Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 21.03.1998
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Informácie a informačný systém, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST50JUD33281DS33EUPP10ČL13

Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 73/1998 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 310/2021

Legislatívny proces k zákonu 310/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

SLUŽOBNÝ POMER

Základné ustanovenia

§ 1
(1)

Tento zákon upravuje štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej ...

(2)

Tento zákon upravuje aj právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby ...

(3)

Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zboru, príslušník informačnej služby, ...

(4)

Tam, kde sa v tomto zákone okrem § 33a, § 33b a § 287j uvádza

a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo Policajný zbor, rozumie sa ...
b)
služobný úrad, rozumie sa tým ministerstvo, Akadémia Policajného zboru, základný článok organizácie ...
c)
minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), rozumie sa tým aj minister spravodlivosti ...
d)
policajné vzdelanie, rozumie sa tým aj odborné vzdelanie alebo spravodajské vzdelanie.
§ 2
(1)

Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto zákona ...

(2)

Štátnou službou sa na účely tohto zákona rozumie plnenie úloh Policajného zboru policajtom v služobnom ...

(3)

Kadetom sa na účely tohto zákona rozumie policajt, ktorý je zaradený v štátnej službe kadeta.

(4)

Miestom výkonu štátnej služby na účely tohto zákona je obec, v ktorej je policajt zaradený na výkon ...

(5)

Služobný pomer sa zakladá k štátu.

§ 2a
(1)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom pri vstupe do štátnej služby a policajtom ...

(2)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto ...

(3)

Občan pri vstupe do štátnej služby alebo po jej skončení alebo policajt, ktorý sa domnieva, že jeho ...

(4)

Služobný úrad alebo nadriadený nesmie policajta postihovať alebo znevýhodňovať preto, že policajt uplatňuje ...

(5)

Služobný úrad oboznámi policajtov s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania.

(6)

Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 policajtom sa považuje za porušenie služobnej ...

§ 3

V služobnom úrade v mene štátu koná a vo veciach služobného pomeru podľa tohto zákona rozhoduje minister ...

§ 4
(1)

Nadriadený môže byť len policajt, ktorý je zaradený do stálej štátnej služby alebo do dočasnej štátnej ...

(2)

Nadriadený v ustanovenom rozsahu riadi, organizuje, kontroluje a hodnotí výkon štátnej služby podriadených ...

§ 5
(1)

Systemizácia v štátnej službe (ďalej len „systemizácia“) obsahuje počet miest policajtov v služobných ...

(2)

Návrh systemizácie pripravuje na základe schválenej organizačnej štruktúry služobných úradov ministerstvo ...

(3)

Systemizáciu na každý rozpočtový rok schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") pri prerokúvaní ...

(4)

Obsadzovanie miest policajtov vo všetkých druhoch štátnej služby možno uskutočniť len za predpokladu, ...

DRUHÁ ČASŤ

DRUH, VZNIK A ZMENA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 6 - Druhy štátnej služby

Druhy štátnej služby sú:

a)

štátna služba kadeta,

b)

prípravná štátna služba,

c)

stála štátna služba,

d)

dočasná štátna služba.

§ 6a - Štátna služba kadeta
(1)

Štátna služba kadeta je určená na získanie kvalifikačného predpokladu na funkciu.

(2)

Kadet, ktorý získal kvalifikačný predpoklad na funkciu a zložil služobnú prísahu, sa zaradí do prípravnej ...

(3)

Na štátnu službu kadeta sa nepoužijú ustanovenia § 18 až 36a, § 39 až 42, § 46, § 48a, § 82, § 84 ods. ...

(4)

Na štátnu službu kadeta sa primerane vzťahujú ustanovenia § 37, § 43 až 45, § 47, § 48, § 49 až 62 a ...

§ 7 - Prípravná štátna služba
(1)

Prípravná štátna služba je príprava na výkon stálej štátnej služby.

(2)

Prípravná štátna služba plynie odo dňa vzniku služobného pomeru alebo odo dňa zaradenia kadeta do prípravnej ...

(3)

Prípravná štátna služba policajta, ktorý získal kvalifikačný predpoklad na funkciu počas výkonu štátnej ...

(4)

Do doby prípravnej štátnej služby sa započítava

a)
doba skutočného výkonu štátnej služby,
b)
doba štúdia na splnenie policajného vzdelania, okrem doby štúdia, ktorým sa získal kvalifikačný predpoklad ...
c)
dovolenka,
d)
doba, keď policajt nemôže vykonávať štátnu službu pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre ...
(5)

Prípravnú štátnu službu možno predĺžiť iba v prípade, ak počas nej policajt bez svojho zavinenia nezískal ...

(6)

Po prijatí do služobného pomeru musí každý policajt prejsť prípravnou štátnou službou s výnimkou policajta, ...

(7)

Do prípravnej štátnej služby sa zaradí aj policajt, ktorý už bol v predchádzajúcom služobnom pomere ...

(8)

Príslušník Policajného zboru v prípravnej štátnej službe, s výnimkou policajta podľa odseku 7 a policajta, ...

(9)

Prípravná štátna služba policajta, na ktorého je schválené služobné hodnotenie so záverom, že je nespôsobilý ...

§ 8 - Skúšobná doba
(1)

Pri prijatí do služobného pomeru v prípravnej štátnej službe, v dočasnej štátnej službe alebo pri zaradení ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na riaditeľa Slovenskej informačnej služby.

(3)

Skúšobná doba kadeta plynie počas celej doby výkonu štátnej služby kadeta.

§ 9 - Stála štátna služba
(1)

Stála štátna služba nadväzuje na prípravnú štátnu službu, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2)

Policajt sa zaradí do stálej štátnej služby

a)
po skončení prípravnej štátnej služby,
b)
po skončení dočasnej štátnej služby podľa § 10 ods. 2, alebo
c)
ak už bol v predchádzajúcom služobnom pomere podľa tohto zákona zaradený do stálej štátnej služby a ...
(3)

Do stálej štátnej služby sa pri prijatí zaradí aj policajt, ktorého predchádzajúci služobný pomer k ...

§ 10 - Dočasná štátna služba
(1)

Dočasná štátna služba je určená na to, aby ju na prechodnú dobu, najdlhšie však päť rokov, vykonávali ...

(2)

Policajt, ktorý vykonal dočasnú štátnu službu v trvaní aspoň dvoch rokov a spĺňa kvalifikačnú požiadavku ...

(3)

Policajt počas zaradenia do dočasnej štátnej služby má rovnaké postavenie ako policajt v stálej štátnej ...

§ 11 - Kvalifikačné predpoklady na funkciu
(1)

Kvalifikačné predpoklady na funkciu na účely tohto zákona sú:

a)
kvalifikačný predpoklad vzdelania a
b)
kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania.
(2)

V tabuľkách zloženia a počtov služobných úradov sa môžu pre jednotlivé funkcie určiť požiadavky na ich ...

§ 12 - Kvalifikačný predpoklad vzdelania
(1)

Kvalifikačný predpoklad vzdelania je určený stupňom vzdelania v príslušnom študijnom odbore alebo v ...

(2)

Stupne vzdelania sú:

a)
úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie (ďalej len „úplné ...
b)
vysokoškolské vzdelanie.2)
(3)

Policajt spĺňa kvalifikačný predpoklad

a)
úplného stredného vzdelania, ak absolvoval strednú školu a vykonal maturitnú skúšku alebo absolutóriom, ...
b)
vysokoškolského vzdelania, ak absolvoval vysokú školu v študijnom programe príslušného stupňa a vykonal ...
(4)

V tabuľkách zloženia a počtu služobných úradov sa pre funkcie s plánovaným vysokoškolským vzdelaním ...

§ 13 - Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania

Policajt spĺňa kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania, ak

a)

získal základné policajné vzdelanie a je ustanovený do funkcie s plánovanou práporčíckou hodnosťou, ...

b)

získal špecializované policajné vzdelanie.

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

§ 14
(1)

Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, a ak ide o štátnu službu ...

a)
je bezúhonný,
b)
je spoľahlivý,
c)
spĺňa stupeň vzdelania určený na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený alebo vymenovaný, a ak ide ...
d)
je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby,
e)
ovláda štátny jazyk,3)
f)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,4)
g)
ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
h)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
i)
ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 48 ods. 6 ...
(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(3)

Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý

a)
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,6) alebo
b)
požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, ktoré môžu vyvolať závislosť od nich7) (ďalej ...
c)
podľa iných skutočností nedáva záruku riadneho výkonu štátnej služby alebo
d)
bol z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že
1.
pri služobnom hodnotení bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe, ...
2.
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom ...
3.
bol právoplatne odsúdený pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo bol právoplatne ...
(4)

Predpoklady uvedené v odseku 1 písm. g) až i) preukazuje občan čestným vyhlásením.

(5)

Podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky a podmienky uvedené v odseku 1 musí policajt spĺňať ...

(6)

Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru, ...

a)
meno, priezvisko a rodné číslo, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
d)
štátnu príslušnosť a jej zmeny,
e)
číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,
f)
vzdelanie, prehľad navštevovaných škôl,
g)
jazykové vedomosti,
h)
zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,
i)
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
j)
vykonávanie podnikateľskej činnosti,
k)
miesto a čas základnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpečnostnom ...
l)
všetky vznesené obvinenia z trestného činu voči osobe,
m)
postih za priestupok alebo za iný správny delikt,
n)
závislosť od požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok,
o)
zdravotnú klasifikáciu z lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,
p)
závery psychologického vyšetrenia o duševnej spôsobilosti,
r)
závery psychofyziologického overenia pravdovravnosti.
(7)

Na účely odseku 5 je služobný úrad oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje o policajtovi podľa ...

(8)

Minister môže výnimočne prijať občana do služobného pomeru na plnenie úloh na úseku kriminálneho spravodajstva,8b) ...

§ 14a
(1)

Na zistenie spôsobilosti podľa § 14 ods. 1 písm. d) a e) sa občan podrobí lekárskemu vyšetreniu, psychologickému ...

(2)

Zdravotnú spôsobilosť v prijímacom konaní posudzuje služobný posudkový lekár podľa § 222 lekárskym posudkom ...

(3)

Za telesne spôsobilého sa považuje občan, ktorý vyhovuje požiadavkám na fyzickú zdatnosť stanoveným ...

(4)

Duševná spôsobilosť v prijímacom konaní sa posudzuje psychologickým vyšetrením občana, ktoré vykonáva ...

(5)

Na účely zistenia spoľahlivosti podľa § 14 ods. 3 písm. b) a c) možno občana podrobiť aj psychofyziologickému ...

§ 15
(1)

Prijímacie konanie sa začína podaním žiadosti občana o prijatie do služobného pomeru.

(2)

Nadriadený je povinný vykonať s občanom informatívny pohovor, počas ktorého ho oboznámi so základnými ...

(3)

V prijímacom konaní občan predloží tieto doklady:

a)
písomnú žiadosť o prijatie,
b)
vyplnený dotazník,
c)
životopis,
d)
doklad o dosiahnutom vzdelaní a údaje dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo,
e)
vojenskú knižku alebo preukaz branca,
f)
čestné vyhlásenie podľa § 14 ods. 4.
(4)

Občan, ktorý žiada o opätovné prijatie do služobného pomeru je povinný predložiť aj doklad o dobách ...

(5)

Občana možno požiadať o predloženie pracovného posudku alebo posudku o služobnej činnosti z posledného ...

(6)

Prijímacie konanie sa končí vydaním rozhodnutia o prijatí do služobného pomeru, späťvzatím žiadosti ...

(7)

Občan, ktorý žiada o prijatie do služobného pomeru, musí byť o výsledku prijímacieho konania písomne ...

(8)

Podrobnosti o prijímacom konaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 16 - Vznik služobného pomeru
(1)

Služobný pomer vzniká dňom určeným v rozhodnutí nadriadeného o prijatí občana do služobného pomeru, ...

(2)

Rozhodnutie nadriadeného musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo a pridelené evidenčné číslo,
b)
deň vzniku služobného pomeru,
c)
druh štátnej služby,
d)
funkciu, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný, miesto výkonu štátnej služby a služobný úrad,
e)
hodnosť, do ktorej je vymenovaný,
f)
údaje rozhodujúce pre platové a iné náležitosti,
g)
dĺžku skúšobnej doby,
h)
dĺžku trvania služobného pomeru, ak sa občan prijíma do dočasnej štátnej služby,
i)
dĺžku základného času služby v týždni.
(3)

Ak občan nemôže nastúpiť štátnu službu, pretože deň vzniku služobného pomeru pripadol na deň nepretržitého ...

(4)

Služobný pomer nevznikne, ak občan odmietol zložiť služobnú prísahu alebo ju zložil s výhradou.

§ 17 - Služobná prísaha
(1)

Občan pri vzniku služobného pomeru policajta skladá služobnú prísahu, ktorá znie:

„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti ...

(2)

Občan pri vzniku služobného pomeru príslušníka informačnej služby skladá služobnú prísahu, ktorá znie: ...

„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný príslušník Slovenskej ...

(3)

Občan pri vzniku služobného pomeru príslušníka Národného bezpečnostného úradu skladá služobnú prísahu, ...

„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný príslušník Národného ...

(4)

Kadet pri zaradení do prípravnej štátnej služby skladá služobnú prísahu podľa odseku 1, 2 alebo odseku ...

§ 18 - Príbuzenské a iné obdobné vzťahy policajtov v štátnej službe
(1)

Policajti, ktorí sú blízkymi osobami podľa osobitného predpisu,9) nesmú sa zaradiť do štátnej služby ...

(2)

Občan, ktorý požiada o prijatie do služobného pomeru, oznámi služobnému úradu skutočnosti podľa odseku ...

§ 19 - Služobná rovnošata
(1)

Služobná rovnošata je služobný odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť k Policajnému ...

(2)

Policajt vykonáva štátnu službu spravidla v služobnej rovnošate.

(3)

Na služobnej rovnošate nosí policajt štátny znak Slovenskej republiky.

(4)

Prezident Policajného zboru alebo generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže môže policajtovi ...

(5)

Podrobnosti o služobnej rovnošate a jej vyobrazenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na Národný bezpečnostný úrad a na Slovenskú informačnú službu. ...

§ 20 - Hodnosti
(1)

Policajtovi patrí hodnosť. Ustanovujú sa tieto hodnosti, a ak tento zákon neustanovuje inak, doba výsluhy ...

a) v práporčíckej hodnosti 1. strážmajster dva roky 2. nadstrážmajster tri roky 3. podpráporčík ...

(2)

Pre hodnosti nadpráporčík, plukovník a generál sa doba výsluhy rokov v hodnosti neustanovuje.

(3)

Do doby výsluhy rokov v hodnosti sa započítava doba trvania služobného pomeru s výnimkou doby

a)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak policajtovi nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho ...
b)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom, ...
c)
služobného voľna bez nároku na služobný plat trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac,
d)
rodičovskej dovolenky podľa § 152 ods. 2,
e)
dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, počas ktorej má policajt nárok ...
f)
prerušenia výkonu funkcie podľa § 44 ods. 2,
g)
na ktorú bolo policajtovi uložené disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň na dobu jedného ...
h)
neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jednu pätinu základného času služby v týždni ...

Vymenovanie do hodnosti a povýšenie do hodnosti

§ 21
(1)

Pri prijatí do služobného pomeru na funkciu, pre ktorú je určený kvalifikačný predpoklad úplného stredného ...

(2)

Pri prijatí do služobného pomeru na funkciu, pre ktorú je určený kvalifikačný predpoklad vysokoškolského ...

(3)

Pri prijatí do služobného pomeru na funkciu, pre ktorú je určený kvalifikačný predpoklad vysokoškolského ...

(4)

Doba výkonu odborných činností podľa odseku 3 je na vymenovanie do hodnosti

a) nadporučíka 3 roky b) kapitána 6 rokov c) majora 10 rokov d) podplukovníka 15 rokov ...

§ 22
(1)

Policajtovi, ktorý už bol v služobnom pomere podľa tohto zákona, sa do doby výsluhy rokov v hodnosti ...

(2)

Policajt, ktorý bol v služobnom pomere k ozbrojeným silám, ozbrojeným zborom alebo ozbrojeným bezpečnostným ...

§ 23
(1)

Policajt má nárok na povýšenie do vyššej hodnosti, ak spĺňa súčasne tieto podmienky:

a)
je ustanovený alebo vymenovaný do funkcie, pre ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, než akú skutočne má, ...
b)
od jeho posledného povýšenia uplynula ustanovená doba výsluhy rokov v hodnosti,
c)
kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania pre hodnosť.
(2)

Policajt v práporčíckej hodnosti, aj keď nespĺňa podmienku uvedenú v odseku 1 písm. b), má nárok na ...

a)
podporučíka, ak je ustanovený do funkcie, pre ktorú je určený kvalifikačný predpoklad úplného stredného ...
b)
poručíka, ak je ustanovený do funkcie, pre ktorú je určený kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania ...
c)
nadporučíka, ak je ustanovený do funkcie, pre ktorú je určený kvalifikačný predpoklad vysokoškolského ...
(3)

Policajt má nárok na povýšenie do hodnosti podľa odseku 2, len ak je pre túto funkciu plánovaná dôstojnícka ...

§ 24 - Kvalifikačné predpoklady na povýšenie do hodnosti
(1)

Kvalifikačné predpoklady na povýšenie do hodnosti sú:

a)
pre práporčícke hodnosti
1.
úplné stredné vzdelanie,
2.
základné policajné vzdelanie;
b)
pre dôstojnícke hodnosti až do hodnosti nadporučíka
1.
úplné stredné vzdelanie,
2.
špecializované policajné vzdelanie;
c)
pre dôstojnícke hodnosti kapitán a major
1.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,2)
2.
špecializované policajné vzdelanie;
d)
pre dôstojnícke hodnosti podplukovník a plukovník
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,2)
2.
špecializované policajné vzdelanie.
(2)

Kvalifikačné predpoklady na povýšenie do hodnosti spĺňa policajt vtedy, ak spĺňa obidve jeho časti.

§ 25 - Návrh na vymenovanie do hodnosti generála

Návrh na vymenovanie policajta do hodnosti generála predkladá prezidentovi Slovenskej republiky vláda. ...

§ 26 - Prepožičanie hodnosti

Policajtovi zaradenému do stálej štátnej služby alebo do dočasnej štátnej služby možno výnimočne prepožičať ...

Služobné hodnotenie

§ 27
(1)

Služobné hodnotenie je základným podkladom na rozhodovanie vo veciach služobného pomeru policajtov. ...

(2)

V hodnotiacej časti sa posudzujú

a)
znalosti právnych predpisov a ich uplatňovanie vo výkone štátnej služby,
b)
znalosti interných služobných predpisov, s ktorými bol policajt riadne oboznámený,
c)
výkon štátnej služby z hľadiska správnosti, rýchlosti, samostatnosti a iniciatívy,
d)
plnenie povinností policajta alebo nadriadeného pri dodržiavaní služobnej disciplíny,
e)
splnenie kvalifikačných predpokladov na funkciu,
f)
bezúhonnosť a spoľahlivosť policajta podľa § 14 ods. 2 a 3,
g)
spôsobilosť policajta na ďalší výkon funkcie alebo výkon štátnej služby.
(3)

Policajt je služobne hodnotený za dobu, ktorá uplynula od schválenia predchádzajúceho služobného hodnotenia. ...

(4)

V záveroch služobného hodnotenia sa uvedie, že policajt je

a)
spôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,
b)
nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,
c)
spôsobilý vykonávať zastávanú funkciu,
d)
nespôsobilý vykonávať zastávanú funkciu a spôsobilý vykonávať inú, menej zodpovednú funkciu, alebo
e)
nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe.
(5)

Služobné hodnotenie sa vykoná vždy

a)
pred skončením prípravnej štátnej služby na účely zistenia spôsobilosti policajta na zaradenie do stálej ...
b)
ak policajt zaradený do dočasnej štátnej služby pred jej skončením požiada o zaradenie do stálej štátnej ...
(6)

V priebehu štátnej služby sa služobné hodnotenie vykoná

a)
najmenej raz za päť rokov,
b)
ak dôjde k závažným zmenám v spôsobilosti policajta na výkon funkcie.
§ 28
(1)

Služobné hodnotenie vykonáva bezprostredne nadriadený, ktorý musí policajta osobne poznať z jeho činnosti ...

(2)

Ak bezprostredne nadriadený nepozná policajta z jeho činnosti aspoň šesť mesiacov, spracuje návrh služobného ...

(3)

Bezprostredne nadriadený v priebehu spracúvania návrhu služobného hodnotenia musí umožniť policajtovi ...

§ 30

Návrh služobného hodnotenia, ktorý nezodpovedá určeným požiadavkám alebo v ktorom nie sú úplne alebo ...

§ 31
(1)

Bezprostredne nadriadený bezodkladne oboznámi policajta so schváleným služobným hodnotením.

(2)

Policajt je oprávnený robiť si zo služobného hodnotenia výpisky alebo poznámky, a ak má služobné hodnotenie ...

§ 32
(1)

Služobné hodnotenie platí odo dňa jeho vykonateľnosti (§ 241 ods. 7) až do dňa vykonateľnosti nového ...

(2)

Na kontrolu plnenia záverov schváleného služobného hodnotenia môže bezprostredne nadriadený vykonať ...

(3)

Podrobnosti o priebežnom hodnotení a o zakladaní služobného hodnotenia ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 33 - Ustanovenie do funkcie a odvolanie z funkcie
(1)

Policajt sa ustanoví do voľnej funkcie, ak spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na túto funkciu, ...

(2)

Policajta ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie príslušný nadriadený.

(3)

Policajt sa ustanovuje do riadiacej funkcie podľa zásad kariérneho postupu, ktoré vydá minister.

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu a Národný bezpečnostný úrad.

§ 33a - Vymenovanie do funkcie a zánik výkonu funkcie prezidenta Policajného zboru
(1)

Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister.

(2)

Minister predloží kandidáta na funkciu prezidenta Policajného zboru výboru Národnej rady Slovenskej ...

(3)

Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto

a)
je alebo bol príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov,
b)
nebol odsúdený za spáchanie trestného činu,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
získal špecializované policajné vzdelanie a
e)
bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ...
(4)

Ak je kandidátom na funkciu prezidenta Policajného zboru bývalý príslušník Policajného zboru, musí ku ...

(5)

Ministerstvo požiada pre prezidenta Policajného zboru, ktorý nemá bezpečnostnú previerku stupňa utajenia ...

(6)

Výkon funkcie prezidenta Policajného zboru zaniká

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
skončením služobného pomeru.
(7)

Minister odvolá prezidenta Policajného zboru z funkcie, ak

a)
nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov,
b)
bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
d)
bol odsúdený za spáchanie trestného činu,
e)
sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia,
f)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta,
g)
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo
h)
do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými ...
(8)

Minister môže odvolať prezidenta Policajného zboru z funkcie aj bez uvedenia dôvodu.

§ 33b - Vymenovanie do funkcie a zánik výkonu funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby
(1)

Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na návrh ministra. ...

(2)

Minister predloží kandidáta na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby výboru pre obranu a bezpečnosť ...

(3)

Do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby možno vymenovať len toho, kto

a)
je alebo bol príslušníkom Policajného zboru,
b)
nebol odsúdený za spáchanie trestného činu,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
bol spolu najmenej desať rokov v služobnom pomere
1.
príslušníka Policajného zboru v inšpekčnej službe alebo v službe kriminálnej polície,
2.
príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže ako poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže ...
3.
prokurátora ako prokurátor, ktorý vykonáva dozor v trestnom konaní, a
e)
bol spolu najmenej päť rokov
1.
nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej ...
2.
vedúcim prokurátorom.
(4)

Kandidát na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ktorý nie je príslušníkom Policajného zboru, ...

(5)

Ministerstvo požiada pre riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ktorý nemá bezpečnostnú previerku stupňa ...

(6)

Výkon funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby zaniká

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
skončením služobného pomeru.
(7)

Vláda odvolá riaditeľa Úradu inšpekčnej služby z funkcie, ak

a)
nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov,
b)
bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
d)
bol odsúdený za spáchanie trestného činu,
e)
sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia,
f)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta,
g)
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo
h)
do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými ...
(8)

Vláda môže odvolať riaditeľa Úradu inšpekčnej služby z funkcie na návrh ministra aj bez uvedenia dôvodu. ...

§ 33k

Policajt sa vymenúva do funkcie aj vtedy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

§ 34 - Určenie za vyšetrovateľa
(1)

Policajta za vyšetrovateľa určuje minister.

(2)

Za vyšetrovateľa možno určiť policajta, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo, ...

(3)

Minister môže výnimočne určiť za vyšetrovateľa aj policajta, ktorý má iné vysokoškolské vzdelanie druhého ...

(4)

Dĺžka čakateľskej praxe vyšetrovateľa čakateľa je jeden rok. Výnimku z tejto dĺžky praxe môže udeliť ...

(5)

Vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax podľa plánu prípravy čakateľskej praxe.

(6)

Vyšetrovateľ čakateľ môže vykonávať skrátené vyšetrovanie. Vyšetrovateľ čakateľ môže vykonávať aj činnosti ...

(7)

Ustanovenia odsekov 5 a 6 sa vzťahujú aj na vyšetrovateľa čakateľa, ktorého čakateľská prax je skrátená ...

(8)

Čakateľskú prax vykonanú na prokuratúre, na súde alebo v advokácii, skončenú úspešne vykonanou záverečnou ...

§ 35 - Prevedenie na inú funkciu a preloženie na inú funkciu
(1)

Policajt v služobnom pomere sa prevedie na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, a ak ...

a)
v dôsledku organizačných zmien sa zrušila jeho doterajšia funkcia,
b)
podľa rozhodnutia lekárskej komisie dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon doterajšej funkcie, ...
c)
podľa záveru služobného hodnotenia nie je spôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu,
d)
v dôsledku právoplatne uloženého zákazu činnosti nemôže vykonávať doterajšiu funkciu,
e)
bol odvolaný z funkcie, do ktorej bol vymenovaný,
f)
je podľa osobitného zákona9) osobou blízkou bezprostredne nadriadenému alebo inému policajtovi, ktorého ...
g)
ako vyšetrovateľ čakateľ nezložil záverečnú vyšetrovateľskú skúšku,
h)
do desiatich mesiacov od ustanovenia do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými ...
i)
prestal spĺňať podmienku špeciálnej odbornej spôsobilosti požadovanú na zastávanú funkciu,
j)
nesplnil požiadavku určenú v tabuľkách zloženia a počtov služobných úradov na výkon zastávanej funkcie, ...
k)
zanikol výkon funkcie prezidenta Policajného zboru alebo riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
(2)

Ak si to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže minister previesť nadriadeného na základe odôvodneného ...

(3)

Organizačnou zmenou na účely tohto zákona sa rozumie zmena, pri ktorej sa zrušila doterajšia funkcia ...

(4)

Policajt v prípravnej štátnej službe sa prevedie na inú funkciu, a ak to nie je možné, preloží sa na ...

(5)

Policajt v stálej štátnej službe sa prevedie na inú funkciu, a ak to nie je možné, preloží sa na inú ...

(6)

Policajt v dočasnej štátnej službe sa prevedie na inú funkciu, a ak to nie je možné, preloží sa na inú ...

(7)

Policajta možno previesť na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby alebo preložiť na inú ...

(8)

Po podaní písomnej žiadosti alebo po písomnom súhlase môže policajt svoju žiadosť vziať späť alebo písomný ...

(9)

Prevedenie na inú funkciu alebo preloženie na inú funkciu sa vykoná odvolaním policajta z doterajšej ...

(10)

Policajtovi, ktorý bol prevedený na inú funkciu alebo preložený na inú funkciu z dôvodov podľa odseku ...

§ 36 - Prevelenie
(1)

Policajta možno preveliť aj bez jeho súhlasu na plnenie úloh Policajného zboru uložených pri vyhlásení ...

(2)

Ak si to situácia vyžaduje, pretože bezpečnostné opatrenie trvá, možno policajta preveliť, ak s tým ...

(3)

Policajta možno preveliť aj do iného miesta výkonu štátnej služby; v takom prípade mu patria náhrady ...

§ 36a - Povolanie
(1)

Policajta možno s jeho súhlasom povolať na nevyhnutne potrebný čas na plnenie úloh inšpekčnej služby10b) ...

(2)

Povolanie policajta sa ukončí,

a)
ak pominuli dôvody tohto povolania,
b)
na žiadosť policajta, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa predloženia jeho žiadosti.
(3)

Policajtovi pri povolaní do iného miesta výkonu štátnej služby patria náhrady ako pri služobnej ceste. ...

(4)

Do funkcie zastávanej policajtom pred povolaním podľa odseku 1 nemožno počas doby povolania ustanoviť ...

Služobná cesta

§ 37
(1)

Policajta možno vyslať na služobnú cestu do iného miesta, ako je miesto jeho pravidelného výkonu štátnej ...

(2)

Nadriadený, ktorý vysiela policajta na služobnú cestu, určí miesto nástupu a miesto plnenia služobných ...

(3)

Policajt je povinný nastúpiť na služobnú cestu, a to i v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni alebo ...

(4)

Služobnou cestou sa rozumie doba od nástupu policajta na cestu na plnenie služobných úloh do iného miesta, ...

(5)

Služobnou cestou nie je plnenie úloh v období krízovej situácie.10e)

(6)

Zahraničnou služobnou cestou sa rozumie služobná cesta podľa odseku 4 zo Slovenskej republiky do zahraničia, ...

(7)

Dobou nástupu a dobou skončenia služobnej cesty sa na účely tohto zákona rozumie čas skutočného odchodu ...

§ 38

Policajta v prípravnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe, ak s tým súhlasí, možno vyslať ...

§ 39 - Poverenie zastupovaním alebo výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie
(1)

Policajta v stálej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe, ak s tým súhlasí, možno písomne poveriť ...

a)
zastupovaním iného policajta v riadiacej funkcii počas jeho neprítomnosti,
b)
výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie.
(2)

Poveriť policajta podľa odseku 1 možno len vtedy, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu, ktorou ...

(3)

Poveriť policajta podľa odseku 1 písm. a) nemožno, ak povinnosť zastupovať vyplýva z jeho funkcie.

Zaradenie do zálohy

§ 40
(1)

Policajt, ktorý nemôže vykonávať doterajšiu funkciu ani inú funkciu z dôvodov uvedených v § 41 až 44, ...

(2)

Záloha je organizačné opatrenie umožňujúce zaradiť policajtov, ktorí z dôvodov určených zákonom nemôžu ...

(3)

Na policajta, ktorý bol zaradený do zálohy v súvislosti s vyslaním do zahraničia, sa vzťahujú ustanovenia ...

(4)

Ustanovujú sa tieto zálohy:

a)
činná záloha,
b)
záloha pre študujúcich policajtov,
c)
záloha pre prechodne nezaradených policajtov alebo
d)
neplatená záloha.
(5)

Policajt sa zaradí do zálohy na nevyhnutne potrebný čas, ak ďalej nie je ustanovené inak. Pri zaradení ...

(6)

Ak sa skončia dôvody, pre ktoré bol policajt zaradený do zálohy, vyjme sa zo zálohy a nasledujúcim dňom ...

§ 41
(1)

Do činnej zálohy sa zaradí policajt, ktorý bol s jeho súhlasom

a)
vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí,
b)
v záujme štátnej služby vyslaný na plnenie služobných úloh alebo na plnenie iných úloh10f) k inej právnickej ...
c)
dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie v odborových orgánoch.
(2)

Pri zaradení do činnej zálohy sa policajt ustanoví do funkcie vyčlenenej pre túto zálohu v služobnom ...

§ 42
(1)

Do zálohy pre študujúcich policajtov sa zaradí policajt povolaný alebo vyslaný na denné štúdium na strednej ...

(2)

Zaradenie do zálohy pre študujúcich policajtov sa vykoná dňom povolania alebo vyslania na štúdium na ...

(3)

Pri zaradení do zálohy pre študujúcich policajtov sa policajt ustanoví do funkcie vyčlenenej pre túto ...

§ 43
(1)

Do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov sa zaradí policajt v stálej štátnej službe, ak

a)
v dôsledku zníženia početných stavov Policajného zboru schválených vládou nie je pre neho voľná iná ...
b)
v dôsledku organizačných zmien sa zrušila jeho doterajšia funkcia a nie je pre neho v štátnej službe ...
c)
podľa rozhodnutia lekárskej komisie dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu funkciu zo zdravotných ...
d)
je podľa osobitného predpisu9) osobou blízkou bezprostredne nadriadenému alebo inému policajtovi, ktorého ...
e)
bol odvolaný z funkcie, do ktorej bol vymenovaný, a nie je preňho v štátnej službe voľná iná funkcia, ...
f)
zanikol výkon funkcie vzdaním sa funkcie, do ktorej bol vymenovaný podľa § 33a ods. 1 alebo § 33b ods. ...
g)
nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý sa vyžaduje ...
(2)

Do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov sa zaradí aj policajt v stálej štátnej službe, ak

a)
nie je podľa záveru služobného hodnotenia spôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu a nie je pre neho v ...
b)
ako vyšetrovateľ čakateľ nezložil záverečnú vyšetrovateľskú skúšku a nemožno ho previesť alebo preložiť ...
c)
v dôsledku právoplatne uloženého zákazu činnosti nemôže dočasne vykonávať doterajšiu funkciu a nie je ...
(3)

Do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov sa zaradí aj tehotná policajtka a matka do konca deviateho ...

(4)

Do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov sa zaradí aj policajt v stálej štátnej službe, ktorý ...

(5)

Po dobu zaradenia policajta v zálohe pre prechodne nezaradených policajtov

a)
z dôvodu podľa odseku 1 a 3 patrí policajtovi 80 % služobného platu, najmenej však vo výške minimálnej ...
b)
z dôvodu podľa odseku 2 písm. a) a b) patrí policajtovi 60 % služobného platu, najmenej však vo výške ...
c)
z dôvodu podľa odseku 2 písm. c) patrí policajtovi služobný plat vo výške minimálnej mzdy,
d)
z dôvodu podľa odseku 4 patrí policajtovi služobný plat podľa § 84 ods. 1 písm. a) až c) a ak ide o ...
(6)

Do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov nemožno zaradiť policajta, ktorý splnil podmienky na ...

(7)

Nadriadený, v ktorého personálnej a materiálnej starostlivosti je policajt zaradený do zálohy pre prechodne ...

§ 44
(1)

Do neplatenej zálohy sa zaradí policajt, ktorému

a)
bola udelená rodičovská dovolenka podľa § 152 ods. 2,
b)
bol prerušený výkon funkcie podľa odseku 2,
c)
bolo poskytnuté služobné voľno bez nároku na služobný plat nepretržite na čas dlhší ako 60 dní.
(2)

Výkon funkcie policajta sa prerušuje na čas výkonu funkcie

a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
člena vlády Slovenskej republiky,
d)
vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky,
e)
predsedu ostatných ústredných orgánov štátnej správy,12)
f)
predsedu alebo sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g)
predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)
generálneho prokurátora a námestníka generálneho prokurátora,
i)
guvernéra alebo viceguvernéra Národnej banky Slovenska,
j)
člena bankovej rady Národnej banky Slovenska,
k)
štátneho tajomníka12a) okrem funkcie štátneho tajomníka ministerstva,
l)
vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
m)
vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
n)
vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky,
o)
vedúceho Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
p)
vedúceho Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,
q)
volenej platenej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva a starostu obce,
r)
volenej platenej funkcie poslanca samosprávneho kraja a predsedu samosprávneho kraja,
s)
verejného ochrancu práv,
t)
vedúceho diplomatickej misie, vedúceho stálej misie pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom ...
(3)

Na policajta zaradeného v neplatenej zálohe podľa odseku 1 sa vzťahuje zákaz a obmedzenie podľa § 46 ...

§ 45

Podrobnosti o zaraďovaní policajtov do zálohy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 46 - Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby
(1)

Policajt sa musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej ...

a)
porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom, alebo
b)
spáchal trestný čin.
(2)

Výkonu štátnej služby možno policajta dočasne pozbaviť len na dobu nevyhnutne potrebnú na objasnenie ...

(3)

Policajtovi, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, sa poskytne služobný plat vo výške minimálnej ...

(4)

Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby skončí, doplatí sa policajtovi rozdiel, o ktorý bol jeho ...

(5)

Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby sa policajtovi zakazuje nosiť služobná rovnošata ...

(6)

Ak sa pominú dôvody, pre ktoré bol policajt dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, dočasné pozbavenie ...

(7)

Ak bolo zrušené rozhodnutie o prepustení policajta, ktorý bol v čase skončenia služobného pomeru dočasne ...

(8)

Nadriadený nariadi policajtovi, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, aby sa zdržiaval ...

TRETIA ČASŤ

SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA A DISCIPLINÁRNA PRÁVOMOC

§ 47 - Služobná disciplína

Služobná disciplína policajtov spočíva v dôslednom plnení povinností ustanovených ústavou, ústavnými ...

§ 48 - Základné práva a povinnosti policajta
(1)

Policajt má právo

a)
na podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby,
b)
na služobný plat a platový postup v štátnej službe podľa tohto zákona,
c)
na prehlbovanie kvalifikácie,
d)
odmietnuť poskytnutie informácie o tom, ako by služobný úrad určitú vec vybavoval alebo vykladal právny ...
e)
podávať sťažnosti vo veciach výkonu štátnej služby služobnému úradu vrátane sťažnosti v súvislosti s ...
(2)

Policajt má okrem práv podľa odseku 1 aj práva vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. ...

(3)

Policajt je povinný

a)
plniť svedomite úlohy, ktoré sú mu uložené ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými ...
b)
vykonávať štátnu službu osobne, riadne a včas,
c)
oznámiť bezprostredne nadriadenému poruchy a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon štátnej ...
d)
zakročiť, ak hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; nemusí tak urobiť, ak mu ...
e)
pri výkone štátnej služby dodržiavať pravidlá služobnej zdvorilosti a správať sa slušne k štátnym zamestnancom ...
f)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu dôležitého záujmu štátnej služby s osobnými záujmami, ...
g)
v štátnej službe i mimo štátnej služby zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť Policajného ...
h)
dodržiavať služobnú disciplínu,
i)
vykonávať štátnu službu nestranne,
j)
poskytnúť Policajnému zboru osobné údaje,8) ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich ...
k)
plne využívať čas služby a dodržiavať ustanovený základný čas služby v týždni, prípadne kratší čas služby ...
l)
byť pri výkone štátnej služby ustrojený a dbať o náležitú úpravu svojho zovňajšku,
m)
oznámiť bezodkladne bezprostredne nadriadenému príbuzenské vzťahy podľa § 18, ktoré vznikli počas trvania ...
n)
plniť aj povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
o)
preukázať nadriadenému, že riadne študuje a bezodkladne mu oznámiť všetky zmeny súvisiace so štúdiom ...
p)
predložiť bezodkladne nadriadenému rozhodnutia zakladajúce stratu bezúhonnosti,
r)
oznámiť bez zbytočného odkladu nadriadenému stratu alebo odcudzenie svojho služobného preukazu alebo ...
s)
podrobiť sa lekárskej prehliadke, prieskumnému konaniu alebo psychologickému vyšetreniu na zistenie ...
t)
nastúpiť do výkonu štátnej služby bezodkladne po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru a ...
u)
zvyšovať si odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a návyky potrebné na výkon štátnej služby a prehlbovať ...
v)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby ...
w)
zdržiavať sa na adrese v Slovenskej republike uvedenej na tlačive, ktorým sa potvrdzuje dočasná neschopnosť ...
(4)

Ak sa policajt domnieva, že rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn jeho nadriadeného je v rozpore so ...

(5)

Policajt nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia ani vyvíjať činnosť v ich prospech; ...

(6)

Policajt nesmie popri výkone funkcie policajta vykonávať žiadnu inú platenú funkciu, vykonávať podnikateľskú ...

(7)

Zákaz inej zárobkovej činnosti podľa odseku 6 sa nevzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ...

§ 48a - Majetkové priznanie
(1)

Policajt je počas trvania služobného pomeru povinný preukazovať svoje majetkové pomery v majetkovom ...

a)
do 30 dní odo dňa vzniku jeho služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka,
c)
v lehote určenej ministrom.
(2)

V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. a) sa uvádza stav majetku ku dňu vzniku služobného pomeru. ...

(3)

Majetkové priznanie obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu policajta,
b)
označenie nehnuteľnosti, právny dôvod jej nadobudnutia, dátum jej nadobudnutia a cenu jej obstarania,13a) ...
c)
údaj o hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6638,78 eura, právny dôvod jej nadobudnutia, dátum jej ...
d)
údaj o majetkovom práve alebo inej majetkovej hodnote, ktorých hodnota presahuje 6638,78 eura, právny ...
e)
údaj o hnuteľných veciach, majetkových právach a iných majetkových hodnotách, aj keď ich hodnota jednotlivo ...
(4)

Za majetok podľa odseku 3 písm. b) sa považujú aj byty a nebytové priestory. Za majetok podľa odseku ...

(5)

Cena obstarania pri odplatnom nadobudnutí majetku podľa odseku 3 písm. b) je dohodnutá kúpna cena, pri ...

(6)

Majetok podľa odseku 3 písm. c) a d) sa na účely majetkového priznania ocení cenou obvyklou okrem peňažných ...

(7)

Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na účely odseku 3 delí rovnakým dielom, ak osobitný ...

(8)

Súčasťou majetkového priznania je aj čestné vyhlásenie policajta, že nemá vedomosť o takých príjmoch ...

(9)

Majetkové priznanie podľa odseku 1 podáva policajt nadriadenému, ktorý ho ustanovuje alebo vymenúva ...

(10)

Ak policajt nepodá včas majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo čestné vyhlásenie podľa odseku 8, nadriadený ...

(11)

Ak má nadriadený odôvodnené pochybnosti o úplnosti alebo správnosti údajov uvedených v majetkovom priznaní ...

(12)

Za porušenie služobnej povinnosti sa považuje, ak policajt

a)
nepodá majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo
b)
úmyselne uvedie neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení ...
c)
nepreukáže prírastok majetku hodnoverným spôsobom.
§ 49 - Základné povinnosti nadriadeného

Nadriadený je povinný

a)

riadiť, organizovať, kontrolovať a hodnotiť výkon štátnej služby podriadených policajtov,

b)

zabezpečovať, aby podriadení policajti boli na výkon štátnej služby náležite vycvičení a vyškolení,

c)

vytvárať priaznivé podmienky na riadny výkon štátnej služby a podriadených policajtov viesť k služobnej ...

d)

oceňovať príkladné plnenie služobných povinností a navrhovať alebo vyvodzovať dôsledky z porušovania ...

§ 50 - Disciplinárna právomoc

Nadriadení môžu podriadeným policajtom v rozsahu svojej právomoci udeľovať disciplinárne odmeny a ukladať ...

§ 51 - Disciplinárne odmeny
(1)

Disciplinárnou odmenou je

a)
písomná pochvala,
b)
peňažný dar alebo vecný dar,
c)
mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti.
(2)

Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných povinností, ...

(3)

Záslužným činom sa rozumie vykonanie hrdinského skutku, prejav statočnosti pri záchrane ľudského života ...

(4)

Policajtovi nemožno udeliť disciplinárnu odmenu v čase, keď mu bolo uložené disciplinárne opatrenie ...

(5)

Policajta, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, môže minister mimoriadne povýšiť do vyššej ...

§ 52 - Disciplinárne previnenie
(1)

Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie povinností policajta, pokiaľ nie je trestným činom alebo ...

(2)

Podľa tohto zákona sa prejedná aj konanie policajta, ktoré má znaky priestupku (ďalej len „priestupok“).14) ...

§ 53 - Disciplinárne opatrenia
(1)

Disciplinárnym opatrením je

a)
písomné pokarhanie,
b)
zníženie služobného platu až o 15 % na dobu najviac troch mesiacov,
c)
zníženie hodnosti o jeden stupeň na dobu jedného roka,
d)
zákaz činnosti,
e)
prepadnutie veci.
(2)

Ak sa policajtovi ukladá disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. b) za konanie, ktoré má znaky ...

§ 54 - Výčitka

Ak postačí na nápravu policajta a na obnovenie služobnej disciplíny za menej závažné konanie, ktoré ...

Ukladanie disciplinárnych opatrení

§ 55
(1)

Za disciplinárne previnenie možno policajtovi uložiť len jedno z disciplinárnych opatrení uvedených ...

(2)

Disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň nemožno uložiť policajtovi v hodnosti strážmajstra, ...

(3)

Za priestupok možno policajtovi uložiť disciplinárne opatrenie uvedené v § 53 ods. 1 písm. a), b), d) ...

(4)

Disciplinárne opatrenie zákazu činnosti a disciplinárne opatrenie prepadnutia veci možno uložiť len ...

(5)

Disciplinárnym opatrením zákazu činnosti nemožno uložiť zákaz výkonu funkcie policajta.

(6)

Disciplinárne opatrenie zákazu činnosti a disciplinárne opatrenie prepadnutia veci sa vykoná aj vtedy, ...

§ 56
(1)

Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť vždy objektívne zistený skutočný stav. Policajtovi ...

(2)

Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu protiprávneho konania, na ...

(3)

Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo za priestupok, o ktorých sa ...

(4)

Uložením disciplinárneho opatrenia policajt nie je zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú spôsobil ...

§ 57

Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie len do dvoch rokov odo dňa spáchania ...

§ 58
(1)

Priestupok možno prejednať a uložiť zaň disciplinárne opatrenie najneskôr do dvoch rokov odo dňa spáchania ...

(2)

Za priestupok ublíženia na cti alebo za priestupok na úseku práva na prístup k informáciám možno uložiť ...

(3)

Ak uplatnil ten, komu bola priestupkom spôsobená majetková škoda, nárok na jej náhradu, pôsobí nadriadený, ...

(4)

O spôsobe vybavenia priestupku upovedomí nadriadený poškodeného a navrhovateľa, ak o to požiadali.

(5)

Poškodený alebo navrhovateľ môže požiadať vyššieho nadriadeného o preskúmanie vybavenia priestupku; ...

§ 59
(1)

Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť, ak bol policajt za ten istý skutok už právoplatne odsúdený; ...

(2)

Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť alebo vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.

(3)

Minister môže nariadiť, aby sa neprejednali disciplinárne previnenia, upustilo sa od výkonu disciplinárnych ...

(4)

Uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo za priestupok nevylučuje skončenie ...

§ 60
(1)

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vyhlasuje policajtovi nadriadený, ktorý o uložení disciplinárneho ...

(2)

Vyhlásením rozhodnutia podľa odseku 1 je disciplinárne opatrenie uložené.

§ 61 - Zahladenie disciplinárneho opatrenia
(1)

Po uplynutí jedného roka od právoplatne uloženého disciplinárneho opatrenia sa disciplinárne opatrenie ...

(2)

Príslušný nadriadený môže aj pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 rozhodnúť o zahladení vykonaného ...

§ 62 - Evidencia disciplinárnych opatrení

Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, zahladenie disciplinárneho opatrenia a ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ČAS SLUŽBY, DOVOLENKA A ČAS ODPOČINKU

§ 64 - Dĺžka základného času služby v týždni
(1)

Dĺžka základného času služby v týždni je 40 hodín, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2)

Dĺžka základného času služby v týždni, ktorý je počas celého kalendárneho mesiaca rozvrhnutý nerovnomerne, ...

(3)

Súčasťou základného času služby v týždni sú sviatky, ktoré sú dňami pracovného pokoja17) (ďalej len ...

(4)

Deň, keď policajt nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý deň služby a z ...

(5)

Nadriadený môže určiť policajtovi kratší čas služby v týždni alebo ho inak vhodne upraviť, ak o to policajt ...

§ 65 - Rozvrhnutie základného času služby v týždni
(1)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje spravidla na päť dní služby tak, aby dni nepretržitého odpočinku ...

(2)

O rovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni rozhoduje minister; určí aj začiatok a koniec ...

(3)

O rovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak policajt vykonáva štátnu službu ...

(4)

O nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak je základný čas služby rozvrhnutý ...

(5)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje na jednotlivé zmeny spravidla na obdobie jedného mesiaca. ...

(6)

Dňami služobného pokoja vo výkone štátnej služby sú sviatky a dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok ...

§ 66 - Nepretržitý odpočinok medzi dvoma službami a v týždni
(1)

Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje tak, aby policajt mal medzi koncom jednej služby a začiatkom ...

(2)

Policajtovi, ktorý sa vrátil zo služobnej cesty po 24. hodine, sa poskytne nevyhnutný odpočinok od skončenia ...

§ 67 - Prestávky v službe
(1)

Služobný úrad je povinný poskytnúť policajtovi najneskôr po piatich hodinách nepretržitého výkonu štátnej ...

(2)

Do základného času služby v týždni sa započítava:

a)
prestávka na jedenie a oddych v trvaní 30 minút denne pri rozvrhnutí základného času služby v týždni ...
b)
dve prestávky na jedenie a oddych v celkovom trvaní 45 minút pri nepretržitom výkone štátnej služby ...
§ 68 - Služba vykonávaná nad základný čas služby v týždni, v deň nepretržitého odpočinku v týždni a vo sviatok ...
(1)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, je policajt povinný vykonávať štátnu službu nad základný ...

(2)

Štátna služba vykonávaná v dôležitom záujme je činnosť, ktorú vzhľadom na jej závažnosť, rozsah alebo ...

(3)

Pri štátnej službe vykonávanej nad základný čas služby v týždni možno nepretržitý odpočinok medzi dvoma ...

(4)

Štátnou službou v noci sa rozumie služba vykonávaná v čase od 22. hodiny do 6. hodiny.

§ 69 - Služobná pohotovosť
(1)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, možno policajtovi písomne nariadiť služobnú pohotovosť ...

a)
v mieste jeho výkonu štátnej služby,
b)
v mieste jeho trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo v inom dohodnutom mieste,
c)
s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia.
(2)

Pri nariadení služobnej pohotovosti v mieste výkonu štátnej služby alebo v inom určenom mieste musí ...

(3)

Podrobnosti o služobnej pohotovosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 70 - Dĺžka dovolenky

Základná výmera dovolenky je šesť týždňov v kalendárnom roku.

§ 71 - Vznik nároku na dovolenku
(1)

Policajt má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak počas celého kalendárneho roka vykonával štátnu ...

(2)

Ak policajt nevykonával štátnu službu počas celého kalendárneho roka, patrí mu pomerná časť dovolenky. ...

(3)

Pomerná časť dovolenky sa určí tak, že za každý kalendárny mesiac výkonu štátnej služby v kalendárnom ...

§ 72 - Čas výkonu štátnej služby pre vznik nároku na dovolenku

Ako čas výkonu štátnej služby sa pre vznik nároku na dovolenku posudzuje doba

a)

dovolenky, dodatkovej dovolenky, prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti a preventívnej rehabilitácie, ...

b)

dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz s výnimkou doby, počas ktorej má ...

c)

náhradného voľna,

d)

služobného voľna pre prekážky vo výkone štátnej služby z dôvodov všeobecného záujmu alebo pre dôležité ...

e)

zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov,

f)

prehlbovania kvalifikácie,

g)

štúdia na strednej škole a vysokej škole a vzdelávania v kurze a inom druhu ďalšieho vzdelávania (ďalej ...

h)

umiestnenia do cely policajného zaistenia alebo výkonu väzby, ak bolo trestné stíhanie proti policajtovi ...

i)

materskej alebo rodičovskej dovolenky, počas ktorej má policajtka alebo policajt nárok na materské podľa ...

j)

keď policajt nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok,

k)

dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak bol policajtovi doplatený rozdiel služobného platu.

Nástup, čerpanie a prerušenie dovolenky

§ 73
(1)

Dovolenka sa spravidla čerpá vcelku; ak sa poskytuje po častiach, musí aspoň jedna časť trvať najmenej ...

(2)

Dovolenku možno policajtovi poskytnúť ešte pred splnením podmienky ustanovenej v § 71. Ak však policajt ...

(3)

Nástup dovolenky určuje nadriadený s prihliadnutím na záujmy štátnej služby, ako aj na oprávnené požiadavky ...

(4)

Nástup dovolenky treba určiť tak, aby ju policajt mohol vyčerpať spravidla do konca kalendárneho roka. ...

(5)

Nadriadený nemôže určiť čerpanie dovolenky v čase, keď je policajt dočasne neschopný na výkon štátnej ...

(6)

Ak policajt nemohol dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku a ani do konca nasledujúceho kalendárneho ...

(7)

Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže nadriadený zmeniť policajtovi pôvodne určený nástup ...

§ 74
(1)

Dovolenka sa prerušuje, ak je policajt v čase čerpania dovolenky uznaný za dočasne neschopného na výkon ...

(2)

Ak v čase dovolenky pripadne sviatok17) na deň, ktorý je inak obvyklým dňom štátnej služby, nezapočítava ...

§ 75 - Služobný plat za čas dovolenky
(1)

Policajt má za čas dovolenky nárok na služobný plat.

(2)

Ak si policajt nemohol vyčerpať dovolenku alebo jej pomernú časť ani do konca nasledujúceho kalendárneho ...

(3)

Za posledný služobný plat podľa odseku 2 sa považuje služobný plat podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m), ...

(4)

Výška náhrady pripadajúca na jeden deň dovolenky sa určí ako podiel mesačného služobného platu policajta ...

§ 76 - Vplyv skončenia služobného pomeru na dovolenku

Ak sa skončí služobný pomer policajtovi po vyčerpaní dovolenky alebo jej časti, je povinný vrátiť služobný ...

Dodatková dovolenka

§ 77
(1)

Policajt, ktorý vykonáva po celý kalendárny rok štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom ...

(2)

Za dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu podľa § 75 ods. 2; táto dovolenka sa musí vždy vyčerpať, ...

§ 78
(1)

Faktormi, ktorými sú policajti pri výkone štátnej služby v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí ...

a)
biologické faktory,18)
b)
ionizujúce žiarenie,18a)
c)
chemické faktory,18b)
d)
fyzikálne faktory,18c)
e)
nepriaznivé účinky nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže,
f)
karcinogénne a mutagénne faktory vrátane azbestu,18d)
g)
elektromagnetické pole,18e)
h)
optické žiarenie,
i)
výbušné prostredie.18f)
(2)

Štátna služba v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí je služba, ktorú vykonáva

a)
jednotlivo alebo vo vzájomnej kombinácii vyšetrovateľ, kriminalistický technik, kriminalistický expert ...
b)
policajt, ktorý vykonáva službu v celách policajného zaistenia, eskortnú službu alebo režimovú službu ...
c)
policajt pri lekárskych prístrojoch a je vystavený faktorom podľa odseku 1 písm. b), g) alebo h),
d)
policajt na úseku verejného zdravotníctva na útvaroch a v zariadeniach s výskytom faktorov zdravotných ...
e)
policajt v zdravotníckych a veterinárnych zariadeniach a je vystavený faktorom podľa odseku 1 písm. ...
f)
policajt, ktorý je vystavený počas výkonu štátnej služby faktorom uvedeným v odseku 1 a jeho práca pri ...
(3)

Dodatková dovolenka patrí policajtovi, ktorý vykonáva štátnu službu uvedenú v odseku 2 písm. a) až e). ...

§ 79 - Služobné voľno
(1)

Ak policajt nemôže pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre dôležité osobné prekážky vykonávať ...

(2)

Prekážku v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu, dôležitú osobnú prekážku v štátnej službe a prekážku ...

§ 80 - Prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu
(1)

Policajt, ktorému sa poskytlo služobné voľno pre prekážky v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu, ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu rozumie výkon verejných ...

(3)

Výkonom verejnej funkcie sa rozumie napríklad výkon povinnosti prísediaceho súdu.

(4)

O výkon občianskych povinností ide najmä

a)
pri predvolaní na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne alebo orgáne územnej samosprávy okrem činnosti ...
b)
pri poskytnutí prvej pomoci,
c)
pri povinných lekárskych prehliadkach,
d)
pri opatreniach proti prenosným chorobám,
e)
pri iných naliehavých opatreniach liečebno-preventívnej starostlivosti,
f)
pri izolácii z dôvodu veterinárnych ochranných opatrení,
g)
pri poskytnutí osobnej pomoci pri požiarnej ochrane, živelných udalostiach, záchrannej akcii Horskej ...
(5)

Služobné voľno pre prekážky v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu sa poskytne na nevyhnutne potrebný ...

a)
za činnosť darcu krvi pri odbere krvi a pri aferéze služobné voľno za čas cesty na odber, odberu, cesty ...
b)
za činnosť darcu ďalších biologických materiálov služobné voľno za čas cesty na odber, odberu, cesty ...
c)
za činnosť členov volebných komisií pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, pri voľbe prezidenta ...
d)
za bezodplatnú činnosť policajta pri prednáške alebo pri výučbe vrátane skúšobnej činnosti služobné ...
e)
za činnosť vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových ...
f)
za účasť na športovej reprezentácii Slovenskej republiky služobné voľno na nevyhnutne potrebný čas.
§ 81 - Dôležité osobné prekážky v štátnej službe
(1)

Ak policajt nemôže vykonávať štátnu službu pre dôležité osobné prekážky, je nadriadený povinný poskytnúť ...

a)
pri vyšetrení alebo pri ošetrení v zdravotníckom zariadení sa služobné voľno poskytne v nevyhnutne potrebnom ...
b)
pri narodení dieťaťa manželke policajta alebo jej na roveň postavenej sa služobné voľno poskytne v nevyhnutne ...
c)
pri sprevádzaní
1.
dieťaťa, manžela (manželky), rodiča policajta na vyšetrenie alebo ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia ...
2.
zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej služby alebo do osobitnej internátnej školy a ...
sa služobné voľno poskytne v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac však na jeden deň v prípade uvedenom ...
d)
pri ošetrovaní člena rodiny, starostlivosti o dieťa
1.
pri ošetrovaní chorého dieťaťa mladšieho ako 11 rokov,
2.
pri starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov z toho dôvodu, že
2a.
detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli ...
2b.
dieťa nemôže byť pre nariadenú karanténu v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádzať ...
2c.
osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo karanténne opatrenie, ...
3.
pri ošetrovaní iného chorého člena rodiny, ktorý žije s policajtom v spoločnej domácnosti, ak jeho zdravotný ...
sa služobné voľno poskytne najviac po dobu prvých deväť po sebe idúcich kalendárnych dní, pokiaľ potreba ...
e)
pri úmrtí
1.
pri úmrtí manžela alebo jemu na roveň postaveného alebo dieťaťa sa služobné voľno poskytne na tri dni, ...
2.
pri úmrtí rodičov a súrodencov policajta, rodičov a súrodencov jeho manžela, ako i manžela súrodenca ...
3.
pri úmrtí prarodičov alebo vnuka policajta alebo prarodičov alebo vnuka jeho manžela sa služobné voľno ...
4.
pri úmrtí inej osoby, ktorá nepatrí k uvedeným rodinným príslušníkom, ale žila s policajtom v čase úmrtia ...
5.
pri úmrtí spolupracovníka sa na účasť na jeho pohrebe služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný ...
f)
pri vlastnej svadbe a svadbe detí
1.
na vlastnú svadbu sa služobné voľno poskytne na dva dni, z toho jeden deň na účasť na svadobnom obrade, ...
2.
na účasť na svadbe detí alebo rodičov sa služobné voľno poskytne na jeden deň,
g)
pri presťahovaní policajta, ktorý má svoju vlastnú domácnosť alebo bytové zariadenie,
1.
ak sa sťahuje policajt do inej obce, poskytne sa mu služobné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac ...
2.
ak sa sťahuje policajt v tej istej obci, poskytne sa mu služobné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ...
h)
pri hľadaní nového zamestnania pred skončením služobného pomeru policajta sa služobné voľno poskytne ...
i)
pri znemožnení dopravy policajta do miesta výkonu štátnej služby z poveternostných dôvodov sa služobné ...
j)
pri návrate z pobytov dlhších ako tri mesiace v zahraničí mimo štátov Európskej únie na desať dní.
(2)

Služobné voľno pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe s nárokom na služobný plat môže nadriadený ...

a)
ženatému, rozvedenému alebo ovdovenému policajtovi preloženému na inú funkciu do iného miesta výkonu ...
b)
na vybavenie dôležitých osobných, rodinných alebo majetkových vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo času ...
(3)

Ak je dôležitá osobná prekážka v štátnej službe policajtovi vopred známa, je povinný včas požiadať nadriadeného ...

(4)

Neprítomnosť policajta v službe sa ospravedlní za čas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby ...

§ 82 - Dôležité osobné prekážky v štátnej službe v súvislosti so štúdiom pri výkone štátnej služby
(1)

Policajtovi, ktorý so súhlasom služobného úradu študuje pri výkone štátnej služby, je nadriadený povinný ...

a)
v nevyhnutne potrebnom čase na účasť na vyučovaní, študijných sústredeniach alebo predpísaných konzultáciách ...
b)
dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky podľa schváleného učebného plánu alebo študijného programu ...
c)
päť kalendárnych dní na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo ...
d)
desať kalendárnych dní na prípravu a vykonanie absolutória vrátane prípravy a obhajoby absolventskej ...
e)
50 kalendárnych dní na prípravu a vykonanie štátnej skúšky vrátane prípravy a obhajoby záverečnej práce ...
f)
päť kalendárnych dní na prípravu a vykonanie skúšky v príprave na výkon certifikovaných pracovných činností ...
g)
desať kalendárnych dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky v doplňujúcom štúdiu na získanie pedagogickej ...
(2)

Na vykonanie opravnej skúšky podľa odseku 1 písm. b) až g) sa poskytne služobné voľno v nevyhnutne potrebnom ...

(3)

Na prípravu na opravné skúšky sa služobné voľno podľa odseku 1 písm. b) až g) neposkytne.

(4)

Osamelej policajtke alebo osamelému policajtovi, ktorý sa stará aspoň o jedno dieťa mladšie ako 15 rokov ...

(5)

Služobné voľno podľa odseku 1

a)
určené počtom dní nemožno čerpať po hodinách,
b)
poskytované na štúdium možno čerpať po celý školský rok alebo akademický rok, alebo počas trvania odborného ...
(6)

Nevyčerpané služobné voľno nemožno čerpať v inom školskom roku alebo akademickom roku.

(7)

Čerpanie služobného voľna sa prerušuje uznaním dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu ...

(8)

Do doby služobného voľna sa nezapočítava čas strávený cestovaním do príslušnej školy alebo do vzdelávacieho ...

(9)

Na vykonanie prijímacích skúšok možno policajtovi na jeho žiadosť poskytnúť služobné voľno s nárokom ...

§ 83 - Služobné voľno bez nároku na služobný plat
(1)

Služobné voľno bez nároku na služobný plat sa policajtovi poskytne na nevyhnutne potrebný čas z dôvodu ...

a)
nepredvídaného prerušenia premávky alebo meškania hromadných dopravných prostriedkov,
b)
činnosti registrovaného kandidáta pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej ...
c)
činnosti svedka a inej fyzickej osoby predvolanej na konanie pred súdom alebo pred iným štátnym orgánom, ...
d)
iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.
(2)

Služobné voľno bez nároku na služobný plat sa policajtovi poskytne na nevyhnutne potrebný čas z dôvodu, ...

(3)

Ak nebol vydaný osobitný predpis podľa odseku 2, služobný úrad môže postupovať podľa odseku 2, ak je ...

(4)

Policajtovi možno poskytnúť služobné voľno bez nároku na služobný plat na nevyhnutne potrebný čas, ak ...

PIATA ČASŤ

PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI A ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI

§ 84 - Služobný príjem, služobný plat a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť
(1)

Policajtovi v stálej štátnej službe, okrem príslušníka Policajného zboru v stálej štátnej službe, za ...

a)
funkčný plat,
b)
prídavok za výsluhu rokov,
c)
hodnostný príplatok,
d)
osobitný príplatok,
e)
príplatok za riadenie,
f)
príplatok za zastupovanie alebo za výkon dočasne neobsadenej riadiacej funkcie,
g)
osobný príplatok,
h)
príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,
i)
príplatok za prípravu policajta čakateľa,
j)
príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa alebo služobného koňa,
k)
príplatok za starostlivosť a vedenie služobného cestného vozidla alebo motorového člna,
l)
príplatok za výkon potápačskej činnosti,
m)
príplatok za nerovnomernosť času služby,
n)
príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,
o)
príplatok za štátnu službu v noci,
p)
príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,
r)
príplatok za štátnu službu vo sviatok,
s)
ďalší služobný plat,
t)
odmena.
(2)

Príslušníkovi Policajného zboru v stálej štátnej službe za výkon štátnej služby patrí služobný príjem, ...

a)
funkčný plat,
b)
prídavok za výsluhu rokov,
c)
hodnostný príplatok,
d)
rizikový príplatok,
e)
príplatok za riadenie,
f)
príplatok za zastupovanie alebo za výkon dočasne neobsadenej riadiacej funkcie,
g)
osobný príplatok,
h)
príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,
i)
príplatok za ovládanie a používanie cudzieho jazyka (ďalej len „jazykový príplatok“),
j)
príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa alebo služobného koňa,
k)
príplatok za starostlivosť a vedenie služobného cestného vozidla alebo motorového člna,
l)
príplatok za výkon potápačskej činnosti,
m)
príplatok za nerovnomernosť času služby,
n)
príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,
o)
príplatok členom posádok lietadiel a vrtuľníkov,
p)
odmena,
r)
doplatok k služobnému platu podľa § 287c,
s)
príplatok zdravotníckym pracovníkom,
t)
príplatok za výkon činnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
(3)

Služobný plat tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 1 písm. a) až m) a o) až r) a ak ide ...

(4)

Policajtovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí okrem služobného príjmu peňažná ...

§ 85 - Funkčný plat
(1)

Policajtovi v stálej štátnej službe patrí funkčný plat určený pre funkciu, ktorú vykonáva, ak nie je ...

(2)

Zaradenie jednotlivých funkcií do platových tried v súlade s charakteristikami platových tried uvedených ...

(3)

Pre jednotlivé platové triedy policajtov okrem príslušníkov Policajného zboru sa určuje funkčný plat ...

Platová trieda  Výška funkčného platu v eurách mesačne 1 223,50  2 252,50  3 285,50  4 321,50 ...

(4)

Pre jednotlivé platové triedy príslušníkov Policajného zboru sa určuje funkčný plat v tejto výške:

Platová trieda Výška funkčného platu v eurách mesačne 1 536,50 2 569,50 3 606 4 646 5 695,50 ...

(5)

Nadriadený zaradí policajta do platovej triedy určenej pre funkciu, ak spĺňa požadované kvalifikačné ...

(6)

Zvýšenie funkčných platov ustanoví zákon o štátnom rozpočte. Funkčný plat sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov ...

§ 86 - Prídavok za výsluhu rokov
(1)

Policajtovi v stálej štátnej službe patrí za dobu štátnej služby prídavok za výsluhu rokov určený percentuálnym ...

(2)

Percentuálny podiel prídavku za výsluhu rokov policajta je po dovŕšení odbornej praxe v pásme

a) do 2 rokov 0%, b) od 2 do 4 rokov 6,1%, c) od 4 do 6 rokov 12,2%, d) od 6 do 9 rokov 18,3%, ...

a zaokrúhľuje sa na 50 eurocentov smerom nahor.

(3)

Do doby započítateľnej odbornej praxe rozhodnej pre určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu ...

a)
trvania služobného pomeru v ozbrojených silách, ozbrojených zboroch, ozbrojených bezpečnostných zboroch ...
b)
praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru,
c)
praxe inej než požadovanej pracovnej činnosti získanej pred prijatím do služobného pomeru v závislosti ...
d)
výkonu základnej vojenskej služby, náhradnej služby a ďalšej služby v rozsahu ustanovenom osobitným ...
e)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo ďalšej ...
f)
hodnotená ako doba zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,20)
g)
štúdia študijného programu tretieho stupňa21) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia štúdia na úspešný ...
(4)

Praxou v odbore požadovanej pracovnej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie výkon rovnakej alebo ...

(5)

Do doby odbornej praxe rozhodnej pre určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu rokov sa policajtovi ...

a)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak mu nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný ...
b)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo ak sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim ...
c)
služobného voľna bez nároku na služobný plat trvajúceho nepretržite aspoň jeden mesiac; to neplatí, ...
d)
dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, počas ktorej policajt nemá nárok ...
e)
neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jednu pätinu základného času služby v týždni ...
f)
prerušenia výkonu funkcie policajta podľa § 44 ods. 2.
(6)

Tú istú dobu možno započítať do doby započítateľnej odbornej praxe len raz.

(7)

Prídavok za výsluhu rokov vo vyššom pásme patrí policajtovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol ...

(8)

Započítanie započítateľnej odbornej praxe vykoná nadriadený pri prijatí do služobného pomeru na základe ...

§ 87 - Hodnostný príplatok
(1)

Policajtom okrem príslušníkov Policajného zboru patrí hodnostný príplatok v týchto sumách:

Hodnosť eur mesačne strážmajster 81,50 nadstrážmajster 88 podpráporčík – podporučík 98 ...

(2)

Príslušníkom Policajného zboru patrí hodnostný príplatok v týchto sumách:

Hodnosť eur mesačne strážmajster 2 nadstrážmajster 8,50 podpráporčík – podporučík 18,50 ...

(3)

Hodnostný príplatok podľa odsekov 1 a 2 patrí aj policajtovi, ktorý vykonáva štátnu službu v zahraničí. ...

(4)

Policajtovi patrí hodnostný príplatok, ktorý mu bol priznaný v práporčíckej hodnosti, aj v prípade jeho ...

§ 88 - Osobitný príplatok
(1)

Policajtovi, okrem príslušníka Policajného zboru, patrí osobitný príplatok vo výške 33,50 eura až 498 ...

(2)

V ustanovenej výške osobitného príplatku podľa odseku 1 sa zhodnocuje aj vykonávanie činností, ktoré ...

§ 88a - Rizikový príplatok

Príslušníkovi Policajného zboru možno priznať rizikový príplatok do výšky 232,50 eura mesačne. Rizikový ...

§ 89 - Príplatok za riadenie
(1)

Policajtovi v stálej štátnej službe, ktorý vykonáva riadiacu funkciu, patrí príplatok za riadenie v ...

(2)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov smerom nahor.

(3)

Ak príslušník Policajného zboru má priznaný príplatok za riadenie, v tomto príplatku je zohľadnený aj ...

§ 90 - Príplatok za zastupovanie alebo za výkon dočasne neobsadenej riadiacej funkcie
(1)

Policajtovi poverenému zastupovaním iného policajta v riadiacej funkcii alebo policajtovi poverenému ...

(2)

Ak bol policajt, ktorému patrí príplatok za riadenie, poverený zastupovaním nadriadeného vo vyššom stupni ...

(3)

Ak príslušník Policajného zboru má priznaný príplatok za zastupovanie alebo za výkon dočasne neobsadenej ...

§ 91 - Osobný príplatok
(1)

Policajtovi v stálej štátnej službe, okrem príslušníka Policajného zboru v stálej štátnej službe, s prihliadnutím ...

a)
vo výkone do výšky 100 %,
b)
mimo výkonu do výšky 70 %

súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov.

(2)

Príslušníkovi Policajného zboru v stálej štátnej službe s prihliadnutím na množstvo a kvalitu plnenia ...

(3)

Policajtovi v stálej štátnej službe zaradenému podľa odseku 1 písm. b) možno v osobitných prípadoch ...

(4)

O priznaní, zvýšení, znížení alebo odňatí osobného príplatku podľa odsekov 1 a 2 rozhoduje príslušný ...

(5)

Osobný príplatok sa priznáva pevnou sumou do výšky ustanoveného limitu podľa odsekov 1 až 3 a zaokrúhľuje ...

§ 92 - Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí
(1)

Policajtovi patrí príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, ak ...

(2)

Príplatok patrí policajtovi v závislosti od zaradenia sťažujúceho a škodlivého vplyvu do I. alebo II. ...

(3)

Ak policajt z hľadiska nároku na poskytovanie príplatku vykonáva podľa odseku 1 rôzne činnosti zaradené ...

(4)

Rozhodujúce kritériá na zaradenie činnosti do príslušnej skupiny príplatkov a na určenie konkrétnej ...

a)
charakter činnosti a použité postupy,
b)
fyzikálne, chemické, toxikologické a biologické vlastnosti škodlivých faktorov prostredia a postupov, ...
c)
vznikajúce a pôsobiace škodliviny, najmä druh, množstvo, vplyv na ľudský organizmus,
d)
dĺžka doby, počas ktorej je policajt vystavený pôsobeniu sťažujúcich a zdraviu škodlivých vplyvov,
e)
výskyt poškodenia zdravia a chorôb z povolania v súvislosti s výkonom činnosti,
f)
porovnávanie zistených hodnôt faktorov rozhodujúcich o stupni obťažnosti alebo škodlivosti pre zdravie ...
(5)

Pri hodnotení miery sťažujúcich a škodlivých vplyvov sa prihliada na obvyklé podmienky na služobnom ...

(6)

Ak sa výskytnú ďalšie sťažujúce a škodlivé vplyvy alebo činnosti, pri ktorých výkone treba poskytovať ...

(7)

Policajtovi za výkon činnosti pri použití dýchacieho izolačného prístroja alebo pri činnosti pod vodou, ...

(8)

Policajtovi za výkon činnosti s výbušninami pod vodou patrí príplatok vo výške 2 eurá za každú hodinu ...

(9)

Policajtovi za výkon činnosti vo výške 10 m a viac nad zemou na nezabezpečených pracoviskách patrí príplatok ...

§ 93 - Príplatok za prípravu policajta čakateľa
(1)

Za prípravu policajta čakateľa patrí školiteľovi príplatok vo výške 33,50 eura mesačne; ak školiteľ ...

(2)

Príplatok za prípravu policajta čakateľa sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov smerom nahor.

(3)

Príplatok za prípravu policajta čakateľa nepatrí príslušníkovi Policajného zboru.

§ 93a - Jazykový príplatok

Príslušníkovi Policajného zboru, ktorý je ustanovený do funkcie, na ktorej výkon sa podľa opisu funkčnej ...

§ 94 - Príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa alebo služobného koňa

Policajtovi, ktorý má do osobnej starostlivosti prideleného služobného psa alebo služobného koňa, patrí ...

§ 95 - Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného cestného vozidla alebo služobného motorového člna
(1)

Ak má vodič referent alebo vodič referent špecialista pridelený do trvalej starostlivosti osobný automobil, ...

(2)

Ak má vodič referent pridelený do trvalej starostlivosti motocykel, služobný motorový čln alebo príves ...

(3)

Ak má vodič referent pridelené do trvalej starostlivosti ostatné služobné cestné vozidlá, patrí mu príplatok ...

(4)

Ak vodič referent špecialista skutočne jazdí so

a)
špeciálnou zásahovou automobilovou technikou,
b)
služobným cestným vozidlom vybaveným typickým zvukovým znamením alebo svetelným znamením alebo
c)
služobným cestným vozidlom zabezpečujúcim prepravu alebo sprievod určených osôb,

patrí mu príplatok do výšky 20 eur mesačne.

(5)

Ak vodič referent alebo vodič referent špecialista skutočne jazdí služobným cestným vozidlom alebo motorovým ...

(6)

Ak má vodič referent špecialista priznaný príplatok podľa odseku 4, príplatok podľa odseku 5 mu nepatrí. ...

§ 96 - Príplatok za výkon potápačskej činnosti

Policajtovi, ktorý má kvalifikáciu potápača a je ustanovený do funkcie, s ktorou je spojený výkon potápačskej ...

a)

33,50 eura mesačne, ak získal kvalifikačný stupeň A,

b)

27 eur mesačne, ak získal kvalifikačný stupeň B,

c)

23,50 eura mesačne, ak získal kvalifikačný stupeň C.

§ 97 - Príplatok za nerovnomernosť času služby
(1)

Policajtovi, ktorý má základný čas služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne počas celého kalendárneho ...

(2)

Minister môže určiť, ktorému ďalšiemu policajtovi so základným časom služby v týždni rozvrhnutým nerovnomerne ...

(3)

Policajtovi, ktorý nemá priznaný príplatok podľa odseku 1 alebo 2 a charakter jeho služobnej činnosti ...

§ 98 - Príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni
(1)

Ak policajt, okrem príslušníka Policajného zboru, vykonáva štátnu službu nad základný čas služby v týždni, ...

(2)

Ak príslušník Policajného zboru vykonáva štátnu službu nad základný čas služby v týždni, patrí mu za ...

(3)

Príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni podľa odsekov 1 a 2 nepatrí v prípade, ...

(4)

Ak sa štátna služba nad základný čas služby v týždni vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, ...

§ 99 - Príplatok za štátnu službu v noci

Za hodinu štátnej služby v noci patrí policajtovi, okrem príslušníka Policajného zboru, príplatok v ...

§ 99a - Príplatok členom posádok lietadiel a vrtuľníkov
(1)

Príslušníkovi Policajného zboru ustanovenému do funkcie člena posádky lietadla alebo vrtuľníka v závislosti ...

(2)

Členom letovej posádky sa na účely príplatku podľa odseku 1 rozumie veliteľ lietadla, pilot, palubný ...

(3)

Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

§ 100 - Príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu

Za hodinu štátnej služby v sobotu a v nedeľu patrí policajtovi, okrem príslušníka Policajného zboru, ...

§ 101 - Príplatok za štátnu službu vo sviatok

Za hodinu štátnej služby vo sviatok patrí policajtovi, okrem príslušníka Policajného zboru, príplatok ...

§ 102 - Ďalší služobný plat
(1)

Policajtovi, okrem príslušníka Policajného zboru, patrí ďalší služobný plat v každom polroku kalendárneho ...

(2)

Na účely poskytnutia ďalšieho služobného platu sa za trvanie služobného pomeru nepovažuje čas

a)
materskej a rodičovskej dovolenky,
b)
služobného voľna bez nároku na služobný plat,
c)
prerušenia výkonu funkcie,
d)
vykonávania funkcie národného experta Slovenskej republiky v inštitúcii Európskej únie.
(3)

Nárok na ďalší služobný plat v prvom polroku nevznikne policajtovi, ktorého služobný pomer sa skončí ...

(4)

Nárok na ďalší služobný plat v danom polroku nevznikne policajtovi,

a)
ktorému bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie uvedené v § 53 ods. 1 písm. c) až e),
b)
ktorého služobný pomer sa skončil prepustením podľa § 192 ods. 1 písm. d) až g) alebo ktorému z tých ...
c)
ktorý podľa záveru služobného hodnotenia je nespôsobilý vykonávať zastávanú funkciu a je spôsobilý vykonávať ...
d)
ktorý bol vo väzbe, ak v danom polroku trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným ...
e)
ktorý bol uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne neschopného a
1.
nevznikol mu nárok na náhradu služobného platu10) alebo
2.
ktorý počas dočasnej neschopnosti porušil liečebný režim,
f)
ktorý mal neospravedlnenú neprítomnosť vo výkone štátnej služby, ak trvala aspoň jednu pätinu základného ...
g)
ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, ak policajtovi nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol ...
(5)

Ďalší služobný plat zodpovedá sume rovnajúcej sa poslednému služobnému platu priznanému policajtovi, ...

(6)

Ďalší služobný plat za prvý polrok kalendárneho roku je splatný spolu so služobným príjmom za mesiac ...

(7)

Ak policajtovi vznikne nárok na výplatu ďalšieho služobného platu v druhom polroku kalendárneho roku ...

§ 102a - Odmena
(1)

Policajtovi možno udeliť odmenu za

a)
kvalitné plnenie úloh a za vykonanie služobných úloh nad rozsah zverených činností,
b)
splnenie mimoriadnej služobnej úlohy alebo významnej služobnej úlohy, alebo vopred určenej služobnej ...
(2)

Policajtovi možno udeliť odmenu za dlhodobé dosahovanie veľmi dobrých výsledkov vo výkone štátnej služby ...

a)
dosiahnutí 50 rokov veku,
b)
prvom skončení služobného pomeru po splnení nároku na starobný dôchodok40b) alebo na výsluhový dôchodok,40a) ...
c)
prvom skončení služobného pomeru po splnení podmienok nároku na invalidný dôchodok40b) alebo na invalidný ...
§ 102b - Príplatok zdravotníckym pracovníkom
(1)

Policajtovi, ktorý je zdravotníckym pracovníkom,22) možno priznať príplatok až do výšky 50 % súčtu funkčného ...

(2)

Príplatok podľa odseku 1 určuje minister v závislosti od stupňa zodpovednosti za zdravotný stav policajtov, ...

(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 102c - Príplatok za výkon činnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti
(1)

Policajtovi, ktorý vykonáva osobitne významné úlohy alebo mimoriadne náročné činnosti v oblasti kybernetickej ...

(2)

Príplatok podľa odseku 1 určuje minister v závislosti od náročnosti, zodpovednosti a rozsahu činností ...

(3)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 103 - Peňažná náhrada za služobnú pohotovosť
(1)

Ak je policajtovi, okrem príslušníka Policajného zboru, nariadená služobná pohotovosť podľa § 69, patrí ...

a)
50 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 100 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť ...
b)
15 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 25 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť ...
c)
5 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 10 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť ...
(2)

Ak je príslušníkovi Policajného zboru nariadená služobná pohotovosť podľa § 69, patrí mu za každú hodinu ...

a)
0,60 % priznaného funkčného platu podľa § 84 ods. 2 písm. a), ak ide o pohotovosť vykonávanú v mieste ...
b)
0,15 % priznaného funkčného platu podľa § 84 ods. 2 písm. a), ak ide o pohotovosť vykonávanú v mieste ...
c)
0,10 % priznaného funkčného platu podľa § 84 ods. 2 písm. a), ak ide o pohotovosť vykonávanú s možnosťou ...
(3)

Peňažná náhrada za služobnú pohotovosť podľa odsekov 1 a 2 nepatrí, ak policajt v čase služobnej pohotovosti ...

§ 103a - Služobný príjem kadeta

Kadetovi patrí služobný príjem vo výške minimálnej mzdy.11)

§ 104 - Služobný príjem v prípravnej štátnej službe
(1)

Policajtovi v prípravnej štátnej službe, okrem príslušníka Policajného zboru v prípravnej štátnej službe, ...

(2)

Príslušníkovi Policajného zboru v prípravnej štátnej službe patrí služobný príjem ako príslušníkovi ...

(3)

Policajtovi v prípravnej štátnej službe počas skúšobnej doby osobný príplatok nepatrí.

(4)

V prípravnej štátnej službe počas doby denného štúdia na získanie základného policajného vzdelania sa ...

(5)

V služobnom príjme príslušníka Policajného zboru v prípravnej štátnej službe počas doby denného štúdia ...

(6)

Funkčný plat podľa odseku 4 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov smerom nahor.

§ 105 - Služobný príjem v dočasnej štátnej službe
(1)

Policajtovi v dočasnej štátnej službe, okrem príslušníka Policajného zboru v dočasnej štátnej službe, ...

(2)

Príslušníkovi Policajného zboru v dočasnej štátnej službe patrí služobný príjem ako príslušníkovi Policajného ...

(3)

Policajtovi v dočasnej štátnej službe počas skúšobnej doby osobný príplatok nepatrí.

§ 106 - Splatnosť služobného príjmu
(1)

Služobný príjem je splatný pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. ...

(2)

Služobný príjem, ktorý patrí policajtovi v roku 1998, je za mesiac

a)
apríl splatný 17. apríla 1998,
b)
máj splatný 21. mája 1998,
c)
jún splatný 24. júna 1998,
d)
júl splatný 28. júla 1998,
e)
august splatný 31. augusta 1998,
f)
september splatný 5. októbra 1998,
g)
október splatný 9. novembra 1998,
h)
november splatný 14. decembra 1998,
i)
december splatný 15. januára 1999.
(3)

Služobný príjem splatný v priebehu dovolenky musí sa na žiadosť policajta vyplatiť najskôr dva dni pred ...

(4)

Pri skončení štátnej služby vyplatí služobný úrad policajtovi služobný príjem splatný za mesačné obdobie ...

§ 107 - Výplata služobného príjmu
(1)

Služobný príjem sa policajtovi vypláca v eurách; v cudzej mene možno služobný príjem vyplácať iba za ...

(2)

Služobný príjem sa vypláca policajtovi v priebehu denného služobného času v mieste výkonu štátnej služby. ...

(3)

Na písomnú žiadosť policajta je služobný úrad povinný pri výplate služobného príjmu alebo iných peňažných ...

(4)

Pri vyúčtovaní služobného príjmu je služobný úrad povinný vydať policajtovi doklad obsahujúci údaje ...

(5)

Policajt môže na prevzatie služobného príjmu písomne splnomocniť inú osobu.

(6)

V Slovenskej informačnej službe sa ustanovenie odseku 3 neuplatňuje.

§ 108 - Zrážky zo služobného príjmu

Zrážky zo služobného príjmu možno vykonať iba na základe dohody o zrážkach zo služobného príjmu; inak ...

a)

preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov fyzických osôb,23)

b)

preddavok na služobný príjem, ktorý je policajt povinný vrátiť, pretože neboli splnené podmienky na ...

c)

sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeného súdom alebo orgánom štátnej správy, alebo orgánom splnomocneným ...

d)

sumy prepadajúce štátu v dôsledku peňažného trestu, pokuty alebo náhrady uložené policajtovi vykonateľným ...

e)

neoprávnene prijaté sumy dávok základného sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia policajtov, ...

f)

služobný plat alebo o jeho časť za dovolenku, na ktorú policajt stratil nárok alebo na ktorú mu nárok ...

g)

nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,

h)

neoprávnene prijatú podporu v nezamestnanosti evidovaných nezamestnaných alebo o podporu v nezamestnanosti ...

i)

poistné na zdravotné poistenie a poistné na sociálne zabezpečenie; u policajtov, ktorí nesplnili podmienky ...

§ 109 - Služobný príjem počas vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí alebo pri vyslaní na denné štúdium ...
(1)

Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí alebo ktorý bol vyslaný na denné štúdium ...

(2)

Príplatky policajta, okrem príslušníka Policajného zboru, podľa § 84 ods. 1 písm. n) až r), ďalší služobný ...

(3)

Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí alebo ktorý je vyslaný na denné štúdium ...

(4)

Služobným platom na účely

a)
§ 35 ods. 10, § 43 ods. 5 písm. a) až c), § 46 ods. 3, § 75 ods. 2, § 80 až 82 je služobný príjem podľa ...
b)
príplatkov policajta, okrem príslušníka Policajného zboru, podľa § 98, 99, 100 a 101 a peňažnej náhrady ...
c)
príplatku príslušníka Policajného zboru podľa § 98 a peňažnej náhrady za služobnú pohotovosť podľa § ...
(5)

Objektivizovaný platový koeficient sa vypočíta ako súčin platového koeficientu25) a súčinov podielov ...

(6)

Služobný úrad môže poskytnúť policajtovi na jeho písomnú žiadosť preddavok na zahraničný plat. Poskytnutý ...

(7)

Policajtovi podľa odseku 1 patrí zahraničný plat vo výške zodpovedajúcej odslúženému času, ak tento ...

(8)

Ustanovenie odseku 1 neplatí pre policajta, u ktorého vykonávanie štátnej služby v zahraničí alebo vyslanie ...

(9)

Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v medzinárodných misiách ...

(10)

Zahraničný príspevok podľa odseku 9 patrí policajtovi dňom vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí ...

(11)

Zahraničný príspevok podľa odseku 9 nepatrí policajtovi za čas, za ktorý mu nepatrí služobný príjem ...

(12)

Zahraničný plat sa vypláca v zahraničí prostredníctvom účtu vo vopred dohodnutom peňažnom ústave v krajine ...

(13)

Policajtovi vyslanému na denné štúdium v zahraničí sa služobný plat počas čerpania riadnej dovolenky ...

Náhrada výdavkov

§ 110
(1)

Policajtovi patrí náhrada výdavkov, ktoré mu vzniknú pri plnení služobných úloh.

(2)

Náhradou výdavkov podľa odseku 1 sa rozumie náhrada výdavkov pri výkone štátnej služby v zahraničí, ...

(3)

Policajtovi nepatrí náhrada výdavkov podľa tohto zákona, ak mu je preukázane poskytnutá inou fyzickou ...

(4)

Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, okrem policajta vyslaného na denné ...

(5)

Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii alebo na ochranu ...

(6)

Na policajta vyslaného na plnenie úloh v misii alebo na ochranu zastupiteľského úradu sa nevzťahujú ...

(7)

Ak policajtovi vyslanému na plnenie úloh v misii alebo na ochranu zastupiteľského úradu denné náhrady ...

§ 111
(1)

Policajtovi vyslanému na služobnú cestu patrí

a)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b)
náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
c)
stravné,
d)
náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
e)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny do miesta trvalého pobytu alebo ...
(2)

V prípade povolania policajta do služobnej pohotovosti z miesta pobytu do miesta výkonu štátnej služby, ...

a)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b)
stravné za čas prepravy, ak trvala dlhšie ako päť hodín,
c)
náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.
(3)

Na účely tohto zákona sa cesty policajta, ktoré súvisia s výkonom štátnej služby, vykonávané v mieste ...

§ 112 - Stravné
(1)

Policajtovi patrí stravné v sume podľa osobitného predpisu26) za každý kalendárny deň služobnej cesty ...

a)
5 až 12 hodín,
b)
nad 12 hodín až 18 hodín,
c)
nad 18 hodín.
(2)

Ak nadriadený vyslaním na služobnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín, neumožní policajtovi stravovať ...

(3)

Ak policajt vykoná počas dvoch kalendárnych dní služobnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom dni ...

(4)

Ak má policajt na služobnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, stravné ...

(5)

Ak je pri služobnej ceste v účtovnom doklade preukázané poskytnutie raňajok, nadriadený poskytne policajtovi ...

a)
preukázanú sumu za raňajky alebo
b)
25 %, ak preukázaná suma za raňajky je vyššia ako 25 % zo stravného podľa odseku 1 alebo ak suma výdavku ...
§ 113 - Náhrady výdavkov pri prijatí alebo pri preložení na inú funkciu
(1)

Policajtovi, ktorý je preložený na inú funkciu podľa § 35 ods. 1 písm. a) alebo b) do iného miesta výkonu ...

(2)

Policajtovi, ktorý je preložený na inú funkciu podľa § 35 ods. 1 písm. a) do iného miesta výkonu štátnej ...

(3)

Nadriadený môže na základe žiadosti policajta, ktorý v dôsledku prijatia do služobného pomeru alebo ...

(4)

Ak je podľa posúdenia nadriadeného možný denný návrat policajta do miesta trvalého pobytu, možno namiesto ...

(5)

Náhrady podľa odsekov 1 až 3 nepatria policajtovi, ktorý odmietol výmenu alebo pridelenie bytu v mieste ...

§ 114 - Náhrady pri presťahovaní
(1)

Policajtovi, ktorý spĺňa podmienky preloženia na inú funkciu podľa § 35 ods. 1 písm. a) alebo b) a presťahuje ...

a)
náhrada preukázaných výdavkov za prepravu bytového zariadenia a zvrškov policajta a členov jeho rodiny, ...
b)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cestu policajta a členov jeho rodiny z doterajšieho miesta ...
c)
náhrada nevyhnutne potrebných preukázaných výdavkov spojených s maľovaním a úpravou bytu, najviac však ...
1.
za každú obytnú miestnosť (izbu) 43,16 eura,
2.
za kuchyňu 43,16 eura,
3.
za úplné príslušenstvo 43,16 eura,
4.
za neúplné (spoločné) príslušenstvo 21,58 eura.
(2)

Náhrada podľa odseku 1 písm. c) sa znižuje o polovicu, ak sa policajt presťahuje do bytu v novostavbe ...

(3)

Ak ide o presťahovanie policajta, ktorý spĺňa podmienky odseku 1, do vlastného rodinného domu, služobného ...

§ 115 - Náhrada výdavkov za používanie cestných vozidiel pri služobných cestách
(1)

Ak sa nadriadený s policajtom písomne dohodne, že sa pri služobnej ceste použije iné cestné vozidlo ...

(2)

Náhrada výdavkov za pohonné látky policajtovi patrí v rozsahu uvedenom v osobitnom predpise.28)

(3)

Nadriadený môže s policajtom písomne dohodnúť poskytovanie náhrady za použitie cestného vozidla vo výške ...

Náhrady cestovných výdavkov do škôl a kurzov

§ 116
(1)

Policajtovi, ktorý študuje na škole alebo v kurze mimo miesta výkonu štátnej služby, patrí za dni cesty ...

(2)

Policajtovi študujúcemu na strednej odbornej škole a v kurze, ktorý bol na štúdium povolaný alebo vyslaný, ...

(3)

Počas pobytu v mieste školy alebo kurzu patrí policajtovi, ktorý žije odlúčene od svojej rodiny, náhrada ...

(4)

Náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny patrí policajtovi až do výšky preukázaných cestovných ...

(5)

Policajtovi študujúcemu na škole, ktorý bol vyslaný na plnenie úloh Policajného zboru do iného miesta ...

§ 117
(1)

Policajtovi študujúcemu pri výkone štátnej služby mimo miesta výkonu štátnej služby na vykonanie skúšok ...

(2)

Pri opravných skúškach policajtovi nepatrí náhrada podľa odseku 1.

§ 118 - Náhrady výdavkov pri preventívnej rehabilitácii
(1)

Pri preventívnej rehabilitácii vykonávanej formou liečebno-preventívnej starostlivosti patrí policajtovi ...

(2)

Pri preventívnej rehabilitácii vykonávanej formou výkonu práce mimo miesta výkonu štátnej služby alebo ...

(3)

Pri individuálnej preventívnej rehabilitácii vykonávanej formou výkonu práce policajtovi nepatria náhrady ...

§ 119 - Náhrada výdavkov pri zahraničných služobných cestách a pri cestách do škôl a kurzov v zahraničí

Pri poskytovaní náhrad výdavkov pri zahraničnej služobnej ceste podľa § 37 ods. 6 sa postupuje podľa ...

§ 120 - Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Policajtovi pri zahraničnej služobnej ceste patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných ...

§ 120a - Náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie

Policajtovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú služobnú cestu do tropických oblastí alebo do inak zdravotne ...

§ 121 - Náhrada výdavkov za cestu na návštevu rodiny

Ak sa policajt s nadriadeným, ktorý ho vyslal na zahraničnú služobnú cestu, písomne dohodne na návšteve ...

§ 122 - Stravné pri zahraničnej služobnej ceste
(1)

Policajtovi patrí stravné v eurách alebo cudzej mene v sume podľa osobitného predpisu29) za každý kalendárny ...

a)
do 6 hodín vrátane,
b)
nad 6 hodín až 12 hodín,
c)
nad 12 hodín.
(2)

Ak zahraničná služobná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni

a)
do 6 hodín vrátane, patrí policajtovi stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného,
b)
nad 6 hodín až 12 hodín, patrí policajtovi stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného,
c)
nad 12 hodín, patrí policajtovi stravné v sume základnej sadzby stravného.
(3)

Ak policajt vykoná počas kalendárneho dňa viac zahraničných služobných ciest, z ktorých každá trvá do ...

(4)

Stravné v eurách alebo cudzej mene sa poskytne policajtovi v mene a výške stravného ustanoveného pre ...

(5)

Ak má policajt na zahraničnej služobnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, ...

(6)

Ak je pri zahraničnej služobnej ceste v doklade o ubytovaní preukázané poskytnutie raňajok, nadriadený ...

a)
preukázanú sumu za poskytnuté raňajky alebo
b)
25 %, ak preukázaná suma výdavku za poskytnuté raňajky je vyššia ako 25 % zo stravného určeného podľa ...
§ 123 - Vreckové

Služobný úrad môže poskytnúť policajtovi pri zahraničnej služobnej ceste vreckové v eurách alebo v cudzej ...

§ 124 - Náhrada výdavkov za pohonné látky

Pri poskytovaní náhrady za používanie cestných vozidiel podľa § 115 patrí policajtovi pri zahraničnej ...

§ 125 - Vylúčenie súbehu náhrad
(1)

Pri zahraničnej služobnej ceste patrí policajtovi za dobu služobnej cesty na území Slovenskej republiky ...

(2)

Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína a končí na území Slovenskej republiky, je rozhodnou ...

(3)

Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína a končí v zahraničí, sú na vznik nároku na náhrady ...

(4)

Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína na území Slovenskej republiky a končí sa v zahraničí, ...

§ 126 - Zahraničné služobné cesty vykonávané na základe dohody o vzájomnej výmene policajtov
(1)

Ak je zahraničná služobná cesta vykonávaná na základe dohody o vzájomnej výmene policajtov, môže nadriadený ...

(2)

Cestovné výdavky za cesty z miesta výkonu štátnej služby policajta do sídla zmluvnej strany v zahraničí ...

(3)

Nadriadený môže dohodnúť so zmluvnou stranou v zahraničí, ku ktorej je policajt vysielaný, výšku stravného ...

§ 127 - Náhrady cestovných výdavkov pri vysielaní policajta na štúdium do škôl a kurzov v zahraničí
(1)

Policajtovi vyslanému na štúdium do školy alebo do kurzu v zahraničí patria náhrady ako pri zahraničnej ...

(2)

Policajtovi študujúcemu na škole alebo v kurze v zahraničí, ktoré trvajú menej ako desať mesiacov, nepatrí ...

(3)

Policajtovi študujúcemu na škole alebo v kurze v zahraničí, ktoré trvajú viac ako desať mesiacov, počas ...

(4)

V prípade udelenia dovolenky alebo služobného voľna z dôvodu návštevy vážne chorého člena rodiny alebo ...

§ 128 - Náhrada cestovných výdavkov a stravného poskytovaného policajtovi v eurách alebo cudzej mene v súvislosti ...
(1)

Policajtovi, ktorý vykonáva štátnu službu na území cudzieho štátu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou ...

a)
5 % zo základnej sadzby stravného ustanoveného osobitným predpisom,29) ak výkon štátnej služby trvá ...
b)
15 % zo základnej sadzby stravného ustanoveného osobitným predpisom,29) ak výkon štátnej služby trvá ...
c)
25 % zo základnej sadzby stravného ustanoveného osobitným predpisom,29) ak výkon štátnej služby trvá ...
(2)

Do doby výkonu štátnej služby sa spočítajú hodiny strávené na území cudzieho štátu. Podľa počtu hodín ...

§ 129 - Naturálne náležitosti
(1)

Policajt má nárok na bezplatné poskytovanie služobnej rovnošaty a jej súčastí, osobných ochranných pracovných ...

(2)

Pri vzniku služobného pomeru policajtovi patria tieto naturálne náležitosti:

a)
služobná rovnošata a jej súčasti, ak vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate,
b)
peňažný príspevok vo výške 60 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí na zaobstaranie občianskeho ...
c)
služobná rovnošata a jej súčasti a peňažný príspevok vo výške 30 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej ...
d)
peňažný príspevok vo výške 40 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí na zaobstaranie občianskeho ...
e)
osobné ochranné pracovné prostriedky a ďalší materiál nevyhnutný na výkon štátnej služby.
(3)

Policajtke, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, patrí k služobnej rovnošate a jej súčastiam ...

(4)

Policajtke, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate striedavo s občianskym odevom, patrí ...

(5)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí policajtovi a policajtke na obnovu naturálnych náležitostí ...

a)
peňažný príspevok vo výške 40 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí, a ak ide o príslušníka Policajného ...
b)
peňažný príspevok vo výške 15 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí, ak pri výkone štátnej služby ...
(6)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí policajtovi, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnej ...

(7)

Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí policajtke, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej ...

(8)

Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí, ustanoví všeobecne ...

(9)

Výplata peňažného príspevku na zaobstaranie a obnovu priznaných naturálnych náležitostí sa vykonáva ...

(10)

Náhrada formou nepeňažného plnenia sa policajtovi a policajtke preplatí najviac do výšky 40 % hodnoty ...

a)
pri skončení služobného pomeru,
b)
za dobu, počas ktorej im bolo nariadené alebo povolené nadriadeným používať počas služby na prechodné ...
c)
policajtke počas tehotenstva, počas ktorého používala občiansky odev,
d)
pri nástupe na rodičovskú dovolenku,
e)
pri zaradení do zálohy podľa § 40 ods. 3 písm. a) až c),
f)
ak vykonáva štátnu službu v občianskom odeve, v služobnej rovnošate striedavo s občianskym odevom alebo ...
(11)

Naturálne náležitosti a peňažný príspevok nepatria policajtovi za dobu, ktorá sa nezapočítava do doby ...

(12)

Naturálne náležitosti a peňažný príspevok na naturálne náležitosti nepodliehajú dani z príjmu zo závislej ...

(13)

Na príslušníkov informačnej služby a príslušníkov bezpečnostného úradu sa vzťahujú ustanovenia odseku ...

Spoločné ustanovenia

§ 130
(1)

Ak priznanie platových náležitostí a ďalších náležitostí je podmienené vykonávaním štátnej služby, za ...

a)
čerpania dovolenky, dodatkovej dovolenky, prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti alebo preventívnej ...
b)
keď policajt nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý deň výkonu ...
c)
náhradného voľna za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,
d)
služobného voľna pre prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu, ak policajtovi nebola poskytnutá ...
e)
služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe,
f)
služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe v súvislosti so štúdiom pri výkone štátnej ...
g)
prehlbovania kvalifikácie,
h)
prestávky v službe,
i)
prestávky na dojčenie,
j)
služobnej cesty strávený inak ako plnením služobných úloh, ktorý spadá do základného času služby policajta ...
(2)

Príslušnou časťou služobného platu na účely tohto zákona pri 40-hodinovom základnom čase služby v týždni ...

(3)

Miesto výkonu štátnej služby je miesto (obec), kde je policajt zaradený do výkonu štátnej služby. Pre ...

(4)

Miesto pobytu je miesto trvalého pobytu, miesto prechodného pobytu alebo medzi nadriadeným a policajtom ...

(5)

Rodinou policajta je manžel alebo manželka a deti odkázané výživou na policajta podľa osobitného predpisu.23) ...

(6)

Ženatý policajt je tiež slobodný, rozvedený alebo ovdovený policajt, ktorý žije v domácnosti s niektorým ...

(7)

Ak policajtovi vznikne nárok na stravné z viacerých dôvodov, patrí mu len jedno stravné, ktoré je pre ...

§ 131

Tam, kde tento zákon požaduje preukázanie výdavkov a policajt ich nepreukáže z dôvodu straty dokladov, ...

§ 132
(1)

Ak policajt požiada o poskytnutie preddavku na náhrady podľa § 111, je nadriadený povinný poskytnúť ...

(2)

Nadriadený je povinný poskytnúť policajtovi pri zahraničnej služobnej ceste preddavok primerane podľa ...

§ 133
(1)

Policajt je povinný do desiatich pracovných dní po skončení služobnej cesty predložiť nadriadenému písomné ...

(2)

Nadriadený je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie ...

(3)

Policajt je povinný vyúčtovanie stravného v eurách alebo cudzej mene za uplynulý mesiac predložiť nadriadenému ...

§ 134

Na zmenu osobného stavu policajta, ktorá je rozhodujúca pre nároky podľa tohto zákona, sa prihliadne ...

ŠIESTA ČASŤ

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI VÝKONE ŠTÁTNEJ SLUŽBY

Bezpečnosť a ochrana zdravia

§ 135
(1)

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia policajtov pri výkone štátnej služby zaisťuje služobný ...

(2)

Služobný úrad je povinný najmä

a)
vytvárať podmienky pre bezpečný a zdravie nepoškodzujúci výkon štátnej služby,
b)
riadiť, koordinovať a trvale zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia, technických zariadení a ...
c)
zisťovať a odstraňovať príčiny služobných úrazov a chorôb z povolania, evidovať ich, oznamovať ich príslušným ...
d)
priebežne vyhodnocovať nebezpečenstvá vyplývajúce z výkonu štátnej služby a na ich základe aktualizovať ...
e)
poskytovať podľa osobitného predpisu umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ako aj ochranné nápoje, ...
f)
umožňovať príslušným odborovým orgánom vykonávať kontrolu plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany ...
g)
oboznamovať policajtov s príslušnými právnymi predpismi, zásadami a novými poznatkami na zaistenie bezpečnosti ...
h)
zabezpečiť dodržiavanie právnych noriem o požiarnej ochrane, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy ...
i)
chrániť zdravie policajtov, aby nebolo ohrozované fajčením v priestoroch, kde sa vykonáva štátna služba. ...
§ 136 - Policajt je povinný dbať o svoju bezpečnosť a o svoje zdravie pri výkone štátnej služby. Ďalej je povinný ...
a)

dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a právne ...

b)

zúčastňovať sa na školeniach uskutočňovaných v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone ...

c)

bezodkladne oznamovať nadriadenému poruchy a nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a ochranu ...

d)

nepožívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, požívatiny a liečivá, ktoré obsahujú alkohol a iné ...

e)

podrobiť sa v súvislosti s výkonom štátnej služby dychovej skúške, prípadne aj vyšetreniu, ktoré nariadil ...

f)

používať pri výkone štátnej služby predpísané ochranné zariadenia a osobné ochranné služobné prostriedky, ...

g)

prísne dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii so zbraňami, pri práci s bojovou a inou technikou ...

§ 137

Príslušný odborový orgán má právo vykonávať kontrolu nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone ...

§ 138

Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a požiarnou ochranou vykonáva orgán dozoru služobného úradu podľa ...

§ 139

Všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri ...

§ 140

Náklady spojené so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a požiarnej ochrany ...

SIEDMA ČASŤ

STAROSTLIVOSŤ O POLICAJTOV

§ 141 - Podmienky výkonu štátnej služby
(1)

Nadriadený vytvára policajtovi podmienky na riadny a pokiaľ možno bezpečný výkon štátnej služby.

(2)

Nadriadený je povinný najmä

a)
oboznamovať policajtov s internými predpismi a informáciami potrebnými na riadny výkon štátnej služby, ...
b)
starať sa o získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie policajtov,
c)
zabezpečovať pre policajtov zdravotnú starostlivosť, zriaďovať a udržiavať zdravotnícke zariadenia,
d)
zriaďovať, udržiavať a zlepšovať sociálne zariadenia,
e)
starať sa o vzhľad, úpravu a zlepšovanie pracovísk,
f)
zabezpečovať ubytovanie policajtov,
g)
vytvárať podmienky na uspokojovanie kultúrnych, rekreačných a telovýchovných potrieb a záujmov policajtov, ...
h)
zabezpečiť policajtom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo v ...
i)
zabezpečovať stravovanie podľa písmena h) podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného ...
j)
prispievať na stravovanie podľa písmen h) a i) vo výške 65 % ceny teplého hlavného jedla, najviac však ...
k)
zabezpečiť vybavenie pracoviska, na ktorom sa vykonáva štátna služba v noci, prostriedkami na poskytnutie ...
(3)

Nadriadený môže poskytovať policajtovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 2 písm. j), iba ak ...

(4)

Ak nie je možné zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení ...

(5)

V kolektívnej zmluve možno

a)
upraviť podmienky, za ktorých bude nadriadený poskytovať policajtom stravovanie počas trvania prekážok ...
b)
rozšíriť okruh policajtov, ktorým nadriadený zabezpečí stravovanie.
§ 141a - Príspevok na bývanie
(1)

Policajtovi možno priznať príspevok na bývanie do výšky 232,36 eura mesačne, ak ďalej nie je ustanovené ...

(2)

Príspevok na bývanie určuje minister v závislosti od miesta výkonu štátnej služby, služobných činností, ...

(3)

Príspevok na bývanie nemožno priznať policajtovi,

a)
ktorému sa poskytujú náhrady výdavkov pri prijatí alebo preložení na inú funkciu podľa § 113,
b)
ktorý je zaradený do činnej zálohy z dôvodu vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí,
c)
ktorý je vyslaný na služobnú cestu alebo na zahraničnú služobnú cestu trvajúcu nepretržite aspoň po ...
(4)

Príspevok na bývanie nepatrí policajtovi počas doby dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, výkonu ...

(5)

Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby skončí, doplatí sa policajtovi za dobu dočasného pozbavenia ...

(6)

Ak trestné stíhanie bolo zastavené alebo ak sa skončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom, doplatí ...

(7)

Policajt, ktorý prestal spĺňať podmienky na priznanie príspevku na bývanie, je povinný bezodkladne oznámiť ...

§ 141b - Príspevok na rekreáciu

Policajtovi patrí príspevok na rekreáciu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.32b) ...

§ 141c - Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Policajtovi môže byť poskytnutý príspevok na športovú činnosť dieťaťa v rozsahu a za podmienok ustanovených ...

Získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie

§ 142
(1)

Služobný úrad v súlade s potrebami Policajného zboru je povinný starať sa o získavanie, zvyšovanie a ...

a)
zabezpečuje odborné vzdelávanie policajtov v školách (ďalej len „policajná škola") a ďalších vzdelávacích ...
b)
vysiela policajtov na odborné vzdelávanie do iných škôl alebo ďalších vzdelávacích ustanovizní.32a)
(2)

Odborné vzdelávanie umožňuje policajtovi získať, rozširovať, prehlbovať alebo obnovovať si vedomosti ...

(3)

Služobný úrad, ktorým je ministerstvo, na vykonávanie odborného vzdelávania policajtov podľa odseku ...

§ 142a
(1)

Za získavanie kvalifikácie na účely tohto zákona sa považuje odborné vzdelávanie policajtov, ktorého ...

(2)

Služobný úrad umožní policajtovi zaradenému v prípravnej štátnej službe získať policajné vzdelanie štúdiom ...

(3)

Služobný úrad môže umožniť získať policajné vzdelanie aj policajtovi zaradenému v dočasnej štátnej službe. ...

(4)

Za zvyšovanie kvalifikácie na účely tohto zákona sa považuje odborné vzdelávanie policajtov zamerané ...

a)
získanie potrebného stupňa vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania na výkon ...
b)
získanie policajného vzdelania na účely splnenia kvalifikačnej požiadavky špecializovaného policajného ...
c)
získanie špeciálnej odbornej spôsobilosti potrebnej podľa osobitných predpisov na výkon štátnej služby, ...
d)
rozšírenie si doterajšej kvalifikácie na výkon štátnej služby vo funkcii, na ktorú je policajt ustanovený. ...
(5)

Služobný úrad v súlade s potrebami Policajného zboru môže policajtovi na jeho žiadosť umožniť štúdiom ...

(6)

Štúdium policajta pri výkone štátnej služby na účel získania kvalifikácie alebo zvýšenia kvalifikácie, ...

§ 142b
(1)

Súhlas služobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýšením si kvalifikácie policajta sa udeľuje ...

(2)

Súhlas služobného úradu podľa odseku 1 umožňuje policajtovi počas štúdia pri výkone štátnej služby čerpať ...

(3)

Policajt, ktorému služobný úrad umožnil získať kvalifikáciu alebo zvýšiť si kvalifikáciu, je povinný ...

(4)

Čas určený na zotrvanie policajta v služobnom pomere podľa odseku 3 je pri dennej forme štúdia trojnásobkom ...

§ 142c
(1)

Za prehlbovanie kvalifikácie na účely tohto zákona sa považuje systematické odborné vzdelávanie policajtov, ...

(2)

Policajt si kvalifikáciu prehlbuje prostredníctvom odborných a iných kurzov, školení, seminárov, študijného ...

(3)

Služobný úrad v súlade s popisom služobnej činnosti policajta môže policajtovi uložiť povinnosť zúčastniť ...

(4)

Účasť policajta na prehlbovaní kvalifikácie sa považuje za činnosť vykonávanú v priamej súvislosti s ...

§ 143 - Úhrada nákladov na vzdelávanie
(1)

Policajt, ktorý nezotrval v služobnom pomere po čas ustanovený v § 142b ods. 4, je povinný uhradiť náklady ...

(2)

Do nákladov na vzdelávanie sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu

a)
vyplácaním služobného príjmu podľa § 84 ods. 1 a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa odseku ...
b)
poskytovaním služobného voľna s nárokom na služobný plat,
c)
poskytovaním náhrad cestovných výdavkov súvisiacich so štúdiom,
d)
úhradou poplatkov za štúdium, ak ich služobný úrad za policajta uhradil.
(3)

Výšku úhrady nákladov na vzdelávanie vypočítava a určuje služobný úrad podľa skutočných nákladov na ...

(4)

V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže služobný úrad znížiť alebo odpustiť úhradu nákladov na vzdelávanie ...

(5)

Povinnosť uhradiť náklady na vzdelávanie alebo ich zníženie alebo odpustenie sa vyhlasuje v rozhodnutí ...

(6)

O spôsobe úhrady nákladov na vzdelávanie v určenej výške sa môže policajt so služobným úradom dohodnúť. ...

(7)

Povinnosť uhradiť náklady na vzdelávanie nevznikne, ak sa služobný pomer skončil prepustením z dôvodu ...

(8)

Minister môže rozhodnúť, že policajt, ktorý je opätovne prijatý do služobného pomeru u tej zložky, ktorá ...

(9)

Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na policajta, ktorý náklady za vzdelanie už uhradil.

§ 144 - Úschova zvrškov

Služobný úrad je povinný zabezpečiť úschovu zvrškov a iných osobných predmetov, ktoré policajti obvykle ...

§ 145 - Zdravotná starostlivosť

Policajtom sa poskytuje

a)

zdravotná starostlivosť podľa osobitných predpisov,34)

b)

špecifická zdravotná starostlivosť.

Špecifická zdravotná starostlivosť

§ 145a
(1)

Špecifickou zdravotnou starostlivosťou na účely tohto zákona sa rozumie

a)
periodická preventívna lekárska prehliadka,
b)
mimoriadna preventívna lekárska prehliadka,
c)
zdravotná starostlivosť poskytovaná na žiadosť ministerstva pri služobnej príprave policajtov, zabezpečovaní ...
d)
lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k výkonu štátnej služby.34aa)
(2)

Periodická preventívna lekárska prehliadka sa vykonáva raz za rok, ak nejde o činnosť vyžadujúcu vykonávanie ...

(3)

Za periodickú preventívnu lekársku prehliadku sa považuje tiež lekárske vyšetrenie vykonané v zdravotníckom ...

(4)

Mimoriadna preventívna lekárska prehliadka sa vykonáva u policajtov, u ktorých to určí určený lekár ...

(5)

Špecifická zdravotná starostlivosť sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva ...

(6)

Rozsah periodickej preventívnej lekárskej prehliadky a mimoriadnej preventívnej lekárskej prehliadky ...

§ 145b

Náklady špecifickej zdravotnej starostlivosti nad rozsah uhrádzaný na základe verejného zdravotného ...

§ 146 - Preventívna rehabilitácia
(1)

Vymedzenému okruhu policajtov patrí na upevnenie ich telesného a duševného zdravia preventívna rehabilitácia ...

(2)

Preventívnu rehabilitáciu tvorí súbor liečebno-preventívnych, telovýchovno-športových a pracovných opatrení ...

(3)

Preventívna rehabilitácia sa vykonáva formou

a)
aktívneho odpočinku,
b)
liečebno-preventívnej starostlivosti,
c)
výkonu práce.
(4)

Preventívna rehabilitácia sa poskytuje

a)
policajtom, ktorí v kalendárnom roku dosiahli vek najmenej 35 rokov alebo vykonávali štátnu službu po ...
b)
pyrotechnikom, potápačom, letcom a palubnému personálu,
c)
policajtom, ktorí sa vrátili z pôsobenia v misii alebo z ochrany zastupiteľského úradu, najneskôr do ...
d)
ostatným policajtom s narušeným zdravotným stavom na základe rozhodnutia príslušnej lekárskej komisie. ...
(5)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytuje policajtom v prvom roku služobného pomeru, policajtom zaradeným ...

(6)

Preventívna rehabilitácia sa neposkytuje policajtovi v kalendárnom roku, v ktorom sa mu poskytla kúpeľná ...

(7)

Policajt je povinný nastúpiť na preventívnu rehabilitáciu v deň, v ktorý je na ňu vyslaný.

(8)

Náhradný termín na nástup preventívnej rehabilitácie sa môže určiť policajtovi, ktorý nemohol nastúpiť ...

(9)

Preventívna rehabilitácia podľa odseku 3 písm. a) a b) sa poskytuje v kúpeľnorehabilitačných ústavoch ...

(10)

Podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, vysielaní na preventívnu rehabilitáciu, riadení ...

Osobitné podmienky výkonu štátnej služby policajtiek

§ 147
(1)

Policajtka nesmie vykonávať štátnu službu, ktorá škodí jej zdraviu a organizmu.

(2)

Tehotná policajtka nesmie byť ustanovená alebo vymenovaná do funkcie, ani zaraďovaná na výkon štátnej ...

(3)

Činnosti zakázané všetkým policajtkám, tehotným policajtkám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode ...

§ 148
(1)

Tehotná policajtka a policajtka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok sa nesmie zaraďovať na výkon ...

(2)

Tehotná policajtka a policajtka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok sa nesmie vysielať na služobné ...

§ 149
(1)

Ak tehotná policajtka vykonáva štátnu službu, ktorej výkon sa tehotným policajtkám zakazuje alebo ktorý ...

(2)

Ak dočasná úprava podľa odseku 1 nie je možná, služobný úrad je povinný oslobodiť tehotnú policajtku ...

(3)

Ak policajtka dosahuje pri výkone štátnej služby z dôvodov uvedených v odseku 2 nižší služobný plat, ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode.

§ 150
(1)

Tehotnú policajtku a policajtku starajúcu sa o dieťa staršie ako jeden rok možno v čase, dokedy dieťa ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj pre osamelú policajtku starajúcu sa o dieťa mladšie ako 15 rokov.

§ 151
(1)

Nadriadený je povinný pri zaraďovaní do výkonu štátnej služby prihliadať aj na povinnosti policajtky ...

(2)

Nadriadený určí policajtke starajúcej sa o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo tehotnej policajtke na jej ...

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

§ 152
(1)

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí policajtke materská dovolenka po dobu ...

(2)

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne policajtke, policajtovi alebo policajtke a policajtovi, ...

(3)

Materskú dovolenku policajtka nastupuje spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ...

(4)

Ak policajtka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod nastal ...

(5)

 Materská dovolenka policajtky v súvislosti s pôrodom musí byť najmenej 14 týždňov a nesmie sa skončiť ...

(6)

Počas materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa odseku 1 zotrváva policajtka alebo policajt ...

(7)

Policajtka alebo policajt, ktorí boli zaradení do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej ...

(8)

Policajtka alebo policajt písomne oznámia nadriadenému najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný dátum ...

§ 153
(1)

Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj policajtka alebo policajt, ktorý prevzal na ...

(2)

Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje policajtke alebo policajtovi odo dňa prevzatia ...

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka v osobitných prípadoch

§ 154
(1)

Ak dieťa bolo zo zdravotných dôvodov umiestnené v dojčenskom ústave alebo v zariadení zdravotníckej ...

(2)

Policajtke alebo policajtovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa bolo z tohto ...

(3)

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí policajtke materská dovolenka po dobu 14 týždňov.

(4)

Ak dieťa zomrie v dobe, keď je policajtka na materskej dovolenke alebo policajtka a policajt na rodičovskej ...

§ 155

Ak policajtka alebo policajt požiada nadriadeného o poskytnutie dovolenky tak, aby nadväzovala bezprostredne ...

§ 156 - Prestávky na dojčenie
(1)

Policajtke, ktorá dojčí svoje dieťa, je nadriadený povinný poskytnúť okrem prestávok na jedenie a oddych ...

(2)

Policajtke, ktorá vykonáva štátnu službu po celý určený základný čas služby v týždni, patria na každé ...

(3)

Ak policajtka vykonáva štátnu službu s kratším časom služby v týždni, ale aspoň polovicu určeného základného ...

(4)

Prestávky na dojčenie sa započítavajú ako doba výkonu štátnej služby a patrí za ne služobný plat.

Spoločné ustanovenia

§ 157

Ustanovenia § 148, 150 a 151 sa vzťahujú aj na osamelých policajtov trvale sa starajúcich aspoň o jedno ...

§ 158

Osamelými sa rozumejú slobodné, ovdovené alebo rozvedené policajtky, slobodní, ovdovení alebo rozvedení ...

ÔSMA ČASŤ

NÁHRADA ŠKODY

§ 159 - Povinnosti služobného úradu a policajta
(1)

Služobný úrad je povinný zabezpečovať policajtom také podmienky, aby mohli riadne vykonávať štátnu službu ...

(2)

Policajt je povinný konať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku, ani k bezdôvodnému obohateniu. ...

Všeobecná zodpovednosť policajta

§ 160
(1)

Policajt zodpovedá služobnému úradu za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením svojich povinností ...

(2)

Predpokladom na vznik zodpovednosti policajta za škodu služobnému úradu je

a)
vznik škody,
b)
porušenie povinností pri plnení výkonu štátnej služby a plnení služobných úloh alebo v priamej súvislosti ...
c)
príčinná súvislosť medzi porušením povinností a vzniknutou škodou,
d)
zavinenie,
e)
právny vzťah policajta k služobnému úradu v súvislosti s výkonom štátnej služby.
§ 161

Policajt, ktorý v duševnej poruche spôsobí škodu, zodpovedá za ňu, len ak je schopný ovládnuť svoje ...

Zodpovednosť za nesplnenie povinností na odvrátenie škody

§ 162

Policajt, ktorý vedome nezakročil proti hroziacej škode, nesplnil si ohlasovaciu povinnosť alebo úmyselne ...

§ 163 - Policajt nezodpovedá za škodu,
a)

ktorá vyplýva z rizika riadneho výkonu štátnej služby,

b)

ktorú spôsobil pri odvracaní škody hroziacej na majetku alebo nebezpečenstva priamo hroziaceho životu ...

c)

ktorú spôsobil pri plnení rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu jeho nadriadeného v rozpore s právnym ...

Osobitná zodpovednosť

§ 164
(1)

Ak služobný úrad písomne zverí policajtovi hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, ...

(2)

Policajt sa zbaví zodpovednosti celkom alebo čiastočne, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo ...

(3)

Ak je policajt prevedený na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, preložený na inú funkciu ...

(4)

Zoznam funkcií a činností, pre ktoré sa vyžaduje písomné zverenie hotovosti, cenín, tovarov, zásob materiálu ...

§ 165

Policajt zodpovedá za stratu služobnej rovnošaty a jej súčastí, výzbroje a iných predmetov, ktoré mu ...

Rozsah a spôsob náhrady škody

§ 166
(1)

Policajt, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak ju na základe ...

(2)

Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti nesmie u policajta presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku ...

(3)

Obmedzenie podľa odseku 2 neplatí, ak škoda bola spôsobená

a)
na zverených hodnotách, ktoré je policajt povinný vyúčtovať, alebo stratou zverených predmetov, alebo ...
b)
pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
(4)

Ak škoda bola spôsobená úmyselne alebo podľa odseku 3 písm. b), možno požadovať aj náhradu inej škody. ...

§ 167
(1)

Ak škoda bola spôsobená aj služobným úradom, je policajt povinný nahradiť pomernú časť škody podľa miery ...

(2)

Ak za škodu zodpovedá niekoľko policajtov, každý z nich je povinný uhradiť pomernú časť škody podľa ...

§ 168

Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny tejto veci v čase jej poškodenia alebo straty.

§ 169
(1)

Ak škoda bola spôsobená z nedbanlivosti, náhradu škody možno určiť nižšou sumou, než je skutočná škoda, ...

(2)

Ak škodu z nedbanlivosti spôsobil vodič pri dopravnej nehode, možno v osobitne odôvodnených prípadoch ...

(3)

Pri určovaní výšky náhrady škody sa prihliada najmä na doterajšie plnenie služobných povinností policajta, ...

(4)

Náhradu škody nemožno znížiť, ak škoda bola spôsobená úmyselne alebo podľa § 166 ods. 3 písm. b).

§ 170
(1)

Služobný úrad je povinný vyžadovať od policajta náhradu škody, za ktorú policajt zodpovedá. O náhrade ...

(2)

Ak sa nadriadený a policajt dohodnú na náhrade škody, uzavrú o tom písomnú dohodu.

(3)

V prípade, že nedôjde k dohode, rozhodne o náhrade škody nadriadený.

(4)

Ak škoda bola spôsobená trestným činom, o povinnosti policajta uhradiť škodu rozhodne nadriadený, len ...

§ 171

Ak škodu spôsobil nadriadený sám alebo spoločne s podriadeným policajtom, výšku tejto náhrady určí vyšší ...

§ 172

Ak policajt uhradil aspoň 70 % určenej náhrady škody a ak preukáže v štátnej službe mimoriadne výsledky, ...

§ 173 - Všeobecná zodpovednosť služobného úradu
(1)

Ak bola policajtovi pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním spôsobená škoda porušením ...

(2)

Služobný úrad zodpovedá policajtovi tiež za škodu, ktorú mu spôsobil nadriadený porušením právnej povinnosti ...

(3)

Ak bolo policajtovi pri služobnom zákroku spôsobené poškodenie zdravia inou osobou, ktorej konanie smerovalo ...

(4)

V rovnakom rozsahu patrí náhrada za bolesť i policajtovi, ktorému bolo konaním inej osoby spôsobené ...

Zodpovednosť služobného úradu pri služobných úrazoch a chorobách z povolania

§ 174
(1)

Ak pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním došlo k poškodeniu zdravia policajta alebo ...

(2)

Ako služobný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý policajt utrpel pre výkon štátnej služby.

(3)

Za škodu spôsobenú policajtovi chorobou z povolania zodpovedá služobný úrad, ak v ňom policajt vykonával ...

(4)

Ako choroba z povolania sa odškodňuje aj choroba vzniknutá pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, ...

§ 175
(1)

Služobný úrad sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že

a)
škoda bola spôsobená tým, že policajt svojím zavinením porušil právne predpisy, rozkazy alebo pokyny ...
b)
škodu si spôsobil policajt požitím alkoholu alebo inej návykovej látky a služobný úrad nemohol škode ...

a že tieto skutočnosti boli jedinou príčinou škody.

(2)

Služobný úrad sa čiastočne zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že

a)
policajt porušil svojím zavinením ustanovenia právnych predpisov, rozkazy alebo pokyny na zaistenie ...
b)
jednou z príčin bolo požitie alkoholu alebo inej návykovej látky postihnutým policajtom,
c)
policajtovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania tak, že je zrejmé, ...
(3)

Ak sa služobný úrad zbaví zodpovednosti čiastočne, určí sa časť škody, ktorú znáša policajt, podľa miery ...

(4)

Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce z rizika výkonu štátnej ...

§ 176 - Služobný úrad sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak policajt utrpel služobný úraz
a)

pri služobnom zákroku,

b)

pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej na majetku, pokiaľ ...

Rozsah a spôsob náhrady škody

§ 177

Policajtovi, ktorý utrpel služobný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, je služobný ...

§ 185 - Zodpovednosť služobného úradu za škodu na odložených veciach
(1)

Služobný úrad zodpovedá za škodu na veciach, ktoré na jeho pracoviskách policajt odložil pri výkone ...

(2)

Za veci, ktoré policajt obvykle do služby nenosí a ktoré nadriadený neprevzal do osobitnej úschovy, ...

(3)

Nárok na náhradu škody zanikne, ak ju policajt neohlásil nadriadenému bezodkladne najneskôr do 30 dní ...

§ 186 - Zodpovednosť služobného úradu za vecnú škodu
(1)

Ak policajt utrpel vecnú škodu pri služobnom zákroku, služobnom výcviku alebo pri výkone štátnej služby ...

(2)

Policajt, ktorý pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej na ...

Spoločné ustanovenia o zodpovednosti služobného úradu za škodu

§ 187
(1)

Pri zodpovednosti služobného úradu za škodu rozhoduje o náhrade škody nadriadený. Ak nadriadený preukáže, ...

(2)

Služobný úrad je povinný nahradiť policajtovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak na základe dohody ...

(3)

Ak ide o inú škodu na zdraví ako z dôvodu služobného úrazu alebo z choroby z povolania, platí pre spôsob ...

§ 188
(1)

Ak služobný úrad poškodenému uhradil škodu, má nárok na úhradu škody voči tomu, kto poškodenému za takúto ...

(2)

Ak ide o náhradu škody pri chorobách z povolania, má služobný úrad, ktorý škodu uhradil, nárok na úhradu ...

§ 188a - Výkon štátnej služby a priama súvislosť s ním
(1)

Výkonom štátnej služby sa rozumie výkon oprávnení a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru, činnosť ...

(2)

Výkonom štátnej služby je aj činnosť vykonávaná pre služobný úrad na podnet záujmového združenia policajtov, ...

(3)

V priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sú úkony potrebné na výkon štátnej služby a úkony počas ...

(4)

Za činnosť v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sa považuje aj prehlbovanie kvalifikácie policajtov ...

DEVIATA ČASŤ

SKONČENIE SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 189 - Druhy skončenia služobného pomeru

(1) Služobný pomer sa končí

a)

zrušením v skúšobnej dobe,

b)

uvoľnením,

c)

prepustením,

d)

stratou hodnosti,

e)

uplynutím dočasnej štátnej služby,

f)

úmrtím policajta,

g)

zákazom činnosti výkonu funkcie policajta,

h)

nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že policajt je nespôsobilý na zaradenie ...

i)

ak policajt v prípravnej štátnej službe svojím zavinením nezískal policajné vzdelanie.

(2)

Na prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby sa vzťahuje odsek 1 písm. b), d) ...

§ 190 - Zrušenie služobného pomeru v skúšobnej dobe

V skúšobnej dobe môže nadriadený alebo policajt zrušiť služobný pomer písomne aj bez uvedenia dôvodov. ...

§ 191 - Uvoľnenie
(1)

Policajt musí byť uvoľnený zo služobného pomeru, ak o to požiada. Žiadosť o uvoľnenie zo služobného ...

(2)

Deň, v ktorom sa žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru doručí nadriadenému, sa považuje za deň doručenia ...

(3)

Žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru podáva policajt spravidla prostredníctvom bezprostredne nadriadeného ...

(4)

Ak policajt písomne oznámi, že žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru berie späť, skôr ako je o nej ...

(5)

Súhlas so späťvzatím žiadosti o uvoľnenie zo služobného pomeru potvrdí nadriadený svojím podpisom na ...

(6)

Ak príslušný nadriadený so späťvzatím žiadosti o uvoľnenie zo služobného pomeru nesúhlasí, bezodkladne ...

(7)

Služobný pomer podľa odseku 1 sa skončí uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov, ak sa policajt a nadriadený ...

(8)

Rozhodnutie o skončení služobného pomeru uvoľnením oznámi nadriadený policajtovi najneskôr do jedného ...

Prepustenie

§ 192
(1)

Policajt sa prepustí zo služobného pomeru, ak

a)
pre neho v dôsledku zníženia početných stavov Policajného zboru schválených vládou nie je iné služobné ...
b)
podľa rozhodnutia lekárskej komisie stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť vykonávať akúkoľvek ...
c)
podľa posudku služobného klinického psychológa nie je duševne spôsobilý na výkon štátnej služby,
d)
bol pri služobnom hodnotení hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe,
e)
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom ...
f)
bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia ...
g)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. ...
(2)

Policajt môže byť prepustený zo služobného pomeru, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa ...

(3)

Policajt zaradený v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe sa prepustí zo služobného ...

(4)

Policajt zaradený v stálej štátnej službe nemôže byť prepustený z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. ...

(5)

O prepustení policajta z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. d) až g) možno rozhodnúť len do šiestich ...

§ 193
(1)

Návrh na prepustenie policajta zo služobného pomeru spracováva spravidla jeho bezprostredne nadriadený ...

(2)

Policajtovi musí byť daná možnosť vyjadriť sa k návrhu na prepustenie zo služobného pomeru z dôvodu ...

§ 194
(1)

Rozhodnutie o prepustení sa musí vyhotoviť písomne a musí byť v ňom uvedený dôvod prepustenia so skutočnosťami, ...

(2)

Pri prepustení sa skončí služobný pomer uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov, ak sa nadriadený a policajt ...

(3)

Ak bol policajt prepustený z dôvodov uvedených v § 192 ods. 1 písm. c) až g), možno skončiť služobný ...

§ 195 - Zákaz prepustenia
(1)

Policajt nesmie byť prepustený zo služobného pomeru v ochrannej dobe, a to v dobe,

a)
keď bol uznaný za dočasne neschopného vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo pre úraz, ak si túto ...
b)
od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od povolenia kúpeľnej starostlivosti poskytnutej v dobe ...
c)
keď je policajtka tehotná alebo keď sa policajtka alebo policajt trvale stará aspoň o jedno dieťa mladšie ...
(2)

Zákaz prepustenia zo služobného pomeru sa nevzťahuje na prepustenie

a)
z dôvodov uvedených v § 192 ods. 1 písm. c) až g) a ods. 2 a 3,
b)
z dôvodu, ak podľa rozhodnutia lekárskej komisie stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť ...
c)
z dôvodu, ak policajt v prípravnej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe stratil zo zdravotných ...
(3)

Ak sa rozhodnutie o prepustení zo služobného pomeru doručilo policajtovi pred začiatkom ochrannej doby ...

(4)

Vznik skutočnosti, ktorá podľa odseku 1 zakladá ochrannú dobu, je policajt povinný preukázať a bezodkladne ...

§ 196
(1)

Ak sa rozhodnutie o skončení služobného pomeru zruší, služobný pomer trvá. Za čas neplatného skončenia ...

(2)

Ak po rozhodnutí o neplatnom skončení služobného pomeru nie je možné policajta zaradiť do pôvodnej funkcie, ...

(3)

Ak po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru policajt oznámi, že netrvá na ďalšom výkone štátnej ...

§ 197 - Skončenie služobného pomeru stratou hodnosti

Služobný pomer policajta sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd policajtovi ...

§ 198 - Skončenie služobného pomeru v dočasnej štátnej službe
(1)

Služobný pomer v dočasnej štátnej službe sa končí jej uplynutím.

(2)

Pred uplynutím dočasnej štátnej služby sa služobný pomer môže skončiť aj ostatnými spôsobmi uvedenými ...

§ 198a - Skončenie služobného pomeru zákazom činnosti výkonu funkcie policajta

Služobný pomer policajta sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd policajtovi ...

§ 198b - Skončenie služobného pomeru pre nespôsobilosť na zaradenie do stálej štátnej služby

Služobný pomer policajta v prípravnej štátnej službe sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti služobného ...

§ 198c - Skončenie služobného pomeru pre nezískanie policajného vzdelania

Služobný pomer policajta v prípravnej štátnej službe sa končí dňom nasledujúcim po dni, keď v štúdiu ...

§ 199 - Posudok o služobnej činnosti a potvrdenie o zamestnaní
(1)

Ak policajt požiada o vydanie posudku o služobnej činnosti, nadriadený je povinný mu ho vydať, a to ...

(2)

Pri skončení služobného pomeru služobný úrad je povinný vydať policajtovi potvrdenie o zamestnaní a ...

DESIATA ČASŤ

PRIESKUMNÉ KONANIE A PRÍSPEVOK NA POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI

§ 222 - Lekárska posudková činnosť
(1)

Lekárska posudková činnosť zahŕňa posudzovanie

a)
zdravotnej spôsobilosti občana podľa § 14a,
b)
zdravotnej spôsobilosti policajta na ďalší výkon štátnej služby,
c)
lekárskych návrhov na preventívnu rehabilitáciu formou liečebno-preventívnej starostlivosti.
(2)

Zdravotná spôsobilosť sa na základe posúdenia zdravotného stavu určuje zdravotnou klasifikáciou takto: ...

a)
zdravotná klasifikácia A – spôsobilý na výkon štátnej služby policajta,
b)
zdravotná klasifikácia C – spôsobilý na výkon štátnej služby policajta s obmedzením,
c)
zdravotná klasifikácia D – nespôsobilý na výkon štátnej služby policajta.
(3)

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva služobný posudkový lekár, služobný hlavný posudkový lekár a orgány ...

(4)

Orgánmi lekárskej posudkovej činnosti sú lekárska komisia a ústredná lekárska komisia. Orgány lekárskej ...

(5)

Lekárska komisia vykonáva posudkovú činnosť podľa odseku 1 písm. b) a c).

(6)

Ústredná lekárska komisia rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému podľa odseku 1 písm. b).

§ 223 - Prieskumné konanie
(1)

Prieskumné konanie zamerané na posúdenie zdravotného stavu alebo zmeny zdravotného stavu policajta, ...

(2)

Ak je schopnosť policajta na výkon štátnej služby zo zdravotných dôvodov dlhodobo zmenená, určí mu príslušná ...

(3)

Ak sa policajtovi pri prieskumnom konaní zistila nespôsobilosť na ďalší výkon štátnej služby, môže policajt ...

(4)

Náklady spojené s prieskumným konaním uhrádza služobný úrad.

JEDENÁSTA ČASŤ

ČINNOSŤ ODBOROVÝCH ORGÁNOV V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

Činnosť odborových orgánov

§ 225
(1)

V súlade s týmto zákonom vystupujú na ochranu práv a oprávnených záujmov policajtov príslušné odborové ...

(2)

Služobný úrad vopred prerokuje s príslušným odborovým orgánom

a)
podklady potrebné na zostavenie systemizácie na príslušný kalendárny rok,
b)
návrh na prevedenie alebo preloženie policajta na inú funkciu z dôvodu organizačných zmien, zo zdravotných ...
c)
návrh na prepustenie policajta zo služobného pomeru z dôvodu organizačných zmien alebo pre zvlášť hrubé ...
d)
návrh služobného hodnotenia, v ktorom je policajt hodnotený ako nevyhovujúci na výkon doterajšej funkcie ...
e)
zásady kariérneho postupu (§ 33 ods. 3).
(3)

Ak sa príslušný odborový orgán nevyjadrí vo veciach uvedených v odseku 2 do desiatich dní odo dňa, keď ...

§ 226
(1)

Policajt vykonávajúci funkciu v odborových orgánoch, ktorej výkon si vyžaduje dlhodobé uvoľnenie od ...

(2)

Policajt sa po skončení výkonu funkcie v odborových orgánoch podľa odseku 1 ustanoví do funkcie rovnakej ...

(3)

Policajtovi zvolenému do funkcie v odborových orgánoch, ktorej výkon nevyžaduje dlhodobé uvoľnenie z ...

(4)

Odborovým funkcionárom podľa odseku 3 sa poskytne na odborové vzdelávanie služobné voľno s nárokom na ...

§ 227
(1)

Služobný pomer policajta nesmie byť skončený pre výkon odborovej funkcie v odborovom orgáne.

(2)

Policajt, ktorý bol zvolený do funkcie v odborovom orgáne, môže byť v čase funkčného obdobia a v čase ...

(3)

Ak príslušný odborový orgán odmietol udeliť súhlas nadriadenému podľa odseku 2, rozhodnutie služobného ...

§ 228
(1)

Súčinnosť nadriadených s odborovými orgánmi sa uskutočňuje najmä tým, že nadriadení umožnia príslušným ...

a)
vykonávať spoločenskú kontrolu dodržiavania právnych predpisov upravujúcich služobný pomer policajtov, ...
b)
vyžadovať od nadriadených informácie o hospodárení so mzdovými prostriedkami a podieľať sa na dodržiavaní ...
c)
navrhovať svojich členov do poradných orgánov zriaďovaných na prerokúvanie návrhov niektorých personálnych ...
d)
vyjadrovať sa o návrhoch na prevelenie policajta, na pozbavenie výkonu štátnej služby a o návrhoch na ...
e)
vyjadriť sa o návrhu na povolanie policajta na plnenie úloh inšpekčnej služby podľa § 36a.
(2)

Služobný úrad poskytuje bezplatne na zaistenie činnosti odborového orgánu nevyhnutné materiálno-technické ...

§ 229
(1)

Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb policajtov, na zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby, ...

(2)

Pri uzatváraní kolektívnych zmlúv sa postupuje podľa osobitného predpisu.49)

§ 230

Ustanovenia jedenástej časti sa v Národnom bezpečnostnom úrade a v Slovenskej informačnej službe neuplatňujú. ...

DVANÁSTA ČASŤ

KONANIE VO VECIACH SLUŽOBNÉHO POMERU

§ 231 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú policajti, bývalí policajti alebo pozostalí po policajtoch, ak sa má konať o ich ...

§ 232 - Orgány, ktoré uskutočňujú konanie v prvom stupni a rozhodujú v ňom

Konanie v prvom stupni vo veciach služobného pomeru uskutočňuje a rozhoduje v ňom minister a nadriadený a ...

§ 233 - Postup v konaní
(1)

Oprávnený orgán postupuje pred vydaním rozhodnutia tak, aby bol presne a úplne zistený skutočný stav ...

(2)

Oprávnený orgán posudzuje rovnako dôkladne všetky rozhodné okolnosti bez ohľadu na to, či svedčia v ...

§ 234 - Podanie
(1)

Ak to ustanovuje tento zákon, je potrebné urobiť podanie písomne a doručiť ho oprávnenému orgánu; inak ...

(2)

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zjavné, kto ho urobil, akej veci sa týka ...

(3)

Oprávnený orgán na požiadanie potvrdí prijatie podania.

§ 235 - Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo služobného úradu.

(2)

Konanie je začaté dňom, keď je podanie doručené oprávnenému orgánu.

(3)

Ak sa konanie začína z podnetu ministra alebo nadriadeného, konanie je začaté dňom, keď urobil voči ...

§ 236 - Postúpenie

Ak účastník konania urobí podanie na orgán, ktorý nie je oprávnený vo veci rozhodnúť, tento orgán je ...

§ 237 - Práva a povinnosti účastníkov konania
(1)

Účastníci konania sú povinní postupovať tak, aby svojím konaním nesťažovali a nezdržiavali priebeh konania. ...

(2)

Účastníci konania majú právo nahliadať do spisov s výnimkou protokolov o hlasovaní a robiť si z nich ...

(3)

Oprávnený orgán môže povoliť nahliadnuť do spisov aj iným osobám, ak preukážu právne dôvody svojej požiadavky. ...

(4)

Oprávnený orgán zabezpečí, aby sa nahliadnutím do spisu neporušilo štátne alebo služobné tajomstvo.

§ 238 - Dôkazy
(1)

Za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré ...

(2)

Dôkazom sú najmä výpovede, vyjadrenia osôb vrátane účastníkov konania, odborné posudky, znalecké posudky, ...

(3)

Účastník konania je oprávnený navrhovať na podporu svojich tvrdení dôkazy.

(4)

Oprávnený orgán hodnotí dôkazy podľa vlastnej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich ...

§ 238a

Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, je oprávnený orgán takýmto ...

§ 239 - Dožiadanie

Ak oprávnený orgán nemôže vykonať procesný úkon sám alebo je to účelné z iných dôvodov, môže o jeho ...

§ 239a

Konanie sa zastaví, ak vzal účastník konania návrh na začatie konania späť alebo ak odpadol dôvod konania ...

§ 240 - Náklady konania
(1)

Náklady konania, ktoré vznikli oprávnenému orgánu, vrátane nákladov spojených s činnosťou poradných ...

(2)

Oprávnený orgán nahradí svedkovi hotové výdavky a zárobok, ktorý mu preukázateľne ušiel. Nárok je potrebné ...

(3)

Náklady spojené s predložením listiny alebo s obhliadkou, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastníkom ...

(4)

Náhrada hotových výdavkov a poskytovanie odmien znalcom a tlmočníkom sa riadi osobitným predpisom.51) ...

§ 241 - Rozhodnutie
(1)

Rozhodnutie musí byť v súlade s právnymi predpismi, musí vychádzať zo skutočného stavu veci a obsahovať ...

(2)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého bolo rozhodnuté. ...

(3)

V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol ...

(4)

Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať, v ...

(5)

Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia oprávnený orgán ...

(6)

Rozhodnutie, proti ktorému už nemožno podať odvolanie, je právoplatné.

(7)

Rozhodnutie je vykonateľné, ak nadobudlo právoplatnosť alebo ak odvolanie nemá odkladný účinok.

§ 242 - Odvolacie konanie
(1)

Proti rozhodnutiu môže policajt podať odvolanie do 15 dní, a ak ide o odvolanie proti rozhodnutiu o ...

(2)

Odvolanie môže policajt podať aj proti služobnému hodnoteniu a posudku o služobnej činnosti v lehote ...

(3)

Odvolanie sa podáva písomne orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

(4)

Ak policajt v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal odvolanie po ...

(5)

Oprávnený orgán príslušný na rozhodovanie o odvolaní (ďalej len „odvolací orgán“) môže odpustiť zmeškanie ...

(6)

Podanie odvolania nemá odkladný účinok s výnimkou odvolania proti rozhodnutiu

a)
o uložení disciplinárneho opatrenia,
b)
o náhrade škody,
c)
proti služobnému hodnoteniu, ktorým bol policajt hodnotený ako nespôsobilý vykonávať doterajšiu alebo ...
d)
lekárskej komisie, ktorým bola policajtovi určená zdravotná klasifikácia.
(7)

Oprávnený orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom ...

(8)

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.

(9)

Účastník konania môže písomne vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal ...

§ 243 - Orgány, ktoré uskutočňujú konanie v odvolacom konaní a rozhodujú v ňom
(1)

Odvolacím orgánom je najbližší nadriadený orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

(2)

Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní bezodkladne, spravidla do 60 dní odo dňa podania odvolania, ...

(3)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie ...

(4)

Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie ...

(5)

Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti oprávnenému orgánu, ktorý ho vydal, na nové prerokovanie ...

§ 244 - Rozklad

Proti rozhodnutiu ministra, ak nejde o rozhodnutie o odvolaní, možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje ...

§ 245 - Obnova konania
(1)

Ak sa dodatočne zistia nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli policajtovi alebo nadriadenému bez ...

(2)

Návrh na obnovu konania sa podáva do troch mesiacov odo dňa, keď sa policajt alebo nadriadený dozvedel ...

(3)

V návrhu na obnovu konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh ...

(4)

Proti rozhodnutiu o obnove konania možno podať odvolanie (rozklad).

(5)

Ak sa dôvod obnovy konania týka aj rozhodnutia odvolacieho orgánu, o obnove konania rozhoduje tento ...

§ 246 - Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)

Ak sa dodatočne zistí, že právoplatné rozhodnutie je v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi, ...

(2)

Minister rozhodnutie zruší a vec vráti oprávnenému orgánu alebo odvolaciemu orgánu, ktorý ho vydal na ...

(3)

Pri preskúmavaní rozhodnutia sa vychádza z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. ...

(4)

Právoplatné rozhodnutie možno zmeniť, zrušiť alebo zrušiť a vrátiť na nové konanie do piatich rokov ...

(5)

Proti rozhodnutiu vydanému podľa odsekov 1 a 2 možno podať rozklad.

§ 247 - Splnomocňovacie ustanovenie

Podrobnosti o konaní vo veciach služobného pomeru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 247a

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní52) okrem výkonu rozhodnutia. ...

TRINÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 249 - Právne úkony
(1)

Právny úkon je prejav vôle smerujúci k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré ...

(2)

Prejav vôle sa môže urobiť konaním alebo opomenutím; môže sa stať výslovne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim ...

(3)

Vznik, zmenu alebo zánik práva či povinnosti možno viazať na splnenie podmienky. Na nemožnú podmienku, ...

(4)

Ak účastník, ktorému je nesplnenie podmienky na prospech, jej splnenie zámerne zmarí, stane sa právny ...

(5)

Na splnenie podmienky sa neprihliada, ak spôsobí jej splnenie zámerne účastník, ktorý nemal právo tak ...

§ 250 - Neplatnosť právneho úkonu
(1)

Neplatný je právny úkon,

a)
ktorý sa svojím obsahom alebo účelom prieči zákonu alebo ho obchádza, alebo sa inak prieči záujmom spoločnosti, ...
b)
ktorý urobil nepríslušný nadriadený,
c)
ktorý nebol urobený slobodne, vážne, určite alebo zrozumiteľne,
d)
ktorým sa policajt vopred vzdáva svojich práv,
e)
ktorý urobil policajt konajúci v duševnej poruche, ktorá ho robí na tento právny úkon nespôsobilým,
f)
ak nemá ten, kto ho urobil, spôsobilosť na právne úkony.
(2)

Právny úkon, ktorý nebol urobený formou predpísanou týmto zákonom, je neplatný, len ak to výslovne ustanovuje ...

(3)

Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti len na časť právneho úkonu, neplatná je len táto časť, ak z povahy ...

§ 251 - Bezdôvodné obohatenie
(1)

Ak sa bezdôvodne obohatí policajt na úkor majetku zvereného služobným úradom alebo služobný úrad na ...

(2)

Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného ...

(3)

Neprávom vyplatené sumy je policajt povinný vrátiť, ak vedel, alebo z okolností musel predpokladať, ...

(4)

Neplatnosť právneho úkonu nemôže byť policajtovi na ujmu, ak neplatnosť nespôsobil výlučne sám. Ak vznikne ...

§ 252 - Osobný spis

Písomnosti týkajúce sa služobného pomeru policajta sa zakladajú do jeho osobného spisu. Osobný spis ...

§ 253 - Služobný preukaz

Policajtovi pri vzniku služobného pomeru vystaví služobný úrad služobný preukaz.

§ 254 - Premlčanie a zánik práva
(1)

Právo sa premlčí, ak sa neuplatnilo v lehote ustanovenej v tomto zákone. Na premlčanie sa prihliadne, ...

(2)

Právo na náhradu za stratu na služobnom plate podľa § 177 a za sťaženie spoločenského uplatnenia z dôvodu ...

(3)

K zániku práva z dôvodu, že nebolo v ustanovenej lehote vykonané, dochádza len v prípadoch uvedených ...

(4)

Ak policajt uplatní svoje právo a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia lehota počas konania ...

Lehoty a úroky

§ 255
(1)

Lehota začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo uplatniť po prvý raz.

(2)

Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, lehota jednotlivých splátok začína plynúť odo dňa ich splatnosti. ...

§ 256
(1)

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, premlčujú sa peňažné nároky zo služobného pomeru v lehote ...

(2)

Ak ide o opakujúce sa plnenia, lehota na uplatnenie nárokov na jednotlivé plnenia je tri roky od ich ...

(3)

Lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody je dva roky; začína plynúť odo dňa, keď sa poškodený dozvie ...

(4)

Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa ...

(5)

Ak právo bolo tým, kto je povinný plniť, písomne uznané čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa v lehote ...

(6)

Právo zabezpečené obmedzením prevodu nehnuteľností sa premlčuje za desať rokov.

(7)

Premlčacia lehota uvedená v odseku 2 platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie rozhodnutím ...

(8)

Úroky a opakujúce sa plnenia právoplatne priznané alebo uznané písomne, ktorých splatnosť nastala po ...

§ 257 - Zabezpečenie práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojenie práva služobného úradu možno zabezpečiť rozhodnutím o zrážkach zo služobného príjmu policajta; ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj pre iné príjmy, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako so služobným ...

(3)

Ak vznikne podľa tohto zákona povinnosť

a)
policajtovi zaplatiť peňažnú sumu služobnému úradu,
b)
služobného úradu zaplatiť peňažnú sumu policajtovi,

môže sa iná osoba alebo právnická osoba (ďalej len „ručiteľ“) zaručiť písomným vyhlásením, že toto právo ...

(4)

Služobný úrad je povinný kedykoľvek a bezodkladne oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojho práva. ...

(5)

Ručiteľ je povinný právo služobného úradu uspokojiť, ak ho neuspokojí policajt, hoci ho na to služobný ...

(6)

Ručiteľ môže proti služobnému úradu uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti služobnému úradu policajt. ...

(7)

Ručiteľ môže uspokojenie práva odoprieť, ak služobný úrad zavinil, že právo nemôže uspokojiť policajt. ...

(8)

Ručiteľ, ktorý právo služobného úradu uspokojil, je oprávnený požadovať od policajta náhradu za plnenie ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 platia rovnako aj pre zabezpečenie práv policajta.

§ 258 - Zánik práv a povinností zo služobného pomeru
(1)

Uspokojením právo zanikne.

(2)

Práva musia byť uspokojené riadne a včas.

(3)

Právo treba uspokojiť na mieste na to určenom v rozhodnutí. Ak nie je miesto plnenia určené v rozhodnutí, ...

(4)

Ak nie je lehota na uspokojenie práva ustanovená právnym predpisom alebo určená v rozhodnutí, musí sa ...

(5)

Ak sa uspokojuje právo prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu, je právo uspokojené v okamihu doručenia ...

(6)

Ak to dovoľuje povaha plnenia, možno ho z dôležitých dôvodov dotýkajúcich sa toho, koho právo sa má ...

(7)

Policajt i služobný úrad sú povinní prijať aj čiastočné plnenie, ak to neodporuje povahe práva, ktoré ...

(8)

Ak je policajt alebo služobný úrad povinný uspokojiť viac peňažných pohľadávok a plnenie nestačí na ...

(9)

Ak policajt požiada služobný úrad, aby mohol právo uspokojiť v splátkach, môže mu služobný úrad povoliť ...

(10)

Ak policajt neplní niektorú zo splátok v určenej lehote, môže služobný úrad žiadať zaplatenie celého ...

(11)

Ak je rozhodnutím určené plnenie v splátkach a ak chce policajt právo uspokojiť celkom, je služobný ...

(12)

Účastník, ktorý včas a riadne neuspokojí právo druhého účastníka, je v omeškaní.

(13)

Účastník, ktorého peňažná pohľadávka sa včas a riadne neuspokojila, môže požadovať úroky z omeškania ...

(14)

K omeškaniu nedôjde, ak druhý účastník včas a riadne ponúknuté plnenie neprijme alebo neposkytne súčinnosť ...

(15)

Služobný úrad alebo policajt, ktorých právo sa uspokojilo, sú povinní vydať o tom potvrdenie, ak oň ...

(16)

Ak ten, koho právo sa má uspokojiť, odoprie súčasne s prijatím plnenia vydať o tom písomné potvrdenie, ...

§ 259 - Uplynutie doby

Práva a povinnosti zaniknú uplynutím doby, na ktorú boli obmedzené.

§ 260 - Smrť policajta
(1)

Peňažné pohľadávky policajta jeho smrťou nezanikajú; do výšky zodpovedajúcej trojnásobku služobného ...

(2)

Peňažné pohľadávky služobného úradu zanikajú smrťou policajta s výnimkou práva, o ktorom sa právoplatne ...

§ 261 - Osobitné ustanovenie o policajtovi, ktorý musí mať opatrovníka

Ak ide o právo policajta alebo bývalého policajta, ktorý musí mať opatrovníka, alebo o právo proti nemu, ...

§ 262 - Počítanie času
(1)

Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. ...

(2)

Posledný deň lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním ...

(3)

Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší ...

(4)

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá oprávnenému orgánu alebo ak sa podanie odovzdá ...

Zastúpenie

§ 263
(1)

Zastúpenie vzniká na základe plnomocenstva alebo rozhodnutím súdu. Zástupca koná v mene zastúpeného ...

(2)

Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právne úkony, ani ten, koho záujmy sú v rozpore ...

(3)

Zástupca musí konať osobne; ďalšieho zástupcu si môže ustanoviť, len ak je to ustanovené právnym predpisom ...

(4)

Ak zástupca prekročí rozsah svojho oprávnenia, je tým zastúpený viazaný, len ak takýto úkon schváli ...

(5)

Na zastúpenie je potrebné písomné splnomocnenie, v ktorom musí byť uvedený rozsah oprávnenia zástupcu; ...

§ 264

Plnomocenstvo zanikne, ak ho zastúpený odvolá alebo ak ho zástupca vypovie. Odvolanie alebo vypovedanie ...

§ 265
(1)

Súd môže ustanoviť opatrovníka policajtovi, ktorého pobyt nie je známy, ak je to potrebné na ochranu ...

(2)

Ak dôjde k stretu záujmov opatrovníka so záujmami zastúpeného alebo k stretu záujmov tých, ktorí sú ...

§ 266 - Oznamovanie a doručovanie
(1)

Rozhodnutie sa oznamuje vyhlásením, a ak to nie je možné, doručením, ak ďalej nie je ustanovené inak. ...

(2)

Rozhodnutie oznamuje vyhlásením policajtovi ústne oprávnený orgán.

(3)

Rozhodnutie o prijatí do služobného pomeru, o náhrade škody, o prepustení, rozhodnutie odvolacích orgánov ...

(4)

Povinnosť doručiť rozhodnutie je splnená, len čo účastník konania písomnosť prevezme alebo jej prijatie ...

(5)

Podľa odsekov 3 a 4 sa postupuje aj pri doručovaní rozhodnutia opatrovníkovi, ak je policajtovi ustanovený. ...

§ 267 - Osobitné spôsoby vykazovania údajov

Ak je to nevyhnutné pre utajenie činnosti alebo totožnosti policajta, alebo plnenia úloh Policajného ...

§ 267a - Osobitné splnomocnenie

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby je splnomocnený upraviť veci uvedené v § 15 ods. 8, § 32 ods. ...

§ 268 - Zaokrúhľovanie výsledných hodnôt
(1)

Tam, kde sa podľa ustanovení tohto zákona prizná policajtovi krátená percentuálna sadzba služobného ...

(2)

Ak vznikne policajtovi pri výkone štátnej služby nárok na premenlivé príplatky alebo na odmenu za služobnú ...

(3)

Ak vznikne príslušníkovi Policajného zboru pri výkone štátnej služby nárok na premenlivý príplatok alebo ...

(4)

Suma percentuálnej sadzby príslušnej časti služobného platu podľa § 130 ods. 2 a suma percentuálnej ...

(5)

Tam, kde sa podľa tohto zákona prizná policajtovi pomerná časť jednotlivej zložky služobného príjmu ...

Započítavanie doby trvania služobného pomeru

§ 270 - Ak je do služobného pomeru prijatý občan, ktorý bol v služobnom pomere policajta

započíta sa mu dĺžka služby a nároky s tým spojené v rozsahu, akoby túto službu vykonal v Policajnom ...

a)

Polície Českej republiky, ak ide o službu vykonanú v dobe do 31. decembra 1992,

b)

Federálneho policajného zboru, Zboru hradnej polície alebo Federálnej železničnej polície,

c)

Federálnej bezpečnostnej informačnej služby,

d)

spravodajských zložiek Federálneho ministerstva obrany,

§ 271
(1)

Za tehotnú policajtku sa na účely tohto zákona považuje policajtka, ktorá svojmu nadriadenému predložila ...

(2)

Za dojčiacu policajtku sa na účely tohto zákona považuje policajtka, ktorá svojho nadriadeného písomne ...

ŠTRNÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 272

Dňom účinnosti tohto zákona sa služobný pomer policajta podľa doterajších predpisov považuje za služobný ...

§ 273

Podľa doterajších predpisov sa posudzujú nároky vzniknuté zo služobného pomeru do dňa účinnosti tohto ...

§ 274

Konanie vo veciach služobného pomeru začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona uskutočňujú a o ...

§ 275
(1)

Policajt, ktorý bol ku dňu účinnosti tohto zákona v služobnom pomere k Policajnému zboru menej ako dva ...

(2)

Policajt, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona bol v služobnom pomere k Policajnému zboru a nespĺňa kvalifikačné ...

(3)

Ak policajt uvedený v odseku 2 zastáva riadiacu funkciu a v čase nadobudnutia účinnosti tohto zákona ...

(4)

Ustanovenie § 104 ods. 3 sa nevzťahuje na policajta uvedeného v odsekoch 2 a 3, ak jeho služobný pomer ...

(5)

Policajta uvedeného v odseku 2 možno previesť alebo preložiť podľa § 35 len na funkciu, na ktorú sú ...

§ 276
(1)

Policajt, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona bol v služobnom pomere k Policajnému zboru aspoň dva roky ...

(2)

V stálej štátnej službe je aj policajt, ktorý je zaradený vo funkcii, na ktorú nespĺňa kvalifikačné ...

(3)

Policajta, ktorý ku dňu tohto zákona je v služobnom pomere zaradený v stálej štátnej službe alebo v ...

(4)

U policajta, ktorý bol prevedený alebo preložený na inú funkciu podľa odseku 3, sa kvalifikačný predpoklad ...

(5)

Odseky 3 a 4 sa vzťahujú iba na Slovenskú informačnú službu.

§ 276a
(1)

Policajt v stálej štátnej službe, ktorý si k 1. júlu 2000 dopĺňa so súhlasom služobného úradu kvalifikačný ...

(2)

Ustanovenie policajta do funkcie podľa odsekov 1 sa vzťahuje len na čas jeho riadneho štúdia a nemožno ...

§ 276b

Policajt, ktorý je ku dňu 1. júla 2002 ustanovený do funkcie, na ktorú sa vyžaduje špeciálna odborná ...

§ 276c

Pri poskytovaní služobného voľna s nárokom na služobný plat policajtovi, ktorý začal pri výkone štátnej ...

§ 276d

Zníženie funkčného platu policajta v prípravnej štátnej službe podľa predpisov platných do 30. apríla ...

§ 277

Policajt, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona je ustanovený do funkcie poslucháča podľa doterajších ...

§ 278

Policajt, ktorý bol vymenovaný za vyšetrovateľa podľa doterajších predpisov, je určený za vyšetrovateľa ...

§ 279
(1)

Hodnosti policajtov dosiahnuté podľa doterajších predpisov sa považujú za hodnosti policajtov podľa ...

(2)

Policajtovi v hodnosti rotný alebo seržant asistent sa ku dňu účinnosti tohto zákona priznáva hodnosť ...

(3)

Policajtovi v hodnosti podporučík alebo mladší inšpektor, ak má vysokoškolské vzdelanie s výnimkou vzdelania ...

(4)

Hodnosti v druhom druhu hodností, ktoré patrili policajtom zaradeným v službe kriminálnej polície podľa ...

§ 279a

Policajt, ktorý bol povýšený do hodnosti podľa § 23 ods. 2 do 31. decembra 2007, sa k 1. januáru 2008 ...

§ 280
(1)

Ak policajt splní dobu výsluhy rokov v hodnosti podľa doterajších predpisov, posudzuje sa, akoby výsluhu ...

(2)

Ak dňom účinnosti tohto zákona dôjde k rozdielu súčtu funkčného platu a prídavku za výsluhu rokov oproti ...

§ 281

Policajtovi v hodnosti strážmajster sa výkon disciplinárneho opatrenia zníženia hodnosti o jeden stupeň ...

§ 283

Náhrady pri prijatí, preložení alebo prevedení policajta na inú funkciu poskytované policajtovi podľa ...

§ 284
(1)

Príspevok za službu, na ktorý vznikol nárok podľa predpisov platných pred účinnosťou tohto zákona, sa ...

(2)

Príspevok za službu, na ktorý vznikol nárok podľa predpisov platných pred účinnosťou tohto zákona a ...

(3)

Podľa predpisov platných pred dňom účinnosti tohto zákona sa pre nárok na odchodné, úmrtné, príspevok ...

(4)

Pre nárok na príspevok a jeho výšku podľa tohto zákona sa zvýhodnene započítava doba výkonu funkcií ...

(5)

Policajtovi, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona bol v služobnom pomere k Policajnému zboru aspoň dva ...

§ 285
(1)

Policajtovi, ktorý zložil služobnú prísahu podľa doterajších predpisov, je služobný úrad povinný predložiť ...

(2)

Ak policajt nemohol služobnú prísahu zložiť zo závažných dôvodov v lehote ustanovenej v odseku 1, predloží ...

(3)

Náležitosti súvisiace so skončením služobného pomeru podľa odsekov 1 a 2 sa posudzujú ako pri skončení ...

§ 286

Na policajta, ktorému plynie lehota na skončenie služobného pomeru podľa doterajších predpisov, sa nevzťahujú ...

§ 287
(1)

Rodičovskou dovolenkou podľa tohto zákona sa rozumie aj materská dovolenka podľa doterajších predpisov. ...

(2)

Nárok na ďalšiu rodičovskú dovolenku patrí aj policajtke, ktorej dieťa sa narodilo pred dňom účinnosti ...

§ 287a

Ďalší služobný plat podľa § 102 sa uplatní v roku 2001 len v prvom polroku tohto kalendárneho roka.

§ 287b

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 287c - Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2008

Ak dňom 1. marca 2008 dôjde k zníženiu služobného platu príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. ...

§ 287ca - Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2009

Ak dňom 1. marca 2009 dôjde k zníženiu služobného platu príslušníka informačnej služby, príslušníka ...

§ 287d
(1)

Pod pojmom “príslušník Policajného zboru„ v § 43 ods. 5 písm. d), § 75 ods. 3, § 84 ods. 2 a 3, § 85 ...

(2)

Príloha č. 1a sa od 1. marca 2009 vzťahuje aj na príslušníkov informačnej služby, príslušníkov bezpečnostného ...

(3)

Na príslušníkov informačnej služby, príslušníkov bezpečnostného úradu, príslušníkov Zboru väzenskej ...

§ 287e - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2009

Peňažné údaje v majetkovom priznaní podanom za rok 2008 sa zisťujú v slovenských korunách a v majetkovom ...

§ 287f - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011

Policajtke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a policajtovi, ktorý nastúpil ...

§ 287g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)

Na príslušníka Železničnej polície, ktorý bol do 31. decembra 2010 v stálej štátnej službe a ktorý sa ...

(2)

Príslušník Železničnej polície sa dňom 1. januára 2011 ustanoví do voľnej funkcie v Policajnom zbore ...

(3)

Príslušníkovi Železničnej polície, ktorý sa od 1. januára 2011 ustanoví do voľnej funkcie v Policajnom ...

§ 287h - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2013

Priestupky policajtov spáchané pred 1. májom 2013 sa prejednajú podľa osobitného predpisu.14a)

§ 287i - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Podmienka veku na prijatie do štátnej služby v prijímacom konaní začatom pred 1. januárom 2016 sa posudzuje ...

§ 287j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2019
(1)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlási výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného ...

(2)

Na prezidenta Policajného zboru, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa ustanovení tohto zákona účinných ...

(3)

Najvyšší nadriadený, ktorý k 1. februáru 2019 riadi inšpekčnú službu Policajného zboru, sa od 1. februára ...

(4)

Vymenovaním prezidenta Policajného zboru podľa § 33a ods. 1 a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby podľa ...

§ 287k - Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Policajtovi, ktorý nemôže vykonávať štátnu službu počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo ...

(2)

Policajtovi počas krízovej situácie nadriadený poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat od ...

(3)

Policajtovi počas krízovej situácie nadriadený poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat od ...

(4)

Policajtovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odsekov 2 a 3, patrí služobný plat vo výške ...

(5)

Služobné voľno podľa odsekov 2 a 3 sa policajtovi neposkytne, ak sa za starostlivosť o člena rodiny ...

(6)

Policajtovi, ktorému vznikol nárok na služobné voľno z dôvodu podľa odseku 2 pred nadobudnutím účinnosti ...

(7)

Policajtovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odsekov 2 a 3, môže nadriadený po vyhlásení ...

§ 287l - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2021

Služobný úrad, ktorý pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril ...

§ 287m

Ustanovenia § 83 ods. 2 a 3 sa od 1. mája 2022 nepoužijú.

Záverečné ustanovenia

§ 288

Zrušujú sa:

1.

§ 6 a 64 zákona č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii,

2.

zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej ...

3.

§ 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky ...

4.

§ 7 ods. 1 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...

5.

§ 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej ...

6. § 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, ...

7.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného ...

8.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/1994 Z. z. o platových pomeroch príslušníkov Železničnej ...

9.

výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1991 zo 16. decembra 1991, ktorým sa vykonávajú ...

10.

výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 87/1991 zo 16. decembra 1991 o náležitostiach a náhradách ...

11.

výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 42/1994 z 27. júla 1994 o podmienkach a rozsahu nárokov ...

12.

výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 5067/1992-60 zo 17. júna 1992 o náležitostiach ...

13.

výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 16637/92-60 z 31. decembra 1992 o náhrade ...

14.

výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 5111/1995-60 z 25. júna 1996, ktorým sa vykonávajú ...

15.

výnos Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky č. 5370/M-94 zo 17. júla 1994, ...

16.

výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 5307/M-95 z 22. mája 1995, ...

§ 289

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 73/1998 Z. z.

  CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED POLICAJTOV

  1.

  PLATOVÁ TRIEDA

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Príloha č. 1a

  k zákonu č. 73/1998 Z. z.

  CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED PRÍSLUŠNÍKOV POLICAJNÉHO ZBORU

  1.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

  Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: základné policajné vzdelanie

  Samostatné rutinné činnosti s premenlivými informáciami zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov ...

  2.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

  Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: základné policajné vzdelanie

  Samostatné rutinné odborné činnosti s premenlivými informáciami zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov ...

  3.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

  Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie

  Samostatné odborné činnosti pri príprave podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutí a vydávanie ...

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie

  Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie

  Samostatné odborné činnosti spojené s požiadavkou voľby správneho postupu z viacerých možných riešení, ...

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

  Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie

  Samostatné odborné činnosti spojené s požiadavkou voľby správneho postupu z viacerých možných riešení, ...

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie

  Samostatné odborné špecializované činnosti vykonávané podľa individuálne stanovených postupov vopred ...

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie

  Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v zložitej analytickej činnosti, pri príprave ...

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie

  Vysoko špecializované odborné činnosti alebo zložité analytické činnosti s medzinárodným prvkom pri ...

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Kvalifikačná požiadavka policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie

  Tvorba štátnej politiky vrátane riadiacej, koncepčnej a normotvornej činnosti, organizácia a koordinácia ...

  Príloha č. 2

  k zákonu č. 73/1998 Z. z.

  PRÍPLATOK ZA RIADENIE

  PRVÁ ČASŤ

  Funkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne 1.01. prezident Policajného zboru 30 ...

  Úrad inšpekčnej služby2.01. riaditeľ úradu 30 % až 90 % 2.02. zástupca riaditeľa úradu a súčasne riaditeľ ...

  DRUHÁ ČASŤ

  Funkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne 1.01. generálny riaditeľ zboru 30 ...

  1.

  Generálne riaditeľstvo

  2.

  Ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody ...

  TRETIA ČASŤ

  Funkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne 1.01. riaditeľ 30 % až 90 % 1.02. ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 73/1998 Z. z.

  ZOZNAM ČINNOSTÍ, PRI KTORÝCH PATRÍ PRÍPLATOK ZA ŠTÁTNU SLUŽBU V SŤAŽENOM A ZDRAVIU ŠKODLIVOM PRACOVNOM PROSTREDÍ

  I.

  SKUPINA

  A.

  Profesionálne infekcie

  1.

  Vyšetrovanie a ošetrovanie chorých na infekčné choroby a nosičov choroboplodných zárodkov v organizáciách ...

  2.

  Odber biologického materiálu u chorých na infekčné choroby spôsobené ostatnými nákazami a nosičov choroboplodných ...

  3.

  Manipulácia s bielizňou pred dezinfekciou v ambulantných a lôžkových zariadeniach na liečenie ostatných ...

  4.

  Činnosť v mikrobiologických, imunologických a ďalších laboratóriách na diagnostiku ostatných nákaz vrátane ...

  5.

  Profesionálne vyšetrovanie epidemiologické, epizootologické, zoologické, entomologické a ekologické ...

  6.

   Vyšetrovanie a ošetrovanie vrátane odberu a spracovania biologického materiálu u pacientov na jednotkách ...

  7.

  Ošetrovanie a vyšetrovanie vrátane odberu a spracovania biologického materiálu spravidla na lôžkových ...

  8.

  Manipulácia s bielizňou pred jej dezinfekciou vo všetkých ambulanciách a lôžkových zariadeniach, kde ...

  9.

  Prevoz infekčne chorých vrátane dezinfekcie vozidiel.

  10.

   Ošetrovanie a vyšetrovanie vrátane odberu a spracovania biologického materiálu u chorých na kožné choroby ...

  11.

  Vybrané činnosti v organizáciách alebo v zariadeniach, v ktorých sa obvykle poskytuje príplatok vyššieho ...

  12.

  Vybrané činnosti v organizáciách alebo v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva hemodialýza, a ďalej vybrané ...

  13.

  Laboratórne spracovanie biologických materiálov z gastroenterologických pracovísk, t. j. najmä krvi, ...

  14.

  Zvoz infekčného materiálu (napríklad do laboratórií) vrátane prípravných a pomocných činností s tým ...

  15.

  Výskumné a rutinné činnosti vrátane diagnostických činností pri nemikrobiologických vyšetreniach a analýzach ...

  16.

  Činnosti spojené so sústavným vykonávaním odberov krvi a ďalších biologických materiálov.

  17.

  Pomocné a laboratórne činnosti na anatomických, patologicko-anatomických súdnolekárskych pracoviskách ...

  18.

  Odbery materiálov z mŕtvych tiel a kadáverov.

  19.

  Vykonanie dezinsekcie, dezinfekcie a deratizácie a kontrola ich vykonávania.

  20.

  Činnosti v mechanicko-biologickej čistiacej stanici odpadových vôd.

  21.

  Činnosti v spaľovniach pevných odpadov.

  22.

  Čistenie žúmp, kalových nádrží a ďalších zariadení na tuhý a tekutý odpad bez vstupu do kalového priestoru ...

  B.

  Ionizujúce žiarenie a iné elektromagnetické žiarenie

  1.

  Preprava rádioaktívnych látok, napríklad rádiofarmák, rádioaktívnych surovín, jadrového paliva v transportných ...

  2.

  Štrukturálna a spektrálna analýza látok rtg. žiarením, neutrónmi a elektrónmi na difraktometroch, spektrometroch ...

  3.

  Nedeštruktívna priemyselná gamadefektoskopia vykonávaná výlučne na stabilných defektoskopických pracoviskách ...

  4.

  Činnosti na priemyselných pracoviskách s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi mimo kontrolovaného pásma, ...

  5.

  Činnosti na pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi vykonávané mimo kontrolovaného pásma pracoviska. ...

  6.

  Pranie ochranných pracovných odevov a bielizne z pracovísk s rádioaktívnymi látkami a manipulácia s ...

  7.

  Činnosti pri výskume a overovaní nových metód na meranie ionizujúceho žiarenia, činnosti pri ciachovaní ...

  8.

  Činnosti na stomatologických röntgenových pracoviskách pri snímkovaní pacientov.

  9.

  Činnosti pri snímkovaní pacientov na rádiodiagnostických pracoviskách vykonávané výlučne z obsluhovne ...

  10.

  Činnosti na rádioterapeutických pracoviskách pri používaní rtg. prístrojov, uzavretých rádioaktívnych ...

  11.

  Činnosť kvalifikovaného experta pri dozore, kontrole a meraní na rizikových pracoviskách zaradených ...

  12.

  Činnosti s lasermi triedy II a nižšej používanými na chirurgické zákroky.

  13.

  Činnosti pri dozore, kontrole a meraní laserov.

  14.

  Činnosti s impulznými typmi laserov vysokých a veľmi vysokých výkonov, napríklad v rádiolokácii, pri ...

  15.

  Činnosti pri dozore, kontrole a meraní elektromagnetického žiarenia s vysokou a veľmi vysokou frekvenciou. ...

  C.

  Chemické karcinogény

  1.

  Obsluha sterilizátorov na plyn (etylénoxid, formaldehyd).

  2.

  Rutinné a výskumné činnosti spojené s prípravou a aplikáciou cytostatík na pracoviskách, kde chemoterapia ...

  3.

  Rutinné a výskumné činnosti, pri ktorých sa používajú látky typu akrylonitril, dyazometán, epichlórhydrín, ...

  D.

  Chemické škodliviny

  1.

  Odber a spracovanie materiálu na biologické expozičné testy.

  2.

  Vykonávanie dozoru na pracoviskách, sledovanie zdravotného stavu a odber s následným spracovaním vzoriek ...

  3.

  Vykonávanie dozoru nad činnosťami vykonávanými na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorov, ...

  4.

  Činnosti anestéziologických tímov pri poskytovaní celkovej anestézie pri anestéziách plynnými anestetikami ...

  5.

  Činnosti v toxikologickom, chemickom, fyzikálno-chemickom a biologickom alebo v inom skúšobnom laboratóriu ...

  6.

  Činnosti spojené s priamym kontaktom s nevytvrdenými živicami (akrylátmi), so vznikom prašnosti ťažkých ...

  7.

  Laminovanie podľa sadrového alebo dreveného modelu.

  8.

  Činnosti v poloprevádzkových podmienkach pri základnom i aplikovanom výskume a vývoji, výrobe, spracovaní ...

  9.

  Činnosti v laboratóriách (chemických, fyzikálno-chemických, biochemických atď.) pri výskume a rozboroch ...

  E.

  Fyzikálne vplyvy

  1.

  Opracúvanie zubných náhrad z tvrdého materiálu spojené s veľkým stlačením a prítlakom jednej ruky na ...

  2.

  Čistenie a vyklepávanie kotlového kameňa, čistenie odlučovačov popolčeka, komínového kanála, kotlov ...

  3.

  Zhotovovanie sklárskych výrobkov na kahane a sklárskom sústruhu (napríklad destilačné kolóny a podobne). ...

  4.

  Búranie a opravy výmurovky kotlov a pecí a ťahových kanálov bezprostredne po odstavení za tepla.

  5.

  Obsluha výsypky a vyberanie škváry a popola v uzavretých priestoroch pod kotlom.

  6.

  Činnosti vykonávané v prostredí nadmerného hluku podľa osobitných predpisov.18c)

  II.

  SKUPINA

  A.

  Profesionálne infekcie

  1.

  Vyšetrovanie a ošetrovanie chorých na infekčné choroby a nosičov choroboplodných zárodkov vrátane odberu ...

  1.

  anaeróbnymi klostrídiami,

  2.

  antraxom,

  3.

  brucelózou,

  4.

  brušným týfusom a paratýfusom,

  5.

  cytomegalovirózou – CM vírusom,

  6.

  Ebsteinovým-Barrovým vírusom,

  7.

  entamebou dyzentérie,

  8.

  legionelami,

  9.

  leprou,

  10.

  ľudskými retrovírusmi vrátane HIV, vírusom SV 40,

  11.

  morom,

  12.

  multirezistentnou infekciou,

  13.

  mykoplazmami,

  14.

  onkogénnymi ľudskými vírusmi typu DNA, RNA,

  15.

  opičími a ľudskými herpetickými vírusmi,

  16.

  orgánovými mykózami,

  17.

  pasteurelózou,

  18.

  pomalými vírusovými infekciami,

  19.

  syfilisom,

  20.

  psitakózou a ornitózou,

  21.

  retrovírusmi,

  22.

  rickettsiózami vrátane Q-horúčky,

  23.

  toxoplazmózou,

  24.

  tuberkulózou,

  25.

  vírusovými hemoragickými horúčkami vrátane vírusu marburg a ebola,

  26.

  vírusmi hepatitíd všetkých skupín,

  27.

  vírusmi vyvolávajúcimi zápaly centrálnej nervovej sústavy vrátane besnoty,

  28.

  vírusom lymfocytárnej choriomengitídy (LCMV),

  29.

  Weliovou chorobou,

  30.

  spôsobených bakteriálnymi toxínmi vrátane cholery,

  31.

  spôsobených mykotickými toxínmi

  (ďalej len „uvedených nákaz“).

  2.

  Činnosti pri dezinfekcii a dezinsekcii, dekontaminácii a umývaní skla, manipulácia s bielizňou a jej ...

  3.

  Vykonávanie a kontrola dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie s ťažiskom rizika uvedených nákaz.

  4.

  Prevoz infekčne chorých osobitnými útvarmi záchrannej služby vrátane dezinfekcie vozidiel s ťažiskom ...

  5.

  Činnosti pri vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v zariadeniach, v ktorých boli ošetrovaní ...

  6.

  Rutinné a výskumné činnosti vrátane diagnostických činností v mikrobiologických a imunologických laboratóriách ...

  7.

  Výskumné a rutinné činnosti vrátane diagnostických činností pri nemikrobiologických vyšetrovaniach a ...

  8.

  Manipulácia s bielizňou a jej pranie, dekontaminácia a umývanie skla v prostredí, prevádzkach a zariadeniach ...

  9.

  Činnosti pri profesionálnom epidemiologickom vyšetrovaní vrátane vykonania a kontroly opatrení v ohnisku ...

  10.

  Činnosti na špecializovaných gastroenterologických pracoviskách [diagnostické a terapeutické metódy ...

  11.

  Činnosti zdravotníkov a veterinárnych pracovníkov pri priamom styku s infekčným materiálom a predmetmi ...

  12.

  Činnosti spojené s priamym a stálym kontaktom s telami mŕtvych.

  13.

  Čistenie žúmp, kalových nádrží a ďalších zariadení na tuhý a tekutý odpad so vstupom do kalového priestoru ...

  B.

  Ionizujúce žiarenie a iné elektromagnetické žiarenie

  1.

  Nedeštruktívna priemyselná gamadefektoskopia vykonávaná na prechodných defektoskopických pracoviskách ...

  2.

  Činnosti pri výrobe rádioaktívnych žiaričov, kontrola tesnosti uzavretých rádioaktívnych žiaričov, montáž ...

  3.

  Činnosti na pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi vykonávané v kontrolovanom pásme pracoviska. ...

  4.

  Aplikácia rádioaktívnych látok pacientom pri liečbe a diagnostike otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi ...

  5.

  Činnosti s röntgenovým stimulátorom pri plánovaní rádioterapie, činnosť s uzavretými žiaričmi pri vnútrodutinovej ...

  6.

  Manipulácia s rádioaktívnymi odpadmi, obsluha zariadení na spracovanie tuhých, kvapalných a plynných ...

  7.

  Používanie röntgenových prístrojov na snímkovanie pacientov na lôžku a na operačných sálach.

  8.

  Činnosti s pojazdnými rtg. prístrojmi na operačných sálach pri chirurgických výkonoch.

  9.

  Špeciálne rádiodiagnostické vyšetrenia a činnosti pri vyšetrovaní pacientov na rádiodiagnostických pracoviskách ...

  10.

  Oprava, skúšanie a testovanie rtg. prístrojov, vykonávanie skúšok kvality rtg. prístrojov.

  11.

  Činnosť kvalifikovaného experta pri dozore, kontrole a meraní na rizikových pracoviskách zaradených ...

  12.

  Činnosť na pracoviskách, kde dlhodobá priemerná objemová aktivita radónu v ovzduší prekračuje hodnotu ...

  C.

  Chemické karcinogény

  1.

  Rutinné a výskumné činnosti spojené s prípravou a aplikáciou cytostatík na onkologických, prípadne ďalších ...

  2.

  Rutinné a výskumné činnosti, pri ktorých sa používajú látky typu benzidin, vinylchlorid, 4-aminobifenyl, ...

  D.

  Chemické škodliviny

  1.

  Výkon bežného štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách s výskytom chemických a fyzikálnych faktorov ...

  2.

  Činnosti s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými prípravkami, ktoré sú klasifikované ...

  E.

  Fyzikálne vplyvy

  1.

  Činnosti v pretlakových (hyperbarických) komorách.

  2.

  Opracúvanie zubných náhrad z tvrdého materiálu spojené s veľkým tlakom a prítlakom jednej ruky na náradie ...

  3.

  Činnosti pilotov a posádok vrtuľníkov.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach ...

  2.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  3.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  5.

  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany ...

  6.

  Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej ...

Poznámky

 • 1a)  Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 1a)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 1aa)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 2)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3)  § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej ...
 • 4)  Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
 • 5)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 5a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...
 • 7)  Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších ...
 • 8)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 8a)  Napríklad zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a ...
 • 8b)  § 39a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 8c)  § 11 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 9)  § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 • 10)  § 7 ods. 3 a § 12 ods. 9 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene ...
 • 10aa)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 10b)  § 4 ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
 • 10c)  § 20 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 10d)  § 117 Trestného poriadku.
 • 10e)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 10f)  Napríklad § 7 ods. 12 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 11a)  Štvrtá časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných ...
 • 12a)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej ...
 • 13a)  § 7 zákona č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.§ 7 a 8 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej ...
 • 13aa)  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky ...
 • 13ab)  Napríklad § 3 ods. 1 písm. a) a § 12 až 18 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o ...
 • 13aba)  § 58 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 13ac)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 13b)  § 143a Občianskeho zákonníka.
 • 13c)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 14a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 14 a 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 15a)  § 12 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 15b)  Napríklad § 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 15c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, zákon č. 152/1998 ...
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja ...
 • 17a)  § 10 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 18)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami ...
 • 18a)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými ...
 • 18b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi ...
 • 18c)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...
 • 18d)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami ...
 • 18e)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách ...
 • 18f)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti ...
 • 18g)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19)  Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19a)  Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb.Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych ...
 • 21)  § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 27 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 ...
 • 24a)  § 38 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 25)  § 99 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 25b)  § 18 až 32 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 26)  § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.
 • 27)  § 7 ods. 2, 3 a 7 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 81/2005 Z. z.
 • 28)  § 7 ods. 4 až 7 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 81/2005 Z. z.
 • 29)  § 13 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 81/2005 Z. z.
 • 29a)  § 36 ods. 2 až 6 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29b)  § 36 ods. 9 až 13 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. ...
 • 31)  Zákon č. 119/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona ...
 • 32a)  Napríklad zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 32b)  § 152a Zákonníka práce.
 • 32c)  § 152b Zákonníka práce.
 • 33)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. ...
 • 34)  Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej ...
 • 34a)  § 4 až 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 256/2003 Z. z. ...
 • 34aa)  § 30 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 34b)  Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  § 9 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 36)  Zákon č. 382/l990 Zb.
 • 37)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 ...
 • 38)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia ...
 • 39)  § 26 zákona č. 32/1957 Zb.
 • 40)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po ...
 • 40a)  Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40b)  Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 413/2002 Z. z. ...
 • 40c)  § 6 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 41)  Zákon č. 32/1957 Zb.
 • 42)  § 16 zákona č. 32/1957 Zb.
 • 43)  § 20 ods. 1 zákona č. 32/1957 Zb.
 • 44)  Zákon č. 88/1968 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  § 9 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení neskorších predpisov.
 • 46)  § 100 a 103 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
 • 47)  Zákon č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48a)  § 85 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 48b)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 49)  Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
 • 51)  Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov.
 • 52)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 52a)  § 7 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej ...
 • 53)  § 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
Načítavam znenie...
MENU
Hore