Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane pred požiarmi 314/2001 účinný od 09.04.2020


Platnosť od: 11.08.2001
Účinnosť od: 09.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Požiarna ochrana

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD101 DS8 EU PP27 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o ochrane pred požiarmi 314/2001 účinný od 09.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 314/2001 s účinnosťou od 09.04.2020 na základe 73/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochrane pred požiarmi

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia1) ...

(2)

Tento zákon ďalej upravuje

a)
povinnosti ústredných orgánov štátnej správy2) a ďalších ústredných orgánov (ďalej len „ústredné orgány“), ...
b)
požiadavky na odbornú prípravu a odbornú spôsobilosť na výkon činností na úseku ochrany pred požiarmi, ...
c)
výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
d)
druhy hasičských jednotiek, ich zriaďovanie a povinnosti pri zdolávaní požiarov a vykonávaní záchranných ...
e)
poskytovanie pomoci pri zdolávaní požiarov,
f)
úlohy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len „Dobrovoľná požiarna ochrana“) a ...
g)
sankcie za porušovanie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických ...

(2)

Hasičská stanica je budova s materiálnym vybavením a technickým zabezpečením určená na výkon služby ...

(3)

Hasičská zbrojnica je budova s materiálnym vybavením a technickým zabezpečením, ktorá je spravidla bez ...

(4)

Požiarne zariadenia sú požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia ...

(5)

Požiarnotechnické zariadenia sú stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia ...

(6)

Na účely tohto zákona

a)
nežiaduca udalosť je stav, keď dôjde k úmrtiu alebo k poškodeniu zdravia, majetku alebo životného prostredia ...
b)
zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá ...
c)
zásah je súbor činností zameraných na likvidáciu požiaru a na vykonávanie záchranných prác pri nežiaducich ...
d)
záchranné práce sú činnosti na odvrátenie alebo obmedzenie bezprostredného pôsobenia účinkov alebo následkov ...
e)
akcieschopnosť hasičskej jednotky je organizačná, technická a odborná pripravenosť hasičskej jednotky ...
f)
operačné riadenie je súbor právomocí a riadiacich činností realizovaných na operačnom stredisku alebo ...
g)
operatívne riadenie je súbor právomocí a riadiacich činností realizovaných na mieste zásahu,
h)
automatizovaný systém podpory riadenia a spracúvania informácií je súhrn technických podmienok a organizačných ...
i)
objekt je stavba alebo súbor stavieb, zariadení a priestorov, ktoré sa užívajú na účel, na ktorý boli ...
j)
vojenský objekt je objekt vo vojenskom obvode, v priestoroch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej ...
§ 3
Povinnosti ústredných orgánov
(1)

Ústredné orgány vykonávajú kontrolu na úseku ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré riadia. ...

(2)

Ústredné orgány súčasne plnia povinnosti uložené týmto zákonom právnickým osobám vo vzťahu k majetku, ...

(3)

Ústredné orgány, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie výkonu štátnej správy na úseku školstva,3) zabezpečujú, ...

DRUHÁ ČASŤ

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB, FYZICKÝCH OSÔB-PODNIKATEĽOV, FYZICKÝCH OSÔB A OBCÍ

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov

§ 4
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak tento ...
a)

zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať ...

b)

zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku ...

c)

určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi ...

d)

zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase ustanovených vo všeobecne ...

e)

zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s ...

f)

vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou ...

g)

umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na účely vykonania ...

h)

splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny ...

i)

prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti ...

j)

určovať a mať k dispozícii požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a látok a zásady ich bezpečného ...

k)

zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ...

l)

zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo ...

m)

zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami ...

n)

dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní ...

o)

dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami ...

p)

zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré ...

§ 5
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov ...
a)

obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku ...

b)

označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy ...

c)

strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany ...

d)

udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej čerpania,

e)

vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby a fyzickej ...

f)

zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov; podmienky zriaďovania a vybavenia a počet ohlasovní ...

g)

spracovať na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské ...

h)

zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu; druhy protipožiarnych ...

i)

oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru (ďalej ...

j)

poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.

§ 6
(1)

Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedá jej štatutárny orgán. ...

(2)

Vlastník (správca) nehnuteľností, ktorý prenajíma nehnuteľnosť, je povinný zabezpečiť úlohy ochrany ...

§ 6a

Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca ...

§ 6b
(1)

Vlastník lesa, správca5b) alebo obhospodarovateľ lesa5c) na účely predchádzania vzniku požiaru lesa ...

a)
budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, ...
b)
spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, ...
c)
zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,
d)
spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou.5d)
(2)

Vlastník lesa, správca5b) alebo obhospodarovateľ lesa5c) na účinné zdolávanie požiaru lesa je povinný ...

a)
zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
b)
zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený ...
c)
udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej ...
d)
vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.
(3)

Podrobnosti o spracúvaní a obsahu mapových podkladov, spôsobe a organizácii hliadkovacej činnosti v ...

§ 7
(1)

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ sú povinné plniť len povinnosť podľa § 4 písm. e) a povinnosti ...

a)

nepoužívajú na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome alebo okrem pojazdnej predajne ...

b)

zamestnávajú najviac piatich zamestnancov v objekte a

c)

nevykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a nemajú miesta so zvýšeným nebezpečenstvom ...

(2)

Ak vlastník lesa, správca5b) alebo obhospodarovateľ lesa5c) spĺňa podmienky podľa odseku 1, je povinný ...

§ 8

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nesmú

a)

vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

b)

zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,

c)

spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

d)

usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tieto účely ...

e)

vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých vykonávanie nemá oprávnenie alebo osobitné oprávnenie, ...

f)

používať požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ...

g)

zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav alebo materiálno-technické vybavenie bez predchádzajúceho ...

Technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany a preventivár požiarnej ochrany obce

§ 9
(1)

Technikom požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany alebo preventivárom požiarnej ochrany obce ...

(2)

Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ...

a)
vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
b)
určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
c)
vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
d)
vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
e)
určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
f)
organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
(3)

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany ...

a)
vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
b)
vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
c)
riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
d)
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej ...
e)
spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa. ...
(4)

Fyzická osoba zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany vypracovanie riešenia protipožiarnej ...

(5)

Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ môže zabezpečovať plnenie povinností podľa ...

(6)

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce podľa § 15 ods. 2 plnenie týchto ...

a)
organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
b)
školenie kontrolných skupín obce,
c)
vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasičskej jednotky,
d)
vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.
(7)

Obec môže zabezpečovať plnenie povinností podľa odseku 5 aj technikom požiarnej ochrany alebo špecialistom ...

§ 11
Odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi
(1)

Odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi (ďalej len „odborná spôsobilosť“) je vzdelanie a ...

(2)

Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie ...

(3)

Odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany môže získať ...

(4)

Overeniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobiť fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu vo ...

(5)

Odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva preventivárovi požiarnej ochrany ...

(6)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany ...

(7)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany ...

(8)

Absolvent strednej školy so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky ...

(9)

Absolvent vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa ...

(10)

Osoba s odbornou spôsobilosťou preventivára požiarnej ochrany obce a technika požiarnej ochrany je tiež ...

(11)

Osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia ...

(12)

Špecialista požiarnej ochrany pri vykonávaní činností podľa § 9 ods. 3 osvedčuje pravosť písomností, ...

(13)

Ministerstvo rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany, krajské ...

a)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo ...
b)
závažným spôsobom alebo opakovane porušila povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.
(14)

Fyzická osoba, ktorej bolo odobraté osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 13 písm. b), môže ...

(15)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti zaniká

a)
uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
b)
neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 11,
c)
odobratím osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 13,
d)
smrťou odborne spôsobilej osoby alebo vyhlásením odborne spôsobilej osoby za mŕtvu.
(16)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví

a)
obsah a rozsah odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti a zachovanie odbornej spôsobilosti ...
b)
náležitosti prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti a zoznam dokladov, na základe ktorých je možné ...
c)
postup, zloženie a vymenovanie členov skúšobnej komisie na overovanie odbornej spôsobilosti,
d)
rozsah a priebeh skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti,
e)
podrobnosti o osvedčovaní písomností,
f)
vzor odtlačku pečiatky špecialistu požiarnej ochrany,
g)
vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
§ 11a
Uznávanie odbornej kvalifikácie
(1)

Ministerstvo rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie na základe písomnej žiadosti, ku ktorej žiadateľ ...

a)
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,6a)
b)
úradne osvedčenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii vydaného v štáte pôvodu,
c)
doklad o oprávnení poskytovať služby tohto druhu vydaný oprávneným orgánom v štáte pôvodu a doklad o ...
d)
úradne osvedčenú kópiu dokladu o doterajšej vykonávanej odbornej praxi v trvaní najmenej piatich rokov ...
e)
úradne osvedčenú kópiu dokladu totožnosti.
(2)

Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ spĺňa kvalifikačné predpoklady v štáte pôvodu, ale nespĺňa všetky ...

(3)

Kompenzačný mechanizmus je opatrenie, ktorého účelom je doplnenie kvalifikačných predpokladov, chýbajúceho ...

a)
preskúšania alebo
b)
adaptačného obdobia.
(4)

Formu kompenzačného mechanizmu si môže vybrať žiadateľ. Preskúšanie sa vykonáva pred komisiou zriadenou ...

(5)

Preskúšanie pozostáva z písomnej časti, ústnej časti a z praktickej časti. Obsahom preskúšania je preverenie ...

(6)

Adaptačným obdobím je vykonanie odbornej praxe v pracovnom pomere v Slovenskej republike pod dohľadom ...

(7)

Po ukončení adaptačného obdobia technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany, pod dohľadom ...

(8)

Ministerstvo pri uplatňovaní kompenzačného mechanizmu zohľadňuje odbornú prax žiadateľa a posudzuje, ...

(9)

Ak žiadateľ preukáže splnenie kompenzačného mechanizmu, ministerstvo vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti ...

§ 11b
Hosťujúci technik požiarnej ochrany a hosťujúci špecialista požiarnej ochrany
(1)

Hosťujúci technik požiarnej ochrany alebo hosťujúci špecialista požiarnej ochrany je fyzická osoba, ...

(2)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti hosťujúceho technika požiarnej ochrany a osvedčenie o odbornej spôsobilosti ...

(3)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti hosťujúceho technika požiarnej ochrany je šesť mesiacov ...

(4)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti hosťujúceho špecialistu požiarnej ochrany sa vydáva na 12 mesiacov. ...

(5)

Hosťujúci špecialista požiarnej ochrany používa na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovil ...

(6)

Ministerstvo vyradí z evidencie hosťujúceho technika požiarnej ochrany alebo hosťujúceho špecialistu ...

§ 11c
Osobitné oprávnenia
(1)

Opravovať a plniť hasiace prístroje a vykonávať ich kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá absolvovala ...

(2)

Výrobca a splnomocnený zástupca podľa odseku 1 sú povinní zverejňovať vo svojich informačných materiáloch ...

(3)

Kontrolovať prenosné hasiace prístroje môže tiež fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie ...

(4)

Projektovať stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod tepla ...

a)
je oprávnená vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu,6b) má prax najmenej tri roky v oblasti projektovania ...
b)
má úplné stredné vzdelanie technického smeru, prax najmenej päť rokov v oblasti projektovania uvedených ...
(5)

Projektovať zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie vrátane hlasovej signalizácie požiaru môže ...

a)
je oprávnená vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu,6b) má prax najmenej tri roky v oblasti projektovania ...
b)
má úplné stredné vzdelanie technického smeru a prax najmenej päť rokov v oblasti projektovania elektrickej ...
(6)

Projektovať zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari môže len fyzická osoba, ktorá ...

(7)

Zabudovávať požiarnotechnické zariadenia do stavby môže len fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné ...

(8)

Opravovať požiarnotechnické zariadenia a vykonávať ich kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá absolvovala ...

(9)

Fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie na zabudovávanie požiarnotechnického zariadenia do ...

(10)

Ministerstvo môže určiť na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení na opravu ...

a)
výrobca požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia alebo ich právny ...
b)
výrobca požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia zanikol bez právneho ...
c)
výrobca požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia alebo ich právny ...
(11)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ v súvislosti s preukázaním podmienok na získanie oprávnenia ...

a)
zoznam stavebných objektov s adresou umiestnenia preukazujúci realizáciu činnosti výrobcu požiarnotechnického ...
b)
dokumentáciu, na základe ktorej výrobca požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického ...
c)
zoznam fyzických osôb, ktoré majú vydané osobitné oprávnenie s uvedením ich mena a priezviska, dátumu ...
(12)

Ministerstvo po splnení podmienok uvedených v odsekoch 10 a 11 určí právnickú osobu alebo fyzickú osobu ...

(13)

Vzor osobitného oprávnenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 11d
Povinnosti zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia a registrácia požiarnotechnického zariadenia
(1)

Zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia je povinný zaregistrovať požiarnotechnické zariadenie pred ...

(2)

Žiadosť o registráciu požiarnotechnického zariadenia obsahuje názov a sídlo zhotoviteľa požiarnotechnického ...

a)
zoznam komponentov, z ktorých bude registrované požiarnotechnické zariadenie pozostávať, vrátane uvedenia ...
b)
doklady preukazujúce splnenie parametrov podstatných vlastností podľa osobitných predpisov2a) alebo ...
c)
prevádzkový predpis registrovaného požiarnotechnického zariadenia, ktorého obsahom bude ustanovenie
1.
podmienok na prevádzkovanie a obsluhu požiarnotechnického zariadenia,
2.
podmienok a spôsobu vykonávania kontroly a opravy požiarnotechnického zariadenia,
d)
obsah a rozsah odbornej prípravy a spôsob overovania vedomostí fyzickej osoby na získanie osobitného ...
e)
okruh povinností fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie, pri vykonávaní činností spojených ...
f)
zoznam náradia potrebného na zabudovávanie, opravu a kontrolu registrovaného požiarnotechnického zariadenia, ...
g)
zoznam fyzických osôb, ktoré majú vydané osobitné oprávnenie na vykonávanie opravy a kontroly registrovaného ...
(3)

Zhotoviteľ je povinný počas prevádzkovania požiarnotechnického zariadenia zabezpečiť

a)
nepretržitý servis na vykonanie opravy požiarnotechnického zariadenia a jeho uvedenie do akcieschopného ...
b)
dostupné a dostatočné množstvo jednotlivých komponentov, z ktorých požiarnotechnické zariadenie pozostáva, ...
(4)

Zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia a výrobca požiarnotechnického zariadenia sú povinní zverejňovať ...

(5)

Ministerstvo zaregistruje požiarnotechnické zariadenie do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti podľa ...

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia,
b)
druh a typ požiarnotechnického zariadenia a uvedenie technického predpisu na jeho projektovanie,
c)
ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, na základe ktorého sa požiarnotechnické zariadenie ...
d)
označenie požiarnotechnického zariadenia,
e)
evidenčné číslo registrácie požiarnotechnického zariadenia,
f)
dátum registrácie,
g)
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
(6)

Ministerstvo vedie evidenciu registrovaných požiarnotechnických zariadení a ich zhotoviteľov a zverejňuje ...

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia,
b)
druh a typ požiarnotechnického zariadenia,
c)
technický predpis na projektovanie požiarnotechnického zariadenia,
d)
identifikačné označenie požiarnotechnického zariadenia,
e)
evidenčné číslo registrácie požiarnotechnického zariadenia,
f)
dátum registrácie.
(7)

Podrobnosti o druhoch a typoch požiarnotechnických zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 12
(1)

Odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obce, technikov požiarnej ochrany, špecialistov požiarnej ...

(2)

Podmienky na udelenie oprávnenia podľa odseku 1 sú:

a)
zabezpečenie odborného garanta s odbornou spôsobilosťou na úseku ochrany pred požiarmi a odbornou praxou ...
b)
zabezpečenie lektorov s odbornou spôsobilosťou na úseku ochrany pred požiarmi, alebo pedagogickým vzdelaním ...
c)
spracovanie projektu odbornej prípravy,
d)
vypracovanie učebných textov,
e)
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia procesu vzdelávania podľa druhu odbornej prípravy,
f)
spracovanie vzorového riešenia protipožiarnej bezpečnosti pre jednotlivé druhy stavieb s popisom postupu ...
(3)

Odborný garant je spracovateľom vzorového projektu odbornej prípravy. Odborný garant musí byť k žiadateľovi ...

(4)

V žiadosti o vydanie oprávnenia na odbornú prípravu právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ ...

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
meno, priezvisko a titul štatutárneho orgánu,
c)
meno, priezvisko a titul odborného garanta,
d)
meno, priezvisko a titul lektora,
e)
označenie odbornej prípravy, na ktorú žiada vydať oprávnenie.
(5)

K žiadosti podľa odseku 4 právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží

a)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného garanta a doklad o lektorskej spôsobilosti lektora,
b)
doklad o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe odborného garanta a lektora v činnosti, na ktorú žiada ...
c)
projekt odbornej prípravy vypracovaný osobitne na každú požadovanú odbornú prípravu,
d)
vyhlásenie o materiálno-technickom zabezpečení odbornej prípravy, ktoré obsahuje zoznam materiálno-technického ...
(6)

Ministerstvo vydá žiadateľovi po splnení podmienok oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy do 60 ...

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
druh odbornej prípravy, na ktorú sa oprávnenie vydáva,
c)
ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, na základe ktorého sa oprávnenie na vykonávanie odbornej ...
d)
evidenčné číslo oprávnenia,
e)
dátum vydania oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a dátum jeho platnosti,
f)
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
(7)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej ...

a)
vykonávať odbornú prípravu v súlade so schváleným vzorovým projektom odbornej prípravy a všeobecne záväznými ...
b)
založiť a viesť dokumentáciu o vykonávaní odbornej prípravy a uchovávať ju po jej skončení najmenej ...
c)
vykonávať odbornú prípravu len lektormi s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 2 písm. b),
d)
oznámiť ministerstvu dátum a miesto vykonávania odbornej prípravy 14 dní pred jej začatím,
e)
vydať absolventovi odbornej prípravy potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy,
f)
viesť evidenciu absolventov odbornej prípravy, ktorá obsahuje evidenčné číslo potvrdenia, meno a priezvisko ...
g)
zaslať ministerstvu zoznam osôb podľa písmena f) do 14 dní od ukončenia odbornej prípravy.
(8)

Ministerstvo odoberie právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi oprávnenie na vykonávanie ...

(9)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo odobraté oprávnenie na vykonávanie odbornej ...

(10)

Platnosť oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy zaniká

a)
výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia fyzickej osoby – podnikateľa,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa ...
(11)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej ...

(12)

Ministerstvo vedie evidenciu vydaných oprávnení a odobratých oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy ...

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
meno, priezvisko a titul štatutárneho orgánu,
c)
meno, priezvisko a titul odborného garanta,
d)
meno, priezvisko a titul lektora,
e)
označenie odbornej prípravy a platnosť oprávnenia.
(13)

Podrobnosti o obsahu projektu odbornej prípravy, učebných textov vrátane vzoru potvrdenia o absolvovaní ...

§ 13
Protipožiarna hliadka
(1)

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ zriaďujú protipožiarnu hliadku

a)
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b)
pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
c)
pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.
(2)

Členovia protipožiarnej hliadky dozerajú na dodržiavanie opatrení na zamedzenie vzniku požiaru a vykonávajú ...

(3)

Podrobnosti o zriaďovaní, úlohách a o odbornej príprave protipožiarnych hliadok ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 14
Povinnosti fyzických osôb
(1)

Fyzická osoba je povinná

a)
zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní stavby riešili ...
b)
konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, ...
c)
obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku ...
d)
umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov ...
e)
dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku ...
f)
strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi ...
g)
oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch, ...
h)
zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami ...
i)
dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní ...
j)
prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti ...
k)
dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami ...
l)
uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína a ...
m)
umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov, ...
n)
zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, ...
o)
zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s prevádzkovaním stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, ...
(2)

Fyzická osoba nesmie

a)
fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b)
vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c)
zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d)
vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z ...
e)
poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ...
f)
vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového ...
§ 15
Povinnosti obce
(1)

Obec je povinná

a)
podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi ...
b)
zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej ...
c)
zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru obce,
d)
vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
e)
zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na ...
f)
označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú súčasťou zásahových ...
g)
plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa ustanovené týmto zákonom vo vzťahu k vlastnému ...
h)
vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.
(2)

Obec môže ustanoviť preventivára požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na ...

(3)

Podrobnosti o dokumentácii obce na ochranu pred požiarmi, jej druhoch, obsahu a o spôsobe vypracovania ...

TRETIA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI

Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich pôsobnosť

§ 16
(1)

Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi sú:

a)
ministerstvo,
b)
krajské riaditeľstvo,
c)
okresné riaditeľstvo.
(2)

Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu ustanovenom v tomto zákone.

Ministerstvo

§ 17
(1)

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi

a)
riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
b)
vypracúva koncepciu organizácie a rozvoja ochrany pred požiarmi,
c)
určuje podmienky celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej ...
d)
schvaľuje celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov,
e)
vykonáva štátny požiarny dozor a hlavný štátny požiarny dozor,
f)
riadi a vo vymedzenom rozsahu vykonáva odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti a vydáva ...
g)
je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam vydaným v prvom stupni krajským riaditeľstvom,
h)
sústreďuje a nasadzuje hasičské jednotky, ak to situácia vyžaduje, na likvidáciu požiarov a na vykonávanie ...
i)
zabezpečuje nepretržitý príjem a vyhodnocovanie informácií o zásahoch hasičských jednotiek na území ...
j)
usmerňuje po odbornej stránke výkon služby v hasičských jednotkách,
k)
zabezpečuje výkon operačného riadenia, operatívneho riadenia a činnosti s nimi súvisiace,
l)
spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi vo veciach udeľovania autorizácie, posudzovania zhody, technického ...
m)
zabezpečuje v súčinnosti s autorizovanými osobami skúšanie určených vlastností hasičskej techniky a ...
n)
zabezpečuje a podieľa sa na príprave a tvorbe technických noriem v oblasti ochrany pred požiarmi,
o)
spracúva a vedie evidencie ochrany pred požiarmi a plní úlohy v rámci automatizovaného systému podpory ...
p)
určuje zameranie preventívno-výchovnej, propagačnej a edičnej činnosti a podieľa sa na jej zabezpečovaní, ...
q)
vydáva oprávnenie právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi na zriaďovanie a prevádzkovanie ...
r)
prerokúva obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana a spôsob overovania vedomostí na stredných ...
s)
plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti ochrany pred požiarmi ...
t)
registruje požiarnotechnické zariadenia,
u)
dozerá, ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané oprávnenie podľa § ...
(2)

Ministerstvo môže zriadiť jednotku Hasičského a záchranného zboru na účely likvidácie požiarov v prírodnom ...

§ 18

Ministerstvo predkladá návrhy príslušnému orgánu štátnej správy na udelenie autorizácie na posudzovanie ...

§ 19
(1)

Ministerstvo zriaďuje a zrušuje stredné školy požiarnej ochrany,3) schvaľuje rozsah a obsah štúdia, ...

(2)

Podrobnosti o riadení a organizácii štúdia, o druhoch, formách, dĺžke a o ukončovaní štúdia ustanoví ...

§ 20
Krajské riaditeľstvo

Krajské riaditeľstvo vo svojom územnom obvode

a)

riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,

b)

vykonáva štátny požiarny dozor,

c)

rozhoduje o spracovaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej ...

d)

schvaľuje rozhodnutím analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej ...

e)

rozhoduje na základe schválenej analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru o zriadení, zmene a zrušení hasičskej ...

f)

vypracúva celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov,

g)

zaraďuje na žiadosť obce dobrovoľný hasičský zbor obce do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce, ...

h)

sústreďuje a nasadzuje hasičské jednotky, ak to situácia vyžaduje, na likvidáciu požiarov a na vykonávanie ...

i)

zabezpečuje výkon operačného riadenia, operatívneho riadenia a činnosti s nimi súvisiace,

j)

overuje odbornú spôsobilosť a vydáva a odníma osvedčenia o odbornej spôsobilosti technikom požiarnej ...

k)

riadi, organizuje a vykonáva odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi a overovanie odbornej spôsobilosti ...

l)

spracúva a vedie evidenciu na úseku ochrany pred požiarmi a plní úlohy v rámci automatizovaného systému ...

m)

vypracúva dokumentáciu ochrany pred požiarmi v rozsahu vymedzenom ministerstvom,

n)

organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť,

o)

nariaďuje vykonanie taktických cvičení,

p)

je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam vydaným v prvom stupni okresným riaditeľstvom alebo obcou,

q)

dozerá, ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má vydané oprávnenie podľa § 12 ...

r)

poskytuje náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím pomoci pri likvidácii požiaru a ...

§ 21
Okresné riaditeľstvo

Okresné riaditeľstvo vo svojom územnom obvode

a)

riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,

b)

vykonáva štátny požiarny dozor,

c)

vypracúva a poskytuje podklady pre krajské riaditeľstvo na vypracovanie celoplošného rozmiestnenia síl ...

d)

zabezpečuje výkon operačného riadenia, operatívneho riadenia a činnosti s nimi súvisiace,

e)

sústreďuje a nasadzuje hasičské jednotky, ak to situácia vyžaduje, na likvidáciu požiarov a na vykonávanie ...

f)

riadi, organizuje a vykonáva odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi a overuje odbornú spôsobilosť ...

g)

prejednáva priestupky na úseku ochrany pred požiarmi,

h)

vydáva a odníma osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivárom požiarnej ochrany obce a veliteľom ...

i)

spracúva a vedie evidencie ochrany pred požiarmi a plní úlohy v rámci automatizovaného systému podpory ...

j)

pomáha obciam pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi, najmä poskytuje im rady vo veciach aplikácie ...

k)

oznamuje obci subjekty, v ktorých vykonáva protipožiarne kontroly,

l)

vykonáva preventívno-výchovnú činnosť,

m)

vydáva súhlas a ustanovuje podmienky na usporiadanie podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet ...

n)

dozerá, ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané oprávnenie podľa § ...

o)

vyhlasuje a odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

§ 22
(1)

Ministerstvo môže poveriť okresné riaditeľstvo výkonom štátnej správy aj v územných obvodoch iných okresov. ...

(2)

Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonáva pôsobnosť okresného riaditeľstva Hasičský ...

Obec

§ 23
(1)

Obec

a)
vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b)
rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu ...
c)
rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d)
určuje veliteľa zásahu.
(2)

Podrobnosti o obsahu a o lehotách vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol ustanoví všeobecne ...

§ 24
(1)

Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 23 je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených ...

a)
v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor ...
b)
v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo ...
(2)

Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do ktorých ...

(3)

Obec upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNY POŽIARNY DOZOR

§ 25
Vykonávanie štátneho požiarneho dozoru
(1)

Štátny požiarny dozor sa vykonáva

a)
protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, okrem ...
b)
posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním ...
c)
vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti ...
d)
zisťovaním príčin vzniku požiarov,
e)
kontrolou obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
f)
kontrolou pripravenosti a akcieschopnosti hasičských jednotiek a ich materiálno -technického vybavenia ...
g)
ukladaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolou plnenia týchto opatrení,
h)
dohľadom nad určenými výrobkami uvádzanými na trh podľa osobitných predpisov.6)
(2)

Orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor je oprávnený vstupovať do objektov a zariadení právnickej osoby ...

(3)

O vykonanej protipožiarnej kontrole podľa odseku 1 písm. a), d), f) až h) vyhotoví orgán vykonávajúci ...

(4)

Štátny požiarny dozor podľa odseku 1 písm. b) a c) sa nevykonáva na jednoduchých stavbách a drobných ...

(5)

Podrobnosti o vykonávaní štátneho požiarneho dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

Orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor

§ 26
(1)

Ministerstvo vykonáva štátny požiarny dozor

a)
v ústredných orgánoch z hľadiska plnenia ich povinností podľa § 3 ods. 1 a 3,
b)
posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním ...
c)
posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti ...
d)
vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti ...
e)
posudzovaním výrobkov uvádzaných na trh z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti, ktoré nie sú určenými ...
f)
zisťovaním príčin vzniku požiarov v obzvlášť závažných prípadoch,
g)
dohľadom nad určenými výrobkami uvádzanými na trh z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti podľa osobitných ...
(2)

Ak ministerstvo pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru zistí, že výrobok uvádzaný na trh má z hľadiska ...

(3)

Ak posudzovaný výrobok nevyhovuje požadovaným vlastnostiam, ministerstvo rozhodnutím zakáže jeho výrobu, ...

§ 27
Krajské riaditeľstvo vykonáva štátny požiarny dozor
a)

posudzovaním dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej ...

b)

posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti ...

c)

vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti ...

d)

protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ...

e)

zisťovaním príčin vzniku požiarov v závažných prípadoch,

f)

kontrolou pripravenosti a akcieschopnosti závodného hasičského útvaru a jeho materiálno-technického ...

g)

vykonávaním dohľadu nad určenými výrobkami uvádzanými na trh podľa osobitných predpisov.6)

§ 28

Okresné riaditeľstvo vykonáva štátny požiarny dozor v rozsahu podľa § 25 ods. 1, ak tento dozor nepatrí ...

§ 29
Hlavný štátny požiarny dozor
(1)

Ministerstvo vo vzťahu ku krajskému riaditeľstvu, k okresnému riaditeľstvu, Hasičskému a záchrannému ...

(2)

Krajské riaditeľstvo dozerá, ako okresné riaditeľstvo a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej ...

PIATA ČASŤ

HASIČSKÉ JEDNOTKY

PRVÁ HLAVA

DRUHY A ZRIAĎOVANIE HASIČSKÝCH JEDNOTIEK A RIADENIE PRI ZÁSAHU

§ 30
Hasičské jednotky
(1)

Zdolávanie požiarov, záchranné práce vykonáva Hasičský a záchranný zbor, ktorý je zložený z príslušníkov ...

(2)

Činnosti podľa odseku 1 vykonávajú tiež hasičské jednotky:

a)
závodný hasičský útvar, ktorý je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ...
b)
závodný hasičský zbor, ktorý je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ...
c)
dobrovoľný hasičský zbor obce.
(3)

Zamestnanci právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zaradení v hasičskej jednotke uvedenej ...

(4)

Zamestnanci právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zaradení v hasičskej jednotke uvedenej ...

(5)

Na hasičské jednotky ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov a bezpečnostných ...

(6)

Podrobnosti o organizácii a riadení hasičských jednotiek uvedených v odseku 5 ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 31
Hasičská jednotka právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa
(1)

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ môže zriadiť závodný hasičský útvar na ochranu svojich objektov ...

(2)

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zriaďuje závodný hasičský zbor na ochranu svojho majetku ...

(3)

Zriadenie hasičskej jednotky právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa sa nevyžaduje, ak na ...

(4)

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ môže zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť početný stav jej ...

(5)

Podrobnosti o spracovaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej ...

§ 33
Dobrovoľný hasičský zbor obce
(1)

Obec zriadi na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác dobrovoľný ...

(2)

Obec nemusí zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce, ak počet obyvateľov obce je menší ako 500 alebo ak ...

(3)

Obce môžu zriadiť na základe písomnej dohody spoločný dobrovoľný hasičský zbor obce po prerokovaní s ...

(4)

Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce vymenúva a odvoláva obec.

(5)

Členom dobrovoľného hasičského zboru obce môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá11) ...

(6)

Obec môže požiadať o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie dobrovoľných hasičských ...

(7)

Ak dobrovoľný hasičský zbor obce zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov nie je schopný ...

(8)

Podrobnosti o zriaďovaní dobrovoľného hasičského zboru obce, kategórie dobrovoľných hasičských zborov ...

§ 34
Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov
(1)

Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov je systém organizácie a rozmiestnenia hasičských jednotiek ...

(2)

Podrobnosti o postupe pri vypracovaní celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a o zaraďovaní do ...

§ 35
Úlohy hasičskej jednotky
(1)

Hasičská jednotka okrem činností uvedených v § 30 ods. 1 najmä

a)
zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
b)
vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich zamestnancov a členov,
c)
informuje bez zbytočného odkladu o výjazde na zásah a zasiela správy o svojich zásahoch krajskému riaditeľstvu, ...
d)
vypracúva a vedie dokumentáciu hasičskej jednotky.
(2)

Podrobnosti o úlohách hasičských jednotiek, zabezpečovaní akcieschopnosti, odborných službách a o dokumentácii ...

§ 36
Povinnosti zamestnanca alebo člena hasičskej jednotky
(1)

Zamestnanec alebo člen hasičskej jednotky je povinný

a)
podriadiť sa pri svojej činnosti príkazom veliteľa hasičskej jednotky,
b)
zúčastňovať sa v určenom rozsahu na odbornej príprave a preverení fyzickej zdatnosti a odborných znalostí, ...
c)
podrobiť sa preventívnej zdravotnej prehliadke.
(2)

Zamestnanec alebo člen hasičskej jednotky môže samostatne vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a pri ...

(3)

Zamestnanec alebo člen hasičskej jednotky nemôže vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní ...

(4)

Veliteľ hasičskej jednotky zodpovedá za jej činnosť a pripravenosť zriaďovateľovi.

(5)

Neplnenie povinností uvedených v odseku 1 môže byť dôvodom na vylúčenie člena z hasičskej jednotky.

§ 37
Povinnosti zriaďovateľa hasičskej jednotky
(1)

Zriaďovateľ hasičskej jednotky je povinný

a)
vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky a na ten ...
b)
zabezpečiť materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných ...
c)
zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie zamestnancov a členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými ...
d)
zriadiť ohlasovňu požiarov,
e)
zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
f)
zabezpečiť príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti,
g)
zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov a členov hasičskej jednotky,
h)
zabezpečiť vykonanie preventívnych zdravotných prehliadok zamestnancov a členov hasičskej jednotky podľa ...
i)
poskytovať na vyžiadanie územne príslušnému okresnému riaditeľstvu údaje o materiálno -technickom vybavení ...
(2)

Zriaďovateľ závodného hasičského útvaru je povinný zabezpečiť vykonávanie služieb zamestnancami tak, ...

(3)

Zriaďovateľ závodného hasičského zboru je povinný zabezpečiť zvolávanie členov tak, aby po prijatí správy ...

(4)

Podrobnosti o vnútornej organizácii hasičskej jednotky a o ohlasovni požiarov ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 38
Používanie hasičských jednotiek na iné účely

Hasičské jednotky, ich vecné prostriedky a hasičskú techniku možno použiť na činnosť nesúvisiacu s ochranou ...

§ 39
Rovnošata a funkčné označenie
(1)

Rovnošatu člena dobrovoľného hasičského zboru obce, jej súčasti a zásady používania a poskytovania určuje ...

(2)

Rovnošata nesmie byť zameniteľná s rovnošatou Hasičského a záchranného zboru, ozbrojených síl, ozbrojených ...

(3)

Rovnošata musí mať označenie príslušnosti k hasičskej jednotke a funkčné označenie člena dobrovoľného ...

(4)

Podrobnosti o označení príslušnosti a o funkčnom označení rovnošaty člena dobrovoľného hasičského zboru ...

§ 40
Odborná príprava a overovanie vedomostí
(1)

Odbornú prípravu zamestnancov a členov hasičských jednotiek tvorí teoretická príprava, praktický výcvik ...

(2)

Odborná príprava zamestnancov a členov hasičských jednotiek sa člení na

a)
základnú,
b)
zdokonaľovaciu,
c)
špecializovanú,
d)
cyklickú.
(3)

Základnú prípravu a špecializovanú prípravu zamestnancov hasičských jednotiek vykonáva právnická osoba ...

(4)

Účasť členov hasičských jednotiek na odbornej príprave vo svojom pracovnom čase sa považuje za prekážku ...

(5)

Určené funkcie v hasičských jednotkách môžu vykonávať len zamestnanci a členovia, ktorí majú požadovanú ...

(6)

Overovanie vedomostí zamestnancov hasičských jednotiek pri skončení základnej prípravy vykonáva ministerstvo. ...

(7)

Overovanie vedomostí členov hasičských jednotiek pri skončení základnej prípravy vykonáva zriaďovateľ. ...

(8)

Podrobnosti o vykonávaní odbornej prípravy hasičských jednotiek, jej rozsahu a obsahu, o preverovaní ...

§ 41
Právomoc a povinnosti veliteľa zásahu
(1)

Činnosť hasičských jednotiek riadi na mieste zásahu veliteľ zásahu.

(2)

Veliteľ zásahu

a)
zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za využitie ich vecných prostriedkov na mieste ...
b)
dodržiava zásady prednostného velenia,
c)
môže nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby sa z miesta ...
d)
zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských jednotiek, ...
e)
môže vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala svoju totožnosť; ...
(3)

Veliteľom zásahu je spravidla veliteľ družstva, veliteľ zmeny, veliteľ čaty alebo veliteľ hasičskej ...

(4)

Pri určovaní veliteľa zásahu s prednostným velením sa postupuje podľa týchto zásad:

a)
veliteľ zásahu z Hasičského a záchranného zboru má prednosť pred veliteľmi zásahu zo závodných hasičských ...
b)
veliteľ zásahu zo závodného hasičského útvaru má prednosť pred veliteľmi zásahu z dobrovoľných hasičských ...
c)
veliteľ zásahu z dobrovoľného hasičského zboru obce má prednosť pred veliteľom zásahu zo závodného hasičského ...
d)
veliteľ zásahu zo závodného hasičského zboru má prednosť pred veliteľom zásahu z dobrovoľného hasičského ...
(5)

Pri zásahu dvoch alebo viacerých hasičských jednotiek rovnakého druhu je povinný prevziať velenie veliteľ ...

(6)

Prezident Prezídia Hasičského a záchranného zboru,9) riaditeľ územne príslušného krajského riaditeľstva,9) ...

(7)

Preberajúci veliteľ zásahu oznámi prevzatie riadenia doterajšiemu veliteľovi zásahu a podľa podmienok ...

(8)

Veliteľ zásahu svoje oprávnenia preukazuje nápisom VELITEĽ ZÁSAHU umiestneným na viditeľnej časti výstroja. ...

(9)

Príslušník pri plnení úloh preukazuje svoje oprávnenia služobným preukazom. V prípade zdolávania požiaru, ...

(10)

Veliteľ závodného hasičského útvaru, veliteľ závodného hasičského zboru a veliteľ dobrovoľného hasičského ...

(11)

Podrobnosti o organizácii činnosti hasičskej jednotky na mieste zásahu a zásady činnosti riadiaceho ...

§ 42
Povinnosti príslušníka, zamestnanca alebo člena hasičskej jednotky

Príslušník, zamestnanec alebo člen hasičskej jednotky

a)

plní rozkazy veliteľa zásahu a udržiava s ním spojenie,

b)

dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používa určené osobné ochranné pracovné prostriedky,12) ...

c)

pomáha pri plnení úloh ostatným zasahujúcim, ak sa tým neobmedzí plnenie jeho úloh uvedených v písmene ...

§ 43
Vykonávanie zásahu v niektorých osobitných prípadoch
(1)

Zásah hasičskej jednotky vo vojenských objektoch, v objektoch a v stavbách pre bezpečnosť štátu,13a) ...

(2)

Zásah hasičskej jednotky na území zastupiteľských úradov sa riadi medzinárodnými zmluvami, ktorými je ...

§ 44
Zdolávanie požiaru hasičskými jednotkami
(1)

Obce, právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia sú povinné poskytovať si navzájom pomoc pri zdolávaní ...

(2)

Krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo sú oprávnené vo svojom územnom obvode v prípade naliehavej ...

(3)

Orgán, ktorý rozhoduje o opatreniach podľa odseku 2, je povinný prihliadať na to, aby bola v nevyhnutnom ...

(4)

Pri vyžiadaní pomoci súčasne z viacerých miest majú prednosť prípady, v ktorých ide o záchranu bezprostredne ...

(5)

Pri zdolávaní požiaru hasičské jednotky spolupracujú s útvarmi a zariadeniami ozbrojených síl, ozbrojených ...

(6)

Pri poskytovaní medzištátnej pomoci pri zdolávaní požiarov sa postupuje v súlade s medzinárodnými dohodami, ...

§ 45
Vstup na nehnuteľnosti
(1)

Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie ...

(2)

Ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom ...

(3)

Na vstup do vojenských objektov, objektov a stavieb pre bezpečnosť štátu,13a) objektov Zboru väzenskej ...

DRUHÁ HLAVA

POMOC PRI ZDOLÁVANÍ POŽIAROV

§ 46
Osobná pomoc

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru

a)

vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

b)

uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

c)

ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,

d)

poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo ...

§ 47
Vecná pomoc

Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva alebo ...

§ 48
Vyňatie z povinnosti poskytnúť osobnú a vecnú pomoc
(1)

Povinnosť poskytnúť pomoc podľa § 46 a 47 sa nevzťahuje na

a)
príslušníkov, štátnych zamestnancov a zamestnancov ozbrojených síl, príslušníkov a zamestnancov v objektoch ...
b)
zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa vo verejnej hromadnej doprave, energetike ...
c)
zamestnancov zdravotníckeho zariadenia, ak by poskytnutím pomoci bolo vážne ohrozené plnenie úloh podľa ...
d)
osoby telesne alebo duševne nespôsobilé, osoby mladšie ako 18 rokov, tehotné ženy a zamestnanci cudzích ...
(2)

Fyzická osoba nie je povinná poskytnúť pomoc uvedenú v § 46 a 47, ak jej v tom bráni dôležitá okolnosť ...

§ 49
Poskytnutie ochranných nápojov a stravovania
(1)

Každý, kto sa bezprostredne podieľa v rámci poskytnutej osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru, má nárok ...

(2)

Výdavky spojené s poskytnutím ochranných nápojov a stravovania uhrádza právnická osoba alebo fyzická ...

(3)

Podrobnosti o poskytovaní ochranných nápojov a stravovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 50
Ocenenie mimoriadnej odvahy
(1)

Na ocenenie mimoriadnej odvahy a obetavosti zamestnancov a členov hasičských jednotiek a fyzických osôb ...

(2)

Zásady poskytovania vecných darov a peňažných darov ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

ŠIESTA ČASŤ

NÁHRADA ŠKODY

§ 51
Odškodňovanie úrazov
(1)

Štát uhradí fyzickej osobe škodu na zdraví, ktorá jej vznikla pri činnosti v hasičskej jednotke alebo ...

(2)

Náhradu škody podľa odseku 1 poskytuje v zastúpení štátu krajské riaditeľstvo, v ktorého územnom obvode ...

(3)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na príslušníka.

§ 52
Jednorazové mimoriadne odškodnenie
(1)

Jednorazové mimoriadne odškodnenie zamestnancom a členom hasičskej jednotky, ako aj ďalším zamestnancom ...

(2)

Nárok na odškodnenie sa premlčuje po uplynutí troch rokov odo dňa vzniku škody.

(3)

Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu prislúcha poškodenému ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa nevzťahujú na príslušníka.

Náhrada škody

§ 53
(1)

Fyzická osoba má nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikla pri poskytovaní pomoci pri zdolávaní požiaru ...

(2)

V osobitne odôvodnených prípadoch možno priznať náhradu výdavkov spojených s obstaraním novej veci za ...

§ 54

Ak vznikla právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi škoda v súvislosti s pomocou poskytnutou ...

§ 55
(1)

Právnickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda, ktorá jej ...

(2)

Náhrada škody podľa odseku 1 sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi a ani fyzickej ...

(3)

Právo na náhradu škody podľa odseku 1 sa uplatňuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ...

(4)

Lehoty na uplatnenie náhrady škody podľa § 53 až 55 upravuje osobitný predpis.19)

§ 56
Náhrada výdavkov
(1)

Ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

(2)

Právo na náhradu výdavkov môže oprávnený uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď ich zistil, najneskôr ...

(3)

Právo na náhradu výdavkov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorej ...

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa osobitných predpisov.20)

SIEDMA ČASŤ

DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA A INÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIA NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI

§ 57

Na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi sa fyzické osoby môžu združovať v Dobrovoľnej požiarnej ...

§ 58
(1)

Ministerstvo a iné ústredné orgány spolupracujú s Dobrovoľnou požiarnou ochranou najmä pri

a)
spracúvaní návrhov predpisov o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s činnosťou dobrovoľných hasičských ...
b)
určovaní zamerania, zabezpečovaní a vykonávaní preventívno-výchovnej, propagačnej a edičnej činnosti, ...
c)
zabezpečovaní odbornej prípravy veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obce,
d)
zabezpečovaní výchovy detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi.
(2)

Obec spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou najmä pri

a)
zabezpečovaní odbornej prípravy strojníkov a členov dobrovoľného hasičského zboru obce a členov kontrolných ...
b)
zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti dobrovoľných hasičských zborov obce a pri údržbe ich materiálno-technického ...
c)
vypracúvaní požiarneho poriadku obce a dokumentácie o činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce,
d)
rozvíjaní fyzickej zdatnosti členov dobrovoľných hasičských zborov obce prostredníctvom taktických cvičení ...
e)
zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia dobrovoľných hasičských zborov obce,
f)
výbere odborne spôsobilých osôb do funkcie veliteľa dobrovoľných hasičských zborov obce a preventivárov ...
g)
plnení úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

ÔSMA ČASŤ

SANKCIE

Pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi

§ 59
(1)

Krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 8 298 eur právnickej osobe alebo ...

a)
nevykonáva pravidelnú preventívnu protipožiarnu prehliadku,
b)
nezabezpečí podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonávanie opatrenia na zabezpečenie ochrany ...
c)
nezriadi a nevybaví potrebný počet ohlasovní požiarov,
d)
neoznámi bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, ...
e)
neobstaráva a neinštaluje v objektoch, zariadeniach a v priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku ...
f)
nezabezpečí, aby pri uskutočňovaní stavieb a ich užívaní alebo zmene ich užívania boli splnené požiadavky ...
g)
nezriadi protipožiarne hliadky a nezabezpečí odbornú prípravu ich členov podľa tohto zákona a predpisov ...
h)
nezabezpečuje školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi a overovanie ich vedomostí,
i)
neurčí požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného používania a skladovania,
j)
neurčí miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo ich neoznačí príkazmi, zákazmi a pokynmi ...
k)
nedodrží zásady inštalácie a prevádzkovania palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ...
l)
nevypracuje a nevedie ustanovenú dokumentáciu o ochrane pred požiarmi alebo ju neudržiava v súlade so ...
m)
používa požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, ...
n)
nezabezpečí plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť ...
o)
neumožní umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi ...
p)
neumožní alebo sťaží výkon štátneho požiarneho dozoru,
q)
neposkytne potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,
r)
nezabezpečí v objektoch a priestoroch v jej vlastníctve, správe alebo užívaní pravidelné čistenie a ...
s)
nezabezpečí v súvislosti s vlastníctvom lesov, so správou lesov alebo s hospodárením v lesoch plnenie ...
(2)

Krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 16 596 eur právnickej osobe alebo ...

a)
nezabezpečí vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnych zariadení, technických a technologických ...
b)
nezabezpečí vykonávanie opatrení podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie na miestach ...
c)
nezriadi hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo, nezabezpečí jej pripravenosť a akcieschopnosť, ...
d)
neoznačí a neudržiava trvale voľné únikové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup ...
e)
nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z používania alebo o zastavení prevádzky,
f)
nedodrží zásady skladovania, ukladania a manipulácie s horľavými látkami podľa tohto zákona a predpisov ...
g)
neposkytne na výzvu veliteľa zásahu potrebnú vecnú pomoc alebo neumožní vstup na nehnuteľnosti v súvislosti ...
h)
nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor ...
i)
vykonáva činnosti, na ktorých výkon nemá oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti ...
j)
vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by ...
k)
nezabezpečí v súvislosti s vlastníctvom lesov, so správou lesov alebo hospodárením v lesoch plnenie ...
(3)

Krajské riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 16 596 eur právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ...

a)
nezabezpečí pripravenosť a akcieschopnosť závodného hasičského útvaru a jeho materiálno-technické vybavenie, ...
b)
zruší závodný hasičský útvar, zníži jeho početný stav alebo jeho materiálno-technické vybavenie bez ...
c)
nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených krajským riaditeľstvom.
(4)

Ministerstvo môže uložiť pokutu do 16 596 eur právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá ...

a)
koná pri posudzovaných výrobkoch vykazujúcich závažné nedostatky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti ...
b)
vykonáva odbornú prípravu bez oprávnenia,
c)
zabuduje do stavby požiarnotechnické zariadenie, ktorého je zhotoviteľom, bez jeho predchádzajúcej registrácie, ...
d)
si neplní povinnosti podľa § 11d ods. 3.
(5)

Právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola ...

(6)

Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah ...

(7)

Uložením pokuty podľa odsekov 1 až 4 zostáva nedotknutá zodpovednosť právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa ...

§ 60

Pokutu podľa § 59 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel orgán ...

Priestupky

§ 61
(1)

Okresné riaditeľstvo môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť

a)
pokarhanie,
b)
pokutu podľa odsekov 2 až 4.
(2)

Pokarhanie alebo pokutu do 99 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ...

a)
nedodržiava vyznačené zákazy alebo príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi alebo neobstaráva, neinštaluje ...
b)
neumožní alebo sťaží vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly alebo iných opatrení na úseku ochrany ...
c)
neoznámi bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objekte v ...
d)
neumožní umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi ...
e)
neumožní orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku ...
f)
poruší zásady bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov,
g)
nezabezpečí kontrolu, čistenie a odborné preskúšanie komínov.
(3)

Pokarhanie alebo pokutu do 165 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ...

a)
nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené obcou podľa § 23 písm. b),
b)
poškodí, odstráni, zneužije alebo inak zníži účinnosť požiarnych zariadení, sťažuje k nim prístup, bezdôvodne ...
c)
neposkytne osobnú pomoc alebo vecnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru, hoci je na to povinná ...
d)
nedodrží predpisy o skladovaní, ukladaní a manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami ...
e)
nezabezpečí riešenie a dodržiavanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri uskutočňovaní ...
(4)

Pokarhanie alebo pokutu do 331 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ...

a)
poruší príkazy alebo zákazy týkajúce sa manipulácie s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom ...
b)
neumožní hasičskej jednotke vstup na nehnuteľnosť pri zdolávaní požiaru alebo inak sťaží vykonanie opatrení ...
c)
poruší rozhodnutie o vylúčení veci z používania,
d)
vykonáva činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa vyžadujú ...
e)
nedodrží zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku ...
f)
vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by ...
g)
nezabezpečí plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, ...
§ 62
Blokové konanie
(1)

Okresné riaditeľstvo je oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku ...

(2)

V blokovom konaní možno za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokutu do 100 eur.

§ 63

Ak sa v tomto zákone neustanovuje inak, platia o priestupkoch a ich prejednávaní všeobecné predpisy ...

Vylúčenie veci z používania a zastavenie prevádzky

§ 64
(1)

Ak vec alebo prevádzka vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto ...

a)
o vylúčení veci z používania,
b)
o zastavení prevádzky v objektoch, ktoré toto nebezpečenstvo vyvolávajú.
(2)

O zastavení prevádzky sa môže rozhodnúť aj vtedy, ak by bola v prípade vzniku požiaru znemožnená záchrana ...

(3)

Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 oznámiť ústne a uviesť ho ...

(4)

Proti rozhodnutiu o opatreniach uvedených v odsekoch 1 a 2 možno podať odvolanie do troch dní odo dňa ...

§ 65

Používať vec, ktorá bola vylúčená z používania podľa § 64 ods. 1 písm. a), alebo obnoviť prevádzku podľa ...

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 66
(1)

Pôsobnosť ministerstva, krajského riaditeľstva a okresného riaditeľstva pri vykonávaní štátneho požiarneho ...

a)
vojenské objekty, objekty a stavby pre bezpečnosť štátu,13a) objekty Zboru väzenskej a justičnej stráže ...
b)
banské diela, zariadenia, pracoviská a činnosti pod zemou podliehajúce dozoru orgánov štátnej banskej ...
c)
dráhové vozidlá, vnútrozemské plavidlá, námorné lode a civilné lietadlá; v týchto dopravných prostriedkoch ...
d)
objekty zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.
(2)

Pôsobnosť ministerstva, krajského riaditeľstva a okresného riaditeľstva pri zisťovaní príčin vzniku ...

(3)

Vykonávanie požiarneho dozoru v objektoch uvedených v odseku 1 písm. a) a d) ustanoví po dohode s ministerstvom ...

§ 67
(1)

Na železničnú, vodnú a leteckú dopravu sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú primerane, ak medzinárodné ...

(2)

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov ustanovené v tomto zákone sa nevzťahujú na ...

§ 68

Na výsady a imunity priznávané podľa medzinárodného práva alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská ...

§ 69
(1)

Členovia kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sú oprávnení vstupovať ...

(2)

Oprávnenie podľa odseku 1 sa preukazuje písomným poverením, ktoré vydá obec a platí len spolu s občianskym ...

§ 70
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Osoby poverené plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ...

(2)

O oslobodení od mlčanlivosti a jeho rozsahu rozhoduje

a)
prezident Prezídia Hasičského a záchranného zboru, ak ide o príslušníkov zaradených na Prezídiu Hasičského ...
b)
riaditeľ krajského riaditeľstva, ak ide o podriadených príslušníkov,
c)
štatutárny orgán právnickej osoby alebo zodpovedný zástupca fyzickej osoby-podnikateľa, ak ide o osoby ...
d)
starosta obce, ak ide o osoby poverené obcou plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi.
§ 71
Živelné pohromy a iné mimoriadne udalosti

Ak osobitné predpisy27) neustanovujú inak, ustanovenia tohto zákona o poskytovaní osobnej pomoci a vecnej ...

§ 72

Materiálno-technické vybavenie hasičských jednotiek, ktoré slúži bezprostredne na ochranu života a zdravia ...

§ 72a
(1)

Úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, dobrovoľný ...

(2)

Ak sa v doterajších predpisoch používa pojem „obecný hasičský zbor“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa ...

§ 72b
Spracúvanie osobných údajov a iných údajov na účely tohto zákona
(1)

Na účely overovania odbornej spôsobilosti podľa § 11 a 40 ministerstvo, krajské riaditeľstvo a okresné ...

a)
meno, priezvisko a titul,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresa trvalého pobytu,
d)
číslo občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu,
e)
najvyšší stupeň ukončeného vzdelania a názov školy.
(2)

Na účely uznávania odbornej kvalifikácie podľa § 11a a 11b je ministerstvo oprávnené spracúvať tieto ...

a)
meno, priezvisko a titul,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresa trvalého pobytu,
d)
číslo identifikačného dokladu,
e)
najvyšší stupeň vzdelania a odbornej kvalifikácie,
f)
o odbornej praxi.
(3)

Na účely vydania oprávnenia podľa § 11c je ministerstvo oprávnené spracúvať tieto osobné údaje a iné ...

a)
názov, sídlo, právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a identifikačné číslo,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie,
c)
dátum a miesto narodenia fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie,
d)
adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie.
(4)

Na účely registrácie požiarnotechnického zariadenia a vedenia evidencie registrovaných požiarnotechnických ...

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie,
c)
dátum a miesto narodenia fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie,
d)
adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie.
(5)

Na účely vydania oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a vedenie evidencie podľa § 12 je ministerstvo ...

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
meno, priezvisko a titul štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
c)
adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
d)
meno, priezvisko a titul odborného garanta a lektora,
e)
dátum a miesto narodenia odborného garanta a lektora,
f)
o odbornej spôsobilosti odborného garanta a lektora,
g)
o odbornej praxi odborného garanta a lektora.
(6)

Na ochranu osobných údajov sa vzťahuje osobitný predpis.28a)

§ 73
Vzťah zákona k všeobecným predpisom o správnom konaní

Na registráciu požiarnotechnického zariadenia podľa § 11d a rozhodovanie podľa § 25 ods. 1 písm. b) ...

Prechodné ustanovenia
§ 74
(1)

Závodný požiarny útvar, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona zriadený právnickou osobou ...

(2)

Dobrovoľný závodný požiarny zbor, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona zriadený právnickou ...

(3)

Dobrovoľný verejný požiarny zbor, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona zriadený v obci, ...

(4)

Mestský požiarny zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadený mestským zastupiteľstvom ...

§ 75
(1)

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti a osobitné oprávnenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú ...

(2)

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, ktorá vykonáva odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi ...

§ 76

Technické predpisy,30) ktoré vydalo ministerstvo podľa § 24 ods. 2 a § 24 ods. 5 písm. b) zákona Slovenskej ...

§ 77
(1)

V konaniach začatých do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa postupuje podľa doterajších predpisov. ...

(2)

Veci, ktoré odbory požiarnej ochrany krajských úradov a odbory požiarnej ochrany okresných úradov nevybavili ...

§ 77a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2009

Vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová ...

§ 77b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015
(1)

Podmienka uvedená v § 11 ods. 2 sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá získala odbornú spôsobilosť špecialistu ...

(2)

Podmienka uvedená v § 11 ods. 3 sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá získala odbornú spôsobilosť preventivára ...

(3)

Fyzická osoba, ktorá získala do 31. augusta 2011 odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany ...

(4)

Osoba s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany, ktorá ...

(5)

Konanie o overení odbornej spôsobilosti na výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika ...

(6)

Osobitné oprávnenia vydané podľa predpisov účinných do 31. augusta 2015 zostávajú v platnosti na dobu, ...

(7)

Oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy vydané podľa predpisov účinných do 31. augusta 2015 zostávajú ...

(8)

Konanie o vydaní oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy začaté pred 1. septembrom 2015 sa ukončí ...

(9)

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ sú povinní zverejniť zoznam podľa § 11c ods. 2, § 11d ods. ...

(10)

Výrobca, ktorý zabudoval požiarnotechnické zariadenie do stavby do 31. augusta 2015 a od 1. septembra ...

§ 77c
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11, ktorým uplynula platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

(2)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 11 ods. 6, 7 a 11 sa predlžuje do uplynutia štyroch ...

(3)

Lehoty na overovanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi na základe žiadostí podaných ...

(4)

Osoby podľa § 30 ods. 2 bez absolvovanej odbornej prípravy a overenia znalostí podľa § 40 ods. 2 môžu ...

Záverečné ustanovenia
§ 78

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej ...

2.

§ 3 ods. 1 písm. d) a body 16 až 28 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. ...

3.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 66/1995 Z. z. o stredných školách požiarnej ochrany ...

4.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...

5.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...

6.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/1996 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti ...

§ 78a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly ...

§ 79
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
 • 2)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...
 • 2a)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...
 • 2b)  § 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 3)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 3a)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 4)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.Vyhláška ...
 • 5)  Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 5a)  Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. ...
 • 5b)  § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 • 5c)  § 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 5d)  § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 252/2001 ...
 • 6)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...
 • 6a)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
 • 6b)  § 5 ods. 1 písm. b) štvrtého bodu zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch ...
 • 6c)  § 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti ...
 • 7)  § 136 Zákonníka práce.
 • 8)  Zákon č. 17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8a)  § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 264/1999 Z. z.
 • 9)  Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní ...
 • 13a)  § 139b ods. 9 zákona č. 50/1976 Z. z. v znení zákona č. 417/2003 Z. z.
 • 13ab)  § 2 ods. 2 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ...
 • 15)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských štátnych ...
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších ...
 • 17)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 18)  § 35, § 195 až 209 Zákonníka práce.
 • 19)  § 106 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 131/1982 Zb.
 • 20)  Napríklad § 415 a nasl. Občianskeho zákonníka, § 179 a nasl. Zákonníka práce.
 • 22)  § 179 a nasl. Zákonníka práce.
 • 23)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ...
 • 26)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 ...
 • 27)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších ...
 • 28)  § 114 a 115 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 28a)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 29)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 84/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore