Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.07.2023 do 30.09.2023

Platnosť od: 28.04.2023
Účinnosť od: 01.07.2023
Účinnosť do: 30.09.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo, Energetika a priemysel, Štátna správa, Živnostenské podnikanie, Správne poplatky, Odpady, nakladanie s odpadmi, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUDDSEUPP10ČL0

Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.07.2023 do 30.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 146/2023 s účinnosťou od 01.07.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Cieľ ochrany ovzdušia a predmet úpravy
(1)

Cieľom ochrany ovzdušia je dosiahnuť a udržať takú kvalitu ovzdušia, ktorá nemá výrazne negatívny vplyv na zdravie ľudí a nepredstavuje riziko pre životné prostredie a ekosystémy.

(2)

Tento zákon upravuje

a)

monitorovanie a hodnotenie kvality ovzdušia a vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy,

b)

informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia, vplyvoch znečistenia ovzdušia na verejné zdravie a ekosystémy,

c)

prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia a nástroje na riadenie kvality ovzdušia,

d)

národné záväzky znižovania emisií určitých znečisťujúcich látok vnášaných do ovzdušia a požiadavky na vypracovanie národného programu znižovania emisií,

e)

prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia, monitorovanie a preukazovanie jej dodržiavania, nástroje na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a zisťovanie ich množstva,

f)

požiadavky na kvalitu palív a regulovaných výrobkov,

g)

práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia,

h)

pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia,

i)

štátny dozor, správne delikty a priestupky v oblasti ochrany ovzdušia,

j)

činnosti na podporu výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia vyžadujúce odbornú spôsobilosť v ochrane ovzdušia,

k)

informačné systémy o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia a ich emisiách.

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok1) a látok vymedzených osobitným predpisom2) do ovzdušia.

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

ochranou ovzdušia prijímanie a implementácia politík a opatrení na predchádzanie emisiám znečisťujúcich látok do ovzdušia a obmedzovanie emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, na zabezpečenie plnenia národných záväzkov znižovania emisií a na zníženie znečistenia ovzdušia,

b)

ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch,3) do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup,

c)

emisiami každé priame a nepriame vnášanie látok z bodového alebo plošného zdroja do ovzdušia,

d)

antropogénnymi emisiami emisie látok, znečisťujúce ovzdušie, súvisiace s ľudskou činnosťou,

e)

difúznymi emisiami emisie vnášané do ovzdušia inak ako komínom, alebo výduchom,

f)

znečisťujúcou látkou akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, alebo obťažuje zápachom,

g)

sekundárnou znečisťujúcou látkou znečisťujúca látka, ktorá nie je priamo vnášaná do ovzdušia, ale ktorá vzniká reakciou vypúšťaných znečisťujúcich látok v ovzduší alebo reakciou znečisťujúcej látky s inou látkou v ovzduší alebo fotochemickým rozkladom,

h)

prekurzormi ozónu látky, ktoré prispievajú k tvorbe prízemného ozónu, ako sú oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý,

i)

čiernym uhlíkom tuhé častice uhlíka absorbujúce svetlo,

j)

zápachom obťažujúci pachový vnem, ktorý spôsobujú pachové znečisťujúce látky alebo ich zmes,

k)

stacionárnym zdrojom technologický celok, sklad palív, surovín alebo produktov, skládka odpadov,4) lom, plocha alebo stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie, a je vymedzený ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,

l)

mobilným zdrojom zariadenie, ktoré na svoj pohyb alebo pohon vlastných strojných častí využíva spaľovací motor, na ktorý sa vzťahujú technické požiadavky z hľadiska emisií znečisťujúcich látok pre cestné motorové vozidlá alebo necestné pojazdné stroje,5)

m)

prenosným zdrojom stacionárny zdroj, ktorý má účelový charakter a na jednom mieste sa prevádzkuje dočasne, najviac 36 mesiacov, alebo technická jednotka, ktorá je súčasťou mobilného zdroja, vnášajúca emisie znečisťujúcej látky do ovzdušia, ak vnáša do ovzdušia iné emisie než emisie zo spaľovacieho motora podľa písmena l),

n)

zariadením stacionárneho zdroja celok, na ktorý sa uplatňujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,

o)

podstatnou zmenou zmena v charaktere alebo činnosti stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia vrátane jeho rozšírenia, ktorá môže mať významné negatívne účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie; podstatnou zmenou je aj zmena, ako je ustanovená pre konkrétny druh zariadenia vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f),

p)

prevádzkovateľom osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť daný stacionárny zdroj alebo jeho časť; ak táto osoba nie je známa, za prevádzkovateľa sa považuje vlastník zdroja a ak ide o vlastníkov bytov a nebytových priestorov, v mene ktorých koná správca,6) tento sa považuje za prevádzkovateľa zdroja,

q)

uvádzaním na trh poskytnutie výrobku tretej strane, či už za úhradu alebo bez úhrady; uvedením na trh sa rozumie aj dovoz výrobku na územie Slovenskej republiky,

r)

palivom tuhý, kvapalný alebo plynný horľavý materiál,

s)

druhotným palivom palivo vyrobené z odpadu,7) ktorý dosiahol stav konca odpadu,8) a ďalej sa nepovažuje za odpad, ale za výrobok podľa osobitného predpisu,9) ak spĺňa požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. l),

t)

verejnosťou jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb,10)

u)

webovým portálom o životnom prostredí informačný portál rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2)

Ak sa v tomto zákone používa pojem povolenie, rozumie sa tým povolenie podľa § 27 a aj integrované povolenie podľa osobitného predpisu.11)

(3)

Ak sa v tomto zákone používa pojem povoľujúci orgán, rozumie sa ním

a)

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“), ak ide o stacionárny zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podliehajúcej povoľovaniu podľa osobitného predpisu,11)

b)

okresný úrad, ak ide o stacionárny zdroj podľa § 20 ods. 1 písm. a) a b), a nejde o stacionárny zdroj uvedený v písmene a),

c)

obec, ak ide o stacionárny zdroj podľa § 20 ods. 1 písm. c), a nejde o stacionárny zdroj uvedený v písmene a),

d)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podľa § 39 ods. 2.

DRUHÁ ČASŤ

KVALITA OVZDUŠIAA VPLYVY ZNEČISTENIA OVZDUŠIA NA EKOSYSTÉMY

§ 3 - Cieľ v kvalite ovzdušia a prípustná úroveň znečistenia ovzdušia
(1)

Cieľom v kvalite ovzdušia je udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde je dobrá kvalita ovzdušia, a zlepšiť kvalitu ovzdušia v ostatných prípadoch.

(2)

Úroveň znečistenia ovzdušia je vyjadrená ako koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší alebo depozícia znečisťujúcej látky na zemskom povrchu za určitý čas.

(3)

Prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia na zabránenie, prevenciu alebo zníženie škodlivých vplyvov na zdravie ľudí a životné prostredie ako celok určujú normy kvality ovzdušia ustanovené pre vybrané znečisťujúce látky vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. a) vyjadrené ako

a)

limitná hodnota,

b)

kritická úroveň,

c)

cieľová hodnota,

d)

dlhodobý cieľ,

e)

indikátor priemernej expozície,

f)

národný cieľ zníženia expozície,

g)

záväzok zníženia expozície,

h)

celková depozícia,

i)

informačný prah a

j)

výstražný prah.

(4)

Dobrou kvalitou ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota, cieľová hodnota a záväzok zníženia expozície.

(5)

Limitnou hodnotou je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov s cieľom zabrániť škodlivým účinkom na zdravie ľudí alebo životné prostredie ako celok, predchádzať im alebo ich znížiť, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času nesmie byť prekročená; limitné hodnoty a podmienky ich platnosti sú ustanovené pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxid uhoľnatý, olovo, benzén, PM10 a PM2,5.

(6)

Medzou tolerancie je percento limitnej hodnoty, o ktoré môže byť limitná hodnota prekročená v určenom čase a v súlade s vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. a). V období, keď sa uplatňuje medza tolerancie, hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky nesmie prekročiť limitnú hodnotu viac ako o medzu tolerancie.

(7)

Kritickou úrovňou na účely hodnotenia kvality ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov, pri prekročení ktorej sa môžu vyskytnúť priame nepriaznivé vplyvy na vegetáciu, ako sú stromy a iné rastliny, alebo prírodné ekosystémy, ale nie na ľudí; kritická úroveň je ustanovená pre oxid siričitý a oxidy dusíka.

(8)

Cieľovou hodnotou je úroveň znečistenia ovzdušia, ktorej cieľom je zabrániť škodlivým účinkom na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, predchádzať im alebo ich znížiť; cieľová hodnota je ustanovená pre koncentráciu ozónu, arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu a má sa dosiahnuť v danom čase, ak je to možné.

(9)

Dlhodobým cieľom je úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá sa má dosiahnuť v dlhodobom horizonte s cieľom poskytovať účinnú ochranu zdravia ľudí a životného prostredia okrem prípadov nedosiahnuteľných primeranými opatreniami; dlhodobý cieľ je ustanovený pre ozón.

(10)

Indikátorom priemernej expozície pre PM2,5 je priemerná úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá odráža expozíciu obyvateľstva, určená na základe meraní na mestských pozaďových miestach na celom území Slovenskej republiky; mestským pozaďovým miestom je miesto v mestskej oblasti, kde je úroveň znečistenia ovzdušia reprezentatívna pre expozíciu bežného mestského obyvateľstva. Indikátor priemernej expozície pre PM2,5 nesmie presiahnuť ustanovený záväzok zníženia expozície na rok 2015.

(11)

Záväzkom zníženia koncentrácie expozície pre PM2,5 je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe indikátora priemernej expozície s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktorá sa dosiahne v danom čase podľa ustanovených požiadaviek.

(12)

Národným cieľom zníženia expozície pre PM2,5 je percentuálne zníženie priemernej expozície obyvateľstva Slovenskej republiky ustanovené na rok 2020 s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktoré sa má dosiahnuť v danom čase tam, kde je to možné, a neprekročiť ho v ďalšom období.

(13)

Celkovou depozíciou je celkové množstvo znečisťujúcich látok, ktoré sa prenieslo z ovzdušia na povrch pôdy, vegetácie, vody a stavieb v danej oblasti za určitý čas.

(14)

Informačným prahom je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii, najmä citlivých skupín obyvateľstva, riziko poškodenia zdravia ľudí a pri ktorej je nevyhnutné okamžite poskytnúť aktuálnu a náležitú informáciu. Pri prekročení informačného prahu je potrebné vydať upozornenie na vznik smogovej situácie. Informačný prah je ustanovený pre PM10 a ozón.

(15)

Výstražným prahom je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii riziko poškodenia zdravia ľudí. Pri prekročení výstražného prahu je potrebné okamžite vydať výstrahu pred závažnou smogovou situáciou. Výstražné prahy sú ustanovené pre oxid siričitý, oxid dusičitý, ozón a PM10.

(16)

Okresný úrad v sídle kraja môže po prerokovaní s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Slovenským hydrometeorologickým ústavom (ďalej len „poverená organizácia“) určiť aj miestne alebo regionálne prahové hodnoty na informovanie obyvateľstva alebo cieľové hodnoty kvality ovzdušia pre iné znečisťujúce látky ako znečisťujúce látky podľa § 4 ods. 2, ak sa tieto znečisťujúce látky v ovzduší vyskytujú v koncentráciách, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko pre obyvateľstvo, a sú o tom dostupné informácie.

§ 4 - Hodnotenie kvality ovzdušia
(1)

Hodnotením kvality ovzdušia je zisťovanie úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadu.

(2)

Zoznam znečisťujúcich látok na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia je uvedený v prílohe č. 1. Hodnotenie kvality ovzdušia môže ministerstvo rozšíriť v odôvodnených prípadoch aj na iné znečisťujúce látky.

(3)

Územie Slovenskej republiky sa člení na zóny a aglomerácie tak, ako to ustanovuje vykonávací predpis podľa § 62 písm. c), pričom

a)

zónou je časť územia vymedzená na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia,

b)

aglomeráciou je husto osídlená zóna vymedzená na účely hodnotenia kvality ovzdušia, v ktorej žije viac ako 250 000 obyvateľov, alebo územie s menším počtom obyvateľov, ale s vysokou hustotou osídlenia tak, ako to ustanovuje a vymedzuje vykonávací predpis.

(4)

Hodnotenie kvality ovzdušia zabezpečuje ministerstvo prostredníctvom poverenej organizácie

a)

vo všetkých aglomeráciách a zónach pre znečisťujúce látky, pre ktoré sú určené normy kvality ovzdušia, na základe určeného režimu hodnotenia podľa odsekov 6 a 7,

b)

pre vidiecke pozaďové miesta podľa odseku 12; vidiecke pozaďové miesto je miesto v oblasti s nízkou hustotou obyvateľstva vzdialené od mestských oblastí a priemyselných oblastí, mimo diaľnic a hlavných dopravných ciest a mimo miestnych emisií a požiadavky na umiestnenie sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b).

(5)

Hodnotenie kvality ovzdušia podľa odseku 7 sa vykonáva v súlade s cieľmi v kvalite údajov ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b), pričom

a)

stálym meraním sa rozumie meranie úrovne znečistenia ovzdušia, ktoré sa vykonáva na stálych miestach kontinuálne alebo náhodným vzorkovaním a spĺňa ustanovené ciele v kvalite údajov,

b)

indikatívnym meraním sa rozumie meranie, ktoré spĺňa ustanovené ciele v kvalite údajov menej prísne ako pre stále merania,

c)

modelovaním sa rozumie použitie metód výpočtu, ktoré spĺňajú ustanovené ciele v kvalite údajov.

(6)

Režim hodnotenia kvality ovzdušia sa určuje na základe úrovne znečistenia ovzdušia. Aglomerácie a zóny sa zaraďujú do režimu hodnotenia kvality ovzdušia podľa kritérií vyjadrených ako medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia osobitne ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b) na ochranu zdravia, ochranu vegetácie a prírodných ekosystémov, pričom

a)

hornou medzou je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť kombináciu stálych meraní a modelovacích techník alebo aj indikatívnych meraní,

b)

dolnou medzou je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť modelovacie techniky alebo techniky objektívneho odhadu.

(7)

Hodnotenie kvality ovzdušia sa vykonáva

a)

stálym meraním v súlade s § 5 ods. 5 v zónach a aglomeráciách, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia

1.

vyššia ako horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxidy dusíka, PM10, PM2,5, oxid uhoľnatý, benzén, olovo, arzén, kadmium, nikel alebo benzo(a)pyrén,

2.

medzi hornou medzou a dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia pre arzén, kadmium, nikel alebo benzo(a)pyrén,

3.

vyššia ako dlhodobý cieľ pre ozón, počas ktoréhokoľvek z predchádzajúcich piatich rokov; ak nie je k dispozícii dostatok údajov z kontinuálneho merania, na účely zistenia, či došlo k prekročeniu dlhodobých cieľov, možno kombinovať výsledky periodických meraní uskutočnených v čase a v mieste najvyššej pravdepodobnej úrovne znečistenia ovzdušia s výsledkami z emisných inventúr a modelovania,

b)

kombináciou stálych meraní, indikatívnych meraní a modelovacích techník v zónach a aglomeráciách, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia

1.

rovnaká alebo vyššia ako dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia a rovnaká alebo nižšia ako horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxidy dusíka, PM10, PM2,5, oxid uhoľnatý, benzén alebo olovo,

2.

v reprezentatívnom časovom období, medzi hornou medzou a dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia, ak ide o arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén,

c)

modelovacími technikami alebo technikami objektívneho odhadu v zónach a aglomeráciách, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia je nižšia ako dolná medza pre hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia.

(8)

V zónach a aglomeráciách, kde nie sú vykonávané reprezentatívne stále merania úrovne znečistenia ovzdušia pre znečisťujúcu látku, ktorá má ustanovenú limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu, poverená organizácia vykonáva sériu reprezentatívnych hodnotení, meraní alebo odhadov potrebných na predbežné hodnotenie kvality ovzdušia.

(9)

V zónach a aglomeráciách, kde sa hodnotenie kvality ovzdušia vykonáva stálym meraním, možno hodnotenie doplniť modelovacími technikami alebo indikatívnymi meraniami s cieľom poskytnúť primerané informácie o priestorovom rozložení kvality ovzdušia.

(10)

Klasifikácia zón a aglomerácií podľa režimu hodnotenia kvality ovzdušia sa prehodnotí vždy, ak dôjde k významnej zmene v znečisťovaní ovzdušia, ktorá môže ovplyvniť koncentráciu sledovaných znečisťujúcich látok v ovzduší, najmenej však raz za päť rokov.

(11)

Na účely hodnotenia kvality ovzdušia sa využívajú aj výsledky merania kvality ovzdušia, ktoré je povinný vykonávať prevádzkovateľ v okolí stacionárneho zdroja podľa § 34 ods. 4, a možno využívať aj výsledky meraní iných subjektov, najmä ak sú splnené požiadavky a ciele v kvalite údajov uvedené vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. b).

(12)

Hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia reprezentujúce vidiecke pozadie sa vykonáva bez ohľadu na úroveň koncentrácie znečisťujúcich látok v rozsahu podľa § 5 ods. 3.

(13)

Tam, kde sa hodnotia regionálne vzorce vplyvu na ekosystémy, možno na hodnotenie využiť aj bioindikátory.

§ 5 - Monitorovanie kvality ovzdušia
(1)

Poverená organizácia zriaďuje a prevádzkuje národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia, ktorá zahŕňa merania koncentrácií znečisťujúcich látok podľa § 4 ods. 2 v súlade s požiadavkami hodnotenia úrovne znečistenia ovzdušia

a)

zón a aglomerácií podľa § 4 ods. 7,

b)

vidieckeho pozadia podľa § 4 ods. 12,

c)

vrátane meraní podľa odseku 9, na základe rozhodnutia poverenej organizácie.

(2)

Pri meraniach podľa odseku 1 písm. a) okrem koncentrácií znečisťujúcich látok podľa § 4 ods. 2 sa spolu s

a)

ozónom monitorujú aj prekurzory ozónu ako sú oxid dusičitý a prchavé organické látky; monitorovanie prekurzorov ozónu zahŕňa meranie:

1.

odporúčaných prchavých organických zlúčenín podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b), aspoň na jednom mieste v rámci územia Slovenskej republiky,

2.

oxidu dusičitého kontinuálne, najmenej na 50 % vzorkovacích miest,

b)

benzo(a)pyrénom na vymedzenom počte vzorkovacích miest monitorujú aj iné polycyklické aromatické uhľovodíky, najmä benz(a)antracén, chryzén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-cd)pyrén a dibenzo(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perylen (ďalej len „vybrané polycyklické aromatické uhľovodíky“); vzorkovacie miesta sa umiestňujú s cieľom identifikovania geografických variácií a dlhodobých trendov.

(3)

Pri meraniach vidieckeho pozadia sa zisťuje najmenej

a)

celková hmotnostná koncentrácia PM2,5 na jednom vzorkovacom mieste, pričom sa vykoná analýza chemického zloženia častíc PM2,5 na základe ročnej priemernej koncentrácie,

b)

koncentrácie ozónu; spolu s ozónom sa meria aj oxid dusičitý, pričom možno využiť aj iné metódy merania ako kontinuálne,

c)

koncentrácia arzénu, kadmia, niklu, celkovej plynnej ortuti, benzo(a)pyrénu a vybraných polycyklických aromatických uhľovodíkov

1.

indikatívnym meraním ich koncentrácie,

2.

meraním celkovej depozície týchto znečisťujúcich látok,

3.

meraním ortuti vo forme častíc a plynnej dvojmocnej ortuti.

(4)

Monitorovanie kvality ovzdušia sa vykonáva v súlade referenčnými metódami a technikami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b) alebo inými metódami po preukázaní ich rovnocennosti.

(5)

Kritériá na určenie minimálneho počtu vzorkovacích miest na stále merania sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b). Každú zmenu týkajúcu sa počtu vzorkovacích miest prerokuje poverená organizácia vopred s ministerstvom. Celkový počet vzorkovacích miest

1.

nesmie byť nižší ako ustanovený najnižší počet vzorkovacích miest, ak stále merania sú jediným zdrojom informácií na hodnotenie kvality ovzdušia v zóne a aglomerácii,

2.

môže byť znížený v súlade s podmienkami ustanovenými vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. b), pričom pri hodnotení kvality ovzdušia je potrebné zohľadniť výsledky modelovania na základe informácií z emisných inventúr alebo indikatívneho merania, vzhľadom na limitné hodnoty a cieľové hodnoty.

(6)

Požiadavky na umiestnenie vzorkovacích miest sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b).

(7)

O umiestnení monitorovacej stanice rozhoduje poverená organizácia v súčinnosti s okresným úradom v sídle kraja a samosprávnym orgánom, ktorý daný pozemok vlastní. Samosprávne kraje a obce sú povinné poskytnúť bezodplatné užívanie pozemku zodpovedajúceho ustanoveným kritériám na umiestenie monitorovacej stanice a poskytnúť súčinnosť pri jej zriadení.

(8)

Prevádzkovateľ monitoruje kvalitu ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja, ak mu takáto povinnosť vyplýva z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, zo záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie12) alebo to určí povoľujúci orgán v súlade s požiadavkami ustanovenými vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. g). Na tento účel si povoľujúci orgán vyžiada stanovisko poverenej organizácie podľa § 58 ods. 15 písm. c).

(9)

Prevádzkovateľ môže na základe vzájomnej dohody odovzdať monitorovaciu stanicu kvality ovzdušia do správy poverenej organizácii spravujúcej národnú sieť monitorovania kvality ovzdušia. Za prevádzku, správu a udržiavanie automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia prináleží poverenej organizácii úhrada podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Povinnosti prevádzkovateľa podľa § 34 ods. 4 týmto nie sú dotknuté.

§ 6 - Riadenie kvality ovzdušia
(1)

V zóne a aglomerácii s dobrou kvalitou ovzdušia okresný úrad v sídle kraja, príslušný okresný úrad, samosprávny kraj a obec v rozsahu svojich právomocí zabezpečujú prostredníctvom primeraných opatrení udržiavanie čo najlepšej kvality ovzdušia v súlade s trvalo udržateľným rozvojom13) a vysokou úrovňou ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.

(2)

Oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia sú uvedené v § 7.

(3)

V zóne a aglomerácii, v ktorej znečistenie ovzdušia prekročí limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu, okresný úrad v sídle kraja vypracuje program na zlepšenie kvality ovzdušia podľa § 9 s cieľom dosiahnuť a udržať dobrú kvalitu ovzdušia dlhodobo. Program na zlepšenie kvality ovzdušia nie je potrebné vypracovať, ak sa preukáže, že ide o prípady podľa odsekov 8 a 9.

(4)

Pre územie kraja, jeho časti alebo obce, v odôvodnených prípadoch v záujme zníženia znečistenia ovzdušia, príslušný samosprávny orgán

a)

vypracuje a realizuje regionálny program na zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „regionálny program“) alebo miestny program na zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „miestny program“) podľa § 10 ods. 1,

b)

vydá všeobecne záväzné nariadenie vo veciach podľa § 10 ods. 4 a § 11,

c)

uplatňuje záujmy ochrany ovzdušia s cieľom udržať alebo zlepšiť kvalitu ovzdušia aj pri územnom plánovaní, plánovaní udržateľnej mobility, vypracovaní koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike a umiestňovaní obytných zón, priemyselných celkov a dopravných stavieb.

(5)

V zóne a aglomerácii, v ktorej existuje riziko, že úroveň znečistenia ovzdušia prekročí informačný prah a výstražný prah, okresný úrad v sídle kraja vypracuje smogový regulačný plán podľa § 13 s cieľom odvrátiť alebo obmedziť toto riziko.

(6)

Okresný úrad v sídle kraja každoročne do 15. apríla vykoná verejný odpočet plnenia opatrení prijatých v programe na zlepšenie kvality ovzdušia, regionálnom programe a miestnom programe podľa § 10 ods. 2 písm. a) a smogovom regulačnom pláne; na jeho základe vypracuje finálny odpočet plnenia opatrení za uplynulý rok za danú zónu a aglomeráciu a zverejní ho do 31. mája na svojom webovom sídle a na webovom portáli o životnom prostredí.

(7)

V oblastiach, v ktorých z dôvodu cezhraničného prenosu znečisťujúcich látok a ich prekurzorov

a)

dochádza k prekročeniu prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia, ministerstvo spolupracuje so zodpovednými orgánmi susedného štátu na odstránení prekročení limitnej hodnoty alebo cieľovej hodnoty, a to vykonaním spoločných aktivít alebo vypracovaním spoločných a koordinovaných programov na zlepšenie kvality ovzdušia; ak ide o členský štát Európskej únie, ministerstvo prizve na rokovanie aj Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“),

b)

dochádza k riziku podľa § 13 a je to žiaduce, príslušný okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s príslušným orgánom dotknutého susedného štátu vypracujú a vykonávajú spoločný alebo koordinovaný smogový regulačný plán, ktorý sa bude vzťahovať na susedné zóny v členských štátoch Európskej únie alebo štátmi, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore; na tento účel zabezpečia a poskytnú dostatok informácií na vypracovanie a koordinované vykonávanie smogového regulačného plánu v dotknutých susedných zónach,

c)

bol prekročený informačný prah alebo výstražný prah v zóne alebo aglomerácii v blízkosti hraníc, poverená organizácia informuje o tom čo najskôr príslušné orgány dotknutého susedného štátu,

d)

dochádza k situáciám podľa písmen a) až c), ministerstvo sa usiluje o spoluprácu s tretími krajinami, najmä kandidátskymi krajinami na vstup do Európskej únie a štátmi, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

(8)

Ak sa preukáže, že prekročenie limitnej hodnoty je spôsobené príspevkom emisií z prírodných zdrojov, nepovažuje sa to za prekročenie limitnej hodnoty podľa tohto zákona. Príspevkom z prírodných zdrojov sú emisie znečisťujúcich látok z prírodných udalostí, ktorými sú: sopečná erupcia, seizmická činnosť, geotermálna aktivita, prírodný požiar, silný vietor, morský aerosól, atmosférická odchýlka alebo prenos prírodných častíc zo suchých oblastí; za príspevok z prírodného zdroja sa nepovažujú emisie z ľudskej činnosti bez ohľadu na to, či boli vyvolané zámerne alebo sprostredkovane.

(9)

Ak sa preukáže, že limitné hodnoty PM10 boli prekročené v dôsledku opätovného rozptylu častíc PM10 po zimnom posype alebo po solení ciest, program na zlepšenie kvality ovzdušia nie je potrebné vypracovať. Okresný úrad v sídle kraja prijme primerané opatrenia potrebné na zabezpečenie zníženia znečistenia ovzdušia zo zimného posypu a solenia ciest.

(10)

Okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s poverenou organizáciou poskytne ministerstvu dôkazy do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo k prekročeniu limitnej hodnoty spôsobenej

a)

emisiami z príspevkov z prírodného zdroja podľa odseku 8, alebo

b)

opätovným rozptylom PM10 podľa odseku 9.

§ 7 - Oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia
(1)

Oblasťou vyžadujúcou osobitnú ochranu ovzdušia je

a)

oblasť riadenia kvality ovzdušia,

b)

národný park,14) prírodný park,15)

c)

chránená krajinná oblasť,16)

d)

kúpeľné miesto,17)

e)

prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia.18)

(2)

Oblasťou riadenia kvality ovzdušia je vymedzená časť zóny a aglomerácie, kde je najmä potrebné zamerať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia,

a)

kde sa meraním zistilo prekročenie limitnej hodnoty jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok, alebo cieľovej hodnoty jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok, alebo

b)

ktorá bola na základe modelovania alebo odborného odhadu vymedzená ako riziková oblasť prekročenia niektorej hodnoty podľa písmena a).

§ 8 - Opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia zo stacionárnych zdrojov s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia
(1)

Opatrenia na dosiahnutie súladu s normami kvality ovzdušia sú tieto:

a)

prísnejšie emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, ako sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f) tak, aby zodpovedali emisnej úrovni najlepšej dostupnej techniky,19)

b)

prísnejšie emisné limity pre novobudované väčšie stredné spaľovacie zariadenia, ak sa preukáže, že uplatnenie prísnejších emisných limitov celkovo na tento druh zariadení v konkrétnej oblasti riadenia kvality ovzdušia by v porovnaní s ustanovenými emisnými limitmi významne prispelo k zlepšeniu kvality ovzdušia; pri tom sa zohľadnia výsledky výmeny informácií zverejnené Komisiou,

c)

prísnejšie požiadavky, ako sú dosiahnuteľné použitím najlepších dostupných techník opísaných v záveroch o najlepších dostupných technikách,20) ak ide o stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia v prevádzkach povoľovaných podľa osobitného predpisu,11)

d)

prísnejšie požiadavky na obmedzovanie difúznych emisií,

e)

využitie technických možností na reguláciu stacionárneho zdroja, v zónach a aglomeráciách, kde hrozí riziko výskytu smogovej situácie.

(2)

Okresný úrad v sídle kraja zváži, a ak je to pre riadenie kvality ovzdušia potrebné, uloží ďalšie opatrenia aj prevádzkovateľovi, ktorého emisie zo stacionárnych zdrojov prevádzkovaných v rámci jedného areálu sa podieľajú na znečistení ovzdušia príspevkom viac ako 10 % z limitnej hodnoty alebo cieľovej hodnoty. Uloženie ďalších opatrení musí byť riadne zdôvodnené. Zhodnotenie podielu zdroja na znečistení ovzdušia vykoná poverená organizácia modelovaním kvality ovzdušia.

(3)

Na elimináciu alebo zníženie vplyvu príspevku stacionárneho zdroja k znečisteniu ovzdušia možno využiť aj kompenzačné opatrenia ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f). Kompenzačné opatrenia sa prijímajú s cieľom udržať doterajšiu kvalitu ovzdušia v priľahlej lokalite, ak ide o novobudovaný zdroj, alebo zlepšiť kvalitu ovzdušia v ostatných prípadoch.

(4)

Ako kompenzačné opatrenia môžu byť prijaté opatrenia na zníženie emisií na iných stacionárnych zdrojoch alebo iné opatrenie na zníženie alebo obmedzenie znečistenia ovzdušia v danej lokalite. Ak ide o opatrenie uložené pre novobudovaný zdroj, nesmie byť tento zdroj uvedený do trvalého užívania, pokiaľ kompenzačné opatrenie nebude zrealizované.

(5)

Opatrenia, ktoré sa prijímajú na dosiahnutie cieľov v kvalite ovzdušia, musia zohľadniť integrovaný prístup k ochrane ovzdušia, vody a pôdy, nesmú porušiť osobitné predpisy21) na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a nesmú mať významne negatívne účinky na životné prostredie susedných štátov. Pri prijímaní opatrení podľa odseku 1 písm. a), d) a e) a odsekov 2 až 4 sa prihliada na ekonomické náklady v porovnaní s environmentálnym prínosom.

(6)

Povoľujúci orgán s cieľom zosúladenia požiadaviek na stacionárny zdroj s opatreniami podľa odsekov 1 a 2 zmení povolenie z vlastného podnetu najneskôr do šiestich mesiacov od vydania programu na zlepšenie kvality ovzdušia.

§ 9 - Program na zlepšenie kvality ovzdušia
(1)

Program na zlepšenie kvality ovzdušia sa vypracuje pre zónu a aglomeráciu, v ktorej koncentrácia znečisťujúcej látky prekračuje limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu a určuje opatrenia na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia v čo najkratšom čase vymedzenom časovým harmonogramom implementácie prijatých opatrení. Takýto program sa vypracuje, aj keď je prekročená limitná hodnota alebo cieľová hodnota zvýšená o medzu tolerancie v čase jej uplatňovania.

(2)

Minimálny rozsah programu na zlepšenie kvality ovzdušia je ustanovený vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. c). Ak sú limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty prekračované pre dve a viac znečisťujúcich látok, vypracuje sa program, v ktorom budú integrované opatrenia pre tieto znečisťujúce látky.

(3)

Pri prekročení limitnej hodnoty, ktorej lehota na dosiahnutie už uplynula, v programe na zlepšenie kvality ovzdušia sa určia opatrenia zamerané na to, aby sa obdobie, v ktorom sú uvedené hodnoty prekračované, čo najviac skrátilo. Osobitne možno určiť opatrenia zamerané na ochranu citlivých skupín obyvateľstva vrátane detí a zahŕňať aj krátkodobé opatrenia.

(4)

Opatrenia v programe na zlepšenie kvality ovzdušia musia byť

a)

merateľné, kontrolovateľné a časovo viazané a určené spolu s merateľnými indikátormi plnenia, s uvedením subjektov zodpovedných za ich plnenie a s termínmi ich realizácie,

b)

nákladovo efektívne, najmä ak sa týkajú oblastí, v ktorých sú úrovne ozónu vyššie ako dlhodobé ciele, pričom opatrenia majú byť zamerané na prekurzory ozónu, t. j. látky, ktoré prispievajú k tvorbe prízemného ozónu, ako sú najmä oxidy dusíka a prchavé organické látky,

c)

v súlade najmä s opatreniami podľa § 8 ods. 1 až 5,

d)

v súlade s Národným programom znižovania emisií podľa § 18 na dosiahnutie príslušných environmentálnych cieľov.

(5)

Okresný úrad v sídle kraja vypracuje program na zlepšenie kvality ovzdušia v spolupráci s príslušnými povoľujúcimi orgánmi, inšpekciou, samosprávnym krajom, dotknutými obcami, prevádzkovateľmi, poverenou organizáciou a s dotknutými orgánmi22) a organizáciami. Ak má na znečistení ovzdušia významný podiel cestná doprava, okresný úrad v sídle kraja vypracuje program na zlepšenie kvality ovzdušia aj v súčinnosti s orgánmi štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a s príslušnými správcami pozemných komunikácií.23)

(6)

Okresný úrad v sídle kraja po vypracovaní návrhu programu na zlepšenie kvality ovzdušia

a)

zverejní návrh na verejné pripomienkovanie na úradnej tabuli, na svojom webovom sídle a na webovom portáli o životnom prostredí najmenej na 21 dní spolu s informáciami o

1.

tom, kde možno do návrhu programu nahliadnuť,

2.

možnosti podať pripomienky a

3.

termíne verejného prerokovania,

b)

uskutoční verejné prerokovanie návrhu najneskôr do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty podľa písmena a).

(7)

Okresný úrad v sídle kraja vyhodnotí včas podané pripomienky verejnosti z verejného pripomienkovania alebo vznesené na verejnom prerokovaní a pri dopracovaní programu na zlepšenie kvality ovzdušia prihliada na pripomienky, ktoré sú opodstatnené.

(8)

Okresný úrad v sídle kraja vydáva program na zlepšenie kvality ovzdušia zverejnením na svojom webovom sídle a na webovom portáli o životnom prostredí najneskôr do 24 mesiacov od konca roku, v ktorom bolo zistené prvé prekročenie limitnej hodnoty. Okresný úrad v sídle kraja súčasne zverejní aj informáciu o dôvodoch jeho prijatia, informáciu o účasti verejnosti na jeho príprave a vyhodnotenie pripomienok verejnosti.

(9)

Okresný úrad v sídle kraja preskúma program na zlepšenie kvality ovzdušia každé tri roky a výsledok preskúmania zverejní na svojom webovom sídle a na webovom portáli o životnom prostredí. Ak je na dosiahnutie a udržanie dobrej kvality ovzdušia v danej oblasti potrebné prijať ďalšie opatrenia, aktualizuje program na zlepšenie kvality ovzdušia do 18 mesiacov; okresný úrad v sídle kraja pri aktualizácií programu na zlepšenie kvality ovzdušia postupuje podľa odsekov 4 a 5.

§ 10 - Regionálny program, miestny programa všeobecne záväzné nariadenie obce
(1)

Regionálny program a miestny program môžu zahŕňať dlhodobé aj krátkodobé opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a môžu slúžiť na konkretizáciu a harmonogram plnení opatrení určených v programe na zlepšenie kvality ovzdušia zóny. Miestny program a regionálny program musia byť vzájomne zosúladené. Minimálny rozsah regionálneho programu a miestneho programu je ustanovený vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. c).

(2)

Samosprávny kraj vypracuje a prijme regionálny program, obec so štatútom mesta a obec s počtom obyvateľov nad 3 000 obyvateľov vypracuje a prijme miestny program,

a)

ak to okresný úrad v sídle kraja nariadi podľa § 43 ods. 1 písm. f); v takom prípade je povinnosť prijať príslušný program do 12 mesiacov, ak okresný úrad v sídle kraja neurčí inak, alebo

b)

na základe uznesenia príslušného zastupiteľstva v záujme zlepšenia kvality ovzdušia.

(3)

Regionálny program a miestny program schvaľuje príslušné zastupiteľstvo a zverejňuje ho na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli a na webovom portáli o životnom prostredí.

(4)

Obec s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia môže vydaním všeobecne záväzného nariadenia podľa osobitného predpisu24) na svojom území ustanoviť technické požiadavky a podmienky prevádzkovania malých zdrojov a vykonávania vybraných osobitných činností vrátane obmedzenia kapacity, času prevádzkovania alebo zákazu prevádzky malého zdroja alebo osobitnej činnosti v intraviláne obce alebo v priľahlom území s vplyvom na kvalitu ovzdušia v intraviláne obce. Pri ustanovení podmienok, obmedzenia alebo zákazu obec prihliada najmä na klimatické podmienky, úroveň znečistenia ovzdušia v danom území, vegetačné obdobie a hustotu obytnej zástavby. Ide o tieto malé zdroje a činnosti:

a)

spaľovanie suchého rastlinného materiálu na voľnom priestranstve alebo otvorenom ohnisku; uvedené sa nevzťahuje na spaľovanie materiálu, ktorý je určený na eradikáciu,25)

b)

stacionárne spaľovacie motory, na inú prevádzku ako núdzové zdroje,

c)

stavebné práce vrátane drvenia stavebných materiálov a stavebných odpadov,

d)

prenosné zdroje na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu vrátane procesov pyrolýz a drvenia odpadov,

e)

štiepkovanie biomasy, drvenie plastov alebo iných materiálov na podnikateľské účely,

f)

domáce údenie; uvedené sa nevzťahuje na údenie menej ako 30 kg potravinárskych výrobkov za mesiac,

g)

zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá.

(5)

Ak obec nemá vypracovaný miestny program, je pre ňu záväzný regionálny program.

§ 11 - Nízkoemisná zóna a iné opatrenia v cestnej doprave na zlepšenie kvality ovzdušia
(1)

Obec v záujme zlepšenia kvality ovzdušia alebo čo najnižšieho znečisťovania ovzdušia môže na svojom území alebo vymedzenej časti územia zriadiť nízkoemisnú zónu, prijať opatrenia cestnej dopravy podľa osobitného predpisu26) a navrhnúť príslušným orgánom štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a príslušným správcom pozemných komunikácií27) reguláciu a obmedzenie cestnej dopravy.

(2)

Nízkoemisnou zónou je územie obce, časti obce alebo mestskej časti,28) v ktorej je regulovaná prevádzka cestných motorových vozidiel s cieľom udržať alebo zlepšiť kvalitu ovzdušia.

(3)

Do nízkoemisnej zóny je povolený vjazd len cestným motorovým vozidlám

a)

na elektrický pohon a vodíkový pohon označených emisnými plaketami,29)

b)

určenej emisnej triedy alebo vyššej emisnej triedy označených príslušnou emisnou plaketou,

c)

uvedeným v prílohe č. 2 prvej časti aj bez splnenia požiadaviek podľa písmen a) a b),

d)

ktorých prevádzkovateľ má na území nízkoemisnej zóny pobyt, nadobudnutým pred zriadením nízkoemisnej zóny,

e)

uvedeným v prílohe č. 2 druhej časti, s povolením obce na dočasný vjazd alebo trvalý vjazd; doklad o povolení vjazdu musí byť umiestnený v prednej časti cestného motorového vozidla na viditeľnom mieste.

(4)

Emisnou triedou sa rozumie skrátené označenie podľa osobitného predpisu, ktorý upravuje technické požiadavky pre schválenie vozidla na prevádzku v cestnej premávke z hľadiska emisií,30) podľa ktorého bolo cestné motorové vozidlo schválené.

(5)

Emisná plaketa29) v Slovenskej republike sa vydáva spôsobom podľa osobitného predpisu.31)

(6)

Zriadiť nízkoemisnú zónu možno len na základe súhlasného stanoviska príslušného cestného správneho orgánu.32)

(7)

Obec zriadi nízkoemisnú zónu všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví

a)

územie obce alebo jej časť vymedzením ulíc alebo ich častí spadajúcich do nízkoemisnej zóny,

b)

najnižšiu emisnú triedu cestných motorových vozidiel potrebnú pre vjazd do nízkoemisnej zóny; pri určení emisnej triedy možno zohľadniť druh pohonu motorového vozidla,

c)

vzor povolení dočasného vjazdu a trvalého vjazdu a vzor žiadosti prevádzkovateľa vozidla o ich vydanie,

d)

osobitné podmienky pre vjazd vozidiel do nízkoemisnej zóny počas smogovej situácie, ak je to žiaduce,

e)

termín účinnosti opatrenia zriadenia nízkoemisnej zóny; termín sa určí najskôr deväť mesiacov odo dňa jeho oznámenia verejnou vyhláškou.

(8)

Nízkoemisná zóna sa vyznačuje dopravnými značkami podľa osobitného predpisu.33)

§ 12 - Smogový varovný systém
(1)

Smogový varovný systém slúži na výstrahu obyvateľstva pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas smogových situácií. Pravidlá vykonávania smogového varovného systému sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. d).

(2)

Smogová situácia je mimoriadnym zhoršením kvality ovzdušia a nastáva, keď úroveň znečistenia ovzdušia pre vybranú znečisťujúcu látku prekročí hodnotu informačného prahu podľa § 3 ods. 14 za ustanovených podmienok. Prekročenie výstražného prahu pre vybranú znečisťujúcu látku podľa § 3 ods. 15 sa považuje za závažnú smogovú situáciu.

(3)

Smogová situácia trvá, ak sa nezmenil stav a podmienky uvedené v odseku 2.

(4)

Pominutie smogovej situácie nastáva, ak sa znečistenie ovzdušia zníži tak, že koncentrácia žiadnej znečisťujúcej látky neprekračuje prahovú hodnotu podľa odseku 2 za ustanovených podmienok.

(5)

Smogový varovný systém prevádzkuje poverená organizácia v rámci varovného systému kvality ovzdušia.34)

(6)

Ak nastane situácia podľa odsekov 2 až 4, alebo ak existuje dôvodné podozrenie, že v dôsledku havárie alebo požiaru sa výrazne zhoršila kvalita ovzdušia v danej lokalite, poverená organizácia

a)

vydá do štyroch hodín od identifikovania smogovej situácie podľa aktuálneho stavu

1.

upozornenie na vznik smogovej situácie,

2.

výstrahu pred závažnou smogovou situáciou,

3.

upozornenie na pretrvávanie smogovej situácie raz denne odo dňa nasledujúceho po dni vydania upozornenia na vznik smogovej situácie,

4.

upozornenie na pretrvávanie závažnej smogovej situácie raz denne odo dňa nasledujúceho po dni vydania výstrahy pred závažnou smogovou situáciou,

5.

oznámenie o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciou,

6.

oznámenie o pominutí smogovej situácie,

b)

bezodkladne informuje o situácii podľa písmena a) prostredníctvom štátnej meteorologickej služby34)

1.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,35) ktoré prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany vyrozumie okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, samosprávne kraje, obce, ktoré môžu byť dotknuté oznámením alebo výstrahou podľa písmena a), úrad verejného zdravotníctva, príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva,

2.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

3.

inšpekciu,

4.

verejnoprávne médiá,

5.

verejnosť prostredníctvom svojho webového sídla.

(7)

Upozornenie, výstraha alebo oznámenie podľa odseku 6 písm. a) sa vydáva na základe vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na najbližšie obdobie. Podkladom pre vyhodnotenie vývoja znečistenia ovzdušia sú údaje o znečistení ovzdušia získané z monitorovacej siete podľa § 5 ods. 1 a meteorologickej predpovede.

(8)

K upozorneniu a výstrahe podľa odseku 6 písm. a) sa poskytujú informácie, tak ako to je ustanovené, vrátane odporúčania na ochranu zdravia ľudí vypracovaného úradom verejného zdravotníctva. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja v prípade vzniku smogovej situácie informuje o odporúčaniach na ochranu zdravia ľudí na svojom webovom sídle.

(9)

Dotknutá obec a samosprávny kraj sú povinné informovať verejnosť o vzniknutej smogovej situácii bezodkladne, najneskôr však do šiestich hodín od doručenia informácie o smogovej situácii zo systému civilnej ochrany podľa odseku 6 písm. b) prvého bodu. Obec a samosprávny kraj sú povinné zverejniť informáciu v nezmenenom znení, spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, miestnom rozhlase alebo televízii a na svojom webovom sídle.

(10)

Prevádzkovateľ verejnoprávneho média je povinný

a)

uverejniť upozornenie, výstrahu alebo oznámenie podľa odseku 6 písm. a) vrátane informácií podľa odseku 8 do dvoch hodín od ich doručenia; uverejnenie upozornenia, výstrahy alebo oznámenia nezakladá žiaden nárok na odmenu za splnenie povinnosti a ani úhradu nákladov vynaložených na uverejnenie,

b)

ak aktuálna smogová situácia pretrváva, pravidelne denne najmenej jedenkrát do 7. hodiny a najmenej jedenkrát po 17. hodine upozorniť na pretrvávanie smogovej situácie vrátane informácií podľa odseku 8.

§ 13 - Smogový regulačný plán
(1)

Smogový regulačný plán sa vypracuje v zóne alebo aglomerácii, v ktorej existuje riziko, že koncentrácia znečisťujúcej látky prekročí informačný prah alebo výstražný prah. Smogový regulačný plán možno vypracovať aj pre riziko prekročenia limitnej hodnoty a limitnej hodnoty vrátane príslušnej medze tolerancie v dobe jej platnosti alebo cieľovej hodnoty na obmedzenie tohto rizika.

(2)

Ak existuje riziko prekročenia výstražného prahu pre ozón, smogový regulačný plán sa vypracuje, len ak existuje významný potenciál na zníženie tohto rizika po zohľadnení geografických, meteorologických a hospodárskych pomerov v danom území. Pri vypracovaní smogového regulačného plánu sa postupuje podľa osobitného predpisu.36)

(3)

V smogovom regulačnom pláne možno v závislosti od konkrétneho prípadu a podielu zdrojov na znečistení ovzdušia v danom území ustanoviť opatrenia

a)

na regulovanie, obmedzenie a zastavenie činností a prevádzky stacionárnych zdrojov,

b)

na regulovanie, obmedzenie a zastavenie stavebných a búracích prác,

c)

na regulovanie, obmedzenie alebo na zastavenie cestnej dopravy v nevyhnutných prípadoch,

d)

na regulovanie činností emitujúcich tuhé znečisťujúce látky vrátane obmedzenia malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo,

e)

osobitne zamerané na ochranu citlivých skupín obyvateľstva vrátane detí,

f)

osobitne zamerané na zníženie prekurzorov ozónu, ak existuje významný potenciál na zníženie rizika prekročenia výstražného prahu pre ozón, obmedzenie jeho trvania alebo veľkosti jeho prekročenia; ak taký potenciál neexistuje, uplatňuje sa len smogový varovný systém pre ozón,

g)

osobitne určené pre závažnú smogovú situáciu.

(4)

Okresný úrad v sídle kraja vypracuje smogový regulačný plán v spolupráci so subjektmi podľa § 9 ods. 5 a návrh opatrení s informáciami o ich vykonávaní sprístupní regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, verejnosti a združeniam zastupujúcim citlivé skupiny obyvateľstva.

(5)

Okresný úrad v sídle kraja vydá smogový regulačný plán vyhláškou okresného úradu a priebežne zverejňuje informácie o jeho uplatňovaní na svojom webovom sídle a na webovom portáli o životnom prostredí.

(6)

Okresný úrad v sídle kraja preskúma smogový regulačný plán každé tri roky; ak je potrebné prijať ďalšie opatrenia na zníženie rizika prekročenia informačného prahu alebo výstražného prahu v danej oblasti, smogový regulačný plán aktualizuje.

(7)

Regulácia podľa smogového regulačného plánu sa začne uplatňovať najneskôr nasledujúci deň po vydaní upozornenia na vznik smogovej situácie alebo vydaní výstrahy o závažnej smogovej situácii podľa § 12 ods. 6 v danom území, ak nie je v smogovom regulačnom pláne uvedené inak. Regulácia končí oznámením o pominutí smogovej situácie.

(8)

Ak ide o opatrenia v smogovom regulačnom pláne zamerané na obmedzenie rizika prekročenia limitnej hodnoty a cieľovej hodnoty, okresný úrad v sídle kraja vyhlási stav „regulácie“ a upovedomí o tom subjekty zodpovedné za plnenie uložených opatrení. Regulácia sa začne uplatňovať najneskôr nasledujúci deň po vyhlásení stavu regulácie, ak nie je v smogovom regulačnom pláne uvedené inak. Regulácia končí oznámením o pominutí rizika.

§ 14 - Informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia
(1)

Poverená organizácia zverejňuje na svojom webovom sídle

a)

aktuálne informácie o úrovni znečistenia ovzdušia vyjadrené ako koncentrácia znečisťujúcej látky, z národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia a priemyselných monitorovacích staníc prevádzkovateľov, vrátane údajov o rozptylových podmienkach,

b)

informácie o prekročení informačného prahu alebo výstražného prahu znečisťujúcej látky,

c)

predpoveď znečistenia ovzdušia, ak sú tieto informácie dostupné,

d)

informácie o rýchlosti depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklu a vybraných polycyklických aromatických uhľovodíkov, najmenej raz za tri mesiace, a ak sú tieto informácie dostupné, raz za mesiac,

e)

vyhodnotenie nameraných koncentrácií znečisťujúcich látok v porovnaní s ich limitnými hodnotami a cieľovými hodnotami,

f)

informáciu o počte prekročení limitnej hodnoty a cieľovej hodnoty za uplynulé obdobie v rámci kalendárneho roku.

(2)

Informácie o úrovni znečistenia ovzdušia podľa odseku 1 písm. a) sa aktualizujú, ak ide o

a)

denné priemerné hodnoty koncentrácie oxidu siričitého, oxidov dusíka, PM10, ozónu a oxidu uhoľnatého, najmenej raz za deň,

b)

hodinové hodnoty koncentrácie oxidu siričitého, oxidu dusičitého, oxidu uhoľnatého, PM2,5, PM10, benzénu, ortuti a ozónu v hodinových intervaloch,

c)

olovo a benzén, ktorých koncentrácie sú uvádzané ako priemerná mesačná hodnota za posledných 12 mesiacov, najmenej raz za tri mesiace, a ak je to možné, raz za mesiac.

(3)

Poverená organizácia vypracuje a zverejní na svojom webovom sídle

a)

hodnotenie kvality ovzdušia za uplynulý mesiac najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca,

b)

predbežné hodnotenie kvality ovzdušia v rozsahu validovaných výsledkov z monitorovania kvality ovzdušia za uplynulý rok najneskôr 30. apríla nasledujúceho roku,

c)

zoznam aglomerácií a zón, kde bola limitná hodnota alebo cieľová hodnota v uplynulom roku prekročená, s vymedzenými oblasťami riadenia kvality ovzdušia,

d)

index kvality ovzdušia podľa odseku 5,

e)

správu o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike najneskôr 30. júna nasledujúceho roku, ktorej súčasťou je komplexné hodnotenie kvality ovzdušia za každú zónu a aglomeráciu za uplynulý rok, ktorá obsahuje

1.

informácie o podiele zdrojov na znečistení ovzdušia podľa sektorov,

2.

stručné hodnotenie účinkov prekročení prípustnej miery znečistenia ovzdušia, ak sú tieto informácie dostupné,

3.

informácie a hodnotenia ochrany lesov, ako aj informácie o ďalších znečisťujúcich látkach, pre ktoré sú ustanovené požiadavky na monitorovanie, napríklad vybraných neregulovaných prekurzorov ozónu, ak sú tieto informácie dostupné.

(4)

Organizácia spravujúca webový portál o životnom prostredí zverejňuje na webovom portáli o životnom prostredí najmä

a)

informácie o vplyvoch znečistenia ovzdušia na verejné zdravie a ekosystémy, ak sú dostupné,

b)

informácie o orgánoch zodpovedných za riadenie kvality ovzdušia,

c)

vydané programy na zlepšenie kvality ovzdušia a smogové regulačné plány,

d)

zoznam zriadených nízkoemisných zón vrátane odkazu na vydané všeobecne záväzné nariadenia obcí, ktorými boli nízkoemisné zóny zriadené,

e)

informácie o opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia,

f)

informácie o možnostiach financovania opatrení.

(5)

Index kvality ovzdušia je informatívnym hodnotením aktuálneho stavu kvality ovzdušia v konkrétnom mieste a čase merania kvality ovzdušia, ku ktorému môžu byť priradené odporúčania aktivít pre obyvateľov vzhľadom k riziku vystavenia obyvateľstva krátkodobej expozícii v súlade s odporúčaním na ochranu zdravia ľudí vypracovaného úradom verejného zdravotníctva. Index kvality ovzdušia sa tvorí z údajov nameraných na monitorovacích staniciach národnej monitorovacej siete a ďalších vybraných reprezentatívnych meraní a informácií.

(6)

Okresný úrad v sídle kraja zverejňuje na svojom webovom sídle

a)

aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok, upozornenia, výstrahy a oznámenia o smogových situáciách,

b)

každoročne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele zdrojov na znečistení ovzdušia za územie daného kraja do 30. júna,

c)

program na zlepšenie kvality ovzdušia,

d)

miestne programy na zlepšenie kvality ovzdušia obcí, vo svojom územnom obvode,

e)

smogový regulačný plán,

f)

každoročne odpočet plnenia opatrení z programu na zlepšenie kvality ovzdušia do 30. apríla.

(7)

Obec, ak sú tieto informácie dostupné, zverejňuje na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce

a)

aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok na území obce,

b)

priebežné informácie o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok na území obce, najmä ak ide o oblasť riadenia kvality ovzdušia,

c)

program na zlepšenie kvality ovzdušia, na základe ktorého je obec povinná plniť opatrenia, a každoročne odpočet plnenia týchto opatrení za uplynulý rok,

d)

miestny program na zlepšenie kvality ovzdušia, na základe ktorého je obec povinná plniť opatrenia, a každoročne odpočet plnenia týchto opatrení za uplynulý rok.

(8)

Informovanie verejnosti počas smogovej situácie sa vykonáva podľa § 12 ods. 6 písm. b) a § 12 ods. 9 a 10.

(9)

Informácie o kvalite ovzdušia, vplyvoch znečistenia ovzdušia na verejné zdravie a ekosystémy a opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré sa sprístupňujú verejnosti, musia

a)

obsahovať podrobnosti ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. c),

b)

byť jasné, zrozumiteľné a verejne prístupné,

c)

byť sprístupnené bezplatne prostredníctvom akéhokoľvek prístupného média vrátane internetu alebo iného telekomunikačného prostriedku, pričom sa zohľadnia ustanovenia osobitného predpisu.37)

§ 15 - Monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy
(1)

Monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy sa vykonáva nákladovo efektívnym spôsobom založeným na posúdení rizika. Na meranie sa určí reprezentatívna sieť monitorovacích miest, ktorá zahŕňa sladkovodné biotopy, prírodné a poloprírodné biotopy a vybrané lesné ekosystémy. Monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy sa koordinuje s ďalšími programami monitorovania zriadenými podľa osobitného predpisu38) a na základe medzinárodnej zmluvy,39) ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2)

Monitorovací program s určením monitorovacích miest a sledovaných ukazovateľov vypracúva organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.

(3)

Organizácie vykonávajúce monitoring stavu vôd, pôd a lesov40) spolupracujú s organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a poskytujú jej údaje z monitoringu vôd, pôd a lesov potrebné na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy.

(4)

Voliteľné ukazovatele na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy sú uvedené v prílohe č. 3.

(5)

Výsledky monitorovania vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy sa každoročne zverejňujú na webovom portáli o životnom prostredí do 30. júna za uplynulý kalendárny rok.

(6)

Ministerstvo oznamuje Komisii a Európskej environmentálnej agentúre každé štyri roky, v termíne do 1. júla, informácie o polohe monitorovacích miest a sledované ukazovatele na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia podľa odseku 2 v danom období a v nasledujúcom roku a údaje získané monitorovaním za dané obdobie.

TRETIA ČASŤ

NÁRODNÉ ZÁVÄZKY ZNIŽOVANIA EMISIÍ

§ 16 - Národné záväzky znižovania emisií
(1)

Národným záväzkom znižovania emisií je záväzok Slovenskej republiky znížiť ročné antropogénne emisie vybraných znečisťujúcich látok na úroveň, ktorá sa má dosiahnuť v cieľovom roku a od toho roku nesmie byť prekročená. Základné zásady započítania emisií do národných záväzkov znižovania emisií sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. e).

(2)

Národné záväzky znižovania emisií pre oxid siričitý, oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, amoniak a PM2,5 sú ustanovené ako percentuálny podiel z celkových emisií znečisťujúcej látky východiskového roku, tak ako je uvedené v prílohe č. 4 prvej časti, ustanovené na

1.

roky 2020 až 2029 a

2.

rok 2030 a nasledujúce roky.

(3)

Národné záväzky znižovania emisií pre vybrané ťažké kovy a vybrané perzistentné organické zlúčeniny sú ustanovené ako úroveň emisií znečisťujúcej látky zodpovedajúca referenčnému roku uvedenému v prílohe č. 4 druhej časti.

(4)

Priebežným cieľom opatrení na obmedzenie emisií znečisťujúcich látok uvedených v odseku 2 je v roku 2025 dosiahnuť úroveň emisií určenú na základe lineárnej trajektórie znižovania emisií medzi úrovňami emisií určenými ako národný záväzok znižovania emisií na rok 2020 a na rok 2030. Ak je to z ekonomického hľadiska alebo technického hľadiska efektívnejšie, možno úroveň emisií na rok 2025 určiť na základe nelineárnej trajektórie znižovania emisií, ak sa od roku 2025 znižovanie emisií postupne priblíži k lineárnej trajektórii a neovplyvní to žiaden národný záväzok znižovania emisií na rok 2030. Voľbu nelineárnej trajektórie je potrebné odôvodniť v národnom programe znižovania emisií podľa § 18.

(5)

Ak emisie znečisťujúcich látok podľa odseku 2 za rok 2025 prekročia úroveň emisií určenú podľa odseku 4 na rok 2025, vzniknutú odchýlku je potrebné odôvodniť v informatívnej správe o inventúrach podľa § 19 ods. 4 a súčasne uviesť aj opatrenia prijaté na návrat do pôvodnej trajektórie.

§ 17 - Flexibilita v plnení národných záväzkov znižovania emisií
(1)

Pri preukazovaní plnenia národných záväzkov znižovania emisií pre znečisťujúce látky uvedené v § 16 ods. 2 možno využiť flexibilitu v rozsahu možností ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. e).

(2)

O úmysle využiť flexibilitu je potrebné informovať Komisiu do 15. februára príslušného roka na podávanie správ. V informáciách sa uvedú údaje o znečisťujúcich látkach, údaje o predmetných sektoroch a aj údaje o rozsahu vplyvov na národné emisné inventúry, ak sú dostupné. V informatívnej správe o inventúrach za príslušný rok sa uvedú aj informácie na preukázanie toho, že sú splnené ustanovené podmienky postupu pri využívaní flexibility podľa odseku 1.

(3)

Ak Komisia do deviatich mesiacov od dátumu prijatia informácie podľa odseku 2 nevznesie žiadne námietky, považuje sa použitie tohto postupu za platné a prijaté na príslušný rok.

§ 18 - Národný program znižovania emisií
(1)

Národný program znižovania emisií slúži na riadenie znečisťovania ovzdušia so zámerom obmedziť národné emisie znečisťujúcich látok uvedených v § 16 ods. 2 a tak prispieť k dosiahnutiu cieľov podľa § 1.

(2)

Ministerstvo vypracuje národný program znižovania emisií v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 5.

(3)

Ministerstvo počas prípravy národného programu znižovania emisií

a)

zverejní predbežnú informáciu o jeho príprave alebo aktualizácií na svojom webovom sídle,

b)

zverejní predbežný návrh na verejné pripomienkovanie najmenej na 21 dní na webovom sídle a úradnej tabuli spolu s informáciami o

1.

tom, kde možno do návrhu programu nahliadnuť,

2.

možnosti podať pripomienky a

3.

termíne verejného prerokovania,

c)

uskutoční verejné prerokovanie návrhu najneskôr do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty podľa písmena a),

d)

prerokuje návrh s príslušnými orgánmi, ktorých sa vykonávanie národných programov môže týkať z dôvodu ich osobitnej environmentálnej pôsobnosti v oblasti znečisťovania ovzdušia a riadenia kvality ovzdušia na všetkých úrovniach,

e)

uskutoční cezhraničné konzultácie, ak je to potrebné.

(4)

Ministerstvo pri dopracovaní národného programu znižovania emisií prihliada na včas podané pripomienky z verejného pripomienkovania a na pripomienky vznesené na verejnom prerokovaní, ktoré sú opodstatnené. Informáciu o vysporiadaní sa s pripomienkami a o dôvodoch, na ktorých sa tieto rozhodnutia zakladajú, vrátane informácie o účasti verejnosti, zverejní na svojom webovom sídle.

(5)

Národný program znižovania emisií a jeho aktualizácie schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Po schválení vládou Slovenskej republiky ministerstvo predloží národný program znižovania emisií do dvoch mesiacov Komisii.

(6)

Ministerstvo zverejní národný program znižovania emisií na svojom webovom sídle.

(7)

Národný program znižovania emisií sa aktualizuje najmenej raz za štyri roky. Ak z údajov národných emisných inventúr alebo projekcií emisií podľa § 19 vyplýva, že povinnosti ustanovené v § 16 ods. 2 boli porušené alebo ak existuje riziko ich porušenia, národný program znižovania emisií je potrebné aktualizovať a prehodnotiť v ňom prijaté politiky a opatrenia do 18 mesiacov od predloženia najnovšej národnej emisnej inventúry alebo národných projekcií emisií. Pri aktualizácii národného programu sa postupuje v súlade s odsekmi 3 až 6.

§ 19 - Národné emisné inventúry, projekcie emisií a správy o emisiách
(1)

Plnenie národných záväzkov znižovania emisií podľa § 16 a záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy,39) ktorou je Slovenská republika viazaná, sa preukazuje národnými emisnými inventúrami.

(2)

Národné emisné inventúry spolu s informatívnou správou o inventúrach a projekciami emisií sa spracúvajú a aktualizujú v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. e).

(3)

Poverená organizácia vypracúva za rok a zverejňuje na svojom webovom sídle

a)

národné emisné inventúry a informatívne správy o inventúrach najneskôr 30. apríla každý rok,

b)

projekcie emisií každé dva roky a

c)

správu o emisiách v Slovenskej republike najneskôr 30. júna každý rok.

(4)

Národné emisné inventúry a projekcie emisií predkladá ministerstvom poverená organizácia Komisii a Európskej environmentálnej agentúre v lehotách ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. e).

ŠTVRTÁ ČASŤ

STACIONÁRNE ZDROJE A PRÍPUSTNÁ MIERA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

§ 20 - Stacionárne zdroje a ich zariadenia
(1)

Stacionárne zdroje sa podľa miery znečisťovania ovzdušia a prahových kapacít členia na

a)

veľké zdroje, ktorými sú osobitne závažné technologické celky,

b)

stredné zdroje, ktorými sú závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja,

c)

malé zdroje, ktorými sú ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou,

d)

osobitné činnosti, ktoré nie sú späté so stavebným objektom alebo technologickým celkom a nie sú súčasťou veľkého zdroja, stredného zdroja alebo malého zdroja, ale sú vykonávané samostatne a prejavujú sa prašnosťou, zápachom, dymom alebo sa z nich môžu uvoľňovať emisie znečisťujúcich látok, pričom využitie technického vybavenia na vykonávanie predmetnej činnosti sa nevylučuje.

(2)

Stacionárny zdroj vymedzený ako technologický celok je súhrnom všetkých výrobných a technických zariadení a objektov vrátane skladov surovín, medziproduktov, produktov a odpadov, zariadení na znižovanie emisií do ovzdušia, pridruženej infraštruktúry, odvodov emisií, riadiacich systémov a monitorovacích systémov v rámci funkčného celku a priestorového celku.

(3)

Členenie stacionárnych zdrojov a ich kategorizácia vrátane zoznamu osobitných činností sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f).

(4)

Špecifické požiadavky na vykonávanie vybraných osobitných činností sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f).

(5)

Zariadenia stacionárnych zdrojov sa na účely uplatnenia emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania členia a vymedzujú spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f) na

a)

spaľovacie zariadenia; osobitné druhy spaľovacích zariadení sú uvedené v odseku 7,

b)

spaľovne odpadov,

c)

zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,

d)

zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,

e)

distribučné sklady benzínu,

f)

čerpacie stanice benzínu,

g)

technologické zariadenia.

(6)

Spaľovacie zariadenie je technickým zariadením, ktoré slúži na oxidáciu palív na účely využitia takto vzniknutého tepla; ak sa spaľuje odpad, ide o zaradenie podľa odsekov 8 alebo 9.

(7)

Druhy spaľovacích zariadení sa podľa osobitných agregačných pravidiel ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f) zaraďujú ako

a)

veľké spaľovacie zariadenie; ide o spaľovacie zariadenie vymedzené v súlade s agregačnými pravidlami so súhrnným menovitým tepelným príkonom najmenej 50 MW,

b)

väčšie stredné spaľovacie zariadenie; ide o spaľovacie zariadenie so súhrnným menovitým tepelným príkonom 1 MW a viac a menším ako 50 MW vymedzené v súlade s agregačnými pravidlami, pričom medzi väčšie stredné zariadenia sa tiež zaraďuje zariadenie s menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, ak podľa agregačných pravidiel nejde o veľké spaľovacie zariadenie,

c)

menšie stredné spaľovacie zariadenie; ide o spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW do 1 MW,

d)

malé spaľovacie zariadenie; ide o spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.

(8)

Spaľovňa odpadov je stacionárnym technickým zariadením alebo prenosným technickým zariadením, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov s využitím alebo bez využitia tepla vznikajúceho pri spaľovaní, vymedzená vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f). Je to zariadenie na spaľovanie odpadov oxidáciou alebo zariadenie na iné postupy tepelnej úpravy odpadov, ako sú pyrolytické, splyňovacie alebo plazmové procesy, ak sa látky vzniknuté pri takomto postupe následne spália.

(9)

Zariadenie na spoluspaľovanie odpadov je stacionárnym technickým zariadením alebo prenosným technickým zariadením, ktorého hlavným účelom je výroba energie alebo iného materiálového produktu, v ktorom sa odpady používajú ako riadne palivo alebo prídavné palivo alebo v ktorom sa odpady tepelne upravujú na účely ich zneškodnenia oxidáciou, ako aj inými procesmi tepelného spracovania, ako sú pyrolytické, splyňovacie alebo plazmové procesy, ak sa látky vzniknuté pri takomto postupe následne spália, vymedzené podľa vykonávacieho predpisu podľa § 62 písm. f). Ak sa spoluspaľovanie odpadov uskutočňuje tak, že hlavným účelom zariadenia na spoluspaľovanie odpadov nie je výroba energie alebo iného materiálového produktu, ale tepelná úprava odpadov, zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sa považuje za spaľovňu odpadov.

(10)

Zariadenie používajúce organické rozpúšťadlo je technologickým celkom, v ktorom sa vykonáva činnosť, pri ktorej sa používa organické rozpúšťadlo, vymedzené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f).

(11)

Distribučný sklad benzínu je technologickým celkom používaným na skladovanie, prečerpávanie a plnenie benzínu do mobilných zásobníkov, ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f).

(12)

Čerpacia stanica benzínu je technologickým celkom, kde sa čerpá benzín zo stacionárnej nádrže do palivovej nádrže motorového vozidla, ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f).

(13)

Technologické zariadenie je zariadením stacionárneho zdroja, ktoré je iné ako zariadenie uvedené v odseku 5 písm. a) až f).

(14)

V pochybnostiach o začlenení stacionárneho zdroja podľa odseku 1, jeho kategórii podľa odseku 3, vymedzení stacionárneho zdroja a o začlenení zariadenia stacionárneho zdroja podľa odseku 5 rozhoduje okresný úrad.

(15)

Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor parametrov a opatrení“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja vypracovaný podľa vykonávacieho predpisu podľa § 62 písm. h), ktorý obsahuje požiadavky na ochranu ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja vymedzené ako

a)

parametre ako hodnoty alebo intervaly vybraných fyzikálnych veličín a chemických veličín a iných obdobných technologických ukazovateľov, ktoré špecifikujú prevádzkový stav technológie, určujú normu výrobno-technologického alebo iného obdobného režimu, pri dodržaní ktorej je zabezpečená ochrana ovzdušia podľa podmienok a požiadaviek, ktoré ustanovuje zákon, jeho vykonávacie predpisy, alebo sú určené súhlasom, rozhodnutím alebo iným povolením povoľujúceho orgánu, ktorým sa zabezpečuje ochrana ovzdušia,

b)

opatrenia ako činnosti určené na riadenie, kontrolu a udržiavanie prevádzky stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia v súlade s určenými parametrami, podmienkami a požiadavkami, ktoré ustanovuje zákon a jeho vykonávacie predpisy, alebo sú určené súhlasom, rozhodnutím alebo iným povolením orgánu štátnej správy, ktorým sa zabezpečuje ochrana ovzdušia, vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.

(16)

Dokumentácia stacionárneho zdroja (ďalej len „dokumentácia“) obsahuje údaje o technických parametroch stacionárneho zdroja, spôsobe prevádzkovania a spôsobe udržiavania stacionárneho zdroja jeho technickej časti, zariadenia stacionárneho zdroja alebo automatizovaného meracieho systému, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a to:

a)

dokumenty posudzované povoľujúcim orgánom v konaní podľa tohto zákona,

b)

súbor parametrov a opatrení podľa odseku 15,

c)

plán riadenia zápachu, plán riadenia prašnosti a redukčný plán,

d)

dokumentácia stavby podľa osobitného predpisu,41)

e)

dokumenty vyhotovené výrobcom alebo zhotoviteľom stacionárneho zdroja, časti zdroja, ktoré obsahujú podrobnosti o užívaní alebo udržiavaní stacionárneho zdroja,

f)

dokumenty vyhotovené prevádzkovateľom, ktoré obsahujú podrobnosti o užívaní alebo udržiavaní stacionárneho zdroja a ktoré sú v súlade s písmenami a) až c) a nie sú v rozpore s písmenom d),

g)

dokumenty automatizovaného meracieho systému.

§ 21 - Prípustná miera znečisťovania ovzdušia
(1)

Prípustná miera znečisťovania ovzdušia reguluje vnášanie antropogénnych emisií zo stacionárneho zdroja priamo alebo nepriamo do ovzdušia a určujú ju

a)

emisné limity,

b)

technické požiadavky,

c)

podmienky prevádzkovania,

d)

emisné kvóty,

e)

emisné stropy.

(2)

Emisný limit je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok do ovzdušia počas jedného alebo viacerých časových úsekov zo zariadenia stacionárneho zdroja vyjadrená ako

a)

hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadovom plyne,

b)

hmotnostný tok znečisťujúcej látky,

c)

limitný emisný faktor,

d)

emisný stupeň,

e)

stupeň odsírenia,

f)

tmavosť dymu,

g)

počet pachových jednotiek.

(3)

Emisné limity podľa odseku 2 sa uplatňujú pre znečisťujúce látky, ktoré sú

a)

ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f) v zozname znečisťujúcich látok,

b)

ustanovené vo vykonávacích rozhodnutiach Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách podľa osobitného predpisu,20)

c)

určené povoľujúcim orgánom, ak ide o znečisťujúcu látku, ktorá nie je uvedená v dokumentoch podľa písmena a) alebo písmena b), na základe vyjadrenia úradu verejného zdravotníctva s prihliadnutím na škodlivé účinky znečisťujúcej látky a technické možnosti obmedzovania jej emisií, ak sú tieto informácie dostupné.

(4)

Ak pre znečisťujúcu látku nie je určený emisný limit individuálne, uplatňuje sa špecifický emisný limit, ktorý je ustanovený pre vybrané technológie vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f). Ak pre danú technológiu a znečisťujúcu látku nie je určený individuálny emisný limit alebo ustanovený špecifický emisný limit, uplatňuje sa ustanovený všeobecný emisný limit.

(5)

Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f) z hľadiska ochrany ovzdušia určujú minimálne požiadavky na prevádzku zariadení stacionárnych zdrojov. Požiadavky na uplatnenie emisných limitov, ako aj technické požiadavky a podmienky prevádzkovania zodpovedajúce najlepším dostupným technikám pre zariadenia, ktoré sú súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,42) tým nie sú dotknuté.

(6)

Na zariadenie alebo jeho časť, ktorá prejde podstatnou zmenou, platia emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f) ako minimálne požiadavky pre nové zariadenie.

(7)

Emisná kvóta je určená ako tona emisie znečisťujúcej látky, ktorú je povolené vypustiť zo stacionárneho zdroja počas roka, pričom prevod kvót medzi zdrojmi je možný. Znečisťujúce látky, pre ktoré sa určujú emisné kvóty, mechanizmus určenia emisných kvót pre vybrané zdroje a spôsob ich preukazovania ustanoví vykonávací predpis podľa § 62 písm. p).

(8)

Emisný strop je najvyššie množstvo znečisťujúcej látky vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré je povolené vypustiť do ovzdušia z konkrétneho stacionárneho zdroja alebo skupiny stacionárnych zdrojov z daného územia za kalendárny rok. Znečisťujúce látky, pre ktoré sa určujú emisné stropy, mechanizmus určenia emisných stropov pre vybrané zdroje a spôsob ich preukazovania ustanoví vykonávací predpis podľa § 62 písm. p).

(9)

Program znižovania emisií pre konkrétny zdroj slúži na deklarovanie opatrení, ktoré sa prevádzkovateľ rozhodol prijať pre veľký alebo stredný zdroj na zosúladenie sa s prísnejšími požiadavkami vrátane uvedenia harmonogramu realizácie týchto opatrení. Vypracovanie programu znižovania emisií môže nariadiť povoľujúci orgán, ak je to potrebné najmä na zníženie emisií v prípade podľa § 27 ods. 13 písm. c) alebo pri určení inej lehoty na zosúladenie so závermi o najlepšej dostupnej technike.19) Obsah programu je ustanovený vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. k).

§ 22 - Monitorovanie a preukazovanie dodržania prípustnej miery znečisťovania ovzdušia
(1)

Dodržanie prípustnej miery znečisťovania ovzdušia sa monitoruje zisťovaním

a)

číselnej hodnoty veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit, technická požiadavka a podmienka prevádzkovania zariadenia stacionárneho zdroja (ďalej len „emisná veličina“),

b)

množstva emisií znečisťujúcej látky za kalendárny rok alebo iné obdobie v hmotnostných jednotkách.

(2)

Spôsoby zisťovania hodnoty emisnej veličiny sú:

a)

technický výpočet reprezentatívnej hodnoty emisnej veličiny alebo jej najvyššej technicky možnej hodnoty (ďalej len „technický výpočet“),

b)

diskontinuálne oprávnené meranie reprezentatívnej hodnoty emisnej veličiny (ďalej len „diskontinuálne meranie“) vykonávané v súlade s požiadavkami vykonávacieho predpisu podľa § 62 písm. g) periodicky a v osobitných prípadoch jednorazovo,

c)

kontinuálne meranie vykonávané s použitím trvalo nainštalovaného automatizovaného meracieho systému emisií.

(3)

Dodržanie prípustnej miery znečisťovania ovzdušia sa preukazuje dokladom o výsledku zistenia hodnoty emisnej veličiny, ktorým je podľa spôsobu zistenia

a)

technický výpočet,

b)

správa, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad (ďalej len „správa“) o platnom výsledku diskontinuálneho merania podľa § 58 ods. 7,

c)

protokoly z kontinuálneho merania ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. g) a ďalšie súvisiace doklady o dodržaní požiadaviek na automatizovaný merací systém emisií podľa odseku 4.

(4)

Ak sa hodnota emisnej veličiny zisťuje kontinuálnym meraním, súčasťou preukázania dodržania prípustnej miery znečisťovania ovzdušia okrem protokolu z kontinuálneho merania sú aj doklady o dodržaní požiadaviek na automatizovaný merací systém emisií vrátane oprávnenej kalibrácie, oprávnenej skúšky a oprávnenej inšpekcie zhody ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. g) a j).

(5)

Za preukázanie dodržania prípustnej miery znečisťovania ovzdušia sa považuje predloženie dokladov podľa odsekov 3 a 4 povoľujúcemu orgánu a inšpekcii ich vložením do Národného emisného informačného systému podľa § 24.

(6)

Diskontinuálne meranie, oprávnenú kalibráciu, oprávnenú skúšku a oprávnenú inšpekciu zhody v odboroch a objektoch oprávnenej technickej činnosti podľa § 58 ods. 1 (ďalej len „oprávnená technická činnosť“) a predkladanie správy a informácie o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti zabezpečuje prevádzkovateľ prostredníctvom oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2.

(7)

Plánovaný termín výkonu oprávnenej technickej činnosti, odbor, objekt, účel oprávnenej technickej činnosti a ďalšie potrebné údaje o plánovanej oprávnenej technickej činnosti ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. g) musia byť vopred oznámené oprávnenou osobou podľa § 58 ods. 5 a 6 (ďalej len „notifikácia oprávnenej technickej činnosti“). Platnosť oprávnenej technickej činnosti podľa odseku 3 písm. b) a odseku 4 je podmienená notifikáciou oprávnenej technickej činnosti.

(8)

Podrobnosti o spôsoboch, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek, podmienok prevádzkovania pre zariadenia stacionárnych zdrojov sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. g). Náležitosti správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a podmienky jej vyhotovovania sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. j).

(9)

Všetky výsledky kontinuálnych meraní a diskontinuálnych meraní a výsledky zisťovaní údajov o dodržaní určených požiadaviek na automatizované meracie systémy podľa odsekov 3 a 4 sa zaznamenávajú, spracovávajú a prezentujú tak, aby príslušný povoľujúci orgán mohol kontrolovať dodržiavanie podmienok určených v povolení.

(10)

Pri výkone odborného štátneho dozoru sa monitorovanie dodržania prípustnej miery znečisťovania ovzdušia vykonáva za reálnej prevádzky stacionárneho zdroja, pri ktorej sa emisný limit uplatňuje; povinnosť prevádzkovateľa podľa § 34 ods. 3 týmto nie je dotknutá.

§ 23 - Zisťovanie množstva emisií zo stacionárneho zdroja
(1)

Množstvo emisie zo stacionárneho zdroja vyjadrené v hmotnostných jednotkách (ďalej len „množstvo emisie“) sa zisťuje pre znečisťujúcu látku, pre ktorú je

a)

ustanovený alebo určený emisný limit,

b)

ustanovená alebo určená požiadavka na zisťovanie množstva emisie,

c)

určený emisný strop,

d)

určená emisná kvóta, alebo

e)

ustanovená poplatková povinnosť.43)

(2)

Množstvo emisií sa zisťuje ako súčet množstiev emisií znečisťujúcej látky, ktoré sú vypustené alebo uvoľnené do ovzdušia zo stacionárneho zdroja počas všetkých výrobno-prevádzkových režimov a počas všetkých ďalších nevýrobných stavov vrátane neštandardných stavov, porúch a havárií, ktoré za časové obdobie zisťovania množstva emisie nastali.

(3)

Množstvo emisií vypustené z veľkého zdroja a stredného zdroja sa zisťuje schváleným postupom výpočtu podľa § 26 ods. 1 písm. d). Postup výpočtu množstva emisií sa určí na základe spôsobu podľa odseku 5; pri výbere vhodného spôsobu výpočtu sa vychádza z ustanoveného poradia so zreteľom na emisný charakter konkrétneho zariadenia zdroja.

(4)

Ak nastali pri prevádzke zdroja neštandardné stavy, poruchy a havárie a iné prípady, ktoré nie sú zahrnuté v schválenom postupe výpočtu, prevádzkovateľ veľkého zdroja alebo stredného zdroja zisťuje množstvo emisií na základe vhodného spôsobu výpočtu.

(5)

Spôsoby a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie množstva emisií zo stacionárneho zdroja sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. g).

§ 24 - Národný emisný informačný systém
(1)

Národný emisný informačný systém je informačným systémom verejnej správy44) na elektronickú evidenciu údajov o prevádzkovateľoch, stacionárnych zdrojoch, ich emisiách a ďalších údajov potrebných pre výkon štátnej správy ochrany ovzdušia. Podrobnosti o Národnom emisnom informačnom systéme sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. h).

(2)

Národný emisný informačný systém slúži ako zdroj údajov a informácií na účely výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia a zahŕňa najmä

a)

evidenciu vybraných údajov o veľkých zdrojoch a stredných zdrojoch, ich prevádzkovateľoch a emisiách,

b)

evidenciu vybraných údajov o malých zdrojoch a vybraných osobitných činnostiach a ich prevádzkovateľoch,

c)

evidenciu vybraných údajov o malých spaľovacích zariadeniach,

d)

evidenciu oprávnených technických činností a správ o platnom výsledku z nich,

e)

informácie o oprávnených osobách a metódach a metodikách oprávnených technických činností,

f)

vybrané údaje z automatizovaných meracích systémov emisií,

g)

evidenciu o palivách ustanovenú vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. l),

h)

databázu a archív dokumentov.

(3)

Prehľad najvýznamnejších znečisťovateľov ovzdušia za predchádzajúci kalendárny rok z databázy prevádzkovateľov veľkých zdrojov a stredných zdrojov z Národného emisného informačného systému poverená organizácia zverejní každoročne na svojom webovom sídle do 31. decembra.

(4)

Národný emisný informačný systém sa člení na verejnú a neverejnú časť, pričom

a)

verejnú časť tvoria údaje a informácie o

1.

identifikačných údajoch prevádzkovateľa v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa,

2.

názve zdroja, jeho umiestnení, členení a kategórii zdroja,

3.

začlenení zariadenia stacionárneho zdroja a mieste vypúšťania emisií,

4.

emisiách do ovzdušia,

5.

dodržaní emisných limitov,

6.

vplyvoch znečisťovania a znečistenia ovzdušia na životné prostredie a

7.

oprávnených osobách a metódach a metodikách oprávnených technických činností v rozsahu podľa § 58 ods. 10,

b)

neverejnú časť tvoria údaje a informácie o technologických zariadeniach stacionárnych zdrojov a procesoch, množstvách surovín, palív, výrobkov, spracúvaných materiálov a prevádzkových hodinách.

(5)

Na údaje neverejnej časti informačného systému podľa odseku 4 písm. b) sa nevzťahuje sprístupňovanie informácií podľa osobitného predpisu.45)

PIATA ČASŤ

ZÁVÄZNÉ STANOVISKÁ ORGÁNOV OCHRANY OVZDUŠIA A POVOĽOVANIE STACIONÁRNYCH ZDROJOV

§ 25 - Záväzné stanoviská orgánov ochrany ovzdušia
(1)

Záväzným stanoviskom podľa tohto zákona je vyjadrenie, súhlas a stanovisko alebo iný právny úkon, ktorým sa uplatňujú požiadavky a záujmy ochrany ovzdušia v konaní, v ktorom má orgán ochrany ovzdušia postavenie dotknutého orgánu.

(2)

Orgán ochrany ovzdušia vydáva vyjadrenia, v ktorých uplatňuje záujmy ochrany ovzdušia s cieľom udržania alebo zlepšenia kvality ovzdušia v posudzovanej lokalite, potrebné na

a)

schválenie alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie,46)

b)

schválenie alebo zmenu koncepcie územného rozvoja v priebehu jej spracúvania,

c)

schválenie alebo zmenu koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike,47)

d)

schválenie alebo zmenu plánu udržateľnej mobility a základného dokumentu podpory regionálneho rozvoja,48)

e)

vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie alebo jeho zmeny,49)

f)

vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny,50)

g)

umiestnenie stavby pozemnej komunikácie v zastavanom území obce o predpokladanej intenzite cestnej dopravy 15 000 a viac vozidiel za 24 hodín v návrhovom období najmenej 10 rokov (ďalej len „pozemná komunikácia“),

h)

umiestnenie stavby diaľnice,

i)

vydanie povolenia pre stacionárny zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podliehajúcej povoľovaniu podľa osobitného predpisu,11)

j)

vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ak ide o výrobu druhotných palív podľa osobitného predpisu.51)

(3)

Obsah záväzného stanoviska podľa odseku 2 písm. a), e) až i) je pre správny orgán v konaní podľa osobitného predpisu52) záväzný.

(4)

Vo vyjadrení podľa odseku 2 písm. i) sa uvedú podmienky a požiadavky na stacionárny zdroj podľa § 27 ods. 5 v primeranom rozsahu.

(5)

Orgán ochrany ovzdušia môže na vydanie vyjadrenia podľa odseku 2 písm. f) až i) požadovať predloženie odborného posudku. Vo výzve na predloženie odborného posudku príslušný orgán ochrany ovzdušia uvedie konkrétne otázky a požiadavky na zdroj, ktoré požaduje posúdiť.

(6)

Vo vyjadreniach podľa odseku 2 písm. a) a b) k územnoplánovacej dokumentácii

a)

je potrebné zohľadniť odporúčané odstupové vzdialenosti ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f),

b)

využiť aj kompenzačné opatrenia podľa § 8 ods. 3 a 4 na obmedzovanie znečistenia ovzdušia z frekventovaných pozemných komunikácií, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia, ak je to žiaduce. Ak ide o novobudovanú pozemnú komunikáciu, kompenzačné opatrenie treba zrealizovať v súlade s termínom dokončenia výstavby komunikácie.

§ 26 - Súhlasy orgánov ochrany ovzdušia
(1)

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na

a)

vydanie povolenia stavby stacionárneho zdroja vrátane jeho zmien,

b)

povolenie skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja alebo jeho časti, alebo na predčasné užívanie; požiadavky na skúšobnú prevádzku sú ustanovené v § 30,

c)

trvalé užívanie stacionárneho zdroja vrátane užívania po vykonaných zmenách, ktoré majú vplyv na znečisťovanie ovzdušia,

d)

schválenie postupu výpočtu množstva emisií a jeho zmeny,

e)

súboru parametrov a opatrení a jeho zmeny,

f)

inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách,

g)

schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a jeho zmeny,

h)

určenie osobitných podmienok výkonu oprávnenej technickej činnosti alebo kontinuálneho merania (ďalej len „osobitné podmienky merania“), zmenu lehoty alebo upustenie od oprávnenej technickej činnosti; predĺženie lehoty diskontinuálneho merania alebo upustenie od diskontinuálneho merania sa nevzťahuje na spaľovne odpadov alebo na zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ktoré sú umiestnené v obytnom území alebo zmiešanom území obce alebo vo vzdialenosti do 700 m od takého územia,

i)

schválenie plánu riadenia zápachu a plánu riadenia prašnosti a jeho zmeny.

(2)

Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 6.

(3)

V konaní o vydanie súhlasu podľa odseku 1 je žiadateľ povinný na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia priložiť odborný posudok podľa § 57. Vo výzve na predloženie odborného posudku orgán ochrany ovzdušia uvedie, aké konkrétne otázky a požiadavky na stacionárny zdroj požaduje posúdiť.

(4)

Pri vydávaní súhlasu na umiestnenie a povolenia stavby zdroja je potrebné osobitne zvážiť umiestnenie zdroja vrátane uplatnenia odporúčaných odstupových vzdialeností a požiadaviek na zabezpečenie rozptylu ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f) a využitia kompenzačných opatrení, najmä ak ide o umiestnenie stacionárneho zdroja v obytnom území alebo zmiešanom území obce alebo v záujmovom území priľahlom intravilánu obce vzhľadom na charakter znečistenia ovzdušia.

(5)

Súhlas podľa odseku 1 písm. a) podľa svojho významu musí obsahovať najmä

a)

rozhodujúce údaje o stacionárnom zdroji, jeho zariadeniach a projektovaných kapacitách,

b)

vymedzenie, začlenenie a kategóriu stacionárneho zdroja,

c)

vymedzenie a začlenenie zariadení stacionárneho zdroja,

d)

používané palivá a suroviny, ktoré môžu mať vplyv na emisie,

e)

zoznam emitovaných znečisťujúcich látok, pre ktoré sa uplatňujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, zisťovanie množstva alebo požiadavky na monitorovanie emisií,

f)

technické požiadavky na stacionárny zdroj a jeho zariadenia,

g)

návrhy požiadaviek na prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia,

h)

požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií, najmä výšku komína alebo výduchu, jeho umiestnenie,

i)

požiadavky na odberné miesta na monitorovanie emisií,

j)

kompenzačné opatrenia, ak sú určené.

(6)

Súhlas na trvalé užívanie veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo súhlas na užívanie zdroja po vykonaní zmeny na stacionárnom zdroji alebo jeho zariadeniach možno vydať až po preukázaní plnenia požiadaviek určených v povolení zdroja podľa § 27 a k tomu zodpovedajúcich povinností prevádzkovateľa podľa § 34 ods. 1 až 4. Preukázanie dodržania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania sa vykoná počas skúšobnej prevádzky alebo technických skúšok. Uvedené neplatí, ak je na preukázanie konkrétnej požiadavky ustanovená iná lehota vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. g) alebo určená povoľujúcim orgánom.

(7)

Príslušný povoľujúci orgán môže na základe zmien na zdroji, výsledkov z vykonaného dozoru alebo podnetu inšpekcie časovo obmedziť platnosť vydaného súboru parametrov a opatrení, schváleného postupu výpočtu množstva emisií, plánu riadenia zápachu a plánu riadenia prašnosti a požiadať o jeho aktualizáciu do určeného termínu, ak je potrebné zmeniť alebo ustanoviť ďalšie technicko-prevádzkové parametre na zabezpečenie dodržania prípustnej miery znečisťovania ovzdušia, spresniť výpočet množstva emisií alebo prijať ďalšie opatrenia na obmedzenie zápachu alebo prašnosti.

(8)

Príslušný povoľujúci orgán môže na základe vlastného podnetu alebo podnetu inšpekcie časovo obmedziť prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií alebo automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia, ak sa preukáže, že predmetný merací systém nespĺňa požiadavky určené v povolení alebo súhlase alebo ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f) a g). Preskúmanie prevádzky monitorovacieho systému sa vykoná aj pri zmene emisných limitov, hmotnostných tokov alebo normatívnych požiadaviek, najmenej však jedenkrát za desať rokov.

(9)

Ak ide o zmenu alebo uvedenie do užívania malého spaľovacieho zariadenia s menovitým tepelným príkonom do 0,1 MW určeného na vykurovanie domácnosti, ktoré nepodlieha stavebnému konaniu, súhlas podľa odseku 1 písm. a) a c) sa nevydáva; zmena malého spaľovacieho zariadenia sa oznamuje príslušnej obci.

(10)

Ak nie je možné vykonať oprávnenú technickú činnosť v súlade s platným povolením, notifikáciou oprávnenej technickej činnosti, požiadavkami na monitorovanie ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. g) a j), povoľujúci orgán určí osobitné podmienky merania na základe návrhu inšpekcie alebo návrhu žiadateľa s odôvodnením daného riešenia, ak k nemu inšpekcia vydá kladné stanovisko.

(11)

Ak je pre stacionárny zdroj potrebné rozhodnutie alebo povolenie podľa osobitného predpisu,52) súhlasy podľa odseku 1 písm. a) až c) sú záväzným stanoviskom pre takéto rozhodnutie.

§ 27 - Povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny
(1)

Povolenie stacionárneho zdroja (ďalej len „povolenie zdroja“) je rozhodnutie, ktorým sa určujú požiadavky na prevádzku stacionárneho zdroja z hľadiska ochrany ovzdušia.

(2)

Povolenie zdroja sa nevydáva pre

a)

osobitné činnosti podľa § 20 ods. 1 písm. d),

b)

malý zdroj, ktorý je spaľovacím zariadením, s celkovým menovitým tepelným príkonom do 0,1 MW, ak ide o samostatný zdroj určený na vykurovanie domácností,

c)

malý zdroj uvedený do užívania do 30. júna 2023 alebo malý zdroj, pre ktorý bol vydaný súhlas na povolenie zdroja podľa doterajšieho zákona do 30. júna 2023 a ktorý bol uvedený do užívania do 30. júna 2024, pokým nedôjde k podstatnej zmene na zdroji.

(3)

Povolenie zdroja, ktorý je súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,42) je súčasťou integrovaného povolenia;11) okresný úrad, ako orgán ochrany ovzdušia si uplatní svoje požiadavky na stacionárny zdroj vo vyjadrení podľa § 25 ods. 2 písm. i).

(4)

Termíny na vydanie povolenia pre veľký zdroj a stredný zdroj, ktorý bol uvedený do užívania do 30. júna 2023, veľký zdroj a stredný zdroj, pre ktorý bol vydaný súhlas na povolenie zdroja podľa doterajšieho zákona do 30. júna 2023 a bude uvedený do užívania do 30. júna 2024, sú ustanovené v § 61 ods. 5 a 6. Konanie podľa prvej vety začne okresný úrad z vlastného podnetu. Prevádzkovanie veľkého zdroja a stredného zdroja vymedzeného podľa prvej vety je po uplynutí ustanoveného termínu v § 61 ods. 5 alebo 6 možné len na základe povolenia zdroja; uvedené neplatí, ak do ustanoveného termínu začalo konanie o vydaní povolenia zdroja podľa odseku 1.

(5)

V povolení zdroja sa uvedú najmä tieto údaje:

a)

identifikačné údaje prevádzkovateľa; ak ide o fyzickú osobu, identifikačnými údajmi sa rozumejú meno, priezvisko, rok narodenia a adresa trvalého pobytu,

b)

rozhodujúce údaje o stacionárnom zdroji, jeho zariadeniach a projektovaných kapacitách,

c)

vymedzenie, začlenenie a kategória stacionárneho zdroja,

d)

vymedzenie a začlenenie zariadení stacionárneho zdroja,

e)

používané palivá a suroviny, ktoré môžu mať vplyv na emisie,

f)

zoznam emitovaných znečisťujúcich látok, na ktoré sa uplatňujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, zisťovanie množstva alebo požiadavky na monitorovanie emisií,

g)

technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,

h)

emisné limity a podmienky ich platnosti,

i)

požiadavky na hodnotenie dodržiavania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania alebo odkaz na ustanovené požiadavky,

j)

podmienky na obmedzenie prevádzkovania pri poruche alebo výpadku odlučovacieho zariadenia, ak ide o veľké spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov,

k)

požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií,

l)

požiadavky na monitorovanie emisií vrátane miest odberu vzoriek alebo meracích miest pre konkrétne znečisťujúce látky,

m)

požiadavky na monitorovanie kvality ovzdušia v okolí zdroja, ak ide o zdroj podľa § 5 ods. 8,

n)

ďalšie opatrenia na predchádzanie a zníženie nepriaznivých vplyvov vrátane kompenzačných opatrení, ak ich povoľujúci orgán uloží,

o)

informácie o súlade rozhodnutia s podmienkami uvedenými v právoplatnom rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku a informáciu o účasti verejnosti pri povolení zdroja podľa osobitného predpisu,50) ak sa na povoľovaný zdroj takéto rozhodnutia vzťahujú,

p)

osobitné náležitosti podľa § 28 ods. 1, ak ide o spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov,

q)

ďalšie podmienky týkajúce sa prevádzkovania zdroja a jeho zariadení.

(6)

Súčasťou povolenia zdroja môže byť aj súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. d) až i).

(7)

Ak ide o malý zdroj, povolenie zdroja obsahuje údaje v primeranom rozsahu podľa odseku 5 písm. a) až g), k), n) a o).

(8)

Požiadavky na stacionárny zdroj vrátane emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania sa v povolení zdroja určia najmä v súlade s

a)

požiadavkami podľa § 29, ak ide o novobudovaný zdroj alebo podstatnú zmenu zdroja alebo jeho zariadenia,

b)

podmienkami rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska podľa osobitného predpisu,50)

c)

požiadavkami podľa § 31, ak ide o povolenie prechodného opatrenia pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia,

d)

opatreniami uloženými na zlepšenie kvality ovzdušia v programoch na zlepšenie kvality ovzdušia,

e)

opatreniami uloženými na reguláciu zdroja podľa smogového regulačného plánu,

f)

všeobecne záväznými nariadeniami obce podľa § 10 ods. 4,

g)

zásadami povoľovania stacionárnych zdrojov podľa prílohy č. 7.

(9)

Náležitosti žiadosti na vydanie povolenia zdroja sú uvedené v prílohe č. 6. K žiadosti o vydanie povolenia zdroja je žiadateľ povinný na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia priložiť odborný posudok podľa § 57 ods. 2 písm. b) až d). Vo výzve na predloženie odborného posudku povoľujúci orgán uvedie, aké konkrétne otázky a požiadavky na stacionárny zdroj požaduje posúdiť.

(10)

Ak stacionárny zdroj je činnosťou, ktorá podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, okresný úrad v konaní o povolení zdroja postupuje aj v súlade s požiadavkami osobitného predpisu.53) Za účastníka konania o vydanie povolenia zdroja podľa odseku 1 sa považuje aj ten, komu toto postavenie vyplýva z konania podľa osobitného predpisu.54)

(11)

Ak ide o spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, na konanie o vydanie povolenia zdroja sa vzťahujú aj osobitné požiadavky podľa § 28.

(12)

Orgán ochrany ovzdušia, ak ide o veľký zdroj, stredný zdroj alebo malý zdroj

a)

preskúma povolenie zdroja, či emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené na prevádzku stacionárneho zdroja a monitorovanie emisií sú v súlade s platnou právnou úpravou na základe výsledkov kontrolnej činnosti orgánu ochrany ovzdušia, alebo ak po vydaní povolenia zdroja došlo k zmene právnych predpisov; aktualizuje povolenie najneskôr do termínu začatia uplatňovania nových požiadaviek podľa zmeneného právneho predpisu,

b)

preskúma povolenie zdroja, ktorý spôsobuje nadmerné znečistenie ovzdušia v danej lokalite alebo obťažuje intenzívnym zápachom,

c)

môže preskúmať povolenie, ak po vydaní povolenia došlo k zmene najlepšej dostupnej techniky,19) ktorá umožňuje významné zníženie emisií z prevádzky alebo zvýšenie kvality ich monitorovania z hľadiska technickej a ekonomickej únosnosti jej zavedenia.

(13)

Orgán ochrany ovzdušia zmení podmienky povolenia alebo vydá nové povolenie,

a)

ak ide o zmenu používaných palív a surovín, o zmenu na existujúcich technologických zariadeniach stacionárneho zdroja alebo doplnenie nových technologických zariadení k existujúcemu stacionárnemu zdroju alebo o zmenu ich využívania,

b)

na základe záverov preskúmania povolenia podľa odsekov 12 a 15 písm. a) a § 28 ods. 6 písm. b),

c)

ak ide o opatrenia týkajúce sa daného stacionárneho zdroja uložené programom na zlepšenie kvality ovzdušia, smogovým regulačným plánom, všeobecne záväzným nariadením obce alebo podľa § 8 ods. 2; v takom prípade povolenie zdroja aktualizuje povoľujúci orgán v konaní z vlastného podnetu do šiestich mesiacov od ich vydania.

(14)

Povoľujúci orgán pri zmene podmienok povolenia zdroja podľa odseku 13 písm. b) a c) určí aj primeranú lehotu na zosúladenie sa s novými požiadavkami. Plnenie požiadaviek ustanovených vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. f) a g) a osobitnom predpise55) tým nie je dotknuté.

(15)

Ak stacionárny zdroj nebol prevádzkovaný štyri a viac po sebe nasledujúcich rokov, na jeho opätovné uvedenie do prevádzky prevádzkovateľ je povinný

a)

požiadať o preskúmanie podmienok povolenia zdroja; ak ide o stacionárny zdroj podľa odseku 4, ktorý nemá vydané povolenie zdroja, prevádzkovateľ požiada o vydanie povolenia zdroja, a

b)

priložiť územnoplánovaciu informáciu miestne príslušného orgánu územného plánovania, ktorou overuje dodržanie zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny alebo súlad s priestorovým usporiadaním územia a funkčným využívaním územia, ktoré je určené v územnom pláne obce; územnoplánovacia informácia nie je potrebná, ak ide o spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom do 1 MW.

(16)

Ak povoľujúci orgán na základe preskúmania podľa odseku 15 písm. a) dôjde k záveru, že

a)

nie je potrebné upraviť podmienky povolenia, vydá rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia zdroja,

b)

je potrebné upraviť alebo určiť nové podmienky na prevádzkovanie zdroja, začne konanie vo veci aktualizácie povolenia zdroja podľa odseku 13 písm. b) a vo výzve prevádzkovateľovi stanoví lehotu na predloženie potrebných podkladov.

(17)

Ak prevádzkovateľ nepredloží žiadosť podľa odseku 15 písm. a) a územnoplánovaciu informáciu podľa odseku 15 písm. b), povolenie na prevádzku zdroja zaniká.

§ 28 - Osobitné požiadavky na vydanie povolenia zdroja pre spaľovňu odpadov a pre zariadenie na spoluspaľovanie odpadov
(1)

V povolení zdroja pre spaľovne odpadov alebo pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov sa uvedie najmä

a)

zoznam druhov odpadov podľa katalógu odpadov,56) ktoré možno spaľovať, a ak je to možné, aj ich množstvá,

b)

zoznam a množstvo jednotlivých druhov nebezpečných odpadov,57) ich minimálny a maximálny hmotnostný tok, najmenšiu a najväčšiu výhrevnosť a maximálny obsah znečisťujúcich látok, najmä polychlorovaných bifenylov, pentachlórfenolu, chlóru, fluóru, síry, ťažkých kovov a ďalších znečisťujúcich látok,

c)

menovitú kapacitu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov ako súhrn výrobcom určených a prevádzkovateľom potvrdených spaľovacích výkonov všetkých spaľovacích pecí, ktoré tvoria komplex spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, vyjadrených množstvom spaľovaných odpadov za hodinu pri zohľadnení výhrevnosti odpadov,

d)

druh činnosti zhodnocovania odpadov58) alebo činnosti zneškodňovania odpadov59) na základe vyjadrenia dotknutého orgánu,60)

e)

poloha meracích miest, spôsob odberu vzoriek a meracie metódy na kontinuálne meranie emisií jednotlivých znečisťujúcich látok, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a stavových parametrov spalín,

f)

podmienky diskontinuálnych meraní, vrátane špecifikácie metód a metodík príslušných analýz spolu s početnosťou meraní a určenia miesta odberu vzorky,

g)

maximálny čas technicky nevyhnutných odstavení, porúch alebo výpadkov čistiacich a meracích zariadení, počas ktorého môžu byť prekročené emisné limity určené pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia a do vody,

h)

emisné limity pre znečisťujúce látky vypúšťané do vody,

i)

požiadavky na pH, teplotu a prietok vypúšťania odpadových vôd,

j)

podmienky orgánov štátnej správy podľa odseku 3,

k)

ďalšie podmienky týkajúce sa prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.

(2)

Podrobnosti o obsahu žiadosti na vydanie povolenia zdroja pre spaľovňu odpadov a pre zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sú uvedené v prílohe č. 6 treťom bode.

(3)

Na vydanie povolenia zdroja pre spaľovňu odpadov alebo pre zariadenie na spoluspaľovanie odpadov a pri jeho aktualizácii si okresný úrad vyžiada

a)

súhlas a vyjadrenie orgánov štátnej správy podľa osobitného predpisu,61)

b)

ak ide o spaľovňu rádioaktívneho odpadu,62) ktorá je jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu,63) záväzné stanovisko orgánu podľa § 40 písm. e).

(4)

Okresný úrad v konaní pri povolení nového zdroja, pri podstatnej zmene, pri preskúmaní povolenia existujúceho zdroja a pri aktualizácií povolenia, ktorej predmetom je zmena emisných limitov pre spaľovňu odpadov a pre zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, do 15 dní od podania žiadosti

a)

zverejní danú žiadosť na účel informovania verejnosti a pripomienkovania na svojom webovom sídle a úradnej tabuli najmenej na dobu 21 dní spolu s informáciou o

1.

tom, kde možno do žiadosti nahliadnuť,

2.

možnosti podať pripomienky okresnému úradu,

3.

termíne a mieste konania verejného prerokovania,

b)

požiada obec, na ktorej území sa tento zdroj nachádza alebo sa umiestni, aby bezodkladne zverejnila žiadosť a informácie podľa písmena a) na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli alebo aj iným spôsobom v mieste obvyklým,

c)

uskutoční verejné prerokovanie najneskôr do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty podľa písmena a).

(5)

Okresný úrad pri určení požiadaviek na prevádzku zdroja, ktorým je spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, je povinný akceptovať podmienky určené súhlasom, vyjadrením alebo záväzným stanoviskom spolupracujúcich a dotknutých orgánov; vyhodnotiť včas podané pripomienky z verejného pripomienkovania a verejného prerokovania a prihliadať na pripomienky, ktoré sú opodstatnené.

(6)

Okresný úrad najmenej jedenkrát za desať rokov preskúmava podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov. Ak na základe preskúmania okresný úrad dôjde k záveru, že

a)

nie je potrebné upraviť podmienky povolenia, vydá rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia,

b)

je potrebné upraviť alebo určiť nové podmienky na prevádzkovanie zdroja, začne konanie vo veci aktualizácie povolenia zdroja podľa § 27 ods. 13 písm. b) a vo výzve prevádzkovateľovi stanoví lehotu na predloženie potrebných podkladov. Ak ide o určenie nových emisných limitov alebo podstatnú zmenu zariadenia, na konanie sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 5.

(7)

Ak prevádzkovateľ nepredloží podklady na vydanie povolenia zdroja podľa odseku 6 písm. b) v určenom termíne, pôvodné povolenie stráca platnosť.

(8)

Okresný úrad zverejní vydané povolenie zdroja pre spaľovňu odpadov alebo na zariadenie pre spoluspaľovanie odpadov a jeho aktualizáciu na svojom webovom sídle najmenej na 60 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti. Povolenie zdroja vydané podľa tohto zákona, alebo podľa doterajšieho zákona musí byť počas jeho platnosti prístupné verejnosti na príslušnom okresnom úrade.

(9)

Ak ide o spaľovňu rádioaktívneho odpadu, požiadavky odsekov 1 a 2 sa uvedú v primeranom rozsahu. Preskúmanie povolenia zdroja spaľovne rádioaktívneho odpadu, a ak je to potrebné, jeho aktualizácia, sa vykonáva najmenej každých desať rokov od vydania povolenia zdroja podľa § 27.

§ 29 - Požiadavky na stacionárny zdroj pri jeho výstavbe a podstatnej zmene
(1)

Novobudovaný stacionárny zdroj a stacionárny zdroj a jeho zariadenia po vykonaní podstatnej zmeny podľa § 2 ods. 1 písm. o) musí byť navrhnutý a konštruovaný tak, aby spĺňal

a)

požiadavky najlepšej dostupnej techniky,19)

b)

minimálne emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zdroje ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f),

c)

požiadavky na reprezentatívne meracie miesto podľa prílohy č. 6 druhého bodu písm. i) a vzorkovacie miesto ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b) a g), ak sa kvalita ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja alebo hodnoty emisnej veličiny zisťujú meraním,

d)

požiadavky na zabezpečenie rozptylu ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f).

(2)

Národné referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách pre zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,64) sú zverejnené na webovom portáli o životnom prostredí.

(3)

Pri povoľovaní a prevádzke stacionárneho zdroja sa uplatňujú požiadavky a podmienky na ochranu ovzdušia ustanovené týmto zákonom na zdroj vymedzený ako jeden technologický celok a na vymedzené zariadenia stacionárneho zdroja bez ohľadu na to, či daný zdroj alebo jeho zariadenie prevádzkuje jeden prevádzkovateľ alebo viacerí prevádzkovatelia.

(4)

Ak sa povolenie zdroja vzťahuje na dve alebo viac zariadení alebo ich časti, musí obsahovať podmienky, ktoré zabezpečia, že každé zariadenie bude spĺňať požiadavky tohto zákona.

(5)

Ak ide o technologický celok slúžiaci na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov alebo výrobných postupov, okresný úrad určí primerané podmienky a čas, na ktorý sa prevádzka takéhoto celku povoľuje. Ustanovené emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania sa na takýto zdroj neuplatňujú; to neplatí pre spaľovňu odpadov a pre zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, v ktorom sa ročne spaľuje 50 ton odpadov a viac.

(6)

Pri budovaní nového spaľovacieho zariadenia s menovitým tepelným príkonom 20 MW a vyšším je potrebné preskúmať technické a ekonomické podmienky kombinovanej výroby elektriny a tepla a predložiť podklady správnemu orgánu k možnosti realizácie takejto výroby. Ak sa ukážu trhové a distribučné možnosti ako využiteľné, investor je povinný kombinovanú výrobu elektriny a tepla realizovať.

(7)

Pri povoľovaní nových malých spaľovacích zariadení sa uplatňujú požiadavky podľa osobitného predpisu.65)

§ 30 - Požiadavky na skúšobnú prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti
(1)

Skúšobnou prevádzkou sa preveruje, či stacionárne zdroje, zariadenia a technológie budú za prevádzkových a výrobných podmienok uvedených v dokumentácii schopné dosahovať projektované kvalitatívne parametre a spĺňať emisné limity, technické požiadavky, podmienky prevádzkovania a požiadavky na monitorovanie ustanovené vo vykonávacích predpisoch podľa § 62 písm. f) a g) a určené v povolení alebo v súhlase. Počas skúšobnej prevádzky sa vykonáva nastavenie technológie a výrobných zariadení na dosiahnutie ich ustáleného chodu vrátane automatizovaných meracích systémov emisií a kvality ovzdušia.

(2)

Skúšobná prevádzka nie je potrebná pre typizované zariadenie s garantovanými a certifikovanými výstupnými hodnotami emisných veličín a parametrov monitorovacích zariadení. V takom prípade sa prvé diskontinuálne meranie vykoná počas revíznych skúšok a garančných skúšok zariadenia v rámci skúšky typizovaného zariadenia.

(3)

Skúšobná prevádzka môže byť povolená pre stacionárny zdroj alebo jeho časť. Povoľujúci orgán v súhlase na skúšobnú prevádzku môže určiť osobitné podmienky platné počas skúšobnej prevádzky iné ako v povolení zdroja, len ak je to z hľadiska vplyvu prevádzky zdroja na emisie potrebné.

(4)

Povoľujúci orgán môže určiť, aby počas skúšobnej prevádzky bolo preskúšané a overené prevádzkovanie stacionárneho zdroja, najmä z hľadiska

a)

nastavenia a doladenia zariadení na dosiahnutie ich ustáleného chodu,

b)

určenia hraničných parametrov prevádzky zdroja vzhľadom na dodržanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

c)

rôznych prevádzkových stavov,

d)

optimalizácie prechodových stavov,

e)

spaľovania rôznych palív a ich kombinácií.

(5)

Prevádzkovateľ na vyzvanie povoľujúceho orgánu predloží správu zo skúšobnej prevádzky, v ktorej vyhodnotí požiadavky určené podľa odseku 4 uvedené v súhlase podľa § 26 ods. 1 písm. b).

(6)

Trvanie skúšobnej prevádzky možno povoliť na obdobie najviac 12 mesiacov. Skúšobná prevádzka môže byť opakovane predĺžená len na základe opodstatneného zdôvodnenia prevádzkovateľa. Najdlhšia celková doba skúšobnej prevádzky nesmie prekročiť 24 mesiacov. Žiadosť o predĺženie musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 30 dní pred uplynutím lehoty riadnej skúšobnej prevádzky.

(7)

Skúšobná prevádzka pre prenosný zdroj sa určuje pri prvom uvedení zdroja do prevádzky a jej trvanie sa určí s prihliadnutím na trvanie prevádzky na povoľovanom mieste. Zmena umiestnenia prenosného zdroja nezakladá nárok na skúšobnú prevádzku alebo jej predĺženie.

(8)

Po uplynutí skúšobnej prevádzky podľa odseku 6 môže byť ďalšia skúšobná prevádzka povolená len po vykonaní zmeny na stacionárnom zdroji schválenej povoľujúcim orgánom v povolení zdroja.

§ 31 - Prechodné opatrenia pre spaľovacie zariadenia a povolenie dočasnej výnimkyz emisných limitov pri prerušení dodávky riadneho paliva
(1)

Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 5 MW a viac, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f), možno na základe žiadosti prevádzkovateľa povoliť do 1. januára 2030 tieto prechodné opatrenia:

a)

zaradiť jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenie do osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom,

b)

určiť osobitný emisný limit pre oxidy dusíka v ustanovenom rozsahu, ak ide o jestvujúce zariadenie, ktoré sa využíva na pohon kompresorových staníc potrebných na zaistenie bezpečnosti vnútroštátnej plynárenskej prepravnej siete,

c)

určiť osobitný emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky v ustanovenom rozsahu, ak ide o spaľovanie biomasy ako hlavného paliva, v zóne alebo aglomerácii, kde je kvalita ovzdušia dobrá.

(2)

Jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenie je zariadenie uvedené do prevádzky pred 20. decembrom 2018 alebo zariadenie, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie pred 19. decembrom 2017, ak bolo toto zariadenie uvedené do prevádzky najneskôr do 20. decembra 2018.

(3)

Väčšie stredné spaľovacie zariadenie možno na základe žiadosti prevádzkovateľa zaradiť do obmedzeného prevádzkového režimu, ak sa prevádzkovateľ zaviaže neprekročiť počet prevádzkových hodín ustanovený vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f).

(4)

Prevádzkovateľ väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia predkladá orgánu ochrany ovzdušia žiadosť podľa odseku 1 o zaradenie do osobitného režimu centrálneho zásobovania teplom, uplatnenie miernejšieho emisného limitu alebo podľa odseku 3 do obmedzeného prevádzkového režimu do 30. júna 2024. V žiadosti o zaradenie väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia do režimu podľa odseku 1 písm. a) je prevádzkovateľ povinný preukázať splnenie podmienok ustanovených vykonávacím prepisom podľa § 62 písm. f). Súčasne je prevádzkovateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie, že zariadenie bude prevádzkované v súlade s podmienkami ustanovenými vykonávacím predpisom.

(5)

Uplatnenie prechodných opatrení podľa odseku 1 možno povoliť, len ak prevádzkovateľ preukáže, že nespôsobí žiadne významné znečistenie ovzdušia a zabezpečí vysokú úroveň ochrany životného prostredia ako celku.

(6)

Veľké spaľovacie zariadenia uplatňujúce osobitný režim pre zariadenia určené na dožitie schválené v platnom integrovanom povolení podľa doterajšieho zákona zostávajú v platnosti do 31. decembra 2023.

(7)

V osobitných prípadoch pri prerušení dodávky povoleného paliva pre predmetné spaľovacie zariadenie môže povoľujúci orgán na základe žiadosti prevádzkovateľa podľa § 34 ods. 8 písm. c) a d) a § 34 ods. 9 písm. a) a b) rozhodnúť o dočasnej výnimke z emisných limitov v súlade s požiadavkami vykonávacieho predpisu podľa § 62 písm. f). Osobitné podmienky konania sú upravené v § 60 ods. 6.

ŠIESTA ČASŤ

ZÁKAZY A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB

§ 32 - Zákazy

Zakazuje sa

a)

spaľovať odpad7) a palivo vyrobené z odpadu v iných zariadeniach, ako sú spaľovne odpadu alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov okrem povolených druhov druhotných palív,

c)

spaľovať hnedé uhlie energetické, lignit, uhoľné kaly, uhoľný prach, preplástky a druhotné palivá v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW; toto sa nevzťahuje na spaľovanie biopalív a obnoviteľných plynov, ktorými sú bioplyn a vodík,

d)

spaľovať na otvorenom ohnisku a voľnom priestranstve akýkoľvek materiál okrem suchého rastlinného materiálu, ktorý nie je znečistený chemickými látkami, po splnení požiadaviek osobitného predpisu;66) zákaz sa nevzťahuje na spaľovanie materiálu, ktorý je určený na eradikáciu,25)

e)

prevádzkovať veľký zdroj, stredný zdroj a malý zdroj bez povolenia, okrem prípadov podľa § 27 ods. 2 až 4.

§ 33 - Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov zodpovedných za plnenie opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a zodpovedných za informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia
(1)

Samosprávny kraj alebo obec sú podľa § 10 ods. 2 písm. a) povinní vypracovať regionálny program alebo miestny program v súlade s požiadavkami okresného úradu v sídle kraja.

(2)

Osoba zodpovedná za plnenie opatrenia určená v programe na zlepšenie kvality ovzdušia podľa § 9 a v regionálnom programe alebo miestnom programe podľa § 10 ods. 2 písm. a) je povinná plniť opatrenie v určenom rozsahu a čase a každoročne, počas verejného odpočtu, preukazovať stav jeho plnenia.

(3)

Osoba zodpovedná za plnenie opatrenia v smogovom regulačnom pláne je povinná plniť opatrenie v určenom rozsahu podľa § 13 ods. 7 a 8.

(4)

Osoba zodpovedná za informovanie verejnosti počas smogovej situácie je povinná informovať verejnosť spôsobom podľa § 12 ods. 9 až 10.

(5)

Na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia sú orgány štátnej správy a nimi riadené organizácie, orgány samosprávy a prevádzkovatelia povinní bezodplatne poskytovať poverenej organizácií údaje a podklady, ktorými disponujú, vo forme, rozsahu a spôsobom, ako poverená organizácia požaduje.

(6)

Ak sa opatrenia podľa odsekov 1 a 2 týkajú prevádzkovania stacionárneho zdroja, uplatňujú sa povinnosti ustanovené v § 34 ods. 5 a § 35 ods. 1 písm. c) a § 36 ods. 1 písm. c).

§ 34 - Povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a prevádzkovateľov stredných zdrojov
(1)

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní

a)

prevádzkovať stacionárny zdroj v súlade s povolením, dokumentáciou a so zabezpečeným dohľadom nad prevádzkou zdroja,

b)

dodržiavať emisné limity určené v povolení; ak emisné limity nie sú určené, dodržiavať emisné limity ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f),

c)

dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené v povolení; ak technické požiadavky a podmienky prevádzkovania nie sú určené, dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f),

d)

spaľovať len palivá určené v povolení; ak požiadavky na palivo nie sú určené, spaľovať len palivá uvedené v dokumentácii zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu palív ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. l),

e)

plniť počas skúšobnej prevádzky podmienky určené súhlasom na skúšobnú prevádzku,

f)

plniť ustanovené podmienky uplatňovania prechodných opatrení podľa § 31, ak ide o veľké spaľovacie zariadenie alebo väčšie stredné spaľovacie zariadenie zaradené do niektorého z prechodných opatrení a preukazovať ich dodržiavanie ustanoveným spôsobom,

g)

plniť požiadavky redukčného plánu ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f), ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlo, ktoré uplatňuje redukčný plán,

h)

podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 27 ods. 12 a 15, § 28 ods. 6 a predkladať povoľujúcemu orgánu potrebné podklady,

j)

oznámiť povoľujúcemu orgánu zmenu prevádzkovateľa zdroja alebo jeho časti a zánik zdroja do 30 dní odo dňa ich uskutočnenia.

(2)

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov vo veciach vedenia prevádzkovej evidencie, zisťovania množstva emisií, oznamovania údajov o emisiách a zdroji, predkladania správ, súboru parametrov a opatrení a programov na zníženie množstva emisií a informovania verejnosti sú povinní

a)

predložiť okresnému úradu návrh postupu výpočtu množstva emisií na schválenie pred uvedením zdroja do prevádzky a pred uvedením zmeny zdroja do prevádzky, ak úrad nerozhodne inak; ak je to potrebné, aktualizovať ho,

b)

zisťovať každoročne množstvo emisií schváleným postupom výpočtu množstva emisií; pre stavy prevádzky a osobitné prípady, pre ktoré nie je schválený postup výpočtu, zisťovať množstvo emisií spôsobom podľa § 23,

c)

viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnom zdroji spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. h) a uchovávať sledované údaje a doklady počas ustanovenej doby,

d)

každoročne, do konca februára, oznamovať vybrané, úplné a pravdivé údaje o stacionárnom zdroji, o množstve emisií, o dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného systému v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. h) a na požiadanie poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje o stacionárnom zdroji a o jeho prevádzke,

e)

vypracovať každoročne bilanciu organických rozpúšťadiel, ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá,

f)

vypracovať a predkladať každoročne správu o prevádzke stacionárneho zdroja podľa vykonávacieho predpisu § 62 písm. h), ak ide o spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou dve a viac ton spaľovaného odpadu za hodinu, do konca februára nasledujúceho roka,

g)

vypracovať súbor parametrov a opatrení v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. h), predložiť ho na schválenie povoľujúcemu orgánu pred uvedeným zdroja do prevádzky, ak ide o

1.

veľký zdroj a aktualizovať ho pri zmene zdroja alebo na základe požiadavky povoľujúceho orgánu,

2.

zmenu začlenenia malého zdroja alebo stredného zdroja na veľký zdroj, v termíne do jedného roka od dátumu zmeny jeho začlenenia,

3.

stredný zdroj, na vyzvanie povoľujúceho orgánu; aktualizovať ho pri zmene zdroja alebo na základe požiadavky povoľujúceho orgánu,

h)

vypracovať na základe vyzvania povoľujúceho orgánu plán riadenia zápachu a plán riadenia prašnosti podľa vykonávacieho predpisu § 62 písm. f) a predložiť ho na schválenie,

i)

vypracovať a predložiť na vyzvanie povoľujúceho orgánu program znižovania emisií zo stacionárneho zdroja v ustanovenom rozsahu podľa vykonávacieho predpisu § 62 písm. k) a tento program aktualizovať podľa potreby a o prijatých opatreniach z programu znižovania emisií informovať verejnosť,

j)

zverejňovať na svojom webovom sídle informácie o znečisťovaní ovzdušia vrátane výsledkov monitorovania emisií a kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja podľa osobitného predpisu67) v rozsahu a forme ustanovenej podľa vykonávacieho predpisu § 62 písm. g), ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,

k)

ak ide o aplikáciu a zapracovanie hospodárskych hnojív a iných hnojív organického pôvodu, sekundárnych zdrojov živín alebo kompostu podľa osobitného predpisu,68) elektronicky oznámiť okolitým obciam predbežný harmonogram vykonávania tejto činnosti najneskôr jeden deň pred prvým výkonom tejto činnosti v súlade s vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f).

(3)

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov vo veciach monitorovania a preukazovania dodržiavania prípustnej miery znečisťovania ovzdušia sú povinní

a)

monitorovať vybrané znečisťujúce látky a preukazovať dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 22 v súlade s požiadavkami určenými v povolení, spôsobom a v lehotách ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. g),

b)

prevádzkovať zdroj počas výkonu oprávnenej technickej činnosti v súlade s platným povolením, notifikáciou oprávnenej technickej činnosti podľa § 22 ods. 7 a § 58 ods. 7 a 8, s požiadavkami na monitorovanie a požiadavkami na zistenie reprezentatívneho výsledku oprávnenej technickej činnosti ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. g) a j) a v súlade so schválenými osobitnými podmienkami merania; dodržanie týchto požiadaviek zdokumentovať údajmi z prevádzkovej evidencie a potvrdiť písomným vyhlásením, ktoré predloží zodpovednej osobe za oprávnenú technickú činnosť,

c)

na účel informovania povoľujúceho orgánu o splnení povinností podľa písmen a) a b) a verejnosti v rozsahu a forme ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. g)

1.

zabezpečovať predloženie správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a informácie o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti do Národného emisného informačného systému v lehote 90 dní od vykonania posledného diskontinuálneho merania, odberu vzorky, skúšky, inšpekcie zhody alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na danom monitorovacom mieste prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala a ktorá zodpovedá za platnosť zistených výsledkov podľa § 58 ods. 8,

2.

zasielať mesačné a ročné protokoly z kontinuálneho merania emisií v lehote podľa osobitného predpisu67) do Národného emisného informačného systému alebo oznámiť prevádzkovateľovi informačného systému adresu webového sídla, kde sú protokoly a informácie v ustanovenom čase, rozsahu a forme sprístupňované pre uloženie v informačnom systéme a pre verejnosť,

d)

bezodkladne informovať povoľujúci orgán a inšpekciu o výsledku monitorovania, ak sa monitorovaním zistí, že emisné limity boli prekročené alebo technické požiadavky a podmienky prevádzkovania alebo požiadavky na automatizované meracie systémy neboli dodržané; ak ide o kontinuálne meranie emisií, bezodkladne zasielať do Národného emisného informačného systému denné protokoly preukazujúce nedodržanie hodnoty emisnej veličiny alebo oznámiť prevádzkovateľovi informačného systému adresu webového sídla, kde sú protokoly v ustanovenom čase, rozsahu a forme sprístupňované pre uloženie v informačnom systéme,

e)

nainštalovať automatizované meracie systémy emisií v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými v povolení a preukázať dodržanie určených požiadaviek na automatizovaný merací systém ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. g),

f)

plniť požiadavky na automatizované meracie systémy emisií vrátane oprávnených kalibrácií, oprávnených skúšok a oprávnených inšpekcií zhody, a zabezpečovať ich riadnu prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení a dokumentácií; ak tieto nie sú v dokumentácii a povolení určené, plniť požiadavky a podmienky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. g),

(4)

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov, ktorí majú určenú povinnosť vo veciach monitorovania a hodnotenia kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja, sú povinní

a)

monitorovať znečistenie ovzdušia v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými v povolení a v súlade s požiadavkami na monitorovanie kvality ovzdušia ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b) a g),

b)

nainštalovať automatizované meracie systémy kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami, ak ide o zdroj podľa § 5 ods. 8, a preukázať dodržanie určených požiadaviek na automatizovaný merací systém ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b) a g),

c)

plniť požiadavky na automatizované meracie systémy kvality ovzdušia vrátane oprávnených kalibrácií, oprávnených skúšok a oprávnených inšpekcií zhody, a zabezpečovať ich riadnu prevádzku v súlade s podmienkami, ktoré sú určené v povolení a dokumentácií; ak tieto nie sú v dokumentácií a povolení určené, plniť požiadavky a podmienky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b) a g),

d)

poskytovať aktuálne merané údaje z automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia, ako aj validované údaje z monitorovania poverenej organizácii spravujúcej národnú sieť monitorovania kvality ovzdušia v rozsahu, formáte a čase na účel hodnotenia kvality ovzdušia a informovania verejnosti ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b) a g),

e)

na účel informovania povoľujúceho orgánu o splnení povinností podľa písmen a) a c) zabezpečovať predloženie správy a informácie o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti do Národného emisného informačného systému v lehote 90 dní od vykonania posledného diskontinuálneho merania, odberu vzorky, skúšky, inšpekcie zhody alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na danom monitorovacom mieste prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala a ktorá zodpovedá za platnosť zistených výsledkov podľa § 58 ods. 8,

f)

na účel informovania verejnosti zverejňovať na svojom webovom sídle alebo webovom sídle poverenej organizácie výsledky monitorovania kvality ovzdušia podľa písmena a); ak ide o diskontinuálne meranie, zverejniť správy o platnom výsledku diskontinuálneho merania v lehote podľa písmena e).

(5)

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov vo veciach riadenia kvality ovzdušia sú povinní

a)

podieľať sa na vyzvanie okresného úradu v sídle kraja na vypracovaní programu na zlepšenie kvality ovzdušia a smogového regulačného plánu,

b)

plniť opatrenia z týchto dokumentov, za ktorých plnenie je zodpovedný.

(6)

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov sú pri výkone odborného štátneho dozoru a štátneho dozoru (ďalej len „dozor“) povinní

a)

umožniť osobám vykonávajúcim dozor alebo nimi povereným osobám prístup ku stacionárnemu zdroju na účely kontroly plnenia povinností prevádzkovateľa, prevádzky stacionárneho zdroja, monitorovacieho systému a predkladať im potrebné podklady a plniť ostatné povinnosti podľa § 49,

b)

vykonať uložené opatrenia na nápravu.

(7)

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov sú pri neštandardných stavoch, poruchách a haváriách okrem povinností podľa odsekov 1 a 4 povinní

a)

odstrániť bezodkladne poruchové stavy a havárie v prevádzke stacionárneho zdroja a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch parametrov a opatrení,

b)

prijať bezodkladne opatrenia na zosúladenie s emisným limitom pri jeho prekročení a vykonať ich v čo najkratšom čase,

c)

zastaviť alebo obmedziť prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti, ak prevádzka stacionárneho zdroja môže spôsobiť okamžité významné zhoršenie kvality ovzdušia dovtedy, kým nebude zabezpečená prevádzka podľa odseku 1 písm. b), a bezodkladne prijať a vykonať opatrenia na obmedzenie ich následkov a na zabránenie vzniku takýchto situácií,

d)

oznámiť bezodkladne okresnému úradu v sídle kraja, povoľujúcemu orgánu a inšpekcii vznik stavu podľa písmena c) a následne informovať o prijatých opatreniach; týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.69)

(8)

Prevádzkovatelia veľkých spaľovacích zariadení sú pri uvedených neštandardných prevádzkových stavoch a poruchách okrem povinností podľa odseku 7 povinní

a)

znížiť výkon alebo zastaviť do 24 hodín prevádzku spaľovacieho zariadenia alebo jeho časti pri poruche alebo výpadku odlučovacieho zariadenia alebo prevádzkovať zariadenie s použitím nízkoemisného paliva na zabezpečenie dodržiavania emisného limitu; celkový čas trvania prevádzky pri poruche alebo výpadku odlučovacieho zariadenia nesmie počas žiadneho 12-mesačného obdobia prekročiť 120 hodín,

b)

oznámiť do 48 hodín vznik poruchy alebo výpadok odlučovacieho zariadenia a dobu prevádzky v poruchovom stave okresnému úradu a povoľujúcemu orgánu,

c)

oznámiť bezodkladne povoľujúcemu orgánu prerušenie dodávky nízkosírneho paliva a požiadať o udelenie výnimky na použitie iného paliva,

d)

oznámiť bezodkladne povoľujúcemu orgánu prerušenie dodávky zemného plynu a požiadať o udelenie výnimky na použitie iného paliva,

e)

neprekročiť povolený prevádzkový čas pri prevádzke podľa písmen c) a d).

(9)

Prevádzkovatelia väčších stredných spaľovacích zariadení sú pri uvedených neštandardných prevádzkových stavoch okrem povinností podľa odseku 7 povinní

a)

oznámiť bezodkladne povoľujúcemu orgánu prerušenie dodávky nízkosírneho paliva a požiadať o udelenie výnimky na použitie iného paliva,

b)

oznámiť bezodkladne povoľujúcemu orgánu prerušenie dodávky zemného plynu a požiadať o udelenie výnimky na použitie iného paliva,

c)

neprekročiť povolený prevádzkový čas pri uplatňovaní výnimky podľa písmen a) a b).

(10)

Prevádzkovatelia spaľovní odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov sú pri uvedených neštandardných prevádzkových stavoch a poruchách okrem povinností podľa odseku 7 povinní

a)

pri prekročení emisných limitov zabezpečiť, aby spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov alebo jednotlivé pece, ktoré sú súčasťou spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a sú pripojené k jednému čistiacemu zariadeniu, za žiadnych okolností nepokračovali v spaľovaní odpadov dlhší čas ako štyri hodiny bez prerušenia; celkový čas trvania prevádzky pri prekročení emisného limitu počas roka nesmie prekročiť 60 hodín pre spaľovacie pece pripojené k jednému čistiacemu zariadeniu,

b)

bezodkladne obmedziť prevádzkovanie alebo zastaviť prevádzku spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov pri vzniku poruchy do času zabezpečenia normálnej prevádzky podľa odseku 1 písm. a) až c),

c)

dodržiavať počas obmedzenej prevádzky zdroja podľa písmen a) a b) osobitné emisné limity platné pri prekročení emisných limitov ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f); plnenie povinností podľa odseku 1 písm. a) až c) tým nie je dotknuté,

d)

oznámiť do 48 hodín povoľujúcemu orgánu dobu prevádzky predmetného zariadenia pri prekročení emisného limitu, informáciu o zastavení zdroja alebo pece a celkový počet hodín prevádzkovania predmetného zariadenia pri prekročení emisného limitu od začiatku kalendárneho roka,

e)

oznámiť do 48 hodín povoľujúcemu orgánu vznik poruchy alebo výpadok odlučovacieho zariadenia a informovať o prijatých opatreniach.

(11)

Prevádzkovatelia zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá sú okrem povinností podľa odseku 7 povinní prijať a v čo najkratšom čase vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinností podľa odseku 1 písm. a) až c), ak boli tieto povinnosti porušené; o tomto stave sú povinní informovať do 48 hodín povoľujúci orgán.

(12)

Na prevádzkovanie stacionárnych zdrojov sa vzťahujú zásady podľa prílohy č. 7.

(13)

Podrobnosti oznamovania údajov, informácií a predkladania dokumentov podľa odsekov 2 až 4 sú uvedené v § 61.

§ 35 - Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
(1)

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný

a)

uvádzať do prevádzky a prevádzkovať malý zdroj v súlade s dokumentáciou a podmienkami určenými obcou,

b)

dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre malé zdroje ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f),

c)

dodržiavať podmienky, obmedzenia a zákazy na vymedzenom území určené všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 4,

d)

spaľovať len palivá určené v povolení, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu palív ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. l); ak požiadavky na palivo nie sú určené ani ustanovené, je povinný spaľovať len palivá uvedené v dokumentácii zariadenia,

e)

neprekročiť tmavosť dymu ustanovenú vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f),

f)

podrobiť sa kontrole malého spaľovacieho zariadenia na tuhé palivo a kvapalné palivo v súlade s § 51,

g)

vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,

h)

vypracovať na základe vyzvania obce plán riadenia zápachu alebo plán riadenia prašnosti podľa vykonávacieho predpisu § 62 písm. f) a predložiť ho na schválenie,

i)

umožniť osobám vykonávajúcim dozor alebo nimi povereným osobám prístup k malému zdroju na účel jeho kontroly, predkladať im potrebné podklady a plniť ostatné povinnosti podľa § 49,

j)

podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 27 ods. 15 a predkladať obci potrebné podklady,

k)

viesť prevádzkovú evidenciu o malom zdroji a na požiadanie poskytovať údaje ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. h) a ďalšie údaje potrebné na zistenie emisií obci alebo ňou poverenej osobe,

l)

oznámiť obci zmenu prevádzkovateľa zdroja alebo jeho časti a zánik zdroja do 30 dní odo dňa ich uskutočnenia,

m)

ak ide o aplikáciu a zapracovanie hospodárskych hnojív a iných hnojív organického pôvodu, sekundárnych zdrojov živín alebo kompostu podľa osobitného predpisu,68) elektronicky oznámiť okolitým obciam predbežný harmonogram vykonávania činnosti najneskôr jeden deň pred prvým výkonom tejto činnosti v súlade s vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f).

(2)

Povinnosti podľa odseku 1 písm. h) až m) sa vzťahujú len na právnickú osobu a na fyzickú osobu – podnikateľa.70)

(3)

Na prevádzkovanie stacionárnych zdrojov sa vzťahujú zásady podľa prílohy č. 7.

§ 36 - Povinnosti prevádzkovateľov vykonávajúcich vybranú osobitnú činnosť
(1)

Prevádzkovateľ vykonávajúci vybranú osobitnú činnosť je povinný

a)

oznámiť obci 14 dní vopred vykonávanie vybranej osobitnej činnosti v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f); ak ide o aplikáciu a zapracovanie hospodárskych hnojív a iných hnojív organického pôvodu, sekundárnych zdrojov živín alebo kompostu podľa osobitného predpisu,68) osobitnú činnosť elektronicky oznámiť okolitým obciam predbežný harmonogram vykonávania tejto činnosti najneskôr jeden deň pred prvým výkonom,

b)

dodržiavať špecifické technické požiadavky a podmienky prevádzkovania ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f),

c)

dodržiavať podmienky, obmedzenia a zákazy na vymedzenom území, určené všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 4,

d)

viesť prevádzkovú evidenciu o vykonávanej vybranej osobitnej činnosti v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. h); na požiadanie poskytovať obci tieto údaje a ďalšie údaje potrebné pre emisné inventúry alebo modelovanie kvality ovzdušia,

e)

vypracovať a predložiť na základe vyzvania povoľujúceho orgánu plán riadenia zápachu alebo plán riadenia prašnosti podľa vykonávacieho predpisu § 62 písm. f),

f)

umožniť prístup osobám vykonávajúcim dozor alebo nimi povereným osobám k miestu výkonu osobitnej činnosti na účely jej kontroly a predkladať im potrebné podklady.

(2)

Povinnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú len na právnickú osobu a na fyzickú osobu – podnikateľa.70)

(3)

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia,70) ktoré vykonávajú vybrané osobitné činnosti podľa § 20 ods. 4, sú povinné plniť povinnosti podľa odseku 1 po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa ustanovenia podmienok pre danú vybranú osobitnú činnosť vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. f).

SIEDMA ČASŤ

POŽIADAVKY NA KVALITU PALÍV A REGULOVANÝCH VÝROBKOVA POVINNOSTI PODNIKATEĽOV PRI ICH UVÁDZANÍ NA TRH

§ 37 - Kvalita palív
(1)

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ,70) ktorá uvádza na trh palivá, je v súlade s vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. l) povinná

a)

uvádzať na trh palivá na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch alebo určené na pohon mobilných zdrojov, len ak spĺňajú ustanovené požiadavky na kvalitu palív,

b)

uvádzať na trh len palivá, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. l); to sa nevzťahuje na odpady a palivá z nich vyrobené, ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovniach odpadov alebo v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,

c)

preukazovať kvalitu palív ustanoveným spôsobom podľa § 62 písm. l),

d)

viesť prevádzkovú evidenciu o palivách v rozsahu ustanovenom vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. l), predkladať ju každoročne do Národného emisného informačného systému v termíne do konca februára a poskytovať ustanovené údaje spotrebiteľom,

e)

umožniť orgánom dozoru podľa § 47 vykonávať kontrolu plnenia povinností podľa písmen a) až d) a odsekov 2 a 3.

(2)

Zakazuje sa dodávanie do maloobchodnej siete, predaj a poskytnutie fyzickým osobám týchto druhov palív:

a)

druhotných palív okrem biopalív a obnoviteľných plynov, ktorými sú bioplyn a vodík,

b)

vysokoemisných palív, ktorými sú hnedé uhlie energetické, lignit, uhoľný kal, uhoľný prach, preplástky.

(4)

Nemožno zakázať, obmedziť alebo zabrániť výrobe motorových palív a ich uvedeniu na trh, ak spĺňajú požiadavky podľa odseku 1.

(5)

Požiadavky podľa odseku 1 a zákaz podľa odseku 3 sa vzťahujú aj na palivá vyrobené alebo dovezené pre vlastnú spotrebu.

§ 38 - Kvalita regulovaných výrobkov
(1)

Farby, laky a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel, ktoré sú určené na povrchovú úpravu vozidiel, stavebných objektov, konštrukcií a ich častí (ďalej len „regulovaný výrobok“), musia spĺňať ustanovené hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín a ich obaly musia byť označené spôsobom ustanoveným vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. m).

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na farby, laky a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel, ktoré sú určené na

a)

použitie výlučne v zariadeniach používajúcich organické rozpúšťadlá, na ktoré sa vzťahujú požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f),

b)

údržbu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok a historických vozidiel, ak okresný úrad povolil ich nákup a použitie určeného množstva na konkrétny účel.

(3)

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ,70) ktorá uvádza na trh regulované výrobky, je povinná

a)

uvádzať na trh regulovaný výrobok, iba ak spĺňa požiadavky podľa odseku 1,

b)

viesť evidenciu o ich množstve a kvalite a oznamovať tieto údaje prostredníctvom Národného emisného informačného systému každoročne do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok; osobitne vedie evidenciu a oznamuje údaje o regulovaných výrobkoch uvedených v odsekoch 1 a 2,

c)

umožniť orgánom dozoru vykonávať kontrolu plnenia povinností podľa písmen a) a b) a odsekov 4 a 6.

(4)

Zakazuje sa predaj regulovaných výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa odseku 1, v maloobchodnej sieti.

(5)

Nemožno zakázať, obmedziť alebo zabrániť výrobe regulovaných výrobkov a ich uvedeniu na trh, ak spĺňajú požiadavky podľa odseku 1.

(6)

Požiadavky podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na regulované výrobky vyrobené alebo dovezené pre vlastnú spotrebu.

ÔSMA ČASŤ

ORGÁNY OCHRANY OVZDUŠIA A ICH PÔSOBNOSŤ

§ 39 - Orgány ochrany ovzdušia
(1)

Orgánmi ochrany ovzdušia sú:

a)

ministerstvo,

b)

inšpekcia,

c)

okresný úrad v sídle kraja,

d)

okresný úrad,

e)

samosprávny kraj,

f)

obec,

g)

ministerstvo obrany.

(2)

Ministerstvo obrany vykonáva štátnu správu ochrany ovzdušia podľa § 46 ods. 1 a 2 na území vojenských obvodov.71)

§ 40 - Spolupracujúce orgány

Spolupracujúcimi orgánmi sú:

a)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva vo veci posudzovania vplyvov ovzdušia na zdravie obyvateľstva72)

1.

sleduje a hodnotí vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie obyvateľstva Slovenskej republiky a závery zverejňuje v rámci vyhodnotenia environmentálnych determinantov zdravia v správe o stave životného prostredia v pravidelných štvorročných intervaloch; ak zistí, že existuje dôvodný predpoklad, že na zhoršenom zdravotnom stave obyvateľstva sa podieľa znečisťujúca látka emitovaná do ovzdušia, informuje ministerstvo,

2.

na požiadanie orgánu ochrany ovzdušia vydáva stanoviská o vplyve vybranej znečisťujúcej látky na zdravie obyvateľstva, vyjadrenia podľa § 3 ods. 16 a § 21 ods. 3 a odporúčania podľa § 12 ods. 8 a § 14 ods. 5,

b)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo veciach znižovania emisií poľnohospodárskych činností do ovzdušia,

c)

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a orgány štátnej správy na úseku cestnej dopravy vo veciach cestnej dopravy a jej vplyvu na znečistenie ovzdušia podľa § 9 ods. 5, § 11 ods. 1 a 5 a § 13 ods. 3 písm. c),

d)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vo veciach znižovania emisií energetických zariadení do ovzdušia,

e)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky vo veci dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení v konaní podľa § 28 ods. 3 písm. b),

f)

Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach dozoru nad trhom regulovaných výrobkov podľa § 38 zabezpečuje výkon kontroly plnenia

1.

povinností podnikateľov pri uvádzaní regulovaných výrobkov na trh podľa § 38 ods. 3,

2.

požiadaviek na kvalitu regulovaných výrobkov a ich označovanie podľa § 38 ods. 1 a zákazu predaja podľa § 38 ods. 4.

§ 41 - Ministerstvo

Ministerstvo

a)

ustanovuje normy prípustnej miery znečisťovania ovzdušia a prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia,

b)

riadi výkon štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia,

c)

vykonáva hlavný štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia,

d)

je vo vzťahu ku Komisii notifikačným orgánom, sprístupňuje a podáva Komisii ustanovené informácie a správy vo veciach ochrany ovzdušia a v ustanovených lehotách a rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. n),

e)

vydáva vyjadrenia k návrhu

1.

koncepcie územného rozvoja Slovenskej republiky,73)

2.

plánu udržateľnej mobility regiónu,

3.

dokumentov na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,74)

f)

vydáva vyjadrenia v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie

1.

pre vydanie rozhodnutia v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu na národnej úrovni alebo jeho zmeny,

2.

ak nastanú pochybnosti vo veciach hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, na základe žiadosti príslušného orgánu v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,

g)

zabezpečuje monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy podľa § 15,

h)

vo veciach monitorovania, hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie

1.

zriadenie a prevádzkovanie národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia,

2.

hodnotenie kvality ovzdušia,

3.

priestorové modelovanie kvality ovzdušia, prenosu a rozptylu látok znečisťujúcich ovzdušie,

4.

klasifikáciu zón a aglomerácii podľa režimu hodnotenia,

5.

zverejnenie aktuálnych informácií o kvalite ovzdušia,

6.

prevádzkovanie smogového varovného systému,

7.

zverejnenie správy o kvalite ovzdušia každoročne obsahujúcej hodnotenie kvality ovzdušia a informácie o podiele jednotlivých sektorov na jeho znečistení,

8.

a okresného úradu schvaľovanie meracích prostriedkov, metód, zariadení, sietí a laboratórií na monitorovanie kvality ovzdušia vykonávané prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov,

9.

a Slovenskej národnej akreditačnej služby,75) ktorá je na účely tohto zákona národným notifikačným orgánom (ďalej len „národný notifikačný orgán“), a povoľujúceho orgánu správnosť merania meracími prostriedkami ich akreditáciu a notifikáciu a kontroluje udržiavanie presnosti meracích prostriedkov, najmä riadením kvality vykonávaným podľa požiadaviek medzinárodných noriem pre akreditáciu skúšobných a kalibračných laboratórií a akreditáciu orgánov vykonávajúcich inšpekciu zhody meracích prostriedkov so špecifikovanými požiadavkami,

10.

spoluprácu s príslušnými organizáciami členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a s Komisiou v oblasti hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia a koordináciu programov na zlepšenie kvality ovzdušia na území Slovenskej republiky, ktoré organizuje Komisia,

11.

výmenu aktuálnych informácií o kvalite ovzdušia s dotknutými susednými štátmi Európskej únie a prekročenia informačných prahov a výstražných prahov a tieto informácie zverejňuje,

12.

činnosti národného referenčného laboratória a dohliada na ich vykonávanie,

i)

pri prekročení prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia v dôsledku znečisťovania ovzdušia v susednom štáte vyvolá rokovania so zodpovednými orgánmi predmetného štátu na účely prijatia opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia,

j)

zverejňuje informácie o orgánoch a organizáciách zodpovedných za hodnotenie kvality ovzdušia a riadenie kvality ovzdušia, programoch na zlepšenia kvality ovzdušia a o nízkoemisných zónach,

k)

vo veciach stacionárnych zdrojov prostredníctvom

1.

inšpekcie vykonáva dozor, dohľad a kontrolu povinností a zákazov podľa tohto zákona,

2.

poverenej organizácie spravuje Národný emisný informačný systém o stacionárnych zdrojoch a ich emisiách, vyhodnocuje získané údaje a vybrané údaje sprístupňuje verejnosti; zverejňuje zoznamy a údaje o spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá,

3.

inšpekcie alebo poverenej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zabezpečuje sledovanie technického rozvoja v rámci ochrany ovzdušia a podporuje sprístupňovanie informácií o najlepších dostupných technikách19) a technológiách obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,

4.

inšpekcie alebo poverenej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva vykoná plošný prieskum na zistenie údajov o malých spaľovacích zariadeniach na vykurovanie domácností,

l)

vo veciach plnenia národných záväzkov znižovania emisií

1.

vypracúva prostredníctvom poverenej organizácie národné emisné inventúry, informatívne správy o emisných inventúrach a projekcie emisií a zverejňuje ich,

2.

informuje Komisiu o úmysle využiť flexibilitu v plnení národných záväzkoch znižovania emisií,

3.

vypracúva národný program znižovania emisií a jeho aktualizácie a predkladá ich na schválenie vláde Slovenskej republiky a Komisii,

4.

sleduje, preskúmava a vyhodnocuje realizáciu opatrení z národného programu,

5.

spolupracuje s inými štátmi a koordinuje svoju činnosť v rámci príslušných medzinárodných organizácií, a to aj výmenou informácií o technickom pokroku, výskume a vývoji s cieľom zlepšiť východiskovú základňu pre uľahčovanie znižovania emisií,

m)

vo veciach odbornej spôsobilosti podľa § 56 ods. 1 písm. a) až c) na odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia, na prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a na kontrolu malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo

1.

overuje odbornú spôsobilosť posúdením kvalifikačných predpokladov a komisionálnou skúškou; overením odbornej spôsobilosti a vykonaním skúšky ministerstvo môže poveriť iný orgán ochrany ovzdušia, poverenú organizáciu alebo inú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,

2.

zriaďuje skúšobnú komisiu na overenie odbornej spôsobilosti a ustanovuje skúšobný poriadok,

3.

vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti; ak ide oprávnené posudzovanie, určuje rozsah predmetu posudzovania a posudzovaných činností a jeho platnosť, pri zmene právnych predpisov mení rozsah osvedčenia a môže zmeniť aj jeho platnosť,

4.

rozhoduje o predĺžení platnosti osvedčenia a odsúhlasuje zmeny údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie,

5.

upozorňuje na porušenie povinností a ukladá opatrenia na nápravu, ak sú závažné nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní oprávnenej činnosti, a zabezpečuje kontrolu ich splnenia; na kontrolu splnenia opatrení na nápravu, ministerstvo môže poveriť orgán uvedený v prvom bode,

6.

rozhoduje o zrušení, zmene alebo pozastavení platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti; na kontrolu splnenia opatrení na nápravu pri pozastavení platnosti osvedčenia ministerstvo môže poveriť orgán uvedený v prvom bode,

7.

vyzýva na opakované preukázanie odbornej spôsobilosti alebo na absolvovanie odbornej prípravy v ustanovených prípadoch podľa § 56 ods. 8,

8.

povoľuje na základe splnenia ustanovených požiadaviek vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku, určuje jeho rozsah a podmienky vyhotovenia, ak je to potrebné,

9.

eviduje zmeny údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie a na ich základe aktualizuje zverejnené zoznamy odborne spôsobilých osôb,

n)

vo veciach oprávnených technických činností

1.

určuje požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností, ktoré sú potrebné pre určenie rozsahu a podmienok pôsobnosti oprávnených osôb podľa právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, technických noriem a ostatných technických špecifikácií pre jednotlivé oprávnené technické činnosti,

2.

zriaďuje skúšobnú komisiu na overenie odbornej spôsobilosti a ustanovuje skúšobný poriadok,

3.

overuje odbornú spôsobilosť na výkon oprávnenej technickej činnosti vrátane posúdenia kvalifikačných predpokladov a komisionálnou skúškou; na overenie odbornej spôsobilosti na výkon oprávnenej technickej činnosti ministerstvo môže poveriť orgán ochrany ovzdušia, poverenú organizáciu a národný notifikačný orgán alebo inú organizáciu,

4.

vydáva osvedčenie zodpovednej osoby, v ktorom určuje rozsah a podmienky pôsobnosti zodpovednej osoby podľa odborov, účelov, objektov, metód a metodík oprávnenej technickej činnosti; mení rozsah alebo podmienky pôsobnosti zodpovednej osoby vo vydanom osvedčení pri zmene právnych predpisov,

5.

eviduje zmeny údajov, podmienok, dokladov, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie zodpovednej osoby,

6.

požaduje spresnenie údajov uvedených v správe alebo v čiastkovej správe alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov,

7.

vyzýva na opakované preukázanie plnenia požiadaviek na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby, vrátane účasti na odbornej príprave a zloženia skúšky, zabezpečuje posúdenie splnenia požiadaviek, vykonanie odbornej prípravy a skúšky; vykonaním odbornej prípravy, skúšky a posúdením plnenia požiadaviek ministerstvo môže poveriť subjekt uvedený v druhom bode,

8.

upozorňuje na porušenie povinností a ukladá opatrenia na nápravu, ak orgány ochrany ovzdušia, poverená organizácia, akreditačný orgán alebo národný notifikačný orgán zistil nedostatky v znalostiach zodpovednej osoby alebo vo vykonávaní akreditovaných a notifikovaných oprávnených technických činností a ostatných odborných činností a zabezpečuje kontrolu ich splnenia; kontrolou splnenia uložených opatrení ministerstvo môže poveriť subjekt uvedený v druhom bode,

9.

vykonáva dohľad nad plnením povinností oprávnených osôb, zodpovedných osôb a subdodávateľov oprávnených technických činností; vykonaním dohľadu môže poveriť inšpekciu alebo poverenú osobu,

10.

rozhoduje o zrušení, zmene alebo pozastavení platnosti osvedčenia zodpovednej osoby,

11.

podáva podnet na konanie živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť, alebo o pozastavení prevádzkovania živnosti vo veciach ochrany ovzdušia,

12.

kontroluje úplnosť a správnosť údajov sprístupňovaných oprávnenými osobami v informačnom systéme podľa § 58 ods. 10 a vyzýva oprávnené osoby na ich opravu alebo aktualizáciu,

13.

vyzýva poverenú organizáciu na posúdenie profesijnej spôsobilosti oprávnených osôb a zodpovedných osôb, posúdenie plnenia požiadaviek a profesijnej spôsobilosti na vydanie povolenia na vykonanie diskontinuálneho merania vo výnimočnom prípade a na kontrolu platnosti výsledku diskontinuálneho merania alebo automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia,

14.

zverejňuje informácie o metódach a metodikách jednotlivých oprávnených technických činností a o riešení ich rozvoja podľa aktuálneho stavu techniky; ministerstvo môže poveriť zverejňovaním informácií organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,

15.

spolupracuje s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii a pri notifikácii požiadaviek na špecifický odbor oprávnených technických činností, podáva podnety na mimoriadny dohľad, odsúhlasuje akreditačný predpis, ktorým sú vydané notifikačné požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností,

16.

zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených požiadaviek na vydanie povolenia na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti; posúdením splnenia požiadaviek na vydanie povolenia ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v druhom bode,

17.

vydáva povolenia na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti alebo jej časti a určuje rozsah a podmienky ich vykonania, ak sú potrebné,

o)

vedie evidenciu odborne spôsobilých osôb podľa § 56, oprávnených osôb a zodpovedných osôb podľa § 58 a zverejňuje ich zoznam spolu s kontaktnými údajmi a rozsahom ich činnosti podľa vykonávacieho predpisu § 62 písm. i) a j) na účely informovania prevádzkovateľov, orgánov ochrany ovzdušia a verejnosti; ministerstvo môže poveriť vedením tejto evidencie a zverejňovaním zoznamu osôb organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.

§ 42 - Inšpekcia
(1)

Inšpekcia je kontrolný orgán, ktorý vykonáva odborný štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 47 ods. 3 a rieši podnety podľa § 47 ods. 7.

(2)

Inšpekcia kontroluje najmä

a)

súlad prevádzky stacionárneho zdroja s dokumentáciou, podmienkami a požiadavkami určenými povoľujúcim orgánom,

b)

dodržiavanie emisných limitov

1.

vlastnými kontrolnými meraniami,

2.

na základe správ o platnom výsledku oprávneného merania,

3.

na základe protokolov z kontinuálneho merania a ďalších súvisiacich dokladov o dodržaní požiadaviek na automatizovaný merací systém emisií,

4.

na základe technických výpočtov,

c)

dodržiavanie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov

1.

vlastnými kontrolnými meraniami,

2.

na základe výsledkov oprávnených technických činností oprávnených osôb,

3.

na základe výsledkov meraní prevádzkových parametrov prevádzkovateľa stacionárneho zdroja,

4.

na základe technických výpočtov,

5.

na základe analýz odobratých vzoriek,

6.

na základe skutočností zistených pri kontrole zdroja na mieste,

d)

dodržiavanie povinností oprávnených osôb, ktoré vykonávajú oprávnené technické činnosti,

e)

platnosť výsledkov, náležitosti a požiadavky vyhotovovania správ o platných výsledkoch oprávnených technických činností a protokolov z kontinuálneho merania emisií a dodržiavanie osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti,

f)

plnenie požiadaviek na automatizované meracie systémy emisií

1.

na základe správ o platnom výsledku oprávnenej kalibrácii, oprávnenej skúšky a inšpekcie zhody,

2.

vlastnými kontrolnými skúškami a inšpekciou zhody,

g)

vedenie prevádzkovej evidencie prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov,

h)

plnenie opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie následkov havarijných stavov prevádzkovateľmi veľkých zdrojov a prevádzkovateľmi stredných zdrojov,

i)

dodržiavanie ostatných povinností prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov vyplývajúcich z tohto zákona,

j)

dodržiavanie regulačných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia zo smogových regulačných plánov,

k)

plnenie povinností podnikateľa podľa § 37; na tento účel zabezpečuje odber vzoriek paliva a ich analýzy,

l)

plnenie povinností výrobcu regulovaných výrobkov, ktorý uvádza na trh regulované výrobky podľa § 38; na tento účel odoberá potrebné množstvo vzorky a zabezpečuje jej analýzu,

m)

plnenie povinností podnikateľa, ktorý uvádza na trh regulované výrobky podľa § 38; na tento účel odoberá potrebné množstvo vzorky a zabezpečuje jej analýzu,

n)

malé spaľovacie zariadenia na tuhé palivo a kvapalné palivo podľa § 51 ods. 1 a zabezpečuje analýzy odobratých vzoriek; výkon takejto kontroly si môže inšpekcia zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 56 ods. 1 písm. c), ktorej vydá poverenie,

o)

plnenie opatrení na nápravu; pri závažných nedostatkoch najneskôr do šiestich mesiacov od uloženého termínu ich splnenia,

p)

dodržiavanie zákazov podľa § 32.

(3)

Inšpekcia pri zistení porušenia povinností určených v povolení, ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia

a)

ukladá opatrenia na nápravu,

b)

ukladá pokuty,

c)

rozhoduje o obmedzení prevádzky zdroja alebo zastavení prevádzky zdroja podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m) a podľa § 53,

d)

navrhuje v osobitných prípadoch okresnému úradu určiť vykonanie oprávnenej technickej činnosti, určiť skrátenie lehôt vykonávania oprávnených technických činností, zrušiť alebo zmeniť súhlas na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených technických činností,

e)

dáva podnety na preskúmanie povolenia zdroja, schváleného súboru parametrov a opatrení a schváleného postupu výpočtu množstva emisií,

f)

rozhoduje o priestupkoch.

(4)

Inšpekcia vkladá od 1. januára 2027 do Národného emisného informačného systému

a)

rozhodnutia vydané podľa tohto zákona a dokumenty podľa § 50,

b)

záväzné pripomienky k notifikáciám oprávnených technických činností podľa § 58 ods. 5 a 6, ak sú potrebné, najneskôr jeden deň pred ich výkonom,

c)

notifikáciu oprávnenej technickej činnosti a správu o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti do troch dní od doručenia, ak ide o jednotlivú oprávnenú technickú činnosť podľa § 59 ods. 5.

(5)

Inšpekcia na základe kontrolnej činnosti výkonu oprávnenej technickej činnosti

a)

vydá bezodkladne odôvodnené stanovisko o zistení neplatnosti výsledku oprávnenej technickej činnosti a správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti alebo jej príslušnej časti a túto skutočnosť oznámi oprávnenej osobe, ktorá danú oprávnenú technickú činnosť vykonala, prevádzkovateľovi, pre ktorého takýto doklad bol vyhotovený, a príslušnému povoľujúcemu orgánu,

b)

navrhuje ministerstvu opatrenia na nápravu alebo navrhuje zmenu alebo zrušenie osvedčenia zodpovednej osoby a kontroluje vykonanie uložených opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou oprávnených osôb na vykonávanie oprávnených technických činností,

c)

bezodkladne oznamuje akreditačnému orgánu a národnému notifikačnému orgánu nedostatky v systéme kvality a v odborných činnostiach vykonávaných akreditovanými a notifikovanými oprávnenými osobami, ktoré zistila svojou kontrolnou činnosťou.

(6)

Inšpekcia vo veciach spôsobilosti oprávnených posudzovateľov a zodpovedných osôb

a)

posudzuje na vyzvanie ministerstva znalosti a odbornú spôsobilosť oprávneného posudzovateľa v odbore emisno-technologických posudzovaní a v odboroch posudzovania prostriedkov a podmienok diskontinuálnych meraní vrátane vykonania skúšky,

b)

posudzuje na vyzvanie ministerstva spôsobilosť zodpovednej osoby vykonávať oprávnené technické činnosti so špecifikovanými požiadavkami vrátane vykonania skúšky zodpovednej osoby,

c)

spolupracuje s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii a pri dohľade nad plnením notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností.

(7)

Inšpekcia spolupracuje s povoľujúcim orgánom a na jeho žiadosť vydáva stanoviská do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti na účely

a)

vydania súhlasu podľa § 26 ods. 1 a povolenia zdroja podľa § 27 ods. 1, 12 a 13,

b)

určenia rozsahu a podmienok vedenia prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov,

c)

určenia prísnejších emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 1,

d)

zistenia množstva emisií zo stacionárneho zdroja podľa § 23,

e)

určenia výnimiek, osobitných podmienok alebo osobitných lehôt zisťovania množstva emisií zo stacionárneho zdroja, údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov,

f)

schválenia návrhu súboru parametrov a opatrení.

(8)

Inšpekcia pri riadení kvality ovzdušia

a)

spolupracuje pri tvorbe programu na zlepšenie kvality ovzdušia podľa § 9 a smogového regulačného plánu podľa § 13,

b)

zisťuje možné príčiny zhoršenia kvality ovzdušia,

c)

na účely zmiernenia zhoršenia kvality ovzdušia kontroluje plnenie

1.

opatrení určených smogovým regulačným plánom podľa § 13,

2.

technicko-organizačných opatrení na zmiernenie havárie a povinnosti prevádzkovateľa podľa § 34 ods. 7 písm. c), ak príčinou zhoršenia kvality ovzdušia je havária na zdroji,

d)

je oprávnená vyžadovať súčinnosť orgánov štátnej správy, obce alebo iných právnických osôb a fyzických osôb; pri riešení zhoršenia kvality ovzdušia inšpekcia primerane uplatňuje oprávnenia podľa § 48.

(9)

Inšpekcia vypracováva a vykonáva program monitorovania, na základe ktorého kontroluje dodržiavanie ustanovených požiadaviek na

a)

väčšie stredné spaľovacie zariadenia,

b)

kvalitu regulovaných výrobkov,

c)

kvalitu motorových palív,

d)

výrobu a kvalitu druhotných palív.

(10)

Inšpekcia

a)

zavádza a udržiava systém kvality vlastných kontrolných meraní a vykonávaných kontrol kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií vrátane akreditácie svojich odborných činností podľa medzinárodných technických noriem a účasti na medzilaboratórnych testoch profesijnej spôsobilosti,

b)

sleduje technický rozvoj v oblasti ochrany ovzdušia v rozsahu svojej pôsobnosti a spolupracuje s ministerstvom na sprístupňovaní informácií o súčasnom stave najlepších dostupných techník21) a technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia.

§ 43 - Okresný úrad v sídle kraja
(1)

Okresný úrad v sídle kraja na území kraja v rámci výkonu štátnej správy vo veciach riadenia kvality ovzdušia

a)

sprístupňuje informácie verejnosti a najmenej raz ročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a o podiele zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečistení podľa sektorov za zónu alebo aglomeráciu v rámci svojho územného obvodu,

b)

môže určiť miestne alebo regionálne cieľové hodnoty pre ďalšie znečisťujúce látky,

c)

zabezpečuje udržiavanie dobrej kvality ovzdušia a jej zlepšovanie v oblastiach, kde nie je dobrá,

d)

vypracúva, vydáva a zverejňuje program na zlepšenie kvality ovzdušia, preskúmava ho a podľa potreby ho aktualizuje,

e)

sleduje vývoj kvality ovzdušia a v spolupráci s poverenou organizáciou, okresnými úradmi, samosprávnymi krajmi a obcami identifikuje pôvod znečistenia ovzdušia a vyhodnocuje účinnosť prijatých opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia,

f)

ak je to účelné, nariadi obci alebo samosprávnemu kraju

1.

vypracovať regionálny program alebo miestny program na zlepšenie kvality ovzdušia,

2.

zapracovať opatrenia z programu na zlepšenie kvality ovzdušia do osobitných dokumentov vydávaných v rámci svojich kompetencií,76)

g)

vykonáva verejný odpočet plnenia opatrení z programu na zlepšenie kvality ovzdušia a regionálnych programov a miestnych programov; zverejňuje informácie o ich plnení,

h)

vypracúva a vydáva smogový regulačný plán podľa § 13,

i)

vyhlasuje začatie a ukončenie uplatňovania opatrení zo smogových regulačných plánov oznámením verejnou vyhláškou, ak sa regulácia vzťahuje na prekročenie limitnej hodnoty alebo cieľovej hodnoty,

j)

kontroluje realizáciu opatrení z programu na zlepšenie kvality ovzdušia a smogového regulačného plánu,

k)

vykonáva štátny dozor podľa § 47 ods. 4 a ukladá pokuty a opatrenia na nápravu za porušenie povinnosti subjektom zodpovedným za plnenie opatrení v smogovom regulačnom pláne podľa § 13 ods. 7 a 8 a pokuty za porušenie povinnosti vypracovať regionálny program alebo miestny program podľa § 10 ods. 2 písm. a) a povinnosti informovať o smogovej situácii podľa § 12 ods. 9 až 10; ukladá opatrenia na nápravu za porušenie plnenia opatrení z programu na zlepšenie kvality ovzdušia,

l)

zabezpečuje dôkazy v spolupráci s poverenou organizáciou, ak k prekročeniu limitných hodnôt pre PM10 dochádza z dôvodu opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo solení ciest alebo ak k prekročeniu limitných hodnôt dochádza z prírodných zdrojov a informuje o tom ministerstvo,

m)

vydáva vyjadrenia podľa § 25 ods. 2 k návrhom a zmenám

1.

územných plánov regiónov,77)

2.

koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike,47)

3.

dokumentov na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,78)

4.

plánov udržateľnej mobility kraja, regiónu a obce,

5.

strategických dokumentov v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie49) regionálneho charakteru,

6.

umiestnenia stavby pozemnej komunikácie ustanovenej intenzity dopravy v zastavanom území obce,

7.

umiestnenia stavby diaľnice.

(2)

Okresný úrad v sídle kraja rozhoduje o obmedzení alebo zastavení prevádzky stacionárneho zdroja podľa § 53 ods. 1 a 2.

(3)

Okresný úrad v sídle kraja riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy ochrany ovzdušia uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode.

(4)

Okresný úrad v sídle kraja vkladá rozhodnutia vydané podľa tohto zákona a dokumenty o ukončení dozoru podľa tohto zákona od 1. januára 2027 do Národného emisného informačného systému.

(5)

Okresný úrad v sídle kraja vykonáva pôsobnosti okresného úradu ustanovené týmto zákonom vo svojom územnom obvode.79)

§ 44 - Okresný úrad
(1)

Okresný úrad

a)

vydáva súhlasy podľa § 26 a povolenia zdroja podľa § 27 pre veľké zdroje a stredné zdroje, preskúmava ich a ak je to potrebné, zmení ich; na podnet inšpekcie preskúma a podľa potreby zmení predmetný súhlas a povolenie zdroja najneskôr do šiestich mesiacov,

b)

vydá povolenie zdroja podľa § 27 pre veľký zdroj alebo stredný zdroj ako celok, pri prvej zmene realizovanej po 1. júli 2023 vyžadujúcej zmenu povolenia zdroja,

c)

rozhoduje v prípade pochybností o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii stacionárneho zdroja a o vymedzení a začlenení jeho zariadení,

d)

rozhoduje o povolení dočasnej výnimky z emisných limitov pri prerušení dodávky riadneho paliva pre spaľovacie zariadenie podľa § 31 ods. 7,

e)

vedie evidenciu podľa odseku 3,

f)

ukladá prevádzkovateľovi vypracovať dokumenty podľa § 34 ods. 2 písm. g) a h) a aktualizovať ich,

g)

ukladá prevádzkovateľovi vypracovať program znižovania emisií podľa § 34 ods. 2 písm. i) a aktualizovať ho,

h)

vykonáva štátny dozor podľa § 47 ods. 5 vo veciach dodržiavania povinností prevádzkovateľov veľkých zdrojov a stredných zdrojov a rieši podnety podľa § 47 ods. 7,

i)

vydáva vyjadrenia k veľkým zdrojom a stredným zdrojom podľa § 25 ods. 2 písm. i), ktoré sú súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,42)

j)

vydáva vyjadrenia podľa § 25 ods. 2 písm. j) na vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ak ide o výrobu druhotných palív,

k)

podieľa sa na vypracovaní programu na zlepšenie kvality ovzdušia a jeho aktualizácii,

l)

vydáva vyjadrenia k návrhom a zmenám

1.

územných plánov obcí alebo ich častí a zón,

2.

navrhovanej činnosti a strategických dokumentov v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie,54)

3.

dokumentov na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,80)

m)

môže povoliť na údržbu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok a historických vozidiel nákup a použitie obmedzeného množstva výrobkov podľa § 38 ods. 2,

n)

každoročne informuje ministerstvo do 30. apríla o preukázanom prekročení emisného limitu a o porušení povinnosti podľa § 34 ods. 3 písm. a) prevádzkovateľmi v ich územnom obvode za predchádzajúci rok,

o)

určuje príslušnosť obce pri povoľovaní malého zdroja podľa § 46 ods. 3.

(2)

Okresný úrad môže v konaní podľa odseku 1 písm. a) a d)

a)

určiť emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania individuálne vrátane emisného limitu pre znečisťujúcu látku podľa § 21 ods. 3 písm. c),

b)

určiť kompenzačné opatrenia podľa § 8 ods. 3,

c)

určiť výnimky z emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a čas ich trvania, len ak je tak ustanovené týmto zákonom alebo vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f), udelené výnimky môže prehodnotiť a zrušiť; určené výnimky oznamuje ministerstvu,

d)

určiť spôsob zisťovania hodnoty emisnej veličiny podľa § 22 ods. 2 vrátane určenia osobitných podmienok merania a času ich trvania, nahradenia kontinuálneho merania diskontinuálnym meraním alebo technickým výpočtom, nahradenia diskontinuálneho merania technickým výpočtom, skrátenia alebo predĺženia intervalu oprávnenej technickej činnosti a upustenia od merania, len ak to ustanovuje vykonávací predpis podľa § 62 písm. g),

e)

určiť vykonanie overovacieho diskontinuálneho merania a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených požiadaviek v prípade pochybnosti o výskyte znečisťujúcej látky v nečistenom odpadovom plyne, ak to ustanovuje vykonávací predpis podľa § 62 písm. g),

f)

určiť vykonanie mimoriadneho diskontinuálneho merania a lehotu jeho vykonania podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom § 62 písm. g) v prípade pochybnosti o dodržaní emisného limitu, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

g)

určiť podmienku vykonania oprávnenej technickej činnosti pri záložných systémoch alebo na iných miestach merania ako je ustanovené,

h)

určiť spôsob a požiadavky na zisťovanie množstva emisií,

i)

určiť rozsah a požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárneho zdroja,

j)

určiť emisnú kvótu alebo emisný strop pre vybrané stacionárne zdroje podľa vykonávacieho predpisu podľa § 62 písm. p),

k)

určiť povinnosť monitorovať kvalitu ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja v súlade s § 5 ods. 8 a určiť podmienky monitorovania,

l)

požiadať inšpekciu o vydanie stanoviska podľa § 42 ods. 7 pri vydávaní súhlasov a povolení zdroja,

m)

vyžiadať stanovisko poverenej organizácie podľa § 58 ods. 15 písm. c) k monitorovaniu kvality ovzdušia prevádzkovateľom podľa § 5 ods. 8.

(3)

Okresný úrad v rámci Národného emisného informačného systému

a)

vedie evidenciu podľa § 24 ods. 2 písm. a) za svoj územný obvod,

b)

každoročne do 31. mája spracúva súhrnné ročné vyhodnotenie

1.

prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov v okrese za predchádzajúci rok,

2.

údajov o množstve a kvalite palív za predchádzajúci rok predkladané podľa § 37,

c)

vedie knižnicu a archív dokumentov podľa § 24 ods. 2,

d)

vkladá záväzné pripomienky k notifikáciám oprávnených technických činností podľa § 58 ods. 5 a 6, ak sú potrebné.

(4)

Okresný úrad vo vzťahu k verejnosti

a)

sprístupňuje žiadosti o povolenie zdroja, vydané súhlasy, povolenia zdrojov a ich aktualizácie, ak ide o spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov,

b)

vykonáva verejné pripomienkovanie a verejné prerokovanie žiadostí v konaní o vydanie povolenia pre spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov,

c)

zverejňuje každoročne do 31. mája zoznam a vybrané údaje o spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov na webovom portáli o životnom prostredí; ak ide o spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou dvoch a viac ton spaľovaného odpadu za hodinu, zverejňuje aj ročné správy o ich prevádzke,

d)

sprístupňuje vydané súhlasy, povolenia zdrojov a ich aktualizácie, ak ide o zariadenia používajúce organické rozpúšťadla.

(5)

Okresný úrad pri zistení porušenia povinnosti určenej v povolení ustanovenej týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia

a)

ukladá prevádzkovateľovi veľkého zdroja a stredného zdroja

1.

opatrenia na nápravu,

2.

pokuty,

b)

dáva návrh okresnému úradu v sídle kraja na obmedzenie prevádzky alebo zastavenie prevádzky zdroja podľa § 53.

(6)

Okresný úrad vkladá rozhodnutia, súhlasy a iné dokumenty vydané podľa tohto zákona a dokumenty o ukončení dozoru podľa tohto zákona najneskôr od 1. januára 2027 do Národného emisného informačného systému.

(7)

Štátnu správu ochrany ovzdušia, ktorá podľa tohto zákona nepatrí iným orgánom ochrany ovzdušia, vykonávajú okresné úrady.

§ 45 - Samosprávny kraj

Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

a)

informuje o kvalite ovzdušia vo svojom územnom obvode,

b)

participuje na vypracovaní programu na zlepšenie kvality ovzdušia a smogového regulačného plánu a implementuje opatrenia, za ktoré je zodpovedný,

c)

prijíma opatrenia na udržanie alebo zlepšenie kvality ovzdušia vo svojom územnom obvode a zapracúva ich do dokumentov vydávaných v rámci svojich kompetencií81) a tieto opatrenia implementuje,

d)

vypracuje regionálny program podľa § 10 ods. 2 a implementuje opatrenia v ňom uvedené,

e)

zabezpečuje poradenstvo obyvateľstvu v otázkach podpory a dotácií aktivít na znižovanie emisií alebo monitorovanie kvality ovzdušia,

f)

každoročne informuje zastupiteľstvo o vývoji kvality ovzdušia za predchádzajúce roky vo svojom územnom obvode a o odpočte plnenia opatrení z programu na zlepšenie kvality ovzdušia, za ktoré je zodpovedný, a regionálneho programu, ak je vydaný.

§ 46 - Obec
(1)

Obec v oblasti riadenia kvality ovzdušia

a)

informuje o kvalite ovzdušia vo svojom územnom obvode, ak sú údaje z meraní kvality ovzdušia pre danú obec dostupné,

b)

informuje o smogovej situácii podľa § 12 ods. 9,

c)

participuje na vypracovaní programu na zlepšenie kvality ovzdušia a smogového regulačného plánu a implementuje opatrenia, za ktoré je zodpovedná,

d)

vypracuje miestny program podľa § 10 ods. 2 a implementuje opatrenia v ňom uvedené,

e)

prijíma opatrenia na udržanie a zlepšenie kvality ovzdušia vo svojom územnom obvode, zapracováva ich do dokumentov vydávaných v rámci svojich kompetencií82) a tieto opatrenia implementuje,

f)

každoročne informuje zastupiteľstvo o vývoji kvality ovzdušia za predchádzajúce roky v danej obci, ak sú údaje o kvalite ovzdušia pre danú obec dostupné, a o odpočte plnenia opatrení z programu na zlepšenie kvality ovzdušia a miestneho programu, za ktoré je zodpovedná,

g)

všeobecne záväzným nariadením

1.

zriaďuje, vymedzuje, mení alebo ruší zónu s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov alebo nízkoemisnú zónu,

2.

ustanovuje podľa § 10 ods. 4 podmienky prevádzkovania malých zdrojov a osobitných činností a obmedzuje alebo zakazuje ich prevádzku,

h)

povoľuje na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla dočasný vjazd a trvalý vjazd cestných motorových vozidiel do nízkoemisnej zóny,

i)

oznamuje ministerstvu zriadenie, vymedzenie, zmenu a zrušenie nízkoemisnej zóny,

j)

informuje o výkone činnosti podľa § 34 ods. 2 písm. k), § 35 ods. 1 písm. m) a § 36 ods. 1 písm. a).

(2)

Obec pri prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov a vybraných osobitných činností

a)

vydáva povolenia malého zdroja podľa § 27 ods. 1, preskúmava ich, a ak je to potrebné, zmení ich,

b)

vydáva súhlasy pre malé zdroje podľa § 26 ods. 1 písm. a) až c) a i),

c)

ukladá povinnosť vypracovať dokumenty podľa § 35 ods. 1 písm. h) a § 36 ods. 1 písm. e),

e)

oznamuje príslušnému okresnému úradu a prevádzkovateľovi malého zdroja zistenie prekročenia prahovej kapacity ustanovenej pre malý zdroj,

f)

vykonáva štátny dozor podľa § 47 ods. 6 vo veciach dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov a prevádzkovateľov vykonávajúcich vybranú osobitnú činnosť a prešetruje podnety podľa § 47 ods. 7,

g)

spolupracuje s inšpekciou pri vykonávaní kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo podľa § 51 a odstupuje im podnety; upozorňuje prevádzkovateľa na porušenie povinnosti podľa § 35 ods. 1,

h)

kontroluje dodržiavanie zákazov podľa § 32,

i)

pri zistení porušenia povinností ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia

1.

ukladá opatrenia na nápravu,

2.

ukladá pokuty,

3.

rozhoduje o priestupkoch,

4.

rozhoduje o obmedzení alebo zastavení prevádzky malého zdroja podľa § 53 ods. 4 alebo vykonávania osobitnej činnosti podľa § 53 ods. 5.

(3)

Ak ide o konanie podľa § 26 a 27 pre malý zdroj, ktorého prevádzkovateľom je alebo bude obec, táto obec požiada okresný úrad o určenie inej obce, ktorá bude príslušná na konania podľa tohto zákona.

DEVIATA ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI DOZORU

§ 47 - Hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor
(1)

Orgánom dozoru na účely tohto zákona je ministerstvo, okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad, obec, inšpekcia a v osobitných prípadoch ministerstvo obrany podľa § 39.

(2)

Ministerstvo v rámci hlavného štátneho dozoru dozerá ako okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, inšpekcia, oprávnené osoby, osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 56 ods. 1 a poverené organizácie dodržiavajú ustanovenia tohto zákona.

(3)

Inšpekcia pri výkone odborného štátneho dozoru dozerá a zisťuje, či právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia70) alebo fyzické osoby plnia povinnosti a zákazy podľa tohto zákona a opatrenia požiadavky a podmienky na ochranu ovzdušia určené v rozhodnutiach, povoleniach a súhlasoch povoľujúcich orgánov.

(4)

Okresné úrady v sídle kraja pri výkone štátneho dozoru dozerajú, ako právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia70) alebo fyzické osoby plnia povinnosti podľa tohto zákona, opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v programe na zlepšenie kvality ovzdušia a smogovom regulačnom pláne a požiadavky na ochranu ovzdušia určené v rozhodnutiach, povoleniach a súhlasoch.

(5)

Okresné úrady pri výkone štátneho dozoru dozerajú, ako právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia70) plnia povinnosti a zákazy podľa tohto zákona, požiadavky a opatrenia, na ochranu ovzdušia určené v rozhodnutiach, povoleniach a súhlasoch.

(6)

Obce pri výkone štátneho dozoru dozerajú ako právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia70) alebo fyzické osoby, ktoré prevádzkujú malé zdroje alebo vykonávajú vybrané osobitné činnosti, plnia požiadavky a zákazy podľa tohto zákona a požiadavky na ochranu ovzdušia určené v rozhodnutiach, povoleniach a súhlasoch.

(7)

Orgány dozoru okrem oprávnení podľa odsekov 3 až 6 prešetrujú aj podozrenia a podnety poukazujúce na porušenie tohto zákona; na tento účel si obstarávajú podklady a dôkazy na objasnenie skutkového stavu a zisťujú zodpovednosť za porušenie povinností a zákazov podľa tohto zákona.

(8)

Na výkon hlavného štátneho dozoru sa vzťahuje osobitný predpis.83) Na výkon hlavného štátneho dozoru u oprávnených posudzovateľov, u oprávnených osôb alebo u zodpovedných osôb, na výkon odborného štátneho dozoru a na výkon štátneho dozoru sa vzťahujú § 48 až 51 a osobitný predpis83) sa neuplatňuje.

§ 48 - Oprávnenia a povinnosti orgánu dozoru
(1)

Orgány dozoru sú povinné

a)

oznámiť začatie výkonu dozoru osobe, u ktorej sa vykonáva dozor (ďalej len „kontrolovaná osoba“) predmet a účel dozoru najneskôr v čase začatia kontroly na mieste, a to prítomnému pracovníkovi, ktorý je zodpovedný za chod prevádzky v čase začatia kontroly,

b)

pri začatí dozoru na mieste preukázať sa preukazom alebo poverením na vykonanie dozoru vydaným príslušným orgánom,

c)

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone dozoru,

d)

vydať osobe potvrdenie o prevzatí odobratých dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov, ak o to požiada, a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím; ak tieto materiály nie sú potrebné pre ďalší výkon dozoru, sú povinné vrátiť ich,

e)

oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce, že došlo k spáchaniu trestného činu alebo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu,

f)

dodržiavať pri výkone dozoru osobitné predpisy84) a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovanej osoby,

g)

dodržať postup pri vyžiadaní dokladov a informácií obsahujúcich utajované skutočnosti alebo osobné údaje podľa osobitných predpisov,85)

h)

nakladať s osobnými údajmi získanými pri výkone kontroly v súlade s osobitným predpisom.86)

(2)

Orgány dozoru, poverené osoby a nimi prizvané osoby sú pri plnení svojich úloh oprávnené v súlade s § 42 až 46

a)

vstupovať na pozemky, do budov k zariadeniam stacionárneho zdroja, ak sú splnené ustanovenia osobitného predpisu,87) pričom vstup do obydlia je možný len na účel kontroly podľa § 51,

b)

požadovať preukázanie totožnosti osôb a adresy ich bydliska,

c)

vykonávať všetky potrebné zisťovania, najmä požadovať potrebné údaje, vysvetlenia, vyjadrenia a informácie,

d)

predvolať osoby na podanie vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru,

e)

požadovať a odoberať doklady, dokumentáciu, spisy, iné písomnosti a digitálne záznamy a nazerať do nich, zhotovovať si výpisy, odpisy alebo ich kópie na účely zabezpečenia dôkazov,

f)

používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov alebo iných digitálnych záznamov potrebných na zabezpečenie dôkazov v súlade s osobitnými predpismi,88)

g)

odoberať vzorky,

h)

monitorovať emisie a ostatné ukazovatele prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia,

i)

vyžadovať súčinnosť kontrolovaných osôb alebo sprevádzajúcich zamestnancov pri výkone dozoru,

j)

vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha trestný čin alebo priestupok, alebo iný správny delikt; výzvu možno uložiť aj ústne uvedením do zápisnice,

k)

uložiť opatrenia na nápravu ústne uvedením do zápisnice, ak zistené porušenie vyžaduje okamžité riešenie; na konanie sa vzťahujú požiadavky podľa § 60 ods. 6,

l)

obmedziť alebo zakázať prevádzkovanie stacionárneho zdroja alebo jeho časti alebo vykonávania vybranej osobitnej činnosti v nevyhnutnom rozsahu ústne uvedením do zápisnice, do objasnenia veci alebo zabezpečenia dôkazov počas výkonu kontroly; takto uložená povinnosť sa považuje za predbežné opatrenie podľa osobitného predpisu89) a na konanie sa vzťahujú požiadavky podľa § 60 ods. 6,

m)

pri zistení porušenia tohto zákona uložiť povinnosť obmedziť alebo zastaviť prevádzkovanie stacionárneho zdroja alebo vykonávanie vybranej osobitnej činnosti podľa § 53 ústne uvedením do zápisnice; na konanie sa vzťahujú požiadavky podľa § 60 ods. 6,

n)

uložiť poriadkovú pokutu podľa § 49 ods. 3,

o)

požadovať pomoc Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo obecnej polície, ak je ohrozený život, zdravie, majetok osôb alebo životné prostredie,

p)

doručovať písomnosti určené do vlastných rúk svojimi zamestnancami.

(3)

Prizvaná osoba

a)

je povinná

1.

preukázať sa poverením na súčinnosť pri výkone dozoru,

2.

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri úkonoch v rámci súčinnosti pri výkone dozoru; táto povinnosť trvá aj po skončení súčinnosti pri výkone dozoru,

b)

nesmie vykonávať úkony na mieste dozoru bez prítomnosti osoby poverenej na výkon dozoru,

c)

nesmie zneužiť informácie získané počas výkonu kontroly.

(4)

Poverenie

a)

na vykonanie dozoru obsahuje

1.

názov a adresu sídla orgánu, ktorý poverenie vydal,

2.

číslo poverenia,

3.

názov a adresu sídla kontrolovanej osoby, alebo vymedzenie územia, kde bude dozor vykonaný; v takom prípade sa vzťahuje na zdroje situované vo vymedzenom území,

4.

označenie umiestnenia zdroja znečisťovania ovzdušia; to platí, ak označenie umiestnenia zdroja znečisťovania ovzdušia je iné ako sídlo kontrolovanej osoby,

5.

rozsah dozoru,

6.

dátum začatia dozoru,

7.

mená a priezviská osôb, ktoré vykonajú dozor,

8.

meno a priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu orgánu podľa písmena a) alebo ním splnomocnenej osoby,

b)

na súčinnosť pri výkone dozoru obsahuje

1.

údaje uvedené v písmene a) prvom až štvrtom bode a ôsmom bode,

2.

meno a priezvisko prizvanej osoby, evidenčné číslo platného občianskeho preukazu alebo služobného preukazu zamestnanca štátnej správy alebo verejnej správy,

3.

rozsah úkonov, ktoré je oprávnená vykonať v rámci súčinnosti pri výkone dozoru.

(5)

Na predpojatosť pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis.90)

(6)

Štátny dozor vykoná orgán, ktorý ako prvý začal konanie. Ak súčasne začnú vykonávať dozor dva alebo viaceré orgány ochrany ovzdušia a nedôjde medzi nimi k dohode, o tom, kto dozor dokončí, je na dokončenie dozoru príslušná inšpekcia.

§ 49 - Súčinnosť osôb pri výkone dozoru
(1)

Každý je pri výkone dozoru povinný

a)

strpieť výkon dozoru a vytvoriť primerané podmienky na jeho výkon,

b)

umožniť vstupovanie na pozemky alebo do budov,

c)

umožniť realizáciu oprávnení orgánu dozoru podľa § 48 ods. 2,

d)

preukázať svoju totožnosť a adresu bydliska orgánu dozoru,

e)

poskytnúť súčinnosť a predkladať úplné a pravdivé údaje,

f)

oboznámiť orgány dozoru bezodkladne po začatí dozoru na mieste s osobitnými bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na kontrolované objekty,

g)

poskytnúť bezodplatne potrebné množstvo vzorky podľa § 42 ods. 2 písm. c), k) až m),

h)

vydať potvrdenie o vrátení odobratých dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov, ak o to požiadal orgán dozoru,

i)

na požiadanie osôb vykonávajúcich dozor zabezpečiť potrebné sprevádzanie,

j)

dostaviť sa na predvolanie na účely podania vysvetlenia alebo predloženia požadovaných dokladov,

k)

upustiť od protiprávneho konania podľa § 48 ods. 2 písm. j) a zdržať sa činnosti, ktorá bola obmedzená alebo zakázaná podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m),

l)

prijať písomnosť doručovanú do vlastných rúk zamestnancom orgánu dozoru; pri odmietnutí prijatia sa táto písomnosť považuje za doručenú dňom, keď sa jej prijatie odmietlo.

(2)

Kontrolovaná osoba má právo

a)

predkladať a navrhovať priebežne dôkazy preukazujúce jej tvrdenia počas výkonu dozoru,

b)

na vrátenie úplných dokladov a iných písomností odobratých orgánom dozoru, najneskôr po skončení dozoru,

c)

na podanie námietok ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole o výsledku kontroly (ďalej len „protokol“).

(3)

Orgán dozoru môže za marenie alebo sťaženie výkonu dozoru alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 1 uložiť poriadkovú pokutu fyzickej osobe od 100 eur do 1 000 eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi70) od 500 eur do 10 000 eur. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Poriadková pokuta sa uloží rozkazom. Poriadkovú pokutu do 1 000 eur možno uložiť v blokovom konaní. Poriadkové pokuty sú príjmom orgánu dozoru, ktorý ich uložil.

§ 50 - Ukončenie dozoru
(1)

Ak orgán dozoru kontrolou na mieste nezistí porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, vypracuje o výsledku dozoru

a)

záznam, pri vypracovaní ktorého postupuje podľa odseku 12, alebo

b)

oznámenie o kvalite palív, regulovaných výrobkov, vlastných kontrolných meraniach emisií alebo kontrolách plnenia požiadaviek na automatizované meracie systémy emisií vlastnými kontrolnými skúškami a inšpekciou zhody.

(2)

Ak orgán dozoru zistí porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, vypracuje protokol. Ak je to potrebné, vypracuje priebežný protokol alebo čiastkový protokol, ktorý zaznamenáva stav časti predmetu dozoru z dôvodu potreby osobitného postupu pri dozore alebo osobitného spôsobu riešenia zistených nedostatkov priamo na mieste v určenom čase za prítomnosti zamestnanca, ktorý je za daný úsek zodpovedný, alebo iného prítomného zamestnanca, pričom prítomný zamestnanec má právo sa vyjadriť bezprostredne po oboznámení s čiastkovým protokolom alebo s priebežným protokolom.

(3)

Protokol sa doručí kontrolovanej osobe s poučením o práve kontrolovanej osoby podať námietky ku kontrolným zisteniam v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní, ak sa kontrolovaná osoba nevzdá práva podľa § 49 ods. 2 písm. c).

(4)

Na základe odôvodnenej žiadosti kontrolovanej osoby orgán dozoru môže predĺžiť lehotu na podanie námietok k protokolu. Na námietky doručené po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.

(5)

Ak orgán dozoru vyhodnotí námietky kontrolovanej osoby ako opodstatnené, vypracuje dodatok k protokolu, v ktorom sa zdokumentujú zmeny kontrolou zistených skutočností, a doručí ho kontrolovanej osobe. Ak sú námietky vyhodnotené ako neopodstatnené, oznámi túto skutočnosť kontrolovanej osobe spolu s uvedením dôvodu neprijatia námietok.

(6)

Orgán dozoru prerokuje s kontrolovanou osobou protokol a dodatok k protokolu a vyhotoví zápisnicu prerokovania. Prerokovanie nie je potrebné, ak

a)

kontrolovaná osoba nepodala námietky k protokolu,

b)

námietky k zisteniam v protokole podané kontrolovanou osobou boli v plnom rozsahu akceptované v dodatku protokolu, alebo

c)

sa zistený skutkový stav priamo opiera o údaje poskytované prevádzkovateľom do národného emisného informačného systému alebo listinné dôkazy, akými sú najmä správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti.

(7)

Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak kontrolovaná osoba alebo osoba poverená kontrolovanou osobou sa odmietne oboznámiť s protokolom, prerokovať protokol, podpísať protokol pri jeho prerokovaní, podpísať zápisnicu z prerokovania protokolu alebo protokol prevziať; táto skutočnosť sa uvedie v protokole alebo v zápisnici z prerokovania protokolu.

(8)

Dozor sa považuje za ukončený

a)

doručením záznamu o vykonanom dozore kontrolovanej osobe,

b)

doručením oznámenia o výsledku kontroly kvality palív, regulovaných výrobkov, výsledkoch vlastných kontrolných diskontinuálnych meraní emisií alebo výsledkoch kontrol plnenia požiadaviek na automatizované meracie systémy emisií vlastnými kontrolnými skúškami a inšpekciou zhody kontrolovanej osobe,

c)

márnym uplynutím lehoty na podanie námietok k protokolu alebo ak sa kontrolovaná osoba vzdá práv podľa odseku 3,

d)

doručením dodatku k protokolu, ak boli námietky k protokolu o výsledku kontroly plne akceptované,

e)

doručením zápisnice z prerokovania protokolu.

(9)

Protokol obsahuje

a)

názov a adresu sídla orgánu, ktorý záznam vyhotovil,

b)

názov a adresu sídla kontrolovanej osoby,

c)

názov zdroja, označenie zariadenia a adresu umiestnenia zdroja; toto platí, ak adresa umiestnenia zdroja je iná ako sídlo kontrolovanej osoby,

d)

dátum začatia dozoru,

e)

mená a priezviská osôb, ktoré vykonali dozor, a čísla ich služobných preukazov,

f)

podpis osoby, ktorá vykonala dozor, alebo kvalifikovaný elektronický podpis orgánu dozoru,

g)

opis porušenia povinností kontrolovanou osobou,

h)

doba, počas ktorej porušenie povinnosti trvalo, ak sa dá určiť,

i)

iné skutočnosti, ktoré boli kontrolou zistené.

(10)

Priebežný protokol, čiastkový protokol a dodatok k protokolu je súčasťou protokolu.

(11)

Odsek 9 sa použije primerane na vyhotovenie

a)

čiastkového protokolu alebo priebežného protokolu,

b)

zápisnice z ústneho prerokovania protokolu o námietkach k protokolu, pričom zápisnica obsahuje aj dátum prerokovania protokolu, meno a priezvisko zástupcu kontrolovanej osoby, mená a priezviská osôb vykonávajúcich prerokovanie a ich podpisy,

c)

dodatku k protokolu, pričom dodatok obsahuje námietky, ktoré osoba vykonávajúca dozor uznala ako opodstatnené, a odôvodnenie tohto postupu.

(12)

Záznam o vykonaní kontroly obsahuje údaje podľa odseku 9 písm. a) až f) a výrok o tom, že v čase výkonu dozoru nebolo u kontrolovanej osoby zistené porušenie povinností.

§ 51 - Kontrola malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo
(1)

Ak existuje dôvodné podozrenie, že malé spaľovacie zariadenie na tuhé palivo alebo kvapalné palivo je prevádzkované v rozpore so zákazom podľa § 32 alebo povinnosťami podľa § 35 ods. 1, podnet sa podáva na miestne príslušnú obec a kontrolu na mieste vykonáva inšpekcia alebo ňou poverená osoba.

(2)

Inšpekcia môže poveriť na výkon kontroly malého spaľovacieho zariadenia na tuhé palivo a kvapalné palivo osobu s odbornou spôsobilosťou podľa § 56 ods. 1 písm. c).

(3)

Ak ide o kontrolu malého spaľovacieho zariadenia umiestneného v obydlí určenom na trvalé bývanie alebo prechodné bývanie, obec

a)

pri prvom podnete písomne upozorní prevádzkovateľa do piatich pracovných dní na podozrenie z porušovania povinností podľa § 35 ods. 1 písm. a) až g) alebo na zákaz podľa § 32 a o vykonaní kontroly na mieste pri opakovanom podnete; pri porušení obec zabezpečí cielenú informovanosť fyzickej osoby o škodlivosti nežiaducich emisií na zdravie a životné prostredie,

b)

pri opakovanom podnete požiada o výkon kontroly na mieste inšpekciu v čo najskoršom čase a upozorní na to prevádzkovateľa.

(4)

Kontrola na základe podnetu zahŕňa kontrolu prevádzkovania spaľovacieho zariadenia, požiadaviek na tuhé a kvapalné palivo ustanovených pre malé spaľovacie zariadenia vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. f), a môže byť vykonaný odber vzoriek popola a ster zo spalinových ciest v súlade s vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. o). Kontrole na mieste môže predchádzať zistenie aktuálneho stavu za použitia bezpilotných prostriedkov, na ktorých môžu byť umiestnené zariadenia na odber vzoriek alebo meranie spalín vypúšťaných z komína v súlade s osobitným predpisom.91)

(5)

Inšpekcia a poverená osoba majú právo vstúpiť do obydlia na účely výkonu kontroly podľa odseku 1 a pri vstupe do obydlia sa preukážu preukazom alebo poverením. Osoba vykonávajúca kontrolu môže požiadať o súčinnosť Policajný zbor alebo obecnú políciu z dôvodu podľa § 48 ods. 2 písm. o).

(6)

Prevádzkovateľ zdroja je povinný inšpekcii a poverenej osobe na výkon kontroly podľa odseku 1 umožniť prístup ku spaľovaciemu zariadeniu, jeho príslušenstvu, komínu, používaným palivám a umožniť odber vzoriek popola a ster zo spalinových ciest.

(7)

Ak prevádzkovateľ malého spaľovacieho zariadenia na tuhé palivo a kvapalné palivo nie je známy, za prevádzkovateľa sa považuje vlastník objektu.

DESIATA ČASŤ

SPRÁVNE DELIKTY A SANKCIE

§ 52 - Správne delikty
(1)

Ak orgán ochrany ovzdušia zistí porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, začne konanie o uložení pokuty a opatrenia na nápravu. V osobitných prípadoch podľa § 53 rozhoduje o obmedzení prevádzky alebo zastavení prevádzky stacionárneho zdroja.

(2)

Pokutu a opatrenie na nápravu orgán ochrany ovzdušia uloží na základe

a)

zistení z vlastnej kontrolnej činnosti alebo kontrolnej činnosti ním poverených osôb podľa tohto zákona,

b)

vlastnej evidencie alebo

c)

dokumentov podľa tohto zákona predložených povinnými subjektmi.

(3)

Pokutu a opatrenie na nápravu orgán ochrany ovzdušia môže uložiť aj na základe podnetu, ak je porušenie povinnosti podľa tohto zákona a výkon dozoru by bol neúčelný a nehospodárny; dostatočné preukázanie skutkového stavu vyhodnotí orgán dozoru.

§ 53 - Obmedzenie prevádzky alebo zastavenie prevádzky stacionárneho zdroja
(1)

O obmedzení a zastavení prevádzky stacionárneho zdroja rozhoduje inšpekcia, okresný úrad v sídle kraja a obec na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu ochrany ovzdušia.

(2)

Okresný úrad v sídle kraja alebo inšpekcia nariadi obmedzenie prevádzky alebo zastavenie prevádzky veľkého zdroja, stredného zdroja alebo stacionárneho zdroja, o začlenení ktorého sú pochybnosti, ak prevádzkovateľ

a)

prevádzkuje zdroj bez povolenia zdroja okrem prípadov podľa § 27 ods. 2 až 4,

b)

prevádzkuje zdroj bez súhlasu na užívanie podľa § 26 ods. 1 písm. b) a c), pričom porušuje povinnosti prevádzkovateľa,

c)

prevádzkuje zdroj bez súhlasu na užívanie podľa § 26 ods. 1 písm. b) a c), ak ide o technologický celok, ktorý nepodlieha stavebnému konaniu,

d)

vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu92) bez integrovaného povolenia; okresný úrad v sídle kraja alebo inšpekcia tak koná na základe podnetu správneho orgánu v integrovanom povoľovaní,

e)

porušuje povinnosť zastaviť zdroj podľa § 34 ods. 7 písm. c),

f)

porušuje povinnosť dodržiavať emisný limit a nesplnil uložené opatrenie na nápravu za porušenie podľa § 34 ods. 1 písm. b), alebo

g)

nepreukázal dodržanie emisného limitu a nesplnil uložené opatrenie na nápravu za porušenie § 34 ods. 3 písm. a).

(3)

Okresný úrad v sídle kraja alebo inšpekcia môže nariadiť obmedzenie prevádzky alebo zastavenie prevádzky stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia na nevyhnutne potrebný čas v súlade so smogovým regulačným plánom podľa § 13.

(4)

Obec alebo inšpekcia môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie

a)

prevádzky malého zdroja, ak prevádzkovateľ prevádzkuje zdroj bez súhlasu na užívanie podľa § 26 ods. 1 písm. b) alebo c),

b)

vybranej osobitnej činnosti, ak prevádzkovateľ vykonávajúci takúto činnosť porušuje ustanovené povinnosti.

(5)

Obec môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie

a)

prevádzky malého zdroja, ak prevádzkovateľ porušuje všeobecne záväzné nariadenie vydané podľa § 10 ods. 4,

b)

vybranej osobitnej činnosti, ak prevádzkovateľ vykonávajúci takúto činnosť porušuje ustanovené všeobecne záväzné nariadenie podľa § 10 ods. 4.

(6)

Okresný úrad v sídle kraja, obec alebo inšpekcia môže obmedziť prevádzku alebo nariadiť zastavenie prevádzky stacionárneho zdroja, ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa § 55 ods. 1, 2 a 4 písm. a) a b) dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktoré bola pokuta uložená.

(7)

Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na malé spaľovacie zariadenia umiestnené v obydlí určenom na trvalé alebo prechodné bývanie.

(8)

Na výkon rozhodnutia o zastavení zdroja podľa odsekov 2 až 6 môže príslušný konajúci orgán požiadať o súčinnosť Policajný zbor alebo obecnú políciu, ak je ohrozený život, zdravie, majetok osôb alebo životné prostredie.

(9)

Osobitné podmienky na konanie o obmedzení prevádzky alebo zastavení prevádzky stacionárneho zdroja sú uvedené v § 60 ods. 6.

§ 54 - Priestupky fyzických osôb
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto poruší

a)

zákaz ustanovený v § 32,

b)

povinnosti podľa § 35 ods. 1 písm. a) až g).

(2)

Porušenie povinností fyzických osôb rieši obec alebo inšpekcia v priestupkovom konaní.

(3)

Prevádzkovateľovi zdroja možno uložiť pokutu do

a)

5 000 eur, ak poruší zákaz podľa § 32 písm. a), b) a d) a povinnosť podľa § 35 ods. 1 písm. a) až g),

b)

500 eur, ak poruší zákaz podľa § 32 písm. c).

(4)

Pokutu za priestupok do 1 000 eur možno uložiť v blokovom konaní.

(5)

Pokuty za priestupky sú príjmom

a)

Environmentálneho fondu, ak ide o pokuty uložené inšpekciou podľa tohto zákona,

b)

obce, ak ide o pokuty uložené obcou podľa tohto zákona.

(6)

Na priestupky, ich prejednávanie a evidenciu sa vzťahuje všeobecný predpis o prejedávaní priestupkov.

§ 55 - Iné správne delikty
(1)

Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu za porušenie zákazu podľa § 32 písm. a), b) a e), povinností podľa § 34 ods. 1 písm. a) až c) a g), § 34 ods. 3 písm. a), § 34 ods. 4 písm. a), § 34 ods. 6, § 34 ods. 7 písm. a) až c), § 34 ods. 8 písm. a) a e) a povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 10 písm. a) až c) prevádzkovateľovi zdroja, ak ide o

a)

veľký zdroj od 10 000 eur do 1 000 000 eur,

b)

stredný zdroj od 2 500 eur do 250 000 eur.

(2)

Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu za porušenie povinností podľa § 34 ods. 1 písm. d) až f), § 34 ods. 3 písm. e), § 34 ods. 4 písm. b), § 34 ods. 5 písm. b) prevádzkovateľovi zdroja, ak ide o

a)

veľký zdroj od 5 000 eur do 500 000 eur,

b)

stredný zdroj od 2 000 eur do 200 000 eur.

(3)

Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu za porušenie povinností podľa § 34 ods. 1 písm. h), § 34 ods. 2 písm. c) a e), § 34 ods. 3 písm. b), c) a f), § 34 ods. 4 písm. c), § 34 ods. 7 písm. d), § 34 ods. 8 písm. b) až d), § 34 ods. 9 písm. a), § 34 ods. 10 písm. d) a e) a povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 11 prevádzkovateľovi zdroja, ak ide o

a)

veľký zdroj od 2 500 eur do 250 000 eur,

b)

stredný zdroj od 500 eur do 50 000 eur.

(4)

Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu za porušenie zákazu podľa § 32 písm. c), ak ide o zariadenie, ktoré je súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja, povinností podľa § 34 ods. 1 písm. i), § 34 ods. 2 písm. b), f) a j), § 34 ods. 3 písm. d) a g), § 34 ods. 4 písm. d) až f), § 34 ods. 5 písm. a) a povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 9 písm. b) a c) prevádzkovateľovi zdroja, ak ide o

a)

veľký zdroj od 1 000 eur do 100 000 eur,

b)

stredný zdroj od 300 eur do 30 000 eur.

(5)

Okresný úrad alebo inšpekcia za porušenie povinností v § 34 ods. 1 písm. j), § 34 ods. 2 písm. a), d), g) až i) a § 61 ods. 8 a 11 uloží pokutu prevádzkovateľovi zdroja, ak ide o

a)

veľký zdroj od 500 eur do 10 000 eur,

b)

stredný zdroj od 100 eur do 5 000 eur.

(6)

Obec uloží pokutu za porušenie povinností podľa § 34 ods. 2 písm. k), § 35 ods. 1 písm. m) a § 36 ods. 1 písm. a) od 50 eur do 500 eur, ak ide o aplikáciu a zapracovanie hospodárskych hnojív a iných hnojív organického pôvodu, sekundárnych zdrojov živín alebo kompostu podľa osobitného predpisu.68)

(7)

Obec alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu za porušenie

a)

zákazu podľa § 32 od 200 eur do 10 000 eur,

b)

povinnosti podľa § 35 ods. 1 písm. a) až j) od 200 eur do 10 000 eur,

c)

povinnosti podľa § 35 ods. 1 písm. k) a l) od 50 eur do 500 eur.

(8)

Obec alebo inšpekcia uloží pokutu právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi vykonávajúcej vybranú osobitnú činnosť za porušenie povinností podľa

a)

§ 36 ods. 1 písm. b), c) a f) alebo zákaz v § 32 od 200 eur do 10 000 eur,

b)

§ 36 ods. 1 písm. a), d) a e) od 50 eur do 500 eur; uvedené sa nevzťahuje, ak ide o povinnosť podľa odseku 6.

(9)

Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý uvádza na trh alebo predáva palivá, za porušenie povinnosti podľa

a)

§ 37 ods. 2 a 3 od 10 000 eur do 1 000 000 eur,

b)

§ 37 ods. 1 písm. a), b) a e) od 5 000 eur do 500 000 eur,

c)

§ 37 ods. 1 písm. c) a § 37 ods. 5 od 2 500 eur do 250 000 eur,

d)

§ 37 ods. 1 písm. d) od 1 500 eur do 150 000 eur.

(10)

Inšpekcia uloží pokutu právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý uvádza na trh regulované výrobky za porušenie

a)

požiadaviek na hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín ustanovené v § 38 ods. 3 písm. a), povinnosti ustanovené v § 38 ods. 3 písm. c) alebo zákaz ustanovený v § 38 ods. 4 od 2 000 eur do 200 000 eur,

b)

povinnosti o označovaní obalov ustanovenej v § 38 ods. 3 písm. a), povinnosti ustanovenej v § 38 ods. 3 písm. b) od 500 eur do 50 000 eur.

(11)

Inšpekcia alebo okresný úrad v sídle kraja uloží pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur osobe zodpovednej za plnenie opatrení, inej ako prevádzkovateľ zdroja, za porušenie § 33 ods. 2 a 3, ak neodôvodnene neplní opatrenie uložené programom na zlepšenie kvality ovzdušia, regionálnym alebo miestnym programom alebo smogovým regulačným plánom v uloženom termíne.

(12)

Okresný úrad v sídle kraja môže uložiť pokutu od 100 eur do 1 000 eur obci a samosprávnemu kraju za porušenie povinnosti podľa § 5 ods. 7 a obci, samosprávnemu kraju a verejnoprávnemu médiu za porušenie povinnosti podľa § 33 ods. 4.

(13)

Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktoré bola pokuta uložená, alebo neboli splnené opatrenia na nápravu v určenej lehote, konajúci orgán uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút za príslušný správny delikt.

(14)

Okresný úrad, inšpekcia a obec môžu začať konanie o uložení pokuty do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedeli, a najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Ak je porušenie zistené dozorom na mieste, za deň, keď sa o porušení dozvedeli, sa považuje deň vypracovania protokolu.

(15)

Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada orgán dozoru na závažnosť a rozsah porušenia povinností, napríklad druh a množstvo vnášanej znečisťujúcej látky do ovzdušia, čas trvania protiprávneho stavu a okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu.

(16)

Správny delikt možno prejednať aj v rozkaznom konaní, pre ktoré platí, že

a)

rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie vrátane poučenia; proti rozkazu možno podať odpor do 15 dní odo dňa jeho doručenia správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal, pričom

b)

včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje a správny orgán

1.

pokračuje v konaní, pričom doručenie rozkazu účastníkovi konania sa považuje za prvý úkon v konaní o správnom delikte; v tomto konaní nemožno uložiť vyššiu pokutu ako bola pôvodne určená rozkazom, ak sa pri prejednávaní správneho deliktu nezistia nové okolnosti skutkovej podstaty,

2.

konanie zastaví, ak orgán dozoru dôjde k záveru, že dôvody uvedené v odpore sú relevantné; proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie,

c)

rozkaz, proti ktorému nebol včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty,

d)

pokuta uložená rozkazom je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť.

(17)

Pokuta podľa odsekov 1 až 13 sa považuje za uhradenú, ak do 15 dní odo dňa doručenia

a)

rozkazu budú na bankový účet uvedený v rozkaze pripísané aspoň dve tretiny z uloženej výšky pokuty,

b)

rozhodnutia o uložení pokuty budú na bankový účet uvedený v rozhodnutí pripísané aspoň štyri pätiny z uloženej pokuty.

(18)

Ak dôjde k uhradeniu pokuty spôsobom uvedeným v odseku 17, rozhodnutie alebo rozkaz nadobudne právoplatnosť v deň uhradenia pokuty.

(19)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, voči ktorej orgán ochrany ovzdušia rozhodnutím vyslovil výrok o porušení tohto zákona, je povinná uhradiť trovy konania spojené s prerokovaním správneho deliktu v sume 500 eur. Trovy konania sa neuplatnia, ak bola pokuta uložená v blokovom alebo rozkaznom konaní. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.

(20)

Pokuty sú príjmom

a)

Environmentálneho fondu, ak ide o pokuty uložené okresným úradom v sídle kraja, okresným úradom a inšpekciou podľa tohto zákona,

b)

obce, ak ide o pokuty uložené obcou podľa tohto zákona.

(21)

Správcom pohľadávky štátu podľa odseku 20 písm. a) je Environmentálny fond.

(22)

Odseky 19 až 20 sa primerane vzťahujú na priestupky podľa § 54.

JEDENÁSTA ČASŤ

ČINNOSTI NA PODPORU VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 56 - Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť sa vyžaduje na

a)

odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia,

b)

prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,

c)

výkon kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo poverenou osobou podľa § 51,

d)

výkon oprávnenej technickej činnosti podľa § 58 ods. 3 písm. d).

(2)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

a)

podľa odseku 1 získa fyzická osoba, ktorá

1.

podá žiadosť o vydanie osvedčenia,

2.

preukáže splnenie kvalifikačných a technických predpokladov ustanovených vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. i) alebo písm. j) podľa svojho významu,

3.

absolvuje na vyzvanie odbornú prípravu,

4.

nemá zrušené osvedčenie pre predmetnú odbornú spôsobilosť,

5.

je bezúhonná,

6.

úspešne zloží skúšku na preukázanie znalosti o právnych predpisoch a správnosti ich uplatňovania,

b)

podľa odseku 1 písm. d) získa fyzická osoba, ktorá zároveň

1.

preukáže spôsobilosť na činnosti, na ktoré žiada vydať osvedčenie zodpovednej osoby, za ich odborné riadenie, za vecnú správnosť, za zdokumentovanie a za upozornenia, názory a interpretácie priebehu a výsledku príslušnej technickej činnosti a zhodnotenie zhody a

2.

úspešne zloží skúšku na preukázanie znalosti o právnych predpisoch, technických normách a technických špecifikáciách (ďalej len „technické metodiky“) a správnosti ich uplatňovania na činnosti, na ktoré žiada vydať osvedčenie zodpovednej osoby ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. j).

(3)

Podrobnosti o požiadavkách na získanie odbornej spôsobilosti podľa odseku 2 sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. i) a j).

(4)

Fyzická osoba podáva žiadosť na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 ministerstvu písomne alebo prostredníctvom na to určeného elektronického systému, ak je vytvorený.

(5)

Náklady na preukázanie splnenia kvalifikačných predpokladov, spôsobilosti na činnosť spojené s odbornou prípravou a so skladaním skúšky znáša žiadateľ o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

(6)

Ak žiadateľ o vydanie osvedčenia nevyhovel ani v druhej opakovanej skúške, môže sa zúčastniť novej skúšky po podaní novej žiadosti. K novej žiadosti sa nepripájajú doklady, ktoré sú zhodné s dokladmi pripojenými k predchádzajúcej žiadosti. Novú žiadosť môže podať najskôr po troch mesiacoch od vykonania druhej opakovanej skúšky. Ak žiadateľ vyčerpá všetky opravné termíny skúšky na základe druhej žiadosti, novú žiadosť môže podať najskôr po troch rokoch odo dňa konania poslednej neúspešnej skúšky.

(7)

Ministerstvo

a)

zruší osvedčenie o odbornej spôsobilosti osobe, ak

1.

bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

2.

písomne požiada o jeho zrušenie,

3.

získala osvedčenie na základe vedome nesprávnych a klamlivých údajov v žiadosti o vydanie osvedčenia alebo v jej prílohách,

4.

uviedla vedome nesprávne a klamlivé údaje pri výkone svojej odbornej činnosti alebo v informácii poskytnutej ministerstvu, alebo

5.

preukázateľne opakovane napriek upozorneniu porušila svoje povinnosti,

b)

zmení osvedčenie o odbornej spôsobilosti osobe podľa odseku 1 písm. a) a d), ak

1.

písomne požiada o rozšírenie rozsahu pôsobnosti a splní ustanovené požiadavky,

2.

písomne požiada o zúženie rozsahu pôsobnosti, alebo

3.

napriek upozorneniu porušila svoje povinnosti a nevykonala účinné opatrenia na nápravu,

c)

pozastaví platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti do vykonania opatrení na nápravu, ak porušila svoje povinnosti.

(8)

Osoby s odbornou spôsobilosťou sú povinné na vyzvanie ministerstva podľa § 41 písm. m) siedmeho bodu a § 41 písm. n) siedmeho bodu opakovane preukazovať odbornú spôsobilosť, ak dôjde k zmene alebo k vydaniu nových právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, záverov o najlepších dostupných technikách alebo k vydaniu nových alebo k zmene technických noriem a špecifikácií v odboroch a predmetoch odbornej spôsobilosti, alebo ide o závažné nedostatky v znalostiach predpisov alebo vo vykonávaní odbornej spôsobilosti podľa odseku 1.

(9)

V informačných systémoch na evidenciu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 1 sa vedú osobné údaje o osobách podľa § 41 písm. o) v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. i) a j). Orgány štátnej správy a osoby overujúce odbornú spôsobilosť poverené ministerstvom spracúvajú osobné údaje o týchto osobách v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu činností vo svojej pôsobnosti alebo na účely plnenia svojich povinností podľa tohto zákona. Týmto nie sú dotknuté osobitné predpisy o ochrane osobných údajov.93)

(10)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin proti životnému prostrediu.94) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.95) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

§ 57 - Odborné posudzovanie
(1)

Odborným posudkom sa na účely konaní pred orgánmi ochrany ovzdušia posúdi a zdokumentuje úplnosť a správnosť riešenia jednotlivých požiadaviek na stacionárny zdroj vyplývajúcich z predpisov ochrany ovzdušia alebo určených povoľujúcim orgánom, porovnaním údajov v žiadosti a v dokumentácii s konkretizovanými riešeniami overenými praxou a vyplývajúcimi z požiadaviek najlepšej dostupnej techniky v príslušnej oblasti a z odborných znalostí oprávneného posudzovateľa. Náležitosti odborného posudku sú ustanovené vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. i).

(2)

Jednotlivé odbory odborného posudzovania v oblasti ochrany ovzdušia sú:

a)

posudzovanie vplyvu stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia,

b)

posudzovanie monitorovania emisií,

c)

posudzovanie monitorovania kvality ovzdušia,

d)

emisno-technologické posudzovanie, predmetom ktorého je stacionárny zdroj.

(3)

Vyhotoviť odborný posudok môže len osoba, ktorej ministerstvo vydalo

a)

osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia (ďalej len „oprávnený posudzovateľ“) pre daný odbor oprávneného posudzovania podľa odseku 2 a pri emisno-technologickom posudzovaní aj pre predmetnú kategóriu stacionárneho zdroja,

b)

povolenie na vyhotovenie odborného posudku podľa odseku 4.

(4)

Ak je vyhotovenie odborného posudku neodkladnou podmienkou vydania súhlasu a nemožno zabezpečiť vyhotovenie odborného posudku oprávneným posudzovateľom, môže ministerstvo vydať povolenie na vyhotovenie odborného posudku oprávnenému posudzovateľovi, ktorý má oprávnenie na príbuzný odbor posudzovania, predmet posudzovania alebo účel konania. Ak nie je takýto oprávnený posudzovateľ, môže ministerstvo vydať jednorazové povolenie na vyhotovenie odborného posudku osobe, ktorá preukáže, že má na vyhotovenie odborného posudku dostatočné odborné predpoklady.

(5)

Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,

a)

ministerstvo v konaní o vydaní osvedčenia oprávneného posudzovateľa uznáva osvedčenia a iné obdobné autorizácie vydané podľa predpisu iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak posudzovateľ preukáže, že spĺňa požiadavky podľa tohto zákona,

b)

ktorá chce vyhotoviť odborný posudok, môže tento vyhotoviť po udelení jednorazového povolenia na jeho vyhotovenie podľa odseku 4,

c)

žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa alebo žiadosť o povolenie na vyhotovenie odborného posudku sa predkladá v štátnom jazyku v ustanovenom rozsahu a forme; k žiadosti sa prikladajú neoverené preklady dokladov do štátneho jazyka,

d)

skúška podľa odseku 3 sa skladá v štátnom jazyku; účastník skúšky môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka,

e)

pohovor na posúdenie plnenia požiadaviek predpisov na vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa alebo jednorazového povolenia na vyhotovenie odborného posudku sa koná v štátnom jazyku; žiadateľ môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka.

(6)

Oprávnený posudzovateľ je povinný

a)

dodržiavať zásady odborného posudzovania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 8; dodržiavanie zásad súvisiacich s uchovávaním, vysvetľovaním a kontrolou vyhotovených odborných posudkov platí aj po zániku alebo zrušení osvedčenia oprávneného posudzovateľa počas piatich rokov od vydania alebo doplnenia odborného posudku,

b)

dodržiavať náležitosti odborného posudku a požiadavky na jeho vyhotovovanie ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. i),

c)

spresniť údaje uvedené v odbornom posudku alebo doplniť ďalšie nevyhnutné údaje, ktoré sú potrebné na účely konania orgánu ochrany ovzdušia,

d)

bezodkladne oznamovať ministerstvu zmeny údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých mu bolo vydané osvedčenie oprávneného posudzovateľa,

e)

plniť opatrenia na nápravu určené ministerstvom, ak sú závažné nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní posudkovej činnosti,

f)

nevyhotoviť v čase pozastavenia výkonu posudkovej činnosti žiaden odborný posudok v danom odbore posudzovania.

(7)

Odborný posudok sa predkladá v štátnom jazyku. Náklady na odborný posudok a na jeho úradný preklad znáša žiadateľ o vydanie vyjadrenia podľa § 25, súhlasu podľa § 26 alebo povolenia zdroja podľa § 27.

(8)

Na vyhotovenie čiastkového odborného posudku sa vzťahujú rovnaké požiadavky ako na vyhotovenie odborného posudku.

(9)

Orgán ochrany ovzdušia, pre ktorý je odborný posudok určený, môže od oprávneného posudzovateľa požadovať spresnenie údajov uvedených v odbornom posudku alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov, ktoré sú potrebné na účely konania.

(10)

Názory, závery a odporúčania oprávneného posudzovateľa nezakladajú právny nárok na vydanie súhlasu alebo iného rozhodnutia orgánu ochrany ovzdušia.

§ 58 - Oprávnené technické činnosti
(1)

V rámci oprávnených technických činností sa na účely konaní podľa tohto zákona a konaní podľa osobitných predpisov96) vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 9.

(2)

Oprávnenou osobou na vykonávanie oprávnených technických činností je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,70) ktorá

a)

vykonáva oprávnené technické činnosti ako podnikateľskú činnosť podľa odseku 3, alebo

b)

má povolenie vydané ministerstvom na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti podľa § 59.

(3)

Oprávnenou osobou, ktorá vykonáva oprávnené technické činnosti ako podnikateľskú činnosť, je osoba, ktorá pre jednotlivé technické činnosti podľa odseku 1

a)

má platné osvedčenie o akreditácii alebo iný zodpovedajúci doklad vydaný akreditačným orgánom podľa medzinárodných noriem a európskych noriem a technických špecifikácií vo veciach akreditácie skúšobných laboratórií, kalibračných laboratórií alebo orgánov vykonávajúcich inšpekciu zhody so špecifickými požiadavkami,

b)

má platné osvedčenie o zhode činnosti akreditovanej osoby s jednotlivými notifikačnými požiadavkami pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností ustanovených týmto zákonom vydané národným notifikačným orgánom (ďalej len „osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek“),

c)

má platné živnostenské oprávnenie97) a

d)

zamestnáva v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu najmenej jednu zodpovednú osobu alebo je sama zodpovednou osobou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 56 ods. 1 písm. d) pre špecifický odbor technickej činnosti podľa odseku 1 (ďalej len „osvedčenie zodpovednej osoby“).

(4)

Oprávnená osoba a zodpovedná osoba primerane podľa vykonávaných technických činností sú povinné

a)

dodržiavať požiadavky na špecifickú oblasť zavedených oprávnených technických činností podľa odsekov 1 až 3, 5 až 9, 11 a odseku 16 písm. a) časti vety za bodkočiarkou, zásady výkonu oprávnenej technickej činnosti podľa prílohy č. 10 a notifikačné požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. j),

b)

mať platné osvedčenie o akreditácii a osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek pre vykonávané oprávnené technické činnosti; nevykonávať technickú činnosť, na ktorú bola zrušená alebo pozastavená platnosť osvedčenia o akreditácii alebo osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek do času obnovenia ich platnosti,

c)

vykonávať jednotlivé oprávnené technické činnosti v súlade s

1.

dokumentáciou a požiadavkami určenými v povolení a súhlase pre daný stacionárny zdroj, automatizovaný merací systém alebo pre danú oprávnenú technickú činnosť; ak oprávnenú technickú činnosť nie je možné vykonať v súlade s dokumentáciou a určenými požiadavkami ani po vyčerpaní dostupných technických a technicko-organizačných možností na ich zabezpečenie, danú oprávnenú technickú činnosť možno vykonať až po vydaní súhlasu o schválení osobitných podmienok merania podľa § 26 ods. 1 písm. h),

2.

požiadavkami ustanovenými vykonávacími predpismi podľa § 62 písm. b), f) a g), ktoré sa vzťahujú na danú oprávnenú technickú činnosť, ak podľa prvého bodu nie je určené inak,

3.

platnými technickými metodikami a validovanými pracovnými postupmi, ktoré sú uvedené v osvedčení o akreditácii a v osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek podľa písmena b) alebo v povolení podľa odseku 2 písm. b), ak podľa prvého a druhého bodu alebo osobitnou podmienkou merania nie je pre danú oprávnenú technickú činnosť povolené inak; dodržiavať aj odporúčané požiadavky, možnosti, spôsoby a pracovné postupy technických metodík, ak náležitou validáciou a akreditáciou nie je potvrdené, že iné vlastné postupy sú ekvivalentné,

d)

vykonávať jednotlivé oprávnené technické činnosti prostredníctvom zodpovedných osôb, ktoré

1.

majú platné osvedčenie zodpovednej osoby na príslušnú technickú činnosť,

2.

sú uvedené v osvedčení o akreditácii, v osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek alebo v inom zodpovedajúcom dokumente akreditovaného systému kvality ako osoby spôsobilé vyjadrovať názory a interpretácie, ako osoby zodpovedné za kalibráciu alebo ako osoby zodpovedné za inšpekciu zhody automatizovaných meracích systémov so špecifickými požiadavkami na príslušnú akreditovanú činnosť,

e)

preukazovať svoje oprávnenie a plnenie požiadaviek na vykonanie danej oprávnenej technickej činnosti na požiadanie povoľujúceho orgánu alebo inšpekcie, ak o oprávnení alebo o plnení požiadaviek vznikne pochybnosť,

f)

preukazovať opakovane odbornú spôsobilosť zodpovednej osoby na vyzvanie ministerstva vrátane účasti na odbornej príprave a zloženia skúšky, ak dôjde k zmene alebo k vydaniu nových právnych predpisov v odboroch alebo objektoch oprávnených technických činností alebo k vydaniu nových alebo k zmene technických metodík alebo ak povoľujúci orgán, inšpekcia, poverená organizácia alebo národný notifikačný orgán zistil závažné nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní oprávnených technických činností,

g)

plniť opatrenia na nápravu určené ministerstvom, ak orgán ochrany ovzdušia, poverená organizácia, národný notifikačný orgán zistil nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní oprávnených technických činností, alebo zistil porušenie povinnosti oprávnenej osoby alebo zodpovednej osoby,

h)

poskytovať na vyzvanie povoľujúceho orgánu, inšpekcie alebo poverenej organizácie podklady a ďalšie informácie potrebné pre dohľad nad vykonávaním oprávnených technických činností,

i)

uvádzať v správe o platných výsledkoch oprávnenej technickej činnosti a o výsledkoch subdodávky pravdivé údaje a plniť požiadavky na náležitosti, označovanie, podpisovanie a predkladanie podľa odseku 7,

j)

spresňovať údaje v správe o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a dopĺňať ďalšie nevyhnutné údaje, ktoré sú potrebné na účely konania, ak o to požiada povoľujúci orgán alebo inšpekcia,

k)

oznamovať národnému notifikačnému orgánu zmeny dokumentácie systému kvality oprávnených technických činností, vrátane zmien postupov vykonávania príslušných odborných činností, zavádzania nových alebo zmenených vydaní technických metodík, ktoré sú predmetom akreditácie a notifikácie, v lehotách a forme podľa osobitného predpisu;98) jednotlivú oprávnenú technickú činnosť mimo rozsahu flexibilnej akreditácie možno vykonať po vydaní povolenia podľa § 59,

l)

oznamovať ministerstvu do desiatich kalendárnych dní odo dňa zmeny alebo od doručenia oznámenia o zrušení, pozastavení platnosti a inej zmene osvedčenia, rozhodnutia alebo oprávnenia

1.

zmeny údajov, dokladov a podmienok, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie zodpovednej osoby, vrátane skončenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zodpovednej osoby,

2.

zrušenie, pozastavenie platnosti a ostatné zmeny osvedčenia o akreditácii, osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek a živnostenského oprávnenia,

m)

oznamovať národnému notifikačnému orgánu do desiatich kalendárnych dní zrušenie, pozastavenie platnosti a ostatné zmeny osvedčenia o akreditácii odo dňa jeho doručenia, ak je oprávnená osoba akreditovaná iným ako národným akreditačným orgánom,

n)

aktualizovať osvedčenie o akreditácii a osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek podľa nových alebo zmenených technických metodík vo veciach akreditácie do troch rokov od platnosti novej alebo zmenenej normy alebo špecifikácie alebo do lehoty určenej národným notifikačným orgánom, ak je kratšia.

(5)

Oprávnená osoba je povinná notifikovať oprávnenú technickú činnosť podľa § 22 ods. 7 prostredníctvom Národného emisného informačného systému najneskôr tri pracovné dni pred jej začatím. Skorší termín oprávnenej technickej činnosti alebo zmenu údajov v notifikácii oprávnenej technickej činnosti je oprávnená osoba povinná notifikovať najneskôr dva pracovné dni pred jej začatím a neskorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti zmení o tri pracovné dni a menej. Zrušenie výkonu oprávnenej technickej činnosti je oprávnená osoba povinná notifikovať bezodkladne.

(6)

Notifikácia oprávnenej technickej činnosti musí byť v súlade s náležitosťami notifikácie, ktoré ustanovuje vykonávací predpis podľa § 62 písm. g), s povinnosťami oprávnenej osoby podľa odseku 4 písm. a) až d) a prerokovaná s prevádzkovateľom.

(7)

Správa o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a o platnom výsledku subdodávky a jej zmena

a)

je dokladom na úradné účely konania pred povoľujúcim orgánom a inšpekciou,

b)

predkladá sa v štátnom jazyku ako podpísaný elektronický dokument99) podľa písmena d); v listinnej podobe sa predkladá, len ak na to sú technické dôvody na kvalifikované zdokumentovanie výsledku oprávnenej technickej činnosti,

c)

označuje sa notifikačnou značkou a akreditačnou značkou alebo notifikačnou značkou a kombinovanou akreditačnou značkou podľa ustanovených požiadaviek; notifikačnú značku prideľuje národný notifikačný orgán a na jej používanie platia zhodné povinnosti a sankcie za jej neoprávnené použitie ako na používanie akreditačnej značky,100)

d)

musí byť podpísaná

1.

osobou, ktorá je štatutárnym orgánom oprávnenej osoby alebo subdodávateľa alebo je osobou splnomocnenou konať v mene štatutárneho orgánu,

2.

zodpovednou osobou za príslušnú oprávnenú technickú činnosť alebo zodpovednou osobou za technickú správnosť výsledku subdodávky, ak nejde o osobu podľa prvého bodu; podpisovanie správ, protokolov, certifikátov a iných obdobných dokladov o výsledku akreditovanej činnosti podľa akreditačných predpisov tým nie je dotknuté,

e)

musí obsahovať náležitosti a spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. j) na vyhotovovanie a formu správ, ktoré sa na daný odbor a objekt oprávnenej technickej činnosti vzťahujú; súčasne musí obsahovať odborné náležitosti správ, protokolov, certifikátov alebo iných zodpovedajúcich dokladov o uvádzaní výsledkov oprávnených technických činností podľa technických noriem a ostatných technických špecifikácií pre akreditáciu a pre konkrétnu odbornú činnosť vrátane doplnkových údajov potrebných na kvalifikovanú interpretáciu výsledkov,

f)

odovzdá sa čo najskôr po jej vyhotovení, najneskôr do 60 dní od vykonania posledného merania, odberu vzorky alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na danom monitorovacom mieste prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja alebo objednávateľovi danej činnosti podľa písomne uzavretej zmluvy alebo iného obdobného dokumentu; správa o platnom výsledku subdodávky sa odovzdá objednávateľovi danej subdodávky a

g)

predkladá sa do Národného emisného informačného systému spolu s informáciou o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti podľa § 34 ods. 3 písm. c) prvého bodu a § 34 ods. 4 písm. e) v rozsahu a forme ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. j) najneskôr v lehote do 30 dní od odovzdania správy podľa písmena f); ak ide o správu vyhotovenú v listinnej podobe, správa sa predkladá

1.

povoľujúcemu orgánu a inšpekcii, ak objektom oprávnenej technickej činnosti je stacionárny zdroj alebo automatizovaný merací systém emisií,

2.

okresnému úradu a inšpekcii, ak ide o diskontinuálne meranie hodnôt veličín na účel výpočtu množstva emisií, alebo

3.

povoľujúcemu orgánu a poverenej organizácii, ak objektom oprávnenej technickej činnosti je kvalita ovzdušia alebo automatizovaný merací systém kvality ovzdušia.

(8)

Výsledok oprávnenej technickej činnosti alebo subdodávky je na úradné účely neplatný, ak

a)

výsledok zistila a správu o platnom výsledku vydala neoprávnená osoba,

b)

výsledok oprávnenej technickej činnosti alebo subdodávky zistila zodpovedná osoba, ktorá na to nemala platné osvedčenie zodpovednej osoby,

c)

výsledok nespĺňa požiadavky na reprezentatívnosť ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. g) a j),

d)

oprávnená osoba, zodpovedná osoba, subdodávateľ oprávnenej technickej činnosti alebo zodpovedná osoba subdodávateľa porušila povinnosť podľa odseku 4 písm. a) až j) a písm. k) časti vety za bodkočiarkou,

e)

oprávnená osoba porušila povinnosť podľa odseku 5,

f)

oprávnená technická činnosť nebola vykonaná v súlade s notifikáciou oprávnenej technickej činnosti podľa odseku 6, alebo

g)

správa o platnom výsledku nespĺňa požiadavky podľa odseku 7 písm. b) až d), alebo neobsahuje ustanovené náležitosti, ktoré sú podstatné pre kvalifikované interpretovanie výsledku ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. j).

(9)

Oprávnená osoba

a)

zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila v súvislosti s vykonaním danej oprávnenej technickej činnosti na úradné účely,

b)

zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobili osoby, ktoré konali v jej mene ako jej zamestnanci alebo ako zástupcovia na základe plnomocenstva,

c)

musí mať po celý čas vykonávania oprávnených technických činností finančné krytie svojej zodpovednosti za škodu, ktoré musí zodpovedať výške škody, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom oprávnenej technickej činnosti.

(10)

Oprávnená osoba je okrem povinností podľa odseku 4 povinná na základe registrácie správcu informačného systému podľa § 41 písm. o) bezodkladne sprístupňovať potrebné informácie o oprávnených technických činnostiach, ktoré sú službami podľa osobitného predpisu,101) v rozsahu názov poskytovateľa, právny štatút a forma, adresa sídla, svoje kontaktné údaje, údaje o osobách oprávnených na podpisovanie správ, zodpovedných osobách za oprávnené technické činnosti, o finančnom krytí, o stálych subdodávateľoch a ich zodpovedných osobách za technické činnosti pri subdodávke a ďalšie informácie o akreditácii, notifikácii, o rozsahu a technických špecifikáciách vykonávaných oprávnených činností v ustanovenom rozsahu a forme a tieto bezodkladne aktualizovať a zodpovedať za správnosť zverejnených údajov.

(11)

Na výkon oprávnených technických činností v jednotlivých odboroch a objektoch, ktoré sú podnikateľskou činnosťou, sa primerane použije osobitný predpis,101) ak tento zákon neustanovuje inak.

(12)

Ak vzhľadom na charakter oprávnenej technickej činnosti odber vzorky a špecifické fyzikálno-chemické merania alebo analytické stanovenia vykonávajú rôzne subjekty, oprávnenou osobou na účel tohto zákona je osoba, ktorá vykonáva odbery vzoriek, merania, kalibrácie alebo inšpekcie zhody na mieste merania alebo mieste inštalovania automatizovaného meracieho systému a ktorá súčasne vyhodnocuje konečný výsledok oprávnenej technickej činnosti.

(13)

Na stáleho subdodávateľa oprávnenej technickej činnosti a na zodpovednú osobu subdodávateľa zodpovedajúcu za príslušnú odbornú činnosť sa vzťahujú požiadavky a povinnosti ustanovené týmto zákonom, ktoré sa týkajú oprávnených technických činností podľa svojho významu, okrem

a)

osvedčenia o akreditácii, ak to medzinárodné normy, európske normy a technické špecifikácie vo veciach akreditácie pre stáleho subdodávateľa nepožadujú,

b)

osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti zodpovedných osôb za technickú správnosť výsledku subdodávky,

c)

živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť pre príslušný odbor oprávnenej technickej činnosti; požiadavky osobitných predpisov102) na vykonávanie subdodávok odborných technických činností pre tretiu stranu, ktoré sú podnikateľskou činnosťou, tým nie sú dotknuté,

d)

povinnosti podľa odseku 5,

e)

zásad oprávnenej technickej činnosti podľa prílohy č. 10 bodov 5, 7, 14, 17 a 18; ostatné zásady sa pri subdodávkach uplatňujú podľa svojho významu,

f)

požiadavky vyhotovovať protokol alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku subdodávky v štátnom jazyku, ak oprávnená osoba priloží k svojej správe aj jeho úradný preklad, a požiadavky na predkladanie správy podľa odseku 7 písm. g),

g)

finančného krytia zodpovednosti za škodu podľa odseku 9 písm. c),

h)

registrácie do informačného systému podľa odseku 10; tým nie je dotknutá jednotlivá notifikačná požiadavka sprístupňovať a aktualizovať informácie v informačnom systéme v ustanovenom rozsahu, bezodkladne a z vlastnej iniciatívy prostredníctvom každej oprávnenej osoby, pre ktorú vykonáva stále subdodávky oprávnenej technickej činnosti.

(14)

Pre zahraničné právnické osoby a zahraničné fyzické osoby – podnikateľov a ich stálych subdodávateľov, ktoré vykonávajú oprávnené technické činnosti podľa odseku 1 na území Slovenskej republiky trvalo, platia ustanovené požiadavky a podmienky vydania osvedčenia zodpovedných osôb a ustanovené podmienky vykonávania oprávnených technických činností, pričom

a)

ministerstvo a národný notifikačný orgán uzná osvedčenie a iné obdobné oprávnenie vydané podľa predpisu iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak poskytovateľ oprávnených technických činností preukáže, že dané osvedčenie alebo oprávnenie spĺňa ustanovené požiadavky na jednotlivé oprávnené odborné činnosti,

b)

žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby sa predkladá v štátnom jazyku v ustanovenom rozsahu a forme; k žiadosti sa prikladajú neoverené preklady cudzojazyčných dokladov do štátneho jazyka,

c)

skúška zahraničnej zodpovednej osoby sa skladá a pohovor na posúdenie plnenia požiadaviek predpisov na vydanie osvedčenia sa koná v štátnom jazyku; účastník skúšky môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka,

d)

poskytovateľ oprávnených technických činností predloží národnému notifikačnému orgánu na účel notifikácie

1.

kópiu osvedčenia o akreditácii v pôvodnom jazyku a neoverený preklad do štátneho jazyka,

2.

dokumentáciu systému kvality a pracovné postupy oprávnených technických činností, ktoré sú predmetom notifikácie; podrobnosti o rozsahu, jazyku a forme môže určiť alebo so žiadateľom dohodnúť národný notifikačný orgán.

(15)

Poverená organizácia vo vzťahu k oprávneným technickým činnostiam týkajúcim sa monitorovania kvality ovzdušia

a)

kontroluje reprezentatívnosť výsledkov automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a súlad ich prevádzky s dokumentáciou a s určenými podmienkami; na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou navrhuje opatrenia na nápravu a kontroluje ich plnenie,

b)

kontroluje reprezentatívnosť výsledkov oprávnených meraní kvality ovzdušia, kalibrácie, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia so špecifickými požiadavkami, dodržiavanie zásad výkonu oprávnenej technickej činnosti, náležitostí a požiadaviek vyhotovovania správ; na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou navrhuje opatrenia na nápravu a kontroluje ich plnenie,

c)

spolupracuje s povoľujúcim orgánom ochrany ovzdušia pri schvaľovaní meracích prostriedkov, metód, zariadení a sietí na monitorovanie kvality ovzdušia, zabezpečení prenosu dát a umiestnení monitorovacích staníc prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov a na tento účel vydáva stanoviská, poskytuje odborné podklady v uvedenom rozsahu a vykonáva ďalšie potrebné odborné činnosti,

d)

posudzuje na vyzvanie ministerstva plnenie požiadaviek na oprávnené technické činnosti a profesijnú spôsobilosť zodpovedných osôb,

e)

spolupracuje s národným notifikačným orgánom pri akreditácii a pri dohľade nad plnením notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností,

f)

vyjadruje sa k notifikáciám podľa odsekov 5 a 6, ak ide o oprávnené merania kvality ovzdušia, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia.

(16)

Národný notifikačný orgán na účely tohto zákona v oblasti oprávnených technických činností

a)

spolupracuje pri akreditácii a pri pravidelnom dohľade nad akreditovanými a notifikovanými oprávnenými činnosťami oprávnených osôb a ich stálych subdodávateľov s ministerstvom, inšpekciou a s poverenou organizáciou; pri posudzovaní zohľadňuje aj požiadavky určené ministerstvom pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností, ak budú pre dané posúdenie určené,

b)

zabezpečuje posudzovanie a dohľad nad plnením jednotlivých notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností výberom z databázy kompetentných posudzovateľov – expertov, ktorí sú odsúhlasení ministerstvom, alebo po dohode s ministerstvom, ak v databáze kompetentný posudzovateľ – expert nie je, alebo žiaden kompetentný posudzovateľ dané posúdenie nemôže vykonať,

c)

pri notifikácii a uznávaní osvedčení o akreditácii, ktoré sú vydané zahraničnými akreditačnými orgánmi, berie do úvahy ustanovené požiadavky na špecifickú oblasť oprávnených technických činností,

d)

informuje ministerstvo o žiadostiach o vydanie, zmeny alebo o zrušenie osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek na účel určenia požiadaviek podľa písmena a),

e)

oznamuje ministerstvu vydanie, zmeny, zrušenie alebo pozastavenie platnosti osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek,

f)

bezodkladne preveruje podnety a oznamuje výsledok preverenia podnetu na nedodržanie akreditačných a notifikačných požiadaviek, ktoré ministerstvo, povoľujúci orgán, inšpekcia, alebo poverená organizácia zistia svojím vlastným dohľadom alebo kontrolnou činnosťou, alebo na základe podnetu zákazníkov akreditovaných a notifikovaných osôb,

g)

sám alebo ním určení posudzovatelia predložia doklady a podajú ďalšie potrebné informácie o akreditácii a notifikácii laboratória alebo inšpekčného orgánu, o akreditovaných metódach, metodikách a pracovných postupoch, vrátane vyjadrení k vykonaniu konkrétnej technickej činnosti v súlade s rozsahom akreditácie a meracím a iným obdobným postupom akreditovanej činnosti, ak je to potrebné v konaní pred orgánom ochrany ovzdušia, správnym orgánom v integrovanom povoľovaní alebo v súdnom konaní,

h)

môže po dohode s ministerstvom vydať notifikačné požiadavky na špecifickú oblasť oprávnených technických činností vo forme vykonávacieho akreditačného predpisu, ak je to potrebné pre proces akreditácie podľa akreditačných noriem a špecifikácií,

i)

zabezpečuje preverenia a ostatné informácie podľa písmen f) a g) aj vo vzťahu k zahraničnému akreditačnému orgánu, ak oprávnená osoba má osvedčenie o akreditácii podľa technických noriem a špecifikácií v oblasti akreditácie vydané zahraničným akreditačným orgánom, ktoré je uplatnené na účel notifikácie.

§ 59 - Povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti
(1)

Povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti v danom odbore alebo objekte oprávnených technických činností vydá ministerstvo, ak ide o

a)

výnimočný prípad alebo

b)

zahraničnú právnickú osobu alebo zahraničnú fyzickú osobu – podnikateľa a ich stálych subdodávateľov na činnosť vykonanú jeden raz.

(2)

Výnimočným prípadom sa rozumie, ak vykonanie oprávnenej technickej činnosti je neodkladnou potrebou konania96) a

a)

pre danú oprávnenú technickú činnosť nie je v informačnom systéme podľa § 58 ods. 10 uvedená žiadna oprávnená osoba,

b)

danú oprávnenú technickú činnosť nemôže z časových dôvodov alebo z dôvodu neplnenia zásad nestrannosti vykonať žiadna oprávnená osoba.

(3)

Vo výnimočnom prípade môže danú oprávnenú technickú činnosť vykonať v tomto poradí

a)

oprávnená akreditovaná osoba alebo zodpovedná osoba, ktorá neplní niektorú zo zásad nestrannosti, ak sa prijmú osobitné podmienky na zabezpečenie dôveryhodnosti výsledku oprávnenej technickej činnosti,

b)

akreditované laboratórium alebo autorizované pracovisko prevádzkovateľa stacionárneho zdroja, ak je nezávislé od výsledku oprávnenej technickej činnosti,

c)

osoba, ktorá má flexibilnú akreditáciu na príbuzný odbor merania, objekt merania alebo metodiku merania,

d)

odborne spôsobilá osoba, ktorá je pre dané technické meranie alebo technickú skúšku autorizovaná príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

e)

odborne spôsobilá osoba, ktorá má osvedčenie alebo iný zodpovedajúci doklad o odbornej spôsobilosti alebo o autorizácii pre príbuzné technické meranie alebo technickú skúšku podľa osobitných predpisov,103) alebo

f)

iná osoba, ktorá preukáže, že má na vykonanie danej oprávnenej technickej činnosti potrebné odborné predpoklady a technické prostriedky.

(4)

Na povolenie a vykonanie oprávnenej technickej činnosti platia povinnosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby, subdodávateľa oprávnenej technickej činnosti a zodpovedných osôb za subdodávku podľa § 58 ods. 4 písm. c), e), h), i) a j), § 58 ods. 5 a 6, § 58 ods. 7 písm. a), b), d) až f), § 58 ods. 9 písm. a) a b) a § 58 ods. 13, zásady oprávnenej technickej činnosti uvedené v prílohe č. 10 bodoch 1 až 13 a 15 až 19 a podmienky podľa vydaného povolenia.

(5)

Osoba vykonávajúca jednotlivú oprávnenú technickú činnosť podľa odseku 3 písm. b) až f) notifikuje predmetnú jednotlivú oprávnenú technickú činnosť v termíne podľa § 58 ods. 5 a predkladá správu z oprávnenej technickej činnosti v termíne podľa § 58 ods. 7 elektronickým podaním inšpekcii.

(6)

Ak ide o zahraničnú právnickú osobu alebo zahraničnú fyzickú osobu – podnikateľa a ich stálych subdodávateľov, ktorí chcú vykonať oprávnenú technickú činnosť na území Slovenskej republiky jeden raz,

a)

na žiadosť a povolenie na vykonanie oprávnenej technickej činnosti platia primerane podmienky podľa odsekov 3 a 4,

b)

na preukázanie odbornej technickej a profesijnej spôsobilosti platia požiadavky podľa § 58 ods. 14 písm. a) a b),

c)

pohovor na posúdenie plnenia ustanovených požiadaviek na vydanie povolenia sa koná v štátnom jazyku; žiadateľ si môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka.

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE AZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 60 - Konanie
(1)

Na konanie orgánov ochrany ovzdušia o rozhodnutiach podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok okrem konania vo veci

a)

vydania povolenia podľa § 11 ods. 3 písm. d) a e),

b)

vydania súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. a) až c), ak ide o záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu,52)

c)

preskúmania súhlasu podľa § 26 ods. 8,

d)

preskúmania povolenia zdroja podľa § 27 ods. 12 a § 27 ods. 16 písm. a).

(2)

Na konanie o vydanie súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. b) a c) pre stacionárny zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,42) je príslušný orgán integrovaného povoľovania a pri jeho vydávaní postupuje podľa osobitného predpisu.64)

(3)

Súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. e) až i) pre stacionárny zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,42) je súčasťou integrovaného povolenia. Okresný úrad, ako orgán ochrany ovzdušia si uplatní svoje požiadavky na stacionárny zdroj vo vyjadrení podľa § 25 ods. 2 písm. i).

(4)

Konanie podľa § 26 ods. 1 písm. e) sa preruší, ak si povoľujúci orgán vyžiada stanovisko inšpekcie podľa § 44 ods. 2 písm. l).

(5)

Ak ide o podstatnú zmenu na zdroji alebo tretiu zmenu povolenia zdroja podľa § 27 ods. 13, povoľujúci orgán vydá úplné znenie povolenia zdroja.

(6)

V konaní o určení výnimky podľa § 31 ods. 7, o uložení opatrenia na nápravu podľa § 48 ods. 2 písm. k) a o obmedzení prevádzky alebo zastavení prevádzky zdroja a o obmedzení a zastavení vykonania vybranej osobitnej činnosti podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m) a podľa § 53 možno rozhodnúť písomne alebo ústne uvedením do zápisnice. Písomné vyhotovenie rozhodnutia je potrebné doručiť bezodkladne najneskôr do troch dní prevádzkovateľovi, ktorý môže voči rozhodnutiu podať odvolanie do troch pracovných dní od jeho doručenia. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 10 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie voči rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

(7)

Lehota na rozhodnutie v konaní podľa § 41 písm. n) sedemnásteho bodu, ak žiadateľ nemá platné osvedčenie o akreditácii alebo iný zodpovedajúci doklad podľa § 58 ods. 3 písm. a) na metodiku vykonania danej oprávnenej technickej činnosti, je 60 dní od doručenia úplnej žiadosti.

(8)

Konanie o uložení opatrenia na nápravu, pokuty, o nariadení obmedzenia alebo zastavenia prevádzky zdroja a konanie o priestupku vykonáva orgán, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva orgány a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto konanie dokončí, je na ďalšie konanie príslušná inšpekcia.

(9)

Orgán dozoru je povinný rozhodnúť o uložení opatrenia na nápravu, pokuty, o nariadení obmedzenia alebo zastavenia prevádzky zdroja a o priestupku do 90 dní od začatia konania; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, vedúci orgánu dozoru môže túto lehotu v odôvodnených prípadoch pred jej uplynutím primerane predĺžiť, najdlhšie do jedného roka. Orgán dozoru je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

(10)

Vydanie programových dokumentov, vyjadrení a stanovísk podľa tohto zákona nie je rozhodnutím v predmetnej veci, a preto sa správny poriadok na ich vydanie neuplatňuje.

(11)

Ak orgán ochrany ovzdušia vedie voči tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko konaní týkajúcich sa povoľovania stacionárneho zdroja alebo jeho zmien a určovania podmienok na jeho prevádzku, môže ich ukončiť jedným rozhodnutím.

(12)

Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené orgánom ochrany ovzdušia v povolení zdroja, v súhlase alebo v opatrení na nápravu alebo rozhodnutia o zastavení alebo obmedzení prevádzky zdroja na nového prevádzkovateľa.

(13)

Písomnosti doručované podľa tohto zákona sa doručujú v súlade s osobitným predpisom,104) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 61 - Prechodné ustanovenia
(1)

Správne konanie začaté a právoplatne neskončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona dokončí orgán ochrany ovzdušia podľa doterajších predpisov.

(2)

V platnosti ostávajú

a)

súhlasy na vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov, rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie, vydané podľa doterajších predpisov, s obmedzením v súlade s termínmi podľa § 27 ods. 4,

b)

súhlasy na vydanie rozhodnutí o povolení a užívaní malých zdrojov a ich zmien, vydané podľa doterajších predpisov,

c)

súhlasy na automatizované meracie systémy emisií a automatizované meracie systémy kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách, vydané podľa doterajších predpisov,

d)

súhlasy na vydanie súboru parametrov a opatrení a ich zmeny vydané podľa doterajších predpisov,

e)

súhlasy na technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia a na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených technických činností, vydané podľa doterajších predpisov,

f)

schválené postupy výpočtu množstva emisií, vydané podľa doterajších predpisov,

g)

rozhodnutia, upozornenia a opatrenia na nápravu uložené podľa doterajších predpisov.

(3)

Do 1. apríla 2024 je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia aj na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby veľkého zdroja a stredného zdroja; tento súhlas je záväzným stanoviskom.

(4)

Vydaním povolenia zdroja podľa § 27 ods. 4 strácajú platnosť podmienky a požiadavky na prevádzku zdroja určené v súhlasoch a rozhodnutiach vydaných podľa doterajších predpisov.

(5)

Termíny na vydanie povolenia zdroja podľa § 27 ods. 4 sú do

a)

31. decembra 2023, ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 5 MW,

b)

31. decembra 2028, ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom od 1 MW do 5 MW vrátane,

c)

31. decembra 2029 pre zdroje a zariadenia iné ako v písmene a), b) a d),

d)

31. decembra 2030, ak ide o menšie stredné spaľovacie zariadenia a malé spaľovacie zariadenia, ktoré sú súčasťou stredného zdroja a veľkého zdroja.

(6)

Termín na vydanie povolenia zdroja pre spaľovňu rádioaktívnych odpadov uvedenú do prevádzky podľa osobitného predpisu105) od 1. januára 2003 je najskôr 1. januára 2031; pre spaľovňu rádioaktívnych odpadov uvedenú do prevádzky pred 1. januárom 2003 sa povolenie zdroja nevydáva, len pri podstatnej zmene spojenej s obnovou technologického zariadenia, ktorá má vplyv na emisie znečisťujúcich látok. Spaľovne rádioaktívneho odpadu, ktoré boli uvedené do prevádzky pred účinnosťou tohto zákona, sú z hľadiska ochrany ovzdušia do vydania povolenia zdroja podľa § 27 v pôsobnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky a na prevádzkovateľa sa vzťahujú povinnosti v rozsahu určenom v dokumentoch schválených podľa osobitného predpisu.105)

(7)

Okresný úrad začne konanie na vydanie povolenia podľa § 27 ods. 4 z vlastného podnetu pre každý veľký zdroj a stredný zdroj okrem zdroja, ktorý je súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,64) najneskôr do troch mesiacov pred termínom uvedeným v odsekoch 5 a 6. Okresný úrad zašle prevádzkovateľovi dostupné údaje o zdroji ako podklad pre vydanie povolenia zdroja a požiada o ich verifikáciu a v prípade potreby o doplnenie údajov.

(8)

Ak okresný úrad nezačne konanie do termínu podľa odseku 7, prevádzkovateľ požiada o vydanie povolenia najneskôr do dvoch mesiacov pred termínom uvedeným v odsekoch 5 a 6. Prevádzkovateľ v žiadosti uvedie údaje podľa prílohy č. 6 bodu 6.

(9)

Ak väčšie stredné spaľovacie zariadenie je súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,42) orgán integrovaného povoľovania vyzve prevádzkovateľa na predloženie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia v termíne podľa odseku 5 písm. a) a b), ak je to pre zosúladenie emisných limitov potrebné.

(10)

Na účely prevádzkovania spaľovacieho zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom nad 200 MW, ktoré má vydané povolenie spaľovať druhotné palivá pred 1. júlom 2022, sa zákaz podľa § 32 písm. b) a § 37 ods. 3 uplatňuje od 1. januára 2026.

(11)

Povinnosť prevádzkovateľa oznamovať, informovať a predkladať doklady a dokumenty podľa § 34 ods. 2 písm. f) až i) a § 37 ods. 1 písm. d) okresnému úradu a podľa § 38 ods. 3 písm. b) inšpekcii sa vykonáva do 31. decembra 2026 elektronicky podľa osobitného predpisu.104)

(12)

Okresný úrad podľa § 44 ods. 4 písm. c) zverejňuje zoznam a vybrané údaje o spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov na webovom portáli o životnom prostredí do 31. decembra 2026.

(13)

Inšpekcia podľa § 42 ods. 4 písm. b) a okresný úrad podľa § 44 ods. 3 písm. d) doručujú záväzné pripomienky k notifikáciám oprávnených technických činností do 31. decembra 2026 elektronicky podľa osobitného predpisu.104)

(14)

Oprávnené osoby vykonávajú notifikáciu oprávnenej technickej činnosti podľa § 22 ods. 7 v lehote päť pracovných dní pred vykonaním oprávnenej technickej činnosti a predkladajú správu a informáciu orgánom a organizácii podľa § 58 ods. 7 písm. g) do termínu 31. decembra 2026 elektronicky podľa osobitného predpisu.104)

(15)

Osvedčenie oprávneného posudzovateľa vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie oprávneného posudzovateľa vydané podľa tohto zákona do 30. júna 2024; na žiadosť oprávneného posudzovateľa môže ministerstvo vydať osvedčenie podľa tohto zákona po absolvovaní odbornej prípravy a úspešnom zložení skúšky.

(16)

Osvedčenie zodpovednej osoby vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie zodpovednej osoby vydané podľa tohto zákona.

(17)

Osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek vydané podľa tohto zákona.

(18)

Lehota podľa § 9 ods. 6 písm. b), § 18 ods. 3 písm. b) a § 28 ods. 4 písm. c) neplynie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu súvisiaceho so zákazom zhromažďovania alebo zákazom vychádzania.106)

§ 62 - Splnomocňovacie ustanovenia

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)

prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia vyjadrenú ako limitné hodnoty, cieľové hodnoty, cieľové hodnoty a dlhodobé ciele pre ozón, indikátor priemernej expozície PM2,5, národný cieľ zníženia expozície PM2,5 a záväzok zníženia expozície PM2,5 a kritické úrovne pre vybrané znečisťujúce látky a termíny ich dosiahnutia, medze tolerancie a podrobnosti ich uplatňovania, početnosť prekročenia limitnej hodnoty,

b)

referenčné metódy na hodnotenie kvality ovzdušia, referenčné metódy merania depozície vybraných znečisťujúcich látok, ciele v kvalite údajov na hodnotenie kvality ovzdušia, horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia, požiadavky na umiestnenie vzorkovacích miest na stále meranie koncentrácií znečisťujúcich látok, kritériá na určenie minimálneho počtu vzorkovacích miest na stále meranie znečisťujúcich látok a na merania na vidieckych pozaďových staniciach, kritériá merania a analýzy znečisťujúcich látok a požiadavky na merania prekurzorov ozónu,

c)

aglomerácie a zóny, minimálny rozsah programu na zlepšenie kvality ovzdušia, regionálneho a miestneho programu, podrobnosti o informáciách a údajoch o kvalite ovzdušia, ktoré sa sprístupňujú verejnosti,

d)

informačné prahy a výstražné prahy, pravidlá vykonávania smogového varovného systému,

e)

základné zásady započítavania emisií a možná flexibilita pri plnení národných záväzkov znižovania emisií a požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr, národných projekcií emisií a informatívnych správ o inventúrach a upravených národných inventúrach a metodiku na ich prípravu a aktualizáciu,

f)

členenie a kategorizáciu stacionárnych zdrojov, zoznam vybraných osobitných činností a ich charakteristiky, členenie a vymedzenie zariadení stacionárnych zdrojov, agregačné pravidlá, zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia vyjadrenú ako emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, termíny, lehoty a podmienky ich platnosti vrátane výnimiek z nich, podmienky uplatňovania prechodných opatrení, požiadavky a podmienky vykonávania vybraných osobitných činností a oznamovanie ich výkonu, požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok, zásady umiestňovania zdrojov znečisťovania ovzdušia a odporúčané odstupové vzdialenosti, požiadavky na vypracovanie plánu riadenia zápachu a plánu riadenia prašnosti, pravidlá uplatňovania kompenzačných opatrení,

g)

požiadavky na monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a kvality ovzdušia v ich okolí, spôsoby a požiadavky na zisťovanie množstva emisií znečisťujúcich látok zo stacionárneho zdroja, podrobnosti o spôsoboch, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre zariadenia stacionárnych zdrojov, spôsoby, lehoty a požiadavky na monitorovanie a preukazovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov v ich okolí, požiadavky na automatizované meracie systémy emisií a automatizované meracie systémy kvality ovzdušia a na ich kontrolu, požiadavky na metódu a metodiku technického výpočtu, merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody, rozsah, formu a spôsob informovania verejnosti o výsledkoch oprávnených technických činností, podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov z kontinuálneho merania, druhy a náležitosti protokolov z kontinuálneho merania emisií a kvality ovzdušia, náležitosti notifikácie oprávnenej technickej činnosti,

h)

požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch, o emisiách a dodržiavaní prípustnej miery znečisťovania ovzdušia, náležitosti súborov parametrov a opatrení, vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov, rozsah a náležitosti oznamovania údajov do Národného emisného informačného systému, požiadavky na Národný emisný informačný systém, účel a rozsah spracovávaných informácií a náležitosti správ o spaľovniach odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov,

i)

podrobnosti o požiadavkách na získanie odbornej spôsobilosti na odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia, prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a výkon kontrol malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo, podrobnosti o kvalifikačných a technických predpokladoch na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a o preukazovaní a posudzovaní ich splnenia, náležitosti žiadosti na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške, o osvedčení odbornej spôsobilosti a o predlžovaní jeho platnosti, o oznamovaní zmien údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie odbornej spôsobilosti, o žiadosti na jednorazové povolenie na vyhotovenie odborného posudku a o preukazovaní a posudzovaní predpokladov na jednorazové povolenie, o náležitostiach odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku a o požiadavkách na ich vyhotovovanie,

j)

podrobnosti o odboroch a objektoch oprávnených technických činností, jednotlivé notifikačné požiadavky na špecifický odbor oprávnených technických činností so špecifikovanými požiadavkami, podrobnosti o posudzovaní plnenia notifikačných požiadaviek a o osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek a požiadavky na systém kvality, požiadavky na personálne a technické zabezpečenie oprávnených technických činností, požiadavky na metódy a metodiky oprávnených technických činností a podmienky ich platnosti, používania a zabezpečenia reprezentatívnosti výsledku, náležitosti správy a čiastkovej správy subdodávateľa o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a požiadavky ich vyhotovovania, podrobnosti o rozsahu a forme informácií poskytovaných oprávnenými osobami do informačného systému, kvalifikačné predpoklady na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby, náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby, podrobnosti o preukazovaní a posudzovaní splnenia kvalifikačných predpokladov, o skúške a o osvedčení a vymedzení rozsahu pôsobnosti zodpovednej osoby, o opakovanom preukazovaní odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby, podrobnosti o povolení na jednotlivú oprávnenú technickú činnosť a o preukazovaní a posudzovaní splnenia požiadaviek na jednorazové povolenie,

k)

obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti,

l)

požiadavky na kvalitu palív, požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie o palivách a údaje, ktoré podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, je povinný poskytnúť spotrebiteľom a do informačného systému a okresnému úradu,

m)

zoznam regulovaných výrobkov, hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín a označovanie obalov regulovaných výrobkov a požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch; podrobnosti o údajoch zasielaných do Národného emisného informačného systému o regulovaných výrobkoch,

n)

obsah a rozsah informácií a správ podávaných notifikačným orgánom Komisii a lehoty ich podávania,

o)

podrobnosti o výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo,

p)

znečisťujúce látky, pre ktoré sa určujú emisné kvóty a emisné stropy, mechanizmus určenia emisných kvót a emisných stropov pre vybrané stacionárne zdroje a spôsob ich preukazovania.

§ 63 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 350/2015 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 194/2018 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z.,

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti,

3.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší (stránka pre oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody),

4.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch,

5.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 270/2014 Z. z., vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 252/2016 Z. z., vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2017 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 98/2021 Z. z.,

6.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 316/2017 Z. z.,

7.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 33/2017 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 197/2018 Z. z.,

8.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 367/2015 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 87/2020 Z. z.,

9.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 195/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní,

10.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 296/2017 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 32/2020 Z. z.,

11.

výnos Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2010 z 22. júna 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia (oznámenie Ministerstva životného prostredia č. 32/2011 Z. z., uverejnenie v čiastke 2/2010).

§ 64 - Transpozičné ustanovenie
(1)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 11.

(2)

Tento predpis bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.107)

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č.128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 279/2020 Z. z., zákona č. 75/2021 Z. z., zákona č. 261/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z. zákona č. 256/2022 Z. z. a zákona č. 8/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 2 písmeno zd) znie:

„zd)
vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu:23m)
1.
vyhotovenie odborných posudkov pre jednotlivé odbory oprávneného posudzovania,

2.
prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,

3.
výkon kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23m znie:

„23m) § 56 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
Za § 80al sa vkladá § 80am, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠80am
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2023
Živnostenské oprávnenia na vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody vydané podľa doterajších predpisov do 30. júna 2023 zostávajú zachované.“.

3.
V prílohe č. 2 časti Viazané živnosti skupine 214 položka 78 znie:

Por. čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
78. Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch ovzdušia Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 58 ods. 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príloha č. 9 k zákonu č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia
Oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov emisií alebo kvality ovzdušia
Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií alebo kvality ovzdušia
Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií alebo kvality ovzdušia
“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona 265/2022 Z. z., zákona 266/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 408/2022 Z. z., zákona č. 427/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 109/2023 Z. z., zákona č. 119/2023 Z. z. a zákona č. 135/2023 Z. z. sa mení takto:

1.
V prílohe časti X. Životné prostredie položke 162 sa vypúšťajú písmená ab) až ai) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 38a až 38h.

Doterajšie písmená aj) a ak) sa označujú ako písmená ab) a ac).

2.
V prílohe časti X. Životné prostredie položka 170 znie:

a) Konanie o vydanie povolenia pre novobudovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov39bb) 30 eur
b) Konanie o vydanie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a na jeho zmeny39bc) 10 eur
c) Konanie o vydanie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách39bd) 10 eur
d) Konanie o vydanie súhlasu na určenie osobitných podmienok merania, zmien lehôt alebo upustenia od oprávnenej technickej činnosti39be) 10 eur
e) Konanie o vydanie povolenia na zmenu podmienok povolenia zdroja, ak ide o zmenu používaných palív a surovín, technologických zariadení alebo zmenu ich využívania39bf) 15 eur
f) Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia39bg) 100 eur
g) Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov39bh) 100 eur
h) Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo39bi) 20 eur
i) Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon oprávnenej technickej činnosti (osvedčenie zodpovednej osoby)39bj) 100 eur
j) Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie odborných posudkov vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme39bk) 100 eur
k) Konanie o predĺženie platnosti osvedčenia a rozšírenie platnosti osvedčenia podľa písmena f), g) a i) tejto položky 35 eur
l) Konanie o vydanie povolenia na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti39bl) 30 eur
m) Konanie o vydanie jednorazového povolenia na vyhotovenie odborného posudku39bm) 30 eur
n) Konanie o vydanie jednorazového povolenia na vydanie odborného posudku vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme39bn) 30 eur
o) Konanie o vydanie povolenia dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri fyzickej osobe39bo) 10 eur
p) Konanie o vydanie povolenia dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi39bo) 50 eur
q) Konanie o vydanie povolenia trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri fyzickej osobe39bo) 20 eur
r) Konanie o vydanie povolenia trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi39bo) 100 eur
Poznámky Odňatie, pozastavenie platnosti a zánik osvedčenia podľa písm. f) až i) sa nespoplatňujú. Vydanie povolenia na vjazd do nízkoemisnej zóny podľa písmen o) až r) sa pre poľnohospodársku techniku na zabezpečenie živočíšnej a rastlinnej výroby nespoplatňuje.
Oslobodenie Správny orgán môže od poplatku podľa písm. o) až r) tejto položky oslobodiť fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberateľa starobného dôchodku, poberateľa predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku. Od poplatku podľa písmena f) je oslobodené vydanie osvedčenia na vyhotovenie odborných posudkov, ak je žiadateľom oprávnený posudzovateľ, ktorému bolo osvedčenie vydané podľa doterajšieho zákona.
“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 39bb až 39bo znejú:

„39bb) § 27 ods. 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39bc) § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 146/2023 Z. z.

39bd) § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 146/2023 Z. z.

39be) § 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 146/2023 Z. z.

39bf) § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z.

39bg) § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z.

39bh) § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 146/2023 Z. z.

39bi) § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 146/2023 Z. z.

39bj) § 56 ods. 1 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z.

39bk) § 6 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39bl) § 59 zákona č. 146/2023 Z. z.

39bm) § 57 ods. 4 a 5 zákona č. 146/2023 Z. z.

39bn) § 8 ods. 5 zákona č. 321/2012 Z. z.

39bo) § 11 zákona č. 146/2023 Z. z.“.

3.
V prílohe časti X. Životné prostredie sa položka 170a vypúšťa.

Čl. V

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 96/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 308/2018 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 363/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 odsek 1 sa dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x)
vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu.7d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7d znie:

„7d) § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V prílohe č. 1 bod B sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
povolenie pre spaľovne rádioaktívnych odpadov podľa osobitného predpisu.46a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

„46a) § 27 zákona č. 146/2023 Z. z.“.

3.
V prílohe č. 1 bod C sa dopĺňa písmenami x) a y), ktoré znejú:

„x)
súhlas na povolenie skúšobnej prevádzky alebo na predčasné užívanie podľa osobitného predpisu,46b)

y)
súhlas na trvalé užívanie zdroja podľa osobitného predpisu46c) pre trvalú prevádzku.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 46b a 46c znejú:

„46b) § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 146/2023 Z. z.

46c) § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 146/2023 Z. z.“.

Čl. VII

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015, zákona č. 148/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 193/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z. a zákona č. 69/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
v oblasti ochrany ovzdušia11)
1.
povolenie stacionárneho zdroja12) a jeho zmeny,

2.
súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a jeho zmeny,13)

3.
súhlas na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách,13a)

4.
súhlas na schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a jeho zmeny,13b)

5.
súhlas na určenie osobitných podmienok výkonu oprávnenej technickej činnosti alebo kontinuálneho merania, zmenu lehoty alebo upustenie od oprávnenej technickej činnosti,13c)

6.
súhlas na schválenie plánu riadenia zápachu a plánu riadenia prašnosti a jeho zmeny,13d)

7.
rozhodnutie o povolení dočasnej výnimky z emisných limitov pri prerušení dodávky riadneho paliva pre spaľovacie zariadenie podľa osobitného predpisu,13e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 až 13e znejú:

„12) § 27 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13) § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 146/2023 Z. z.

13a) § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 146/2023 Z. z.

13b) § 26 ods. 1 písm. g) zákona č. 146/2023 Z. z.

13c) § 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 146/2023 Z. z.

13d) § 26 ods. 1 písm. i) zákona č. 146/2023 Z. z.

13e) § 31 ods. 7 zákona č. 146/2023 Z. z.“.

2.
V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Ak uvedenie stacionárneho zdroja, ktorý je súčasťou prevádzky podľa § 2 písm. d), do užívania alebo do užívania po vykonaných zmenách
a)
vyžaduje kolaudáciu podľa osobitného predpisu,12) je súčasťou užívacieho povolenia aj súhlas na
1.
dočasné užívanie stacionárneho zdroja alebo jeho časti na skúšobnú prevádzku; požiadavky na skúšobnú prevádzku sú ustanovené osobitným predpisom,27)

2.
trvalé užívanie stacionárneho zdroja vrátane užívania po vykonaných zmenách, ktoré majú vplyv na znečisťovanie ovzdušia,

b)
nevyžaduje kolaudáciu podľa osobitného predpisu,12) súhlas na dočasné užívanie stacionárneho zdroja alebo jeho časti na skúšobnú prevádzku a súhlas na trvalé užívanie stacionárneho zdroja inšpekcia ako povoľujúci orgán vydá osobitne rozhodnutím.“.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

„27) § 30 zákona č. 146/2023 Z. z.“.

3.
V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
určí požiadavky na prevádzku stacionárneho zdroja z hľadiska ochrany ovzdušia podľa osobitného predpisu,48a) pričom môže určiť
1.
výnimky z emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a čas ich trvania, len ak je tak ustanovené osobitným predpisom,48b) udelené výnimky môže prehodnotiť a zrušiť; určené výnimky oznamuje ministerstvu,

2.
spôsob zisťovania hodnoty emisnej veličiny podľa osobitného predpisu48c) vrátane určenia osobitných podmienok výkonu oprávnenej technickej činnosti alebo kontinuálneho merania a času ich trvania, nahradenia kontinuálneho merania diskontinuálnym meraním alebo technickým výpočtom, nahradenia diskontinuálneho merania technickým výpočtom, skrátenia alebo predĺženia intervalu periodického diskontinuálneho merania a upustenia od merania, len ak to ustanovuje osobitný predpis,48d)

3.
vykonanie overovacieho diskontinuálneho merania a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených požiadaviek v prípade pochybnosti o výskyte znečisťujúcej látky v nečistenom odpadovom plyne, ak to ustanovuje osobitný predpis,48d)

4.
vykonanie mimoriadneho diskontinuálneho merania a lehotu jeho vykonania podľa požiadaviek ustanovených osobitným predpisom,48d) v prípade pochybnosti o dodržaní emisného limitu, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

5.
podmienku vykonania oprávnenej technickej činnosti pri záložných systémoch alebo na iných miestach merania ako je ustanovené,

6.
rozsah a požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárneho zdroja,

7.
povinnosť monitorovať kvalitu ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja v súlade s požiadavkami osobitných predpisov48e) a určiť podmienky monitorovania.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 48a až 48e znejú:

„48a) § 27 zákona č. 146/2023 Z. z.

48b) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. ..../2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

48c) § 22 ods. 2 zákona č. 146/2023 Z. z.

48d) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. ..../2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

48e) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. ..../2023 Z. z. o kvalite ovzdušia. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. ..../2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.“.

4.
V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
je správnym orgánom v konaní o vydanie súhlasu podľa osobitného predpisu,61a) ak ide o zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú súčasťou prevádzky, na
1.
dočasné užívanie stacionárneho zdroja alebo jeho časti na skúšobnú prevádzku; požiadavky na skúšobnú prevádzku sú ustanovené osobitným predpisom,61b)

2.
trvalé užívanie veľkého zdroja, stredného zdroja a malého zdroja, vrátane užívania po vykonaných zmenách.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 61a a 61b znejú:

„61a) § 60 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z.

61b) § 30 zákona č. 146/2023 Z. z.“.

Čl. VIII

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 216/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 430/2021 Z. z., zákona č. 518/2021 Z. z. a zákona č. 230/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26 a 26a znejú:

„26) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. .../ 2023 Z. z. o kvalite palív.

26a) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. .../ 2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.“.

2.
§ 84 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Požiadavky podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na cezhraničný pohyb druhotných palív112a) okrem biopalív a obnoviteľných plynov, ktorými sú bioplyn a vodík.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 112a znie:

„112a) § 2 písm. s) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.
V § 117 ods. 6 sa slová „§ 84 ods. 3, 5“ nahrádzajú slovami „§ 84 ods. 3, 5, 7“.
4.
Za § 135k sa vkladá § 135l, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠135l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023
(1)
Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. c) na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, kde výsledkom činnosti zhodnocovania je druhotné palivo alebo odpadové palivo podľa osobitného predpisu, je jeho držiteľ povinný predložiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 30. septembra 2023 na preskúmanie. Súhlasy, ktoré mali byť a neboli predložené na preskúmanie podľa prvej vety, strácajú platnosť.

(2)
Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. h) na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, kde výsledkom činnosti zhodnocovania je druhotné palivo alebo odpadové palivo podľa osobitného predpisu,26) je jeho držiteľ povinný predložiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 30. septembra 2023 na preskúmanie. Súhlasy, ktoré mali byť a neboli predložené na preskúmanie podľa prvej vety, strácajú platnosť.

(3)
Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. e) na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov, kde výsledkom činnosti zhodnocovania je druhotné palivo alebo odpadové palivo podľa osobitného predpisu, je jeho držiteľ povinný predložiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 30. septembra 2023 na preskúmanie. Súhlasy, ktoré mali byť a neboli predložené na preskúmanie podľa prvej vety, strácajú platnosť.“.

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023 okrem čl. I § 34 ods. 1 písm. i), ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2023, čl. I § 11 ods. 9, § 32 písm. b), § 37 ods. 3 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čl. I § 46 ods. 2 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2025, čl. VI, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2027, a čl. I § 34 ods. 3 písm. g), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2030.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 146/2023 Z. z.

  ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK NA ÚČELY HODNOTENIA A RIADENIA KVALITY OVZDUŠIA

  Zoznam znečisťujúcich látok

  1.

  PM10 a PM2,5

  2.

  oxid siričitý

  3.

  oxid dusičitý

  4.

  oxidy dusíka

  5.

  oxid uhoľnatý

  6.

  ozón

  7.

  benzén

  8.

  polycyklické aromatické uhľovodíky (benzo(a)pyrén)

  9.

  olovo

  10.

  ortuť

  11.

  arzén

  12.

  kadmium

  13.

  nikel

  Vymedzenie znečisťujúcich látok na účely monitorovania a hodnotenia kvality ovzdušia

  1.

  PM10 sa rozumejú tuhé suspendované častice, ktoré prejdú zariadením so vstupným otvorom definovaným v referenčnej metóde na vzorkovanie a meranie PM10 podľa technickej normy108) a technickej normalizačnej informácii alebo iným obdobným technickým špecifikáciám s porovnateľným alebo prísnejším požiadavkám vo veci stanovenia hmotnostnej koncentrácie suspendovaných častíc, selektujúcim častice s aerodynamickým priemerom 10 μm s 50 % účinnosťou.

  2.

  PM2,5 alebo jemnými tuhými časticami sa rozumejú častice, ktoré prejdú zariadením so vstupným otvorom definovaným v referenčnej metóde na vzorkovanie a meranie PM10 podľa technickej normy108) a technickej normalizačnej informácii alebo iným obdobným technickým špecifikáciám s porovnateľným alebo prísnejším požiadavkám vo veci stanovenia hmotnostnej koncentrácie suspendovaných častíc selektujúcim častice s aerodynamickým priemerom rovným alebo menším ako 2,5 μm s 50 % účinnosťou.

  3.

  Oxidmi dusíka sa rozumie súčet oxidu dusnatého a oxidu dusičitého v jednotke objemu vzduchu vyjadrený ako oxid dusičitý v mikrogramoch na kubický meter (µg/m3).

  4.

  Prchavými organickými zlúčeninami sú organické zlúčeniny z antropogénnych a biogénnych zdrojov iné než metán, ktoré sú schopné tvoriť fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka za prítomnosti slnečného svetla. Požiadavky na meranie prekurzorov ozónu vrátane odporúčaných prchavých organických látok je uvedený vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. b).

  5.

  Polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi sú organické zlúčeniny zložené z najmenej dvoch kondenzovaných benzénových jadier obsahujúcich len uhlík a vodík; ako reprezentant polycyklických aromatických uhľovodíkov sa monitoruje benzo(a)pyrén.

  6.

  Benzo(a)pyrénom, arzénom, kadmiom, niklom sa rozumie celkový obsah týchto prvkov a ich zlúčenín vo frakcii PM10.

  7.

  Celkovou plynnou ortuťou sú výpary ortuti ako prvku (Hg0) a reaktívna plynná ortuť, t. j. zlúčeniny ortuti rozpustné vo vode s dostatočne vysokým tlakom pár, ktorý umožňuje, aby zotrvali v plynnom stave.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 146/2023 Z. z.

  POVOLENIE VJAZDU DO NÍZKOEMISNÝCH ZÓN

  I. Zoznam vozidiel, ktoré majú povolený vjazd do nízkoemisnej zóny podľa § 11 ods. 3 písm. c)

  1.

  vozidlá zložiek integrovaného záchranného systému,109) vozidlá Policajného zboru, obecnej polície a vozidlá hasičských jednotiek,

  2.

  vozidlá určené na riešenie mimoriadnych udalostí110) alebo v súvislosti s riešením krízovej situácie111) vrátane zásobovania postihnutých miest, zvozu dreva po živelnej pohrome, jázd špeciálnych vozidiel na odstraňovanie následkov škôd,

  3.

  vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky a vozidlá Slovenskej informačnej služby,112)

  4.

  vozidlá Organizácie Severoatlantickej zmluvy a vozidlá ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu,113)

  5.

  vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím označené parkovacím preukazom v súlade s osobitným predpisom,114)

  6.

  vozidlá zariadení domova sociálnych služieb,

  7.

  vozidlá dopravnej zdravotnej služby a zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,

  8.

  vozidlá určené na vykonávanie činností bezprostredne spojených s výkonom údržby, opráv, odstraňovaním porúch a výstavby pozemných komunikácií alebo koľajových dráh, plynovodov a plynárenských zariadení, produktovodov, elektrických sietí a elektrických rozvodných zariadení, elektroenergetických zariadení, energetických zariadení, energetických zariadení sústav zásobovania teplom a teplou vodou, vodárenských sietí, kanalizačných sietí, elektronických komunikačných sietí a ďalších inžinierskych sietí vo verejnom záujme a vozidlá správcov vodných tokov,

  9.

  vozidlá určené na odstránenie havarijných stavov pri poruchách vodovodov, kanalizácií, plynovodov, elektrických rozvodov,

  10.

  vozidlá zabezpečujúce pravidelnú dopravu podľa osobitného predpisu115) v príslušnej lokalite,

  11.

  vozidlá určené na prepravu tuhých, kvapalných alebo plynných palív na zabezpečenie chodu nemocníc, sociálnych ústavov, škôl a školských zariadení,

  12.

  historické vozidlá,

  13.

  vozidlá držiteľa poštovej licencie na doručovanie poštových zásielok,

  14.

  vozidlá poverenej organizácie a servisnej spoločnosti na účely vykonania údržby, servisu a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia,

  15.

  sprievodné vozidlá podľa osobitného predpisu,116) ktoré sprevádzajú zvláštne vozidlá podľa osobitného predpisu,117)

  16.

  vozidlá dopravného úradu.

  II. Zoznam vozidiel, ktorým obec môže povoliť dočasný vjazd alebo trvalý vjazd do nízkoemisnej zóny podľa § 11 ods. 3 písm. e), najmä z dôvodu:

  1.

  choroby alebo nevládnosti žiadateľa, ak nespĺňa podmienky pre priznanie označenia osoby so zdravotne ťažkým postihnutím,114)

  2.

  pracovnej doby žiadateľa, ktorá mu neumožňuje prepravovať sa mestskou hromadnou dopravou,

  3.

  podnikania žiadateľa, ktoré by bolo podstatne sťažené alebo znemožnené obmedzením prevádzky v nízkoemisnej zóne,

  4.

  zabezpečenia zásobovania, pre obsluhu prevádzok sídliacich v nízkoemisnej zóne,

  5.

  zabezpečenia odvozu odpadu z nízkoemisnej zóny,

  6.

  zabezpečenia prepravy vecí a osôb na kultúrne a spoločenské, vzdelávacie a výchovné akcie,

  7.

  sídla organizácie na území nízkoemisnej zóny, vozidlám zakúpeným pred zriadením nízkoemisnej zóny,

  8.

  zabezpečenia živočíšnej a rastlinnej výroby.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 146/2023 Z. z.

  VOLITEĽNÉ UKAZOVATELE NA MONITOROVANIE VPLYVOV ZNEČISTENIA OVZDUŠIA

  I. Monitorovanie vplyvu na sladkovodné ekosystémy

  II. Monitorovanie vplyvu na suchozemské ekosystémy

  a) posúdenie kyslosti pôdy, úbytku živín v pôde, stavu a bilancie dusíka a úbytku biodiverzity

  1.

  kľúčový ukazovateľ pre kyslosť pôdy: vymeniteľné frakcie zásaditých katiónov (nasýtenie zásadami) a vymeniteľný hliník v pôdach

  podporné ukazovatele: pH, sírany, dusičnany, zásadité katióny, koncentrácie hliníka v pôdnom roztoku

  2.

  kľúčový ukazovateľ: vyplavovanie dusičnanov z pôdy (NO3, vyplav)

  3.

  kľúčový ukazovateľ: pomer uhlík/dusík (C/N)

  podporný ukazovateľ: celkový stav dusíka v pôde (Ntot)

  4.

  kľúčový ukazovateľ: bilancia živín v olistení (N/P, N/K, N/Mg)

  b) posúdenie škodlivých vplyvov ozónu na rast vegetácie a jej biodiverzitu

  1.

  kľúčový ukazovateľ: rast vegetácie a poškodenie olistenia

  podporný ukazovateľ: uhlíkový tok (Cflux)

  2.

  kľúčový ukazovateľ: prekročenie kritických úrovní toku

  Príloha č. 4 k zákonu č. 146/2023 Z. z.

  NÁRODNÉ ZÁVÄZKY ZNIŽOVANIA EMISIÍ

  Znečisťujúca látka Východiskový rok Percentuálne zníženie emisií
  na roky 2020 až 2029 na roky 2030 a nasledujúce
  SO2 2005 57 % 82 %
  NOx 2005 36 % 50 %
  NMVOC 2005 18 % 32 %
  NH3 2005 15 % 30 %
  PM2,5 2005 36 % 49 %

  SO2 - oxidy síry sú všetky zlúčeniny síry vyjadrené ako oxid siričitý vrátane oxidu sírového, kyseliny sírovej a redukovaných zlúčenín síry, ako je sulfán, merkaptány a dimetylsulfidy.

  NOx - oxidy dusíka (NOx) sú oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2) vyjadrené ako oxid dusičitý.

  NMVOC - nemetánové prchavé organické zlúčeniny sú všetky organické zlúčeniny okrem metánu, ktoré za prítomnosti slnečného svetla môžu produkovať fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka.

  PM2,5 - jemné tuhé častice sú častice s aerodynamickým priemerom rovným alebo menším ako 2,5 μm.

  Znečisťujúca látka Referenčný rok
  Ťažké kovy Olovo 1990
  Kadmium 1990
  Ortuť 1990
  Perzistentné organické zlúčeniny PAH 1990
  PCDD/F 1990
  Hexachlórbenzén 1990
  PCB 2005

  PAH - polycyklické aromatické zlúčeniny – na účely emisných inventúr sa započítavajú emisie benzo(a)pyrén, benzo(b)flurantén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-cd)pyrén

  PCDD/F - polychlorované-p-dibenzodioxíny a polychlorované dibenzofurány

  PCB - polychlorované bifenyly

  Príloha č. 5 k zákonu č. 146/2023 Z. z.

  POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE NÁRODNÉHO PROGRAMU ZNIŽOVANIA EMISIÍ

  1.

  Pri vypracovaní, prijímaní a vykonávaní národného programu znižovania emisií je potrebné

  a)

  posúdiť stupeň pravdepodobnosti, ako národné zdroje emisií môžu ovplyvniť kvalitu ovzdušia na území Slovenskej republiky a na území susedných štátov; ak je to vhodné, s využitím údajov a metodík vypracovaných v rámci Európskeho programu pre monitorovanie a vyhodnocovanie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,118)

  b)

  zohľadniť potrebu zníženia emisií znečisťujúcich látok na dosiahnutie súladu s cieľom v kvalite ovzdušia na území Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1, a ak je to potrebné, aj v susediacich štátoch Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru,

  c)

  pri prijímaní opatrení na dosiahnutie národných záväzkov znižovania emisií PM2,5 určiť opatrenia na zníženie emisií čierneho uhlíka ako prioritné,

  d)

  zabezpečiť koherentnosť s inými relevantnými plánmi a programami zriadenými na základe požiadaviek ustanovených vo vnútroštátnych všeobecne záväzných právnych predpisoch a právnych aktoch Európskej únie,

  e)

  zohľadniť potenciál ekonomicko-efektívneho znižovania emisií v konkrétnych sektoroch priemyslu, v energetike, v poľnohospodárstve, v doprave a pri vykurovaní domácností.

  2.

  Národný program znižovania emisií ministerstvo vypracuje v súlade s usmernením Komisie. S cieľom dosiahnuť aspoň národné záväzky znižovania emisií podľa § 16 ods. 1 národný program zahŕňa

  a)

  opatrenia na zabezpečenie redukčných záväzkov pre znečisťujúce látky vrátane opatrení na znižovanie amoniaku z poľnohospodárstva a opatrení týkajúcich sa znižovania emisií jemných tuhých častíc a čierneho uhlíka tak, ako sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f),

  b)

  informácie o prijatých a plánovaných postupoch a kvantifikovaných odhadoch vplyvu týchto postupov a opatrení na emisie znečisťujúcich látok a

  c)

  očakávané výrazné zmeny v geografickom rozložení emisií.

  Minimálny obsah národného programu znižovania emisií

  I. Národný program znižovania emisií podľa § 18 obsahuje

  a)

  národný rámec politiky v oblasti kvality ovzdušia a znižovania emisií, v ktorého kontexte bol program vypracovaný, vrátane:

  1.

  politických priorít a ich vzťahu k prioritám v iných relevantných oblastiach politiky vrátane zmeny klímy, poľnohospodárstva, energetiky, priemyslu a dopravy,

  2.

  úloh pridelených národným, regionálnym a miestnym orgánom,

  3.

  pokroku dosiahnutého vďaka súčasným politikám a opatreniam v rámci znižovania emisií a zlepšovania kvality ovzdušia, ako aj stupňa dodržiavania povinností na národnej úrovni a na úrovni Európskej únie,

  4.

  plánovaného ďalšieho vývoja za predpokladu, že sa prijaté politiky a opatrenia nezmenia,

  b)

  zvažované politické možnosti, ktorými sa majú splniť záväzky znižovania emisií podľa § 16 ods. 1 a úrovne emisií určené na rok 2025, ktorými sa má prispieť k ďalšiemu zlepšovaniu kvality ovzdušia, ako aj ich analýza vrátane uvedenia analytickej metódy; ak sú k dispozícii, uvedú sa osobitné alebo kombinované vplyvy politík a opatrení na zníženie emisií, kvalitu ovzdušia a životného prostredia, ako aj súvisiace neistoty,

  c)

  opatrenia a politiky vybrané na prijatie, vykonávanie a preskúmanie vrátane harmonogramu ich prijatia, ako aj zodpovedné orgány,

  d)

  v odôvodnených prípadoch objasnenie dôvodov, prečo nemožno dosiahnuť úrovne emisií určené na rok 2025 bez neprimerane nákladných opatrení,

  e)

  v odôvodnených prípadoch zohľadnenie využívania flexibilít a akékoľvek následky na životné prostredie vyplývajúce z ich využívania,

  f)

  posúdenie spôsobu, akým sa zabezpečuje koherentnosť politík a opatrení podľa písmena c) s plánmi a programami vytvorenými v iných relevantných oblastiach politiky.

  II. Aktualizácia národného programu podľa § 18 obsahuje

  a)

  posúdenie pokroku dosiahnutého v rámci vykonávania národného programu znižovania emisií a znižovaní znečistenia ovzdušia,

  b)

  všetky významné zmeny v politickom kontexte, posúdení, programu alebo harmonogramu jeho vykonávania.

  Príloha č. 6 k zákonu č. 146/2023 Z. z.

  NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O VYDANIE SÚHLASU A POVOLENIA STACIONÁRNEHO ZDROJA

  1.

  Podklady k vydaniu súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. a) veľkého zdroja alebo stredného zdroja okrem všeobecných náležitostí podania119) obsahuje

  a)

  rozhodujúce údaje o stacionárnom zdroji, jeho zariadeniach a projektovaných kapacitách,

  b)

  navrhované umiestnenie,

  c)

  vymedzenie, začlenenie a kategóriu stacionárneho zdroja a zariadení stacionárneho zdroja,

  d)

  používané palivá a suroviny, ktoré môžu mať vplyv na emisie,

  e)

  technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,

  f)

  navrhované emisné limity,

  g)

  opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia,

  h)

  opis navrhovaného umiestnenia odberného miesta na monitorovanie emisií a jeho súlad s požiadavkami podľa technickej normy a technickej normalizačnej informácie alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami vo veci merania emisií zo stacionárnych zdrojov, požiadaviek na úseky a miesta merania,120)

  i)

  projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie podľa osobitného predpisu,121)

  j)

  údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia a o zabezpečení ich dostatočného rozptylu podľa ustanovených požiadaviek,

  k)

  zhodnotenie vplyvu zdroja na úroveň znečistenia ovzdušia v okolí jeho umiestnenia na požiadanie okresného úradu,

  l)

  ak ide o prenosný zdroj, aj poslednú správu z oprávnenej technickej činnosti a posledné povolenie.

  2.

  Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 27 ods. 1 pre veľký zdroj alebo stredný zdroj vrátane vydania povolenia na ich zmeny okrem všeobecných náležitostí podania119) obsahuje

  a)

  projektovú dokumentáciu stavby podľa osobitného predpisu,121)

  b)

  údaje podľa bodu 1, ak pre daný stacionárny zdroj nebol vydaný súhlas na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo ak došlo k zmene týchto údajov,

  c)

  údaje o tom, že stacionárny zdroj je navrhnutý, vybavený a bude udržiavaný a prevádzkovaný v súlade s ustanovenými požiadavkami,

  d)

  zoznam znečisťujúcich látok emitovaných z prevádzky, projektované hmotnostné toky, výrobné režimy a ich emisné charakteristiky,

  e)

  porovnanie stacionárneho zdroja s najlepšou dostupnou technikou,19) ak je to žiaduce,

  f)

  údaje o výške komína alebo výduchu a informácie o splnení požiadaviek na minimálnu výšku komína alebo výduchu na zabezpečenie rozptylu a geografické súradnice,

  g)

  návrh spôsobu monitorovania a preukazovania dodržania prípustnej miery znečisťovania ovzdušia podľa § 22; ak ide o kontinuálne meranie automatizovaným meracím systémom podľa požiadaviek v bode 7,

  h)

  návrh spôsobu zisťovania množstva emisií zo stacionárneho zdroja podľa § 23,

  i)

  polohu miest odberu vzoriek alebo meracích miest, riešenie technických požiadaviek na reprezentatívne miesto odberu vzoriek alebo meracie miesto vrátane riešenia požiadaviek na potrebný manipulačný priestor, na dostupnosť energetických zdrojov, na ochranu proti vplyvom fyzikálnych polí a poveternostným vplyvom; ak ide o meracie miesto inštalované na potrubí, úsek merania a miesto merania sa považujú za zodpovedajúce súčasnému stavu techniky, ak vyhovujú požiadavkám podľa technickej normy a technickej normalizačnej informácii alebo iným obdobným technickým špecifikáciám s porovnateľným alebo prísnejším požiadavkám vo veci merania emisií zo stacionárnych zdrojov, požiadavky na úseky a miesta merania120); reprezentatívne miesto odberu vzoriek alebo meracie miesto musí byť identifikované v projektovej dokumentácii,

  j)

  zhodnotenie vplyvu zdroja na úroveň znečistenia ovzdušia v okolí jeho umiestnenia pri podstatnej zmene stacionárneho zdroja na požiadanie okresného úradu,

  k)

  informáciu o súlade a vysporiadaní sa s podmienkami týkajúcimi sa ochrany ovzdušia z rozhodnutia zo zisťovacieho konania alebo záverečného stanoviska, ak predmetná činnosť podlieha posudzovaniu podľa osobitného predpisu,54)

  l)

  ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za potrebné,

  m)

  osobitné podmienky a osobitné lehoty diskontinuálneho merania hodnôt emisných veličín, ak sú nutné, a ich podrobné odôvodnenie s prihliadnutím na požiadavky ustanovené vykonávacími predpismi podľa § 62 písm. f), g) a i),

  n)

  riešenie sledovania a oznamovania údajov, ktoré sú podstatné na posúdenie možných zmien podmienok zisťovania údajov o hodnotách emisných veličín alebo o množstve emisie, ktoré sú zisťované technickým výpočtom alebo meraním a oznamovanie ich zmien.

  3.

  Žiadosť podľa § 28 ods. 2 pre spaľovňu odpadov a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov okrem náležitostí podľa bodu 2 obsahuje opis opatrení a skutočnosti, ktoré preukazujú, že

  a)

  spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sú navrhnuté, vybavené a budú prevádzkované a udržiavané v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f) a osobitnými predpismi122) a pri spaľovaní zohľadňujú kategórie a druhy spaľovaných alebo spoluspaľovaných odpadov,

  b)

  teplo uvoľnené pri spaľovaní odpadov sa podľa možnosti riešenia bude maximálne využívať, napríklad na kombinovanú výrobu tepla a elektriny, na výrobu pary na priemyselné účely alebo na miestne a diaľkové vykurovanie,

  c)

  navrhnutý systém merania znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a zisťovania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania obsahuje údaje podľa § 28 ods. 1 písm. d) a e) a § 28 ods. 3 a zodpovedá špecifickým požiadavkám ustanoveným vykonávacími predpismi podľa § 62 písm. f) a g),

  d)

  množstvo a škodlivosť tuhých a kvapalných zvyškov vznikajúcich pri procesoch spaľovania odpadov sa bude minimalizovať a zvyšky sa budú podľa možnosti recyklovať,

  e)

  zvyšky, ktorých vzniku nie je možné zabrániť a ktorých množstvo nemožno zmenšiť alebo sa nedajú recyklovať, sa budú zneškodňovať v súlade s osobitnými predpismi,123)

  f)

  informáciu o druhu činnosti zhodnocovania odpadov58) alebo činnosti zneškodňovania odpadov.59)

  4.

  Žiadosť o vydanie povolenia pre malý zdroj podľa § 27 okrem všeobecných náležitostí podania obsahuje

  a)

  všeobecné údaje o stacionárnom zdroji, kategorizácii, údaje o jeho technických parametroch, projektovanej kapacite výroby a údaje o jeho navrhovanom, schválenom alebo skutočnom umiestnení,

  b)

  opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia vrátane údajov o výškach komínov alebo výduchov, ktorými sú alebo budú emisie vypúšťané do ovzdušia a ich geografické súradnice,

  c)

  údaje o palivách, ktoré sú alebo budú spaľované, a údaje o surovinách, ktoré sú alebo budú spracúvané,

  d)

  územnoplánovaciu informáciu alebo súhlas s umiestnením predmetného malého zdroja v danej lokalite,

  e)

  ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za potrebné alebo o tieto obec požiada.

  5.

  Podklady na vydanie súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. b) a c) okrem všeobecných náležitostí podania119) obsahujú

  a)

  údaje o preukázaní plnenia ustanovených a určených podmienok prevádzky a

  b)

  pre veľké zdroje a stredné zdroje aj stále údaje o stacionárnom zdroji v súlade s vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. h),

  c)

  pre individuálne zhotovené vykurovacie telesá aj doklad o správnosti jeho vyhotovenia a zapojenia potvrdeného spôsobilou osobou.124)

  6.

  Žiadosť o povolenie stacionárneho zdroja podľa § 61 ods. 8 obsahuje

  a)

  identifikačné údaje prevádzkovateľa zdroja,

  b)

  názov stacionárneho zdroja,

  c)

  kód VARPCZ uvedený pre daný stacionárny zdroj v Národnom informačnom emisnom systéme.

  7.

  Žiadosť na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia a na ich zmeny v príslušnej projektovej dokumentácii alebo ostatnej dokumentácii na účely monitorovania údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a množstva emisií v závislosti od spôsobu zisťovania hodnoty emisnej veličiny, spôsobu výpočtu množstva emisie a svojho významu musí obsahovať

  a)

  identifikačné údaje metodík kontinuálneho merania,

  b)

  identifikačné údaje súvisiacich metodík oprávnenej kalibrácie, skúšania a inšpekcie zhody,

  c)

  súbory požiadaviek na technické meracie prostriedky, na technické, programové a informačné prostriedky systému zberu, spracovania, vyhodnocovania a protokolovania dát, na systém kontroly a riadenia kvality a na prevádzkovú dokumentáciu automatizovaného meracieho systému emisií vrátane opisu spôsobu splnenia požiadaviek a podmienok, ktoré pre jednotlivú meranú emisnú veličinu a zariadenie stacionárneho zdroja vyplývajú z povinností prevádzkovateľa podľa § 34 ods. 3 a vykonávacích predpisov podľa § 62 písm. f), g) a i) podľa svojho významu, pričom sa prihliada aj na informáciu o metódach a metodikách podľa § 41 písm. n) bod 14; považuje sa za preukázané, že technické meracie prostriedky a systémy zberu a vyhodnocovania dát zodpovedajú súčasnému stavu techniky, ak vyhovujú požiadavkám technických noriem technickej normalizačnej informácie alebo iným obdobným technickým špecifikáciám s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami podľa platnej technickej normy pre meranie danej emisnej veličiny alebo stavovej a referenčnej veličiny, sú certifikované v rozsahu a spôsobom podľa príslušných platných technických noriem pre certifikáciu automatizovaných meracích systémov emisií a technickej normalizačnej informácie alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,125) a dokumentácia zodpovedá najmenej platným technickým normám,

  d)

  osobitné podmienky a osobitné lehoty kontinuálneho merania hodnôt emisných veličín, ak sú nutné, a ich podrobné odôvodnenie s prihliadnutím na požiadavky ustanovené vykonávacími predpismi podľa § 62 písm. f), g) a i).

  8.

  Žiadosť na vydanie súhlasu na užívanie automatizovaného meracieho systému emisií musí obsahovať príručku kvality, v ktorej sa uvedú údaje podľa skutočne zrealizovaného stavu na

  a)

  identifikovanie jednotlivých technických prostriedkov pre meranie a zber a spracovanie dát,

  b)

  opis funkcií jednotlivých technických prostriedkov a funkcionalít programových prostriedkov,

  c)

  vykonávanie úplných a periodických kontrol, ak sú potrebné,

  d)

  prevádzku nainštalovaných technických a programových prostriedkov, ako sú prevádzkové postupy a pracovné inštrukcie pre obsluhu, udržiavanie a obnovu, vrátane prevádzkového zabezpečenia kontroly a kvality tretej úrovne;

  dokumentácia musí spĺňať minimálne požiadavky na dokumentáciu automatizovaného meracieho systému podľa platných technických noriem a technickej normalizačnej informácie alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.126)

  Príloha č. 7 k zákonu č. 146/2023 Z. z.

  ZÁSADY POVOĽOVANIA A PREVÁDZKOVANIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV

  1.

  Zásada vedomostí – znamená mať dostatok poznatkov a informácii o povoľovaných technológiách, možných emisiách znečisťujúcich látok z predmetných zdrojov a technikách na zníženie emisií, ako aj poznatkov o vplyve znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie a ekosystémy a ako sa brániť proti takémuto vplyvu.

  2.

  Zásada umiestnenia – znamená posúdenie umiestnenia stacionárneho zdroja vo vzťahu ku kvalite ovzdušia a citlivým receptorom v danej lokalite, rozptylovým podmienkam a zohľadnenie príspevku daného zdroja ku celkovému znečisteniu ovzdušia; prijatie opatrení na zníženie podielu znečistenia ovzdušia z tohto zdroja v danej lokalite, ak je to potrebné.

  3.

  Zásada predbežnej opatrnosti – znamená uplatnenie ochranných opatrení a preventívnych opatrení vždy, keď existuje riziko nežiaducich účinkov.

  4.

  Zásada odstraňovania znečistenia pri zdroji – znamená znižovanie a obmedzovanie emisií opatreniami realizovanými na zdroji, najmä využívaním technológií zodpovedajúcich najlepším dostupným technikám v najväčšej miere.

  5.

  Zásada výberu surovín, materiálov, palív a výrobkov – znamená vyhýbanie sa používaniu chemických látok a zmesí, ktoré sú rizikom pre ľudské zdravie a životné prostredie alebo ich náhrada menej škodlivými.

  6.

  Zásada hospodárenia – znamená hospodárne nakladanie so surovinami a energiami a snaha o ich opätovné využitie a recykláciu.

  7.

  Zásada „znečisťovateľ platí“ – znamená, že prevádzkovateľ nesie v plnej miere náklady na obmedzovanie emisií zo svojich zdrojov na požadovanú úroveň.

  Príloha č. 8 k zákonu č. 146/2023 Z. z.

  ZÁSADY ODBORNÉHO POSUDZOVANIA

  1.

  Mať v čase odborného posudzovania znalosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch, súčasnom stave najlepšej dostupnej techniky, technických normách a ostatných špecifikáciách a odborných materiáloch v odbore podľa predmetu odborného posudzovania a tieto v odbornom posudku dôsledne uplatniť; nejasnosti o podmienkach posudzovania a náležitostiach odborného posudku s konajúcim orgánom ochrany ovzdušia vopred prerokovať.

  2.

  Vyhotoviť odborný posudok v súlade s vydaným osvedčením, ak na priloženie odborného posudku bol žiadateľ o súhlas vyzvaný orgánom ochrany ovzdušia. Oprávnený posudzovateľ môže posudzovať stacionárne zdroje, ktorých technológia zodpovedá kategórii stredného zdroja alebo veľkého zdroja uvedenej v osvedčení a aj také malé zdroje, ktoré sa od kategórie uvedenej v osvedčení líšia iba svojou kapacitou a pre ktorú sa uplatňuje zhodné riešenie najlepšej dostupnej techniky, ak v osvedčení nie je rozsah pôsobnosti na malé zdroje vylúčený alebo obmedzený.

  3.

  Posudzovať zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, zmeny ich využívania alebo zmeny druhu paliva, pri ktorých dôjde ku zmene kategórie stacionárneho zdroja alebo emisného limitu alebo ku zmene technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, môže oprávnený posudzovateľ, ktorý má osvedčenie na zmenenú kategorizáciu (zmenený druh paliva).

  4.

  Posudzovať zmenu využívania zariadenia, pri ktorej dôjde k doplneniu špecifických podmienok prevádzkovania bez zmeny pôvodnej kategorizácie, môže oprávnený posudzovateľ, ktorý má osvedčenie súčasne na daný predmet posudzovania a aj na špecifickú technológiu (napr. pri spaľovaní odpadov v rotačnej cementárenskej peci má osvedčenie na výrobu cementu aj na spaľovanie odpadov). Ak taký oprávnený posudzovateľ nie je ustanovený alebo žiaden z ustanovených oprávnených posudzovateľov nemôže odborný posudok vyhotoviť, posudok môže vyhotoviť oprávnený posudzovateľ, ktorý má osvedčenie na príslušnú kategorizáciu (výroba cementu); posúdenie v ostatných odboroch a posúdenie špecifických podmienok sa zabezpečí formou čiastkových odborných posudkov podľa bodu 5.

  5.

  Zabezpečiť posúdenie vybraných parametrov predmetu posudzovania vyhotovením čiastkových odborných posudkov môže oprávnený posudzovateľ prostredníctvom iných oprávnených posudzovateľov po dohode s objednávateľom odborného posúdenia, ak v rámci jedného konania treba posúdiť predmet posudzovania vo viacerých odboroch posudzovania alebo vo viacerých posudzovaných činnostiach; ak z predmetu posudzovania nevyplýva inak, čiastkové odborné posudky na ostatné odbory posudzovania zabezpečuje oprávnený posudzovateľ v odbore emisno-technologického posudzovania.

  6.

  Konzultovať špecifické otázky vo svojom odbore posudzovania, ak je to potrebné, s inými oprávnenými posudzovateľmi najmä s odbornými konzultantmi alebo aj s inými odborníkmi z teórie a praxe, ktorí nie sú oprávnenými posudzovateľmi; konzultácie sa nepovažujú za vyhotovenie čiastkového odborného posudku.

  7.

  Nevyhotoviť odborný posudok, ak žiadosť o vydanie súhlasu alebo predložená dokumentácia neobsahuje konkretizované hodnoty parametrov ochrany ovzdušia predmetu posudzovania alebo posudzovanej činnosti, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi alebo ak nie je k žiadosti priložená voľba najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia.

  8.

  Neodporučiť v odbornom posudku vydanie povolenia zdroja alebo súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, ak z odborného posúdenia vyplýva, že

  8.1.

  predmet posudzovania nespĺňa všetky ustanovené požiadavky na ochranu ovzdušia,

  8.2.

  nie sú riešené všetky ustanovené povinnosti prevádzkovateľa stacionárneho zdroja alebo žiadateľa o súhlas,

  8.3.

  riešenie ustanovených požiadaviek a povinností podľa posudzovanej dokumentácie nie je v súlade s predpismi a na splnenie ustanovených požiadaviek a povinností je potrebná podstatná zmena predmetu posudzovania alebo posudzovanej dokumentácie.

  9.

  Preberať záruky za správnosť vyhotoveného posudku alebo čiastkového odborného posudku vo vzťahu k objednávateľovi odborného posúdenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a uzavretej zmluvy (dohody) o odbornom posúdení, najmenej však päť rokov odo dňa vyhotovenia odborného posudku alebo odo dňa jeho doplnenia.

  10.

  Uchovávať odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok, jeho zmeny a doplnky, materiály a podklady dokumentujúce podmienky posudzovania a pôvodné zistenia počas najmenej piatich rokov odo dňa vyhotovenia odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku alebo odo dňa jeho doplnenia.

  11.

  Doplniť alebo vysvetliť na požiadanie orgánu ochrany ovzdušia odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok a súvisiace podklady vrátane vysvetlenia odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku na prerokovaniach žiadosti o vydanie súhlasu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo určených orgánom ochrany ovzdušia.

  12.

  Zachovávať voči tretím stranám mlčanlivosť vo veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo objednávateľa odborného posúdenia (žiadateľa o súhlas); za tretiu stranu sa nepovažujú konajúce orgány ochrany ovzdušia.

  13.

  Do 31. marca nasledujúceho roka zaslať ministerstvu elektronicky104) informáciu o vyhotovených posudkoch a o čiastkových odborných posudkoch (názov posudku, dátum vyhotovenia posudku, údaje o žiadateľovi o súhlas, účel posudzovania – označenie súhlasu, názov a stručné údaje o predmete posudzovania a závery vyplývajúce z výsledku posúdenia) alebo plné znenie vypracovaných posudkov; na vyžiadanie ministerstva doplniť prehľady o vyhotovených posudkoch aj o ďalšie náležitosti, ak sú potrebné na riadenie výkonu štátnej správy.

  14.

  Umožniť ministerstvu alebo ministerstvom poverenej osobe kontrolu správnosti odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku; bezodkladne poskytovať úplné a pravdivé informácie a podklady súvisiace s posúdením správnosti posudku alebo čiastkového odborného posudku.

  15.

  Zúčastniť sa na vyzvanie ministerstva riešenia súčasného stavu najlepšej dostupnej techniky v oblasti ochrany ovzdušia, technických noriem a iných obdobných špecifikácií a odborných materiálov, ak sú potrebné na riadenie výkonu štátnej správy.

  16.

  Rozhodujúce zásady pri posúdení nezaujatosti oprávneného posudzovateľa sú:

  16.1.

  Nevyhotoviť odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok pre vlastnú potrebu, potrebu blízkej osoby, potrebu osoby, s ktorou má posudzovateľ uzatvorený pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah, a pre ostatné ekonomicky alebo personálne s posudzovateľom alebo zamestnávateľom prepojené subjekty.

  16.2.

  Odmena za vyhotovenie posudku alebo čiastkového odborného posudku nesmie závisieť od výsledku posúdenia a musí byť vylúčený aj iný priamy alebo nepriamy prospech alebo postih vo vzťahu k výsledku posudzovania.

  16.3.

  Vylúčiť majiteľstvo alebo spolumajiteľstvo patentov, úžitkových vzorov alebo iných obdobných práv k predmetu posudzovania.

  16.4.

  Nevyhotoviť odborný posudok, ak osoba konajúca v mene orgánu ochrany ovzdušia v konkrétnom konaní je blízkou osobou.

  16.5.

  Dôsledne preskúmať plnenie týchto zásad pred vyhotovením posudku, pričom sa predpokladá, že na posúdenie možných pochybností o zaujatosti pozná posudzovateľ vec v primeranom rozsahu.

  16.6.

  Ak by o nezaujatosti boli pochybnosti, na vylúčenie možných nejasností prerokovať podmienky vyhotovenia posudku alebo čiastkového odborného posudku s príslušným orgánom ochrany ovzdušia pred vyhotovením posudku.

  Príloha č. 9 k zákonu č. 146/2023 Z. z.

  ODBORY A OBJEKTY OPRÁVNENÝCH TECHNICKÝCH ČINNOSTÍ

  Na účely konaní podľa tohto zákona a konaní podľa osobitných predpisov96) sa v jednotlivých odboroch a objektoch oprávnených technických činností

  a)

  diskontinuálnym meraním zisťuje

  1.

  hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo nečisteného odpadového plynu,

  2.

  hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený limitný emisný faktor, s použitím ktorého sa preukazuje dodržanie určeného emisného limitu,

  3.

  hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený individuálny emisný faktor, hmotnostný tok alebo hmotnostná koncentrácia, s použitím ktorých sa vypočítava množstvo emisií,

  4.

  hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená limitná hodnota a cieľová hodnota znečistenia ovzdušia a ďalšie charakteristiky kvality ovzdušia,

  5.

  kvalitatívne zloženie emisií alebo nečistených odpadových plynov,

  6.

  kvalitatívne zloženie vonkajšieho ovzdušia,

  7.

  hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania stacionárnych zdrojov, ktorá sa vzťahuje nepriamo na množstvo alebo na zloženie emisií,

  b)

  oprávnenou kalibráciou kalibruje automatizovaný merací systém

  1.

  emisií,

  2.

  kvality ovzdušia,

  c)

  oprávnenou skúškou zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená pracovná charakteristika automatizovaného meracieho systému

  1.

  emisií,

  2.

  kvality ovzdušia,

  d)

  oprávnenou inšpekciou zhody skúma, posudzuje a hodnotí zhoda zistených údajov so špecifickými požiadavkami na inštalovanie a prevádzku automatizovaného meracieho systému

  1.

  emisií,

  2.

  kvality ovzdušia.

  Príloha č. 10 k zákonu č. 146/2023 Z. z.

  ZÁSADY VÝKONU OPRÁVNENEJ TECHNICKEJ ČINNOSTI

  1.

  Oprávnené technické činnosti môže zodpovedná osoba vykonávať na stacionárnych zdrojoch, ktorých technológia zodpovedá kategórii stredného zdroja alebo veľkého zdroja uvedenej v osvedčení a aj na malých zdrojoch, ktoré sa od danej kategórie zdroja líšia iba svojou kapacitou, ak v osvedčení zodpovednej osoby nie je rozsah pôsobnosti na malé zdroje vylúčený alebo obmedzený.

  2.

  Nevykonať oprávnenú technickú činnosť, ak oprávnená osoba nemá v čase oprávnenej technickej činnosti zavedenú platnú metódu a metodiku oprávnenej technickej činnosti a túto nemá uvedenú v osvedčení o akreditácii a osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek alebo odsúhlasenú ministerstvom vo výnimočnom prípade. Zavedenie a splnenie požiadaviek platnej metódy a metodiky musí byť náležite validované, potvrdené praktickým overením a zdokumentované interným pracovným postupom alebo iným obdobným dokumentom.

  3.

  Mať v čase plánovania a výkonu oprávnenej technickej činnosti znalosti o povolení daného stacionárneho zdroja, automatizovaného meracieho systému alebo danej oprávnenej technickej činnosti a o príslušnej dokumentácii, ktoré oprávnenej osobe poskytol prevádzkovateľ stacionárneho zdroja (objednávateľ, zákazník), o všeobecne záväzných právnych predpisoch a o technických metodikách, ktoré sa vzťahujú na odbor a objekt oprávnenej technickej činnosti a tieto pri oprávnenej technickej činnosti dôsledne uplatňovať. Prerokovať vopred v čase plánovania s povoľujúcim orgánom ustanovené alebo určené podmienky a požiadavky, ktorých uplatnenie pre danú oprávnenú technickú činnosť nie je jednoznačné do všetkých podrobností; ak zodpovedná osoba zistí, že určené alebo ustanovené podmienky a požiadavky nemožno splniť ani po vyčerpaní dostupných technických a technicko-organizačných možností na ich zabezpečenie a sú nutné osobitné podmienky, bezodkladne to oznámiť prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja (objednávateľovi, zákazníkovi) a podľa potreby mu poskytnúť potrebnú súčinnosť pri spracovaní žiadosti o ich schválenie.

  4.

  Vyžadovať od prevádzkovateľa stacionárneho zdroja (objednávateľa oprávnenej technickej činnosti, zákazníka) písomné vyhlásenie o tom, že počas oprávnenej technickej činnosti prevádzka objektu merania zodpovedala podmienkam a účelu oprávnenej technickej činnosti uvedeným v notifikácii oprávnenej technickej činnosti podľa povolenia zdroja alebo iného zodpovedajúceho súhlasu, platnej dokumentácie a osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti, ak boli určené, a tieto overiť a zdokumentovať prostredníctvom na to určených prevádzkových meradiel, prevádzkovej evidencie a obdobných dokladov a záznamov podľa miestnych podmienok v správe o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti; zistenie nesplnenia podmienok prevádzky už počas výkonu oprávnenej technickej činnosti bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja.

  5.

  Nevykonať odber vzorky, meranie, skúšku alebo inú zodpovedajúcu odbornú činnosť na príslušnom monitorovacom mieste, ak v čase plánovania alebo výkonu činnosti podľa bodov 3 a 4 je preukázateľne vopred zrejmé, že zistený výsledok bude podľa § 58 ods. 10 na účel úradného konania neplatný; zrušenie oprávnenej činnosti notifikovať bezodkladne podľa § 58 ods. 5. Ak sa prevádzkovateľ zdroja (objednávateľ, zákazník) aj napriek zrejmému nesplneniu podmienok platnosti rozhodne odbornú činnosť vykonať, ak sa nesplnenie podmienok platnosti zistilo až počas odborného výkonu na mieste alebo až po odbere vzorky a jej analýze alebo po inom zodpovedajúcom vyhodnotení technickej činnosti, správa o výsledku takejto činnosti musí byť od správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti jednoznačne odlíšiteľná vrátane toho, že sa nesmie odkazovať na osvedčenie o notifikácii oprávnenej osoby, zodpovedná osoba nesmie odkazovať na osvedčenie zodpovednej osoby a v správe sa nesmie uvádzať hodnotenie dodržania emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania alebo hodnotenie zhody požiadaviek na automatizovaný merací systém.

  6.

  Informovať bez zbytočného odkladu preukázateľne prevádzkovateľa stacionárneho zdroja (objednávateľa, zákazníka), inšpekciu a povoľujúci orgán o neplatnosti alebo o nereprezentatívnosti výsledku oprávnenej technickej činnosti a o prijatých nápravných opatreniach, ak to oprávnená osoba zistí až po predložení správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti alebo čiastkovej správy o výsledku oprávnenej technickej činnosti.

  7.

  Informovať preukázateľne prevádzkovateľa stacionárneho zdroja (objednávateľa, zákazníka) o tom, že správa, výsledky oprávnenej technickej činnosti a názor o súlade/nesúlade objektu oprávnenej technickej činnosti s určenými požiadavkami nie sú súhlasom ani povolením, ktorý je vydávaný povoľujúcim orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na ich vydanie. Ak ide o správu podľa bodu 5 o inom ako o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti informovať preukázateľne prevádzkovateľa, objednávateľa o tom, že daná správa nie je správou o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti.

  8.

  Zachovávať voči tretím stranám mlčanlivosť vo veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo prevádzkovateľa stacionárneho zdroja (objednávateľa, zákazníka); podrobnosti dohodnúť v písomne uzavretej zmluve, dohode alebo objednávke. Za tretiu stranu sa nepovažujú konajúce orgány ochrany ovzdušia alebo organizácie poverené kontrolou správnosti výsledkov oprávnených technických činností.

  9.

  Preberať záruky za dohodnutý výkon a technickú správnosť oprávnenej technickej činnosti podľa písomne uzavretej zmluvy (dohody) alebo objednávky s prevádzkovateľom stacionárneho zdroja (objednávateľom, zákazníkom), najmenej však šesť rokov odo dňa vyhotovenia, zmeny alebo doplnenia správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti alebo odo dňa vyhotovenia zmeny alebo doplnenia čiastkovej správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti.

  10.

  Uvádzať pri styku s prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov (objednávateľmi, zákazníkmi) úplné informácie o svojej kompetencii na oprávnenú technickú činnosť podľa platného osvedčenia o akreditácii, osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek a osvedčenia zodpovednej osoby, o čase platnosti osvedčení, o podmienkach na výkon oprávnených technických činností a o ďalších obmedzeniach výkonu oprávnených technických činností podľa platných osvedčení; na iné komerčné účely uvádzať informácie o svojej kompetencii v takom rozsahu a forme, aby neboli klamlivé.

  11.

  Nezačať oprávnenú technickú činnosť a ukončiť všetky rokovania o vykonaní oprávnenej technickej činnosti s prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov (objednávateľmi, zákazníkmi), ak jedinej zodpovednej osobe pre daný odbor, predmet, metódu alebo metodiku oprávnenej technickej činnosti plynie výpovedná doba a do skončenia pracovného pomeru oprávnenú technickú činnosť neukončí a nevyhotoví správu o oprávnenej technickej činnosti.

  12.

  Vysvetliť na požiadanie orgánu ochrany ovzdušia alebo organizácie poverenej kontrolou reprezentatívnosti výsledkov správu o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti alebo čiastkovú správu o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a súvisiace podklady.

  13.

  Uchovávať správy, záznamy, materiály a podklady dokumentujúce podmienky oprávnenej technickej činnosti, pôvodné zistenia a z nich odvodené závery, výpočty, prehľadné tabuľky o dodržiavaní právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia a normatívnych parametrov metodík oprávnenej technickej činnosti počas najmenej šiestich rokov odo dňa odovzdania správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti alebo čiastkovej správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti alebo odo dňa ich zmeny alebo doplnenia.

  14.

  Do 31. marca nasledujúceho roka zaslať ministerstvu zoznam vykonaných platných oprávnených technických činností a subdodávok za predchádzajúci kalendárny rok v členení podľa odborov činností (evidenčné číslo správy, dátum činnosti na mieste, názov správy, dátum vyhotovenia správy, obchodné meno prevádzkovateľa – žiadateľa o súhlas, identifikačné číslo zdroja znečisťovania v Národnom emisnom informačnom systéme, názov zdroja znečisťovania, zariadenia – objektu činnosti podľa svojho významu a spresňujúca poznámka, ak je to potrebné) a osobitne zoznam správ podľa bodu 5, ktoré nie sú správami o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti (údaje ako v predchádzajúcom zozname, v poznámke stručne dôvod neplatnosti). Na vyžiadanie ministerstva doplniť ďalšie informácie, ak sú potrebné na riadenie výkonu štátnej správy.

  15.

  Umožniť kontrolu platnosti výsledkov oprávnenej technickej činnosti; vrátane kontroly oprávnenej technickej činnosti na mieste, bezodkladne poskytovať úplné a pravdivé informácie súvisiace s posúdením platnosti výsledkov oprávnenej technickej činnosti, vrátane vykonania prípadných medzilaboratórnych porovnávacích skúšok, rozborov overovacích vzoriek alebo posúdení spôsobilosti.

  16.

  Zabezpečovať špecifické kvantitatívne alebo kvalitatívne rozbory odpadových plynov alebo vonkajšieho ovzdušia, špecifické skúšky monitorovacích systémov možno prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nie je inou oprávnenou osobou, ak subdodávateľ

  a)

  je uvedený v dokumentácii systému kvality oprávnenej osoby a podmienky vykonávania subdodávok sú opísané do náležitých podrobností,

  b)

  vykonáva rozbory a skúšky podľa metód a metodík, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky oprávnenej technickej činnosti a preukáže, že má potvrdenú a zdokumentovanú ich platnosť a zavedenie,

  c)

  má vo svojom systéme kvality zdokumentované zavedenie ministerstvom stanovených požiadaviek pre subdodávky pri oprávnených technických činnostiach,

  d)

  je v potrebnom rozsahu oboznámený so súvisiacimi okolnosťami rozhodujúcimi pre kvalifikovaný výkon subdodávky vrátane oboznámenia sa s objektom merania – skúšky, ak je to potrebné,

  e)

  má zdokumentované, že pri subdodávkach dodržiava povinnosti podľa § 58 ods. 13.

  17.

  Zabezpečovať špecifické kvantitatívne alebo kvalitatívne rozbory odpadových plynov alebo vonkajšieho ovzdušia, špecifické skúšky a kalibráciu monitorovacích systémov možno prostredníctvom inej oprávnenej osoby, ak je to pri danej oprávnenej technickej činnosti potrebné. Odbery a stanovenia parametrov vzoriek palív, surovín a polotovarov a merania vybraných technicko-prevádzkových parametrov objektu oprávnenej technickej činnosti možno zabezpečiť prostredníctvom inej oprávnenej osoby alebo prostredníctvom iného subdodávateľa, ktorý nie je oprávnenou osobou, ak je tento na danú činnosť akreditovaný a preukáže splnenie zásad podľa bodu 16 písm. b) až d); zdokumentovanie plnenia zásady podľa bodu 16 písm. c) sa uplatňuje individuálne podľa subdodávky.

  18.

  Zabezpečovať diskontinuálne merania vybraných znečisťujúcich látok, merania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, alebo vybrané oprávnené kalibrácie alebo skúšky automatizovaných meracích systémov a ich vyhodnotenie formou čiastkovej správy prostredníctvom inej oprávnenej osoby možno len v špecifických prípadoch, ak je to potrebné vzhľadom na rozsah alebo podmienky, alebo časovú tieseň vykonania danej oprávnenej technickej činnosti, napríklad potreba merania tej istej znečisťujúcej látky rôznymi metódami pre pochybnosti o interferenciách, skladba stacionárneho zdroja z viacerých technologicky špecifických častí, kapacitné možnosti a časová obmedzenosť prevádzky pri ustanovených technicko-prevádzkových podmienkach. V takých prípadoch možno odbery a stanovenia parametrov vzoriek palív, surovín a polotovarov a merania vybraných technicko-prevádzkových parametrov objektu diskontinuálneho merania zabezpečiť aj prostredníctvom laboratória prevádzkovateľa objektu merania, ak je laboratórium na dané skúšky a činnosti akreditované, preukáže splnenie zásad podľa bodu 16 písm. b) až d) a povoľujúci orgán vydá súhlas s osobitnými podmienkami zabezpečenia dôveryhodnosti výsledku danej činnosti podľa § 26 ods. 1 písm. h); zdokumentovanie plnenia zásady podľa bodu 16 písm. c) sa uplatňuje individuálne podľa subdodávky.

  19.

  Rozhodujúce zásady na posúdenie nestrannosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby a subdodávateľa (akreditované laboratórium tretej strany alebo inšpekčný orgán typu A) sú:

  19.1.

  Nevykonať oprávnenú technickú činnosť pre vlastnú potrebu a pre ostatné s oprávnenou osobou personálne, ekonomicky alebo inak zmluvne prepojené subjekty (napr. zapožičanie technických prostriedkov alebo prenájom priestorov potrebných na výkon oprávnenej technickej činnosti).

  19.2.

  Odmeňovanie zodpovedných osôb a ďalších zamestnancov zúčastňujúcich sa na oprávnenej technickej činnosti nesmie závisieť od výsledkov oprávnenej technickej činnosti; vylúčiť iný priamy alebo nepriamy prospech alebo postih vo vzťahu k výsledku oprávnenej technickej činnosti okrem finančnej sumy, ktorá je zmluvne dohodnutá.

  19.3.

  Vedúci pracovníci môžu do činností, ktoré súvisia s oprávnenými technickými činnosťami, zasahovať len v súlade s kompetenciami podľa odsúhlasenej dokumentácie systému kvality a musia sa zdržiavať všetkých takých konaní, ktoré by mohli vyvolať pochybnosť o akejkoľvek forme ovplyvnenia výsledku oprávnenej technickej činnosti a zaujatosti konania oprávnenej osoby.

  19.4.

  Vylúčiť majiteľstvo alebo spolumajiteľstvo patentov, úžitkových vzorov alebo iných obdobných práv k objektu oprávnenej technickej činnosti, napríklad patentová ochrana.

  19.5.

  Vylúčiť vzťah blízkej osoby k osobám, ktoré majú vo väzbe na výsledky oprávnenej technickej činnosti priamy prospech alebo ktoré by mohli byť na základe výsledkov oprávnených technických činností postihované bez ohľadu na formu postihu, napríklad členovia štatutárnych orgánov právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov,70) zodpovední pracovníci vnútornej organizačnej jednotky až po najnižšiu úroveň zodpovedného pracovníka meraného stacionárneho zdroja alebo výrobne vrátane zmenového majstra alebo predáka.

  19.6.

  Vylúčiť vzťah blízkej osoby aj k osobe konajúcej v mene orgánu ochrany ovzdušia v konkrétnom konaní.

  19.7.

  Dôsledne preskúmať plnenie tejto zásady pred oprávnenou technickou činnosťou, pričom sa predpokladá, že na posúdenie zaujatosti oprávnená osoba, zodpovedná osoba a subdodávateľ poznajú vec v primeranom rozsahu.

  19.8.

  Na vylúčenie možných nejasností týkajúcich sa nestrannosti prerokovať konkrétny prípad s príslušným orgánom ochrany ovzdušia pred vykonaním oprávnenej technickej činnosti; zaujatosť a reprezentatívnosť výsledku oprávnenej technickej činnosti sa v tomto zmysle neskôr neskúmajú a orgánom ochrany ovzdušia ani nedokazujú.

  19.9.

  Vo výnimočnom prípade, ak sa niektorá z uvedených zásad nestrannosti nemôže splniť, možno oprávnenú technickú činnosť vykonať len za osobitných podmienok určených príslušným orgánom ochrany ovzdušia.

  Na subdodávateľa sa jednotlivé zásady nestrannosti vzťahujú podľa svojho významu, ak je potrebné jeho oboznámenie sa s objektom merania – skúšky, pri ktorom by mohla vzniknúť pochybnosť o dôveryhodnosti výsledku oprávnenej technickej činnosti.

  Príloha č. 11 k zákonu č. 146/2023 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 1) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008), rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/853 z 30. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Ú. v. ES L 350, 28. 12. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23) v znení smernice Komisie č. 2000/71/ES zo 7. novembra 2000 (Ú. v. ES L 287, 14. 11. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003 (Ú. v. EÚ L 76, 22. 3. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009), smernice Komisie 2011/63/EÚ z 1. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 147, 2. 6. 2011), smernice Komisie 2014/77/EÚ z 10. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 170, 11. 6. 2014), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015 (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2015) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008), smernice Komisie 2010/79/EÚ z 19. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 304, 20. 11. 2010), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019).

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší (Ú. v. EÚ L 23, 26. 1. 2005) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11.marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/1480 z 28. augusta 2015 (Ú. v. EÚ L 226, 29. 8. 2015).

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11. 6. 2008) v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/1480 z 28. augusta 2015 (Ú. v. EÚ L 226, 29. 8. 2015).

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach (Ú. v. EÚ L 285, 31. 10. 2009) v znení smernice Komisie 2014/99/EÚ z 21. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 304, 23. 10. 2014) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019).

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2015).

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016).

Poznámky

 • 1)

  § 91 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  Napríklad zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z.

 • 3)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

 • 4)

  § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 5)

  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI), ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 134/2014 zo 16. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek, a ktorým sa mení jeho príloha (Ú. v. EÚ L 53, 21. 2. 2014) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/985 z 12. februára 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky poľnohospodárskych a lesných vozidiel a ich motorov, a zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/96 (Ú. v. EÚ L 182, 17. 7. 2018) v platnom znení.

 • 6)

  § 9 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 2 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 313/2016 Z. z.

 • 9)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení. Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 3 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

 • 14)

  § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  § 20a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  § 18 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  § 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 18)

  § 22 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  § 2 písm. n) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  § 2 písm. p) zákona č. 39/2013 Z. z.

 • 21)

  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  Napríklad § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  Napríklad § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 24)

  § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  Napríklad § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 416/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 28)

  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.

 • 29)

  § 9 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov.

 • 30)

  Napríklad nariadenie (ES) č. 715/2007 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 595/2009 v platnom znení.

 • 31)

  § 10 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z.

 • 32)

  § 3 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 33)

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

 • 34)

  § 5 ods. 1 zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe.

 • 35)

  § 12 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

 • 36)

  Rozhodnutie Komisie 2004/279/ES z 19. marca 2004 o pokynoch pre uplatňovanie smernice 2002/3/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorá sa týka ozónu v ovzduší (Ú. v. EÚ L 87, 25. 3. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8).

 • 37)

  Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č. 362/2015 Z. z.

 • 38)

  Napríklad § 4 ods. 2 písm. c) a d) a § 4b ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 39)

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do mnohostranných zmluvných dokumentov, ktorých depozitárom je generálny tajomník Organizácie Spojených národov, zmluvný dokument č. 97. Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

 • 40)

  Napríklad zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2009 Z. z. v znení zákona č. 39/2013 Z. z., zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

 • 41)

  Napríklad § 143 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 • 42)

  § 2 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 43)

  Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

 • 44)

  Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 45)

  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 • 46)

  § 8 ods. 2 a § 20 až 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 47)

  § 31 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

 • 48)

  § 6 až 8a zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

 • 49)

  § 4 až 17 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 50)

  § 18 až 39 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 51)

  § 97 ods. 1 písm. c) a h) zákona č. 79/2015 Z. z. a § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 262/2015 Z. z.

 • 52)

  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 53)

  § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 54)

  Zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 55)

  § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 56)

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z.

 • 57)

  § 2 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z.

 • 58)

  Príloha č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 59)

  Príloha č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 60)

  § 99 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z.

 • 61)

  § 21, 27 a 28 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 99 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 62)

  § 2 písm. k) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 63)

  § 2 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 64)

  Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 65)

  Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1185 z 24. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo (Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1189 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé palivo (Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015) v platnom znení.

 • 66)

  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

 • 67)

  § 33a zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákona č. 211/2000 Z. z.

 • 68)

  § 2 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.

 • 69)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 70)

  § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 • 71)

  § 8 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 72)

  § 3 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.

 • 73)

  § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 74)

  § 6 a 7 zákona č. 539/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 75)

  § 9 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 76)

  Napríklad zákon Slovenskej Národnej Rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 539/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 77)

  § 10 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 78)

  § 7 a 8a zákona č. 539/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 79)

  Príloha č. 1 k zákonu č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 80)

  § 8 a 8a zákona č. 539/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 81)

  Zákon č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 82)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 83)

  § 8 až 13 a § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

 • 84)

  Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 85)

  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 86)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení. Zákon č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 87)

  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 88)

  Napríklad nariadenie (EÚ) 2016/679, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 89)

  § 43 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 90)

  § 10 zákona č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 91)

  Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 92)

  Príloha č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 93)

  Zákon č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 94)

  § 300 až 309 Trestného zákona.

 • 95)

  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 96)

  Zákon č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 97)

  § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 98)

  § 6 ods. 2 zákona č. 505/2009 Z. z.

 • 99)

  Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov.

 • 100)

  § 6 ods. 1 zákona č. 505/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 101)

  Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 102)

  Napríklad § 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 103)

  Napríklad zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 104)

  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

 • 105)

  Zákon č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 106)

  Zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

 • 107)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).

 • 108)

  STN EN 12341 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie suspendovaných častíc PM10 alebo PM2,5 štandardnou gravimetrickou metódou merania (83 4602).

 • 109)

  Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.

 • 110)

  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 111)

  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 112)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.

 • 113)

  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).

 • 114)

  § 44 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 115)

  § 9 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

 • 116)

  § 6 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

 • 117)

  § 3 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 118)

  Protokol k Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP), (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 249/2006 Z. z.).

 • 119)

  § 19 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 120)

  STN EN 15259 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní (83 4521).

 • 121)

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 • 122)

  Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 123)

  Zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 124)

  Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, príloha č. 1, skupina 113 – Stavebníctvo, 25. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, 28. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení, 29. Kachliarstvo.

 • 125)

  Napríklad súbor STN EN 15267 Ochrana ovzdušia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov (83 4106), súbor STN EN 17255 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Systémy zberu a spracovania dát (83 4519).

 • 126)

  STN EN 14181 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov (83 4520); STN EN 17255-2 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Systémy zberu a spracovania dát. Časť 2: Špecifikácia požiadaviek na systémy zberu a spracovania údajov (83 4519).

Načítavam znenie...
MENU
Hore