Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2003 účinný od 18.12.2021 do 31.01.2022

Platnosť od: 04.06.2003
Účinnosť od: 18.12.2021
Účinnosť do: 31.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Živnostenské podnikanie, Priestupkové konanie, Zbrane a strelivo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22JUD5013DS13EUPP6ČL2

Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2003 účinný od 18.12.2021 do 31.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 190/2003 s účinnosťou od 18.12.2021 na základe 500/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Účel zákona
(1)

Tento zákon ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní (ďalej len „zbraň“) a streliva, podmienky ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
zbrane a strelivo, ktoré sú vo výzbroji ozbrojených síl Slovenskej republiky,1) ozbrojených bezpečnostných ...
b)
zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené na výskumno-vývojové účely držané subjektmi ...
c)
zbrane a strelivo využívané pri overovaní zbraní a streliva autorizovanou osobou,3)
d)
zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu, vyšších územných celkov alebo obcí, ktoré sú národnými kultúrnymi ...
e)
zbrane a strelivo, ktoré sú zbierkovými predmetmi5) múzea alebo galérie zriadených alebo založených ...
f)
zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc subjektmi uvedenými v písmenách a) až c) len pre ich potrebu,
g)
na zbrane a strelivo, ktoré nie sú vo výzbroji Policajného zboru, pri služobnej činnosti príslušníkov ...
§ 2 - Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
zbraňou prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo ...
b)
hlavnou časťou zbrane hlaveň, nábojová komora, vložná hlaveň, valec revolvera, záver, ktoré sú ako oddelené ...
c)
súčasťou zbrane prvok alebo náhradný diel osobitne skonštruovaný pre zbraň a podstatný pre jej funkciu ...
d)
replikou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar a rozmery sú zhodné s pôvodnou zbraňou, ale technologický ...
e)
napodobeninou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar, rozmery a technologický postup výroby ani materiál ...
f)
rezom zbrane úprava zbrane ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia ...
g)
strelivom náboj alebo nábojka; za strelivo sa považuje aj komponent streliva,
h)
komponentom streliva zápalka, výmetová náplň alebo strela, ktoré sa používajú v zbraniach,
i)
rezom streliva úprava streliva ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná ...
j)
maketou streliva strelivo tvarovo a rozmerovo zhodné s pôvodným strelivom, ktoré neobsahuje výbušniny ...
k)
tlmičom hluku výstrelu zariadenie na obmedzenie úsťového tresku,
l)
noktovízorom prístroj na nočné videnie vybavený elektrooptickým meničom slúžiacim na vytvorenie viditeľného ...
m)
termovíziou zariadenie umožňujúce získať viditeľný obraz o rozložení tepelných polí na snímanom povrchu, ...
n)
držaním zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo na miestach určených ...
o)
nosením zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu ...
p)
manipuláciou so zbraňou alebo strelivom akýkoľvek fyzický kontakt so zbraňou alebo strelivom vrátane ...
q)
prenechaním zbrane alebo streliva poskytnutie možnosti inej osobe so zbraňou alebo strelivom manipulovať, ...
r)
miestom pobytu adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu štátneho občana Slovenskej republiky7) ...
s)
zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie osoba, ktorá zodpovedá za plnenie povinností pri manipulácii ...
(2)

Druhy zbrane, hlavné časti zbrane, súčasti zbrane, druhy streliva, komponenty streliva, druhy striel ...

DRUHÁ ČASŤ

KATEGÓRIE ZBRANÍ A STRELIVA

§ 3 - Rozdelenie zbraní a streliva
(1)

Zbrane a strelivo sa na účely tohto zákona rozdeľujú na

a)
zbraň kategórie A,
b)
zbraň kategórie B,
c)
zbraň kategórie C,
d)
zbraň kategórie D,
e)
strelivo do zbraní kategórií A až D, ktoré nie je zakázané.
(2)

V pochybnostiach o zaradení zbrane alebo streliva podľa odseku 1 a ich určení v rámci jednotlivých kategórií ...

§ 4 - Zbraň kategórie A
(1)

Zbraňou kategórie A je zakázaná zbraň, zakázané strelivo a zakázané doplnky zbrane.

(2)

Zakázanou zbraňou je

a)
vojenská zbraň, odpaľovacie zariadenie na vojenské výbušné strely,
b)
samočinná zbraň,
c)
zbraň, pri ktorej bol jej pôvodný charakter alebo podoba zmenená tak, aby sa jej použitím mohol spôsobiť ...
d)
palná zbraň vyrobená z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za pomoci detekčných prístrojov a ...
e)
zbraň vybavená zakázaným doplnkom zbrane,
f)
zbraň, ktorá využíva elektrické napätie alebo elektrický prúd na zasiahnutie človeka alebo zvieraťa,
g)
vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu,
h)
zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu,
i)
zbraň s pozmeneným alebo odstráneným výrobným číslom.
(3)

Zakázaným strelivom je

a)
strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou,
b)
strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou, s výnimkou ich použitia na športové účely,
c)
strelivo so strelou dodatočne upravenou,
d)
strela s elektrickým impulzom,
e)
špeciálna strela.
(4)

Zakázaným doplnkom zbrane je tlmič hluku výstrelu.

§ 5 - Zbraň kategórie B
(1)

Zbraňou kategórie B je

a)
krátka opakovacia palná zbraň alebo krátka samonabíjacia palná zbraň,
b)
krátka jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom,
c)
jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 ...
d)
dlhá samonabíjacia palná zbraň,
e)
dlhá opakovacia palná zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktorej dĺžka hlavne je menšia alebo sa rovná 600 ...
f)
samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane,
g)
signálna zbraň.
(2)

Zbraň kategórie B podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti.

§ 6 - Zbraň kategórie C
(1)

Zbraňou kategórie C je

a)
jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je najmenej 280 mm, ...
b)
dlhá opakovacia palná zbraň, ktorá nie je uvedená v § 5 ods. 1 písm. e),
c)
dlhá jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň,
d)
plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne je vyššia ako 15 J,
e)
palná zbraň určená na streľbu nábojom typu flobert s energiou strely na ústí hlavne vyššou ako 7,5 J, ...
f)
opakovacia palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného zámkového systému.
(2)

Zbraň kategórie C podlieha ohlasovacej povinnosti a evidenčnej povinnosti.

§ 7 - Zbraň kategórie D
(1)

Zbraňou kategórie D je

a)
palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J,
b)
plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J,
c)
expanzný prístroj a expanzná zbraň neuvedená v písmene d),
d)
expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C,
e)
mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N,
f)
historická zbraň,
g)
paintbalová zbraň a airsoftová zbraň,
h)
narkotizačná zbraň,
i)
znehodnotená zbraň,
j)
rez zbrane,
k)
neaktívne strelivo,
l)
iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C.
(2)

Držiteľ zbrane kategórie D je povinný pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe doklad totožnosti,12) ...

TRETIA ČASŤ

NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA ZBRANE, NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA STRELIVA

§ 8
(1)

Zbraň kategórie A je zakázané nadobudnúť do vlastníctva, držať alebo nosiť, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Ministerstvo môže udeliť na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie ...

a)
skupiny F zbrojného preukazu alebo skupiny G zbrojnej licencie z dôvodu nadobúdania zbierkového predmetu5) ...
b)
skupiny A zbrojnej licencie na vývoj a výrobu zbrane kategórie A,
c)
skupiny B zbrojnej licencie na účely opravy, úpravy, ničenia, znehodnotenia alebo výrobu rezu zbrane ...
(3)

Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti udeliť výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie ...

(4)

Výnimku podľa odsekov 2 a 3 možno udeliť, len ak to neodporuje verejnému poriadku, pričom ju možno časovo ...

(5)

Udelenie výnimky podľa odsekov 2 a 3 zaznamená v preukaze zbrane (§ 37 ods. 2) okresné riaditeľstvo ...

§ 9
(1)

Písomnú žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 žiadateľ podáva na policajnom útvare, ktorý ...

(2)

Žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 musí obsahovať

a)
meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu (ďalej len „osobné údaje“) žiadateľa; ...
b)
číslo zbrojného preukazu alebo číslo zbrojnej licencie,
c)
druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, kaliber zbrane,
d)
počet zbraní, na ktoré sa udelí výnimka, okrem § 8 ods. 2 písm. b),
e)
spôsob nadobudnutia vlastníctva zbrane,
f)
odôvodnenie žiadosti.
(3)

Ak žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 nemá náležitosti uvedené v odseku 2, policajný útvar ...

§ 10
(1)

Platnosť výnimky udelenej podľa § 8 ods. 2 a 3 zaniká, ak osobe, ktorej bola výnimka udelená, zanikla ...

(2)

Ministerstvo výnimku podľa § 8 ods. 2 a 3 odníme, ak pominuli dôvody, na ktoré bola udelená.

(3)

V prípade zániku platnosti výnimky podľa odseku 1 alebo ak ministerstvo výnimku odníme podľa odseku ...

§ 11
(1)

Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B s výnimkou dedenia možno len za podmienok ...

(2)

Nákupné povolenie vydá policajný útvar držiteľovi zbrojného preukazu (§ 15 ods. 1), zodpovednej osobe ...

a)
osobné údaje žiadateľa; ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie, názov, sídlo alebo miesto podnikania, ...
b)
číslo dokladu totožnosti12) žiadateľa alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie, u cudzinca ...
c)
druh zbrane,
d)
skupinu zbrojného preukazu (§ 15 ods. 2) alebo zbrojnej licencie (§ 29 ods. 2), číslo zbrojného preukazu ...
e)
ak ide o nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B, odôvodnenie žiadosti podľa odseku 3; to neplatí, ...
(3)

Dôvodom na vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B je

a)
nadobúdanie zbierkových predmetov alebo vykonávanie zberateľskej činnosti,
b)
uskutočňovanie športovej, poľovníckej, kultúrnej alebo inej záujmovej činnosti alebo príprava na budúce ...
c)
ochrana života, zdravia alebo majetku alebo
d)
výkon zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu.14)
(4)

Žiadateľ o nákupné povolenie na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A k žiadosti priloží ministerstvom ...

(5)

Policajný útvar vydá nákupné povolenie na čas nevyhnutne potrebný na nadobudnutie vlastníctva zbrane, ...

(6)

Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie A alebo ...

(7)

Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti prevedie vlastníctvo ...

(8)

Prevod vlastníctva zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B medzi držiteľmi zbrojného preukazu sa ...

(9)

Ak je zbraň kategórie A alebo zbraň kategórie B, ktorá má byť predmetom prevodu vlastníctva, evidovaná ...

§ 12
(1)

Zbraň kategórie C, strelivo do zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo do zbrane kategórie C môže ...

(2)

Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie C, ...

(3)

Ten, kto previedol vlastníctvo zbrane kategórie C, je povinný písomne ohlásiť prevod vlastníctva zbrane ...

§ 13

Ustanovenia § 8 až 12 sa nevzťahujú na obchodovanie s vojenským materiálom.15)

§ 14
(1)

Zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo ...

(2)

Ten, kto nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d), je povinný nadobudnutie ...

§ 14a
(1)

Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku,15a) ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie ...

(2)

Držiteľ zbrojnej licencie môže uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup alebo predaj zbrane, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZBROJNÝ PREUKAZ

§ 15 - Zbrojný preukaz a skupiny zbrojného preukazu
(1)

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo ...

(2)

Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia ...

a)
A - nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
b)
B - držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
c)
C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,14)
d)
D - držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
e)
E - držanie zbrane a streliva na športové účely,
f)
F - držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

Vydanie zbrojného preukazu

§ 16 - Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá
a)

písomne požiadala o jeho vydanie,

b)

je plne spôsobilá na právne úkony,

c)

dosiahla predpísaný vek (§ 18),

d)

je bezúhonná a spoľahlivá (§ 19),

e)

je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,

f)

preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou ...

g)

má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,

h)

v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

§ 17
(1)

V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie

a)
osobné údaje (§ 9 ods. 2),
b)
číslo dokladu totožnosti,12) cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný ...
c)
skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,
d)
odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.
(2)

K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ pripojí

a)
dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce žiadateľa ...
b)
lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo ...
c)
potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu,14) ak žiada o vydanie ...
d)
potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba ...
e)
úradne osvedčenú kópiu platného poľovného lístka, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,
f)
úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo ...
(3)

Žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu, ktorý sa za posledných desať rokov pred podaním žiadosti nepretržite ...

(4)

Žiadateľ, ktorý je v čase podania žiadosti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávajúcim ...

(5)

Doklady uvedené v odseku 2 písm. b) až f) a odsekoch 3 a 4 nesmú byť v čase podania žiadosti o vydanie ...

(6)

Ak žiadosť o vydanie zbrojného preukazu neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 až 5, policajný ...

§ 18 - Vek žiadateľa
(1)

Zbrojný preukaz možno vydať fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 21 rokov, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 16 a dosiahla vek 18 rokov, možno vydať zbrojný ...

(3)

Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 16 písm. d) až h) a dosiahla vek 15 rokov, možno ...

§ 19 - Bezúhonnosť a spoľahlivosť
(1)

Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladené, nepovažuje ...

a)
úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu podľa druhej časti prvej hlavy Trestného zákona, trestný ...
b)
iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a), ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou podľa Trestného ...
(2)

Za spoľahlivú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,

a)
koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v odseku 1 bolo podmienečne zastavené a nebolo právoplatne ...
b)
kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,20)
c)
kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky,21) ktorých požívanie môže ...
d)
kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku podľa § 69 ods. 1 písm. a) alebo písm. ...
e)
kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku
1.
podľa § 69 ods. 1 písm. c) alebo písm. d),
2.
na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
3.
proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením ...
4.
na úseku poľovníctva a rybárstva alebo
f)
kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije.
§ 20 - Zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť
(1)

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť držať alebo nosiť zbraň a ...

(2)

Zdravotná spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo ...

(3)

Psychická spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo ...

(4)

Lekár alebo psychológ, ktorý zistí alebo nadobudne dôvodné podozrenie, že držiteľ zbrojného preukazu ...

(5)

Ak posudzujúci lekár pri lekárskej prehliadke zistí zmenu zdravotnej spôsobilosti, je povinný najneskôr ...

(6)

V prípadoch uvedených v odseku 4 je držiteľ zbrojného preukazu povinný dostaviť sa na výzvu posudzujúceho ...

(7)

Ak vznikne odôvodnená pochybnosť o zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojného ...

(8)

Postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní ...

§ 21 - Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo je súhrn vedomostí a praktických schopností, ...

(2)

Skúšobná komisia sa skladá z dvoch príslušníkov Policajného zboru, prokurátora a lekára.

(3)

Predsedu komisie a jedného člena komisie vymenúva a odvoláva z príslušníkov Policajného zboru riaditeľ ...

(4)

Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej traja členovia, pričom na prijatie rozhodnutia ...

(5)

Skúška odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu sa skladá z teoretickej časti a ...

(6)

Teoretická časť skúšky sa vykonáva formou ústnej skúšky, pri ktorej sa zisťuje znalosť

a)
tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,
b)
osobitných predpisov, ktoré upravujú oprávnené použitie zbrane,
c)
náuky o zbraniach a strelive a
d)
zdravotníckeho minima.
(7)

Praktická časť skúšky sa skladá zo zisťovania pripravenosti, zručnosti a schopnosti prakticky a bezpečne ...

(8)

Ak žiadateľ na skúške odbornej spôsobilosti neuspel, policajný útvar konanie o vydanie zbrojného preukazu ...

(9)

Cudzinec, ktorý neovláda štátny jazyk,17) môže vykonať skúšku v inom jazyku za prítomnosti tlmočníka ...

(10)

Namiesto skúšky

a)
podľa odsekov 6 a 7 sa započíta na základe písomného potvrdenia nadriadeného získané odborné vzdelanie ...
1.
Policajného zboru,
2.
Železničnej polície,
3.
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
4.
Slovenskej informačnej služby,
5.
ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávajúcemu profesionálnu službu,
6.
colnej správy,
7.
Národného bezpečnostného úradu,
b)
podľa odsekov 6 a 7 na získanie skupiny B a C zbrojného preukazu sa započíta zamestnancovi obecnej polície ...
c)
podľa odseku 6 písm. a) až c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý má vysokoškolské ...
d)
podľa odseku 6 písm. a) a b) sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý má magisterské vysokoškolské ...
e)
podľa odseku 6 písm. c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý má stredoškolské policajné ...
f)
podľa odseku 6 písm. c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je znalcom z odboru zbraní ...
g)
podľa odseku 6 písm. c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je lesníkom a absolvoval ...
h)
podľa odseku 6 písm. d) sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je absolventom vysokoškolského doktorského ...
i)
podľa odsekov 6 a 7 na získanie skupiny D, E alebo F zbrojného preukazu sa započíta skúška žiadateľovi, ...
j)
podľa odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je držiteľom aspoň tretej výkonnostnej triedy ...
(11)

Podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonania skúšky odbornej spôsobilosti a spôsobe započítania namiesto ...

(12)

Ak z konania držiteľa zbrojného preukazu vyplýva, že nemá dostatok vedomostí a praktických schopností ...

§ 22 - Rozšírenie zbrojného preukazu

Policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, vyznačí ďalšiu skupinu v zbrojnom preukaze na základe ...

§ 23 - Platnosť zbrojného preukazu

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz s platnosťou na desať rokov; cudzincovi s platnosťou na čas jeho ...

§ 24 - Nový zbrojný preukaz
(1)

Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu sa podáva najneskôr 30 dní pred skončením platnosti zbrojného ...

(2)

Na konanie o vydaní nového zbrojného preukazu sa primerane vzťahujú § 16 až 20 s tým, že sa preukázanie ...

§ 25 - Zánik platnosti zbrojného preukazu
(1)

Platnosť zbrojného preukazu zaniká

a)
uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu,
b)
oznámením jeho straty alebo odcudzenia,
c)
rozhodnutím o odňatí zbrojného preukazu (§ 26),
d)
ak je taký poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,
e)
ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti,
f)
skončením pobytu jeho držiteľa na území Slovenskej republiky,
g)
ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
h)
dňom vrátenia zbrojného preukazu policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal.
(2)

Ak zanikne platnosť zbrojného preukazu podľa odseku 1 písm. b), d) alebo e), vydá policajný útvar nový ...

§ 26 - Odňatie zbrojného preukazu
(1)

Policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu alebo skupiny zbrojného preukazu držiteľovi, ktorý ...

a)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,23) ...
b)
stratil odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť,
c)
prestal spĺňať podmienky bezúhonnosti (§ 19 ods. 1) alebo spoľahlivosti (§ 19 ods. 2),
d)
je mladší ako 21 rokov a je držiteľom skupiny D alebo E zbrojného preukazu a prestal spĺňať podmienky ...
e)
prestal byť držiteľom platného poľovného lístka, alebo ktorému bol poľovný lístok odňatý, ak ide o skupinu ...
f)
prestal byť členom streleckej organizácie, ak ide o skupinu E zbrojného preukazu.
(2)

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí zbrojného preukazu nemá odkladný účinok.

§ 27 - Oprávnenia držiteľa zbrojného preukazu
(1)

Držiteľ skupiny A a skupiny B zbrojného preukazu je oprávnený

a)
nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. ...
b)
nadobudnúť do vlastníctva, držať a nosiť strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane (§ 37 ...
(2)

Držiteľ skupiny C zbrojného preukazu je oprávnený pri výkone

a)
zamestnania13) držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. b), na ktorú bola držiteľovi zbrojnej ...
b)
oprávnenia podľa osobitného predpisu14) držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods.1 písm. a) až f) alebo ...
c)
držať strelivo do zbrane, na ktorú má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane.
(3)

Držiteľ skupiny D zbrojného preukazu je oprávnený

a)
na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň na poľovné účely kategórie B uvedenú ...
b)
držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d) a e) alebo zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods. ...
c)
nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane.
(4)

Držiteľ skupiny E zbrojného preukazu je oprávnený

a)
na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň určenú na športové účely kategórie B ...
b)
držať zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie ...
c)
nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane.
(5)

Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie ...

(6)

Držiteľ skupiny D alebo skupiny E zbrojného preukazu môže prebíjať strelivo alebo jeho jednotlivé časti ...

§ 28 - Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu
(1)

Držiteľ zbrojného preukazu je povinný

a)
dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným prachom a so zápalkami,
b)
zabezpečiť zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane, strelný prach a zápalky ...
c)
zabezpečiť zbrojný preukaz a preukaz zbrane proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
d)
predložiť na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor podľa § 67, zbrojný preukaz, zbraň, na ktorú mu bol ...
e)
bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, strelného ...
f)
mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane a držiteľ zbrane kategórie ...
g)
odovzdať zbrojný preukaz, zbraň, strelivo a preukaz zbrane, ak bolo proti nemu začaté trestné stíhanie ...
h)
oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal preukaz zbrane, zmenu kalibru zbrane, výrobného čísla zbrane ...
i)
pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka Policajného zboru orientačnej ...
j)
bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej ...
k)
viesť záznamovú knihu streliva, ak je držiteľom skupiny F zbrojného preukazu; náležitosti a spôsob vedenia ...
l)
oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz, stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti, ...
m)
prepravovať zbraň do miest, kde je oprávnený túto zbraň používať, len v stave, pri ktorom nie je strelivo ...
n)
strieľať zo zbrane, ktorú je oprávnený držať alebo nosiť, len v miestach, kde je na to oprávnený podľa ...
o)
odovzdať neplatný zbrojný preukaz a preukaz zbrane policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal, ...
p)
dostaviť sa na výzvu policajného útvaru na vybavenie záležitostí týkajúcich sa úseku zbraní a streliva. ...
(2)

Držiteľ skupiny B, C, D, E a F zbrojného preukazu môže prepravovať zbraň a strelivo len na účely

a)
opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva,
b)
overenia zbrane autorizovanou osobou,3)
c)
výkonu zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,14)
d)
cvičnej alebo športovej streľby,
e)
vystavovania zbrane alebo streliva,
f)
prepravy zbrane alebo streliva medzi určenými objektmi alebo miestami určenými v preukaze zbrane,
g)
odovzdania zbrane alebo streliva do úschovy alebo
h)
znaleckého posúdenia alebo kontroly zbrane policajným útvarom.
(3)

Prepravovať zbraň a strelivo v iných prípadoch ako podľa odseku 2 je možné len na základe predchádzajúceho ...

(4)

Držiteľ zbrojného preukazu nesmie

a)
previesť vlastníctvo zbrane a streliva na osobu, ktorá nie je oprávnená na jej držanie,
b)
mať pri sebe zbraň alebo strelivo alebo manipulovať so zbraňou, ak je jeho schopnosť na túto činnosť ...
c)
mať zbraň určenú na zberateľské účely v stave umožňujúcom okamžité použitie tejto zbrane,
d)
držať alebo nosiť zbraň, na ktorú nebol vydaný preukaz zbrane,
e)
viditeľne nosiť zbraň, ak mu bol vydaný zbrojný preukaz s vyznačenou skupinou A,
f)
ponechať zbraň a strelivo v motorovom vozidle,26) ak sa vzdiali mimo dohľadu na motorové vozidlo.
(5)

Držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. ...

Súčinnosť

§ 28a

Strelecká organizácia je povinná oznámiť policajnému útvaru zánik členstva osoby, ktorej vydala potvrdenie ...

§ 28b

Slovenská poľovnícka komora je povinná oznámiť policajnému útvaru, že jej člen prestal byť držiteľom ...

PIATA ČASŤ

ZBROJNÁ LICENCIA

§ 29 - Zbrojná licencia a skupiny zbrojnej licencie
(1)

Zbrojná licencia je verejná listina, ktorá fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu oprávňuje ...

(2)

Zbrojná licencia sa rozdeľuje podľa účelu používania zbraní alebo streliva na tieto skupiny:

a)
A - vývoj a výroba zbraní alebo streliva,
b)
B - opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výroba rezu zbraní a streliva,
c)
C - nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva,
d)
D - vypožičiavanie,27) prenájom28) a úschova zbraní a streliva,
e)
E - uskutočňovanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti,
f)
F - výkon zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,14)
g)
G - prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti.
§ 30 - Vydanie zbrojnej licencie
(1)

Zbrojnú licenciu vydá policajný útvar príslušný podľa miesta podnikania fyzickej osoby - podnikateľa ...

a)
je držiteľom príslušnej koncesnej listiny a žiada o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie, ...
b)
písomne požiada o jej vydanie,
c)
odôvodní potrebu vydania zbrojnej licencie,
d)
preukáže, že má vhodné priestory na zabezpečenie zbraní a streliva podľa tohto zákona,
e)
preukáže, že môže vykonávať činnosti, pre ktoré žiada o vydanie skupiny E, F alebo G zbrojnej licencie. ...
(2)

Policajný útvar vydá zbrojnú licenciu, len ak žiadateľ o vydanie zbrojnej licencie, ktorý je fyzickou ...

a)
majú plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
spĺňajú podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa § 19.
(3)

Policajný útvar vydá zbrojnú licenciu, len ak žiadateľ o vydanie zbrojnej licencie, ktorým je právnická ...

(4)

Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie musí obsahovať

a)
osobné údaje, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby - podnikateľa, u ...
b)
dôvod žiadosti o vydanie zbrojnej licencie,
c)
miesto uloženia zbraní,
d)
skupinu zbrojnej licencie, o ktorú žiadateľ žiada,
e)
osobné údaje o zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie vrátane čísla jej zbrojného preukazu a názvu ...
(5)

Žiadateľ k žiadosti pripojí úradne osvedčenú kópiu koncesnej listiny, ak žiada o vydanie skupiny A, ...

(6)

Ak žiadosť o vydanie zbrojnej licencie neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 až 5, policajný útvar ...

(7)

Policajný útvar v priebehu konania o vydanie zbrojnej licencie vykoná obhliadku priestorov uvedených ...

§ 31 - Rozšírenie zbrojnej licencie

Policajný útvar, ktorý vydal zbrojnú licenciu, vyznačí ďalšiu skupinu v zbrojnej licencii na základe ...

§ 32 - Zánik platnosti zbrojnej licencie
(1)

Platnosť zbrojnej licencie zaniká

a)
rozhodnutím o odňatí zbrojnej licencie (§ 33),
b)
oznámením jej straty alebo odcudzenia,
c)
ak je taká poškodená, že zápisy v nej sú nečitateľné alebo je porušená jej celistvosť,
d)
ak obsahuje nesprávne údaje,
e)
ak fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba ukončila činnosť, na ktorú jej bola vydaná zbrojná ...
f)
zánikom právnickej osoby,
g)
ak držiteľ zbrojnej licencie zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
h)
dňom vrátenia zbrojnej licencie policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal.
(2)

Ak zanikne platnosť zbrojnej licencie podľa odseku 1 písm. b) až d), vydá policajný útvar novú zbrojnú ...

§ 33 - Odňatie zbrojnej licencie
(1)

Policajný útvar, ktorý vydal zbrojnú licenciu, rozhodne o jej odňatí, ak

a)
pominuli dôvody, pre ktoré bola vydaná,
b)
jej držiteľ opakovane alebo závažným spôsobom porušil ustanovenia tohto zákona,
c)
fyzická osoba - podnikateľ alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby prestal spĺňať podmienky ...
d)
zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie bol odňatý zbrojný preukaz podľa § 26 a držiteľ zbrojnej ...
e)
právnická osoba prestala spĺňať podmienky bezúhonnosti podľa § 19 ods. 1 alebo spoľahlivosti podľa § ...
(2)

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí zbrojnej licencie podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.

§ 34 - Oprávnenia držiteľa zbrojnej licencie
(1)

Držiteľ skupiny A zbrojnej licencie je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, ...

(2)

Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie je oprávnený

a)
nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú mu bola udelená výnimka podľa § 8 ods. ...
b)
preberať zbraň alebo strelivo na účely opravy, úpravy, znehodnocovania, zničenia alebo výroby rezu a ...
(3)

Držiteľ skupiny C zbrojnej licencie je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B, ...

(4)

Držiteľ skupiny D zbrojnej licencie je oprávnený

a)
nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B, nadobudnúť do vlastníctva ...
b)
vypožičiavať alebo prenajímať zbraň, ktorú je oprávnený držať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii, ...
c)
prijímať do úschovy a uschovávať zbraň alebo strelivo, ktoré je oprávnený držať na plnenie úloh uvedených ...
(5)

Držiteľ skupiny E zbrojnej licencie je oprávnený

a)
nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B alebo nadobudnúť ...
b)
prenechať zbrane uvedené v písmene a) na účely plnenia úloh uvedených v zbrojnej licencii držiteľovi ...
c)
zveriť držanú zbraň za dohľadu zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie osobe bez zbrojného preukazu ...
(6)

Držiteľ skupiny F zbrojnej licencie je oprávnený

a)
nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B, nadobudnúť do vlastníctva ...
b)
prenechať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, ktorú je oprávnený držať na ...
(7)

Držiteľ skupiny G zbrojnej licencie je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia ...

§ 35 - Povinnosti držiteľa zbrojnej licencie
(1)

Držiteľ zbrojnej licencie je povinný

a)
ustanoviť najmenej jednu zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie, ktorá je k držiteľovi zbrojnej ...
b)
zabezpečiť, aby zbraň alebo strelivo držala alebo nosila fyzická osoba, ktorá je k držiteľovi zbrojnej ...
c)
kontrolovať, či zbraň alebo strelivo nie sú používané na iné účely, ako je uvedené v zbrojnej licencii, ...
d)
vydať vnútorný predpis, ktorým sa ustanovia pravidlá na používanie zbraní a streliva, spôsob evidencie, ...
e)
zabezpečiť zbraň a strelivo proti zneužitiu, strate alebo odcudzeniu,
f)
neodkladne ohlásiť najbližšiemu policajnému útvaru zneužitie, stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, ...
g)
dodržiavať podmienky prechovávania alebo skladovania streliva,
h)
na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor podľa § 67, predložiť na kontrolu zbrojnú licenciu, preukaz zbrane, ...
i)
ustanoviť novú zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie do siedmich dní po skončení činnosti zodpovednej ...
j)
požiadať policajný útvar o vydanie novej zbrojnej licencie, ak došlo ku zmene názvu právnickej osoby, ...
k)
viesť
1.
záznamovú knihu, ktorá obsahuje evidenciu zbraní a streliva, ktoré drží, evidenciu vydaných a prijatých ...
2.
evidenciu súvisiacu s podnikaním na úseku zbraní a streliva a túto evidenciu uchovávať po dobu 20 rokov ...
l)
zabezpečiť najmenej raz ročne vykonanie cvičnej streľby osobami používajúcimi zbraň pri výkone zamestnania ...
m)
oznámiť policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal, zmenu člena štatutárneho orgánu právnickej ...
n)
odovzdať zbrojnú licenciu policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal, do siedmich dní odo dňa ...
o)
odovzdať zbrane, strelivo a preukaz zbrane do úschovy policajnému útvaru do siedmich dní odo dňa zániku ...
p)
oznámiť policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal, zmenu kalibru zbrane, zmenu výrobného čísla ...
(2)

Držiteľ skupiny E zbrojnej licencie je povinný pri výkone kultúrnej činnosti používať len nábojky.

(3)

Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie je ďalej povinný

a)
dodržiavať predpísaný technický postup pri znehodnocovaní, ničení, výrobe rezu zbrane alebo streliva ...
b)
označiť znehodnotenú zbraň alebo zbraň, z ktorej bol vyrobený rez kontrolnou znehodnocovacou značkou, ...
c)
označiť zbraň upravenú na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) kontrolnou expanznou značkou, ...
d)
vydať vlastníkovi zbrane alebo streliva potvrdenie o znehodnotení, zničení, vyrobení rezu zbrane alebo ...
(4)

Držiteľ zbrojnej licencie nesmie previesť vlastníctvo zbrane alebo streliva na osobu, ktorá na nadobudnutie ...

(5)

Technický postup pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov zbrane alebo streliva a spôsob označovania ...

(6)

Spôsob a rozsah vedenia evidencie podľa odseku 1 písm. k) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

(7)

Ustanovenia uvedené v odseku 1 písm. a), c), i) a l) sa nevzťahujú na držiteľa zbrojnej licencie, ktorý ...

§ 36 - Povinnosti zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie

Zodpovedná osoba držiteľa zbrojnej licencie je povinná

a)
vydať zbraň alebo strelivo iba fyzickej osobe, ktorá je u držiteľa zbrojnej licencie v pracovnom pomere, ...
b)
zabezpečiť zbrojnú licenciu, preukaz zbrane a ďalšie doklady vydané podľa tohto zákona pred zneužitím, ...
c)
zabezpečiť zbraň a strelivo pred zneužitím, stratou alebo odcudzením,
d)
dodržiavať podmienky prechovávania alebo skladovania streliva, strelného prachu alebo zápaliek stanovené ...
e)
plniť úlohy ustanovené vnútorným predpisom vydaným podľa § 35 ods. 1 písm. d).

ŠIESTA ČASŤ

ZAEVIDOVANIE ZBRANE, PREUKAZ ZBRANE, OVEROVANIE A ÚSCHOVA ZBRANE A STRELIVA

§ 37
(1)

Každá zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C a zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. ...

(2)

Zaevidovanie zbrane uvedenej v odseku 1 vykoná policajný útvar po predložení potvrdeného nákupného povolenia ...

(3)

Policajný útvar nezaeviduje zbraň a nevydá preukaz zbrane, ak ide o zbraň

a)
ktorá nie je označená krajinou pôvodu alebo nie je označená výrobnou značkou; to neplatí na zbraň držanú ...
b)
ktorá nie je opatrená výrobným číslom; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely,
c)
podliehajúcu overovaniu podľa osobitného predpisu,3) ak nie je označená skúšobnou značkou; to neplatí ...
d)
ktorá nie je opatrená kontrolnou expanznou značkou,
e)
kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, ktorú fyzická osoba alebo právnická osoba nie je oprávnená ...
f)
ktorej vlastník nemôže preukázať spôsob zákonného nadobudnutia jej vlastníctva.
(4)

Ak zbraň z akéhokoľvek dôvodu nemá výrobné číslo, autorizovaná osoba3) môže na základe požiadavky vlastníka ...

(5)

Zbraň, na ktorú nebol pre niektorý z dôvodov uvedených v odseku 3 vydaný preukaz zbrane, je jej držiteľ ...

(6)

Povinnosť zaevidovať zbraň na policajnom útvare sa nevzťahuje na držiteľa skupiny A, skupiny B a skupiny ...

(7)

Zbrane, ktoré boli vo výzbroji ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, ...

§ 38
(1)

Držiteľ zbrane je povinný do 60 dní od výzvy policajného útvaru predložiť zbraň na jej overenie autorizovanej ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na zbrane držané na zberateľské účely.

(3)

Autorizovaná osoba3) zasiela najneskôr do desiateho dňa v mesiaci zoznam overených zbraní za uplynulý ...

§ 39
(1)

Policajný útvar zoberie do úschovy zbraň a strelivo predloženú podľa § 10 ods. 3, § 11 ods. 6, § 12 ...

(2)

Orgány, ktoré v trestnom konaní alebo v konaní o priestupku rozhodnú o tom, ako sa má so zbraňou a strelivom ...

(3)

Súd, ktorý vedie konanie o dedičstve, oznámi do siedmich dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ...

(4)

Zbraň a strelivo, ktoré sa na základe právoplatného rozhodnutia orgánov podľa odsekov 2 až 4 stanú vlastníctvom ...

(5)

Policajný útvar zoberie do úschovy aj zbraň a strelivo vo vlastníctve držiteľa zbrojného preukazu na ...

a)
meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu,
b)
číslo zbrojného preukazu, ktorého držiteľom je,
c)
druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, kaliber zbrane,
d)
číslo preukazu zbrane,
e)
druh streliva, značku streliva, kaliber streliva a množstvo streliva,
f)
odôvodnenie žiadosti o úschovu zbrane.

SIEDMA ČASŤ

VÝVOZ, DOVOZ A PREVOZ ZBRANE A STRELIVA

§ 40 - Zbrojný sprievodný list
(1)

Zbrojný sprievodný list je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu na uskutočnenie ...

(2)

Zbrojný sprievodný list vydá policajný útvar príslušný podľa miesta pobytu, miesta podnikania alebo ...

a)
osobné údaje a číslo cestovného dokladu fyzickej osoby, ktorá bude zbraň kategórie A, zbraň kategórie ...
b)
osobné údaje fyzickej osoby, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné ...
c)
miesto, kam má byť zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto ...
d)
údaje o zbrani kategórie A, zbrani kategórie B, zbrani kategórie C alebo o zbrani kategórie D uvedenej ...
e)
druh, značku, kaliber a množstvo streliva; ak ide o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz, uvedie ...
f)
údaje o druhu a množstve strelného prachu,
g)
údaje o označení zbrane alebo streliva overovacou značkou,30)
h)
názov hraničného priechodu na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice, ...
i)
druh prepravného prostriedku,
j)
dátum vývozu alebo dovozu a predpokladaného prevzatia zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane ...
(3)

K žiadosti o vydanie zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz zbrane alebo trvalý vývoz streliva ...

(4)

K žiadosti o dočasný dovoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C uvedenej ...

(5)

Ak žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 2 až 4, ...

(6)

Zbrojný sprievodný list sa vydáva na čas nevyhnutne potrebný, najdlhšie však na dva mesiace. Nevyužitý ...

§ 41 - Trvalý vývoz zbrane a streliva
(1)

Zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní a zbraň kategórie ...

(2)

Ak žiadateľ nemá miesto pobytu, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, vydá zbrojný ...

(3)

Každý, kto nadobudne do vlastníctva zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo ...

(4)

Ten, kto chce trvalo vyviezť zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C a zbraň kategórie ...

§ 42 - Trvalý dovoz zbrane a streliva
(1)

Zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní a zbraň kategórie ...

(2)

Zbrojný sprievodný list na dovoz zbrane alebo streliva držiteľovi zbrojného preukazu alebo zbrojnej ...

(3)

Držiteľ zbrojného sprievodného listu na dovoz zbrane alebo streliva je povinný do siedmich dní od nadobudnutia ...

§ 43 - Prevoz zbrane a streliva
(1)

Prevoz zbrane možno uskutočniť len na základe zbrojného sprievodného listu, ak tento zákon alebo osobitný ...

(2)

Zbrojný sprievodný list podľa odseku 1 nemusí mať poľovník z členského štátu Európskej únie na loveckú ...

(3)

Zbrojný sprievodný list podľa odseku 1 nemusia mať ani ostatní držitelia európskeho zbrojného pasu, ...

(4)

Zbrojný sprievodný list na prevoz zbrane môže na základe písomnej žiadosti podľa § 40 ods. 2 vydať aj ...

(5)

Držiteľ zbrane alebo streliva z tretej krajiny, ktorý cestuje do členského štátu Európskej únie, musí ...

(6)

Pre držiteľa zbrojného sprievodného listu na prevoz zbrane alebo streliva alebo pre držiteľa európskeho ...

§ 43a - Povolenie na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej ...
(1)

Povolenie na prevoz zbrane zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú ...

(2)

Povolenie CIT vydá ministerstvo žiadateľovi, ktorý

a)
je zamestnancom bezpečnostnej služby CIT,
b)
absolvoval úvodnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu upravujúceho profesionálnu cezhraničnú ...
c)
spĺňa podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa § 19 a
d)
písomne požiada o jeho vydanie.
(3)

Žiadosť o vydanie povolenia CIT obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto pobytu žiadateľa. ...

(4)

Žiadateľ o povolenie CIT k žiadosti priloží

a)
doklad preukazujúci, že je zamestnancom bezpečnostnej služby CIT,
b)
doklad o absolvovaní úvodnej odbornej prípravy podľa osobitného predpisu upravujúceho profesionálnu ...
c)
doklad obdobný odpisu registra trestov zo štátu, v ktorom má miesto pobytu, a jeho preklad do štátneho ...
(5)

Povolenie CIT sa vydáva na jeden rok.

(6)

Ak žiadosť o vydanie povolenia CIT neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 3 a 4, ministerstvo vyzve ...

(7)

Zamestnanec bezpečnostnej služby CIT je pri prevoze zbraní cez územie Slovenskej republiky povinný na ...

§ 44 - Zánik platnosti zbrojného sprievodného listu

Na zánik platnosti zbrojného sprievodného listu vydaného podľa § 40 sa použije § 32.

§ 45 - Odňatie zbrojného sprievodného listu
(1)

Policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného sprievodného listu, ak jeho držiteľ závažným spôsobom alebo ...

(2)

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí zbrojného sprievodného listu nemá odkladný účinok.

§ 46 - Európsky zbrojný pas
(1)

Európsky zbrojný pas je verejná listina, ktorá jeho držiteľa oprávňuje pri cestách do iných členských ...

(2)

Držiteľ európskeho zbrojného pasu môže vyviezť bez predchádzajúceho súhlasu členského štátu Európskej ...

(3)

Európsky zbrojný pas vydá policajný útvar na základe písomnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá má miesto ...

(4)

Ak žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 3, policajný ...

(5)

Európsky zbrojný pas sa vydáva na päť rokov; jeho platnosť môže policajný útvar na základe písomnej ...

(6)

Platnosť európskeho zbrojného pasu zaniká

a)
uplynutím doby jeho platnosti,
b)
oznámením jeho straty alebo odcudzenia,
c)
zánikom platnosti zbrojného preukazu,
d)
ak je taký poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,
e)
ak obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
f)
ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti,
g)
ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
h)
dňom vrátenia policajnému útvaru, ktorý európsky zbrojný pas vydal.
(7)

Ak zanikne platnosť európskeho zbrojného pasu podľa odseku 6 písm. b), d), e) a f), vydá policajný útvar ...

(8)

Držiteľ európskeho zbrojného pasu, ktorého platnosť zanikla podľa odseku 6 písm. a), c) až f), je povinný ...

(9)

Policajný útvar, ktorý európsky zbrojný pas vydal, vyznačí každú zmenu držby zbrane, charakteristiky ...

(10)

Policajný útvar európsky zbrojný pas zadrží, ak bol jeho držiteľovi odňatý alebo zaistený zbrojný preukaz. ...

§ 47 - Preprava zbraní a streliva podnikateľom
(1)

Podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo podnikateľ na úseku ...

(2)

Písomná žiadosť na vydanie povolenia musí obsahovať

a)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo žiadateľa, ktorý uskutočňuje predaj; u právnickej ...
b)
osobné údaje žiadateľa, ktorý nadobúda zbraň alebo strelivo, u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné ...
c)
adresu miesta, kde bude zbraň alebo strelivo zaslané alebo dopravené,
d)
druh a počet prepravovaných zbraní, značku, typ, kaliber a výrobné číslo, pri strelive druh a počet ...
e)
druh dopravy, dopravný prostriedok a údaje o dopravcovi; to neplatí, ak ide o prepravu zbraní alebo ...
f)
predpokladaný dátum odoslania a predpokladaného prevzatia; to neplatí, ak ide o prepravu zbraní alebo ...
(3)

K žiadosti podľa odseku 2 podnikateľ priloží úradne osvedčenú kópiu úradného povolenia podľa osobitného ...

(4)

Ak žiadosť o vydanie povolenia neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 2 a 3, ministerstvo vyzve žiadateľa, ...

(5)

Ministerstvo vydá povolenie na prepravu, ktoré obsahuje údaje uvedené v odseku 2, po preskúmaní bezpečnosti ...

(6)

Ten, komu bolo vydané povolenie na prepravu zbraní alebo streliva podľa odseku 1, je povinný najneskôr ...

(7)

Prepravca zbraní alebo streliva je povinný ich zabezpečiť proti strate, odcudzeniu a zneužitiu.

(8)

Ministerstvo poskytne tomu, komu bolo vydané povolenie podľa odseku 1, zoznam zbraní alebo streliva, ...

§ 48 - Spoločné ustanovenia na vývoz, dovoz a prevoz zbrane a streliva
(1)

Každý, kto vyváža, dováža alebo vykonáva prevoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo zbrane ...

(2)

Každý, kto vyváža a opätovne dováža zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo ...

a)
osobné údaje a číslo cestovného dokladu osoby, ktorá prepravu vykoná,
b)
miesto, kam má byť zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto ...
c)
údaje o zbrani kategórie A, zbrani kategórie B, zbrani kategórie C a zbrani kategórie D uvedenej v § ...
d)
hraničný priechod na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice, cez ...
e)
údaje o dopravnom prostriedku,
f)
dátum predpokladaného vývozu a opätovného dovozu.
(3)

Ustanovenia § 40 až 43 sa nevzťahujú na vývoz, dovoz alebo prevoz zbrane alebo streliva uskutočňovaný ...

ÔSMA ČASŤ

STRELNICA

§ 49 - Prevádzkovanie strelnice
(1)

Strelnicou sa na účely tohto zákona rozumie súbor zariadení a priestorov určených na bezpečnú streľbu ...

(2)

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice musí obsahovať

a)
osobné údaje žiadateľa, u fyzickej osoby - podnikateľa osobné údaje, obchodné meno, miesto podnikania ...
b)
miesto, kde má byť strelnica prevádzkovaná,
c)
osobné údaje fyzickej osoby, ktorá zodpovedá za bezpečnú prevádzku strelnice (ďalej len „správca strelnice“). ...
(3)

K žiadosti o povolenie na prevádzkovanie strelnice je žiadateľ povinný pripojiť

a)
kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iného úradu, ak je potrebné podľa osobitného ...
b)
prevádzkový poriadok strelnice,
c)
znalecký posudok na strelnicu, ktorá je predmetom žiadosti, vypracovaný znalcom z odboru zbraní a výbušnín, ...
d)
úradne osvedčenú kópiu koncesnej listiny, ak má byť strelnica používaná na podnikateľské účely.
(4)

Ak žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch ...

§ 50 - Správca strelnice
(1)

Správcom strelnice môže byť fyzická osoba staršia ako 25 rokov, ktorá je najmenej tri roky držiteľom ...

(2)

Správca strelnice je povinný

a)
pri výkone funkcie nosiť viditeľne označenie „Správca strelnice“ ustanovené prevádzkovým poriadkom strelnice, ...
b)
zaistiť dostupnosť prevádzkového poriadku strelnice,
c)
zaistiť ochranu strelnice v súlade s prevádzkovým poriadkom,
d)
zaistiť, aby streľbu na strelnici vykonávala len osoba, ktorá je na to oprávnená,
e)
zaistiť, aby na strelisko nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom ...
f)
zastaviť streľbu na strelnici v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku,
g)
oznámiť bez zbytočného odkladu policajnému útvaru zranenie alebo usmrtenie osoby pri prevádzkovaní strelnice, ...
h)
zaistiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku na strelnici.
(3)

Správca strelnice je oprávnený vylúčiť zo strelnice osobu, ktorá nedodržiava prevádzkový poriadok.

§ 51 - Povinnosti prevádzkovateľa strelnice
(1)

Prevádzkovateľ strelnice je povinný oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie ...

a)
zmenu prevádzkového poriadku strelnice,
b)
zmenu správcu strelnice,
c)
zmeny, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť prevádzkovania strelnice overené znalcom,
d)
ukončenie prevádzkovania alebo zrušenie strelnice,

do siedmich dní odo dňa zmeny alebo ukončenia prevádzkovania alebo zrušenia strelnice.

(2)

Prevádzkovateľ strelnice je ďalej povinný vybaviť strelnicu lekárničkou prvej pomoci, ktorej obsah ustanoví ...

(3)

Prevádzkovateľ strelnice je povinný v prípade zmeny podľa odseku 1 písm. c) predložiť nový znalecký ...

§ 52 - Pozastavenie prevádzkovania strelnice
(1)

Policajný útvar rozhodne o pozastavení prevádzkovania strelnice, ak

a)
prevádzkovanie strelnice preukázateľne ohrozuje život alebo zdravie osôb, životné prostredie alebo majetok, ...
b)
správca strelnice ukončil svoju funkciu a prevádzkovateľ strelnice neustanoví nového správcu strelnice ...
(2)

Policajný útvar môže rozhodnúť o pozastavení prevádzkovania strelnice aj vtedy, ak sa zmenili podmienky, ...

(3)

Policajný útvar v rozhodnutí o pozastavení prevádzkovania strelnice ustanoví primeranú lehotu na odstránenie ...

(4)

Policajný útvar povolenie na prevádzkovanie strelnice rozhodnutím zruší, ak nebudú v ustanovenej lehote ...

(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení alebo zrušení prevádzkovania strelnice podľa odsekov 1 a 2 ...

DEVIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O MANIPULÁCII SO ZBRAŇAMI A STRELIVOM

§ 53 - Predbežné zaistenie zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a zbrojného sprievodného listu ...
(1)

Príslušník Policajného zboru je oprávnený predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz ...

(2)

Príslušník Policajného zboru predbežne zaistenú vec podľa odseku 1 neodkladne odovzdá s uvedením dôvodu ...

(3)

Príslušník Policajného zboru je tiež oprávnený predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz ...

a)
ktorý bol požiadaný o predloženie nového lekárskeho posudku alebo nového psychologického posudku podľa ...
b)
ktorému bolo vydané rozhodnutie o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 21 ods. 12 až do jej preskúšania, ...
c)
voči ktorému bolo začaté konanie o odňatí zbrojného preukazu podľa § 26.
(4)

Príslušník Policajného zboru vydá o predbežnom zaistení veci podľa odsekov 1 a 3 potvrdenie osobe, ktorej ...

§ 54 - Zaistenie zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a zbrojného sprievodného listu
(1)

Policajný útvar rozhodne o zaistení zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane alebo zbrojného ...

(2)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.

(3)

Kto prechováva zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list, o ktorých ...

(4)

Ak nie je povinnosť uvedená v odseku 3 splnená dobrovoľne, policajný útvar zbraň, strelivo, zbrojný ...

(5)

Ak pominú dôvody, ktoré viedli k zaisteniu zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane alebo ...

§ 55 - Zabezpečenie zbraní a streliva
(1)

Fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v ...

(2)

Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorí držia menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie ...

(3)

Ručná zbraň kategórie A a viac než 10 držaných zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo viac ...

(4)

Ručné zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 v počte viac než päť držaných kusov, zbraň kategórie A, ...

(5)

Vystavovaná zbraň alebo strelivo vo výkladoch musia mať v prevádzkovej dobe zabezpečenú uzamykateľnú ...

(6)

Zbraň musí byť zabezpečená v nenabitom stave, to znamená, že zbraň nie je nabitá strelivom v zásobníku, ...

(7)

Ak má zbraň odnímateľný zásobník na náboje, zásobník sa ukladá oddelene od zbrane a musí byť uzamknutý ...

(8)

Kľúče od uložených zbraní, streliva a zásobníkov musia byť zabezpečené tak, aby k nim nemala prístup ...

(9)

Držiteľ zbrane kategórie D je povinný zbraň alebo strelivo do nej riadne zabezpečiť proti jej zneužitiu, ...

(10)

Zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), e) a f) sa môže strieľať len na strelnici (§ 49); ...

(11)

Streľba zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. b), c), d), g), h) a l) je zakázaná na mieste, ...

§ 56 - Zverenie, vypožičanie a prenájom zbrane a streliva
(1)

Zverenie zbrane alebo streliva je prenechanie zbrane alebo streliva inej osobe pod dohľadom osoby uvedenej ...

(2)

Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže zveriť zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie ...

a)
športovej prípravy alebo športovej súťaže, ktorých súčasťou je streľba,
b)
praktického streleckého výcviku,
c)
prípravy na budúce povolanie súvisiace s držaním alebo nosením zbrane alebo praktického streleckého ...
d)
výučby brannej prípravy alebo výučby v odbore, ktorého obsahom je výroba, opravy a skúšky zbrane a streliva, ...
e)
filmovej alebo divadelnej činnosti, ak ide o zbraň upravenú na streľbu nábojkami alebo cvičnými nábojmi. ...
(3)

Držiteľ skupiny F zbrojnej licencie môže zveriť zbraň a strelivo do tejto zbrane na poľovné účely v ...

(4)

Ak držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie zverí zbraň alebo strelivo do používania fyzickej ...

a)
poučiť túto osobu o bezpečnej manipulácii so zbraňou a strelivom,
b)
dbať o nutnú opatrnosť,
c)
zaistiť prítomnosť osoby, ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu alebo zodpovednú ...
(5)

Zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní možno zveriť fyzickej osobe len ...

(6)

Pri výučbe, príprave alebo súťažiach, ktorých súčasťou je streľba, môže osoba vo veku od 12 rokov do ...

(7)

Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže vypožičať alebo prenajať zbraň kategórie B alebo ...

(8)

Držiteľ zbrane kategórie D nesmie vypožičať alebo prenajať zbraň osobe mladšej ako 18 rokov; zveriť ...

§ 57 - Verejné vystavovanie zbrane a streliva
(1)

Zbraň alebo strelivo možno verejne vystavovať len na základe povolenia vydaného ministerstvom.

(2)

Povolenie na verejné vystavovanie zbrane alebo streliva sa vydáva na základe písomnej žiadosti usporiadateľa ...

a)
osobné údaje usporiadateľa výstavy; u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania ...
b)
miesto a čas trvania výstavy,
c)
údaje o zbraniach podľa § 9 ods. 2 písm. c), údaje o strelive podľa § 40 ods. 2 písm. e) alebo druh, ...
d)
množstvo vystavovaných zbraní a streliva,
e)
údaje o vlastníkoch vystavovaných zbraní, streliva alebo zakázaných doplnkov zbraní v rozsahu podľa ...
f)
spôsob vystavovania a zabezpečenia zbrane a streliva pred zneužitím, stratou alebo odcudzením.
(3)

Ak žiadosť o vydanie povolenia na vystavovanie zbrane neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 2, ministerstvo ...

(4)

Ministerstvo pred vydaním povolenia na verejné vystavovanie zbrane alebo streliva posúdi najmä podmienky ...

(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým sa žiadosť o povolenie vystavovať zbrane a strelivo zamietne, nemá ...

(6)

Ak dôjde k porušeniu podmienok zabezpečenia zbrane a streliva pri ich verejnom vystavovaní, ministerstvo ...

§ 58 - Znehodnotenie, zničenie, výroba rezu zbrane a streliva a úprava zbrane
(1)

Znehodnotiť, zničiť, vyrobiť rez zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C a streliva ...

(2)

Žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
osobné údaje žiadateľa, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné ...
b)
dôvod znehodnotenia, zničenia, vyrobenia rezu zbrane a streliva, alebo dôvod úpravy na zbraň kategórie ...
c)
údaje o zbrani podľa § 9 ods. 2 písm. c) alebo údaje o strelive podľa § 40 ods. 2 písm. e).
(3)

Ak žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 nemá náležitosti uvedené v odseku 2, policajný útvar vyzve ...

(4)

Vlastník zbrane uvedenej v odseku 1 je povinný pred jej znehodnotením, zničením, výrobou jej rezu alebo ...

(5)

Policajný útvar žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 rozhodnutím zamietne, ak sa kriminalistickou ...

(6)

Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie môže na základe žiadosti vlastníka zbrane, ktorému bolo vydané povolenie ...

(7)

Vlastník zbrane, ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 1, je povinný policajnému útvaru, ktorý ...

(8)

Držiteľ znehodnotenej zbrane alebo rezu zbrane nesmie so znehodnotenou zbraňou alebo s rezom zbrane ...

§ 59 - Postup držiteľa zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu po zániku ich ...

Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie je povinný do siedmich dní odo dňa zániku ich platnosti ...

§ 60 - Úmrtie držiteľa zbrane alebo streliva
(1)

V prípade úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho35) držiteľa zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane ...

(2)

Policajný útvar oznámi súdu, ktorý vykonáva konanie o dedičstve, informáciu o zomrelom vlastníkovi zbrane ...

§ 61 - Dedenie zbrane alebo streliva
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla dedením do vlastníctva zbraň kategórie A, zbraň ...

(2)

Ak nadobudne vlastníctvo zbrane uvedenej v odseku 1 dedením fyzická osoba, ktorá má zákonného zástupcu, ...

§ 62 - Oznámenie o prepadnutí zbrane alebo streliva, oznámenie o zhabaní zbrane alebo streliva

Orgán, ktorý v trestnom konaní alebo v konaní o priestupku rozhodol o prepadnutí zbrane alebo streliva, ...

§ 63 - Nálezy dokladov, zbrane alebo streliva
(1)

Každý, kto nájde zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu, zbrojný sprievodný list, európsky zbrojný pas alebo ...

(2)

Každý, kto nájde zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, alebo strelivo do týchto ...

DESIATA ČASŤ

INFORMAČNÉ SYSTÉMY O ZBRANIACH, STRELIVE A STRELNICIACH

§ 64 - Informačné systémy
(1)

Policajný zbor pri plnení úloh podľa tohto zákona vedie informačný systém, ktorý obsahuje údaje o

a)
vydaných zbrojných preukazoch a ich držiteľoch,
b)
lekárskych posudkoch o zdravotnej spôsobilosti (§ 20 ods. 2) a psychologických posudkoch o psychickej ...
c)
vydaných európskych zbrojných pasoch,
d)
vydaných zbrojných licenciách a ich držiteľoch,
e)
vydaných nákupných povoleniach,
f)
evidovaných zbraniach a vydaných preukazoch zbraní,
g)
vyvezených alebo prevezených zbraniach,
h)
vydaných zbrojných sprievodných listoch,
i)
povoleniach prepravovať zbrane alebo strelivo,
j)
stratených alebo odcudzených zbraniach, zbrojných preukazoch, zbrojných licenciách, preukazoch zbraní ...
k)
zaistených, zadržaných, odobratých, odovzdaných, prepadnutých alebo o zhabaných zbraniach,
l)
zbraniach zničených, znehodnotených alebo z ktorých bol vyrobený rez,
m)
strelniciach.
(2)

Informačný systém vedený podľa odseku 1 obsahuje osobné údaje v rozsahu údajov uvádzaných na žiadostiach ...

(3)

Pri spracúvaní osobných údajov podľa odseku 1 a pri ich ochrane sa postupuje podľa osobitného predpisu,36) ...

§ 65 - Uschovávanie údajov a dokumentácie
(1)

Údaje v informačnom systéme vedenom podľa § 64 možno uschovávať v písomnej forme, na technických nosičoch ...

(2)

Údaje evidované technickými nosičmi dát sa uschovávajú po dobu 20 rokov od zániku platnosti dokladov, ...

(3)

Údaje evidované v písomnej podobe sa uschovávajú po dobu 20 rokov od zániku platnosti dokladov, z ktorých ...

(4)

Pri uschovávaní dokumentácie súvisiacej s vedením informačného systému sa postupuje podľa osobitného ...

§ 66 - Poskytovanie údajov

Ministerstvo poskytuje informácie

a)

o preprave zbraní alebo streliva členskému štátu Európskej únie, na jeho územie alebo cez jeho územie; ...

b)

o vydaní povolenia na nadobudnutie vlastníctva alebo držania zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie ...

c)

o nadobudnutí vlastníctva zbrane kategórie C príslušnému členskému štátu Európskej únie, ak má osoba, ...

JEDENÁSTA ČASŤ

DOZOR

§ 67
(1)

Dozor nad dodržiavaním tohto zákona a predpisov na jeho vykonávanie v rámci svojej pôsobnosti u držiteľa ...

a)
ministerstvo,
b)
policajný útvar.
(2)

Výkon dozoru sa riadi základnými pravidlami kontrolnej činnosti v štátnej správe podľa osobitného predpisu.37) ...

a)
požadovať predloženie zbrane a streliva a príslušných dokladov na kontrolu,
b)
vykonávať kontrolu bezpečného používania a bezpečného uloženia zbrane a streliva.
(3)

Orgán dozoru je povinný vykonať kontrolu bezpečného uloženia zbrane a streliva u držiteľa zbrane kategórie ...

DVANÁSTA ČASŤ

SANKCIE

§ 68 - Správne delikty
(1)

Policajný útvar môže uložiť držiteľovi zbrojnej licencie alebo prevádzkovateľovi strelnice pokutu až ...

a)
33 193 eur, ak poruší povinnosť podľa § 35 ods. 1 písm. b), c), e), g), k), o) alebo p), § 35 ods. 3 ...
b)
16 596 eur, ak poruší povinnosť podľa § 35 ods. 1 písm. a), f), i) alebo m) alebo § 51 ods. 1) písm. ...
c)
8298 eur, ak poruší povinnosť podľa § 35 ods. 1 písm. d), h) alebo j) alebo § 51 ods. 1 písm. b),
d)
3319 eur, ak poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom, než ako je uvedené v písmenách a) až c).
(2)

Policajný útvar pri ukladaní pokút prihliada na povahu protiprávneho konania, charakter a rozsah jeho ...

(3)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa policajný útvar oprávnený na uloženie ...

(4)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 69 - Priestupky
(1)

Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto

a)
bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň alebo strelivo podliehajúce povoľovaciemu ...
b)
poruší povinnosť podľa § 11 ods. 6 alebo ods. 7, § 12 ods. 2 alebo ods. 3, § 28 ods. 1 písm. b), m) ...
c)
urobí čestné vyhlásenie podľa tohto zákona, ktoré sa nezakladá na pravde, alebo
d)
poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 1659 eur. Za priestupok podľa odseku ...

(3)

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva policajný útvar.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.38)

TRINÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 70
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na konanie vo veciach upravených týmto zákonom všeobecný ...

(2)

Ak sa žiadateľovi o vydanie nákupného povolenia, zbrojného preukazu, zbrojnej licencie, zbrojného sprievodného ...

§ 71

Fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná v zoznamoch znalcov9) v odbore zbraní a streliva môže držať ...

§ 71a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 72 - Prechodné ustanovenia
(1)

Zbrojný preukaz vydaný pred 1. januárom 2004 sa považuje za zbrojný preukaz podľa tohto zákona s tým, ...

a)
nosenie zbrane a streliva sa považuje za držiteľa skupiny A zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
b)
držanie zbrane a streliva na ochranu osôb a majetku sa považuje za držiteľa skupiny B zbrojného preukazu ...
c)
držanie zbrane a streliva na výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu ...
d)
držanie zbrane a streliva na poľovné účely sa považuje za držiteľa skupiny D zbrojného preukazu podľa ...
e)
držanie zbrane a streliva na športové účely sa považuje za držiteľa skupiny E zbrojného preukazu podľa ...
f)
držanie zbrane na zberateľské účely sa považuje za držiteľa skupiny F zbrojného preukazu podľa tohto ...
g)
držanie streliva na zberateľské účely sa považuje za držiteľa skupiny F zbrojného preukazu podľa tohto ...

pričom jeho platnosť sa skončí dňom, ktorý je vyznačený v zbrojnom preukaze. Jeho držiteľ je povinný ...

(2)

Hromadný zbrojný preukaz vydaný pred 1. januárom 2004 sa považuje za zbrojnú licenciu podľa tohto zákona ...

a)
držanie zbrane a streliva na ochranu osôb a majetku sa považuje za držiteľa skupiny F zbrojnej licencie ...
b)
držanie zbrane a streliva na výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu ...
c)
držanie zbrane a streliva na poľovné účely sa považuje za držiteľa skupiny F zbrojnej licencie podľa ...
d)
držanie zbrane a streliva na športové účely sa považuje za držiteľa skupiny E zbrojnej licencie podľa ...
e)
držanie zbrane na zberateľské účely sa považuje za držiteľa skupiny G zbrojnej licencie podľa tohto ...
f)
na držanie streliva na zberateľské účely sa považuje za držiteľa skupiny G zbrojného preukazu podľa ...

pričom jeho platnosť sa skončí 31. decembra 2004, ak sa jeho platnosť neskončí skôr. Jeho držiteľ je ...

(3)

Každý, kto k 1. januáru 2004 má v držbe zbraň, na ktorej držanie alebo nosenie nebolo podľa doposiaľ ...

(4)

Každý, komu bol vydaný zbrojný preukaz pred 1. septembrom 2002, je povinný predložiť do 1. apríla 2004 ...

(5)

Zbrojný sprievodný list vydaný pred 1. januárom 2004 sa považuje za zbrojný sprievodný list podľa tohto ...

(6)

Vyjadrenie policajného útvaru na zriadenie strelnice vydané pred 1. januárom 2004 sa považuje za povolenie ...

(7)

Každý, kto k 1. januáru 2004 prevádzkuje strelnicu, je povinný do 31. marca 2004 ustanoviť správcu strelnice ...

(8)

Každý, kto k 1. januáru 2004 drží alebo nosí zbraň kategórie A, je oprávnený za podmienok ustanovených ...

§ 72a - Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojovania
(1)

Trestnosť nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia drží zbraň alebo časť zbrane ...

(2)

Ten, kto odovzdal zbraň podľa odseku 1, môže podať žiadosť o jej zaevidovanie, ak touto zbraňou nebol ...

§ 72b - Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2009 do 31. mája 2010
(1)

Trestnosť činu nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia drží zbraň kategórie A, ...

(2)

Ten, kto odovzdal zbraň podľa odseku 1, môže podať žiadosť o jej zaevidovanie, ak touto zbraňou nebol ...

(3)

Ten, kto odovzdal strelivo podľa odseku 1, ho môže nadobudnúť do vlastníctva, ak sú splnené podmienky ...

(4)

Ten, kto odovzdal zbraň alebo strelivo, môže do dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia policajného ...

§ 72c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 28. júla 2010

Súčasť zbrane, na držanie ktorej je potrebné mať od 28. júla 2010 zbrojný preukaz, možno do 30. júna ...

§ 72d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011
(1)

Držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. ...

(2)

Držiteľ skupiny B, D, E alebo F zbrojného preukazu alebo držiteľ skupiny C zbrojného preukazu, ktorý ...

§ 72e - Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015
(1)

Trestnosť činu nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia drží zbraň kategórie A, ...

(2)

Ten, kto odovzdal zbraň podľa odseku 1, môže podať žiadosť o jej zaevidovanie, ak touto zbraňou nebol ...

(3)

Ten, kto odovzdal strelivo podľa odseku 1, ho môže nadobudnúť do vlastníctva, ak sú splnené podmienky ...

(4)

Ten, kto odovzdal zbraň alebo strelivo, môže do dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia policajného ...

§ 72f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)

Držiteľ zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d), ktorú nadobudol do 30. júna 2015 a ktorá ...

(2)

Konanie o udelenie skupiny D zbrojného preukazu začaté pred 1. júlom 2015 sa dokončí podľa predpisov ...

§ 72g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 72h - Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v ...

(2)

Platnosť zbrojného preukazu, ktorá uplynula alebo uplynie počas krízovej situácie

a)
od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania ...
b)
od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej ...
c)
od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej ...
d)
od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia piatich mesiacov od jej ...
(3)

Platnosť zbrojného preukazu, ktorá uplynie do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje ...

(4)

Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak lehota podľa § 24 ods. 1 uplynula pred vyhlásením krízovej situácie. ...

(5)

Platnosť zbrojného sprievodného listu, nákupného povolenia a európskeho zbrojného pasu , ktorá uplynula ...

(6)

Do lehoty podľa § 17 ods. 5 pri dokladoch uvedených v § 17 ods. 2 písm. b) až f) a ods. 3 a 4 sa nezapočítava ...

(7)

Ak od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania uplynie desať rokov od vydania ...

(8)

Počas krízovej situácie lehota na vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, ...

(9)

Lehoty podľa § 20 ods. 7, § 21 ods. 8, § 28 ods. 1 písm. o), § 35 ods. 1 písm. j) a n), § 38 ods. 1, ...

§ 72i - Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021
(1)

Trestnosť činu nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia drží zbraň kategórie A, ...

(2)

Ten, kto odovzdal zbraň podľa odseku 1, môže podať žiadosť o jej zaevidovanie, ak touto zbraňou nebol ...

(3)

Ten, kto odovzdal strelivo podľa odseku 1, ho môže nadobudnúť do vlastníctva, ak sú splnené podmienky ...

(4)

Ten, kto odovzdal zbraň alebo strelivo, môže do dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia policajného ...

§ 73 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej ...

§ 74 - Zrušovacie ustanovenie účinné od 17. januára 2020

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 169/2015 ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

Za § 80d sa vkladá § 80e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80e Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2004 Živnostenské oprávnenia vydané na podnikanie ...

2.

V prílohe č. 2 v skupine 214 - Ostatné sa vypúšťa živnosť „Znehodnocovanie streliva“ uvedená v položke ...

3.

V prílohe č. 3 skupina 302 vrátane nadpisu znie:

„SKUPINA 302 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia 1. Vývoj a výroba ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 30 písmená a) až g) znejú:

„a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu 500 Sk b) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 30 sa za písmenom g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice
5 000 Sk.“.

3.

Doterajší text poznámky k položke 30 sadzobníka správnych poplatkov sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa ...

„2. Poplatok podľa písmena g) tejto položky, ak sa vydáva namiesto hromadného zbrojného preukazu, je ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov položke 31 písmená a) až e) znejú:

„a) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť 500 Sk b) Žiadosť o ...

5.

V texte oslobodenia k položke 31 bodu 4 sadzobníka správnych poplatkov sa slová „podľa písmena c) a ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 31 sa vypúšťa poznámka 6.

7.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 32 písmená a) až c) znejú:

„a) Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej 500 Sk b) Predĺženie úschovy ...

8.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 260 písmená a) a b) znejú:

„a) každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo špeciálneho expanzného prístroja 450 Sk b) streliva 100 ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 43 ods. 2, 3 a 5, § 46, § 47 ods. 8 a § 66, ktoré ...

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 190/2003 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k zákonu č. 190/2003 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 3 k zákonu č. 190/2003 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 03

  Príloha č. 4 k zákonu č. 190/2003 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 04

  Príloha č. 5 k zákonu č. 190/2003 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 05

  Príloha č. 6 k zákonu č. 190/2003 Z. z.

  Druhy zbrane, hlavné časti zbrane, súčasti zbrane, druhy streliva, komponenty streliva, druhy striel

  A.

  Druhy zbrane

  a)

  palná zbraň je zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie pri chemickej reakcii, ...

  b)

  plynová zbraň je zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení stlačeného vzduchu alebo iného ...

  c)

  mechanická zbraň je zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie nahromadenej mechanickým ...

  d)

  expanzná zbraň je palná zbraň skonštruovaná výhradne na použitie streliva určeného do expanzných zbraní, ...

  e)

  expanzný prístroj je pracovný prístroj, v ktorom je primárnym zdrojom energie výbušná látka obsiahnutá ...

  f)

  guľová zbraň je palná zbraň s hlavňou (hlavňami) na streľbu guľovými nábojmi alebo guľovými strelami, ...

  g)

  broková zbraň je palná zbraň umožňujúca streľbu brokovými nábojmi s hromadnou alebo jednotnou strelou, ...

  h)

  kombinovaná zbraň je palná zbraň s hlavňou (hlavňami) na streľbu s guľovými nábojmi (strelami) a s hlavňou ...

  i)

  krátka zbraň je zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka nepresahuje 600 ...

  j)

  dlhá zbraň je zbraň, ktorej dĺžka hlavne presahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka presahuje 600 mm, ...

  k)

  samočinná zbraň je palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha v dôsledku ...

  l)

  samonabíjacia zbraň je palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha v ...

  m)

  opakovacia zbraň je jednohlavňová palná zbraň so zásobovacím zariadením (zásobník, nábojová schránka), ...

  n)

  jednovýstrelová zbraň je palná zbraň bez zásobníka alebo iného podávacieho zariadenia, pri ktorej sa ...

  o)

  viacvýstrelová zbraň je palná zbraň bez zásobníka alebo iného podávacieho zariadenia s dvoma alebo viacerými ...

  p)

  historická zbraň je zbraň, ktorá bola vyrobená do 31. decembra 1890,

  q)

  vojenská zbraň je palná zbraň, ktorá je vojenským materiálom podľa osobitného predpisu,42) s výnimkou ...

  r)

  odpaľovacie zariadenie je zariadenie na odpaľovanie striel s reaktívnym pohonom alebo streliva s reaktívnym ...

  s)

  zbraň na športové účely je zbraň určená pravidlami športovej streľby pre národné a medzinárodné disciplíny, ...

  t)

  zbraň na poľovné účely je zbraň určená na lov zveri odstrelom podľa osobitného predpisu,24a)

  u)

  narkotizačná zbraň je zbraň určená na vystreľovanie špeciálnych striel obsahujúcich látky v tekutom ...

  v)

  paintbalová zbraň je plynová zbraň určená na vystreľovanie striel so značkovacou látkou,

  w)

  signálna zbraň je palná zbraň určená výhradne na používanie signálnych nábojov kalibru väčšieho ako ...

  x)

  znehodnotená zbraň je zbraň, ktorá bola znehodnotená ustanoveným postupom,

  y)

  airsoftová zbraň je replika zbrane vystreľujúca strely z plastu, určená na hru v teréne podľa príslušných ...

  B.

  Hlavné časti zbrane

  a)

  hlaveň je časť zbrane, v ktorej sa energia premieňa na pohybovú energiu strely a ktorej súčasťou je ...

  b)

  nábojová komora je priestor v zadnej časti hlavne tvarovo zodpovedajúci danému náboju; pri revolveroch ...

  c)

  vložná hlaveň je hlaveň menšieho kalibru vkladaná do hlavne väčšieho kalibru,

  d)

  valec revolvera je otočná časť revolveru, v ktorej sú uložené náboje v nábojových komorách,

  e)

  záver je zariadenie uzavierajúce alebo uzamykajúce nábojovú komoru.

  C.

  Súčasti zbrane, iné ako hlavné časti zbrane

  a)

  rám zbrane je súčasť revolvera, v ktorej sú uložené alebo sú na nej upevnené ostatné súčasti zbrane,

  b)

  telo zbrane je súčasť zbrane inej ako revolver, v ktorej sú uložené alebo sú na nej upevnené ostatné ...

  c)

  puzdro záveru je súčasť zbrane, v ktorej je uložený záver,

  d)

  závorník je súčasť záveru, ktorá bezprostredne uzatvára nábojovú komoru.

  D.

  Druhy streliva

  a)

  náboj je celok určený na vkladanie (nabíjanie) do palnej zbrane, skladajúci sa z nábojnice, zápalky ...

  b)

  nábojka je celok určený na vkladanie (nabíjanie) do expanznej zbrane, pracovného expanzného prístroja ...

  c)

  prebíjané strelivo je laborované strelivo pre vlastnú potrebu na športové alebo poľovné účely za použitia ...

  d)

  skúšobné strelivo je strelivo určené na preskúšanie zbraní podľa osobitného predpisu,3)

  e)

  vojenské strelivo je strelivo, ktoré je vojenským materiálom podľa osobitného predpisu,42) mimo streliva ...

  f)

  neaktívne strelivo je strelivo, ktoré neobsahuje výbušninu a iné aktívne náplne vrátane delaborovaného ...

  g)

  delaborované strelivo je strelivo bez výbušnín a iných aktívnych náplní,

  h)

  znehodnotené strelivo je strelivo, ktoré bolo znehodnotené ustanoveným postupom,

  i)

  signálny náboj je náboj, ktorý vo svojej zostave okrem iného obsahuje pyrotechnickú zlož alebo puzdro ...

  E.

  Komponenty streliva

  a)

  zápalka je súčasť náboja alebo nábojky obsahujúca zápalkovú zlož alebo jednostranné uzatvorené valcové ...

  b)

  výmetová náplň je strelivina (strelný prach) určenej hmotnosti, schopná horieť v uzavretom priestore, ...

  c)

  strela je nevystrelené teleso, súbor telies alebo látka v tuhom skupenstve, kvapalnom skupenstve alebo ...

  F.

  Druhy striel

  a)

  jednotná strela je teleso určené na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného efektu, ktoré sa po opustení ...

  b)

  hromadná strela je teleso, súbor telies alebo látka v tuhom skupenstve, kvapalnom skupenstve alebo plynnom ...

  c)

  priebojná strela je strela, ktorej jadro, časť alebo celá strela je vyrobená z tvrdého materiálu, ktorého ...

  d)

  výbušná strela je strela, ktorá obsahuje výbušnú zlož, ktorá po zasiahnutí cieľa exploduje,

  e)

  zápalná strela je strela, ktorá obsahuje zápalnú zlož, ktorá sa po zasiahnutí cieľa alebo po styku so ...

  f)

  expanzná strela je strela, ktorej účinok v cieli je zvýšený jej deformáciou, ktorou je zväčšený jej ...

  g)

  špeciálna strela je strela s vlastným pohonom a podkaliberná strela, určená pre guľové zbrane,

  h)

  strela s elektrickým impulzom je strela, ktorá využíva elektrické napätie alebo elektrický prúd na zasiahnutie ...

  Príloha č. 7 k zákonu č. 190/2003 Z. z.

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie

  Smernica Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Mimoriadne vydanie ...

Poznámky

 • 1)  § 2 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
 • 2)  Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí ...
 • 3)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...
 • 4)  § 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 • 5)  § 2 ods. 2 zákona č.115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej ...
 • 7)  § 4 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
 • 8)  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 9)  Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
 • 10)  § 2 ods. 1 zákona č. 115/1998 Z. z.
 • 11)  § 17 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, ...
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších ...
 • 13)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 184/2002 Z. z. o ...
 • 15)  Zákon č. 179/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15a)  § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb ...
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 19)  § 122 ods. 3 Trestného zákona.
 • 19a)  § 122 ods. 7 Trestného zákona.
 • 19b)  § 122 ods. 8 Trestného zákona.
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...
 • 21)  Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 ...
 • 21a)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 21aa)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 22)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 460/2000 Z. z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy ...
 • 23)  § 10 Občianskeho zákonníka.
 • 24)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 ...
 • 24a)  Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 25)  Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách. ...
 • 27)  § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.
 • 28)  § 721 až 723 Občianskeho zákonníka.
 • 29)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 • 29a)  Príloha č. 1 časť A tretí bod zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na ...
 • 29b)  § 2 písm. c) zákona č. 64/2019 Z. z.
 • 30)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 30a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej ...
 • 30b)  Čl. 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.
 • 30c)  Čl. 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.
 • 31)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného ...
 • 32)  Zákon č. 179/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch ...
 • 33)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 34)  § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 35)  § 220 až 230 Civilného mimosporového poriadku.
 • 36)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 428/2002 ...
 • 37)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 38)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
 • 40)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 41)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 42)  § 4 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore