Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch 13/1993 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 01.01.1993
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, Štátne fondy, Umenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD9DS4EUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch 13/1993 účinný od 01.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 13/1993 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 504/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o umeleckých fondoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

Právne postavenie a poslanie umeleckých fondov

§ 1
(1)

Na podporu tvorivej literárnej, vedeckej a umeleckej činnosti sa zriaďujú tieto umelecké fondy:

a)
Literárny fond pre odbor tvorivej činnosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie ...
1.
pôvodnú krásnu literatúru,
2.
vedeckú a odbornú literatúru,
3.
novinárstvo a novinársku fotografiu,
4.
prekladateľstvo,
5.
divadlo, rozhlas, film, televíziu a zábavné umenie;
b)
Hudobný fond pre odbor tvorivej činnosti v oblasti hudby s osobitným zreteľom na
1.
tvorivú oblasť vážnej hudby,
2.
populárnu hudbu,
3.
reprodukčných umelcov,
4.
hudobnú vedu a kritiku;
c)
Fond výtvarných umení pre odbor tvorivej činnosti v oblasti výtvarných umení s osobitným zreteľom na
1.
pôvodnú výtvarnú tvorbu,
2.
architektúru,
3.
umeleckú fotografiu,
4.
reštaurátorstvo,
5.
úžitkové umenie,
6.
výtvarnú teóriu a kritiku.
(2)

Na účely podľa odseku 1 si umelecké fondy (ďalej len „fond“) môžu zriaďovať svojimi štatútmi sekcie.

(3)

Fondy sú právnické osoby, ktoré sa podľa osobitných predpisov zapisujú do obchodného registra.1)

(4)

Sídlom fondov je Bratislava.

§ 2
(1)

Fondy sú národnokultúrne verejnoprávne inštitúcie.

(2)

Hlavným poslaním fondov je v súlade s národnokultúrnymi záujmami Slovenska cieľavedome a objektívne ...

(3)

Fondy plnia svoje poslanie najmä

a)
utváraním materiálnych podmienok na vznik nových diel a umeleckých výkonov,
b)
poskytovaním štipendií, osobitne dlhodobých, tvorivých odmien, prestížnych cien, cestovných príspevkov, ...
c)
zriaďovaním organizácií kolektívnej správy podľa osobitného predpisu,2a)
d)
zriaďovaním a spravovaním nadácií v súlade s osobitnými predpismi,2)
e)
zriaďovaním a využívaním ziskov právnických osôb a účelových zariadení (napríklad domovov).
(4)

Podrobnosti o poslaní a úlohách jednotlivých fondov a spôsoby ich uskutočňovania určia ich štatúty, ...

§ 3 - Zdroje príjmov
(1)

Finančným základom hospodárenia fondov sú príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) ...

(2)

Popri príspevkoch podľa odseku 1 tvoria zdroje príjmov fondov výnosy z podnikania s vlastným majetkom, ...

§ 4 - Správa fondov a ich sekcií
(1)

Fondy spravujú ich rady a výbory sekcií. Členovia výborov sekcií sú volení jednotlivými zaregistrovanými ...

(2)

Najvyšším orgánom jednotlivých fondov sú rady utvorené z predstaviteľov výborov sekcií.

(3)

Rady fondov a výbory ich sekcií si volia zo svojich členov predsedov a podpredsedov.

(4)

Za výdavky, ktoré vznikli na základe výkonu funkcie v rade fondu a vo výbore sekcie, patrí príslušná ...

(5)

Činnosť fondu riadi jeho riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva rada fondu.

(6)

Zastupovanie fondov v právnych vzťahoch, spôsoby podpisovania, hlasovania, zodpovednosť, vnútorné vzťahy, ...

DRUHÁ ČASŤ

Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov fondom

§ 5
(1)

Príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov odvádzajú fondom s výnimkami ...

(2)

Dedičia autorských práv, ak dosiahnu ročný príjem z autorských odmien viac ako 1 660 eur, odvádzajú ...

(3)

Príspevok podľa odseku 1 sa neodvádza z príjmov zo závislej činnosti.3)

§ 6
(1)

Právnická osoba a fyzická osoba,4) ktorá vypláca odmenu, zrazí príspevok podľa § 5 ods. 1 a v prípadoch ...

(2)

Príjemcovia autorských odmien, na ktorých odmeny sa vzťahuje ustanovenie § 5 o zvýšení príspevku, sú ...

(3)

Príspevky z odmien prijatých od občanov uhradí príjemca odmeny priamo fondu do 31. januára nasledujúceho ...

§ 7
(1)

Literárnemu fondu plynú príspevky z odmien za vytvorenie a použitie

a)
slovesných umeleckých diel s výnimkou s nimi spojených výtvarných diel (odsek 3) a hudobných diel bez ...
b)
slovesných odborných diel, slovesných vedeckých diel a počítačových programov,
c)
diel použitých žurnalisticky (príspevky do periodickej tlače, do rozhlasu a do televízie) vrátane novinárskej ...
d)
umeleckých výkonov podaných pri uvedení slovesných umeleckých diel, umeleckých výkonov podaných pri ...
(2)

Hudobnému fondu plynú príspevky z odmien za vytvorenie a použitie

a)
hudobných diel bez textu a hudobnej zložky divadelných diel, filmových diel a umeleckých diel použitých ...
b)
umeleckých výkonov podaných pri uvedení hudobných diel bez textu a hudobnej zložky divadelných diel, ...
(3)

Fondu výtvarných umení patria príspevky z odmien za vytvorenie a použitie diel výtvarných umení vrátane ...

§ 8

Fondom uvedeným v § 1 patria príspevky z odmien autorov a výkonných (reprodukčných) umelcov, ktorí majú ...

§ 9

Skutočnosti rozhodujúce pre vymeranie príspevkov a pre ich oddelené vyúčtovanie podľa fondov, najmä ...

TRETIA ČASŤ

Príspevky za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a príspevky používateľov diel

PRVÝ DIEL

Príspevky za použitie voľných diel

§ 10
(1)

Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov, ktorá ...

(2)

Príspevky za použitie voľných diel vyberajú fondy. Tieto príspevky môžu vyberať aj právnické osoby oprávnené ...

§ 11
(1)

Za vydanie voľného literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela vo forme neperiodickej publikácie odvádza ...

(2)

Vydavateľ alebo nakladateľ periodickej tlače odvádza za uverejnenie voľného diela uvedeného v odseku ...

§ 12
(1)

Za verejné uvedenie voľného divadelného diela vrátane jeho hudobnej a výtvarnej zložky, za vysielanie ...

(2)

Za verejné prednesenie voľného literárneho diela odvádza používateľ diela príspevok vo výške 20 % obvyklej ...

(3)

Príspevok za verejné uvedenie voľného diela podľa ustanovení odsekov 1 a 2 sa neodvádza, ak sa na produkciu ...

§ 13

Za verejné vystavenie voľného diela výtvarných umení vrátane fotografického diela odvádza používateľ ...

§ 14

Za verejné nedivadelné uvádzanie voľných hudobných diel odvádza právnická osoba alebo fyzická osoba, ...

§ 15

Za rozhlasové vysielanie voľných literárnych a hudobných diel odvádza používateľ príspevok vo výške ...

§ 16

Za televízne vysielanie voľných literárnych diel, hudobných diel a diel výtvarných umení odvádza používateľ ...

§ 17 - Za predaj vyrobených voľných zvukových a zvukovoobrazových snímok nedivadelných diel odvádza ich výrobca ...
a)

literárne (vrátane hudobných diel s textom) 5 %,

b)

hudobné diela bez textu 15 %.

§ 18
(1)

Za použitie voľných diel pri verejnom premietaní filmov alebo pri inom komerčnom použití filmov odvádza ...

a)
15 % úhrnu autorských odmien za premietanie a iné komerčné použitie filmov pre autorov ich literárnej ...
b)
10 % úhrnu autorských odmien za premietanie a iné komerčné použitie filmov pre autorov ich hudobnej ...
c)
2 % úhrnu autorských odmien pre autorov diel výtvarných umení vrátane fotografických za použitie ich ...
(2)

Príspevok podľa odseku 1 sa vypočítava z úhrnu autorských odmien vyúčtovaných v rámci zdaňovacieho obdobia. ...

§ 19
(1)

Príspevky podľa § 11 až 13 sú splatné najneskôr do štyroch týždňov od použitia diela. Príspevky podľa ...

(2)

Príspevky podľa § 11 a 12 patria Literárnemu fondu, podľa § 13 patria Fondu výtvarných umení a podľa ...

DRUHÝ DIEL

Príspevky používateľov diel

§ 20 - Používatelia diel sú povinní odvádzať za použitie diel príspevok vo výške 1 %, a to pri
a)

vydaní, distribúcii aj predaji diela vo forme neperiodickej publikácie z predajnej ceny celého nákladu, ...

b)

vytlačení diela v periodickej tlači z autorskej odmeny,

c)

verejnom uvádzaní divadelných hier z úhrnného príjmu zo vstupného,

d)

uvádzaní zvukových a obrazových snímok do predaja z úhrnných príjmov za predané snímky,

e)

rozhlasovom a televíznom vysielaní z celkového výnosu rozhlasových a televíznych poplatkov tak, že Literárny ...

f)

verejnom nedivadelnom uvádzaní hudobných diel z autorskej odmeny za každú produkciu,

g)

rozširovaní rozmnoženín diel výtvarných umení vrátane fotografických diel z príjmov za predané rozmnoženiny, ...

h)

verejnom vystavovaní diel výtvarných umení z úhrnného príjmu zo vstupného,

i)

použití architektonických diel na priestorové uvedenie alebo pri opakovanom použití týchto diel z ceny ...

§ 21
(1)

Príspevky používateľov diel podľa § 20 vyberajú príslušné fondy týmto spôsobom:

a)
Literárnemu fondu patria príspevky uvedené v § 20 písm. a) až d) (hudobné diela s textom),
b)
Hudobnému fondu patria príspevky uvedené v § 20 písm. d) (hudobné diela bez textu) a písmene f),
c)
Fondu výtvarných umení patria príspevky uvedené v § 20 písm. h) až i).
(2)

Obrazové a zvukové snímky, ktoré sú predmetom ustanovení tohto dielu, patria pod správu Literárneho ...

§ 22

Príspevky používateľov umeleckých diel sú splatné mesačne do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. Fondy ...

TRETÍ DIEL

Hospodárenie s príspevkami

§ 23

Príspevky za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel spolu s príspevkami používateľov ...

§ 24
(1)

Skutočnosti rozhodujúce pre vymeranie príspevkov, najmä základ pre ich výpočet, musia byť fondom oznámené ...

(2)

Ak nebude príspevok odvedený fondom včas, fondy majú právo požadovať náhrady nákladov spojených s ich ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 25

Ustanovenia tohto zákona sa v primeranej miere vzťahujú aj na odmeny a náhrady výrobcov a dovozcov nenahratých ...

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...

§ 25a
(1)

Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zraziť príspevok podľa § 5 ods. 1 alebo v prípadoch podľa § 5 ods. 2 zraziť ...

(2)

Na odmeny prijaté od občanov počas celého roku 2020 sa povinnosť podľa § 6 ods. 3 uhradiť príspevky ...

(3)

Príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov môže vo vlastnom mene a na ...

(4)

Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2020 viac ako ...

(5)

Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2020 viac ako ...

§ 25b
(1)

Poskytovanie štipendií, tvorivých odmien, prestížnych cien, cestovných príspevkov, pôžičiek na podporu ...

(2)

Pokiaľ fond poskytuje podporu, ktorej podmienky sú v rozpore s odsekom 1, na tieto podmienky sa neprihliada. ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2021

§ 25c
(1)

Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zraziť príspevok podľa § 5 ods. 1 alebo v prípadoch podľa § 5 ods. 2 zraziť ...

(2)

Na odmeny prijaté od občanov počas celého roku 2021 sa povinnosť podľa § 6 ods. 3 nevzťahuje.

(3)

Príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov môže vo vlastnom mene a na ...

(4)

Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2021 viac ako ...

(5)

Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2021 viac ako ...

§ 25d
(1)

Poskytovanie štipendií, tvorivých odmien, prestížnych cien, cestovných príspevkov, pôžičiek na podporu ...

(2)

Pokiaľ fond poskytuje podporu, ktorej podmienky sú v rozpore s odsekom 1, na tieto podmienky sa neprihliada. ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2022

§ 25e
(1)

Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zraziť príspevok podľa § 5 ods. 1 alebo v prípadoch podľa § 5 ods. 2 zraziť ...

(2)

Na odmeny prijaté od občanov počas celého roku 2022 sa povinnosť podľa § 6 ods. 3 nevzťahuje.

(3)

Príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov môže vo vlastnom mene a na ...

(4)

Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2022 viac ako ...

(5)

Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2022 viac ako ...

§ 25f
(1)

Poskytovanie štipendií, tvorivých odmien, prestížnych cien, cestovných príspevkov, pôžičiek na podporu ...

(2)

Ak fond poskytuje podporu, ktorej podmienky sú v rozpore s odsekom 1, na tieto podmienky sa neprihliada. ...

§ 26

Zrušujú sa:

1.

nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch ...

§ 27

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

I. Gašparovič v. r.V. Mečiar v. r.

Poznámky

  • 1)  § 20b Občianskeho zákonníka (úplné znenie č. 47/1992 Zb.).
  • 2)  § 29 Obchodného zákonníka.
  • 2a)  Čl. I zákona č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení ...
  • 3)  § 6 ods. 1 písm. a) zák. č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.
  • 4)  Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení zákona č. 219/1991 Zb.
  • 5)  § 35 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).
  • 6)  § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore