Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.07.2023 111/1990 Zákon o štátnom podniku 111/1990 účinný od 01.07.2023 188/2023
ZMENY2DS
2 01.07.2023 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.07.2023 146/2023
ZMENY4DS
3 01.07.2023 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.07.2023 59/2023
146/2023
109/2023
ZMENY2DS
4 01.07.2023 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.07.2023 494/2022
ZMENY1DS
5 01.07.2023 190/2003 Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2003 účinný od 01.07.2023 500/2021
ZMENY1DS1
6 01.07.2023 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.07.2023 do 30.09.2023 71/2023
ZMENY3DS1
7 01.07.2023 530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.07.2023 494/2022
ZMENY2DS1
8 01.07.2023 541/2004 Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 01.07.2023 146/2023
ZMENY3DS1
9 01.07.2023 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2023 518/2022
ZMENY2DS1
10 01.07.2023 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.07.2023 do 30.11.2023 518/2022
ZMENY1DS1
11 01.07.2023 327/2005 Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. 327/2005 účinný od 01.07.2023 189/2023
ZMENY1DS
12 01.07.2023 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.07.2023 do 30.06.2024 400/2022
ZMENY1DS1
13 01.07.2023 532/2010 Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 532/2010 účinný od 01.07.2023 59/2023
ZMENY5DS
14 01.07.2023 544/2010 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.07.2023 172/2023
ZMENY1DS
15 01.07.2023 340/2012 Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 340/2012 účinný od 01.07.2023 532/2010
ZMENY16DS1
16 01.07.2023 39/2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.07.2023 146/2023
ZMENY4DS3
17 01.07.2023 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.07.2023 do 30.03.2024 470/2019
ZMENY5DS1
18 01.07.2023 470/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 470/2019 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
19 01.07.2023 500/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 500/2021 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
20 01.07.2023 376/2022 Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 376/2022 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENY6DS
21 01.07.2023 400/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 400/2022 účinný od 01.07.2023 do 30.06.2024
nový predpis
ZMENYDS
22 01.07.2023 480/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 480/2022 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
23 01.07.2023 494/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 494/2022 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
24 01.07.2023 518/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 518/2022 účinný od 01.07.2023 do 30.11.2023
nový predpis
ZMENYDS1
25 01.07.2023 59/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 59/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
26 01.07.2023 71/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 71/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
27 01.07.2023 109/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 109/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
28 01.07.2023 146/2023 Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.07.2023 do 30.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
29 01.07.2023 157/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov 157/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
30 01.07.2023 160/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 160/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
31 01.07.2023 172/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 172/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
32 01.07.2023 175/2023 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení vyhlášky č. 113/2019 Z. z. 175/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
33 01.07.2023 183/2023 Zákon o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 183/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
34 01.07.2023 187/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov 187/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
35 01.07.2023 188/2023 Zákon o transformácii Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p. na akciovú spoločnosť a o doplnení zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 188/2023 účinný od 01.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
36 01.07.2023 189/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 189/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore