Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2003 účinný od 15.03.2013

Platnosť od: 24.07.2003
Účinnosť od: 15.03.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Lesy a lesné hospodárstvo, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Živnostenské podnikanie, Stavebné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD18DS17EU5PP2ČL0

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2003 účinný od 15.03.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 245/2003 s účinnosťou od 15.03.2013 na základe 39/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení zákona ...

1.

V § 1 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
ochranu ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a klimatického systému Zeme,“.

2.

§ 7 znie:

„§ 7 (1) Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia") je odborný kontrolný orgán, ...

3.

Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré znejú:

„§ 7a (1) Inšpekcia vykonáva štátny dozor v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi. (2) Ústredie ...

Čl. III

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 ...

1.

V § 65 sa nad slovo „konania“ umiestňuje odkaz 4c.

„4c) Napríklad zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...

2.

V § 120 ods. 1 sa za slová „vodohospodárskych dielach“ vkladajú slová „a stavbách podliehajúcich integrovanému ...

„10ma)
Zákon č. 245/2003 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa V SKUPINE 214 – Ostatné dopĺňa živnosť s poradovým číslom 57, ktorá ...

„57. Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej osvedčenie § 7 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej ...

1.

V § 19 písmeno n) znie:

„n) vydáva pokyny na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru, posudky ...

2.

V § 20 písmeno c) znie:

„c) vydáva pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, posudky na opatrenia uvedené v § 27 ods. 2 a ...

3.

V § 21 písmeno c) znie:

„c) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú rámec územného obvodu okresného ...

4.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Orgán ochrany zdravia príslušný na vydanie záväzného posudku podľa § 27 ods. 2 písm. e), f), h) ...

„10aa) Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov v X. časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 171 vkladajú položky 171a ...

„Položka 171a a) Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní nových prevádzok ...................... ...

Čl. IX

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 ...

1.

V § 45 ods. 1 znie:

„(1) Výrobca a dovozca elektrických a elektronických zariadení sú povinní platiť príspevok do Recyklačného ...

2.

V § 62 ods. 1 písm. a) piaty bod znie:

„5.
výrobu a dovoz elektrických a elektronických zariadení (§ 45 ods. 1),“.

3.

§ 74 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Orgán štátnej správy príslušný na vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. a) až e) a k) a vyjadrenia ...

„83a) Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...

Čl. XIV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. júla 2003.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z.

  ZOZNAM PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ

  KATEGÓRIE PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ

  1.

  Energetika

  1.1.

  Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW.

  1.2.

  Rafinérie minerálnych olejov a plynov.

  1.3.

  Koksovacie pece.

  1.4.

  Prevádzky na splyňovanie a skvapalňovanie uhlia.

  2.

  Výroba a spracovanie kovov

  2.1.

  Prevádzky na praženie alebo spekanie kovovej rudy (vrátane sírnikovej rudy).

  2.2.

  Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho ...

  2.3.

  Prevádzky na spracovanie železných kovov:

  a)

  valcovne za tepla s kapacitou väčšou ako 20 t surovej ocele za hodinu,

  b)

  kováčske dielne s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej energie ...

  c)

  nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele ...

  2.4.

  Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.

  2.5.

  Prevádzky

  a)

  na výrobu surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými ...

  b)

  na tavenie vrátane zlievania zliatin, neželezných kovov, vrátane pretavovaných produktov (rafinácia, ...

  2.6.

  Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, ...

  3.

  Spracovanie nerastov

  3.1.

  Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za ...

  3.2.

  Prevádzky na výrobu azbestu a výrobu výrobkov s obsahom azbestu.

  3.3.

  Prevádzky na výrobu skla vrátane sklených vlákien s kapacitou tavenia väčšou ako 20 t za deň.

  3.4.

  Prevádzky na tavenie nerastných materiálov vrátane výroby nerastných vlákien s kapacitou tavenia väčšou ...

  3.5.

  Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných ...

  4.

  Pri prevádzkach uvedených v tejto kategórii priemyselnej činnosti sa výrobou rozumie výroba v priemyselnom ...

  4.1.

  Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú

  a)

  jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické), ...

  b)

  organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, ...

  c)

  organické zlúčeniny síry,

  d)

  organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, izokyanatany,

  e)

  organické zlúčeniny fosforu,

  f)

  halogénderiváty uhľovodíkov,

  g)

  organokovové zlúčeniny,

  h)

  základné plastické hmoty (na báze syntetických a prírodných polymérov),

  i)

  syntetické kaučuky,

  j)

  farbivá a pigmenty,

  k)

  povrchovo aktívne látky.

  4.2.

  Chemické prevádzky na výrobu základných anorganických chemických látok, ako sú

  a)

  plyny, ako sú čpavok, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, ...

  b)

  kyseliny, ako sú kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, ...

  c)

  zásady, ako sú hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný,

  d)

  soli, ako sú chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, ...

  e)

  nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, ako sú karbid vápnika, kremík, karbid kremíka.

  4.3.

  Chemické prevádzky na výrobu hnojív na báze fosforu, dusíka a draslíka (jednoduchých alebo kombinovaných). ...

  4.4.

  Chemické prevádzky na výrobu základných prostriedkov na ochranu rastlín a výrobu biocídov.

  4.5.

  Prevádzky využívajúce chemické alebo biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov. ...

  4.6.

  Chemické prevádzky na výrobu výbušnín.

  5.

  Nakladanie s odpadmi

  5.1.

  Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými ...

  5.2.

  Prevádzky na spaľovanie komunálnych odpadov s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu.

  5.3.

  Prevádzky na zneškodňovanie odpadov neklasifikovaných ako nebezpečné odpady s kapacitou väčšou ako 50 ...

  5.4.

  Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 ...

  6.

  Poznámka: Uvádzané prahové hodnoty sa všeobecne vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo iný ...

  6.1.

  Priemyselné podniky zamerané na výrobu

  a)

  buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov,

  b)

  papiera a lepenky s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 t za deň.

  6.2.

  Prevádzky na predprípravu (činnosti, ako sú pranie, bielenie, mercerácia) alebo farbenie vlákien či ...

  6.3.

  Prevádzky na výrobu koží a kožušín, ktorých výrobná kapacita je väčšia ako 12 t hotových výrobkov za ...

  6.4.

  a) bitúnky s kapacitou zabíjania väčšou ako 50 t za deň,

  b)

  prevádzky na úpravu a spracovanie na účely výroby potravín alebo krmív

  1.

  zo živočíšnych surovín (okrem mlieka) s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t hotových výrobkov za deň,

  2.

  rastlinných surovín s výrobnou kapacitou väčšou ako 300 t hotových výrobkov za deň (v priemere za štvrťrok), ...

  c)

  prevádzky na úpravu a spracovanie mlieka, kde množstvo odoberaného mlieka je väčšie ako 200 t za deň ...

  6.5.

  Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a živočíšnych odpadov s kapacitou spracovania ...

  6.6.

  Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako

  a)

  40 000 ks hydiny,

  b)

  2 000 ks ošípaných (nad 30 kg) alebo

  c)

  750 ks prasníc.

  6.7.

  Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúce organické rozpúšťadlá, najmä ...

  6.8.

  Prevádzky na výrobu uhlíka (vysokoteplotnou karbonizáciou uhlia) alebo elektrografitu vypaľovaním alebo ...

  6.9.

  Prevádzky na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania do geologického prostredia ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 245/2003 Z. z.

  ZOZNAM ZÁKLADNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK, PRE KTORÉ SA URČUJÚ EMISNÉ LIMITY, AK SÚ EMISIE VÝZNAMNÉ

  A.

  OVZDUŠIE

  1.

  oxid siričitý a ostatné zlúčeniny síry

  2.

  oxidy dusíka a ostatné zlúčeniny dusíka

  3.

  oxid uhoľnatý

  4.

  prchavé organické zlúčeniny

  5.

  kovy a ich zlúčeniny

  6.

  prach

  7.

  azbest (suspendované častice, vlákna)

  8.

  chlór a jeho zlúčeniny

  9.

  fluór a jeho zlúčeniny

  10.

  arzén a jeho zlúčeniny

  11.

  kyanidy

  12.

  látky a prípravky, pri ktorých bolo dokázané, že pri prenose vzduchom majú karcinogénne alebo mutagénne ...

  13.

  polychlórované dibenzodioxíny a polychlórované dibenzofurány

  B.

  VODA

  1.

  organické zlúčeniny halogénov a látky, ktoré môžu vo vodnom prostredí takéto zlúčeniny vytvárať

  2.

  organické zlúčeniny fosforu

  3.

  organické zlúčeniny cínu

  4.

  látky a prípravky, pri ktorých bolo dokázané, že vo vodnom prostredí alebo pri prenose vodným prostredím ...

  5.

  perzistentné uhľovodíky a perzistentné a bioakumulovateľné toxické organické látky

  6.

  kyanidy

  7.

  kovy a ich zlúčeniny

  8.

  arzén a jeho zlúčeniny

  9.

  biocídy a výrobky na ochranu rastlín

  10.

  rozptýlené materiály (t. j. materiály v suspenzii)

  11.

  látky prispievajúce k eutrofizácii (hlavne dusičnany a fosforečnany)

  12.

  látky s nepriaznivým vplyvom na kyslíkovú bilanciu [a možno ich merať pomocou BSK (biologická spotreba ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 245/2003 Z. z.

  HĽADISKÁ PRI URČOVANÍ NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNÍK

  Hľadiská, ktoré musí inšpekcia pri určovaní najlepších dostupných techník všeobecne alebo v určitých ...

  1.

  používanie nízkoodpadovej technológie,

  2.

  používanie menej nebezpečných látok,

  3.

  podpora zhodnocovania a recyklácie látok, ktoré vznikajú alebo sa používajú v technologickom procese, ...

  4.

  porovnateľné procesy, zariadenia alebo prevádzkové metódy, ktoré už boli úspešne vyskúšané v priemyselnom ...

  5.

  technický rozvoj a vývoj vedeckých poznatkov a ich interpretácia,

  6.

  charakter, účinky a množstvo príslušných emisií,

  7.

  dátumy uvedenia nových alebo jestvujúcich zariadení do prevádzky,

  8.

  čas potrebný na zavedenie najlepšej dostupnej techniky,

  9.

  spotreba a druh surovín (vrátane vody) používaných v technologickom procese a ich energetická náročnosť, ...

  10.

  požiadavka prevencie a zníženia celkových účinkov emisií na životné prostredie na minimum a z toho vyplývajúcich ...

  11.

  požiadavka prevencie havárií a minimalizácia ich následkov na životné prostredie,

  12.

  informácie o stave a vývoji najlepších dostupných techník a ich monitorovanie zverejňované Európskou ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 245/2003 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (Ú. v. ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 15 a 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí ...
 • 2)  § 17 až 20 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov. ...
 • 3)  § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
 • 5)  § 7 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  § 22 ods. 1 písm. a) až d), f), h) a i) a odsek 6, § 23 ods. 7, 9 a 10 a § 33 ods. 3 písm. l) zákona ...
 • 7)  § 21 ods. 1 písm. a) až d), § 26 až 28, § 36 ods. 5 a 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene ...
 • 8)  § 7 ods. 1 písm. a) až g) a k) a odsek 10, § 16 písm. a) až c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a ...
 • 9)  § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. ...
 • 10)  § 10 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch a § 20 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 ...
 • 11)  § 27 ods. 2 písm. e), f), h) a k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení ...
 • 12)  § 6 ods. 2 písm. i) štvrtý bod a § 39 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 488/2002 Z. z. ...
 • 13)  § 9 ods. 1 písm. c), e) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 • 13a)  § 20 ods. 4 písm. b) a q) zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického ...
 • 14)  § 60 až 65, § 68 a 71 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 15)  § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...
 • 17)  Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
 • 18a)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných ...
 • 18b)  Čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 18c)  Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 18d)  Zákon č. 258/2011 Z. z.
 • 19)  § 9 ods. 10 zákona č. 261/2002 Z. z.
 • 20)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 20a)  Príloha č. 1 k zákonu č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21)  § 18 zákona č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu.
 • 22)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 23)  § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení zákona č. 83/2000 Z. z.
 • 24)  § 10 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb.
 • 25)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore