Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.03.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 16.01.2009
Účinnosť od: 01.03.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21JUDDSEUPP6ČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.03.2022 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 9/2009 s účinnosťou od 01.03.2022 na základe 316/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 77 ods. 8, § 85, ...

Skúšky z odbornej spôsobilosti (k § 77 ods. 8 a § 85 zákona)
§ 15 - Organizácia vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti
(1)

Žiadateľa o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadateľ o vykonanie skúšky“) prihlasuje ...

(2)

Prihlášku podľa odseku 1 predkladá osobne prevádzkovateľ autoškoly alebo ním poverený zástupca autoškoly ...

(3)

K žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia sa prikladajú tieto doklady, ak sa orgánu Policajného zboru ...

a)
doklad o zdravotnej spôsobilosti, ak uplynula platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky v ...
b)
doklad o psychickej spôsobilosti, ak tak ustanovuje zákon,
c)
osvedčenie o absolvovaní vodičského kurzu, ak zákon neustanovuje inak,
d)
osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. ...
e)
potvrdenie o splnení podmienky podľa § 78 ods. 5 alebo ods. 6 zákona, ak ide o takú osobu.
(4)

Doklady podľa odseku 3 sa prikladajú k žiadosti, len ak ide o osobitnú skúšku, skúšku z odbornej spôsobilosti ...

(5)

Príslušný orgán Policajného zboru pred určením termínu a miesta vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti ...

(6)

Príslušný orgán Policajného zboru určí termín a miesto vykonania skúšky, len ak je žiadosť o udelenie ...

(7)

Príslušný orgán Policajného zboru termín a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti uvedie v ...

(8)

Autoškola s určeným termínom a miestom vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti bezodkladne oboznámi ...

(9)

Žiadateľ o vykonanie skúšky môže vykonať skúšku najskôr v deň dovŕšenia veku predpísaného na udelenie ...

(10)

Ustanovenia odsekov 1 až 3, 5 a 7 sa primerane vzťahujú aj na rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia ...

(11)

Žiadateľ o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) ...

(12)

Vzor prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2. Vzor prihlášky na osobitnú ...

§ 16
(1)

Skúška z odbornej spôsobilosti a každá jej časť sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. ...

(2)

Doklady podľa § 15 ods. 3 skúšobný komisár označí odtlačkom pečiatky, uvedie dátum a miesto vykonania ...

(3)

Pred začatím skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť skúšobnému ...

(4)

Skúška z odbornej spôsobilosti sa vykonáva v poradí

a)
teoretická skúška a
b)
skúška z vedenia motorových vozidiel.
(5)

Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený z teoretickej skúšky klasifikačným stupňom neprospel, nesmie ...

(6)

Ak žiadateľ o vykonanie skúšky počas skúšky použije písomnosti alebo iné pomôcky bez predchádzajúceho ...

(7)

Skúšobný komisár po skončení skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi žiadateľa o vykonanie skúšky s ...

§ 17
(1)

Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti ...

(2)

Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže vykonať najviac dve opakované skúšky z odbornej spôsobilosti. ...

(3)

Opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti možno vykonať len v mieste, kde žiadateľ o udelenie vodičského ...

(4)

Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukáže, že sa nemohol na skúške z odbornej spôsobilosti ...

(5)

Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý sa nezúčastnil skúšky z odbornej spôsobilosti v ...

§ 17a - Odstúpenie zo skúšky z odbornej spôsobilosti a prerušenie skúšky z odbornej spôsobilosti
(1)

Ak po začatí skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky od skúšky z odbornej spôsobilosti ...

(2)

Ak žiadateľ o vykonanie skúšky pred odstúpením od skúšky z odbornej spôsobilosti alebo pred prerušením ...

(3)

Orgán Policajného zboru v prípadoch podľa odseku 1 alebo odseku 2 po dohode s autoškolou určí nový termín ...

a)
žiadateľ o vykonanie skúšky najneskôr v deň vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti v určenom novom ...
b)
ide o prerušenie skúšky z odbornej spôsobilosti.
(4)

Skúšobný komisár zapíše dôvod odstúpenia alebo prerušenia do záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti ...

(5)

Ak žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže závažné dôvody, pre ktoré od skúšky z odbornej spôsobilosti ...

(6)

Ak skúšku z odbornej spôsobilosti preruší skúšobný komisár, lehota podľa § 17 ods. 2 sa predlžuje o ...

§ 18 - Skúška z predpisov o cestnej premávke
(1)

Skúška z predpisov o cestnej premávke sa vykonáva skúšobným testom. Skúšobný komisár pred začatím skúšky ...

(2)

Skúšobný test obsahuje najmä otázky zo zákona so zameraním na pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, ...

(3)

Skúška z predpisov o cestnej premávke sa môže vykonať písomne alebo elektronicky.

(4)

Skúška z predpisov o cestnej premávke trvá 20 minút.

(5)

Každý skúšobný test obsahuje najmenej 25 a najviac 30 otázok, z toho

a)
12 až 14 otázok preverujúcich ovládanie pravidiel cestnej premávky,
b)
8 až 9 otázok preverujúcich ovládanie dopravných značiek alebo dopravných zariadení,
c)
3 až 4 otázky preverujúce schopnosť riešiť situácie v cestnej premávke,
d)
2 až 3 otázky preverujúce ovládanie predpisov o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách ...
(6)

Skúšobný test na skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T obsahuje jednu otázku o organizácii času ...

(7)

Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené tri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Správne ...

(8)

Súčasťou každej otázky skúšobného testu je vyjadrenie jej bodovej hodnoty. Žiadateľ o vykonanie skúšky ...

(9)

Jednotlivé otázky sa hodnotia jedným, dvoma alebo tromi bodmi. Jedným bodom sa hodnotí otázka podľa ...

(10)

Hodnotenie skúšky z predpisov o cestnej premávke a dôvody hodnotenia skúšobný komisár zaznamená do príslušnej ...

(11)

Skúšobné testy môžu byť vydané aj v anglickom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny žijúcej na území ...

§ 19 - Osobitné ustanovenia k teoretickej skúške
(1)

Čas ustanovený na vykonanie teoretickej skúšky sa predlžuje o 50 %, ak žiadateľ o vykonanie skúšky má ...

(2)

Potvrdenie podľa odseku 1 nemá obmedzenú platnosť a žiadateľ o vykonanie skúšky ho predloží skúšobnému ...

Skúška z vedenia motorových vozidiel
§ 20
(1)

Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti, pričom

a)
prvá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na autocvičisku alebo na inej vhodnej ploche ...
b)
druhá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej ...
(2)

Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny AM, A1, A2 a A podľa odseku 1 písm. a) sa ...

a)
na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť ...
1.
vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, spínača núdzového zastavenia, ak je ním vozidlo vybavené, ...
2.
správne použiť ochrannú výbavu, ako sú rukavice, obuv, odev a ochranná prilba,
b)
na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť
1.
zdvihnúť vozidlo z podpery a tlačiť ho bez použitia motora, zaparkovať vozidlo a zdvihnúť ho na podperu ...
2.
počas jazdy otočiť vozidlo do protismeru, udržiavať rovnováhu pri rôznej rýchlosti jazdy vrátane jazdy ...
3.
ovládať vozidlo pri malej rýchlosti do 15 km ● h-1 tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň ...
4.
ovládať vozidlo pri vyššej rýchlosti od 10 km ● h-1 tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň ...
5.
použiť brzdu tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň dva úkony, z ktorých jeden je náhle použitie ...
(3)

Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny A1, A2 a A podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje ...

a)
zaradiť sa do jazdného pruhu z miesta mimo cesty, pohnúť sa zo statickej polohy v jazdnom pruhu na rovine ...
b)
zachovať smer jazdy, vyhnúť sa vozidlu idúcemu v protismere alebo chodcovi aj v obmedzenom priestore, ...
c)
viesť vozidlo v zákrute,
d)
prejsť križovatkou,
e)
zmeniť smer jazdy vľavo a vpravo a schopnosť zmeniť jazdný pruh,
f)
zaradiť sa do jazdného pruhu na diaľnici alebo rýchlostnej ceste, ak to trasa jazdy umožňuje, a schopnosť ...
g)
vykonať predchádzanie a obchádzanie,
h)
viesť vozidlo po kruhovom objazde, cez železničné priecestie, priechod pre chodcov, popri zastávke električiek ...
i)
bezpečne vystúpiť z vozidla.
(4)

Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny B1, B a BE podľa odseku 1 písm. a) sa preveruje ...

a)
na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť ...
1.
upraviť sedadlo, opierku hlavy, ak je ňou vozidlo vybavené, a spätné zrkadlá do správnej polohy a zabezpečiť ...
2.
skontrolovať funkčnosť a nastavenie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení, ak je ...
3.
skontrolovať uzatvorenie dverí,
4.
vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, hladiny motorového oleja, chladiacej kvapaliny a kvapaliny ...
5.
skontrolovať bezpečnostné faktory týkajúce sa nákladu vozidla, ako je bezpečné uloženie nákladu a zabezpečenie ...
6.
skontrolovať spájací mechanizmus, funkčnosť elektrického spojenia s prípojným vozidlom a bŕzd prípojného ...
b)
na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť
1.
zvládnuť slalomovú jazdu smerom dopredu,
2.
cúvať priamo, cúvať v zákrute a cúvať so zatáčaním vľavo a vpravo za roh na určené miesto pri zachovaní ...
3.
otočiť vozidlo do protismeru s použitím prevodového stupňa vpred a spätného chodu,
4.
zaparkovať vozidlo a opustiť parkovacie miesto (pozdĺžne, šikmé alebo kolmé státie k vodiacej čiare) ...
5.
zastaviť vozidlo s presnosťou zastavenia na určenom mieste,
6.
pripojiť a odpojiť alebo odpojiť a opätovne pripojiť prípojné vozidlo, ak ide o žiadateľa o vykonanie ...
(5)

Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny B1, B a BE podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje ...

(6)

Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T podľa ...

a)
na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť ...
1.
upraviť sedadlo, opierku hlavy, ak je ňou vozidlo vybavené, a spätné zrkadlá do správnej polohy a zabezpečiť ...
2.
skontrolovať funkčnosť a nastavenie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení, ak je ...
3.
vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, hladiny motorového oleja, chladiacej kvapaliny a kvapaliny ...
4.
vykonať kontrolu brzdových a riadiacich systémov s posilňovačom, vykonať kontrolu stavu kolies, matíc ...
5.
vykonať kontrolu prístrojového panela vrátane ustanoveného záznamového zariadenia3) v prípade žiadateľa ...
6.
používať ustanovené záznamové zariadenie, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1, C1E, C, ...
7.
vykonať kontrolu tlaku vzduchu, kontrolu zásobníkov vzduchu a pruženia,
8.
skontrolovať bezpečnostné faktory týkajúce sa nákladu vozidla, ako je bezpečné uloženie nákladu a zabezpečenie ...
9.
skontrolovať spájací mechanizmus, funkčnosť elektrického spojenia s prípojným vozidlom a bŕzd prípojného ...
10.
používať špeciálne bezpečnostné prvky vozidla, zariadenia prvej pomoci, hasiace prístroje a iné bezpečnostné ...
b)
na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť
1.
cúvať priamo, cúvať v zákrute a cúvať so zatáčaním vľavo a vpravo za roh na určené miesto pri zachovaní ...
2.
otočiť vozidlo do protismeru s použitím prevodového stupňa vpred a spätného chodu,
3.
zaparkovať vozidlo a opustiť parkovacie miesto (pozdĺžneho, šikmého alebo kolmého státia k vodiacej ...
4.
zaparkovať vozidlo pri nakladacej rampe, plošine alebo podobnom zariadení z dôvodu nakladania alebo ...
5.
pripojiť a odpojiť alebo odpojiť a opätovne pripojiť prípojné vozidlo, ak ide o žiadateľa o vykonanie ...
6.
zaparkovať vozidlo tak, aby cestujúci mohli bezpečne vystúpiť z autobusu alebo nastúpiť do autobusu, ...
(7)

Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T podľa ...

(8)

Preverovanie schopností podľa odseku 2 písm. b), odseku 4 písm. b) alebo odseku 6 písm. b) trvá najviac ...

a)
10 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D a T,
b)
15 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky ostatných skupín, ktoré nie sú uvedené v písmene a).
(9)

Skúška z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 1 písm. b) trvá najmenej

a)
25 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny A1, A2, A, B1, B, BE a T,
b)
45 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky ostatných skupín, ktoré nie sú uvedené v písmene a).
(10)

Vyhodnotenie skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 1 písm. b) a oboznámenie žiadateľa s ...

(11)

Pri približovaní sa k prípojnému vozidlu pri pripájaní prípojného vozidla podľa odseku 6 písm. b) piateho ...

(12)

Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky nepočujúci alebo nemý, skúšku z vedenia motorových vozidiel možno ...

§ 21
(1)

Pri skúške z vedenia motorového vozidla sa hodnotí, či žiadateľ preukáže schopnosti a bezpečné a správne ...

a)
sleduje situáciu v cestnej premávke, najmä pokyny policajta a iných osôb oprávnených riadiť cestnú premávku, ...
b)
dbá na bezpečnosť cestujúcich vo vozidle a bezpečnosť iných účastníkov cestnej premávky,
c)
berie do úvahy vplyv otáčok motora, radenia prevodových stupňov, zrýchľovania a brzdenia na spotrebu ...
d)
dodržiava pravidlá cestnej premávky,
e)
je počas jazdy schopný včas, správne a bez zásahu inštruktora alebo skúšobného komisára reagovať na ...
f)
preukáže predvídavosť vo vzťahu ku konaniu iných účastníkov cestnej premávky,
g)
zohľadňuje stav cesty, poveternostné podmienky, výkon, rozmery, hmotnosť vozidla a iné okolnosti, ktoré ...
(2)

Ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ o vykonanie skúšky porušil pravidlá cestnej premávky ...

(3)

Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý nepreukázal schopnosti a bezpečné a správne zvládnutie úkonov podľa ...

(4)

Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vždy začína časťou skúšky podľa § 20 ods. 1 písm. a). Ak je ...

(5)

Ak bol žiadateľ o vykonanie skúšky v druhej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa § 20 ods. ...

(6)

Hodnotenie jednotlivých častí skúšky z vedenia motorových vozidiel a dôvody hodnotenia skúšobný komisár ...

§ 22
(1)

Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na motorovom vozidle alebo jazdnej súprave, ktoré spĺňajú ...

(2)

Skúška z vedenia motorových vozidiel

a)
skupiny AM sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny AM s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej ...
b)
skupiny A1 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A1 bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho ...
c)
skupiny A2 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A2 bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho ...
d)
skupiny A sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A bez postranného vozíka s prevádzkovou hmotnosťou ...
e)
skupiny B1 sa vykonáva na štvorkolesovom motorovom vozidle skupiny B1, ktorého najväčšia konštrukčná ...
f)
skupiny B sa vykonáva na štvorkolesovom motorovom vozidle skupiny B, ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť ...
g)
skupiny BE sa vykonáva na jazdnej súprave s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 100 km ● h-1, ...
h)
skupiny C1 sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny C1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej ...
i)
skupiny C1E sa vykonáva na jazdnej súprave s dĺžkou najmenej 8 m zloženej z motorového vozidla skupiny ...
j)
skupiny C sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny C s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej ...
k)
skupiny CE sa vykonáva na jazdnej súprave zloženej
1.
z motorového vozidla skupiny C a návesu, pričom
1a.
motorové vozidlo skupiny C musí byť vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou umožňujúcou ...
1b.
náves musí mať nákladný priestor tvorený uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína ...
1c.
jazdná súprava musí mať najväčšiu prípustnú hmotnosť najmenej 20 000 kg, skutočnú hmotnosť najmenej ...
2.
z motorového vozidla skupiny C podľa písmena j) a prípojného vozidla s dĺžkou najmenej 7,5 m, pričom ...
l)
skupiny D1 sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny D1, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť ...
m)
skupiny D1E sa vykonáva na jazdnej súprave s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1, ...
n)
skupiny D sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny D s dĺžkou najmenej 10 m, šírkou najmenej 2,4 m, ...
o)
skupiny DE sa vykonáva na jazdnej súprave s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1 a ...
p)
skupiny T sa vykonáva na kolesovom traktore s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km ● h-1 ...
(3)

Na účely skúšky z vedenia motorových vozidiel a vodičského oprávnenia sa rozumie

a)
skutočnou hmotnosťou hmotnosť vozidla v čase konania skúšky z vedenia motorových vozidiel,
b)
vozidlom s manuálnou prevodovkou vozidlo, v ktorom je prítomný pedál spojky alebo ručne ovládaná páka ...
c)
vozidlom s automatickou prevodovkou vozidlo iné, ako je vozidlo podľa písmena b).
(4)

Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na motorovom vozidle s automatickou prevodovkou, ...

(5)

Ďalšie vodičské oprávnenie skupiny BE sa neobmedzí podľa odseku 4, ak je žiadateľ už oprávnený viesť ...

(6)

Vodičské oprávnenie skupiny B udelené podľa § 76 ods. 7 zákona sa neobmedzí podľa odseku 4, ak je žiadateľ ...

(7)

Ďalšie vodičské oprávnenie skupiny BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 alebo D1E sa neobmedzí podľa odseku ...

(8)

Obmedzenie vodičského oprávnenia podľa odseku 4 sa zruší, ak držiteľ takto obmedzeného vodičského oprávnenia ...

(9)

Obmedzenie vodičského oprávnenia podľa odseku 4 sa zruší aj vtedy, ak držiteľ takto obmedzeného vodičského ...

a)
skupiny AM úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1, ...
b)
skupiny A1 úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2 ...
c)
skupiny A2 úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A ...
d)
skupiny B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na ...
e)
skupiny B úspešne vykoná osobitnú skúšku podľa § 76 ods. 7 zákona na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou. ...
(10)

Ak podľa záveru lekárskej prehliadky môže žiadateľ o vykonanie skúšky viesť len motorové vozidlo technicky ...

(11)

Počas skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. a) môžu byť vo vozidle prítomní žiadateľ ...

(12)

Počas skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. b) sú vo vozidle vždy prítomní žiadateľ ...

(13)

Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel podľa § 20 ods. 1 písm. b) vykonáva na vozidle skupiny A1, ...

§ 22a
(1)

Na vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7 zákona sa primerane vzťahuje § 15 ods. 1 až 3, 5 a 7 ...

(2)

Osobitná skúška podľa odseku 1 sa vykoná na jazdnej súprave s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou ...

(3)

Na vykonanie osobitnej skúšky podľa § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona sa primerane vzťahuje ...

§ 22b
(1)

V protokole vodičských oprávnení sa vedú záznamy súvisiace s rozhodovaním o vodičských oprávneniach.

(2)

Každé hodnotenie jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti v protokole vodičských oprávnení ...

(3)

Ustanovenia odseku 2 sa primerane použijú aj na osobitnú skúšku a na udelenie vodičského oprávnenia ...

(4)

Udelenie vodičského oprávnenia skúšobný komisár zaznamená do informačného systému, ktorý sa vedie na ...

(5)

Vzor protokolu vodičských oprávnení je uvedený v prílohe č. 3.

§ 23 - Rozsah odbornej prípravy skúšobných komisárov (k § 85 zákona)
(1)

Odbornú prípravu žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára tvorí z hľadiska jej minimálneho rozsahu ...

a)
vedomostí o pravidlách cestnej premávky a ovládania predpisov súvisiacich s vedením motorového vozidla, ...
b)
bezpečnosti cestnej premávky so zameraním na schopnosť viesť motorové vozidlo tak, že vodič preukáže ...
c)
schopností objektívne, jednotne a nediskriminačným spôsobom hodnotiť u žiadateľa o udelenie vodičského ...
d)
komunikačných schopností potrebných na vykonávanie skúšky z odbornej spôsobilosti, najmä
1.
zrozumiteľnú a zreteľnú komunikáciu so žiadateľom o vykonanie skúšky zahŕňajúcu zhodnotenie skúšky z ...
2.
schopnosť zvoliť primeraný komunikačný jazyk smerom k žiadateľovi o vykonanie skúšky,
3.
schopnosť zaoberať sa otázkami a podnetmi žiadateľov o vykonanie skúšky,
4.
správanie sa k žiadateľom o vykonanie skúšky,
e)
vedomostí o technických a fyzikálnych charakteristikách vozidiel, najmä riadenia, brzdovej sústavy, ...
f)
dodržiavania zásad bezpečnosti pri nakladaní a vykladaní nákladu a jeho upevňovania,
g)
dodržiavania zásad bezpečnosti pri hromadnej preprave osôb,
h)
poznania základov fyzikálnych charakteristík vozidla, ako je rýchlosť, trenie, dynamika, odpory vplývajúce ...
i)
vedomostí o zásadách hospodárneho vedenia motorových vozidiel s ohľadom na životné prostredie,
j)
používania tachografového záznamového zariadenia vo vozidlách a dodržiavania bezpečnostných prestávok ...
k)
obsahu skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia a spôsobu jej vykonávania, ...
l)
praktického výcviku zameraného na udržiavanie a rozvíjanie schopností zvládať úkony podľa § 20 ods. ...
(2)

Odborná príprava žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára trvá najmenej 60 vyučovacích hodín ...

a)
teóriu správania pri vedení motorového vozidla,
b)
požiadavky na skúšku žiadateľa o vykonanie skúšky,
c)
príslušné právne predpisy v oblasti cestnej dopravy vrátane predpisov Európskej únie,
d)
správne hodnotenie teoretických a praktických vedomostí žiadateľa o vykonanie skúšky,
e)
rozpoznávanie chýb, ktorých sa žiadateľ o vykonanie skúšky môže dopustiť,
f)
jednotnosť a súlad hodnotenia žiadateľa o vykonanie skúšky,
g)
komunikáciu so žiadateľom o vykonanie skúšky,
h)
úctivé správanie voči žiadateľovi o vykonanie skúšky,
i)
technické charakteristiky motorových vozidiel v rozsahu skupiny vodičského oprávnenia, pri ktorej bude ...
j)
bezpečnosť pri nakladaní a vykladaní nákladu a nastupovaní a vystupovaní osôb,
k)
vedomosti o fyzikálnych charakteristikách vozidla, ako je rýchlosť, trenie, dynamika, sila,
l)
vedomosti o hospodárnom vedení vozidla z hľadiska spotreby paliva a ochrany životného prostredia.
(3)

Odborná príprava žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára z dôvodu rozšírenia rozsahu preukazu ...

Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára (k § 85 zákona)
§ 24
(1)

Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára po absolvovaní odbornej prípravy žiadateľa o vydanie ...

a)
z teoretickej skúšky a
b)
zo skúšky z vedenia motorových vozidiel.
(2)

Výsledok každej časti skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára sa hodnotí klasifikačným stupňom ...

(3)

Teoretická skúška sa vykonáva pred trojčlennou komisiou zloženou zo zamestnancov ministerstva vnútra ...

(4)

Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva pred osobou, ktorú poverí ministerstvo vnútra.

(5)

Žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára musí pri teoretickej skúške preukázať zvládnutie vedomostí ...

(6)

Žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára musí pri skúške z vedenia motorových vozidiel preukázať ...

(7)

Teoretická skúška sa vykonáva pred skúškou z vedenia motorových vozidiel a jej úspešné absolvovanie ...

(8)

Výsledok skúšky z vedenia motorových vozidiel potvrdí podpisom osoba poverená podľa odseku 4 v zázname ...

(9)

Obsah teoretickej skúšky sa určuje podľa toho, pre ktorú skupinu motorových vozidiel žiadateľ o vydanie ...

(10)

Skúška z vedenia motorového vozidla sa vykonáva na motorovom vozidle rovnakej skupiny, na ktorú žiadateľ ...

§ 25
(1)

Výsledok skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára sa hodnotí stupňom prospel alebo neprospel a ...

(2)

Výsledok skúšky žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára musí byť zapísaný a potvrdený podpisom ...

(3)

Predseda skúšobnej komisie oboznámi všetkých žiadateľov o vydanie preukazu skúšobného komisára alebo ...

(4)

Ak je žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára hodnotený z niektorej časti skúšky klasifikačným ...

§ 25a
(1)

Skúšobný komisár sa zúčastňuje pravidelného výcviku zloženého z

a)
výučby teórie v rozsahu 32 hodín v priebehu dvoch rokov a
b)
praktického výcviku v rozsahu 40 hodín v priebehu piatich rokov.
(2)

Výučba teórie je zameraná na udržiavanie a rozvíjanie vedomostí podľa § 23.

(3)

Praktický výcvik je zameraný na udržiavanie a rozvíjanie schopnosti zvládať úkony podľa § 20 ods. 2 ...

(4)

Absolvovanie odbornej prípravy podľa § 23 ods. 3 sa považuje za účasť na pravidelnom výcviku v rozsahu ...

§ 25b
(1)

U skúšobného komisára sa po dobu jedného roka od dátumu vydania preukazu skúšobného komisára vykonáva ...

a)
dohľad nad spôsobom vykonávania skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, ...
b)
hodnotenie vykonaných skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
c)
metodické usmerňovanie zamerané na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského ...
(2)

O vykonaní opatrení podľa odseku 1 sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý je súčasťou evidencie skúšobných ...

(3)

Najmenej raz za päť rokov sa u skúšobného komisára vykoná kontrola spôsobu vykonávania skúšky z odbornej ...

(4)

Z kontroly vykonanej podľa odseku 3 sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý je súčasťou evidencie skúšobných ...

(5)

Najmenej raz v kalendárnom roku sa u skúšobného komisára vykoná dohľad nad spôsobom vykonávania skúšky ...

§ 25c
(1)

Skúšobnému komisárovi, u ktorého boli počas dohľadu podľa § 25b ods. 1 písm. a), § 25b ods. 5 alebo ...

(2)

Do šesťdesiatich dní od poskytnutia metodického poradenstva podľa odseku 1 skúšobný komisár absolvuje ...

(3)

Na vykonanie mimoriadnej skúšky a na jej hodnotenie sa primerane vzťahujú § 24 ods. 2, 3 a 5 a § 25.

§ 26
(1)

Platnosť preukazu skúšobného komisára možno predĺžiť na základe úspešného vykonania skúšky podľa § 24 ...

(2)

Na vykonanie skúšky a na jej hodnotenie sa primerane vzťahujú § 24 ods. 2, 3 a 5 a § 25.

(3)

Obsah teoretickej skúšky sa určuje podľa toho, na ktoré skupiny motorových vozidiel je skúšobný komisár ...

§ 26a
(1)

Rozsah preukazu skúšobného komisára možno rozšíriť na základe úspešného vykonania skúšky podľa § 24 ...

(2)

Na vykonanie skúšky podľa odseku 1 a na jej hodnotenie sa primerane vzťahujú § 24 ods. 2 až 10 a § 25. ...

§ 27 - Preukaz skúšobného komisára
(1)

Preukaz skúšobného komisára je doklad s rozmermi 9,5 cm x 6,5 cm, má dve strany a je zaliaty v termoplastickej ...

(2)

Vzor preukazu skúšobného komisára je vyobrazený v prílohe č. 4.

Zdravotná a psychická spôsobilosť
§ 28 - (k § 86 ods. 6 zákona)
(1)

Minimálne požiadavky na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti viesť motorové vozidlo a spôsob ...

(2)

Zdravotná spôsobilosť žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia sa zisťuje pred jeho zaradením do výcviku ...

§ 29 - Lekárska prehliadka (k § 87 ods. 10 zákona)
(1)

Vzor čestného vyhlásenia podľa § 87 ods. 9 zákona je uvedený v prílohe č. 6.

(2)

Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, ...

(3)

Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke na základe záverov odborného psychiatrického vyšetrenia, ...

(4)

Predmetom lekárskej prehliadky je

a)
posúdenie zdravotného stavu posudzovanej osoby so zameraním na choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť ...
b)
komplexné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia sluchu, zrakovej ostrosti, zorného poľa, ...
(5)

Posudzujúci lekár na základe čestného vyhlásenia podľa odseku 1, zdravotnej dokumentácie, iného podnetu ...

(6)

Pri vykonaní lekárskej prehliadky osoby, ktorá sa prehliadke podrobuje na základe rozhodnutia o preskúmaní ...

(7)

Posudzujúci lekár zaznamená výsledok lekárskej prehliadky do zdravotnej dokumentácie posudzovanej osoby ...

(8)

Ak sa lekárskou prehliadkou nezistí poškodenie zdravia, pre ktoré by posudzovaná osoba nemohla viesť ...

(9)

Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré posudzovaná osoba nie je schopná viesť ...

(10)

Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré je zdravotná spôsobilosť podmienená ...

(11)

Návrh na obmedzenie vodičského oprávnenia podľa odseku 10 zaznamená posudzujúci lekár prostredníctvom ...

(12)

Ak je zdravotná spôsobilosť posudzovanej osoby podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona, posudzujúci ...

§ 29a - Odborné psychiatrické vyšetrenie (k § 91 ods. 11 zákona)
(1)

Zdravotná spôsobilosť osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva ...

(2)

Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému psychiatrickému vyšetreniu, predloží psychiatrovi aj rozhodnutie ...

(3)

Ďalšie podrobnosti o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, ...

§ 30 - Psychologické vyšetrenie (k § 88 ods. 9 zákona)
(1)

Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podmienky pre podmienenie psychickej spôsobilosti podľa ...

(2)

Psychická spôsobilosť žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je podľa zákona povinný podrobiť ...

(3)

Osoba, ktorá sa podrobuje psychologickému vyšetreniu na základe rozhodnutia o preskúmaní psychickej ...

(4)

Výsledok psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ do zdravotnej dokumentácie žiadateľa ...

(5)

Ak sa psychologickým vyšetrením nezistia dôvody, pre ktoré by posudzovaná osoba nebola spôsobilá viesť ...

(6)

Ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré posudzovaná osoba nie je spôsobilá viesť motorové ...

(7)

Ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré treba psychickú spôsobilosť posudzovanej osoby ...

(8)

Interval medzi jednotlivými psychologickými vyšetreniami podľa § 88 ods. 4 zákona nesmie byť kratší ...

(9)

Vzor čestného vyhlásenia podľa § 88 ods. 8 zákona je uvedený v prílohe č. 11.

§ 31 - Doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti (k § 89 ods. 4 zákona)
(1)

Doklad o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva, ak ide o

a)
žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, ak uplynula platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky ...
b)
vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti,
c)
vodiča, ktorý má povinnosť podľa § 87 ods. 4, § 89 ods. 1 alebo § 143b zákona,
d)
osobu, na ktorú sa vzťahuje § 87 ods. 5 zákona.
(2)

Platnosť dokladu o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) a platnosť potvrdenia ...

(3)

Vzor a spôsob vyplnenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) je uvedený ...

(4)

Doklad o psychickej spôsobilosti sa vydáva, ak ide o

a)
žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
b)
vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti,
c)
vodiča, ktorý má povinnosť podľa § 89 ods. 1 alebo § 143b zákona,
d)
osobu, na ktorú sa vzťahuje § 88 ods. 4 zákona.
(5)

Platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti osoby podľa odseku 4 písm. a) a b) je jeden rok od dátumu ...

(6)

Vzor a spôsob vyplnenia dokladu o psychickej spôsobilosti osoby podľa odseku 4 písm. a) a b) je uvedený ...

§ 31a - Odborné poradenstvo (k § 91 ods. 11 zákona)
(1)

Odborné poradenstvo je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku ...

(2)

Odborné poradenstvo, ktorému sa osoba podrobuje, vykonáva po dobu celého trvania rovnaký posudzujúci ...

(3)

Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému poradenstvu, môže zmeniť posudzujúceho psychológa iba z dôvodu čerpania ...

(4)

Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. ...

(5)

Skupinového stretnutia sa môžu zúčastniť v jednej skupine najmenej tri osoby a najviac desať osôb, ktoré ...

(6)

Ak sa osoba zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skupinového stretnutia, posudzujúci psychológ určí ...

(7)

Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému poradenstvu, predloží na začiatku prvého skupinového stretnutia ...

(8)

Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu je absolvovanie všetkých skupinových ...

(9)

Osobe, ktorá sa nedostaví na všetky skupinové stretnutia v čase určenom posudzujúcim psychológom, posudzujúci ...

(10)

Osobe, ktorá sa dostaví na skupinové stretnutie alebo individuálny výstupný rozhovor pod vplyvom alkoholu, ...

(11)

Rozsah a obsah odborného poradenstva je uvedený v prílohe č. 13a.

§ 31b - Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej ...
(1)

Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej ...

(2)

Vzor dokladu podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 7a.

(3)

Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu vydáva posudzujúci psychológ.

(4)

Vzor dokladu podľa odseku 3 je uvedený v prílohe č. 13b.

§ 31c - Preskúšanie odbornej spôsobilosti (k § 91 ods. 16 zákona)
(1)

Na vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti z dôvodu preskúšania odbornej spôsobilosti sa primerane ...

(2)

Na protokol o preskúšaní odbornej spôsobilosti sa primerane vzťahuje protokol vodičských oprávnení.

(3)

Vzor dokladu o preskúšaní odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 13c.

§ 31d - Rehabilitačný program pre vodičov (k § 91a ods. 8 zákona)
(1)

Rehabilitačný program pre vodičov je odborná činnosť a reedukačná aktivita zameraná na pozitívne ovplyvnenie ...

(2)

Rehabilitačný program pre vodičov, ktorému sa osoba podrobuje, vykonáva počas jeho trvania rovnaký posudzujúci ...

(3)

Rehabilitačný program pre vodičov pozostáva z troch skupinových stretnutí. Každé stretnutie trvá 3 hodiny, ...

(4)

Skupinového stretnutia sa môžu zúčastniť v jednej skupine najmenej 3 osoby a najviac 10 osôb, ktoré ...

(5)

Ak sa osoba zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skupinového stretnutia, posudzujúci psychológ určí ...

(6)

Osoba, ktorá sa podrobuje rehabilitačnému programu pre vodičov, predloží na začiatku prvého skupinového ...

(7)

Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov posudzujúcim psychológom ...

(8)

Osobe, ktorá sa nedostaví na všetky skupinové stretnutia v čase určenom posudzujúcim psychológom, posudzujúci ...

(9)

Posudzujúci psychológ neumožní účasť na skupinovom stretnutí osobe, ktorá sa dostaví na skupinové stretnutie ...

(10)

Rehabilitačného programu pre vodičov individuálnou formou sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá neovláda ...

(11)

Rozsah a obsah rehabilitačného programu pre vodičov je uvedený v prílohe č. 13d.

(12)

Vzor dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov je uvedený v prílohe č. 13e.

§ 32 - Vodičský preukaz (k § 94 ods. 8 zákona)
(1)

Vodičský preukaz je doklad s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyhotovený z viacvrstvového polykarbonátu s ...

(2)

Predná strana vodičského preukazu obsahuje údaje podľa § 94 ods. 6 zákona a

a)
slová „Vodičský preukaz“ a „Slovenská republika“ vytlačené veľkými písmenami v slovenskom jazyku,
b)
v ľavom hornom rohu obdĺžnik modrej farby s rozmermi 2 cm x 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi ...
c)
slová „Vodičský preukaz“ v jazykoch členských štátov Európskej únie vytlačené tak, aby tvorili pozadie ...
Свидетелство за управление на МПС,
Permiso de Conducción,
Řidičský průkaz,
Korekort,
Führerschein,
Juhiluba,
Άδεια Οδήγησης,
Driving Licence,
Permis de conduire,
Ceadúnas Tiomána,
Vozačka dozvola,
Patente di guida,
Vaditaja aplieciba,
Vairuotojo pažymejimas,
Vezetői engedély,
Licenzja tas-Sewqan,
Rijbewijs,
Prawo Jazdy,
Carta de Conduçăo,
Permis de conducere,
Vodičský preukaz,
Vozniško dovoljenje,
Ajokortti,
Körkort,
d)
slová „VZOR EURÓPSKEJ ÚNIE“ vytlačené tak, aby tvorili pozadie vodičského preukazu.
(3)

Zadná strana vodičského preukazu obsahuje informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz

a)
9. skupina(y) vozidla(iel), ktoré je držiteľ oprávnený viesť,
b)
10. dátum prvého udelenia vodičského oprávnenia pre každú skupinu vodičského oprávnenia (tento dátum ...
c)
11. dátum uplynutia platnosti vodičského preukazu pre každú skupinu vodičského oprávnenia; každé pole ...
(4)

Zadná strana vodičského preukazu môže obsahovať aj tieto informácie špecifické pre konkrétny vodičský ...

a)
12. doplnkové informácie alebo obmedzenia vo forme kódov podľa prílohy č. 9 vzťahujúce sa na príslušnú ...
b)
13. záznamy iného štátu,
c)
14. iné záznamy.
(5)

Na zadnej strane vodičského preukazu vpravo sú uvedené doplňujúce texty k číselným kódom č.1, 2, 3, ...

(6)

Ak kód podľa odseku 4 písm. a) platí pre všetky skupiny, pre ktoré bol vodičský preukaz vydaný, môže ...

(7)

Údaje vo vodičskom preukaze vrátane podoby tváre a podpisu jeho držiteľa sú personalizované technológiou ...

(8)

Vzor čistopisu vodičského preukazu je vyobrazený v prílohe č. 14.

Medzinárodný vodičský preukaz
§ 33 - (k § 101 ods. 8 zákona)
(1)

Medzinárodný vodičský preukaz podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni ...

(2)

Predtlačené údaje na prednej a zadnej strane obalu knižky sú uvedené v slovenskom jazyku. Predtlačené ...

(3)

Jednotlivé údaje sa do medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru vypisujú paličkovým ...

(4)

V medzinárodnom vodičskom preukaze podľa Viedenského dohovoru sa uvádzajú skupiny vodičských oprávnení ...

(5)

Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru ďalej obsahuje fotografiu jeho držiteľa podľa ...

(6)

Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru je vyobrazený v prílohe ...

§ 34 - (k § 101 ods. 8 zákona)
(1)

Pre medzinárodný vodičský preukaz podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v ...

(2)

Predtlačené údaje na prednej a zadnej strane obalu knižky sa uvádzajú v slovenskom jazyku. Predtlačené ...

(3)

V medzinárodnom vodičskom preukaze podľa Ženevského dohovoru sa uvádzajú skupiny vodičských oprávnení, ...

(4)

Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru je vyobrazený v prílohe ...

Evidenčné číslo
§ 35 - (k § 123 ods. 19 zákona)
(1)

Tabuľka s evidenčným číslom má rozmery

a)
52 cm x 11 cm alebo 34 cm x 20 cm prideleným vozidlu kategórie M, N, O, R, nákladnej štvorkolke a osobnej ...
b)
24 cm x 15 cm prideleným vozidlu kategórie L3e, L4e, L5e, T, C, PS, LS a viacúčelovej štvorkolke kategórie ...
c)
14,5 cm x 11 cm prideleným vozidlu kategórie L1e, L2e a L6e.
(2)

Tabuľka s evidenčným číslom prideleným vozidlu kategórie O1, ktorého ťažným vozidlom je vozidlo kategórie ...

(3)

Tabuľka s evidenčným číslom prideleným vozidlu kategórie O a R má za štátnym znakom Slovenskej republiky ...

(4)

V odôvodnených prípadoch možno vozidlu kategórie T a C prideliť tabuľku s evidenčným číslom s rozmermi ...

(5)

Tabuľka s evidenčným číslom prideleným zvláštnym motorovým vozidlám okrem traktorov a tabuľka so zvláštnym ...

(6)

Tabuľka s evidenčným číslom vyrobená z priehľadnej zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo ...

(7)

Tabuľka s evidenčným číslom má na okraji vylisovanú obvodovú drážku, ktorej farba je totožná s farbou ...

(8)

Neoddeliteľnou súčasťou základnej fólie tabuľky s evidenčným číslom je modrá plocha s rozlišovacím znakom ...

(9)

Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so ...

(10)

Písmená a číslice tvoriace evidenčné číslo sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade; písmená ...

(11)

Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle umiestnená na vonkajšej strane karosérie

a)
pri vozidlách kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, O, R, PS a pri viacúčelových štvorkolkách kategórie ...
b)
pri vozidlách kategórie M, N a pri nákladných štvorkolkách kategórie L7e vpredu spravidla uprostred ...
c)
pri vozidlách kategórie C a T tabuľka s rozmermi 24 cm x 15 cm vzadu na ľavej strane, prípadne ak bola ...
d)
pri vozidlách kategórie LS vzadu spravidla uprostred.
(12)

Tabuľka s evidenčným číslom sa upevňuje na mieste určenom schvaľovacím úradom7) kolmo na strednú pozdĺžnu ...

a)
maximálne 30o, ak plocha tabuľky je obrátená smerom hore, za podmienky, že horná hrana tabuľky nie je ...
b)
maximálne 15o, ak plocha tabuľky je obrátená smerom dole, za podmienky, že horná hrana tabuľky nie je ...
(13)

Ak je potrebné tabuľku s evidenčným číslom upevniť na inom mieste, ako určil schvaľovací úrad,7) spodná ...

a)
150 cm pri vozidlách kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, LS a pri viacúčelových štvorkolkách kategórie ...
b)
200 cm pri vozidlách kategórie M, N, O, R, pri nákladných štvorkolkách a osobných štvorkolkách kategórie ...
c)
400 cm pri vozidlách kategórie C, T a PS.
(14)

Ak je tabuľka s evidenčným číslom upevnená podľa odseku 13, musia byť dodržané podmienky podľa odseku ...

(15)

Bočný okraj tabuľky s evidenčným číslom nesmie presahovať zvislú rovinu rovnobežnú s pozdĺžnou rovinou ...

(16)

Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle umiestnená tak, aby bolo evidenčné číslo čitateľné vodorovne ...

(17)

Vzory tabuliek s evidenčným číslom okrem tabuliek s evidenčným číslom vozidiel cudzích zastupiteľských ...

§ 36

Na vyhotovenie, tvar a rozmery tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a na spôsob a miesto pripevnenia ...

a)
písmeno M, ktoré sú červenej farby na bielom podklade,
b)
písmeno V, ktoré sú čiernej farby na žltom podklade,
c)
písmeno H, ktoré sú červenej farby na žltom podklade,
d)
písmeno S, ktoré sú modrej farby na bielom podklade,
e)
písmeno Z, ktoré sú čiernej farby na zelenom podklade,
f)
písmeno C alebo písmeno F, ktoré sú zelenej farby na bielom podklade.
§ 37 - (k § 125 ods. 4 zákona)
(1)

Značka s písmenami CD a CC je žltej farby vysoká najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená ...

(2)

Vzory tabuliek s evidenčným číslom vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky, ...

§ 38 - (k § 128 ods. 4 zákona)

Vzor tlačiva na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, ...

§ 39 - Poznávacia značka Slovenskej republiky (k § 133 ods. 3 zákona)
(1)

Poznávacia značka Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK čiernej farby vysokých najmenej 8 cm, so ...

(2)

Vzor poznávacej značky Slovenskej republiky je vyobrazený v prílohe č. 20.

§ 41 - Prechodné ustanovenia
(1)

Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel skupiny BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, ...

(2)

Tabuľky s evidenčným číslom podľa doterajších predpisov okrem tabuľky s osobitným evidenčným číslom ...

(3)

Umiestnenie tabuliek s evidenčným číslom na vozidlách schválených na cestnú premávku podľa doterajších ...

(4)

Na konanie o udelení vodičského oprávnenia sa použijú doterajšie predpisy, ak výcvik žiadateľov o vodičské ...

§ 41a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. septembra 2010
(1)

Dopravné značky umiestnené podľa doterajších predpisov sa musia zosúladiť s podmienkami podľa tejto ...

(2)

Na konanie o udelení vodičského oprávnenia sa použijú doterajšie predpisy, ak výcvik žiadateľa o udelenie ...

(3)

Doklady o zdravotnej spôsobilosti a doklady o psychickej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov ...

§ 41b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 19. januára 2013
(1)

U skúšobného komisára, ktorému bol vydaný preukaz skúšobného komisára do 19. januára 2013, sa vykonávajú ...

(2)

Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel skupín BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ...

(3)

Odborné poradenstvo začaté pred 19. januárom 2013 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

§ 41c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel skupiny A a osobitné skúšky podľa § 78 ...

(2)

Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013 sa môžu používať ...

(3)

Vzory dokladov o zdravotnej spôsobilosti a dokladov o psychickej spôsobilosti podľa predpisov účinných ...

(4)

Vodičské preukazy vydávané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013 možno vydávať do vyčerpania ...

§ 41d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2020

Skúška z predpisov o cestnej premávke sa do 31. decembra 2022 považuje za teoretickú skúšku.

§ 41da - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022

Preukazy skúšobných komisárov vydané do 31. decembra 2021 zostávajú v platnosti do doby v nich uvedenej. ...

§ 42

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 21.

§ 43 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Robert Kaliňák v. r.

Prílohy

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 2a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2a

  Príloha č. 2b k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2b

  Príloha č. 2c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  ZÁZNAM O ZISŤOVANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2c

  Príloha č. 2d k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  OSVEDČENIE O UDELENÍ VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2d

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ÚROVEŇ TELESNEJ SCHOPNOSTI A DUŠEVNEJ SCHOPNOSTI NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL A SPÔSOB ICH POSUDZOVANIA

  I.

  Minimálne požiadavky na zrak

  (1)

  Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 1,

  a)

  musí mať binokulárnu zrakovú ostrosť s hodnotou aspoň 0,5 pri súčasnom používaní obidvoch očí, a to ...

  b)

  zároveň musí mať horizontálne zorné pole binokulárne najmenej 120 stupňov s dostatočným rozsahom najmenej ...

  (2)

  Ak sa u osoby podľa odseku 1 zistí alebo potvrdí očná choroba s progresívnou povahou, zdravotná spôsobilosť ...

  (3)

  Posudzovaná osoba patriaca do skupiny 1, ktorá má úplnú funkčnú stratu zraku na jednom oku alebo používa ...

  (4)

  Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 2,

  a)

  musí mať zrakovú ostrosť s hodnotou aspoň 0,8 na lepšom oku a aspoň 0,1 na horšom oku, a to aj v prípade ...

  b)

  zároveň musí mať binokulárne horizontálne zorné pole najmenej 160 stupňov s dostatočným rozsahom najmenej ...

  (5)

  Ak sa na dosiahnutie hodnôt 0,8 a 0,1 podľa odseku 4 písm. a) používajú korekčné šošovky, minimálna ...

  (6)

  Zdravotná spôsobilosť osoby patriacej do skupiny 2 je vylúčená, ak má diplopiu alebo poruchu citlivosti ...

  (7)

  Osoba patriaca do skupiny 2, u ktorej z rôznych príčin vzniklo výrazné zníženie videnia na jednom oku, ...

  II.

  Minimálne požiadavky na sluch

  (1)

  Pri vyšetrení sluchu sa mimoriadna pozornosť venuje možnosti kompenzácie choroby alebo poruchy sluchu. ...

  (2)

  Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 1,

  a)

  je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu do 50 % podľa Fowlera,

  b)

  je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu od 51 % do 90 % podľa Fowlera, ...

  c)

  je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu nad 90 % podľa Fowlera na základe ...

  (3)

  Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 2,

  a)

  je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu do 50 % podľa Fowlera,

  b)

  je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu od 51 % do 90 % podľa Fowlera, ...

  c)

  je zdravotne nespôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu viac ako 90 % podľa Fowlera. ...

  (4)

  Osoby, ktoré patria do skupiny 2, s implantovanými špeciálnymi implantovateľnými načúvacími prístrojmi ...

  III.

  Zdravotná spôsobilosť osôb s obmedzenou pohyblivosťou

  (1)

  Zdravotne nespôsobilá na vedenie motorových vozidiel je osoba, ktorá trpí na takú poruchu pohybového ...

  (2)

  Osoba s obmedzenou pohyblivosťou môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel ...

  (3)

  Osoba trpiaca na progresívnu chorobu pohybového systému je zdravotne spôsobilá na vedenie motorových ...

  (4)

  Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti osoby patriacej do skupiny 2 a trpiacej na chorobu, poruchu, ...

  IV.

  Zdravotná spôsobilosť a kardiovaskulárne choroby

  (1)

  Choroby, chyby alebo stavy, ktoré sa môžu prejaviť náhlym zlyhaním kardiovaskulárneho systému s následkom ...

  (2)

  Choroby, chyby alebo stavy podľa odseku 1, pri ktorých osobu trpiacu na chorobu, chybu alebo stav podľa ...

  a)

  u osoby patriacej do skupiny 1

  1.

  chorobne pomalá činnosť srdca (poškodenie funkcie sínusového uzla a poruchy vedenia) alebo chorobne ...

  2.

  chorobne rýchla činnosť srdca (predsieňová a komorová arytmia) spojená so štrukturálnym ochorením srdca ...

  3.

  implantácia alebo nahradenie defibrilátora alebo primeraný alebo neprimeraný výboj defibrilátora,

  4.

  synkopa (prechodná strata vedomia a svalového tonusu charakterizovaná rýchlym nástupom, krátkym trvaním ...

  5.

  akútny koronárny syndróm,

  6.

  perkutánna koronárna intervencia,

  7.

  koronárna arteriálna bypassová chirurgia,

  8.

  mozgová mŕtvica/tranzitórny ischemický atak,

  9.

  zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association I, II, III,

  10.

  transplantácia srdca,

  11.

  zariadenie na podporu srdcovej činnosti,

  12.

  operácia srdcovej chlopne,

  13.

  malígna hypertenzia (zvýšenie systolického krvného tlaku na hodnotu ≥ 180 mm Hg alebo diastolického ...

  14.

  kongenitálne srdcové ochorenie,

  15.

  hypertrofická kardiomyopatia, ak je bez synkopy,

  16.

  syndróm dlhého intervalu Q-T so synkopou, torsade des pointes alebo Q-Tc > 500 ms,

  17.

  hypertenzia s ťažkým orgánovým poškodením,

  18.

  závažná komplikácia po srdcovom infarkte,

  19.

  opakovaný výskyt tranzitórnych mozgových cievnych príhod ischemického alebo embolického pôvodu aj bez ...

  20.

  stav po cievnej mozgovej príhode s ťažkým obmedzením fyzických alebo duševných funkcií,

  b)

  u osoby patriacej do skupiny 2

  1.

  choroba, chyba alebo stav podľa písmena a) okrem tretieho, deviateho, jedenásteho a pätnásteho až dvadsiateho ...

  2.

  bradyarytmia, poškodenie funkcie sínusového uzla a poruchy predsieňovo-komorového vedenia s Möbitzovou ...

  3.

  chorobne rýchla činnosť srdca (predsieňová a komorová arytmia) spojená s indikáciou na implantáciu defibrilátora, ...

  4.

  významná stenóza krčnice,

  5.

  maximálny priemer aorty presahuje 5,5 cm,

  6.

  zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association I a II v prípadoch, že ejekčná frakcia ...

  7.

  krvný tlak stupňa III (diastolický krvný tlak ≥ 110 mm Hg alebo systolický krvný tlak ≥ 180 mm Hg),

  8.

  závažné ochorenie srdca a ciev, ako je ťažká forma srdcovej choroby, vrodenej aj získanej, s funkčným ...

  9.

  ťažšia forma obliterujúcej aterosklerózy periférnych tepien s trofickými defektmi alebo hemodynamicky ...

  10.

  cievna choroba mozgu s následnými poruchami,

  11.

  komplikovaný stav po implantácii defibrilátora,

  12.

  komplikovaný stav pri trvalej kardiostimulácii.

  (3)

  Kardiovaskulárne choroby, chyby alebo stavy, pri ktorých je zdravotná spôsobilosť vylúčená, sú tieto: ...

  a)

  u osoby patriacej do skupiny 1

  1.

  periférne cievne ochorenie – aneuryzma hrudnej a brušnej aorty, ak maximálny priemer aorty je taký, ...

  2.

  chronické zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association IV,

  3.

  ochorenie srdcovej chlopne s aortálnou regurgitáciou, aortálnou stenózou, mitrálnou regurgitáciou alebo ...

  4.

  Brugadov syndróm so synkopou alebo prerušením náhleho zastavenia srdca,

  b)

  u osoby patriacej do skupiny 2

  1.

  choroba, chyba alebo stav podľa písmena a) prvého a štvrtého bodu,

  2.

  implantácia defibrilátora,

  3.

  zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association III a IV,

  4.

  zavedené zariadenia na podporu srdcovej činnosti,

  5.

  ochorenie srdcovej chlopne podľa klasifikácie New York Heart Association III alebo IV alebo s ejekčnou ...

  6.

  hypertrofická kardiomyopatia so synkopami alebo ak sú splnené podmienky na implantáciu defibrilátora ...

  7.

  syndróm dlhého intervalu Q-T so synkopou, torsade des pointes a Q-Tc > 500 ms.

  (4)

  U žiadateľov alebo vodičov s dobre opísanými kardiomyopatiami (najmä arytmogénnou kardiomyopatiou pravej ...

  (5)

  Zdravotná spôsobilosť osoby, ktorá má hypertenziu bez ťažkého orgánového poškodenia, sa musí posudzovať ...

  (6)

  Zdravotnú spôsobilosť osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, vždy posudzuje posudzujúci lekár. Takáto ...

  (7)

  Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, je súčasťou prvej lekárskej ...

  (8)

  Zdravotná spôsobilosť osoby majúcej hypertenziu bez ťažkého orgánového poškodenia alebo osoby, ktorá ...

  (9)

  Osobu trpiacu na inú chorobu, chybu alebo majúcu stavy kardiovaskulárneho systému iné, ako sú uvedené ...

  (10)

  Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku kardiovaskulárnemu systému u osoby patriacej do ...

  V.

  Diabetes mellitus a zdravotná spôsobilosť

  (1)

  Na účely minimálnych požiadaviek na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti na vedenie motorových ...

  (2)

  Osoba, ktorá má diabetes mellitus a užíva lieky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu, môže byť považovaná ...

  a)

  sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a

  b)

  preukáže čestným vyhlásením, že chápe riziko spojené s hypoglykémiou, tento stav dokáže primerane ovládať, ...

  (3)

  Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa určuje primerane každému prípadu, pričom nesmie ...

  (4)

  Zdravotná spôsobilosť osoby, ktorá má diabetes mellitus, je vylúčená,

  a)

  ak sa vyskytuje opakovaná ťažká hypoglykémia,

  b)

  ak taká osoba má diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie, alebo

  c)

  v prípade opakovanej ťažkej hypoglykémie neuplynuli tri mesiace od poslednej príhody.

  (5)

  Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti u osoby patriacej do skupiny 2, ktorá má diabetes mellitus, ...

  (6)

  Osoba, ktorá patrí do skupiny 2 a má diabetes mellitus vyžadujúci liečbu inzulínom alebo inými liekmi, ...

  a)

  sa u takej osoby v predchádzajúcich 12 mesiacoch nevyskytla opakovaná ťažká hypoglykémia,

  b)

  u takej osoby nebol diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie,

  c)

  taká osoba preukáže čestným vyhlásením, že tento stav dokáže primerane ovládať, a to pravidelným monitorovaním ...

  d)

  taká osoba preukáže čestným vyhlásením, že si uvedomuje riziko vyplývajúce z hypoglykémie,

  e)

  u takej osoby neexistujú iné obmedzujúce komplikácie v súvislosti s diabetes mellitus,

  f)

  sa taká osoba pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a závery lekárskej ...

  (7)

  Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa určuje primerane každému prípadu, pričom nesmie ...

  VI.

  Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy a syndróm obštrukčného spánkového ...

  (1)

  Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla ...

  a)

  u osoby patriacej do skupiny 1

  1.

  záchvatové neurologické ochorenia spôsobujúce poruchy vedomia,

  2.

  hyperkinézy a spasticity ťažkého stupňa,

  3.

  stavy po chirurgických zákrokoch, úrazoch alebo ochoreniach nervového systému s trvalými neutíšiteľnými ...

  4.

  choroby alebo stavy po zranení periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo trofickými ...

  5.

  záchvatové stavy s poruchou vedomia alebo hybnosti, ako je narkolepsia a kataplexia,

  b)

  u osoby patriacej do skupiny 2

  1.

  choroby, chyby alebo stavy podľa písmena a),

  2.

  epilepsia, epileptické syndrómy počas desiatich rokov bez záchvatového obdobia po vysadení antiepileptickej ...

  3.

  a iné ochorenia a poruchy nervového systému ovplyvňujúce spôsobilosť osoby viesť motorové vozidlo.

  (2)

  Na účely tejto vyhlášky sa epilepsia vymedzuje ako dva alebo viac epileptických záchvatov, ku ktorým ...

  (3)

  Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, ...

  a)

  stavy po úrazoch a chorobách centrálnej nervovej sústavy s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo s ...

  b)

  stavy po zranení alebo chorobe periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo s trofickými ...

  c)

  vyvolaný epileptický záchvat; posudzovaná osoba, ktorá dostala vyvolaný epileptický záchvat spôsobený ...

  d)

  prvý alebo jediný nevyvolaný záchvat; posudzovanú osobu, ktorá mala prvý nevyvolaný epileptický záchvat, ...

  e)

  epilepsia; posudzovanú osobu možno považovať za zdravotne spôsobilú, keď uplynie obdobie jedného roka ...

  f)

  pooperačné stavy chirurgickej liečby epilepsie; postupuje sa podľa písmena e),

  g)

  záchvaty výlučne počas spánku; posudzovanú osobu, ktorá mala len záchvaty počas spánku, možno považovať ...

  h)

  záchvaty bez vplyvu na vedomie alebo schopnosť konať; posudzovanú osobu, ktorá mala len záchvaty, pri ...

  i)

  záchvaty v dôsledku zmeny liečby na pokyn lekára; posudzovaná osoba sa môže považovať za nespôsobilú ...

  j)

  iná strata vedomia; strata vedomia by sa mala posudzovať podľa rizika jej opakovania počas vedenia vozidla. ...

  (4)

  Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, ...

  a)

  choroby, chyby alebo stavy podľa odseku 3,

  b)

  vyvolaný epileptický záchvat; osoba, u ktorej bol zistený epileptický záchvat podmienený zjavne rozoznateľným ...

  c)

  prvý alebo jediný nevyvolaný záchvat; posudzovanú osobu, ktorá mala prvý nevyvolaný epileptický záchvat, ...

  d)

  epilepsia; je nevyhnutné, aby sa stav, keď sa desať rokov nevyskytli ďalšie záchvaty, dosiahol bez pomoci ...

  e)

  iná strata vedomia; strata vedomia by sa mala posudzovať podľa rizika jej opakovania počas vedenia vozidla; ...

  f)

  ťažšie poruchy spánku ovplyvňujúce najmä schopnosť koncentrácie a rýchlosť reakcie a iné ochorenia a ...

  (5)

  Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k chorobám, chybám alebo stavom nervovej sústavy u ...

  (6)

  Posudzovaná osoba patriaca do skupiny 2 nemôže užívať protiepileptické lieky v požadovanom období, v ...

  (7)

  Osobu patriacu do skupiny 2 nemožno uznať za zdravotne spôsobilú, ak bolo lekárskym vyšetrením preukázané ...

  (8)

  Na účely tejto vyhlášky sa syndrómom obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného stupňa rozumie ...

  (9)

  Osobu s podozrením na syndróm obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného alebo závažného stupňa ...

  (10)

  Osoba so stanovenou diagnózou syndrómu obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného alebo závažného ...

  a)

  ochorenie má primerane pod kontrolou,

  b)

  sa podrobuje liečbe,

  c)

  liečba je účinná.

  (11)

  Zdravotná spôsobilosť osoby so stanovenou diagnózou syndrómu obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného ...

  VII.

  Zdravotná spôsobilosť a duševné poruchy

  (1)

  Duševné poruchy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla u osoby patriacej do ...

  a)

  schizofrénia, bipolárna afektívna porucha,

  b)

  organická porucha osobnosti,

  c)

  demencia každého druhu,

  d)

  trvalé ťažké psychické zmeny na podklade somatických ochorení,

  e)

  psychotické poruchy,

  f)

  organické poruchy osobnosti, konania, emotivity a myslenia v dôsledku chronickej intoxikácie,

  g)

  duševná zaostalosť,

  h)

  a iné.

  (2)

  Duševné poruchy ovplyvňujúce bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých možno osobu ...

  a)

  duševné poruchy vrodené spôsobené chorobou, úrazom alebo neurochirurgickými operáciami,

  b)

  vážne poruchy správania spôsobené starnutím alebo

  c)

  poruchy osobnosti vedúce k vážnym poruchám úsudku, správania alebo adaptability,

  d)

  a iné.

  (3)

  Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k duševným poruchám u osoby patriacej do skupiny 2 ...

  VIII.

  Zdravotná spôsobilosť a závislosť od alkoholu

  (1)

  Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu alebo k neschopnosti zdržať ...

  (2)

  Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je vylúčená u osoby patriacej do skupiny 1 alebo ...

  (3)

  Za zdravotne spôsobilú možno uznať osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá bola v minulosti ...

  (4)

  Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, u ktorej boli zistené opakované akútne intoxikácie v ...

  IX.

  Zdravotná spôsobilosť a iné návykové látky a liečivá

  (1)

  Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je vylúčená u osoby patriacej do skupiny 1 alebo ...

  (2)

  Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá bola v minulosti závislá od iných návykových látok ...

  X.

  Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou činnosti obličiek

  (1)

  Osobu patriacu do skupiny 1, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom spôsobeným vážnou nedostatočnosťou ...

  (2)

  Osobu patriacu do skupiny 2, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom spôsobeným vážnou nedostatočnosťou ...

  XI.

  Zdravotná spôsobilosť a stavy súvisiace s transplantáciou orgánu alebo umelého implantátu

  Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorej bol transplantovaný orgán alebo zavedený umelý ...

  XII.

  Ďalšie choroby, chyby alebo stavy, ktoré môžu mať vplyv na zdravotnú spôsobilosť

  Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom, ktoré nie ...

  Príloha č. 5a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  PODROBNOSTI O PRESKÚMANÍ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSOBITNE VO VZŤAHU K ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU, INEJ NÁVYKOVEJ LÁTKY ALEBO LIEČIVA

  I.

  Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky ...

  II.

  Zdravotná spôsobilosť osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva ...

  III.

  Účelom odborného psychiatrického vyšetrenia je vylúčiť alebo stanoviť diagnózu závislosti od alkoholu, ...

  IV.

  Odborné psychiatrické vyšetrenie tvorí

  1.

  samotné psychiatrické vyšetrenie,

  2.

  orientačné somatické a neurologické vyšetrenie so zameraním na markery chronického etylizmu, chronického ...

  3.

  fakultatívne klinické psychologické vyšetrenie s použitím špecificky zameraných psychologických testov ...

  4.

  toxikologické vyšetrenie (detekcia alkoholu v expirovanom vzduchu, kvalitatívne testy detekcie THC, ...

  5.

  biochemické vyšetrenie krvi so zameraním na markery chronickej konzumácie alkoholu (GMT),

  6.

  hematologické vyšetrenie (krvný obraz so zameraním na markery chronickej konzumácie alkoholu – MCV a ...

  V.

  Záver:

  1.

  na základe prvotného vyšetrenia pri úplnej jednoznačnosti zistení sa stanoví podľa prílohy č. 1 k zákonu ...

  2.

  psychiater okrem vlastných klinických zistení zohľadňuje v kontexte psychopatologického rozboru a záveru ...

  3.

  na základe opakovaných kontrolných vyšetrení, ak vzhľadom na častú tendenciu k zľahčovaniu a v prípade ...

  4.

  v rámci ambulantného diagnostického sledovania sa opakovane hodnotia

  a)

  zmeny klinického stavu,

  b)

  toxikologické nálezy,

  c)

  dodržiavanie termínov vyšetrení.

  VI.

  Ak psychiater odborným psychiatrickým vyšetrením

  1.

  nezistí závislosť povinnej osoby od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, v doklade o preskúmaní ...

  2.

  zistí závislosť povinnej osoby od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, v doklade o preskúmaní ...

  VII.

  Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vztahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  ČESTNÉ VYHLÁSENIE POSUDZOVANEJ OSOBY VO VZŤAHU K JEJ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 - I k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  II.

  Forma, obsah a spôsob vypĺňania čestného vyhlásenia posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti ...

  (1)

  Úvodná časť čestného vyhlásenia posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie ...

  1.

  meno a priezvisko posudzovanej osoby,

  2.

  dátum narodenia posudzovanej osoby,

  3.

  adresa trvalého alebo prechodného pobytu posudzovanej osoby,

  4.

  a)

  uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, o udelenie ktorých posudzovaná osoba žiada,

  b)

  uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,

  c)

  uvedie sa skupina, do ktorej posudzovaná osoba patrí v zmysle § 87 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z.

  (2)

  Bod 5 čestného vyhlásenia posudzovanej osoby sa vypĺňa podľa poznámok k jednotlivým položkám.

  (3)

  V bode 6 sa uvedie miesto a dátum spísania čestného vyhlásenia.

  (4)

  Bod 7 je vyhradený pre podpis posudzovanej osoby podávajúcej čestné vyhlásenie.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA/VODIČA, KTORÝ SA PODROBUJE PRESKÚMANIU ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

  Prevziať prílohu - Príloha č. 7-I k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  II.

  Spôsob vyplnenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ...

  (1)

  Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje ...

  (2)

  Posudzujúci lekár v názve dokladu o zdravotnej spôsobilosti prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzovanú ...

  (3)

  Skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, sa označia takým spôsobom, že ...

  (4)

  Skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, sa označia takým spôsobom, ...

  (5)

  V závere písmena a) sa prečiarkne skupina, do ktorej posudzovaná osoba nepatrí podľa § 87 ods. 7 zákona ...

  (6)

  V závere písmena b) bodoch 1. a 2. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých ...

  (7)

  V závere písmena b) bode 3. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná ...

  (8)

  Dátum uplynutia platnosti dokladu sa uvedie len vtedy, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená ...

  (9)

  Ak v závere písmena b) niektorý z bodov 1. až 3. nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci ...

  Príloha č. 7a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 7a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI VODIČA/DOKLAD O PODMIENENEJ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

  Prevziať prílohu - Vzor 08

  II.

  Spôsob vyplnenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodiča/dokladu o podmienenej zdravotnej spôsobilosti ...

  (1)

  Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti sa vypĺňa podľa ...

  1.

  meno, priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme pečiatky, ak táto obsahuje požadované ...

  2.

  meno a priezvisko posudzovanej osoby,

  3.

  rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené alebo dátum narodenia posudzovanej osoby, ak rodné ...

  4.

  uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,

  5.

  a)

  posudzujúci lekár uvedie skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa § 87 ods. 7 zákona č. 8/2009 ...

  b)

  1.

  – 2. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom ...

  3.

  posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a ...

  6.

  miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky,

  7.

  dátum uplynutia platnosti dokladu, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená podľa § 86 ods. 2 zákona ...

  8.

  evidenčné číslo,

  9.

  odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.

  (2)

  Ak v bode 5 písm. b) niektorý z bodov 1 až 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci lekár ...

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  ĎALŠIE PODMIENKY PRE VODIČA ALEBO ÚPRAVY MOTOROVÉHO VOZIDLA

  I.

  HARMONIZOVANÉ KÓDY EÚ

  A.

  VODIČ (zdravotné dôvody)

  01.

  Korekcia a/alebo ochrana zraku

  01.01.

  Okuliare

  01.02.

  Kontaktná šošovka (šošovky)

  01.05.

  Ochrana očí

  01.06.

  Okuliare alebo kontaktné šošovky

  01.07.

  Špecifická optická pomôcka

  02.

  Sluchová pomôcka/komunikačná pomôcka

  03.

  Protéza/ortéza končatín

  03.01.

  Protéza/ortéza hornej končatiny

  03.02.

  Protéza/ortéza dolnej končatiny

  B.

  ÚPRAVY VOZIDLA

  10.

  Modifikované radenie

  10.02.

  Automatická voľba prevodového pomeru

  10.04.

  Upravený ovládač prevodu

  15.

  Modifikovaná spojka

  15.01.

  Upravený spojkový pedál

  15.02.

  Ručne ovládaná spojka

  15.03.

  Automatická spojka

  15.04.

  Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii spojkového pedálu

  20.

  Modifikované brzdové systémy

  20.01.

  Upravený brzdový pedál

  20.03.

  Brzdový pedál vhodný na používanie ľavou nohou

  20.04.

  Posuvný brzdový pedál

  20.05.

  Sklápací brzdový pedál

  20.06.

  Ručne ovládaná brzda

  20.07.

  Ovládanie brzdy maximálnou silou … N (*) [napríklad „20.07(300 N)“]

  20.09.

  Upravená parkovacia brzda

  20.12.

  Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii brzdového pedálu

  20.13.

  Brzda ovládaná kolenom

  20.14.

  Ovládanie brzdového systému s podporou vonkajšej sily

  25.

  Modifikované akcelerátorové systémy

  25.01.

  Upravený pedál akcelerátora

  25.03.

  Sklápací pedál akcelerátora

  25.04.

  Ručne ovládaný akcelerátor

  25.05.

  Akcelerátor ovládaný kolenom

  25.06.

  Ovládanie akcelerátora s podporou vonkajšej sily

  25.08.

  Pedál akcelerátora vľavo

  25.09.

  Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii pedálu akcelerátora

  31.

  Úpravy a zabezpečenie pedálov

  31.01.

  Ďalší súbor paralelných pedálov

  31.02.

  Pedále na rovnakej alebo takmer rovnakej úrovni

  31.03.

  Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii pedála akcelerátora a brzdových pedálov, ak nie sú ovládané ...

  31.04.

  Zvýšená podlaha

  32.

  Kombinované systémy prevádzkovej brzdy a akcelerátora

  32.01.

  Akcelerátor a prevádzková brzda ako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou

  32.02.

  Akcelerátor a prevádzková brzda ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou

  33.

  Kombinované systémy prevádzkovej brzdy, akcelerátora a riadenia

  33.01.

  Akcelerátor, prevádzková brzda a riadenie ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou jednou rukou ...

  33.02.

  Akcelerátor, prevádzková brzda a riadenie ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou oboma rukami ...

  35.

  Modifikované usporiadanie ovládačov (spínače svetiel, stierače/ostrekovače predného okna, klaksón, smerové ...

  35.02.

  Ovládacie zariadenia ovládateľné bez toho, aby vodič pustil riadenie

  35.03.

  Ovládacie zariadenia ovládateľné ľavou rukou bez toho, aby vodič pustil riadenie

  35.04.

  Ovládacie zariadenia ovládateľné pravou rukou bez toho, aby vodič pustil riadenie

  35.05.

  Ovládacie zariadenia ovládateľné bez toho, aby vodič pustil riadenie, mechanizmy akcelerátora a bŕzd

  40.

  Modifikovaný mechanizmus riadenia

  40.01.

  Riadenie s maximálnou ovládacou silou … N (*) [napríklad „40.01 (140 N)“]

  40.05.

  Upravený volant (rozšírená/hrubšia časť volantu, zmenšený priemer, atď.)

  40.06.

  Upravené umiestnenie volantu

  40.09.

  Nožné riadenie

  40.11.

  Pomocné zariadenie na volante

  40.14.

  Alternatívny upravený systém riadenia ovládaný jednou rukou/ramenom

  40.15.

  Alternatívny upravený systém riadenia ovládaný dvoma rukami/ramenami

  42.

  Modifikované zariadenia na výhľad dozadu a do strán

  42.01.

  Upravené zariadenie na výhľad dozadu

  42.03.

  Doplnkové vnútorné zariadenie umožňujúce bočný výhľad

  42.05.

  Zariadenie umožňujúce výhľad v mŕtvom uhle

  43.

  Miesto na sedenie vodiča

  43.01.

  Sedadlo vodiča v normálnej výške výhľadu a normálnej vzdialenosti od volantu a pedálov

  43.02.

  Sedadlo vodiča prispôsobené tvaru tela

  43.03.

  Sedadlo vodiča s bočnou podperou na zlepšenie stability

  43.04.

  Sedadlo vodiča s lakťovou opierkou

  43.06.

  Úprava bezpečnostného pásu

  43.07.

  Typ bezpečnostného pásu s opierkou na zlepšenie stability

  44.

  Modifikácie motocyklov (použitie podkódov je povinné)

  44.01.

  Samostatne ovládaná brzda

  44.02.

  Upravená brzda predného kolesa

  44.03.

  Upravená brzda zadného kolesa

  44.04.

  Upravený akcelerátor

  44.08.

  Výška sedadla umožňujúca vodičovi v sediacej polohe, aby mal súčasne obe nohy na zemi a udržiaval rovnováhu ...

  44.09.

  Maximálna ovládacia sila brzdy predného kolesa … N (*) [napríklad „44.09 (140 N)“]

  44.10.

  Maximálna ovládacia sila brzdy zadného kolesa … N(*) [napríklad „44.10 (240 N)“]

  44.11.

  Upravená opierka nôh

  44.12.

  Upravená rukoväť

  45.

  Len motocykel s postranným vozíkom

  46.

  Len trojkolky

  47.

  Len pre vozidlá s viac ako dvoma kolesami, ktoré od vodiča nevyžadujú udržiavať rovnováhu pri štartovaní, ...

  50.

  Písmená na použitie v kombinácii s kódmi 01 až 44 na účely bližšieho určenia:

  a ľavé

  b pravé

  c ruka

  d noha

  e stredné

  f rameno

  g palec

  C.

  KÓDY PRE POUŽÍVANIE S OBMEDZENIAMI

  61.

  Obmedzenie viesť vozidlo len počas dňa (napríklad v čase od jednej hodiny po východe slnka do jednej ...

  62.

  Obmedzenie jazdy v okruhu ... km od miesta bydliska držiteľa preukazu alebo len vnútri mesta/regiónu ...

  63.

  Vedenie vozidla bez spolucestujúcich

  64.

  Obmedzenia na jazdu rýchlosťou maximálne … km ∙ h-1

  65.

  Vedenie vozidla povolené len vtedy, keď je spolucestujúci držiteľom vodičského preukazu minimálne rovnocennej ...

  66.

  Bez prípojného vozidla

  67.

  Jazda po diaľnici a rýchlostnej ceste nepovolená

  68.

  Požitie alkoholu nepovolené

  69.

  Len pre vedenie vozidiel vybavených alkoholovým imobilizérom označeným textom „EN 50436“ s vyznačením ...

  D.

  ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI

  70.

  Výmena vodičského preukazu č. … vydaného … (poznávacia značka štátu EÚ/OSN v prípade tretieho štátu, ...

  71.

  Duplikát vodičského preukazu č. … (poznávacia značka štátu EÚ/OSN v prípade tretieho štátu, napríklad ...

  73.

  Len pre vozidlá skupiny B štvorkolky (B1).

  78.

  Len pre vozidlá s automatickou prevodovkou

  79.

  […] Len pre vozidlá, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v zátvorkách, v súvislosti s uplatňovaním § ...

  79.01.

  Len pre dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho

  79.02.

  Len pre trojkolky alebo ľahké štvorkolky skupiny AM

  79.03.

  Len pre trojkolky

  79.04.

  Len pre trojkolky s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 ...

  79.05.

  Motocykel skupiny A1 s pomerom výkonu k hmotnosti nad 0,1 kW/kg

  79.06.

  Vozidlo skupiny BE, kde najväčšia prípustná celková prípojného vozidla presahuje 3 500 kg

  80.

  Len pre držiteľov vodičského preukazu na motorovú trojkolku skupiny A, ktorí nedosiahli vek 24 rokov

  81.

  Len pre držiteľov vodičského preukazu na dvojkolesový motocykel skupiny A, ktorí nedosiahli vek 21 rokov ...

  95.

  Vodič, ktorý je držiteľom OOS a spĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti uvedenú v zákone č. 280/2006 ...

  96.

  Vozidlá skupiny B s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 750 kg, ...

  97.

  Nie je oprávnený viesť vozidlo skupiny C1, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 165/2014 ...

  II.

  NÁRODNÉ KÓDY

  A.

  VODIČ (zdravotné dôvody)

  500.

  Pravidelná lekárska prehliadka podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona

  B.

  VODIČ (psychická spôsobilosť)

  600.

  Pravidelné psychologické vyšetrenie podľa § 88 ods. 4 zákona

  600.09

  Povolené vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy a motorového vozidla využívaného na prepravu ...

  600.10

  Povolené vedenie motorového vozidla využívaného na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových ...

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

  I.

  Minimálna úroveň psychických schopností na vedenie motorového vozidla sa posudzuje štandardizovanými ...

  1.

  Všeobecné rozumové schopnosti minimálne na úrovni podpriemeru populácie.

  2.

  Gramotnosť (alfabetizmus).

  3.

  Výkonové dispozície minimálne na úrovni podpriemeru populácie (minimálne 33 percentil) v každom z nasledujúcich ...

  a)

  pozornosť v záťaži,

  b)

  psychomotorické tempo,

  c)

  senzomotorická reaktivita a koordinácia (rýchlosť a presnosť senzomotorických reakcií na série vizuálnych ...

  d)

  reakcie na vizuálne podnety na dynamickom pozadí (minimálne v rozsahu 160 stupňov), testované pomocou ...

  e)

  pamäť, vizuálna percepcia a percepčná rýchlosť.

  II.

  Kontraindikácie v štruktúre osobnosti

  1.

  Nekritický sebaobraz, neprimerané sebahodnotenie.

  2.

  Emocionálna labilita.

  3.

  Nízka úroveň racionálnej regulácie správania a ovládania, resp. tolerancie negatívnych afektov.

  4.

  Prevažne maladaptívne stratégie zvládania životných situácií, záťaže a vyhodnotenia dopravných situácií ...

  a)

  nezodpovedné, ľahkomyseľné, bezohľadné, impulzívne a agresívne správanie, resp. štýl jazdy za volantom, ...

  b)

  nízka schopnosť odhadnutia a posúdenia miery rizika a nebezpečenstva, vysoká miera tendencie riskovať, ...

  c)

  sociálne neprijateľné správanie voči ostatným účastníkom cestnej premávky, súperivá, nekooperatívna ...

  III.

  Anamnestická prítomnosť znakov, príznakov a čŕt, ktoré sú v rozpore so správaním prispôsobeným doprave ...

  a)

  dopravné nehody a dopravné priestupky,

  b)

  zadržaný vodičský preukaz,

  c)

  celkový a ročný počet najazdených kilometrov,

  d)

  vyšší počet úrazov,

  e)

  opakovaná trestná činnosť,

  f)

  výchovné, výučbové, pracovné a partnerské problémy,

  g)

  alkoholizmus a závislosť od psychotropných látok,

  h)

  zdravotné chyby, poruchy a choroby,

  i)

  neurotické alebo psychotické ochorenia.

  IV.

  Podmienenie psychickej spôsobilosti

  Posudzujúci psychológ môže podmieniť psychickú spôsobilosť, ak ide o posudzovanú osobu s

  a)

  kognitívnymi deficitmi, ktoré sú nižšie ako 33-percentil štandardizovanej psychodiagnostickej metódy, ...

  b)

  neistou prognózou z hľadiska rizikových faktorov v profile osobnosti,

  c)

  neistou prognózou z hľadiska rizík neurotického a/alebo psychotického ochorenia,

  d)

  neistou prognózou z hľadiska potenciálnych rizík v oblasti sebaregulácie, zvládania rizika, motivácie ...

  e)

  rizikovými anamnestickými znakmi v kontexte psychologického profilu posudzovanej osoby aj s ohľadom ...

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  ČESTNÉ VYHLÁSENIE POSUDZOVANEJ OSOBY VO VZŤAHU K JEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

  Prevziať prílohu - Príloha č. 11 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA/VODIČA, KTORÝ SA PODROBUJE PRESKÚMANIU PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

  Prevziať prílohu - Príloha č. 12-I k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  II.

  Spôsob vyplnenia dokladu o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ...

  (1)

  Doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje ...

  (2)

  Posudzujúci psychológ v názve prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzujúcu osobu nie je relevantná.

  (3)

  Skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, sa označia takým spôsobom, že ...

  (4)

  Skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, sa označia takým spôsobom, ...

  (5)

  V závere bodoch 1. a 2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná ...

  (6)

  V závere bode 3. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná ...

  (7)

  Dátum uplynutia platnosti dokladu sa uvedie len vtedy, ak je psychická spôsobilosť osoby podmienená ...

  (8)

  Ak v závere niektorý z bodov 1. až 3. nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ ...

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI VODIČA/DOKLAD O PODMIENENEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

  Prevziať prílohu - Vzor 13

  II.

  Spôsob vyplnenia dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča/dokladu o podmienenej psychickej spôsobilosti ...

  (1)

  Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej psychickej spôsobilosti sa vypĺňa podľa ...

  1.

  meno, priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme pečiatky, ak táto obsahuje požadované ...

  2.

  meno a priezvisko posudzovanej osoby,

  3.

  rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené alebo dátum narodenia posudzovanej osoby, ak rodné ...

  4.

  uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,

  5.

  1.

  – 2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom ...

  3.

  posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom ...

  6.

  miesto a dátum vykonania psychologického vyšetrenia,

  7.

  dátum uplynutia platnosti dokladu, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená podľa § 88 ods. 4 zákona ...

  8.

  evidenčné číslo,

  9.

  odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.

  (2)

  Ak v bode 5 niektorý z bodov 1 až 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ tento ...

  (3)

  Posudzujúci psychológ v názve dokladu o psychickej spôsobilosti prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzovanú ...

  Príloha č. 13a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  ROZSAH A OBSAH ODBORNÉHO PORADENSTVA

  I.

  Odborné poradenstvo so zameraním na alkohol

  1.

  stretnutie

  Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva, pravidlá odborného poradenstva, organizačné ...

  Očakávania a obavy účastníkov skupiny, opis okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ...

  Vysvetlenie modelu „učenie – správanie – zvyky“, zhodnotenie prvých dojmov účastníkmi odborného poradenstva, ...

  2.

  stretnutie

  Analýza okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi ...

  Analýza motívov porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi ...

  Somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení ...

  3.

  stretnutie

  Pôsobenie alkoholu na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni, analýza motívov pitia jednotlivých ...

  Koncentrácia alkoholu v krvi, problematika zvyškového alkoholu, odhadová výpočtová formulka podľa Widmarka. ...

  Narušenie dopravného správania pod vplyvom alkoholu, nebezpečenstvá a riziká v cestnej premávke.

  4.

  stretnutie

  Požívanie, zneužívanie, závislosť od alkoholu, stratégie odmietnutia alkoholu, konkrétne techniky odmietnutia ...

  Sebaobraz a ako ma vnímajú druhí vzhľadom k aktuálnej situácii, individuálne zvyklosti pri pití alkoholu, ...

  Priestor na doplňujúce otázky, témy, pripomienky a podobne; vyhodnotenie očakávaní a obáv, vzájomná ...

  Výstupný individuálny rozhovor.

  Prínos odborného poradenstva pre účastníka a jeho využitie pri vedení motorového vozidla v cestnej premávke, ...

  II.

  Odborné poradenstvo so zameraním na iné návykové látky a liečivá

  1.

  stretnutie

  Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva, pravidlá odborného poradenstva, organizačné ...

  Očakávania a obavy účastníkov skupiny, opis okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ...

  Vysvetlenie modelu „učenie – správanie – zvyky“, zhodnotenie prvých dojmov účastníkmi odborného poradenstva, ...

  2.

  stretnutie

  Analýza okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej ...

  Analýza motívov porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej ...

  Somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení ...

  3.

  stretnutie

  Rozdelenie iných návykových látok a liečiv a ich pôsobenie na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej ...

  Narušenie dopravného správania pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva, nebezpečenstvá a riziká ...

  4.

  stretnutie

  Požívanie, zneužívanie, závislosť od inej návykovej látky alebo liečiva, stratégie odmietnutia inej ...

  Sebaobraz a ako ma vnímajú druhí vzhľadom k aktuálnej situácii, individuálne zvyklosti pri požívaní ...

  Priestor na doplňujúce otázky, témy, pripomienky a podobne; vyhodnotenie očakávaní a obáv, vzájomná ...

  Výstupný individuálny rozhovor.

  Prínos odborného poradenstva pre účastníka a jeho využitie pri vedení motorového vozidla v cestnej premávke, ...

  Príloha č. 13b k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 13b k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Príloha č. 13c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 13c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Príloha č. 13d k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 13d k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Príloha č. 13e k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 13e k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 9/2009 Z.z.

  VZOR VODIČSKÉHO PREUKAZU

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 15 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  VZOR ČISTOPISU MEDZINÁRODNÉHO VODIČSKÉHO PREUKAZU PODĽA ŽENEVSKÉHO DOHOVORU

  Prevziať prílohu - Vzor 16

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  VZORY TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM

  Prevziať prílohu - Príloha č. 17 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  VZORY TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM VOZIDIEL CUDZÍCH ZASTUPITEĽSKÝCH ÚRADOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, VOZIDIEL ADMINI-STRATÍVNEHO A TECHNICKÉHO PERSONÁLU CUDZÍCH ZASTUPITEĽSKÝCH ÚRADOV SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A OBCHODNÝCH ZASTUPITEĽSTIEV ZRIADENÝCH DIPLOMATICKOU MISIOU A ZNAČIEK S PÍSMENAMI CD A CC

  Prevziať prílohu - Vzor 18

  Príloha č. 19 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  VZOR TLAČIVA NA VEDENIE PREHĽADU O MANIPULÁCII S TABUĽKAMI SO ZVLÁŠTNYM EVIDENČNÝM ČÍSLOM A O ICH PRIDEĽOVANÍ, TLAČIVA O PRIDELENÍ ZVLÁŠTNEHO EVIDENČNÉHO ČÍSLA A OSVEDČENIA O PRIDELENÍ ZVLÁŠTNEHO EVIDENČNÉHO ČÍSLA

  Prevziať prílohu - Príloha č. 19 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Príloha č. 20 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  VZOR POZNÁVACEJ ZNAČKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Prevziať prílohu - Vzor 20

  Príloha č. 21 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované ...

  2.

  Smernica Komisie 2014/85/EÚ z 1. júla 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES ...

  3.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/653 z 24. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady ...

  4.

  Smernica Komisie (EÚ) 2016/1106 zo 7. júla 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady ...

  5.

  Smernica Komisie (EÚ) 2020/612 zo 4. mája 2020, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady ...

Poznámky

 • 1a)  Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
 • 3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej ...
 • 4)  § 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. ...
 • 5)  § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
 • 6)  Príloha I bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch ...
 • 7)  § 136 ods. 2 písm. a) a § 138 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ...
 • 12)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 12/2008 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore