Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch 13/1993 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 01.01.1993
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, Štátne fondy, Umenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD9DS4EUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch 13/1993 účinný od 01.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 13/1993 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 504/2021


§ 21

(1)
Príspevky používateľov diel podľa § 20 vyberajú príslušné fondy týmto spôsobom:
a)
Literárnemu fondu patria príspevky uvedené v § 20 písm. a) až d) (hudobné diela s textom),
b)
Hudobnému fondu patria príspevky uvedené v § 20 písm. d) (hudobné diela bez textu) a písmene f),
c)
Fondu výtvarných umení patria príspevky uvedené v § 20 písm. h) až i).
(2)
Obrazové a zvukové snímky, ktoré sú predmetom ustanovení tohto dielu, patria pod správu Literárneho fondu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 25e

(1)
Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zraziť príspevok podľa § 5 ods. 1 alebo v prípadoch podľa § 5 ods. 2 zraziť príspevok formou preddavku sa nevzťahujú na odmeny vyplatené v roku 2022; právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá odmenu vypláca, je povinná vyplatiť ju vcelku príjemcovi autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov.
(2)
Na odmeny prijaté od občanov počas celého roku 2022 sa povinnosť podľa § 6 ods. 3 nevzťahuje.
(3)
Príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov môže vo vlastnom mene a na vlastné náklady príspevok vo výške 2 % z jeho odmien prijatých od občanov v roku 2022 alebo z jeho hrubých príjmov vyplatených podľa odseku 1 odviesť fondom dobrovoľne; ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 sa nepoužijú. Takto dobrovoľne odvedený príspevok ostáva daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu,6) ak je odvedený fondom do 31. marca 2023.
(4)
Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2022 viac ako 1 660 eur, je povinný uhradiť fondom príspevok vo výške 1 % z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2022 do 31. marca 2023 aj vtedy, ak dobrovoľne odviedol príspevok podľa odseku 3; ustanovenie § 5 ods. 2 a povinnosť podľa § 6 ods. 2 sa nepoužijú.
(5)
Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2022 viac ako 3 319 eur, je povinný uhradiť fondom príspevok vo výške 3 % z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2022 do 31. marca 2023 aj vtedy, ak dobrovoľne odviedol príspevok podľa odseku 3; ustanovenie § 5 ods. 2 a povinnosť podľa § 6 ods. 2 sa nepoužijú.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 25f

(1)
Poskytovanie štipendií, tvorivých odmien, prestížnych cien, cestovných príspevkov, pôžičiek na podporu tvorivej činnosti a iných foriem podpôr, ktoré fond poskytne v roku 2022, nesmie fond viazať na podmienku platenia príspevkov podľa tohto zákona ani na inú podmienku s podobným účinkom.
(2)
Ak fond poskytuje podporu, ktorej podmienky sú v rozpore s odsekom 1, na tieto podmienky sa neprihliada.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore