Zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 261/2023 účinný od 01.07.2023 do 24.07.2023

Platnosť od: 01.07.2023
Účinnosť od: 01.07.2023
Účinnosť do: 24.07.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa, Občianske súdne konanie, Cestovný ruch, Hospodárska súťaž, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 261/2023 účinný od 01.07.2023 do 24.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 261/2023 s účinnosťou od 01.07.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákona č. 350/2018 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 211/2021 Z. z., zákona č. 108/2022 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z., zákona č. 398/2022 Z. z. a zákona č. 201/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

2.
V § 40 sa slová „na námietku žalovaného uplatnenú najneskôr pri prvom procesnom úkone, ktorý mu patrí“ nahrádzajú slovami „do otvorenia pojednávania alebo predbežného prejednania sporu“.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, čl. II bodov 1 a 3 až 5 a čl. III až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 25. júla 2023.

Boris Kollár v. r. Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore