Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov 157/2023 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 05.05.2023
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Oblasť: Železničná doprava, Stavby
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov 157/2023 účinný od 01.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 157/2023 s účinnosťou od 01.07.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z., vyhlášky č. 409/2019 Z. z. a vyhlášky č. 250/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
traťovou značkou značka určená na informovanie o traťových pomeroch a na označenie dôležitých miest na trati, ktoré nie sú označené inak,“.

2.
V § 2 písm. b) treťom bode sa slovo „požiarnotechnické“ nahrádza slovom „požiarne“.
3.
V § 2 písm. b) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadov, keď z prevádzkových dôvodov prichádza ku styku týchto zariadení s koľajovým vozidlom,“.
4.
V § 2 písm. b) štrnástom bode sa vypúšťajú slová „manažéra infraštruktúry“.
5.
V § 2 sa písmeno b) dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:

„15.
trakčným vedením súhrnné označenie pre vrchné trolejové vedenie a spätné vedenie, pričom odber prúdu z vrchného trolejového vedenia môže byť zabezpečený kontaktom s trolejovým drôtom alebo prúdovou koľajnicou, ktorý umožní plynulú dodávku elektrickej energie pre dráhové vozidlá aj pri traťovej rýchlosti,“.

6.
V § 2 písm. c) sa slovo „prívodnou“ nahrádza slovom „prúdovou“.
7.
V § 3 ods. 2, § 7 ods. 7 piatej vete, § 9 ods. 2 druhej vete, § 12 ods. 3 druhej vete, § 23 ods. 1 druhej vete, § 24 ods. 2 a 6, § 25 ods. 7, § 29 ods. 8 druhej vete, § 39 ods. 4 tretej vete a ods. 5 písm. d), § 43 ods. 11, § 44 ods. 10, § 45 ods. 5 druhej vete, § 49 ods. 3 druhej vete, § 51 ods. 4, § 58 ods. 2, § 59 ods. 2, § 61 ods. 1, § 64 ods. 1, § 65, § 66 ods. 1, § 68 ods. 1, § 69 ods. 1, § 71 ods. 1, prílohe č. 8 ods. 2 druhej vete a prílohe č. 9 ods. 4 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými požiadavkami“.
8.
V § 3 ods. 3 písm. b), § 7 ods. 2, 4 až 6 a 10, § 8 ods. 3, § 11 ods. 2 tretej vete a ods. 6, § 16 ods. 3 prvej vete, ods. 6 prvej vete a ods. 7, § 25 ods. 2 prvej vete, § 26 ods. 3, § 28 ods. 1, § 43 ods. 1, § 46 ods. 1 prvej vete, § 55 ods. 2, § 57 ods. 3, § 61 ods. 3, § 62 ods. 1, § 67 ods. 1, § 70 ods. 1 a 5, § 72 ods. 1 a 3, § 73 ods. 2 písm. a) a b), prílohe č. 3 ods. 6, prílohe č. 7 ods. 10 a prílohe č. 29 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami“.
9.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
únosnosť pláne železničného spodku vyhovuje bezpečnej prevádzke.“.

10.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „prílohe č. 3 a podľa požiadaviek uvedených v“.
11.
V § 5 ods. 1 a 2, § 9 ods. 4 a 9, § 11 ods. 1 štvrtej vete, § 22 ods. 6, § 43 ods. 6 tretej vete, § 57 ods. 6 druhej vete a ods. 8, § 63 ods. 1 a § 74 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými požiadavkami“.
12.
V § 5 odsek 3 znie:

„(3)
Stavby a zariadenia, ktoré sú súčasťou dráhy, nesmú zasahovať do priechodného prierezu, okrem zariadení, ktoré majú vo vnútri priechodného prierezu presne vymedzený bezpečný priestor na obrys vozidla.“.

13.
V § 6 ods. 1, § 7 ods. 11, § 8 ods. 1, § 9 ods. 6, § 45 ods. 2 druhej vete, § 51 ods. 1, § 57 ods. 5, § 62 ods. 5 prvej vete, § 68 ods. 2, § 72 ods. 5 a prílohe č. 3 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými požiadavkami“.
14.
V § 7 ods. 7 sa slovo „promile“ nahrádza slovami „‰, v opodstatnených prípadoch najviac 2,5 ‰“.
15.
V § 7 ods. 8 sa označenie „%“ nahrádza označením „‰“.
16.
V § 9 ods. 3 sa za slová „technickej normy4)“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami“ a za slová „technickými normami9)“ sa vkladajú slová „alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými požiadavkami“.
17.
V § 9 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Prístup k modernizovaným a obnoveným nástupištiam na tratiach s traťovou rýchlosťou do 160 km/h sa navrhuje úrovňový podľa podmienok osobitného predpisu11a) a na základe posúdenia podľa osobitného predpisu,11b) inak mimoúrovňový.“.

Poznámky pod čiarou k odkazu 11a a 11b znejú:

„11a) Príloha bod 4. 2. 1. 15 nariadenia Komisie (EÚ) 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (Ú. v. EÚ L 356, 12. 12. 2014) v platnom znení.

11b) Čl. 15 a 16 nariadenia Komisie (EÚ) 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009 (Ú. v. ES L 121, 3. 5. 2013) v platnom znení.“.

18.
V § 9 ods. 7 tretej vete sa slová „s mimoúrovňovým prístupom“ nahrádzajú slovom „spravidla“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu.11c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:

„11c) Príloha bod 7. 7. 19. 9. nariadenia Komisie (EÚ) 1299/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „infraštruktúra“ systému železníc v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 356, 12. 12. 2014) v platnom znení.“.

19.
V § 9 ods. 9 sa za slová „technickej norme13)“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými požiadavkami“.
20.
V § 10 ods. 1 sa slová „požiarnej odolnosti“ nahrádzajú slovami „protipožiarnu bezpečnosť, bezpečnosť“ a za slová „nehode a“ sa vkladá slovo „bezpečnosť“.
21.
V § 10 ods. 2 prvá veta znie: „Na stavbu tunelov sa použijú stavebné výrobky, prvky stavieb, výrobky, materiály a požiarne konštrukcie s príslušnou požiarnou odolnosťou14a) a príslušnou triedou reakcie na oheň podľa osobitného predpisu.15)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Príloha bod 4.2.1.2. nariadenia Komisie (EÚ) č. 1303/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa bezpečnosti v železničných tuneloch železničného systému Európskej únie (Ú. v. EÚ L 356, 12. 12. 2014) v platnom znení.“.

22.
V § 10 ods. 3 sa slová „s intenzitou 1 lx, obojstranné držadlo, požiarny vodovod so zdrojom vody na hasenie požiaru, únikové chodníky“ nahrádzajú slovami „únikové značenie, únikové chodníky, bezpečné oblasti, prístupy do bezpečných oblastí, komunikačné prostriedky v bezpečných oblastiach, miesta na hasenie požiaru a núdzová komunikácia“ a za slovom „predpisu“ sa vypúšťa čiarka a slová „chránené únikové cesty, nechránené únikové cesty s označením smeru úniku a vzdialenosti ku vchodu do chránenej únikovej cesty alebo na voľné priestranstvo pri portáloch a vyústení chránených únikových ciest, prístupové komunikácie, prístupové plochy, rádiové spojenie“.
23.
V § 10 ods. 5 prvej vete sa slová „zamestnancov pri výkone stavebných udržiavacích diagnostických“ nahrádzajú slovami „osôb pri výkone stavebných, udržiavacích a diagnostických“.
24.
V § 11 ods. 1 sa slová „je rozoberateľná“ nahrádzajú slovami „svojou úpravou vyhovuje užívateľom pozemnej komunikácie a železničnej prevádzke“.
25.
V § 12 ods. 6 sa za slová „technickou normou22)“ vkladajú slová „alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými požiadavkami“.
26.
V § 14 ods. 6 druhej vete sa za slovo „dvojkoľajných“ vkladajú slová „alebo viackoľajných“ a slová „vedľa jednej a druhej koľaje“ sa nahrádzajú slovami „na vonkajšej strane krajných traťových koľají“.
27.
V § 15 ods. 2 sa za slová „technickými normami24)“ vkladajú slová „alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými požiadavkami“.
28.
V § 17 odsek 2 znie:

„(2)
Na výstavbu podzemných objektov sa používajú stavebné výrobky, prvky stavieb, výrobky, materiály a konštrukcie s požadovanou požiarnou odolnosťou podľa osobitného predpisu14a) a triedou reakcie na oheň podľa osobitného predpisu.15) Použitie stavebných výrobkov, prvkov stavieb, výrobkov a materiálov s nižšou triedou reakcie na oheň ako A1 alebo A2 je podmienené technologickou nevyhnutnosťou.“.

29.
V § 17 ods. 4 sa slovo „požiarnotechnické“ nahrádza slovom „požiarne“ a za slovo „ústredňa“ sa vkladajú slová „elektrickej požiarnej signalizácie“.
30.
V § 17 ods. 6 sa slová „je na čas evakuácie a zdolávania požiaru zabezpečené dodávkou elektrickej energie z nezávislého zdroja“ nahrádzajú slovami „má na čas evakuácie a zdolávania požiaru zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari podľa osobitného predpisu26a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 91 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.“.

31.
V § 17 odseky 7 a 8 znejú:

„(7)
Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari podľa osobitného predpisu26a) najmenej na čas evakuácie a zdolávania požiaru. Trvalá dodávka elektrickej energie je zabezpečená najmenej z dvoch na sebe nezávislých napájacích zdrojov.

(8)
Použité káble nechránené proti priamym účinkom požiaru vedené cez požiarne úseky staničných hál, vestibulov, nadväzujúcich komunikačných priestorov, podchodov a chránených únikových ciest musia mať triedu reakcie na oheň podľa osobitného predpisu.15)“.

32.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
K určeným vstupom do staníc a zastávok sa zriaďuje prístup pre hasičské jednotky a ostatné záchranné zložky.27) Pred začatím vykonávania zásahu hasičských jednotiek sa zabezpečí odpojenie dodávky elektrickej energie podľa osobitného predpisu28) so zabezpečením trvalej dodávky elektrickej energie pri požiari pre zariadenia v prevádzke počas požiaru podľa osobitného predpisu.26a)“.

33.
§ 18 vrátane nadpisu znie:

㤠18
Elektrické trakčné a silnoprúdové zariadenia staníc a zastávok
(1)
Pevné elektrické trakčné zariadenia a ostatné elektrické silnoprúdové zariadenia sa vyhotovujú a usporadúvajú tak, že vytvárajú v prevádzke bezpečný systém a spĺňajú požiadavky uvedené v § 25.

(2)
Trakčné vedenie sa elektricky izoluje od stavby dráhy. Izolačné vzdialenosti medzi živými časťami trakčného vedenia a stavbami sa navrhujú a zhotovujú tak, že spĺňajú technické a bezpečnostné parametre trolejových vedení pre elektrickú trakciu podľa technickej normy29) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami.

(3)
Spôsob ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím sa navrhuje a zhotovuje tak, že sú splnené technické a bezpečnostné parametre na zaistenie bezpečnosti a ochrany pred zásahom elektrickým prúdom podľa technických noriem30) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami.

(4)
Izolované vedenia a elektrické zariadenia, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a plynulosť prevádzky dopravy na dráhe, musia mať vodiče s medenými jadrami.

(5)
Elektrické stanice sa napájajú z dvoch od seba nezávislých elektrických zdrojov distribučnej sústavy.

(6)
Rozvádzače núdzového napájania, ktoré neslúžia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, musia mať možnosť pripojenia z dvoch polí hlavného rozvádzača.“.

34.
V § 19 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Parametre osvetlenia staníc a zastávok určí manažér infraštruktúry.“.
35.
V § 19 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa technických a bezpečnostných parametrov technickej normy31) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami, so zohľadnením požiadaviek podľa § 17 na núdzové osvetlenie únikových ciest“ a vypúšťa sa druhá veta.
36.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „pri požiari“.
37.
V § 20 ods. 6 a prílohe č. 13 ods. 5 sa slovo „m.s-1“ nahrádza slovom „m/s“.
38.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Oznamovacie a zabezpečovacie zariadenie, ktoré je informačným systémom, je navrhované a používané podľa osobitného predpisu.32a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

39.
V § 24 odsek 4 znie:

„(4)
Pre zabezpečovacie zariadenia sa zaisťuje plynulá dodávka elektrickej energie podľa technickej normy35a) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami. Zabezpečovacie zariadenie musí správne pracovať v rozsahu dovolených odchýlok napätia zdroja energie podľa technickej normy35b) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 35a a 35b znejú:

„35a) STN 37 6605 Pripájanie elektrických zariadení celoštátnych dráh na elektrický rozvod (37 6605).

35b) STN EN 50 160 Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete (33 0121). STN EN 50 163 Dráhové aplikácie. Napájacie napätia trakčných sietí (33 3500).“.

40.
V § 24 ods. 6, § 25 ods. 1 písm. a) a § 51 ods. 2 písm. b) sa slovo „úrazom“ nahrádza slovom „zásahom“.
41.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f)
spoľahlivosti dodávky elektrickej energie aj pri predpokladaných poruchách alebo údržbe podľa technickej normy35a) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami,

g)
elektromagnetickej kompatibility.“.

42.
V § 25 ods. 3 prvej vete sa za slovo „konštrukcia“ vkladá slovo „vrchného“, za slovom „výšku“ sa vypúšťa slovo „vedenia“ a v druhej vete sa vypúšťa slovo „vedenia“.
43.
V § 25 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
V zóne vrchného trolejového vedenia a zóne zberača prúdu sa prijímajú osobitné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom. Správcom ochranných zariadení umiestnených na mostoch a konštrukciách mostom podobným nad vrchným trolejovým vedením, ktoré slúžia ako ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je vlastník stavby, na ktorom sú ochranné zariadenia umiestnené. Rozmery zón vrchného trolejového vedenia a zóny zberača prúdu sú uvedené v prílohe č. 16.“.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

44.
V § 25 odsek 5 znie:

„(5)
Elektricky vodivé podzemné zariadenia, najmä potrubia, káble, ktoré je potrebné uložiť súbežne s dráhou alebo ktoré križujú elektrifikovanú dráhu s jednosmernou trakčnou elektrickou sústavou, sa musia chrániť pred koróziou blúdivými prúdmi podľa technickej normy38) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami; ak je to možné, umiestnia sa v takej vzdialenosti, že ich netreba ukoľajňovať.“.

45.
V § 25 ods. 8 písmeno c) znie:

„c)
sú vybavené signalizáciou stavov a poruchovou signalizáciou na úrovni, ktorá zabezpečuje kvalifikovaný a bezpečný proces riadenia z miestneho stanovišťa obsluhy, ako aj z riadiaceho centra, vybaveného riadiacim systémom s plne zálohovanými časťami kľúčovými pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku diaľkového riadenia,“.

46.
V § 25 sa odsek 8 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f)
sú zabezpečené nepretržitým napájaním batériami zabezpečujúcimi napájanie najmenej 30 minút po výpadku elektrického prúdu; ak ide o riadiace centrá a riadené objekty veľkého významu, náhradný zdroj elektrickej energie musí zabezpečiť náhradné napájanie najmenej 12 hodín,

g)
sú navrhované a používané podľa osobitného predpisu.32a)“.

47.
V § 25 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.

48.
§ 25 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10)
Zariadenia napájané z trakčného vedenia sú navrhované tak, že správne a bezpečne pracujú v rozsahu dovolených odchýlok napätia podľa technickej normy38a) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami.

(11)
Trakčné napájacie stanice na napájanie hlavných tratí sa napájajú dvomi nezávislými vedeniami distribučnej sústavy.“.

Poznámka k odkazu 38a znie:

„38a) STN EN 50 163 Dráhové aplikácie. Napájacie napätia trakčných sietí (33 3500).“.

49.
V § 26 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Prehliadka železničných priecestí sa vykonáva za účasti správcu ciest, zástupcov cestného správneho orgánu, obce alebo samosprávneho kraja a príslušníkov Policajného zboru.“.
50.
V § 26 ods. 8 písm. a) sa vypúšťa slovo „nultej“ a písm. a) a v písm. b) sa slová „S.km na -1“ nahrádzajú slovom „S/km“.
51.
V nadpise nad § 27 sa vypúšťajú slová „Mestské rýchlodráhy, rýchle električky“.
52.
V § 30 ods. 4 sa slová „Najviac povolený“ nahrádzajú slovami „Najväčší povolený pozdĺžny“.
53.
V § 30 ods. 7 sa za slovo „je“ vkladajú slová „1 000 mm alebo“.
54.
V § 31 sa vypúšťa odsek 9.
55.
V § 32 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

56.
V § 38 sa vypúšťa odsek 3.
57.
V § 40 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1)
Doprava na špeciálnej dráhe je prevádzkovaná len na trati s koľajovým zvrškom nachádzajúcim sa v technickom stave, v ktorom odoláva bez trvalej deformácie statickým a dynamickým silám, ktoré vyvíja pri traťovej rýchlosti najťažší vlak prevádzkovaný na trati.“.

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

58.
§ 41 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
59.
V § 43 ods. 9 sa za slovo „zriaďujú“ vkladá slovo „spravidla“.
60.
V § 49 ods. 2 písm. c) sa za slovo „osvetlením“ vkladajú slová „nástupíšť, prístreškov a ďalších krytých priestorov“.
61.
V § 51 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „napájaciu“ nahrádza slovom „elektrickú“.
62.
V § 52 ods. 1 sa za slová „technickej normy39)“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami“.
63.
V § 53 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1)
Doprava na električkovej dráhe je prevádzkovaná len na trati s koľajovým zvrškom nachádzajúcim sa v technickom stave, v ktorom odoláva bez trvalej deformácie statickým silám a dynamickým silám, ktoré vyvíja pri traťovej rýchlosti najťažšia električka prevádzkovaná na trati.“.

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako 2 až 4.

64.
V § 55 odsek 5 znie:

„(5)
Trolejbusová dráha sa môže križovať v jednej úrovni so železničnou dráhou, ktorá nie je elektrifikovaná. S elektrifikovanou železničnou dráhou sa môže trolejbusová dráha križovať v jednej úrovni len vo výnimočných prípadoch, pri dodržaní bezpečnostných podmienok, na základe výnimky podľa § 102 ods. 1 písm. z) zákona.“.

65.
V § 57 ods. 7 sa za slová „technickej normy45)“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami“.
66.
V § 58 ods. 1 sa za slová „technických normách43)“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými požiadavkami“.
67.
V § 60 druhej vete sa za slová „technických noriem43)“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami“.
68.
V § 75 ods. 1 sa za slovom „modernizácií“ vypúšťa čiarka a slová „najneskôr do roku 2030“.
69.
V prílohe č. 1 písm. d) sa za slovo „mechanických“ vkladajú slová „(statických a dynamických)“ a za slovo „vlastností,“ sa vkladajú slová „pričom overenie mechanických vlastností sa vykonáva skúšobnou jazdou v oboch smeroch traťovou rýchlosťou,“.
70.
V prílohe č. 2 písm. e) sa za slová „televízie a zariadenia“ vkladá slovo „elektrickej“.
71.
V prílohe č. 3 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Stavby a zariadenia používané na železničných tratiach s rozchodom 1 435 mm musia byť usporiadané tak, že zaisťujú bezpečný prejazd koľajových vozidiel a plnia spoľahlivo funkciu stavby dráhy. Priechodný prierez vymedzuje priestor trate, mosta alebo tunela pre priechodnosť koľajových vozidiel.

(2)
Na tratiach s rozchodom koľaje 1 435 mm je dodržaná najmenšia osová vzdialenosť koľají
a)
na šírej trati 4 000 mm v priamej koľaji a v oblúku s polomerom 250 m a väčším,

b)
v dopravni s koľajovým rozvetvením
1.
5 000 mm v priamej koľaji a v oblúku s polomerom 250 m a väčším,

2.
4 750 mm v priamej koľaji a v oblúku s polomerom 300 m a väčším, pri obnove, modernizácii dopravne s koľajovým rozvetvením s prihliadnutím na miestne podmienky.“.

72.
V prílohe č. 3 ods. 9 sa slová „ods. 7 písm. a)“ nahrádzajú slovami „ods. 8 písm. a)“, slová „ods. 7 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „ods. 8 písm. b)“, slová „ods. 7 písm. c)“ sa nahrádzajú slovami „ods. 8 písm. c)“ a slová „ods. 7 písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „ods. 8 písm. d)“.
73.
V prílohe č. 5 ods. 1 sa slová „nemá byť v traťových koľajach menší ako 600 m“ nahrádzajú slovami „a prislúchajúcich hlavných staničných koľají je navrhnutý tak, aby bola dodržaná ustanovená traťová rýchlosť“.
74.
V prílohe č. 6 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „5 200 mm na šírej trati s normálnym rozchodom, ktorá nie je súčasťou transeurópskej dopravnej siete, s ustanovenou traťovou rýchlosťou najviac 100 km/h pri použití podvalov tvaru „Y“,“.
75.
V prílohe č. 7 ods. 1 prvej vete sa za slová „prístupom je“ vkladá slovo „spravidla“.
76.
V prílohe č. 7 ods. 1 tretej vete sa za slová „technických noriem3)“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami,“.
77.
V prílohe č. 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri navrhovaní rozhrania s vlakmi, ktoré zastavujú na nástupišti, sa prihliada na požiadavky existujúcej prevádzky, ako aj na požiadavky prevádzky dôvodne predpokladanej v období najmenej desiatich rokov po uvedení nástupišťa do prevádzky.“.
78.
V prílohe č. 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Šírka nástupíšť musí zodpovedať frekvencii cestujúcich a umožniť napojenie prístupových komunikácií pre cestujúcich a manipulačné prostriedky.“.

Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 13.

79.
V prílohe č. 7 ods. 6 sa slová „technickej normy51)“ nahrádzajú slovami „technickej normy52) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:

„52) Napríklad STN ISO 3864-1 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 1: Princípy návrhu na bezpečnostné značky a bezpečnostné označenia (01 8012). STN ISO 3864-3 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 3: Princípy návrhu grafických znakov na používanie v bezpečnostných značkách (01 8012). STN ISO 3864-4 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálov bezpečnostných značiek (01 8012).“.

80.
V prílohe č. 7 ods. 7 sa číslo „150“ nahrádza číslom „200“ a číslo „300“ sa nahrádza číslom „350“.
81.
V prílohe č. 8 ods. 2 sa slová „železničných priecestiach“ nahrádzajú slovami „úrovňových priechodoch“.
82.
V prílohe č. 8 ods. 5 sa slová „sa zriaďuje“ nahrádzajú slovami „a úrovňový priechod sa zriaďujú“.
83.
V prílohe č. 11 ods. 1 písm. b) úvodnej vete sa slová „hákový alebo vertikálny uzáver výhybky“ nahrádzajú slovami „výhybkový uzáver“ a v prvom bode sa vypúšťajú slová „a vyššou“.
84.
V prílohe č. 11 ods. 1 písm. c) sa slovo „hákového“ nahrádza slovom „výhybkového“ a vypúšťajú sa slová „vertikálneho uzáveru“.
85.
V prílohe č. 11 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)
medzera medzi stojinou jazyka a jazykovou opierkou je väčšia ako 2 mm pre rýchlosť od 161 km/h, 3 mm pre rýchlosť od 91 km/h a do 160 km/h, 5 mm pre rýchlosť do 90 km/h,“.

86.
V prílohe č. 11 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „1 393 mm, alebo“ a slová „u tvaru koľajníc R 65 a S 49 1. generácie, T, A“.
87.
V prílohe č. 11 ods. 1 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „pre rýchlosť do 90 km/h a 12 mm pre rýchlosť od 91 km/h“.
88.
V prílohe č. 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Funkčnosť výhybkového uzáveru sa vyhodnocuje skúšobnou mierkou
a)
4 mm pri rýchlosti V ≥ 60 km/h,

b)
6 mm pri rýchlosti V < 60 km/h.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

89.
Prílohy č. 16 a 17 vrátane nadpisov znejú:

Prevziať prílohu - Príloha č. 16 a 17 k vyhláške č. 350/2010 Z. z.

90.
V prílohe č. 19 písm. d) sa za slovo „stanice“ vkladajú slová „a zastávky“ a vypúšťajú sa slová „pre cestujúcich, služobné nástupištia“.
91.
V prílohe č. 19 písm. g) sa za slovo „rozvodov,“ vkladajú slová „trakčné vedenie“ a vypúšťa sa slovo „prívodnú“.
92.
V prílohe č. 21 písm. h) sa slovo „trolejové“ nahrádza slovom „trakčné“ a slová „prívodné a spätné vedenia“ sa nahrádzajú slovami „napájacie vedenia k trakčnému vedeniu“.
93.
V prílohe č. 23 bode B. prvom bode písmená a) a b) znejú:

„a)
10 mm na trati s rozchodom koľaje 1 435 mm,

b)
7 mm na trati s rozchodom koľaje 1 000 mm.“.

94.
V prílohe č. 23 sa na konci pripájajú tieto body:

„D. Dovolené odchýlky rozchodu koľaje

Situovanie kontrolovaného profilu Dovolené rozšírenie rozchodu [mm] Dovolené zúženie rozchodu [mm]
v priamom úseku dráhy a v oblúku s polomerom 500 m a väčším 10 3
v oblúku s polomerom menším ako 500 m 15 0
v oblúku s polomerom menším ako 500 m, kde je odchýlka spôsobená bočným opotrebovaním koľajnice (bočné opotrebovanie koľajnice však nesmie prekročiť hodnotu 20 mm) 35 0

Rozchodom koľaje sa rozumie menovitý rozchod vrátane rozšírenia v smerovom oblúku. Odchýlky platia pre rozchod koľaje 1 435 mm a 1 000 mm. Kontrola sa vykonáva v krokoch, najviac po 1 m.

E. Dovolená zmena rozchodu koľaje
Na existujúcej električkovej dráhe nesmie byť prekročená hodnota zmeny rozchodu ±4 mm/m pri rýchlosti do 30 km/h. Pri rýchlosti od 31 km/h nesmie byť prekročená hodnota zmeny rozchodu ±3 mm/m.

Odchýlky platia pre rozchody koľaje 1 435 mm a 1 000 mm. Kontrola sa vykonáva v krokoch, najviac po 1 m. Zmena rozchodu koľaje je udávaná v mm na 1 m jej dĺžky.

F. Dovolené hodnoty deformácie koľaje
Deformácia koľaje [mm/m] Pre rozchod 1 435 mm Pre rozchod 1 000 mm
pri rýchlosti do 30 km/h 8 5
pri rýchlosti od 31 km/h 6 4

Kontrola deformácie koľaje sa vykonáva na meračskej základni 2 m v krokoch po 2 m. Každé meranie sa zaznamenáva ako samostatná hodnota.“.

95.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 4, 8, 13, 22, 29, 31, 32, 37, 40, 41, 45, 46 a 50 sa na začiatok vkladá slovo „Napríklad“.
96.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie: „Napríklad STN 73 6360-1 Železnice. Koľaj. Časť 1: Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu 1 435 mm (73 6360). STN 73 6360-2 Železnice. Koľaj. Časť 2: Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie prevádzkového stavu koľaje rozchodu 1 435 mm (73 6360).“.
97.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „STN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia.“ nahrádza citáciou „STN 74 3305 Ochranné zábradlia“ (74 3305).
98.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „STN 38 6413 Plynovody a prípojky z ocele.“ nahrádza citáciou „STN EN 12007-1 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prevádzku (38 6409).“.
99.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa na začiatok vkladá slovo „Napríklad“ a citácia „STN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia.“ sa nahrádza citáciou „STN 74 3305 Ochranné zábradlia (74 3305).“.
100.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/364 z 1. júla 2015 o klasifikácii reakcie stavebných výrobkov na oheň podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 68, 15. 3. 2016).“.

101.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) Príloha bod 4.2.1.6. nariadenia (EÚ) č. 1303/2014 v platnom znení.“.

102.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Príloha bod 4.2.1.5.2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2014 v platnom znení.“.

103.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa na konci pripája táto citácia: „Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky č. 87/2022 Z. z.“.
104.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) Napríklad STN EN 13 450/AC Kamenivo na koľajové lôžko (72 1506).“.

105.
V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťajú slová „STN 36 0451/Z1 Umelé osvetlenie priemyselných priestorov. Zmena 1.“.
106.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) Napríklad STN EN 115-1 Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a montáž (27 4802).“.

107.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) Príloha bod 4.2.1.7. nariadenia (EÚ) č. 1303/2014 v platnom znení.“.

108.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa na konci pripája táto citácia: „Zákon č. 129/2002 Z. z. o Integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.“.
109.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) Príloha body 4.2.2.1. a 4.2.2.2. nariadenia Komisie (EÚ) č. 1303/2014 v platnom znení.“.

110.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „STN EN 50 122-1 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Časť 1: Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na elektrickú bezpečnosť a uzemňovanie.“ nahrádza citáciou „STN EN 50 122-1 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom (34 1505).“.
111.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

„34) Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.

112.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

„38) Napríklad STN EN 50122 – 2 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 2: Opatrenia proti účinkom blúdivých prúdov vytváraných trakčnými sieťami jednosmerného prúdu (34 1505). STN EN 50162 Ochrana proti korózii bludným prúdom z jednosmerných prúdových sústav (34 1507).“.

113.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44) Napríklad STN EN 12927 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Laná (27 3016).“.

114.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48) Napríklad STN EN 12927 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Laná (27 3016).“.

115.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) Napríklad STN EN 1709 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Kontroly pred uvedením do prevádzky a pokyny na údržbu a prevádzkové kontroly (27 3011).“.

116.
Slová „cestná komunikácia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „pozemná komunikácia“ v príslušnom tvare, slová „bludných prúdov“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „blúdivých prúdov“ v príslušnom tvare, slovo „promile“ sa v celom texte vyhlášky nahrádza označením „‰“, slovo „km.h-1“ sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „km/h“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.

Andrej Doležal v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore