Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia 250/2023 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 01.07.2023
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Štátna správa, Odpady, nakladanie s odpadmi, Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia 250/2023 účinný od 01.07.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 250/2023 s účinnosťou od 01.07.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

o kvalite ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 62 písm. a) až d) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
(1)

Limitné hodnoty znečisťujúcich látok na ochranu zdravia ľudí sú uvedené v prílohe č. 1.

(2)

Kritické úrovne znečistenia ovzdušia na ochranu vegetácie sú uvedené v prílohe č. 2.

(3)

Cieľové hodnoty znečisťujúcich látok a dlhodobé ciele sú uvedené v prílohe č. 3.

(4)

Indikátor priemernej expozície, národný cieľ zníženia expozície a záväzok zníženia koncentrácie expozície pre PM2,5 sú uvedené v prílohe č. 4.

(5)

Referenčné metódy na hodnotenie kvality ovzdušia sú uvedené v prílohe č. 5.

(6)

Ciele v kvalite údajov na hodnotenie kvality ovzdušia sú uvedené v prílohe č. 6.

(7)

Horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia vybranými znečisťujúcimi látkami sú uvedené v prílohe č. 7.

(8)

Požiadavky na umiestnenie vzorkovacích miest na stále meranie a na merania na vidieckych pozaďových staniciach sú uvedené v prílohe č. 8.

(9)

Kritériá na určenie minimálneho počtu vzorkovacích miest na stále meranie sú uvedené v prílohe č. 9.

(10)

Informačné prahy, výstražné prahy a pravidlá uplatňovania smogového varovného systému sú uvedené v prílohe č. 10.

(11)

Členenie územia na zóny a aglomerácie je uvedené v prílohe č. 11.

(12)

Minimálny rozsah programu na zlepšenie kvality ovzdušia je uvedený v prílohe č. 12.

(13)

Podrobnosti o informáciách a údajoch o kvalite ovzdušia, ktoré sa sprístupňujú verejnosti sú uvedené v prílohe č. 13.

§ 2

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.

Milan Chrenko v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 250/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - LIMITNÉ HODNOTY ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK NA OCHRANU ZDRAVIA ĽUDÍ

  Príloha č.2 k vyhláške č. 250/2023 Z. z.

  KRITICKÉ ÚROVNE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA NA OCHRANU VEGETÁCIE

  Znečisťujúca látka Priemerované obdobie Kritická úroveň
  Oxid siričitý SO2 kalendárny rok a zimné obdobie
  od 1. októbra do 31. marca
  20 µg/m3
  Oxidy dusíka NOx kalendárny rok 30 µg/m3

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 250/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - CIEĽOVÉ HODNOTY ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A DLHODOBÉ CIELE

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 250/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - INDIKÁTOR PRIEMERNEJ EXPOZÍCIE, NÁRODNÝ CIEĽ ZNÍŽENIA EXPOZÍCIE A ZÁVÄZOK ZNÍŽENIA KONCENTRÁCIE EXPOZÍCIE PRE PM2,5

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 250/2023 Z. z.

  REFERENČNÉ METÓDY NA HODNOTENIE KVALITY OVZDUŠIA

  A. Referenčné metódy

  1. Referenčná metóda merania oxidu siričitého

  Referenčná metóda merania oxidu siričitého je opísaná v technickej norme1) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

  2. Referenčná metóda merania oxidu dusičitého a oxidov dusíka

  Referenčná metóda merania oxidu dusičitého a oxidov dusíka je opísaná v technickej norme2) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

  3. Referenčná metóda vzorkovania a merania olova

  Referenčná metóda vzorkovania olova je opísaná v písmene A bode 4. Referenčná metóda merania olova je opísaná v technickej norme3) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

  4. Referenčná metóda vzorkovania a merania častíc PM10

  Referenčná metóda vzorkovania a merania častíc PM10 je opísaná v technickej norme4) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

  5. Referenčná metóda vzorkovania a merania častíc PM2,5

  Referenčná metóda vzorkovania a merania častíc PM2,5 je opísaná v technickej norme4) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

  6. Referenčná metóda vzorkovania a merania benzénu

  Referenčná metóda merania benzénu je opísaná v technickej norme5) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

  7. Referenčná metóda merania oxidu uhoľnatého

  Referenčná metóda merania oxidu uhoľnatého je opísaná v technickej norme 6) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

  8. Referenčná metóda merania ozónu

  Referenčná metóda merania ozónu je opísaná v technickej norme7) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

  9. Referenčná metóda na odber vzoriek a analýzu arzénu, kadmia a niklu

  Referenčná metóda odberu vzoriek arzénu, kadmia a niklu je metóda podľa technickej normy.4) Referenčná metóda merania arzénu, kadmia a niklu je metóda podľa technickej normy.3) Ak neuvádza metódu norma EN, možno použiť aj iné metódy podľa noriem STN alebo podľa noriem ISO. Možno použiť aj iné metódy, pri ktorých sa preukáže, že poskytujú výsledky ekvivalentné s uvedenou metódou.

  10. Referenčná metóda na odber vzoriek a analýzu polycyklických aromatických uhľovodíkov

  Referenčná metóda na odber vzoriek polycyklických aromatických uhľovodíkov je metóda podľa technickej normy.4) Referenčná metóda merania benzo(a)pyrénu je metóda podľa technickej normy.8) Ak neuvádza metódu norma EN pre benzo(a)pyrén alebo iné polycyklické aromatické uhľovodíky uvedené v § 8 ods. 4 zákona, možno použiť aj iné metódy podľa noriem STN alebo noriem ISO, akou je metóda podľa technickej normy.9) Možno použiť aj iné metódy, pri ktorých sa preukáže, že poskytujú výsledky ekvivalentné s uvedenou metódou.

  11. Referenčná metóda na odber vzoriek a analýzu ortuti

  Referenčná metóda merania koncentrácií celkovej plynnej ortuti v ovzduší je metóda podľa technickej normy.10) Možno použiť aj iné metódy, pri ktorých sa preukáže, že poskytujú výsledky ekvivalentné s vyššie uvedenou metódou. Ak neuvádza metódu norma EN, možno použiť aj iné metódy podľa noriem STN alebo noriem ISO. Možno použiť aj iné metódy, pri ktorých sa preukáže, že poskytujú výsledky ekvivalentné s uvedenou metódou.

  12. Referenčná metóda na odber vzoriek a analýzu depozície arzénu, kadmia, ortuti, olova, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov

  Referenčná metóda na stanovenie depozície arzénu, kadmia, niklu je metóda podľa technickej normy.11) Referenčná metóda na stanovenie depozície ortuti je metóda podľa technickej normy.12) Referenčná metóda na stanovenie depozície benzo(a)pyrénu a iných polycyklických uhľovodíkov je metóda podľa technickej normy.13) Ak neuvádza metódu norma EN, možno použiť aj iné metódy podľa noriem STN alebo noriem ISO. Možno použiť aj iné metódy, pri ktorých sa preukáže, že poskytujú výsledky ekvivalentné s uvedenou metódou.

  B. Preukázanie rovnocennosti

  1.

  Použiť sa môže akákoľvek iná metóda, o ktorej sa dá preukázať, že výsledky sú rovnocenné s ktoroukoľvek z metód uvedených v písmene A alebo pri suspendovaných časticiach ktorákoľvek iná alternatívna metóda, o ktorej sa dá preukázať, že v porovnaní s referenčnou metódou poskytuje konzistentné výsledky. Ak sa použije iná metóda alebo alternatívna metóda, takto dosiahnuté výsledky sa upravia tak, aby získané výsledky boli rovnocenné s tými, ktoré by sa dosiahli použitím referenčnej metódy.

  2.

  Rovnocennosť použitej metódy s referenčnou metódou sa preukazuje podľa pokynu Európskej komisie o preukazovaní rovnocennosti, ak je uverejnený. Ak sa využívali dočasné faktory na aproximáciu rovnocennosti, tieto sa potvrdia alebo zmenia podľa pokynu Európskej komisie.

  3.

  Organizácia poverená ministerstvom prihliada pri opravách podľa 2. bodu aj na súvisiace predchádzajúce údaje z meraní s cieľom dosiahnuť lepšiu porovnateľnosť údajov.

  C. Štandardizácia

  Pri plynných znečisťujúcich látkach sa objem štandardizuje na teplotu 20°C a atmosférický tlak na 101,3 kPa. Objem vzorky pre suspendované častice a látky, ktoré sa analyzujú v suspendovaných časticiach ako napríklad olovo, sa vzťahuje na okolité podmienky, ako sú teplota a atmosférický tlak v čase merania.

  D. Vzájomné uznávanie údajov

  Ak sa preukáže, že vybavenie spĺňa výkonnostné požiadavky referenčných metód uvedených v písmene A, orgány ochrany ovzdušia a ministerstvom poverené organizácie akceptujú protokoly o skúškach vydané v iných členských štátoch Európskej únie za podmienky, že dané skúšobné laboratóriá sú akreditované podľa príslušnej harmonizovanej normy týkajúcej sa skúšobných a kalibračných laboratórií.

  Podrobné protokoly o skúškach a všetky výsledky skúšok sa sprístupňujú príslušným orgánom ochrany ovzdušia alebo nimi určeným subjektom. V protokoloch o skúškach je potrebné preukázať, že zariadenie spĺňa všetky výkonnostné požiadavky vrátane špecifických podmienok v Slovenskej republike,14) ktoré sa týkajú životného prostredia a predmetného miesta a ktoré presahujú rámec podmienok, pre ktoré sa už dané zariadenie odskúšalo a typovo schválilo v inom členskom štáte Európskej únie.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 250/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - CIELE V KVALITE ÚDAJOV NA HODNOTENIE KVALITY OVZDUŠIA

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 250/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - HORNÉ MEDZE A DOLNÉ MEDZE NA HODNOTENIE ÚROVNE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA VYBRANÝMI ZNEČISŤUJÚCIMI LÁTKAMI

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 250/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - POŽIADAVKY NA UMIESTNENIE VZORKOVACÍCH MIEST NA STÁLE MERANIE A NA MERANIE NA VIDIECKYCH POZAĎOVÝCH STANICIACH

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 250/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - KRITÉRIÁ NA URČENIE MINIMÁLNEHO POČTU VZORKOVACÍCH MIEST NA STÁLE MERANIE

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 250/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - INFORMAČNÉ PRAHY, VÝSTRAŽNÉ PRAHY A PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA SMOGOVÉHO VAROVNÉHO SYSTÉMU

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 250/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - ČLENENIE ÚZEMIA NA ZÓNY A AGLOMERÁCIE

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 250/2023 Z. z.

  MINIMÁLNY ROZSAH PROGRAMU NA ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA

  A. Informácie, ktoré majú byť obsiahnuté v programe na zlepšenie kvality ovzdušia

  1. Zodpovedné orgány

  Názvy, sídla a kontaktné údaje osôb zodpovedných za vypracovanie a vykonávanie programu a riadenie kvality ovzdušia

  2. Základné informácie o území zóny (aglomerácii)

  2.1

  Všeobecné informácie charakterizujúce zónu alebo aglomeráciu (región, mestá)

  2.2

  Informácie o druhu cieľov, ktoré si v zóne vyžadujú ochranu (vrátane miestnych cieľov)

  2.3

  Rozmiestnenie monitorovacích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (ich súradnice, kódy a merací program) vrátane typu oblasti a stanice, monitorovacích staníc iných prevádzkovateľov

  3. Základné informácie charakterizujúce zónu (aglomeráciu) vzhľadom na znečistenie ovzdušia a rozptyl

  3.2

  Informácie charakterizujúce zónu (aglomeráciu) relevantné z hľadiska znečistenia ovzdušia a rozptylu znečisťujúcich látok

  3.3

  Užitočné klimatické a meteorologické údaje (napríklad veterná ružica, výskyt teplotných inverzií)

  4. Hodnotenie znečistenia ovzdušia vrátane vývoja kvality ovzdušia v zóne (aglomerácii)

  4.1

  Hodnotenia kvality ovzdušia na základe nameraných koncentrácií znečisťujúcich látok a na základe modelovania (priestorové rozloženie koncentrácií znečisťujúcich látok)

  4.2

  Vývoj kvality ovzdušia (koncentrácie pozorované za predchádzajúce roky pred vykonávaním opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, koncentrácie namerané od začiatku vykonávania opatrení)

  4.3

  Techniky/spôsoby hodnotenia

  4.4

  Priestorové mapy distribúcii znečistenia kľúčových znečisťujúcich látok (pre celú zónu, pre konkrétnu oblasť riadenia kvality ovzdušia, identifikáciu HOT SPOT-ov)

  4.5

  Vymedzenie oblastí riadenia kvality ovzdušia podľa § 7 ods. 2 zákona

  5. Pôvod znečistenia ovzdušia v danej zóne (aglomerácii)

  5.1

  Zoznam významných zdrojov emisií, ktoré sú zodpovedné za znečistenie ovzdušia topografické mapy s vyznačením: významných bodových zdrojov znečisťovania ovzdušia (priemysel a pod.), líniových zdrojov (frekventované cestné dopravné koridory), difúznych zdrojov (napríklad skládky, lokálne kúreniská, lomy)

  5.2

  Celkové množstvo emisií z týchto zdrojov podľa sektorov v tonách za rok

  5.3

  Informácie o znečistení ovzdušia, ktoré pochádza z iných regiónov

  6. Analýza situácie

  Cieľom tejto kapitoly je zhrnutie podielu sektorov zdrojov na znečistení ovzdušia.

  6.1

  Podrobnosti o faktoroch zodpovedných za prekročenie limitnej hodnoty alebo cieľovej hodnoty napr. doprava vrátane cezhraničnej dopravy, tvorba sekundárnych znečisťujúcich látok v ovzduší

  6.2

  Podrobnosti o potenciálnych opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia

  7. Podrobnosti o opatreniach alebo projektoch na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré boli prijaté pred vypracovaním programu

  7.1

  V minulosti prijaté opatrenia na miestnej regionálnej národnej a medzinárodnej úrovni

  7.2

  Pozorované účinky týchto opatrení

  8. Podrobnosti o opatreniach alebo projektoch vybraných do programu zlepšenia kvalityovzdušia

  8.1

  Zoznam prioritných opatrení spolu s kódmi opatrení a ich opis

  8.2

  Prierezové opatrenia, podporné opatrenia

  8.3

  Zodpovedné osoby za realizáciu opatrenia

  8.4

  Časový harmonogram realizácie opatrenia

  8.5

  Ustanovené indikátory na sledovanie plnenia jednotlivých krokov realizácie vybraných opatrení

  8.6

  Predpoklad zlepšenia kvality ovzdušia a čas potrebný na dosiahnutie týchto cieľov

  9. Podrobnosti o dlhodobo plánovaných alebo skúmaných opatreniach alebo projektoch

  10. Zoznam publikácií, dokumentov alebo prác, ktoré sa použili na doplnenie informácií a údajov uvedených v bodoch č. 1 až 9.

  11. Príloha

  Pre každé vybrané opatrenie treba vyplniť identifikačný list opatrenia, ktorý bude súčasťou prílohy programu zlepšenia kvality ovzdušia.

  B. Doplňujúce informácie v programe na zlepšenie kvality ovzdušia

  1.

  Informácie o stave vykonávania predpisov vydaných na vykonanie zákona a iných osobitných predpisov.21)

  2.

  Informácie o všetkých opatreniach na znižovanie znečistenia ovzdušia, ktorých vykonávanie sa zvažovalo na primeranej miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni v súvislosti s dosahovaním cieľov v kvalite ovzdušia vrátane:

  a)

  znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov tým, že sa zabezpečí, aby zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom do 50 MW, vrátane zariadení na spaľovanie biomasy, boli vybavené zariadením na riadenie emisií alebo, aby boli nahradené,

  b)

  znižovania emisií z vozidiel prostredníctvom dodatočného vybavenia zariadeniami na kontrolu emisií; malo by sa zvážiť využívanie ekonomických stimulov na urýchlené osvojenie opatrení,

  c)

  obstarávania zo strany verejných orgánov v súlade s metodikou o zelenom verejnom obstarávaní22), ktorého predmetom sú cestné vozidlá, palivá a koncové spaľovacie zariadenia na zníženie emisií, vrátane nákupu nových vozidiel vrátane ekologických nízkoemisných vozidiel23), čistejších dopravných automobilových služieb, nízkoemisných zariadení na spaľovanie palív a nízkoemisných palív pre stacionárne a mobilné zdroje,

  d)

  opatrení na obmedzenie emisií z dopravy prostredníctvom plánovania a riadenia dopravy vrátane stanovenia poplatkov za dopravné zaťaženie, zriaďovania nízkoemisných zón, diferencovania parkovacích poplatkov a ostatných ekonomických stimulov,

  e)

  opatrení na podporu zmeny dopravy na menej znečisťujúce druhy,

  f)

  zabezpečenia využívania nízkoemisných palív v malých, stredných a veľkých stacionárnych zdrojoch a v mobilných zdrojoch,

  g)

  opatrení na zníženie znečisťovania ovzdušia uplatňovaných v integrovaných povoleniach a opatrení využívajúcich ekonomické nástroje, ako sú dane, poplatky alebo obchodovanie s emisiami,

  h)

  opatrení na ochranu zdravia detí alebo iných citlivých skupín obyvateľstva, ak je to žiaduce.

  C. Informácie, ktoré majú byť obsiahnuté v regionálnom programe na zlepšenie kvality ovzdušia a miestnom programe na zlepšenie kvality ovzdušia

  V regionálnom programe na zlepšenie kvality ovzdušia a miestnom programe na zlepšenie kvality ovzdušia majú byť obsiahnuté údaje z časti A. v primeranom rozsahu.

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 250/2023. Z. z.

  PODROBNOSTI O INFORMÁCIÁCH A ÚDAJOCH O KVALITE OVZDUŠIA, KTORÉ SA SPRÍSTUPŇUJÚ VEREJNOSTI

  Informácie o kvalite ovzdušia obsahujú najmä

  1.

  Aktuálne informácie o koncentráciách znečisťujúcich látok v ovzduší, pre ktoré sa hodnotí a riadi kvalita ovzdušia.

  2.

  Koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší sa oznamujú vo forme priemerných hodnôt v rámci príslušného priemerovaného obdobia ustanoveného v prílohách č. 1 až 4 a 10. V informáciách sa uvádzajú najmenej všetky úrovne znečistenia ovzdušia prekračujúce ciele v kvalite ovzdušia vrátane limitných hodnôt, cieľových hodnôt, výstražných prahov, informačných prahov alebo dlhodobých cieľov pre regulované znečisťujúce látky. Poskytne sa aj krátke hodnotenie v súvislosti s cieľmi v kvalite ovzdušia a vhodné informácie o vplyvoch na zdravie ľudí, alebo na vegetáciu v súlade s § 12 ods. 8 a § 14 ods. 4 a 5 zákona.

  3.

  Informácie o koncentráciách oxidu siričitého, oxidu dusičitého, suspendovaných častíc – aspoň PM2,5, PM10, ozónu a oxidu uhoľnatého v ovzduší sa aktualizujú aspoň raz denne, a ak je to možné aktualizujú sa každú hodinu. Informácie o koncentráciách olova a benzénu v ovzduší uvádzané ako priemerná hodnota za posledných 12 mesiacov sa aktualizujú každé tri mesiace, a ak je to možné aktualizujú sa každý mesiac.

  4.

  Pri skutočných alebo predpokladaných prekročeniach výstražných prahov a informačných prahov sa poskytujú údaje, ktoré obsahujú aspoň tieto informácie

  4.1.

  Informácie o zistených prekročeniach

  a)

  miesto alebo oblasť prekročenia,

  b)

  druh prekročeného prahu - informačný prah alebo výstražný prah,

  c)

  čas začiatku a trvanie prekročenia,

  d)

  najvyššiu 1-hodinovú koncentráciu a pri ozóne aj najvyššiu 8-hodinovú strednú hodnotu koncentrácie,

  e)

  najvyššiu 3-hodinovú koncentráciu pri PM10, oxide siričitom alebo oxide dusičitom.

  4.2

  Predpoveď na nasledujúce popoludnie, deň alebo nasledujúce dni

  a)

  zemepisnú oblasť očakávaných prekročení informačného prahu a výstražného prahu,

  b)

  predpokladané zmeny znečistenia ovzdušia napr. zlepšenie, stabilizácia alebo zhoršenie spolu s dôvodmi týchto zmien.

  4.3

  Informácie o dotknutom obyvateľstve, možných vplyvoch na zdravie a odporúčanom správaní

  a)

  informácie o ohrozených skupinách obyvateľstva,

  b)

  opis pravdepodobných príznakov,

  c)

  odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by malo vykonať dotknuté obyvateľstvo,

  d)

  kde je možné nájsť ďalšie informácie.

  4.4

  Informácie o preventívnych opatreniach na zníženie znečistenia ovzdušia alebo zníženie expozície týmto znečistením

  a)

  označenie sektorov s hlavnými zdrojmi,

  b)

  odporúčania opatrení na zníženie emisií.

  4.5

  Pri predpovedaných prekročeniach sa podniknú kroky na zabezpečenie poskytovania údajov v uskutočniteľnom rozsahu

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 250/2023 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší (Ú. v. EÚ L 023, 26. 1. 2005) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11.marca 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, Rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11. 6. 2008).

  3.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/1480 z 28. augusta 2015, ktorou sa menia viaceré prílohy k smerniciam Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, v ktorých sa stanovujú pravidlá týkajúce sa referenčných metód, potvrdzovania údajov a umiestňovania vzorkovacích miest na hodnotenie kvality okolitého ovzdušia (Ú. v. EÚ L 226, 29. 8. 2015).

Poznámky

 • 1)

  STN EN 14212 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná ultrafialová fluorescenčná metóda merania koncentrácie oxidu siričitého (83 5727).

 • 2)

  STN EN 14211 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná chemiluminiscenčná metóda merania koncentrácie oxidu dusičitého a oxidu dusnatého (83 5726).

 • 3)

  STN EN 14902 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na stanovenie Pb, Cd, As a Ni vo frakcii PM10 suspendovaných častíc (83 5616).

 • 4)

  STN EN 12341 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie suspendovaných častíc PM10 alebo PM2,5 štandardnou gravimetrickou metódou merania (83 4602).

 • 5)

  STN EN 14662–1 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na meranie koncentrácií benzénu. Časť 1: Odber vzoriek pomocou čerpadla s následnou tepelnou desorpciou a plynovou chromatografiou (83 5728). STN EN 14662-2 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na meranie koncentrácií benzénu. Časť 2: Odber vzoriek pomocou čerpadla s následnou desorpciou rozpúšťadlom a plynovou chromatografiou (83 5728). STN EN 14662-3 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na meranie koncentrácií benzénu. Časť 3: Automatizovaný odber vzoriek pomocou čerpadla s následnou plynovou chromatografiou in situ (83 5728).

 • 6)

  STN EN 14626 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná nedisperzná infračervená spektroskopická metóda merania koncentrácie oxidu uhoľnatého (83 5725).

 • 7)

  STN EN 14625 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná ultrafialová fotometrická metóda merania koncentrácie ozónu (83 5724).

 • 8)

  STN EN 15549 Ochrana ovzdušia. Normalizovaná metóda na meranie koncentrácie benzo[a]pyrénu vo vonkajšom ovzduší (83 5734).

 • 9)

  STN ISO 12884 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie celkových polycyklických aromatických uhľovodíkov (prítomných v plynnej fáze a sorbovaných na časticiach). Odber na filtre plnené sorbentom a analýza plynovochromatografickou/hmotnostnospektrometrickou metódou (83 5731).

 • 10)

  STN EN 15852 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na stanovenie celkovej plynnej ortuti (83 5617).

 • 11)

  STN EN 15841 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda stanovenia atmosférickej depozície arzénu, kadmia, olova a niklu (83 5619).

 • 12)

  STN EN 15853 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na stanovenie depozície ortuti (83 5618).

 • 13)

  STN EN 15980 Ochrana ovzdušia. Stanovenie depozície benzo[a]antracénu, benzo[b]fluoranténu, benzo[j]fluoranténu, benzo[k]fluoranténu, benzo[a]pyrénu, dibenzo[a,h]antracénu a indeno[1,2,3-cd]pyrénu (83 5620).

 • 14)

  § 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

 • 15)

  Napríklad Zákon o energetickej efektívnosti, Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  Zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 21)

  Napríklad Zákon o energetickej efektívnosti, Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  Zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore