Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.07.2023 50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.07.2023 do 31.03.2024 195/2023
ZMENY5DS1
2 01.07.2023 111/1990 Zákon o štátnom podniku 111/1990 účinný od 01.07.2023 188/2023
ZMENY2DS1
3 01.07.2023 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.07.2023 do 31.08.2023 195/2023
ZMENY1DS1
4 01.07.2023 372/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 01.07.2023 do 01.01.2024 183/2023
ZMENY2DS1
5 01.07.2023 377/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.07.2023 do 31.07.2023 195/2023
ZMENY1DS1
6 01.07.2023 401/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.07.2023 do 31.07.2023 195/2023
ZMENY1DS1
7 01.07.2023 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.07.2023 do 29.02.2024 146/2023
ZMENY4DS
8 01.07.2023 71/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.07.2023 do 24.07.2023 201/2023
ZMENY2DS1
9 01.07.2023 460/1992 Ústava Slovenskej republiky 460/1992 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2024 241/2023
ZMENY1DS
10 01.07.2023 13/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch 13/1993 účinný od 01.07.2023 242/2023
ZMENY23DS
11 01.07.2023 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.07.2023 do 31.07.2023 146/2023
59/2023
109/2023
183/2023
ZMENY2DS2
12 01.07.2023 73/1998 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.07.2023 197/2023
ZMENY18DS1
13 01.07.2023 4/2001 Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 4/2001 účinný od 01.07.2023 187/2023
ZMENY42DS1
14 01.07.2023 302/2001 Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 302/2001 účinný od 01.07.2023 do 31.03.2024 195/2023
ZMENY1DS1
15 01.07.2023 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.07.2023 do 14.07.2023 494/2022
ZMENY1DS1
16 01.07.2023 328/2002 Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.07.2023 210/2023
ZMENY8DS
17 01.07.2023 527/2002 Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 527/2002 účinný od 01.07.2023 211/2023
ZMENY2DS
18 01.07.2023 190/2003 Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2003 účinný od 01.07.2023 500/2021
ZMENY1DS1
19 01.07.2023 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.07.2023 do 12.07.2023 210/2023
71/2023
ZMENY3DS2
20 01.07.2023 504/2003 Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 504/2003 účinný od 01.07.2023 240/2023
ZMENY2DS1
21 01.07.2023 514/2003 Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov 514/2003 účinný od 01.07.2023 239/2023
ZMENY1DS1
22 01.07.2023 530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.07.2023 do 06.07.2023 494/2022
ZMENY2DS2
23 01.07.2023 541/2004 Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 01.07.2023 do 29.02.2024 146/2023
ZMENY3DS1
24 01.07.2023 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2023 518/2022
ZMENY2DS1
25 01.07.2023 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.07.2023 do 31.07.2023 518/2022
ZMENY1DS1
26 01.07.2023 757/2004 Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.07.2023 do 31.07.2023 239/2023
ZMENY1DS1
27 01.07.2023 110/2005 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 110/2005 účinný od 01.07.2023 258/2023
ZMENY11DS
28 01.07.2023 321/2005 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach 321/2005 účinný od 01.07.2023 214/2023
ZMENY2DS
29 01.07.2023 327/2005 Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. 327/2005 účinný od 01.07.2023 189/2023
ZMENY1DS2
30 01.07.2023 50/2007 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd pestovaných rastlín 50/2007 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2023 227/2023
ZMENY6DS
31 01.07.2023 56/2007 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh 56/2007 účinný od 01.07.2023 245/2023
ZMENY2DS
32 01.07.2023 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.07.2023 do 31.07.2023 400/2022
ZMENY1DS1
33 01.07.2023 9/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.07.2023 480/2022
ZMENY2DS
34 01.07.2023 514/2009 Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2023 183/2023
ZMENY3DS2
35 01.07.2023 262/2010 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní 262/2010 účinný od 01.07.2023 257/2023
ZMENY3DS
36 01.07.2023 350/2010 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o stavebnom a technickom poriadku dráh 350/2010 účinný od 01.07.2023 157/2023
ZMENY85DS
37 01.07.2023 532/2010 Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 532/2010 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2023 242/2023
59/2023
ZMENY12DS
38 01.07.2023 544/2010 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.07.2023 do 31.08.2023 172/2023
ZMENY1DS1
39 01.07.2023 394/2012 Zákon o obmedzení platieb v hotovosti 394/2012 účinný od 01.07.2023 211/2023
ZMENY1DS2
40 01.07.2023 396/2012 Zákon o Fonde na podporu vzdelávania 396/2012 účinný od 01.07.2023 212/2023
ZMENY12DS1
41 01.07.2023 39/2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.07.2023 do 31.03.2024 146/2023
ZMENY4DS3
42 01.07.2023 474/2013 Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.07.2023 202/2023
ZMENY3DS2
43 01.07.2023 10/2014 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky 10/2014 účinný od 01.07.2023 237/2023
ZMENY4DS
44 01.07.2023 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.07.2023 do 31.03.2024 146/2023
ZMENY12DS2
45 01.07.2023 160/2015 Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 01.07.2023 do 24.07.2023 201/2023
261/2023
ZMENY3DS4
46 01.07.2023 162/2015 Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 01.07.2023 do 14.03.2024 239/2023
ZMENY33DS3
47 01.07.2023 357/2015 Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 357/2015 účinný od 01.07.2023 242/2023
ZMENY1DS1
48 01.07.2023 371/2015 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 371/2015 účinný od 01.07.2023 259/2023
ZMENY22DS
49 01.07.2023 90/2016 Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 90/2016 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2023 260/2023
ZMENY2DS
50 01.07.2023 18/2017 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 18/2017 účinný od 01.07.2023 do 30.09.2023 246/2023
ZMENY32DS
51 01.07.2023 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.07.2023 do 30.03.2024 470/2019
ZMENY5DS1
52 01.07.2023 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2023 183/2023
ZMENY2DS2
53 01.07.2023 112/2018 Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.07.2023 do 31.07.2023 494/2022
ZMENY16DS2
54 01.07.2023 137/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 137/2018 účinný od 01.07.2023 238/2023
ZMENY2DS
55 01.07.2023 172/2018 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného 172/2018 účinný od 01.07.2023 175/2023
ZMENY5DS
56 01.07.2023 228/2018 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 228/2018 účinný od 01.07.2023 160/2023
ZMENY1DS
57 01.07.2023 54/2019 Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 54/2019 účinný od 01.07.2023 do 31.08.2023 189/2023
ZMENY16DS2
58 01.07.2023 470/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 470/2019 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
59 01.07.2023 299/2020 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 299/2020 účinný od 01.07.2023 196/2023
ZMENY3DS1
60 01.07.2023 500/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 500/2021 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
61 01.07.2023 234/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023 234/2022 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2023 224/2023
ZMENY3DS
62 01.07.2023 376/2022 Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 376/2022 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENY6DS
63 01.07.2023 399/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 399/2022 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2024 210/2023
ZMENYDS1
64 01.07.2023 400/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 400/2022 účinný od 01.07.2023 do 30.06.2024
nový predpis
ZMENYDS
65 01.07.2023 465/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny 465/2022 účinný od 01.07.2023 do 31.08.2023 225/2023
ZMENY5DS
66 01.07.2023 480/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 480/2022 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
67 01.07.2023 494/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 494/2022 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
68 01.07.2023 518/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 518/2022 účinný od 01.07.2023 do 30.11.2023
nový predpis
ZMENYDS1
69 01.07.2023 19/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia 19/2023 účinný od 01.07.2023 do 30.09.2023 226/2023
ZMENY3DS
70 01.07.2023 59/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 59/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
71 01.07.2023 71/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 71/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
72 01.07.2023 109/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 109/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
73 01.07.2023 146/2023 Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.07.2023 do 30.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
74 01.07.2023 157/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov 157/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
75 01.07.2023 160/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 160/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
76 01.07.2023 172/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 172/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
77 01.07.2023 175/2023 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení vyhlášky č. 113/2019 Z. z. 175/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
78 01.07.2023 183/2023 Zákon o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 183/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
79 01.07.2023 187/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov 187/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
80 01.07.2023 188/2023 Zákon o transformácii Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p. na akciovú spoločnosť a o doplnení zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 188/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
81 01.07.2023 189/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 189/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS1
82 01.07.2023 195/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 195/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.03.2024
nový predpis
ZMENYDS1
83 01.07.2023 196/2023 Zákon o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 196/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
84 01.07.2023 197/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 197/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
85 01.07.2023 201/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 201/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
86 01.07.2023 202/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 202/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
87 01.07.2023 207/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy 207/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
88 01.07.2023 208/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete 208/2023 účinný od 01.07.2023 do 29.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
89 01.07.2023 210/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 210/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
90 01.07.2023 211/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 211/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
91 01.07.2023 212/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov 212/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
92 01.07.2023 213/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 183/2023 Z. z. o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
93 01.07.2023 214/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov 214/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
94 01.07.2023 220/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 220/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
95 01.07.2023 224/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023 224/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
96 01.07.2023 225/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 225/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
97 01.07.2023 226/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia 226/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
98 01.07.2023 227/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 227/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
99 01.07.2023 230/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavy 230/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
100 01.07.2023 232/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie 232/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
101 01.07.2023 234/2023 Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na zaradenie do aktívnych záloh, o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy a na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby 234/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
102 01.07.2023 237/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení neskorších predpisov 237/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
103 01.07.2023 238/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 238/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
104 01.07.2023 239/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 239/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
105 01.07.2023 240/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 240/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
106 01.07.2023 241/2023 Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 241/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
107 01.07.2023 242/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 242/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
108 01.07.2023 244/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 171/2020 Z. z. 244/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
109 01.07.2023 245/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh v znení neskorších predpisov 245/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
110 01.07.2023 246/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike 246/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
111 01.07.2023 247/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 247/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
112 01.07.2023 248/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia 248/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
113 01.07.2023 249/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí 249/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
114 01.07.2023 250/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia 250/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
115 01.07.2023 251/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite palív 251/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
116 01.07.2023 252/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo 252/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
117 01.07.2023 253/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu 253/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
118 01.07.2023 254/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia 254/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
119 01.07.2023 255/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr 255/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
120 01.07.2023 256/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel 256/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
121 01.07.2023 257/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní 257/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
122 01.07.2023 258/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 258/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
123 01.07.2023 259/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 259/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
124 01.07.2023 260/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 260/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
125 01.07.2023 261/2023 Zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 261/2023 účinný od 01.07.2023 do 24.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
126 01.07.2023 262/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK 262/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
127 05.07.2023 373/2015 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 373/2015 účinný od 05.07.2023 265/2023
ZMENY3DS
128 05.07.2023 265/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov 265/2023 účinný od 05.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
129 05.07.2023 266/2023 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa uzatvorených medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky 266/2023 účinný od 05.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
130 07.07.2023 530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 07.07.2023 do 31.10.2023 268/2023
ZMENY1DS1
131 07.07.2023 587/2004 Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 07.07.2023 do 31.12.2023 267/2023
ZMENY10DS
132 07.07.2023 346/2018 Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 346/2018 účinný od 07.07.2023 268/2023
ZMENY1DS
133 07.07.2023 267/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 267/2023 účinný od 07.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
134 07.07.2023 268/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 268/2023 účinný od 07.07.2023 do 31.10.2023
nový predpis
ZMENYDS
135 08.07.2023 85/2005 Zákon o politických stranách a politických hnutiach 85/2005 účinný od 08.07.2023 271/2023
ZMENY1DS
136 08.07.2023 269/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 6/2022-63 z 24. mája 2023 vo veci súladu ustanovenia čl. 8 v časti slovného spojenia „spôsobom ustanoveným“ a ustanovení § 61 ods. 5, 6 a 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 453/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s Ústavou Slovenskej republiky 269/2023 účinný od 08.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
137 08.07.2023 270/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 1/2022-270 z 21. júna 2023 vo veci vyslovenia súladu ustanovení § 363 až § 367 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 270/2023 účinný od 08.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
138 08.07.2023 271/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 22/2019 zo 14. júna 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 6 ods. 5 písm. a) časť vety za bodkočiarkou zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov s čl. 26 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky 271/2023 účinný od 08.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
139 13.07.2023 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 13.07.2023 do 14.07.2023 273/2023
ZMENYDS1
140 13.07.2023 273/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 273/2023 účinný od 13.07.2023 do 31.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
141 15.07.2023 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 15.07.2023 do 31.01.2024 272/2023
ZMENY2DS
142 15.07.2023 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 15.07.2023 do 31.07.2023 275/2023
ZMENYDS1
143 15.07.2023 417/2013 Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 15.07.2023 do 30.09.2023 275/2023
ZMENY3DS
144 15.07.2023 272/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 272/2023 účinný od 15.07.2023 do 30.03.2024
nový predpis
ZMENYDS
145 15.07.2023 275/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 275/2023 účinný od 15.07.2023 do 31.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
146 19.07.2023 292/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 2/2023-110 zo 14. júna 2023 vo veci vyslovenia súladu ustanovenia § 6 ods. 4 písm. b) v časti slov „písm. a), ak je disciplinárne obvineným prokurátor“, ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 ods. 1 zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) 292/2023 účinný od 19.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
147 21.07.2023 299/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností 299/2023 účinný od 21.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
148 25.07.2023 543/2005 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 25.07.2023 do 31.10.2023 290/2023
ZMENY3DS
149 25.07.2023 250/2007 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 250/2007 účinný od 25.07.2023
nový predpis
ZMENY3DS
150 25.07.2023 136/2010 Zákon o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 136/2010 účinný od 25.07.2023 do 27.06.2025
nový predpis
ZMENY2DS1
151 25.07.2023 161/2011 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 161/2011 účinný od 25.07.2023
nový predpis
ZMENY2DS
152 25.07.2023 350/2016 Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 350/2016 účinný od 25.07.2023
nový predpis
ZMENY3DS1
153 25.07.2023 261/2023 Zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 261/2023 účinný od 25.07.2023
nový predpis
ZMENY29DS
154 25.07.2023 289/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 289/2023 účinný od 25.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
155 25.07.2023 290/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 290/2023 účinný od 25.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
156 25.07.2023 304/2023 Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. 1/2023 z 22. júna 2023, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu 304/2023 účinný od 25.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
157 29.07.2023 236/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva 236/2022 účinný od 29.07.2023 314/2023
ZMENYDS
158 29.07.2023 314/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2022 Z. z. o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva 314/2023 účinný od 29.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore