Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 373/2015 účinný od 26.01.2021

Platnosť od: 12.12.2015
Účinnosť od: 26.01.2021
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 373/2015 účinný od 26.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 373/2015 s účinnosťou od 26.01.2021 na základe 25/2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 ...

§ 1
Zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a Register výrobcov vyhradeného výrobku [k § 30 zákona] ...
(1)

Žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku sa zasiela ministerstvu elektronicky prostredníctvom ...

(2)

Register výrobcov vyhradeného výrobku obsahuje okrem údajov uvedených v žiadosti o registráciu

a)
registračné číslo,
b)
dátum doručenia žiadosti o registráciu,
c)
dátum registrácie.
(3)

Žiadosť o zápis výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov vyhradeného výrobku sa zasiela ministerstvu ...

§ 2
Žiadosť o udelenie autorizácie [k § 89 ods. 1 písm. b) a c) zákona]
(1)

Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov a adresu sídla,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu (ďalej len „osobné údaje“) štatutárneho orgánu alebo jeho ...
c)
identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové ...
d)
adresu webového sídla žiadateľa, ak ho má zriadené,
e)
meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, faxu a e-mailovú adresu,
f)
vyhradený prúd odpadu, ktorý bude predmetom systému združeného nakladania s rozlíšením komunálneho odpadu ...
g)
zamýšľaný spôsob plnenia podmienok uvedených v § 28 ods. 5 písm. d) zákona,
h)
zoznam zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov s uvedením ich vyhradených výrobkov, ak ide o
1.
batérie a akumulátory v rozlíšení na jednotlivé typy podľa § 42 ods. 3 zákona,
2.
elektrozariadenia v rozlíšení na jednotlivé kategórie podľa prílohy č. 6 zákona,
3.
obaly a neobalové výrobky v rozlíšení na materiál,
4.
vozidlá v rozlíšení na kategórie podľa § 60 ods. 5 zákona,
5.
pneumatiky bez bližšieho rozlíšenia,
i)
špecifikáciu predpokladaných nákladov podľa § 28 ods. 6 písm. d) zákona s rozlíšením nákladov na zber, ...
j)
špecifikáciu zamýšľaných opatrení podľa § 28 ods. 6 písm. e) zákona,
k)
údaje o predpokladanom rozsahu územného pokrytia zahŕňajúcom zoznam obcí podľa § 28 ods. 6 písm. f) ...
l)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
m)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti.
(2)

Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly obsahuje ...

(3)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú

a)
doklad preukazujúci založenie a vznik organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 5 písm. a) ...
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) štatutárneho orgánu žiadateľa alebo jeho členov, ...
c)
kópie zmlúv o budúcich zmluvách podľa § 28 ods. 6 písm. a) zákona a zoznam z nich vyplývajúcich zmluvných ...
d)
kópie podpísaných zmlúv o budúcich zmluvách podľa § 28 ods. 6 písm. c) zákona s obcami doručené na elektronickom ...
e)
kópia rozhodnutia o cezhraničnom pohybe odpadov z územia Slovenskej republiky na účely zhodnotenia, ...
f)
údaje o výške recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb použitých ...
(4)

Žiadosť o udelenie autorizácie na činnosť tretej osoby obsahuje

a)
obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania,
b)
osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa, osobné údaje žiadateľa, ...
c)
identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové ...
d)
meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, faxu a e-mailovú adresu,
e)
typ použitých batérií a akumulátorov v členení podľa § 42 ods. 3 zákona, pre ktoré zabezpečuje nakladanie ...
f)
zamýšľaný spôsob plnenia podmienok uvedených v § 44 ods. 9 písm. c) zákona,
g)
špecifikáciu predpokladaných nákladov podľa § 44 ods. 10 písm. d) zákona s rozlíšením nákladov na zber, ...
h)
špecifikáciu zamýšľaných opatrení podľa § 44 ods. 10 písm. e) zákona,
i)
údaje o predpokladanom rozsahu územného pokrytia podľa § 44 ods. 10 písm. f) zákona,
j)
typ batérií a akumulátorov v členení podľa § 42 ods. 3 zákona, ktoré uvádzajú na trh ňou zastúpení výrobcovia, ...
k)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
l)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti.
(5)

Prílohou žiadosti podľa odseku 4 sú

a)
kópia oprávnenia na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) štatutárneho orgánu žiadateľa alebo jeho členov ...
c)
zoznam zastúpených výrobcov podľa § 44 ods. 9 písm. b) zákona,
d)
kópie zmlúv o budúcich zmluvách podľa § 44 ods. 10 písm. a) zákona a zoznam z nich vyplývajúcich zmluvných ...
e)
kópie podpísaných zmlúv o budúcich zmluvách podľa § 44 ods. 10 písm. c) zákona s obcami doručené na ...
f)
kópia rozhodnutia o cezhraničnom pohybe odpadov z územia Slovenskej republiky na účely zhodnotenia, ...
g)
údaje o výške recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb použitých ...
(6)

Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu ...

a)
obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania,
b)
osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa, osobné údaje žiadateľa, ...
c)
identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové ...
d)
meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, faxu a e-mailovú adresu,
e)
špecifikáciu vyhradeného výrobku podľa § 29 ods. 2 písm. a) zákona,
f)
vyhradený prúd odpadu, ktorý bude predmetom systému individuálneho nakladania s rozlíšením komunálneho ...
g)
zamýšľaný spôsob plnenia podmienok uvedených v § 29 ods. 2 písm. c) zákona,
h)
špecifikáciu predpokladaných nákladov podľa § 29 ods. 3 písm. c) zákona s rozlíšením nákladov na zber, ...
i)
údaje o predpokladanom rozsahu územného pokrytia podľa § 29 ods. 3 písm. d) zákona,
j)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
k)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti.
(7)

Prílohou žiadosti podľa odseku 6 sú

a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) štatutárneho orgánu žiadateľa alebo jeho členov ...
b)
kópie zmlúv o budúcich zmluvách podľa § 29 ods. 3 písm. a) zákona a zoznam z nich vyplývajúcich zmluvných ...
c)
kópia rozhodnutia o cezhraničnom pohybe odpadov z územia Slovenskej republiky na účely zhodnotenia, ...
d)
údaje o výške recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb použitých ...
§ 3
Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov, obsah a zverejňované údaje
(1)

Údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečila ...

(2)

Identifikácia osoby sa v správe vykoná podľa § 28 ods. 9 písm. b) zákona prostredníctvom týchto údajov: ...

a)
obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania,
b)
osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa a osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho ...
c)
identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové ...
d)
meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, faxu a e-mailová adresa,
e)
číslo a dátum vydania rozhodnutia, ktoré ho oprávňuje na výkon predmetnej činnosti nakladania s odpadom, ...
(3)

Spôsob zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu ...

a)
druhu a množstva odpadu v tonách, pre ktorý organizácia zodpovednosti výrobcov uskutočnila určitý druh ...
b)
zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, ...
c)
zoznamu obcí, v ktorých sa zabezpečuje združené nakladanie s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho ...
d)
opisu spôsobu výkonu zberu, zoznamu miest zberu a údajov o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky ...
e)
uvedenia miesta prvého zhodnotenia alebo miesta zneškodnenia odpadu.
(4)

Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 zákona a o presahujúcom množstve ...

a)
údaj o množstvovom a percentuálnom rozsahu splnenia záväzných limitov v kalendárnom roku, za ktorý sa ...
b)
množstvový a percentuálny rozsah nesplnenej časti cieľov a záväzných limitov, ak došlo k ich nesplneniu, ...
c)
množstvo odpadu, pre ktorý zabezpečil nakladanie s odpadom na základe účasti na nakladaní s odpadom ...
(5)

Informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh výrobcami vyhradených výrobkov zastúpenými ...

a)
uvedenie vyhradených výrobkov v súlade s členením podľa § 2 ods. 1 písm. h), ktoré zastúpení výrobcovia ...
b)
uvedenie súhrnných údajov o množstve vyhradeného výrobku, ktoré zastúpení výrobcovia uviedli na trh ...
1.
batérie a akumulátory v rozlíšení na jednotlivé typy podľa § 42 ods. 3 zákona,
2.
elektrozariadenia v rozlíšení na jednotlivé kategórie podľa prílohy č. 6 zákona,
3.
obaly a neobalové výrobky v rozlíšení na materiál,
4.
vozidlá v rozlíšení na kategórie podľa § 60 ods. 5 zákona,
5.
pneumatiky bez bližšieho rozlíšenia,
c)
ak ide o vyhradený prúd odpadu pochádzajúceho z batérií a akumulátorov, elektrozariadení, obalov a neobalových ...
(6)

Informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania a nákladoch na činnosti vykonávané v ...

a)
výška celkových úhrad od zastúpených výrobcov za jednotlivé vyhradené výrobky zodpovedajúca údajom vyplývajúcim ...
b)
výška jednotlivých a celkových nákladových položiek v členení na jednotlivé činnosti vychádzajúca z ...
c)
informácie o naložení so ziskom a o vyrovnaní so stratou, ak vznikla,
d)
výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity, ich stručný opis v ...
§ 4
Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania, obsah a zverejňované údaje
(1)

Údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý výrobca zabezpečil nakladanie, sa uvádzajú v Správe ...

(2)

Identifikácia osoby sa v správe individuálneho nakladania vykoná podľa § 29 ods. 1 písm. g) zákona prostredníctvom ...

a)
obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania,
b)
osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa a osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho ...
c)
identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové ...
d)
meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, faxu a e-mailová adresa,
e)
číslo a dátum vydania autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu ...
f)
druh a množstvo odpadu v tonách, pre ktorý uskutočnil určitý druh činnosti nakladania s odpadom v kalendárnom ...
(3)

Spôsob zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu ...

a)
zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, ...
b)
zoznamu obcí, v ktorých sa zabezpečuje združené nakladanie s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho ...
c)
opisu spôsobu výkonu zberu, zberových kapacít a zoznamu miest zberu a údajov o rozsahu územného pokrytia ...
d)
opisu reťazca hlavných prepravných trás odpadu v rámci materiálového toku a sledu nadväzujúcich úkonov ...
e)
uvedenia miesta prvého zhodnotenia alebo miesta zneškodnenia odpadu.
(4)

Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 zákona a o presahujúcom množstve ...

a)
údaj o množstvovom a percentuálnom rozsahu splnenia záväzných limitov v kalendárnom roku, za ktorý sa ...
b)
množstvový a percentuálny rozsah nesplnenej časti cieľov a záväzných limitov, ak došlo k ich nesplneniu, ...
c)
množstvo odpadu, pre ktorý sa zabezpečilo nakladanie s odpadom na základe účasti na nakladaní s odpadom ...
(5)

Informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh sa v správe individuálneho nakladania uvedú ...

a)
uvedenie vyhradených výrobkov v súlade s členením podľa § 2 ods. 1 písm. h), ktoré výrobca uviedol na ...
b)
uvedenie údajov o množstve vyhradeného výrobku, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku, za ...
1.
batérie a akumulátory v rozlíšení na jednotlivé typy podľa § 42 ods. 3 zákona,
2.
elektrozariadenia v rozlíšení na jednotlivé kategórie podľa prílohy č. 6 zákona,
3.
obaly v rozlíšení na materiál,
4.
vozidlá v rozlíšení na kategórie podľa § 60 ods. 5 zákona,
5.
pneumatiky bez bližšieho rozlíšenia,
c)
ak ide o vyhradený prúd odpadu pochádzajúceho z batérií a akumulátorov a elektrozariadení v rozlíšení ...
(6)

Informácie o spôsobe financovania systému individuálneho nakladania a nákladoch na činnosti vykonávané ...

a)
výška recyklačných poplatkov získaných z predaja vyhradených výrobkov zodpovedajúca údajom uvedeným ...
b)
výška jednotlivých a celkových nákladových položiek v členení na jednotlivé činnosti vychádzajúca z ...
c)
výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity v súlade s § 7 a stručný ...
§ 5
Informačná povinnosť výrobcu vyhradeného výrobku vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku ...
(1)

Predmetom informačnej povinnosti výrobcu elektrozariadení je poskytnutie informácie konečným používateľom ...

a)
požiadavke zbierať elektroodpad oddelene a nezneškodňovať ho spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom, ...
b)
dostupných miestach spätného zberu a oddeleného zberu bez ohľadu na výrobcov alebo iné subjekty, ktoré ...
c)
potrebe odovzdávať elektroodpad kompletný,
d)
ich úlohe, ktorou prispievajú k opätovnému použitiu, materiálovému zhodnoteniu alebo inému spôsobu zhodnotenia ...
e)
možných vplyvoch elektroodpadu na životné prostredie a na zdravie ľudí v dôsledku v ňom prítomných nebezpečných ...
f)
význame grafického symbolu, ktorým sa označuje elektrozariadenie podľa prílohy č. 9.
(2)

Predmetom informačnej povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov je poskytnutie informácie konečným používateľom ...

a)
možných vplyvoch látok používaných v batériách a akumulátoroch na životné prostredie a na zdravie ľudí, ...
b)
potrebe nezneškodňovať použité batérie a akumulátory ako zmesový komunálny odpad,
c)
im dostupných systémoch zberu a recyklácie,
d)
potrebe ich účasti na triedenom zbere, ktorou prispievajú k recyklácii použitých batérií a akumulátorov, ...
e)
význame grafického symbolu, ktorým sa označuje batéria a akumulátor podľa prílohy č. 10.
(3)

Predmetom informačnej povinnosti výrobcu obalov je poskytnutie informácie konečným používateľom obalov ...

a)
dostupných systémoch odoberania zálohovaných obalov, zbere, o zhodnocovaní a recyklácii odpadov z obalov, ...
b)
ich úlohe, ktorou prispievajú k zhodnoteniu a recyklácii odpadov z obalov,
c)
význame označení na obaloch, ktoré sa na trhu vyskytujú.
(4)

Predmetom informačnej povinnosti výrobcu neobalových výrobkov je poskytnutie informácie konečným používateľom ...

(5)

Predmetom informačnej povinnosti výrobcu vozidiel je poskytnutie informácie konečným používateľom vozidiel ...

(6)

Informačná povinnosť podľa tohto paragrafu sa plní prostredníctvom návodu na použitie alebo osobným ...

§ 6
Podrobnosti o rozsahu publikačnej a informačnej povinnosti príslušných hospodárskych operátorov
(1)

Výrobca vozidiel plní povinnosť podľa § 61 ods. 1 písm. g) zákona prostredníctvom zverejnenia požadovaných ...

(2)

Povinnosť výrobcu vozidiel podľa § 61 ods. 1 písm. i) zákona informovať spracovateľa starých vozidiel ...

a)
umožňujúcich identifikáciu jednotlivých častí vozidiel a materiálov,
b)
umožňujúcich rozoberanie starého vozidla,
c)
umožňujúcich odstránenie všetkých kvapalín zo starého vozidla,
d)
o súčiastkach a materiáloch, ktoré sa vo vozidlách nachádzajú,
e)
o umiestnení všetkých nebezpečných látok3) v nich,
f)
o možnostiach opätovného použitia ich častí, ako aj ich recyklácie,
g)
o prípadnom spôsobe ich zneškodnenia a
h)
o ďalších skutočnostiach potrebných na environmentálne vhodné spracovanie starého vozidla.
(3)

Povinnosť spracovateľa starých vozidiel informovať verejnosť podľa § 65 ods. 1 písm. p) zákona realizuje ...

§ 7
Propagačné a vzdelávacie aktivity
(1)

Propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného používateľa (ďalej len „propagačné a vzdelávacie ...

a)
spôsoboch predchádzania vzniku odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu,
b)
skutočnosti, že triedený zber vyhradeného prúdu odpadu vrátane triedeného zberu zložky komunálnych odpadov ...
c)
skutočnosti, že náklady na triedený zber podľa písmena b) nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny ...
d)
význame účasti obyvateľstva na triedenom zbere zložky komunálnych odpadov patriacej do vyhradeného prúdu ...
e)
spôsoboch nakladania s odpadom vyzbieraným v rámci triedeného zberu,
f)
skutočnostiach uvedených v § 5, ktoré sa týkajú príslušného vyhradeného prúdu odpadu.
(2)

Predmetom propagačných a vzdelávacích aktivít vo vzťahu k starým vozidlám sú informácie podľa odseku ...

(3)

Propagačné a vzdelávacie aktivity sa vykonávajú týmito formami:

a)
s celoslovenským pôsobením
1.
oznam v tlači s celoslovenským pôsobením,
2.
oznam v rozhlase s celoslovenským pôsobením,
3.
oznam v televízii s celoslovenským pôsobením,
b)
s lokálnym pôsobením na úrovni obce
1.
oznam v tlači v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
2.
oznam v televízii v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
3.
oznam v rozhlase v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1 okrem obecného rozhlasu,
4.
oznam na iných reklamných plochách v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
5.
informácia na výveskách alebo na inom mieste obvykle používanom na zverejňovanie oznamov v obci v lokalite ...
6.
oznam v obecnom rozhlase v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
7.
informačné letáky distribuované domácnostiam v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1, ...
8.
informácia zaslaná prostriedkami elektronickej komunikácie vrátane elektronických médií alebo online ...
9.
inou formou vzdelávacích a propagačných aktivít, napríklad informačnou a vzdelávacou aktivitou pre verejnosť ...
(4)

Organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba plnia povinnosť vykonávať propagačné a vzdelávacie ...

(5)

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, plní povinnosť vykonávať ...

Nakladanie s elektroodpadom
§ 9
Požiadavky na zberné miesto elektroodpadov a jeho prevádzkovanie
(1)

Zberná nádoba určená na zber veľmi malého elektroodpadu a odpadu zo svetelných zdrojov, ktorá je súčasťou ...

a)
rozmery jej otvoru na vhadzovanie elektroodpadu musia zodpovedať maximálnym vonkajším rozmerom zbieraného ...
b)
ak je umiestnená vo vonkajších, verejne dostupných priestoroch, tak konštrukcia jej otvoru musí zabezpečovať ...
c)
musí byť viditeľne označená informačným štítkom s údajmi o názve, identifikačnými údajmi osoby, ktorá ...
(2)

V rámci prevádzkovania zberného miesta elektroodpadu musí byť prevádzkovateľom zberného miesta elektroodpadu ...

a)
dostupnosť zbernej nádoby, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 1, a jej priebežná kontrola vrátane kontroly ...
b)
výmena alebo vyprázdnenie zbernej nádoby do 96 hodín od zistenia naplnenia jej kapacity za inú nádobu ...
c)
viditeľné označenie zbernej nádoby údajom o zozname skupín veľmi malého elektroodpadu, pre ktoré je ...
d)
viditeľné označenie každého otvoru zbernej nádoby informačným štítkom s údajom o tom, pre akú kategóriu ...
e)
prostredníctvom kontaktu uvedeného v odseku 1 písm. c), ak ide o poškodenie zbernej nádoby, bezodkladné ...
1.
spísanie protokolu a informovanie prevádzkovateľa zberného miesta elektroodpadu o tejto skutočnosti,
2.
uzamknutie zbernej nádoby a viditeľné označenie miesta umiestnenia zbernej nádoby oznamom o dočasnom ...
§ 10
Požiadavky na oddelený zber a zhromažďovanie elektroodpadu
(1)

Oddelený zber elektroodpadu a jeho zhromažďovanie sa musí uskutočňovať v členení na tieto zberové skupiny: ...

a)
elektroodpad zo zariadení na tepelnú výmenu – kategória 1 prílohy č. 6 zákona,
b)
elektroodpad z obrazoviek, monitorov a zariadení, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 ...
c)
elektroodpad zo svietidiel – kategória 3 prílohy č. 6 zákona,
d)
elektroodpad z veľkých zariadení – kategória 4 prílohy č. 6 zákona,
e)
elektroodpad z malých zariadení – kategória 5 prílohy č. 6 zákona,
f)
elektroodpad z malých IT a telekomunikačných zariadení – kategória 6 prílohy č. 6 zákona.
(2)

Miesto určené na zhromažďovanie elektroodpadu musí byť

a)
oplotené a zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb a poškodeniu alebo odcudzeniu zhromažďovaných ...
b)
umiestnené na vhodnom mieste s nepriepustnou podlahou,
c)
umiestnené mimo inundačných území a ochranných pásiem vodárenských zdrojov,
d)
vybavené váhou na váženie elektroodpadov na príjme do zariadenia a výstupe zo zariadenia, zariadeniami ...
e)
zabezpečené proti vplyvu atmosférických zrážok na zhromažďované elektroodpady, a to vo forme špeciálneho ...
f)
ak ide o použitie veľkoobjemových zberných kontajnerov spĺňajúcich podmienky ochrany elektroodpadu uvedených ...
g)
zabezpečujúce ochranu zhromažďovaných fotovoltaických panelov pred ich poškodením alebo vystavením priamemu ...
§ 11
Označovanie elektrozariadenia uvádzaného na trh
(1)

Elektrozariadenie uvádzané na trh sa na účely spätného zberu a oddeleného zberu elektroodpadu označuje ...

(2)

Grafické symboly sa musia vyznačiť na elektrozariadení viditeľne, čitateľne a nezmazateľne; ak je to ...

§ 12
Technické požiadavky na spracovanie elektroodpadov [k § 105 ods. 3 písm. k) zákona]
(1)

Zariadenie na spracovanie elektroodpadu musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
priestory pre spracovanie a skladovanie elektroodpadov musia byť zabezpečené tak, aby sa zabránilo prístupu ...
b)
skladovanie elektroodpadov pred ich spracovaním sa musí vykonávať v samostatných priestoroch, v ktorých ...
1.
elektroodpad zo zariadení na tepelnú výmenu – kategória 1 prílohy č. 6 zákona,
2.
elektroodpad z obrazoviek, monitorov a zariadení, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 ...
3.
elektroodpad zo svietidiel – kategória 3 prílohy č. 6 zákona,
4.
elektroodpad z veľkých zariadení – kategória 4 prílohy č. 6 zákona,
5.
elektroodpad z malých zariadení – kategória 5 prílohy č. 6 zákona,
6.
elektroodpad z malých IT a telekomunikačných zariadení – kategória 6 prílohy č. 6 zákona,
c)
príslušný skladovací priestor musí byť viditeľne a čitateľne označený názvom príslušnej skupiny skladovaných ...
d)
zariadenie musí mať váhu na váženie elektroodpadov na príjme do zariadenia a výstupe zo zariadenia, ...
e)
zariadenie musí mať vhodné skladovacie priestory a nádoby na skladovanie batérií, kondenzátorov obsahujúcich ...
f)
priestory, v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania elektroodpadov, musia byť vhodné z hľadiska ...
g)
pri strojovom spracovaní elektroodpadov musia byť zabezpečené priestorové požiadavky dodávateľa technologických ...
h)
technológia zariadenia musí byť prevádzkovo odskúšaná,
i)
každá nová technológia zariadenia musí zabezpečiť rovnakú alebo lepšiu ochranu životného prostredia ...
j)
pred samotným spracovaním elektroodpadu musí byť zabezpečené odváženie hmotnosti elektroodpadu, ktorý ...
k)
triedenie, skladovanie, príprava elektroodpadu pred jeho spracovaním a spracovanie elektroodpadu musia ...
l)
látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a látky znečisťujúce ovzdušie sa pri spracovaní elektroodpadu s obsahom ...
m)
zo svietidiel musia byť ručne vybraté svetelné zdroje a následne uložené do samostatných zberných nádob, ...
n)
musí byť preukázateľne zabezpečené zhodnotenie prijatého elektroodpadu až po dosiahnutie stavu konca ...
(2)

Nakladanie s elektroodpadom podľa odseku 1 písm. n) nemusí byť zabezpečené priamo v zariadení na spracovanie ...

(3)

Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie elektroodpadu z chladiarenských, mraziarenských ...

(4)

Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie elektroodpadu zo zobrazovacích zariadení ...

(5)

Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie elektroodpadu z osvetľovacích zariadení ...

(6)

Pri procese nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie elektroodpadu z fotovoltaických panelov ...

(7)

Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie LCD zobrazovacích zariadení musí zahŕňať ...

(8)

Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie elektroodpadov obsahujúcich pevné pamäte, ...

a)
pomletím alebo rozdrvením pevnej pamäte alebo
b)
trvalým odstránením údajov pomocou ich bezpečného vymazania bez toho, aby došlo k ich zneužitiu v procese ...
(9)

Z elektroodpadu musia byť v proces spracovania prednostne odobrané tieto látky a súčiastky:

a)
kondenzátory obsahujúce polychlórované bifenyly,
b)
súčiastky obsahujúce ortuť, napríklad spínače, lampy na podsvietenie,
c)
batérie a akumulátory,
d)
dosky s plošnými spojmi mobilných telefónov a iných elektrozariadení, ak je povrch dosky väčší ako 10 ...
e)
tonerové kazety pre kvapalné a pastovité náplne, ako aj farebné tonery,
f)
plasty obsahujúce brómované samozhášavé prísady,
g)
súčiastky azbestové alebo obsahujúce azbest,
h)
katódové trubice,
i)
chlórfluorované uhľovodíky (CFC), hydrochlórfluorované uhľovodíky (HCFC), hydrofluorované uhľovodíky ...
j)
plynové výbojky,
k)
obrazovky s tekutými kryštálmi (podľa potreby spolu s ich krytmi) s plochou väčšou ako 100 cm2 a ostatné ...
l)
vonkajšie elektrické káble,
m)
súčiastky obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna,
n)
súčiastky obsahujúce rádioaktívne látky okrem súčiastok, ktoré sú pod hraničnými hodnotami,8)
o)
elektrolytické kondenzátory obsahujúce problémové látky (výška väčšia ako 25 mm, priemer väčší ako 25 ...
(10)

Odseky 2 až 9 sa vzťahujú aj na mobilné zariadenia na spracovanie elektroodpadu.

§ 13
Požiadavky na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu
(1)

Príprave na opätovné použitie elektroodpadu predchádza oddelenie elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, ...

(2)

Elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom, sa považuje za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na ...

a)
nekompletný kryt (napríklad chýbajúce dvierka),
b)
chýbajúce súčiastky podmieňujúce funkčnosť elektrozariadenia (napríklad v chladničke nie je kompresor), ...
c)
nevyhovujúci celkový stav (napríklad konštrukčné vady, poškodené alebo chýbajúce základné časti elektrozariadenia, ...
d)
jeho súčasťou je CRT obrazovka.
(3)

Príprava na opätovné použitie elektroodpadu musí byť vykonaná z úkonov vykonávaných na elektrozariadení, ...

a)
skúška elektrickej bezpečnosti,
b)
test funkčnosti,
c)
test energetickej spotreby,
d)
oprava,
e)
odstránenie osobných údajov, ak sú v elektrozariadení, ktoré sa stalo elektroodpadom uložené.
(4)

Skúška elektrickej bezpečnosti musí pozostávať minimálne z merania izolácie, uzemnenia a skratovej skúšky. ...

(5)

Účelom testu funkčnosti je preukázať zachovanie všetkých pôvodných funkcií elektrozariadenia, ktoré ...

(6)

Test energetickej spotreby pozostáva z kontroly označenia elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, ...

(7)

Vykonanie opravy elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, je potrebné zvážiť s ohľadom na výsledky ...

(8)

Ak sa v súlade s odsekom 7 rozhodlo o vykonaní opravy elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, ...

(9)

Úkony vykonávané podľa odseku 3 postupmi podľa odsekov 4 až 8 musia byť písomne zdokumentované.

(10)

Ak sú v elektrozariadení, ktoré sa stalo elektroodpadom, uložené osobné údaje, ich odstránenie sa musí ...

(11)

Ak sa elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom, považuje za elektroodpad, ktorý nie je vhodný ...

(12)

Prevádzkovateľ zariadenia na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu zodpovedá podľa § 40 ...

a)
jeho súlad s kritériami opätovného použitia elektrozariadenia (§ 14),
b)
odstránenie pôvodných údajov o zodpovednosti pôvodného výrobcu elektrozariadenia v zmysle písmena c) ...
c)
jeho súlad s platnými právnymi predpismi, technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami ...
d)
poskytnutie záruky v súlade s osobitným predpisom9) v trvaní minimálne jedného roka od jeho uvedenia ...
§ 13a
Požiadavky pri cezhraničnej preprave použitých elektrických a elektronických zariadení [k § 88 ods. ...
(1)

Prípady, keď sú použité elektrické a elektronické zariadenia (ďalej len „použité elektrozariadenie“) ...

(2)

S cieľom odlíšiť použité elektrozariadenie od elektroodpadu pri cezhraničnej preprave sú dokladmi, ktoré ...

a)
sprievodné doklady
1.
kópia faktúry,
2.
kópia zmluvy o predaji alebo o inom prevode vlastníctva použitého elektrozariadenia, v ktorej sa uvádza, ...
b)
protokol o skúške funkčnosti, ktorá bola vykonaná v súlade s odsekmi 3 a 4, a
c)
doklad o obsahu nebezpečných látok v použitom elektrozariadení.
(3)

Pri každom použitom elektrozariadení sa testuje funkčnosť a hodnotí sa prítomnosť nebezpečných látok ...

(4)

Držiteľ použitého elektrozariadenia, ktoré je predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej ...

(5)

Ak je použité elektrozariadenie prepravované zo štátu mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho ...

(6)

Doklad podľa odseku 2 písm. b) a c), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16b vrátane príloh, musí byť ...

(7)

Držiteľ použitého elektrozariadenia, ktoré je predmetom plánovanej alebo uskutočnenej cezhraničnej prepravy ...

(8)

Okrem dokumentácie požadovanej v odsekoch 2 a 7 každý náklad použitých elektrozariadení sprevádza príslušný ...

(9)

Držiteľ použitého elektrozariadenia, ktoré je predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej ...

§ 14
Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia
(1)

Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia sú kritériá, ktoré musí elektrozariadenie, ktoré sa stalo ...

(2)

Všeobecné kritériá opätovného použitia elektrozariadenia vzťahujúce sa na všetky kategórie elektrozariadení ...

a)
elektrozariadenie je plne funkčné,
b)
elektrozariadenie je elektricky bezpečné,
c)
kryt elektrozariadenia je neporušený,
d)
elektrozariadenie obsahuje všetky dôležité súčiastky, ak sú v dobrom stave,
e)
izolácia elektrozariadenia je kompletná a neporušená,
f)
na výhrevných telesách elektrozariadenia sa nenachádza vodný kameň,
g)
kovové časti elektrozariadenia nevykazujú žiadnu alebo skoro žiadnu hrdzu,
h)
časti elektrozariadenia nevykazujú žiadne alebo skoro žiadne vzhľadové nedostatky.
(3)

Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia súvisiace so životným prostredím sú tieto:

a)
elektrozariadenie podľa odseku 1 neobsahuje látky, ktoré predstavujú riziko pre životné prostredie, ...
b)
elektrozariadenie podľa odseku 1 neobsahuje chlórfluorované uhľovodíky (CFC) ani hydrochlórfluorované ...
c)
elektrozariadenie podľa odseku 1 neobsahuje CRT obrazovku.
(4)

Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia vzťahujúce sa na energetický štítok sú tieto:

a)
ak ide o chladničky, mrazničky, práčky a umývačky riadu, musí energetický štítok uvádzať triedu energetickej ...
b)
ak ide o mobilné klimatizačné jednotky a bubnové sušičky, musí energetický štítok uvádzať triedu energetickej ...
(5)

Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia, ktoré musia spĺňať jednotlivé druhy elektrozariadení ...

(6)

Kritériá garantujúce opätovné použitie elektrozariadenia sú:

a)
pre elektrozariadenie podľa odseku 1 existuje stály trh,
b)
elektrozariadenie podľa odseku 1 je dostatočne zabezpečené a chránené pred poškodením počas prepravy. ...
§ 14a
Informatívny zoznam elektrozariadení, ktoré patria do kategórií uvedených v II. časti prílohy č. 6 zákona ...

Informatívny zoznam elektrozariadení, ktoré patria do kategórií uvedených v II. časti prílohy č. 6 zákona, ...

Batérie a akumulátory a nakladanie s použitými batériami a akumulátormi
§ 15
Označovanie batérií, akumulátorov a sady batérií [k § 45 ods. 1 písm. a) zákona]
(1)

Všetky batérie, akumulátory a sady batérií musia byť vhodne označené značkou zobrazenou v prílohe č. ...

(2)

Batérie, akumulátory a gombíkové články s obsahom ortuti vyšším ako 0,0005 %, kadmia vyšším ako 0,002 ...

(3)

Značka zobrazená v prílohe č. 10 pokryje aspoň 3 % najväčšej strany batérie, akumulátora alebo sady ...

(4)

Ak je veľkosť batérie, akumulátora alebo sady batérií taká, že značka by bola menšia ako 0,5 × 0,5 cm, ...

(5)

Značka sa vytlačí zreteľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom.

§ 16
Technické požiadavky na zber, spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov
(1)

Zariadenie na zber, spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov musí spĺňať tieto požiadavky: ...

a)
pri zbere a skladovaní použitých batérií a akumulátorov musí byť zabezpečená manipulácia tak, aby nedošlo ...
b)
priestory pre skladovanie, spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov musia byť umiestnené ...
c)
skladovanie použitých batérií a akumulátorov pred ich spracovaním sa musí vykonávať v samostatných priestoroch, ...
1.
prenosné batérie a akumulátory,
2.
automobilové a priemyselné olovené batérie a akumulátory,
3.
automobilové a priemyselné batérie a akumulátory, iné ako uvedené v druhom bode,
d)
príslušný skladovací priestor musí byť viditeľne a čitateľne označený názvom príslušnej skupiny skladovaných ...
e)
zariadenie musí mať vhodné skladovacie priestory na uskladnenie demontovaných náhradných dielov a výstupných ...
f)
priestory, v ktorých sa vykonáva činnosť spracovania alebo recyklácie použitých batérií a akumulátorov ...
g)
pri strojovom spracovaní použitých batérií a akumulátorov musia byť zabezpečené priestorové požiadavky ...
h)
technológia zariadenia musí byť prevádzkovo odskúšaná,
i)
každá technológia zariadenia musí zabezpečiť rovnakú alebo lepšiu ochranu životného prostredia ako technológia ...
(2)

Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
spracovanie musí zahŕňať aspoň odstránenie všetkých kvapalín a kyselín,
b)
spracovanie a akékoľvek uskladnenie vrátane dočasného uskladnenia v zariadeniach na spracovanie sa musí ...
c)
pred samotným spracovaním použitých batérií a akumulátorov musí byť zabezpečené odváženie hmotnosti ...
d)
triedenie, skladovanie, príprava použitých batérií a akumulátorov pred ich spracovaním a spracovanie ...
e)
musí sa preukázateľne zabezpečovať zhodnotenie použitých batérií a akumulátorov alebo recyklácia až ...
(3)

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi podľa odseku 2 písm. e) nemusí byť zabezpečené priamo ...

(4)

Proces nakladania s použitými automobilovými a priemyselnými batériami a akumulátormi v zariadení na ...

a)
zabezpečiť minimálne odstránenie elektrolytu z použitej batérie a akumulátora a jeho uskladnenie v nepriepustnej ...
b)
zabezpečiť vysušenie ostatných častí tak, aby neobsahovali viac ako 2 % nečistôt z elektrolytu.
(5)

Proces nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi v zariadení na spracovanie a recykláciu ...

(6)

Splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 5 musí žiadateľ preukázať pred udelením autorizácie na ...

a)
kópie zmluvy s príslušným zariadením, ktorého prevádzkovateľ je oprávnený na výkon činnosti uvedenej ...
b)
kópie príslušného súhlasu udeleného zmluvnému zariadeniu, pokiaľ nie je zariadením umiestneným mimo ...
(7)

Odseky 2 až 6 sa vzťahujú aj na mobilné zariadenia na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov. ...

§ 16a
Požiadavky pri cezhraničnej preprave použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § ...
(1)

S cieľom odlíšiť použité batérie a akumulátory, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona, od použitých ...

a)
sprievodné doklady:
1.
kópia faktúry,
2.
kópia zmluvy o predaji alebo o inom prevode vlastníctva batérie alebo akumulátora, v ktorej sa uvádza, ...
3.
iné doklady vzťahujúce sa k tovaru podľa osobitných predpisov,9b)
b)
protokol o skúške funkčnosti vrátane kapacitnej skúšky, ktorá bola vykonaná v súlade s odsekmi 3 a 4, ...
(2)

Pri každej použitej batérii a akumulátore, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona, sa testuje ...

(3)

Držiteľ použitej batérie a akumulátora, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona a ktoré sú predmetom ...

(4)

Doklad podľa odseku 1 písm. b), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10b vrátane príloh, sprevádza každý ...

(5)

Držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona a ktoré sú predmetom ...

(6)

Okrem dokumentácie požadovanej v odseku 1 každý náklad použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú ...

(7)

Držiteľ použitej batérie a akumulátora, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona a ktoré sú predmetom ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré ...

§ 17
Recyklačná efektivita [k § 51 písm. i) a j) zákona]
(1)

Proces recyklácie použitých batérií a akumulátorov musí dosahovať minimálnu recyklačnú efektivitu:

a)
recykláciu 65 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie oloveného ...
b)
recykláciu 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane recyklácie ...
c)
recykláciu 50 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov.
(2)

Ak sa proces recyklácie10) použitých batérií a akumulátorov vykonáva prostredníctvom viacerých zariadení ...

§ 17a
Sadzby na určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov

Sadzby na určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov sú uvedené ...

Obaly a odpady z obalov
§ 18

Výška zálohu za zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje je

a)
0, 13 eura za jeden obal pre opakovane použiteľné obaly na nápoje do objemu 2 000 ml vrátane okrem obalov ...
b)
0, 27 eura za jeden obal pre sklenené opakovane použiteľné obaly na pivo s iným ako korunkovým uzáverom, ...
c)
40 eur pre opakovane použiteľné obaly na nápoje neuvedené v písmenách a) a b).
§ 18a
Sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov ...
(1)

Za ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov ...

(2)

Ekonomicky oprávnené výdavky sa vypočítajú podľa vzorca, ktorý je uvedený v prílohe č. 12b.

(3)

Pri určovaní nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov ...

§ 19

Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov sú uvedené v prílohe č. 13.

§ 20
(1)

Grafické značky na označovanie materiálového zloženia obalov sú uvedené v prílohe č. 14.

(2)

Grafickú značku je možné uviesť v označení priamo na obale, na etikete alebo dokumente, ktorý sprevádza ...

(3)

Označenie sa umiestňuje na takom mieste na obale, ktoré sa otváraním obalu alebo bežnou manipuláciou ...

(4)

Zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje sa označujú textom „Zálohovaný obal“.

(5)

Veľkosť značky a označenie obalu textom „Zálohovaný obal“ sú vyhotovené tak, aby boli ľahko čitateľné. ...

§ 21
[k § 57 ods. 2 a § 75 ods. 2 zákona)]
(1)

Doklady o materiálovom toku obsahujú

a)
obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov alebo ...
b)
názov, množstvo a katalógové číslo odpadov,
c)
miesto pôvodu odpadov,
d)
názov a sídlo prvého zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov činnosťami R1 až R11 alebo ...
e)
názov, číslo, charakteristiku a čas platnosti oprávnenia, na základe ktorého sa zhodnocovanie alebo ...
f)
ak sa zhodnocovanie alebo recyklácia odpadov uskutočňuje v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov mimo ...
g)
časové obdobie, na ktoré sa doklad o materiálovom toku vzťahuje, po dodanie do prvého zariadenia na ...
h)
podpis zodpovedného zamestnanca osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov.
(2)

Doklady podľa odseku 1 možno na účely preukázania materiálového toku použiť, iba ak možno preukázať ...

(3)

Oprávnenia podľa odseku 1 písm. f) preukazujúce rovnocennosť s podmienkami ustanovenými v právnych aktoch ...

§ 21a
(1)

Trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly na príslušný kalendárny rok sa vypočíta podľa ...

(2)

Na účely preukázania splnenia podmienky podľa § 28 ods. 5 písm. f) zákona na príslušný kalendárny rok ...

Nakladanie so starými vozidlami
§ 22
(1)

Umiestnenie a rozloha spracovateľského zariadenia a jeho jednotlivých častí musia bez ohľadu na to, ...

(2)

Na spracovanie starých vozidiel sa používajú zariadenia a technológie, ktoré zabezpečujú ochranu životného ...

(3)

V spracovateľskom zariadení musia byť okrem prevádzkovej časti zriadené viditeľne označené oddelené ...

a)
skladovanie prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním (ďalej len „sklad starých vozidiel“),
b)
vysušovanie vozidiel,
c)
demontáž vysušených vozidiel,
d)
skladovanie opätovne využiteľných demontovaných častí starých vozidiel (ďalej len „sklad náhradných ...
e)
skladovanie demontovaných častí starých vozidiel vhodných na iné využitie, najmä na recykláciu alebo ...
f)
spracúvanie, najmä rozrezávanie, strihanie alebo paketovanie karosérií starých vozidiel,
g)
skladovanie prevádzkových kvapalín,
h)
skladovanie nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením,
i)
skladovanie demontovaných pneumatík,
j)
skladovanie autobatérií a iných batérií.
(4)

Spracovateľské zariadenie vrátane skladu starých vozidiel musí mať na účely čistenia odpadových vôd ...

(5)

V spracovateľskom zariadení musí byť umiestnená váha na zisťovanie hmotnosti starých vozidiel prijatých ...

(6)

Priestor na vysušovanie vozidiel je miesto, na ktorom sa odoberajú oleje, mazadlá, pohonné látky, chladiace ...

(7)

Spracovateľské zariadenie musí byť zabezpečené proti vstupu cudzích osôb a umiestnené v uzavretom priestore ...

(8)

Sklady podľa odseku 3 písm. a) a časti skladov podľa písmen d) a e), ktoré sú určené na skladovanie ...

(9)

Plocha skladu starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná14) ...

(10)

Sklad starých vozidiel musí mať dostatočne priestranné plochy a komunikácie na manipuláciu, skladovanie ...

(11)

Sklad starých vozidiel môže slúžiť aj ako zariadenie na zber starých vozidiel. Časť skladu starých vozidiel, ...

§ 23
(1)

Miesto na vysušovanie vozidiel musí byť chránené pred atmosférickými zrážkami, jeho manipulačná plocha ...

(2)

Vysušením vozidla sa rozumie odstránenie súčastí a materiálov zo starého vozidla, ktoré by mohli spôsobiť ...

(3)

Miesto na demontáž vysušených vozidiel musí byť chránené pred atmosférickými zrážkami, jeho podlaha ...

(4)

Demontážou vysušeného vozidla sa rozumie postupné oddeľovanie jednotlivých častí vozidla a následné ...

(5)

Manipulačná plocha skladu náhradných dielcov a skladu druhotných surovín znečistených prevádzkovými ...

(6)

Miesto na úpravu karosérií musí zodpovedať technológii a zariadeniam, ktoré sa používajú pri úprave ...

(7)

V sklade autobatérií musia byť vhodné kontajnery na skladovanie autobatérií, filtrov a kondenzátorov ...

(8)

V sklade prevádzkových kvapalín musia byť vhodné skladovacie nádrže na skladovanie prevádzkových kvapalín. ...

(9)

Plocha skladu prevádzkových kvapalín a skladu autobatérií musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, ...

(10)

Skladovacie priestory použitých pneumatík musia byť vybudované tak, aby sa predchádzalo vzniku požiaru. ...

(11)

Použité pneumatiky možno skladovať len do výšky, pri ktorej nehrozí padanie naskladaných pneumatík.

(12)

Plocha zariadenia na zber starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť ...

(13)

V zariadení na zber starých vozidiel musí byť umiestnená váha na zisťovanie hmotnosti starých vozidiel ...

(14)

Na zariadenie na zber starých vozidiel sa rovnako vzťahuje § 22 ods. 7 a 8.

(15)

Na odvádzanie zrážkových vôd zo skladov starých vozidiel a náhradných dielcov a z parkovísk sa vzťahujú ...

§ 24
Podmienky nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní
(1)

So starými vozidlami je potrebné pri ich spracúvaní nakladať tak, aby sa čo najväčšia časť z nich mohla ...

(2)

Pri opätovnom použití častí a súčiastok starých vozidiel podľa § 60 ods. 16 zákona sa tieto časti použijú ...

(3)

Náhradné dielce a druhotné suroviny sa skladujú tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu.

(4)

Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením postaviť na čelnú, bočnú, zadnú stranu ani na strechu, aby sa ...

(5)

Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením stohovať v množstve väčšom ako dve nad sebou. Pri stohovaní starých ...

(6)

Pred demontážou starého vozidla sa z neho musí odobrať autobatéria a prevádzkové kvapaliny. Tieto operácie ...

(7)

Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na tie časti vozidla, ktoré sa s prihliadnutím na ich stav majú demontovať ...

(8)

Na odoberanie prevádzkových kvapalín sa používajú zariadenia a postupy, ktoré zamedzia nekontrolovanému ...

§ 25
Materiály a súčiastky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť výrobcu vozidiel [k § 61 ods. 1 písm. b) zákona] ...
(1)

Zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť výrobcu vozidiel podľa § 61 ods. 1 písm. ...

(2)

Úmyselné zavedenie regulovaného kovu je jeho vedomé použitie pri skladbe materiálu alebo súčiastky, ...

(3)

Ustanovenie § 61 ods. 1 písm. b) zákona sa nevzťahuje na materiály a súčiastky uvedené v prílohe č. ...

§ 26
Kódovanie častí vozidiel, materiálov a vybavenia vo vozidlách

Kódovanie častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a ...

§ 28
Prechodné ustanovenie

Zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje, ktoré boli označené textom „Návratný obal“ podľa predpisov ...

§ 28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Ekonomicky oprávnené výdavky podľa § 18a ods. 1 sa použijú len v kalendárnom roku 2021 na odpady z obalov ...

§ 29
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami ...

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 81/2011 Z. z. o zálohovaní obalov ...

3.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 91/2011 Z. z. o vykonaní niektorých ...

4.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 30
Záverečné ustanovenia
(1)

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 17.

(2)

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

(3)

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.16) ...

§ 31
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Peter Žiga v. r.

Prílohy

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV OBALOV

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV VOZIDIEL

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV PNEUMATÍK

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  ...

  Grafický symbol pre označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber, ktoré bolo uvedené na trh ...

  Grafický symbol pre označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber, ktoré sa uvádza na trh po ...

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Grafický symbol, ktorým sa označuje batéria, akumulátor a sady batérií pre oddelený zber

  ...

  Značka, ktorá označuje „oddelený zber“ pre všetky batérie a akumulátory, pozostáva z prečiarknutej smetnej ...

  Príloha č. 10a k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 10a k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Príloha č. 10b k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 10b k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Príloha č. 10c k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 10c k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Špecifické kritériá testu funkčnosti použitých elektrozariadení pre vybrané kategórie elektrozariadení

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Kritériá opätovného použitia elektrozariadení, ktoré musia spĺňať jednotlivé kategórie elektrozariadení podľa § 14 ods. 1

  1.

  Chladničky, mrazničky a mobilné klimatizačné jednotky

  – Celkový stav spotrebiča

  - Spotrebič je plne funkčný

  - Spotrebič je elektricky bezpečný

  - Kryt je úplný

  - Obsahuje všetky dôležité súčiastky

  - Súčiastky sú v dobrom stave

  - Izolácia je kompletná a neporušená

  - Žiadna alebo skoro žiadna hrdza

  - Žiadne alebo skoro žiadne kozmetické chyby

  – Potenciálne riziko pre životné prostredie

  - Neobsahuje CFC /HCFC

  - Energetický štítok:

  - Chladničky: do triedy energetickej účinnosti B vrátane

  - Mrazničky: do triedy energetickej účinnosti B vrátane

  - Mobilné klimatizačné jednotky: do triedy energetickej účinnosti C vrátane

  2.

  Práčky, umývačky riadu, bubnové sušičky

  – Celkový stav spotrebiča

  - Spotrebič je plne funkčný

  - Spotrebič je elektricky bezpečný

  - Kryt je úplný

  - Obsahuje všetky dôležité súčiastky

  - Súčiastky sú v dobrom stave

  - Na výhrevných telesách sa nenachádza vodný kameň

  - Žiadna alebo skoro žiadna hrdza

  - Žiadne alebo skoro žiadne kozmetické chyby

  – Potenciálne riziko pre životné prostredie

  - Energetický štítok :

  - Práčky: do triedy energetickej účinnosti B vrátane

  - Umývačky riadu: do triedy energetickej účinnosti B vrátane

  - Bubnové sušičky: do triedy energetickej účinnosti C vrátane

  3.

  Sporáky, rúry, mikrovlnné rúry a súvisiace zariadenia

  – Celkový stav spotrebiča

  - Spotrebič je plne funkčný

  - Spotrebič je elektricky bezpečný

  - Kryt je úplný

  - Obsahuje všetky dôležité súčiastky

  - Súčiastky sú v dobrom stave

  - Mikrovlnné rúry: žiariaci výkon zachovaný

  4.

  Televízory a monitory

  — Celkový stav spotrebiča

  - Spotrebič je plne funkčný

  - Spotrebič je elektricky bezpečný

  - Kryt je úplný

  - Obsahuje všetky dôležité súčiastky

  - Súčiastky sú v dobrom stave

  — Potenciálne riziko pre životné prostredie

  - Neobsahuje CRT obrazovku

  5.

  Výpočtová technika (počítače a periférne zariadenia)

  — Celkový stav spotrebiča

  - Spotrebič je plne funkčný

  - Spotrebič je elektricky bezpečný

  - Kryt je úplný

  - Obsahuje všetky dôležité súčiastky

  - Súčiastky sú v dobrom stave

  — Potenciálne riziko pre životné prostredie

  - Neobsahuje CRT obrazovku

  — Možnosť opätovného použitia

  - Pre spotrebič existuje stály trh

  - Musia byť splnené tieto minimálne požiadavky:

  - Procesor: Pentium III, 1 Ghz

  - Operačná pamäť RAM: 512 MB

  - Kapacita pevného disku: 5 GB

  - Spotrebič je dostatočne zabezpečený a chránený pre poškodením počas prepravy

  6.

  Videorekordéry, DVD prehrávače, digitálne prijímače, herné konzoly, ...

  — Celkový stav spotrebiča

  - Spotrebič je plne funkčný

  - Spotrebič je elektricky bezpečný

  - Kryt je úplný

  - Obsahuje všetky dôležité súčiastky

  - Súčiastky sú v dobrom stave

  7.

  Malé elektronické zariadenia (mobilné telefóny, MP3 prehrávače, tablety, atď.)

  — Celkový stav spotrebiča

  - Spotrebič je plne funkčný

  - Spotrebič je elektricky bezpečný

  - Kryt je úplný

  - Obsahuje všetky dôležité súčiastky

  - Súčiastky sú v dobrom stave

  8.

  Malé elektronické zariadenia pre domácnosť

  — Celkový stav spotrebiča

  - Spotrebič je plne funkčný

  - Spotrebič je elektricky bezpečný

  - Kryt je úplný

  - Obsahuje všetky dôležité súčiastky

  - Súčiastky sú v dobrom stave

  9.

  Ostatné elektrozariadenia pre domácnosť podľa § 14 ods. 1.

  — Celkový stav spotrebiča

  - Spotrebič je plne funkčný

  - Spotrebič je elektricky bezpečný

  - Kryt je úplný

  - Obsahuje všetky dôležité súčiastky

  - Súčiastky sú v dobrom stave

  Príloha č. 12a k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov

  Zložka Sadzba od [euro/t] Sklo 100 Plasty 550 Papier Papier a lepenka 120 Noviny a časopisy ...

  Príloha č. 12b k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  VZOREC NA VÝPOČET EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV

  EOVzložka = (N1 + N2 + N3r + N3z + N4 + N5 + N6 ) − V

  EOV – ekonomicky oprávnené výdavky

  Zložka – papier, plasty, sklo, kovové obaly, kompozitné obaly

  N1 – náklady na zber danej zložky

  N2 – náklady na manipuláciu, dotrieďovanie a úpravu danej zložky

  N3r – náklady na recykláciu

  N3z – náklady na energetické zhodnotenie

  N4 – režijné náklady

  N5 – investičné náklady

  N6 – ostatné náklady

  V – výnosy z predaja surovín v rozsahu množstva preukázaného materiálového toku. Hodnota sa určí ako ...

  ŠTRUKTÚRA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV

  Ekonomicky oprávnené výdavky sa vypočítajú pre kalendárny rok, v ktorom sú uhrádzané. Suma ekonomicky ...

  Všetky uvedené náklady musia preukázateľne súvisieť s triedeným zberom komunálnych odpadov z obalov ...

  Náklady na určenie oprávnených výdavkov

  1. Náklady na zber

  a)

  mzdy,

  b)

  pohonné hmoty,

  c)

  poistky a dane (cestná daň, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a pod.),

  d)

  nájom, lízing a odpisy dopravných prostriedkov,

  e)

  opravy a údržba (vozidiel, lisov, triediacich liniek, vysokozdvižných vozíkov a iných, stanica technickej ...

  f)

  náklady na spotrebný materiál.

  2. Náklady na manipuláciu, dotrieďovanie a úpravu odpadov

  a)

  mzdy,

  b)

  pohonné hmoty,

  c)

  energie (elektrický prúd, plyn, voda, palivo – drevo, uhlie, koks, biomasa a pod.),

  d)

  poistky a dane (cestná daň, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a pod.),

  e)

  nájom, lízing a odpisy manipulačnej techniky, zariadení a nehnuteľností,

  f)

  opravy a údržba (vozidiel, lisov, triediacich liniek, vysokozdvižných vozíkov a iných, stanica technickej ...

  g)

  náklady na spotrebný materiál (viazací drôt, vrecia a pod.),

  h)

  náklady na zneškodňovanie nevyužiteľných prímesí z vyseparovaných odpadov.

  3. Náklady na zhodnotenie (recykláciu a energetické zhodnocovanie)

  a)

  doprava do zariadenia na zhodnocovanie v prípade externej dodávky služby,

  b)

  poplatky za energetické zhodnocovanie,

  c)

  poplatky za dopravu do zariadenia na zhodnocovanie pri externej dodávke služby,

  d)

  poplatky za energetické zhodnocovanie,

  e)

  poplatky za recykláciu.

  4. Režijné náklady

  a)

  energie (elektrický prúd, plyn, voda, palivo – drevo, uhlie, koks, biomasa a pod.) – iné ako v prvom ...

  b)

  služby spojov (telefón, internet, poštovné, fax a pod.),

  c)

  nájomné (budov, dopravných prostriedkov, pozemkov a pod.) – iné ako v písmenách a) a b),

  d)

  poistenie (budov, technológie, pracovníkov, pozemkov a pod.) – iné ako v písmenách a) až c),

  e)

  dane (cestná daň vozidiel, mýtna daň a iné dane) – iné ako v písmenách a) až d),

  f)

  opravy a údržba (vozidiel lisov, triediacich liniek, vysokozdvižných vozíkov a iných, stanica technickej ...

  g)

  spotrebný materiál (kancelárske, čistiace a hygienické prostriedky).

  5. Investičné náklady

  a)

  nákup – iné ako v prvom až štvrtom bode,

  b)

  odpisy – iné ako v prvom až štvrtom bode,

  c)

  lízing – iné ako v prvom až štvrtom bode.

  6. Ostatné náklady

  a)

  propagácia, osveta, reklama (príprava občanov, podnikateľských subjektov, žiakov škôl, výroba letákov, ...

  b)

  vzdelávanie, školenia (povinné školenie vodičov, obsluhy vysokozdvižných vozíkov, lisov, dopravníkov, ...

  c)

  verejné obstarávanie (na zabezpečenie technológie, zmluvných dodávok prác, služieb)

  d)

  prieskum trhu (na nákup náhradných dielcov, spotrebného materiálu a iné),

  e)

  náklady na ochranné pracovné prostriedky a hygienické prostriedky (toaletné prostriedky, montérky, pracovná ...

  f)

  všetky ostatné prevádzkové administratívne a obchodné náklady.

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  POŽIADAVKY NA ZLOŽENIE A VLASTNOSTI OBALOV

  1.

  Požiadavky na výrobu a zloženie obalov

  1.1

  Obaly sa vyrábajú tak, že ich množstvo a hmotnosť sú obmedzené na minimálne množstvo zodpovedajúce udržaniu ...

  1.2

  Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, že sa umožní ich opakované použitie, zhodnocovanie ...

  1.3

  Obaly sa vyrábajú tak, že prítomnosť škodlivých a iných nebezpečných látok a materiálov ako zložiek ...

  2.

  Požiadavky na vlastnosti umožňujúce opakované použitie obalov

  2.1

  fyzikálne vlastnosti obalov musia umožniť v predpokladaných obvyklých podmienkach používania ich viacnásobné ...

  2.2

  činnosti s použitými obalmi musí byť možné vykonávať tak, že sú dodržané požiadavky na ochranu zdravia ...

  2.3

  musia byť splnené špecifické požiadavky týkajúce sa obalov vhodných na zhodnotenie ihneď po tom, ako ...

  3.

  Požiadavky na vlastnosti umožňujúce odber zálohovaných opakovane použiteľných obalov

  3.1

  neporušenosť,

  3.2

  pôvodný tvar,

  3.3

  bez mechanických nečistôt (vnútri aj na povrchu),

  3.4

  rovnaký druh; druhom obalu sa rozumie jeho rozlíšenie podľa druhu nápoja, ktorý sa do neho plní (napr. ...

  3.5

  rovnaký typ; typom obalu sa rozumie konštrukčný typ určený špecifikáciou odsúhlasenou osobami podľa ...

  4.

  Požiadavky na vlastnosti umožňujúce zhodnocovanie obalov

  4.1

  Vhodnosť na zhodnotenie materiálovou recykláciou

  Obaly sa vyrábajú takým spôsobom, že je umožnená recyklácia aspoň časti použitého materiálu na výrobu ...

  4.2

  Vhodnosť na energetické zhodnotenie

  Odpady z obalov určené na energetické zhodnotenie musia mať čo najmenej zložiek s nízkokalorickou hodnotou ...

  4.3

  Vhodnosť na zhodnocovanie kompostovaním

  Vzniknuté odpady z obalov určené na kompostovanie musia byť biologicky rozložiteľné spôsobom, ktorý ...

  4.4

  Biodegradovateľné obaly

  Biologicky rozložiteľný odpad z obalov musí mať taký charakter, že je schopný fyzikálneho, chemického, ...

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  GRAFICKÉ ZNAČKY NA OZNAČOVANIE OBALOV

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 14a k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Spôsob výpočtu trhového podielu

  Výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly na príslušný kalendárny rok: ...

  Trhový podielOZV = MOZV / M x 100,

  kde:

  MOZV je množstvo obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom ...

  M je celkové množstvo obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom ...

  Poznámka: Do množstva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku ...

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 61 ods. 1 písm. b) zákona

  Prevziať prílohu - Príloha č. 15 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Informatívny zoznam elektrozariadení, ktoré patria do kategórií uvedených v II. časti prílohy č. 6 zákona

  1.

  Zariadenia na tepelnú výmenu

  1.1

  Chladničky

  1.2

  Mrazničky

  1.3

  Zariadenia s automatickým výdajom studených výrobkov

  1.4

  Klimatizačné zariadenia

  1.5

  Odvlhčovacie zariadenia

  1.6

  Tepelné čerpadlá

  1.7

  Radiátory obsahujúce olej a iné zariadenia na tepelnú výmenu, ktoré na tepelnú výmenu používajú iné ...

  1.8

  Iné

  2.

  Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

  2.1

  Obrazovky

  2.2

  Televízory

  2.3

  LCD fotografické rámy

  2.4

  Monitory

  2.5

  Laptopy

  2.6

  Notebooky

  2.7

  Iné

  3.

  Svetelné zdroje

  3.1

  Lineárne žiarivky

  3.2

  Kompaktné žiarivky

  3.3

  Žiarivky

  3.4

  Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojky s kovovými parami

  3.5

  Nízkotlakové sodíkové výbojky

  3.6

  LED

  3.7

  Iné

  4.

  Veľké zariadenia

  4.1

  Práčky

  4.2

  Sušičky

  4.3

  Umývačky riadu

  4.4

  Sporáky

  4.5

  Elektrické rúry

  4.6

  Elektrické varné dosky

  4.7

  Svietidlá

  4.8

  Zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu

  4.9

  Hudobné zariadenia okrem píšťalových organov v kostole

  4.10

  Zariadenia na pletenie a tkanie

  4.11

  Veľké počítače (mainframe)

  4.12

  Veľké tlačiarne

  4.13

  Kopírovacie zariadenia

  4.14

  Veľké hracie automaty

  4.15

  Veľké zdravotnícke pomôcky

  4.16

  Veľké prístroje na monitorovanie a kontrolu

  4.17

  Veľké spotrebiče, ktoré automaticky vydávajú výrobky a peniaze

  4.18

  Fotovoltické panely

  4.19

  Iné

  5.

  Malé zariadenia

  5.1

  Vysávače

  5.2

  Čističe kobercov

  5.3

  Šijacie stroje

  5.4

  Svietidlá

  5.5

  Mikrovlnné rúry

  5.6

  Ventilačné zariadenia

  5.7

  Žehličky

  5.8

  Hriankovače

  5.9

  Elektrické nože

  5.10

  Elektrické varné kanvice

  5.11

  Hodiny a hodinky

  5.12

  Elektrické holiace strojčeky

  5.13

  Váhy

  5.14

  Spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo

  5.15

  Kalkulačky

  5.16

  Rádiové súpravy

  5.17

  Videokamery

  5.18

  Videorekordéry

  5.19

  Hi-Fi súpravy

  5.20

  Hudobné nástroje

  5.21

  Zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu

  5.22

  Elektrické a elektronické hračky

  5.23

  Zariadenia na športové účely

  5.24

  Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.

  5.25

  Dymové hlásiče

  5.26

  Tepelné regulátory

  5.27

  Termostaty

  5.28

  Malé elektrické a elektronické nástroje

  5.29

  Malé zdravotnícke pomôcky

  5.30

  Malé prístroje na monitorovanie a kontrolu

  5.31

  Malé zariadenia, ktoré automaticky vydávajú výrobky

  5.32

  Malé zariadenia s integrovanými fotovoltickými panelmi

  5.33

  Iné

  6.

  Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm)

  6.1

  Mobilné telefóny

  6.2

  Zariadenia GPS

  6.3

  Vreckové kalkulačky

  6.4

  Smerovače

  6.5

  Osobné počítače

  6.6

  Tlačiarne

  6.7

  Telefóny

  6.8

  Iné

  Príloha č. 16a k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Prípady, keď je použité elektrozariadenie považované za odpad

  1.

  Použité elektrozariadenie je určené na zneškodnenie alebo recykláciu a nie je prepravované s cieľom ...

  2.

  použité elektrozariadenie nie je kompletné – chýbajú základné časti a použité elektrozariadenie nemôže ...

  3.

  použité elektrozariadenie vykazuje chybu, ktorá podstatne ovplyvňuje jeho funkčnosť a nespĺňa príslušné ...

  4.

  použité elektrozariadenie vykazuje fyzické poškodenie, ktoré zhoršuje jeho funkčnosť a bezpečnosť, ako ...

  5.

  ochrana proti poškodeniu pri preprave, nakládke a vykládke je nevhodná, napríklad obal alebo usporiadanie ...

  6.

  použité elektrozariadenie je obzvlášť opotrebované alebo poškodené a poškodenie jeho vzhľadu znižuje ...

  7.

  použité elektrozariadenie obsahuje nebezpečné komponenty, ktoré musia byť zneškodnené podľa európskych ...

  8.

  neexistuje bežný trh pre použité elektrozariadenie,

  9.

  použité elektrozariadenie je určené na demontáž a na získanie náhradných dielov alebo

  10.

  cena zaplatená za toto použité elektrozariadenie je výrazne nižšia, než by sa dalo očakávať od plne ...

  Príloha č. 16b k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 16c k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 16d k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  Sadzby na určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov

  I.

  3,20 eur za každý kg prenosných batérií a akumulátorov, vo vzťahu ku ktorým výrobca batérií a akumulátorov ...

  II.

  0,50 eur za každý kg automobilových batérií a akumulátorov, vo vzťahu ku ktorým výrobca batérií a akumulátorov ...

  III.

  0,50 eur za každý kg priemyselných batérií a akumulátorov, vo vzťahu ku ktorým výrobca batérií a akumulátorov ...

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických ...

  5.

  Smernica Komisie (EÚ) 2016/774 z 18. mája 2016, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu ...

  6.

  Smernica Komisie (EÚ) 2017/2096 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho ...

  7.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/362 zo 17. decembra 2019, ktorou sa mení príloha II k smernici ...

  8.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/363 zo 17. decembra 2019, ktorou sa mení príloha II k smernici ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES ...

Poznámky

 • 1)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 1a)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu ...
 • 1aa)  Príloha č. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/290 z 19. februára 2019, ktorým sa stanovuje ...
 • 3)  Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení ...
 • 4)  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...
 • 5)  STN EN 50419 Označovanie elektrických a elektronických zariadení podľa článku 11 (2) smernice 2002/96/ES ...
 • 6)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...
 • 7)  STN EN 50625-2-3 Požiadavky na zber, logistiku a spracovanie OEEZ. Časť 2-3: Požiadavky na spracovanie ...
 • 8)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 9a)  Napríklad čl. 4 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ...
 • 9b)  Napríklad § 620 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní ...
 • 10)  Čl. 2 bod 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá ...
 • 11)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 12)  § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 14)  § 39 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 15)  STN EN ISO 1043-1 Plasty. Symboly a skratky. Časť 1: Základné polyméry a ich špeciálne vlastnosti (ISO ...
 • 16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
 • 17)  Napríklad STN EN 13428 Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením zdrojov ...
 • 18)  Napríklad STN EN 13430 Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné materiálovou recykláciou (77 7007). ...
 • 19)  Napríklad STN EN 13431 Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotiteľné obaly vrátane špecifikácie minimálnej ...
 • 20)  Napríklad STN EN 13432 Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná ...
 • 21)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore