Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 470/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.01.2022


Platnosť od: 27.12.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Účinnosť do: 31.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odmena za prácu, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 470/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 470/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 ...

1.

Čl. 8 vrátane nadpisu znie:

„Čl. 8 Princíp stability Služobný úrad vytvára pre štátnych zamestnancov stabilné prostredie pre vykonávanie ...

2.

V § 1 odsek 3 znie:

„(3)
Na štátnozamestnanecké vzťahy sa vzťahuje Zákonník práce, ak to ustanovuje tento zákon.“.

3.

V § 1 sa odsek 8 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

„m) člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a n) člena rady Úradu pre verejné obstarávanie ...

4.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.

5.

V § 6 ods. 3 sa za slovo „zamestnanec“ vkladá čiarka a slová „podľa § 7 ods. 2 alebo ods. 7“ sa nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Napríklad § 14 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z. z.“.

6.

V § 7 ods. 4 sa slová „§ 34, § 35, § 38 až 45, § 71 až 81, § 82 ods. 1 písm. b) až k) a ods. 2 a 4, ...

7.

V § 7 ods. 6 sa slová „§ 6 ods. 3, § 38 až 45, § 49, § 51, § 53, § 55 až 69, § 71 ods. 1, § 72 až 81, ...

8.

V § 7 ods. 7 a 10 sa slová „§ 38 až 45, § 49, § 51, § 55 až 69, § 71 ods. 1, § 72 až 81, § 82 ods. 1 ...

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa slová „§ 44 zákona“ a slová „§ 52 ods. 2 zákona“ nahrádzajú slovom ...

10.

V § 7 ods. 8 sa slovo „základe“ nahrádza slovami „účely dočasného“ a slová „§ 38 až 45“ sa nahrádzajú ...

11.

V § 7 ods. 9 sa slová „§ 39 až 45, § 122, § 123“ nahrádzajú slovami „§ 39 až 44, § 122, § 123, § 163, ...

12.

V § 7 ods. 11 sa slová „§ 38 až 45, § 49, § 51, § 55 až 69, § 71 ods. 1, § 72 až 81, § 82 ods. 1 a 4, ...

13.

V § 9 sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.

14.

V § 9 písmeno b) znie:

„b) od skončenia jeho prípravy na povolanie podľa osobitného predpisu9) neuplynuli viac ako dva roky.“. ...

16.

V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štátny zamestnanec môže vykonávať štátnu službu na tom ...

17.

V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Predseda rady môže písomne poveriť iného člena rady ako ...

18.

V § 14 ods. 1 písm. g) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo o porušení Etického ...

19.

V § 14 ods. 1 písm. h) sa za slovo „služby“ vkladajú slová „alebo porušenie Etického kódexu štátneho ...

20.

V § 14 ods. 1 písm. i) sa slová „štátneho zamestnanca“ nahrádzajú slovami „danú štátnemu zamestnancovi“. ...

21.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2)
Služobný úrad poskytuje rade pri výkone jej pôsobnosti požadovanú súčinnosť.“.

22.

V § 14 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Odborné a organizačné úlohy spojené s činnosťou rady plní Kancelária Rady pre štátnu službu, ktorá ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

23.

V § 14 odsek 7 znie:

„(7) Technické, personálne a finančné podmienky vykonávania činnosti rady zabezpečuje úrad vlády. Vedúci ...

24.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Etický kódex štátneho zamestnanca (1) Etický kódex štátneho zamestnanca upravuje zásady etického ...

25.

V § 15 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem Národného bezpečnostného úradu,“.

26.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťajú citácie „§ 5 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, ...

27.

V § 15 ods. 7 sa za slová „odsek 8“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis12a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 5 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a ...

28.

V § 16 ods. 3 sa slová „odsek 4 neustanovuje“ nahrádzajú slovami „odseky 4 a 5 neustanovujú“ a na konci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

29.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na základe výsledku kontroly môže úrad vlády v zápisnici o prerokovaní protokolu určiť opatrenia ...

30.

Nadpis nad § 17 znie „G e n e r á l n y t a j o m n í k “.

31.

V § 17 ods. 1 sa vypúšťajú slová „služobného úradu (ďalej len „generálny tajomník“)“.

32.

V § 17 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Generálny tajomník písomne poverí vedúceho zamestnanca v služobnom úrade ako svojho zástupcu, ktorý ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 9 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 401/2015 Z. z. § 39 ods. 1 zákona ...

33.

V § 17 odsek 5 znie:

„(5) Funkciu generálneho tajomníka vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a) k vedúcemu zamestnancovi ...

34.

V § 18 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 38 ods. 4“ a na konci sa pripája táto veta: „Na preukázanie ...

35.

V § 18 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

36.

V § 20 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „zákona je“ vkladá slovo „priamy“.

37.

V § 20 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „organizovať,“.

38.

V § 20 ods. 1 písm. b) sa slovo „riadiť“ nahrádza slovami „organizovať, riadiť“.

39.

V § 20 odseky 2 až 7 znejú:

„(2) Organizovať, riadiť a kontrolovať vykonávanie štátnej služby podriadených štátnych zamestnancov ...

40.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa za citáciu „zákon č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov,“ ...

41.

V § 20 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo iný odborník ústavného ...

42.

V § 21 písm. a) sa za slovo „postup“ vkladajú slová „služobných úradov“.

43.

V § 21 sa vypúšťajú písmená b) a h).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až g).

44.

Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Služobný úrad poskytuje úradu vlády pri výkone jeho pôsobnosti podľa tohto zákona požadovanú súčinnosť. (3) Na ...

45.

§ 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23 Systemizácia štátnozamestnaneckých miest (1) Systemizácia štátnozamestnaneckých miest je usporiadanie ...

47.

§ 24 vrátane nadpisu znie:

„§ 24 Organizačná zmena (1) Za organizačnú zmenu sa na účely tohto zákona považuje a) zrušenie štátnozamestnaneckého ...

48.

V § 26 odsek 2 znie:

„(2) Služobný úrad, ktorým je generálna prokuratúra alebo krajská prokuratúra, neposkytuje údaje do ...

49.

V § 28 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „konania“ vkladá čiarka a slová „s priebehom hromadného výberového ...

50.

V § 28 ods. 2 písm. e) sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „štátneho zamestnanca alebo“.

51.

V § 28 ods. 2 písm. f) sa slovo „tohto“ nahrádza slovami „štátneho zamestnanca alebo“.

52.

V § 28 ods. 3 písm. e) a f) sa za slovo „absolventa“ vkladajú slová „úspešného v prvej časti hromadného ...

53.

V § 29 ods. 2 úvodnej vete sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

54.

V § 29 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vhodným štátnozamestnaneckým miestom podľa odsekov 1 a 2 je aj štátnozamestnanecké miesto, na ktorého ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

55.

V § 32 ods. 2 prvá veta znie: „Služobný úrad doručuje štátnemu zamestnancovi písomnosti v sídle služobného ...

56.

V § 33 sa slovo „Ustanovenie“ nahrádza slovom „Ustanovenia“ a slovo „nevzťahuje“ sa nahrádza slovom ...

57.

V § 35 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza slovom „a“.

58.

V § 35 sa vypúšťa písmeno c).

59.

V § 36 odsek 1 znie:

„(1) Dočasná štátna služba je štátna služba na určitú dobu. Súčasťou dočasnej štátnej služby je skúšobná ...

60.

V § 36 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Do dočasnej štátnej služby je možné aj bez výberového konania prijať a) občana, ktorý sa uchádza ...

61.

V § 36 sa vypúšťajú odseky 5 až 7.

62.

V § 37 písm. e) sa slová „a ods. 4 písm. a) alebo ods. 5 písm. a)“ nahrádzajú slovami „alebo ods. 4 ...

63.

V § 38 ods. 2 písm. b) sa za slovo „jazyk“ vkladajú slová „na požadovanej úrovni“.

64.

V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa na konci pripája čiarka a táto citácia: „§ 31 zákona č. 578/2004 ...

65.

V § 38 ods. 4 sa slovo „vznikom“ nahrádza slovom „založením“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a ...

66.

V § 38 odsek 5 znie:

„(5) Občan, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky a uchádza sa o prijatie do štátnej služby, ...

67.

V § 38 ods. 6 sa slová „Ak požiada o prijatie do štátnej služby občan, ktorý nie je štátnym občanom ...

68.

V § 38 ods. 6 sa slová „úradne overeným“ nahrádzajú slovom „osvedčeným“, slovo „slovenského“ sa nahrádza ...

69.

V § 38 ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „aj“.

70.

V § 38 ods. 7 písmeno c) znie:

„c) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak nebolo odsúdenie zahladené, a ak ide o ...

71.

V § 38 ods. 9 sa slovo „vznikom“ nahrádza slovom „založením“.

72.

V § 38 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14 a 15, ktoré znejú:

„(14) Splnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 11 písm. a) a c) sa preukazuje kópiou dokladu ...

Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 16 a 17.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:

„26a) § 33 ods. 3 písm. d) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných ...

73.

V § 38 ods. 16 sa za slovo „predpisu“ vkladajú slová „a ďalšie požiadavky ustanovené osobitným predpisom26c)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26c znie:

„26c) § 10 a 26 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

74.

§ 39 znie:

„§ 39 (1) Služobný úrad obsadzuje a) štátnozamestnanecké miesto na základe výberového konania, ak tento ...

75.

V § 40 ods. 1 sa za slovo „obsadenie“ vkladajú slová „voľného alebo dočasne uvoľneného“.

76.

V § 40 odsek 2 znie:

„(2) Služobný úrad môže vyhlásiť výberové konanie aj na obsadené štátnozamestnanecké miesto, ak je zrejmé, ...

77.

V § 40 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Štátny zamestnanec prijatý do dočasnej štátnej služby podľa § 36 ods. 3 písm. a) bez výberového ...

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 13.

78.

V § 40 odsek 5 znie:

„(5) Štátnozamestnanecké miesto v stálej štátnej službe obsadzuje služobný úrad na základe vnútorného ...

79.

V § 40 ods. 7 sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „až g)“ a slová „a h)“ sa nahrádzajú slovami „až i)“ ...

80.

V § 40 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Generálny tajomník nie je povinný zriaďovať výberovú ...

81.

V § 40 ods. 12 sa za slovo „požadované“ vkladajú slová „odborné vedomosti,“.

82.

V § 41 ods. 8 sa vypúšťa slovo „znakového“.

83.

V § 41 ods. 11 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „uchádzačom, ktorý nie je štátnym občanom ...

84.

V § 41 ods. 11 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „test z ...

85.

V § 41 ods. 11 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) písomným testom na overenie úrovne ovládania práce s informačnými technológiami pomocou informačných ...

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).

86.

V § 41 ods. 11 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak požiadavkou ...

87.

V § 41 ods. 14 a 15 sa za slová „štátneho jazyka,“ vkladajú slová „ak sa podľa odseku 11 písm. c) vyžaduje,“. ...

88.

V § 41 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Test z cudzieho jazyka možno nahradiť prípadovou štúdiou ...

89.

V § 41 odsek 17 znie:

„(17) Na zabezpečenie profesionálneho postupu pri overovaní všeobecných vedomostí, odborných vedomostí, ...

90.

V § 41 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:

„(18) Služobný úrad môže požiadať úrad vlády o overenie alebo posúdenie schopností a osobnostných vlastností ...

Doterajšie odseky 18 až 25 sa označujú ako odseky 19 až 26.

91.

V § 41 ods. 19 sa vypúšťajú slová „len z písomnej časti alebo“ a slovo „príslušnej“ sa nahrádza slovom ...

92.

V § 41 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Výsledok overenia uchádzača formou podľa odseku 11 písm. ...

93.

V § 41 odsek 22 znie:

„(22) O výberovom konaní sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia výberovej komisie. ...

94.

V § 41 ods. 24 prvej vete sa slovo „skončenia“ nahrádza slovami „uskutočnenia alebo od jeho neuskutočnenia ...

95.

V § 41 sa za odsek 25 vkladá nový odsek 26, ktorý znie:

„(26) Obsadzované štátnozamestnanecké miesto ponúkne služobný úrad ďalšiemu úspešnému uchádzačovi v ...

Doterajší odsek 26 sa označuje ako odsek 27.

96.

V § 41 odsek 27 znie:

„(27) Služobný úrad vráti uchádzačovi, okrem uchádzača, ktorý bol prijatý na obsadzované štátnozamestnanecké ...

97.

V § 42 odsek 1 znie:

„(1) Služobný úrad zruší vyhlásené výberové konanie, ak do jeho uskutočnenia a) došlo k zrušeniu obsadzovaného ...

98.

V § 42 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Služobný úrad môže zrušiť vyhlásené výberové konanie do troch pracovných dní od jeho vyhlásenia, ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

99.

V § 42 ods. 3 sa slovo „skončení“ nahrádza slovom „uskutočnení“.

100.

V § 42 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

101.

V § 43 ods. 3 písm. b) sa slová „písomnosti, ktorá má charakter elektronického formulára“ nahrádzajú ...

102.

Nadpis nad § 44 sa umiestňuje pod § 44.

103.

V § 44 odsek 2 znie:

„(2) Na prvú časť hromadného výberového konania sa primerane použijú ustanovenia § 40 ods. 7, 8, 10, ...

104.

V § 44 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa podľa ...

105.

V § 44 ods. 4 sa vypúšťa slovo „absolventa“.

106.

V § 44 odsek 5 znie:

„(5) Uchádzač je úspešný v prvej časti hromadného výberového konania, ak vyhovel podmienkam písomnej ...

107.

V § 44 ods. 6 sa slovo „Absolventa“ nahrádza slovom „Uchádzača“ a na konci sa pripája táto veta: „Účasť ...

108.

V § 44 odsek 7 znie:

„(7) Úrad vlády vráti každému uchádzačovi originály dokladov alebo ich osvedčené kópie, ktoré predložil ...

109.

V § 44 ods. 9 sa slovo „Absolventovi“ nahrádza slovom „Uchádzačovi“.

110.

V § 44 ods. 10 sa slovo „absolvent“ nahrádza slovom „uchádzač“.

111.

V § 44 ods. 11 sa slovo „absolventa“ nahrádza slovom „uchádzača“.

112.

V § 44 ods. 12 prvej vete sa slovo „skončenia“ nahrádza slovami „uskutočnenia alebo od jej neuskutočnenia ...

113.

V § 44 odsek 13 znie:

„(13) Služobný úrad vráti uchádzačovi, okrem uchádzača, ktorý bol prijatý na obsadzované štátnozamestnanecké ...

114.

V § 44 sa vypúšťa odsek 14.

Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 14.

115.

V § 44 ods. 14 sa slová „miesto z absolventov“ nahrádzajú slovami „miesto z uchádzačov“.

116.

§ 45 sa vypúšťa.

117.

V § 47 ods. 1 sa za slová „§ 39“ vkladajú slová „ods. 1 písm. b) a § 40“.

118.

V § 47 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ods. 2,“.

119.

§ 49 sa vypúšťa.

120.

V § 50 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Štátnozamestnanecký pomer založený služobnou zmluvou vzniká dňom dohodnutým v služobnej zmluve.“. ...

Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.

121.

V § 50 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak je výkonom funkcie veľvyslanca poverený štátny zamestnanec ...

122.

V § 50 ods. 5 sa slová „odseku 1 alebo odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo odseku 4“.

123.

V § 51 ods. 2 písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: „ďalšiu činnosť, bližšie určenú najnáročnejšiu ...

124.

V § 51 ods. 2 sa vypúšťajú písmená p) a q).

Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno p).

125.

V § 51 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) V služobnej zmluve možno osobitne dohodnúť pravidelné miesto výkonu štátnej služby, ktorým je obec, ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

126.

V § 52 ods. 1 sa slová „odseky 2 a 3 neustanovujú“ nahrádzajú slovami „odsek 2 neustanovuje“.

127.

V § 52 odsek 2 znie:

„(2) Skúšobná doba neplynie, ak vznik štátnozamestnaneckého pomeru nadväzuje na skončenie predchádzajúceho ...

128.

V § 52 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

129.

V § 53 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa opisu štátnozamestnaneckého ...

130.

V § 53 ods. 4 sa za slovo „zmluvy“ vkladajú slová „alebo podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta, ak ...

131.

§ 54 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú na zaradenie štátneho zamestnanca a fyzickej osoby, ...

132.

§ 55 znie:

„§ 55 (1) Zmena štátnozamestnaneckého pomeru je a) zmena funkcie, b) zmena odboru štátnej služby, c) zmena ...

133.

V § 56 ods. 1 sa za slová „trvale preložiť“ vkladajú slová „na vykonávanie štátnej služby“.

134.

V § 56 odsek 2 znie:

„(2) Návrh dohody podľa odseku 1 vyhotoví služobný úrad, do ktorého má byť štátny zamestnanec preložený. ...

135.

V § 56 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

136.

V § 56 ods. 5 sa slovo „Osobný“ nahrádza slovom „Služobný“.

137.

V § 57 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Štátneho zamestnanca je možné po prerokovaní so zástupcami zamestnancov dočasne preložiť bez jeho ...

138.

V § 57 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Štátneho zamestnanca je možné dočasne preložiť podľa odseku 1 alebo odseku 2 aj na voľné štátnozamestnanecké ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.

139.

V § 57 ods. 5 sa slová „a 2“ nahrádzajú slovami „až 3“.

140.

V § 57 ods. 6 sa vypúšťa tretia veta.

141.

V § 58 ods. 1 sa vypúšťajú slová „predchádzajúcim písomným“ a za slovo „služby“ sa vkladá slovo „aj“. ...

142.

§ 59 a 60 vrátane nadpisov znejú:

„§ 59 Zmena druhu štátnej služby (1) Služobný úrad a štátny zamestnanec sa môžu dohodnúť na zmene dočasnej ...

143.

V § 61 ods. 3 písm. a) sa za slovo „výsledky“ vkladajú slová „alebo neuspokojivé výsledky“.

144.

V § 62 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „zamestnanca“ vkladá čiarka a slová „ak štátny zamestnanec nebol ...

145.

V § 63 ods. 1 prvej vete sa za slovo „službe“ vkladajú slová „alebo odborníka, ktorý je dočasne potrebný ...

146.

V § 70 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 51 ods. 2 písm. i) alebo ods. 3“.

147.

V § 75 ods. 1 písm. b) sa slová „zrušiť, zrušilo sa alebo zaniklo“ nahrádzajú slovami „zrušiť alebo ...

148.

V § 75 ods. 1 písm. d) sa za slová „vedúceho zamestnanca“ vkladajú slová „sa má skončiť alebo sa“.

149.

V § 76 ods. 1 písm. b) sa za slová „ak bol“ vkladá slovo „štátnemu“.

150.

V § 76 ods. 1 písm. d) sa za slová „materskej dovolenke“ vkladajú slová „alebo na rodičovskej dovolenke“ ...

151.

V § 76 ods. 2 písm. b) sa za slová „materskej dovolenke“ vkladajú slová „alebo na rodičovskej dovolenke“. ...

152.

V § 78 ods. 3 prvá veta znie: „Služobný úrad nemôže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer s tehotnou ...

153.

§ 82 vrátane nadpisu znie:

„§ 82 Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona (1) Štátnozamestnanecký pomer na základe ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36a a 36b znejú:

„36a) Napríklad § 5 ods. 8 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení ...

154.

V § 83 odsek 9 znie:

„(9) Ak štátnozamestnanecký pomer opätovne vznikne v tom istom služobnom úrade pred uplynutím času určeného ...

155.

V § 83 sa vypúšťajú odseky 10 a 11.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 10.

156.

V § 86 odsek 3 znie:

„(3) Služobný úrad pri preložení štátneho zamestnanca do iného služobného úradu vydá potvrdenie o štátnej ...

Poznámka pod čiarkou k odkazu 37a znie:

„37a) § 141 ods. 2 písm. a) prvý bod a písm. c) Zákonníka práce.“.

157.

V § 89 odsek 5 znie:

„(5) Členom prešetrovacej komisie nemôže byť štátny zamestnanec, o ktorého nezaujatosti možno mať pochybnosti.“. ...

158.

V § 100 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

159.

V § 103 odsek 1 znie:

„(1) Štátnemu zamestnancovi patrí služobné voľno v rozsahu troch mesiacov za každých päť rokov nepretržitého ...

160.

V § 103 ods. 3 sa slová „Štátny zamestnanec požiada o služobné voľno podľa odseku 1 najmenej dva mesiace ...

161.

V § 103 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Služobný úrad môže so štátnym zamestnancom dohodnúť aj ...

162.

V § 103 ods. 5 sa slovo „desiatich“ nahrádza slovom „piatich“.

163.

V § 110 ods. 1 písm. h) sa za slovo „veciach“ vkladá slovo „vykonávania“.

164.

V § 111 ods. 1 písm. e) sa za slovo „riadne“ vkladá čiarka a slová „svedomite, čestne“.

165.

V § 111 ods. 1 písm. g) a i) sa vypúšťa slovo „nadriadeného“.

166.

V § 111 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem samoštúdia,“.

167.

V § 111 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l)
slušne sa správať voči ostatným štátnym zamestnancom a iným zamestnancom,“.

Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená m) až o).

168.

V § 111 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j)
rozhodnutie podľa osobitného predpisu,39a)“.

Doterajšie písmená j) až l) sa označujú ako písmená k) až m).

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

„39a) Čl. 4 ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej ...

169.

V § 113 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i), j) sa označujú ako písmená h), i).

170.

V § 113 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Vedúcemu zamestnancovi, ktorý absolvoval vhodné manažérske vzdelávanie najviac tri roky pred začatím ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

171.

V § 114 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štátny zamestnanec, ktorý štyrikrát po sebe nahradil ...

172.

V § 116 ods. 3 sa slová „na vybavenie sťažnosti proti vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy ...

173.

V § 117 ods. 4 sa vypúšťajú slová „za menej závažné porušenie služobnej disciplíny“.

174.

V § 117 ods. 7 sa slovo „postupuje“ nahrádza slovami „môže postupovať“.

175.

V § 118 ods. 1 za slovami „vedúceho zamestnanca“ sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „do ...

176.

V § 118 ods. 2 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „V služobnom úrade, ktorým je ...

177.

V § 118 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Počas dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca ...

178.

V § 118 ods. 7 sa slová „Služobné úrady sú povinné“ nahrádzajú slovami „Služobný úrad je povinný“ a ...

179.

V § 122 ods. 3 sa vypúšťajú slová „priamy nadriadený“ a za slová „(ďalej len „hodnotiteľ“)“ sa vkladá ...

180.

V § 122 ods. 4 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „uplynutím posledného dňa v kalendárnom roku alebo“ a ...

181.

V § 122 ods. 5 sa slovo „len“ nahrádza slovom „spravidla“.

182.

V § 122 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nie však menej ako jeden ...

183.

V § 123 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak hodnotený štátny zamestnanec v služobnom hodnotení ...

184.

V § 123 ods. 5 sa slová „komisia pre služobné hodnotenie sa oboznamuje“ nahrádzajú slovami „oboznamuje ...

185.

V § 123 odseky 7 až 9 znejú:

„(7) Štátny zamestnanec má právo podať tomu, kto vykonal jeho služobné hodnotenie, odôvodnenú písomnú ...

186.

V § 124 sa vypúšťa písmeno h).

187.

V § 126 ods. 1 písm. i) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

188.

V § 128 ods. 3 sa slovo „došlo“ nahrádza slovom „dôjde“ a slovo „vznikol“ sa nahrádza slovom „vznikne“. ...

189.

V § 128 ods. 4 sa za slová „2004 a“ vkladá slovo „ktorá“ a slová „vykonával aj“ sa nahrádzajú slovami ...

190.

V § 132 odsek 1 znie:

„(1) Štátnemu zamestnancovi je možné priznať osobný príplatok za kvalitné plnenie služobných úloh alebo ...

191.

V § 132 odsek 4 znie:

„(4) Štátnemu zamestnancovi je možné priznať osobný príplatok aj počas plnenia osobitne významných služobných ...

192.

§ 132 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Osobný príplatok podľa odseku 4 sa štátnemu zamestnancovi poskytuje, ak trvá dôvod, na základe ...

193.

V § 142 ods. 1 písm. e) sa za slovo „pomeru“ vkladajú slová „z dôvodov“.

194.

V § 142 ods. 3 sa vypúšťa slovo „nadriadený“.

195.

§ 143 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.

196.

V § 149 sa slová „ministerstvom financií“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom financií Slovenskej republiky“. ...

197.

Za § 150 sa vkladá § 150a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 150a Príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca (1) Štátnemu ...

Poznámka pod čiarkou k odkazu 56a znie:

„56a) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene ...

198.

V § 153 sa za slovo „ochranu“ vkladá slovo „osobných“.

199.

V § 156 ods. 2 sa slová „a) až f) a j)“ nahrádzajú slovami „a) až f), h) a i)“.

200.

V § 162 ods. 5 sa slová „28. februára“ nahrádzajú slovami „15. marca“.

201.

V § 162 ods. 7 sa slová „15. februára“ nahrádzajú slovami „28. februára“.

202.

V § 163 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a 3“ a na konci sa pripája táto veta: „Vedúcemu zamestnancovi môže ...

203.

V § 163 ods. 7 písm. b) sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „najmenej dva roky“.

204.

V § 163 ods. 7 písm. c) sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „tri roky“.

205.

V § 163 odsek 8 znie:

„(8) Mentorom môže byť aj vedúci zamestnanec, ak a) žiadny štátny zamestnanec v organizačnom útvare ...

206.

V § 163 odsek 10 znie:

„(10) Vedúci zamestnanec oboznámi štátneho zamestnanca a osobný úrad so schváleným plánom adaptačného ...

207.

V § 164 ods. 3 sa slová „31. januára“ nahrádzajú slovami „15. februára“.

208.

V § 164 odsek 5 znie:

„(5) Štátny zamestnanec, ktorému služobný úrad v priebehu jedného kalendárneho roka uhradil priame individuálne ...

209.

V § 164 ods. 6 sa slová „služobný úrad pri uzatvorení dohody o kompetenčnom vzdelávaní postupuje primerane ...

210.

V § 164 ods. 7 sa za slovo „čiastočne“ vkladajú slová „priame individuálne“.

211.

V § 164 ods. 8 sa slová „podľa § 75 ods. 1 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „výpoveďou z dôvodov podľa ...

212.

V § 165 ods. 4 tretej vete sa slová „podľa § 75 ods. 1 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „výpoveďou ...

213.

§ 165 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Preložením štátneho zamestnanca do iného služobného úradu po ukončení zvyšovania kvalifikácie ...

214.

V § 167 ods. 3 piatej vete sa slová „§ 18 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 3“.

215.

Nadpis desiatej časti znie: „ČINNOSŤ ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV“.

216.

V § 169 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa slová „s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami „so ...

217.

V § 169 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slovo „odobratie“ nahrádza slovom „odňatie“.

218.

V § 169 ods. 1 písm. b) sa slová „odborovej organizácie“ nahrádzajú slovami „zástupcov zamestnancov“. ...

219.

V § 169 ods. 1 písm. c) sa slová „odborovej organizácii“ nahrádzajú slovami „zástupcom zamestnancov“. ...

220.

V § 169 ods. 2 sa slová „Príslušný odborový orgán má“ nahrádzajú slovami „Zástupcovia zamestnancov majú“ ...

221.

V § 169 odsek 4 znie:

„(4) Zástupcom zamestnancov na účely kontroly podľa odseku 2 a príslušnému odborovému orgánu na účely ...

222.

§ 169 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenie odseku 1 písm. a) prvého bodu sa nepoužije na odňatie osobného príplatku podľa § 132 ...

223.

V § 171 sa za slová „až 102,“ vkladajú slová „§ 103 ods. 1 a 2,“, za slová „až 222,“ sa vkladajú slová ...

224.

V § 173 ods. 1 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

225.

V § 175 ods. 2 sa za slová „ods. 2“ vkladajú slová „alebo § 44 ods. 3 druhá veta“.

226.

V § 190 sa odkaz 51 nahrádza odkazom 56a.

227.

Za § 193c sa vkladá § 193d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 193d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020 (1) Kontrola podľa § 16 ods. 1, ktorú ...

229.

V čl. XI sa vypúšťajú slová „§ 23 ods. 6 a“ a slová „1. augusta 2021“ sa nahrádzajú slovami „1. februára ...

230.

V prílohe č. 2 šiestej platovej triede časti Kvalifikačné predpoklady sa za slová „vysokoškolské vzdelanie“ ...

231.

V prílohe č. 4 štvrtom stupni riadenia sa slová „podriadených štátnych zamestnancov, štátnych zamestnancov ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky ...

§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Úrad predkladá príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku kontroly, ...

Čl. III

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 58 ods. 5 sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.

2.

V § 73a sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Ministerstvo školstva na základe dohody poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny ...

Doterajšie odseky 12 až 17 sa označujú ako odseky 13 až 18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40cc znie:

„40cc) § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, ...

3.

V § 73a ods. 16 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.

Čl. IV

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 3 odseky 5 až 7 znejú:

„(5) Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, poskytne na účel preukázania bezúhonnosti ...

2.

Doterajší text § 13b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo ...

Čl. V

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o ...

1.

V § 4 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a príplatok za vedenie služobného motorového ...

2.

V § 7 ods. 7 sa slová „10. platovej triedy“ nahrádzajú slovami „11. platovej triedy“.

3.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 15 až 17, ktoré znejú:

„(15) Zvýšenie tarifného platu podľa odseku 6 patrí aj vedúcemu zamestnancovi, ktorý je zaradený do ...

4.

V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality plnenia pracovných ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

5.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov29b) návrh na zníženie alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:

„29b) § 11a Zákonníka práce.“.

6.

§ 14b vrátane nadpisu znie:

„§ 14b Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla a príplatok za vedenie služobného ...

7.

Za § 32h sa vkladá § 32i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32i Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2020 Na účely výpočtu objektivizovaného platového ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020, okrem čl. I bodov 15, 46 a 228, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore