Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 210/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.07.2023

Platnosť od: 15.06.2023
Účinnosť od: 01.07.2023
Účinnosť do: 31.07.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Správa finančných trhov, Sociálne poistenie, Vojenská služba, Rodičovské práva, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 210/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.07.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 210/2023 s účinnosťou od 01.07.2023

Legislatívny proces k zákonu 210/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 399/2022 Z. z., zákona č. 421/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z., zákona č. 71/2023 Z. z., zákona č. 182/2023 Z. z. a zákona č. 203/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

3.
V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Do doby poistenia podľa prvej vety sa započítavajú skončené povinné nemocenské poistenia a trvajúce povinné nemocenské poistenia.“.
4.
V § 66b ods. 1 úvodnej vete sa za slovami „dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku“ sa vkladajú slová „a poberateľ invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku“.
5.
V § 67 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Držiteľ oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov56aa) sa nepovažuje za samostatne zárobkovo činnú osobu podľa odseku 4.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56aa znie:

„56aa) § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

6.
V § 67 ods. 6 sa slová „odsek 6“ nahrádzajú slovami „odsek 7“.
7.
V § 67 ods. 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a slová „odseku 6“ sa nahrádzajú slovami „odseku 7“.
23.
V § 171 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Zverejnený zoznam obsahuje aj fyzické osoby a právnické osoby, ktoré si nesplnili povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 231 ods. 1 písm. f), ktorej nesplnenie sa považuje za evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie podľa § 170 ods. 21.“.

24.
V § 171 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
obdobie, za ktoré nie je splnená povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 231 ods. 1 písm. f).“.

32.
V § 231 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že zamestnávateľ bol zverejnený v zozname podľa § 171 ods. 1 druhej vety, a to do 14 dní od zverejnenia.“.

34.
V § 233 ods. 11 sa za slová „Sociálnej poisťovni“ vkladá slovo „elektronicky“, slová „vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a“ sa nahrádzajú slovami „vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a“, slová „výplaty výsluhového dôchodku“ sa nahrádzajú slovami „výplaty tohto dôchodku“ a slová „výsluhový dôchodok“ sa nahrádzajú slovami „tento dôchodok“.
36.
Nad § 293fza sa vkladá nadpis „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023“.
37.
Nadpis pod § 293fza sa vypúšťa.
38.
Za § 293fza sa vkladajú § 293fzb až § 293fzf, ktoré znejú:

㤠293fzb
(1)
Poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku vzniká nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu aj za obdobie pred 1. júlom 2023, najskôr od 1. januára 2023, v ktorom splnil podmienky nároku na rodičovský dôchodok a na jeho výplatu podľa § 66b v znení účinnom od 1. júla 2023.

(2)
Na účely vzniku nároku poberateľa invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na rodičovský dôchodok v roku 2023
a)
možno vyhlásenie podľa § 66b ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu urobiť do 31. augusta 2023,

b)
splnenie podmienky podľa § 66b ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu sa posudzuje k 31. augustu 2023.

(3)
O nároku na rodičovský dôchodok, ktorý poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku vznikol do 31. augusta 2023, a nároku na jeho výplatu rozhodne Sociálna poisťovňa najneskôr do 31. decembra 2023.

(4)
Nárok poberateľa invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na rodičovský dôchodok za rok 2023 a nárok na jeho výplatu trvá do 31. decembra 2023, aj ak podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu poberateľ invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku prestal spĺňať po 31. auguste 2023.

§ 293fzc
(1)
Ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne päť percent, dôchodková dávka vyplácaná k 1. júlu 2023 sa zvyšuje od 1. júla 2023 o percento tohto rastu vykázané štatistickým úradom a dôchodková dávka priznaná od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023 sa zvyšuje odo dňa jej priznania o percento tohto rastu vykázané štatistickým úradom.

(2)
Na zvýšenie dôchodkovej dávky podľa odseku 1 platí § 82 ods. 3 až 9 rovnako.

§ 293fzd
(1)
Ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne päť percent, úrazová renta vyplácaná k 1. júlu 2023 sa zvyšuje od 1. júla 2023 o percento tohto rastu vykázané štatistickým úradom a úrazová renta priznaná od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023 sa zvyšuje odo dňa jej priznania o percento tohto rastu vykázané štatistickým úradom.

(2)
Na zvyšovanie pozostalostnej úrazovej renty platí odsek 1 rovnako.

(3)
Sumy jednorazového odškodnenia podľa § 94 ods. 2 a 3, náhrady nákladov spojených s liečením podľa § 100 ods. 2, náhrady nákladov spojených s pohrebom podľa § 101 ods. 3, náhrady výdavkov podľa § 101 ods. 5 a náhrady výdavkov za ubytovanie podľa § 205 ods. 1 platné ku dňu zvýšenia úrazovej renty podľa odseku 1 sa odo dňa tohto zvýšenia zvyšujú o percento zvýšenia úrazovej renty podľa odseku 1.

§ 293fze
(1)
Štatistický úrad oznámi Sociálnej poisťovni do 3. júla 2023
a)
percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov podľa § 293fzc ods. 1,

b)
percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien podľa § 293fzd ods. 1.

(2)
Sociálna poisťovňa zverejní na svojom webovom sídle do 15 dní odo dňa oznámenia podľa
a)
odseku 1 písm. a) percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 293fzc ods. 1,

b)
odseku 1 písm. b) percento zvýšenia úrazovej renty podľa § 293fzd ods. 1.


§ 293fzf
(1)
Štatistický úrad oznámi Sociálnej poisťovni do
a)
30. septembra 2023
1.
percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok roka 2023,

2.
percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za prvý polrok roka 2023,

b)
31. októbra 2023
1.
percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť kalendárnych mesiacov roka 2023,

2.
percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za prvých deväť kalendárnych mesiacov roka 2023.


(2)
Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejní do 30. novembra 2023
a)
percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 1 pre rok 2024,

b)
percento zvýšenia úrazovej renty podľa § 89 ods. 8 pre rok 2024.

(3)
V roku 2023 sa § 226 ods. 1 písm. r) štvrtý bod a piaty bod a § 233 ods. 5 písm. b) druhý bod a tretí bod neuplatňujú.“.

Čl. II

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 221/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 420/2022 Z. z. a zákona č. 193/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Tento zákon upravuje podmienky vzniku nároku na rodičovský dôchodok a podmienky vzniku nároku na jeho výplatu, ak ide o rodiča, ktorého dieťa je zúčastnené na výsluhovom zabezpečení.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

2.
Za piatu časť sa vkladá nová šiesta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠIESTA ČASŤ
RODIČOVSKÝ DÔCHODOK
§ 78b
(1)
Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu má poberateľ starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,3f) poberateľ invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu3f) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku určeného podľa osobitného predpisu,3f) poberateľ výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku určeného podľa osobitného predpisu3f) a poberateľ invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku určeného podľa osobitného predpisu3f) (ďalej len „poberateľ dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku“), ak je rodičom policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý je jeho vlastným dieťaťom alebo osvojeným dieťaťom alebo je fyzickou osobou, ktorá vychovala policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý mu bol ako dieťa zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a tento policajt alebo profesionálny vojak mal vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie a bol povinný platiť poistné na výsluhové zabezpečenie v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, a písomne vyhlásil, že poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok.

(2)
Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu vzniká poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné vyhlásenie o vzniku nároku na rodičovský dôchodok doručené podľa odseku 9 a súčasne sú splnené podmienky podľa odseku 1.

(3)
Ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 počas trvania služobného pomeru alebo do dvoch rokov po skončení služobného pomeru písomne vyhlási, že priznaný nárok na rodičovský dôchodok poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má zaniknúť, tento nárok poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku zanikne uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo toto písomné vyhlásenie doručené podľa odseku 9; toto vyhlásenie môže policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 urobiť len raz v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.

(4)
Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku zaniká aj uplynutím druhého kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa skončil služobný pomer policajta alebo profesionálneho vojaka podľa odseku 1 alebo smrťou poberateľa dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

(5)
Ak nárok na rodičovský dôchodok zanikol podľa odseku 3 a policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 písomne vyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok má vzniknúť opätovne, tento nárok vznikne
a)
prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom je toto vyhlásenie doručené podľa odseku 9, ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 toto vyhlásenie doručí v období po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom doručil vyhlásenie podľa odseku 3,

b)
prvým dňom kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom zanikol nárok na rodičovský dôchodok podľa odseku 3, ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 doručí podľa odseku 9 toto vyhlásenie v tom istom kalendárnom roku, v ktorom doručil vyhlásenie podľa odseku 3.

(6)
Ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1, od ktorého vymeriavacieho základu na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie a povinnosti platiť poistné na výsluhové zabezpečenie je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, nemal vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie alebo povinnosť platiť poistné na výsluhové zabezpečenie v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, nárok na rodičovský dôchodok nezaniká, zaniká len nárok na výplatu rodičovského dôchodku, a to od 1. januára príslušného kalendárneho roka.

(7)
Na účely vzniku nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu sa za príslušný kalendárny rok považuje kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje splnenie podmienok na vznik nároku na rodičovský dôchodok a jeho výplatu.

(8)
Vyhlásenie podľa odsekov 1, 3 a 5 nevyvoláva právne účinky voči rodičovskému dôchodku poberateľa dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorého nárok na rodičovský dôchodok nie je odvodený od policajta alebo profesionálneho vojaka podľa odseku 1, ktorý vyhlásenie urobil.

(9)
Vyhlásenie podľa odsekov 1, 3 a 5 doručuje
a)
policajt podľa odseku 1 príslušnému útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva,

b)
profesionálny vojak podľa odseku 1 Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia.


§ 78c
Určenie sumy rodičovského dôchodku
(1)
Suma rodičovského dôchodku v príslušnom kalendárnom roku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov policajta alebo profesionálneho vojaka podľa § 78b ods. 1, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na výsluhové zabezpečenie, najviac ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu3f) platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku; na zmeny vymeriavacích základov po 31. októbri kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku sa neprihliada.

(2)
Úhrn súm rodičovských dôchodkov viacerých poberateľov dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku v príslušnom kalendárnom roku určených z úhrnu vymeriavacích základov jedného policajta alebo profesionálneho vojaka podľa § 78b ods. 1, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, je najviac 3 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov tohto policajta alebo profesionálneho vojaka podľa § 78b ods. 1 za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na výsluhové zabezpečenie, a najviac 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu3f) platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku; na zmeny vymeriavacích základov po 31. októbri kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku sa neprihliada.

(3)
Suma rodičovského dôchodku sa určí podľa odsekov 1 a 2, aj ak sú podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

§ 78d
Rodičovský dôchodok nepodlieha výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.“.

Doterajšia šiesta časť až ôsma časť sa označujú ako siedma časť až deviata časť.

3.
Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý znie:

㤠84a
(1)
Policajt a profesionálny vojak predkladá vyhlásenie podľa § 78b ods. 1 na predpísanom tlačive vydanom útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia.

(2)
O priznaní rodičovského dôchodku sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje.

(3)
Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia posúdi splnenie podmienok vzniku nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu do 90 dní odo dňa doručenia písomného vyhlásenia podľa § 78b ods. 1. Túto lehotu môže primerane predĺžiť vedúci útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo riaditeľ Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia; dôvody predĺženia lehoty sa oznámia policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi podľa § 78b ods. 1, ktorý predkladá vyhlásenie.

(4)
Na rodičovský dôchodok sa primerane vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 5, § 100 ods. 2, § 105, § 106, § 113 až § 117 a 120.“.

4.
V § 94 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:

„14.
rodičovský dôchodok a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou,“.

5.
V § 94 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Finančné prostriedky na úhradu nákladov na rodičovský dôchodok a úhradu nákladov spojených s jeho výplatou podľa odseku 1 písm. b) štrnásteho bodu sa poukazujú podľa odseku 2 na osobitný účet útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, ktoré vyplácajú rodičovský dôchodok prostredníctvom rozpočtových výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstva financií Slovenskej republiky.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

6.
§ 95 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
úhradu nákladov na rodičovský dôchodok a úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.“.

7.
Za § 143an sa vkladá § 143ao, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠143ao
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023
(1)
Poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku vzniká nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu aj za obdobie pred 1. júlom 2023, najskôr od 1. januára 2023, ak splnil podmienky podľa § 78b ods. 1.

(2)
Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu vznikne poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sú splnené podmienky podľa § 78b ods. 1, najskôr od 1. januára 2023, ak policajt a profesionálny vojak doručí písomné vyhlásenie o vzniku nároku podľa § 78b ods. 9 najneskôr do 31. augusta 2023.

(3)
Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vznikne aj poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ak policajt a profesionálny vojak, ktorého služobný pomer skončil, doručí do 31. augusta 2023 vyhlásenie podľa § 78b ods. 9 a sú splnené podmienky uvedené v § 78b ods. 1.

(4)
O nároku na rodičovský dôchodok, ktorý vznikol do 31. augusta 2023, a nároku na jeho výplatu, rozhodne útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia najneskôr do 31. decembra 2023.

(5)
Nárok na rodičovský dôchodok za rok 2023 a nárok na jeho výplatu trvá do 31. decembra 2023, aj ak podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu poberateľ dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku prestal spĺňať po 31. auguste 2023.

(6)
Za rok 2023 sa rodičovský dôchodok vyplatí v jednej úhrnnej splátke, a to do 31. marca 2024.“.

Čl. VI

Zákon č. 399/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:

1.
V čl. I bode 125 § 123bj celom texte vrátane nadpisu sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“ a slovo „2023“ sa nahrádza slovom „2024“.
2.
V čl. II bode 10 § 293ga celom texte vrátane nadpisu sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“ a slovo „2023“ sa nahrádza slovom „2024“.
3.
V čl. IV sa slová „1. januára 2024“ nahrádzajú slovami „1. januára 2025“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2023, čl. I bodov 1, 2, 8 až 15, 17 až 21, 25 až 31, 33, 35, 39 až 41, čl. III a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čl. I bodu 22, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2024, a čl. I bodu 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2025.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore