Zákon o pohrebníctve 131/2010 účinný od 01.01.2020 do 30.11.2022

Platnosť od: 02.04.2010
Účinnosť od: 01.01.2020
Účinnosť do: 30.11.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD307DS2EUPPČL1

Zákon o pohrebníctve 131/2010 účinný od 01.01.2020 do 30.11.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 131/2010 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 398/2019

Legislatívny proces k zákonu 398/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o pohrebníctve

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických ...

§ 2 - Základné pojmy
(1)

Na účely tohto zákona

a)
ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,1)
b)
ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c)
počiatočná starostlivosť o mŕtveho je krátkodobé opatrenie vykonané na mieste úmrtia a príprava na prepravu, ...
d)
zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od momentu smrti po pochovanie, ...
e)
zaobchádzanie s ľudskými ostatkami je exhumácia, manipulácia, preprava a opätovné pochovanie,
f)
úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy; zahŕňa najmä umývanie, kozmetickú ...
g)
balzamovanie je úprava ľudských pozostatkov zamedzujúca rozvoju posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými ...
h)
konzervácia je úprava ľudských pozostatkov prostriedkami spomaľujúcimi rozvoj posmrtných zmien vyvolaných ...
i)
transportná rakva je rakva určená na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
j)
transportný vak je nepriepustný obal, ktorý slúži na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo ľudských ...
k)
konečná rakva (ďalej len „rakva“) je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú,
l)
preprava je vnútroštátna alebo medzinárodná preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov po zemi, ...
m)
miestna preprava je preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov počas pohrebného sprievodu, ...
n)
pohrebný sprievod je sprievod ľudí, ktorí idú peši za rakvou v rámci obce,
o)
pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky na verejnom ...
p)
opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta pochovania na iné miesto,
q)
pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený s obradom,
r)
spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
s)
krematórium je budova vybavená zariadeniami určenými na spopolňovanie ľudských pozostatkov a ľudských ...
t)
obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením ...
u)
pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka,
v)
cintorín je pohrebisko určené na pochovanie,
w)
kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených, uzavretých ...
x)
urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov ...
y)
urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme,
z)
márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,
aa)
hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na ...
ab)
hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami alebo ...
ac)
prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev s ľudskými pozostatkami ...
ad)
dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch alebo viacerých ...
ae)
hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na ukladanie ...
af)
exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované,
ag)
skrývka je vrstva zeme, ktorá sa pred zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky odstraňuje,
ah)
služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby spojené s údržbou ...
ai)
pieta je spôsob dôstojného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami pred ich pochovaním, počas pohrebného ...
aj)
poverená pohrebná služba je pohrebná služba poverená obstarávateľom pohrebu zabezpečiť činnosti podľa ...
ak)
ekologické pochovanie je uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisku ...
(2)

Ustanovenie § 2 ods. 1 písm. b), d), e), k) až ab), ad) až af), ai) až ak), § 3, § 4 ods. 1 písm. f), ...

Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami
§ 3
(1)

Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené.

(2)

S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby nedošlo k ohrozeniu ...

(3)

Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, ...

(4)

Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia. Ľudské ...

(5)

Časti ľudského tela, orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné, ...

(6)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť5) (ďalej len ...

(7)

Rodič potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže najneskôr do štyroch dní ...

(8)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu ľudského plodu alebo k predčasnému ...

(9)

Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená pravými kiahňami, antraxom (slezinovou sneťou), ...

(10)

Ak bola osoba v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela6) ...

(11)

Pri úmrtí osoby, ktorej boli pri liečbe implantované uzavreté rádioaktívne žiariče alebo aplikované ...

(12)

Ľudské pozostatky sa môžu vystavovať len v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) a c). Inak vystavovať ľudské ...

a)
historických zbierok v múzeách a múzejných zariadeniach,
b)
archeologických nálezov,7b) krýpt, kostníc,
c)
náboženských relikvií,
d)
iných miest s ľudskými pozostatkami sprístupnenými verejnosti podľa osobitného predpisu.7c)
(13)

Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami pri úmrtí na námornej lodi upravuje osobitný predpis.8)

§ 4
(1)

Pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami je zakázané

a)
upravovať ľudské pozostatky, konzervovať, balzamovať alebo vystaviť počas obradu ľudské pozostatky osoby ...
b)
vystaviť ľudské pozostatky pred ich pochovaním v otvorenej rakve, ak uplynuli viac ako tri dni od úmrtia ...
c)
vystaviť konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred ich pochovaním v rozpore s podmienkami ...
d)
zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ktoré sú kontaminované rádionuklidmi alebo ...
e)
spopolniť ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila,
f)
zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa dotýka dôstojnosti ...
(2)

Zakázané je ponúkať, propagovať a informovať o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, ktoré ...

§ 5
(1)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb ...

a)
ponechať mŕtve telo po dobu dvoch hodín od úmrtia na lôžku,
b)
oznámiť bezodkladne úmrtie osoby blízkej osobe mŕtveho;13) ak takých osôb niet, úmrtie sa oznamuje obci ...
c)
viesť záznam o oznámení úmrtia blízkej osobe alebo obci podľa prílohy č. 1,
d)
vydať bezodkladne ľudské pozostatky poverenej pohrebnej službe,
e)
viesť záznam o odovzdaní ľudských pozostatkov podľa prílohy č. 2,
f)
zabezpečiť, aby sa v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb a v ich areáloch neponúkali, ...
g)
zabezpečiť označenie ľudských pozostatkov pred ich odovzdaním poverenej pohrebnej službe; označenie ...
(2)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je ďalej povinný

a)
uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia, ak zdravotnícke zariadenie nemá chladiace zariadenie ...
b)
vypracovať cenník14) za uloženie ľudských pozostatkov po plynutí lehoty 48 hodín od úmrtia osoby,
c)
oznámiť úmrtie poskytovateľovi sociálnych služieb, ak osoba, ktorej sa poskytovala ústavná zdravotná ...
d)
odstrániť pred odovzdaním ľudských pozostatkov pohrebnej službe z nich zdravotnícky materiál a hygienické ...
e)
vydať bezodkladne potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod okrem biologického materiálu ...
1.
poverenej pohrebnej službe na pochovanie, ak rodič o jeho vydanie písomne požiadal, alebo
2.
na vykonanie pitvy,14a)
f)
zakázať vstup pohrebným službám do iných priestorov zdravotníckeho zariadenia okrem vyčlenenej miestnosti ...
(3)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri úmrtí osoby, ktorej sa pri liečbe aplikoval rádionuklid,14b) ...

a)
miestnosti vyčlenenej na dočasné uloženie mŕtvych; ak sa v priestoroch susediacich s miestnosťou vyčlenenou ...
b)
chladiaceho zariadenia s trvalým udržaním teploty v rozmedzí od 0 °C do 5 °C,
c)
mraziaceho zariadenia s trvalým udržaním teploty nižšej ako −10 °C, ak od zistenia úmrtia lekárom, ktorý ...
(4)

Pracovisko úradu pre dohľad je povinné zabezpečiť, aby ľudské pozostatky pred odovzdaním poverenej pohrebnej ...

a)
zašité, umyté a bol z nich odstránený zdravotnícky materiál a hygienické potreby,
b)
označené podľa odseku 1 písm. g).
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
§ 6
(1)

Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa môžu prepravovať po pozemných komunikáciách len vo vozidle ...

(2)

Vozidlo, ktoré je upravené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov po pozemných komunikáciách, ...

(3)

Vozidlo určené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „vozidlo“) musí mať ...

(4)

Ložný priestor vozidla sa musí dezinfikovať po každej preprave mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia nakazený ...

(5)

Vozidlo musí byť vybavené jednorazovými uterákmi a jednorazovými ochrannými rukavicami a dezinfekčným ...

(6)

Účel využívania vozidla a jeho vybavenie chladiacim zariadením musí byť vyznačený v osvedčení o evidencii ...

(7)

Na vozidlo, ktoré je určené na miestnu prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, sa nevzťahujú ...

(8)

Na vozidlo určené na prepravu potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu sa ...

(9)

Preprava potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu musí byť doložená vypísanou ...

(10)

Preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ktorých úmrtie nie je doložené úplne vypísaným ...

§ 7
(1)

Ľudské pozostatky pri preprave na miesto vystavenia, pohrebu alebo pochovania musia byť oblečené a uložené ...

(2)

Medzinárodná preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná ...

(3)

Ak sa preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov uskutočňuje z územia štátu, ktorý nie je ...

(4)

Pas pre mŕtvolu vydáva

a)
samosprávny kraj,
b)
regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak bol mŕtvy nakazený nebezpečnou chorobou, alebo
c)
pracovisko úradu pre dohľad, ak sa vykonala pitva.
§ 8 - Prevádzkovanie pohrebnej služby
(1)

Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou.18)

(2)

Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa

a)
počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky,
b)
úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
c)
prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a prepravu potrateného ľudského plodu alebo predčasne ...
d)
miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie.
(3)

Prevádzkovanie pohrebnej služby môže ďalej zahŕňať činnosti, ktoré súvisia s pohrebom, a to

a)
predaj rakiev a smútočných potrieb,
b)
zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu,
c)
poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom.
(4)

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu (ďalej len „prevádzkovateľ ...

a)
prevziať bez zbytočného odkladu na požiadanie obstarávateľa pohrebu ľudské pozostatky, ak je úmrtie ...
1.
listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom,6) ktorý vykonal prehliadku ...
2.
pasom pre mŕtvolu,17) ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
b)
prevziať bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky na výzvu lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho ...
c)
prevziať, ak je poverenou pohrebnou službou, potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod ...
1.
od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo
2.
z pracoviska úradu pre dohľad,
d)
viesť evidenciu o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ktorá obsahuje
1.
meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo, ak bolo pridelené, ...
2.
dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
3.
dátum a hodinu odovzdania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pohrebisko, do krematória alebo ...
4.
doklady o mŕtvom, ktoré sa pohrebnej službe odovzdali,
5.
dátum a hodinu uloženia ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia,
6.
evidenčné číslo vozidla, ktoré ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky prepravilo,
e)
viesť evidenciu o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá ...
f)
postupovať po prevzatí ľudských pozostatkov podľa údajov uvedených v liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom ...
g)
mať k dispozícii chladiace zariadenie a mraziace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov, ktoré ...
h)
ukladať ľudské pozostatky do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie ...
i)
pochovávať ľudské pozostatky a ľudské ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 19 ods. 1, ...
j)
zabezpečiť prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vozidlom podľa § 6,
k)
mať k dispozícii aspoň dve transportné rakvy alebo dva transportné vaky,
l)
mať vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov zodpovedajúci požiadavkám na pracovné prostredie,19) ...
m)
zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania; umožniť prítomnosť obstarávateľovi pohrebu a ...
n)
poskytovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky21) používané pri manipulácii s ľudskými ...
o)
vykonávať dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných ...
p)
označiť rakvu, transportnú rakvu alebo transportný vak identifikačnými údajmi mŕtveho podľa § 7 ods. ...
q)
vypracovať podľa § 9 prevádzkový poriadok pohrebnej služby a
1.
predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
2.
predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu prevádzkového poriadku, ...
r)
dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebnej služby,
s)
zabezpečiť, aby manipuláciu s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami pri výkone činnosti pohrebnej ...
t)
zakázať pozostalým vstup do priestorov, v ktorých je umiestnené chladiace zariadenie a mraziace zariadenie, ...
u)
umiestniť na viditeľnom a dostupnom mieste cenník pohrebných služieb.
(5)

Prevádzkovateľ pohrebnej služby nesmie na prevádzkovanie tejto služby využívať chladiace zariadenia ...

(6)

Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ pohrebnej služby ...

§ 9 - Prevádzkový poriadok pohrebnej služby

Prevádzkový poriadok pohrebnej služby obsahuje

a)

identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby,

b)

rozsah poskytovaných služieb,

c)

postup pri prijímaní ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a postup pri prijímaní potrateného ľudského ...

d)

postup pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami vrátane prepravy,

e)

spôsob vedenia evidencie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami podľa § 8 ods. ...

f)

spôsob vedenia evidencie o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ...

g)

postup pri vykonávaní dezinfekcie vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení ...

§ 10 - Zriadenie krematória
(1)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva má v územnom konaní o zriadení krematória postavenie dotknutého ...

(2)

Ochranné pásmo krematória je 100 m od hranice pozemku krematória; v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ...

(3)

Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku. Náklady ...

§ 11 - Prevádzkovanie krematória
(1)

Prevádzkovanie krematória je živnosťou.18)

(2)

Prevádzkovanie krematória zahŕňa

a)
prevzatie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a ich dočasné uloženie do spopolnenia,
b)
spopolňovanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
c)
úpravu popola, uloženie popola do urny, skladovanie a odovzdávanie urien.
(3)

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje krematórium (ďalej len „prevádzkovateľ ...

a)
prevziať od pohrebnej služby ľudské pozostatky a ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené
1.
listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom,6) ktorý vykonal prehliadku ...
2.
pasom pre mŕtvolu,17) ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
b)
viesť evidenciu o spopolnených ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkoch, ktorá obsahuje
1.
meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo, ak bolo pridelené, ...
2.
dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
3.
doklady o mŕtvom, ktoré sa prevádzkovateľovi krematória odovzdali,
4.
dátum a hodinu uloženia do chladiaceho zariadenia,
5.
evidenčné číslo vozidla, ktorým boli ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky prepravené,
6.
dátum spopolnenia a číslo záznamu o spopolnení,
7.
dátum výzvy obstarávateľovi pohrebu na prevzatie urny s popolom,
8.
dátum vydania urny s popolom vrátane mena, priezviska a adresy príjemcu,
9.
dátum uloženia popola na pohrebisku,
10.
dátum likvidácie obrazovej dokumentácie,
c)
viesť evidenciu o spopolnení potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá ...
d)
v krematóriu spopolňovať len ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky,
e)
ukladať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky až do spopolnenia do chladiaceho zariadenia, ktoré spĺňa ...
f)
umožniť účasť obstarávateľa pohrebu alebo blízkych osôb v čase konečného uzavretia rakvy a pri jej vkladaní ...
g)
zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví ...
h)
zabezpečiť, aby rakva s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami bola pred vložením do žiaroviska ...
i)
zabezpečiť prostredníctvom videozáznamu monitorovanie procesu spopolňovania z dôvodu nezameniteľnosti ...
j)
uložiť popol spolu so značkou podľa písmena h) do pevne uzatvárateľnej urny a označiť ju číslom záznamu ...
k)
vyzvať obstarávateľa pohrebu na prevzatie urny a vydať urnu s popolom poverenej pohrebnej službe, obstarávateľovi ...
l)
vypracovať podľa § 12 prevádzkový poriadok krematória a
1.
predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
2.
predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu prevádzkového poriadku, ...
m)
dodržiavať prevádzkový poriadok krematória,
n)
umiestniť na viditeľnom a dostupnom mieste cenník služieb.
(4)

Prevádzkovateľ krematória je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup do krematória ...

§ 12 - Prevádzkový poriadok krematória

Prevádzkový poriadok krematória obsahuje

a)

identifikačné údaje prevádzkovateľa krematória,

b)

postup pri prijímaní ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkov a postup pri prijímaní potrateného ľudského ...

c)

spôsob vedenia evidencie o spopolnených ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkoch podľa § 11 ods. 3 ...

d)

spôsob vedenia evidencie o spopolnení potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu ...

e)

spôsob uloženia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do spopolnenia,

f)

podmienky spopolňovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

g)

postup pri uskladňovaní a vydávaní urien s popolom,

h)

postup pri nakladaní urny s popolom, ak nebola prevzatá,

i)

postup pri vykonávaní dezinfekcie pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných ...

j)

podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby do krematória.

§ 13 - Balzamovanie a konzervácia
(1)

Balzamovanie a konzervácia je živnosťou.18)

(2)

Prevádzkovanie balzamovania alebo konzervácie zahŕňa

a)
prevzatie ľudských pozostatkov na balzamovanie alebo konzerváciu a ich dočasné uloženie,
b)
balzamovanie,
c)
konzerváciu,
d)
odovzdanie balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov s dokladom o vykonaní balzamovania ...
(3)

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje balzamovanie a konzerváciu (ďalej len ...

a)
prevziať ľudské pozostatky len vtedy, ak je úmrtie doložené
1.
listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom,6) ktorý vykonal prehliadku ...
2.
pasom pre mŕtvolu,17) ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
b)
viesť evidenciu balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov, ktorá obsahuje
1.
meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia a dátum a miesto úmrtia, rodné číslo, ak bolo pridelené, ...
2.
dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov,
3.
dátum vydania balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov vrátane mena, priezviska a adresy ...
c)
zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania,
d)
zabezpečiť dezinfekciu a sterilizáciu pracovných nástrojov a prístrojov, mechanickú očistu a dezinfekciu ...
e)
nakladať s odpadmi podľa osobitného predpisu,4)
f)
vypracovať podľa § 14 prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie a
1.
predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
2.
predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu prevádzkového poriadku, ...
g)
dodržiavať prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie.
§ 14 - Prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie

Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje

a)

identifikačné údaje prevádzkovateľa balzamovania a konzervácie,

b)

spôsob vedenia evidencie balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov podľa § 13 ods. 3 písm. ...

c)

podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov,

d)

postup pri vykonávaní dezinfekcie pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných ...

§ 15 - Zriadenie pohrebiska
(1)

Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku ...

(2)

Ak je kapacita pohrebísk v katastrálnom území obce nedostatočná, obec je povinná určiť priestor na rozšírenie ...

(3)

Rozšírenie existujúcich pohrebísk alebo zriadenie nového pohrebiska v obci nie je možné v inundačnom ...

(4)

Ak má pohrebisko vybudovanú márnicu, musí byť vybavené chladiacim zariadením podľa § 8 ods. 4 písm. ...

(5)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva má v územnom konaní o zriadení pohrebiska postavenie dotknutého ...

(6)

Ak sa má na pohrebisku pochovávať do hrobov a hrobiek, žiadosť o zriadenie nového pohrebiska musí obsahovať ...

(7)

Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska; obec vo všeobecne záväznom ...

(8)

Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku. Náklady ...

§ 16 - Neverejné pohrebisko

Neverejné pohrebisko je určené na pochovávanie príslušníkov cirkví, ktorým vnútorné predpisy neumožňujú ...

§ 17 - Prevádzkovanie pohrebiska
(1)

Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom právnickej osoby na tento účel zriadenej ...

(2)

Ak obec prevádzkuje pohrebisko prostredníctvom iného prevádzkovateľa pohrebiska, prevádzkovanie pohrebiska ...

(3)

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa

a)
vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b)
vykonávanie exhumácie,
c)
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d)
správu pohrebiska,
e)
správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované,
f)
údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
(4)

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebisko (ďalej len „prevádzkovateľ ...

a)
viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na
1.
evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať
1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky ...
1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, ...
1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak je ...
1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta25) (ďalej len „nájomná zmluva“) a údaje o zmene ...
1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť ...
1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
2.
evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
2b) zrušení pohrebiska,
b)
zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví a ...
c)
vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19,
d)
zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1,
e)
dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3,
f)
dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1,
g)
pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22,
h)
nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,4)
i)
chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
j)
umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,
k)
umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod,
l)
zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek podľa § 19 ...
(5)

Ak obec nie je prevádzkovateľom pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska je okrem povinností uvedených ...

a)
predložiť obci na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska a predkladať obci na schválenie aj jeho ...
b)
evidenciu pohrebiska odovzdať najneskôr v deň ukončenia prevádzkovania pohrebiska príslušnej obci,
c)
bezodkladne informovať obec o zákaze pochovávania,
d)
po uplynutí výpovednej lehoty nájomnej zmluvy odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie ...
(6)

Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko ...

(7)

Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska.

(8)

Pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázané.

§ 18 - Prevádzkový poriadok pohrebiska
(1)

Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska,
b)
rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
c)
povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
d)
povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti ...
e)
čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
f)
spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,
g)
dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3,
h)
spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a),
i)
spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu,4)
j)
podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko,
k)
podmienky ekologického pochovávania, ak prevádzkovateľ pohrebiska takéto pochovávanie umožňuje,
l)
cenník služieb.
(2)

Prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec všeobecne záväzným nariadením. Prevádzkový poriadok pohrebiska ...

§ 19 - Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
(1)

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako ...
b)
dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c)
bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d)
rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m; ...
(2)

Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c).

(3)

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy ...

(4)

Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa ...

(5)

Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné ...

(6)

Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami; rakva ...

(7)

Ľudské ostatky je možné exhumovať na

a)
príkaz sudcu alebo prokurátora,28) alebo
b)
žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť ...
(8)

Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ...

a)
vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej ...
b)
list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,6)
c)
nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku, ...
d)
identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
(9)

Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o nej súd.

(10)

Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.29)

(11)

Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

§ 20 - Zákaz pochovávania
(1)

Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej ...

(2)

Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, možno ďalej pochovávať iným ...

§ 21 - Nájomná zmluva
(1)

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.25)

(2)

Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na ...

(3)

Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a ...

(4)

Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové ...

§ 22 - Výpoveď nájomnej zmluvy
(1)

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy najmenej ...

(2)

Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak

a)
závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b)
sa pohrebisko zruší,
c)
nájomca ani po upozornení podľa odseku 1 nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
(3)

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) a b), musí ...

(4)

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) a b), je ...

(5)

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c), je povinný ...

(6)

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c) a nájomca ...

(7)

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c) a nájomca ...

(8)

Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 6 a 7, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového ...

§ 23 - Zrušenie pohrebiska
(1)

Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku. ...

(2)

Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 len z dôvodov uvedených ...

(3)

Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a preloženie ľudských ...

(4)

Ak sa pohrebisko zrušilo, musí sa premiestniť trávový porast a skrývka na

a)
rozptylovej lúke do hĺbky 10 cm,
b)
vsypovej lúke do hĺbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia popola.
(5)

Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa pohrebisko zrušilo, ...

(6)

Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len ...

(7)

Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.27)

§ 24 - Povinnosti nájomcu hrobového miesta

Nájomca hrobového miesta je povinný

a)

dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,

b)

užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,

c)

udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť ...

d)

písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie ...

e)

udržiavať poriadok na pohrebisku.

§ 25 - Povinnosti návštevníka pohrebiska

Návštevník pohrebiska je povinný

a)

dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov,

b)

zachovávať dôstojnosť pohrebiska.

§ 26 - Odborná spôsobilosť a odborná príprava
(1)

Na prevádzkovanie pohrebnej služby, na prevádzkovanie pohrebiska a na prevádzkovanie krematória je potrebná ...

(2)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie balzamovania a konzervácie sa vydá, ak má žiadateľ ...

(3)

Náležitosti žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti ...

(4)

Odborná spôsobilosť sa uzná osobám, ktoré získali kvalifikáciu v iných členských štátoch Európskej únie ...

(5)

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa

a)
prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na dohodovanie pochovania ...
b)
právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami ...
(6)

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa

a)
prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na dohodnutie pochovania ...
b)
právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami ...
c)
všeobecnú časť v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými ...
(7)

Odborná príprava na prevádzkovanie krematória zahŕňa

a)
prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými ...
b)
právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na úpravu zaobchádzania s ľudskými ...
§ 27 - Orgány dozoru

Orgány výkonu dozoru na úseku pohrebníctva sú:

a)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“),36)

b)

regionálne úrady verejného zdravotníctva,37)

c)

obce.

§ 28 - Úrad verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva pri výkone dozoru na úseku pohrebníctva

a)

riadi a koordinuje dozor,

b)

je odvolacím orgánom38) vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva. ...

§ 29 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva pri výkone dozoru na úseku pohrebníctva

a)

vydáva vyjadrenie podľa § 19 ods. 8 písm. a),

b)

vydáva zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1,

c)

podáva podnet na zrušenie pohrebiska podľa § 23 ods. 2,

d)

vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona,

e)

ukladá náhradu nákladov podľa § 31,

f)

prejednáva priestupky podľa § 32,

g)

prejednáva iné správne delikty podľa § 33,

h)

vydáva pokyny na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami podľa § 3 ods. 11 ako orgán štátnej správy v ...

§ 30 - Obec
(1)

Obec na úseku pohrebníctva

a)
schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska podľa § 17 ods. 5 písm. a),
b)
nariaďuje zrušenie pohrebiska podľa § 23 ods. 1,
c)
zabezpečuje v súlade s osobitným predpisom39) plnenie činností, a to
1.
§ 11 ods. 4, § 17 ods. 4 písm. a), c) až j) a ods. 6,
2.
§ 18 ods. 2,
3.
§ 19 ods. 1 až 6,
4.
§ 23 ods. 6.
d)
prejednáva priestupky podľa § 32.
(2)

Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich ...

(3)

Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec podľa odseku 2 je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie ...

§ 31 - Náhrada nákladov
(1)

Náklady spojené s výkonom dozoru uhrádza štát okrem nákladov spojených s výkonom dozoru podľa § 27 písm. ...

(2)

Náklady, ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom, uhrádza ten, kto je povinný ...

(3)

Ak sa v súvislosti s výkonom dozoru zistilo porušenie povinností, ktoré sú ustanovené týmto zákonom, ...

(4)

Náklady na uloženie ľudských pozostatkov v zdravotníckom zariadení do 48 hodín od úmrtia osoby uhradí ...

(5)

Obstarávateľ pohrebu je povinný uhradiť náklady spojené s uložením ľudských pozostatkov v zdravotníckom ...

(6)

Prevádzkovateľ krematória má nárok na úhradu nákladov za služby poskytované prevádzkovateľovi pohrebnej ...

(7)

Prevádzkovateľ pohrebiska má nárok na úhradu nákladov za služby poskytované prevádzkovateľovi pohrebnej ...

§ 32 - Priestupky
(1)

Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto

a)
vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, že mŕtvy bol ...
b)
ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych ...
c)
nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového ...
d)
neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b),
e)
neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku alebo nezabezpečí, aby príslušenstvo hrobu neohrozilo ...
f)
písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie ...
g)
neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e),
h)
nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov podľa ...
i)
nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b),
j)
nezaobchádza dôstojne s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami,
k)
uloží na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky,
l)
vystavuje ľudské pozostatky v rozpore s § 3 ods. 12.
(2)

Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, ...

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.40)

(4)

Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.

(5)

Priestupky podľa odseku 1 písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny úrad verejného ...

(6)

Priestupky podľa odseku 1 písm. c) až l) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom ...

§ 33 - Iné správne delikty
(1)

Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá ...

a)
naloží s ľudskými pozostatkami inak, ako to ustanovuje § 3 ods. 4,
b)
upravuje ľudské pozostatky, konzervuje, balzamuje alebo vystavuje počas obradu ľudské pozostatky alebo ...
c)
vystavuje konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred pochovávaním v rozpore s podmienkami ...
d)
neoznámi po vykonaní prehliadky mŕtveho tela príslušnému orgánu radiačnej ochrany, že mŕtvy bol v čase ...
e)
pochová na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.
(2)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty podľa ...

(3)

Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľ ...

a)
neponechá mŕtve telo od úmrtia po dobu dvoch hodín na lôžku podľa § 5 ods. 1 písm. a),
b)
nevedie záznam o oznámení úmrtia blízkej osobe alebo obci podľa § 5 ods. 1 písm. c),
c)
nevydá bezodkladne ľudské pozostatky poverenej pohrebnej službe podľa § 5 ods. 1 písm. d),
d)
nevedie záznam o odovzdaní ľudských pozostatkov podľa § 5 ods. 1 písm. e),
e)
nezabezpečí, aby sa v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb a v ich areáloch neponúkali, ...
f)
nezabezpečí označenie ľudských pozostatkov podľa § 5 ods. 1 písm. g).
(4)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty podľa ...

(5)

Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri zaobchádzaní ...

a)
neuloží ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia, ak zdravotnícke zariadenie nemá chladiace zariadenie ...
b)
neoznámi úmrtie poskytovateľovi sociálnych služieb, ak osoba, ktorej sa poskytovala ústavná zdravotná ...
c)
neodstráni pred odovzdaním ľudských pozostatkov pohrebnej službe z nich zdravotnícky materiál a hygienické ...
d)
umožní vstup pohrebným službám do iných priestorov zdravotníckeho zariadenia okrem vyčlenenej miestnosti ...
e)
nevydá potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod podľa § 5 ods. 2 písm. e).
(6)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty podľa ...

(7)

Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí pracovisko úradu pre dohľad pri zaobchádzaní s ľudskými ...

(8)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty podľa ...

(9)

Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá ...

(10)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty podľa ...

(11)

Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri prevádzkovaní pohrebnej služby sa dopustí prevádzkovateľ ...

a)
nevedie evidenciu podľa § 8 ods. 4 písm. d),
b)
nevedie evidenciu o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu podľa ...
c)
nemá k dispozícii chladiace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov podľa § 8 ods. 4 písm. g),
d)
neukladá ľudské pozostatky do času pochovania do chladiaceho zariadenia podľa § 8 ods. 4 písm. h),
e)
nezabezpečí prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vozidlom podľa § 8 ods. 4 písm. j),
f)
nemá k dispozícii aspoň dve transportné rakvy alebo dva transportné vaky podľa § 8 ods. 4 písm. k),
g)
nemá vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov podľa § 8 ods. 4 písm. l),
h)
neposkytuje zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky a hygienický materiál podľa § 8 ods. 4 ...
i)
nevykonáva dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných ...
j)
využíva chladiace zariadenia a iné miestnosti v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb ...
k)
neoznačí rakvu, transportnú rakvu alebo transportný vak podľa § 8 ods. 4 písm. p),
l)
nepredloží prevádzkový poriadok pohrebnej služby vypracovaný podľa § 8 ods. 4 písm. q) alebo každú jeho ...
m)
nedodržiava prevádzkový poriadok pohrebnej služby,
n)
nezabezpečí manipuláciu s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami pri činnosti pohrebnej služby osobami, ...
o)
nezakáže pozostalým vstup do priestorov, v ktorých je umiestnené chladiace zariadenie a mraziace zariadenie, ...
p)
nepostupuje podľa § 8 ods. 4 písm. f),
q)
pochová ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do hrobu, ktorý nespĺňa požiadavky podľa § 19 ods. 1,
r)
uloží do hrobu ľudské pozostatky v rozpore s § 19 ods. 5,
s)
neumiestni na viditeľnom a dostupnom mieste cenník pohrebných služieb.
(12)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty podľa ...

(13)

Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri prevádzkovaní krematória sa dopustí prevádzkovateľ krematória, ...

a)
nevedie evidenciu podľa § 11 ods. 3 písm. b),
b)
nevedie evidenciu o spopolnení potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu podľa ...
c)
neukladá ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky až do spopolnenia do chladiaceho zariadenia podľa § ...
d)
nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3 písm. i),
e)
nepredloží prevádzkový poriadok vypracovaný podľa § 11 ods. 3 písm. l) alebo každú jeho zmenu regionálnemu ...
f)
nedodržiava prevádzkový poriadok krematória,
g)
spopolní ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila,
h)
neumiestni na viditeľnom a dostupnom mieste cenník služieb.
(14)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty podľa ...

(15)

Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri prevádzkovaní balzamovania a konzervácie sa dopustí prevádzkovateľ ...

a)
nevedie evidenciu podľa § 13 ods. 3 písm. b),
b)
nezabezpečí dezinfekciu a sterilizáciu pracovných nástrojov a prístrojov, mechanickú očistu a dezinfekciu ...
c)
nepredloží prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie vypracovaný podľa § 13 ods. 3 písm. f) alebo ...
d)
nedodržiava prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie.
(16)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty podľa ...

(17)

Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri prevádzkovaní pohrebiska sa dopustí prevádzkovateľ pohrebiska, ...

a)
má pohrebisko vybudovanú márnicu, ktorá nemá chladiace zariadenie podľa § 15 ods. 4,
b)
nedodrží zákaz pochovávania nariadený príslušným orgánom štátnej správy podľa § 17 ods. 4 písm. f),
c)
vykoná exhumáciu ľudských ostatkov bez vyjadrenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § ...
d)
nevedie evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a),
e)
nesplní povinnosť podľa § 17 ods. 4 písm. k) alebo l).
f)
nezabezpečí, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1,
g)
neumiestni na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb.
(18)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty podľa ...

(19)

Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ...

(20)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 20 000 eur do 50 000 eur za správny delikt podľa ...

(21)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas ...

(22)

Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa regionálny úrad verejného zdravotníctva ...

(23)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(24)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo ...

(25)

Výnos z pokút uložených regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 34 - Ochrana osobných údajov

Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje osobitný zákon.41)

§ 35 - Spoločné ustanovenia
(1)

Regionálne úrady verejného zdravotníctva a obce v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo ...

(2)

Všeobecné ustanovenia o správnom konaní sa nevzťahujú na

a)
rozhodovanie o žiadosti o exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby podľa § 19 ods. 7 písm. ...
b)
schválenie prevádzkového poriadku obcou podľa § 17 ods. 5 písm. a),
c)
vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § 19 ods. 8 písm. a),
d)
podnet podľa § 23 ods. 2,
e)
vydávanie pokynov na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami podľa § 3 ods. 11.
(3)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, použijú sa na občianskoprávne vzťahy ustanovenia Občianskeho ...

§ 36 - Prechodné ustanovenia
(1)

Ak obec, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona prevádzkuje pohrebisko na pozemku vo vlastníctve ...

(2)

Prevádzkovateľ pohrebnej služby a prevádzkovateľ krematória sú povinní upraviť prevádzkový poriadok ...

(3)

V ochrannom pásme existujúceho pohrebiska 50 m je možné umiestniť len tie budovy, ktoré boli schválené ...

(4)

V ochrannom pásme krematória 100 m je možné umiestniť len tie budovy, ktoré boli schválené v územných ...

(5)

Prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý využíva chladiace zariadenie a iné miestnosti v zdravotníckom ...

(6)

Konania o uložení pokút začaté do 31. decembra 2010 a neukončené právoplatným rozhodnutím sa dokončia ...

(7)

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktorých platnosť bola podľa doterajších predpisov obmedzená na dobu ...

(8)

Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za rovnakých podmienok, ...

§ 36a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)

Prevádzkovateľ pohrebnej služby, prevádzkovateľ krematória a prevádzkovateľ balzamovania a konzervácie, ...

(2)

Prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorému oprávnenie prevádzkovať živnosť pohrebnej služby vzniklo do ...

(3)

Prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorému oprávnenie prevádzkovať živnosť pohrebnej služby vzniklo do ...

(4)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí plnenie povinností podľa § 5 ods. 3 v znení účinnom ...

(5)

Ochranné pásmo pohrebiska podľa § 15 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2019 zaniká najneskôr 31. ...

§ 37 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

§ 38 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 131/2010 Z. z.

  ZÁZNAM O OZNÁMENÍ ÚMRTIA

  Prevziať prílohu - Tlačivo 01

  Príloha č. 1a k zákonu č. 131/2010 Z. z.

  POSTUP POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A PRACOVISKA ÚRADU PRE DOHĽAD PRI VYDANÍ POTRATENÉHO ĽUDSKÉHO PLODU ALEBO PREDČASNE ODŇATÉHO ĽUDSKÉHO PLODU NA POCHOVANIE NA ŽIADOSŤ RODIČA

  (1)

  Ak rodič potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu požiada o jeho vydanie na ...

  (2)

  Ak sa na potratenom ľudskom plode alebo predčasne odňatom ľudskom plode má vykonať pitva, žiadosť podľa ...

  (3)

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1a k zákonu č. 131/2010 Z. z.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 131/2010 Z. z.

  ZÁZNAM O ODOVZDANÍ ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV

  Prevziať prílohu - Tlačivo 02

  Príloha č. 3 k zákonu č. 131/2010 Z. z.

  POŽIADAVKY NA VYČLENENÚ MIESTNOSŤ NA DOČASNÉ ULOŽENIE M„TVYCH

  1.

  Vyčlenená miestnosť na dočasné uloženie mŕtvych musí byť umiestnená tak, aby bol pre pracovníkov pohrebnej ...

  2.

  Vyčlenená miestnosť na dočasné uloženie mŕtvych musí byť dostatočne vetraná, mať prívod studenej vody ...

  3.

  Maximálna teplota vzduchu vo vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych nesmie prekročiť 10 °C. ...

Poznámky

 • 1)  § 43 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 2)  § 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  Trestný poriadok.
 • 4)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 6)  § 47b zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a ...
 • 7)  § 6 ods. 1 a príloha č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 7a)  § 4 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7b)  § 2 ods. 5 a § 41 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. ...
 • 7c)  Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 31 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 35, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...
 • 12)  § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...
 • 13)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 14a)  § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14b)  § 28 ods. 4 písm. c) zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 14c)  § 15 zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 15)  § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 16)  Dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb (oznámenie č. 11/2003 Z. z.).
 • 17)  Čl. 3 Dohovoru o prevoze tiel mŕtvych osôb.
 • 18)  Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 19)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách ...
 • 20)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení ...
 • 21)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 22)  § 156 ods. 1 Trestného poriadku.
 • 23)  § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...
 • 24)  Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
 • 25)  § 663 až 684 Občianskeho zákonníka.
 • 26)  § 14 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 156 ods. 2 Trestného poriadku.
 • 29)  § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 130/2005 Z. z.
 • 30)  § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene ...
 • 31)  § 135 Občianskeho zákonníka.
 • 32)  § 16 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.
 • 33a)  § 15 ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 34)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania ...
 • 35)  Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch ...
 • 36)  § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 37)  § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 38)  § 5 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 39)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 40)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 42)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore