § 73 sa za slovo „rozhodovanie“ vkladá slovo „alebo postup“.
18.
V celom texte sa slová „uskutočňovanie stavby“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „zhotovovanie stavby“ v príslušnom gramatickom tvare.

Čl. XXIX

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 208/2009 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 38/2014 Z. z., zákona č. 104/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 376/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 160/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 34/2019 Z. z., zákona č. 389/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

2.
V § 29 ods. 2 sa odkaz na poznámku pod čiarou 21 nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou 21a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 18 zákona č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

3.
V § 29 ods. 4 sa slová „územného plánu regiónu“ nahrádzajú slovami „Koncepcie územného rozvoja regiónu, územného plánu mikroregiónu“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a) § 15 ods. 1 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

4.
V § 30 ods. 3 tretia veta znie: „Ak je umiestnenie reklamy, reklamného, informačného, propagačného alebo technického zariadenia predmetom konania o stavebnom zámere, rozhodnutie krajského pamiatkového úradu sa nevyžaduje, krajský pamiatkový úrad vydáva záväzné stanovisko z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom a je v konaní o stavebnom zámere dotknutým orgánom;29a) krajský pamiatkový úrad vydáva záväzné stanovisko aj v takomto konaní v ochrannom pásme.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) § 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

5.
V § 30 ods. 4 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.29aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29aa znie:

„29aa) Napríklad § 36 ods. 3 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

6.
V § 32 odsek 12 znie:

„(12)
Ak je obnova alebo úprava nehnuteľnosti predmetom konania v územnom plánovaní alebo konania vo výstavbe, rozhodnutie krajského pamiatkového úradu sa nevyžaduje, krajský pamiatkový úrad vydáva záväzné stanovisko a je v takomto konaní dotknutým orgánom. Stavebný úrad si vyžiada stanovisko krajského pamiatkového úradu, aj ak ide o činnosti, ktoré podliehajú len ohláseniu stavebnému úradu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31a, 31aa, 31ab a 31b sa vypúšťajú.

7.
Odkazy na poznámky pod čiarou 32 a 35 a poznámky pod čiarou k odkazom 32 a 35 sa vypúšťajú.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:

„37) § 14 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

9.
V § 41 ods. 4 sa slová „v územnom a stavebnom konaní“ nahrádzajú slovami „v konaní o stavebnom zámere“.

Čl. XXX

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z., zákona č. 545/2003 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 473/2009 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z. a zákona č. 306/2019 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 7 písmeno t) znie:

„t)
plní úlohy dotknutého orgánu vo veciach územného plánovania a výstavby podľa osobitných predpisov,9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 15 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.
§ 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20aa a 20ab znejú:

„20aa) § 6 ods. 4 zákona č. 201/2022 Z. z.

20ab) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3.
V § 24b ods. 3 a 4 sa slová „právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „vydania kolaudačného osvedčenia“.

Čl. XXXI

Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 257/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 6 ods. 1 písm. g) sa slová „schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho územného celku“ nahrádzajú slovami „Koncepcie územného rozvoja regiónu18b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 18b znejú:

„18) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18b) § 20 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.

2.
V § 6 ods. 10 písm. a) sa slová „verejnoprospešnej stavby25)“ nahrádzajú slovami „stavby vo verejnom záujme25)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 5 písm. w) zákona č. 200/2022 Z. z.“.

Čl. XXXII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 416/2021 Z. z., zákona č. 129/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 257/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č.496/2022 Z. z., zákona č. 519/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 60/2023 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z., zákona č. 123/2023 Z. z. a zákona č. 128/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59b znie:

„59b) Napríklad § 4 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 106 znie:

„106) § 2 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb.“.

3.
V § 22 ods. 2 písm. b) druhý bod znie:

„2.
drobných stavieb na poľnohospodárske účely, na lesnícke účely alebo na poľovnícke účely107) a jednoduchých stavieb na poľnohospodárske účely, na lesnícke účely alebo na poľovnícke účely,107a) ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m a okrem oplotení107) slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 107 a 107a znejú:

„107) Príloha č. 2 k zákonu č. 201/2022 Z. z.

107a) Príloha č. 3 ods. 1 písm. a) štvrtý bod k zákonu č. 201/2022 Z. z.“.

4.
V § 22 ods. 9 písm. c) sa slová „na predčasné užívanie“ nahrádzajú slovami „predčasného užívania“, slová „dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku“ sa nahrádzajú slovami „skúšobnej prevádzky“, nad slovom „úrad“ sa odkaz „107)“ nahrádza odkazom „111c)“ a slovo „rozhodnutie“ sa nahrádza slovami „osvedčenie stavby“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 111a až 111c znejú:

„111a) § 43 zákona č. 201/2022 Z. z.

111b) § 42 zákona č. 201/2022 Z. z.

111c) § 5 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

5.
V § 26 ods. 6 nad slovom „stavieb“, v § 29 ods. 1 nad slovom „úpravy“ a v prílohe č. 1 nad slovom „predpisom“ sa odkaz „107)“ nahrádza odkazom „120aaa)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 120aaa znie:

„120aaa) § 2 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

6.
Za § 52zzu sa vkladá § 52zzv, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠52zzv
Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2025
Na účely uplatnenia daňových odpisov sa budovy a stavby, pri ktorých bolo podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31. marca 2025 konanie začaté a právoplatne ukončené, a budovy a stavby, pri ktorých sa postupuje v súlade s osobitným predpisom158) a pri ktorých dochádza po 31. marci 2025 k zmene vymedzenia charakteru stavby, považujú za budovy a stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31. marca 2025.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 158 znie:

„158) § 65 ods. 3 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

Čl. XXXIII

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 296/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 2/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písmeno i) znie:

„i)
hranicou zastavaného územia obce lomovými bodmi určená hranica zastavaného územia obce podľa všeobecného predpisu o územnom plánovaní,2aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) § 22 ods. 6 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciami „zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
3.
V § 12 ods. 2 písm. b) sa nad slovo „obce“ umiestňuje odkaz 9e.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9e znie:

„9e) § 22 ods. 3 a 6 a § 40 ods. 2 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Šiesta časť zákona č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

6.
V § 13 ods. 2 sa slová „stavebné zámery a iné zámery“ nahrádzajú slovami „stavebné účely a iné účely“.
7.
V § 15 ods. 1 a § 19 ods. 1 sa slová „stavebný zámer alebo iný zámer“ nahrádzajú slovami „stavebný účel alebo iný účel“.
8.
V § 17 ods. 5 písmeno g) znie:

„g)
záväzné stanovisko orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu10a) okrem prípadu umiestnenia strategického parku a pri príprave územia na realizáciu strategického parku,11aa)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 11aa znejú:

„10a) § 24 zákona č. 200/2022 Z. z.

11aa) § 2 písm. a) a f) až i) a § 3 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách.“.

9.
V § 17 odsek 14 znie:

„(14)
Právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí je podkladom11b) na vydanie rozhodnutia o povolení stavby. Stavebník stavby, ktorá je významnou investíciou, stavby diaľnice a rýchlostnej cesty a stavby železničnej dráhy predloží právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí pred vydaním rozhodnutia o povolení stavby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b) § 24 ods. 11 zákona č. 200/2022 Z. z.
§ 38 ods. 2 písm. d) zákona č. 201/2022 Z. z.“.

10.
V § 27 ods. 1 písm. c) sa slová „stavebných zámerov“ nahrádzajú slovami „stavebných plánov“.
11.
Za § 29d sa vkladá § 29e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré žiadajú o trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, môžu do 31. marca 2025 namiesto dokladu podľa § 17 ods. 5 písm. g) k žiadosti priložiť záväzné stanovisko orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu.10a)

(2)
Hranicou zastavaného územia obce pre obec, ktorá má územný plán schválený podľa doterajších predpisov, alebo pre obec, ktorá nemá územný plán, je až do schválenia nového územného plánu podľa všeobecného predpisu o územnom plánovaní hranica územia určeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do katastra k 1. januáru 1990.“.

Čl. XXXIV

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 96/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 308/2018 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 363/2021 Z. z. a zákona č. 146/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 1 písmeno j) znie:

„j)
je špeciálnym stavebným úradom podľa osobitného predpisu,7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

2.
V § 4 ods. 2 písm. f) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý až siedmy bod sa označujú ako prvý až šiesty bod.

3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
4.
V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa súhlas alebo povolenie týka predmetu konania o stavebnom zámere vo veci, v ktorej nie je úrad špeciálnym stavebným úradom, je súhlas alebo povolenie záväzným stanoviskom na účely konania o stavebnom zámere.“.
5.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

6.
V § 5 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa legislatívna skratka „(ďalej len „stavebné povolenie“)“.
7.
V § 6 ods. 2 písm. d) sa slová „o súhlas na umiestnenie úložiska alebo ak ide o žiadosť o stavebné povolenie na úložisko“ nahrádzajú slovami „o vydanie rozhodnutia o povolení stavby úložiska alebo o overení projektu stavby úložiska“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 66, 76, 83 a 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 37, 42, 43 a 45 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
9.
V § 7 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „súhlasu podľa § 5 ods. 2 a“.
10.
V § 8 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) do štyroch mesiacov, ak ide o povolenie stavby11ba) jadrového zariadenia, okrem stavby úložiska,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11ba znie:

„11ba) § 38 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

11.
V § 8 ods. 5 písmená c) a d) znejú:

„c)
do šiestich mesiacov, ak ide o
1.
povolenie skúšobnej prevádzky,11bb)

2.
povolenie predčasného užívania stavby,11bc)

3.
kolaudačné osvedčenie stavby,11bd)

4.
uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a

5.
etapu vyraďovania,

d)
do jedného roka, ak ide o
1.
povolenie podľa § 17a,

2.
povolenie stavby úložiska a uzatvorenie úložiska,

3.
povolenie nadväzujúce na skončenie platnosti povolenia vydaného s obmedzeniami podľa odseku 1 písm. d) a

4.
overenie projektu stavby.11be)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11bb až 11be znejú:

„11bb) § 42 zákona č. 201/2022 Z. z.

11bc) § 43 zákona č. 201/2022 Z. z.

11bd) § 46 zákona č. 201/2022 Z. z.

11be) § 41 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11d znie:

„11d) Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

13.
Nadpis § 17 sa vypúšťa a odsek 1 znie:

„(1) Úrad v konaní o stavebnom zámere podľa osobitného predpisu20i) postupuje podľa § 18 a na základe vyjadrenia Európskej komisie v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.21)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20i znie:

„20i) § 37 zákona č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

14.
V § 17a sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

15.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
„§ 18 - Povolenie stavby jadrových zariadení
(1)

Na konanie o stavebnom zámere a na konanie o overení projektu stavby jadrového zariadenia sa vzťahuje osobitný predpis11d) a tento zákon.

(2)

Stavbu jadrového zariadenia môže uskutočňovať len držiteľ rozhodnutia o povolení stavby vydaného v súlade s osobitným predpisom11d) a po overení projektu stavby jadrového zariadenia.

(3)

K návrhu stavebného zámeru jadrového zariadenia sa prikladá dokumentácia podľa osobitného predpisu,11) potvrdenie o súlade podľa osobitného predpisu23a) a dokumentácia podľa prílohy č. 1 bod A. Úrad rozhodne o povolení stavby jadrového zariadenia na základe vyjadrenia Európskej komisie v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.21)

(4)

Na stavby jadrových zariadení s osobitným zásahom do zemskej kôry, ako sú podzemné úložiská, sa vzťahujú osobitné predpisy,24) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

16.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 18a - Overenie projektu stavby jadrových zariadení
(1)

Návrh projektu stavby jadrového zariadenia vypracuje projektant na základe rozhodnutia o povolení stavby jadrového zariadenia a schváleného stavebného zámeru jadrového zariadenia. Podkladom na vypracovanie projektu stavby jadrového zariadenia je aj rozhodnutie z konania podľa osobitného predpisu.21a)

(2)

K návrhu projektu jadrového zariadenia sa prikladá dokumentácia podľa osobitného predpisu,11) dokumentácia podľa prílohy č. 1 bod B, stanovisko k projektu jadrového zariadenia vypracované nezávislou odborne spôsobilou osobou, inou ako je projektant stavby. Úrad overí projekt stavby jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu aj na základe vyjadrenia Európskej komisie v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.21)

(3)

Podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovenia dokumentácie podľa prílohy č. 1 bod B ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.

17.
V § 19 ods. 6 sa slová „súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku“ nahrádzajú slovami „povolenia skúšobnej prevádzky stavby“.
18.
V § 19 ods. 7 sa slová „kolaudačné konanie“ nahrádzajú slovom „kolaudáciu“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25 až 27 znejú:

„25) § 43 zákona č. 201/2022 Z. z.

26) § 42 zákona č. 201/2022 Z. z.

27) § 44 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

19.
V § 35 odsek 3 znie:

„(3)
Na postup pri konaní o stavebnom zámere vrátane povolenia skúšobnej prevádzky stavby, predčasného užívania stavby a kolaudácie a ich zmeny sa vzťahuje osobitný predpis,11d) ak tento zákon neustanovuje inak; osobitný predpis11d) sa však použije vždy ak ide o podmienku elektronickej podoby komunikácie a o povinnosť, spôsob a rozsah použitia informačného systému územného plánovania a výstavby.“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 45e sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

20.
Za § 37be sa vkladá § 37bf, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠37bf
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2025
Úrad nie je do 31. marca 2030 povinný pri konaní o stavebnom zámere jadrového zariadenia, na overenie projektu stavby jadrového zariadenia, povolenie skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia, povolenie predčasného užívania jadrového zariadenia a na kolaudácie jadrového zariadenia a ich zmeny použiť informačný systém územného plánovania a výstavby a ani elektronickú podobu úradnej komunikácie.“.

21.
Nadpis Prílohy č. 1 bod A znie: „Dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení stavby a povolenia na umiestnenie stavby jadrového zariadenia podľa § 5 ods. 3 písm. o)“.
22.
Nadpis Prílohy č. 1 bod B znie: „Dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o overenie projektu stavby“.
23.
Slová „stavebné povolenie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.

Čl. XXXV

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 354/2020 Z. z., zákona č. 470/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 178/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 335/2022 Z. z., zákona č. 2/2023 Z. z. a zákona č. 198/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)
Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom rozhodnutí o povolení stavby8a) až do právoplatnosti kolaudačného osvedčenia stavby, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavby s bytmi a nebytovými priestormi v bytovom dome, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v rozhodnutí o povolení stavby v deň jeho právoplatnosti. Na celkovú výmeru stavebného pozemku nemá vplyv, ak po právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby8a) došlo k rozdeleniu stavebného pozemku geometrickým plánom.

(5)
Stavebným pozemkom podľa odseku 4 na účely tohto zákona nie je pozemok uvedený v potvrdení o ohlásení drobnej stavby8b) alebo v rozhodnutí o povolení stavby na zmenu stavby8c) alebo stavebnú úpravu.8d) Pozemok, na ktorý bolo vydané rozhodnutie o povolení stavby,8a) sa na účely tohto zákona nepovažuje za stavebný pozemok, ak toto rozhodnutie stratilo platnosť a súčasne sa nezačalo s uskutočňovaním stavebných prác podľa overeného projektu stavby. Stavebným pozemkom nie je parcela uvedená v právoplatnom rozhodnutí o povolení stavby,8a) ktorá je vo vlastníctve inej osoby ako osoby, ktorej bolo vydané právoplatné rozhodnutie o povolení stavby,8a) ak sa na tejto parcele budú realizovať len inžinierske stavby9) k stavbe podľa § 10 ods. 2 alebo podľa § 14.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8d a 9 znejú:

„8a) § 38 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

8b) § 48 ods. 5 zákona č. 201/2022 Z. z.

8c) § 2 ods. 11 zákona č. 201/2022 Z. z.

8d) § 2 ods. 15 zákona č. 201/2022 Z. z.

9) § 2 ods. 9 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

2.
V § 7 ods. 7 sa slová „stavebného povolenia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“.
3.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa za slovo „bývanie“ vkladajú slová „s najviac tromi bytmi“.
4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a až 11be znejú:

„11a) § 2 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z.

11b) § 2 ods. 3 zákona č. 201/2022 Z. z.

11ba) § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 201/2022 Z. z.

11bb) § 50 ods. 2 zákona č. 201/2022 Z. z.

11bc) § 7 ods. 5 zákona č. 201/2022 Z. z.

11be) § 52 ods. 4 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

5.
V § 12 ods. 8 písm. b) sa odkaz na poznámku pod čiarou 11bd nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou 11bb.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11bd sa vypúšťa.

6.
V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Nebytový priestor alebo jeho časť v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za byt.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
8.
V poznámke pod čiarou 20b sa vypúšťajú slová „§ 43a ods. 3 písm. o) a § 43c ods. 1 písm. i) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 77 ods. 2 písm. a) sa slová „pozemnú stavbu“ nahrádzajú slovom „budovu“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) § 2 ods. 6 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

10.
Za § 104o sa vkladá § 104p, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠104p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. decembra 2025, postupuje sa podľa predpisov účinných do 31. marca 2025.

(2)
Právoplatné stavebné povolenie na stavbu podľa doterajších predpisov sa považuje za rozhodnutie o povolení stavby. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie podľa doterajších predpisov sa považuje za kolaudačné osvedčenie stavby.“.

Čl. XXXVI

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 439/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 293/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 175/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 282/2021 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z. a zákona č. 363/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 2 ods. 7 a 8 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

2.
V § 12 odsek 7 znie:

„(7)
Ministerstvo je dotknutým orgánom štátnej správy a obec je dotknutým orgánom územnej samosprávy na účely prerokúvania územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu skutočností, ktoré sa vyhodnocujú podľa odseku 4. Ministerstvo a obce sú dotknutým orgánom v konaní o stavebnom zámere v rozsahu podmienok uvedených v platnom osvedčení. Osvedčenie je dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu tepla do distribučnej siete.“.

3.
V § 12 ods. 9 sa slová „sú dotknuté osobitné predpisy o stavebnom konaní“ nahrádzajú slovami „je dotknutý osobitný predpis o výstavbe“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:

„13c) § 38 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:

„19b) § 16 ods. 5 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

6.
V § 36 ods. 8 sa slová „prikladá sa k návrhu na územné rozhodnutie alebo k žiadosti o stavebné povolenie“ nahrádzajú slovami „je súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení stavby“.
7.
V § 36 ods. 10 sa slová „územné rozhodnutie o umiestnení“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) § 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

Čl. XXXVII

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 355/2019 Z. z., zákona č. 120/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 389/2021 Z. z., zákona č. 6/2022 Z. z. a zákona č. 257/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 6 odsek 2 znie:

„(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zaujíma stanovisko v procese prerokúvania návrhu územnoplánovacej dokumentácie a pred jeho schválením k nemu vydáva súhlas.11) Návrh na určenie chráneného ložiskového územia a návrh na určenie a rozšírenie dobývacieho priestoru vrátane návrhu ich zmien alebo doplnkov, ak sa týkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, musí byť pred schválením
a)
prerokovaný s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, stanovisko k návrhu môže obsahovať jeho podmienky, ktoré je obstarávateľ povinný zapracovať do dokumentácie,

b)
odsúhlasený orgánom štátnej správy lesného hospodárstva; súhlas môže obsahovať podmienky, ktoré je obstarávateľ povinný zapracovať do dokumentácie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 31 ods. 7 a 21 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

3.
V § 6 ods. 3 sa slová „vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku“ nahrádzajú slovami „prerokovanie stavebného zámeru, ktorý sa má uskutočniť na lesnom pozemku11aa)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11aa znejú:

„11a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.

11aa) § 36 ods. 1 písm. c) zákona č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

4.
V § 6 ods. 4 sa slová „udelenie súhlasu podľa odseku 2 a záväzného stanoviska podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „postup podľa odsekov 2 a 3“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 19 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 38 zákona č. 201/2022 Z. z.“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ad znie:

„13ad) § 2 ods. 10 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

8.
V § 10 ods. 1 sa odkaz 15 nad slovom „pásmo“ vypúšťa.
9.
V § 10 ods. 2 prvá veta znie: „Na priestorové usporiadanie územia s umiestnením stavieb v ochrannom pásme lesa a na určenie funkčného využívania územia15a) v ochrannom pásme lesa, ako aj na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) § 22 ods. 4 a § 31 ods. 7 a 21 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

10.
V § 10 ods. 2 prvá veta znie: „Na priestorové usporiadanie územia s umiestnením stavieb v ochrannom pásme lesa a na určenie funkčného využívania územia15) v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) § 22 ods. 4 a § 31 ods. 7 a 21 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 47 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
12.
V § 33 ods. 1 sa odkaz 9 nad slovom „zariadenia“ vypúšťa a nad slovom „predpisu“ sa odkaz „9)“ nahrádza odkazom „9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 69b sa citácia „stavebný zákon“ nahrádza citáciou „zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74c znie:

„74c) § 18 zákona č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

15.
V § 50a ods. 4 a § 50b ods. 1 sa slová „nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,74d) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby72b)“ nahrádzajú slovami „nemá a nie je povinná mať územný plán obce do dátumu podľa osobitného predpisu,74d) majú byť umiestnené stavby vo verejnom záujme72b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 72b a 74d znejú:

„72b) § 5 písm. w) zákona č. 200/2022 Z. z.

74d) § 40 ods. 2 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

16.
V § 50b ods. 3 sa odkaz 74e nad slovom „stavbu“ vypúšťa.
17.
V § 50b ods. 4 sa slová „právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby“ nahrádzajú slovami „záväzného stanoviska74e) a právoplatného rozhodnutia o povolení stavby74f)“, slová „rozhodnutie o umiestnení stavby“ sa nahrádzajú slovami „záväzné stanovisko alebo rozhodnutie o povolení stavby“ a odkaz 74f nad slovom „platnosť“ sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 74e a 74f znejú:

„74e) § 24 zákona č. 200/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.

74f) § 38 zákona č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

18.
V § 58 ods. 1 písm. b) sa slová „k územného plánu regiónu“ nahrádzajú slovami „ku koncepcii rozvoja regiónu87aa) a k územnému plánu mikroregiónu87ab)“ a slová „ten presahuje“ sa nahrádzajú slovami „tie presahujú“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 87aa a 87ab znejú:

„87aa) § 20 zákona č. 200/2022 Z. z.

87ab) § 21 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

19.
V § 59 písm. a) sa slová „súhlas k návrhu územného plánu regiónu“ nahrádzajú slovami „stanovisko alebo súhlas k návrhu koncepcie územného plánu regiónu“.
20.
V § 59 písm. b) a § 60 ods. 2 písm. c) sa slová „územnému rozhodnutiu, ktoré“ nahrádzajú slovami „prerokovaniu stavebného zámeru, ktorý“.
21.
V § 60 ods. 2 písm. b) sa slová „dáva súhlas“ nahrádzajú slovami „dáva stanovisko alebo súhlas k návrhu územného plánu mikroregiónu,“.
22.
V § 60 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
dáva záväzné stanovisko v konaniach a postupoch podľa § 10 ods. 2,“.

Čl. XXXVIII

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 172/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 12 ods. 4 sa slová „rozhodnutie o využití územia podľa osobitných právnych predpisov“ nahrádzajú slovami „záväzné stanovisko“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) § 24 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

2.
§ 15 znie:

㤠15
(1)
Ak využívateľ zdroja nevybuduje príslušné zariadenie na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a nezačne prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj využívať do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia využívať zdroj, platnosť povolenia využívať zdroj zaniká.

(2)
Štátna kúpeľná komisia je dotknutým orgánom v procese prerokúvania územnoplánovacej dokumentácie.16)

(3)
Štátna kúpeľná komisia je dotknutým orgánom v konaní o stavebnom zámere16a) a vydáva záväzné stanovisko k vybudovaniu zariadenia na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja; môže v ňom určiť podmienky týkajúce sa umiestnenia, výstavby a prevádzky zariadenia s cieľom zabezpečiť využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja povoleným spôsobom.

(4)
Štátna kúpeľná komisia šesť mesiacov pred uplynutím 15. roku odo dňa platnosti povolenia využívať zdroj začne konanie a zhodnotí plnenie zákonom ustanovených podmienok a podmienok ustanovených v povolení využívať zdroj. Ak využívateľ zdroja tieto podmienky spĺňa, Štátna kúpeľná komisia mu vydá nové povolenie využívať zdroj podľa tohto zákona na obdobie 15 rokov. Ak využívateľ zdroja nespĺňa podmienky ustanovené zákonom alebo podmienky ustanovené v povolení využívať zdroj, Štátna kúpeľná komisia začne konanie o zrušenie povolenia využívať zdroj.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 16a znejú:

„16) § 15 zákona č. 200/2022 Z. z.

16a) § 31 ods. 7 a § 36 ods. 1 písm. c) zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

3.
V § 16 ods. 2 a § 18 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 15 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1“.
4.
V § 17 odsek 6 znie:

„(6)
Štátna kúpeľná komisia môže začať konanie o zrušení povolenia využívať zdroj, ak
a)
využívateľ zdroja nedoručil Štátnej kúpeľnej komisii návrh stavebného zámeru stavby zariadenia na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja na vydanie záväzného stanoviska, alebo

b)
projektovú dokumentáciu stavby zariadenia na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja neopravil alebo nedoplnil podľa podmienok určených v záväznom stanovisku (§ 15 ods. 3).“.

5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

6.
V § 25 ods. 3 sa slová „§ 15 ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1“.
7.
V § 40 ods. 2 písm. a) sa slová „územnoplánovacej činnosti13)“ nahrádzajú slovami „územného plánovania30a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) § 15 ods. 1 zákona č. 200/2022 Z. z.“.

8.
V § 40 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
výstavby a ďalších činností uskutočňovaných podľa osobitného predpisu30b) na kúpeľnom území a v ochrannom pásme I. stupňa prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:

„30b) § 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

9.
V § 42 písm. m) sa za slovo „vydávať“ vkladá slovo „záväzné“.
10.
V § 42 písmeno o) znie:

„o)
vydávať záväzné stanovisko v konaní o stavebnom zámere k vybudovaniu zariadenia na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja podľa § 15 ods. 3,“.

Čl. XXXIX

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 476/2008 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 277/2015 Z. z., zákona č. 144/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 96/2019 Z. z., zákona č. 378/2019 Z. z. a zákona č. 90/2020 Z. z. sa mení takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 2 ods. 15 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

2.
V § 4 ods. 4 sa slová „na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby“ nahrádzajú slovami „na účely konania o stavebnom zámere“.
3.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „začatia kolaudačného konania“ nahrádzajú slovami „podania žiadosti o kolaudáciu stavby“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 45 ods. 6 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

4.
V § 9 ods. 7 sa slová „v kolaudačných konaniach“ nahrádzajú slovami „pri kolaudácii stavby“.
5.
V § 9e ods. 1 písm. d) a § 9ea ods. 1 písm. c) sa slová „kolaudačné rozhodnutie“ nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“.

Čl. XL

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 154/ 2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 118/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 73/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 114/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 14 ods. 1 písm. d) sa slová „odborného stanoviska“ nahrádzajú slovami „záväzného vyjadrenia“.
2.
V § 14 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Oprávnená právnická osoba je na účely konania vo výstavbe dotknutou právnickou osobou, ak ide o stavebný zámer stavby s technickým zariadením a jej zmeny podľa § 14 ods. 1 písm. d), ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.“.
3.
V § 18 ods. 4 sa slovo „uskutočňovaní“ nahrádza slovom „zhotovovaní“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) Napríklad zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

5.
V § 18 odsek 5 znie:

„(5)
Ak sa vydáva záväzné vyjadrenie v konaní vo výstavbe,25a) kópiu vydaného záväzného vyjadrenia zašle oprávnená právnická osoba bezodkladne príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) § 31 ods. 8 písm. b) a § 36 ods. 1 písm. d) zákona č. 201/2022 Z. z.“.

Čl. XLI

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z, zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z., zákona č. 91/2019 Z. z., zákona č. 387/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 65/2021 Z. z., zákona č. 272/2021 Z. z. a zákona č. 405/2021 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 6 ods. 2 písmeno k) znie:

„k)
vydáva záväzné stanoviská podľa § 44 ods. 1 a záväzné posudky podľa § 44 ods. 4,“.

2.
V § 8 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
vydáva záväzné stanoviská podľa § 44 ods. 2 a záväzné posudky podľa § 44 ods. 5,“.

3.
§ 44 vrátane nadpisu znie:

㤠44
Záväzné stanovisko a záväzný posudok
(1)
Záväzné stanovisko štátnej veterinárnej a potravinovej správy ako dotknutého orgánu sa vydáva v konaní o stavebnom zámere144) a pri kolaudácii stavby,144a) ak ide o stavby, ktoré sú určené na výkon hraničnej veterinárnej kontroly. Ak ide o stavby podľa prvej vety, štátna veterinárna a potravinová správa je dotknutým orgánom v procese územného plánovania.144b)

(2)
Záväzné stanovisko regionálnej veterinárnej a potravinovej správy ako dotknutého orgánu sa vydáva v konaní o stavebnom zámere, ak sa týka stavieb a zariadení, ktoré sú určené na
a)
chov alebo držanie zvierat,

b)
výrobu, spracúvanie, ošetrenie a skladovanie krmív pre spoločenské zvieratá,

c)
prípravu, výrobu, skladovanie a distribúciu medikovaných krmív,

d)
ukladanie, ďalšie spracúvanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov,

e)
výrobu, spracúvanie alebo skladovanie potravín živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných prevádzkarní pri poskytovaní stravovacích služieb.

(3)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa je dotknutým orgánom pri prerokúvaní návrhu územných plánov.

(4)
Záväzný posudok štátnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyžiadať
a)
k návrhom na uvedenie na trh nových, dosiaľ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte nepoužívaných strojov, technologických zariadení, obalov, technologických a pracovných postupov pri chove alebo preprave zvierat, príprave medikovaných krmív, alebo ak ide o nakladanie a spracúvanie živočíšnych vedľajších produktov,

b)
k návrhom na uvedenie na trh nových zariadení, látok a postupov, ktoré sa používajú na zabíjanie alebo usmrcovanie zvierat, pri ich zavedení a uvedení do prevádzky.

(5)
Záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyžiadať pri uvedení do užívania priestorov maloobchodných prevádzkarní, ktoré podliehajú registrácii podľa § 40 a pri zmene v ich prevádzkovaní.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 144 až 144b znejú:

„144) § 37 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

144a) § 45 zákona č. 201/2022 Z. z.

144b) § 15 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 145 sa vypúšťa.

Čl. XLII

Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 14 ods. 2 písm. b) sa slová „plánu realizácie stavby“ nahrádzajú slovami „projektovej dokumentácie k stavbe“ a slová „kolaudačné rozhodnutie“ sa nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“.
2.
V § 18 sa na konci pripája táto veta: „Úrad je dotknutým orgánom v procese územného plánovania,13a) ak ide o stavbu, v ktorej sa bude zaobchádzať s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 15 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.

3.
§ 18 vrátane nadpisu znie:

㤠18
Záväzné stanovisko
(1)
Úrad je dotknutým orgánom v procese územného plánovania,13) ak ide o stavbu, v ktorej sa bude zaobchádzať s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi.

(2)
Záväzné stanovisko úradu ako dotknutého orgánu sa vydáva v konaní o stavebnom zámere13a) a pri kolaudácii stavby,13b) ak ide o stavbu, v ktorej sa bude zaobchádzať s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 13b znejú:

„13) § 15 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.

13a) § 37 zákona č. 201/2022 o výstavbe.

13b) § 45 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

Čl. XLIII

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 220/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 304/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 533/2021 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z. a zákona č. 517/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 13 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „alebo ak osobitný predpis ustanovuje inak15a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a) Napríklad § 36 ods. 2 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
4.
V § 13 odsek 3 znie:

„(3)
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko k
a)
návrhom na posúdenie strategických dokumentov,16aaa) k návrhom na posúdenie navrhovaných činností,16aaa) k zmenám navrhovaných činností,16aaa) a k žiadostiam,16aab)

b)
územným plánom v rozsahu, v akom ovplyvňujú zdravé životné podmienky alebo zdravé pracovné podmienky podľa piatej časti tohto zákona,

c)
návrhu stavebného zámeru v konaní o stavebnom zámere, ak ide o stavbu, ktorá ovplyvňuje zdravé životné podmienky alebo zdravé pracovné podmienky podľa piatej časti tohto zákona,

d)
doložke súladu projektu stavby s podmienkami určenými v záväznom stanovisku podľa písmena c), ak si to v záväznom stanovisku vyhradil,

e)
povoleniu skúšobnej prevádzky16aac) a k povoleniu predčasného užívania stavby,16aad) ak ide o stavbu, ktorá ovplyvňuje zdravé životné podmienky alebo zdravé pracovné podmienky podľa piatej časti tohto zákona,

f)
kolaudácii stavby, ak ide o stavbu, ktorá ovplyvňuje zdravé životné podmienky alebo zdravé pracovné podmienky podľa piatej časti tohto zákona,

g)
návrhom na určenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov.16aa)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16aaa až 16aad znejú:

„16aaa) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16aab) Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16aac) § 42 zákona č. 201/2022 Z. z.

16aad) § 43 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

5.
V § 13 ods. 4 písm. a) a c) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „pri rozhodnutí sa môže odchýliť od obsahu záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby len v rozsahu, v akom došlo k zmene posudzovaných skutočností, alebo ak ide o skutočnosti, ktoré pri kolaudácii stavby neexistovali“.
6.
V § 13 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vydáva záväzné stanovisko podľa odseku 3 písm. b) až e) a“.
7.
V § 13 odsek 6 znie:

„(6)
Na účely činnosti podľa odseku 3 sa príslušnému orgánu verejného zdravotníctva predkladá aj posúdenie hlukovej záťaže, ak ide o stavbu diaľnice a cesty I. triedy, stavbu dráhy, stavbu vodnej cesty a stavbu letiska s prevádzkou motorových lietadiel. Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia.“.

8.
V § 13 sa vypúšťa odsek 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a sa vypúšťa.

9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24p a 24q znejú:

„24p) § 2 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z.

24q) § 2 ods. 8 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

10.
V § 27 ods. 2 sa slová „dopravných stavieb a infraštruktúry“ nahrádzajú slovami „stavieb dopravnej infraštruktúry“.

Čl. XLIV

Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 235/2011 Z. z., zákona č. 70/2012 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 139/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 389/2020 Z. z., zákona č. 50/2022 Z. z. a zákona č. 159/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

2.
Odkazy na poznámku pod čiarou 4 a poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťajú.
3.
V § 2 ods. 3 sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovom „dopravy“.
4.
V § 3 odsek 1 znie:

„(1)
Stavebný úrad v konaní o stavebnom zámere nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie, len ak sa vyskytne prekážka, ktorú nemožno odstrániť.“.

5.
V § 3 odsek 3 znie:

„(3)
Ak stavebný úrad nenariadi ústne pojednávanie ani miestne zisťovanie, určí lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy; účastníkov konania o stavebnom zámere vyzýva verejnou vyhláškou.“.

6.
V § 3 ods. 4 sa slová „dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb,“ nahrádzajú slovami „a na námietky a pripomienky,“.
7.
V § 3 ods. 5 sa slová „územného konania alebo stavebného konania“ nahrádzajú slovami „konania o stavebnom zámere“.
8.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „územné rozhodnutie a“.
9.
V § 4 ods. 2 sa slová „územného konania a stavebného konania“ nahrádzajú slovami „konania o stavebnom zámere“.
10.
V § 4 ods. 8 sa slová „rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením“ nahrádzajú slovami „jeho zmene“.
11.
V § 4 ods. 10 sa slová „kolaudačné rozhodnutie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“ v príslušnom tvare.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4d a 4e znejú:

„4d) § 43 zákona č. 201/2022 Z. z.

4e) § 46 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

12.
V § 4 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 11.

13.
V § 4 ods. 11 sa slová „stavebnom konaní a konaní o zmene stavby pred dokončením aj v prípade, ak sa predmet stavebného konania alebo konania o zmene stavby pred dokončením“ nahrádzajú slovami „konaní o stavebnom zámere, aj ak sa predmet konania o stavebnom zámere“.
14.
V § 5 ods. 1 sa slová „kolaudačného konania“ nahrádzajú slovami „konania o kolaudácii stavby“ a odkaz na poznámku pod čiarou 5 sa nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 sa vypúšťajú.

15.
V § 5 ods. 2 sa slovo „skolaudovanie“ nahrádza slovom „kolaudáciu“ a slová „rozhodnúť o časovo obmedzenom predčasnom užívaní diaľnice a určiť podmienky jej užívania“ sa nahrádzajú slovami „povoliť predčasné užívanie diaľnice na obmedzený čas a určiť podmienky užívania diaľnice“.
16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 4 zákona č. 282/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

17.
V § 6 ods. 5 prvej vete sa nad slovo „náklady“ umiestňuje odkaz na poznámku pod čiarou 8 a vypúšťa sa druhá veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 4 ods. 6 zákona č. 282/2015 Z. z.“.

18.
V § 7a ods. 1 sa slová „právoplatnosti územného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby“.
19.
V § 9 ods. 1 sa odkaz na poznámku pod čiarou 4a nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou 3.
20.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a § 58 ods. 2, § 60 ods. 2 písm. b) a f), § 62 ods. 4, § 66 ods. 3 písm. a) a f), § 67 ods. 2 stavebného zákona“.
21.
V § 9 ods. 4 sa vypúšťa čiarka za slovom „vyvlastnení“ a vypúšťajú sa slová „územnému rozhodnutiu na stavbu diaľnice“.
22.
Za § 9d sa vkladá § 9e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2025 sa dokončia podľa zákona v znení účinnom do 31. marca 2025.

(2)
Právne účinky úkonov, ktoré v konaniach podľa odseku 1 nastali do 31. marca 2025, zostávajú zachované.“.

23.
Slová „stavebné povolenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 9a nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.
24.
Slová „pozemná stavba“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „budova“ v príslušnom tvare.
25.
Slová „stavebný predpis“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „predpis o výstavbe“ v príslušnom tvare.
26.
V celom texte zákona sa slová „iná ako pozemná stavba“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „iná stavba ako budova“ v príslušnom gramatickom tvare.

Čl. XLV

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 280/2019 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 218/2021 Z. z., zákona č. 484/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 199/2022 Z. z., zákona č. 345/2022 Z. z. a zákona č. 494/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 9 ods. 5 sa slová „všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ nahrádzajú slovami „požiadavky na bezbariérové užívanie stavieb“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 9 a § 62 ods. 1 písm. d) zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

2.
V § 64 ods. 4 prvej vete sa slová „kolaudačného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „kolaudačného osvedčenia stavby“.

Čl. XLVI

Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2022 Z. z. sa mení takto:

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 2 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

Čl. XLVII

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 268/2022 Z. z. sa mení takto:

V § 24 ods. 3 písm. l) a § 29 ods. 1 písm. f) a g) sa slová „pozemnej stavby“ nahrádzajú slovom „budovy“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 2 ods. 6 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

Čl. XLVIII

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 288/2018 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 311/2020 Z. z. a zákona č. 402/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

„1) § 7 ods. 5 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

2) Zákon č. 200/2022 z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

2.
V § 3 ods. 1 a 2 sa vypúšťa slovo „špeciálny“.
3.
V § 3 ods. 2 sa slová „alebo stavebný úrad“ nahrádzajú slovami „alebo príslušný orgán“.
4.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „špeciálneho“.
5.
V § 6 ods. 1 sa slová „záväzného stanoviska špeciálneho“ nahrádzajú slovom „povolenia“.
6.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťa slovo „špeciálny“.
7.
V § 8 ods. 1 sa slová „umiestňovanie stavieb dráh a ich súčastí a stavieb v ochrannom pásme dráh, na povoľovanie a ohlasovanie stavieb, ich zmien pred dokončením a zmien dokončenej stavby a na ich kolaudáciu sa vzťahujú stavebné predpisy“ nahrádzajú slovami „činnosti vo výstavbe dráh a ich súčastí a stavieb v ochrannom pásme dráh sa vzťahujú predpisy o výstavbe“.
8.
V § 8 ods. 2 sa slová „kolaudačného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „kolaudačného osvedčenia stavby“.
9.
V § 8 odsek 4 znie:

„(4)
V konaní o stavebnom zámere a v konaní o povolení stavby v ochrannom pásme dráhy, ktorá neslúži prevádzke dráhy ani doprave na dráhe, je vlastník dráhy dotknutou právnickou osobou.3a) V konaní o povolenie činností v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia prevádzke dráhy ani doprave na dráhe, má vlastník dráhy alebo ním splnomocnený prevádzkovateľ dráhy postavenie účastníka konania.3)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:

„3) § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3a) § 31 ods. 8 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

10.
V § 9 ods. 1 sa slová „kolaudačného konania“ nahrádzajú slovami „kolaudácie stavby“ a slová „stavebného povolenia“ sa nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“.
11.
V § 10 ods. 2 úvodná veta znie: „Rozsah a podmienky skúšobnej prevádzky stavby určí stavebný úrad v rozhodnutí o skúšobnej prevádzke,4) najmä určí“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 42 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

12.
V § 10 ods. 3 sa slová „Špeciálny stavebný“ nahrádzajú slovom „Stavebný“.
13.
V § 11 ods. 1 sa slovo „uskutočnenia“ nahrádza slovom „zhotovenia“.
14.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťa slovo „špeciálneho“.
15.
V § 14 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Križovanie železničných tratí s pozemnými komunikáciami sa zriaďuje pre traťovú rýchlosť od 161 km/h ako mimoúrovňové. Križovanie železničných tratí s pozemnými komunikáciami sa zriaďuje pre traťovú rýchlosť od 121 km/h do 160 km/h spravidla mimo úrovne koľaje. Výnimku povoľuje cestný správny orgán podľa osobitného predpisu.6) Špeciálny stavebný úrad na základe tejto výnimky určí v stavebnom povolení podmienky jeho zhotovenia.

(2)
Pri modernizácii existujúcich železničných tratí pre traťovú rýchlosť od 121 km/h alebo pri modernizácii križujúcich pozemných komunikácií stavebník existujúce úrovňové križovanie spravidla prestavia na mimoúrovňové križovanie alebo ho zruší. Na ponechanie existujúceho úrovňového križovania podľa prvej vety je potrebný súhlas ministerstva.“.

16.
V § 14 ods. 1 štvrtej vete sa slová „Špeciálny stavebný“ nahrádzajú slovom „Stavebný“.
17.
V § 14 ods. 4 sa vypúšťa slovo „špeciálny“.
18.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa slovo „špeciálnemu“.
19.
V § 102 ods. 1 písm. aa) sa slová „špeciálnym stavebným úradom“ nahrádzajú slovami „dotknutým orgánom v konaní o stavebnom zámere“.
20.
V § 102 ods. 1 sa vypúšťajú písmená ab), ac) a ae).

Doterajšie písmená ad) a af) až ah) sa označujú ako písmená ab) až ae).

21.
V § 102 ods. 1 písmeno ad) znie:

„ad)
je dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov z hľadiska umiestnenia dráh v území, ich napojení a križovaní a ich technických a prevádzkových parametrov,“.

22.
V § 105 ods. 1 písm. c) sa slová „vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu“ nahrádzajú slovami „je dotknutým orgánom v konaní o stavebnom zámere“.
23.
V § 105 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) a j).

Doterajšie písmená e) až i) a písm. k) sa označujú ako písmená d) až i).

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 sa vypúšťa.

24.
V § 105 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „a podľa stavebných predpisov33)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 sa vypúšťa.

25.
Za § 112h sa vkladá § 112i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠112i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Pôsobnosť ministerstva ako špeciálneho stavebného úradu pre stavby dráh a ich súčastí, pre stavby v obvode dráhy, ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe, a pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré slúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe, okrem mestských dráh (ďalej len „dráhy a ich súčasti“), prechádza od 1. apríla 2025 na úrad.

(2)
Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré malo v správe ministerstvo pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre dráhy a ich súčasti k 31. marcu 2025, prechádzajú od 1. apríla 2025 do správy úradu.

(3)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov ministerstva, ktorí plnili úlohy súvisiace s výkonom pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre dráhy a ich súčasti, prechádzajú k 1. aprílu 2025 na úrad.

(4)
Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odseku 3 uspokojí úrad.

(5)
Konania ministerstva pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre dráhy a ich súčasti, ktoré do 31. marca 2025 začalo ministerstvo a ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. aprílom 2025, dokončí stavebný úrad. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. aprílom 2025, zostávajú zachované.“.

26.
Slová „stavebné povolenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.

Čl. XLIX

Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 10 odsek 1 znie:

„(1)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva má v konaní o stavebnom zámere o zriadení krematória a pri kolaudácii stavby krematória postavenie dotknutého orgánu23) a vydáva v nich záväzné stanovisko.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) § 31 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

2.
V § 15 odsek 5 znie:

„(5)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva má v konaní o stavebnom zámere o zriadení pohrebiska a pri kolaudácii stavby pohrebiska postavenie dotknutého orgánu23) a vydáva v nich záväzné stanovisko.“.

3.
V § 15 ods. 6 druhej vete sa slová „v územnom konaní“ nahrádzajú slovami „v konaní o stavebnom zámere“.

Čl. L

Zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 172/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa za slovo „obcí“ vkladajú slová „alebo vyšších územných celkov“.
2.
§ 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2
Účel poskytnutia dotácie
Úrad môže poskytnúť dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je
a)
územný plán mikroregiónu,

b)
územný plán obce alebo

c)
územný plán zóny.“.

3.
V § 3 odsek 4 znie:

„(4)
Oprávnenými nákladmi podľa odseku 2 nie sú náklady vynaložené na činnosť odborne spôsobilej osoby.“.

4.
V § 4 ods. 2 sa slovo „dva“ nahrádza slovom „tri“.
5.
Odkazy na poznámky pod čiarou 2 až 6 a poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 6 sa vypúšťajú.
6.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.
7.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa slovo „schválené“ nahrádza slovami „kópiu schváleného“.
8.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

9.
V § 5 ods. 2 písm. b) sa slovo „zmluvu“ nahrádza slovami „kópiu zmluvy“.
10.
V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Žiadateľ môže predložiť žiadosť úradu každoročne od 15. januára do 15. februára.“.
11.
V § 6 ods. 2 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „1. mája“.
12.
V § 6 odsek 3 znie:

„(3)
Hodnotiace kritériá, poradie ich dôležitosti alebo váhu jednotlivých kritérií a podrobnosti o určení hodnotiacich kritérií pre posudzovanie žiadostí v nasledujúcom kalendárnom roku určuje úrad a zverejňuje ich na svojom webovom sídle.“.

13.
V § 6 ods. 8 sa slová „30 dní od vyzvania obce alebo samosprávneho kraja na podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie úradom“ nahrádzajú slovami „15. novembra“.
14.
V § 8 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
informáciu o možnosti predložiť žiadosť a hodnotiace kritériá, poradie ich dôležitosti alebo váhu jednotlivých kritérií a podrobnosti o určení hodnotiacich kritérií pre posudzovanie žiadostí, a to najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí podľa § 6 ods. 1,“.

15.
V § 9 sa vypúšťa písmeno a).

Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).

16.
§ 10b sa vrátane nadpisu vypúšťa.
17.
Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10c
Prechodné ustanovenia pre poskytovanie dotácií v roku 2024
(1)
V roku 2024
a)
hodnotiace kritériá, poradie ich dôležitosti alebo váhu jednotlivých kritérií a podrobnosti o určení hodnotiacich kritérií pre posudzovanie žiadostí v nasledujúcom kalendárnom roku určuje úrad a zverejňuje ich na svojom webovom sídle,

b)
úrad zverejní na svojom webovom sídle informáciu o možnosti predložiť žiadosť a hodnotiace kritériá, poradie ich dôležitosti alebo váhu jednotlivých kritérií a podrobnosti o určení hodnotiacich kritérií pre posudzovanie žiadostí do 1. februára 2024,

c)
žiadateľ môže predložiť žiadosť od 1. apríla 2024 do 15. apríla 2024,

d)
úrad rozhodne o poskytnutí dotácie do 31. mája 2024.

(2)
Pri hodnotení, posudzovaní a schvaľovaní žiadostí v roku 2024 sa postupuje podľa odseku 1 a podľa znenia zákona účinného od 1. apríla 2024.“.

18.
Doterajšie znenie § 11 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 59/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení vyhlášky č. 270/2016 Z. z.“.

19.
Príloha k zákonu sa vypúšťa.
20.
V celom texte zákona sa slová „samosprávny kraj“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „vyšší územný celok“ v príslušnom tvare.

Čl. LI

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 393/2022 Z. z. a zákona č. 433/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 2 ods. 10 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

2.
V § 11 ods. 1 písm. g) sa slová „stavebných predpisov“ nahrádzajú slovami „predpisov o výstavbe“.
3.
V § 12 ods. 4 písm. b) deviatom bode sa slová „územným plánom regiónu“ nahrádzajú slovami „Koncepciou územného rozvoja regiónov, alebo územným plánom mikroregiónu“.
4.
V § 12 ods. 11 sa slová „územné rozhodnutie na výstavbu“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby, ktorým sa povoľuje výstavba“.
5.
V § 12 ods. 13 sa slová „územné konanie a stavebné konanie“ nahrádzajú slovami „konanie o stavebnom zámere“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:

„71) § 1 ods. 2, § 2 ods. 1, 11, 13 až 16 a príloha č. 1 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

7.
V § 43 odsek 14 znie:

„(14)
Zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu, pripojiť stavbu do sústavy alebo umiestňovať iné zariadenia v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia alebo na podperných bodoch vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia s napätím do 1 kV vrátane možno len so súhlasom prevádzkovateľa sústavy. Ak ide o stavbu, ktorá sa povoľuje, prevádzkovateľ sústavy udeľuje súhlas v záväznom vyjadrení dotknutej právnickej osoby.72a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 72a a 72aa znejú:

„72a) § 31 ods. 8 zákona č. 201/2022 Z. z.

72aa) § 36 ods. 1 písm. d) zákona č. 201/2022 Z. z.“.

8.
V § 79 odsek 5 znie:

„(5)
Zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len so súhlasom prevádzkovateľa siete. Ak ide o stavbu, ktorá sa povoľuje, prevádzkovateľ siete udeľuje súhlas v záväznom vyjadrení dotknutej právnickej osoby.72a)“.

9.
V § 80 odsek 4 znie:

„(4)
Zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno len so súhlasom prevádzkovateľa siete. Ak ide o stavbu, ktorá sa povoľuje, prevádzkovateľ siete udeľuje súhlas v záväznom vyjadrení dotknutej právnickej osoby.72a)“.

10.
V § 87 odsek 3 znie:

„(3)
V konaní o stavebnom zámere a v konaní o povolení stavby v ochrannom pásme potrubia je prevádzkovateľ potrubia dotknutou právnickou osobou.72a) Zriaďovať stavby71) v ochrannom pásme potrubia možno iba po predchádzajúcom súhlase vlastníka pozemku, na ktorom má byť stavba postavená. Vykonávať udržiavacie práce na stavbe v ochrannom pásme potrubia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa potrubia a vlastníka pozemku, na ktorom je stavba postavená. Vykonávať iné činnosti podľa odseku 2 v ochrannom pásme potrubia možno iba so súhlasom prevádzkovateľa potrubia a za podmienok určených prevádzkovateľom potrubia vrátane primeraných podmienok na zaistenie bezpečnosti potrubia.“.

11.
V § 88 ods. 2 písm. w) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem oprávnenia koordinovať činnosť v oblasti transeurópskej energetickej infraštruktúry, ktoré vykonáva Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky,“.
12.
Za § 96l sa vkladá § 96m, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠96m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Pôsobnosť ministerstva v oblasti koordinácie činnosť v oblasti transeurópskej energetickej infraštruktúry vo výstavbe podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza od 1. apríla 2025 na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.

(3)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. apríla 2025 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 31. marcu 2025 v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. apríla 2025 do správy Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.

13.
Slová „stavebné povolenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.

Čl. LII

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 42/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Správca a prevádzkovateľ registra adries zabezpečia, ak sa v registri adries používajú údaje, ktoré sú obsiahnuté v digitálnom obraze Slovenskej republiky, aby sa používali v podobe a hodnotách, ktorá je zhodná s podobou a hodnotou údaja v digitálnom obraze Slovenskej republiky, a to v rozsahu, v ktorom sa považuje za úplný a zodpovedajúci skutočnosti.5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 25 ods. 4 až 6 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

Čl. LIII

Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 odsek 1 znie:

„(1)
Vyvlastnenie možno uskutočniť len
a)
v nevyhnutnej miere,

b)
vo verejnom záujme na účel ustanovený zákonom alebo pre verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, pričom verejný záujem na vyvlastnení sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní,

c)
za primeranú náhradu, a

d)
ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom.“.

2.
V § 2 odsek 2 znie:

„(2)
Vyvlastnenie musí byť v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania a tieto sa vo vyvlastňovacom konaní preukazujú záväzným stanoviskom1) obce alebo mestskej časti k súladu návrhu stavebného zámeru s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„1) § 24 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.
§ 37 ods. 1 písm. a) zákona č. 201/2022 Z. z.

1a) § 11 ods. 10 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách.“.

3.
V § 7 ods. 1 sa slová „príslušný okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „príslušný regionálny úrad Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „regionálny úrad“)“.
4.
V § 7 ods. 2 úvodná veta znie takto: „Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)“.
5.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „regionálny úrad“.
6.
V § 7 ods. 2 písm. b) a f) sa slová „okresných úradov v sídlach krajov“ nahrádzajú slovami „regionálnych úradov“.
7.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa slová „okresný úrad v sídle kraja, ktorý“ nahrádzajú slovami „regionálny úrad, ktorý“.
8.
V § 9 ods. 3 písmeno g) znie:

„g)
dokument, ktorým sa preukazuje súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania podľa § 2 ods. 2,“.

9.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h).

10.
V § 10 ods. 1 sa slová „do siedmich dní od“ nahrádzajú slovami „do 15 dní odo dňa“ a slová „do siedmich dní od“ sa nahrádzajú slovami „do 15 dní odo dňa“.
11.
V § 10 ods. 4 v prvej vete sa slová „do siedmich dní od“ nahrádzajú slovami „do 15 dní odo dňa“.
12.
V § 10 ods. 8 v druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo pri právnom úkone, ktorý vyvlastňovaný vykoná po lehote na rozhodnutie ustanovenej vyvlastňovaciemu orgánu podľa všeobecného predpisu o správnom konaní11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

13.
V § 10 ods. 12 sa slová „v územnom konaní zamietli alebo ktoré mohol účastník uplatniť v územnom konaní“ nahrádzajú slovami „pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie zamietli alebo ktoré mohli byť pri tomto prerokúvaní uplatnené a uplatnené neboli“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) § 2 ods. 10 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

15.
V § 17 ods. 3 sa vypúšťa slovo „územné“.
16.
Za § 19a sa vkladajú § 19b a 19c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠19b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)
Konania o vyvlastnení začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2024 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. marca 2024. Konania podľa prvej vety dokončí na prvom stupni regionálny úrad a na druhom stupni úrad.

(2)
Do 31. marca 2025 sa na účely § 2 ods. 2 záväzným stanoviskom obce alebo mestskej časti rozumie záväzné stanovisko orgánu územného plánovania vydané na žiadosť podľa všeobecného predpisu o územnom plánovaní.

§ 19c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Konania o vyvlastnení začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2025 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. marca 2025.

(2)
Ak ide o konanie o vyvlastnení, ktoré sa začalo po 31. marci 2025 a ktoré sa vedie na účely získania práva k pozemku alebo k stavbe a toto právo sa bude preukazovať na účely konania, ktoré sa podľa všeobecného predpisu o výstavbe dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2025, na takéto konanie o vyvlastnení sa použije predpis účinný do 31. marca 2025. Konanie podľa prvej vety vedie na prvom stupni regionálny úrad a na druhom stupni úrad.“.

Čl. LIV

Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. a zákona č. 379/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 odsek 1 znie:

„(1)
Predmetom poplatku za rozvoj je budova3) na území obce, na ktorú
a)
je vydané právoplatné rozhodnutie o povolení stavby,3a) ktorým sa povoľuje stavba alebo zmena stavby,

b)
bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti stavby na prevádzku3b) (ďalej len „osvedčenie o spôsobilosti nepovolenej stavby“).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 3a a 3b znejú:

„3) § 2 ods. 6 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

3a) § 38 zákona č. 201/2022 Z. z.

3b) § 63 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

2.
V § 3 ods. 2 sa v prvej vete na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 6 ods. 8 a § 16 ods. 4 neustanovujú inak.“ a v druhej vete sa slová „rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby, ktorým sa odstraňuje stavba3c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

„3c) § 31 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

3.
V § 3 ods. 3 písm. a) a b) sa slová „bytový dom“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „bytová budova“ v príslušnom tvare.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:

„3d) § 2 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

5.
V § 4 ods. 1 sa slová „rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebnému úradu k ohlásenej stavbe“ nahrádzajú slovami „osvedčenia o spôsobilosti nepovolenej stavby“.
6.
V § 4 ods. 2 sa slová „stavbu realizovať“ nahrádzajú slovami „s uskutočňovaním stavebných prác“.
7.
V § 4 odsek 3 znie:

„(3)
Obec môže po vzniku poplatkovej povinnosti vyzvať poplatníka na podanie oznámenia o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v štruktúre podľa prílohy, pričom výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby potvrdí pre stavbu, ktorej projekt sa overuje, aj projektant stavby. Ak poplatník na základe výzvy obce nepredloží údaje o podlahovej ploche nadzemnej časti realizovanej stavby, obec zistí základ poplatku za rozvoj a určí poplatok za rozvoj podľa pomôcok. Na postup obce pri určovaní poplatku za rozvoj podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.8b)“.

8.
V § 4 sa vypúšťa odsek 4.
9.
V § 5 ods. 1 sa slová „právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe“ nahrádzajú slovami „alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti nepovolenej stavby“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 19 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

11.
V § 5 odsek 3 znie:

„(3)
Ak uskutočňuje stavbu viac stavebníkov uvedených v rozhodnutí o povolení stavby, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. Poplatníkom je tiež každá fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v osvedčení o spôsobilosti nepovolenej stavby v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. Ak sa všetci poplatníci dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich (ďalej len „zástupca“) a ostatní poplatníci ručia za poplatok za rozvoj v rovnakom pomere, pričom túto skutočnosť zástupca písomne oznámi obci najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti. Ak sa poplatníci dohodnú na inom ako rovnakom pomere, oznámia obci túto skutočnosť najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti.“.

12.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8)
Ak sa právoplatným rozhodnutím o povolení stavby k stavbe, ktorá už bola predtým povolená skorším rozhodnutím o povolení stavby, zvýši podlahová plocha nadzemnej časti realizovanej stavby, základom poplatku za rozvoj je kladný rozdiel výmery nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2 vyplývajúci z rozdielu medzi týmto a predchádzajúcim rozhodnutím o povolení stavby.

(9)
Ak sa právoplatným rozhodnutím o povolení stavby k stavbe, ktorá už bola predtým povolená skorším rozhodnutím o povolení stavby, zníži podlahová plocha nadzemnej časti realizovanej stavby, základom poplatku za rozvoj je záporný rozdiel výmery nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2 vyplývajúci z rozdielu medzi týmto a predchádzajúcim rozhodnutím o povolení stavby.“.

13.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa nad slovom „bývanie“ odkaz „11)“ nahrádza odkazom „3d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

14.
V § 8 ods. 3 sa slová „stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe“ nahrádzajú slovami „právoplatnom rozhodnutí o povolení stavby alebo osvedčení o spôsobilosti nepovolenej stavby“.
15.
V § 8 odsek 4 znie:

„(4)
Pri výpočte poplatku za rozvoj pre stavby, pri ktorých sa základ poplatku za rozvoj určuje podľa § 6 ods. 8 alebo ods. 9, sa zníženie základu poplatku za rozvoj o 60 m2 podľa odseku 1 nepoužije.“.

16.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.

17.
V § 9 odsek 2 znie:

„(2)
Rozhodnutie o vyrubení poplatku za rozvoj sa vydá ku každému rozhodnutiu o povolení stavby zvlášť.“.

18.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Obec poplatok za rozvoj nevyrubuje, ani nevyberá, ak nepresiahne sumu 5 eur.“.

19.
V § 10 odsek 3 znie:

„(3)
Ak podľa § 6 ods. 9 je základom poplatku za rozvoj záporný rozdiel výmery nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby, obec vydá rozhodnutie o vrátení pomernej časti zaplateného poplatku za rozvoj, ktorý obec vráti do 60 dní odo dňa jeho právoplatnosti.“.

20.
V § 11 ods. 2 písm. d) sa slovo „školského“ nahrádza slovami „školy, školského“.
21.
Za § 15 sa vkladá § 16, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2025
(1)
Ak poplatková povinnosť k poplatku za rozvoj a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. marca 2025, postupuje sa podľa predpisov účinných do 31. marca 2025.

(2)
Na konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2025 podľa osobitného predpisu,15) a ku ktorým vznikne poplatková povinnosť podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2025, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. marca 2025.

(3)
Ak sa právoplatným rozhodnutím o povolení stavby k nedokončenej stavbe, ktorá už bola predtým povolená právoplatným stavebným povolením, zmenou stavby pred dokončením alebo oznámením stavebného úradu k ohlásenej stavbe podľa doterajších stavebných predpisov,16) zvýši podlahová plocha nadzemnej časti realizovanej stavby, základom poplatku za rozvoj je kladný rozdiel výmery nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2 medzi rozhodnutím o povolení stavby a všetkými predchádzajúcimi právoplatnými rozhodnutiami podľa doterajších stavebných predpisov.16) Zníženie základu poplatku o 60 m2 podľa § 8 ods. 1 sa nepoužije.

(4)
Ak sa právoplatným rozhodnutím o povolení stavby k nedokončenej stavbe, ktorá už bola predtým povolená právoplatným stavebným povolením, zmenou stavby pred dokončením, rozhodnutím o dodatočnom povolení stavby alebo oznámením stavebného úradu k ohlásenej stavbe podľa doterajších stavebných predpisov,16) zníži podlahová plocha nadzemnej časti realizovanej stavby, základom poplatku za rozvoj je záporný rozdiel výmery nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2 medzi rozhodnutím o povolení stavby a všetkými predchádzajúcimi právoplatnými rozhodnutiami podľa doterajších stavebných predpisov.16) Zníženie základu poplatku za rozvoj o 60 m2 podľa § 8 ods. 1 sa nepoužije. Ustanovenie § 10 ods. 3 sa použije primerane.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

„15) § 65 zákona č. 201/2022 Z. z.

16) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

22.
Slová „stavebné povolenie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona okrem § 13 a 16 nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ v príslušnom tvare.

Čl. LV

Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 388/2021 Z. z. a zákona č. 119/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:

„6) § 2 ods. 7 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

7) § 2 ods. 8 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

2.
V § 32 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa rozhodnutie týka predmetu konania o stavebnom zámere, je rozhodnutie záväzným stanoviskom na účely konania o stavebnom zámere.“.
3.
V § 32 ods. 3 písm. a) prvom bode sa vypúšťajú slová „umiestnenie stavby a“.
4.
V § 32 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.29b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:

„29b) § 36 ods. 2 a 3 zákona č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa citácia „zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

Čl. LVI

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 94/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z., zákona č. 488/2022 Z. z. a zákona č. 494/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 13 ods. 4 sa slová „so stavebným povolením“ nahrádzajú slovami „s rozhodnutím o povolení stavby“, slová „stavebného povolenia“ sa nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“, slová „kolaudačného rozhodnutia“ sa nahrádzajú slovami „kolaudačného osvedčenia stavby“ a slová „kolaudačné rozhodnutie“ sa nahrádzajú slovami „kolaudačné osvedčenie stavby“.
2.
V § 13 ods. 7 sa slová „kolaudačného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „kolaudačného osvedčenia stavby“.

Čl. LVII

Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 533/2021 Z. z. a zákona č. 351/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 1 písm. h) sa slová „stavebnými úradmi, špeciálnymi stavebnými úradmi, inými stavebnými úradmi32) a okresnými úradmi“ nahrádzajú slovami „Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, stavebnými úradmi, špeciálnymi stavebnými úradmi32) a okresnými úradmi“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

„32) § 6 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

2.
V § 21 odsek 1 znie:

„(1)
Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu, a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať. Vlastníkovi takejto nehnuteľnosti patrí za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podľa prvej vety primeraná náhrada. Ak sa na rozsahu obmedzenia užívania nehnuteľnosti vlastník a podnik nedohodnú a ide o činnosť, ktorú možno uskutočniť len na základe rozhodnutia o povolení stavby podľa overeného projektu stavby podľa osobitného predpisu,29) splnenie podmienok na uplatnenie práva podľa prvej vety posudzuje na žiadosť podniku stavebný úrad v overení projektu stavby a ak rozhodnutie o povolení stavby je zároveň overením projektu stavby, v konaní o stavebnom zámere.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

3.
V § 21 odsek 5 znie:

„(5)
Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti nedohodnú inak, primeranú náhradu za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, ku ktorému došlo uplatnením práv podľa odsekov 1 a 2, podnik vyplatí vlastníkovi nehnuteľnosti v lehote, v ktorej je povinný podať návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podľa odseku 4, a to vo výške dohodnutej s vlastníkom. Ak sa vlastník nehnuteľnosti a podnik nedohodnú na výške náhrady, o výške náhrady na návrh vlastníka nehnuteľnosti alebo podniku rozhodne stavebný úrad príslušný podľa odseku 1, a ak taký nie je, tak príslušné regionálne pracovisko Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, v ktorého obvode sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť (ďalej len „orgán konajúci o náhrade“). Orgán konajúci o náhrade pri rozhodovaní o výške náhrady môže konania týkajúce sa jednej líniovej stavby zlúčiť do spoločného konania, a v prípade potreby zachovania zásady hospodárnosti môže časť konania, týkajúcu sa jedného alebo viacerých vlastníkov, vylúčiť na samostatné konanie. Podnik je povinný na základe výzvy orgánu konajúceho o náhrade na vlastné náklady zabezpečiť znalecký posudok pre potreby určenia výšky primeranej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti. Ak vlastník nehnuteľnosti namietne skutočnosti, ktoré sú obsahom znaleckého posudku, orgán konajúci o náhrade zabezpečí odborné vyjadrenie alebo vysvetlenie znalca na účel posúdenia skutočností, ktoré sú dôležité na rozhodnutie o sume náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti. Náklady spojené s vyhotovením odborného vyjadrenia alebo vysvetlenia znalca sú trovami konania, ktoré znáša podnik.“.

4.
V § 21 ods. 6 v druhej vete a tretej vete sa za slovo „známy“ vkladajú slová „z verejne prístupného registra“ a na konci sa pripája táto veta: „V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice plnia povinnosti obce podľa tohto odseku mestské časti.“.
5.
V § 21 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 15 sa označujú ako odseky 8 až 14.

6.
V § 21 odsek 10 znie:

„(10)
Dotknutý podnik je dotknutou právnickou osobou57) v konaní o stavebnom zámere a vydáva záväzné vyjadrenie k existencii trás podzemných vedení alebo nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby a o možnosti rušenia rádiového prenosu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:

„57) § 31 ods. 8 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

7.
V § 21 odseky 12 a 13 znejú:

„(12)
Podnik je povinný viesť evidenciu o vedeniach a na požiadanie do 15 dní od uhradenia úhrady podľa cenníka podniku poskytnúť vyjadrenie a ďalšie potrebné údaje na účely konania o stavebnom zámere a konania o pozemkových úpravách, pričom podnik je vo vyjadreniach povinný rešpektovať všeobecné zásady kríženia a súbehu podzemných vedení inžinierskych sietí. Ak to ustanovuje osobitný predpis,58) vyjadrenie a ďalšie potrebné údaje podľa predchádzajúcej vety podnik poskytne bezplatne. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie je dotknutá povinnosť poskytovať údaje do informačného systému územného plánovania a výstavby podľa osobitného predpisu.58a)

(13)
Vydávanie rozhodnutí o povolení stavby na vedenia orgánmi verejnej správy nesmie byť v konflikte záujmov, ak tieto orgány vykonávajú aj činnosti súvisiace s vlastníctvom alebo prevádzkovaním verejných sietí alebo verejne dostupných služieb alebo sú vlastníkom dotknutých nehnuteľností. Ak takýto konflikt záujmov hrozí, na určenie príslušného stavebného úradu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.58b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 58a a 58b znejú:

„58a) § 36 ods. 2 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.

58b) § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 201/2022 Z. z.“.

8.
V § 21 ods. 14 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Právo podniku vyplývajúce zo súhlasu alebo zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje za iné právo k pozemku alebo stavbe podľa osobitného predpisu.58c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58c znie:

„58c) § 19 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

9.
V § 22 ods. 3 poslednej vete sa slová „v územnom konaní alebo stavebnom konaní“ nahrádzajú slovami „v konaní o stavebnom zámere“.
10.
V § 23 ods. 4 sa slová „umiestnení stavby alebo stavebného povolenia“ nahrádzajú slovami „povolení stavby“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:

„59) § 47 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

11.
V § 24 ods. 6 sa slová „stavebným povolením“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím o povolení stavby“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:

„60) § 38 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

12.
Poznámky pod čiarou k odkazom 61 a 62 znejú:

„61) § 2 ods. 6 a 9 zákona č. 201/2022 Z. z.

62) § 10 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

13.
V § 25 ods. 4 písm. a) sa slová „stavebné povolenie alebo územné rozhodnutie“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“.
14.
V § 25 ods. 4 písm. a) prvom bode sa slová „stavebným povolením alebo územným rozhodnutím“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím o povolení stavby“.
15.
V § 25 ods. 4 písm. a) druhom a treťom bode a v § 27 ods. 3 písm. c) sa slová „stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“.
16.
V § 25 ods. 6 sa slová „stavebného povolenia a územného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia o povolení stavby“.
17.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Úrad poskytuje údaje podľa odseku 3 do informačného systému územného plánovania a výstavby vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu, štruktúre, forme a kvalite nevyhnutnej na účely podľa osobitných predpisov.62a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 62a znie:

„62a) Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 201/2022 Z. z. v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.

18.
V § 28 ods. 1 sa slová „stavebné povolenie“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“ a slová „všeobecnú technickú požiadavku na navrhovanie stavieb“ sa nahrádzajú slovami „všeobecnú požiadavku na výstavbu“.
19.
Odkazy na poznámky pod čiarou 66 a 68 a poznámky pod čiarou k odkazom 66 a 68 sa vypúšťajú.
20.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:

„67) § 9 zákona č. 201/2022 Z. z.“.

21.
Za § 131 sa vkladá § 131a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠131a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2023
(1)
Do 31. marca 2024 posudzuje splnenie podmienok na uplatnenie práva podľa § 21 ods. 1 prvej vety na žiadosť podniku podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom od 1. septembra 2023 stavebný úrad v územnom konaní o umiestnení stavby.

(2)
Od 1. apríla 2024 posudzuje splnenie podmienok na uplatnenie práva § 21 ods. 1 podľa prvej vety na žiadosť podniku podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom od 1. septembra 2023 stavebný úrad v územnom konaní o umiestnení stavby vo vzťahu ku stavbe, ktorá sa podľa predpisu o výstavbe dokončí podľa predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku účinných do 31. marca 2024.

(3)
Konanie o splnení podmienok podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom do 31. augusta 2023 a konanie o primeranej náhrade podľa § 21 ods. 8 v znení účinnom do 31. augusta 2023 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.

Čl. LVIII

Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 69/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 písm. i) za bodkočiarkou sa slovo „podmienky“ nahrádza slovom „regulatívy“ a slová „každej územnoplánovacej dokumentácie“ sa nahrádzajú slovami „územného plánu mikroregiónu, územného plánu obce a územného plánu zóny“.
2.
V § 8 ods. 1 sa slovo „vláda“ nahrádza slovami „Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), na návrh najmenej 15 poslancov národnej rady a na obdobie sedem rokov“.
3.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
4.
V § 8 ods. 4 sa slová „Národnej rady Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „národnej rady“.
5.
V § 8 ods. 6 sa slovo „vláda“ nahrádza slovami „národná rada“ a v odsekoch 7 a 9 sa slovo „Vláda“ nahrádza slovami „Národná rada“.
6.
V § 8 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.

7.
V § 8 ods. 7 sa slová „až 7“ nahrádzajú slovami „až 6“.
8.
V § 16 ods. 1 sa slová „územná štúdia“ nahrádzajú slovami „územné štúdie“.
9.
V § 16 ods. 4 sa slová „Územnou štúdiou“ nahrádzajú slovami „Územnými štúdiami“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa za číslovku „4“ vkladajú slová „a 4b“.
11.
V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Územnoplánovacia dokumentácia nesmie byť vyhotovená v rozpore so štandardmi a metodikou jej spracovania, s požiadavkami na obsah a spôsob spracovania, so všeobecnými požiadavkami na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia a s územnotechnickými požiadavkami na výstavbu ustanovenými podľa § 39 ods. 1 písm. a) a b); ustanovenie § 39 ods. 2 tým nie je dotknuté.“.
12.
V § 22 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice možno v dohode uzatvorenej v súvislosti s investičnou činnosťou v meste alebo mestskej časti pre konkrétnu činnosť dohodnúť odchýlky od záväznej časti územného plánu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi o hlavnom meste Slovenskej republiky a o meste Košice.“.
13.
V § 22 odsek 6 znie:

„(6)
Ak územný plán obce v záväznej časti určí novú hranicu zastavaného územia obce, táto sa vyznačí v katastri nehnuteľností; podkladom na vykonanie zápisu je súpis parciel s vyznačením kódu umiestnenia pozemku, zjednodušený operát geometrického plánu a uznesenie obecného zastupiteľstva, ktorým bol schválený územný plán.“.

14.
V § 23 ods. 2 sa za slová „obstaráva územný plán zóny“ dopĺňa čiarka a vkladajú slová „ak ide o územie pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny, alebo“.
15.
V § 24 ods. 3 úvodná veta znie: „Na účely vydania záväzného stanoviska sa posudzuje súlad vždy so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie najnižšieho dostupného stupňa v nasledovnom vzostupnom poradí:“.
16.
V § 24 odsek 5 znie:

„(5)
Príslušným orgánom územného plánovania na vydanie záväzného stanoviska na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava je orgán ustanovený zákonom o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, a ak taký orgán nie je ustanovený, mesto alebo mestská časť, podľa toho, kto ako orgán územného plánovania schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu. Príslušným orgánom územného plánovania na vydanie záväzného stanoviska na území mesta Košice je mesto alebo mestská časť, a to podľa toho, kto ako orgán územného plánovania schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu. Ak hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo mesto Košice nemá schválený územný plán, príslušným orgánom územného plánovania na vydanie záväzného stanoviska na ich území je príslušný samosprávny kraj.“.

17.
V § 24 ods. 7 sa za slová „technickej infraštruktúry“ dopĺňa čiarka a vkladajú slová „stavbu jadrových zariadení, stavbu súvisiacu s jadrovým zariadením“.
18.
§ 25 znie:

㤠25
(1)
Zriaďuje sa informačný systém ako nadrezortný informačný systém verejnej správy, určený na plnenie úloh územného plánovania, plnenie úloh vo výstavbe a plnenie iných úloh pri výkone verejnej moci, na ktorých plnenie je potrebné používať údaje evidované v informačnom systéme.

(2)
Verejná časť informačného systému je dostupná prostredníctvom webového sídla úradu a obsahuje územnoplánovaciu dokumentáciu, informácie o území poskytnuté orgánmi územného plánovania na zverejnenie, rozhodnutia a záväzné stanoviská orgánov územného plánovania, vybrané údaje rozhodnutí a opatrení stavebných úradov a digitálny obraz Slovenskej republiky v rozsahu, v akom jeho verejné sprístupnenie nemožno využiť na ohrozenie činnosti informačného systému, alebo ohrozenie bezpečnosti alebo obrany Slovenskej republiky.

(3)
Neverejná časť informačného systému obsahuje nástroje a funkcionality potrebné na vykonávanie a spracovanie činností územného plánovania podľa tohto zákona a na konanie o výstavbe a výkon štátneho stavebného dohľadu podľa zákona o výstavbe oprávnenými osobami v rozsahu im udelených oprávnení, a slúži na úradnú komunikáciu. K neverejnej časti informačného systému zriadi úrad oprávnenej osobe prístup umožňujúci automatizovaný spôsob komunikácie formou registrácie. Oprávnenou osobou podľa predchádzajúcej vety je
a)
orgán územného plánovania,

b)
odborne spôsobilá osoba,

c)
spracovateľ,

d)
dotknutý orgán a dotknutá právnická osoba v rozsahu svojich oprávnení podľa tohto zákona v súvislosti s obstarávaním, spracovaním a prerokovaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

e)
dotknutá verejnosť v štádiu prerokovania územnoplánovacej dokumentácie podľa § 31,

f)
osoby podľa zákona o výstavbe v rozsahu svojich oprávnení v konaní vo výstavbe a pri výkone štátneho stavebného dohľadu podľa zákona o výstavbe, iní špecialisti, potrební na vypracovanie projektovej dokumentácie a jej kompletizáciu a na vykonanie činností v predprojektovej príprave stavby, pri povoľovaní a zhotovovaní stavby a pri jej kolaudácii,

g)
osoba podľa odseku 6, v rozsahu údajov z digitálneho obrazu Slovenskej republiky,

h)
osoba podľa osobitného predpisu, v rozsahu plnenia povinností poskytovať údaje do informačného systému, alebo inej časti údajovej základne informačného systému, alebo v rozsahu výkonu práva údaje z nich získavať.

(4)
Hlavným aktívom informačného systému je digitálny obraz Slovenskej republiky, ktorý je založený na základnej báze údajov pre geografický informačný systém. Úrad je oprávnený zabezpečiť tvorbu a správu údajovej základne pre informačný systém, najmä je oprávnený zabezpečiť snímkovanie Zeme a tematické mapovanie objektov a javov nad rámec základnej bázy údajov pre geografický informačný systém. Digitálnym obrazom Slovenskej republiky je digitálny obraz povrchu Slovenskej republiky a skutočných objektov a javov, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú k povrchu Slovenskej republiky v určitom čase. Digitálny obraz Slovenskej republiky tvoria
a)
údaje popisujúce skutočný povrch Slovenskej republiky, objekty a javy, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú k povrchu Slovenskej republiky v určitom čase,

b)
údaje umožňujúce vizualizáciu povrchu, objektov a javov podľa písmena a),

c)
údaje popisujúce vzájomné vzťahy povrchu, objektov a javov podľa písmena a) a

d)
nástroje zabezpečujúce aktualizáciu údajov podľa písmen a) až c).

(5)
Digitálny obraz Slovenskej republiky v časti povrchu Slovenskej republiky sa považuje za úplný a zodpovedajúci skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Digitálny obraz Slovenskej republiky v časti skutočných objektov a javov, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú k povrchu Slovenskej republiky v určitom čase, sa považuje za úplný a zodpovedajúci skutočnosti k tomuto času, kým nie je preukázaný opak. Proti tomu, kto sa v dobrej viere spolieha na digitálny obraz Slovenskej republiky v rozsahu podľa prvej a druhej vety, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajúce skutočnosti.

(6)
Ak sa pri výkone verejnej moci alebo pri plnení zákonnej povinnosti evidujú, zisťujú, preukazujú alebo inak spracúvajú údaje obsiahnuté v digitálnom obraze Slovenskej republiky v rozsahu, v ktorom sa považuje za úplný a zodpovedajúci skutočnosti, sú orgán verejnej moci a osoba, ktorej je zákonná povinnosť uložená, povinní príslušné údaje použiť v podobe a hodnote, ktorá je zhodná s podobou a hodnotou údaja v digitálnom obraze Slovenskej republiky.

(7)
Informačný systém používa v textovej a grafickej forme digitálny obraz Slovenskej republiky, iné údaje vytvorené činnosťou úradu a aj tieto údaje:
a)
územnoplánovacie podklady,

b)
územnoplánovaciu dokumentáciu a údaje o jej schválení orgánom územného plánovania,

c)
vybrané údaje katastra nehnuteľností v rozsahu potrebnom pre činnosti územného plánovania a výstavby,

d)
základnú bázu údajov pre geografický informačný systém,13)

e)
priestorové údaje a služby priestorových údajov vrátane ich metaúdajov,14)

f)
údaje dopravnej infraštruktúry,

g)
údaje technickej infraštruktúry,

h)
vybrané údaje rozhodnutí a opatrení stavebných úradov,

i)
dokumentáciu stavby podľa zákona o výstavbe,

j)
ďalšie vybrané údaje evidované v registroch, zákonom ustanovených evidenciách alebo na základe zákona vedených evidenciách a v súboroch údajov zo zákonom vykonávanej činnosti (ďalej len „iný zdroj údajov“) vyžiadané podľa § 38 ods. 4.

(8)
Okrem údajov podľa odseku 7 informačný systém obsahuje register odborne spôsobilých osôb a register stavieb podľa zákona o výstavbe; tým nie je dotknuté plnenie úloh orgánov verejnej moci ako správcov informačných systémov verejnej správy podľa osobitných predpisov.

(9)
Úrad poskytuje údaje z informačného systému, vrátane osobných údajov orgánom verejnej moci v elektronickej podobe, automatizovaným spôsobom, bezodplatne a bez súhlasu dotknutých osôb, v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov. Úrad dohodou upraví konkrétne podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov, štruktúru a rozsah údajov a metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatné podrobnosti o spôsobe plnenia povinnosti poskytovania údajov.

(10)
Registráciu v informačnom systéme je možné vykonať prostredníctvom funkcie informačného systému, na to určenej alebo súčasne so zápisom do registra odborne spôsobilých osôb podľa § 13.

(11)
Úrad zruší registráciu v informačnom systéme, ak dôjde k vyčiarknutiu osoby z registra odborne spôsobilých osôb alebo na základe žiadosti; po zrušení registrácie sa osobný profil vyznačí ako neaktívny.

(12)
Elektronickým výpisom z informačného systému o záväzných podmienkach vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie pre vybrané územie je výpis zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, ktorý pozostáva v grafickej forme z výrezu regulačného výkresu priestorovej a funkčnej regulácie územia a v textovej forme z regulačného listu príslušného priestorovo-funkčného celku.

(13)
Úrad môže poskytovať elektronické služby, ktoré spočívajú v
a)
spracovaní a poskytovaní informácií z údajov evidovaných v informačnom systéme nad rámec informácií, ktoré sú z informačného systému verejne dostupné,

b)
poskytovaní verejného testovacieho prostredia.

(14)
Na účely tohto zákona je verejným testovacím prostredím funkcionalita informačného systému, ktorá simuluje prostredie informačného systému a jeho fungovanie, využíva údaje v ňom evidované a slúži na činnosti tretích osôb.

(15)
Elektronické služby podľa odseku 13 úrad poskytuje
a)
na základe písomnej dohody,

b)
prioritne na účely vedeckej, výskumnej alebo analytickej činnosti v oblasti územného plánovania alebo výstavby, na účely činností, ktoré prispievajú k rozvoju digitálnej ekonomiky, alebo činností, ktoré zlepšujú poskytovanie elektronických služieb verejnej správy,

c)
za úhradu; to neplatí, ak ide o poskytovanie osobám, ktoré sú oslobodené od správnych poplatkov, a osobám, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.

(16)
Úrad zabezpečí, aby poskytovaním elektronických služieb podľa odseku 13 nedošlo k ohrozeniu alebo obmedzeniu bezpečnosti, plynulosti a spoľahlivosti prevádzky informačného systému, k znemožneniu alebo sťaženiu plnenia povinností spojených s ochranou údajov v ňom evidovaných a nedošlo k poskytnutiu údajov, ktorých poskytnutím by mohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia osôb, obrany, bezpečnosti a vnútorného poriadku Slovenskej republiky, k ohrozeniu plnenia úloh spravodajskej služby alebo k odhaleniu jej zdrojov a prostriedkov. Verejné testovacie prostredie nesmie obsahovať osobné údaje.

(17)
Ak sa pri tvorbe alebo aktualizácii údajovej základne informačného systému vykonávajú geodetické a kartografické činnosti, podmienky ich vykonávania podľa osobitného predpisu o geodézii a kartografii musia byť dodržané.“.

19.
V § 27 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak to vyplýva z podnetu orgánu uvedeného v odseku 2 písm. d)“.
20.
V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
z podnetu zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva prijatého formou uznesenia.“.

21.
V § 28 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „vlastného podnetu“ vkladá čiarka a slová „vrátane podnetu zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva prijatého formou uznesenia“.
22.
V § 28 odsek 3 znie:

„(3)
Orgán územného plánovania obstaráva územnoplánovacie podklady na základe existujúcich údajov o území vedených v informačnom systéme alebo na základe prieskumu územia vlastným zisťovaním. Údajmi o území sú údaje o stave územia a súvisiacich právach, povinnostiach a obmedzeniach a údaje o zámeroch na uskutočnenie zmien na území. Orgán územného plánovania môže použiť aj územnoplánovací podklad spracovaný na základe dohody s inou osobou, ak takto spracovaný územnoplánovací podklad spĺňa podmienky kladené na osobu, ktorá je oprávnená ho spracovať, na jeho obsah a spôsob spracovania podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.“.

23.
V § 33 sa slová „zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „zmeny a doplnky záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie“ v príslušnom gramatickom tvare.
24.
V § 33 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v cykloch“, slová „doplnkov územného plánu obce“ sa nahrádzajú slovami „doplnkov záväznej časti územného plánu obce“ a na konci sa pripája táto veta: „Orgán územného plánovania obstará zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie aj na základe podnetu zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva prijatého formou uznesenia v termíne uvedenom v uznesení.“.
25.
V § 33 ods. 4 sa slová „primerane podľa § 31“ nahrádzajú slovami „primerane podľa § 29 ods. 1 písm. a) až c) a ak to nevylučuje povaha veci podľa § 31 rovnako“.
26.
§ 36 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Ak sa doručuje elektronický dokument, ktorý je adresátovi dostupný prostredníctvom informačného systému, možno doručenie elektronického dokumentu vykonať doručením informácie s priamym odkazom na miesto, kde je prostredníctvom informačného systému adresátovi dostupný.

(4)
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť sprístupní v informačnom systéme všetkým a piaty deň po dni sprístupnenia je dňom doručenia písomnosti. Ak koniec lehoty podľa prvej vety pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.“.

27.
V § 37 sa čiarka za slovom „zákona“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „doručovanie verejnou vyhláškou a ukladania pokút“.
28.
§ 38 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3)
Ak správca alebo prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy poskytuje údaje z tohto systému v rámci elektronickej komunikácie prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov alebo inej informačnej technológie obdobného účelu a centrálneho využitia, úrad má na účely zabezpečenia činností územného plánovania a výstavby právo na prístup k týmto údajom a metaúdajom aj bez žiadosti, automatizovaným spôsobom s nepretržitým prístupom prostredníctvom tohto modulu alebo informačnej technológie.

(4)
Správca alebo prevádzkovateľ iného zdroja údajov, z ktorého nemožno získať údaje podľa odseku 3, je povinný úradu na účely zabezpečenia činností územného plánovania a výstavby poskytovať údaje z iných zdrojov údajov, a to na žiadosť, bezodplatne, v elektronickej podobe, požadovanej štruktúre, dohodnutým spôsobom a aj opakovane. Správca alebo prevádzkovateľ iného zdroja údajov poskytuje spolu s údajmi z iného zdroja údajov aj metaúdaje k poskytovaným údajom, ak ich vytvára a eviduje. Správca alebo prevádzkovateľ iného zdroja údajov je povinný údaje a metaúdaje poskytnúť v rozsahu, v akom ich podľa osobitného predpisu je povinný v inom zdroji údajov evidovať, a ak tento rozsah nie je v osobitnom predpise ustanovený, tak v rozsahu, v akom ich v inom zdroji údajov eviduje.

(5)
Žiadosť podľa odseku 4 obsahuje najmä identifikáciu iného zdroja údajov, zoznam, štruktúru a rozsah požadovaných údajov a metaúdajov k nim, ako aj účel a dobu ich poskytovania. Podrobnosti o poskytovaní údajov podľa odseku 4 možno upraviť písomnou dohodou, najmä ak ide o konkrétne podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov, štruktúru a rozsah údajov a metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatných podrobností o spôsobe plnenia povinnosti poskytovať údaje; neuzavretie alebo zánik zmluvy nie je dôvodom na odklad alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 4. Dohoda podľa druhej vety sa na žiadosť správcu alebo prevádzkovateľa iného zdroja údajov uzatvára vždy, ak poskytovanie údajov spôsobom podľa odseku 4 nie je možné alebo ak je poskytovanie údajov podľa odseku 4 spojené s objektívnymi neprimeranými ťažkosťami.“.

29.
V § 39 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
obsah a spôsob spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov, všeobecné požiadavky na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia,“.

30.
V § 39 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
územnotechnické požiadavky na výstavbu,“.

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

31.
V § 39 ods. 2 sa slová „ktoré nesmú byť v rozpore so“ nahrádzajú slovami „a to v oblastiach ustanovených“ a slová „záväzným predpisom podľa odseku 1 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „záväznými predpismi podľa odseku 1 písm. b) a c)“.
32.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice môžu všeobecne záväzným nariadením v rámci osobitných podmienok na priestorové usporiadanie územia podľa odseku 2 tiež ustanoviť, že pre vybranú priestorovo-funkčnú časť alebo priestorovo-funkčný celok sa limit základného regulatívu neuplatní.“.

33.
V § 40 ods. 4 sa vypúšťajú slová „pre obstaranie zmien a doplnkov takejto územnoplánovacej dokumentácie a“ a pripája sa druhá veta, ktorá znie: „Pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, mesto Košice a krajské mestá je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá bola schválená do 31. marca 2024, aj podkladom pre obstaranie zmien a doplnkov takejto územnoplánovacej dokumentácie podľa doterajších predpisov, najneskôr však môže byť týmto postupom oznámené začatie obstarávania zmien a doplnkov do 31. marca 2028.“.
34.
V § 40 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Takúto územnoplánovaciu dokumentáciu je orgán územného plánovania povinný nahradiť územnoplánovacou dokumentáciou podľa tohto zákona do 31. marca 2032, inak stráca platnosť dňom 1. apríla 2032.“.
35.
V § 40 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Územnoplánovacia dokumentácia, ktorá bola schválená v období od 27. apríla 2022 podľa doterajších predpisov a bola v súlade so záverečným stanoviskom posúdenia strategického dokumentu, ak sa vypracovalo, sa považuje za návrh územnoplánovacej dokumentácie podľa tohto zákona a orgán územného plánovania z tohto návrhu obstará len spracovanie záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 ods. 7 tohto zákona a postupuje primerane ďalej podľa § 31 ods. 21 až 28; orgán územného plánovania môže takýto návrh predložiť aj na prerokovanie.“.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

36.
V § 40 ods. 10 sa slová „1. aprílu 2024“ nahrádzajú slovami „1. októbru 2024“ a na konci sa pripája táto veta: „Povinnosť poskytnúť údaje podľa prvej vety sa plní v rozsahu, v akom osobitný predpis ukladá povinnosť ich evidovať, a ak tento rozsah nie je v osobitnom predpise ustanovený, tak v rozsahu, v akom sú v informačnom systéme toho, kto ich poskytuje, evidované.“.
37.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Uznesenia zastupiteľstiev na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie schválené do 1. apríla 2024 sa považujú za podnety podľa § 27 ods. 2 písm. d) a § 28 ods. 2 v znení účinnom od 1. apríla 2024.“.

38.
V § 43 sa za slovo „účinnosť“ vkladajú slová „15. júna 2023 okrem § 1 až 7 a 9 až 42, ktoré nadobúdajú účinnosť“.

Čl. LIX

Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 1 písmeno o) znie:

„o)
vykonáva dohľad nad certifikáciou systému manažérstva zhotovovania vyhradených stavieb generálnym zhotoviteľom.“.

2.
V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až l) sa označujú ako písmená b) až k).

3.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú tieto vety: „O stavebnom zámere stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiacej s jadrovým zariadením rozhoduje a konanie o stavebnom zámere vedie stavebný úrad. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pre stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovým zariadením overuje projekt stavby, povoľuje skúšobnú prevádzku a predčasné užívanie stavby, vykonáva štátny stavebný dohľad a kolaudáciu.“.
4.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice možno v dohode uzatvorenej v súvislosti s investičnou činnosťou v meste alebo mestskej časti pre konkrétnu stavbu, zmenu stavby, stavebnú úpravu, konkrétne stavebné práce, odstránenie stavby, terénne úpravy, vonkajšie úpravy a konštrukcie dohodnúť odchýlky od záväznej časti územného plánu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi o hlavnom meste Slovenskej republiky a o meste Košice.“.
5.
V § 16 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vyhradené činnosti vo výstavbe podľa odseku 2 písm. b) a c) môže vo vzťahu k iným než vyhradeným stavbám vykonávať aj fyzická osoba, ktorá má osvedčenie o živnostenskom oprávnení na tieto činnosti vydané na základe skutočnosti, že táto osoba je odborne spôsobilou osobou podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach.“.
6.
V § 22 ods. 4 druhá veta znie: „Certifikáciu systému manažérstva zhotovovania vyhradených stavieb generálnym zhotoviteľom vykonáva na základe výsledku preverenia spôsobilosti generálneho zhotoviteľa vyhradenej stavby certifikačný orgán akreditovaný podľa predpisov o akreditácii orgánov posudzovania zhody.“.
7.
V § 23 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú slová „na stavbe“.
8.
V § 25 ods. 2 písm. b) sa slová „činností geodeta stavby na čas výstavby a kontrolovať jeho činnosť“ nahrádzajú slovami „geodetických a kartografických činností na stavbe geodetom“.
9.
§ 29 vrátane nadpisu znie:

㤠29
Geodet
(1)
Geodetom na účely tohto zákona je osoba, ktorá vykonáva geodetické a kartografické činnosti pri príprave a zhotovovaní stavby. Geodet musí spĺňať podmienky na výkon geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu.

(2)
Ak ide o vyhradenú stavbu, súbor stavieb alebo o rozsiahlu stavbu, na ktorej je potrebný väčší počet geodetov, hlavný geodet koordinuje pre jednotlivé stavby súboru stavieb alebo pre jednotlivé úseky alebo časti stavby jedného alebo niekoľkých geodetov.

(3)
Geodet je povinný
a)
zabezpečiť autorizačné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností oprávnenou osobou,

b)
spolupracovať s projektantom na príprave podkladov na vypracovanie projektovej dokumentácie a na vyhotovovaní vytyčovacích výkresov stavby,

c)
pri preberaní a odovzdávaní geodetických podkladov vyhotoviť protokol alebo záznam v stavebnom denníku,

d)
vyhotoviť projekt vytyčovacej siete a vybudovať vytyčovaciu sieť,

e)
uskutočniť v teréne merania potrebné na vytýčenie priestorovej polohy stavby a podrobné vytýčenie stavby,

f)
vykonávať priebežne kontrolné merania terénu, geometrických parametrov stavby a priestorovej polohy stavby,

g)
vyhotoviť projekt na meranie posunov a pretvorení a vykonávať meranie posunov a pretvorení stavby,

h)
vyhotoviť geodetickú časť dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, porealizačné zameranie stavby a geometrický plán na aktualizáciu katastrálneho operátu,

i)
vyhotoviť geodetické podklady na súborné spracovanie stavby v informačnom systéme.“.

10.
V § 31 ods. 3 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a iné konania, ktorých výsledkom je povolenie stavby,“.
11.
V § 31 ods. 5 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak stavebník nežiada rozhodovať len o niektorých stavbách podľa stavebného zámeru“.
12.
V § 31 ods. 7 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a obec v rozsahu vydávania záväzného stanoviska k súladu dohody uzatvorenej v spojení s investičnou činnosťou v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, a to v časti zhotovenia stavby, s návrhom stavebného zámeru“.
13.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ak sa doručuje elektronický dokument, ktorý je adresátovi dostupný prostredníctvom informačného systému, možno doručenie elektronického dokumentu vykonať doručením informácie s priamym odkazom na miesto, kde je prostredníctvom informačného systému adresátovi dostupný.“.

14.
V § 36 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
obci, na ktorej území sa majú uskutočniť stavebné práce, na účel získania záväzného stanoviska, či je návrh stavebného zámeru v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce; ak ide o územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavu, zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ustanoví, či sa doručuje mestu, mestskej časti alebo obom,“.

15.
V § 36 ods. 3 prvej vete sa za prvú vetu vkladá táto nová druhá veta: „Osobitný zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave môže pre mesto a mestské časti ustanoviť lehoty podľa prvej vety inak, najviac však v trvaní nepresahujúcom trvanie lehôt podľa prvej vety o viac než 15 dní.“.
16.
V § 38 ods. 8 druhej vete sa na konci pripája čiarka a slová „a to v rozsahu všetkých alebo len niektorých stavieb podľa schváleného stavebného zámeru“.
17.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Schváleným stavebným zámerom je stavebný zámer vo vyhotovení, ktoré bolo podkladom pre vydanie rozhodnutie o povolení stavby.“.

18.
V § 40 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.
19.
V § 41 odsek 5 znie:

„(5)
Ak ide o jednoduchú stavbu, ktorej stavebný zámer je spracovaný v podrobnosti projektu stavby, overenie projektu sa nevyžaduje a rozhodnutie o povolení stavby je zároveň overením projektu stavby. Ak ide o jednoduchú stavbu, na účely zhotovenia ktorej je nevyhnutné nadobudnúť právo vyvlastnením, prvá veta sa nepoužije.“.

20.
V § 45 ods. 2 písmeno h) znie:

„h)
geodetická časť dokumentácie skutočného zhotovenia stavby a dokumentácia porealizačného zamerania stavby geodetom,“.

21.
V § 45 ods. 6 sa slová „preruší konanie“ nahrádzajú slovami „preruší kolaudáciu“ a slová „kolaudačné konanie“ sa nahrádzajú slovom „kolaudáciu“.
22.
V § 45 ods. 8 sa slová „kolaudačné konanie“ nahrádzajú slovom „kolaudáciu“.
23.
V § 59 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „s oprávnením“.
24.
V § 62 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
náležitosti jednotlivých druhov podaní,“.

25.
V § 62 ods. 1 písm. e) sa za slová „podrobnosti o“ vkladajú slová „postavení a činnosti geodeta pri príprave a zhotovovaní stavby a o“.
26.
V § 65 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10)
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydané podľa doterajších predpisov, ktoré nezaniklo podľa odseku 9, je rozhodnutím o povolení stavby podľa tohto zákona. Dokumentácia na územné rozhodnutie o umiestnení stavby podľa doterajších predpisov, na základe ktorej bolo vydané územné rozhodnutie podľa prvej vety, je schváleným stavebným zámerom podľa tohto zákona. Ak bude územné rozhodnutie o umiestnení stavby podľa prvej vety a dokumentácia na územné rozhodnutie o umiestnení stavby podľa druhej vety podkladom na vypracovanie projektu podľa tohto zákona, k vypracovanému projektu sa môže vyjadriť dotknutý orgán a dotknutá právnická osoba, ktoré by sa inak mohli vyjadriť k žiadosti o stavebné povolenie podľa doterajších predpisov.“.

Doterajšie odseky 10 až 16 sa označujú ako odseky 11 až 17.

27.
V § 65 ods. 11 prvá veta znie: „Konania vo vzťahu k stavbám jadrových zariadení a stavbám súvisiacich s jadrovým zariadením v areáli jadrového zariadenia začaté na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky a právoplatne neskončené do 31. marca 2030 sa dokončia na Úrade jadrového dozoru podľa doterajších predpisov.“ a v druhej vete sa slová „31. marca 2027“ nahrádzajú slovami „31. marca 2030“.
28.
V § 65 ods. 13 sa slová „31. marca 2025“ nahrádzajú slovami „1. októbra 2024“.
29.
Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠65a
Zrušenie Slovenskej stavebnej inšpekcie
(1)
Zrušuje sa Slovenská stavebná inšpekcia, zriadená zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

(2)
Pôsobnosť Slovenskej stavebnej inšpekcie v oblasti štátneho stavebného dohľadu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov je pôsobnosťou stavebného úradu vykonávať štátny stavebný dohľad podľa tohto zákona.

(3)
Konania v oblasti podľa odseku 2, ktoré do 31. marca 2024 začali a ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. aprílom 2024, dokončí stavebný úrad podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní podľa prvej vety nastali pred 1. aprílom 2024, zostávajú zachované.

(4)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 2 pojem „Slovenská stavebná inšpekcia“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „stavebný úrad“ v príslušnom tvare.

(5)
V súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa odseku 2 prechádzajú od 1. apríla 2024 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov zo Slovenskej stavebnej inšpekcie na úrad. Majetok štátu, ktorý bol k 31. marcu 2024 v správe Slovenskej stavebnej inšpekcie a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 2, prechádza od 1. apríla 2024 do správy úradu. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu určí úrad ako orgán, ktorý vo vzťahu k Slovenskej stavebnej inšpekcie vykonáva funkciu zriaďovateľa.“.

30.
V prílohe č. 4 ods. 2 písmeno g) znie:

„g)
letiskové stavby a stavby pre letecké pozemné zariadenia,“.

31.
Príloha č. 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Dokument „Národný dokument: Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Požiadavky na systém manažérstva“ (ďalej len „národný dokument“), ako aj každú jeho zmenu pripravuje reprezentatívne združenie zhotoviteľov stavieb. Na účely tohto zákona je reprezentatívnym združením zhotoviteľov stavieb právnická osoba, ktorá pôsobí najmenej v štyroch krajoch, združuje zhotoviteľov stavieb, ktorí spolu zamestnávajú najmenej 50 000 zamestnancov v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, je členom Európskej federácie stavebného priemyslu (FIEC), je príslušná na uzatváranie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v odvetví stavebníctva a vykonáva činnosť najmenej päť rokov.

(4)
Návrh národného dokumentu a návrh zmeny národného dokumentu predkladá reprezentatívne združenie zhotoviteľov stavieb Slovenskej národnej akreditačnej službe na posúdenie formálnych náležitostí akreditačných požiadaviek ustanovených v národnom dokumente. Sprístupnenie národného dokumentu zabezpečí úrad vždy v úplnom znení na svojom webovom sídle a v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zabezpečí zverejnenie informácie o sprístupnení národného dokumentu a zmeny národného dokumentu, ako aj o mieste sprístupnenia. Národný dokument v znení sprístupnenom podľa predchádzajúcej vety je iným normatívnym dokumentom na účely určenia požiadaviek pre akreditáciu certifikačných orgánov, ktoré vykonávajú certifikáciu systému manažérstva zhotovovania vyhradených stavieb generálnym zhotoviteľom a slúži na účely vykonávania certifikácie systému manažérstva zhotovovania vyhradených stavieb generálnym zhotoviteľom.“.

32.
Slová „geodet stavby“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovom „geodet“ v príslušnom tvare.“.

Čl. LX

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2023 okrem čl. V bodov 8 a 9 a čl. VI bodov 1 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2023, čl. V bodov 5, 6, 11 a 12, čl. VI bodov 6 a 8, čl. XLVIII bodu 15 a čl. LVII bodov 2 až 8 a bodu 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023, čl. LVIII bodov 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2023, čl. L bodu 17, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čl. I bodov 1 až 3 a 7, čl. II bodov 1 a 6, čl. III bodov 2, 3 a 5, čl. IV bodov 2 až 5 a 6, čl. V bodov 1 až 4, 7, 10, 13 a 14, čl. VI bodov 5 a 7, čl. VII bodov 1 a 2, čl. VIII bodov 1, 6, 10, 11 a 13, čl. IX bodu 6, čl. X bodov 11, 13, 15 až 17, 19, 20, 22, 24, 27 až 35, 37, 38, 41, 45, 48, 50 až 55, 57, 60 až 64, 67, 68, 70, 71, 74, 78, 85 až 91, 95 až 100, 103, 105 až 108 a 110, čl. XII bodov 1, 3 až 5, 9, 11 a 12, čl. XIII bodu 8, čl. XIV bodov 2, 4 a 5, čl. XV bodu 6, čl. XVI bodov 2 a 3, čl. XVII bodov 1, 2 a 4, čl. XVIII bodu 1, čl. XIX bodov 1 a 3, čl. XXI bodov 1 až 7, 9 až 12, § 30 ods. 1 a 2 v bode 13, 14 až 34, 36 až 45 a § 57i a 57j v bode 46, čl. XXIII bodov 1, 2 a 13, čl. XXVI bodu 4, čl. XXVII, čl. XXIX bodov 2 a 3, čl. XXXI, čl. XXXII bodu 1, čl. XXXIII bodov 1, 3 až 8, 10 a 11, čl. XXXVI bodu 5, čl. XXXVII bodov 1, 2, 4, 9, 14 až 16, 18, 19 a 21, čl. XXXVIII bodov 5 a 7, čl. XLII bodu 2, čl. XLIII bodov 6 a 7, čl. XLIV bodov 3, 16 a 17, čl. XLVIII bodov 3 a 21, čl. L bodov 1 až 16 a 18 až 20, čl. LI bodu 3, čl. LII, čl. LIII bodov 1, 3 až 7, 10 až 12 a § 19b v bode 16, čl. LVII bodu 17 a čl. LVIII bodov 1 a 8 až 37, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024, a čl. I bodov 4 až 6 a 8 až 20, čl. II bodov 2 až 5 a 7, čl. III bodov 1 a 4, čl. IV bodu 1, čl. VII bodu 3, čl. VIII bodov 2 až 5, 7 až 9, 12 a 14 až 16, čl. IX bodov 1 až 5 a 7 až 10, čl. X bodov 1 až 10, 12, 14, 18, 21, 23, 25, 26, 36, 39, 40, 42 až 44, 46, 47, 49, 56, 58, 59, 65, 66, 69, 72, 73, 75 až 77, 79 až 84, 92 až 94, 101, 102, 104 a 109, čl. XI, čl. XII body 2, 6 až 8 a 10, čl. XIII bodov 1 až 7 a 9 až 18, čl. XIV bodov 1, 3 a 6 až 10, čl. XV bodov 1 až 5, čl. XVI bodu 1, čl. XVII bodov 3 a 6 až 8, čl. XVIII bodov 2 až 6, čl. XIX bodov 2 a 4, čl. XX, čl. XXI bodov 8, § 30 ods. 3 v bode 13, bodu 35 a § 57k v bode 46, čl. XXII, čl. XXIII bodov 9 až 12, 14 a 15, čl. XXIV, čl. XXV, čl. XXVI bodov 1 až 3 a 5, čl. XXVIII, čl. XXIX bodov 1 a 4 až 9, čl. XXX, čl. XXXII bodov 2 až 6, čl. XXXIII bodov 2, 8 a 9, čl. XXXIV, čl. XXXV, čl. XXXVI bodov 1 až 4 a 6 až 8, čl. XXXVII bodov 3, 5 až 8, 10 až 13, 17, 20 a 22, čl. XXXVIII bodov 1 až 4, 6 a 8 až 10, čl. XXXIX až XLI, čl. XLII bodov 1 a 3, čl. XLIII bodov 1, 2, 4, 5, 8 až 10, čl. XLIV bodov 1, 2, 4 až 15 a 18 až 26, čl. XLV až XLVII, čl. XLVIII bodov 1, 2, 4 až 14, 16 až 20 a 22 až 26, čl. XLIX, čl. LI bodov 1, 2 a 4 až 13, čl. LIII bodov 2, 8, 9, 13 až 15 a § 19c v bode 16, čl. LIV až LVI, čl. LVII bodov 1, 9 až 16 a 18 až 20 a čl. LIX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2025.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore