Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69041
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Správne poplatky, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD1 DS11 EU PP5 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 474/2013 s účinnosťou od 01.01.2019


§ 14

(1)
Ministerstvo udelí žiadateľovi oprávnenie na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta (ďalej len „oprávnenie“) na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že
a)
spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,27)
b)
jeho štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu alebo ustanovený zodpovedný zástupca má odbornú spôsobilosť na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta,
c)
je bezúhonný,
d)
fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa alebo zodpovedným zástupcom žiadateľa je bezúhonná.
(2)
Odborná spôsobilosť podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje dokladom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa dopravného, ekonomického, technického alebo právneho zamerania a najmenej trojročnou odbornou praxou v oblasti správy alebo poskytovania elektronického výberu mýta, služieb v oblasti informačných technológií, elektronických komunikačných služieb alebo služieb inštitúcií elektronických peňazí.28)
(3)
Finančná spôsobilosť podľa osobitného predpisu29) je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť riadne a nepretržité poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých členských štátoch, ktoré sú súčasťou Európskej služby elektronického výberu mýta. Finančná spôsobilosť sa preukazuje účtovnou závierkou za predchádzajúci rok overenou audítorom, dokladmi o celkovom objeme dostupných finančných prostriedkov na bankových účtoch, zoznamom veriteľov a dlžníkov s uvedenou výškou dlhu a dokladom o uzavretí poistenia na krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním Európskej služby elektronického výberu mýta. Poistenie musí trvať po celý čas poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta.
(4)
Finančne spôsobilý nie je ten, kto nespĺňa požiadavky finančnej spôsobilosti a ten, voči komu je začaté konkurzné konanie alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, je v likvidácii, bolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo kto nemá vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, má daňové nedoplatky evidované správcom dane alebo má evidované nedoplatky poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a starobné dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.
(5)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.30) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 1 písm. c) poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.30) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(6)
Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky finančnej spôsobilosti a bezúhonnosti podľa odsekov 3 až 5, sa považuje za žiadateľa, ktorý má dobrú povesť podľa osobitného predpisu.31)
zobraziť paragraf
§ 15

(1)
Žiadosť o udelenie oprávnenia obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu a adresu sídla žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu žiadateľa,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu žiadateľa, ak je ustanovený.
e)
podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky žiadateľa.
(2)
Prílohou k žiadosti o udelenie oprávnenia sú
a)
údaje všetkých členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,30)
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť aspoň jedného člena štatutárneho orgánu alebo ustanoveného zodpovedného zástupcu,
c)
doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa podľa § 14 ods. 3, okrem overenej účtovnej závierky žiadateľa, ak je uložená v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu,32)
d)
certifikát systému riadenia kvality alebo iné rovnocenné osvedčenie podľa osobitného predpisu,33)
e)
plán riadenia rizík podľa osobitného predpisu,34)
f)
doklady preukazujúce technické vybavenie a splnenie požiadaviek na zložky interoperability podľa osobitného predpisu.35)
(3)
Ministerstvo rozhodne o udelení oprávnenia do 60 dní od doručenia žiadosti o udelenie oprávnenia. Ak je žiadosť neúplná alebo ak chýbajú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa § 14, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby ich v určenej lehote doplnil, inak konanie o udelení oprávnenia zastaví.
(4)
Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ nespĺňa podmienky podľa § 14 oprávnenie neudelí.
(5)
Údaje podľa odseku 2 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 18
Zmierovacia komisia

(1)
Zriaďuje sa zmierovacia komisia ako nezávislý orgán na riešenie posudzovanie sporov podľa § 19.
(2)
Zmierovacia komisia má troch členov. Zmierovacia komisia je zložená z predsedu komisie a ďalších dvoch členov komisie.
(3)
Členmi zmierovacej komisie sú
a)
jeden odborník z oblasti práva,
b)
jeden odborník z oblasti ekonómie alebo financií a
c)
jeden odborník z oblasti prevádzky a ekonomiky pozemných komunikácií.
(4)
Za odborníka sa považuje fyzická osoba, ktorá má úplné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe v požadovanej oblasti.
(5)
Členom zmierovacej komisie podľa odseku 3 môže byť fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonná.
(6)
Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.31) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 5 poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.30) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(7)
Funkcia člena zmierovacej komisie je nezlučiteľná s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným právnym vzťahom k stranám sporu alebo k tretím stranám podnikajúcim v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta (ďalej len „tretia strana“). Člen zmierovacej komisie nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu strany sporu alebo tretej strany. Člen zmierovacej komisie nesmie podnikať v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta. Člen zmierovacej komisie nesmie byť zamestnancom ministerstva. Tieto obmedzenia sa vzťahujú aj na osoby blízke38) členovi zmierovacej komisie.
(8)
Administratívne, organizačné a technické zabezpečenie činnosti zmierovacej komisie zabezpečuje tajomník zmierovacej komisie. Tajomník zmierovacej komisie je zamestnanec ministerstva poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len „minister“). Tajomník zmierovacej komisie nie je členom zmierovacej komisie.
(9)
Predsedu zmierovacej komisie, ostatných členov zmierovacej komisie a tajomníka zmierovacej komisie vymenúva a odvoláva minister. Členov zmierovacej komisie minister vymenúva z odborníkov pôsobiacich v oblastiach podľa odseku 3, ktorí sú navrhovaní odbornými organizáciami a vedeckými inštitúciami, najmä vysokými školami a vedeckými pracoviskami Slovenskej akadémie vied.
(10)
Funkčné obdobie člena zmierovacej komisie je päťročné. Členstvo v zmierovacej komisii je dobrovoľné a nezastupiteľné.
(11)
Členstvo v zmierovacej komisii zaniká
a)
vzdaním sa členstva,
b)
odvolaním člena,
c)
úmrtím člena.
(12)
Minister člena zmierovacej komisie odvolá
a)
ak člen zmierovacej komisie prestane spĺňať predpoklady podľa odseku 5,
b)
pri opakovanej neúčasti člena zmierovacej komisie na rokovaní a práci zmierovacej komisie bez predloženia náležitého ospravedlnenia,
c)
ak člen zmierovacej komisie nie je schopný šesť po sebe nasledujúcich mesiacov vykonávať svoju funkciu,
d)
ak člen zmierovacej komisie poruší povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 15 písm. e).
(13)
Ak zanikne členstvo v zmierovacej komisii podľa odseku 10, subjekty oprávnené navrhovať príslušného člena zmierovacej komisie sú povinné do jedného mesiaca od zániku členstva, predložiť ministerstvu návrh na vymenovanie nového člena zmierovacej komisie. Členstvo v zmierovacej komisii je nezastupiteľné.
(14)
Predseda zmierovacej komisie
a)
zodpovedá za činnosť zmierovacej komisie,
b)
zvoláva a vedie rokovanie zmierovacej komisie,
c)
overuje záznam z rokovania zmierovacej komisie,
d)
podpisuje stanovisko podľa § 19 ods. 5,
e)
ak je to potrebné, prizýva na rokovanie zmierovacej komisie ďalšieho odborníka, ktorý nemá hlasovacie právo.
(15)
Člen zmierovacej komisie
a)
sa zúčastňuje na rokovaní zmierovacej komisie,
b)
sa vyjadruje k bodom programu rokovania zmierovacej komisie,
c)
predkladá pripomienky, návrhy a podnety k prerokovávaným materiálom v rámci rokovania zmierovacej komisie a v súvislosti s prácou komisie,
d)
hlasuje o návrhoch predložených na rokovanie zmierovacej komisie,
e)
zachováva mlčanlivosť, a to aj po skončení svojej funkcie, o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone funkcie člena zmierovacej komisie alebo v súvislosti s ňou,
f)
overuje písomný záznam z rokovania zmierovacej komisie na základe rozhodnutia zmierovacej komisie,
g)
sa vyjadruje k rozhodnutiu zmierovacej komisie, ak nesúhlasí s rozhodnutím zmierovacej komisie a za rozhodnutie zmierovacej komisie nehlasoval.
(16)
Zmierovacia komisia je uznášaniaschopná, ak sú na rokovaní prítomní všetci jej členovia. Na prijatie stanoviska je potrebný súhlas väčšiny všetkých členov zmierovacej komisie.
(17)
Podrobnosti o činnosti zmierovacej komisie upravuje štatút zmierovacej komisie, ktorého súčasťou je aj rokovací poriadok zmierovacej komisie. Štatút zmierovacej komisie schvaľuje minister.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore