Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71014
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.12.2019


Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Správne poplatky, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD1 DS14 EU PP5 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 474/2013 s účinnosťou od 01.12.2019 na základe 221/2019 a 393/2019

Legislatívny proces k zákonu 393/2019
Legislatívny proces k zákonu 221/2019
Legislatívny proces k zákonu 474/2013§ 3
Oslobodenie od mýta

(1)
Mýto sa neplatí za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami
a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
c)
ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,14)
d)
ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
e)
záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,15) okrem právnických osôb a fyzických osôb, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku podľa osobitného predpisu,15a)
f)
zahraničných záchranných zložiek podieľajúcich sa na základe požiadania štátnych orgánov
1.
Slovenskej republiky na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach15b) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu15c) na území Slovenskej republiky,
2.
iného štátu na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach,15b) na humanitárnej pomoci15d) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu15c) mimo územia Slovenskej republiky,
g)
správcu výberu mýta,
h)
vykonávajúcimi údržbu vymedzených úsekov ciest,
i)
používanými na výkon kontroly výberu mýta osobami poverenými výkonom kontroly výberu mýta (ďalej len „osoba poverená výkonom kontroly),
j)
Slovenskej informačnej služby,
k)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
l)
finančnej správy,16)
m)
Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,17)
n)
Národnej banky Slovenska vykonávajúce prepravu peňazí a iných cenností.18)
(2)
Oslobodenie od platby mýta sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. c), e) až i) a m), len ak sú tieto vozidlá zaregistrované v elektronickom mýtnom systéme podľa § 10. Ak vozidlá podľa odseku 1 písm. c), e) až i) a m) nie sú zaregistrované v elektronickom mýtnom systéme podľa § 10, vzťahujú sa na prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla povinnosti podľa § 9.
(3)
Oslobodenie od platby mýta sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. h) len na vymedzených úsekoch ciest, na ktorých vozidlá vykonávajú údržbu.
(4)
Vlečené vozidlo nepodlieha úhrade mýta; to neplatí, ak počas vlečenia je palubná jednotka priradená k vlečenému vozidlu zapnutá.
zobraziť paragraf
§ 14

(1)
Ministerstvo udelí žiadateľovi oprávnenie na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta (ďalej len „oprávnenie“) na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že
a)
spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,27)
b)
jeho štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu alebo ustanovený zodpovedný zástupca má odbornú spôsobilosť na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta,
c)
je bezúhonný,
d)
fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa alebo zodpovedným zástupcom žiadateľa je bezúhonná.
(2)
Odborná spôsobilosť podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje dokladom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa dopravného, ekonomického, technického alebo právneho zamerania a najmenej trojročnou odbornou praxou v oblasti správy alebo poskytovania elektronického výberu mýta, služieb v oblasti informačných technológií, elektronických komunikačných služieb alebo služieb inštitúcií elektronických peňazí.28)
(3)
Finančná spôsobilosť podľa osobitného predpisu29) je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť riadne a nepretržité poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých členských štátoch, ktoré sú súčasťou Európskej služby elektronického výberu mýta. Finančná spôsobilosť sa preukazuje účtovnou závierkou za predchádzajúci rok overenou audítorom, dokladmi o celkovom objeme dostupných finančných prostriedkov na bankových účtoch, zoznamom veriteľov a dlžníkov s uvedenou výškou dlhu a dokladom o uzavretí poistenia na krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním Európskej služby elektronického výberu mýta. Poistenie musí trvať po celý čas poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta.
(4)
Finančne spôsobilý nie je ten, kto nespĺňa požiadavky finančnej spôsobilosti a ten, voči komu je začaté konkurzné konanie alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, je v likvidácii, bolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo kto nemá vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov29a) v Slovenskej republike alebo má evidované nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Finančnú spôsobilosť žiadateľa so sídlom na území Slovenskej republiky podľa predchádzajúcej vety overuje podľa osobitného predpisu29b) ministerstvo.
(5)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.30) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 1 písm. c) poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.30) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(6)
Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky finančnej spôsobilosti a bezúhonnosti podľa odsekov 3 až 5, sa považuje za žiadateľa, ktorý má dobrú povesť podľa osobitného predpisu.31)
zobraziť paragraf
§ 29
Rozkazné konanie

(1)
Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu mýta, osobou poverenou podľa § 12 ods. 2, osobami poverenými výkonom kontroly alebo orgánmi Policajného zboru podľa odseku 2 (ďalej len „vykonaná kontrola“) spáchanie správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e) a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty podľa odsekov 3 až 6.
(2)
Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e) možno prejednať a uložiť zaň pokutu v rozkaznom konaní len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný bez zastavenia vozidla stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu mýta, osoba poverená podľa § 12 ods. 2, osoby poverené výkonom kontroly alebo Policajný zbor.
(3)
Za správny delikt podľa 28 ods. 1 písm. a) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 1 050 eur.
(4)
Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. b) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 480 eur. Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. e) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 180 eur.
(5)
Za viac správnych deliktov podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.
(6)
O viacerých správnych deliktoch podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) toho istého prevádzkovateľa spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa rôznymi vozidlami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených podľa vozidla, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné rozkazné konania o všetkých správnych deliktoch prevádzkovateľa podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa viacerými vozidlami nie je možné spojiť do jedného rozkazného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(7)
Na rozkazné konanie o správnom delikte podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) je miestne príslušný okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na rozkazné konanie o správnom delikte podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu porušenia niektorej z povinností spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa.
(8)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(9)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.
(10)
Pokuta podľa odsekov 3 a 4 a trovy konania podľa § 31 ods. 8 sa musia uhradiť formou platby na platobný účet;52) to neplatí pri úhrade pokuty príslušníkovi Policajného zboru podľa osobitného predpisu.53)
(11)
Pokuty uložené v rozkaznom konaní sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 33

(1)
Za správny delikt prevádzkovateľa vozidla môže príslušník Policajného zboru uložiť pokutu v blokovom konaní, ak osoba poverená výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zistí, že vozidlom bola v minulosti porušená povinnosť podľa § 9 ods. 1, ods. 2 písm. b) alebo písm. d) a vznikol tým nedoplatok mýta a nebolo v tom čase možné zistiť údaje o vozidle a jeho prevádzkovateľovi a prevádzkovateľ vozidla alebo vodič je ochotný pokutu zaplatiť.
(2)
V blokovom konaní podľa odseku 1 sa ukladá pokuta vo výške dvoch tretín pokuty podľa § 29 ods. 3 alebo ods. 4.
(3)
Proti blokovému konaniu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.
(4)
Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Do bloku na ukladanie pokút sa zapisujú údaje o
a)
vozidle a jeho prevádzkovateľovi,
b)
osobe preberajúcej blok na pokutu,
c)
skutku,
d)
výške uloženej pokuty.
(5)
Ak nemôže prevádzkovateľ vozidla alebo vodič zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s údajmi podľa odseku 4 a s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku prevádzkovateľ vozidla alebo vodič potvrdí svojím podpisom.
(6)
Ak správny delikt prevádzkovateľa vozidla nemožno prejednať v blokovom konaní, príslušník Policajného zboru je oprávnený uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi povinnosť zložiť peňažnú záruku vo výške pokuty podľa § 29 ods. 3 alebo ods. 4; to neplatí, ak po porušení povinnosti podľa § 9 ods. 1, ods. 2 písm. b) alebo písm. d) došlo preukázateľne k zmene prevádzkovateľa vozidla. Príslušník Policajného zboru prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi o zložení peňažnej záruky vydá potvrdenie, ktoré obsahuje dôvod uloženia povinnosti zložiť peňažnú záruku, jej výšku a údaje o bankovom účte, na ktorý sa peňažná záruka vráti.
(7)
Peňažná záruka prepadne v prospech štátu, ak
a)
vodič nepredloží príslušníkovi Policajného zboru hodnoverný doklad s údajmi o prevádzkovateľovi vozidla a vozidle,
b)
nebolo možné začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla z iného dôvodu, ako je uvedené v § 30 ods. 1,
c)
pokuta v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 9 ods. 1, ods. 2 písm. b) alebo písm. d) nebola uložená z iného dôvodu, ako je uvedené v § 30 ods. 1, alebo
d)
pokuta uložená prevádzkovateľovi vozidla nebola uhradená do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(8)
Príslušník Policajného zboru, ktorému vodič predloží doklad podľa odseku 7 písm. a), tieto údaje bezodkladne zašle orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla.
(9)
Prepadnutím peňažnej záruky podľa odseku 7 písm. d) sa pokuta uložená prevádzkovateľovi vozidla považuje za uhradenú.
(10)
Peňažná záruka, ktorá neprepadne v prospech štátu, sa bezodkladne vráti.
(11)
Prijaté peňažné záruky sa sústreďujú na samostatnom účte,53a) z ktorého sa aj realizuje ich vrátenie alebo prepadnutie.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]17)  Napríklad zákon č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]53)  § 139h zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore