Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení vyhlášky č. 113/2019 Z. z. 175/2023 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 24.05.2023
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení vyhlášky č. 113/2019 Z. z. 175/2023 účinný od 01.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 175/2023 s účinnosťou od 01.07.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení vyhlášky č. 113/2019 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 291/2017 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení vyhlášky č. 113/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „Evidencia“ nahrádza slovami „Elektronická evidencia“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa slovo „3“ nahrádza slovom „2“.
3.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
4.
V § 2 ods. 3 sa slová „vyhotovuje v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe“ nahrádzajú slovom „vedie“.
5.
V § 2 ods. 4 sa slová „na kópiách katastrálnych máp vo vhodnej mierke na papierových mapách alebo v elektronickej podobe“ nahrádzajú slovami „na podklade vektorovej katastrálnej mapy1a) a vektorovej mapy určeného operátu1b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a) § 1 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

1b) § 2 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.“.

6.
V § 2 ods. 5 úvodná veta znie: „Podkladom pre evidenciu pozemkov sú najmä“.
7.
V § 2 ods. 5 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
údaje katastra nehnuteľností, vrátane osobných údajov fyzickej osoby evidovaných v katastri nehnuteľností, v rozsahu nevyhnutnom na vedenie evidencie pozemkov podľa tejto vyhlášky,“.

Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e).

8.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vo vhodnej mierke“.
9.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na papierových mapách alebo“.
10.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „listinnej podobe alebo“.
11.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023
(1)
Evidenciu pozemkov vedenú do 30. júna 2023 zosúladia nájomcovia s touto vyhláškou do 31. júla 2023.

(2)
Vedenie evidencie pozemkov podľa § 2 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 30. júna 2023 užívaných na základe nájomného vzťahu podľa § 13 ods. 3 zákona účinného do 30. apríla 2021, ktorý trvá, tým nie je dotknuté.“.

12.
V prílohe č. 1 časti Poznámky tretia odrážka znie:

„– v hlavičke tabuľky sa vyplnia údaje o nájomcovi, názov a číslo katastrálneho územia; údaje o nájomcovi sa uvádzajú v rozsahu titul pred menom, meno, priezvisko, titul za priezviskom, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, titul pred menom, meno, priezvisko, titul za priezviskom, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; adresa trvalého pobytu, miesto podnikania alebo sídlo sa uvádzajú v členení ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, obec, poštové smerovacie číslo a štát,“.

13.
V prílohe č. 1 časti Poznámky deviatej odrážke sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „údaje o vlastníkovi sa uvádzajú v rozsahu titul pred menom, meno, priezvisko, titul za priezviskom, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, titul pred menom, meno, priezvisko, titul za priezviskom, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; adresa trvalého pobytu, miesto podnikania alebo sídlo sa uvádzajú v členení ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, obec, poštové smerovacie číslo a štát,“.
14.
V prílohe č. 2 časti Poznámky štvrtá odrážka znie:

„– v hlavičke tabuľky sa vyplnia údaje o nájomcovi, názov a číslo katastrálneho územia; údaje o nájomcovi sa uvádzajú v rozsahu titul pred menom, meno, priezvisko, titul za priezviskom, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, titul pred menom, meno, priezvisko, titul za priezviskom, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania alebo sídlo sa uvádzajú v členení ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, obec, poštové smerovacie číslo a štát,“.

15.
Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3k vyhláške č. 172/2018 Z. z.
Prevziať prílohu - SUMÁRNE ÚDAJE Z EVIDENCIE NÁJOMNÉHO – vzor formulára“.

ČI. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.

Jozef Bíreš v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore