Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch 13/1993 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 01.01.1993
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, Štátne fondy, Umenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD14 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch 13/1993 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 13/1993 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 300/2020

Legislatívny proces k zákonu 300/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o umeleckých fondoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

Právne postavenie a poslanie umeleckých fondov

§ 1
(1)

Na podporu tvorivej literárnej, vedeckej a umeleckej činnosti sa zriaďujú tieto umelecké fondy:

a)
Literárny fond pre odbor tvorivej činnosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie ...
1.
pôvodnú krásnu literatúru,
2.
vedeckú a odbornú literatúru,
3.
novinárstvo a novinársku fotografiu,
4.
prekladateľstvo,
5.
divadlo, rozhlas, film, televíziu a zábavné umenie;
b)
Hudobný fond pre odbor tvorivej činnosti v oblasti hudby s osobitným zreteľom na
1.
tvorivú oblasť vážnej hudby,
2.
populárnu hudbu,
3.
reprodukčných umelcov,
4.
hudobnú vedu a kritiku;
c)
Fond výtvarných umení pre odbor tvorivej činnosti v oblasti výtvarných umení s osobitným zreteľom na
1.
pôvodnú výtvarnú tvorbu,
2.
architektúru,
3.
umeleckú fotografiu,
4.
reštaurátorstvo,
5.
úžitkové umenie,
6.
výtvarnú teóriu a kritiku.
(2)

Na účely podľa odseku 1 si umelecké fondy (ďalej len „fond“) môžu zriaďovať svojimi štatútmi sekcie.

(3)

Fondy sú právnické osoby, ktoré sa podľa osobitných predpisov zapisujú do obchodného registra.1)

(4)

Sídlom fondov je Bratislava.

§ 2
(1)

Fondy sú národnokultúrne verejnoprávne inštitúcie.

(2)

Hlavným poslaním fondov je v súlade s národnokultúrnymi záujmami Slovenska cieľavedome a objektívne ...

(3)

Fondy plnia svoje poslanie najmä

a)
utváraním materiálnych podmienok na vznik nových diel a umeleckých výkonov,
b)
poskytovaním štipendií, osobitne dlhodobých, tvorivých odmien, prestížnych cien, cestovných príspevkov, ...
c)
zriaďovaním organizácií kolektívnej správy podľa osobitného predpisu,2a)
d)
zriaďovaním a spravovaním nadácií v súlade s osobitnými predpismi,2)
e)
zriaďovaním a využívaním ziskov právnických osôb a účelových zariadení (napríklad domovov).
(4)

Podrobnosti o poslaní a úlohách jednotlivých fondov a spôsoby ich uskutočňovania určia ich štatúty, ...

§ 3
Zdroje príjmov
(1)

Finančným základom hospodárenia fondov sú príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) ...

(2)

Popri príspevkoch podľa odseku 1 tvoria zdroje príjmov fondov výnosy z podnikania s vlastným majetkom, ...

§ 4
Správa fondov a ich sekcií
(1)

Fondy spravujú ich rady a výbory sekcií. Členovia výborov sekcií sú volení jednotlivými zaregistrovanými ...

(2)

Najvyšším orgánom jednotlivých fondov sú rady utvorené z predstaviteľov výborov sekcií.

(3)

Rady fondov a výbory ich sekcií si volia zo svojich členov predsedov a podpredsedov.

(4)

Za výdavky, ktoré vznikli na základe výkonu funkcie v rade fondu a vo výbore sekcie, patrí príslušná ...

(5)

Činnosť fondu riadi jeho riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva rada fondu.

(6)

Zastupovanie fondov v právnych vzťahoch, spôsoby podpisovania, hlasovania, zodpovednosť, vnútorné vzťahy, ...

DRUHÁ ČASŤ

Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov fondom

§ 5
(1)

Príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov odvádzajú fondom s výnimkami ...

(2)

Dedičia autorských práv, ak dosiahnu ročný príjem z autorských odmien viac ako 1 660 eur, odvádzajú ...

(3)

Príspevok podľa odseku 1 sa neodvádza z príjmov zo závislej činnosti.3)

§ 6
(1)

Právnická osoba a fyzická osoba,4) ktorá vypláca odmenu, zrazí príspevok podľa § 5 ods. 1 a v prípadoch ...

(2)

Príjemcovia autorských odmien, na ktorých odmeny sa vzťahuje ustanovenie § 5 o zvýšení príspevku, sú ...

(3)

Príspevky z odmien prijatých od občanov uhradí príjemca odmeny priamo fondu do 31. januára nasledujúceho ...

§ 7
(1)

Literárnemu fondu plynú príspevky z odmien za vytvorenie a použitie

a)
slovesných umeleckých diel s výnimkou s nimi spojených výtvarných diel (odsek 3) a hudobných diel bez ...
b)
slovesných odborných diel, slovesných vedeckých diel a počítačových programov,
c)
diel použitých žurnalisticky (príspevky do periodickej tlače, do rozhlasu a do televízie) vrátane novinárskej ...
d)
umeleckých výkonov podaných pri uvedení slovesných umeleckých diel, umeleckých výkonov podaných pri ...
(2)

Hudobnému fondu plynú príspevky z odmien za vytvorenie a použitie

a)
hudobných diel bez textu a hudobnej zložky divadelných diel, filmových diel a umeleckých diel použitých ...
b)
umeleckých výkonov podaných pri uvedení hudobných diel bez textu a hudobnej zložky divadelných diel, ...
(3)

Fondu výtvarných umení patria príspevky z odmien za vytvorenie a použitie diel výtvarných umení vrátane ...

§ 8

Fondom uvedeným v § 1 patria príspevky z odmien autorov a výkonných (reprodukčných) umelcov, ktorí majú ...

§ 9

Skutočnosti rozhodujúce pre vymeranie príspevkov a pre ich oddelené vyúčtovanie podľa fondov, najmä ...

TRETIA ČASŤ

Príspevky za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a príspevky používateľov diel

PRVÝ DIEL

Príspevky za použitie voľných diel

§ 10
(1)

Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov, ktorá ...

(2)

Príspevky za použitie voľných diel vyberajú fondy. Tieto príspevky môžu vyberať aj právnické osoby oprávnené ...

§ 11
(1)

Za vydanie voľného literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela vo forme neperiodickej publikácie odvádza ...

(2)

Vydavateľ alebo nakladateľ periodickej tlače odvádza za uverejnenie voľného diela uvedeného v odseku ...

§ 12
(1)

Za verejné uvedenie voľného divadelného diela vrátane jeho hudobnej a výtvarnej zložky, za vysielanie ...

(2)

Za verejné prednesenie voľného literárneho diela odvádza používateľ diela príspevok vo výške 20 % obvyklej ...

(3)

Príspevok za verejné uvedenie voľného diela podľa ustanovení odsekov 1 a 2 sa neodvádza, ak sa na produkciu ...

§ 13

Za verejné vystavenie voľného diela výtvarných umení vrátane fotografického diela odvádza používateľ ...

§ 14

Za verejné nedivadelné uvádzanie voľných hudobných diel odvádza právnická osoba alebo fyzická osoba, ...

§ 15

Za rozhlasové vysielanie voľných literárnych a hudobných diel odvádza používateľ príspevok vo výške ...

§ 16

Za televízne vysielanie voľných literárnych diel, hudobných diel a diel výtvarných umení odvádza používateľ ...

§ 17
Za predaj vyrobených voľných zvukových a zvukovoobrazových snímok nedivadelných diel odvádza ich výrobca ...
a)

literárne (vrátane hudobných diel s textom) 5 %,

b)

hudobné diela bez textu 15 %.

§ 18
(1)

Za použitie voľných diel pri verejnom premietaní filmov alebo pri inom komerčnom použití filmov odvádza ...

a)
15 % úhrnu autorských odmien za premietanie a iné komerčné použitie filmov pre autorov ich literárnej ...
b)
10 % úhrnu autorských odmien za premietanie a iné komerčné použitie filmov pre autorov ich hudobnej ...
c)
2 % úhrnu autorských odmien pre autorov diel výtvarných umení vrátane fotografických za použitie ich ...
(2)

Príspevok podľa odseku 1 sa vypočítava z úhrnu autorských odmien vyúčtovaných v rámci zdaňovacieho obdobia. ...

§ 19
(1)

Príspevky podľa § 11 až 13 sú splatné najneskôr do štyroch týždňov od použitia diela. Príspevky podľa ...

(2)

Príspevky podľa § 11 a 12 patria Literárnemu fondu, podľa § 13 patria Fondu výtvarných umení a podľa ...

DRUHÝ DIEL

Príspevky používateľov diel

§ 20
Používatelia diel sú povinní odvádzať za použitie diel príspevok vo výške 1 %, a to pri
a)

vydaní, distribúcii aj predaji diela vo forme neperiodickej publikácie z predajnej ceny celého nákladu, ...

b)

vytlačení diela v periodickej tlači z autorskej odmeny,

c)

verejnom uvádzaní divadelných hier z úhrnného príjmu zo vstupného,

d)

uvádzaní zvukových a obrazových snímok do predaja z úhrnných príjmov za predané snímky,

e)

rozhlasovom a televíznom vysielaní z celkového výnosu rozhlasových a televíznych poplatkov tak, že Literárny ...

f)

verejnom nedivadelnom uvádzaní hudobných diel z autorskej odmeny za každú produkciu,

g)

rozširovaní rozmnoženín diel výtvarných umení vrátane fotografických diel z príjmov za predané rozmnoženiny, ...

h)

verejnom vystavovaní diel výtvarných umení z úhrnného príjmu zo vstupného,

i)

použití architektonických diel na priestorové uvedenie alebo pri opakovanom použití týchto diel z ceny ...

§ 21
(1)

Príspevky používateľov diel podľa § 20 vyberajú príslušné fondy týmto spôsobom:

a)
Literárnemu fondu patria príspevky uvedené v § 20 písm. a) až d) (hudobné diela s textom),
b)
Hudobnému fondu patria príspevky uvedené v § 20 písm. d) (hudobné diela bez textu) a písmena f),
c)
Fondu výtvarných umení patria príspevky uvedené v § 20 písm. h) až i).
(2)

Obrazové a zvukové snímky, ktoré sú predmetom ustanovení tohto dielu, patria pod správu Literárneho ...

§ 22

Príspevky používateľov umeleckých diel sú splatné mesačne do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. Fondy ...

TRETÍ DIEL

Hospodárenie s príspevkami

§ 23

Príspevky za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel spolu s príspevkami používateľov ...

§ 24
(1)

Skutočnosti rozhodujúce pre vymeranie príspevkov, najmä základ pre ich výpočet, musia byť fondom oznámené ...

(2)

Ak nebude príspevok odvedený fondom včas, fondy majú právo požadovať náhrady nákladov spojených s ich ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 25

Ustanovenia tohto zákona sa v primeranej miere vzťahujú aj na odmeny a náhrady výrobcov a dovozcov nenahratých ...

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...

§ 25a
(1)

Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zraziť príspevok podľa § 5 ods. 1 alebo v prípadoch podľa § 5 ods. 2 zraziť ...

(2)

Na odmeny prijaté od občanov počas celého roku 2020 sa povinnosť podľa § 6 ods. 3 uhradiť príspevky ...

(3)

Príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov môže vo vlastnom mene a na ...

(4)

Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2020 viac ako ...

(5)

Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2020 viac ako ...

§ 25b
(1)

Poskytovanie štipendií, tvorivých odmien, prestížnych cien, cestovných príspevkov, pôžičiek na podporu ...

(2)

Pokiaľ fond poskytuje podporu, ktorej podmienky sú v rozpore s odsekom 1, na tieto podmienky sa neprihliada. ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2021

§ 25c
(1)

Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zraziť príspevok podľa § 5 ods. 1 alebo v prípadoch podľa § 5 ods. 2 zraziť ...

(2)

Na odmeny prijaté od občanov počas celého roku 2021 sa povinnosť podľa § 6 ods. 3 nevzťahuje.

(3)

Príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov môže vo vlastnom mene a na ...

(4)

Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2021 viac ako ...

(5)

Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2021 viac ako ...

§ 25d
(1)

Poskytovanie štipendií, tvorivých odmien, prestížnych cien, cestovných príspevkov, pôžičiek na podporu ...

(2)

Pokiaľ fond poskytuje podporu, ktorej podmienky sú v rozpore s odsekom 1, na tieto podmienky sa neprihliada. ...

§ 26

Zrušujú sa:

1.

nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch ...

§ 27

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

I. Gašparovič v. r.V. Mečiar v. r.

Poznámky

  • 1)  § 20b Občianskeho zákonníka (úplné znenie č. 47/1992 Zb.).
  • 2)  § 29 Obchodného zákonníka.
  • 2a)  Čl. I zákona č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení ...
  • 3)  § 6 ods. 1 písm. a) zák. č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.
  • 4)  Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení zákona č. 219/1991 Zb.
  • 5)  § 35 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).
  • 6)  § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore