Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 14.11.2020


Platnosť od: 31.07.2007
Účinnosť od: 14.11.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST35 JUD3314 DS29 EU PP32 ČL7
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 14.11.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 355/2007 s účinnosťou od 14.11.2020 na základe 319/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)
organizáciu a výkon verejného zdravotníctva,
b)
vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia,
c)
zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti,
d)
požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti,
e)
požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky,
f)
opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgány verejného zdravotníctva“) ...
g)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
h)
výkon štátneho zdravotného dozoru a epidemiologického vyšetrovania,
i)
priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva.
§ 2
Základné pojmy
(1)

Na účely tohto zákona

a)
verejné zdravotníctvo je systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
b)
verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ...
c)
determinanty zdravia sú faktory určujúce zdravie, ktorými sú životné prostredie, pracovné prostredie, ...
d)
životné podmienky sú fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia vo vzťahu k verejnému ...
e)
pracovné podmienky sú fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychologické faktory a spôsob ...
f)
zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ...
g)
zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia sú fyzikálne, chemické a biologické ...
h)
prevencia ochorení a iných porúch zdravia je systém opatrení zameraných na vylúčenie, prípadne zníženie ...
i)
spôsob života je správanie človeka, ktorého základom je vzájomné pôsobenie životných podmienok, osobnostných ...
j)
hodnotenie vplyvov na verejné zdravie je súbor nástrojov a metód, ktorých cieľom je posúdiť predpokladané ...
k)
prenosné ochorenie je choroba vyvolaná biologickým faktorom, ktorý je schopný vyvolať individuálnu alebo ...
l)
nemocničná nákaza je nákaza vnútorného alebo vonkajšieho pôvodu, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti ...
m)
izolácia je oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie počas ich infekčnosti od iných osôb na účely ...
n)
karanténnne opatrenia sú karanténa, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad,
o)
epidemiologický dohľad je priebežný systematický zber, analýza, interpretácia a šírenie údajov o ochoreniach ...
p)
epidémia je výskyt najmenej troch prípadov ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti,
q)
pandémia je rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez ohraničenia vmieste, ...
r)
epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe ...
s)
zdravá výživa je výživa vytváraná optimálnym zabezpečením fyziologických požiadaviek organizmu v daných ...
t)
zdravotný dohľad je sledovanie a hodnotenie zdravotných rizík a zdravotného stavu obyvateľstva a jeho ...
u)
riziko je pravdepodobnosť vzniku škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru, ...
v)
hodnotenie rizika je proces vyhodnocovania pravdepodobnosti a závažnosti škodlivého účinku na človeka ...
w)
riadenie rizika je rozhodovací proces, ktorý vychádza z výsledku hodnotenia rizika a ktorého cieľom ...
x)
riziková práca je práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej ...
y)
expozícia je vystavenie človeka faktoru zo životných podmienok alebo pracovných podmienok,
z)
limit je úroveň expozície, ktorá aj keď sa pravidelne opakuje počas života, nebude nikdy viesť k negatívnemu ...
za)
zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom ...
zb)
zamestnanec je
1.
fyzická osoba, ktorá je so zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
2.
žiak strednej odbornej školy pri praktickom vyučovaní a študent vysokej školy pri praktickej výučbe,
zc)
prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia ...
zd)
systém rýchlej výstrahy je súbor postupov na identifikáciu udalosti, ktorá má potenciál stať sa hrozbou ...
ze)
ohrozenie verejného zdravia je nepredvídané a nekontrolované ohrozenie verejného zdravia chemickými, ...
zf)
manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou je systematický proces, ktorý pozostáva z
1.
analýzy rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorá je procesom identifikujúcim pravdepodobnosť výskytu ...
2.
vyhodnotenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorým sa určuje miera rizík a vypracovanie opatrení ...
3.
riadenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorým sa prijímajú, zavádzajú a kontrolujú opatrenia na ...

DRUHÁ ČASŤ

ORGANIZÁCIA A VÝKON VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

§ 3
Orgány verejného zdravotníctva
(1)

Orgánmi verejného zdravotníctva sú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom

a)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“),
c)
regionálne úrady verejného zdravotníctva,
d)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
e)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
f)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
g)
Slovenská informačná služba.
(2)

Na zabezpečenie jednotného postupu orgánov verejného zdravotníctva

a)
ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 1 písm. d) až f) a Slovenská informačná služba postupujú ...
b)
orgány verejného zdravotníctva uvedené v odseku 1 písm. d) až f) zriaďujú útvar,2a) ktorý riadi a za ...
c)
úrad verejného zdravotníctva informuje orgány verejného zdravotníctva uvedené v odseku 1 písm. d) až ...
(3)

Orgány verejného zdravotníctva spolupracujú v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane, podpore a rozvoji ...

a)
s ústrednými orgánmi štátnej správy a miestnymi orgánmi štátnej správy,
b)
s obcami a samosprávnymi krajmi,
c)
s vysokými školami, školami, výskumnými, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami,
d)
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
e)
so stavovskými organizáciami v zdravotníctve,
f)
so zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou,
g)
s inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
h)
s medzinárodnými organizáciami.
(4)

Úrad verejného zdravotníctva v oblasti zdravia pri práci spolupracuje aj s orgánmi štátnej správy v ...

§ 4
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
určuje zásadné smery a priority štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia a predkladá ich ...
b)
koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodnú spoluprácu na úseku verejného ...
c)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje úrad verejného zdravotníctva,
d)
v súlade so súčasnými poznatkami vedy o vplyve fyzikálnych, chemických a biologických faktorov na verejné ...
e)
vytvára podmienky na integráciu a koordináciu informačných systémov o verejnom zdraví,
f)
schvaľuje zriaďovanie národných referenčných centier a vedie register národných referenčných centier ...
g)
počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) pri ...
h)
určuje smery vzdelávania v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
i)
metodicky usmerňuje výkon štátneho zdravotného dozoru,
j)
kontroluje výkon verejného zdravotníctva v Slovenskej republike,
k)
môže počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia ...
(2)

Ministerstvo navrhuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmenu a doplnenie ...

a)
zoznamu chorôb z povolania,4a)
b)
chorôb a stavov, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť,4b)
c)
percentuálnej miery poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov.4c) ...
§ 5
Úrad verejného zdravotníctva
(1)

Úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky ...

(2)

Úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky ...

(3)

Úrad verejného zdravotníctva je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva.7) ...

(4)

Úrad verejného zdravotníctva

a)
vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia,
b)
zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva ...
c)
plánuje, koordinuje a určuje rozsah kontroly prenosných ochorení,
d)
plánuje, koordinuje a určuje rozsah a očkovacie schémy imunizačného programu,
e)
určuje antigény obsiahnuté v očkovacích látkach, schvaľuje aplikačné postupy pri použití očkovacích ...
f)
posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej ...
g)
plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 a úlohy pri ohrození verejného zdravia ...
h)
vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho ...
i)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva, ...
j)
riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ...
k)
nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa ...
l)
podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie7a) a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5, ...
m)
povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,
n)
vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13 vo veciach, ktoré presahujú hranice územného ...
o)
vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest ...
p)
vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na odstraňovanie azbestu alebo materiálov ...
1.
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, alebo
2.
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo,
q)
vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „oprávnenie na ...
1.
podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie (§ 30b ods. ...
2.
povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až g),
r)
vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby ...
1.
fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul a adresu trvalého bydliska,
2.
fyzickú osobu – podnikateľa, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, alebo
3.
právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo,
s)
vedie evidenciu fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávajú samostatne činnosť ...
t)
zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie ...
u)
vedie centrálny register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových ...
v)
vedie register výrobcov a dovozcov nových potravín a zložiek nových potravín,9) register výrobcov a ...
w)
vykonáva štátny zdravotný dozor, epidemiologické vyšetrovanie, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie ...
x)
prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až ...
y)
sprístupňuje počas kúpacej sezóny informácie o vodách určených na kúpanie a o kvalite vody v prírodných ...
z)
povoľuje použitie iných metód a pravidiel, ak sa preukáže ich rovnocennosť s referenčnými metódami pri ...
aa)
zverejňuje každoročne pred začiatkom kúpacej sezóny zoznam vôd určených na kúpanie a dĺžku kúpacej sezóny; ...
ab)
vykonáva hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie, jej klasifikáciu a rozhoduje o každej zmene vo ...
ac)
každoročne vykonáva v spolupráci s orgánom štátnej vodnej správy9b) identifikáciu vôd určených na kúpanie, ...
ad)
zabezpečuje v spolupráci s orgánom štátnej vodnej správy9c) vytvorenie, revíziu, aktualizáciu a zachovanie ...
ae)
prijíma opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie,
af)
informuje verejnosť na svojom webovom sídle o vode určenej na kúpanie,
ag)
posudzuje vplyv prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí a vydáva odborné posudky,
ah)
spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami pri presadzovaní opatrení týkajúcich sa látok, ktoré ...
ai)
v rámci spolupráce s Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) a s členskými štátmi Európskej únie (ďalej ...
1.
informuje Komisiu o výsledkoch kontroly kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len „pitná voda“), ...
2.
vypracúva každé tri roky za predchádzajúce tri kalendárne roky hodnotiacu správu o kvalite pitnej vody, ...
3.
zasiela Komisii hodnotiace správy o kvalite pitnej vody do dvoch mesiacov od ich uverejnenia podľa druhého ...
4.
vypracúva pre Komisiu hodnotiace správy o vodách určených na kúpanie, ktoré obsahujú aj informácie o ...
5.
informuje Komisiu každoročne pred začatím kúpacej sezóny o všetkých vodách určených na kúpanie vrátane ...
6.
informuje členské štáty a Komisiu o tom, ktoré orgány verejného zdravotníctva vydávajú osvedčenia o ...
7.
zasiela členským štátom a Komisii raz za štyri roky zoznam rozhodnutí o povolení výnimky podľa ustanovení ...
8.
zasiela Komisii v intervaloch požadovaných osobitnými predpismi12) správu o praktickom uplatňovaní minimálnych ...
9.
informuje Komisiu o použití iných metód a pravidiel ako referenčných metód a o ich rovnocennosti s referenčnými ...
10.
informuje vopred Komisiu o každej zmene vo vykonávaní hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie.
aj)
plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh ...
ak)
v rámci spolupráce so Svetovou zdravotníckou organizáciou je kontaktným miestom zodpovedným za vyhodnocovanie, ...
1.
je nepretržite dostupné pre komunikáciu s kontaktnými miestami Svetovej zdravotníckej organizácie,
2.
vyhodnocuje udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky a môžu predstavovať ohrozenie verejného ...
3.
oznamuje Svetovej zdravotníckej organizácii udalosti podľa druhého bodu do 24 hodín po ich vyhodnotení ...
al)
poskytuje Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“) na účel zverejnenia ...
am)
poskytuje národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného ...
an)
prijíma oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov a nových potravín podľa osobitných predpisov,12d) ...
ao)
sprístupňuje na svojom webovom sídle aktuálne informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách ...
ap)
žiada Komisiu o predchádzajúci súhlas na tretiu výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ...
ar)
rozhoduje výnimočne a po predchádzajúcom súhlase Komisie o tretej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá ...
as)
informuje Komisiu do dvoch mesiacov od začiatku platnosti výnimky o každej povolenej výnimke na použitie ...
at)
rozhoduje o limitoch ukazovateľov kvality pitnej vody, pre ktoré nie sú ustanovené limity všeobecne ...
(5)

Úrad verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov13)

a)
je oprávnený požiadať Komisiu o povolenie výnimky zo zákazu
1.
testovať na zvieratách zložky alebo kombinácie zložiek kozmetického výrobku, konečný kozmetický výrobok13aa) ...
2.
uviesť na trh13ad) kozmetický výrobok, ak jeho zložky, kombinácia zložiek, konečné zloženie alebo prototyp ...
b)
je oprávnený požiadať príslušný orgán členského štátu, v ktorom je uložená dostupná informačná zložka13ae) ...
c)
odpovedá, s ohľadom na stupeň rizika pre verejné zdravie, na žiadosť príslušného orgánu iného členského ...
d)
je oprávnený požiadať spolu s odôvodnením zodpovednú osobu,13af) ak kozmetický výrobok predstavuje riziko ...
1.
informácií a dokumentácie o výrobku potrebnej na preukázanie súladu kozmetického výrobku s požiadavkami ...
2.
zoznamu všetkých kozmetických výrobkov, ktoré uviedla na trh s obsahom látky, o bezpečnosti ktorej existuje ...
3.
obsahu použitej látky v každom kozmetickom výrobku,
e)
podáva každoročne Komisii správu o počte a type testov vykonaných na zvieratách podľa osobitného predpisu,13ag) ...
f)
najmenej raz za štyri roky vyhodnocuje činnosť štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickým výrobkami; ...
g)
informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má zodpovedná osoba sídlo, o zisteniach a opatreniach, ...
h)
informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má zodpovedná osoba sídlo, o opatreniach, ktoré ...
i)
informuje Komisiu a príslušné orgány členských štátov prostredníctvom systému RAPEX13ai) o opatreniach, ...
j)
bezodkladne informuje Komisiu a príslušné orgány členských štátov prostredníctvom systému RAPEX o opatreniach, ...
k)
informuje príslušné orgány členských štátov o výskyte závažných nežiaducich účinkov13aj) oznámených ...
l)
zabezpečuje, aby údaje podľa § 43 ods. 1 písm. k) a l) tretieho bodu a písm. n) a údaje podľa § 43 ods. ...
m)
poskytuje Komisii údaje o orgánoch štátneho zdravotného dozoru a Národnom toxikologickom informačnom ...
n)
poskytuje potrebnú súčinnosť colným orgánom podľa osobitného predpisu13al) a na požiadanie colného orgánu13am) ...
(6)

Úrad verejného zdravotníctva vykonáva pôsobnosť podľa odsekov 4 a 5, ak tento zákon neustanovuje inak ...

(7)

Úrad verejného zdravotníctva je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať od štátnych orgánov, obcí, ...

§ 6
Regionálne úrady verejného zdravotníctva
(1)

Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie štátu zapojené finančnými vzťahmi ...

(2)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý ...

(3)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

a)
zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva ...
b)
riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu, ...
c)
posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej ...
d)
plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 a úlohy pri ohrození verejného zdravia ...
e)
nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia ...
f)
podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie7a) a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5 v ...
g)
vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,
h)
zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie ...
i)
povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,
j)
vykonáva štátny zdravotný dozor, epidemiologické vyšetrovanie, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie ...
k)
v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje plnenie povinností ...
l)
prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až ...
m)
vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú ...
n)
sprístupňuje počas kúpacej sezóny informácie o kvalite vôd určených na kúpanie a o kvalite vody v prírodných ...
o)
plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh ...
p)
poskytuje súčinnosť obvodným úradom a obciam pri vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva,13a)
q)
vytvorí každoročne pred začiatkom kúpacej sezóny pre každú vodu určenú na kúpanie program monitorovania ...
r)
zabezpečuje monitorovanie pre každú vodu určenú na kúpanie počas kúpacej sezóny,
s)
preskúmava znečistenie vody určenej na kúpanie,
t)
prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie a vydáva trvalý zákaz kúpania ...
u)
prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie pri výnimočných okolnostiach,
v)
požiada príslušný inšpektorát práce13b) alebo príslušný orgán dozoru,13c) ak je to potrebné, aby prešetril ...
w)
poskytuje súčinnosť úradu verejného zdravotníctva pri plnení úloh podľa § 5 ods. 5 písm. b) až d) a ...
x)
sprístupňuje na svojom webovom sídle aktuálne informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách ...
y)
rozhoduje o prvej výnimke a v odôvodnených prípadoch aj o druhej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá ...
z)
informuje bezodkladne úrad verejného zdravotníctva o povolených výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá ...
aa)
vydáva vyjadrenia podľa osobitného predpisu,13e)
ab)
vydáva počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového ...
(4)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja okrem činností uvedených v odseku 3

a)
odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v kraji,
b)
zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie ...
c)
zabezpečuje laboratórne činnosti pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v kraji,
d)
vykonáva a vyhodnocuje kontrolu zaočkovanosti na úrovni kraja,
e)
poskytuje národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného ...
(5)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vedie aj centrálny register prenosných ...

(6)

Regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú pôsobnosť podľa odsekov 3 a 4, ak tento zákon neustanovuje ...

(7)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade hodnotí zdravotnú bezpečnosť výrobkov určených ...

(8)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 ...

(9)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodnutie podľa odseku 8 rozhodnutím zruší, ak pominuli dôvody ...

§ 7
Pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva
(1)

Orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) až g) v rozsahu svojej pôsobnosti

a)
spolupracujú s ministerstvom pri riešení významných programov verejného zdravotníctva, pri vypracúvaní ...
b)
vykonávajú monitoring vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia,
c)
vykonávajú objektivizáciu a testovanie zložiek životného prostredia a pracovného prostredia,
d)
plnia úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia podľa § 10 a poskytujú súčinnosť úradu ...
e)
vydávajú záväzné stanoviská podľa § 13 ods. 2 a 3 a rozhodujú o návrhoch podľa § 13 ods. 4 písm. a) ...
f)
zriaďujú komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...
g)
v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontrolujú plnenie povinností ...
h)
prešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ...
i)
požiadajú príslušný inšpektorát práce13b) alebo príslušný orgán dozoru,13c) ak je to potrebné, aby prešetril ...
j)
nariaďujú opatrenia podľa § 12 ods. 2 alebo podľa § 48; tým nie je dotknutá právomoc úradu verejného ...
k)
poskytujú súčinnosť kontaktnému miestu pri ohrození verejného zdravia,
l)
vykonávajú štátny zdravotný dozor, epidemiologické vyšetrovanie, vydávajú pokyny a ukladajú opatrenia ...
m)
prejednávajú priestupky a iné správne delikty a ukladajú pokuty podľa § 56 a 57,
n)
vedú register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú uvedené ...
o)
spracúvajú osobné údaje fyzických osôb súvisiace s ich zdravotným stavom na účely ochrany, podpory a ...
(2)

Orgán verejného zdravotníctva uvedený v § 3 ods. 1 písm. e) môže počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia ...

§ 8
Národné referenčné centrum
(1)

Národné referenčné centrum je na účely tohto zákona špecializované pracovisko úradu verejného zdravotníctva ...

(2)

Zriaďovanie národných referenčných centier schvaľuje ministerstvo na základe žiadosti úradu verejného ...

(3)

Národné referenčné centrum

a)
zabezpečuje špecializovanú nadstavbovú a konečnú laboratórnu diagnostiku a overovanie laboratórnych ...
b)
stanovuje referenčné metódy a štandardy,
c)
vykonáva expertíznu, metodickú a publikačnú činnosť,
d)
zabezpečuje epidemiologický dohľad,
e)
uschováva vzorky biologického materiálu alebo iného materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia a ktorý ...
f)
spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami Európskej únie a so Svetovou zdravotníckou organizáciou, ...
g)
zabezpečuje zaškoľovanie v nových laboratórnych metodikách.
(4)

Ministerstvo schváli zriadenie národného referenčného centra, ak má žiadateľ osvedčenie o správnej laboratórnej ...

(5)

Žiadosť o schválenie zriadenia národného referenčného centra obsahuje

a)
názov a sídlo žiadateľa,
b)
druh národného referenčného centra a miesto jeho prevádzkovania,
c)
osvedčenie o správnej laboratórnej praxi alebo osvedčenie o akreditácii; to neplatí, ak národné referenčné ...
d)
návrh štatútu národného referenčného centra.
(6)

Návrh štatútu národného referenčného centra obsahuje činnosť a úlohy národného referenčného centra.

(7)

Ak žiadateľ spĺňa podmienku podľa odseku 4 a žiadosť má požadované náležitosti, ministerstvo schváli ...

(8)

Ak národné referenčné centrum prestane spĺňať podmienku podľa odseku 4, ministerstvo na základe žiadosti ...

TRETIA ČASŤ

PREVENCIA OCHORENÍ A INÝCH PORÚCH ZDRAVIA

§ 10
Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného ...

a)
zúčastňujú sa na príprave celospoločenských a regionálnych programov podpory, ochrany a rozvoja verejného ...
b)
zúčastňujú sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a ochrany ...
c)
plnia špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11,
d)
nariaďujú opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. b) až n) a ods. 3 až 5,
e)
vykonávajú posudkovú činnosť podľa § 13,
f)
vykonávajú výchovu spoločnosti ku zdraviu najmä poradenskou činnosťou podľa § 14.
§ 11
Špecializované úlohy verejného zdravotníctva

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného ...

a)
vykonávajú objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie ...
b)
zabezpečujú vývoj nových metód merania, terénnych činností, objektivizácie a poradenstva vo verejnom ...
c)
zabezpečujú činnosti národných referenčných centier podľa § 8,
d)
zabezpečujú vnútorný kontrolný systém kvality meraní a jeho súlad s osobitným predpisom,14)
e)
monitorujú vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,
f)
zhromažďujú základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpečujú ich prenos, uchovávanie, ...
g)
vedú evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov a iných údajov významných z hľadiska ochrany, ...
h)
vykonávajú odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek vôd, ovzdušia, pôdy, odpadov, požívatín ...
i)
monitorujú výskyt prenosných ochorení a vykonávajú epidemiologický dohľad,
j)
prešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ...
k)
plánujú a koordinujú kontrolu prenosných ochorení,
l)
plánujú, koordinujú a kontrolujú imunizačný program, kontrolujú správne postupy a manipuláciu s očkovacími ...
m)
monitorujú kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa a kvalitu vody určenej na kúpanie počas kúpacej sezóny, ...
n)
monitorujú zdravotný stav obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam, ...
o)
monitorujú vplyv výživy na zdravie ľudí a vypracúvajú odporúčané výživové dávky obyvateľov a pre výživovú ...
p)
vykonávajú identifikáciu zdravotných rizík a vypracúvajú návrhy na ich minimalizáciu,
q)
spracúvajú a zverejňujú údaje o stave verejného zdravia a vykonávajú edičnú činnosť v oblasti ochrany, ...
r)
plnia špecializované úlohy v odbore lekárskej mikrobiológie, v odbore genetickej toxikológie, v odbore ...
s)
zabezpečujú odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
t)
spracúvajú osobné údaje fyzických osôb súvisiace s ich zdravotným stavom na účely ochrany, podpory a ...
§ 12
Opatrenia na predchádzanie ochoreniam
(1)

Opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú

a)
opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení,
b)
opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a ...
c)
opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie.
(2)

Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú

a)
opatrenia na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení,
b)
hlásenie prenosného ochorenia a podozrenia na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie,
c)
odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek pitnej vody a vzoriek vody z vody určenej na ...
d)
osobitné a mimoriadne očkovanie, očkovanie pri úrazoch, poraneniach a nehojacich sa ranách, očkovanie ...
e)
dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov,
f)
izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení, zvýšený ...
g)
opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,
h)
zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých z takého ...
i)
zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná,
j)
zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody vo vode určenej na kúpanie,
k)
zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a na kvalitu vody ...
l)
zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody,
m)
opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné podujatia,
n)
zákaz činnosti alebo prevádzky,
o)
zákaz používania zdraviu škodlivých potravín, pokrmov a nápojov,
p)
zvýšenie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo ...
(3)

Opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a ...

a)
zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody,
b)
monitorovanie zdravotného stavu ľudí s cieľom identifikácie a analýzy faktorov ovplyvňujúcich vznik ...
c)
zákaz alebo obmedzenie uvádzania do obehu a použitia nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov ...
d)
zákaz používania zdraviu škodlivých potravín, pokrmov a nápojov,
e)
zákaz alebo obmedzenie prevádzky v budovách a zariadeniach, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie,
f)
zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná,
g)
zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody vo vode určenej na kúpanie,
h)
zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a na kvalitu vody ...
i)
zákaz alebo obmedzenie hromadného podujatia,
j)
uloženie nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť súlad kozmetického výrobku s osobitným predpisom,13ah) ...
k)
zvýšenie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo ...
(4)

Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie sú

a)
obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na zamestnancov technickými, ...
b)
obmedzenie negatívneho vplyvu rizikových prác na zamestnancov,
c)
zabezpečenie zdravotného dohľadu zamestnávateľom podľa § 30a, 30ab a 30ad pre zamestnancov, ktorých ...
d)
určenie minimálneho rozsahu a frekvencie sledovania faktorov pracovných podmienok, lehôt a minimálnej ...
e)
zákaz alebo obmedzenie výroby, spracovania a používania materiálov, chemických látok a prípravkov, nástrojov, ...
(5)

Opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariaďujú úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného ...

§ 13
Posudková činnosť
(1)

Posudková činnosť na účely tohto zákona je proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z ...

(2)

Orgány oprávnené podľa osobitných predpisov15) rozhodnúť vo veciach, ktoré posudzuje príslušný orgán ...

(3)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného ...

a)
územnoplánovacím podkladom, ak boli úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného ...
b)
územným plánom a k návrhom na územné konanie,
c)
návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,
d)
návrhom na určenie osobitného režimu území,15)
e)
návrhom na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.
(4)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného ...

a)
rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní ...
b)
schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis,16a) ...
c)
rozhoduje o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania,
d)
rozhoduje o návrhoch na zotavovacie podujatia,
e)
rozhoduje o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody,
f)
rozhoduje o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín, ...
g)
rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,
h)
rozhoduje o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku ...
i)
rozhoduje o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou ...
j)
rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
k)
rozhoduje o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o návrhoch ...
l)
rozhoduje o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti ...
m)
rozhoduje o výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ...
n)
rozhoduje o manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,
o)
rozhoduje o výnimke na zníženie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality ...
(5)

Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko podľa odseku 3 písm. b) až e) a rozhoduje ...

a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická ...
b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej ...
c)
dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
d)
posúdenie hlukovej záťaže, ak ide o stavbu diaľnice a cesty I. triedy, stavbu dráhy, stavbu vodnej cesty ...
(6)

Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného ...

(7)

Lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa odseku 3 písm. b) v prípade stavby diaľnic a ciest pre ...

§ 14
Poradenská činnosť
(1)

Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú poradenskú činnosť ...

(2)

Cieľom poradenských centier ochrany a podpory zdravia je znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom ...

(3)

Všeobecné poradenstvo pozostáva z aktívneho vyhľadávania a stanovovania rizikových faktorov srdcovo-cievnych, ...

(4)

Špecializované poradenstvo je zamerané na prevenciu najzávažnejších neprenosných ochorení ovplyvňovaním ...

(5)

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia zabezpečujú individuálne, skupinové a hromadné poradenstvo. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

§ 15
Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(1)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie ...

a)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely ...
b)
hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,
c)
odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho ...
d)
prevádzkovanie balzamovania a konzervácie.
(2)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na ...

a)
pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
b)
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
c)
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
d)
pri výrobe kozmetických výrobkov,
e)
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.
(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja zriaďuje komisie ...

a)
prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,11)
b)
prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych ...
c)
nákup, predaj a spracúvanie húb,
d)
prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória.
§ 16
Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
(1)

Osobitnou podmienkou na vykonávanie činností uvedených v § 15 je odborná spôsobilosť. Odborná spôsobilosť ...

a)
osvedčením o odbornej spôsobilosti alebo
b)
dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania21) alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní ...
c)
odborná spôsobilosť sa môže preukázať aj dokladom z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel ...
(2)

Odbornú spôsobilosť na činnosti uvedené v § 15 ods. 3 písm. a) a b) preukazuje fyzická osoba – podnikateľ, ...

(3)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti ...

(4)

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. a) sa požaduje

a)
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore ...
b)
úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(5)

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. b) sa požaduje

a)
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v lekárskom odbore, ...
b)
úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(6)

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) sa požaduje

a)
ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom ...
b)
úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(7)

Na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15 ods. 1 písm. d) sa požaduje odborná spôsobilosť podľa osobitného ...

(8)

Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 2 sa požaduje úspešne vykonaná skúška pred komisiou na ...

(9)

Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. a) sa požaduje

a)
ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie a odborná prax podľa odseku 15, 16, 18 alebo 19, ...
b)
odborná príprava podľa druhu vykonávanej činnosti, ak odseky 21 a 22 neustanovujú inak,
c)
úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak ďalej nie je ustanovené ...
(10)

Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. b) sa požaduje

a)
ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v technickom odbore alebo prírodovednom ...
b)
odborná príprava podľa druhu vykonávanej činnosti, ak odseky 21 a 22 neustanovujú inak,
c)
úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak ďalej nie je ustanovené ...
(11)

Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. c) sa požaduje úspešne vykonaná skúška pred komisiou ...

(12)

Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. d) sa požaduje

a)
odborná príprava podľa osobitného predpisu,23)
b)
úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
(13)

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje

a)
meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je ...
b)
uvedenie činnosti, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(14)

K žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti žiadateľ priloží

a)
doklad o dosiahnutom vzdelaní, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis23) alebo doklad o uznaní ...
b)
doklad o dĺžke odbornej praxe, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis;23) pri ukončení činnosti ...
c)
doklad o oprávnení na podnikanie, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
d)
doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, ak ide o žiadateľa ...
e)
kópiu dokladu o absolvovaní odbornej prípravy podľa odseku 9 písm. b) alebo odseku 10 písm. b), ktorý ...
(15)

Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi toxickými látkami a zmesami, s toxickými ...

(16)

Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí, toxických ...

(17)

Ustanovenie odseku 16 sa nevzťahuje na vykonávanie činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie chemických ...

(18)

Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 15, ktorý vykonával niektorú ...

(19)

Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 16, ktorý vykonával niektorú ...

(20)

Odborná príprava na vykonanie skúšky podľa odsekov 18 a 19 a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

(21)

Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 15 nemusí vykonať skúšku pred ...

a)
samostatne alebo ako vedúci zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov a takúto činnosť neukončil viac ...
b)
samostatne alebo ako vedúci zamestnanec dva po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o spôsobilosti ...
c)
samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti ...
d)
ako podriadený zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na ...
e)
ako podriadený zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval ...
(22)

Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v odseku 16 nemusí vykonať skúšku pred ...

a)
samostatne alebo ako vedúci zamestnanec šesť po sebe nasledujúcich rokov a takúto činnosť neukončil ...
b)
samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti ...
c)
samostatne alebo ako vedúci zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto činnosti ...
d)
ako podriadený zamestnanec štyri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na ...
e)
ako podriadený zamestnanec päť po sebe nasledujúcich rokov a pred vykonávaním tejto činnosti absolvoval ...
(23)

Ustanovenia odseku 22 písm. a), c) a e) sa nevzťahujú na vykonávanie činností, ktoré zahŕňajú odborné ...

(24)

Splnenie podmienok podľa odsekov 21 a 22 sa preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným ...

(25)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odsekov 21 a 22 vydá žiadateľovi z iného členského štátu príslušný ...

(26)

Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odsekov 15, 16, 18, 19, 21 a 22 na ...

(27)

Splnenie podmienky podľa odseku 26 overuje príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe dokladu ...

(28)

Vzdelanie podľa odseku 4 písm. a), odseku 6 písm. a), odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a) sa preukazuje ...

(29)

Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa vykonania ...

(30)

Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb. Register odborne spôsobilých ...

(31)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.

(32)

Príslušný orgán verejného zdravotníctva odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak

a)
dodatočne zistí, že žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé ...
b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené ...
c)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) neabsolvoval ...
(33)

Osoba, ktorej príslušný orgán verejného zdravotníctva odobral osvedčenie o odbornej spôsobilosti, môže ...

a)
šiestich mesiacov odo dňa odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 32 písm. a) a c), ...
b)
jedného roka odo dňa odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 32 písm. b).
(34)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho ...

(35)

Príslušný orgán verejného zdravotníctva uzná odbornú spôsobilosť osobám, ktoré získali potrebnú kvalifikáciu ...

(36)

Počas krízovej situácie sa nevydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15, ...

(37)

Ak príslušný orgán verejného zdravotníctva neurčí inak, v čase krízovej situácie sa osvedčenie o odbornej ...

a)
dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi podľa odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a),
b)
dokladom o odbornej príprave podľa odseku 9 písm. b), odseku 10 písm. b) a odseku 20, vykonanej podľa ...
(38)

V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku ...

(39)

Doklady podľa odseku 37 je potrebné doplniť osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 najneskôr ...

PIATA ČASŤ

ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVÉ PRACOVNÉ PODMIENKY

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 17
Pitná voda
(1)

Pitná voda je voda určená na ľudskú spotrebu v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá sa používa ...

(2)

Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak

a)
neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity a ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách ...
b)
spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa ...
(3)

Monitorovanie pitnej vody sa vykonáva pravidelne podľa programu monitorovania v celom systéme zásobovania ...

(4)

Podľa miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu úrad verejného zdravotníctva ...

a)
limitoch ukazovateľov kvality pitnej vody, pre ktoré nie sú limity ustanovené všeobecne záväzným právnym ...
b)
tretej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.
(5)

Podľa miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu regionálny úrad verejného zdravotníctva ...

a)
zvýšení rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených ...
b)
doplnení rozsahu monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie mikroorganizmy, parazity alebo ...
c)
prvej výnimke a druhej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej ...
d)
výnimke na zníženie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej ...
(6)

Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, môže úrad verejného ...

(7)

Rozhodnutie o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ...

a)
odôvodnenie výnimky,
b)
ukazovateľ kvality pitnej vody, ktorého sa výnimka týka, najvyššiu povolenú hodnotu tohto ukazovateľa ...
c)
oblasť zásobovania a počet obyvateľov, ktorých sa výnimka týka, množstvo dodávanej pitnej vody za deň ...
d)
výsledky kontroly kvality pitnej vody za predchádzajúce obdobie,
e)
vhodný program monitorovania, podľa potreby s vyššou početnosťou monitorovacích činností,
f)
súhrn plánu nevyhnutných nápravných opatrení vrátane harmonogramu prác, odhadu nákladov a zabezpečenia ...
(8)

Osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. ar) alebo regionálny úrad verejného ...

a)
informovať bezodkladne dotknutých obyvateľov o každej povolenej výnimke v oblasti zásobovania; ak povolená ...
b)
vykonať pred uplynutím platnosti každej povolenej výnimky kontrolu kvality pitnej vody s cieľom preukázať ...
(9)

Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva odber a analýzu pitnej vody, musí byť ...

(10)

Na chemickú úpravu pitnej vody sa môžu použiť len látky alebo zmesi24a) určené na chemickú úpravu pitnej ...

(11)

Prepojiť rozvody pitnej vody pri zásobovaní pitnou vodou s rozvodmi teplej vody možno len v zmiešavacej ...

§ 17a
Povinnosti dodávateľa pitnej vody
(1)

Dodávateľom pitnej vody je

a)
prevádzkovateľ verejného vodovodu,24c)
b)
fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu v rámci ...
(2)

Dodávateľ pitnej vody je povinný

a)
zabezpečiť, aby pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti,
b)
zabezpečiť pravidelné monitorovanie kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ...
c)
vypracovať, priebežne prehodnocovať a najmenej raz za päť rokov aktualizovať program monitorovania kvality ...
d)
predkladať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva program monitorovania kvality pitnej vody a každú ...
e)
predkladať elektronicky výsledky monitorovania kvality pitnej vody regionálnemu úradu verejného zdravotníctva ...
f)
zabezpečiť evidenciu monitorovania kvality pitnej vody a uchovávať ju desať rokov,
g)
používať pri zásobovaní pitnou vodou výrobky určené na styk s pitnou vodou a látky alebo zmesi určené ...
h)
používať pri úprave pitnej vody len technologické postupy, výrobky, látky, zmesi a biocídne výrobky, ...
i)
vykonávať čistenie a údržbu vodohospodárskych zariadení, plôch, priestorov a objektov, ktoré sú súčasťou ...
j)
vykonať bezodkladne opakovaný odber vzorky pitnej vody, ak sa pri kontrole kvality pitnej vody zistilo ...
k)
oznámiť bezodkladne regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prekročenie limitu ustanoveného medznou ...
l)
zistiť príčiny prekročenia limitu ustanoveného medznou hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou všeobecne ...
m)
informovať dotknutých obyvateľov o zhoršení kvality pitnej vody, ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie, ...
n)
sprístupniť verejnosti primerané výsledky manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
§ 17b
Žiadosť o výnimku

Dodávateľ pitnej vody môže požiadať o výnimku na

a)
používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,
b)
zníženie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v programe ...
§ 17c
Náležitosti žiadosti o výnimku
(1)

Žiadosť o výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, obsahuje ...

a)
názov, sídlo žiadateľa a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, obchodné ...
b)
návrh rozsahu výnimky, jej odôvodnenie a obdobie, na ktoré sa výnimka žiada,
c)
vyhodnotenie zásobovania pitnou vodou v oblasti, ktorej sa výnimka týka, a ktoré preukazuje, že dodávanie ...
d)
laboratórne analýzy pitnej vody, ktoré poskytnú štatisticky preukázateľné výsledky ukazovateľov kvality ...
e)
hodnotenie zdravotného rizika vykonané osobou odborne spôsobilou na hodnotenie zdravotných rizík zo ...
f)
návrh programu monitorovania a nápravných opatrení,
g)
spôsob informovania obyvateľov podľa § 17 ods. 8 písm. a).
(2)

Žiadosť o výnimku na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej ...

a)
údaje podľa odseku 1 písm. a),
b)
návrh rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody,
c)
manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa ...
§ 17d
(1)

Vlastníci bytových budov24e) a nebytových budov24f) alebo spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových ...

(2)

Ak je nedodržanie požiadaviek na kvalitu pitnej vody spôsobené domovým rozvodným systémom bytových budov ...

a)
zabezpečiť opatrenia na obnovenie vyhovujúcej kvality pitnej vody,
b)
informovať obyvateľov o zhoršení kvality pitnej vody, ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie, a o opatreniach, ...
§ 18
Výrobky určené na styk s pitnou vodou
(1)

Výrobky určené na styk s pitnou vodou sú výrobky používané na zachytávanie, úpravu, akumuláciu, distribúciu, ...

(2)

Výrobky určené na styk s pitnou vodou sú zdravotne bezpečné, ak sú vyrobené tak, že za obvyklých a predvídateľných ...

(3)

Hodnotenie zdravotnej bezpečnosti výrobkov určených na styk s pitnou vodou sa vykonáva podľa všeobecne ...

(4)

Výrobky určené na styk s pitnou vodou, ktoré znižujú tvrdosť vody, musia zabezpečiť dodržanie odporúčaných ...

(5)

Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrába výrobky určené na styk s pitnou vodou alebo ...

§ 19
Voda určená na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská
(1)

Voda určená na kúpanie je akákoľvek povrchová voda,25) ktorá je vyhlásená podľa osobitného predpisu25a) ...

(2)

Vodou určenou na kúpanie podľa odseku 1 nie sú

a)
umelé kúpaliská a kúpeľné bazény,
b)
uzavreté vodné plochy využívané na ošetrovateľské účely alebo liečebné účely,
c)
umelo vytvorené uzavreté vodné plochy oddelené od povrchových vôd a podzemných vôd.25b)
(3)

Prírodné kúpalisko je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové ...

(4)

Umelé kúpalisko je krytá stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie a s ...

(5)

Požiadavky na kvalitu vody určenej na kúpanie sa vzťahujú aj na vodu určenú na kúpanie, ak je kvalita ...

(6)

Podľa miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu môže príslušný orgán verejného ...

(7)

Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska je povinný

a)
zabezpečiť, aby kvalita vody v prírodnom kúpalisku spĺňala požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku, ...
b)
zabezpečiť monitorovanie a kontrolu kvality vody v prírodnom kúpalisku,
c)
viesť evidenciu o prevádzke prírodného kúpaliska a uchovávať ju päť rokov,
d)
predkladať výsledky kontroly kvality vody v prírodnom kúpalisku príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ...
e)
vyznačiť vodnú plochu na kúpanie v prírodnom kúpalisku a oddeliť ju od vodnej plochy vyhradenej na používanie ...
f)
zabezpečiť vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení v prírodnom kúpalisku,
g)
zabezpečiť čistenie vodnej plochy, údržbu a čistenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení prírodných ...
h)
vypracovať prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva ...
i)
sprístupniť pre verejnosť na dostupnom a viditeľnom mieste v blízkosti vodnej plochy prírodného kúpaliska ...
j)
vyznačiť na viditeľnom mieste v blízkosti vodnej plochy prírodného kúpaliska zákaz kúpania, ak voda ...
k)
vyznačiť a umiestniť počas kúpacej sezóny na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu prírodného kúpaliska ...
l)
zabezpečiť na prírodnom kúpalisku dostatočný počet plavčíkov a miestnosť na poskytovanie prvej pomoci, ...
m)
vyvesiť na dostupnom a viditeľnom mieste pokyny na poskytovanie prvej pomoci.
(8)

Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska, ktoré je podľa osobitného predpisu25a) vyhlásené za vodu určenú ...

(9)

Prevádzkovateľ umelého kúpaliska je povinný

a)
zabezpečiť, aby kvalita vody v umelom kúpalisku spĺňala požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku, ...
b)
zabezpečiť kontrolu kvality vody v umelom kúpalisku,
c)
viesť evidenciu o prevádzke umelého kúpaliska a uchovávať ju päť rokov,
d)
predkladať výsledky kontroly kvality vody v umelom kúpalisku príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ...
e)
zabezpečiť priestorové a technické požiadavky na umelé kúpalisko,
f)
zabezpečiť vybavenie, priestory, dispozičné riešenie prevádzkovaných plôch umelého kúpaliska,
g)
zabezpečiť osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie umelého kúpaliska,
h)
zabezpečiť údržbu a čistenie bazénov, priestorov, prevádzkových plôch a zariadení umelého kúpaliska ...
i)
vypracovať prevádzkový poriadok umelého kúpaliska a predložiť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva ...
j)
sprístupniť verejnosti na dostupnom a viditeľnom mieste pri vstupe do areálu umelého kúpaliska aktuálne ...
k)
vyznačiť na viditeľnom mieste v blízkosti bazénu zákaz kúpania, ak voda v bazéne nespĺňa požiadavky ...
l)
vyznačiť a umiestniť na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu umelého kúpaliska oznámenie o zákaze ...
m)
zabezpečiť na umelom kúpalisku miestnosť na poskytovanie prvej pomoci s vybavením podľa všeobecne záväzného ...
n)
zabezpečiť stály dohľad dostatočným počtom plavčíkov tak, aby na
1.
najviac dva neplavecké bazény dohliadal aspoň jeden plavčík,
2.
plavecký bazén s dĺžkou do 25 metrov dohliadal aspoň jeden plavčík,
3.
plavecký bazén s dĺžkou viac ako 25 metrov dohliadali aspoň dvaja plavčíci,
4.
vodné atrakcie dohliadal aspoň jeden plavčík pri dopade.
(10)

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré v blízkosti vodných plôch, ktoré nie sú vodou určenou ...

§ 20
Vnútorné prostredie budov
(1)

Vnútorné prostredie budov musí spĺňať požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vetranie a vykurovanie, ...

(2)

V novonavrhovaných budovách sa trvalé dopĺňanie denného osvetlenia svetlom zo zdrojov umelého osvetlenia ...

a)
v obytných miestnostiach bytov,
b)
v izbách ubytovacích zariadení internátneho typu,
c)
v denných miestnostiach zariadení na predškolskú výchovu,
d)
v učebniach škôl okrem špeciálnych učební,
e)
v lôžkových izbách zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ...
(3)

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú budovu určenú pre verejnosť (ďalej len ...

§ 21
Byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia
(1)

Byty nižšieho štandardu sú byty v bytových domoch, ktorých obytná plocha, úžitková plocha a vybavenie ...

(2)

Ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú hromadné ubytovanie, možno prevádzkovať, len ak spĺňajú požiadavky ...

(3)

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia (ďalej len „prevádzkovateľ ...

a)
zabezpečiť požiadavky podľa odseku 2,
b)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
§ 22
Telovýchovno-športové zariadenia
(1)

Telovýchovno-športové zariadenie je krytý alebo otvorený objekt určený na telovýchovné a športové podujatia ...

(2)

Telovýchovno-športové zariadenie sa umiestňuje tak, aby jeho činnosť neovplyvňovala nepriaznivo okolie, ...

(3)

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú telovýchovno-športové zariadenia (ďalej ...

a)
zabezpečiť požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie a funkčné členenie, vybavenie ...
b)
používať len také telovýchovné náradie a zariadenia, aby sa pri ich používaní podľa návodu výrobcu neohrozilo ...
c)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
§ 23
Zariadenia starostlivosti o ľudské telo
(1)

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo sú najmä kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, ...

(2)

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo možno prevádzkovať, len ak spĺňajú požiadavky na stavebno-technické ...

(3)

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia starostlivosti o ľudské telo ...

a)
používať také pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní ...
b)
mať k dispozícii lekárničku prvej pomoci,
c)
poučiť osobu, ktorej poskytujú služby, o rizikách spojených s poskytovanou službou,
d)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
(4)

Prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo a jeho zamestnanci nesmú

a)
manipulovať s jazvami,
b)
manipulovať s materskými znamienkami,
c)
robiť výkony na očnej spojovke a rohovke.
(5)

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú solárium (ďalej len „prevádzkovateľ solária“), ...

a)
dodržiavať limity ultrafialového žiarenia,
b)
viesť prevádzkovú dokumentáciu,
c)
umiestniť na viditeľnom mieste poučenie pre osoby, ktorým poskytuje služby.
(6)

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú saunu (ďalej len „prevádzkovateľ sauny“), ...

a)
kvalitu vody v ochladzovacom bazéne tak, aby spĺňala požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
b)
pravidelnú výmenu vody v ochladzovacom bazéne a jeho pravidelné čistenie,
c)
kontrolu kvality vody v ochladzovacom bazéne.
§ 24
Zariadenia pre deti a mládež
(1)

Zariadenia pre deti a mládež na účely tohto zákona sú:

a)
zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie,27)
b)
zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,27a)
c)
prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť28) starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, ...
d)
prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť28) výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, ...
e)
zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie sú zariadeniami ...
(2)

Zariadenia pre deti a mládež sa zriaďujú v zdravotne vhodnom prostredí, ktorým je prostredie chránené ...

(3)

Priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie zariadení pre deti a mládež musí zodpovedať veku, ...

(4)

Prevádzkový poriadok upraví režim dňa, vrátane činností vedúcich k výchove a vzdelávaniu, prevádzku ...

(5)

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia pre deti a mládež (ďalej len ...

a)
zamerať výchovu detí a mládeže na ochranu zdravia,
b)
zabezpečiť pri podávaní stravy, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou ...
c)
zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadenia pre deti ...
d)
používať na čistenie a údržbu zariadenia len prostriedky, ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné chemické ...
e)
zabezpečiť zásobovanie zariadenia tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodou,
f)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ...
(6)

V predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré

a)
je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
b)
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
c)
nemá nariadené karanténne opatrenie.
(7)

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá rodičovi, poručníkovi, ...

(8)

Skutočnosti uvedené v odseku 6 písm. b) a c) potvrdzuje písomným vyhlásením zástupca dieťaťa. Vyhlásenie ...

(9)

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú predškolské zariadenia (ďalej len „prevádzkovateľ ...

a)
zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do zariadenia, zisťovala ...
b)
zabezpečiť, aby osoba zodpovedná za každodenné prijímanie detí do zariadenia prijala dieťa podozrivé ...
c)
zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo príznaky akútneho prenosného ...
(10)

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú živnosť starostlivosti o deti do šesť ...

(11)

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania ...

§ 25
Zotavovacie podujatia
(1)

Zotavovacie podujatie je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas ...

(2)

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré organizujú zotavovacie podujatia (ďalej len „organizátor ...

a)
požiadať písomne najmenej 30 dní pred začiatkom konania zotavovacieho podujatia regionálny úrad verejného ...
b)
organizovať zotavovacie podujatie tak, aby plnilo výchovné poslanie a posilňovalo zdravie detí a pri ...
c)
zabezpečiť, aby zotavovacie podujatie sa uskutočnilo len v zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky na ...
d)
zabezpečiť, aby dieťa zúčastnené na zotavovacom podujatí spĺňalo požiadavky zdravotnej spôsobilosti,
e)
zabezpečiť, aby na zotavovacom podujatí pracovali iba osoby zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé,
f)
dodržiavať denný režim, ktorý zohľadňuje vek a zdravotný stav detí,
g)
zabezpečiť stravovanie detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž a aby podávaná ...
h)
zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí odborne spôsobilými osobami, najmenej jednou ...
i)
zabezpečiť lekárničku prvej pomoci,
j)
zabezpečiť starostlivosť lekára dostupného z miesta konania zotavovacieho podujatia a písomne mu oznámiť ...
k)
zabezpečiť poučenie osôb na zotavovacom podujatí o predchádzaní ochoreniam a iným poruchám zdravia, ...
l)
informovať zástupcu dieťaťa o ochorení alebo inej poruche zdravia dieťaťa na podujatí a o prípadnom ...
m)
viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju šesť mesiacov od skončenia zotavovacieho podujatia. ...
§ 26
Zariadenia spoločného stravovania
(1)

Zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, ...

(2)

Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu32) ...

(3)

Stravovacie služby možno poskytovať len v zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky na stavebno-technické ...

(4)

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania (ďalej ...

a)
zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, a zamedziť vodeniu ...
b)
zabezpečiť pri výrobe pokrmov ich zdravotnú neškodnosť a zachovanie ich výživovej a zmyslovej hodnoty ...
c)
postupovať pri výrobe pokrmov a nápojov podľa zásad správnej výrobnej praxe,9) dodržiavať pracovné postupy, ...
d)
zabezpečovať sústavnú kontrolu pri preberaní surovín a viesť o vykonanej kontrole evidenciu počas piatich ...
e)
zabezpečovať a kontrolovať podmienky dodržania zdravotnej neškodnosti uskladňovaných surovín, polovýrobkov, ...
f)
zabezpečovať ochranu hotových pokrmov a nápojov pred ich znehodnotením,
g)
zabezpečovať plynulú dodávku pitnej vody a teplej vody do zariadenia spoločného stravovania,
h)
zabezpečovať kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu,24) ak je zariadenie ...
i)
zabezpečovať výživovú hodnotu hotových pokrmov a nápojov podľa odporúčaných výživových dávok, ak ďalej ...
j)
zabezpečiť pred výdajom stravy odber vzoriek pripravených hotových pokrmov, ich uchovanie a o odobratých ...
k)
kontrolovať dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov,
l)
zabezpečovať a kontrolovať čistotu zariadenia a prevádzkových priestorov,
m)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
(5)

Povinnosti podľa odseku 4 písm. i) a j) sa nevzťahujú na prevádzky verejného stravovania, stánky s rýchlym ...

(6)

Obmedzenie vstupu zvierat podľa odseku 4 písm. a) sa nevzťahuje na zariadenia verejného stravovania ...

(7)

Prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania určeného pre deti a mládež je ďalej povinný pri voľbe ...

DRUHÁ HLAVA
OCHRANA ZDRAVIA PRED HLUKOM, INFRAZVUKOM, VIBRÁCIAMI A ELEKTROMAGNETICKÝM ŽIARENÍM V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

§ 27
Hluk, infrazvuk a vibrácie v životnom prostredí
(1)

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku ...

(2)

Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii dopravných stavieb a infraštruktúry hluk v súvisiacom ...

(3)

Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii budov je potrebné zabezpečiť ochranu vnútorného ...

(4)

Obce sú oprávnené objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s ...

§ 28
Elektromagnetické žiarenie v životnom prostredí
(1)

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú generátor nízkych frekvencií, ...

(2)

Zdroje elektromagnetického žiarenia pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb je potrebné zabezpečiť tak, ...

§ 29
Optické žiarenie v životnom prostredí

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú umelé zdroje ultrafialového, ...

a)
zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila limitné hodnoty ustanovené vykonávacím ...
b)
zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie optického žiarenia.

TRETIA HLAVA
OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

§ 30
Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
(1)

Zamestnávateľ je povinný

a)
zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým ...
b)
zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe ...
c)
zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, ...
1.
druhej kategórie najmenej raz za 24 mesiacov,
2.
tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok,
d)
zabezpečiť pri posúdení zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia podľa ...
1.
písomného posudku o riziku, ak pracovná zdravotná služba zistila takú zmenu pracovných podmienok, ktorá ...
2.
písomného záznamu o posúdení rizika, ak pracovná zdravotná služba nezistila zmenu pracovných podmienok, ...
e)
poskytnúť kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika podľa písmena b) ...
f)
zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e,
g)
predložiť lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov, ...
h)
uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f ods. 1 zamestnancov, ktorí ...
i)
vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov, ktorí vykonávajú ...
j)
viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej ...
1.
hluk,
2.
vibrácie,
3.
ionizujúce žiarenie,
4.
elektromagnetické pole,
5.
ultrafialové žiarenie,
6.
infračervené žiarenie,
7.
laserové žiarenie,
8.
záťaž teplom,
9.
záťaž chladom,
10.
chemický faktor,
11.
karcinogénny a mutagénny faktor,
12.
biologický faktor,
13.
fyzická záťaž pri práci,
14.
psychická pracovná záťaž,
15.
zvýšený tlak vzduchu,
k)
predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy ...
l)
vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o výsledkoch ...
m)
poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok ...
n)
po zániku živnostenského oprávnenia alebo zániku obchodnej spoločnosti bezodkladne odovzdať dokumentáciu ...
(2)

Evidencia zamestnancov podľa odseku 1 písm. j) obsahuje údaje

a)
názov pracoviska,
b)
názov profesií,
c)
faktory práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení, a kategóriu práce osobitne pre ...
d)
výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia ...
(3)

Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až n) sa nevzťahujú na

a)
Slovenskú informačnú službu vo vzťahu k výkonu štátnej služby príslušníkmi Slovenskej informačnej služby ...
b)
Zbor väzenskej a justičnej stráže vo vzťahu k príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže zaradeným ...
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo vzťahu k výkonu štátnej služby príslušníkmi Policajného ...
d)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo vzťahu k výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených ...
e)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vo vzťahu k výkonu štátnej služby colníkov mimo územia Slovenskej ...
f)
Národný bezpečnostný úrad vo vzťahu k výkonu štátnej služby príslušníkmi Národného bezpečnostného úradu ...
(4)

Povinnosti podľa odseku 1 písm. f) až h) a § 52 ods. 1 písm. g) sa nevzťahujú na Slovenskú informačnú ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný

a)
umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na plnenie odborných ...
b)
poskytnúť pracovnej zdravotnej službe informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície ...
(6)

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej ...

a)
si zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe ...
b)
zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia jej expozíciu a expozíciu obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým ...
c)
zabezpečiť posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e,
d)
predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do tretej kategórie ...
e)
uchovávať 20 rokov od skončenia rizikovej práce lekárske posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na ...
(7)

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, môže pre seba zabezpečiť primeraný ...

(8)

Povinnosti zamestnávateľa uvedené v odsekoch 1, 2 a 5 sa počas dočasného pridelenia vzťahujú na užívateľského ...

(9)

V čase krízovej situácie zamestnávateľ nie je povinný zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia pri ...

(10)

Zamestnávateľ je povinný plniť povinnosti pri ochrane zdravia pri práci bezodkladne po skončení krízovej ...

(11)

V čase krízovej situácie fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva ...

(12)

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej ...

§ 30a
Pracovná zdravotná služba
(1)

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské ...

(2)

Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 1 zahŕňa najmä

a)
dohľad nad pracovnými podmienkami,
b)
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok ...
c)
poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení ...
(3)

Pracovnú zdravotnú službu vykonávajú

a)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické ...
b)
verejný zdravotník, alebo
c)
zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby.
(4)

Zamestnávateľ zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu zdravotníckymi pracovníkmi podľa odseku 3, ktorí ...

(5)

Minimálny tím pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 3 písm. c) tvoria

a)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné ...
b)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa písmena a) a lekár so špecializáciou v špecializačnom ...
(6)

Odborný dohľad nad činnosťou tímu pracovnej zdravotnej služby zabezpečuje vedúci tímu pracovnej zdravotnej ...

(7)

Tím pracovnej zdravotnej služby môžu tvoriť aj ďalší zdravotnícki pracovníci34d) podľa pracovných podmienok ...

(8)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je

a)
fyzickou osobou – podnikateľom, si môže činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30aa vykonávať osobne, ...
b)
právnickou osobou, si môže činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30aa vykonávať zdravotníckym ...
(9)

Pracovná zdravotná služba spolupracuje s bezpečnostnotechnickou službou,34e) príslušnými organizačnými ...

(10)

V čase krízovej situácie poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, ktorí sú držiteľmi oprávnenia na ...

a)
nevykonávajú dohľad nad pracovnými podmienkami na pracoviskách zamestnávateľov podľa odseku 2 písm. ...
b)
nevykonávajú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok ...
c)
vykonávajú poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania ...
(11)

Poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 môžu v čase krízovej situácie vykonávať činnosti ...

(12)

Poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 vykonávajú zdravotný dohľad pre zamestnancov ...

§ 30aa
Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej ...
(1)

Výkon pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú ...

a)
vlastného zamestnanca, ktorý je lekárom so špecializáciou podľa § 30a ods. 3 písm. a) alebo verejným ...
b)
vlastného tímu pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 3 písm. c).
(2)

Pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo ...

a)
fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti34f) a poskytuje pracovnú ...
b)
právnická osoba, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti34f) a poskytuje pracovnú zdravotnú ...
c)
fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je verejným zdravotníkom a má živnostenské oprávnenie podľa osobitného ...
d)
právnická osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu34g) na vykonávanie dohľadu ...
e)
fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva vydal oprávnenie ...
(3)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa

a)
odseku 2 písm. a) až d) vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab samostatne,
b)
odseku 2 písm. e) vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab tímom pracovnej zdravotnej ...
§ 30ab
Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie ...

Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo ...

a)
posudzuje zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia ...
b)
navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozorňuje ho ...
c)
poskytuje zamestnávateľovi a zamestnancom poradenstvo zamerané na
1.
plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných ...
2.
ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ...
3.
ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou,
d)
zúčastňuje sa na
1.
zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany ...
2.
organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdelávaní vybraných ...
e)
spolupracuje so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a výchovy v oblasti ...
f)
vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti ...
§ 30ac
Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie alebo ...
(1)

Výkon pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú ...

(2)

Pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do ...

§ 30ad
Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej ...

Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo ...

a)
posudzuje zdravotné riziko z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia ...
b)
vypracováva návrh na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
c)
navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie zdravotného rizika alebo odstránenie zdravotného rizika, ...
d)
vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti ...
e)
poskytuje zamestnávateľovi a zamestnancom poradenstvo zamerané na
1.
plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných ...
2.
ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ...
3.
ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou,
f)
zúčastňuje sa na
1.
zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany ...
2.
činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu,34i)
3.
rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou,
4.
organizovaní prvej pomoci pri ohrození života alebo zdravia zamestnancov,
5.
organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdelávaní vybraných ...
6.
zabezpečovaní rekondičného pobytu,34k)
g)
spolupracuje so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a výchovy v oblasti ...
§ 30b
Vydanie a odobratie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu a vedenie evidencie osôb, ktoré samostatne ...
(1)

Žiadosť o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu sa podáva písomne úradu verejného zdravotníctva. ...

(2)

Žiadosť o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu obsahuje

a)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo
b)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
doklad o oprávnení na podnikanie,
d)
doklady, že žiadateľ o oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu má
1.
minimálny tím pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 5, s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny ...
2.
povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom ambulancie [§ 30ad písm. d)],
3.
vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností.
(3)

Ak žiadosť o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu podáva fyzická osoba alebo založená právnická ...

a)
meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide o založenú právnickú osobu,
c)
vyhlásenie, že fyzická osoba alebo založená právnická osoba má zabezpečené
1.
minimálny tím zdravotníckych pracovníkov podľa § 30a ods. 5,
2.
ambulanciu na výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30ad písm. d),
d)
pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností.
(4)

Súčasťou žiadosti podľa odsekov 2 a 3 je aj

a)
vyhlásenie o tom, že žiadateľ o oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu bude pri vykonávaní odborných ...
b)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
(5)

Úrad verejného zdravotníctva vydá oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu fyzickej osobe – podnikateľovi ...

a)
evidenčné číslo oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu,
b)
meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ...
c)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ide o založenú právnickú ...
(6)

Fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorej bolo vydané oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu ...

(7)

Úrad verejného zdravotníctva vydáva oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu na dobu neurčitú.

(8)

Úrad verejného zdravotníctva oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu odoberie, ak fyzická osoba – podnikateľ ...

(9)

Úrad verejného zdravotníctva oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu ďalej odoberie, ak fyzická osoba ...

(10)

Platnosť oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu zaniká

a)
výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu podľa odsekov ...
d)
smrťou fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa oprávnenej na výkon pracovnej zdravotnej služby ...
(11)

Oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu neprechádza na právneho nástupcu a je neprevoditeľné.

(12)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva odobral oprávnenie ...

a)
za neplnenie povinností uvedených v § 30d ods. 1 písm. a) a b),
b)
na základe žiadosti podľa odseku 9.
(13)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d), ktorá samostatne ...

a)
§ 30aa ods. 2 písm. a) je povinná k ohláseniu priložiť kópiu licencie na výkon samostatnej zdravotníckej ...
b)
§ 30aa ods. 2 písm. b) je povinná k ohláseniu priložiť kópiu licencie na výkon činnosti odborného zástupcu, ...
c)
§ 30aa ods. 2 písm. c) a d) je povinná k ohláseniu priložiť kópiu živnostenského oprávnenia a doklad ...
(14)

Úrad verejného zdravotníctva v evidencii osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej ...

(15)

Úrad verejného zdravotníctva v evidencii osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej ...

a)
na žiadosť osoby samostatne vykonávajúcej niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby,
b)
po výmaze právnickej osoby z obchodného registra,
c)
po zániku živnostenského oprávnenia,
d)
po odobratí alebo zániku licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, licencie na výkon zdravotníckeho ...
e)
po smrti fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá samostatne vykonáva niektoré činnosti ...
(16)

Osoba samostatne vykonávajúca niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorú úrad verejného zdravotníctva ...

§ 30c
Povinnosti poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, ktorý vykonáva činnosť dodávateľským spôsobom ...

Poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby, ktorý samostatne vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby ...

a)
vykonávať odborné činnosti podľa § 30ab podľa osobitných predpisov,34)
b)
vykonávať odborné činnosti v súlade so zistenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci ...
c)
vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby nestranne,
d)
viesť dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30ab a dokumentáciu súvisiacu s povinnosťami ...
e)
oznámiť bezodkladne úradu verejného zdravotníctva písomne zmenu obchodného mena alebo miesta podnikania, ...
f)
umožniť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej ...
§ 30d
Povinnosti držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu
(1)

Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu je povinný po celý čas vykonávania činnosti pracovnej ...

a)
zabezpečiť zdravotníckych pracovníkov v minimálnom tíme pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. ...
b)
zabezpečiť podľa podmienok na pracovisku a zdravotného rizika pri práci ďalších zdravotníckych pracovníkov ...
c)
mať povolenie na prevádzkovanie ambulancie34l) alebo zmluvu na prenájom ambulancie s poskytovateľom ...
d)
vykonávať odborné činnosti podľa § 30ab a § 30ad podľa osobitných predpisov,
e)
vykonávať odborné činnosti v súlade so zistenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci ...
f)
vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby nestranne,
g)
viesť dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30ab a § 30ad a dokumentáciu súvisiacu s ...
h)
oznámiť bezodkladne úradu verejného zdravotníctva písomne zmenu obchodného mena alebo miesta podnikania, ...
i)
umožniť úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia
1.
podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie na pracovnú ...
2.
povinností pracovnej zdravotnej služby podľa písmen a) až h),
j)
umožniť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej ...
(2)

Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu u zamestnávateľa, s ktorým má zmluvu na výkon činnosti ...

a)
iného držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu vykonávaním určitých špecifických činností u ...
b)
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ...
§ 30e
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
(1)

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z ...

a)
zamestnanca,
1.
ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
2.
pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
3.
ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,35)
4.
ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto ...
b)
fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
1.
ktorá vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
2.
ktorej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,35)
c)
inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie
1.
na výkon prác zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, alebo
2.
ak jej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis.35)
(2)

Povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania ...

(3)

Ak ide o práce zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, lekárske preventívne prehliadky ...

(4)

Ak ide o práce zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, lekárske preventívne prehliadky ...

(5)

Na požiadanie lekára pracovnej zdravotnej služby podľa odsekov 3 a 4 môžu v rámci lekárskej preventívnej ...

(6)

Ak ide o práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo ...

(7)

Ak lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore ...

(8)

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú v ambulancii.

(9)

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého ...

a)
pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pred začatím výkonu ...
b)
v súvislosti s výkonom práce,
c)
pred každou zmenou pracovného zaradenia,
d)
pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pri skončení výkonu práce ...
e)
po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada bývalého ...
(10)

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 9 písm. b) sa vykonávajú

a)
jeden raz za dva roky u zamestnanca a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ...
b)
jeden raz za rok u zamestnanca a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ...
(11)

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 9 písm. e) sa vykonávajú jeden raz za ...

(12)

Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu sa vykoná u zamestnanca ...

(13)

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu sa vykonávajú, ...

(14)

Úrad verejného zdravotníctva alebo príslušný orgán verejného zdravotníctva môže nariadiť zamestnávateľovi ...

(15)

Lekár pracovnej zdravotnej služby môže navrhnúť zamestnávateľovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej ...

(16)

Zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci, ...

(17)

Zamestnávateľ môže zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u fyzických osôb, ktoré ...

(18)

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ...

(19)

V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe posúdenia zdravotného ...

(20)

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa musí vykonať u zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú ...

(21)

V čase krízovej situácie sa čestným vyhlásením nahrádza

a)
posúdenie zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, podľa odseku 1 písm. ...
b)
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti ...
(22)

Čestné vyhlásenie podľa odseku 21 sa musí nahradiť posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu alebo ...

§ 30f
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu
(1)

Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, zaznamená výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej ...

(2)

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu obsahuje evidenčné číslo, údaje o zamestnávateľovi, ...

a)
spôsobilý na výkon posudzovanej práce,
b)
spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením alebo
c)
dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce.
(3)

Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa odseku 2 sú uvedené v prílohe č. ...

§ 30g
Opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu
(1)

Ak sa zamestnanec, fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, alebo fyzická osoba, ...

(2)

Ak lekár lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nezmení, žiadateľ môže písomne požiadať ...

(3)

Žiadateľ musí o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu požiadať prostredníctvom poskytovateľa ...

(4)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej ...

(5)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej ...

(6)

Náklady v súvislosti s opätovným posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu uhrádza poskytovateľovi ...

a)
žiadateľ, ak sa záver pôvodného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu potvrdí,
b)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý posudzoval zdravotnú spôsobilosť na prácu podľa § 30f, ...
(7)

Na úhradu nákladov podľa odseku 6 sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce úhradu nákladov ...

(8)

V čase krízovej situácie sa opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu nevykonáva.

§ 31
Posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia prác
(1)

Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, ...

(2)

Do prvej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom ...

(3)

Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ...

(4)

Do tretej kategórie sa zaraďujú práce s vysokou mierou zdravotného rizika z expozície faktorom práce ...

a)
expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia nie je znížená technickými opatreniami ...
b)
je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami alebo ...
1.
vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia môžu poškodiť zdravie, alebo
2.
zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom,
c)
nie sú ustanovené limity, ale nepriaznivá odpoveď organizmu poukazuje na možné špecifické pôsobenie ...
(5)

Do štvrtej kategórie sa zaraďujú len výnimočne na obmedzený čas, najviac na jeden rok, práce s veľmi ...

a)
pri ktorých nie je možné znížiť technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami expozíciu zamestnanca ...
b)
ktoré podľa miery expozície jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia patria do tretej kategórie, ...
1.
vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia zvyšuje riziko poškodenia zdravia, ...
2.
zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom.
(6)

Rizikovou prácou je práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie. O zaradení práce do tretej kategórie ...

§ 31a
Uznanie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
(1)

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,34f ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť fyzickej osobe, ...

(2)

Chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania38a) (ďalej len „choroba z povolania“) uznáva na ...

(3)

Špecializované pracovisko nesmie posudzovať podozrenie na chorobu z povolania u zamestnanca, ak u jeho ...

(4)

Povinným podkladom k uznaniu choroby z povolania špecializovaným pracoviskom je odborné stanovisko z ...

(5)

Záver odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania podľa odseku 4 príslušný orgán verejného ...

(6)

Uznanie choroby z povolania musí písomne potvrdiť vedúci zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ...

(7)

Ak ide o posudzovanie podozrenia na chorobu z povolania v sporných alebo nejednoznačných prípadoch, ...

(8)

Regionálna komisia alebo regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania vypracuje stanovisko ...

(9)

Ak je posudzovanie podozrenia na chorobu z povolania obzvlášť zložité, špecializované pracovisko je ...

(10)

Celoslovenská komisia okrem prípadov uvedených v odseku 9 posudzuje aj

a)
uznanie nádorových ochorení vznikajúcich následkom práce s dokázanými chemickými karcinogénmi v pracovnom ...
b)
iné poškodenie zdravia z práce u posudzovanej osoby, ktoré nie je pracovným úrazom a ani chorobou z ...
(11)

Ak celoslovenská komisia posudzuje podozrenie na chorobu z povolania podľa odseku 9 alebo 10, vypracuje ...

(12)

Špecializované pracovisko vydá lekársky posudok o uznaní choroby z povolania do 30 dní od prijatia odborného ...

a)
posudzovanej osobe,
b)
zamestnávateľovi,
c)
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
d)
Sociálnej poisťovni, útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Vojenskému ...
(13)

Lekársky posudok o uznaní choroby z povolania obsahuje

a)
evidenčné číslo,
b)
názov, adresu a identifikačné číslo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
c)
meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu posudzovanej osoby,
e)
údaje o zamestnávateľovi posudzovanej osoby,
f)
názov pracoviska, profesiu a pracovné zaradenie posudzovanej osoby,
g)
číslo a názov choroby z povolania zo zoznamu chorôb z povolania,
h)
odôvodnenie a záver,
i)
odtlačok pečiatky špecializovaného pracoviska s uvedením špecializácie lekára a podpis lekára.
(14)

Vzor lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa odseku 13 je uvedený v prílohe č. 3e.

(15)

Dňom uznania choroby z povolania je deň vydania lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa ...

(16)

Ak špecializované pracovisko neuzná chorobu z povolania, vydá lekársky posudok, ktorým sa neuznala choroba ...

a)
posudzovanej osobe,
b)
zamestnávateľovi,
c)
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
(17)

V čase krízovej situácie

a)
špecializované pracoviská pracovného lekárstva a dermatovenerológie podľa odseku 2 neposudzujú zdravotný ...
b)
príslušné orgány verejného zdravotníctva neprešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej ...
c)
nezasadá regionálna komisia, regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania podľa odseku ...
(18)

V čase krízovej situácie na základe odborného posúdenia zdravotného stavu posudzovanej osoby aj v iných ...

a)
špecializované pracovisko podľa odseku 17 písm. a) môže začať proces uznania choroby z povolania,
b)
príslušný orgán verejného zdravotníctva môže na požiadanie špecializovaného pracoviska prešetriť pracovné ...
c)
môže zasadnúť regionálna komisia, regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania a celoslovenská ...
(19)

Špecializované pracoviská uznávajú chorobu z povolania bezodkladne po skončení krízovej situácie.

§ 31b
Hlásenie a evidencia choroby z povolania
(1)

Špecializované pracovisko po vydaní lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa § 31a ods. ...

a)
všeobecnému lekárovi, s ktorým má posudzovaná osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,37a) ...
b)
národnému centru,
c)
posudzovanej osobe,
d)
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
e)
zamestnávateľovi,
f)
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v nemocnici, ...
g)
Sociálnej poisťovni, útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Vojenskému ...
h)
Národnému inšpektorátu práce alebo Hlavnému banskému úradu, ak bola choroba z povolania uznaná osobe, ...
(2)

Evidenciu hlásení uznaných chorôb z povolania vedie v elektronickej podobe poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ...

a)
názov, adresu a identifikačné číslo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý chorobu z povolania ...
b)
meno, priezvisko a titul osoby, ktorej bola choroba z povolania uznaná,
c)
rodné číslo osoby, ktorej bola choroba z povolania uznaná,
d)
trvalé bydlisko (obec),
e)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto ...
f)
ekonomickú aktivitu zamestnávateľa,
g)
zamestnanie (profesiu) osoby, ktorej bola choroba z povolania uznaná,
h)
položku a názov choroby z povolania zo zoznamu chorôb z povolania,
i)
diagnózu podľa Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov,
j)
dátum prvého zistenia choroby z povolania,
k)
dátum uznania choroby z povolania,
l)
závažnosť choroby pri akútnej forme,
m)
závažnosť choroby pri chronickej forme,
n)
expozíciu – príčinný faktor práce a pracovného prostredia vzniku choroby z povolania,
o)
kategóriu práce,
p)
klasifikáciu produktov podľa použitia,
q)
dĺžku expozície škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia v rokoch a mesiacoch,
r)
schopnosť doterajšieho výkonu práce osoby, ktorej bola choroba z povolania uznaná.
(3)

Vzor tlačiva určeného na hlásenie choroby z povolania je uvedený v prílohe č. 3f.

(4)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v nemocnici ...

§ 31c
Opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania
(1)

Ak sa posudzovaná osoba alebo zamestnávateľ domnieva, že podozrenie na chorobu z povolania bolo posúdené ...

(2)

Ak chorobu z povolania už posudzovala celoslovenská komisia, nie je možné podľa odseku 1 požiadať o ...

(3)

Ak celoslovenská komisia potvrdí správnosť predchádzajúceho uznania choroby z povolania alebo neuznania ...

(4)

Ak bolo uznanie choroby z povolania alebo neuznanie choroby z povolania špecializovaným pracoviskom ...

(5)

Stanovisko celoslovenskej komisie k uznaniu choroby z povolania alebo neuznaniu choroby z povolania ...

(6)

Ak celoslovenská komisia správnosť pôvodného uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania ...

(7)

Na úhradu nákladov podľa odseku 6 sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce úhradu nákladov ...

(8)

V čase krízovej situácie sa opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z ...

§ 31d
Celoslovenská komisia
(1)

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje celoslovenskú komisiu ako svoj poradný orgán na ...

(2)

Celoslovenská komisia je zložená z predsedu a ôsmich členov. Predseda celoslovenskej komisie je lekár ...

(3)

Na rokovaní celoslovenskej komisie sa zúčastňuje lekár špecializovaného pracoviska, ktorý posudzoval ...

(4)

Predseda môže na rokovanie celoslovenskej komisie prizvať aj ďalších odborníkov; vyjadrenie odborníka ...

(5)

Celoslovenská komisia

a)
posudzuje choroby z povolania podľa § 31a ods. 9 a 10,
b)
posudzuje opätovne uznanie choroby z povolania alebo neuznanie choroby z povolania podľa § 31c,
c)
podáva ministerstvu návrhy na zmenu a doplnenie zoznamu chorôb z povolania.4a)
§ 31e
Regionálna komisia
(1)

Regionálnu komisiu zriaďuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú ...

(2)

Regionálna komisia je zložená z predsedu a štyroch členov. Predseda regionálnej komisie je lekár s odbornou ...

(3)

Predsedu a členov regionálnej komisie vymenúva a odvoláva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa ...

(4)

Na rokovaní regionálnej komisie sa zúčastňujú

a)
lekár špecializovaného pracoviska, ktorý posudzoval chorobu z povolania (§ 31a ods. 2),
b)
zdravotnícky pracovník príslušného orgánu verejného zdravotníctva, ktorý prešetroval pracovné podmienky ...
(5)

Na rokovanie môže predseda regionálnej komisie prizvať aj ďalších odborníkov; vyjadrenie odborníka nie ...

§ 31f
Regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania
(1)

Regionálnu komisiu na posudzovanie kožných chorôb z povolania zriaďuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ...

(2)

Regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania je zložená z predsedu a štyroch členov. ...

(3)

Predsedu a členov regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania vymenúva a odvoláva ...

(4)

Na rokovaní regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania sa zúčastňujú

a)
lekár špecializovaného pracoviska, ktorý posudzoval kožnú chorobu z povolania (§ 31a ods. 2),
b)
zdravotnícky pracovník príslušného orgánu verejného zdravotníctva, ktorý prešetroval pracovné podmienky ...
(5)

Na rokovanie môže predseda regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania prizvať aj ...

(6)

Regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania posudzuje všetky kožné choroby z povolania. ...

§ 32
Ochrana zamestnancov pred hlukom pri práci
(1)

Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, je povinný zabezpečiť ...

(2)

Ak by vzhľadom na charakter práce mohlo úplné a riadne používanie chráničov sluchu spôsobiť väčšie riziko ...

(3)

Žiadosť o povolenie výnimky obsahuje

a)
dôvod žiadosti o povolenie výnimky,
b)
počet zamestnancov, na ktorých sa výnimka vzťahuje,
c)
opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov, na ktorých sa výnimka vzťahuje.
(4)

Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva môžu povoliť výnimku podľa odseku ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný bezodkladne informovať úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného ...

§ 33
Ochrana zamestnancov pred vibráciami pri práci
(1)

Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií, je povinný zabezpečiť ...

(2)

Ak sú zamestnanci v lodnej a leteckej doprave vystavení expozícii vibráciám na celé telo, úrad verejného ...

(3)

Ak sú zamestnanci vystavení expozícii vibráciám, ktoré zvyčajne neprekračujú akčné hodnoty expozície ...

(4)

Žiadosť o povolenie výnimky obsahuje

a)
dôvod žiadosti o povolenie výnimky,
b)
pri expozícii vibráciám podľa odseku 2 preukázanie skutočností, že sa využili všetky dostupné opatrenia ...
c)
pri expozícii vibráciám podľa odseku 3 preukázanie skutočností, že priemerné hodnoty vibrácií a riziká ...
d)
počet zamestnancov, na ktorých sa výnimka vzťahuje,
e)
opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov, na ktorých sa výnimka vzťahuje.
(5)

Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva môžu povoliť výnimku podľa odsekov ...

(6)

Zamestnávateľ je povinný bezodkladne informovať úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného ...

§ 34
Ochrana zamestnancov pred elektromagnetickým poľom pri práci
(1)

Zamestnávateľ, ktorý používa zdroj elektromagnetického poľa alebo prevádzkuje zdroj elektromagnetického ...

(2)

Výnimku z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom41a) povolí príslušný orgán verejného zdravotníctva ...

a)
dôvod žiadosti, zohľadnenie špecifík pracoviska, vykonávanej práce a pracovných postupov, prístrojového ...
b)
počet zamestnancov, na ktorých sa má výnimka vzťahovať,
c)
posúdenie rizika, ktoré preukazuje prekročenie limitných hodnôt expozície elektromagnetickému poľu,
d)
opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci zamestnancov, na ktorých sa má výnimka vzťahovať. ...
(3)

Príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa odseku 2 v rozhodnutí o povolení výnimky určí podmienky, ...

(4)

Výnimku z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom41b) na vykonávanie vojenských činností povolí ...

a)
počet zamestnancov, na ktorých sa má výnimka vzťahovať,
b)
podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa výsledné riziká znížili na najnižšiu možnú mieru vrátane zdravotného ...
c)
opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci zamestnancov, na ktorých sa má výnimka vzťahovať. ...
(5)

Orgán verejného zdravotníctva ministerstva obrany v rozhodnutí o povolení výnimky určí podmienky, ktoré ...

(6)

Príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa odsekov 2 a 4 bezodkladne informuje o povolených výnimkách ...

§ 35
Ochrana zdravia pred optickým žiarením pri práci

Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového alebo ...

§ 36
Osvetlenie pri práci
(1)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dostatočné osvetlenie pracovných priestorov.

(2)

Pracoviská, na ktorých je potrebné združené osvetlenie, alebo pracoviská bez denného osvetlenia možno ...

(3)

Zamestnávateľ, ktorý prevádzkuje pracoviská podľa odseku 2, je povinný zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov ...

§ 37
Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
(1)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť

a)
posúdenie záťaže teplom a chladom pri práci,
b)
pri dlhodobom výkone práce dodržiavanie prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v ...
c)
pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola prekračovaná únosná tepelná záťaž na pracoviskách, na ...
d)
pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola prekračovaná prípustná záťaž chladom,
e)
dodržiavanie prípustných povrchových teplôt pevných materiálov a kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu ...
f)
vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky, ochranný odev a pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom ...
(3)

Pri nadmernej záťaži teplom podľa odseku 2 písm. c) a chladom je zamestnávateľ povinný zabezpečiť aj ...

(4)

Ak výsledky posúdenia podľa odseku 2 písm. a) preukážu vysokú mieru zdravotného rizika podľa § 31 ods. ...

§ 38
Ochrana zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou ...
(1)

Zamestnávateľ je v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záťažou pri práci povinný

a)
zabezpečiť posúdenie fyzickej záťaže pri práci,
b)
usporiadať a vybaviť pracoviská a miesta výkonu práce v súlade s ergonomickými zásadami a požiadavkami ...
c)
dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty celkovej a lokálnej fyzickej záťaže zamestnancov,
d)
dodržiavať limitné hodnoty vynakladaných svalových síl a frekvencie pohybov,
e)
dodržiavať smerné hmotnostné hodnoty pri manipulácii s bremenami a ďalšie minimálne bezpečnostné a zdravotné ...
f)
zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú ...
(2)

Ak výsledky posúdenia podľa odseku 1 písm. a) preukážu vysokú mieru zdravotného rizika podľa § 31 ods. ...

(3)

Zamestnávateľ je v oblasti ochrany zdravia pred psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri ...

a)
zabezpečiť posúdenie psychickej pracovnej záťaže a senzorickej záťaže zamestnancov,
b)
zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú ...
c)
dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami.43)
§ 39
Ochrana zamestnancov pri práci s chemickými faktormi

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní chemickým faktorom, ...

§ 40
Ochrana zamestnancov pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní karcinogénnym ...

§ 41
Ochrana zamestnancov pri práci s azbestom
(1)

Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych ...

(2)

Úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov ...

a)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo
b)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.
(3)

Súčasťou žiadosti podľa odseku 2 je aj

a)
dokumentácia s opisom činnosti a používaných pracovných postupov alebo technológie odstraňovania azbestu ...
b)
meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu ...
c)
doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich ...
d)
lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f zamestnancov a osoby zodpovednej za ...
e)
doklad o
1.
zabezpečení merania azbestu podľa osobitného predpisu45b) vrátane odberu vzoriek z pracovného prostredia ...
2.
zneškodňovaní nebezpečného odpadu s obsahom azbestu,
3.
oprávnení na podnikanie,
4.
zaplatení správneho poplatku.
(4)

Ak žiadosť o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb ...

a)
meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide o založenú právnickú osobu,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
d)
dokumentáciu s opisom činnosti a používaných pracovných postupov alebo technológie odstraňovania azbestu ...
e)
vyhlásenie, že fyzická osoba alebo založená právnická osoba má zabezpečené
1.
zodpovednú osobu za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb ...
2.
absolvovanie odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest ...
3.
posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f budúcich zamestnancov a osoby, ktorá bude zodpovedná ...
4.
meranie azbestu podľa osobitného predpisu45b) vrátane odberu vzoriek z pracovného prostredia odborne ...
5.
zneškodňovanie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu.
(5)

Úrad verejného zdravotníctva vydá oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich ...

(6)

Fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorej bolo vydané oprávnenie na odstraňovanie azbestu ...

(7)

Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sa na základe dokumentácie ...

a)
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov s vytvorením ...
b)
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými ...
c)
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených ...
(8)

Úrad verejného zdravotníctva oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest ...

(9)

Úrad verejného zdravotníctva ďalej odoberie oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich ...

(10)

Platnosť oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zaniká

a)
výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov ...
d)
smrťou fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa oprávnenej na odstraňovanie azbestu alebo materiálov ...
(11)

Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb neprechádza na právneho ...

(12)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva odobral oprávnenie ...

(13)

Držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je povinný pred začiatkom výkonu práce predložiť ...

(14)

Návrh na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa odseku 13 musí ...

a)
prevádzkový poriadok, ktorý obsahuje
1.
posudok o riziku podľa osobitného predpisu,45d)
2.
bezpečné pracovné postupy a technické vybavenie pre činnosť v posudzovaných priestoroch,
3.
opatrenia na zníženie expozície zamestnancov a obyvateľov,
4.
zabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancov,45a)
5.
používané osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsob ich dekontaminácie,
6.
zneškodňovanie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu,
7.
plán práce podľa osobitného predpisu,45e)
b)
doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich ...
(15)

Držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je povinný zabezpečiť najmenej každých päť rokov ...

(16)

Držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je povinný pred začiatkom výkonu práce, okrem ...

(17)

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní azbestu alebo ...

(18)

V čase krízovej situácie

a)
odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa ...
b)
neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo ...
(19)

Doklad podľa odseku 18 písm. b) je potrebné získať najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie. ...

§ 42
Ochrana zamestnancov pri práci s biologickými faktormi
(1)

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní biologickým ...

a)
zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom47) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo ...
b)
poskytnúť povinné alebo odporúčané očkovanie [§ 12 ods. 4 písm. c)] zamestnancom, ktorí sú alebo môžu ...
(2)

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s povinným očkovaním zamestnancov podľa odseku 1 písm. b), uhrádza ...

ŠTVRTÁ HLAVA
KOZMETICKÉ VÝROBKY

§ 43
Výroba, dovoz a distribúcia kozmetického výrobku
(1)

Zodpovedná osoba13af) je povinná

a)
uviesť na trh13ad) len kozmetický výrobok, ktorý je bezpečný47a) pre verejné zdravie a v súlade s osobitným ...
b)
dodržiavať pri výrobe kozmetického výrobku správnu výrobnú prax,47c)
c)
zabezpečiť posúdenie bezpečnosti kozmetického výrobku a vypracovanie správy o bezpečnosti47d) pred uvedením ...
d)
dodržiavať požiadavky na odber vzoriek a laboratórnu analýzu vzoriek,47e)
e)
dodržiavať obmedzenia na regulované látky,47f)
f)
označiť kozmetický výrobok v požadovanom rozsahu47g) a povinné údaje47h) uviesť v štátnom jazyku vrátane ...
g)
dodržiavať požiadavky na tvrdenia o výrobku,47i)
h)
prijať bezodkladne vhodné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad kozmetického výrobku s osobitným predpisom; ...
i)
zabezpečiť, aby sa opatrenia podľa písmena h) týkali všetkých kozmetických výrobkov, ktoré sú sprístupnené ...
j)
informovať bezodkladne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, príslušné orgány členských ...
k)
oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a príslušnému orgánu toho členského štátu, ...
l)
poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a príslušných ...
1.
všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie súladu kozmetického výrobku s požiadavkami ...
2.
zoznam distribútorov, ktorým boli kozmetické výrobky dodané, pričom táto povinnosť platí počas troch ...
3.
zoznam všetkých kozmetických výrobkov, ktoré uviedla na trh s obsahom látky, o bezpečnosti ktorej existuje ...
m)
zabezpečiť, aby informačná zložka13ae) o kozmetickom výrobku bola dostupná príslušnému regionálnemu ...
n)
oznámiť Komisii informácie o kozmetickom výrobku v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu47j) ...
o)
sprístupniť verejnosti, bez toho, aby bola dotknutá ochrana, najmä obchodného tajomstva a práv duševného ...
1.
názov a kvantitatívny obsah nebezpečných látok podľa osobitného predpisu47k) v kozmetickom výrobku
2.
názov a kód zloženia vonných a aromatických kompozícií a údaje o dodávateľovi,
3.
údaje o nežiaducich a závažných nežiaducich účinkoch spôsobených kozmetickým výrobkom,
p)
dodržiavať zákaz testovať na zvieratách47l) konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp, zložky alebo ...
(2)

Zodpovedná osoba nesmie uviesť na trh kozmetický výrobok,

a)
ktorý nie je v súlade s osobitným predpisom13ah) a predstavuje riziko pre verejné zdravie,
b)
ak nebola posúdená jeho bezpečnosť a vypracovaná správa o bezpečnosti,47d)
c)
ktorý nie je označený v požadovanom rozsahu,47g) a ak povinné údaje47h) nie sú uvedené v štátnom jazyku, ...
d)
ktorý je ponúkaný alebo prezentovaný klamlivým spôsobom podľa osobitného predpisu;47m) prezentácia kozmetického ...
e)
ktorý obsahuje zložky alebo kombinácie zložiek testované na zvieratách, ak bola príslušná alternatívna ...
f)
ktorého konečné zloženie alebo prototyp bolo testované na zvieratách, ak bola príslušná alternatívna ...
(3)

Výrobca47o) môže požiadať úrad verejného zdravotníctva o povolenie výnimky

a)
zo zákazu testovať zložky alebo kombináciu zložiek kozmetického výrobku na zvieratách a výnimky zo zákazu ...
b)
zo zákazu uvádzať na trh kozmetický výrobok, ak jeho zložky, kombinácia zložiek, konečné zloženie alebo ...
(4)

Distribútor je povinný

a)
overiť, pred tým ako sprístupní kozmetický výrobok na trh,13ad) či je na kozmetickom výrobku uvedená ...
b)
nesprístupniť kozmetický výrobok na trh dovtedy, kým nebude v súlade s osobitným predpisom, ak vie alebo ...
c)
prijať vhodné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad kozmetického výrobku s osobitným predpisom, ak je to ...
d)
bezodkladne informovať zodpovednú osobu, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a príslušné ...
e)
oznámiť všetky závažné nežiaduce účinky,13aj) o ktorých vie alebo má dôvod sa domnievať, že o nich vie, ...
f)
skladovať, prepravovať a predávať kozmetický výrobok v takých podmienkach, aby neohrozil súlad kozmetického ...
g)
poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti regionálneho úradu verejného zdravotníctva a príslušných orgánov ...
1.
všetky informácie a dokumentáciu na preukázanie súladu kozmetického výrobku s požiadavkami podľa písmena ...
2.
identifikovať distribútora alebo zodpovednú osobu, ktorá mu kozmetický výrobok dodala, alebo distribútorov, ...
h)
elektronicky oznámiť Komisii a zodpovednej osobe informácie o kozmetickom výrobku podľa osobitného predpisu,47j) ...
i)
označiť kozmetický výrobok, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení, ale balí sa v mieste predaja na žiadosť ...
(5)

Distribútor nesmie sprístupniť na trh kozmetický výrobok,

a)
ktorý nie je označený v požadovanom rozsahu, a ak povinné údaje nie sú uvedené v štátnom jazyku,
b)
ktorý je po dátume minimálnej trvanlivosti s výnimkou uvedenia na trh Slovenskej republiky bezodplatným ...
c)
ktorý je ponúkaný alebo prezentovaný klamlivým spôsobom podľa osobitného predpisu;47m) prezentácia kozmetického ...
d)
ak vie alebo má dôvod sa domnievať, že pri skladovaní alebo preprave kozmetického výrobku nastali také ...

SIEDMA ČASŤ

OHROZENIA VEREJNÉHO ZDRAVIA

§ 48
(1)

Ohrozenie verejného zdravia nastáva pri

a)
výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ...
b)
uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo
c)
úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
(2)

Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu61a) ...

a)
výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ...
b)
uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo
c)
úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
(3)

Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia ...

a)
zabezpečuje terénne a laboratórne analýzy,
b)
vykonáva vyšetrenia a identifikáciu biologických a chemických faktorov,
c)
podieľa sa na hodnotení ohrozenia verejného zdravia z hľadiska ochrany zdravia,
d)
využíva a zabezpečuje systém rýchlej výstrahy,
e)
identifikuje a reaguje na nové a hroziace prenosné ochorenia a iné hrozby pre verejné zdravie,
f)
vytvára a spravuje monitorovací, detekčný, informačný a komunikačný systém na vyhľadávanie chorôb a ...
g)
zabezpečuje informovanosť obyvateľstva v oblasti ochrany verejného zdravia,
h)
bezodkladne informuje verejnosť o prostriedkoch a spôsobe ochrany pred biologickými, fyzikálnymi a chemickými ...
i)
spolupracuje na národnej a medzinárodnej úrovni pri ohrození verejného zdravia,
j)
hlási udalosti a prípady vyznačujúce sa potenciálom stať sa hrozbou pre zdravie verejnosti systémom ...
(4)

Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia ...

a)
hygienická očista osôb a dekontaminácia terénu, budov, materiálu a dopravných prostriedkov,
b)
zákaz výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, predaja a iného nakladania s vecami, ktorými sa môžu ...
c)
zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ...
d)
zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí,
e)
zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb,
f)
zákaz používania vody a predmetov podozrivých z kontaminácie a regulácia spotreby vody,
g)
zákaz používania potravín, pokrmov alebo nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
h)
varovné označenie objektov, ak sa na ne vzťahujú opatrenia podľa písmen a) až g),
i)
profylaxia,
j)
mimoriadny režim prevádzkovania kolektívnych zariadení,
k)
odber a transport biologického materiálu,
l)
výdaj a používanie špeciálnych osobných ochranných pracovných pomôcok,
m)
bezpečná likvidácia kontaminovaného materiálu,
n)
nútená izolácia osoby chorej na prenosné ochorenie alebo osoby podozrivej z prenosného ochorenia alebo ...
o)
vykonanie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov,
p)
vyčlenenie lôžok na zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti zvýšenému počtu chorých a pri závažných ...
q)
osobitná manipulácia s mŕtvymi, vyčlenenie miest a určenie spôsobu pochovávania zvýšeného počtu zomretých, ...
r)
používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok,
s)
podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov poskytovateľov služieb a zamestnávateľov registráciou ...
t)
registrovanie osôb pri vstupe na územie Slovenskej republiky vyplnením elektronického formulára na webovom ...
u)
izolácia alebo karanténa osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky,
v)
transport osoby chorej na prenosné ochorenie alebo osoby podozrivej z prenosného ochorenia a určenie ...
w)
vykonanie mechanickej očisty, dezinfekcie alebo sterilizácie predmetov alebo priestorov,
x)
uloženie povinnosti zamestnávateľom prijať hygienické opatrenia na pracoviskách vrátane zákazu vstupu ...
y)
dodržiavanie určenej vzdialenosti medzi osobami,
z)
ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie ...
(5)

Pri ohrození verejného zdravia II. stupňa úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného ...

a)
ukrytie a na ukončenie ukrytia,
b)
evakuáciu a na ukončenie evakuácie,
c)
dočasné presídlenie a na ukončenie dočasného presídlenia,
d)
trvalé presídlenie,
e)
režimové opatrenia pre obyvateľov ohrozenej alebo zasiahnutej oblasti a na ich odvolanie,
f)
monitorovanie územia,
g)
varovanie obyvateľstva,
h)
hygienickú očistu osôb,
i)
likvidáciu úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekontrolovaného šírenia,
j)
vykonanie opatrení na zabezpečenie záchranných prác.
(6)

Osobné údaje podľa odseku 4 písm. s) a t) môžu úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného ...

(7)

V opatrení vydanom úradom verejného zdravotníctva pre územné obvody viacerých regionálnych úradov verejného ...

(8)

Opatrenia podľa odseku 4 písm. s), t), y) a z) môže úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad ...

§ 50
Protiepidemické komisie
(1)

Protiepidemická komisia plní úlohy pri ohrozeniach verejného zdravia v súvislosti so vznikom epidémie, ...

a)
národná protiepidemická komisia navrhuje opatrenia podľa § 48 ods. 4 pri ohrozeniach verejného zdravia ...
b)
regionálna protiepidemická komisia navrhuje opatrenia podľa § 48 ods. 4 pri ohrozeniach verejného zdravia ...
(2)

Národnú protiepidemickú komisiu zriaďuje úrad verejného zdravotníctva. Regionálnu protiepidemickú komisiu ...

(3)

Členmi národnej protiepidemickej komisie sú zástupcovia orgánov štátnej správy a samosprávy na národnej ...

(4)

Členmi regionálnej protiepidemickej komisie sú zástupcovia orgánov štátnej správy a samosprávy na regionálnej ...

(5)

Národná protiepidemická komisia a regionálna protiepidemická komisia sú povinné viesť záznamy o činnosti ...

(6)

Podrobnosti o činnosti a zložení protiepidemických komisií upraví štatút, ktorý vydá pre národnú protiepidemickú ...

ÔSMA ČASŤ

ĎALŠIE POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB

§ 51
Povinnosti fyzických osôb
(1)

Fyzické osoby sú povinné

a)
plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a), d) až h) a opatrenia pri ohrozeniach ...
b)
spolupracovať s úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri ...
c)
oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného ...
d)
podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým ...
e)
dodržiavať požiadavky na zdravotnú nezávadnosť požívatín pri výrobe hotových pokrmov a pri manipulácii ...
f)
používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, ak je im nariadená izolácia ...
(2)

Fyzické osoby s prenosným ochorením vylučujúce choroboplodné zárodky a fyzické osoby vylučujúce choroboplodné ...

(3)

Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 zástupca dieťaťa.

§ 52
Povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb
(1)

Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby sú povinné

a)
plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n) a ods. 3 ...
b)
predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času ...
1.
priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene osoby prevádzkovateľa ...
2.
ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej ...
3.
telovýchovno – športové zariadenia,
4.
zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
5.
prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné ...
6.
administratívne priestory,
7.
priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem ...
c)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia, ...
d)
zabezpečiť hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia alebo hodnotenie vplyvov na verejné ...
e)
vypracovať prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy34), a predložiť ...
f)
dodržiavať pracovné a technologické postupy, prevádzkový poriadok a správnu výrobnú prax,
g)
zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov podľa § 30a vrátane rešpektovania špecifických ...
h)
umožniť účasť svojich zamestnancov a žiakov škôl na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach ...
i)
zabezpečiť na pracoviskách podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami ...
j)
zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu ...
k)
používať pri vykonávaní dezinfekcie alebo regulácie živočíšnych škodcov ako bežnej činnosti, ktorá je ...
l)
zabezpečiť pre zamestnancov
1.
pitnú vodu,
2.
vybavenie pracovísk zariadeniami na osobnú hygienu s prihliadnutím na charakter práce,
m)
oznamovať bezodkladne úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky ...
n)
oznamovať písomne regionálnemu úradu verejného zdravotníctva organizovanie hromadných podujatí spojených ...
o)
poskytovať zamestnancom úradu verejného zdravotníctva, zamestnancom regionálnych úradov verejného zdravotníctva ...
p)
plniť alebo strpieť uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55 ods. 2,
q)
predkladať úradu verejného zdravotníctva oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo ...
r)
umiestňovať na trh len tie nové potraviny, ktoré sú povolené Komisiou a zaradené do Únijného zoznamu ...
(2)

Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú pieskoviská, sú povinné zabezpečiť pravidelné ...

(3)

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie ...

a)
predávať a vydávať fyzickým osobám veľmi toxické látky a zmesi,
b)
predávať a vydávať toxické látky a zmesi osobám mladším ako 18 rokov,
c)
predávať, skladovať a manipulovať s toxickými látkami a zmesami v predajniach potravín a hračiek alebo ...
(4)

Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ...

a)
používať pri svojej činnosti len prípravky určené na daný účel,65)
b)
kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti,
c)
oznámiť začiatok každej takejto činnosti regionálnemu úradu verejného zdravotníctva písomne najneskôr ...
d)
uviesť v oznámení podľa písmena c) aj miesto a čas vykonania dezinsekcie alebo regulácie živočíšnych ...
e)
zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie a reguláciu živočíšnych škodcov len osobami, ktoré sú zdravotne spôsobilé ...
(5)

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci sú povinní

a)
hlásiť úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva výskyt prenosného ...
b)
predchádzať nemocničným nákazám, výskyt nemocničných nákaz zaznamenávať do zdravotnej dokumentácie, ...
c)
zaznamenávať všetky dôležité údaje v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu prenosných ochorení ...
d)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ...
e)
dodržiavať schválený prevádzkový poriadok,
f)
poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje súvisiace ...
g)
poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie ich ...
h)
poskytovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na účel výkonu štátneho zdravotného dozoru, kontroly ...
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa bydliska,
4.
obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto ...
5.
názov pracoviska, profesia a pracovné zaradenie,
6.
diagnóza podľa Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov.
(6)

Prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb a prevádzkovatelia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí ...

a)
hlásiť úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva ohrozenie verejného ...
b)
vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ...
c)
dodržiavať schválený prevádzkový poriadok,
d)
poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje súvisiace ...
e)
poskytovať úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie ich ...
(7)

V čase krízovej situácie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva dezinfekciu ...

(8)

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré ...

a)
oznámiť písomne
1.
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; ...
2.
miesto prevádzky,
3.
názov prevádzky,
4.
špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
5.
dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,
b)
predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.
(9)

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je kvalitatívne a kvantitatívne ...

§ 53
Povinnosti obcí

Obce sú povinné

a)
plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym ...
b)
predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho ...
c)
spolupracovať s úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri plnení ...

DEVIATA ČASŤ

ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR A EPIDEMIOLOGICKÉ VYŠETROVANIE

§ 54
(1)

Štátny zdravotný dozor je dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych ...

(2)

Epidemiologickým vyšetrovaním sa zisťujú okolnosti dôležité na vymedzenie ohniska nákazy, posudzujú ...

(3)

Štátny zdravotný dozor a epidemiologické vyšetrovanie vykonávajú osoby vykonávajúce štátny zdravotný ...

(4)

Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním opatrení podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) sa vykonáva ...

(5)

Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním opatrenia, ktoré spočíva v nariadení izolácie v domácom prostredí, ...

(6)

Orgány verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru nad zdravými pracovnými podmienkami ...

§ 55
(1)

Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie je pri ...

a)
požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú predmetom štátneho zdravotného ...
b)
vstupovať na pozemky, do prevádzkarní, zariadení a objektov, ktoré súvisia s predmetom štátneho zdravotného ...
c)
odoberať vzorky v množstve a v rozsahu potrebnom na vyšetrenie a vykonávať ich odborné posúdenie,
d)
vykonávať zistenia vrátane potrebnej fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov,
e)
požadovať informácie, údaje, vysvetlenia, podklady, nazerať do príslušných dokladov,
f)
ukladať na mieste výkonu štátneho zdravotného dozoru opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
g)
ukladať na mieste výkonu epidemiologického vyšetrovania opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ...
h)
zisťovať v ohnisku nákazy osobné údaje osôb chorých na prenosné ochorenie, osôb podozrivých z prenosného ...
i)
kontrolovať plnenie opatrení uložených podľa § 12 a odseku 2.
(2)

Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa odseku 1 písm. f) sú

a)
zákaz výroby, manipulácie alebo uvádzania do obehu výrobkov, ktoré odporujú požiadavkám ustanoveným ...
b)
príkaz na stiahnutie výrobkov z obehu, ak predstavujú riziko vážneho poškodenia verejného zdravia,
c)
príkaz na zneškodnenie výrobkov podľa písmena a) pri preukázaní ich zdravotnej škodlivosti,
d)
zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná (§ 17 ods. 2),
e)
zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a na kvalitu vody ...
f)
zákaz používania prístrojov a zariadení, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí,
g)
nariadenie uzatvorenia prevádzky alebo jej časti na potrebné obdobie, ak sa pri výkone kontroly zistí ...
h)
zákaz výroby a uvádzania do obehu zdraviu nebezpečných potravín, pokrmov alebo iných výrobkov,
i)
nariadenie vykonania špeciálnych meraní, analýz alebo vyšetrení na účely hodnotenia zdraviu škodlivých ...
j)
dočasný zákaz sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu13ad) po dobu potrebnú na vykonanie odborného ...
k)
zákaz alebo iné obmedzenie sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu, ako je uvedené v písmene j), ...
1.
je potrebné okamžite zasiahnuť, pretože kozmetický výrobok predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie, ...
2.
zodpovedná osoba neprijala v určenej lehote vhodné opatrenia podľa § 12 ods. 3 písm. j) alebo
3.
kozmetický výrobok bol ohlásený zo systému RAPEX,66a)
l)
dočasné obmedzenie sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu, dočasné stiahnutie kozmetického výrobku ...
(3)

Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor pri uložení opatrenia podľa odseku 2 je povinná o uložení ...

(4)

Proti uloženému opatreniu na odstránenie zistených nedostatkov sú prípustné námietky, ktoré nemajú odkladný ...

(5)

Príslušný orgán verejného zdravotníctva je povinný o námietkach podľa odseku 4 rozhodnúť do 15 dní od ...

DESIATA ČASŤ

PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY

§ 56
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto

a)
sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadoch nepodrobí očkovaniu, ...
b)
nevykoná nariadenú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov,
c)
sa nepodrobí nariadenej izolácii alebo nestrpí nariadený zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad alebo ...
d)
nevykoná nariadené opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,
e)
sa nepodrobí nariadenému zákazu alebo obmedzeniu výkonu povolania z dôvodu ochorenia na prenosné ochorenie ...
f)
nesplní nariadené opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 4 ods. 1 písm. g) alebo § 48 ods. ...
g)
nespolupracuje s úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri ...
h)
poruší oznamovaciu povinnosť alebo povinnosť poskytnúť informácie podľa § 51 ods. 1 písm. c),
i)
sa nepodrobí v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam alebo diagnostickým ...
j)
neinformuje o svojom akútnom prenosnom ochorení alebo o svojom bacilonosičstve pri prijatí do zariadenia, ...
k)
nezabezpečí ako zástupca dieťaťa plnenie niektorej z povinností podľa § 51 ods. 1 a 2,
l)
vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné podľa ustanovení tohto zákona osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ...
m)
ohrozí alebo poruší zdravotnú nezávadnosť požívatín a hotových pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania, ...
n)
ako vlastník bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ktorý nie je fyzickou osobou-podnikateľom alebo ...
o)
nedodržiava niektorú z povinností podľa § 60a ods. 4.
(2)

Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa v čase krízovej situácie nepodrobí ...

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1 659 eur a v blokovom konaní do 99 eur, ak odsek ...

(4)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a f) spáchaný v čase krízovej situácie sa v blokovom konaní uloží ...

(5)

Priestupky podľa tohto zákona prejednávajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva, ...

§ 57
Iné správne delikty
(1)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická ...

(2)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická ...

a)
prostriedky na chemickú úpravu pitnej vody alebo dezinfekciu pitnej vody v rozpore s § 17,
b)
výrobky určené na styk s pitnou vodou v rozpore s § 18.
(3)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ prírodného kúpaliska, ak ...

(4)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ umelého kúpaliska, ak poruší ...

(5)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ a právnická ...

(6)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ budovy, ak nezabezpečuje ...

(7)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ...

(8)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ telovýchovno-športového ...

(9)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti ...

(10)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ solária aj vtedy, ak poruší ...

(11)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ sauny aj vtedy, ak poruší ...

(12)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež, ...

(13)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ predškolského zariadenia, ...

(14)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická ...

(15)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická ...

(16)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí organizátor zotavovacieho podujatia, ak ...

(17)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania, ...

(18)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania ...

(19)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku ...

(20)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zdrojov elektromagnetického ...

(21)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ umelých zdrojov optického ...

(22)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická ...

a)
nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 1 písm. a),
b)
nezabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a nezabezpečí ...
c)
nezabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, ...
d)
nezabezpečí pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 1 písm. f), ...
e)
nepredloží lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov ...
f)
neuchová lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. h), ...
g)
nevypracuje prevádzkový poriadok podľa § 30 ods. 1 písm. i),
h)
nevedie a neuchová evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej ...
i)
nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy ...
j)
nevypracuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o výsledkoch ...
k)
neposkytne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok ...
l)
neodovzdá po zániku živnostenského oprávnenia alebo po zániku obchodnej spoločnosti dokumentáciu vedenú ...
m)
nezabezpečí zamestnancom mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci nariadenú úradom ...
(23)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická ...

a)
si nezabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a nezabezpečí ...
b)
nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 5 písm. b),
c)
nezabezpečí posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 5 písm. c),
d)
nepredloží príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do tretej kategórie ...
e)
neuchová posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 5 písm. e).
(24)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí držiteľ ...

a)
nezabezpečí zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) ...
b)
nemá povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom ambulancie s poskytovateľom zdravotnej ...
c)
nevykonáva odborné činnosti podľa osobitných predpisov podľa § 30d ods. 1 písm. d),
d)
nevykonáva odborné činnosti v súlade so zistenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci ...
e)
nevykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby nestranne podľa § 30d ods. 1 písm. f),
f)
nevedie dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30ab, § 30ad alebo dokumentáciu súvisiacu ...
g)
neoznámi bezodkladne úradu verejného zdravotníctva písomne zmenu obchodného mena alebo miesta podnikania, ...
h)
neumožní úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, ...
i)
neumožní úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej služby podľa ...
j)
neumožní príslušnému orgánu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej ...
(25)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická ...

a)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 32 ods. 1,
b)
nepožiada o povolenie výnimky podľa § 32 ods. 2,
c)
poruší podmienky určené v rozhodnutí o povolení výnimky podľa § 32 ods. 4,
d)
nesplní povinnosť podľa § 32 ods. 5.
(26)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická ...

a)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 33 ods. 1,
b)
nepožiada o povolenie výnimky podľa § 33 ods. 2 alebo 3,
c)
poruší podmienky určené v rozhodnutí o povolení výnimky podľa § 33 ods. 5,
d)
nesplní povinnosť podľa § 33 ods. 6.
(27)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická ...

(28)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická ...

(29)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická ...

a)
nezabezpečí osvetlenie pracovných priestorov podľa § 36 ods. 1,
b)
poruší povinnosť podľa § 36 ods. 3,
c)
nezabezpečí opatrenia na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých účinkov faktorov tepelno-vlhkostnej ...
d)
poruší niektorú z povinností v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záťažou pri práci alebo v oblasti ...
e)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s chemickými ...
f)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s karcinogénnymi ...
g)
odstraňuje azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo stavby bez oprávnenia podľa § 41 ods. 1,
h)
nepredloží pred začiatkom výkonu práce návrh podľa § 41 ods. 13,
i)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 41 ods. 16,
j)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s azbestom ...
k)
nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s biologickými ...
(30)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí

a)
zodpovedná osoba,13af) ak
1.
poruší ustanovenia podľa § 43 ods. 1 písm. b), d) a f) a ods. 2 písm. c),
2.
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 43 ods. 1 písm. k) a n) alebo poruší povinnosť podľa § 43 ods. ...
3.
nesprístupní údaje a informácie podľa § 43 ods. 1 písm. l), m) a o),
4.
predloží čiastočnú správu o bezpečnosti kozmetického výrobku podľa § 43 ods. 1 písm. c),
b)
distribútor,13ak) ak
1.
poruší ustanovenie podľa § 43 ods. 4 písm. a), f) a i) a ods. 5 písm. a) a d),
2.
nesplní oznamovaciu a informačnú povinnosť podľa § 43 ods. 4 písm. e) a h),
3.
nesprístupní údaje podľa § 43 ods. 4 písm. g).
(31)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí

a)
zodpovedná osoba, ak uvedie na trh13ad) kozmetický výrobok, ktorý nie je v súlade s § 43 ods. 1 písm. ...
b)
distribútor, ak nedodrží ustanovenia § 43 ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. b) a c).
(32)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí

a)
zodpovedná osoba, ak
1.
neprijme vhodné opatrenia podľa § 43 ods. 1 písm. h) a i),
2.
nedodrží ustanovenie podľa § 43 ods. 1 písm. p) alebo uvedie na trh kozmetický výrobok, ktorý nie je ...
b)
distribútor, ak neprijme vhodné opatrenia podľa § 43 ods. 4 písm. c).
(33)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická ...

a)
nesplní nariadené opatrenie na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až ...
b)
nepredloží na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva opatrenia alebo návrhy podľa § 13 ...
c)
nesplní povinnosť kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory podľa § 52 ods. 1 písm. ...
d)
poruší povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok alebo povinnosť predložiť ho na schválenie alebo návrh ...
e)
nedodržiava schválené pracovné alebo technologické postupy alebo prevádzkový poriadok alebo správnu ...
f)
nezabezpečí primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov podľa § 52 ods. 1 písm. g),
g)
neumožní účasť svojich zamestnancov a žiakov škôl na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach ...
h)
nezabezpečí na pracovisku podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami ...
i)
nezabezpečí na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu alebo ...
j)
nezabezpečí pre zamestnancov pitnú vodu a vybavenie pracovísk podľa § 52 ods. 1 písm. l),
k)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. m), n) alebo písm. q),
l)
nesplní si povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. r),
m)
neposkytuje osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor alebo osobám vykonávajúcim epidemiologické vyšetrovanie ...
(34)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická ...

(35)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická ...

a)
poruší zákaz predávať alebo vydávať fyzickej osobe veľmi toxické látky a zmesi,
b)
nedodrží obmedzenie pri predaji alebo výdaji toxických látok a zmesí podľa § 52 ods. 3 písm. b) a c). ...
(36)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí poskytovateľ ...

a)
neohlási písomne úradu verejného zdravotníctva začatie svojej činnosti v lehote do 30 dní od začatia ...
b)
nevykonáva odborné činnosti podľa osobitných predpisov podľa § 30c písm. a),
c)
nevykonáva odborné činnosti v súlade so zistenými a preukázateľnými informáciami o vykonávanej práci ...
d)
nevykonáva činnosti pracovnej zdravotnej služby nestranne podľa § 30c písm. c),
e)
nevedie dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30ab alebo dokumentáciu súvisiacu s povinnosťami ...
f)
neoznámi bezodkladne úradu verejného zdravotníctva písomne zmenu obchodného mena a miesta podnikania, ...
g)
neumožní príslušnému orgánu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej ...
(37)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická ...

(38)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ...

(39)

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb ...

(40)

Iné správne delikty podľa tohto zákona prejednávajú a pokuty za ne ukladajú v rozsahu svojej pôsobnosti ...

(41)

Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu

a)
od 150 eur do 20 000 eur za správne delikty podľa odsekov 1 až 22, 24, 31, 33 až 39,
b)
od 100 eur do 2000 eur za správne delikty podľa odsekov 23 a 30,
c)
od 2000 eur do 50 000 eur za správne delikty podľa odsekov 25 až 29 a 32.
(42)

Orgán verejného zdravotníctva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a ...

(43)

Konanie o uloženie pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán verejného zdravotníctva ...

(44)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(45)

Orgán verejného zdravotníctva, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo platenie ...

(46)

Výnosy z pokút uložených orgánmi verejného zdravotníctva sú príjmom štátneho rozpočtu.

JEDENÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 58
Náhrada nákladov
(1)

Náklady spojené s výkonom štátneho zdravotného dozoru uhrádza štát.

(2)

Náklady, ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými ...

(3)

Ak sa v súvislosti s výkonom štátneho zdravotného dozoru zistí porušenie povinností ustanovených týmto ...

(4)

Za vzorky odobraté na účely vyšetrenia pri výkone štátneho zdravotného dozoru sa náhrada neposkytuje. ...

§ 59
Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Orgány verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických ...

(2)

Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na

a)
schvaľovanie národných referenčných centier podľa § 8 ods. 2,
b)
vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 15 a 16,
c)
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e až 30g,
d)
uznanie choroby z povolania podľa § 31a a 31c,
e)
ukladanie opatrení podľa § 55.
§ 59a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie o odbornej spôsobilosti, rozhodovanie o vydaní ...

§ 59b
Vyhlášky na nariadenie opatrení podľa § 12 a § 48 ods. 4
(1)

Ak je potrebné nariadiť opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 na celom území Slovenskej republiky, ...

(2)

Na všeobecne záväzné právne predpisy vydávané podľa odseku 1 ministerstvom zdravotníctva sa vzťahuje ...

(3)

Všeobecne záväzný právny predpis úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva ...

(4)

Vyhláška úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva nadobúda účinnosť ...

(5)

Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečia, aby ich vyhláška ...

(6)

Vyhláška úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva musí byť okrem toho ...

§ 60
Informačné systémy, informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov
(1)

Orgány verejného zdravotníctva utvárajú a prevádzkujú informačné systémy, v ktorých zhromažďujú, uchovávajú ...

(2)

Na ochranu osobných údajov sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.69) Orgány verejného zdravotníctva ...

(3)

Zamestnanci orgánov verejného zdravotníctva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré ...

(4)

Informačné systémy podľa odseku 1 sú administratívnymi zdrojmi podľa osobitného predpisu.72)

(5)

Údaje zistené podľa § 55 ods. 1 písm. h) môžu orgány verejného zdravotníctva uchovávať po dobu 60 dní; ...

Mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilná aplikácia na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami

§ 60a
Všeobecné ustanovenia
(1)

Úrad verejného zdravotníctva je prevádzkovateľom72a) mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania ...

(2)

Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 môže úrad verejného zdravotníctva na účely plnenia ...

(3)

Podmienkou možnosti podrobiť sa nariadenej izolácii v domácom prostredí podľa odseku 2 je písomný súhlas ...

(4)

Fyzická osoba, ktorá udelila súhlas podľa odseku 3, je povinná

a)
nainštalovať a používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v súlade ...
b)
mať povolené prijímanie notifikácií na mobilnom zariadení, na ktorom je mobilná aplikácia na monitorovanie ...
c)
povoliť mobilnému zariadeniu funkciu rozpoznávania tváre pomocou fotoaparátu mobilného zariadenia,
d)
umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, ...
e)
povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotografovanú podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie ...
f)
zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nefunkčnosti alebo nesprávnemu fungovaniu mobilnej aplikácie na ...
(5)

Povinnosti podľa odseku 4 sa musia dodržiavať iba počas trvania nariadenej izolácie v domácom prostredí ...

(6)

V iných prípadoch, ako sú ustanovené v odseku 3 a v § 60e, je používanie mobilných aplikácií podľa odseku ...

(7)

Vo vzťahu k používateľovi mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, na ktorého ...

(8)

Medzi funkcionality mobilných aplikácií podľa odseku 1 patrí

a)
registrácia užívateľa v mobilnej aplikácii na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
b)
monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v domácom prostredí prostredníctvom mobilnej aplikácie ...
c)
nahlasovanie polohy miesta nariadenej izolácie v domácom prostredí územne príslušnému regionálnemu úradu ...
d)
monitorovanie kontaktu s inými zariadeniami s nainštalovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie kontaktov ...
e)
všeobecné informovanie dotknutých osôb vrátane zberu a zobrazovania anonymných štatistík a máp.
§ 60b
Kategórie osobných údajov
(1)

Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 spracúva len také ...

a)
meno a priezvisko používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
b)
identifikátor mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1,
c)
unikátny kód mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1,
d)
poloha miesta nariadenej izolácie a ďalšie informácie týkajúce sa nariadenej izolácie v domácom prostredí ...
e)
poloha mobilného zariadenia používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej ...
f)
rodné číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
g)
informácie o dodržiavaní alebo porušení nariadenej izolácie v domácom prostredí vrátane informácie o ...
h)
telefónne číslo používateľa mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1,
i)
emailovú adresu používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
j)
údaj o zdravotnom stave používateľa mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1, ktorý sa týka infikovania ...
k)
údaje o kontakte mobilného zariadenia požívateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými ...
l)
podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
(2)

Údaje podľa odseku 1 môže úrad verejného zdravotníctva ďalej spracúvať na štatistické účely alebo na ...

(3)

Notifikácie monitorovania kontaktu nemôžu poskytovať ich adresátovi osobné údaje o fyzických osobách, ...

(4)

V rámci monitorovania kontaktu je úrad verejného zdravotníctva oprávnený sprístupniť telefónne číslo ...

(5)

Funkcionalita nahlasovania môže byť súčasne dostupná aj na webovom sídle úradu verejného zdravotníctva. ...

§ 60c
Poskytovanie a sprístupňovanie údajov
(1)

Pri nahlasovaní je úrad verejného zdravotníctva oprávnený prostredníctvom mobilnej aplikácie na monitorovanie ...

a)
meno, priezvisko, telefónne číslo a email používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania ...
b)
miesto nariadenej izolácie v domácom prostredí,
c)
unikátny kód fyzickej osoby v izolácii.
(2)

Na účel prejednávania priestupkov podľa § 56 sa ďalej nemôžu poskytnúť ani sprístupniť údaje o presnej ...

(3)

Úrad verejného zdravotníctva je oprávnený poveriť spracúvaním údajov v mobilných aplikáciách podľa § ...

(4)

Úrad verejného zdravotníctva je oprávnený prepojiť mobilnú aplikáciu na monitorovanie kontaktov s inými ...

§ 60d
Záruky pre práva a slobody fyzických osôb
(1)

Úrad verejného zdravotníctva priebežne monitoruje, či je prevádzkovanie mobilných aplikácií podľa § ...

(2)

Úrad verejného zdravotníctva ukončí prevádzkovanie mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 a spracúvanie ...

(3)

Úrad verejného zdravotníctva ukončí prevádzkovanie mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 a bezodkladne ...

(4)

Všeobecná doba uchovávania údajov získaných pomocou mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 je ustanovená ...

(5)

Informácie, ktoré sa týkajú podobizne tváre a rozpoznávania tváre používateľa mobilnej aplikácie na ...

(6)

Mobilné aplikácie podľa § 60a ods. 1 a na ne naviazané procesy musia spĺňať primeranú úroveň bezpečnosti ...

(7)

Úrad verejného zdravotníctva zverejní na svojom webovom sídle kontaktný formulár vrátane bezplatného ...

(8)

Úrad verejného zdravotníctva vypracuje posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa osobitného ...

(9)

Dohľad nad spracúvaním osobných údajov prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 vykonáva ...

§ 60e
Ďalšie použitie mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie

Ak je fyzickej osobe nariadená izolácia v domácom prostredí a táto osoba udelí písomný súhlas alebo ...

§ 61

Odborné činnosti pri plnení úloh orgánov verejného zdravotníctva môžu vykonávať len osoby s odbornou ...

§ 62
Splnomocňovacie ustanovenia

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväznými právnymi predpismi

a)

podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení,

b)

podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia,

c)

rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti ...

d)

podrobnosti o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodu,

e)

požiadavky na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a požiadavky na prevádzku, vybavenie prevádzkových ...

f)

podrobnosti o požiadavkách na vnútorné prostredie budov, o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho ...

g)

podrobnosti o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia,

h)

podrobnosti o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo,

i)

podrobnosti o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež,

j)

podrobnosti o požiadavkách na pieskoviská,

k)

podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia,

l)

podrobnosti o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,

m)

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizáciu hluku, ...

n)

podrobnosti o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému ...

o)

podrobnosti o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia ...

p)

podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných ...

q)

podrobnosti o požiadavkách na osvetlenie pri práci,

r)

podrobnosti ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci,

s)

podrobnosti o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou ...

t)

podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ...

u)

podrobnosti o hodnotení vplyvov na verejné zdravie,

v)

požiadavky na vodu určenú na kúpanie,

w)

podrobnosti o ukazovateľoch kvality pitnej vody a o ich limitoch, kontrole kvality pitnej vody, programe ...

§ 63
Prechodné ustanovenia
(1)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov a práva a povinnosti z pracovnoprávnych ...

(2)

Na zamestnancov podľa odseku 1, ktorí obsadili voľné štátnozamestnanecké miesta alebo pracovné miesta ...

(3)

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti, oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb a ...

(4)

V konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ...

(5)

Odborným zástupcom podľa doterajších predpisov sa rozumie odborný zástupca pre radiačnú ochranu.

(6)

Konanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb začaté ...

(7)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „hlavný hygienik Slovenskej republiky“, ...

(8)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „orgány hygienickej služby“ alebo „orgány ...

(9)

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 4 môžu vykonávať do 31. decembra 2011 ...

(10)

Ak bolo začaté konanie vo veci uloženia pokuty za porušenie § 27 ods. 1 písm. b), toto konanie sa zastavuje. ...

§ 63a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené ...

§ 63b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 4 môžu vykonávať do 31. decembra 2014 ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2014
§ 63c
(1)

Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 5 ods. 4 ...

(2)

Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 18, 19, 21, 22, 24 a 25 ...

a)
30. júna 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenie vydané do 31. decembra ...
b)
31. decembra 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenie vydané v rokoch ...
c)
31. decembra 2016, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenie vydané v rokoch ...
d)
31. decembra 2019, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenie vydané od roku ...
(3)

Držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb podľa § 41 ods. 1 a 5, ktoré je platné k 31. ...

a)
30. júna 2015, ak držiteľovi oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie vydané ...
b)
31. decembra 2015, ak držiteľovi oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie ...
c)
31. decembra 2016, ak držiteľovi oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie ...
d)
31. decembra 2019, ak držiteľovi oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie ...
(4)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie dopadov na verejné zdravie vydané podľa doterajších ...

(5)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami ...

(6)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. augustom 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

§ 63d
(1)

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie, ...

(2)

Zamestnávateľ, ktorý začne vykonávať svoju činnosť po 31. júli 2014, je povinný zabezpečiť podľa § 30 ...

(3)

Zamestnávateľ, ktorý zabezpečoval vykonávanie pracovnej zdravotnej služby vlastnými zdravotníckymi pracovníkmi ...

(4)

Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 6 môže v minimálnom ...

(5)

Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu ...

a)
hygiena práce a pracovné lekárstvo, alebo
b)
hygiena a epidemiológia.
(6)

Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu ...

a)
diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie,
b)
asistent hygieny a epidemiológie, alebo
c)
asistent hygienickej služby.
(7)

Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu ...

a)
iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore hygiena pracovných podmienok ...
b)
iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore hygiena životného a pracovného ...
(8)

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných ...

(9)

Oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti. ...

§ 63e
(1)

Zdravotnú starostlivosť na účel uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 1 a 2 a potvrdenie uznania ...

(2)

Predsedom celoslovenskej komisie podľa § 31d ods. 2 a regionálnej komisie podľa § 31e ods. 2 môžu byť ...

(3)

Členmi regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania podľa § 31f ods. 2 môžu byť aj ...

(4)

Tlačivo určené na hlásenie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, platné podľa právneho ...

§ 63f
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016

Konania o návrhoch na umiestňovanie nových potravín a výživových doplnkov na trh začaté a právoplatne ...

§ 63g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 63h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2017

Prevádzkovateľ zariadenia podľa § 24 ods. 1 písm. e), ktorého priestory boli uvedené do prevádzky pred ...

§ 63i
Prechodné ustanovenie účinné od 15. októbra 2017

Program monitorovania podľa § 17a ods. 2 písm. d) je dodávateľ pitnej vody povinný predložiť regionálnemu ...

§ 63j
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. decembra 2017
(1)

Posudok o riziku a kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík podľa § 30 ods. 1 písm. f) v znení ...

(2)

Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 5 písm. a) môže ...

(3)

Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo podľa § 30a ...

(4)

Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne vykonáva lekár so špecializáciou ...

a)
hygiena práce a pracovné lekárstvo podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, alebo
b)
hygiena a epidemiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
(5)

Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne ...

a)
vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný asistent ...
b)
úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore asistent hygienickej ...
(6)

Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab môže samostatne vykonávať aj

a)
iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore hygiena pracovných podmienok ...
b)
iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore hygiena životného a pracovného ...
(7)

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných ...

(8)

V konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ...

§ 63k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Konanie o uvedení priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a), ktoré sa začalo a právoplatne ...

§ 63l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia zákona

Opatrenia úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva vydané v súvislosti ...

§ 64

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 9.

§ 65
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou ...

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 252/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach ...

4.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie ...

5.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia ...

6.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné ...

7.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického ...

8.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 331/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku ...

9.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 334/2006 Z. z. o podrobnostiach o nakladaní s inštitucionálnymi ...

10.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 337/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ...

11.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných ...

12.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 347/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej ...

13.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách ...

14.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách ...

15.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 351/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred účinkami ...

16.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 352/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách ...

17.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 353/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné ...

18.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 357/2006 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného ...

19.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými ...

20.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu ...

21.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 361/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách ...

22.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 362/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné ...

23.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách ...

24.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská.

25.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu ...

26.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické ...

27.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú ...

28.

výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. mája 2003 č. 30 o organizácii a úlohách na úseku ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 36a a 36b znejú:

„36a) § 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII. FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ sa položka 150 dopĺňa ...

„t) Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb36ba) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36ba a 36bb znejú:

„36ba) § 5 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. 36bb) § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 5 ods. 4 písm. ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY REGIONÁLNYCH ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

  1.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pre územný obvod ...

  2.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec ...

  3.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede pre územný obvod okresu Dunajská ...

  4.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante pre územný obvod okresu Galanta

  5.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica ...

  6.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pre územný obvod okresov Trenčín, Bánovce ...

  7.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici pre územný obvod okresov Považská ...

  8.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pre územný obvod okresov Prievidza ...

  9.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre pre územný obvod okresov Nitra, Zlaté Moravce ...

  10.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch pre územný obvod okresu Topoľčany ...

  11.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch pre územný obvod okresu Nové Zámky ...

  12.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne pre územný obvod okresu Komárno

  13.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach pre územný obvod okresu Levice

  14.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline pre územný obvod okresov Žilina a Bytča ...

  15.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci pre územný obvod okresov Čadca a Kysucké Nové ...

  16.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pre územný obvod okresov Dolný Kubín, ...

  17.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine pre územný obvod okresov Martin a Turčianske ...

  18.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši pre územný obvod okresov Liptovský ...

  19.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pre územný obvod okresov Banská ...

  20.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci pre územný obvod okresov Lučenec a Poltár ...

  21.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši pre územný obvod okresu Veľký Krtíš ...

  22.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote pre územný obvod okresov Rimavská ...

  23.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene pre územný obvod okresov Zvolen, Detva ...

  24.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom pre územný obvod okresov Žiar nad ...

  25.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade pre územný obvod okresov Poprad, Kežmarok ...

  26.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pre územný obvod okresov Prešov a Sabinov ...

  27.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove pre územný obvod okresu Bardejov

  28.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou pre územný obvod okresu Vranov ...

  29.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pre územný obvod okresov Svidník a Stropkov ...

  30.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom pre územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce ...

  31.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa ...

  32.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresov Košice I, Košice ...

  33.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach pre územný obvod okresov Michalovce ...

  34.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave pre územný obvod okresu Rožňava

  35.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi pre územný obvod okresov Spišská ...

  36.

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pre územný obvod okresu Trebišov

  Príloha č. 2a k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  CHEMICKÉ UKAZOVATELE, PRE KTORÉ MOŽNO POVOLIŤ VÝNIMKU NA POUŽITIE PITNEJ VODY, KTORÁ NESPĹŇA LIMITY UKAZOVATEĽOV KVALITY PITNEJ VODY

  1. akrylamid, 2. antimón, 3. arzén, 4. benzén, 5. benzo(a)pyrén, 6. bór, 7. brómičnany, ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  ZOZNAM CHEMICKÝCH LÁTOK, NA KTORÝCH ODBORNÉ VYUŽÍVANIE SA NEVZŤAHUJÚ USTANOVENIA § 16 ODS. 19 A ODS. 25 PÍSM. A), C) A E)

  1. Kyselina kyanovodíková a jej rozpustné soli 2. Kyselina fluorovodíková a jej rozpustné soli 3. ...

  Príloha č. 3a k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha 3a

  Príloha č. 3c k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3c k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  Príloha č. 3ca k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3ca k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  Príloha č. 3cbk zákonu č. 355/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3cb k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  Príloha č. 3dk zákonu č. 355/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha 3d

  Príloha č. 3ek zákonu č. 355/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha 3e

  Príloha č. 3fk zákonu č. 355/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha 3f

  Príloha č. 3gk zákonu č. 355/2007 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha 3g

  Príloha č. 5 k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov

  Skupina A – Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené ihneď (telefonicky, faxom, elektronicky, osobne, ...

  detská obrna, SARS, variola, hemorhagické horúčky, osýpky, vtáčia chrípka, syndrómy neznámej etiológie ...

  Skupina B – Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené do 24 hodín:

  akútna chabá paréza, botulizmus, brušný týfus a paratýfus (vrátane novozisteného nosičstva), cholera, ...

  Skupina C – Ochorenia hlásené do 48 hodín: nozokomiálne infekcie, svrab, varicela, herpes zoster ...

  Skupina D – Ochorenia hlásené pozitívnym laboratórnym výsledkom:

  I.

  Všetky ochorenia skupín A a B a ďalej

  II.

  Sexuálne prenosné ochorenia: AIDS, nosičstvo HIV, gonokokové infekcie, infekcie spôsobené chlamýdiami, ...

  lymphagranuloma venereum, syfilis, trichomoniáza

  III.

  Nákazy prenosné vodou, potravinami a ochorenia environmentálneho pôvodu: giardiáza, infekcie

  spôsobené enterohemoragickými E.coli a enteroinavazívnymi E.coli, kryptosporidióza, leptospiróza, listerióza ...

  IV.

  Iné prenosné ochorenia: Cruetzfeldova-Jacobova choroba (CJCH), CJCH – nový variant

  V.

  Ostatné neuroinfekcie: vírusové meningitídy a encefalitídy

  VI.

  Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: antrax, brucelóza, echinokóza, kliešťová encefalitída, ...

  leptospiróza, lymská borelióza, ornitóza, psitakóza, Q-horúčka, tularémia

  VII.

  Závažné importované ochorenia: malária, žltá zimnica

  VIII.

  Nákazy kože a slizníc: plynová flegmóna, trachóm

  Príloha č. 6 k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  Individuálne hlásenie prenosnej choroby ošetrujúcimi lekármi

  Prevziať prílohu - Vzor 06

  Príloha č. 7 k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  Individuálne hlásenie výsledkov mikrobiologických vyšetrení pracovníkmi mikrobiologických laboratórií

  Prevziať prílohu - Vzor 07

  Príloha č. 8 k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  HROMADNÉ HLÁSENIE AKÚTNYCH RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ

  Prevziať prílohu - Vzor 08

  Príloha č. 9 k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 90/641/Euratom zo 4. decembra 1990 o prevádzkovej ochrane externých pracovníkov vystavených ...

  2.

  Smernica Rady 92/3/Euratom z 3. februára 1992 o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu medzi ...

  3.

  Smernica Rady 89/618/Euratom z 27. novembra 1989 o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na ...

  5.

  Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami ...

  8.

  Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných ...

  9.

  Smernica Komisie 91/322/EHS z 29. mája 1991 o stanovovaní indikačných limitných hodnôt implementáciou ...

  10.

  Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších ...

  11.

  Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi ...

  12.

  Smernica Rady 83/477/EHS z 19. septembra 1983 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom ...

  13.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/18/ES z 27. marca 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  14.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/40/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...

  15.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...

  16.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...

  17.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...

  18.

  Smernica Rady 90/269/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia ...

  19.

  Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach ...

  20.

  Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich ...

  21.

  Smernica Komisie 95/17/ES z 19. júna 1995, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice ...

  22.

  Smernica Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia ...

  23.

  Smernica Rady 97/43/Euratom z 30. júna 1997 o ochrane zdravia jednotlivcov pred účinkami ionizujúceho ...

  24.

  Smernica Rady 2003/122/Euratom z 22. decembra 2003 o kontrole zapečatených zdrojov vysoko rádioaktívneho ...

  25.

  Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany ...

  26.

  Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia ...

  27.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských ...

  28.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES ...

  29.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...

  Príloha č. 10 k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého ...

  b)

  Účel spracovávania osobných údajov Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby s vybranými prenosnými ochoreniami, nosiči choroboplodných mikroorganizmov. ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov Vybrané osobné údaje z registra je možné poskytnúť do siete Svetovej ...

  Príloha č. 11 k zákonu č. 355/2007 Z. z.

  OSOBNÉ ÚDAJE SÚVISIACE S REGISTROM RIZIKOVÝCH PRÁC

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  1.

  osobné údaje týkajúce sa hodnotenia zdravotných rizík pri práci a prešetrovania pracovných podmienok ...

  2.

  osobné údaje týkajúce sa hlásení uznaných chorôb z povolania podľa § 31b ods. 2.

  b)

  Účel spracovávania osobných údajov

  Účelom spracovávania osobných údajov je

  1.

  evidencia rizikových prác,

  2.

  evidencia výsledkov prešetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení ...

  3.

  predchádzanie vzniku profesionálnych ochorení,

  4.

  na základe poznania výskytu a distribúcie rizikových prác vo vzťahu k ochoreniam súvisiacim s prácou ...

  c)

  Dotknuté osoby Zamestnanci, fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ktoré nezamestnávajú iné osoby. ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov Vybrané údaje registra rizikových prác týkajúce sa rizík vyplývajúcich ...

Poznámky

 • 2a)  § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. ...
 • 3)  Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...
 • 4)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...
 • 4a)  Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 4b)  Príloha č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z.
 • 4c)  Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
 • 5)  § 10 ods. 1 a 6 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 6)  § 30 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 7 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7a)  § 3 ods. 1 a § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 8)  § 15a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 125/2020 Z. z.
 • 8a)  § 26 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. ...
 • 9a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú ...
 • 9b)  § 8 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. ...
 • 9c)  § 8 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 306/2012 Z. z.
 • 10)  Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška ...
 • 11)  § 7 ods. 5 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh ...
 • 12)  Napríklad § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a ...
 • 12a)  Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a ...
 • 12b)  § 59 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12c)  § 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 12d)  Čl. 9 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h), j), i), k) a ods. 2, čl. 10 ods. 1 a čl. 15 ods. 1 nariadenia ...
 • 13)  Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 ...
 • 13a)  § 3 ods. 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 13aa)  Čl. 18 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 13ab)  Čl. 18 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 13ac)  Čl. 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 13ad)  Čl. 2 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 13ae)  Čl. 11 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 13af)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 13ag)  Čl. 35 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 13ah)  Čl. 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 13ai)  § 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. ...
 • 13aj)  Čl. 2 ods. 1 písm. p) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 13ak)  Čl. 2 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 13al)  Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 13am)  § 5 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13an)  § 20 ods. 3 písm. i) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej ...
 • 13b)  § 7 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13c)  § 38 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších ...
 • 13d)  § 8 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13e)  § 4c ods. 6 písm. d) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14)  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 ...
 • 14a)  Čl. 2 ods. 1 písm. q) nariadenia (ES) č.1223/2009 v platnom znení.
 • 14b)  Čl. 2 ods. 1 písm. r) nariadenia (ES) č.1223/2009 v platnom znení.
 • 15)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 16)  § 39 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
 • 16a)  § 64 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
 • 17)  Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
 • 18)  Zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 20a)  § 140b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 21)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 22)  § 11 až 19 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov. ...
 • 23)  § 26 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
 • 23a)  Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 24)  Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 24a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, ...
 • 24b)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych ...
 • 24c)  § 3 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...
 • 24d)  § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 24e)  § 43b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 24f)  § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 24g)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
 • 25)  § 3 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 25a)  § 8 ods. 2 a § 60 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25b)  § 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 25c)  § 59 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27)  § 27 ods. 2 a § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ...
 • 27a)  § 32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 28)  § 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...
 • 30)  § 3 zákona č. 163/2001 Z. z.
 • 31)  Civilný mimosporový poriadok. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 32)  § 52 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z.
 • 33)  § 47 ods. 3 písm. b) prvý bod a písm. c) druhý bod a § 63 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z.
 • 33a)  § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 33aa)  § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach ...
 • 33b)  § 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 33c)  § 27 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 33d)  § 32 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 34)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...
 • 34a)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
 • 34b)  § 58 a 58a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 34c)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 34d)  § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 34e)  § 21 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34f)  § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34g)  Príloha č. 2 položka č. 92 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 34h)  § 8 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 470/2011 Z. z.§ 40 ods. 22 ...
 • 34ha)  § 51 zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 34i)  § 95 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 34j)  § 8 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 124/2006 Z. z.§ 40 ods. 22 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení ...
 • 34k)  § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34l)  § 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
 • 35)  Napríklad zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a ...
 • 35a)  § 12 ods. 2 písm. i) zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 35b)  Príloha č. 3 bod A nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
 • 36)  § 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 37)  § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 37a)  § 12 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 37b)  § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.
 • 38a)  § 8 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38b)  § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38c)  § 39 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách ...
 • 40)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách ...
 • 41)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách ...
 • 41a)  § 3 ods. 6 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z.
 • 41b)  § 3 ods. 6 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z.
 • 42)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z.
 • 43)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z. z.
 • 44)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z.
 • 45)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami ...
 • 45a)  § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
 • 45b)  § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
 • 45c)  Príloha č. 2 položka č. 93 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
 • 45d)  § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
 • 45e)  § 5, 8, 11 a 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
 • 45f)  § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
 • 46)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky ...
 • 47)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami ...
 • 47a)  Čl. 3 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 47b)  Čl. 5 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 47c)  Čl. 8 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 47d)  Čl. 10 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 47e)  Čl. 12 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 47f)  Čl. 14 až 17, príloha č. II až VI nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 47g)  Čl. 19 ods. 1 až 4 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 47h)  Čl. 19 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 47i)  Čl. 20 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 47j)  Čl. 13 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 47k)  Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, ...
 • 47l)  Čl. 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 47m)  § 6 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z.
 • 47n)  Nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia ...
 • 47o)  Čl. 2 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
 • 47p)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 ...
 • 61a)  § 6 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 62)  § 12 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 63)  Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  § 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 65)  Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 65a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým ...
 • 65c)  § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z.
 • 66)  § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 66a)  § 6 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z.
 • 66b)  § 63 ods. 21 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. ...
 • 67)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 68)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 68a)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 68b)  Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene ...
 • 69)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 70)  Napríklad § 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 312/2001 Z. z.
 • 71)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 72)  § 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 72a)  Čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických ...
 • 72b)  § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. ...
 • 72c)  Čl. 89 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 72d)  Čl. 28 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 72e)  Čl. 32 až 36 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 72f)  Čl. 12 až 22 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 72g)  Čl. 35 a 36 nariadenia (EÚ) 2016/679 .
 • 72h)  § 90 až 98 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 73)  Príloha č. 1 kategória „A“ písm. d) body 4, 9, 10, 11, 43 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 ...
 • 74)  Zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore