Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 4/2001 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 10.01.2001
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD411DS15EUPPČL4

Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 4/2001 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 4/2001 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 423/2020

Legislatívny proces k zákonu 423/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Zbore väzenskej a justičnej stráže

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

§ 1 - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy ...
a)

výkonu väzby,

b)

výkonu trestu odňatia slobody,

c)

ochrany objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti,

d)

ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.

DRUHÁ HLAVA
ORGANIZÁCIA, RIADENIE A ÚLOHY ZBORU

§ 2 - Organizácia zboru
(1)

Zbor organizačne tvoria

a)
generálne riaditeľstvo,
b)
ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody ...
(2)

Generálne riaditeľstvo a ústavy zriaďuje a zrušuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ...

(3)

Generálne riaditeľstvo riadi a kontroluje ústavy.

(4)

Ústavy vykonávajú svoju činnosť podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.1)

(5)

Generálne riaditeľstvo a ústavy sú rozpočtové organizácie.

(6)

Početné stavy zboru určuje vláda Slovenskej republiky.

§ 3 - Riadenie a kontrola zboru
(1)

Zbor je podriadený ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister"). Kontrolu zboru ...

(2)

Na čele ústavu je riaditeľ, ktorého do funkcie ustanovuje a z funkcie odvoláva generálny riaditeľ.2) ...

§ 4 - Pôsobnosť zboru
(1)

Zbor v rámci svojej pôsobnosti

a)
zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody,
b)
zabezpečuje ochranu objektov zboru a objektov detenčného ústavu,
c)
zabezpečuje stráženie obvinených vo výkone väzby, odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a osôb ...
d)
zabezpečuje bezprostredné prenasledovanie obvinených na úteku z výkonu väzby, odsúdených na úteku z ...
e)
zabezpečuje penitenciárnu starostlivosť o odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody,
f)
zabezpečuje činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených,
g)
zabezpečuje ochranu poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a objektoch prokuratúry a nerušený priebeh ...
h)
zabezpečuje ochranu verejného poriadku v blízkosti objektov zboru, objektov detenčného ústavu, objektov ...
i)
zabezpečuje v objekte súdu zadržanie obvineného a jeho dodanie do výkonu väzby a zadržanie odsúdeného ...
j)
vybavuje sťažnosti obvinených a odsúdených podľa tohto zákona a sťažnosti podané podľa osobitného predpisu,3) ...
k)
zabezpečuje a vykonáva na území Slovenskej republiky eskorty obvinených vo výkone väzby a odsúdených ...
l)
vykonáva program ochrany svedka počas výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody podľa osobitného ...
m)
zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre príslušníkov zboru, zamestnancov zboru, obvinených vo výkone ...
n)
pôsobí vo vymedzenom rozsahu podľa osobitného predpisu5) ako orgán činný v trestnom konaní,
o)
odhaľuje trestné činy príslušníkov zboru a v objektoch zboru aj zamestnancov zboru, odhaľuje trestné ...
p)
zabezpečuje v objektoch zboru, objektoch detenčného ústavu, objektoch súdu, objektoch prokuratúry, objekte ...
q)
plní úlohy na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu,
r)
spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, obcami, ozbrojenými silami, ozbrojenými zbormi, ...
s)
spolupracuje s väzenskými správami iných štátov,
t)
vedie evidencie a štatistiky potrebné na plnenie úloh zboru,
u)
plní úlohy orgánu štátnej správy a iné úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.5a) ...
(2)

Zbor plní v rozsahu svojej pôsobnosti aj úlohy na úseku prevencie.

TRETIA HLAVA
SYMBOLY A OCENENIA

§ 5 - Znak, zástava, medaila, plaketa, odznak
(1)

Minister môže zriadiť znak zboru a zriadiť a udeliť zástavu zboru.

(2)

Na ocenenie výkonu služby alebo záslužného činu možno príslušníkovi zboru udeliť

a)
medailu za zásluhy o slovenské väzenstvo,
b)
čestnú medailu zboru,
c)
plaketu zboru,
d)
odznak.
(3)

Čestnú medailu zboru a plaketu zboru možno udeliť aj zamestnancovi zboru, príslušníkovi iného ozbrojeného ...

(4)

Podrobnosti o vyobrazení a udeľovaní medaily za zásluhy o slovenské väzenstvo, čestnej medaily zboru, ...

ŠTVRTÁ HLAVA
POVINNOSTI A OPRÁVNENIA PRÍSLUŠNÍKA ZBORU A DONUCOVACIE PROSTRIEDKY

Prvý oddiel
Povinnosti príslušníka zboru

§ 6
(1)

Pri výkone služby je príslušník zboru povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú ...

(2)

Príslušník zboru je pri výkone služby spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby povinný túto osobu ...

(3)

Výkonom služby je činnosť príslušníka zboru spojená s plnením úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitných ...

§ 7
(1)

Príslušník zboru v čase výkonu služby je povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok proti ...

(2)

Príslušník zboru je povinný aj v čase mimo výkonu služby vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný ...

(3)

Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť príslušníka zboru, pri ktorej ...

§ 8
(1)

Príslušník zboru nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak

a)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné ...
b)
jeho zdravotný stav, vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje alebo vylučuje jeho schopnosť ...
c)
tomu bráni iný dôležitý záujem služby,
d)
vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že služobný zákrok bude úspešne vykonaný.
(2)

Príslušník zboru nesmie v čase mimo služby vykonať služobný zákrok, ak je pod vplyvom liekov alebo iných ...

(3)

Ak príslušníkovi zboru vo vykonaní služobného zákroku bránia dôvody uvedené v odseku 1, vyrozumie o ...

§ 9
(1)

Iným dôležitým záujmom služby podľa § 8 ods. 1 písm. c) sa rozumie, ak príslušník zboru vykonáva alebo ...

a)
bezprostredné prenasledovanie osoby na úteku,
b)
služobný zákrok pod jednotným velením,
c)
strážnu činnosť alebo eskortu obvineného alebo odsúdeného alebo dodávanie osoby,
d)
činnosť, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu prepravovaných vecí alebo ich včasného odovzdania,
e)
služobný zákrok, ktorého nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky ako nevykonanie nového služobného zákroku ...
(2)

Pri plnení úloh podľa odseku 1 je však príslušník zboru povinný vykonať služobný zákrok na odstránenie ...

a)
ľudský život alebo ak hrozí závažná škoda na majetku, alebo
b)
dôležitejší záujem, ako je ten, ktorý plní.
(3)

Závažnou škodou podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie taká škoda, ktorá je zrejme väčšia ako škoda, ktorá ...

(4)

Bezprostredným prenasledovaním podľa odseku 1 písm. a) sa rozumie prenasledovanie v dotyku, po stope, ...

§ 10
(1)

Príslušník zboru je povinný pri vykonávaní služobného zákroku použiť zodpovedajúcu výzvu, ak to povaha ...

(2)

Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, príslušník zboru pred jeho vykonaním použije slová „V mene ...

(3)

Každý je povinný poslúchnuť výzvu príslušníka zboru pri vykonávaní služobného zákroku.

§ 11 - Preukazovanie príslušnosti k zboru
(1)

Príslušník zboru je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k zboru, ak to povaha ...

(2)

Príslušník zboru preukazuje príslušnosť k zboru

a)
služobnou rovnošatou a odznakom zboru s identifikačným číslom alebo služobnou rovnošatou s identifikačným ...
b)
služobným preukazom,
c)
odznakom zboru s identifikačným číslom alebo
d)
ústnym vyhlásením „Zbor väzenskej a justičnej stráže" (ďalej len „ústne vyhlásenie").
(3)

Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu v služobnej rovnošate, preukazuje príslušnosť k zboru služobnou ...

a)
pri vstupe do objektov, kde je vstup kontrolovaný oprávnenou osobou,
b)
pri služobnom zákroku, ak je o to požiadaný.
(4)

Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu v služobnej rovnošate, preukazuje príslušnosť k zboru len služobnou ...

a)
pri zákroku pod jednotným velením,
b)
pri ochrane objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti, pri ochrane verejného poriadku ...
c)
pri služobnom zákroku proti osobe zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných ...
d)
pri eskortovaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby.
(5)

Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu v občianskom odeve, preukazuje príslušnosť k zboru odznakom ...

(6)

Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník zboru svoju príslušnosť k zboru iba vo výnimočných prípadoch, ...

(7)

Príslušník zboru pri preukazovaní príslušnosti k zboru nesmie služobný preukaz alebo odznak zboru s ...

§ 11a - Zákaz používať označenia „Zbor väzenskej a justičnej stráže“ a „ZVJS“ a zákaz používať služobnú rovnošatu ...
(1)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis7) neustanovuje inak, zakazuje sa v ústnom vyhlásení, na odeve, ...

(2)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis7) neustanovuje inak, zakazuje sa používať služobnú rovnošatu zboru ...

(3)

Výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 a 2 udeľuje generálny riaditeľ zboru. Na konanie a rozhodovanie o ...

Druhý oddiel
Oprávnenia príslušníka zboru

§ 12 - Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1)

Príslušník zboru je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ...

a)
priestupku,
b)
skutočnosti dôležitej pre bezprostredné prenasledovanie osoby na úteku,
c)
skutočnosti dôležitej na vypátranie hľadanej veci.
(2)

V prípade potreby je príslušník zboru oprávnený osobu podľa odseku 1 vyzvať, aby sa ihneď alebo v určenom ...

(3)

Ak osoba bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 2 nevyhovie, ...

(4)

Vysvetlenie môže odmietnuť osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe7aa) spôsobila nebezpečenstvo ...

(5)

Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú alebo ...

(6)

Príslušník zboru je povinný poučiť osobu o možnosti odoprieť vysvetlenie podľa odsekov 4 a 5.

(7)

Príslušník zboru je povinný predvedenú osobu ihneď odovzdať orgánu činnému v trestnom konaní alebo inému ...

(8)

Osoba, ktorá sa dostaví na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdavkov a náhradu mzdy, ktorá jej preukázateľne ...

(9)

Nárok na náhradu podľa odseku 8 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich kalendárnych dní odo ...

§ 13 - Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)

Príslušník zboru je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby ...

a)
ak osoba svojím správaním ruší výkon služby pri ochrane objektov zboru, objektov detenčného ústavu a ...
b)
pri plnení úloh spojených s bezprostredným prenasledovaním osoby na úteku.
(2)

Ak osoba uvedená v odseku 1 odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po poskytnutí ...

(3)

O predvedení a vykonaní služobného zákroku príslušník zboru ihneď spíše úradný záznam.

§ 13a - Oprávnenie vykonávať prehliadku objektov prístupných verejnosti

Pri plnení úloh spojených s bezprostredným prenasledovaním osoby na úteku je príslušník zboru oprávnený ...

§ 13b - Oprávnenie vykonať osobnú prehliadku obvinených a odsúdených a prehliadku ich osobných vecí
(1)

Príslušník zboru je oprávnený vykonať osobnú prehliadku obvinených a odsúdených a prehliadku ich osobných ...

(2)

Osobná prehliadka obvinených a odsúdených a prehliadka ich osobných vecí je preventívno-bezpečnostné ...

a)
zabrániť, aby obvinení alebo odsúdení vyrábali a prechovávali predmety, ktorými by sa mohla ohroziť ...
b)
zabrániť, aby obvinení alebo odsúdení vyrábali, prechovávali a požívali alkoholické nápoje, omamné látky, ...
c)
zistiť stopy po fyzickom násilí na telách obvinených alebo odsúdených.
(3)

Príslušník zboru je oprávnený odňať vec uvedenú v odseku 2 písm. a) a b).

(4)

Osobná prehliadka obvinených a odsúdených a prehliadka ich osobných vecí podľa odseku 1 nesmie sledovať ...

(5)

Osobnú prehliadku obvinených a odsúdených vykoná osoba rovnakého pohlavia. Pri osobnej prehliadke obvinených ...

(6)

Pri vykonávaní osobnej prehliadky formou dôkladnej osobnej prehliadky sa obvinený alebo odsúdený vyzlečie ...

(7)

Zdravotnú prehliadku je oprávnený vykonať zdravotnícky pracovník.8b)

§ 13ba - Oprávnenie zaistiť osobu
(1)

Príslušník zboru je v objektoch zboru, objektoch detenčného ústavu, objektoch súdu, objektoch prokuratúry, ...

(2)

Zaistiť osobu uvedenú v odseku 1 je príslušník zboru oprávnený až do príchodu privolaných príslušníkov ...

(3)

O zaistení osoby a vykonaní služobného zákroku spíše príslušník zboru úradný záznam. Príslušník zboru ...

§ 13c - Oprávnenie prerušiť činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota
(1)

V objektoch chránených zborom (ďalej len „chránený objekt“) je zakázaná činnosť lietadla spôsobilého ...

(2)

Na zabránenie činnosti lietadla podľa odseku 1 alebo ak by činnosťou tohto lietadla mohol byť zmarený ...

§ 14 - Oprávnenia pri zabezpečovaní bezpečnosti osôb v chránených objektoch
(1)

Príslušník zboru je oprávnený nariadiť, aby sa osoba v chránenom objekte podrobila prehliadke, prehliadke ...

(2)

Príslušník zboru je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku pri vjazde do chráneného objektu, ...

(3)

Prehliadka podľa odsekov 1 a 2 sa vykoná, aby sa zabránilo

a)
vniesť a vyniesť zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec,
b)
narušovať ustanovený poriadok,9)
c)
vykonať útek obvinených, odsúdených alebo osôb umiestnených v detenčnom ústave,
d)
vniesť a vyniesť alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory alebo nepredpísané ...
(4)

Prehliadku osoby a prehliadku odevných zvrškov podľa odseku 1 vykoná príslušník zboru pomocou detekčných ...

(5)

Ak po vykonaní prehliadky podľa odseku 4 existuje dôvodné podozrenie, že osoba má pri sebe zbraň alebo ...

(6)

Prehliadka batožiny a prehliadka vecí sa vykoná pomocou detekčných prostriedkov, nahliadnutím, vyložením ...

(7)

Prehliadka dopravného prostriedku sa vykoná pomocou detekčných prostriedkov a nahliadnutím. Prehliadka ...

(8)

Pri prehliadke osoby, prehliadke batožiny, prehliadke vecí a prehliadke dopravného prostriedku sa postupuje ...

(9)

Prehliadka osoby sa nevykonáva u osôb uvedených v § 58 ods. 4 písm. a) až h), u generálneho riaditeľa, ...

(10)

Prehliadkou osoby podľa odseku 1 sa nesmie sledovať iný záujem ako záujem uvedený v odseku 3.

§ 15 - Oprávnenie odňať zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec
(1)

Príslušník zboru je oprávnený vyzvať osobu, ktorá vstupuje do chráneného objektu, nachádza sa v ňom ...

(2)

Príslušník zboru je oprávnený presvedčiť sa, či osoba uposlúchla výzvu na vydanie zbrane, prostriedku ...

(3)

Odňatú zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec je príslušník zboru povinný ...

(4)

Ak príslušník zboru nemôže odňatú zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec ...

(5)

Zbraňou sa na účely tohto zákona rozumie strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.

(6)

Prostriedkami audiovizuálnej techniky sa na účely tohto zákona rozumejú najmä fotoaparát, kamera, vysielacie ...

(7)

Inou nedovolenou vecou sa na účely tohto zákona rozumie vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie ...

§ 15a - Oprávnenie vykonať kontrolu na požitie alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, ...
(1)

Príslušník zboru je oprávnený vyzvať osobu, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo sa v ňom nachádza, ...

(2)

V prípade, že sa osoba odmietne podrobiť kontrole na požitie alkoholických nápojov, omamných látok, ...

(3)

O neumožnení vstupu do chráneného objektu alebo pohybu v chránenom objekte príslušník zboru spíše neodkladne ...

§ 16 - Oprávnenie zastavovať a prehliadať dopravné prostriedky
(1)

Pri bezprostrednom prenasledovaní osoby na úteku je príslušník zboru oprávnený zastaviť dopravný prostriedok ...

(2)

Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona má príslušník zboru oprávnenia podľa osobitného predpisu.9a) ...

§ 17 - Oprávnenie zakázať vstup osoby alebo vjazd dopravným prostriedkom na určené miesto alebo prikázať zotrvanie ...

Ak si to vyžaduje plnenie úloh uvedených v tomto zákone, príslušník zboru je oprávnený každému prikázať, ...

§ 18 - Oprávnenie držať a používať výbušniny, výbušné predmety, ich vzorky, omamné látky, psychotropné látky, ...

Riaditeľom ústavu alebo generálnym riaditeľom určený príslušník zboru je oprávnený na účely výučby, ...

§ 19 - Oprávnenia pri zabezpečovaní verejného poriadku

Príslušník zboru je oprávnený v súvislosti s plnením úloh zboru spolupôsobiť s príslušnými útvarmi Policajného ...

§ 20 - Oprávnenie na odtiahnutie dopravného prostriedku

Príslušník zboru je oprávnený vykonať potrebné opatrenia na to, aby dopravný prostriedok odstavený v ...

§ 21 - Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta

Príslušník zboru je oprávnený pri bezprostrednom prenasledovaní osoby na úteku alebo pri oznámení o ...

§ 21a - Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce

Príslušník zboru je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného psa na ...

§ 21b - Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov
(1)

Z dôvodov uvedených v § 23 alebo na účely trestného konania môže príslušník zboru obvinenému vo výkone ...

a)
odobrať daktyloskopické odtlačky,
b)
vyhotoviť jeho obrazové záznamy,
c)
vykonať vonkajšie meranie jeho tela a zisťovať jeho zvláštne telesné znamenia.
(2)

O úkonoch podľa odseku 1 sa vedie v ústavoch dokumentácia. Úkony podľa odseku 1 písm. c) vykonáva osoba ...

(3)

Snímanie identifikačných znakov nesmie byť v rozpore s účelom výkonu väzby alebo s účelom výkonu trestu ...

§ 21c - Osobitné prípady použitia ochrannej kukly príslušníkom zboru
(1)

Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti príslušníka zboru alebo jemu blízkej osoby,7aa) je príslušník ...

a)
služobnom zákroku proti obvineným alebo odsúdeným v prípade vzbury, odmietnutia zhromaždených obvinených ...
b)
eskorte obvinených alebo odsúdených a pri ich dodávaní.
(2)

Pri výkone služby podľa odseku 1 s použitím ochrannej kukly musí mať príslušník zboru na viditeľnom ...

§ 22 - Spoločné ustanovenia
(1)

Ten, kto je vyzvaný, je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn alebo príkaz príslušníka zboru alebo strpieť ...

(2)

Úradným záznamom sa na účely tohto zákona rozumie zápis skutočností zistených príslušníkom zboru v súvislosti ...

Tretí oddiel
Používanie obrazových záznamov a zvukových záznamov, informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti

§ 22a - Oprávnenie zboru používať obrazové záznamy a zvukové záznamy

Obrazové záznamy a zvukové záznamy z elektronických zabezpečovacích systémov používaných v zbore môže ...

§ 23 - Oprávnenia zboru pri odhaľovaní trestnej činnosti

S cieľom plniť úlohy na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, predchádzať a odhaľovať ...

Podmienky použitia informačno-technických prostriedkov
§ 24

Informačno-technické prostriedky sa môžu v zbore použiť pri odhaľovaní trestnej činnosti podľa § 23, ...

Prostriedky operatívno-pátracej činnosti
§ 26
(1)

Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti sa na účely tohto zákona rozumejú: sledovanie osôb a vecí, ...

(2)

Zabezpečovacou technikou sa rozumejú technické prostriedky, zariadenia a ich súbory používané na účel ...

(3)

Zbor je oprávnený používať prostriedky operatívno-pátracej činnosti pri plnení úloh na úseku boja proti ...

§ 27

Osobou konajúcou v prospech zboru sa na účely tohto zákona rozumie obvinený, odsúdený alebo iná fyzická ...

§ 28

Pri vykonávaní operatívno-pátracej činnosti zbor používa finančné prostriedky osobitne určené na hradenie ...

§ 30 - Použitie informačno-technických prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti

Použitie informačno-technických prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti nesmie byť ...

Štvrtý oddiel
Donucovacie prostriedky

Druhy donucovacích prostriedkov a ich použitie
§ 31
(1)

Na predchádzanie, zamedzenie alebo odstránenie protiprávneho konania obvinených, odsúdených, dodávaných ...

a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
predvádzacie retiazky,
c)
spútavacie retiazky,
d)
putá,
e)
spútavací opasok,
f)
spútavacie popruhy,
g)
slzotvorné prostriedky,
h)
prúd vody,
i)
obušok, tomfu,
j)
šokové plynové a elektrické paralyzátory,
k)
služobného psa,
l)
zásahovú výbušku,
m)
úder strelnou zbraňou,
n)
hrozbu použitia strelnej zbrane,
o)
varovný výstrel do vzduchu,
p)
strelnú zbraň,
q)
obranný štít,
r)
použitie špeciálneho streliva,
s)
prostriedok na zamedzenie priestorovej orientácie alebo na utajenie fyzickej identity,
t)
špeciálne donucovacie prostriedky.
(2)

Donucovacie prostriedky podľa odseku 1 písm. b) až f) a s) je príslušník zboru oprávnený použiť pri ...

(3)

Pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník zboru povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, ...

(4)

Príslušník zboru rozhoduje o použití donucovacieho prostriedku podľa konkrétnych okolností tak, aby ...

§ 32
(1)

Služobný zákrok pod jednotným velením sa vykonáva osobitne na zamedzenie alebo odstránenie protiprávneho ...

(2)

Ak zakročujú príslušníci zboru pod jednotným velením, rozhoduje o použití donucovacích prostriedkov ...

(3)

Na veliteľa zakročujúcej jednotky alebo jeho nadriadeného, ktorý rozhodol o použití donucovacích prostriedkov ...

(4)

O vykonaní služobného zákroku príslušníkov zboru pod jednotným velením rozhoduje riaditeľ ústavu alebo ...

§ 33 - Použitie vybraných donucovacích prostriedkov
(1)

Príslušník zboru je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, ...

a)
zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku ...
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým ...
c)
predviedol obvineného, odsúdeného alebo inú osobu, ak kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov, objektov súdu, objektov prokuratúry ...
(2)

Hmaty a chvaty je príslušník zboru oprávnený použiť aj pri predvádzaní obvineného, odsúdeného alebo ...

§ 34 - Predvádzacie retiazky a spútavacie retiazky
(1)

Príslušník zboru je oprávnený použiť predvádzacie retiazky a spútavacie retiazky u obvineného, odsúdeného ...

a)
kladie pri predvádzaní alebo dodávaní aktívny alebo pasívny odpor,
b)
sa pri predvádzaní alebo dodávaní správa násilne a ohrozuje život alebo zdravie inej osoby alebo majetok, ...
c)
sa pri predvádzaní alebo dodávaní vyhráža, že spácha samovraždu, ublíži si na zdraví alebo utečie,
d)
je obava, že sa pokúsi o útek.
(2)

Príslušník zboru je oprávnený použiť predvádzacie retiazky a spútavacie retiazky len na čas nevyhnutný ...

§ 35 - Použitie pút
(1)

Príslušník zboru je oprávnený použiť putá

a)
na spútanie obvineného, odsúdeného alebo dodávanej osoby, ak kladie aktívny odpor, ohrozuje život alebo ...
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých obvinených, odsúdených alebo dodávaných osôb za podmienok ...
c)
pri predvádzaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby, ak je obava, že sa pokúsi o útek,
d)
na spútanie inej osoby, ktorá svojím konaním marí služobný zákrok a kladie aktívny odpor, napáda príslušníka ...
(2)

Obvinený, odsúdený alebo dodávaná osoba môže byť, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaný aj k vhodnému ...

§ 36 - Použitie spútavacieho opasku

Príslušník zboru je oprávnený použiť spútavací opasok spolu s putami, ak je dôvodná obava, že obvinený, ...

a)

napadne príslušníka zboru alebo inú osobu,

b)

pokúsi sa o útek pri vykonávaní služobného zákroku alebo procesného úkonu.

§ 37 - Použitie spútavacích popruhov
(1)

Príslušník zboru je oprávnený použiť spútavacie popruhy, ak obvinený, odsúdený alebo dodávaná osoba ...

(2)

Po celý čas použitia spútavacích popruhov musí byť spútaná osoba pod kontrolou príslušníka zboru. Pri ...

§ 37a - Použitie prostriedku na zamedzenie priestorovej orientácie alebo na utajenie fyzickej identity
(1)

Prostriedkom na zamedzenie priestorovej orientácie alebo na utajenie fyzickej identity sa na účely tohto ...

(2)

Príslušník zboru je oprávnený použiť prostriedok na zamedzenie priestorovej orientácie alebo na utajenie ...

a)
na účely utajenia fyzickej identity obvineného alebo odsúdeného,
b)
ak je obava, že sa pokúsi o útek.
§ 38 - Použitie prúdu vody

Príslušník zboru je oprávnený použiť prúd vody

a)

na rozptýlenie neoprávnene zhromaždených obvinených alebo odsúdených, ktorí odmietajú plniť pokyny príslušníkov ...

b)

na zabránenie násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov.

§ 39 - Použitie služobného psa
(1)

Príslušník zboru je oprávnený použiť služobného psa, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak,

a)
aby zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred protiprávnym útokom, najmä ak osoba po ...
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje ustanovený poriadok,9) ...
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov, objektov súdu, objektov prokuratúry ...
d)
aby zabránil úteku obvineného, odsúdeného alebo osoby umiestnenej v detenčnom ústave alebo pri bezprostrednom ...
e)
aby donútil ukrývajúceho sa obvineného, odsúdeného alebo osobu na úteku opustiť úkryt,
f)
pri strážení a eskortovaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby.
(2)

Príslušník zboru používa služobného psa s náhubkom; ak to však povaha a intenzita útoku, prekonanie ...

§ 39a - Použitie obranného štítu

Príslušník zboru je oprávnený použiť obranný štít

a)

aby zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred protiprávnym útokom, ak osoba po výzve ...

b)

proti obvinenému, odsúdenému alebo osobe na úteku, ktorá sa na výzvu nevzdá alebo odmieta opustiť úkryt, ...

c)

v prípade vzbury alebo odmietnutia zhromaždených obvinených alebo odsúdených rozísť sa,

d)

aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov.

§ 40 - Použitie zásahovej výbušky

Príslušník zboru je oprávnený použiť zásahovú výbušku

a)

v uzavretom priestore proti obvinenému, odsúdenému alebo osobe na úteku, ktorá sa na výzvu nevzdá alebo ...

b)

na rozptýlenie neoprávnene zhromaždených obvinených alebo odsúdených, ktorí odmietajú plniť pokyny príslušníkov ...

c)

na zabránenie násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov.

§ 41 - Použitie úderu strelnou zbraňou

Príslušník zboru je oprávnený použiť úder strelnou zbraňou v nutnej obrane,10) spravidla pri zápase ...

§ 42 - Použitie hrozby strelnou zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu

Príslušník zboru je oprávnený použiť hrozbu strelnou zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, aby

a)

pri vykonávaní služobného zákroku zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred protiprávnym ...

b)

predviedol obvineného alebo odsúdeného, ktorý kladie aktívny odpor,

c)

zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje ustanovený poriadok,9) ...

d)

zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov, objektov súdu , objektov prokuratúry ...

e)

zabránil úteku obvineného, odsúdeného alebo osoby umiestnenej v detenčnom ústave a pri ich bezprostrednom ...

f)

v prípade bezprostredného ohrozenia obvineným, odsúdeným alebo inou osobou bol pripravený použiť strelnú ...

§ 43 - Použitie strelnej zbrane
(1)

Príslušník zboru je oprávnený použiť strelnú zbraň pri výkone služby:

a)
v nutnej obrane10) a krajnej núdzi,11)
b)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
c)
ak sa obvinený alebo odsúdený, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť ...
d)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba strelnou zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne ...
e)
podľa služobných predpisov upravujúcich strážnu činnosť a eskortnú činnosť, na zamedzenie úteku osoby ...
f)
na zabránenie činnosti lietadla podľa § 13c ods. 2.
(2)

Pred použitím strelnej zbrane je príslušník zboru povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby ...

(3)

Pri použití strelnej zbrane je príslušník zboru povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä šetriť život ...

(4)

Ak to okolnosti služobného zákroku umožňujú, príslušník zboru pred použitím strelnej zbrane je povinný ...

(5)

Po použití strelnej zbrane, pri ktorom došlo k zraneniu osoby, je príslušník zboru povinný ihneď, ako ...

§ 43a - Použitie špeciálneho streliva
(1)

Špeciálnym strelivom sa na účely tohto zákona rozumie strelivo s gumovým projektilom, strelivo s projektilom ...

(2)

Príslušník zboru je pri služobných zákrokoch oprávnený použiť

a)
gumové projektily alebo projektily naplnené inertným materiálom
1.
v nutnej obrane10) alebo v krajnej núdzi,11)
2.
na zaistenie bezpečnosti inej osoby alebo vlastnej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od ...
b)
projektily naplnené značkovacím farbivom na označenie iniciátorov útoku alebo iného protiprávneho konania, ...
c)
projektily naplnené slzotvornou látkou na rozptýlenie neoprávnene zhromaždených obvinených alebo odsúdených, ...
(3)

Pri použití špeciálneho streliva je príslušník zboru povinný dbať na potrebnú opatrnosť a na to, aby ...

§ 43b - Špeciálne donucovacie prostriedky
(1)

Špeciálnymi donucovacími prostriedkami sú:

a)
dočasne zneschopňujúce prostriedky,
b)
špeciálne vrhacie a úderné prostriedky, ak nemajú povahu zbrane.
(2)

Príslušník zboru je oprávnený použiť špeciálne donucovacie prostriedky, aby

a)
zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku ...
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým ...
c)
predviedol obvineného, odsúdeného, osobu umiestnenú v detenčnom ústave, dodávanú osobu alebo inú osobu, ...
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov, objektov súdu, objektov prokuratúry ...
e)
zabránil činnosti podľa § 13c ods. 2.
§ 44 - Povinnosti príslušníka zboru po použití donucovacích prostriedkov
(1)

Ak príslušník zboru zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný ...

(2)

Použitie donucovacích prostriedkov, okrem použitia donucovacích prostriedkov podľa § 31 ods. 2, príslušník ...

§ 45 - Osobitné obmedzenia

Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, ktorej tehotenstvo je zrejmé, osobe vysokého veku, osobe ...

Piaty oddiel
Justičná stráž a jej oprávnenia

§ 47
(1)

Ochranu poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a v objektoch prokuratúry na účel zachovania nerušeného ...

(2)

Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je oprávnený

a)
preverovať oprávnenosť vstupu osoby do objektu súdu a objektu prokuratúry a vyzvať ju, aby dokladom7b) ...
b)
kontrolovať osoby vstupujúce do objektu súdu a objektu prokuratúry technickými prostriedkami, či nemajú ...
c)
chrániť poriadok v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti,
d)
na základe písomného príkazu sudcu v objekte súdu zadržať obvineného a odsúdeného a umiestniť ich v ...
e)
na základe predchádzajúceho rozhodnutia sudcu odňať osobe v pojednávacej miestnosti prostriedok audiovizuálnej ...
f)
povoliť vstup so zbraňou do objektu súdu a objektu prokuratúry len príslušníkom zboru, Policajného zboru, ...
(3)

Príslušníci zboru, ktorí vykonávajú službu podľa odseku 1, sú oprávnení zakročiť proti osobe rušiacej ...

(4)

Predseda súdu a v prípade objektov prokuratúry okresný prokurátor alebo vedúci služobného úradu podľa ...

(5)

Minister môže poveriť zbor zabezpečovaním ochrany objektu ministerstva a poriadku v ňom podľa odsekov ...

(6)

Minister môže po dohode s predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky poveriť zbor zabezpečovaním ochrany ...

(7)

Príslušník zboru vykonáva službu podľa odseku 1 v služobnej rovnošate a odznakom zboru s identifikačným ...

§ 48
(1)

Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, ...

(2)

Ak je páchaný trestný čin alebo priestupok v objektoch súdu alebo objektoch prokuratúry a v ich blízkosti, ...

(3)

Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je pri plnení úloh podľa odsekov 1 a 2 oprávnený ...

(4)

Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je oprávnený vykonať prehliadku vstupujúcej ...

(5)

Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je oprávnený po márnej výzve odňať vec, ak je ...

(6)

Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je oprávnený na účel vykonania neodkladných ...

PIATA HLAVA
OCHRANA, ESKORTA A VSTUP DO CHRÁNENÝCH OBJEKTOV

Prvý oddiel
Ochrana a eskorta

§ 49
(1)

Ochranou sa na účely tohto zákona rozumie súhrn opatrení, ktorých cieľom je zaistiť bezpečnosť objektov ...

(2)

Strážením sa na účely tohto zákona rozumie súhrn služobných činností realizovaných príslušníkmi zboru ...

(3)

Obranou sa na účely tohto zákona rozumie aktívny spôsob odrazenia útoku na chránený objekt príslušníkmi ...

(4)

Eskortou sa na účely tohto zákona rozumie sprevádzanie a stráženie obvineného alebo odsúdeného spravidla ...

(5)

Osobu bezprostredne prepustenú z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody možno eskortovať ...

(6)

Dozorom nad obvineným alebo odsúdeným sa na účely tohto zákon rozumie súhrn služobných činností príslušníka ...

(7)

Dohľadom nad obvineným alebo odsúdeným sa na účely tohto zákona rozumie súhrn služobných činností príslušníka ...

(8)

Objektom zboru sa na účely tohto zákona rozumie nehnuteľný majetok štátu v správe generálneho riaditeľstva ...

(9)

Chráneným objektom sa na účely tohto zákona rozumie objekt generálneho riaditeľstva, objekt ústavu alebo ...

§ 50
(1)

Eskortu obvineného je oprávnený nariadiť alebo vyžiadať

a)
príslušný sudca, prokurátor, vyšetrovateľ alebo policajt v trestnom konaní vedenom proti obvinenému, ...
b)
riaditeľ ústavu po súhlase niektorého z orgánov uvedených v písmene a), ak ide o pracovisko mimo ústavu ...
c)
príslušný sudca po súhlase niektorého z orgánov uvedených v písmene a), ak je v konaní pred súdom potrebná ...
d)
určený príslušník zboru v ústave v prípade eskorty do zdravotného zariadenia mimo ústavu, ak treba zdravotnú ...
(2)

Eskortu odsúdeného je oprávnený nariadiť alebo vyžiadať

a)
príslušný sudca, prokurátor, vyšetrovateľ alebo policajt v trestnom konaní vedenom proti odsúdenému, ...
b)
generálny riaditeľ,
c)
riaditeľ ústavu, ak ide o eskortu na pracovisko mimo ústavu, eskortu na návrh lekára alebo iného zdravotníckeho ...
d)
príslušný sudca, ak je v konaní pred súdom potrebná prítomnosť odsúdeného na súde,
e)
určený príslušník zboru v ústave v prípade eskorty do zdravotného zariadenia mimo ústavu, ak treba zdravotnú ...
(3)

Pred eskortou na účely dočasného alebo trvalého premiestnenia do iného ústavu musí obvinený alebo odsúdený ...

(4)

Ak sa zo závažných dôvodov nemôže eskorta vykonať, riaditeľ ústavu o tom bezodkladne upovedomí orgán ...

§ 51
(1)

Na účely účasti obvineného alebo odsúdeného na procesných úkonoch podľa osobitného predpisu11d) mimo ...

(2)

Za stráženie a ochranu obvineného alebo odsúdeného mimo ústavu podľa odseku 1 zodpovedá od jeho vydania, ...

§ 52 - Kontrola ochrany chránených objektov a kontrola ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch ...

Kontrolu ochrany chránených objektov a kontrolu ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch ...

Druhý oddiel
Vstup do chránených objektov

§ 55 - Všeobecné ustanovenie
(1)

Do chráneného objektu je vstup povolený

a)
na služobný preukaz príslušníka zboru,
b)
na preukaz zamestnanca zboru,
c)
na služobný preukaz zamestnanca ministerstva povereného výkonom kontroly, príslušníka Policajného zboru, ...
d)
na doklad totožnosti.7b)
(2)

Osoba vstupujúca do chráneného objektu je sprevádzaná podľa odseku 3.

(3)

Sprevádzanie osoby v chránenom objekte zboru zabezpečuje príslušník zboru alebo zamestnanec zboru z ...

(4)

Osobe vstupujúcej do chráneného objektu sa zakazuje vnášať do chráneného objektu

a)
zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, ...
b)
alkoholické nápoje, lieky, omamné látky, psychotropné látky, jedy alebo prekurzory.
(5)

Výnimky zo zákazu podľa odseku 4 môže udeliť generálny riaditeľ alebo riaditeľ ústavu.

(6)

Orgány činné v trestnom konaní, súdy a zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly sú v súvislosti ...

(7)

Z bezpečnostných dôvodov môže generálny riaditeľ alebo riaditeľ ústavu rozhodnúť o dočasnom zákaze vstupu ...

§ 56 - Vstup na služobný preukaz príslušníka zboru a preukaz zamestnanca zboru
(1)

Príslušník zboru a zamestnanec zboru sú oprávnení vstupovať do chráneného objektu, ak predložia služobný ...

(2)

V prípade straty alebo odcudzenia služobného preukazu príslušníka zboru alebo preukazu zamestnanca zboru ...

§ 57 - Vstup na služobný preukaz alebo osobnú identifikačnú kartu
(1)

Vstupovať do chráneného objektu je oprávnený aj príslušník Policajného zboru, príslušník Hasičského ...

(2)

S osobami uvedenými v odseku 1 môžu do chráneného objektu vstúpiť aj iné osoby, ak je ich prítomnosť ...

§ 58 - Vstup na doklad totožnosti
(1)

Vstup do chráneného objektu možno povoliť osobe, ak preukáže oprávnený záujem a predloží doklad totožnosti.7b) ...

(2)

Vstupovať do chráneného objektu na doklad totožnosti s osobitným povolením je oprávnená osoba plniaca ...

(3)

Osobitné povolenie podľa odseku 2 vydáva generálny riaditeľ zboru alebo riaditeľ ústavu. Na osobitnom ...

(4)

Vstupovať do chráneného objektu na doklad totožnosti bez osobitného povolenia sú oprávnení:

a)
prezident Slovenskej republiky, predseda vlády Slovenskej republiky, predseda Národnej rady Slovenskej ...
b)
minister, štátny tajomník ministerstva, vedúci služobného úradu ministerstva a nimi určené osoby,
c)
generálny prokurátor Slovenskej republiky, jeho námestník a prokurátor vykonávajúci dozor nad zachovávaním ...
d)
predseda a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, verejný ochranca práv, komisár pre deti ...
e)
predseda a podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho ...
f)
orgány Národnej rady Slovenskej republiky a orgány Rady Európy poverené kontrolou nad výkonom väzby ...
g)
ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov a generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej ...
h)
sudca, ak rozhodoval alebo rozhoduje v trestnej veci obvineného alebo odsúdeného,
i)
zasahujúci členovia záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,16a)
j)
prísediaci v prítomnosti sudcu, ktorý je oprávnený na vstup do chráneného objektu podľa písmena h),
k)
prokurátor vykonávajúci procesné úkony v trestnej veci obvineného alebo odsúdeného,
l)
obhajca obvineného alebo odsúdeného, ktorý ho zastupuje v trestnej veci.
(5)

Vstupovať do chráneného objektu na doklad totožnosti bez osobitného povolenia v územnom obvode svojej ...

a)
krajský prokurátor a jeho námestník,
b)
predseda a podpredseda krajského súdu,
c)
okresný prokurátor a jeho námestník,
d)
predseda a podpredseda okresného súdu.
(6)

Namiesto dokladu totožnosti môžu osoby uvedené v odseku 4 písm. c) až i) a odseku 5 pri vstupe do chráneného ...

(7)

S osobami uvedenými v odseku 4 písm. a) až h) a k) a odseku 5 môžu do chráneného objektu vstúpiť aj ...

(8)

Pohyb osôb uvedených v odseku 4 písm. a) až c) po chránenom objekte nie je obmedzený, zabezpečí sa však ...

(9)

Na vydanie osobitného povolenia a na rozsah pohybu v objektoch detenčného ústavu sa primerane vzťahujú ...

§ 62 - Vstup orgánov poverených kontrolou a dozorom

Orgánom povereným kontrolou a dozorom nad výkonom detencie, výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody ...

ŠIESTA HLAVA
SÚČINNOSŤ ZBORU SO ŠTÁTNYMI ORGÁNMI, S OBCAMI A INÝMI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI A FYZICKÝMI OSOBAMI

§ 63
(1)

Pri plnení úloh podľa tohto zákona zbor spolupracuje so štátnymi orgánmi, s obcami, právnickými osobami ...

(2)

Zbor spolupracuje s Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou, Vojenským spravodajstvom, colnými ...

(3)

Zbor je oprávnený pri plnení úloh podľa tohto zákona požadovať od štátnych orgánov, obcí, iných právnických ...

(4)

Minister môže v prípade vzniku mimoriadnej situácie po dohode s iným ministrom dočasne poveriť alebo ...

(5)

Ak sily a prostriedky Policajného zboru vrátane vyčlenených vojakov v činnej službe na zabezpečenie ...

(6)

Na príslušníkov zboru pri plnení úloh podľa odseku 5 sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.17b) ...

SIEDMA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY

§ 64
(1)

Štát zodpovedá za škodu, ktorá vznikla osobe, ktorá poskytla pomoc zboru alebo jeho príslušníkovi pri ...

(2)

Ak došlo u poškodeného k ujme na zdraví alebo k smrti, postupuje sa podľa predpisov o odškodňovaní pracovných ...

a)
poškodenému jednorazové mimoriadne odškodnenie,
b)
pozostalým po poškodenom zvýšené jednorazové odškodnenie.
(3)

Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví

a)
podmienky priznania, výšku a rozsah jednorazového mimoriadneho odškodnenia,
b)
podmienky priznania, výšku a rozsah zvýšeného jednorazového odškodnenia patriaceho pozostalým po poškodenom ...
(4)

Poškodenému sa uhradí aj škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci podľa ...

(5)

Štát uhradí aj škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou zboru alebo jeho príslušníkovi. ...

(6)

Štát zodpovedá aj za škodu spôsobenú zborom alebo jeho príslušníkom v súvislosti s plnením úloh ustanovených ...

(7)

Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo.

ÔSMA HLAVA
INFORMAČNÉ SYSTÉMY ZBORU

§ 65 - Zhromažďovanie a ochrana informácií a osobných údajov
(1)

Zbor v rozsahu svojich úloh vytvára a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, uchováva ...

(2)

Zbor je povinný zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov uchovávaných v informačnom systéme pred ...

(3)

Zbor je povinný zabezpečiť, aby sa s osobnými údajmi v jeho informačných systémoch oboznamovali len ...

(4)

Zákonom alebo zmluvou ustanovené orgány, najmä ministerstvo, súdy Slovenskej republiky, Justičná pokladnica, ...

§ 65a - Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie informácií a osobných údajov
(1)

Zbor spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb v súlade s osobitným predpisom.17f) Osobné údaje ...

(2)

Zbor poskytuje a sprístupňuje informácie a osobné údaje o osobách vo výkone väzby a výkone trestu odňatia ...

(3)

Zbor poskytuje informácie a osobné údaje aj iným osobám, ako sú uvedené v odseku 2, ak

a)
to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b)
to ustanovuje zákon,
c)
je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje a táto osoba dala na poskytnutie súhlas.
(4)

Zbor poskytne osobné údaje podľa odseku 3 na základe písomnej žiadosti. Ak tak ustanoví medzinárodná ...

(5)

Písomná žiadosť o poskytnutie osobných údajov musí obsahovať

a)
meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť ...
b)
meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorej osobné údaje sa požadujú oznámiť,
c)
odôvodnenie žiadosti alebo účel, na ktorý sa majú osobné údaje poskytnúť.
(6)

Príjemca údajov podľa odseku 3 je oprávnený ďalej spracúvať osobné údaje aj na iný účel, než na aký ...

(7)

Zbor môže pri poskytovaní osobných údajov príjemcom určiť obmedzenia vzťahujúce sa k ich ďalšiemu spracúvaniu. ...

(8)

Zbor je oprávnený na plnenie jeho úloh vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné záznamy v chránených ...

§ 65b - Kontrola, oprava a vymazanie informácií alebo osobných údajov
(1)

Ak to okolnosti dovoľujú, zbor pri každom poskytnutí osobných údajov posúdi ich správnosť; ak je to ...

(2)

Pri zistení nesprávnych osobných údajov alebo informácií uchovávaných v informačných systémoch, zbor ...

(3)

Ak údaje uchovávané v informačnom systéme zboru už nie sú na plnenie ustanovených úloh potrebné alebo ...

(4)

Ak by vymazanie osobných údajov mohlo ohroziť práva alebo právom chránené záujmy dotknutej osoby, také ...

(5)

Zbor najmenej raz za tri roky preverí, či naďalej trvá potreba uchovávania spracovaných osobných údajov. ...

Ochrana osobných údajov pri ich výmene s členskými štátmi Európskej únie na účely trestného konania
§ 65c
(1)

Zbor je oprávnený pri plnení úloh na účely predchádzania a odhaľovania trestných činov, zisťovania páchateľov ...

(2)

Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré zbor prijal od orgánu členského štátu, poskytnuté s podmienkou, ...

(3)

Zbor poskytuje na účely predchádzania a odhaľovania trestných činov, zisťovania páchateľov trestných ...

a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri ...
(4)

Na žiadosť podľa odseku 3 písm. a) o informácie a osobné údaje zbor odpovie

a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka ...
b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného ...
c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o inú žiadosť než podľa písmen a) a b).
(5)

Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, zbor poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom ...

(6)

Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií ...

(7)

Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu, bol získaný služobnou ...

(8)

Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu, získal zbor od iného ...

(9)

Zbor môže odmietnuť poskytnutie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie ...

a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu,
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby ...
(10)

Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií ...

§ 65d
(1)

Osobné údaje poskytnuté orgánom členského štátu, orgánom Európskej únie alebo orgánom vytvoreným spoločne ...

a)
stíhania iných trestných činov, ako sú tie, kvôli ktorým sa osobné údaje poskytli,
b)
výkonu trestu,
c)
iného súdneho konania, ktoré priamo súvisí so stíhaním trestného činu alebo s výkonom trestu,
d)
predchádzania bezprostredného a závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku alebo
e)
vymedzený v súhlase členského štátu, ktorý osobné údaje poskytuje, alebo vymedzený v súhlase dotknutej ...
(2)

Obmedzením účelu spracovania osobných údajov podľa odseku 1 nie je dotknuté ich spracúvanie na historické, ...

(3)

Na žiadosť príslušného orgánu ho zbor oboznámi so spracúvaním ním poskytnutých osobných údajov.

(4)

Zbor môže osobné údaje, ktoré prijal od príslušného orgánu, poskytnúť osobám, ktoré nie sú orgánom verejnej ...

a)
splnenie úlohy podľa osobitného zákona,
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných ...
c)
predchádzanie bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti alebo
d)
predchádzanie vážnemu porušeniu práv fyzických osôb.
(5)

Osoba, ktorej boli osobné údaje podľa odseku 4 poskytnuté, ich môže použiť iba na určený účel.

DEVIATA HLAVA
SŤAŽNOSTI OBVIVNENÝCH A ODSÚDENÝCH

§ 65da - Sťažnosť
(1)

Obvinený alebo odsúdený má právo podať sťažnosť podľa tohto zákona.

(2)

Sťažnosť podľa tohto zákona je podanie obvineného alebo odsúdeného (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým ...

(3)

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie ktoré,

a)
má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ...
b)
poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti zboru, ktorých odstránenie alebo vybavenie sa vykonáva ...
c)
poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti zboru, ktorých odstránenie alebo vybavenie sa vykonáva ...
d)
smeruje proti rozhodnutiu organizačnej zložky zboru vydanému v konaní podľa osobitných predpisov,18bb) ...
e)
je návrhom na preskúmanie poskytovania zdravotnej starostlivosti,18bc)
f)
je nárokom na náhradu škody podľa osobitného predpisu.18bd)
§ 65db - Príslušnosť na vybavenie sťažnosti
(1)

Na vybavenie sťažnosti je príslušný ústav, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ ...

(2)

Sťažnosť podanú proti činnosti príslušníkov zboru alebo zamestnancov zboru generálneho riaditeľstva ...

(3)

Na vybavenie sťažnosti podanej proti riaditeľovi ústavu, zástupcovi riaditeľa ústavu alebo vedúcemu ...

(4)

Sťažnosť nemôže vybaviť alebo prešetriť osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje.

(5)

Z prešetrenia a vybavenia sťažnosti je vylúčený ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom ...

(6)

Podanie, ktoré nie je sťažnosťou podľa § 65da ods. 3 písm. a), b), e) a f), alebo sťažnosť, na ktorej ...

(7)

Pri podaní, ktorého obsahom sú skutočnosti, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu priestupku alebo trestného ...

Podávanie sťažnosti
§ 65dc
(1)

Sťažovateľ podáva sťažnosť písomne.

(2)

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a dátum narodenia sťažovateľa.

(3)

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky ...

(4)

Ak sťažnosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3, organizačná zložka zboru pomôže sťažovateľovi ...

(5)

Ak sťažovateľ podáva sťažnosť organizačnej zložke zboru osobne, pričom ju nemá vyhotovenú písomne, organizačná ...

(6)

Sťažnosť za sťažovateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony alebo je mladistvý môže podať jeho zákonný ...

§ 65dd

Podanie sťažnosti nesmie byť podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi ...

§ 65de - Odloženie sťažnosti
(1)

Organizačná zložka zboru alebo ministerstvo sťažnosť odloží, ak

a)
neobsahuje náležitosti podľa § 65dc ods. 2 a 3,
b)
od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako šesť mesiacov,
c)
zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala,
d)
ide o sťažnosť toho istého sťažovateľa v tej istej veci a ak v sťažnosti neuvádza nové skutočnosti,
e)
zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná orgán činný v trestnom konaní alebo súd,
f)
sťažovateľ sťažnosť pred jej vybavením písomne vezme späť.
(2)

Odloženie sťažnosti a dôvody jej odloženia podľa odseku 1 písm. a) až e) organizačná zložka zboru alebo ...

§ 65df - Sťažnosť v tej istej veci

Sťažnosť iného obvineného alebo odsúdeného v tej istej veci, ktorú organizačná zložka zboru alebo ministerstvo ...

§ 65dg - Lehota na vybavenie sťažnosti
(1)

Organizačná zložka zboru alebo ministerstvo sú povinní sťažnosť vybaviť do 30 pracovných dní.

(2)

Ak ide o sťažnosť doručenú organizačnej zložke zboru, ktorá je náročná na prešetrenie, môže generálny ...

(3)

Ak ide o sťažnosť vybavovanú ministerstvom, ktorá je náročná na prešetrenie, môže minister alebo ním ...

§ 65dh - Počítanie lehôt

Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia organizačnej ...

§ 65di - Prešetrovanie sťažnosti
(1)

Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi ...

(2)

Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej obsahu bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť ...

§ 65dj - Záznam o prešetrení sťažnosti
(1)

Ak organizačná zložka zboru alebo ministerstvo prešetrovaním sťažnosti nezistí porušenie práva alebo ...

(2)

Organizačná zložka zboru príslušná na vybavenie sťažnosti alebo ministerstvo vypracujú záznam o prešetrení ...

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a základné číslo sťažovateľa,
b)
označenie organizačnej zložky zboru príslušnej na vybavenie sťažnosti alebo ministerstva,
c)
predmet sťažnosti,
d)
preukázané zistenia,
e)
záver s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená, neopodstatnená, alebo nevyhodnotená,
f)
dátum vyhotovenia záznamu o prešetrení sťažnosti,
g)
v prípade opodstatnenej sťažnosti povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ...
h)
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej na vybavenie sťažnosti.
(3)

Sťažnosť je vybavená odoslaním záznamu o prešetrení sťažnosti sťažovateľovi alebo osobným prevzatím ...

§ 65dk - Žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti
(1)

Žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti (ďalej len „žiadosť“), v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas ...

(2)

Sťažovateľ podáva žiadosť organizačnej zložke zboru, ktorá sťažnosť prešetrovala, alebo ministerstvu. ...

(3)

Ak organizačná zložka zboru, ktorá sťažnosť prešetrovala, nevyhovie žiadosti v plnom rozsahu, príslušný ...

(4)

Organizačná zložka zboru, ktorá sťažnosť prešetrovala, postúpi spisový materiál k sťažnosti najneskôr ...

(5)

Ak žiadosť smeruje proti vybaveniu sťažnosti vybavenej ústavom, najbližšie nadriadeným orgánom je generálne ...

(6)

Ak žiadosť smeruje proti vybaveniu sťažnosti vybavenej generálnym riaditeľstvom, najbližšie nadriadeným ...

(7)

Generálne riaditeľstvo je povinné vybaviť žiadosť do 30 pracovných dní od doručenia spisového materiálu ...

(8)

Na spôsob vybavenia žiadosti sa primerane použijú ustanovenia záznamu o prešetrení sťažnosti.

(9)

Proti vybaveniu žiadosti nemožno podať novú žiadosť.

§ 65dl - Kontrola vybavenia sťažností

Generálne riaditeľstvo vykonáva kontrolu vybavenia sťažností v podmienkach zboru. Ministerstvo vykonáva ...

§ 65dm - Spoločné ustanovenia
(1)

Trovy, ktoré vznikli

a)
sťažovateľovi podaním sťažnosti, späťvzatím sťažnosti a iné náklady súvisiace so sťažnosťou, znáša výlučne ...
b)
organizačnej zložke zboru, znáša táto organizačná zložka,
c)
ministerstvu, znáša ministerstvo.
(2)

Každý je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vybavovaním ...

(3)

Na postup organizačnej zložky zboru alebo ministerstva pri vybavení sťažností podľa tohto zákona sa ...

(4)

Ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú aj na vybavenie petícií obvinených a odsúdených podľa ...

(5)

Podrobnosti o evidovaní a vybavení sťažností ustanoví minister interným predpisom zboru.

(6)

Postup organizačnej zložky zboru alebo ministerstva pri vybavovaní sťažností podľa tohto zákona nie ...

DESIATA HLAVA
PRIESTUPKY

§ 65e - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto:

a)
neoprávnene vnikne do chráneného objektu,
b)
poruší zákaz vnášať do chráneného objektu zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú ...
c)
poruší zákaz vnášať do chráneného objektu alkoholické nápoje, lieky, omamné látky, psychotropné látky, ...
d)
poruší zákaz používať označenie zboru a služobnú rovnošatu zboru podľa § 11a,
e)
odovzdá odsúdenému alebo obvinenému na pracovisku odsúdených alebo obvinených alebo zašle v korešpondencii, ...
f)
umožní vykonanie práva odsúdených alebo obvinených v rozpore s osobitnými predpismi,1)
g)
poruší zákaz činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota podľa § 13c.
(2)

Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu od 33 eur do 331eur.

(3)

Priestupky podľa odseku 1 objasňuje zbor.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.18d)

JEDENÁSTA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 67

Príslušníci zboru sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení ...

§ 67a

Zbor môže používať osobitné farebné vyhotovenie a označenie služobných motorových vozidiel. Osobitné ...

§ 67b
(1)

Správu majetku štátu vykonáva generálne riaditeľstvo a ústavy podľa osobitného predpisu,11c) ak odseky ...

(2)

Prevod správy hnuteľného majetku štátu medzi generálnym riaditeľstvom a ústavmi alebo ústavmi navzájom ...

(3)

Nebytový priestor slúžiaci na účely prevádzkovania predajní určených na nákup potravín, vecí osobnej ...

(4)

Na účely zabezpečenia zamestnávania obvinených a odsúdených podľa osobitného predpisu19a) môže ústav ...

(5)

Prevod správy pohľadávok štátu voči obvineným, odsúdeným, bývalým obvineným alebo bývalým odsúdeným ...

§ 68
(1)

Ak sa v osobitných predpisoch používa termín „Zbor nápravnej výchovy Slovenskej republiky" alebo „Zbor ...

(2)

Ak sa v osobitných predpisoch používa termín „nápravnovýchovný ústav", „nápravnovýchovný ústav pre mladistvých" ...

(3)

Na plnení úloh zboru sa podieľajú aj zamestnanci generálneho riaditeľstva a ústavov; pracovný pomer ...

(4)

Ak tento zákon neustanovuje inak, kde sa v tomto zákone používa pojem „obvinený“ alebo „odsúdený“, rozumie ...

(5)

Ak tento zákon neustanovuje inak, kde sa v tomto zákone používa pojem „účel výkonu väzby“ alebo „účel ...

§ 68a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 68b

Podanie doručené organizačnej zložke zboru alebo ministerstvu do 31. decembra 2015 sa vybavuje podľa ...

§ 69

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky ...

2.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 507/1992 Zb. o organizácii a výkone ochrany ...

3.

výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 5334/1994-60 o zriadení a podmienkach nasadenia ...

§ 70

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských ...

  2.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  § 33 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 2a)  § 194 ods. 6 a § 408 ods. 1 Trestného poriadku.
 • 3)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.
 • 3a)  § 73 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.
 • 4)  Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5)  § 10 ods. 8 písm. e) Trestného poriadku v znení zákona č. 305/2009 Z. z.
 • 5a)  Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 5b)  Čl. 41 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov ...
 • 6)  Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 7a)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 7aa)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 7b)  Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 8)  § 41 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.§ 31 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení ...
 • 8a)  Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších ...
 • 8b)  § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 8c)  § 7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  Napríklad § 41 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z., § 31 zákona č. 221/2006 Z. ...
 • 9a)  § 63 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 9b)  § 23 až 25 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.
 • 9c)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 56 a § 238 ...
 • 10)  § 25 Trestného zákona.
 • 11)  § 24 Trestného zákona.
 • 11a)  Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. § 96 zákona č. 475/2005 Z. z.§ 59 ...
 • 11b)  § 43 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. v znení zákona č. 220/2011 Z. z.§ 4 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. ...
 • 11c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11ca)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 11cb)  § 32, 46 a 47 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.
 • 11d)  Trestný poriadok.
 • 11e)  § 9 ods. 3 a 4 zákona č. 221/2006 Z. z.
 • 12)  § 49 zákona č. 73/1998 Z. z.
 • 13)  § 50 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky ...
 • 14)  § 18 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 15)  § 13 zákona č. 224/2006 Z. z. v znení zákona č. 49/2012 Z. z.
 • 16)  Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou ...
 • 16a)  Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
 • 16b)  Napríklad Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania ...
 • 16c)  Napríklad § 96 a 97 zákona č. 475/2005 Z. z., § 59 a 60 zákona č. 221/2006 Z. z.
 • 17a)  § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17b)  § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 17c)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných ...
 • 17d)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 17e)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 17f)  § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 17g)  § 14 ods. 6 a 7 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17h)  § 99 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 63 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona ...
 • 17i)  § 5 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 18)  § 4 ods. 4 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.
 • 18a)  § 6 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 18ba)  Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok v znení neskorších ...
 • 18bb)  Napríklad § 18 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18bc)  § 17 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 18bd)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých ...
 • 18be)  § 58 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ...
 • 18bf)  § 26 až 30 Občianskeho zákonníka.
 • 18bfa)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 18bg)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 18bh)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 • 18c)  § 40 písm. i) a § 51 ods. 3 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z., § 30 ods. 2 písm. ...
 • 18d)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 18e)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 19)  § 30 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.§ 25 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení ...
 • 19a)  § 42 až 45 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 32 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení ...
 • 20)  Zákonník práce. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore