Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 238/2023 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 28.06.2023
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 238/2023 účinný od 01.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 238/2023 s účinnosťou od 01.07.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. g) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z., vyhlášky č. 423/2019 Z. z., vyhlášky č. 403/2020 Z. z. a vyhlášky č. 462/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Stacionárna stanica technickej kontroly môže byť okrem priestorov podľa odseku 1 písm. a) vybavená aj vonkajším priestorom na vykonávanie technickej kontroly administratívnej (ďalej len „vonkajší priestor“). Vonkajší priestor musí byť vybavený technologickým vybavením podľa § 20 ods. 1 písm. k) a nevzťahujú sa naň požiadavky podľa odsekov 2 a 3. Ak vonkajší priestor zriadi oprávnená osoba technickej kontroly na existujúcom pracovisku stacionárnej stanice technickej kontroly, počiatočné overenie podľa § 2 ods. 1 písm. b) sa nevykoná; plnenie podmienok sa overí pri najbližšom priebežnom overení podľa § 3.“.

2.
V § 31 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Základné školenie okrem základných tém podľa odseku 1 môže obsahovať aj rozšírené zameranie na vykonávanie technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia v rozsahu šiestich vyučovacích hodín teoretickej výučby so zameraním na
a)
právne predpisy upravujúce vykonávanie technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia,

b)
metodiky a metódy používané pri technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia,

c)
praktické ukážky z vykonávania technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia do dokladov.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

3.
V § 31 odsek 4 znie:

„(4)
Rozširovacie školenie na vykonávanie
a)
technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí zahŕňa 32 vyučovacích hodín teoretickej výučby a 40 vyučovacích hodín praktického výcviku na kontrolnej linke stanice technickej kontroly so zameraním podľa odseku 1 a so zameraním na
1.
právne predpisy upravujúce vykonávanie technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí,

2.
metodiky a metódy používané pri technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí,

3.
praktické ukážky z vykonávania technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí do dokladov,

b)
technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia zahŕňa 32 vyučovacích hodín teoretickej výučby a 40 vyučovacích hodín praktického výcviku na kontrolnej linke stanice technickej kontroly so zameraním podľa odseku 1 a so zameraním na
1.
právne predpisy upravujúce vykonávanie technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia,

2.
metodiky a metódy používané pri technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia,

3.
praktické ukážky z vykonávania technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia do dokladov,

c)
technickej kontroly pravidelnej z dôvodu zmeny rozsahu vodičského oprávnenia technika alebo z dôvodu zmeny rozsahu osvedčenia technika o ďalšie kategórie vozidiel so zameraním podľa odseku 1 zahŕňa
1.
16 vyučovacích hodín teoretickej výučby a 20 vyučovacích hodín praktického výcviku na kontrolnej linke stanice technickej kontroly pre kategórie vozidiel L, M1, N1, O1 a O2,

2.
32 vyučovacích hodín teoretickej výučby a 40 vyučovacích hodín praktického výcviku na kontrolnej linke stanice technickej kontroly pre kategórie vozidiel M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS.“.

4.
V § 31 ods. 5 písm. b) sa slová „odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2 a odseku 4 písm. a) a b)“.
5.
V prílohe č. 1 časti B bode 9.2.1 sa vypúšťajú slová „aj za motorického chodu valcov“.
6.
V prílohe č. 1 časti B bode 9.2.4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo kalibračné zariadenie výrobcu schopné vyvolať ekvivalentné silové pôsobenie podľa bodu 9.1.4 bez použitia závaží“.
7.
V prílohe č. 1 časti B bode 9.4.4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo kalibračné zariadenie výrobcu vytvárajúce kalibračnú silu podľa bodu 9.4.1 bez použitia závaží“.
8.
V prílohe č. 1 časti B sa bod 13.1 dopĺňa bodom 13.1.8, ktorý znie:

„13.1.8
Ak to elektronické rozhranie vozidla umožňuje, čítačka musí načítať a zaslať do celoštátneho informačného systému údaje získané za skutočných jazdných podmienok podľa osobitného predpisu.13a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Čl. 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/392 zo 4. marca 2021 o monitorovaní a vykazovaní údajov týkajúcich sa emisií CO2 z osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 a o zrušení vykonávacích nariadení Komisie (EÚ) č. 1014/2010, (EÚ) č. 293/2012, (EÚ) 2017/1152 a (EÚ) 2017/1153 (Ú. v. EÚ L 77, 5. 3. 2021).“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.

Pavol Lančarič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore