Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 225/2023 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 20.06.2023
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 225/2023 účinný od 01.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 225/2023 s účinnosťou od 01.07.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 16/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 37/2023 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 4 prvej vete sa slová „ceny za elektrinu, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ elektriny uhradil za dodávku elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny v roku 2023 a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna cena za dodávku elektriny schválená alebo určená úradom pre dodávateľa elektriny na rok 2023“ nahrádzajú slovami „zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však maximálnou kompenzovanou výškou ceny za elektrinu v 2023 určenou podľa odseku 5 (ďalej len „maximálna kompenzovaná výška ceny za elektrinu v 2023“)“.
2.
V § 1 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zmluvnou cenou za elektrinu v 2023 sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie cena, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ elektriny uhradil v roku 2023 príslušnému dodávateľovi elektriny, ak by týmto nariadením vlády neboli ustanovené maximálne ceny za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny.“.
3.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Maximálna kompenzovaná výška ceny za elektrinu v 2023 nemôže byť vyššia ako maximálne ceny za elektrinu v 2023 podľa rozhodnutia úradu a na účely výpočtu výšky kompenzácie pre dodávateľa elektriny vybraným zraniteľným odberateľom elektriny sa určuje pre každý mesiac samostatne, a to
a)
pre zmluvy o združenej dodávke elektriny na rok 2023 s vybraným zraniteľným odberateľom elektriny, ktorému dodávateľ elektriny dodával elektrinu v roku 2022 pred 1. augustom 2022, ktoré dodávateľ elektriny uzavrel najneskôr 1. augusta 2022, vo výške zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však 471,20 eura na MWh,

b)
pre zmluvy o združenej dodávke elektriny na rok 2023 s vybraným zraniteľným odberateľom elektriny, ktorému dodávateľ elektriny nedodával elektrinu v roku 2022, a ktoré dodávateľ elektriny uzavrel po 31. decembri 2022, vo výške zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však osobitne pre každý kalendárny mesiac roka 2023 podľa vzorca
MCE = (SPOT * K) + O + PZ,

kde

MCE je maximálna kompenzovaná výška ceny za elektrinu v 2023 v eurách na MWh,

SPOT je aritmetický priemer denných cien produktu Base Load organizátora krátkodobého trhu s elektrinou za obdobie príslušného kalendárneho mesiaca v eurách na MWh, pričom denná cena je určená ako aritmetický priemer hodinových cien príslušného dňa v eurách na MWh,

K je koeficient zohľadňujúci diagram dodávky elektriny v rozsahu 1,1,

O sú náklady na odchýlku vo výške 5,21 eura na MWh,

PZ je primeraný zisk vo výške 8 eur na MWh,c)
pre zmluvy o združenej dodávke elektriny na rok 2023 s vybraným zraniteľným odberateľom elektriny iné ako zmluvy podľa písmen a) a b) vo výške zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však 456,83 eura na MWh,

d)
vo výške preukázanej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu1a) alebo posudkom štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa osobitného predpisu,1b) ak dodávateľ elektriny znaleckým posudkom alebo posudkom audítora alebo audítorskej spoločnosti preukáže, že oprávnené náklady spojené so zabezpečením dodávky elektriny pre vybraného zraniteľného odberateľa elektriny podľa osobitného predpisu1c) vrátane nákladov na odchýlku vo výške 5,21 eura na MWh a primeraného zisku vo výške 8 eur na MWh sú vyššie ako maximálna kompenzovaná výška ceny elektriny v 2023 podľa písmen a), b) alebo písmena c), nie však vyššej ako zmluvná cena za elektrinu v 2023 a maximálne ceny za elektrinu v 2023 podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za dodávku elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny pre príslušného dodávateľa elektriny na rok 2023.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1c znejú:

„1a) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1b) § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

1c) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 107/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny.“.

4.
V § 2 ods. 4 prvej vete sa slová „sadzby za odobratý plyn, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ plynu uhradil za dodávku plynu podľa zmluvy o dodávke plynu v roku 2023 a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna sadzba za odobratý plyn schválená alebo určená úradom pre dodávateľa plynu na rok 2023,“ nahrádzajú slovami „zmluvnej ceny za plyn v 2023“.
5.
V § 2 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zmluvnou cenou za plyn v 2023 sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie cena, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ plynu uhradil v roku 2023 príslušnému dodávateľovi plynu, ak by maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu neboli ustanovené týmto nariadením vlády.“.
6.
V § 3 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V spôsobe výpočtu kompenzácií pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy sa zohľadní dopad zmeny tarify za straty pri distribúcii elektriny uplatňovanej prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava pripojená, na prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy.“.
7.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2023
Celková výška kompenzácie pre dodávateľa elektriny podľa § 1 za rok 2023 úhradou so štátneho rozpočtu nesmie presiahnuť sumu kompenzácie vypočítanú ako suma kompenzácie za celkové množstvo elektriny dodanej pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny príslušným dodávateľom elektriny podľa § 1 v znení účinnom od 1. júla 2023. Dodávateľ elektriny predloží ministerstvu do 31. augusta 2023 prepočet kompenzácií vyplatených do 1. júla 2023 podľa § 1 v znení účinnom od 1. júla 2023. Prípadné rozdiely medzi výškou kompenzácie vyplatenej pred 1. júlom 2023 a výškou kompenzácie podľa § 1 v znení účinnom od 1. júla 2023 zohľadní ministerstvo v kompenzáciách vyplácaných po 1. júli 2023 tak, aby celková výška kompenzácie pre dodávateľa elektriny podľa § 1 za rok 2023 úhradou zo štátneho rozpočtu bola v súlade s prvou vetou.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2023.

Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore