Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 110/2005 účinný od 01.02.2021


Platnosť od: 25.03.2005
Účinnosť od: 01.02.2021
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 110/2005 účinný od 01.02.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 110/2005 s účinnosťou od 01.02.2021 na základe 29/2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 15 ods. 5 ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a)

podrobnosti o náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a ...

b)

podrobnosti o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný ...

c)

podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo ...

d)

podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu podľa § 3 zákona,

e)

zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol pri dovoze ...

f)

zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje,

g)

podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich nezameniteľnom označení, ako aj o preukaze o pôvode ...

h)

zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 2 a 6 zákona, pre ktoré sa nevydáva ...

i)

podrobnosti o náležitostiach potvrdenia orgánu veterinárnej správy o vhodnosti chovného zariadenia podľa ...

j)

podrobnosti o záznamoch o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného kaviáru, kaviáru ...

k)

podrobnosti o registri vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov podľa § 15 ods. 5 písm. i) zákona, ...

l)

zoznam vybraných druhov živočíchov podľa § 12b ods. 1 zákona,

m)

podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona. ...

§ 2
Podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia ...
(1)

Vzor tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz ...

(2)

Okrem údajov požadovaných podľa pokynov a vysvetliviek v tlačive žiadosti sa uvádza

a)
v kolónke 6 adresa miesta povoleného na umiestnenie živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného ...
b)
v kolónke 23 použitý dopravný prostriedok, predpokladaný dátum dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu, ...
(3)

K žiadosti o vydanie povolenia na dovoz dovozca pripojí tieto listinné dôkazy (§ 6 ods. 3 a 4 zákona): ...

a)
čestné vyhlásenie, že exemplár druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu2) okrem exemplára živočícha ...
b)
originál alebo fotokópiu originálu povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vydaného podľa ...
c)
listinný dôkaz preukazujúci, že dovážané exempláre sa získali v súlade s právnymi predpismi o ochrane ...
d)
podrobný opis zariadenia, v ktorom bude umiestnený dovezený exemplár, ak ide o dovoz živých exemplárov ...
e)
písomné potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,4) že predpokladané chovné ...
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku.5)
(4)

K žiadosti o vydanie povolenia na vývoz vývozca pripojí tieto listinné dôkazy (§ 6 ods. 3 a 4 zákona): ...

a)
listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s osobitnými predpismi,5a)
b)
fotokópiu originálu povolenia na dovoz alebo potvrdenia výkonného orgánu dovážajúceho štátu, že bude ...
c)
podrobný opis podmienok prepravy živého exemplára vrátane charakteristiky prepravného zariadenia,
d)
doklad o zaplatení správneho poplatku.5)
(5)

K žiadosti o vydanie potvrdenia na opätovný vývoz opätovný vývozca pripojí tieto listinné dôkazy (§ ...

a)
listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s osobitnými predpismi,5a)
b)
listinný dôkaz preukazujúci predchádzajúci zákonný dovoz opätovne vyvážaných exemplárov na územie Európskej ...
c)
fotokópiu originálu povolenia na dovoz alebo potvrdenie výkonného orgánu dovážajúceho štátu, že bude ...
d)
podrobný opis podmienok prepravy živého exemplára vrátane charakteristiky prepravného zariadenia,
e)
doklad o zaplatení správneho poplatku.5)
(6)

K žiadosti o vydanie povolenia na dovoz a o vydanie povolenia na vývoz a k žiadosti o vydanie potvrdenia ...

§ 3
Podrobnosti o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný ...

Vzor úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz je uvedený ...

§ 4
Podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo ...
(1)

Vzor tlačiva žiadosti na povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností alebo na udelenie súhlasu na ...

(2)

K žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností (§ 8 ods. 2 zákona) žiadateľ pripojí

a)
listinné dôkazy, ktorými sú:
1.
preukaz o pôvode podľa § 12 ods. 4 písm. b) zákona a potvrdenie podľa osobitného predpisu,6a) ak boli ...
2.
kópia písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia podľa § 12a zákona,
3.
kópia povolenia na dovoz podľa osobitného predpisu,6b)
4.
kópia preukazov o pôvode alebo kópia iných dokladov podľa § 12 ods. 4 zákona preukazujúcich pôvod matky ...
5.
čísla preukazov o pôvode, alebo čísla iných dokladov podľa § 12 ods. 4 zákona preukazujúcich pôvod matky ...
b)
kópiu druhovej karty exemplára živočícha, ktorá obsahuje údaje aktuálne v čase podania žiadosti,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku,7)
d)
dve fotografie exemplára živočícha, ak je tak exemplár živočícha označený podľa § 13 ods. 5 zákona.
(3)

K žiadosti o udelenie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov (§ 8 ods. 4 zákona) žiadateľ pripojí ...

a)
potvrdenie podľa osobitného predpisu6a) alebo kópiu povolenia na dovoz podľa osobitného predpisu,6b)
b)
doklad o zaplatení správneho poplatku,7)
c)
dve fotografie exemplára živočícha, ak je tak exemplár živočícha označený podľa § 13 ods. 5 zákona.
(4)

K žiadosti na povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie ...

§ 5
Podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu
(1)

Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu predkladajú vedci a vedecké inštitúcie (ďalej len „žiadateľ“) ...

(2)

Ak je žiadateľ fyzická osoba, v žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu uvedie najmä

a)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia,
b)
vedný odbor, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť.
(3)

K žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

a)
overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
b)
doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa formou vyhlásenia odbornej inštitúcie alebo aspoň dvoch odborníkov ...
c)
iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, napríklad úradne osvedčený doklad o absolvovaní ...
d)
prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k vednému odboru, v ktorom vykonáva vedeckú ...
e)
súhlas podľa osobitného predpisu.9)
(4)

Ak je žiadateľ právnická osoba, v žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu uvedie najmä

a)
názov a sídlo,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
c)
vedný odbor, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť,
d)
stručnú charakteristiku predmetu činnosti, personálneho, technického a iného vybavenia.
(5)

K žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu podľa odseku 4 žiadateľ pripojí

a)
úradne osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny alebo štatútu, ak nebol zriadený priamo zákonom,
b)
iné doklady a informácie o odbornej profilácii žiadateľa,
c)
prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k vednému odboru, v ktorom vykonáva vedeckú ...
(6)

Osobitný zoznam sa každoročne uverejňuje vo vestníku ministerstva.

(7)

Osobitný zoznam sa vedie osobitne pre

a)
fyzické osoby,
b)
právnické osoby.
(8)

Do osobitného zoznamu možno nahliadnuť na ministerstve.

§ 6
Zoznam colných úradov

Zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol pri dovoze ...

§ 7
Zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje
(1)

Zákaz držby podľa § 4 ods. 1 a § 29 ods. 7 zákona sa vzťahuje na živé exempláre živočíchov druhu korytnačka ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na držbu živých exemplárov

a)
v zoologických záhradách,
b)
v záchytných strediskách pre živočíchy,
c)
osobami zapojenými do medzinárodného záchranného programu pre druh alebo poddruh, na ktorý sa vzťahuje ...
d)
v chovných staniciach a rehabilitačných staniciach.12a)
§ 8
Evidenčný zoznam exemplárov rastlín
(1)

Evidenčný zoznam exemplárov rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“) sa vedie osobitne pre každý rod exemplárov ...

(2)

Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje a označí odtlačkom pečiatky okresného úradu.

§ 9
Druhová karta exemplára živočícha

Do druhovej karty exemplára živočícha sa zapisujú údaje o držiteľovi exemplára a exemplári živočícha. ...

§ 10
Evidencia kaviáru
(1)

Záznamy o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného kaviáru, kaviáru vyrobeného na ...

(2)

Súčasťou knihy sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia kaviáru. Doklady obsahujú určenie subjektu, ...

§ 11
Nezameniteľné označovanie exemplárov
(1)

Nezameniteľne sa označujú živé exempláre stavovcov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu2) ...

(2)

Nedeliteľné uzavreté krúžky uvedené v osobitnom predpise11) musia obsahovať údaje v súlade s § 13a ods. ...

(3)

Nezameniteľné označenie sa nevykonáva

a)
na mláďatách cicavcov v období dojčenia,
b)
na mláďatách vtákov a plazov do troch mesiacov ich veku, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ...
c)
ak predstavujú následky aplikácie injekčného transpondéru pre konkrétny exemplár zdravotné ohrozenie ...
d)
na živočíchoch, ktoré sú umiestnené v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici12a) na účely ich ...
§ 11a
Register vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov
(1)

Osoba, ktorej bola udelená licencia na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov (ďalej len „licencia ...

(2)

Do registra vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov sa zapisujú

a)
poradové číslo krúžku v registri,
b)
spôsob nadobudnutia krúžku,
c)
dátum nadobudnutia krúžku,
d)
údaje osôb, od ktorých boli krúžky nadobudnuté, a to meno a priezvisko alebo názov, adresa trvalého ...
e)
popis označenia krúžkov kódom označenia krajiny, evidenčným kódom licencie na krúžky a poradovým číslom ...
f)
materiál, priemer a farba krúžkov,
g)
údaje osôb, ktorým boli krúžky pridelené, a to meno a priezvisko alebo názov, adresa trvalého pobytu ...
h)
dátum distribúcie krúžku.
§ 12
Zoznam vybraných druhov živočíchov podľa § 12b ods. 1 zákona

Zoznam vybraných druhov živočíchov podľa §12b ods. 1 zákona je uvedený v prílohe č. 6.

§12a
Podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona ...

Vzor záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona je uvedený ...

§ 13
Preukaz o pôvode exemplára živočícha
(1)

Preukaz o pôvode exemplára živočícha (ďalej len „preukaz o pôvode“) sa bez zbytočného odkladu vydáva ...

(2)

Preukaz o pôvode sa vydáva osobitne pre každý exemplár živočícha len jedenkrát.

(3)

Do preukazu o pôvode sa zapisujú údaje o držiteľovi a exemplári. Vzor preukazu o pôvode je uvedený v ...

(4)

Ak príslušný okresný úrad určí podľa § 13 ods. 5 zákona ako iné označenie exemplára živočícha fotografiu, ...

(5)

Ak ide o exempláre korytnačiek druhov čeľade korytnačkovité (Testudinidae), príslušný okresný úrad môže ...

§ 14
Zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 2 a 6 zákona, pre ktoré sa nevydáva ...

Zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 2 a 6 zákona, pre ktoré sa nevydáva ...

§ 14a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2013
(1)

Tlačivá príloh č. 2, 4, 5, 7 a 8 platné pred 15. marcom 2013 možno použiť do 15. júna 2013.

(2)

Evidencia vedená podľa predpisu platného pred 15. marcom 2013 na tlačivách druhovej karty exemplára ...

§ 14b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Tlačivo uvedené v prílohe č. 5 tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2018 možno použiť do 31. ...

(2)

Evidencia vedená podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa považuje za evidenciu ...

(3)

Preukaz o pôvode vydaný podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa považuje za preukaz ...

§ 15
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

v z. Peter Stanko v. r.

Prílohy

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

  VZOR ÚRADNÉHO TLAČIVA PRÍLOHY POVOLENIA NA DOVOZ, VÝVOZ ALEBO POTVRDENIA NA OPÄTOVNÝ VÝVOZ

  Prevziať prílohu - VZOR 01

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

  ZOZNAM COLNÝCH ÚRADOV URČENÝCH NA USKUTOČŇOVANIE VSTUPNÝCH KONTROL ALEBO VÝSTUPNÝCH KONTROL PRI DOVOZE ...

  A.

  Colné úrady určené na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol pri dovoze exemplárov ...

  1.

  Colný úrad Bratislava:

  a)

  Pobočka colného úradu Bratislava Letisko (letecká preprava),

  b)

  Pobočka colného úradu Bratislava Pošta (poštová preprava),

  c)

  Pobočka colného úradu Bratislava Letisko (cestovný styk).

  2.

  Colný úrad Banská Bystrica: Pobočka colného úradu Banská Bystrica Pošta (poštová preprava).

  3.

  Colný úrad Žilina: Pobočka colného úradu Žilina Pošta (poštová preprava).

  4.

  Colný úrad Michalovce:

  a)

  Pobočka colného úradu Vyšné Nemecké (cestná preprava),

  b)

  Pobočka colného úradu Čierna nad Tisou (železničná preprava).

  5.

  Colný úrad Košice: Pobočka colného úradu Košice Pošta (poštová preprava).

  B.

  Colné úrady určené na uskutočňovanie vstupných kontrol pri dovoze exemplárov živočíchov do Európskej ...

  1.

  Colný úrad Bratislava:

  a)

  Pobočka colného úradu Bratislava Letisko, určený pre všetky živé exempláre okrem párnokopytníkov a pre ...

  b)

  Pobočka colného úradu Bratislava Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava), ...

  c)

  Pobočka colného úradu Bratislava Letisko, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (cestovný ...

  2.

  Colný úrad Banská Bystrica: Pobočka colného úradu Banská Bystrica Pošta, určený pre všetky neživé spracované ...

  3.

  Colný úrad Žilina: Pobočka colného úradu Žilina Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre ...

  4.

  Colný úrad Michalovce:

  a)

  Pobočka colného úradu Vyšné Nemecké, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (cestná preprava), ...

  b)

  Pobočka colného úradu Čierna nad Tisou, určený pre všetky neživé exempláre (železničná preprava). ...

  5.

  Colný úrad Košice: Pobočka colného úradu Košice Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre ...

  C.

  Colné úrady určené na uskutočňovanie výstupných kontrol pri vývoze alebo opätovnom vývoze exemplárov ...

  1.

  Colný úrad Bratislava:

  a)

  Pobočka colného úradu Bratislava Letisko, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (letecká ...

  b)

  Pobočka colného úradu Bratislava Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava), ...

  c)

  Pobočka colného úradu Bratislava Letisko, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (cestovný ...

  2.

  Colný úrad Banská Bystrica: Pobočka colného úradu Banská Bystrica Pošta, určený pre všetky neživé spracované ...

  3.

  Colný úrad Žilina: Pobočka colného úradu Žilina Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre ...

  4.

  Colný úrad Michalovce:

  a)

  Pobočka colného úradu Vyšné Nemecké, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (cestná preprava), ...

  b)

  Pobočka colného úradu Čierna nad Tisou, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (železničná ...

  5.

  Colný úrad Košice: Pobočka colného úradu Košice Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

  VZOR

  Evidenčný zoznam exemplárov rastlín

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Druhová karta exemplára živočícha

  POKYNY NA VYPLNENIE DRUHOVEJ KARTY EXEMPLÁRA ŽIVOČÍCHA

  Evidenciu v druhovej karte exemplára živočícha vedie každý držiteľ exemplára uvedeného v § 11 ods. 2 ...

  Jednotlivé kolónky druhovej karty exemplára živočícha je potrebné vyplniť takto:

  DRUH (VEDECKÉ MENO) – uvedie sa vedecké meno exemplára, pre ktorý sa vypĺňa druhová karta exemplára ...

  DRŽITEĽ – uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov a sídlo, alebo miesto ...

  Príloha CITES, Príloha EÚ – uvedie sa číslo prílohy k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými ...

  NADOBUDNUTIE – vypĺňa sa v deň nadobudnutia exemplára.

  SPÔSOB – spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:

  a)

  dovoz – exemplár bol dovezený z tretej krajiny držiteľom exemplára,

  b)

  odchov – exemplár bol nadobudnutý držiteľom exemplára vlastným odchovom,

  c)

  odchyt – exemplár bol nadobudnutý držiteľom exemplára odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky, ...

  d)

  rehabilitácia – hendikepovaný exemplár bol nadobudnutý z prírodného prostredia Slovenskej republiky, ...

  e)

  kúpa – exemplár bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej ...

  f)

  zámena – exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej ...

  g)

  dar – exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie ...

  h)

  vypožičanie – exemplár bol nadobudnutý vypožičaním na území Slovenskej republiky alebo iného členského ...

  i)

  zhabanie – exemplár bol nadobudnutý po zhabaní alebo prepadnutí,

  j)

  nález – exemplár bol nájdený na území Slovenskej republiky,

  k)

  vrátenie – exemplár bol nadobudnutý vrátením exemplára,

  l)

  dedičstvo – exemplár bol nadobudnutý z pozostalosti.

  ČÍSLO DOKLADU/PREDCHÁDZAJÚCI DRŽITEĽ/PORADOVÉ ČÍSLO OTCA A MATKY V DRUHOVEJ KARTE – uvedie sa

  a)

  číslo povolenia na dovoz,

  b)

  číslo potvrdenia Európskej únie,

  c)

  číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody,

  d)

  číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že exemplár bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený,

  e)

  číslo potvrdenia o registrácii, ak bolo vydané,

  f)

  meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo, alebo miesto podnikania predchádzajúceho držiteľa ...

  g)

  poradové číslo matky a otca odchovaného exemplára v druhovej karte, ak ide o vlastný odchov; ak je matka ...

  POHLAVIE – uvedie sa, len ak je pohlavie exemplára známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa ...

  1,0 – označenie pre samca, 0,1 – označenie pre samicu.

  SPÔSOB OZNAČENIA/TEXT OZNAČENIA/DÁTUM OZNAČENIA – uvedie sa spôsob, text a dátum označenia, napríklad ...

  PÔVOD – vypĺňa sa podľa údajov v preukaze o pôvode, povolení na dovoz alebo potvrdení Európskej únie. ...

  ČÍSLO POP/POTVRDENIA/POVOLENIA – uvedie sa číslo preukazu o pôvode, potvrdenia Európskej únie alebo ...

  VYRADENIE – vypĺňa sa v deň vyradenia exemplára z evidencie.

  SPÔSOB – spôsob vyradenia sa uvedie takto:

  a)

  úhyn – exemplár uhynul,

  b)

  vypožičanie – exemplár bol vypožičaný na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej ...

  c)

  dar – exemplár bol vyradený darovaním,

  d)

  zámena – exemplár bol vyradený na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie ...

  e)

  vypustenie do prírody – exemplár bol vypustený do prírody po rehabilitácii alebo v rámci záchranného ...

  f)

  zhabanie – exemplár bol zhabaný alebo prepadol,

  g)

  vývoz – exemplár bol vyvezený do tretej krajiny držiteľom,

  h)

  predaj – exemplár bol predaný na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, ...

  i)

  strata – exemplár ušiel, uletel alebo sa inak stratil,

  j)

  vrátenie – exemplár bol vyradený vrátením.

  NOVÝ DRŽITEĽ – uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo, alebo miesto podnikania ...

  POZNÁMKA – uvedie sa poznámka o exemplári, ktorú držiteľ považuje za dôležitú, napríklad informácia ...

  Vedenie evidencie exemplárov živočíchov na druhovej karte exemplára živočícha sa považuje za vedenie ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

  ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV PODĽA § 12b ODS. 1 ZÁKONA

  Neofelis nebulosa a Neofelis diardi (leopard obláčkový)

  Panthera leo (lev)

  Panthera pardus (leopard škvrnitý)

  Panthera tigris (tiger)

  Panthera uncia (leopard snežný).

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

  POKYNY NA VYPLNENIE ZÁZNAMU O NAKLADANÍ S NEŽIVÝM EXEMPLÁROM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV PODĽA § 12b ...

  DRŽITEĽ – uviesť meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov a sídlo alebo miesto ...

  NADOBUDNUTIE – uviesť deň nadobudnutia exemplára.

  SPÔSOB/ČÍSLO DOKLADU

  SPÔSOB – uviesť spôsob nadobudnutia takto:

  a)

  úhyn – exemplár uhynul u držiteľa, ktorý ho držal ako živý exemplár,

  b)

  dovoz – exemplár je dovezený z tretej krajiny držiteľom exemplára, pri preparácii po dovoze sa v poznámke ...

  c)

  kúpa – exemplár je nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie ...

  d)

  zámena – exemplár je nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej ...

  e)

  dar – exemplár je nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie ...

  f)

  vypožičanie – exemplár je nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej ...

  g)

  zhabanie – exemplár je nadobudnutý zhabaním alebo prepadnutím,

  h)

  vrátenie – exemplár je nadobudnutý vrátením exemplára,

  i)

  dedičstvo – exemplár je nadobudnutý z pozostalosti,

  j)

  preparácia – exemplár je nadobudnutý od preparátora po jeho spracovaní.

  ČÍSLO DOKLADU – uviesť číslo dokladu takto:

  a)

  číslo povolenia na dovoz,

  b)

  číslo potvrdenia Európskej únie,

  c)

  číslo preukazu o pôvode,

  d)

  číslo potvrdenia o registrácii, ak je vydané,

  e)

  číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že exemplár je zhabaný, prepadnutý alebo nájdený.

  PREDCHÁDZAJÚCI DRŽITEĽ/PORADOVÉ ČÍSLO V DRUHOVEJ KARTE/OZNAČENIE – uviesť:

  a)

  meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania predchádzajúceho držiteľa ...

  b)

  poradové číslo v druhovej karte exemplára živočícha a jeho označenie, ak ide o držiteľa, ktorému exemplár ...

  c)

  spôsob a číslo alebo text označenia živého exemplára, z ktorého neživý exemplár pochádza, ak je známe. ...

  VEDECKÉ MENO DRUHU – uviesť vedecké meno druhu exemplára.

  OPIS EXEMPLÁRA – uviesť kód podľa osobitného predpisu.12c)

  HMOTNOSŤ (POČET) – uviesť hmotnosť alebo počet exemplárov a odporúčané alebo alternatívne jednotky podľa ...

  PÔVOD – uviesť podľa údajov uvedených v povolení na dovoz, potvrdení Európskej únie, preukaze o pôvode ...

  VYRADENIE – uviesť deň vyradenia exemplára.

  SPÔSOB – uviesť spôsob vyradenia takto:

  a)

  predaj – exemplár je vyradený predajom na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej ...

  b)

  vypožičanie – exemplár je vyradený vypožičaním na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ...

  c)

  dar – exemplár je vyradený darovaním,

  d)

  zámena – exemplár je vyradený na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie ...

  e)

  zhabanie – exemplár je vyradený zhabaním alebo prepadnutím,

  f)

  vývoz – exemplár je vyradený vývozom do tretej krajiny držiteľom,

  g)

  preparácia – exemplár je vyradený a odovzdaný preparátorovi na spracovanie,

  h)

  vrátenie – exemplár je vyradený vrátením,

  i)

  likvidácia – exemplár je vyradený na likvidáciu osobou, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo ...

  NOVÝ DRŽITEĽ – uviesť meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania nového ...

  POZNÁMKA – uviesť poznámku o exemplári, ktorú držiteľ považuje za dôležitú, napríklad informácia o poddruhu, ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

  Preukaz o pôvode exemplára živočícha

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 9 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

  VZOR

  Preukaz o pôvode exemplára živočícha označeného fotografiou

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 10 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

  VZOR

  Príloha k preukazu o pôvode exemplára živočícha, ktorého obsahom sú podrobnosti o chovnej skupine ...

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

  1. Druhy zaradené do prílohy D osobitného predpisu12b) 2. Druhy uvedené v prílohe X osobitného predpisu13) ...

  ZOZNAM DRUHOV, PRE KTORÉ SA NEMUSÍ VIESŤ EVIDENCIA PODĽA § 11 ODS. 1, 2 A 6 ZÁKONA, PRE KTORÉ SA NEVYDÁVA ...

  *) Vzťahuje sa iba na exempláre nadobudnuté pred zákazom držby ustanovenom v § 7 ods. 1 a na exempláre ...

Poznámky

 • 1)  Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá ...
 • 2)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín ...
 • 2a)  Čl. 54 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
 • 2b)  Čl. 56 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
 • 2c)  Čl. 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
 • 3)  Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živocíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ...
 • 4)  § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
 • 5)  Položka 161a prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch ...
 • 5a)  Čl. 5 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
 • 6)  Príloha č. V nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.
 • 6a)  Čl. 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
 • 6b)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
 • 7)  Položka 161b prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 9)  § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 9a)  Čl. 64 ods. 2 a 66 ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.
 • 11)  Čl. 66 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.
 • 12a)  § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 • 12b)  Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení.
 • 12c)  Príloha VII nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá ...
 • 12d)  § 29 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12e)  Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú ...
 • 13)  Nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore