Zákon o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 183/2023 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 30.05.2023
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPP1ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 183/2023 s účinnosťou od 01.07.2023

Legislatívny proces k zákonu 183/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

povinnosti výrobcu dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku používaného na prepravu skaziteľných potravín1) (ďalej len „dopravný prostriedok alebo prepravný prostriedok“),

b)

poverovanie osôb na výkonávanie skúšok2) dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku (ďalej len „skúška“) a na osvedčovanie dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku (ďalej len „osvedčovanie“) a ich povinnosti,

c)

osvedčovanie v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná3) (ďalej len „dohoda ATP“),

d)

pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 2 - Technická služba overovania
(1)

Technická služba overovania je na účely tohto zákona fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorej Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3 ods. 11 udelilo poverenie na vykonávanie skúšok a na osvedčovanie (ďalej len „poverenie“).

(2)

Ak poverenie podľa § 3 ods. 11 nie je udelené, osvedčovanie vykonáva ministerstvo.

§ 3 - Podmienky na udelenie poverenia
(1)

Žiadateľ o udelenie poverenia musí ministerstvu preukázať, že

a)

je finančne spoľahlivý podľa odseku 2,

b)

má výkon skúšky a osvedčovania odborne zabezpečený podľa odseku 4 vrátane pracovných postupov, ktoré zaručujú odbornosť vykonávania tejto činnosti,

c)

bude vykonávať skúšku a osvedčovanie nezávisle a nestranne podľa odseku 6 vrátane jeho zamestnancov,

d)

vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor, v ktorom bude vykonávať skúšku a osvedčovanie,

e)

vlastní alebo má v nájme technické vybavenie potrebné na vykonávanie skúšky a osvedčovania,

f)

má na vykonávanie skúšky a osvedčovania platné rozhodnutie o akreditácii4) vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou5) obsahujúce

1.

činnosť skúšobného laboratória podľa technickej normy6) alebo inej porovnateľnej normy pre skúšku a

2.

posúdenie požiadaviek na personál a postupy osvedčovania podľa technickej normy7) alebo inej porovnateľnej normy,

g)

má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom skúšky a osvedčovania,

h)

je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu; pri právnickej osobe sa spôsobilosť na právne úkony vzťahuje na osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby,

i)

je bezúhonný podľa odseku 7,

j)

nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom.

(2)

Finančne spoľahlivý je žiadateľ o udelenie poverenia, ktorý je schopný finančne zabezpečiť začatie a riadne vykonávanie skúšky a osvedčovania. Požiadavka finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo výške 100 000 eur.

(3)

Finančná spoľahlivosť podľa odseku 2 sa preukazuje

a)

základným imaním obchodnej spoločnosti zapísaným v obchodnom registri,

b)

účtovnou závierkou8) za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie overenou štatutárnym audítorom,9)

c)

priebežnou účtovnou závierkou8) overenou štatutárnym audítorom alebo

d)

potvrdením o vinkulácii peňažných prostriedkov na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky na účel zabezpečenia začatia a riadneho vykonávania technickej služby overovania.

(4)

Odborná spôsobilosť žiadateľa o udelenie poverenia je preukázanie schopnosti riadneho vykonávania skúšky a osvedčovania. Žiadateľ o udelenie poverenia musí zamestnávať dostatočný počet fyzických osôb na vykonávanie jeho činností, ktoré majú primerané zručnosti, technické znalosti, odborné vzdelanie príslušné k vykonávanej skúške a dostatočné a primerané skúsenosti. Žiadateľ o udelenie poverenia musí disponovať systémom manažérstva kvality a potrebnými pracovnými postupmi na vykonávanie jednotlivých činností.

(5)

Odborná spôsobilosť podľa odseku 4 sa preukazuje

a)

dokladmi o odbornom vzdelaní zamestnancov,

b)

dokladmi o praxi zamestnancov,

c)

kópiami pracovných zmlúv zamestnancov,

d)

dokumentáciou systému manažérstva kvality,

e)

určenými pracovnými postupmi, ktoré zaručujú odbornosť vykonávania skúšky a osvedčovania.

(6)

Nezávislosť a nestrannosť žiadateľa o udelenie poverenia sa preukazuje čestným vyhlásením štatutárneho orgánu žiadateľa o udelenie poverenia, že žiadateľ o udelenie poverenia vrátane jeho zamestnancov bude činnosti podľa tohto zákona vykonávať s najvyšším stupňom profesijnej čestnosti a odbornej spôsobilosti, odolá vystavenému nátlaku a stimulom predovšetkým finančným, ktoré by mohli ovplyvňovať jeho rozhodovanie alebo výsledky jeho činností a bude dodržiavať služobné tajomstvo, ak ide o všetky informácie získané pri vykonávaní jeho úloh.

(7)

Za bezúhonnú sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace. Pri právnickej osobe musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá

a)

je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby,

b)

vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci tejto právnickej osoby,

c)

je oprávnená zastupovať túto právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.

(8)

Na účely preukázania bezúhonnosti podľa odseku 7 poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov10) a súhlas s ich spracovaním. Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(9)

Žiadosť o udelenie poverenia okrem identifikačných údajov žiadateľa o udelenie poverenia obsahuje údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odsekov 1 až 7.

(10)

Ministerstvo žiadosti o udelenie poverenia vyhovie, ak sú splnené požiadavky podľa odsekov 1 až 9.

(11)

Ministerstvo udelí poverenie, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky na vykonávanie skúšky a osvedčovania. Poverenie má obmedzenú platnosť na základe obmedzenia platnosti rozhodnutia o akreditácii.

(12)

Po nadobudnutí právoplatnosti poverenia podľa odseku 11 ministerstvo oznámi technickú službu overovania orgánom Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ďalej len „Európska hospodárska komisia“).

(13)

Podmienky na udelenie poverenia sa považujú za akreditačné požiadavky podľa osobitného predpisu.11)

§ 4 - Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik poverenia a predĺženie platnosti poverenia
(1)

Technická služba overovania požiada ministerstvo o zmenu poverenia, ak sa zmenili podmienky podľa § 3 ods. 1 alebo údaje a doklady, na základe ktorých bolo poverenie udelené. Ministerstvo po posúdení zmien podmienok podľa § 3 ods. 1 a údajov a dokladov predložených technickou službou overovania udelí nové poverenie. Na zmenu poverenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 a 15.

(2)

Ministerstvo môže pozastaviť platnosť poverenia bezodkladne na čas, kým nebudú nedostatky preukázateľne odstránené, alebo do vykonania uložených opatrení na nápravu, ak

a)

technická služba overovania neoznámi ministerstvu zmenu podmienok podľa § 3 ods. 1, údajov a dokladov, na základe ktorých mu bolo udelené poverenie, a o zmenách nepredloží doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku zmien, alebo

b)

výkonom štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu poverenia.

(3)

Ministerstvo zruší poverenie, ak

a)

technická služba overovania požiada o zrušenie poverenia najmenej 120 dní pred plánovaným ukončením svojej činnosti,

b)

zistí, že poverenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok podľa § 3 ods. 1,

c)

technická služba overovania napriek upozorneniu ministerstva a v lehote ním určenej naďalej nespĺňa niektorú z podmienok podľa § 3 ods. 1 alebo

d)

technická služba overovania napriek upozorneniu orgánu štátneho odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta orgánom štátneho odborného dozoru, počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.

(4)

Poverenie zaniká

a)

uplynutím času jeho platnosti,

b)

dňom zrušenia právnickej osoby, ktorej bolo udelené poverenie,

c)

smrťou alebo vyhlásením fyzickej osoby – podnikateľa za mŕtvu, ktorej bolo udelené poverenie,

d)

uplynutím platnosti rozhodnutia o akreditácii,

e)

zrušením akreditácie.

(5)

Ministerstvo predĺži platnosť poverenia, ak technická služba overovania pred uplynutím platnosti poverenia požiada o predĺženie platnosti poverenia a naďalej plní požiadavky podľa tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 16.

(6)

Na predĺženie platnosti poverenia podľa odseku 5 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 a 15. Pri predĺžení platnosti poverenia ministerstvo udelí nové poverenie.

(7)

Odvolanie proti rozhodnutiu ministerstva o pozastavení platnosti poverenia podľa odseku 2 nemá odkladný účinok.

(8)

Proti rozhodnutiu o zrušení poverenia podľa odseku 3 písm. a) sa nemožno odvolať.

§ 5 - Povinnosti technickej služby overovania
(1)

Technická služba overovania je povinná

a)

zabezpečovať činnosti súvisiace s vykonávaním skúšky,

b)

vystaviť protokol o skúške dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku (ďalej len „protokol“),

c)

viesť evidenciu vystavených protokolov podľa písmena b) a ich kópie archivovať desať rokov,

d)

zabezpečovať činnosti súvisiace s vykonávaním osvedčovania,

e)

vydať osvedčenie, štítok a rozlišovaciu značku pre dopravný prostriedok alebo prepravný prostriedok v súlade s dohodou ATP,

f)

viesť evidenciu vydaných dokladov podľa písmena e) a ich kópie archivovať desať rokov odo dňa ich vydania,

g)

požiadať o zmenu v udelenom poverení, ak sa zmena týka podmienok podľa § 3 ods. 1, údajov a dokladov uvedených v žiadosti o udelenie poverenia a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien,

h)

vykonávať skúšku a osvedčovanie v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,12)

i)

počas platnosti poverenia dodržiavať podmienky podľa § 3 ods. 1 až 7 a plniť podmienky uvedené v poverení.

(2)

V evidencii vystavených protokolov podľa odseku 1 písm. c) a v evidencii vydaných dokladov podľa odseku 1 písm. f) sa okrem údajov uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise podľa § 16 môžu viesť aj osobné údaje o žiadateľoch o skúšku alebo o žiadateľoch o osvedčovanie v rozsahu,

a)

ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa

1.

meno a priezvisko,

2.

dátum narodenia,

3.

adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a

4.

podpis,

b)

ak ide o právnickú osobu

1.

meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby,

2.

podpis štatutárneho orgánu.

§ 6 - Osvedčovanie
(1)

Prevádzkovateľ dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku je povinný požiadať technickú službu overovania o osvedčovanie a zabezpečiť vykonanie skúšky v technickej službe overovania. Náklady spojené s osvedčovaním a s vykonaním skúšky v technickej službe overovania znáša prevádzkovateľ dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku.

(2)

Žiadosť o osvedčovanie okrem identifikačných údajov prevádzkovateľa dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku obsahuje aj údaje a doklady ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 16.

(3)

Technická služba overovania je oprávnená pred osvedčovaním požadovať pristavenie dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku na overenie, či spĺňa požiadavky podľa dohody ATP.

(4)

Technická služba overovania žiadosti o osvedčovanie vyhovie, ak sú splnené požiadavky podľa odsekov 2 a 3 a ak dopravný prostriedok alebo prepravný prostriedok spĺňa požiadavky podľa dohody ATP.

(5)

Technická služba overovania vydá prevádzkovateľovi dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku, ktorý spĺňa požiadavky podľa odseku 4

a)

osvedčenie,

b)

štítok a

c)

rozlišovaciu značku.

(6)

Doklady podľa odseku 5 majú vyznačenú obmedzenú platnosť v súlade s dohodou ATP.

(7)

Štítok a rozlišovacia značka musia byť z dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku odstránené bezodkladne,

a)

ak dopravný prostriedok alebo prepravný prostriedok prestal spĺňať požiadavky podľa dohody ATP alebo

b)

po uplynutí doby ich platnosti.

(8)

Za odstránenie štítku a rozlišovacej značky z dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku je zodpovedný prevádzkovateľ dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku.

(9)

Ak je dopravný prostriedok alebo prepravný prostriedok dovezený z iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody ATP, doklady podľa odseku 5 sú platné šesť mesiacov od dovozu dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku.

§ 7 - Povinnosti výrobcu dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku
(1)

Výrobca dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku je povinný označiť dopravný prostriedok alebo prepravný prostriedok výrobným štítkom podľa dohody ATP.

(2)

Ak je dopravný prostriedok alebo prepravný prostriedok sériovo vyrábaný v zhode s dopravným prostriedkom alebo prepravným prostriedkom, ku ktorému je technickou službou overovania vydaný protokol považovaný za schválenie typu, výrobca dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku ku každému sériovo vyrábanému dopravnému prostriedku alebo prepravnému prostriedku vydá

a)

kópiu protokolu považovaného za schválenie typu a

b)

vyhlásenie výrobcu o tom, že dopravný prostriedok alebo prepravný prostriedok je vyrobený v zhode s protokolom podľa písmena a).

(3)

Výrobca dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku vedie evidenciu sériovo vyrábaných dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov a kópie vydaných vyhlásení podľa odseku 2 písm. b); na výzvu orgánu vykonávajúceho štátny odborný dozor je povinný ich predložiť.

(4)

Výrobca sériovo vyrábaných dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov je povinný kedykoľvek umožniť ministerstvu kontrolu overenia zhody výroby s dohodou ATP a znášať náklady spojené s kontrolou overenia zhody výroby s dohodou ATP.

§ 8 - Ministerstvo

Ministerstvo

a)

v oblasti dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov

1.

tvorí štátnu dopravnú politiku,

2.

vypracúva koncepcie a rozvojové programy,

b)

je kontaktným miestom pre dohodu ATP, v rámci ktorého

1.

zodpovedá za výmenu informácií s ostatnými štátmi a Európskou hospodárskou komisiou,13)

2.

oznamuje Európskej hospodárskej komisii vzory dokladov vydávaných dopravnému prostriedku alebo prepravnému prostriedku v Slovenskej republike,

c)

zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie ako národná autorita v oblasti dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov,

d)

plní funkciu štátneho dopravného úradu, v rámci ktorej

1.

rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení, zrušení alebo predĺžení platnosti poverenia a vedie ich evidenciu,

2.

spolupracuje so Slovenskou národnou akreditačnou službou pri posudzovaní plnenia akreditačných požiadaviek14) a je členom posudzovacej skupiny,15)

3.

oznamuje technickú službu overovania za Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie,

4.

vykonáva osvedčovanie, ak nie je poverená iná osoba vykonávaním skúšky a osvedčovania,

5.

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje technická služba overovania v rozsahu osvedčovania; to neplatí pre rozhodovanie podľa štvrtého bodu,

6.

vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona; ukladá pokuty a iné sankcie,

e)

vydáva a odoberá preukazy kontrolóra a vedie ich evidenciu; odcudzenie alebo stratu preukazov kontrolóra vyhlasuje vo vestníku ministerstva oznámením o neplatnosti preukazov kontrolóra.

§ 9 - Štátny odborný dozor
(1)

Štátnym odborným dozorom sa kontroluje, ako fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „kontrolovaná osoba“) dodržiavajú tento zákon, všeobecne záväzný právny predpis podľa § 16, dohodu ATP a rozhodnutia vydané na základe tohto zákona.

(2)

Orgán štátneho odborného dozoru získava potrebné údaje

a)

kontrolou na mieste,

b)

súčinnosťou so štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a inými osobami podľa § 10 a na základe podnetov,

c)

vyžiadaním informácií a stanovísk od kontrolovanej osoby a iných osôb,

d)

z informačných systémov.

(3)

Orgán štátneho odborného dozoru v rámci štátneho odborného dozoru kontroluje výrobcu dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku, technickú službu overovania a ďalšie kontrolované osoby.

(4)

Orgán štátneho odborného dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti kontroluje aj osoby vykonávajúce činnosť podľa tohto zákona bez príslušného poverenia.

(5)

Štátny odborný dozor vykonávajú poverení zamestnanci ministerstva (ďalej len „kontrolór“), ktorým ministerstvo podľa § 8 písm. e) vydalo preukaz kontrolóra; samostatné písomné poverenie na výkon štátneho odborného dozoru sa nevyžaduje. Preukaz kontrolóra je oprávnením na vykonanie štátneho odborného dozoru.

(6)

Ministerstvo preukaz kontrolóra odoberie, ak

a)

došlo k zneužitiu preukazu kontrolóra,

b)

kontrolór skončí štátnozamestnanecký pomer,

c)

u kontrolóra došlo k zmene štátnozamestnaneckého pomeru tak, že štátny odborný dozor kontrolór nemôže vykonávať,

d)

o to požiadal príslušný vedúci organizačného útvaru kontrolóra.

(7)

Kontrolór bezodkladne oznámi ministerstvu odcudzenie, poškodenie alebo stratu preukazu kontrolóra.

(8)

Preukaz kontrolóra je platný desať rokov odo dňa jeho vydania. Kontrolór je povinný preukaz kontrolóra bezodkladne po skončení jeho platnosti vrátiť ministerstvu.

(9)

Evidenciu preukazov kontrolóra vedie ministerstvo. Na účely vedenia evidencie preukazov kontrolóra je ministerstvo oprávnené spracúvať osobné údaje podľa osobitných predpisov16) v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.

(10)

Na vykonanie štátneho odborného dozoru môže orgán štátneho odborného dozoru prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo fyzické osoby (ďalej len „prizvaná osoba“) s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou štátneho odborného dozoru. Účasť prizvaných osôb na štátnom odbornom dozore sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. Prizvaná osoba sa zúčastňuje na štátnom odbornom dozore len na základe písomného poverenia ministerstva, a len spolu s kontrolórom.

(11)

Orgán štátneho odborného dozoru pri výkone štátneho odborného dozoru postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti17) a podľa tohto zákona.

(12)

Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti18) sú kontrolóri pri výkone štátneho odborného dozoru oprávnení

a)

vstupovať na pozemky, do budov, do prevádzkových priestorov kontrolovanej osoby a do kontrolovaných dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov,

b)

overovať totožnosť osôb vykonávajúcich činnosti kontrolovanej osoby,

c)

vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote bezodplatne poskytli

1.

doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch údajov, ako aj úradne osvedčené preklady preverovanej dokumentácie potrebné na účely štátneho odborného dozoru,

2.

vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu štátneho odborného dozoru a k zisteným nedostatkom,

d)

nahliadať do dokladov a evidencií kontrolovanej osoby v jej prevádzkových priestoroch a v dopravných prostriedkoch alebo prepravných prostriedkoch, prevziať a odniesť v odôvodnených prípadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iné písomnosti a veci,

e)

vyhotovovať fotokópie odobratých materiálov a fotokópie dokladov totožnosti kontrolovaných osôb na účely dokumentácie k protokolu z vykonania štátneho odborného dozoru,

f)

prepravovať sa v kontrolovanom dopravnom prostriedku alebo prepravnom prostriedku, ak kontrolný úkon možno vykonať len v pohybujúcom sa dopravnom prostriedku alebo prepravnom prostriedku,

g)

vykonávať potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom štátneho odborného dozoru aj pred preukázaním sa preukazom kontrolóra, najmä zaznamenať kontrolované skutočnosti audiovizuálnou technikou vyhotovovaním obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov,

h)

vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a na požiadanie kontrolóra zabezpečiť potrebné sprevádzanie.

(13)

Kontrolovaná osoba je povinná

a)

umožniť kontrolórom výkon štátneho odborného dozoru a poskytnúť im súčinnosť zodpovedajúcu ich oprávneniam podľa odsekov 11 a 12; kontrolovaná osoba nesmie svojou činnosťou mariť výkon štátneho odborného dozoru,

b)

prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a v určenom termíne ich zaslať v písomnej forme na odsúhlasenie orgánu štátneho odborného dozoru,

c)

vypracovať správu o splnení prijatých opatrení a v určenom termíne ju predložiť orgánu štátneho odborného dozoru.

(14)

Kontrolovaná osoba je povinná poskytnúť orgánu štátneho odborného dozoru súčinnosť podľa odseku 12 písm. c) aj pri výkone štátneho odborného dozoru podľa odseku 2 písm. c).

(15)

Pred vykonaním štátneho odborného dozoru, ani počas neho, nemusia kontrolóri oznamovať kontrolovanej osobe predmet, účel, začiatok a dobu trvania štátneho odborného dozoru. Preukázať sa preukazom kontrolóra musia kontrolóri len v prípade vykonania štátneho odborného dozoru na mieste a ak sa tým nezmarí účel štátneho odborného dozoru.

(16)

Pri výkone štátneho odborného dozoru kontrolóri vypracujú protokol z vykonania štátneho odborného dozoru, ak sa štátnym odborným dozorom zistia nedostatky, alebo záznam z vykonania štátneho odborného dozoru, ak sa nedostatky nezistia. Prerokovaním protokolu z vykonania štátneho odborného dozoru alebo záznamu z vykonania štátneho odborného dozoru kontrolovanej osobe je štátny odborný dozor ukončený. V protokole z vykonania štátneho odborného dozoru sa kontrolovanej osobe uloží povinnosť v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky a predložiť orgánu štátneho odborného dozoru správu o ich odstránení.

(17)

Ak sa pri štátnom odbornom dozore zistia v činnosti kontrolovanej osoby závažné nedostatky predstavujúce vážne riziko ohrozenia verejného záujmu, kontrolóri sú oprávnení formou opatrenia na mieste nariadiť kontrolovanej osobe obmedzenie alebo pozastavenie činnosti, pričom postupujú podľa § 15 ods. 6.

(18)

Kontrolór a prizvaná osoba sú povinní zdržať sa konania, ktoré vedie alebo by mohlo viesť k ich zaujatosti. Kontrolór a prizvaná osoba nesmú podliehať žiadnemu konfliktu záujmov, ktorý by mohol mať vplyv na výkon štátneho odborného dozoru a jeho objektivitu.

(19)

Kontrolór a prizvaná osoba, ktorým sú známe skutočnosti zakladajúce pochybnosti o ich nezaujatosti vo vzťahu k predmetu štátneho odborného dozoru, ku kontrolovanej osobe alebo k jej zamestnancom, sú povinní tieto skutočnosti písomne oznámiť vedúcemu orgánu štátneho odborného dozoru.

(20)

Kontrolovaná osoba môže proti účasti kontrolóra alebo prizvanej osoby podať písomné námietky vedúcemu orgánu štátneho odborného dozoru s uvedením dôvodu námietok, ak má pochybnosti o nezaujatosti kontrolóra alebo prizvanej osoby. Podanie námietok nemá odkladný účinok.

(21)

Kontrolór alebo prizvaná osoba, proti ktorej boli podané písomné námietky alebo bolo uskutočnené písomné oznámenie o zaujatosti, je oprávnená vykonať pri štátnom odbornom dozore len také úkony, ktoré nedovoľujú odklad.

(22)

Vedúci orgánu štátneho odborného dozoru alebo ním splnomocnený zástupca je povinný rozhodnúť o písomných námietkach alebo písomnom oznámení o zaujatosti proti kontrolórovi alebo prizvanej osobe najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia.

§ 10 - Súčinnosť
(1)

Policajný zbor, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Slovenská obchodná inšpekcia, Sociálna poisťovňa, inšpektoráty práce, štátne orgány a orgány územnej samosprávy poskytujú ministerstvu na účely štátneho odborného dozoru súčinnosť; na tento účel sú povinní im poskytnúť požadované podklady a informácie, ktoré získali pri výkone svojej činnosti, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to bez súhlasu dotknutej osoby.

(2)

Iné osoby ako orgány uvedené v odseku 1, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s výkonom štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona, sú povinné bezodkladne ich predložiť orgánu štátneho dozoru na jeho vyžiadanie.

§ 11 - Sankcie
(1)

Ak orgán štátneho odborného dozoru pri výkone štátneho odborného dozoru zistí nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby,

a)

uloží v určenej lehote vykonať opatrenia na nápravu,

b)

obmedzí alebo pozastaví výkon niektorej z povolených činností,

c)

zruší, pozastaví alebo zmení poverenie udelené podľa tohto zákona,

d)

uloží pokutu alebo poriadkovú pokutu podľa tohto zákona.

(2)

Sankcie podľa odseku 1 možno ukladať súbežne a opakovane.

§ 12 - Správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur

a)

technickej službe overovania, ak poruší povinnosť podľa § 5 ods. 1 alebo ods. 2,

b)

výrobcovi dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku, ak poruší povinnosť podľa § 7 ods. 1 až 3,

c)

tomu, kto vykonáva skúšky a osvedčovania bez príslušného poverenia podľa tohto zákona.

(2)

Pri určení výšky pokuty podľa odseku 1 ministerstvo prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie povinností podľa tohto zákona.

(3)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(4)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(5)

Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokutu podľa odseku 1 uložiť opakovane. Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktorú bola pokuta uložená podľa odseku 1, možno uložiť pokutu až do trojnásobku hornej hranice pokuty podľa odseku 1.

§ 13 - Poriadkové pokuty
(1)

Ministerstvo uloží poriadkovú pokutu vo výške

a)

300 eur tomu, kto poruší povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa § 10 ods. 2,

b)

600 eur výrobcovi dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku, ak poruší povinnosť podľa § 7 ods. 4,

c)

1 500 eur kontrolovanej osobe, ak neposkytne súčinnosť podľa § 9 ods. 13 alebo 14 zodpovedajúcu oprávneniam kontrolórov vykonávajúcich štátny odborný dozor, alebo ak v určených termínoch nesplní povinnosti uložené v protokole z vykonania štátneho odborného dozoru.

(2)

Pri opätovnom porušení povinnosti možno poriadkovú pokutu podľa odseku 1 uložiť opakovane.

(3)

O viacerých poriadkových pokutách tej istej osoby sa rozhodne a poriadková pokuta sa uloží vo viacerých samostatných konaniach vedených osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné konania o poriadkových pokutách nie je možné spojiť do spoločného konania.

(4)

Poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(5)

Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 14 - Rozkazné konanie o poriadkových pokutách
(1)

Ak je nepochybne zistené, že osoba sa dopustila konania, ktorým porušila povinnosť podľa § 13 ods. 1, ministerstvo bez ďalšieho konania môže vydať rozkaz o uložení poriadkovej pokuty.

(2)

O viacerých porušeniach povinnosti podľa § 13 ods. 1 tej istej osoby sa rozhodne a pokuta sa uloží vo viacerých samostatných rozkazných konaniach pre každé porušenie povinnosti. Samostatné rozkazné konania nemožno spojiť do spoločného konania ani o takých porušeniach rozhodnúť jedným rozhodnutím.

(3)

Poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(4)

Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(5)

Poriadková pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní od doručenia rozkazu sú uhradené dve tretiny z uloženej výšky pokuty.

(6)

Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou. Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie. Spolu s rozkazom sa účastníkovi rozkazného konania zašle aj dôkaz o porušení povinnosti alebo spôsob, ktorým sa účastník konania môže oboznámiť s porušením povinnosti. Spis o poriadkovej pokute sa môže viesť v elektronickej podobe.

(7)

Ministerstvo vec odloží, ak

a)

bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti alebo

b)

zanikla zodpovednosť za porušenie povinnosti.

(8)

Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva a údaj o odložení veci sa vyznačí v spise. O odložení veci sa účastník rozkazného konania neupovedomuje.

(9)

Účastník rozkazného konania môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor ministerstvu, ktoré rozkaz vydalo. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť; v odôvodnení účastník rozkazného konania uvedie rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera obranu proti výroku uvedenému v rozkaze a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia. K odporu sa pripoja listinné dôkazy, ktorých sa účastník rozkazného konania dovoláva. O tomto musí byť účastník rozkazného konania v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 správneho poriadku sa nepoužije.

(10)

Ministerstvo odpor odmietne, ak

a)

neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 9 alebo podľa správneho poriadku, alebo

b)

bola poriadková pokuta už uhradená.

(11)

Ak ministerstvo zistí skutočnosti podľa odseku 10 písm. a) alebo písm. b), vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.

(12)

Včas podaným odporom, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 10, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a ministerstvo pokračuje v konaní o poriadkovej pokute, ak odsek 13 neustanovuje inak. Ak pred vydaním rozkazu nebol proti účastníkovi rozkazného konania, ako účastníkovi rozkazného konania o poriadkovej pokute podľa § 13, urobený iný úkon, doručenie rozkazu účastníkovi konania sa považuje za prvý úkon v konaní o poriadkovej pokute.

(13)

Ak po podaní odporu ministerstvo zistí, že účastník rozkazného konania sa nedopustil konania, za ktoré sa ukladá poriadková pokuta, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

(14)

Ak je po podaní odporu podľa odseku 9 uložená poriadková pokuta podľa § 13, ministerstvo uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním poriadkovej pokuty vo výške 30 eur. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej poriadkovej pokuty. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 15 - Konanie
(1)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.

(2)

Správny poriadok sa nevzťahuje na

a)

oznamovanie technickej služby overovania v orgánoch Európskej hospodárskej komisie podľa § 3 ods. 12,

b)

výkon štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona a na rozhodovanie o námietkach alebo o oznámení podľa § 9.

(3)

Ak sa žiadosť podľa tohto zákona podáva v listinnej podobe, musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu,

a)

ak ide o fyzickú osobu

1.

meno a priezvisko,

2.

dátum narodenia,

3.

adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a

4.

podpis,

b)

ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa

1.

obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena,

2.

dátum narodenia,

3.

adresu sídla,

4.

identifikačné číslo organizácie,

5.

miesto podnikania,

6.

podpis a

7.

odtlačok pečiatky, ak fyzická osoba – podnikateľ používa pečiatku,

c)

ak ide o právnickú osobu

1.

názov a sídlo,

2.

právnu formu,

3.

identifikačné číslo organizácie,

4.

meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby,

5.

podpis štatutárneho orgánu a

6.

odtlačok pečiatky, ak právnická osoba používa pečiatku.

(4)

Ak sa v konaní podľa tohto zákona žiadateľovi vyhovie v plnom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa

a)

vydá osvedčenie, štítok a rozlišovacia značka podľa § 6 ods. 5,

b)

udelí poverenie podľa § 3 ods. 11.

(5)

V konaní o zrušenie poverenia podľa § 4 ods. 3 písm. a) ministerstvo konanie preruší, ak sa v čase podania žiadosti vykonáva nad žiadateľom štátny odborný dozor. Prerušenie konania trvá do ukončenia štátneho odborného dozoru alebo do ukončenia konania o uložení pokuty alebo zrušenia poverenia, ktoré prebieha následne po ukončení štátneho odborného dozoru.

(6)

Orgán štátneho odborného dozoru, ak nastanú okolnosti podľa § 9 ods. 17, môže rozhodnutie o obmedzení alebo pozastavení činnosti oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je povinný bezodkladne doručiť kontrolovanej osobe. Proti rozhodnutiu podľa prvej vety možno podať odvolanie do troch dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie nemá odkladný účinok, odvolací orgán o ňom rozhodne bezodkladne.

§ 16 - Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a)

rozsah údajov a dokladov evidovaných v evidencii vystavených protokolov podľa § 5 ods. 1 písm. c),

b)

rozsah údajov a dokladov evidovaných v evidencii vydaných dokladov podľa § 5 ods. 1 písm. f),

c)

podrobnosti o žiadosti o osvedčovanie podľa § 6 ods. 2,

d)

podrobnosti o preukaze kontrolóra a vzor preukazu kontrolóra podľa § 9 ods. 5.

§ 17 - Prechodné ustanovenia
(1)

Vykonávať skúšku a osvedčovanie osobou oznámenou orgánom Európskej hospodárskej komisie podľa dohody ATP bez vydaného poverenia podľa tohto zákona možno do 31. decembra 2024.

(2)

Osvedčenie, štítok a rozlišovacia značka vydané podľa dohody ATP do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti do dátumu v nich uvedenom.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z, zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 338/2020 Z. z., zákona č. 146/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z. a zákona č. 246/2022 Z. z. sa mení takto:

V § 22 ods. 1 písmeno i) znie:

„i)
použije vozidlo, ktoré
1.
nie je schválené na prevádzku v cestnej premávke, je vyradené z cestnej premávky, je vyradené z evidencie alebo je dočasne vyradené z evidencie,

2.
má umiestnenú tabuľku s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu,

3.
prekračuje najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla,

4.
prekračuje svojimi rozmermi a hmotnosťami ustanovené najväčšie povolené rozmery a ustanovené najväčšie povolené hmotnosti bez povolenia na zvláštne užívanie ciest,

5.
pri preprave skaziteľných potravín nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,3ca)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ca znie:

„3ca) Zákon č. 183/2023 Z. z. o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona č. 265/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 408/2022 Z. z., zákona č. 427/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 109/2023 Z. z., zákona č. 119/2023 Z. z., zákona č. 135/2023 Z. z. a zákona č. 146/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA sa položka 67 dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:

„ab)
osvedčovanie dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku používaného na prepravu skaziteľných potravín .............................................................. 200 eur“.

2.
V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA sa položka 72a dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i)
udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov používaných na prepravu skaziteľných potravín podľa dohody ATP ........................................................................ 100 eur

j)
zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov používaných na prepravu skaziteľných potravín podľa dohody ATP ....................................................................... 100 eur“.

3.
V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 72a v časti Poznámky prvom bode sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „g) až j)“.

Čl. IV

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 90/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 40 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
železničné podniky pri preprave skaziteľných potravín používajú dráhové vozidlo, ktoré spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu24b) a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.24c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24b a 24c znejú:

„24b) Zákon č. 183/2023 Z. z. o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24c) Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z.)“.

2.
V § 43 sa odsek 12 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
železničnému podniku, ktorý používa pri preprave skaziteľných potravín dráhové vozidlo, ktoré nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu24b) a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.24c)“.

Čl. V

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 257/2020 Z. z., zákona č. 418/2020 Z. z., zákona č. 132/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z. a zákona č. 429/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 57 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
kontrole osvedčenia, štítku a rozlišovacej značky.59a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:

„59a) § 6 zákona č. 183/2023 Z. z. o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Poznámky

 • 1)

  Čl. 3 a prílohy 1 až 3 Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z.).

 • 2)

  Príloha 1 dodatok 1 Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z.).

 • 3)

  Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z.).

 • 4)

  § 26 zákona č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody.

 • 5)

  § 3 zákona č. 53/2023 Z. z.

 • 6)

  STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (01 5253).

 • 7)

  STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (01 5260).

 • 8)

  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  § 2 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 11)

  § 21 zákona č. 53/2023 Z. z.

 • 12)

  § 26 ods. 4 zákona č. 53/2023 Z. z.

 • 13)

  Čl. 6 Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z.).

 • 14)

  § 22 zákona č. 53/2023 Z. z.

 • 15)

  § 22 ods. 2 zákona č. 53/2023 Z. z.

 • 16)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016). Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore